Warszawa, dnia

Komentarze

Transkrypt

Warszawa, dnia
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
REGULAMIN
KONSOLIDACJI SALD
W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Warszawa, grudzień 2013 r.
SPIS TREŚCI
Rozdział 1
Rozdział 2
Rozdział 3
Rozdział 4
Rozdział 5
Rozdział 6
Rozdział 7
Rozdział 8
Rozdział 9
Postanowienia ogólne .................................................................................................... 3
Ogólne warunki realizacji usługi konsolidacji ............................................................... 4
Zasady realizacji usługi konsolidacji ............................................................................. 5
Zasady oprocentowania.................................................................................................. 8
Opłaty i prowizje ............................................................................................................ 8
Rozwiązanie Umowy ..................................................................................................... 8
Zmiana Regulaminu ....................................................................................................... 9
Wyciągi oraz raporty dla konsolidacji. Reklamacje .................................................... 10
Postanowienia końcowe ............................................................................................... 11
2/11
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.
2.
3.
4.
§ 1.
Regulamin konsolidacji sald w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Regulaminem”,
określa warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnia i realizuje usługę
konsolidacji.
Zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w Banku Gospodarstwa Krajowego
określa Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców
i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej
„Regulaminem RB”.
Do usługi konsolidacji sald nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą UP”,
zawartych w dziale II oraz art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust.2-5, art. 47-48, art. 51
i art. 144-146 Ustawy UP, w miejsce których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu,
Regulaminu RB, Regulaminu świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego
zwanego dalej „Regulaminem UP” oraz Umowy.
Termin określony w art. 44 ust. 2 Ustawy UP zastępuje się terminem określonym
w Regulaminie UP.
§ 2.
1. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1) autoinwestycja – usługę automatycznego inwestowania środków pieniężnych znajdujących
się na oprocentowanym rachunku bankowym Posiadacza rachunku na koniec dnia
operacyjnego;
2) Bank - Bank Gospodarstwa Krajowego;
3) dekonsolidacja – proces odwrotny do konsolidacji rzeczywistej, polegający na
automatycznym rozksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki
konsolidowane;
4) kapitalizacja – doliczenie odsetek do kapitału od którego następuje wyliczenie odsetek;
5) Komunikat Banku – informację podawaną do wiadomości Klientów Banku,
w szczególności Posiadacza rachunku udostępnioną w Oddziałach lub na stronie
internetowej Banku pod adresem www.bgk.com.pl lub w innej formie uzgodnionej
indywidualnie z Klientem;
6) konsolidacja - konsolidację wirtualną lub rzeczywistą;
7) konsolidacja rzeczywista – wariant konsolidacji polegający na automatycznym
rzeczywistym przeksięgowaniu środków podlegających konsolidacji z rachunku
konsolidowanego na rachunek konsolidujący lub z rachunku konsolidującego na rachunek
konsolidowany - w zależności od rodzaju konsolidacji, a następnie automatycznym
naliczeniu odsetek;
8) konsolidacja wirtualna – wariant konsolidacji polegający na automatycznym ustaleniu
zagregowanego salda ze wszystkich rachunków bankowych znajdujących się w schemacie
konsolidacji bez dokonywania przeksięgowań środków podlegających konsolidacji
pomiędzy rachunkami, a następnie automatycznym naliczeniu odsetek od zagregowanego
salda;
9) priorytet – parametr ustalany przez Posiadacza rachunku, określający w jakiej kolejności
rachunki konsolidowane w ramach konsolidacji rzeczywistej biorą udział w procesie
konsolidacji/dekonsolidacji w sytuacji konieczności uzupełniania salda ujemnego, przy
czym wartość 1 oznacza najwyższy priorytet, wartość 99 najniższy. Ustalenie priorytetu
przez Posiadacza rachunku jest opcjonalne;
10) rachunek bankowy – rachunek w złotych prowadzony na podstawie umowy rachunku
bankowego: rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek pomocniczy płacowy;
11) rachunek konsolidowany – rachunek bieżący/pomocniczy w złotych prowadzony dla
Posiadacza rachunku, z którego dokonuje się konsolidacja salda na rachunek konsolidujący;
12) rachunek konsolidowany główny – rachunek wskazany przez Wnioskodawcę, służący do
3/11
podstawowych rozliczeń, którego wysokość oprocentowania obejmuje saldo środków
skonsolidowanych w ramach konsolidacji wirtualnej;
13) rachunek konsolidujący – rachunek bieżący/pomocniczy w złotych prowadzony dla
jednostek Posiadacza rachunku, służący do konsolidacji sald z rachunków konsolidowanych
dla konsolidacji rzeczywistej lub jeżeli w wyniku określonego rodzaju konsolidacji
rzeczywistej konieczne jest przeksięgowanie środków z rachunku konsolidującego na
rachunki konsolidowane;
14) rachunek techniczny konsolidujący – pomocniczy rachunek bankowy otwierany przez
Bank w ramach wirtualnej konsolidacji sald, służący do wyznaczania odsetek od
zagregowanego salda z rachunków konsolidowanych, a następnie ich naliczenia;
15) saldo bieżące - stan środków pieniężnych na rachunku bankowym, pomniejszony o kwoty
blokad środków, powiększony o kwotę kredytu w rachunku bieżącym, uwzględniający
wszystkie bieżące operacje gotówkowe i bezgotówkowe;
16) środki podlegające konsolidacji – saldo rachunku konsolidowanego pomniejszone
o blokady środków, autoryzacje na rachunku na dany dzień konsolidacji oraz obciążenia
z przyszła datą księgowania wynikające z przekazanych zleceń płatniczych po godzinie
granicznej;
17) Umowa – Umowę w sprawie wirtualnej konsolidacji sald lub Umowę w sprawie
rzeczywistej konsolidacji sald, zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku;
18) umowa rachunku bankowego - umowę rachunku bankowego, na podstawie której
prowadzone są poszczególne rachunki bankowe biorące udział w procesie konsolidacji;
19) wniosek – Wniosek o zawarcie umowy w sprawie rzeczywistej konsolidacji sald lub
Wniosek o zawarcie umowy w sprawie wirtualnej konsolidacji sald;
20) Wnioskodawca – przedsiębiorcę lub innego klienta instytucjonalnego wnioskującego
o usługę konsolidacji.
2. Dla określeń użytych w Regulaminie, nie zdefiniowanych w ust.1, stosuje się określenia
przyjęte w Regulaminie RB oraz Regulaminie UP.
§ 3.
Usługa konsolidacji sald, która jest przedmiotem Regulaminu stanowi rozszerzenie standardowych
usług prowadzenia rachunków bankowych świadczonych przez Bank na rzecz Posiadacza
rachunku.
Rozdział 2
Ogólne warunki realizacji usługi konsolidacji
1.
2.
3.
4.
§ 4.
Bank udostępnia usługę konsolidacji, jako dodatkową usługę Posiadaczom rachunków,
z zastrzeżeniem ust. 2.
Konsolidacji podlegają rachunki wskazane przez Posiadacza rachunku we wniosku, które:
1) nie zostały zajęte w całości przez organ egzekucyjny;
2) nie zostały objęte zakazem dokonywania wypłat, wydanym przez organ do tego
uprawniony;
3) nie zostały objęte blokadą całkowitą rachunku;
4) nie posiadają przeterminowanych należności w ramach kredytów obrotowych w rachunku
bieżącym;
5) nie zostały otwarte wyłącznie do celów określonych w umowie rachunku bankowego i nie
mogą być wykorzystywane do innych operacji, w szczególności dotyczy rachunku
powierniczego;
6) nie zostały otwarte jako rachunki bankowe podlegające konsolidacji finansów publicznych
zgodnie z Regulaminem otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych
podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Nie podlegają konsolidacji rachunki dla których kwota środków podlegających konsolidacji jest
równa lub niższa niż kwota blokady.
Nie podlegają konsolidacji środki z tytułu kredytu otwartego w rachunku bieżącym, które
4/11
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
zostały przeksięgowane na konto należności wymagalnych oraz odsetki przeksięgowane na
konto odsetek zapadłych niespłaconych.
Bank może wyłączyć z danego schematu konsolidacji rachunek bankowy dla którego Bank
dokonał przekwalifikowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym do sytuacji nieregularnej.
W przypadku, gdy Bank dokonał przekwalifikowania kredytu otwartego w rachunku bieżącym
do sytuacji nieregularnej dla rachunku konsolidującego Bank występuje do Posiadacza rachunku
o wskazanie nowego rachunku konsolidującego.
Wskazanie nowego rachunku konsolidującego wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku
oświadczenia o włączeniu lub wyłączeniu rachunku do/z usługi konsolidacji sald na formularzu
udostępnianym przez Bank.
Niewskazanie nowego rachunku konsolidującego w trybie określonym w ust. 7 przez
Posiadacza rachunku w terminie 7 dni od otrzymania z Banku informacji, o której mowa
w ust. 6, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Bank w trybie natychmiastowym.
§ 5.
Warunkiem udostępnienia przez Bank usługi konsolidacji jest zawarcie Umowy, określającej
szczegółowe warunki jej realizacji.
Zawarcie Umowy następuje na podstawie pisemnego wniosku Posiadacza rachunku, którego
wzór stanowi formularz udostępniany przez Bank.
Decyzja o zawarciu Umowy jest podejmowana przez Bank w terminie 2 dni roboczych od daty
złożenia wniosku przez Wnioskodawcę w Oddziale Banku.
Wniosek oraz Umowa wymagają podpisania przez osoby upoważnione do składania oświadczeń
woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza rachunku.
Bank zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
W dniu poprzedzającym uruchomienie usługi konsolidacji Bank dokonuje kapitalizacji odsetek
na rachunkach biorących udział w schemacie konsolidacji.
§ 6.
Posiadacz rachunku jest uprawniony do włączania rachunków konsolidowanych do Umowy
oraz wyłączania rachunków konsolidowanych z Umowy w trakcie jej trwania.
Włączenie lub wyłączenie rachunków konsolidowanych, o których mowa w ust. 1 wymaga
złożenia przez Posiadacza rachunku stosownego oświadczenia na formularzu udostępnianym
przez Bank.
Oświadczenie powinno wskazywać datę, od której włączenie lub wyłączenie ma być skuteczne.
Jeżeli oświadczenie nie wskazuje daty, o której mowa w ust. 3, włączenie lub wyłączenie staje
się skuteczne po upływie dwóch dni roboczych po dostarczeniu tego oświadczenia do Banku.
Jeżeli Bank otrzyma oświadczenie w dniu, który został wskazany w oświadczeniu jako dzień, od
którego włączenie lub wyłączenie ma być skuteczne lub jeżeli wskazany zostanie dzień
następujący po dniu złożenia oświadczenia, włączenie lub wyłączenie takie staje się skuteczne,
po upływie dwóch dni roboczych licząc od dnia jego otrzymania.
Włączony do schematu konsolidacji rachunek konsolidowany zaczyna swój udział w usłudze
konsolidacji sald od procesu konsolidacji.
Jeżeli w ramach Umowy udostępniona została dekonsolidacja rachunek konsolidowany
wyłączony ze schematu konsolidacji kończy swój udział w procesie konsolidacji na procesie
dekonsolidacji.
Rozdział 3
Zasady realizacji usługi konsolidacji
§ 7.
Zgodnie z zawartą Umową, Bank wykonuje konsolidację w następujących wariantach:
1) konsolidacji rzeczywistej lub
2) konsolidacji wirtualnej.
§ 8.
Posiadacz rachunku dysponuje rachunkami bankowymi biorącymi udział w usłudze konsolidacji,
5/11
zgodnie z zawartą umową rachunku bankowego.
§ 9.
1. Konsolidacja rzeczywista wykonywana jest automatycznie, zgodnie ze wskazanym w Umowie
rodzajem konsolidacji i ustanowionym przez Posiadacza rachunku harmonogramem:
1) raz dziennie, na koniec dnia roboczego;
2) wielokrotnie, maksymalnie 24 razy w ciągu dnia, we wskazanych przez Posiadacza
rachunku godzinach mieszczących się w zakresie czasowym od 9:00 do 14:50 w dni
robocze;
3) raz w tygodniu, na koniec dnia roboczego;
4) raz w miesiącu, w wybranym przez Posiadacza rachunku dniu miesiąca;
5) we wskazanych datach, wyznaczonych przez Posiadacza rachunku,
i odnosi się do części lub całości sald rachunków konsolidowanych, zgodnie z warunkami
zawartymi w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dla konsolidacji realizowanej zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1 pkt 2 nie jest
możliwe ustanowienie dekonsolidacji.
3. Dla konsolidacji realizowanej zgodnie z harmonogramem określonym w ust. 1 pkt 4 lub 5, jeżeli
wskazany przez Posiadacza rachunku dzień nie jest dniem roboczym lub wskazany dzień w
danym miesiącu nie występuje konsolidacja następuje w następnym dniu roboczym
następującym po dniu wynikającym z harmonogramu.
§ 10.
W ramach konsolidacji rzeczywistej Bank udostępnia następujące rodzaje usługi:
1) „zerowanie rachunków konsolidowanych”, polegające na przeksięgowaniu środków
podlegających konsolidacji z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący
w przypadku sald dodatnich a następnie jeżeli salda na rachunkach konsolidowanych są
ujemne, na przeksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane
w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda;
2) „zerowanie rachunków konsolidowanych z dodatnim saldem”, polegające na przeksięgowaniu
środków podlegających konsolidacji z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący
w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda;
3) „zerowanie rachunków konsolidowanych z saldem ujemnym”, polegające na przeksięgowaniu
środków podlegających konsolidacji z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane
z saldem ujemnym w celu uzyskania na rachunkach konsolidowanych zerowego salda;
4) „konsolidacja rachunków do określonej kwoty”, polegająca na przeksięgowaniu z rachunków
konsolidowanych na rachunek konsolidujący środków powyżej określonego w Umowie progu
a następnie przeksięgowaniu środków z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane
z saldem poniżej określonego w Umowie progu w celu uzyskania na rachunkach
konsolidowanych salda odpowiadającego kwocie określonego w Umowie progu;
5) „konsolidacja rachunków powyżej określonej kwoty”, polegająca na przeksięgowaniu
z rachunków konsolidowanych na rachunek konsolidujący środków powyżej określonego
w Umowie progu;
6) „konsolidacja rachunków poniżej określonej kwoty”, polegająca na przeksięgowaniu
z rachunku konsolidującego na rachunki konsolidowane środków, dla których salda są mniejsze
od określonego w Umowie progu.
§ 11.
1. Konsolidacja sald rachunków konsolidowanych dla rodzajów konsolidacji: "Zerowanie
rachunków konsolidowanych", "Zerowanie rachunków konsolidowanych z saldem ujemnym",
"Konsolidacja rachunków do określonej kwoty" wymagających przeniesienia środków
z rachunku konsolidującego odbywa się zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Posiadacza
rachunku dla poszczególnych rachunków konsolidowanych, zgodnie z treścią Umowy.
2. W przypadku braku wskazania w Umowie priorytetów, o których mowa w ust. 1, konsolidacja
poszczególnych rachunków następuje w kolejności przypadkowej dla Posiadacza rachunku,
zgodnie z przyjętym przez Bank algorytmem.
6/11
§ 12.
Środki skonsolidowane podczas rzeczywistej konsolidacji mogą podlegać autoinwestycji, o ile
umowa rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek konsolidujący,
przewiduje taką usługę.
§ 13.
1. Zgodnie z zawartą Umową, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 i 3, środki skonsolidowane podczas
rzeczywistej konsolidacji wykonywanej na zakończenie dnia:
1) pozostają na rachunku konsolidującym lub
2) w kolejnym dniu roboczym podlegają dekonsolidacji:
a) pełnej - środków przeksięgowanych w dniu poprzednim w ramach konsolidacji lub
b) określonych środków – w kwocie ustalonej dla poszczególnych rachunków w Umowie.
2. Dekonsolidacja następuje automatycznie w następnym dniu roboczym po konsolidacji.
3. Jeżeli na rachunku konsolidującym środki nie są wystarczające:
1) na dekonsolidację pełną – zwrot środków na rachunki konsolidowane odbywa się
proporcjonalnie do ich udziału w procesie konsolidacji i jest realizowany do wysokości salda
bieżącego na rachunku konsolidującym;
2) na dekonsolidację określonych środków – dekonsolidacja następuje na poszczególne
rachunki konsolidowane zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Posiadacza rachunku
wskazanymi w Umowie lub w przypadku braku wskazania w Umowie priorytetów,
w kolejności przypadkowej dla Posiadacza rachunku, zgodnie z przyjętym przez system
bankowy algorytmem do wysokości salda bieżącego na rachunku konsolidującym.
4. W ramach konsolidacji rzeczywistej, w przypadku wystąpienia na rachunku konsolidującym
wymagalnego zadłużenia z tytułu:
1) debetu niedozwolonego lub
2) wymagalnego kredytu w rachunku bieżącym,
skonsolidowane środki są w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę tego zadłużenia.
§ 14.
1. Posiadacz rachunku może zlecić wykonanie przez Bank dodatkowej konsolidacji rzeczywistej
na żądanie, nie wynikającej z przyjętego harmonogramu określonego w Umowie.
2. Dodatkowa konsolidacja rzeczywista na żądanie może być wykonywana w dni robocze
w godzinach pracy Banku, określonych jako godziny 8:00-14:50.
3. Posiadacz rachunku składa dyspozycję, o której mowa w ust. 1:
1) w formie papierowej, na formularzu udostępnianym przez Bank w Oddziale Banku
wykonującym Umowę;
2) elektronicznie, za pośrednictwem zlecenia otwartego w systemie bankowości elektronicznej
[email protected], zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji użytkownika
[email protected] dostępnej na stronie internetowej Banku www.bgk.com.pl.
4. Dyspozycja dodatkowej konsolidacji na żądanie wymaga podpisania przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza
rachunku.
5. Dyspozycja konsolidacji na żądanie musi zostać dostarczona przez Posiadacza rachunku do
Banku nie później niż dwie godziny przed terminem realizacji wskazanym w dyspozycji,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W celu wykonania dodatkowej konsolidacji rzeczywistej na żądanie w godzinach 8:00-10:00
Posiadacz rachunku musi dostarczyć dyspozycję do Banku nie później niż o godzinie 15:00 dnia
roboczego poprzedzającego dzień wskazany w dyspozycji.
7. Bank nie wykonuje dekonsolidacji na żądanie.
§ 15.
1. W ramach konsolidacji wirtualnej następuje ustalenie zagregowanego salda rachunków
konsolidowanych wskazanych w Umowie, dla którego następuje naliczenia odsetek bez
przeksięgowania środków z rachunków konsolidowanych.
2. Konsolidacja wirtualna realizowana jest raz dziennie, na koniec dnia roboczego.
7/11
§ 16.
1. Środki zgromadzone na rachunkach konsolidowanych w ramach konsolidacji wirtualnej nie
podlegają autoinwestycji.
2. Włączenie do konsolidacji wirtualnej rachunku bankowego, dla którego udostępniona została
autoinwestycja skutkuje automatycznym wyłączeniem autoinwestycji przez Bank.
Rozdział 4
Zasady oprocentowania
§ 17.
1. Dla konsolidacji rzeczywistej środki na rachunku konsolidującym są oprocentowane na
zasadach i w wysokości określonej w umowie rachunku bankowego, na podstawie której jest
prowadzony rachunek konsolidujący. Dotyczy to również zasad zmiany oprocentowania.
2. Odsetki od autoinwestycji są kapitalizowane na koniec każdego dnia roboczego i nie podlegają
dekonsolidacji, ale są pozostawiane na rachunku konsolidującym.
3. Dla konsolidacji wirtualnej środki konsolidowane są oprocentowane na zasadach i w wysokości
określonej w umowie rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony rachunek
konsolidowany główny. Dotyczy to również zasad zmiany oprocentowania.
§ 18.
1. Kapitalizacja na rachunkach biorących udział w procesie konsolidacji jest wykonywana na
zasadach określonych w umowie rachunku bankowego:
1) konsolidującego, w przypadku konsolidacji rzeczywistej;
2) konsolidowanego głównego, w przypadku konsolidacji wirtualnej.
2. Zwrot odsetek następuje zgodnie z postanowieniami Umowy we wskazanym terminie na:
1) wybrany rachunek, w przypadku konsolidacji rzeczywistej;
2) wybrany rachunek lub metodą proporcjonalną na rachunki konsolidowane, w przypadku
konsolidacji wirtualnej.
§ 19.
Wysokość i zasady oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym określa Umowa kredytu
otwartego w rachunku bieżącym.
Rozdział 5
Opłaty i prowizje
§ 20.
1. Bank pobiera opłaty za usługę konsolidacji sald zgodnie z Umową.
2. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat, o których mowa w ust.1, w trybie
aneksowania Umowy.
3. W przypadku braku zgody Posiadacza rachunku na zawarcie aneksu, o którym mowa w ust. 2,
Bank może wypowiedzieć Umowę zgodnie z § 21 ust. 1.
Rozdział 6
Rozwiązanie Umowy
§ 21.
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, z zachowaniem
30-dniowego okresu wypowiedzenia, liczonego od daty doręczenia wypowiedzenia.
2. Strony Umowy mogą w trybie porozumienia rozwiązać Umowę z zachowaniem krótszego lub
dłuższego, niż wskazany w ust. 1, okresu wypowiedzenia.
8/11
3. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego, który występuje w Umowie jako rachunek
konsolidujący dla konsolidacji rzeczywistej, jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
§ 22.
1. Bank może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego
naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy, w szczególności w sytuacji:
1) rażącego naruszenia przez Posiadacza rachunku warunków Umowy lub Regulaminu;
2) zaistnienia podejrzenia o naruszeniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) udzielenia przez Posiadacza rachunku informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub
prawnym, przedstawienia dokumentów fałszywych lub poświadczających nieprawdę;
4) podjęcia przez Posiadacza rachunku mylnie zaksięgowanych przez Bank na rachunek
bankowy kwot i niezwrócenia ich w określonym przez Bank terminie;
5) powstania na rachunku debetu niedozwolonego i niespłacenia go w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jego powstania;
6) niespłacenia należnych Bankowi zaległych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia rachunku
bankowego, świadczenia usług płatniczych lub wykonywania innych czynności bankowych
w określonym przez Bank terminie.
2. Wypowiadając Umowę Bank podaje przyczyny wypowiedzenia.
§ 23.
Bank zaprzestaje wykonywania konsolidacji:
1) z dniem rozwiązania Umowy, przy czym ostatnią operacją jest dekonsolidacja, jeśli została
ustanowiona;
2) z dniem rozwiązania umowy rachunku bankowego, na podstawie której jest prowadzony
rachunek konsolidujący.
Rozdział 7
Zmiana Regulaminu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§ 24.
Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest udostępniany w Oddziałach Banku oraz na
stronie internetowej Banku www.bgk.com.pl.
Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu w okresie obowiązywania
Umowy, bez wypowiedzenia Umowy.
Informacje o zmianach Regulaminu z podaniem daty ich wejścia w życie przekazywane są
Posiadaczowi rachunku w następujący sposób:
1) elektronicznie – w formie komunikatu zamieszczonego za pośrednictwem użytkowanego
przez Posiadacza rachunku systemu bankowości elektronicznej lub na wskazany adres
poczty elektronicznej, jeżeli są takie uzgodnienia w Umowie rachunku bankowego;
2) poprzez zamieszczenie komunikatu na wyciągu bankowym z rachunku bankowego
dostarczanym w sposób uzgodniony w Umowie;
3) poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej Banku.
Pełne brzmienie zmienionego Regulaminu wraz z podaniem daty jego wejścia w życie, są
udostępniane w formie Komunikatu Banku.
Zmiany Regulaminu uznaje się za przyjęte przez Posiadacza rachunku, o ile nie złoży on
pisemnego oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o zmianie Regulaminu.
Za dzień doręczenia w formie elektronicznej informacji o zmianach Regulaminu uważa się
dzień, w którym komunikat został wyświetlony w systemie bankowości elektronicznej albo
komunikat ten został przesłany na wskazany w Umowie adres poczty elektronicznej.
Złożenie przez Posiadacza rachunku sprzeciwu wobec zmian Regulaminu wraz
z wypowiedzeniem Umowy skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem poprzedzającym dzień
wejścia w życie proponowanych zmian Regulaminu.
9/11
Rozdział 8
Wyciągi oraz raporty dla konsolidacji. Reklamacje
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 25.
Bank informuje Posiadacza rachunku o operacjach konsolidacji i dekonsolidacji wykonywanych
w ramach Umowy:
1) w formie wyciągu do poszczególnych rachunków bankowych uczestniczących w procesie
konsolidacji, na zasadach określonych w umowie rachunku bankowego, z zastrzeżeniem
ust. 2 oraz
2) w formie dziennych raportów konsolidacji rachunków dostępnych za pośrednictwem
systemu bankowości elektronicznej [email protected] zawierających następujące dane:
a) wysokość sald na rachunkach konsolidowanych i rachunku konsolidującym przed
procesem konsolidacji,
b) wysokość sald na rachunkach konsolidowanych i rachunku konsolidującym
po konsolidacji,
c) wysokość odsetek naliczonych od sald na rachunku konsolidującym,
d) wysokość odsetek naliczonych od sald na rachunku konsolidowanym,
e) oprocentowanie rachunku skonsolidowanego.
Dla rachunków uczestniczących w konsolidacji wirtualnej na wyciągach widoczne są wyłącznie
księgowania z tytułu kapitalizacji odsetek.
Sposób i terminy sporządzania i doręczania wyciągów bankowych określa umowa rachunku
bankowego.
W sytuacji niedostępności systemu [email protected] Posiadacz rachunku może otrzymać
raport konsolidacji zlecając dyspozycję w Oddziale.
§ 26.
Posiadacz rachunku jest zobowiązany sprawdzać na bieżąco prawidłowość podanych
w wyciągach zapisów i informować Bank o ewentualnych niezgodnościach w terminie 14 dni
od daty otrzymania wyciągu.
Reklamacje wnoszone są w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty, faksu
lub z wykorzystaniem strony internetowej Banku.
Reklamacje mogą być także składane bezpośrednio przez Posiadacza rachunku
w Oddziałach Banku lub w kancelarii centrali Banku.
Posiadacz rachunku ma obowiązek szczegółowego i wyczerpującego opisania przedmiotu
reklamacji.
Jeżeli tego wymaga przedmiot reklamacji, do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty
potwierdzające podstawę złożenia reklamacji.
Niezgłoszenie reklamacji przez Posiadacza rachunku w terminie, o którym mowa w ust.1,
uznaje się jako potwierdzenie zmiany stanu rachunku bankowego oraz salda rachunku
w zakresie usługi konsolidacji sald.
Bank rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w formie pisemnej:
1) bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu do Banku w przypadku
reklamacji, która nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień;
2) nie później niż w terminie 30 dni od daty wpływu do Banku w przypadku reklamacji, która
wymaga uzgodnień lub przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. 7, Bank
informuje pisemnie Posiadacza rachunku o przyczynach zwłoki, czynnościach podjętych w celu
rozpatrzenia reklamacji i wskazuje nowy termin zakończenia rozpatrzenia reklamacji.
§ 27.
1. Posiadacz rachunku ma możliwość zdefiniowania innego opisu operacji w zakresie usługi
konsolidacji sald na wyciągach z rachunków biorących udział w schemacie konsolidacji niż
standardowo stosowane przez Bank.
10/11
2. Opisy operacji, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
3.
4.
5.
6.
1) konsolidacji;
2) dekonsolidacji;
3) kapitalizacji okresowej z tytułu konsolidacji sald,
z zastrzeżeniem ust. 3.
W ramach konsolidacji wirtualnej możliwe jest zdefiniowanie opisu operacji wyłącznie dla
operacji wskazanej w ust. 2 pkt 3.
Opisy operacji, których mowa w ust. 1, są określane przez Wnioskodawcę we Wniosku.
Opisy operacji mogą być zmieniane przez Posiadacza rachunku w trakcie trwania Umowy.
Zmiana opisów operacji wymaga złożenia przez Posiadacza rachunku pisemnej dyspozycji na
formularzu udostępnianym przez Bank.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 28.
1. Stosunek prawny wynikający z Umowy podlega polskiemu prawu.
2. Wszelkie spory powstałe na tle interpretacji lub wykonania Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla
miejsca siedziby Banku.
3. Regulamin, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego oraz art. 109 ust. 2 Prawa bankowego - ma
charakter wiążący dla Stron Umowy.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu
RB, Regulaminu UP oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Instytucją sprawującą nadzór nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego.
11/11

Podobne dokumenty