Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem w SPZOZ

Transkrypt

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem w SPZOZ
Wykaz nieruchomości przeznaczonych na wynajem
w SPZOZ Jarosław przy ul. Kościuszki 18
Dyrektor
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im prof. A. Kępińskiego
w Jarosławiu przy ul. Kościuszki 18
działając na podstawie art 13 ,ust.1, oraz art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r ,
o gospodarce nieruchomościami/. Dz U.z 2010 r , Nr 102 poz. 651 z póżn, zm./ , oraz § 19
ust.1 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiki Województwa Podkarpackiego z dnia 29.03.2010 r.
podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
/ od dnia 30.01.2012r. do dnia 20.02.2011 r./
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu położonych w SPZOZ Jarosław przy
ul. Kościuszki 18 stanowiące własność Województwa Podkarpackiego a przekazane w
nieodpłatne użytkowanie dla SPZOZ Jarosław.
LP Nr
obręb
u
Nr
KW
1
78184 1656
5
Nr
Powierzchnia Pow.
działki działku/ ha/
lokalu
3,1093
/ha/
30,60
m2
Przeznaczenie
nieruchomości
I jej sposób
zagospodarowania
Opis
nieruchomości
Cena
za zł/1 m2
pow. lokalu
Lokal przeznaczony
na prowadzenie
działalność branży
spożywczej
Lokal w stanie
dobrym
zlokalizowany
w budynku
Portierni w
Jarosławiu przy
ul. Kościuszki18
Wynajem w
drodze
przetargu.
Cena 20,00 PLN
netto za 1 m2
powierzchni +
podatek VAT
1 Stawka podatku VAT oraz jego kwota zostanie ustalona i naliczona na podstawie przepisów obowiązujących na dzień
najmu nieruchomości.
2. Wysokość opłat z tytułu najmu lokalu przedstawia się następująco;
cena za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu zostanie wyłoniona w drodze przetargu
zużycie energii elektrycznej wg opomiarowania
c.o. , cw wg kosztów poniesionych przez Wynajmującego
3. Termin wnoszenia opłat do 15 -go każdego miesiąca
4. termin zagospodarowania marzec 2012 rok.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu można uzyskać w Dziale Administracyjno -Gospodarczym
pok. 34 , od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 14 lub telefonicznie 16 624 05 03

Podobne dokumenty