Model stresu: Choroba psychiczna lub fizyczna Reakcje na stres

Transkrypt

Model stresu: Choroba psychiczna lub fizyczna Reakcje na stres
Model stresu:
Faza 1
Życiowe wydarzenie lub czynnik zewnętrzny
Faza 2
Odebranie ich jako stresujących
Faza 3
Reakcja na stres: psychologiczna, behawioralna, fizjologiczna
Faza 4
Ponowna ocena sytuacji
Faza 5
Reakcje na stres okazują się nieskuteczne wobec czynnika, który je wywołuje
Faza 6
Choroba psychiczna lub fizyczna
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Podobne dokumenty