Ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie

Transkrypt

Ubezpieczenie zdrowotne - Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
Ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne jest to ubezpieczenie na wypadek zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia itp.. Będąc ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, pacjent nie musi
płacić za wizytę u lekarza, który ma podpisaną umowę z funduszem. Ze świadczeń publicznej opieki zdrowotnej mogą korzystać wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ.
Do końca grudnia roku 2008 ubezpieczony miał obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie mieli swojego tytułu do ubezpieczeń (np. uczące się dzieci i bezrobotnego
współmałżonka).
Od stycznia 2009r. obowiązek ten przejęły urzędy pracy. Teraz takie osoby będzie zgłaszał urząd pracy i opłacał za nich składkę zdrowotną. Aby uniknąć sytuacji, że składka zdrowotna będzie odprowadzana
podwójnie, pracujący członkowie rodziny powinni zgłosić w swoich zakładach pracy, że od nowego roku to urząd przejął na siebie obowiązek opłacania składek za bezrobotnego zarejestrowanego w Urzędzie
pracy.
Osoba bezrobotna spełniająca warunki do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny-podlega ubezpieczeniu jako członek rodziny, a nie jako bezrobotny.
Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U Nr 28, poz. 153 z póź. zm) zwanej dalej ustawą, ubezpieczonymi na podstawie przepisów ustawy są
osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP oraz cudzoziemcy przebywające na terytorium RP na podstawie wizy pobytowej, karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu.
Urzędy pracy zaprzestały wydawać legitymacji ubezpieczeniowych, jednak nie zmienia to faktu, iż legitymacje wydane wcześniej przez urząd pracy bądź inną instytucję do tego uprawnioną będą nadal
stemplowane. Potwierdzanie wpisu do legitymacji ubezpieczeniowych bezrobotnym odbywa się w pokoju nr 18.
Bezrobotni nie posiadający legitymacji ubezpieczeniowej otrzymają poradę medyczną po przedstawieniu aktualnego zaświadczenia z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
Zaświadczenie traci ważność po upływie miesiąca od dnia jego wydania.

Podobne dokumenty