Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji

Transkrypt

Wniosek o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
Dokument publikowany w formie elektronicznej jest aktualny w dniu wydruku
Formularz Nr 33-IR
…………………………………………………………………………………
miejscowość
data
………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko wnioskodawcy
………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………
cd.
Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia
Jerzmanowice 372B
32-048 Jerzmanowice
WNIOSEK
o nadanie klauzuli ostateczności decyzji
Proszę o wydanie klauzuli ostateczności decyzji nr ………………………………………………………
z dnia ………………………… w sprawie pozwolenia na budowę ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Oryginał decyzji
2. W przypadku pełnomocnictwa dla osób podpisujących wniosek w imieniu inwestora należy dołączyć do
wniosku pełnomocnictwo wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 złotych (w
przypadku kserokopii pełnomocnictwa lub upoważnienia dodatkowo należy wpłacić 5,00 złotych czyli
łącznie 22,00 złote).
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty