Wykluczenie cyfrowe

Komentarze

Transkrypt

Wykluczenie cyfrowe
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Ul. Kameralna 1/30
03-406 Warszawa
Tel/fax: +48 22 827 16 18, +48 22 818 72 31
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – szansa dla niepełnosprawnych, szansa dla
władz!
Dziękujemy zainteresowanie i chęć pomocy osobom niepełnosprawnym!
Przed organami państwowymi stoi ogromne wyzwanie, aby uczynić Internet bardziej dostępnym.
Coraz więcej spraw waŜnych dla obywateli moŜna zrealizować przez Internet, dlatego administracja publiczna powinna w szczególny sposób zadbać o to, aby zapewnić infrastrukturę dla swoich
mieszkańców. Szczególnie osobom niepełnosprawnym, które oprócz komputera i dostępu
do Internetu, potrzebują specjalnego oprogramowania i urządzeń, gdy je otrzymają, mogą
być tak samo sprawne jak inni!
Działanie 8.3 skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego w tym konsorcjów, związków,
stowarzyszeń a takŜe konsorcjów samorządów terytorialnych z organizacjami pozarządowymi.
Instytucje, które w ramach działania otrzymają dofinansowanie na ten cel, mogą pomóc osobom,
które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. ze względu na niskie dochody, mieszkanie w rodzinie wielodzietnej lub osobom niepełnosprawnym. MoŜliwe jest dofinansowanie na korzystanie z
Internetu nawet przez okres 3 lat. Projekt moŜe obejmować równieŜ szkolenia z zakresu obsługi
komputera, zakup sprzętu i oprogramowania
Jakie są korzyści dla Urzędu?
- zapewnienie infrastruktury dostępu do Internetu przy minimalnym nakładzie własnych środków
UWAGA: W tym roku zrezygnowano z wkładu własnego! Dofinasowanie wynosi 100% kosztów projektu!
- dostęp do Internetu dla jednostek podległych
- poprawa pozycji konkurencyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu
- aktywizacja gospodarcza osób na terenie objętym projektem w oparciu o nowoczesne technologie
- podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców i przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców
- upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT przez pracowników samorządowych.
Program: Program Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Celem Działania jest zmiana tej sytuacji w kierunku zwiększania moŜliwości dostepu do internetu,
w szczególnosci do społecznosci lokalnych.
Instytucje, które w ramach Działania otrzymaja dofinansowanie na ten cel, mogą pomóc osobom,
które mają utrudniony dostęp do Internetu, np. osobom o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osobom niepełnosprawnym. Takie osoby mogą otrzymać dofinansowanie
na korzystanie z internetu nawet przez okres 3 lat. Projekt moŜe obejmować równieŜ szkolenia z
zakresu obsługi komputera, zakup sprzętu i oprogramowania.
Beneficjentami mogą być:
TYP 1:
•
•
•
jednostki samorządu terytorialnego,
konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Typ 1: Projekty składające się z następujących komponentów:
•
•
•
•
•
dotacja całkowicie lub częściowo pokrywająca koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (max. przez okres 3 lat),
pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i/lub
niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez projektodawcę,
zakup usługi przeprowadzenia szkoleń dla uŜytkowników końcowych projektu z zakresu
obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych
dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem
szkoleń zawodowych),
dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST
i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposaŜenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu
do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne
instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze połoŜone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.
Według danych GUS z 2011 roku 9,5 mln polskich obywateli nie ma dostępu do Internetu, a
to stanowi 33% gospodarstw domowych. Na największą skalę wykluczone są osoby z wykształceniem średnim i niŜszym, z których 9,2 mln to osoby wykluczone cyfrowo. Problem
w duŜej mierze dotyka takŜe osoby niepełnosprawne, z których wykluczonych jest
1,6 mln obywateli. Sumując czynniki twarde i miękkie: 13 mln obywateli jest wykluczonych
z Ŝycia internetowego, a to stawia nas w samym ogonie Europy, obok Rumunii, Bułgarii i
Grecji (PCRS).
W większości przypadków osoby wykluczone nie odwiedzają Internetu, poniewaŜ nie mają
takiej potrzeby. Nie wiedzą o korzyściach, jakie mogą osiągnąć. Co dzięki temu mogą zyskać i jak polepszyć swoje Ŝycie. Tymczasem szacuje się, Ŝe w 2020r. aŜ 90% zawodów
będzie wymagało cyfrowych umiejętności. Do tej grupy naleŜą takŜe osoby niepełnosprawne, które w duŜej części stanowią krąg zainteresowań i obszar działania naszej
Fundacji.

Podobne dokumenty