tuivtulJfizef. E F . f ' f f ]

Komentarze

Transkrypt

tuivtulJfizef. E F . f ' f f ]
tuivtulJfizef.
"?
f,
F
E
l'r:
.{t
*-**tl
.f' ff]
Na pocz4tkuzostajepofwigconawoda. Ks. Arcy,,...Koicidl wspanialy,jest miastempolo2onym
biskup kropi podwigcon4wod4 oltarz i Scianyko- na 96r2e...".
(ciola, wychodzi tak2e na zewnqtn i kropi wod4
,,Dlategopokomie prosimy Cig Pani.e,zeilij pelnig
swojego blogoslawierisn,,ana ten bfui4l i olSwigcon4schody oraz Scianyzewngtrzneko(ciola.
W tym czasiezgromadzeniwierni (piewem ser- tary, aby 7aws7ebyly miejscemiwigtym i stolem
decznympie5niupamiptniaj4cejSakramentChrztu przygotowanymdo skladania ChrystusowejOfiary.
Niech tutaj zdrojelask zmywajqludzkiewiny...,
5w. towarzysz4Swigtymobrzgdom.
Po hymnie ,,Chwalana wysokodci Bogu" na- Niech Twoi wierni... sprawujgPamiqtkgPaschy...
stgpujekolektai Liturgia Slowa.Czytanialiturgicz- Niech wznosisig tutaj mila Tobieofiara chwaly,a
ne z r4k ks. Arcybiskupaodbieraj4lektorzy i ju2 glos ludzi zlqczony ze SpiewemAniol6w, niech
sluchamySwigtychtekst6wo Swi4tynimaterialnej rozbrzmiewaw nieustannejmodlirwie na zbawiei duchowej,kt6r4 jest kazdy czlowiek. Po Ewan- nie (wiata. Niech tutaj ubodzyznajdujq milosiergelii ks. Bartosz Rajnowski wyglaszaokoliczno- dzie, uciinieni prawdziwq wolnoSi, a wszyscyluSciowekazanie.Nawi4zujedo poSwigconego
wcze- dle niech prayoblekajq sig w godnoit TwoichdzieSniejKrzyLa Roku Jubileuszowego.Tam gdzie s4 ci, ai osiqgnq szcz€Sliwqrado1( iycie wiecznego
Polacy,jest krzy|. Byl w dalekim Kazachstanie. w niebieskimJeruzalem".
Ks. Arcybiskup namaszczaoharz krzy2mem
Iest w Zag6rnt. Znak, ie 869 naprawdgpowainie
traktuje czlowieka. Znak miloSci. M6wi ks. Bar- Swigtym- olejem po5wigconymw katedrzew dzier4
tosz o znaku KoSciola.O wielkim trudzie i pracy Wielkiego Czwartku. Namaszczonyzostaje oltarz
wlo2onejw wybudowanietej Swi4tyni.Swigtego na frodku, atakirc jegoczteryrogi. Oltarzjest Swig(cian kodciola.Ks.
J6zefa RzemieSlnika.Koriczy wezwaniem do ty. Teraznastgpujenamaszczenie
uwielbienia Boga w Tajemnicy Tr6jcy Przenaj- Abp przekazujekaplanom koncelebransomkrzyimo i polecanama5ciidciany.Sciany koSciolana6wigtszej.
maszczaj4
ks. archiprezbiterFeliks Kwadny,ks. dzie,,Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi Swigtemu,
kan Andrzej Skiba i ks. Proboszcz.Namaszczenie
teraz, zawszei na wieki wiek6w. Amen."
oznaczawyl4czenie koiciola z lu|ytklu fwieckiego
NastgpujenajwazniejszaczpSi.konsekracjikoi przeznaczeniena wylqczn4 slu2bpBoi4.
Sciola.Po Litanii do WszystkichSwiQtych,ks. Arcybiskup umieszczaw oltarzurelikwie Sw.Janaz
Dukli.
, Swigty Janz Dukli byl kanonizowanyprzezOjca
SwigtegoJanaPawlaII w KroSniew 1997roku. W
oltarzu zostal wczefniej przygotowany tzw. Grobowiec, czyli miejsceprzechowywaniarelikwii dwigtego.Razemz relikwiami zostajezloZoneSwiadectwo autentycznoicirelikwii, podpisaneprzez ks.
Arcybiskupa Metropolitg, a takie informacja o dniu
konsekracjiprzygotowanaprzezks. Proboszcza.
Po zlo2eniu relikwii nastgpujemodlitwa konsekracyjna.
Slyszymy w niej slowa:
,,Bo2e,Ty uiwigcasl sw6j KoScidti nim kierujes7,urocTyiciewielbimyTwojeImig,poniewai lud
wiemy pragnie dzisiaj poiwigci4 Tobiena zawsze
ten dom modlitwy..."
,,...Koici4l tiwipty jest wybranq winnicq
Po obrzgdzienamaszczenia,
na oltarzu umieszPana...",
czony zostajekociolek do spalaniakadzidla.Lekjest miesTkaniem
Boga z torzy przynosz4 tei trzy kadzielnice z rozpalony,,...Koici6l szczgilir+y,
ludimi...",
mi wpglami. Spalaniekadzidla na oltarnt oznacza,
2e w tej fwi4tyni wznosi sig przed Bogiem nasza picielem Czlowieka. Modlitwa ks. Arcybiskupa
modlitwa jak worl kadzidla. ,,A jak ta fwiqtynia ,,...abyimy pounwali Twojq Boie Prawdp, abylmy
napelnia sig mil4 woniq, tak niech Ko{cidl pro- nieustanniewielbili Ciebiew Twojejiwiqtyni...".
mieniujeSwiqtyniqChrystusa".Worl kadzidlarozPafstwo Urszula i Andrzej Kruczkowie dzigchodzi sig po calym koSciele.NapelniaSwigto5ci4 kuj4 ks. Arcybiskupowi za Jego apostolski trud
wszystkich zgromadzonych.Na wielu twarzach konsekracjinaszejSwi4tyni.Pan Andrzej wrgcza
pojawia sig wzruszenie,a gdzieniegdzielza. Ks. ks. Arcybiskupowi pami4tkowq ceramikg z nasz4
Abp okadzaoltarz, polecaokadzii ScianykoSciola fwi4tyni4.
oraz zgt omadzonych wiernych.
Ks. Proboszczdzigkuje za ufwigcenie i napelScholaSpiewaPsalm ,,Ncszamodlitwajest jak nienieBogiemnaszegokoSciola.Przypominatrudworl kadzidla".
ne jego pocz4tki, wielki wysilek parafian,kt6rzy
Po okadzeniu oltarzai Scianko(ciola, ks. Pro- podjgli sig dzielabudowy.Slowa uznaniadla calej
boszczz ks. wikariuszemZbigniewemKucemroz- wsp6lnoty kieruje.ks. Abp, zachgcaj4cdo budowijaj4 na oltarzu obrusy. Do oltarza zostaje przy- wania Ko(ciola Zyweo 'rzez rozw6j malych
niesiony zapalony paschal - znak naszegoZmar wsp6lnot parafialnych.
twychwstalegoPana.Ks. Abp bierzezapalonypaschal, ukazuje go zgromadzenium6wi4c ,,Niechw
Koiciele jafnieje iwiatlo Chrystusa, aby wszystkie ludy osiqgnglypoatanie prawdy".
Ks. ProboszczzapalanaoltarzuSwiece,namaszczone dcianyzostaj4przyozdobione,,zacheuszkami". W jednej chwili zostajeoSwietlonycaly ko€ci6l, aL oczy naszeprzyzwyczajone do p6lmroku
jaki panowal dotychczas,zaskoczone,widz4 cale
pigkno naszejSwi4tyni.
JezusChrystusjest Swiatlo6ci4Swiata.Nie chcemy chodzii w ciemnofci. Chcemy 2yi w blasku
Jego odwiecznej prawdy. Prawdy o Bogu, kt6ry
kocha i o czlowieku, kt6ry jest kochany.
Ks. Abp udzielawszystkimzgromadzonympaRozpoczynasig uroczystaliturgia Eucharystii
sterskiego
blogoslawieristwana trud codziennego
Konsekracyjnej.PrzedstawicieleDomowego KoSciola,kt6ry rodzi sig w naszej parafii w osobach 2ycia.Dla ka2dejrodziny, aby byla Bogiem silna,
p,.Kazimierza i Wadyslawy Masi6w oraz p. Zofii dla kaidego chrzeScijanina,aby byl Swiadkiem
Swigch,przynosz4dary ofiarne.Chlebi wino, kt6re Chrystusa.Dla ka'2degoczlowieka, aby byl wierstan4sigCialemi Krwi4 Chrystusa,orazornatbialy ny swemupowolaniu.
Pie{fi ,,Boie cof Polslg" kor{czynasz4uroczyw darzena dzisiejsz4uroczystofi.
Modlitwa eucharystycznaubogaconajest w4t- stoSC.
Poniewa2jest to dzier{narodowegodwigta,orkami konsekracjikoSciola.W Prefacji slyszymy...
,,nie zabraniaszufwigcaf miejsc Tobieprzezna- kiestra gra jeszcze ,,Marsz Pierwszej Brygady".
czonychdo sprawowania Swigtychobngdlw... Dla- Zdumieni patrzymy na zegarki - tylko dwie gotego 7 radofuiq poSwigcamyTobie ten dom modli- dziny. Tak wielkie, tak pigkne i tak bogate w przeZycia duchowechwile, zapadlyw nasz4pamigi i
twy wzniesionypracq ludzi".
W modlitwie wstawienniczejslyszymy:,,Prryj- w naszeserca.
Kofci6l Sw.J6zefaRzemie$lnikaw Nowym Zamij laskawie blagania tej wspdlnoty, kt6ra ofiaruje Tobiekofcidl..".
g6rzujest napelnionymodlitw4 mil4 Bogujak wori
Potem Wielka Uroczysta Eucharystia.Komu- kadzidla, Swiatlemjak rozpalony w Srodkunocy
nia Swigta.
mocny ogieri. NamaszczonykrzyLmem- oddany
Tak liczna. Wielu karmi swoje sercapokarmem Bogu na wieczn4wlasnoSi.Bogu na chwalg. Luz nieba. Jednoczysig z Jezusem,JedynymOdku- dziom ku zbawieniu.
WYOARZTilIA
DUSZPASTTNSilI
Rok Jubileuszowyzapisujesig w historii naszej
parafii wa2nymiwydarzeniami.Wynikly onez pracy duszpasterskiej
wpisanejw programduszpasterski KoSciolaw Polsce.Najwa2niejszymiwydarzeniami byly:
l V, Obchodzilidmyodpustparafialnyku czci Sw
J6zefaRzemieSlnika.
7 V. UroczystoSC
I Komunii Sw.
Od 13 V do 21 V prze2ywalifmyw naszejparafii Misje Sw. Roku Jubileuszowego.Stowo Bo2e
glosili nam ks. JanuszKrygowski z Olchoweji ks.
JanuszMarszalekz Gorliczyny k. Przeworska,tow arzyszyl im ZespdlEwangelizacyjny.
NaboZefstwamisyjne i przeLyctaduchowejakich doSwiadczyli(my,zaowocowalynaszymwewngtrznymodrodzeniem.
W poprzednimnumerzenaszejparafialnejgazetki
napisaliSmy
o ludziach,-kt6rzy
wnie5litrudswojejbezinteresownej
pracyw dzielobudowynaszegokodciola. Informacjajednak
bylaniepelna,gdy2zaprac4stoi
myfl i trud in'. architektai konstruktor6w
koiciola.
Projektantem
ko6ciolajest p. in2. AdamGustawz
Rzeszowa.
P.Gustawprzezwielelat wsp6lpracowal
z
ks. arcybiskupemIgnacym Tokarczukiem,a takze z
ks. biskupemJerzymAblewiczem,pdektujqc koScioly w diecezjitamowskieji przemyskiej.Ko6cioly zrealizowanewg projektup. AdamaGustawaznajdujq
sig m.in. w Weryni,Boguchwale,Pawlosiowiek. Jaroslawia,Piwodziei w innychmiejscowo6ciach.
Prac7przy konstrukcjiko5ciolaw Nowym Zag6rzu podj4lnajpierwp. int. J6zefKocerz Rzeszowa,
a
nastppniep. in2. Anita i JanuszPiejkowie rdwnie| z
Rzeszowa.
Wszystkieobliczeniakonstrukcyjnei rysunkitechnicznebyly wykonywanenabie24cow trakcie realizacjikoSciola.ParistwoPiejkowiesprawowali te2nadz6rbudowlany- autorskinadwykonywanymi pracami.Zawszebyli gotowi do konsultacjiprzy
prowadzonych
pracach.
Niejednolrotniewystarczaljedentelefondo p. Piejk6q a zap6horejgodzinybyli nabudowiekodciolaaby
poradzid,doradzii i czgstopokazad,jak wykonai jakif
szczeg6lowy
elementkonstrukcyjny.
Parafianasza,z ks. Proboszczem
na czele,jest
wdzigcznap.ir2. AdamowiGustawowii p. in2. Anicie
i JanuszowiPiejkomzazainteresowanie
budow4naszejakie wlo2yliw to dzielo.
go ko5ciolai wielkieserce,
Uwiefczeniemich pracybyla konsekracja
koSciola w dniu 11XI 2000r.
869 zaplae.
29 Y. Mlodziez naszejparafii, a takie mlodziei
zZag6rzaorazz Zahutyniai Wujskiego,przyjglaw
naszymko(ciele SakramentBierzmowania,kt6rego udzielil ks. bp StefanMoskwa.
5 V. Kaplani wySwigceniw 1980r. pneiywaj1
w naszejparafii sw6jjubileusz2OJeciakaplafstwa.
Uroczysto(ciprzewodniczyks. bp StefanMoskwa.
Od pocz4tkuwakacji rozpoczgli3myprzygotowania do najwa2niejszego
wydarzeniaw Roku Jubileuszowym,jakim mialabyi konsekracjakoSciola. O tym wydarzeniupiszemypowyiej.
Dzigki Boiej OpatrznoSci
i WstawiennictwuSw.
J6zefaRzemieslnika,te wydarzeniaprzybli2yly nas
ku Bogu i ku drugiemuczlowiekowi. Tegoroczny
adwentrozpoczynanowy rok pracyduszpasterskiej
.
W programie duszpasterskimjest to Rok Biblii.
Wczytywaniesig w Swigtetekstypozwoli nam lepiej poznawadBoga i Jego prawa. Podejmujemy
nowy trud w ksztaltowaniunaszychsumief.
=,.(
A1)')/O ,,
!lu"'ty'7:dy6:z
9Mn
9L
4,.
tt.;\IJIL'J)U:[i!t
?<"ied,z*9?n^Uns,zf,zn,
9zzezfiiun"ytl.lurczr7sr{ui6'Krwsz/",zaqi,
r".szeaoftatciak.. 9odbrcx,l",*
sXouro,,^ot*go /roscioto:', gtlr/t l.n L an au.LacB]?l.,
turd"u,gacy rn6z7c/, parnluro.
oultlcp,,lLua*zef.,u,ie,l/z.iei,
rfu,zwSci, 'XafutdL nstal, ,url.ltudo*o y
7*
"t"w cnLoici utyat.t/eiem {i^"*t
naszai,Ltry6,htat/. t}lino'ln!/"ln
"rlo"
"/*"1
parAodzilyz olurlicznyrlt,9o
i.arl,:Arch*eraa A,/*atl"1r-/ii,
m(ianat* zo urtt7czeniesig,w wie,l/eie,dzr:eta'kulnwy /earcata.
Szozejahrre, c/ug ttu1,tazii. ntoi4 rudziryun{.e dn,t,
hn
"tsrystk.h,
"r/
L
a.qdoteqr,
ze'1.1.rcc.2t1s,tu16'Knn
sebnac\miah,ta/eruy1a,tAatrc,
ltl,zrlr"V
za,naq/osNLie&ip,pnzy'Krzoyztt,
pigAny Sztze.l'ieg,.9/lzig/utiq B. teilani/eaLnL,
91.,<h*ig [2a.na4iL,bt<,tzy p,aca*o,h w o*tatnLc/t, dn'iac/r,
p,lo<r,
^,
lrasuelrynL, pul pyzeuadnir.ttuetn pr. 11ti.e:",7skua Krtc/razskeyo,
$ttn/"qg
slrz,Ui- [Ltu,rqrcz,,l /, nlladzkz,y z,e Sclrcth, m,ini*Lzantuun
i, tpAanut.
gz4/rrk
z rnkestnw zn,u*uti.e.tnienienaszei
panlt arqnniici? i.,Szan<uru
u,taczuetrvki.
6og/uW ftoni,,qasTuilqnl i, pa.nruw, funup f4zq6zlU pamo/:lL do p*"r/
"
* /unAnl,,i,,p,zzr olnhd.ze, unaca/^t l/ ka/aq/,.
6zi4kry'Tndzlna,rru
z naszei9"ulil,
/efnnz'rut,malty lt,r{rtU ,".lryo1lry.
ig, ttt akqA Muglr-tq,
witttitpo i, dziqhuiry hs,. dzcttr/'is/utlzotui.
t/<orl1,')JLittsta
.Staouo,szczeXAl,ne.iwdz.iecznasr.l ke4ry pnd ad,nesetn
cLLzacztpleV
i'Qnwuy u, 7ag.6,2.-tt,o tahze da uczBstniAnut'
Se:|, ?ktlrf
ru, rlniu, / / ltstoXzada,2000 't. gziqkai4, za, trrzehnzaw! nn.zzecz t'atlau";1,
rut&zello lraick*n dlntq , t".lrt""l,
,lnrye w d.alzo d.l.o,,rot n4*
'IN dnito /?lvLseluacpi, hs, {/Ircyk.s/"W
/ascirrl", oznaL z srlntlnl.iAq g t r/rt, S *.4earr.
tl1aq,
-pl"c.
Silut*,')'Vla,via,
?<ilr/h ze, 7,Vzn'ma1zenkt,Siritr., 7ur,nci:szkaneA.
t/7adz;ny')l'loo/i,ulu'*ouoto.otnaL
i irucepatam.enilTtitttzgiczne.
"{rrl
c)?,iumieL
se4neoala, %ag
-N"{"r.. siq do stau uulziqcznoici s/zkcLart
'Iltszrlst/zint, kru.t
paczltu,ai.rp
,,'13"g,
^ploc".
6
,
SrryrUnrcleu n l)rna.r
cie czynne.(...) Okreililibyimy go (...) jako czlowieka wielce roztropnego,o silnej woli i pogod" Janz Dukli byl cenionyjako
nym usposobieniu...
spowiedniki kaznodzieja.Pozostawilpo sobie
zbiory kazafi i zbi6r modlitw. Teksty te jednak nie
dotrwaly do naszychczas6w.Byl niezmierniepracowity, dzialal - jak wigkszofi bernardyn6w gldwnie w Srodowiskachmieszczafskichi wSr6d
2olnierzy. Swoje obowi4zki spelnial nawet pod
Urodzil sig w Dukli, w rodziniemieszczariskiej, koniec 2ycia, pomimo utraty wzroku. Zmarl we
okolo 1414roku. O mlodoSciJananie ma doklad- Lwowie 29 wrze{nia 1484roku, po odm6wieniuz
nych informacj i. Zapewne :uczgszczaldo miejsco- braimi psalm6wpokutnych.Zostalpochowanywe
wej szkoly,a nastgpniekontynuowalnaukgw Kra- Lwowie.
kowie.
Przekonanieo (wigtodci kaplana bylo tak poju2
mial
od
Wedlug miejscowej tradycji, Jan
wszechne,2ezarazod pocz4tku wiemi zaczgli gromlodo6ci prowadzii iycie pustelnicze w pobli- madzii sip w pobli2u jego grobu i modlid sig do
skich lasachu st6pg6ry zwanejCergow4.Do dnia niego o laski.
dzisiejszego w odlegloSci kilku kilometr6w od
W 1946 roku jego relikwie przeniesionoze
Dukli jest pustelnia i koSci6lek drewniany, wy- Lwowa do koSciolaBernardyn6w w Rzeszowie.
stawiony pw. Sw. Janaz Dukli na miejscu, gdzie Od 1974 r. spoczywaj4w kofciele Bernardyn6w
mial samotnieprowadzid iycie bogobojne.Jesti w Dukli.
Zr6delko, z kt6rego Swigty mial czerpad wodg.
Kult Janaz Dukli - zwlaszczawSr6dmieszczan
TurySci i pielgrzymi chgtnie nawiedzaj4to uro- i wojska Lwowa i okolicy - trwal nieprzerwanie
cze miejsce.
przez stuleciai przyczynil sig do ogloszeniago w
W latach 1433-1440 wstqpil do zakonu Fran- 1733roku przez papieia KlemensaXII blogoslaciszkandw i tam otrzymal Swigceniakaplariskie. wionym. W 1997 roku Ojciec Sw. Jan Pawel II
Dzialal w wielu klasztorachna terenie Malopol- oglosil Janaz Dukli (wigtym. Jan z Dukli zmarl w
ski. W 1453roku przebywalw Krakowie 3w. Jan uroczysto5i Sw. Michala Archaniola, gl6wnego
Kapistran, wielki reformator Kodciola. Pod jego patrona iolnielzy. Bernardyni lwowscy znani byli
wplywem Janz Dukli przeni6slsig do innegoodla- ze swej dzialalnodciw Srodowiskach2olnierskich,
mu braci franciszkan6wo surowszejregulezakon- zaloLyli nawet w XVII w. Bractwo Wojskowe fw.
nej. W Polsce s4 oni znani jako bemardyni. Ju2 Michala Archaniola. S4 to jedne z przyczyn, dla
jako bernardynpracowalw Krakowie, Poznaniui kt6rych fw. Janz Dukli jest uznawanyza drugiego
we Lwowie. O jego 2yciu zachowalosig niewiele paffona iolnierzy. Jego (wigto obchodzonejest 3
informacji. Bernardyn, ojciec Hieronim E. Wy- paldziemlka.
czawski,profesorhistorii tak pisal:.,,SwigtoftJana
W naszejparafri w dnach2o-2tczerwca 1998r.
z Dukli byla tego samegotypu co innych iwigtych mialo miejsceNawiedzenieRelikwii Sw. Janaz
Bernardyndw z tego czasu: Szymonaz Lipnicy, Dukli. Tematemprzewodnim Nawiedzeniabyly
Wladyslawa z Gieleniowa, Rafala z Proszowic. slowa ,le Sw. Janemz Dukli w TrzecieTysi4cleCechujejq wielknprostota.Z jednej strony umilo- cie". Od dnia konsekracjikofciola relikwie fwigwanie najwy2szegodobra, z drugiej aktywizm,2y- tego s4 zlozonew oltarzu.
SynzostawilDuklp
za ggstymiplecami.
Wziql w rece smutne,
w piersi pfllnagie,
w lgdzwi szerokq wagg
w boj6w koiciste serca.
MironBialoszewski
(fragment,,Tryptyku
go")
dukielskie
wigitijnaj
Wieczerza wigilijna ma charakter wybitnie religijny. Prze2ywaniew rodzinachnaszychwieczerzy wigilijnej w duchujednodci, wsp6lnoty i milofci glgboko zapadaw duszenaszych dzieci i pny bli2a im klimat nocy betlejemskiej.Glpbokieprze2ycie dzisiejszegowieczoru zjednoczynasz4rodzing i pozostawinajpigkniejszewspomnieniana
dalsze2ycienaszych dzieci.Przeiywajmy wigc ten
w iecz6r bardziej duchowo.
Na centralnymmiejscu w mieszkaniuustawiamy 2l6bekz Dzieci4tkiemJezus.St6l nakrywamy
bialym obrusem.Pod obrusemumieszczamysiano. Przyozdabiamy st6l zielonym igliwiem i
Swieczkami,na kt6rego centralnymmiejscu le2y
oplateki otwartaksiggaEwangelii.
Na st6l podajemyjedynie poftawy bezmigsnei
napoje bezalkoholowe.Gdy na niebie uka2e sip
pierwszagwiazda,na znak gwiazdy betlejemskiej,
rodzinagromadzisig wok6l stolu wigilijnego. Jedno miejsceprzy stolezostajewolne,jako znak pamigci o bliskich zmarlychi o podr62nych,kt6ny
niespodziewaniemog4 zapuka6do drzwi.
Proponujemy nastgpuj4ceobrzgdy wieczerzy
wigilijnej, kt6rym z reguly powinien przewodniczy€,ojciec rodziny lub ze slusznychwzglgd6w
ktof inny. Slowa modlitwy odmawiamypowoli, z
pobo2no(ciq,pamigtajqco tym, 2e razemz narni
do stoluzasiadasamChrystus,przedwiekamijako
Dziecig BoLe zloione na sianie.
Forma obrzgddw wieczerzy
P. W imig Ojca i Synai Ducha Swigtego.
w. Amen.
P. W szefidziesi4tympi4tymtygodniulat wedlug
proroctwa Daniela, w sto dziewigidziesi4tej
czw artei olimpiadzie - wedlug kalendarza
greckiego,w 752. rokl po zaloieniu miastaRzymu, w 42. roku panowania Oktawiana Augusta, cesarzarzymskiego, gdy w calym (wiecie
nastalpok6j, zechcialJezusChrystus,wieczny
869 i Syn wiecznegoOjca, SwiatuSwigcii przez
swoje blogoslawioneprzyjdcie.Dlatego Swig-
cimy dziSnarodzeniePananaszegoJezusaChrystusawedlug ciala. Z glgbokqwiar4 jak to czynili nasiojcowie, posluchajmyopisu tego wydarzenia,siggaj4cmy3lq dwa tysi4celat wstecz.
P. Slowa Ewangelii wedlug 3w. Lukasza
&k 2'l-14)
panie.
w. chwala Tobie
W owym czasiewyszlo rozporz4dzenie
cesarza
Augusta,ieby przeprowadzii spis ludno6ciw calym par(stwie.Pierwszy ten spis odbyl sig w6wczas,gdy wielkorz4dcqSyrii byl Kwiryniusz. Wybierali sig wigc wszyscy,2eby sig zapisal, kazdy
do swegomiasta.Udal sip tak2el6zef z Galllei, z
miastaNazaret,do Judei,do miastaDawidowego,
zwanegoBetlejem, poniewazpochodzil z domu i
rodu Dawida, ieby sig da( zapisacz po6lubion4
sobie Maryj4, kt6ra byla brzemienna.Kiedy tam
przebywali,nadszedldla Maryi czasrozwi4zania.
PorodzilaswegopierworodnegoSyna,owinglaGo
w pieluszki i polo2yla w 2lobie, dlatego2e miejscadla nich nie bylo w gospodzie.
Ot6Zw tE samejokolicy przebywaliw polu pasterzei ffzymali straZnocn4nad sw4trzod4.Naraz
stan4lprzy nich aniol pariskii jasnoSdpar(skazewsz4dich ofwiecila, tak 2ebardzosigprzestraszyli. Lecz aniol rzekl do nich: ,,Nie b6jcie sip! Oto
zwiastujgwam wielk4 radoSi,kt6ra bgdzieudzialem calegonarodu:dzi6 w mieScieDawida narodzil sig wam Zbawiciel, czyli MesjaszPan. A to
bgdzie znakiem dla was: Znaldziecie Niemowlg,
owinigte w pieluszki i lei4ce w 2lobie." I nagle
przyl4czylo sig do aniola mn6stwo zastgp6wniebieskich, kt6re wielbily Boga slowami: ,,Chwala
Bogu na wysokofciach,a na ziemi pok6j ludziom
Jego upodobania".
P. Oto Slowo Partskie.
W. Chwala tobie, Chryste.
P. Kochani, rado(Ci jasnoSi ChrystusowegoSwiatla ogamia dzi5 i jednoczy we wsp6lnotgcaly
Swiat.Wyrazemtej wsp6lnotyjestjednoSiz oj-
cem chrzeScijafstwa,papieiem, naszymkochanym JanemPawlemtr. On dzisiajm6wi do nas:
,,Kiedy nadchodzi wiecz6r wigilijny, spotykamy sig przy wigilijnym stole rodzinnym,
aby polamai sig oplatkiem, skladaj4c sobie
wzajemneLyczenia.Tak wigc umilowani Bracia i Siostry niech ka2dy z Was roSnieduchowo z tajemnicy Bo2egoNarodzeniaw swoim
czlowieczedstwiei w swoim chrze6cijafstwie.
Niech 869, kt6ry stal sig Czlowiekiem, bpdzie
natchnieniem i pomoc4 do wszelkiego dobra i
do walki z wszelkim zlem. Niech bgdzieumocnieniem dla mal2eristw i rodzin, niech pokazuje drogg mlodzieLy, niech wspiera cierpi4cych i opuszczonych,niech daje dojrzal4m4drofd i miloSdtym, kt6rzy doszli ju2 do p6lnych lat 2ycia".
Te slowa papieia, kt6ry daleko od naszej
Ojczyzny przeLywa swoj4 wigilig w Rzymie,
bpd4i moimi 2yczeniamidla naswszystkich.A
ponadtoradodi i pok6j, kt6re wy(piewali aniolowie nad stajni4 w Betlejem, niech bgd4 stale
udzialem naszejrodziny. Niech w niej godci
r6wnie2 wzajemnamilo(i i serdecznoSC,
kt6rej
jest
Teraz
wyrazem
bialy oplatek.
,,obdzielimy
sip nim z miloSci4,nikomu sercanie sk4pi4c".
Pawla II, niech w zdrowiu, Ttvojej lasce i powszechnejmiloSci slu2y calemu Swiatu,podbijaj4c sercaludzi dla Ciebie.
w. Obdarznas miloSci4i pokojem.
P. Zbawicielu Swiata,kt6ry ubogi i pokorny narodziled sig w stajni betlejemskiej,wspomnij
na ubogich i pocieszsmutnych.
w. Obdarznasmilo6ci4i pokojem.
P. Chryste, kt6ry mialed wielu przyjaci6l na Ziemi, tych, kt6rzy fl4 nam |yczenia $wi4teczne,
kt6rzy o nas pamigtaj4i wszystkich naszych
przyjaci6l.
W. Obdarznas milofci4 i pokojem.
P. Synu Boiy, kt6ry zst4pileSna Ziemig, aby
wszystkich zaprowadzil do nieba, przyjmij
dzisiaj naszychzmarlych NN do Twej 6wiatloSci.
w. Obdarznas milo6ci4i pokojem.
w. Ojcze nasz...
P. Chryste, nasz Bracie, kt6ry zaj4leSostatnie
miejscena tej Ziemi i dale( nam wz6r zycia w
milofci, prosimy: zamieszkajw naszejrodzinie i jednocz nasw Twej miloSci.A terazblogoslaw te dary,kt6re z wdzigczno5ciqbqdziemy spoZywali.Kt6ry 2yjeszikt6lujesz na wie-
ki wiek6w.
Tu nastgpujelamaniesig oplatkiemi przekazanie W. Amen.
sobieznakupokoju.Nastgpnie,prTedrozpoczgciempoW czasiewieczerzywigilijnej Spiewamykosilku, ogarniamymodlitwqcaly iwiat. Prowadziprzelgdy,sluchamyplyt i nagrafio tematyceBo2ego
wodniczqcy.
Narodzenia.Dziadkowie i rodzice opowiadaj4
P. ,,W noc wigilijn4 otwiera sig ogromnaksigga dzieciomo przeiryciach
ze swegodzieciristwai
pielgrzymstwa narodu, kt6ry dzi3 wgdruje du- przekaztj4im dawnepolskiezwyczajebo2onachem ze wszystkich zak4tk6w Swiatado wla- rodzeniowe.Niechtenwiecz6rbgdziecieply,mily
snegodomu rodzinnego" i do Betlejem. Wiai pelenradofci. Starajciesig, aby ,,Chrystus
14zespoleniwolajmy do Chrystusazloprzez wiarg zamieszkalw Waszychsernas
milofci4
ionego na sianie:Obdarz
cach"i abyRodzinaWaszabyla bardziej
i pokojem.
w. Obdarznasmilodci4i pokojem.
P. Chryste,kt6ryprzyszedlefnaZiemig,
,,abywszyscybyli jedno",zgromadZ
cal4ludzkodiwjedn4rodzingkochaj4cychsigTwoichdzieci.
w. ObdarznasmiloSciqi pokojem.
P. PanieJezu,kt6rypowolaled
na swegoNamiestnika
syna naszegonarodu,papieiaJana
KoSciolem.
Modlitwa po wieczerzy
P. DzigkujemyCi Bo2e, naszdobry
Ojcze,za SynaTtvegoJezusaChrystusa zloionego na sianie, dzigkujemy za miloSCwszystkich ludzi, za
ten blogoslawiony wiecz6r i
dary, kt6re spoiywaliSmy.
Tobie chwala na wieki.
W. Tobie chwala na wieki.
o
parafian.Pewnymzobrazowaniemzaanga2owania
wielu ludzi jest fakt, ie przy produkcji krgg6w w
Prace rozpoczglidmystosunkowop6ino, ze dniach wakacji pracowal nasz wikariusz ks. Zbiwzglgdu na wa2ne wydarzeniaduszpasterskiew gniew Kuc.
maju i na pocz4tku czerwca.Dopiero po prze2yciu
wyj4tkowych chwil zwiqzanychz duszpasterstwem,
przystqpiliSmydo prac na placu przyko5cielnym.
Najwa2niejsz4czynnoSci4,ze wzglgdu na stopief trudnofci bylo odwodnieniekoSciola.Dobrze
rozumielitg pilnq potrzebgpanowiez naszejparafii. Wielokrotniebyli bowiem Swiadkami,jak z dolnego ko(ciola, a zwlaszczaz magazy ) pod zakrysti4, trzeba bylo wypompowai wodg. Dlatego
tei postanowili zmierzy( sig z tym problemem.
Zostaly odkopanefundamentykodciola,a2 do
miejscaposadowienia
law fundamentowych.
Sciany
ko6ciola zostaly zazolowane foli4 budowlan4,woKoniec lata to praceprzy tynkowaniu fundamenk6l (wi4tyni ulo2onotrzy rury melioracyjneo prze- t6w ko(ciola, tak2efundament6wbudynku
kaplikroju 100i wprowadzonoje do studzienekkanaliza- cy. Trwaj4 praceblacharskieprzy obr6bcegzymcyjnych.Fundamentyobsypanogrysem2wirowym. s6w koSciola.Prace te wykonywal p. Wieslaw
R6wnoczeSnie
trwaly praceprzy wykopachka- Dziedzicki ze swoj4 firm4 budowlan4.
naluodwadniaj4cego,
odcinaj4cegonap6rwody na
W polowie sierpnianaszparafianinp. Tadeusz
(ciany koSciolaorazbudynkukaplicy.Byly to praSmolidski, na co dziei pracuj4cy w Austrii, zace wyjqtkowo trudne. Wykopy byly doSi glgbo- proponowal, aby rozpocz4( pracg przy ukladaniu
kie, gdy2 schodzily poni2ej poziomu posadzki w posadzkiw dolnym ko6ciele.Wsp6lnie z p. Mardolnym kofciele.
ciniszynem rozpoczgli tg pracA.Pracy tej przygl4W wykopachukladaliSmykrggi betonowe,wy- dali sig nasi parafianie,zwlaszczap. Mieczyslaw
produkowanena placuprzykoScielnymw poprzed- Kucharski i p. Lukasz Maikowski oraz innt. Zanim sezoniebudowlanym.
czgli sami ukladadplytki w dolnym kofciele. PraCaly kodci6l zostal opasanykanalem ze stu- ca to mozolna, malo widowiskowa, ale jej efekdzienkami. Do studzienekskierowanowode bu- tem kofcowym jest posadzkaw dolnym kodciele
rzow4 z rynien kodciola.
oraz klatka schodowaobok zakrystii.
Sezonbudowlany
2000r.
Okresletni wykorzystanoprzedewszystkimdo
Zbliiaj4cy sip termin konsekracji ko6ciola
produkcji
dalszej
kr9g6w betonowycho przekroju zrodzil mySl, aby przygotowai nastawgpod tal20O. Trzebazattwa2y6wielki wklad pracy naszych bernakulum.Jest ona pomydlanajako tymcza-
sowa.Docelowo bgdzieto oltarz w bocznejkaplicy.
Dzigki pomocy p. WaclawaPielechaz Sanoka
zdobylifmy plyty granitowe,a specjalistycznafirma z naszej parafii w p6l dnia zlo2yla oltnz. P.
in2. Henryk Palasiewiczprzy pomocy p. inZ. J6zefa Ceparskiegowykonal pigkny, du2y dgbowy
krzy2, kt6ry zawisl w prezbiterium.Pasyjka,czyli
figura ukrzyZowanegoChrystusa,jest darem p.
Bo2enyi GiuseppeCastagna.
Ostatniepracekoncentrowalysig na przygotowaniach do uroczystoScikonsekracjikoSciola.
Zniwelowanoterenwokdl Swi4tyni.UsunigtoczgSi
skal za prezbiteriumi za boczn4kaplic4.Teren
zostal wyr6wnany i przygotowanydo procesji
przez wysypanre
obej(cia wok6l kofciola.
^)21em
pogoda,up6r p. AdamaKiszki,
Utrzymuj4casig
szczerachgi do pomocypan6wKucharskiego,Woloszczaka,Lubomskiego,Kowalczyka, Maikowskiego,Jaworskiegoi naszegoMarka sprawily,2e
na placuprzyko5cielnymulo2onojeszczekrggi betonowe,porz4dkuj4ceobejdcieprzedkoSciolem.
BartoszDamianZary
DominikMateuszGlowa
DominikAndrzejBraficzko
KacperJakubCpgiel
AnnaMagdalena
Paryiak
GrzegorzRobertHusak
13. Mikolaj WaldemarLewowski
14. DawidLega
SakramentMalieristwa zawarlynastgpuj4ce
osoby:
1. Agnieszka
2ary i WojciechKozlowski
2. AgnieszkaSzczudliki JerzyWrona
3. KatanynaZytka i Piotr Halisz
4. BoLenaKalenieckai TomaszWcislo
5. JulitaWolniak i PawelPelczar
6. WiolettaZarzycznai DanielKoncewicz
7. MagdalenaRyniaki PawelBuczek
8. WiolettaWojcieszaki DanielDol2ycki
9. MonikaBlaszczaki GrzegorzDorosz
10. KatarzynaBalowskai TomaszRachwalski
11. MarzenaKurzejai KrzysztofJaworski
12. KatarzynaMotasi Piotr Stabryla
73. KatanvnaZarzyczna
i PiotrKardasz
Zasngliw Panu:
1. ZbigniewLubecki
2. WiktoriaGolda
3. MariaSamek
4. HenrykKleban
5. JanKucharski
6. JaninaPietrasz
7. KrystynaAndrzejewska
8. IzabelaZieliriska
9. TeresaL4kiewicz
10. NestorKiszka
11. JaninaPalenica
12. G enowefa Zolnierczyk
13. MariaSzczudlik
14. Wladyslawa
Bobra
Wszystkim parafianom, kt6rzy przylozyli rgkg 15. MariaOlszowska
do tegorocznychprac dzigkujg- B69 zapla(.
Kancelariaparafialna czynna:
PARAFIA SW.I6ZNM RZEMIESLNIKA
W STATYSTYCE
DANE DO KONCALISTOPADA2OOO
R.
SakramentChrztu 5w.przyjglynastgpuj4ce
osoby:
1. KarolinaWiktoriaDurda
2. Kamil GrzegorzSapielak
3. SzymonDawidFal
4. AnnaKrystynaChaberska
5. KonradJanRajchel
6. Kamil Chaberski
1.46
l. 95
t.13
l. 65
1.76
t.' 79
t.67
t.49
1.49
l. 88
l. 88
t.70
l. 88
l. 89
l. 58
Codzienniew godz.16-17z wyj4tkiemniedziel,Swi4t
i pierwszychpiqtk6w miesi4ca.
Z ostatniej chwili:
Ojciec Swigty Jan Pawel II mianowal ks. dra Adama
Szala- rektora Wyiszego Seminarium Duchownego
w PrzemySlu- biskupem pomocniczym dla naszej
archidiecezii.
Druk i oprawa Mitel
ISBN 83-86634-472
?',,
ft,il

Podobne dokumenty

listopad 1997

listopad 1997 w Panu Swiqtynig".1nyz,z t1

Bardziej szczegółowo