Borowe Chrzczany * Bystre Chrzany * Chmieleń Wielki* Chmielonek

Komentarze

Transkrypt

Borowe Chrzczany * Bystre Chrzany * Chmieleń Wielki* Chmielonek
Borowe Chrzczany * Bystre Chrzany * Chmieleń Wielki* Chmielonek * Cichowo * Czaplice Bąki *
Czaplice Kurki * Gadomiec Jędryki * Gadomiec Wyraki * Goski Wąsosze * Grabowo Rżańce *
Kaki Mroczki * Kawieczyno * Krajewo Kłódki * Krajewo Wielkie * Krzynowłoga Mała * Łanięta *
Łoje * Marianowo * Masiak * Morawy Wielkie * Ostrowe * Ożumiech * Piastowo * Plewnik *
Romany Fuszki * Romany Janowięta * Romany Sebory * Romany Sędzięta * Rudno Jeziorowe *
Rudno Kmiece * Rudno Kosiły * Skierkowizna * Świniary * Ulatowo Adamy * Ulatowo Borzuchy
* Ulatowo Czerniaki * Ulatowo Zalesie * Ulatowo Żyły * Wiktorowo Kolonia * Wiktorowo Wieś
W numerze:
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
Ewa Zdziarka
FOLWARK GMINY
KRZYNOWOGA MAŁA
-str.
3
Z PRAC SAMORZĄDU
Grzegorz Ostrowski
INWESTYCJE ...
-str.
4-5
-str.
5-7
-str.
-str.
8
8
KRZYNICA
REALIZOWANE
Marzena Cichowska
XV W ARSZAW SKA
OLIMPIADA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Marzena Cichowska
ALKOHOLIZM MOŻNA
SKUTECZNIE LECZYĆ!
Marzena Cichowska
PORADY PRAWNE
Milena Nowicka
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INFORMUJE
VIP OD KUCHNI
Katarzyna Gewartowska O SZTUCE GOTOWANIA OPOWIADA, KIEROWNIK URZEDU STANU
CYWILNEGO PANI KATARZYNA JAFFKE
WIEŚCI Z URZĘDU
Krzysztof Rzeszot
UCHWAŁY RADY
GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ PODJĘTE
W II KWARTALE 2009 ROKU
Iwona Sobocińska
UBEZPIECZENIA
UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2009 R.
-str.
-str.
-str.
10
11-12
INFORMACJE SPORTOWE
TURNIEJ
PIŁKARSKI
O
PUCHAR
WÓJTA GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA
-str.
17
SZKOLNE WIADOMOŚCI
INFORMACJE ZE SZKÓŁ
KRZYNOWŁOGA MAŁA
-str.
18-24
-str.
25
Ewa Zdziarska
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Krzysztof Rzeszot
INTERNET
CDMA
Katarzyna Humięcka
ŚWIADCZENIOWEGO
ZMIANA
Z
ADRES REDAKCJI:
Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 3,
06-316 Krzynowłoga Mała
tel./fax. (029) 75 12 725
[email protected]
REDAKCJA:
Ewa Zdziarska
Katarzyna Gewartowska
KOREKTA:
Hanna Sulka
SKŁAD:
Krzysztof Rzeszot
DRUK:
Drukarnia J.J. Maciejewscy,
06-300 Przasnysz,
ul. Gdańska 1
GMINY
W
SIECI
OKRESU
WÓJT GMINY KRZYNOWŁOGA MAŁA OGŁASZA KONKURS POD NAZWĄ: „OGRÓD MARZEŃ”
2
nakład 600 egz.
9-10
12-13
14
15-16
A JEDNAK LUBIĄ KSIĄŻKI !!!
Nr 03/2009 (9), rok trzeci
ISSN 2080-0053
WYDAWCA:
Urząd Gminy Krzynowłoga Mała
-str.
-str.
-str.
Ewa Zdziarska
Kwartalnik
Gminy
Krzynowłoga Mała
-str.
26
-str.
27
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania
i redagowania nadesłanych tekstów, wprowadzania zmian formalnych, skrótów oraz
nadawania tytułów. Nie zwraca materiałów
nie zamówionych. Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Reprodukowanie części lub całości
tekstów bez zezwolenia wydanego w formie pisemnej jest ściśle zabronione.
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
FOLWARK KRZYNOWŁOGA MAŁA
...Folwark Krzynowłoga Mała był już wtedy tylko małą
częścią dawnych rozległych dóbr. Majątek ten został
w większości rozparcelowany na przełomie XIX i XX
wieku. Według Księgi Adresowej Polski właścicielami
ziemskimi w Krzynowłodze byli w okresie międzywojennym Janina i Paulin Czaplińscy, ten majątek liczył
zaledwie 81 ha. Istniał też niewielki majątek o nazwie
Wiśniówek należący do Teofila Zalewskiego (93 ha).
W okresie międzywojennym Krzynowłoga Mała nadal
była siedzibą urzędu gminy. Cała gmina składała się
z 59 miejscowości, liczyła 661 domów i 5 035 mieszkańców, w tym 41 wyznania mojżeszowego (stan na
rok 1921).
Utworzono tu posterunek policji. Jego stan osobowy
w 1924 roku wyglądał następująco: starszy przodownik, starszy posterunkowy, posterunkowy.
W okresie II Rzeczpospolitej miejscowa ludność tłumnie brała udział w wyborach,
na przykład w 1922 roku do urn poszło 91,3% uprawnionych, na CHJZN (endecja) padło 83,5% głosów. W
latach trzydziestych XX wieku wielu mieszkańców tej
wsi należało do Stronnictwa Ludowego, do władz
powiatowych należeli: Józef Olzak-wiceprezes i Jan
Olkowski-członek zarząd.
W okresie międzywojennym Krzynowłoga Mała była
lokalnym centrum handlowo-usługowym. Istniała tu
cegielnia należąca do Spółdzielni Budowlanej. Cieślą
był J. Bielski, kołodziejem B. Kuczborski, kowalem A.
Rząd. Funkcjonowała Kasa Stefczyka i sklep z artykułami różnymi A. Stryjewskiego. Istniał młyn parowy
Jana Morawskiego oraz wiatrak S. Ochenkowskiego.
Zajazd należał od W. Charzyńskiego, murarzem był
A. Matuszewski. Sklepy spożywcze prowadzili: F.
Kawiecki, Z. Matuszewska, F. Tojfa, był też sklep o
nazwie „Nasz Sklep” należący do Stowarzyszenia
Spółdzielczego. Zakład ślusarski prowadził M. Rzepczyński i spółka.
Według opisu gminy Krzynowłoga Mała z 1931 roku
miała ona obszar 11 174 ha i 6 200 mieszkańców.
Podzielona była na 30 sołectw. Na temat kultury rolnej zapisano: „Gleba na terenie gminy jest na ogół
żytnio-kartoflana. Niestety z powodu małego zainteresowania się ludności, praca nad podniesieniem kultury rolnej jest niedoceniana.
W roku ubiegłym złożono w Krzynowłodze mleczarnię
spółdzielczą, która rozwija się pomyślnie. Ponieważ
gospodarstwa rolne na terenie gminy były w szachownicy, przeprowadza się tu intensywnie komasa-
cję, którą przeprowadziło już 10 wsi.
W roku przyszłym [1932] gmina przystąpi do budowy
7 klasowej szkoły powszechnej w Krzynowłodze, na
co jest grunt w ilości półtora ha.
Na terenie gminy istnieją 2 straże pożarne, z których
jedna ma własną, murowaną remizę, niestety obie
straże mają dość mały sprzęt pożarny. Przy strażach
prowadzone są hufce Przysposobienia Wojskowego i
Wychowania Fizycznego.
Ogólny budżet gminy na rok 1930/1931 wynosi 26
700 zł, w tem na szkolnictwo 10 165 zł. Opieka społeczna 1 165 zł.
W skład Rady Gminnej wchodzą: Aleksander Pieńkosz, Wacław Roman, Władysław Gomuliński, Tomasz Janowski, Bronisław Płoski, Stanisław Roman,
Jan Ryszkowski, Stanisław Walkiewicz, Konstanty
Szczeciński i Bolesław Pawłowski.
Wójtem gminy jest p. Zygmunt Chmielewski- rolnik ze
wsi Goski. Urząd wójta sprawuje od sierpnia 1930
roku.
Sekretarzem jest pan Stefan Ciechowski –urodzony
w powiecie przasnyskim.
W samorządzie pracuje od 1908 roku, sekretarzem w
gminie Krzynowłoga Mała jest od roku 1912. Jest też
członkiem zarządu straży ogniowej, oraz prezesem
Kasy im. Stefczyka. Zastępcą sekretarza jest pani
Jadwiga Płoska.
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
3
Z PRAC SAMORZĄDU
REALIZOWANE INWESTYCJE…
REALIZOWANE INWESTYCJE…
Infrastruktura drogowa
Na finalnym etapie są prace związane z budową drogi gminnej relacji Morawy – Łanięta – Romany Fuszki o łącznej długości 4,2km. Zadanie
zostało objęte dotacją celową Wojewody Mazowieckiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”
w wysokości 250tyś.zł stanowiącej 50% kosztów całej inwestycji. Ponadto gmina jest na
etapie przeprowadzenia postępowania przetargowego na przebudowę drogi o długości
800mb w miejscowości Plewnik, natomiast
jeszcze w tym miesiącu zostanie podpisana
umowa na realizację przebudowy drogi w
miejscowości Piastowo o długości 950mb, na
którą w styczniu br. złożony został wniosek o
wsparcie finansowe z terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Powyższe odcinki
dróg wykonane będą w technologii poczwórnego powierzchniowego utwardzenia emulsją
oraz kruszywem.
Rudno Kosiły zostanie wyłączona z przedsięwzięcia do czasu zakończenia procedur związanych z
wykupem działki z przeznaczeniem pod budowę
zatoki autobusowej. Za realizację inwestycji odpowiedzialny jest Wojewódzki Zarząd Dróg O/
Ciechanów.
Ruszą także prace drogowe związane z
przebudową ul. Kościelnej w Krzynowłodze Małej w kierunku miejscowości Goski Wąsosze
oraz od skrzyżowania z drogą krajową nr 57 w
kierunku miejscowości Skierkowizna. Otrzymane wsparcie finansowe z unii europejskiej pozwoli na rozpoczęcie przebudowy powyższych
odcinków dróg powiatowych jeszcze w tym roku. Szacowana wartość inwestycji oscyluje w
granicach 6mln zł.
Trwają także prace drogowe związane z
dalszą przebudową drogi wojewódzkiej 616 przebiegającej przez naszą gminę. Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku od Krzynowłogi Małej w
kierunku Gruduska. Prawdopodobnie miejscowość
4
Wnioski o wsparcie finansowe…
W czerwcu br. gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o pomoc finansową na
adaptację sali lekcyjnej na stołówkę szkolną
wraz z wymianą okien w budynku Szkoły Podstawowej w Ulatowie Adamach, a także przebudowę
dróg gminnych w miejscowości Chmieleń Wielki
oraz drogi relacji Chmielonek – Masiak - Zalesie.
Przebudowana infrastruktura drogowa w ramach
„Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
Z PRAC SAMORZĄDU
Mazowsza” wykonana będzie w technologii poczwórnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej emulsją oraz kruszywem naturalnym.
Rozplanowanie środków
finansowych
na inwestycje
wieloletnie…
Na czerwcowej sesji Rady
Gminy podjęte zostały między innymi dwie uchwały
intencyjne w sprawie zaplanowania środków finansowych na przyszłe inwestycje. Jedną z nich będzie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Aby zrealizować zgłoszone do budowy projekty
potrzeba ponad 6mln.zł. Jest to pokaźna suma,
dlatego też gmina będzie starała się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Kolejną planowaną inwestycją jest remont budynku Publicznego Gimnazjum oraz budo-
wa nowej pełnowymiarowej sali gimnastycznej w
Krzynowłodze Małej. Wartość zadania opiewa na
kwotę ok. 4,5mln.zł. Aby realizacja inwestycji stała
się realna, potrzebne jest wsparcie finansowe, o
które gmina będzie ubiegała się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego, Działanie: 7.2. „Infrastruktura słu-
żąca edukacji”. Uzyskanie dotacji na powyższe
zdania będzie bardzo trudne, gdyż konkurencja
jest ogromna, jednakże gmina poczyni wszelkich
starań by osiągnąć założony cel. W przypadku
uzyskania wsparcia finansowego realizacja inwestycji planowana jest na lata 2010-2012.
Grzegorz Ostrowski
XV Warszawska Olimpiada
Młodzieży Niepełnosprawnej
Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej jest imprezą, odbywającą się corocznie już od piętnastu lat. Ideą Olimpiady jest aktywizacja młodzieży sprawnej w sporcie- rozumianym
jako rehabilitacja, edukacji- rozumianej jako zdobywanie wiedzy ogólnej i zawodowej by brać czynny
udział w życiu społecznym na szczeblu lokalnym
oraz w Polsce, Unii Europejskiej i na Świecie.
Tak rozumiana aktywizacja jest nagradzana. Laureaci zdobywają w ten sposób potrzebny sprzęt
rehabilitacyjny, edukacyjny i dostosowawczy, przyznawany w formie bonów (certyfikatów) za I i II
miejsca, zaś za III nagrody rzeczowe.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Krzynowłodze Małej po raz trzeci zorganizował
wyjazd dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na
XV Warszawską Olimpiadę Młodzieży Niepełnosprawnej. Olimpiada odbyła się w dniu 30 maja
2009 r.
Z terenu naszej gminy wzięło w niej udział 9 dzieci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bukowski Damian – Ostrowe Stańczyki,
Dzielińska Justyna – Świniary,
Dzielińska Milena – Świniary,
Kucińska Milena – Krzynowłoga Mała,
Łączyńska Natalia Lidia – Marianowo,
Piotrowski Robert – Krzynowłoga Mała,
Stepnowska Aneta – Grabowo Zawady,
Zakrzewska Weronika – Krzynowłoga
Mała,
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
5
Z PRAC SAMORZĄDU
9. Zembrzuski Dawid Damian – Rudno Kosiły.
Wraz z dziećmi pojechali rodzice jako opiekunowie oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pan Wójt Gminy zapewnił środek transportu
i ubezpieczenie dla wszystkich wyjeżdżających
osób. Ponadto ufundował dla dzieci posiłki, słodycze i napoje.
Dzieci uczestniczyły w zawodach sportowych, przypisane uprzednio do odpowiedniej grupy
sprawnościowej. Możliwość wygrania wartościowych nagród była dla nich zachętą do pokonywania własnych słabości. Dzieci wykazały się ogromnym hartem ducha, czego dowodem jest zdobycie
wielu cennych nagród, medali, dyplomów:
1. Damian Bukowski za zajęcie I miejsca ,,bieg na
czworakach” otrzymał nagrodę DVD;
2. Dawid Damian Zembrzuski za zajęcie I miejsca ,,chód na 50 m”,
II miejsca ,,rzut do
bramki hokejowej”, III miejsca ,,bieg na czworakach” otrzymał nagrody - odtwarzacz DVD, radiomagnetofon oraz odtwarzacz MP3;
3. Justyna Dzielińska za zajęcie I miejsca ,,wyścig
na czworakach ”,
II miejsca ,,chód na 50 m”
otrzymała odtwarzacz DVD oraz radioodtwarzacz;
4. Aneta Stepnowska za zajęcie I miejsca ,,rzut
piłką lekarską” otrzymała odtwarzacz DVD;
5. Robert Piotrowski za zajęcie I miejsca ,, rzut
piłką do bramki” otrzymał odtwarzacz DVD;
Po zakończonych zawodach wszystkie dzieci uczestniczące w olimpiadzie dodatkowo otrzymały nagrodę niespodziankę.
Wyjazd na olimpiadę sprawił dzieciom wiele
radości i satysfakcji z osiągniętych sukcesów sportowych.
Marzena Cichowska
6
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
WIEŚCI Z URZĘDU
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
7
Z prac samorządu
Alkoholizm można
skutecznie leczyć!
Alkoholizm to choroba, umysłu i duszy człowieka. Uzależnienie od alkoholu traktowane jest przez terapeutów jako choroba niezawiniona, przewlekła, postępująca i śmiertelna, na której powstanie złożyły się
czynniki fizyczne, psychiczne, duchowe i społeczne. W
związku z tym osobom posiadającym uzależnienia konieczna jest pomoc w osiągnięciu zmiany zachowania,
której konsekwencją byłoby zrozumienie problemu
i podjęcie przez chorą osobę współpracy z psychoterapeutą.
Ponieważ wiele osób ma wątpliwości czy podjąć
leczenie albo wstydzi się wizyty w publicznej placówce
lecznictwa odwykowego- proponujemy dyskretne spotkania w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej, po godzinach pracy ośrodka, w obecności psychoterapeuty uzależnień Pana Józefa Kurkowskiego.
Każdy kto ma problem z alkoholem, bądź innym uzależnieniem i chce pomóc sobie lub komuś – musi przyjść
a przekona się , że można zmienić swoje życie i życie całej rodziny.
Terminy spotkań:
W każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godzinach 15.00 – 16.00
Porady prawne
Nieodpłatne porady prawnicze dla mieszkańców gminy
Krzynowłoga Mała,
są udzielane przez
mgr prawa Janusza Miszkiewicza
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w każdy pierwszy i trzeci piątek miesiąca
w godzinach od 900 do 1200.
Prawnik pomoże w:
sprawach rodzinnych, majątkowych, spadkowych;
napisaniu pozwów, wniosków, odwołań, zażaleń i skarg;
udzieli porad prawnych i konsultacji.
Wizytę u prawnika należy poprzedzić zapisem telefonicznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
numer tel. 029 7512882.
8
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
Z prac samorządu
Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
informuje:
W I półroczu 2009 roku zrealizowano następujące
zadania:
Wykonano naprawy konserwacyjne mieszkań
komunalnych,
Zakupiono i ustawiono przystanek autobusowy
w miejscowości Marianowo,
Wykonano badania wody w ramach monitoringu wewnętrznego,
Zakupiono i ustawiono znaki
drogowe,
Wykonano remont w budynku OSP w miejscowości Kaki
Mroczki na cele świetlicy wiejskiej,
Wykonano prace konserwacyjne na Stacjach Uzdatniania
Wody,
Wykonano remont i profilowanie żwirowych
dróg gminnych,
Zakupiono drewno w celu wykonania ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Łoje
oraz wykonania remontu już istniejącej części
ogrodzenia,
Usuwanie nieczystości z dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych oraz przystanków i miejsc użyteczności publicznej odbywa się na bieżąco,
Zakupiono i posadzono
kwiaty przed budynkiem Urzędu
Gminy, Ośrodka Zdrowia oraz
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Wystąpiono z wnioskiem o przejęcie na rzecz
gminy Krzynowłoga Mała budynku Posterunku
Policji położonego w miejscowości Krzynowłoga
Mała. Część budynku zostanie zagospodarowana na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej, w której zostanie utworzona czytelnia oraz
pracownia informatyczna. Pomieszczenie przeznaczone zostanie również dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Wykonano naprawy oświetlenia ulicznego,
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
9
Z PRAC SAMORZĄDU
Przejęto na rzecz gminy Krzynowłoga Mała następujące nieruchomości:
działka nr 19 o powierzchni 0,17 ha położona w
miejscowości Łoje,
działka nr 43 o powierzchni 0,27 ha oraz działka
nr 2201 o powierzchni 0,47 ha położone w miejscowości Grabowo Rżańce,
działka nr 110 o powierzchni 0,18 ha, oraz nr
111 o powierzchni 0,26 ha, położone w miejscowości Świniary,
działka nr 76 o powierzchni 0,48 ha położona w
miejscowości Krzynowłoga Mała,
działka nr 27 o powierzchni 0,11 ha położona w
miejscowości Kawieczyno,
działka nr 34 o powierzchni 1,05 ha położona w
miejscowości Ostrowe Stańczyki,
działka nr 74/3 położona w miejscowości Rudno
Jeziorowe o powierzchni 12,2665 ha,
działka nr 19 o powierzchni 1,12 ha położona w
miejscowości Romany Zalesie i Krajewo Kłódki,
działka nr 89 położona w miejscowości Cichowo
o powierzchni 0,26 ha.
Łączna powierzchnia pozyskanych gruntów:
18,1765 ha
działki nr 205 o powierzchni 0,94 ha, nr 73 o
powierzchni 0,10, nr 223 o powierzchni 0,09 ha,
nr 235 o powierzchni 0,41 ha, położone w miejscowości Łanięta,
Milena Nowicka
VIP Od kuchni
W tym numerze kwartalnika o sztuce gotowania opowiada nowy Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego, Katarzyna Jaffke.
Pani Kierownik preferuje tradycyjną, polską
kuchnię. Gotuje w ramach wolnego czasu, najczęściej w weekendy. Do jej ulubionych należą dania
z piersi kurczaka, zupy: pomidorowa, ogórkowa,
ciasta: pani Walewska, a z deserów galaretka z
bitą śmietaną i owocami. W domu w gotowaniu
pomaga jej mama - Pani Ania. Do ulubionych zapachów Pani Kierownik należy zapach świeżego
ogórka, malin i truskawek. Nie znosi zapachu sma-
żonego tłuszczu. Z dzieciństwem kojarzy się jej
oranżada w foliowych woreczkach, której teraz już
nie można kupić. Wolny czas spędza czytając dobrą powieść psychologiczną, książki Paulo Coelho,
oglądając ciekawy film, spotykając się ze znajomymi. Lubi również poznawać nasz teren i zakątki.
Funkcję Kierownika USC, Pani Katarzyna pełni
od 1 kwietnia. Wcześniej przez sześć lat pracowała w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu, gdzie zajmowała się wykonywaniem prawomocnych orzeczeń. Zakres jej obowiązków wynika ściśle z ustawy i należy do nich m.in. wydawanie dowodów
osobistych, sprawy związane z ewidencją ludności
oraz rejestrem wyborców. Jak sama mówi, praca
daje jej satysfakcję dzięki stałemu kontaktowi z
interesantami oraz miłą współpracą z Wójtem Adamem Bacławski i Zastępcą Wójta Barbarą Krysiak.
Czytelnikom „Krzynicy” Pani Jaffke poleca potrawę z piersi z kurczaka.
Sposób przyrządzenia: pierś z kurczaka pokroić w
paski, obsypać przyprawami (sól, pieprz), zalać
olejem i postawić na noc żeby się zamarynowała.
Następnie obsmażyć na patelni. Najlepiej podawać
z ryżem połączonym z kostką rosołową i surówką.
Katarzyna Gewartowska.
10
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
WIEŚCI Z URZĘDU
UCHWAŁY RADY GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ
PODJĘTE W II KWARTALE 2009 ROKU
Uchwała Nr XXXII/168/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2007-2010
Uchwała Nr XXXII/167/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie: aplikowania Gminy Krzynowłoga Mała o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 7.2: „Infrastruktura służąca edukacji” na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez budowę sali gimnastycznej oraz remont budynku Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej” oraz zabezpieczenia na jego realizację niezbędnych
środków finansowych w budżecie Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2009-2012.
Uchwała Nr XXXII/166/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie: aplikowania Gminy Krzynowłoga Mała o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013, Działanie: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej” na realizację projektu
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Krzynowłoga Mała” oraz zabezpieczenia na jego
realizację niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy Krzynowłoga Mała na lata 2009-2012.
Uchwała Nr XXXII/165/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczenia kredytu.
Uchwała Nr XXXII/164/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz zabezpieczenia kredytu.
Uchwała Nr XXXII/163/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXXII/162/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 czerwca 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Krzynowłoga Mała.
Uchwała Nr XXXI/161/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa
Uchwała Nr XXXI/160/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzynowłoga Mała
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
11
WIEŚCI Z URZĘDU
Uchwała Nr XXXI/159/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/130/2008 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 grudnia 2008
roku.
Uchwała Nr XXXI/158/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
Uchwała Nr XXXI/157/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Krzynowłoga Mała do projektu o nazwie "Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych - Kompleks Chorzele"
Uchwała Nr XXXI/156/2009 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
źródło: www.bip.krzynowlogamala.pl
UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH
I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2009 R.
Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn.
zm.) od 2006 roku wdrażany jest w Polsce system ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dofinansowaniem z budżetu państwa do składek producentów rolnych z tytułu
zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia
następujących zdarzeń losowych:
dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu,
warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków
cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny,
suszy, ujemnych skutków przezimowania lub
przymrozków wiosennych,
dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni,
12
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
WIEŚCI Z URZĘDU
owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość
ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych
przez producenta rolnego, np. występujących
najczęściej na danym obszarze.
Poziom dopłat z budżetu państwa do składek
ubezpieczeń należnych od producentów rolnych
z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw
rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2009 r.
został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie
wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w
2009 r. ( Dz. U. z 2008 r. Nr 225 poz. 1488), w
wysokości: 50% składki do 1 ha upraw rolnych i
50% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.
Od 1 lipca 2008 r. rolnik, który uzyskał płatności
bezpośrednie do gruntów rolnych w rozumieniu
przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i
oddzielnej płatności cukrowej ma obowiązek
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni
upraw. Rolnik ma zatem obowiązek zawarcia
umowy ubezpieczenia z wybranym zakładem
ubezpieczeń, który zawarł z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat, albo innym wykonującym działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia upraw
zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od zasiewu lub
wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia
szkód spowodowanych przez powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki
wiosenne.
Rolnik, który nie spełni obowiązku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowiązkowego, tj. ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw,
obowiązany będzie do wniesienia opłaty za nie-
spełnienie tego obowiązku. Wysokość opłaty
obowiązującej w każdym roku kalendarzowym,
stanowić będzie równowartość w złotych 2 Euro
od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli. Opłata
za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia obowiązkowego będzie wnoszona na rzecz gminy właściwej ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika. Powyższe sankcje nie będą jednak stosowane wobec rolników w przypadku gdy rolnik nie zawrze
umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy przez co najmniej dwa zakłady ubezpieczeń, które zawarły zministrem
właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie
dopłat, w szczególności z powodu zaoferowania
ubezpieczenia w stawkach taryfowych przekraczających 6% sumy ubezpieczenia.
Należy podkreślić, iż niezawarcie przez rolników
umów ubezpieczenia upraw rolnych nie będzie
miało wpływu na ubieganie się przez nich o płatności bezpośrednie.
Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw
rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polis ubezpieczenia 50%
upraw rolnych przez rolników, którzy od 2010 r.
będą ubiegać się o inne formy wsparcia z budżetu krajowego w przypadku wystąpienia klęsk.
Zgodnie z ww. ustawą z dnia 7 lipca 2005 r.,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z trzema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie
dopłat ze środków budżetu państwa do składek
z tytułu zawarcia w 2009 r. umów ubezpieczenia
z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia
skutków zdarzeń losowych w rolnictwie, tj. z:
-Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z
siedzibą w Warszawie,
-Towarzystwem
Ubezpieczeń
„TUW” z siedzibą w Warszawie,
Wzajemnych
-Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń
Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu.
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
Iwona Sobocińska
13
Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
A JEDNAK LUBIĄ KSIĄŻKI !!!
Od 1 czerwca 2001 roku Fundacja ABC XXI zainaugurowała kampanię społeczną „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”, w celu uświadomienia społeczeństwu ogromnego znaczenia czytania dziecku dla jego rozwoju emocjonalnego
oraz wyrobienia u dorosłych nawyku codziennego czytania dzieciom. Naukowcy i praktycy
zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos
uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce moralne. Do
ogłoszonych przez Fundację ABC XXI programów „Czytające Szkoły” oraz „Czytające
Przedszkola” przystąpiło już setki szkół i przedszkoli. Placówki, które wprowadziły codzienne
głośne czytanie dzieciom obserwują m.in. wzrost
zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, łatwość wypowiedzi ustnych i pisemnych,
wzrost czytelnictwa wśród dzieci.
Nasza biblioteka od kilku lat również uczestniczy
w tego typu spotkaniach. Chcemy by dzieci miały codzienny kontakt z książką, a głośne czytanie w domu lub szkole stało się przyjemnością
dla czytających i słuchających.
Niewątpliwie takimi dzieciakami są uczniowie
klasy Ia ze szkoły podstawowej w Krzynowłodze
Małej, które odwiedziły nasza bibliotekę w dniu
28 maja br.
Dzieciaki oraz ich nauczycielka Pani Urszula
Urban przygotowały dla nas wspaniałą niespodziankę, a mianowicie każde dziecko miało na
14
głowie „czapeczkę” w kształcie książki z napisem „Lubię Książki”. Tak wspaniała deklaracja
daje ogromną nadzieję na przyszłość i jest potwierdzeniem zasadności akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”.
Iwona Niska zapoznała dzieci z naszą biblioteką
oraz odpowiadała na dociekliwe i szczegółowe
pytania dot. księgozbioru, katalogów bibliotecznych, czytelni internetowej itp. Na koniec spotkania Joanna Ostrowska przeczytała dzieciakom
bajkę pt. „Pierwsza A”, autorstwa Kamila Polaka.
Niewątpliwie spotkanie można uznać za udane.
Panowała wspaniała atmosfera, było dużo radości i zabawy.
Na tym nie koniec, ponieważ jesteśmy umówieni
z pierwszakami na kolejne spotkania w naszej
bibliotece, a więc do zobaczenia…
Ewa Zdziarska
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
Mała lub duża, w twardej
lub miękkiej okładce, kolorowa lub czarno-biała. Dla jednych odpoczynek, dla innych przykra konieczność. Można
się z nią uczyć, bawić, poznawać świat… Książki i ich autorzy obchodzą swoje święto.
ca, Vicente Clavel Andrés, zaś od 1930 roku dzień
ten stał się oficjalny świętem w Hiszpanii. Od połowy lat 60-tych 23 kwietnia był już poświęcony
książkom we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych.
Książka potrzebuje święta
23 kwietnia na całym świecie obchodzony jest
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Został
on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO) w 1995 roku. Celem święta jest promocja czytelnictwa, wspieranie edytorstwa oraz upowszechnianie wiedzy i edukacji w zakresie własności intelektualnej chronionej prawami autorskimi.
W Polsce oficjalne obchody odbywają się po raz
trzeci. W tym roku święto organizowane jest
przede wszystkim przez środowiska bibliotekarzy,
księgarzy i wydawców i poświęcone jest głównie
promocji czytelnictwa wśród Polaków.
Święty Jerzy patron książki
Datę 23 kwietnia wybrano ze względu na przypadające w tym dniu rocznice śmierci wielkich pisarzy - 23 kwietnia 1616 roku zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare (wg kalendarza juliańskiego) i Inca Garcilaso de la Vega. Jednak
dzień ten obfituje także w inne „literackie” skojarzenia. Przypadają wówczas między innymi urodziny
zmarłego niedawno autora „Królów przeklętych”
Maurice Druona, ukraińskiego pisarza i scenarzysty Andrieja Kurkowa, laureata Nagrody Nobla
Halldór Kiljan Laxness czy doskonale znanej polskim czytelnikom ze skandynawskich wielotomowych sag historyczno-fantastycznych Margit Sandemo. Według niektórych źródeł (inne podają 22
kwietnia) to również dzień urodzin Vladimira Nabokova. Tego dnia obchodzimy również rocznicę
śmierci angielskiego poety Williama Wordswortha.
Oczywiście nie ma dnia, w którym na świecie nie
obchodziłoby się rocznicy związanej z wielkimi pisarzami i poetami. Jednak nie bez znaczenia jest
również fakt, że samo święto książki wywodzi się z
Hiszpanii, a konkretnie z Katalonii, której patronem
jest św. Jerzy. Jego wspomnienie przypada również na 23 kwietnia. Właśnie Hiszpania ma najdłuższą tradycję obchodów Dnia Książki - w 1926
z pomysłem oficjalnej organizacji wystąpił wydaw-
W związku z powyższym kilkakrotnie w maju odwiedziły nas przedszkolaki z tut. samorządowego
przedszkola oraz uczniowie z oddziału przedszkolnego tut. szkoły podstawowej. Przygotowaliśmy
dla nich specjalne „lekcje biblioteczne”, które trwały po 30 minut. Dzieciaki z wielką uwagą słuchały
czytanych przez dyrektor biblioteki i Joannę
Ostrowską bajeczek ( Bambiego, Domowego ZOO
i Ranka). Chętnie odpowiadały nam o swoich zwierzątkach domowych, zwierzętach leśnych lub
mieszkających w zoo. Ponadto uczniowie klasy „0”
na jednym ze spotkań oglądały film pt. „Pinokio”.
Na zakończenie każdego spotkania dzieciaki otrzymały od nas kolorowanki z bohaterami prezentowanych bajek. Uczestnikom spotkań ogromnie podobała się nasza biblioteka, szczególnie jej świąteczny wystrój z palemek wielkanocnych wykonanych przez starsze dzieci na konkurs plastyczny.
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
15
Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
z zachwytem obejrzały spektakl pt. „Pan Kleks”,
który przedstawili aktorzy z teatru działającego
przy Domu Kultury w Nadarzynie.
Aktorzy angażowali dzieci do wspólnej zabawy,
konkursów i pokazów magii. W nagrodę Pan Kleks
dekorował im buzie piegami. Zabawa była wyśmienita.
Sumując. Dla dzieci te lekcje są świetną zabawą, a jednocześnie nauką. Dla nas to sposób
zdobycia nowych czytelników.
Nagrody dla „Zerówki”.
W dniu 8 maja wręczyliśmy nagrody laureatom
konkursu plastycznego pt. „Bohaterowie bajek i
baśni”. Na konkurs wpłynęło 7 prac, które były bardzo pomysłowe i wykonane w różnych technikach
plastycznych.
Nagrody otrzymali:
I miejsce Anita Kawiecka
II miejsce Aniela Łazicka
III miejsce Anna Michalska
wyróżnienie Patrycja Łazicka
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Na zakończenie uroczystości wręczono nagrody
laureatom konkursów plastycznych pt:
„Najładniejsza palemka
Wielkanocna”
I miejsce Anna Jaśkiewicz ; Katarzyna Stadlewska ; Karolina Bojaronus
II miejsce Magdalena Zamielska ; Patrycja Dziobek ; Magdalena Stadlewska
III miejsce Angielika Maruszewska
wyróżnienia:
Krzysztof Popiołek ; Artur Chmieliński ; Oliwia
Smolińska
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
„ Bohaterowie bajek lub baśni ”.
Świętowany był w naszej bibliotece hucznie w dniu
12 maja. Zaprosiliśmy do nas ponad 130 uczniów
z klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych z
terenu naszej gminy oraz ich opiekunów. Dzieciaki
I miejsce Mateusz Smoliński ; Klaudia Jaśkiewicz :
Artur Stadlewski
II miejsce Milena Misiewicz ; Jakub Sygodzki ; Adrian Bochenek
III miejsce Magdalena Dęba ; Oliwia Jaśkiewicz ;
Wioletta Czaplicka
wyróżnenia:
Karolina Podlasiak i Alicja Czaplicka
Ponadto dzieciaki mogły zapoznać się z naszą
biblioteką i jej księgozbiorem.
Chciałabym bardzo podziękować za wspaniałe
życzenia i piękne kwiaty dzieciakom i nauczycielom oraz strażakom z tut. OSP za udostępnienie
nam sali widowiskowej.
Ewa Zdziarska
16
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
INFORMACJE SPORTOWE
TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR WÓJTA GMINY
KRZYNOWŁOGA MAŁA
Dnia 24 maja 2009 roku na boisku przy szkole
Podstawowej w Romanach Seborach odbył się
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Krzynowłoga Mała. Organizatorami Turnieju Piłkarskiego był
Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej oraz Szkoła
Podstawowa w Romanach Seborach. Patronat nad
w/w imprezą objął Wójt Gminy Krzynowłoga Mała.
Turniej organizowany był w jednej grupie wiekowej. tj. dla zawodników rocznika 1993 i starszych.
Zespoły grały w składach sześcioosobowych: pięciu graczy w polu i bramkarz. Czas gry zespołów
wynosił 2 x 10 minut. Zgłoszone do zawodów drużyny podzielono na 2 grupy. Grupa A: GKS Krzyniak I, WKS Krajewianka, Grom Ulatowe. Grupa B:
GKS Krzyniak II, Krzynowłoga Wielka, Torpedo
Sebory.
Wyniki rozgrywek grupowych:
Grupa A:
GKS Krzyniak – WKS Krajewianka
Grom Ulatowe – GKS Krzyniak
WKS Krajewianka – Grom Ulatowe
Grupa B:
GKS Krzyniak II – Krzynowłoga Wielka
Torpedo Sebory – GKS Krzyniak II
Krzynowłoga Wielka – Torpedo Sebory
4:1
2:7
3:1
W meczu o 5 miejsce spotkały się drużyny zajmujące ostatnią pozycję w grupach, GKS Krzyniak II
wygrał z zespołem Grom Ulatowe 5:4, niemniej
emocji przyniósł mecz o miejsce 3 w którym zespół
WKS Krajewianka wygrał z zespołem z Krzynowłogi Wielkiej 3:0, w meczu na szczycie spotkały się
zespoły GKS Krzyniak – Torpedo Sebory. Zespoły
wystąpiły w następujących składach: GKS Krzyniak: Kacprzak Łukasz, Jaworski Dawid, Glina
Grzegorz, Czarzasty Adam, Sokół Marcin, Ostrowski Rafał, Janowski Andrzej, Kruszewski Tomasz,
Czarzasty Maciej, Wierzbicki Maciej, Torpoedo
Sebory: Szczepkowski Przemysław, Zadrożny Mariusz, Gadomski Kamil, Zamielski Marek, Bacławski Cezary, Paluszkiewicz Łukasz, Paluszkiewicz
Andrzej, Wierzbicki Damian. Po bardzo zaciętym i
wyrównanym meczu, który zakończył się wynikiem
3:1 GKS Krzyniak wywalczył pierwsze miejsce.
Kapitanowie drużyn otrzymali od Wójta Gminy
Krzynowłoga Mała Pana Adama Bacławskiego
pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w Turnieju
Piłkarskim, ponadto 3 pierwsze drużyny otrzymały
cenne puchary.
2:3
3:2
1:4
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
Sylwester Gadomski
17
SZKOLNE WIADOMOŚCI
CIEKAWOSTKI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ROMANACH SEBORACH
Uczniowie naszej szkoły postanowili zorganizować uroczyste powitanie Wiosny i 20 marca
przejęli rolę nauczycieli. Miał to być nietypowy
dzień i rzeczywiście tak było. „Nowa Kadra” stanęła na wysokości zadania. Zorganizowane przez
nich zajęcia były ciekawe i atrakcyjne.
27 marca w szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej odbył się Gminny Konkurs Piosenki.
Wzięli w nim udział również nasi uczniowie. Zwycięzcy byli wyłaniani w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii klas „0” – Julia Smolińska zajęła
II miejsce. W kategorii klas I – III Milena Misiewicz
wywalczyła I miejsce, a wyróżnienie otrzymała Oliwia Jaśkiewicz z klasy I. z klas starszych II miejsce
„wyśpiewała” Sylwia Kakowska, natomiast III –
Patryk Morawski. Serdecznie im gratulujemy!
wzięła udział w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu zorganizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat sanitarny w Przasnyszu.
Oprócz umiejętności wokalnych Oliwia ujawniła
swoje zdolności literackie, ponieważ warunkiem
uczestnictwa w konkursie było napisanie własnego
tekstu o tematyce zdrowotnej. W przygotowaniu
Oliwii do tego konkursu brała czynny udział Pani
Alina Rusiłowicz oraz mama małej wokalistki. Oliwia wywalczyła II miejsce.
30 marca gościliśmy w naszej szkole
przedstawicieli WORD z Ostrołęki. Wizyta miała
związek z losowaniem roweru, który był nagrodą
główna w konkursie na temat Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym, organizowanym przez WORD i
Tygodnik Ostrołęcki.
Szczęście dopisało Pawłowi Nowickiemu z klasy II.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody
pocieszenia w postaci zestawów lamp rowerowych.
Wiosna w naszej szkole to czas konkursów. Jedna z uczennic klasy I Oliwia Jaśkiewicz
18
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
SZKOLNE WIADOMOŚCI
WORD w Ostrołęce oraz Tygodnik Ostrołęcki zorganizował również konkurs pod hasłem
„Odblask, który ratuje życie”. Był to konkurs plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie z naszej
szkoły. Zaprojektowali oni znaczki odblaskowe.
Wyniki konkursu zostały podane do wiadomości w
Tygodniku Ostrołęckim z 5 maja 2009r. Jakub Sygocki (klasa I), Konrad Nosarzewski (klasa II), Wioleta Czaplicka (klasa III) oraz Magdalena Zamielska (klasa V) za swoje prace otrzymali nagrody
pocieszenia.
Także w marcu uczniowie naszej szkoły: Marcin
Krukowski, Karol Dęby i Patryk Morawski wzięli
udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nie odnieśli
wprawdzie sukcesu, ale wiedza zdobyta w trakcie
przygotowań na pewno przyda im się w przyszłości.
Oryginalna twórczość Sylwii Kakowskiej (kl.
VI) zaowocowała sukcesem w konkursie plastycznym pod hasłem „Czysta energia dla mnie, dla domu, dla środowiska” zorganizowanym przez Grupę
ENERGA wraz z Polskim Towarzystwem Przesyłki
i Rozdziału Energii Elektrycznej z siedzibą w Płocku. Spośród setek prac nadesłanych ze wszystkich
Oddziałów, praca Sylwii znalazła się w grupie pięciu najlepszych, które trafiły do drugiego ogólnopolskiego etapu tego konkursu. Praca została
przekazana do Centrali Spółki w Gdańsku. Gratulujemy Sylwii sukcesu.
Sylwia Kakowska próbowała również, swoich sił w dziedzinie twórczości literackiej. Jest autorką kilku wierszy, które prezentujemy poniżej:
Biało-czerwona flaga na wieży.
Kiedyś była wojna, kto w to uwierzy ?
Polacy krew swoja przelali
Swoje życie za wolność oddali.
Polsko ! Polsko! Ty piękna kraino.
Z Tobą nie przelewki, to nie wino.
Tyle ludzi, tyle istnień
Krew swoja przelało
Aż mnie serce zabolało.
Wichury, gradobicia to nic
W porównaniu do wojny,
Zerwana kochania nić.
Tyle cierpienia, Polsko ! Polsko !
Twoje ukochane wojsko,
Znów idzie drogą.
Karabiny na ramieniu,
Idą w cierpieniu
By swoich ocalić.
Lecz teraz, podmuch wiatru
Bomba wali
Jakżem Cię Polsko kochali,
I kochać będziemy.
Za Tobą wszędzie pójdziemy.
PATRZĘ NA NIEBO
Gdy patrzę na niebo pełne gwiazd,
widzę księżyca blask.
Widzę wspomnienia i dziecięce marzenia
Patrzę i widzę
Deszcz srogi jak płacz ubogich.
Mgła pokryła las cały
Taki jest nasz naród wspaniały
***
Wypuszczam ducha mego
Niech hen, w niebo leci
Tyle dóbr świata tego
Nie dopadną go zła sieci
Niechaj płoszy ptaki,
Niech na liściach gra
To przyrody znaki
Tak dużo piękna mi da
I choć siedzę w jednym miejscu
Dusz ma pomknęła w dal
Tak mi dobrze, że przy zejściu
W oku łza i w sercu żal
DZIŚ POLSKA WOLNA !!!
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
Agata Chmielewska
19
SZKOLNE WIADOMOŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ
Piosenką radosną witamy Cię wiosno!
W tym roku uczniowie naszej szkoły w sposób
bardzo radosny przywitali wiosnę. Samorząd
Uczniowski pod opieką Joanny Wawszczak przygotował humorystyczną część artystyczną, która z
„przymrużeniem oka” ukazała realia szkoły. Następnie odbył się konkurs piosenki, który wyłonił
reprezentantów szkoły w Gminnym Konkursie Piosenki.
W kategorii klas „0” i przedszkola najpiękniej
śpiewali: Katarzyna Cichowska i duet Anita Kawiecka i Szymon Pietrzak. W kategorii klas I-III
niepokonanymi okazali się: Alicja Cichowska, zespół „2 plus 1” oraz Magda Gazda. Klasy IV-VI będą reprezentowały dwie uzdolnione dziewczynki z
klasy IV – Joanna Cichowska i Aleksandra Czarzasta.
Tego dnia nikt z uczniów nawet przez chwilę nie
pomyślał o wagarach, bo w szkole było wesoło i
ciekawie.
Joanna Wawszczak
III Gminny Konkurs Piosenki
Dnia 27 marca 2009 r. w Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej odbył się III Gminny
Konkurs Piosenki. Uczestniczyli w nim uczniowie
ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krzynowłoga Mała. Uczniowie rywalizowali w IV
kategoriach wiekowych: przedszkole i oddziały
zerowe, klasy I – III , klasy IV – VI, i gimnazjum. Za
I, II i III miejsce laureaci otrzymali dyplomy i statuetki ufundowane przez Urząd Gminy w Krzynowłodze Małej. Natomiast wyróżnienia w postaci nagród książkowych i pocieszenia ufundował organizator. Gośćmi uroczystości byli: zastępca Wójta
Pani Barbara Krysiak oraz Pani Ewa Ostrowska –
inspektor do spraw oświaty z Urzędu Gminy w
Krzynowłodze Małej., które z wielkim wzruszeniem
oglądały popisy młodych wykonawców. .Jury w
20
następującym składzie: Pani Ewa Zdziarska, Pan
Piotr Grzegorzewski i pan Robert Próchnicki wyłoniło finalistów: Przedszkola i oddziały zerowe: I
miejsce Anita Kawiecka i Szymon Pietrzak ze SP
w Krzynowłodze Małej, II miejsce – Julia Smolińska ze SP w Romanach Seborach, III Jakub Kempista ze SP w Ulatowie Adamach. Wyróżnienie
otrzymała Katarzyna Cichowska z Punktu Przedszkolnego w Krzynowłodze Małej.
W kategorii klas I – III: I miejsce otrzymała Milena
Misiewicz ze SP w Romanach Seborach, II miejsce Aleksandra Serafin ze SP w Ulatowie Adamach, III miejsce Zespół „Dwa plus jeden” ze SP w
Krzynowłodze Małej. Wyróżnienia w tej kategorii
przyznano: Oliwii Jaskiewicz ze SP w Romanach
Seborach oraz Magdalenie Gaździe ze SP w Krzynowłodze Małej.
W kategorii klas IV – VI I miejsce otrzymała Aleksandra Czarzasta ze SP w Krzynowłodze Małej, II
miejsce Patryk Morawski i III miejsce Sylwia Kakowska oboje ze SP w Romanach Seborach. Wyróżnienie otrzymała Joanna Cichowska ze SP w
Krzynowłodze Małej.W kategorii Gimnazjum I miejsce zdobyła Weronika Misiewicz z KL. IIb, II miejsce Mateusz Grzegorzewski z kl. IIIa, III miejsce
Kamila Łazicka z kl. IIb. Wyróżnienie otrzymały:
Sylwia Burzyńska z kl. Ia i Paulina Czerwonek z kl.
IIb.
Pani Dyrektor Małgorzata Budna bardzo dziękuje
całej Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców za
zaangażowanie i przygotowanie Konkursu Piosenki.
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
SZKOLNE WIADOMOŚCI
„Szanuj Ziemię ponad wszystko, bo to twoje
środowisko!”
Takie hasło przyświeca uczniom Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej.
Już od września trwają działania mające na celu
ochronę środowiska. Pierwszą akcją jest
„Sprzątanie świata”. Uczniowie klas 0 – VI zbierali i
segregowali wówczas śmieci. W październiku sadzili wraz z panem leśniczym Tomaszem Tańskim
drzewka podarowane przez Nadleśnictwo w Przasnyszu – wokół szkoły. Byli również na ścieżce
edukacyjnej w Przedmach. W kwietniu z okazji
Dnia Ziemi sprzątali miejscowość Krzynowłoga
Mała. Uczniowie chętnie uczestniczyli w konkursach ekologicznych oraz pogadankach przeprowadzanych przez nauczycieli naszej szkoły. Efektem
tych działań są ciekawe, związane z treściami
przyrodniczymi prace dzieci, które wyeksponowano na gazetkach szkolnych i klasowych. W czerwcu społeczność naszej szkoły obejrzała przedstawienie przygotowane przez p. U. Urban i p. J. Antczak, w którym Smerfy wraz ze zwierzętami
uświadamiają wszystkim jak ważna jest dbałość o
środowisko – recytując słowa:
„Nie bądź człeku bity w ciemię!
Dbaj z zapałem o swą Ziemię!
Szanuj Ziemię ponad wszystko,
bo to Twoje środowisko!
I innego choćbyś chciał,
raczej już nie będziesz miał!”
Urszula Urban
Szczęśliwy los
Poniedziałek 30 marca 2009 r. był szczególnym i
bardzo wyczekiwanym dniem dla uczniów Szkoły
podstawowej w Krzynowłodze Małej. Tego właśnie
dnia odwiedzili nas niecodzienni goście. Byli nimi:
pan Mirosław Augustyniak – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrołęce
wraz ze swoim współpracownikiem oraz reporterka
z Ostrołęckiego Radia OKO. Powodem wizyty wyżej wymienionych gości był udział naszej szkoły w
Wielkim Konkursie „Tygodnika Ostrołęckiego” i
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Ostrołęce, w którym nagrodą główna był rower
ufundowany przez WORD. Ucieszyliśmy się na
wiadomość, ze nasza szkoła została wylosowana
w tym konkursie. Zadaniem uczniów było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania drukowane w kuponach konkursowych i gromadzić te kupony. Losowanie głównej nagrody odbyło się w obecności całej społeczności szkolnej. Pani katechetka
wyciągnęła szczęśliwy los, który należał do Macieja Gazdy, ucznia kl.II. Tego dnia Maciek, bardzo
szczęśliwy, odjechał do domu na rowerze. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w losowaniu
otrzymali nagrody pocieszenia – zestawy lamp
rowerowych. Losowanie uświetniła część artystyczna o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
przygotowana przez opiekunkę konkursu p.Iwonę
Czajkowską, dzięki której szkoła wzięła udział w
losowaniu. Mamy nadzieje, że los uśmiechnie się
do nas po raz drugi.
Iwona Czajkowska
„Wypadki na drogach” - konkurs
30 kwietnia 2009 r. w Ostrołęce odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem
„Wypadki na drogach” przeprowadzonego przez
Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce,
WORD w Ostrołęce oraz MSCDN wydział w Ostrołęce poświęcony tematyce bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Uczeń z naszej szkoły, Maciej Gazda
z klasy II, zajął II miejsce w kategorii uczniowie
klas I – III–plakat. Wszystkich nadesłanych prac na
ten konkurs było ponad 800. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu była Urszula
Chodkowska.
Jadwiga Antczak
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
21
SZKOLNE WIADOMOŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ULATOWIE ADAMACH
POWITANIE WIOSNY
Tegoroczną wiosnę powitaliśmy w Szkole
Podstawowej
w
Ulatowie
Adamach
23 marca – w poniedziałek. Zgodnie z tradycją naszej szkoły lekcje tego dnia były skrócone. Od godziny 10:00 do godziny 13:20 uczniowie brali
udział w konkursie piosenki i konkursie na najciekawszy strój. Uczestnicy rywalizacji wykazali się
talentem i pomysłowością.
mali nagrody pocieszenia.
Wszyscy uczniowie biorący udział w rywalizacji dotyczącej najciekawszych strojów zostali
nagrodzeni, ponieważ wykazali się dużą pomysłowością w przygotowaniu pięknych kreacji.
Powitanie wiosny w naszej szkole odbyło
się w miłej i radosnej atmosferze.
EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ
Uczniowie klas IV i V mogli zaprezentować
swoje umiejętności jazdy na rowerze oraz praktyczne zastosowanie przepisów ruchu drogowego
podczas egzaminu na kartę rowerową. Uczestnicy egzaminu pokonywali na rowerach przygotowany tor przeszkód. Prawidłowe zastosowanie przepisów oraz umiejętność jazdy rowerem oceniał
sierżant sztabowy Krzysztof Wilga z Komendy Policji w Chorzelach. Wszyscy uczestnicy ukończyli
egzamin z wynikiem bardzo dobrym.
W konkursie piosenki wzięło udział 19 wykonawców, pierwsze miejsca zdobyli następujący
uczniowie:
- Jakub Kempista z klasy „0”, zaśpiewał piosenkę
pt. „Słoneczko uśmiechnij się”.
- Zuzia Wódkiewicz z klasy I, zaśpiewała piosenkę
pt. „A ja wolę moją mamę”.
- Agnieszka Kempista z klasy II, zaśpiewała piosenkę pt. „Fantastyczna podróż”.
- Aleksandra Serafin z klasy III, zaśpiewała piosenkę pt. „Najpiękniejsza w klasie”.
- Marta Dąbrowska, Patrycja Dziobek, Mariola Łosiewicz, Katarzyna Stadlewska z klasy IV, zaśpiewały piosenkę pt. „Reggae luz”.
- Karolina Bojaronus z klasy V, zaśpiewała piosenkę pt. „Sen o Warszawie” oraz Magdalena Płoska
z klasy V, zaśpiewała piosenkę pt. „Niby nic”.
Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali
nagrody i wywalczyli udział w III Gminnym Konkursie Piosenki. Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
22
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY WIELU
WSPANIAŁYCH WYCIECZEK ROWEROWYCH.
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
12 maja w Przasnyszu na stadionie miejskim
odbyły się rozgrywki eliminacyjne w ramach IX
edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej jest największą
w Polsce imprezą sportową dla młodszych dzieci
organizowaną przez Polski Związek Piłki Nożnej.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie kl. I –III w
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
SZKOLNE WIADOMOŚCI
Są w kalendarzu wspaniałe daty,
które świętuje ludzkość od lat.
Jednak Dzień Matki, to dzień jedyny,
to najwspanialsza ze wszystkich dat.
składzie: Oliwia Smolińska , Adrian Bochenek, Sebastian Chmieliński, Tomasz Kawiecki , Przemysław Jaroch, , Mateusz Płoski, Marcin Dziobek i
Artur Sławski. Zawodnicy rozegrali trzy mecze .
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale nasi uczniowie pokazali ducha walki. Drużyna w nagrodę
otrzymała piłkę nożną.
DZIEŃ MATKI
„ A dziś przynoszę Ci kwiaty
zerwane na naszej łące.
Pachnące chabry i maki
otrzymasz z dziecięcych raczek.”
Słowa tej pięknej dziecięcej piosenki były
mottem uroczystości zorganizowanej we wtorek 26
maja 2009 roku w Szkole Podstawowej w Ulatowie
Adamach.
Oczywiście dzieci zaprosiły swoje mamy z
okazji Święta Matki.
Rozpoczynając program artystyczny jedna
z uczennic recytowała:
Przychylamy się wszyscy do tego stwierdzenia, gdyż m a t k a jest z dzieckiem „od lat”.
Pielęgnuje, karmi, przytula, uczy, wychowuje, pociesza, w złych chwilach ociera łzy, dzieli z nim
smutki i radości.
Doceniając te wszystkie trudy i starania
dzieci postanowiły odwdzięczyć się swoim mamom.
Grupa przedszkolna i wszyscy uczniowie
klas I-VI pod kierunkiem wychowawców przygotowali część artystyczną, na którą złożyły się wiersze, scenki humorystyczne i piosenki, które się
bardzo podobały.
W repertuarze nie zabrakło również życzeń
płynących z głębi serca oraz ciepłych słów skierowanych do przybyłych mam.
Po odśpiewaniu gromkiego „Sto lat” każde
dziecko wręczyło swojej mamie własnoręcznie wykonaną laurkę, słoneczny medalion lub kwiatuszek.
Nie zabrakło też żywych kwiatków.
Spotkanie zakończyło się wspólnym słodkim poczęstunkiem. Widać było, że ta uroczystość sprawiła mamom wiele przyjemności i radości.
Jolanta Tyniecka
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
23
SZKOLNE WIADOMOŚCI
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWINIARACH
Z życia szkoły…
W Szkole Podstawowej w Świniarach trwa program „Szklanka mleka”. Już od marca wszyscy
uczniowie
w naszej szkole spożywają mleko
pod hasłem „Pij mleko – będziesz wielki”. Mleko
jest dofinansowane przez Unię Europejską za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Uczniowie
rozmawiają również o wartościach odżywczych
tego „białego” produktu na różnych lekcjach. Chociaż są to dzieci ze wsi i mleko jest u nich codziennie, jednak chętnie spożywają podczas drugiego
śniadania w szkole. Smacznego!
30 marca odbył się szkolny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną, za który odpowiedzialna była pani Katarzyna Czaplińska. W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich klas. Jury
w składzie: pani Anna Borowa- nauczycielka plastyki, pani Monika Łazicka – stażystka, Błażej Czarzasty – uczeń klasy IV oraz Monika Garlińska –
uczennica klasy VI. Komisja wyłoniła zwycięzców
w kategorii klas 0 – III:
I miejsce – Martyna Ślubowska, uczennica
klasy I,
II miejsce - Wiktoria Wojciechowska,
uczennica klasy I,
24
III miejsce - Kamil Kukliński, uczeń klasy 0,
W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Aleksandra Radomska,
uczennica klasy VI,
II miejsce - Emilia Czaplicka, uczennica
klasy VI,
III miejsce – Wiktoria Pisarska oraz Edyta
Radomska, uczennice klasy IV.
Prace oceniano według następujących kryteriów:
pomysłowość, oryginalność i estetyka wykonania.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe a ich prace
stanowiły element dekoracyjny szkolnego korytarza w czasie świątecznym.
30 kwietnia 2009 roku miała miejsce w
naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Flagi.
Część artystyczną przygotowała nauczycielka historii pani Renata Radomska. Uczniowie z klas
starszych recytowali wiersze
i śpiewali pieśni
patriotyczne. W repertuarze nie zabrakło też
szczegółowych wiadomości o polskich symbolach
narodowych.
Na zakończenie apelu wszyscy uczestnicy apelustojąc na baczność odśpiewali hymn państwowy.
Katarzyna Czaplińska
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
INTERNET W SIECI CDMA
Orange rozpoczyna sprzedaż usług dostępu do Internetu
w sieci CDMA. Do końca roku w ich zasięgu znajdzie się
połowa powierzchni kraju. Priorytetem operatora jest
wyeliminowanie „białych plam" i zaoferowanie szerokopasmowego Internetu w miejscach, w których dotąd był
niedostępny.
Usługa Orange Freedom Pro to radiowy szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii CDMA, o
częstotliwości 450 MHz.
Technologia CDMA (ang. Code Division Multiple Access) pozwala na dostęp do Internetu za pomocą bezprzewodowego połączenia z siecią komórkową. Jest
najbardziej zaawansowaną i przyszłościową techniką
dostępu, wykorzystywaną w najnowocześniejszych systemach łączności.
Usługę Orange Freedom Pro można wypróbować przez
30 dni. Można sprawdzić, jakie możliwości daje radiowy
Internet z prędkością do 1 Mb/s. Należy podpisać umowę na usługę na 24 miesiące. Po zwróceniu kompletnego i nieuszkodzonego zestawu instalacyjnego, uzyska
zwrot kosztów jego zakupu. Nie jest zwracana opłata za
aktywację usługi.
Klienci dostają szerokopasmowy dostęp do sieci z prędkością do 1 Mb/s oraz miesięcznym limitem transmisji
danych - 3 Gb (po jego wykorzystaniu operator zastrzega sobie możliwość zmniejszenia prędkości transmisji do
64 kb/s (DL) i 32 kb/s (UL)). Wraz z usługą można kupić
bezprzewodowy modem - Router Axesstel MV 410 R.
Oferta cenowa przedstawia się następująco:
aktywacja usługi - 69 zł netto Orange Freedom Pro na
próbę, opłata miesięczna od drugiego miesiąca - 49 zł
router Axesstel MV410 - 249 zł
Orange Freedom Pro umowa na 12, 24 lub 36 m-cy
opłata miesięczna (z VAT) 49 zł
aktywacja 19 zł
modem MV 410 firmy Axesstel opłata (z VAT)
umowa na 36 m-cy 99 zł
umowa na 24 m-ce 249 zł
umowa na 12 m-cy 699 zł
Usługę Orange Freedom Pro na próbę można kupić w
salonach Orange i punktach sprzedaży tp.
Klienci dostaną pakiety promocyjne do wykorzystania na połączenia i SMS-y z telefonu komórkowego w
sieci operatora:
- w ofercie Orange Freedom Pro - miesięczny Pakiet
Złotówek o wartości 20 zł do wykorzystania na połączenia i SMS-y z w Orange,
Dokładne informacje i regulaminy są na stronie
http://www.orange.pl/portal/map/map/article?id=3331406
Źródło: Orange
Jak udało nam się sprawdzić, Prędkość rzeczywista to
od 256 Kbps -1 Mbps. Uzależniona jest ona od siły sygnału, zasięgu i odległości od nadawczej stacji bazowej.
Dla porównania, dotychczas dostępne urządzenia działające w Dokładniejsze pomiary robione będą przez pracownika Urzędu Gminy za pomocą zamówionego routera oraz anten zewnętrznych w celu sprawdzenia usługi
jaka jest oferowana.
Tam, gdzie zasięg sygnału będzie zbyt słaby, konieczne
może być użycie anten zewnętrznych. Koszt takich anten to w zależności od modelu 30-70 zł.
W przypadku zainteresowania jest możliwość
sprawdzenia możliwości urządzenia, nawet u poszczególnych mieszkańców.
Najlepszym rozwiązaniem jest ustalenie konkretnego
terminu przez osoby zainteresowane z danej miejscowości. Umożliwi to przetestowanie urządzenia przez większą liczbę chętnych.
Może to uchronić przez zamówieniem urządzenia, które
nie będzie działać w danym rejonie.
Osoby zainteresowane proszone są o podanie danych
kontaktowych (Imię, Nazwisko, miejscowość i telefon
kontaktowy) w Urzędzie Gminy Krzynowłoga Mała:
osobiście - w sekretariacie urzędu,
telefonicznie - (029) 75-12-720,
droga pocztową – ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała,
mailowo – [email protected],
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
Krzysztof Rzeszot
25
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Komunikat
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Dział Świadczeń Rodzinnych
Informacja w sprawie zmianie okresu świadczeniowego
Zgodnie ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych okres świadczeniowy rozpoczynający się
w dniu 1 września 2008r przedłuża się do 31 października 2009r.
W związku z powyższym należy składać wnioski o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2009/2010 oraz dodatków związanych z podjęciem nauki poza miejscem zamieszkania w terminie do 31 października 2009r.
Osoby, które nie złożą wniosku w wyznaczonym terminie nie otrzymają w/w dodatków.
Następny okres zasiłkowy rozpoczyna się od 1 listopada 2009r. Wnioski o przyznanie prawa do zasiłku
rodzinny na nowy okres 2009/2010 będą przyjmowane w tutejszym ośrodku od 1 września 2009r. Wraz
z kompletem dokumentów potwierdzających dochód rodziny za 2008r. oraz kontynuację nauki w roku szkolnym 2009/2010 przez dzieci uczęszczające do szkół ponadgimnazjalnych.
Opisane zmiany wynikają z art. 2 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1456).
Informacja w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak
również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz
wzór wymaganego zaświadczenia.
Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
przed 1 listopada 2009 r.
Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r. Nr 237, poz. 1654).
Katarzyna Humięcka
26
„K R ZYNICA”—- KW ARTA LNI K GMI NY K R ZYN OWŁO GA M A ŁA
KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
ogłasza konkurs pod nazwą:
„OGRÓD MARZEŃ”
Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i gminy.
Aby przystąpić do konkursu należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić druk zgłoszenia i złożyć
go w pokoju nr. 1 Urzędu Gminy do 30 czerwca 2009 r. zgłoszenia oraz regulamin do pobrania w
Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej: www.krzynowlogamala.pl.
Dla trzech najładniejszych ogródków Wójt ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Sporządziła: Iwona Sobocińska
REGULAMIN KONKURSU NA „OGRÓD MARZEŃ”
I. Cel konkursu.
Zachęcenie mieszkańców gminy Krzynowłoga Mała do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i
gminy.
II. Organizatorzy:
Wójt Gminy Krzynowłoga Mała
III. Uczestnictwo i zasady konkursu.
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Krzynowłoga Mała posiadający ogrody przydomowe, przy czym wyłączeniu podlegają osoby, które w 2008r. zajęły w konkursie I miejsce.
2. Konkurs organizowany jest w kategorii: ogród marzeń
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, oraz zgodę na sfotografowanie ogrodu i podanie wyników konkursu do
publicznej wiadomości i złożenie go w sekretariacie Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej.
4. Zgłoszenia można składać do 30 czerwca 2009 r.
5. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogrody 14 lipca 2009 r.
6. Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 3 najpiękniejsze ogrody
7. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas sesji Rady Gminy, o której osoby zainteresowane zostaną powiadomione listownie.
IV. Nagrody:
Dla trzech najładniejszych ogródków Wójt Gminy ufundował atrakcyjne nagrody rzeczowe.
V. Komisja Konkursowa.
Komisję Konkursową powołują organizatorzy.
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
27
Gazeta b ezpłatn a - n r 3 (9) 2009 rok
28

Podobne dokumenty

szkoła podstawowa w krzynowłodze małej

szkoła podstawowa w krzynowłodze małej WYDAWCA: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała ADRES REDAKCJI: Urząd Gminy Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna 3, 06-316 Krzynowłoga Mała, tel./fax. (029) 751 27 25, [email protected] REDAKCJA: Bogusław ...

Bardziej szczegółowo

dla obecnych i potomnych

dla obecnych i potomnych pomimo że tereny północnego Mazowsza stały się dostępne dla przystosowanych do życia w chłodnym klimacie grup łowców i zbieraczy po wycofaniu się na północ lądolodu ostatniego zlodowacenia w IX tys...

Bardziej szczegółowo