strona 1.indd - alkohole winoteka

Komentarze

Transkrypt

strona 1.indd - alkohole winoteka
Bruderschoppen
El Cadejo
Wino białe, pó∏s∏odkie
750 ml, 11%
Kraj: Niemcy
Wino bia∏e, pó∏wytrawne
750 ml, 12,5%
Kraj: Argentyna
Lekkie i delikatne wina
butelkowane w Niemczech.
Âwietnie sprawdza si´ jako
dodatek do deserów i jako
aperitiff.
Lekkie wina bankietowe
pochàdzàce z Argentyny
Cena regularna: 17,49 z∏
Cena regularna: 22,49 z∏
12
99
13
Hesperia
Wino ró˝owe, pó∏s∏odkie
750 ml, 12,5%
Kraj: Chile
99
Merlot Botter
Wino czerwone, wytrawne
750 ml, 12,5%
Region pochodzenia: Veneto
Kraj: w∏ochy
Wytrawne w∏oskie wino o harmonijnym smaku i ciemnoczerwonym kolorze.Charakterystyczne nuty czerwonych owoców
na podniebieniu sprawiajà,
˝e ten Merlot b´dzie Êwietnym
kompanem czerwonych mi´s i
twardych serów.
Cena regularna: 21,49 z∏
29
89
Finlandia
500 ml, 40%
64
99
Whisky Clen
Back
1000 ml, 40%
Kraj: Kanada
Whisky typu mieszana.
Destylowana i
le˝akowana w
d´bowych beczkach.
Lekka i wytrawna o
subtelnym, owocowym
smaku.
*oferta wa˝na do wyczerpania zapasów
13
99
* sugerowane ceny detaliczne
12
99
Cena regularna: 19,49 z∏
79
SKLEPY ALKOHOLE WINOTEKA
Olsztyn, Al. Piłsudskiego 64
Olsztyn, ul. Mochnackiego 13
Olsztyn, ul. Partyzantów 64/1
Lidzbark Warmiƒski, ul. Konstytucji 3 Maja 2
Ostróda, ul. Zamkowa 2
Gdynia, ul. Krasickiego 10
Gdynia, ul. Chwaszczynska 4B
Gdaƒsk, ul. Wawelska 23A
Gdaƒsk, ul. Mi´dzygwiezdna 2/4A
Gdaƒsk, ul. Obroƒców Wybrze˝a 7
Gdaƒsk, ul. Ferdynanda Focha 8/5
24
99
Reda, ul. Obwodowa 35E
Rybnik, ul. Łony Róg Kraszewskiego 2
Warszawa, ul. Górnoslaska 4A
Warszawa, ul. Dzielna 21 lok 1
Łódê, ul. Rydzowa 22/24
Poznaƒ, ul. Taczaka 2
Płock, ul. Kolegialna 39
Kraków, ul. Karmelick a 64
Kraków, ul. Szwai 16/1
OleÊnica, ul. Kochanowskiego 64
Wrocław, ul. Kiełczowska 60
53
99
Pastis Prado
Finlandia Platinium
The Famous Grouse
500 ml, 45%
Kraj: Francja
700 ml, 40%
Kraj: Finlandia
99
700 ml, 40%
Kraj: Szkocja
Wódka z rodziny Finlandia
z kategorii superpremium,
powsta∏a z j´czmienia oraz
krystalicznie czystej wody
êródlanej. Produkowana jest w
ograniczonych partiach aby
zagwarantowaç jej wyjàtkowà
jakoÊç.
Pastis to francuski likier, czasem
spotykany pod nazwà “mleko
Prowansji”, jako ˝e w tym
rejonie cieszy si´ ogromnà
popularnoÊcià.
Whisky typu blended.
Klasyczna szkocka marka.
Cena regularna: 139,99 z∏
Cena regularna: 44,69 z∏
Cena regularna: 59,99 z∏
74
12999
99
Whiskey
Jack Daniel’s, Whiskey Jack Daniel’s
Honey
700 ml, 40%
Kraj: USA
Jack Daniel’s - amerykaƒska Tennessee whiskey produkowana od
1866 roku. Filtrowanie przez ponad
3-metrowà warstw´ klonowego w´gla
drzewnego przez okres oko∏o 10 dni
nnadaje jej charakter ∏agodny smak.
Cena regularna: 85,99 z∏
Whisky Antiquary Finest
700 ml, 40%
Kraj: Szkocja
Szkocka whisky mieszana, skomponowana
z najbardziej cenionych whisky s∏odowych
i zbo˝owych, które majà przeci´tnie 5-6
lat. Sercem “mieszanki” jest whisky s∏odowa
Tomatin The Finest po zamieszaniu trafia
ponownie do tych samych beczek na
kolejne 47-6 miesi´cy, dzi´ki czemu ma
pe∏ny, subtelny charakter, z dominujàcymi
aromatami cytrusów, wanilii delikatnie
dymny finisz.
ZawartoÊç whisky s∏odowych w mieszance
przekracza 50%.
Whisky
Antiquary 12 YO
700 ml, 40%
Kraj: Szkocja
6999
To 12 letnia szkocka whisky mieszana,
charakteryzujàca si´ szczególnie wysokà
proporcjà whisky s∏odowych do zbo˝owych
(55%-45%). Do jej skomponowania
u˝ywa si´ trzydziestu starannie
wyselekcjonowanych whisky s∏odowych i
zbo˝owych, w wi´kszoÊci pochodzàcych w
regionu Speyside.
Ulotka dost´pna wyłàcznie w obr´bie sklepów alkoholowych Alkohole Winoteka. Młodzie˝y do lat 18-stu oraz osobom nietrzeêwym alkoholu nie sprzedajemy. Zgodnie z art. 13 ze znakiem 1 ust. 2 punktu 9 ustawy z dnia 26.10.1982 o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dz.u.02.147.1231 z póêniejszymi
zmianami).

Podobne dokumenty

strona 1.indd - alkohole winoteka

strona 1.indd - alkohole winoteka 700 ml, 40% Kraj: USA Jako jedyna whiskey na Êwiecie jest filtrowana dwukrotnie przez w´giel drzewny. Po raz pierwszy przed rozlaniem do beczek, ponownie gdy jest ju˝ w pe∏ni dojrza∏à whiskey. Dzi´k...

Bardziej szczegółowo

Chabret Rouge Moelleux, Demi-Sec

Chabret Rouge Moelleux, Demi-Sec Ulotka dostępna wyłącznie w obrębie sklepów alkoholowych Alkohole Winoteka. Młodzieży do lat 18-stu i osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedajemy. Zgodnie z art.13 ze znakiem 1 ust.2 punktu 9 ustaw...

Bardziej szczegółowo