baza EST - Comenius

Komentarze

Transkrypt

baza EST - Comenius
EUROPEJSKA BAZA PRODUKTÓW (EST): NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANIE PYTANIA
1. Czy my jako koordynatorzy projektu zamieszczamy wszystkie produkty końcowe
czy tylko te, za które byliśmy odpowiedzialni?
Struktura zapisów w bazie pozwala na przedstawienie projektu i jego produktów z wielu róŜnych
perspektyw i w wielu wersjach językowych. Efektem Państwa pracy nad bazą będzie “karta” projektu
z opisem produktów w języku roboczym projektu i w językach narodowych realizujących go partnerów
– dlatego kaŜdy w swoim kraju uzupełnia informację na temat produktów w swoim języku.
Oczywiście, moŜna się umówić, które wspólne produkty są szczególnie warte upowszechniania,
dlatego zachęcamy do uzgadniania wpisów z pozostałymi uczestnikami projektu. DuŜym walorem bazy
jest moŜliwość przedstawienia takŜe tych efektów projektu, które zostały wypracowane lokalnie lub
np. z jednym z kilku partnerów – decydująca jest tu uŜyteczność danego produktu dla potencjalnych
nowych uŜytkowników i stopień, w jakim produkt oddaje działania związane z realizacją projektu.
2. Kiedy przeglądam projekt to w tabelach wyszczególniono obszary tematyczne,
przedmioty - i są one w bazie, natomiast nie znalazłam priorytetów ( naleŜy
zaznaczyć maksymalnie trzy). Albo są wpisane w projekt Comenius bez określenia
" priorytety strategii lizbońskiej"? Czy mogę prosić o podpowiedź- jak to
poprawnie uzupełnić w bazie EST?
Proszę zaznaczyć maksymalnie trzy priorytety, których dotyczy Państwa projekt. Jak rozumiem,
odwołuje się Pani do wniosku, w którym nie było takiego punktu - rzeczywiście, wcześniej o to
Państwa nie pytaliśmy. Wydaje nam się jednak, Ŝe końcowa faza realizacji projektu to dobry moment,
Ŝeby zastanowić się nad tym, jak Państwa działania wpisują się w europejską politykę edukacyjną.
3. Jestem na etapie uzupełniania opisu projektu w bazie i w języku polskim wszystko
jest ok, natomiast w języku projektu nie potrafię wprowadzić danych, tak jakby to
okno było nieaktywne. Czy tak jest poprawnie czy coś u mnie nie tak?- bardzo
proszę o odpowiedź.
Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zwrócenie się do koordynatora projektu o wypełnienie tych pól
w ich bazie krajowej. Brak wpisu w tym miejscu jest spowodowany brakiem danych w europejskiej
bazie - nie będzie to miało wpływu na zaakceptowanie Państwa raportu końcowego i oficjalne
zakończenie projektu. Proszę wpisać informacje tam, gdzie jest to moŜliwe.
4. Jesteśmy w trakcie uzupełniania bazy EST i mam pytanie jak dokonać wpisu
o produktach końcowych w wielu wersjach językowych jeŜeli w naszej bazie
mamy do wyboru dwa języki polski i angielski? Czy to oznacza, Ŝe kaŜda szkoła
uzupełnia te produkty końcowe za które była odpowiedzialna i tylko w swojej
bazie (Bazie swojego kraju)?
Tak, baza skonstruowana została w taki sposób, Ŝe kaŜdy kraj ma u siebie jedną z jej "końcówek"
z właściwym wyborem języków. Państwo uzupełniacie informacje po polsku i angielsku (niemiecku,
francusku – w zaleŜności od tego, w jakim języku realizowany był Państwa projekt), a np. Państwa
włoski partner (jeŜeli takiego macie) uzupełnia produkty w języku włoskim i angielskim (partner
turecki - po turecku i angielsku, partner czeski - po czesku i angielsku itd. itp.). Ostatecznym
rezultatem Państwa działań będzie wielojęzyczna informacja na temat przeprowadzonych działań
i stworzonych produktów.
___________________________________________________________________________________________________
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 022 46-31-350, e-mail: [email protected]
1
5. Mamy bardzo duŜo prezentacji multimedialnych i moŜna je podzielić na kilka grup
tematycznych - w bazie EST rejestrowałam nie kaŜdą prezentację osobno, ale
właśnie te grupy. Uznałam, Ŝe tak jest to bardziej przejrzyste. Nie umieszczałam
plików w bazie, tylko na razie podałam link do produktów (strona internetowa
projektu – zamieściliśmy na niej większość prezentacji i moŜna je tam obejrzeć).
Czy taka wersja jest do zaakceptowania?
Zaproponowany przez Panią sposób prezentacji produktów wydaje mi się czytelny i ciekawy dla
przyszłych uŜytkowników bazy. Link do strony, na której zamieścili Państwo swoje prezentacje, to
dobre rozwiązanie (pod warunkiem, Ŝe Państwa domena nie wygaśnie z końcem realizacji projektu).
W przypadku duŜych prezentacji, filmów, publikacji czy albumów ze zdjęciami, sprawdza się teŜ adres
do kontaktu – wtedy najlepiej podać e-mail szkoły. Osoby zainteresowane produktami powstałymi
w ramach Państwa projektu będą mogły zwrócić się z prośbą o ich przesłanie na innych nośnikach.
6. Niektóre pliki są małe, ale niektóre przekraczają objętość 5 MB i teraz nie wiem,
czy jednak wpisywać kaŜdą prezentację jako osobny produkt i raz podawać link do
strony, a raz umieszczać plik w bazie. Boję się, Ŝe będzie to niezbyt czytelne przy
bardzo duŜej ilości prezentacji.
Sposób prezentacji produktów w bazie zaleŜy od Państwa – proszę jednak pamiętać, Ŝe głównym
celem umieszczania produktów w bazie jest upowszechnienie efektów Państwa pracy. Dlatego, na ile
to moŜliwe, warto ułatwić uŜytkownikom bazy dostęp do rejestrowanych produktów. Zamieszczenie
ich bezpośrednio w bazie to sposób najbardziej przyjazny jej uŜytkownikom i gwarantujący najszerszy
dostęp do stworzonych przez Państwa materiałów.
7. Czy moi partnerzy mają podgląd do tego, co ja juŜ zamieściłam i tylko muszą
uzupełnić swoją wersję językową opisów, czy kaŜdy robi to samo niezaleŜnie?
Partnerzy uzupełniają swoje bazy krajowe niezaleŜnie od siebie, podgląd całego wpisu moŜna uzyskać
wchodząc do wyszukiwarki projektów dostępnej pod adresem www.europeansharedtreasure.eu/.
Informacje o produktach są widoczne dopiero po zatwierdzeniu wpisów. Więcej informacji na temat
rejestracji produktów znajdziecie Państwo w ‘Przewodniku dla uŜytkownika’.
8. W jaki sposób udostępniane są hasła do bazy EST?
Pismo informujące o loginie i haśle do Bazy EST jest wysyłane drogą e-mail na adres organizacji.
W przypadku jego zagubienia, prosimy o e-mail z podaniem numeru projektu (np. 2009-1-PL1COM06- xxxxx 1) na adres:
[email protected] – dla Partnerskich Projektów Szkół
[email protected] – dla Partnerskich Projektów Regio
9. Wpisałem do Bazy EST adres strony internetowej, za pośrednictwem której
dostępny jest nasz produkt. Niestety, przy sprawdzaniu wpisu w wyszukiwarce,
nie zostaliśmy połączeni z podaną stroną.
Beneficjenci wpisując URL do produktu, często ograniczają wpis do adresu zaczynającego się na
www.... prawidłowy adres URL jest następujący: http://www... . W przypadku problemów
technicznych prosimy o kontakt pod adresem [email protected]
10. Nie udaje mi się udostępnić niektórych produktów. Co robić?
To błąd aplikacji, który wymaga korekty administratora bazy. Prosimy o kontakt pod adresem
[email protected]
___________________________________________________________________________________________________
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe Ŝycie”
ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
tel.: 022 46-31-350, e-mail: [email protected]
2

Podobne dokumenty