SIWZ - Attis Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - Attis Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne Centrum
Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS
© PWS Konstanta S.A.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz.
907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawą Pzp
NAZWA ZAMÓWIENIA
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o. o.
Znak sprawy: FZP/ZP-26/U/21/15
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nazywana jest dalej SIWZ lub
Specyfikacją
Zatwierdza:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska
Warszawa, 14 październik 2015 r.
STR
1.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89
tel.: 22 321 14 70
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.attis.com.pl
posiadająca numer NIP: 527-269-95-83 oraz numer REGON: 016441803
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000476231
Pełnomocnikiem Zamawiającego wykonującego czynności brokerskie w imieniu lub na rzecz Zamawiającego,
biorącym udział w niniejszym postępowaniu, który jest autorem niniejszej Specyfikacji jest:
PWS Konstanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsko-Białej,
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała,
Biuro Regionalne w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 20 lok. 1301
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejestrowy w
Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, numer
NIP 937-000-61-46 oraz numer REGON 070490343, posiadająca opłacony w całości kapitał zakładowy w
wysokości 650 000 PLN, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności brokerskiej nr
516 z dnia 31 marca 1995r., wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U
Umowa ubezpieczenia, która zostanie zawarta po zakończeniu niniejszego postępowania będzie wykonywana
przy udziale i za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bielsko-Białej.
2. OGÓLNE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Postępowanie o udzielnie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Do udzielenia przedmiotu zamówienia stosuje się przepisy Ustawy Pzp.
Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej Specyfikacji. Wszelkie ewentualne zmiany,
modyfikacje, uzupełnienia, wyjaśnienia treści SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiajacego www.attis.com.pl
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest znakiem sprawy FZP/ZP-26/U/21/15.
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Pełnomocnik Zamawiającego nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.
2.
3.
4.
5.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się zachowanie formy pisemnej w języku polskim. Forma
pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty, oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty, a także w
sytuacji zmian i wycofania oferty.
Wszelkiego rodzaju dokumenty tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
Pełnomocnik Zamawiającego i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub drogą
elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.
W przypadku, gdy Pełnomocnik Zamawiającego lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o
których mowa w ust. 2 faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub faksu lub pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu dokumentu. Jednakże
owe dokumenty uważa się za złożone w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem
wyznaczonego terminu.
Pełnomocnik Zamawiającego wykonuje swoje obowiązki związane z niniejszym postępowaniem w dni
(robocze) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00.
STR
2.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
6.
Osobą upoważnioną przez Pełnomocnik Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:
a) w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
Karolina Bednarska – Broker Ubezpieczeniowy PWS Konstanta S.A.
tel. kom.: 694 448 537
e-mail: [email protected]
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia
komunikacyjne Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. Przedmiot
zamówienia został podzielony na trzy zadania obejmujące swoim zakresem:
ZADANIE I
1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
ZADANIE II
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą,
2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
ZADANIE III
1. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
1. Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66510000-8 Usługi
ubezpieczeniowe.
2. Składki ubezpieczeniowe obwiązywać będą przez cały okres trwania umowy i nie będą rewaloryzowane
wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług ogłoszonym przez GUS.
3. Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
5. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 Ustawy Pzp stanowiącego 10 % wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia.
6. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANY TERMIN REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA
Okres realizacji zamówienia dla ZADANIA I
36 miesiące; od 15 listopada 2015 do 14 listopada 2018 roku (z rocznym okresem rozliczenia tożsamym z
okresem ubezpieczenia)
• I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2016
• II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016 – 14 listopada 2017
• III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017- 14 listopada 2018
Okres realizacji zamówienia dla ZADANIA II
36 miesiące; od 15 listopada 2015 do 14 listopada 2018 roku (z rocznym okresem rozliczenia tożsamym z
okresem ubezpieczenia)
• I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2016
• II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016 – 14 listopada 2017
• III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017- 14 listopada 2018
Okres realizacji zamówienia dla ZADANIA III
STR
3.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów określonych zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ, będzie udzielana
w okresie 36 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego pojazdu i będzie dzieliła się na trzy następujące po sobie
12 miesięczne okresy ubezpieczenia (tożsame z okresem rozliczenia) począwszy od daty ekspiracji
poszczególnych umów ubezpieczenia (termin ekspiracji określa polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument
ubezpieczenia) pojazdów określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ.
MIEJSCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa
ul. Pawińskiego 2, 02-106 Warszawa
ul. Grochowska 278, 03-844 Warszawa
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
ul. Śliska 5, 00-127 Warszawa
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa
ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
ul. Moliera 5, 00-076 Warszawa
PŁATNOŚCI SKŁADEK DLA:
ZADANIA I
Składka łączna za 36 miesiące realizacji zamówienia będzie płatna w 12 ratach według poniższego
harmonogramu:
I okres rozliczeniowy: 1 września 2015 – 31 sierpnia 2016
I rata do 30 listopada 2015
III rata do 31 maja 2016
II rata do 29 lutego 2016
IV rata do 31 sierpnia 2016
II okres rozliczeniowy: 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017
V rata do 30 listopada 2016
VII rata do 31 maja 2017
VI rata do 28 lutego 2017
VIII rata do 31 sierpnia 2017
III okres rozliczeniowy: 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018
IX rata do 30 listopada 2017
XI rata do 31 maja 2018
X rata do 28 lutego 2018
XII rata do 31 sierpnia 2018
ZADANIA II
Składka łączna za 36 miesiące realizacji zamówienia będzie płatna w 12 ratach według poniższego
harmonogramu:
I okres rozliczeniowy: 1 września 2015 – 31 sierpnia 2016
I rata do 30 listopada 2015
III rata do 31 maja 2016
II rata do 29 lutego 2016
IV rata do 31 sierpnia 2016
II okres rozliczeniowy: 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017
V rata do 30 listopada 2016
VII rata do 31 maja 2017
VI rata do 28 lutego 2017
VIII rata do 31 sierpnia 2017
III okres rozliczeniowy: 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018
IX rata do 30 listopada 2017
XI rata do 31 maja 2018
X rata do 28 lutego 2018
XII rata do 31 sierpnia 2018
ZADANIA III
Łączna składka dla każdego pojazdu za okres 36 miesięcy będzie płatna w podziale na III okresy rozliczeniowe
po 4 raty w każdym okresie rozliczeniowym według poniższego harmonogramu:
I okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty ekspiracji obecnie obowiązujących umów)
I rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
II rata 90 dzień po I racie płatności
III rata 90 dzień po II racie płatności
IV rata 90 dzień po III racie płatności
II okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty zakończenia I okresu rozliczeniowego)
V rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
VI rata 90 dzień po V racie płatności
VII rata 90 dzień po VI racie płatności
VIII rata 90 dzień po VII racie płatności
III okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty zakończenia II okresu rozliczeniowego)
STR
4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
IX rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
X rata 90 dzień po IX racie płatności
XI rata 90 dzień po X racie płatności
XII rata 90 dzień po XI racie płatności
7. OFERTY CZĘŚCIOWE, OFERTY WARIANTOWE
1.
2.
Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania
wymienione w SIWZ (Zadanie I, Zadanie II i Zadanie III). Oferty można składać w odniesieniu do
wszystkich części. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część.
8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 Ustawy Pzp, to jest:
b) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, to jest prowadzą działalność ubezpieczeniową w
myśl ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 950 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej,
dla Zadania I – co najmniej w grupie 8, 9 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
dla Zadania II – co najmniej w grupie 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej
dla Zadania III – co najmniej w grupie 3 i 10 Działu II Załącznika do ustawy o działalności
ubezpieczeniowej,
c) posiadają wiedze i doświadczenie,
d) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, to jest są w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku
zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację oraz dysponują odpowiednim zapleczem
personalnym co najmniej 2 likwidatorami majątkowymi,
e) sytuacja ekonomiczna i finansowa, to jest:
- posiadają, zgodnie z art. 154 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 grudnia 2014
r. wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, co najmniej 100 %,
- posiadają, zgodnie z art. 146 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, na dzień 31 grudnia 2014
r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, co najmniej 100%. Ocena
spełniania warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze wzorem zamieszczonym w
załączniku nr 3 do SIWZ).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie na podstawie złożonych przez
Wykonawcę (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia) oświadczeń i
dokumentów wymaganych w pkt. 9 ust. 1 zgodnie z zasadą „spełnia – nie spełnia”.
3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później na dzień składania ofert:
a) spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp,
b) brak podstawy do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
b) warunki, o których mowa w ust. 1 lit. b-d mogą być spełnione łącznie przez tych Wykonawców,
c) warunek, o którym mowa w ust. 1 lit. a każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia powinien spełniać samodzielnie.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na
przykład przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez
notariusza. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów Wykonawcy w trakcie
STR
5.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
6.
realizacji zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, polega na zasobach
innych podmiotów za zasadach określonych w ust. 5, a podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt. 9 ust. 2 .
9. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.
2.
Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1
Ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik n 3 do SIWZ,
b) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy o
działalności ubezpieczeniowej, to jest w Zadaniu I co najmniej w grupie 8, 9 Działu II Załącznika
do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w Zadaniu II co najmniej w grupie 13 Działu II
Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej a w Zadaniu III co najmniej w grupie 3 i 10
Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub gdy zezwolenie nie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że
Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie. W przypadku, gdy
zaświadczenie bądź zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
Wykonawca obowiązany jest wykazać, że spełnia warunek udziału sprecyzowany w pkt. 8 ust. 1
lit. a, przedkładając dowody (na przykład oświadczenia złożone przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy lub/i inne dokumenty), potwierdzające, że posiada uprawnienia do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie i nie jest konieczne
posiadanie przez niego zezwolenia bądź zaświadczenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym kraju
członkowskim Unii Europejskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od
organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie
dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez
polski organ nadzoru,
c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiednich za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami –
wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
Dokumenty i oświadczenia wymagane na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy
Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ,
b) aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstawy do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składnia ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
e) w celu wykazania braku zajścia przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.
2 pkt. 5 Ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą, listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 184) zwanej dalej ustawą o
STR
6.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 4 pkt. 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – wzór informacji
stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
3.
Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:
1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty wymienionej w niniejszej SIWZ, z tym, że zamiast dokumentów
wymienionych:
1.1. w ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (1),
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu (2),
2) Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ppkt. 1.1. tiret pierwsze (1), powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa
w ust. 3 ppkt. 1 tiret drugie (2), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Dokumenty, o których mowa powinny być wystawione odpowiednio 3 lub 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (odpowiednio zgodnie z ust. 3 pkt. 2) .
4.
Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 Ustawy Pzp:
1) Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, pool), mają obowiązek ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w
skład grupy wspólnie ubiegającej się o udzielenie zamówienia oraz powinno mieć określony
zakres.
2) Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów
wymienionych w pkt. 9 z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w ust. 1 lit. b i ust. 2 składane
są przez każdego z uczestników wspólnie ubiegających się o zamówienie, osobno. Dopuszcza się,
by oświadczenia o których mowa w ust. 1 lit. a i ust. 2 lit. a złożył ustanowiony pełnomocnik w
imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4) Zabrania się zmiany w składzie grupy po terminie złożenia ofert.
5.
Inne postanowienia
1) Dokumenty wchodzące w skład oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub w przypadku kserokopii potwierdzone
za zgodność z oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(ę) do reprezentowania Wykonawcy lub
przez jego pełnomocnika.
3) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski poświadczony przez Wykonawcę.
4) W przypadku gdy kopia dokumentu(ów) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia oryginału(ów) lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu(ów).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne winni do oferty dołączyć
pełnomocnictwo, które powinno określać zakres czynności prawnych, do których uprawniony jest
pełnomocnik, to jest: reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielnie zamówienia
publicznego lub do reprezentowania w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy. Złożone
pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania
każdego z Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego.
STR
7.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (członkowie np.
konsorcjum) musi złożyć oświadczenia i pozostałe dokumenty wyszczególnione w ust. 2 z
uwzględnieniem zapisów ust. 8 pkt 4.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz
w przypadku podmiotów na zasadach, których polega Wykonawca, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
8) W sytuacji gdy Wykonawca będzie indywidualnie składał ofertę i udzieli pełnomocnictwa, do
oferty należy złożyć pełnomocnictwo, które określa co najmniej rodzaj i zakres czynności
prawnych, do których uprawniony jest pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być wystawione i
podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym
dokumentem rejestrowym – odpisem z właściwego rejestru, aktualnym zaświadczeniem o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej.
9) Dokument pełnomocnictwa oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, może być przedłożone wyłącznie w oryginale lub kopii poświadczonej przez
notariusza.
10) Wykonawca, którego dane uległy zmianie, a przedłożone przez Wykonawcę w Postępowaniu
zezwolenia, zaświadczenia lub oświadczenia wykazujące uprawnienie Wykonawcy do
prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o których mowa w pkt. 9 ust. 1 lit. b, wskazują dane
sprzed tych zmian, do oferty powinien dołączyć z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy Pzp,
również pełny odpis z właściwego rejestru Wykonawcy lub orzeczenia organów rejestrowych
wykazujące następstwo prawne lub zmiany nazw Wykonawcy.
11) Wykonawca powinien dołączyć do oferty stosowny odpis z rejestru Wykonawcy (aktualny lub
pełny), z którego wynika umocowanie osoby /osób podpisujących ofertę lub oświadczenia i
poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane w niniejszym postępowaniu
oraz z którego wynika umocowanie osoby/ osób udzielających w imieniu Wykonawcy
pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli odpis ten nie został wcześniej złożony
przez Wykonawcę Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawcy będą związani złożona przez siebie ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert.
11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wszystkie Zadania i w jednym egzemplarzu. W
przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tą samą część, oferta takiego Wykonawcy zostanie
odrzucona.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu. Jednak jego treść musi być zgodna z
formularzem załączonym do Specyfikacji.
3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami Pełnomocnik Zamawiającego zawartymi w
Specyfikacji.
4. Oferta powinna być sporządzona starannie i czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. Wszystkie dokumenty i załączniki składające się na
ofertę powinny być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca poczynił zmiany w stosunku do pierwotnego zapisu
powinny być podpisane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę.
7. Do oferty powinny być dołączone dokumenty:
a) o których mowa w ust. 9,
b) Formularz oferty – wzór Załącznik nr 2 do SWIZ,
c) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy),
d) Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia z zastrzeżeniem pkt. 20 ust. 5
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz odpowiada za
doręczenie oferty w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce i termin.
9. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub w opakowaniu. Koperta lub
opakowanie powinno być zaadresowane na adres:
STR
8.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
CENTRUM LECZNICZO – REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SP. Z O.O.
01-401 WARSZAWA, UL. GÓRCZEWSKA 89
10. Koperta lub opakowanie powinno być opatrzone następującym opisem:
„OFERTA – PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA MIENIA,
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
CENTRUM LECZNICZO – REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY ATTIS SP. Z O.O.
ZNAK SPRAWY FZP/ZP-26/U/21/15
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 28.10.2015, GODZINA 12:00”
11. W przypadku innego niż określony w ust. 9 – ust. 10 sposób opakowania bądź zaadresowania oferty nie
będzie stanowiła powodu do jej odrzucenia pod warunkiem, że oznakowanie koperty lub opakowania
umożliwi przypisać złożoną ofertę do niniejszego postępowania przetargowego a po otwarciu koperty
lub opakowania możliwe będzie wskazanie Wykonawcy.
12. Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres Wykonawcy.
13. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem
składania ofert. Powiadomienie powinno być oznakowane nazwą Wykonawcy i dostarczone do miejsca
wyznaczonego do składania ofert w zamkniętej kopercie (opakowaniu) z napisem określonym w ust. 9
– ust. 10 i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” i „WYCOFANIE”. Wycofanie złożonej oferty
dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający oświadczenie żądania zwrotu złożonej
oferty, złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osobę/ osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego
rejestru (a ewentualnie również stosownym pełnomocnictwem).
14. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie
terminu składania ofert.
15. Koperty (opakowania) oznakowane w sposób określony w ust. 10 i oznaczone napisem „ZMIANA”
będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy.
Koperty (opakowania) z ofertą oznaczone napisem „WYCOFANIE” nie będą otwierane i zostaną
zwrócone Wykonawcy.
16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.) zwanej dalej ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później, niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że informacje podane w ofercie jako stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone przez niego w ofercie
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz
wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa musi nastąpić jednocześnie.
Wykonawca zastrzegając swoje tajemnice powinien udowodnić, że spełnione są przesłanki określone w
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Może to nastąpić na przykład poprzez
złożenie oświadczenia uzasadniającego, dlaczego określone informacje mają przymiot tajemnicy
przedsiębiorstwa, lub przedstawienia innych dokumentów. Zamawiający, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1
Ustawy Pzp, na podstawie przedstawionych środków dowodowych, zweryfikuje czy zamieszczone w
ofercie informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa stanowią taką tajemnice bądź podejmie
decyzje o ich odtajnieniu.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje
te powinny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie lub opakowaniu, odrębnie od
pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić
ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie
podjął działań, o których mowa w ust. 16 – ust. 17, a także za ujawnienie informacji, w odniesieniu do
których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów
administracji, niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w punkcie
powyższym.
19. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
12. OPIS I SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WALUCIE
1. Cena oferty należy podać w PLN cyfrowe, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie.
2. W ofercie należy podać łączną cenę (za pomocą cyfr oraz słownie) za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia (danej części) uwzględniając wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na realizację
STR
9.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
3.
4.
5.
6.
zamówienia w 36 miesięcznym terminie, o którym mowa w pkt. 6 oraz ceny (składki ubezpieczeniowe)
cząstkowe za poszczególne ubezpieczenia lub ich składniki wchodzące w skład całości zamówienia
zgodnie ze wzorem Formularza ofertowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca w Formularzu ofertowym (wzór Formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ)
podaje (za pomocą cyfr oraz słownie):
3.1. cenę oferty (łączną składkę ubezpieczeniową) za realizację całości przedmiotu zamówienia w
terminie, o którym mowa w pkt 6. Za podstawę obliczenia ceny oferty Wykonawcy zgodnie ze
wzorem Formularza ofertowego, są zobowiązani przyjąć sumę cen (składek ubezpieczeniowych)
za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w 36 - miesięcznym terminie wykonania zamówienia. Cena
oferty (łączna składka ubezpieczeniowa) będzie stanowiła cenę do porównania ofert Wykonawców
w kryterium cena zgodnie z pkt. 17.
3.2. ceny jednostkowe (cząstkowe składki ubezpieczeniowe) za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w
12 - miesięcznym okresie rozliczeniowym. Ceny jednostkowe (cząstkowe składki
ubezpieczeniowe) należy podać zgodnie ze wzorami Załączników do Formularza ofertowego.
3.3. cenę (składka ubezpieczeniowa) za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w 36 - miesięcznym
terminie. Za podstawę obliczenia ceny (składki ubezpieczeniowej) Wykonawcy są zobowiązani
przyjąć sumę cen jednostkowych (cząstkowe składki ubezpieczeniowe) w poszczególnych
rodzajach ubezpieczeń wskazanych przez Zamawiającego we wzorach Załączników do Formularza
ofertowego w okresach rozliczeniowych wskazanych w pkt 6.
W przypadku rozbieżności, pierwszeństwo ma cyfrowy zapis określenia ceny.
Nie dopuszcza się rozliczania zamówienia walutach innych niż polski złotych.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Podczas publicznego otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną
w Formularzu oferty.
13. WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Pełnomocnik Zamawiającego nie wymaga wniesienia wadium.
14. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY W SPECYFIKACJI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Każdy Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Specyfikacji.
Treść zapytań przekazana faksem lub e-mailem może zostać potwierdzenia niezwłocznie pismem
przesłanym na adres Zamawiajacego tj., Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy Attis
Sp. z o.o., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89.
Pełnomocnik Zamawiającego jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień jednak nie później niż
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Pełnomocnik Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu jego składania lub dotyczy
udzielania wyjaśnień Pełnomocnik Zamawiającego może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ bez ujawniania źródeł zapytania oraz w/w informacje zamieszcza na stronie
internetowej Zamawiajacego www.attis.com.pl
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści
Specyfikacji.
W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnik Zamawiającego
może zmienić treść SIWZ. Zmiany poczynione w SIWZ Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieszcza na stronie internetowej
Zamawiajacego www.attis.com.pl
Jeżeli zmiana w treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
STR
10.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Pełnomocnik Zamawiającego przedłuży
termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz stosowną
informację zamieszcza na stronie internetowej Zamawiajacego www.attis.com.pl. Jednocześnie
Pełnomocnik Zamawiającego zmienia ogłoszenie o zamówieniu na zasadach określonych w ust. 9.
11. Każda zmiana wprowadzona przez Pełnomocnik Zamawiającego stanie się integralną częścią SIWZ i
będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
12. Jeżeli się zmieni termin składania ofert, aktualność wymaganych do oferty dokumentów wymienionych
w ust. 9 liczona będzie za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert.
13. Wykonawcy powinni monitorować na bieżąco zawartość umieszczonych na stronie internetowej
ogłoszeń w celu sprawdzenia czy zawiera ona ewentualne czynności dokonane przez Pełnomocnik
Zamawiającego, o których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całości udostępnionych na stronie
internetowej dokumentów odpowiada Wykonawca.
15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ INFORMACJA O TERMINIE
OTWARCIA OFERT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Oferty należy składać do dnia 28 października 2015 r. do godziny 12:00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: tj. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i
Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89, pokój 196 (Sekretariat).
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert, ma data i godzina złożenia oferty
w siedzibie Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Oferty, które
wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie
zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców na ich żądanie będą wydawane potwierdzenia odbioru.
Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2015 r. o godzina 12:30 w siedzibie Zamawiającego:
tj. Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp z o.o., 01-401 Warszawa,
ul. Górczewska 89, sala konferencyjna I piętro.
Przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego poinformuje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
na realizację zamówienia.
Wykonawca może wystąpić do Pełnomocnik Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji
ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Pełnomocnik Zamawiającego prześle niezwłocznie
Wykonawcy.
16. BADANIE I OCENA OFERT
1. Na podstawie art. 26. ust. 3 Ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego wezwie Wykonawców, którzy w
określonym terminie nie złożyli wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów, o których mowa w
ust. 9 lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Pełnomocnika
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 9 zawierające błędy lub którzy
założyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich
złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Złożone na wezwanie Pełnomocnika Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełniane przez Wykonawcę warunki udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert.
2. Na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy Pzp, Pełnomocnik Zamawiającego wezwie w wyznaczonym przez
siebie terminie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub
dokumentów.
3. Pełnomocnik Zamawiającego w toku badania i oceny oferty może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy Pzp.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp nie zgodził się na ich usunięcie, wówczas
Zamawiający zobowiązany będzie do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Pzp.
5. Pełnomocnik Zamawiającego poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
STR
11.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
c)
6.
7.
8.
9.
10.
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ niepowodujących istotnych zmian w treści
oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Z postępowania zostanie wykluczona oferta Wykonawcy, jeżeli zaistnieje okoliczność, o której mowa w
art. 24 ust. 2 Ustawy Pzp.
Na podstawie art. 24 ust. 3 Ustawy Pzp Pełnomocnik Zamawiającego zawiadomi równocześnie
Wykonawcę, który został wykluczony z postępowania o udzielnie zamówienia jednocześnie podając
uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp.
Odrzuceniu podlega oferta, o której mowa w art. 89 Ustawy Pzp.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zostanie
podjęta procedura określona w art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp.
17. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla Zadania I, Zadania II i Zadania III Zamawiający kierować
się będzie następującymi kryteriami:
a) Cena (łączna składka ubezpieczeniowa) – 93%
b) Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne – 7%
2. Punktacja oferty w ramach Zadania I, Zadania II i Zadania III – sposób wyliczania sumarycznej liczny
przyznanych punktów:
a) W kryterium – Cena (łączna składka ubezpieczeniowa)
Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznawanych w ofercie za
kryterium „Cena (łączna składka ubezpieczeniowa)” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Pc = 100 pkt * (Cn ÷ Co) * 93%
Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie
Cn – najniższa zaoferowana cena
Co – cena rozpatrywanej oferty
b) W kryterium – postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
Oferty będą oceniane w kryterium „Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne” z uwzględnieniem
poniższych kryteriów punktowych zależnych od akceptacji przez Wykonawcę poszczególnych klauzul
fakultatywnych.
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
Zadanie I
Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia
pioruna (bez limitu)
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia
Klauzula kradzieży zwykłej
Klauzula zwiększonych kosztów użytkowania sprzętu
elektronicznego
Łączna liczba punktów za Zadanie I
Zadanie II
Klauzula naruszenia dóbr osobistych
Łączna liczba punktów za Zadanie II
Zadanie III
Klauzula – franszyza integralna
Klauzula holowanie na terytorium państw UE
Klauzula pojazdu zastępczego
Klauzula zakwaterowania
Łączna liczba punktów za Zadanie III
Liczba punktów
25
25
25
25
100
100
100
25
25
25
25
100
Maksymalną ilość punktów, otrzyma oferta tego Wykonawcy, które przyjmie wszystkie klauzule
fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymują odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul w
zakresie Zadania I, Zadania II, Zadania III. W części D Formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,
przedstawiono w tabelach dla każdego Zadania, zestawy klauzul fakultatywnych. Zaakceptowanie
STR
12.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
poszczególnych klauzul fakultatywnych będzie stanowiło podstawę oceny ofert w kryterium 2 klauzule
fakultatywne.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w tabelach określonych w części D Formularza oferty, w
kolumnie Akceptuje/Brak akceptacji, klauzulę, którą akceptuje (oferuje) bądź nie. Wykonawca może zaznaczyć
tylko jedno miejsce w kolumnie. Akceptacja wybranych klauzul fakultatywnych będzie tożsama z
zastosowaniem treści klauzul w realizacji umowy ubezpieczenia.
Brak oświadczenia Wykonawcy (NIE WSKAZANIE przez Wykonawcę w kolumnie Akceptuje lub Brak
akceptacji), zostanie uznany przez Pełnomocnika Zamawiającego za brak akceptacji. W takim przypadku
Pełnomocnik Zamawiającego przyzna 0 pkt. W przypadku zaznaczenia dwóch miejsc w kolumnie przy tej samej
klauzuli (wskazanie zarówno w kolumnie Akceptuje i Brak akceptacji) Pełnomocnik Zamawiającego uzna, za
brak akceptacji i przyzna 0 pkt.
Ilość punktów przyznana ofercie za kryterium „Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne”
zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Pk = Po * 7%
Pk – liczba punktów w kryterium warunki ubezpieczenia
Po – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium warunki ubezpieczenia
c) Wyniki oceny oferty
Łączna liczba punktów przyznana ocenionej ofercie w ramach Zadania I, Zadania II, Zadania III będzie
wyliczona według następującego wzoru:
P= Pk+Pc
Pełnomocnika Zamawiającego uzna za najkorzystniejszą ofertę tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów w kryterium „Cena (łączna składka ubezpieczeniowa)” i kryterium „Postanowienia
dodatkowe – klauzule fakultatywne” w zakresie Zadania I, Zadania II, Zadania III.
18. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym w
Ustawie Pzp, SWIZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych
w niniejszym postępowaniu i określonych w SIWZ.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego zawiadomi niezwłocznie
Wykonawców na warunkach określonych w art. 92 Ustawy Pzp w zakresie Zadania I, Zadania II,
Zadania III postępowania.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Pełnomocnik Zamawiającego zamiesza na stronie
internetowej Zamawiajacego www.attis.com.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej
siedzibie informację, o których mowa w ust. 2.
4. Do Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wysłana zostanie
zawiadomienie, w którym zostanie określone miejsce, termin zawarcia umowy i warunki jakie musi
dopełnić przed pisaniem umowy. Z Wykonawcą tym zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych w Załączniku nr 6 SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zamian we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, po rozstrzygnięciu postępowania a przed
podpisaniem umowy, jeśli zmiany nie wpływają na poziom obliczenia ceny skalkulowanej przez
Wykonawcę oraz nie zmianą w istotny sposób treści umowy określonej w Załączniku nr 6 do SIWZ
oraz treści przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ a w szczególności w Załączniku nr 1 do
SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, z
zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 w zw. z art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp. Przez uchylanie się od zawarcia umowy
Zamawiający rozumie dwukrotne nieusprawiedliwione niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym
przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.
19. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Pełnomocnik Zamawiającego unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia na postawie art. 93
Ustawy Pzp.
STR
13.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w sytuacji unieważnia przed upływem terminu składania
ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
b) złożyli ofertę – w sytuacji unieważnienia po upływie terminu składania ofert – podając
uzasadnienie faktyczne i prawne
20. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ W CELU
ZAWARCIA UMOWY
1. Postanowienia zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego będą zgodne ze wzorem umowy,
stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ (odpowiedni dla każdej części). Wzór umowy przewiduje istotne
zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp.
2. W sytuacji gdy zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawcy ci są
zobowiązani do zawarcia umowy regulującej ich współpracę i dostarczenie jej Zamawiającemu w
terminie wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze oferty. Umowa regulująca współprace w
swojej treści musi zawierać co najmniej następujące postanowienia:
a) określenie Wykonawców, którzy wspólnie złożyli ofertę,
b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa,
c) zasady reprezentacji i zasady prowadzenia spraw,
d) oznaczenie czasu trwania umowy – okres trwania umowy nie może być krótszy niż termin na jaki
będzie zawarta umowa z Zamawiającym,
e) umowa regulująca współpracę nie może być umową przedwstępną ani umową zawarta pod
warunkiem zawieszającym.
3. Zamawiający zawiera umowę w terminie określonym na podstawie art. 91 Ustawy Pzp.
4. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu informacji
dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację umowy oraz likwidację szkód, zgodnie z warunkami
określonymi w § 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu Ogólnych
(Szczególnych) warunków ubezpieczenia, wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym,
które będą miały zastosowanie do umowy w zakresie, o którym mowa we wzorze umowy, o ile
Wykonawca nie przedstawił w. w. dokumentów wraz z ofertą zgodnie z pkt. 11 ust. 7.
21. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. W toku niniejszego postępowania Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale
VI Ustawy Pzp (art. 179 – art. 189g Ustawy Pzp).
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 ust. 5 Ustawy Pzp.
22. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI
1.
Opis przedmiotu zamówienia …..…………….……………………....….……..…..……….…… załącznik 1
2.
Formularz ofertowy ........................................................................................................................ Załącznik 2
3.
Oświadczenie Wykonawcy/ów o spełnianiu warunków udziału w postępowniu .……………… Załącznik 3
4.
Oświadczenie Wykonawcy/ów o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp …………...……………………………………….......…… Załącznik 4
5.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia ..………………………….…… Załącznik 5
6.
Wzór umowy …………..………..…………………………..……..……………………......…… Załącznik 6
7.
Wykaz mienia ………………..…….……................................................................................… Załącznik 7
8.
Oświadczenie Wykonawcy/ów o przynależności do grupy kapitałowej ………………………... Załącznik 8
STR
14.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
9.
Informacje o Zamawiającym ……………………………………………………...………......… Załącznik 9
10. Informacja o szkodowości ……………………...…………………………………..………….. Załącznik 10
11. Wykaz pojazdów ………………………………..……………...………………………………. Załącznik 11
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE I
1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
Okres ubezpieczenia: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2018
Zakres ubezpieczenia: Pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, upadek statku powietrznego,
huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, następstwa szkód
wodociągowych, skażenia i zanieczyszczenia mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umowa
ubezpieczenia, deszcz nawalny, napór śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza,
upadek drzew, budynków lub budowli, słupów i linii napowietrznych, dewastacja, pękanie rur w wyniku zdarzeń
losowych objętych umowa ubezpieczenia oraz szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w następstwie akcji
ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi, objętymi zakresem ubezpieczenia.
Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje ewidencjonowane i określone w umowie ubezpieczenia
stanowiące własność Ubezpieczającego bądź będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, budynki i
budowle, mienie ruchome, środki trwałe i obrotowe.
Przedmiot ubezpieczenia
Budynki i Budowle KŚT 1-2
Maszyny, urządzenia, wyposażenie,
techniczne KŚT 3,4,5,6, część 8 –
załącznik nr 7 tabela 1
Wyposażenie medyczne KŚT 8 –
załącznik nr 7 tabela 2
Niskocenne składniki majątku
System
ubezpieczenia
Typ wartości
Suma ubezpieczenia
(z VAT) w PLN
Sumy stałe
Księgowa brutto
48 309 298,33
Sumy stałe
Księgowa brutto
3 314 043,59
Sumy stałe
Księgowa brutto
15 601 474,14
Sumy stałe
Księgowa brutto
3 525 809,08
Sumy stałe
Wartość zakupu
330 000,00
Środki obrotowe
(zapasy, stany magazynowe)
Mienie pracownicze
(500 zł x 403 osoby)
Mienie osób trzecich
(500 zł x 152 łóżka)
Pierwsze ryzyko
30 000,00
Pierwsze ryzyko
30 000,00
Gotówka
Pierwsze ryzyko
Nominalna
Przepięcia
30 000,00
500 000,00
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 500,00 PLN
(franszyza integralna)
Franszyza redukcyjna: brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 3 latach: podano w załączniku nr 10
Dodatkowe warunki dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:
STR
15.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
1. Huragan – za huragan uważa się wiatr o sile nie mniejszej niż 17,1 m/s; jeżeli definicja huraganu z
OWU jest korzystniejsza to będzie ona miała zastosowanie.
2. Szkody spowodowane przez linie napowietrzne, słupy, budynki i budowle będące własnością
ubezpieczającego jak i drzewa znajdujące się na terenie Zamawiającego polegające na ich
przewróceniu, opadnięciu, oderwaniu. Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia, wyczerpywany.
3. Przez uderzenie pojazdu rozumie się bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu
drogowego, szynowego jak również przewożonego przez niego ładunku. Uderzeniem pojazdu w
ramach powyższej klauzuli jest również uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez
Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi odpowiedzialność.
4. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez mróz i pęknięcie ułożonych na zewnątrz
budynku – rur doprowadzania wody, rur ogrzewania na ciepłą wodę i parę, albo też pomp
klimatyzacyjnych, pomp cieplnych lub ogrzewania solarnego, - rur odprowadzania wody.
5. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane przez huragan i grad w przedmiotach
zamontowanych na zewnątrz budynku
6. W zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą także szkody powstałe na
skutek niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, lub pary z
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń
technologicznych:
- cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów,
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych, w tym
spowodowane przez zamarznięcia lub pęknięcia, powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi.
Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
7. W ramach ubezpieczenia ryzyka śniegu/lodu pokryte będą zarówno szkody będące następstwem
oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, jak i szkody będące następstwem
zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na ubezpieczone mienie w wyniku działania
śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia na skutek topnienia śniegu lub lodu
zalegającego na dachach. Limit odpowiedzialności: 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
8. Wymóg składowania mienia na wysokości 10 cm od podłogi obejmuje jedynie mienie składowane w
pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu chyba, że składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi
na jego specyfikę lub właściwości.
Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny
1. Klauzula reprezentantów
1) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie.
W przypadku wyrządzenia szkody w skutek rażącego niedbalstwa Zamawiającemu odszkodowanie
należy się, a Ubezpieczyciel nie może powołać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2) Zmniejszenie wypłaty odszkodownia może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3) Za zachowanie Zamawiającego uznaje się działanie lub zaniechanie:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków zarządu
b) w spółkach komandytowych i komandytowa akcyjnych – komplementariusze
c) w spółkach jawnych – wspólników
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu
e) w spółkach cywilnych – wspólników
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia
2. Klauzula dewastacji/wandalizmu – zakres ochrony obejmuje szkody powstałe wskutek
dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne/ nierozmyślne (świadome lub nieświadome)
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie (w tym
pacjentów) - w tym uszkodzenie mienia przez pacjentów znajdujących się w "szoku pooperacyjnym”.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny, medyczny i
inny bez względu na to, w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie
dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 30 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z
pod limitem: 2 000,00 PLN dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).
STR
16.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
3. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie
działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie
bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej
wyładowaniem atmosferycznym
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w
sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3) Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że mienie
zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych wymaganych
przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4) Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach
topikowych,
bezpiecznikach,
stycznikach,
odgromnikach,
ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
5) Limit: 250 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
wyczerpywany
4. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie - Ubezpieczyciel pokrywa
ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Ubezpieczającego
wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem
pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/ demontażu części niezdatnych do użytku, ich
wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego
montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu
przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną
ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub
gleby i jej rekultywacją. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi
nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
5. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą - W razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego
objętego ochrona ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i
udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego ubezpieczonego mienia. Limit
odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 10% sumy ubezpieczenia mienia
bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 100 000,00 PLN w okresie ubezpieczenia. Ochrona
ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.
6. Klauzula - ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu
ubezpieczenia:
a) robót ziemnych
b) prac remontowo – konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz robót
budowlanych ze szczególnych uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanych
wymagane jest pozwolenie na budowę, pod warunkiem że w.w nie wiążą się z naruszeniem
konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu oraz prowadzone są przez lub na zlecenie
Ubezpeiczajacego/Ubezpeiczonego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji.
Ochrona dla mienia stanowiącego przemdiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz meinia
będącego przedmiotem w/w robót/prrac do limitu 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia, w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
7. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia - Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody
polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia wskutek zdarzeń losowych
objętych umową ubezpieczenia
8. Klauzula Leeway’a Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody
wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy
wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej
podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 125% sumy ubezpieczenia
tego przedmiotu.
STR
17.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
9. Klauzula wartości księgowej brutto - W przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do
ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowych brutto (wartość księgowa początkowa)
Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień umorzenia
(amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia, a odszkodowanie za
uszkodzone będzie wypłacane do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia. Zasada
proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie tylko w przypadku niezgodności wartości
księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego z uwzględnieniem postanowień klauzuli
ograniczenia zasady proporcji
10. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (automatyczne ubezpieczenie nowych
inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte
automatyczną ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na
Ubezpieczającego. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc
ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem
nowych środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np.
fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
mienia podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób
i testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w
klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma
ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni
po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej
w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź ze złomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na
zasadach analogicznych
11. Klauzul szadzi katastrafalnej ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wskutek szadzi
katastrafalnej. Za szadź katastrafalną uważane są szkody powstałe na skutek zwiększonego obciążenia
przewodów linii napowietrznych ciężarem osadzonego na liniach szronu, śniegu lub lodu
przekraczającego wielkość obciażeń okreśonych dla przewodów w warunkach występowania szadzi
katastrofalnej.
12. Klauzula rozliczenia składki - Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy
dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego
pokrycia z zastrzeżeniem zgodnym z art. 816 Kodeksu Cywilnego.
13. Klauzula prolongacyjna - Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy,
ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez
ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty
składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co
najmniej 7-dniowy, termin do zapłaty składki (raty).W przypadku nie dokonania wpłaty w
wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
14. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Ubezpieczyciel uznaje, we
wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i
wypłaty odszkodowania. Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy
prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do
STR
18.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
nowych lokalizacji zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile spełniają obowiązujące przepisy
p.poż.
15. Klauzula warunków i taryf - Ustala się, że w przypadku do ubezpieczenia, uzupełniania lub
podwyższania sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia,
zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze
przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne w całym okresie ubezpieczenia postanowienia niniejszej
klauzuli nie mają zastosowania do przypadków uregulowanych w art. 816 Kodeksu Cywilnego.
16. Klauzula przelewu bankowego Jeżeli zapłata składki albo raty dokonywana jest w formie przelewu
bankowego, za datę zapłaty uznaje się datę zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek zakładu
Ubezpieczeń, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub
jej rata znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń, w taki sposób, ze mógł nią dysponować.
17. Klauzula sądu polubownego Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.
18. Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych/ pomieszczeniach
klimatyzacyjnych – podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej
zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w
urządzeniach chłodniczych/pomieszczeniach klimatyzowanych na podanych niżej zasadach:
1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych/ mienia
osób trzecich na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury
przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w
ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym/ urządzeniu klimatyzacyjnym
utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania
towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciel na mocy zawartej umowy
ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
2) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody na mocy niniejszej klauzuli istnieć będzie pod
warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny serwis urządzeń chłodniczych/ urządzeń
klimatyzacyjnych.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza
komorą chłodniczą/ pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania
towarów,
b) szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych/ pomieszczeniach
klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów powstałe w okresie pierwszych 6
godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego/
klimatyzacyjnego
c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad
wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
d) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego
przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności
utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej
nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
e) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z
opóźnienia w sprzedaży lub dostawie
f) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 50 000,00 PLN
Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w
urządzeniu chłodniczym/ lub pomieszczeniu klimatyzowanym, bezpośrednio przed wydarzeniem się
szkody obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów
zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.
19. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – Na podstawie niniejszej klauzuli ustala
się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na
sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia, nakładów adaptacyjnych czy
inwestycyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub
ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów
STR
19.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko (w tym limitów
odpowiedzialności w klauzulach dodatkowych). Limit 150 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
20. Klauzula samolikwidacji małych szkód – Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku
szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub
Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej
szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:
- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody
(najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym
uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej.
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający
dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie
odszkodowania dokumenty, tj.:
- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub
zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.
Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa
Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli
roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez
ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 5 000 PLN, do dalszej
likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.
21. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – Na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się ochronę
ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku ognia, eksplozji, upadku
statku powietrznego, akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim
następstwem aktu terroryzmu. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające
na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych
lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub
wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
Franszyza redukcyjna: 5 000,00 PLN
Limit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
22. Klauzula ewakuacji – Na podstawie niniejszej klauzuli, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku
zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu klauzuli (21), pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to
będzie wydawało się realne.
Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :
1) transportem pacjentów,
2) transportem sprzętu medycznego,
3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności
ewakuacyjnych,
4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od
momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem iż koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą
przekroczyć 100,00 PLN za dobę.
Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została
na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w
obecności ww. służb. Limit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
23. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że
zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
STR
20.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
24. Klauzula przeoczenia – na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli Ubezpieczony na skutek
błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających
związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania
ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych.
25. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje
się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego,
których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy
termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym
nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie
doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić
do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie
udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi
o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
26. Klauzula katastrofy budowlanej
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ryzyko katastrofy budowlanej tj. niezamierzone, nagłe zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego części a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów
urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.
2. Nie jest katastofą budowlaną:
a) Uszkodzenie elementu wybudowanego w obiekt budowlnany, nadającego się do naprawy lub
wymiany
b) Uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami
c) Awaria instalacji
3.ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w mieniu przeznaczonym do rozbiórki lub złomowania.
4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 1 000 000,00 PLN.
27. Klauzula prewencyjna – Z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ strony uzgodniły ze
ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości 20% skladki
rocznej okreslonej w polisie. Środki z funduszu prewencyjnego mogą zostać wykorzystane
jednorazowo na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody lub za zgoda ubezpieczyciela
na dowolny cel po opłaceniu I składki lub I raty składki.
Ubezpieczyciel przekazuje Zamawiającemu środki z funduszu prewencyjnego w czasie 2 miesięcy od
dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Zamawiający przedstawi ubezpieczycielowi
kopie faktur lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.
Procedura przyznania środków w ramach funduszu prewencyjnego będzie zgodna z wytycznymi
ubezpieczyciela, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie, tj. w zakresie I Zadania.
28. Klauzula poszukiwania wycieków – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą
postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się
że, ochrona ubezpieczenia obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno- kanalizacyjnej
oraz usunięcie skutków takich poszukiwań. Limit odpowiedzialności 5 000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia.
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
1. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna (bez limitu)
1) Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w
wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie
działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie
bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej
wyładowaniem atmosferycznym
2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w
sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
3) Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że mienie
zostało zabezpieczone przez zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych wymaganych
przez producenta sprzętu lub wymaganych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.
4) Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach
topikowych,
bezpiecznikach,
stycznikach,
odgromnikach,
ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.
STR
21.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
2. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych pozycji
ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie wystarczą na ich odtworzenie.
Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest
niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru
szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia
obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 1 000 000,00 zł.
UWAGA!
W przypadku akceptacji warunków fakultatywnych modyfikujących warunki minimalne, to jako wiążące do
oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne. Każdorazowo Wykonawca
powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak
akceptacji).
2.
UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM, RABUNKU I WANDALIZMU
OKRES UBEZPIECZENIA: 15 listopad 2015 – 14 listopad 2018
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej ryzyka i koszty, wymienione poniżej.
Za szkody spowodowane przez:
1)
kradzież z włamaniem - uważa się:
a)
zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy
użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym,
który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b)
zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli
pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia,
2) rabunek - uważa się zabór ubezpieczonego mienia:
a)
z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź
groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub
bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia,
b)
przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia
przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/i urządzenia bądź pomieszczenia do
przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo
sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
3) wandalizm – uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez
osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w sposób określony w pkt. 1 i 2.
Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym sprzęt
elektroniczny, sprzęt medyczny
Środki obrotowe
System ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia (PLN)
Pierwsze ryzyko
300 000
Pierwsze ryzyko
100 000
Gotówka od kradzieży z włamaniem w lokalu
Pierwsze ryzyko
50 000
Gotówka od rabunku w lokalu
Pierwsze ryzyko
50 000
Gotówka od rabunku w czasie transportu
Pierwsze ryzyko
50 000
Mienie osób trzecich (500 zł x 152 łóżka)
Pierwsze ryzyko
30 000
Mienie pracownicze (500 zł x 403 osoby)
Pierwsze ryzyko
30 000
Koszty naprawy zabezpieczeń
Pierwsze ryzyko
20 000
Wandalizm do poz I i II
Pierwsze ryzyko
50 000
Franszyza integralna: 500,00 PLN, nie dotyczy gotówki i mienia pracowniczego i osób trzecich.
Franszyza redukcyjna/ udział własny: brak
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
STR
22.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Ilość szkód i wartość wypłaconych odszkodowań w ostatnich 3 latach: podano w załączniku nr 10.
Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny
1.
Klauzula przewłaszczenia mienia – W przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników
majątkowych Ubezpieczonego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach, chyba, że strony umówią się inaczej.
2.
Klauzula kradzieży urządzeń zewnętrznych Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od
ryzka kradzieży należące do Zamawiającego urządzenia zewnętrzne na budynkach lub budowlach,
stanowiących właśność lub użtykowanych przez Zamawiającego. Limit odpowiedzialności 20 000,00
PLN
3.
Klauzula reprezentantów
1) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie.
W przypadku wyrządzenia szkody w skutek rażącego niedbalstwa Zamawiającemu
odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powołać tej okoliczności jako podstawy
całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2) Zmniejszenie wypłaty odszkodownia może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3) Za zachowanie Zamawiającego uznaje się działanie lub zaniechanie:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków zarządu
b) w spółkach komandytowych i komandytowa akcyjnych – komplementariusze
c) w spółkach jawnych – wspólników
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu
e) w spółkach cywilnych – wspólników
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia
4.
Klauzula warunków i taryf – W przypadku do ubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki
umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są
niezmienne w całym okresie ubezpieczenia Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do
przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
5.
Klauzula czasu ochrony – Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty
składki, odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia
jako początek okresu ubezpieczenia.
6.
Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń – W ramach dodatkowego limitu w wysokości 10 000,00
PLN. Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe w następstwie kradzieży lub próby kradzieży mienia lub
rabunku polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających, alarmowych, ścian,
stropów, zamków, drzwi, żaluzji, rolet, krat, kas pancernych itp.
7.
Klauzula przelewu bankowego – Jeżeli zapłata składki albo raty dokonywana jest w formie przelewu
bankowego, za datę zapłaty uznaje się datę zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek zakładu
Ubezpieczeń, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub
jej rata znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń, w taki sposób, ze mógł nią dysponować.
8.
Klauzula płatności rat – W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony
do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat.
9.
Klauzula prolongacyjna – Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia , nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy,
ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez
ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty
składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co
najmniej 7 dniowy, termin do zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w
wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem
natychmiastowym.
STR
23.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
10. Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich
funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciw
kradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
Ubezpieczony potwierdza ze spełnia w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa. Ubezpieczycielowi
przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do nowych lokalizacji
zabezpieczenia można uznać za wystarczające o ile nie są gorsze niż w funkcjonujących lokalizacjach.
11. Klauzula rozliczenia składki – Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy
dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego
pokrycia z zastrzeżeniem zgodnym z art. 816 Kodeksu Cywilnego.
12. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że
zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
13. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje
się, że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego,
których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy
termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym
nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie
doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić
do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie
udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi
o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
14. Klauzula przeoczenia – na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli Ubezpieczony na skutek
błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających
związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania
ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych
15. Klauzula sądu polubownego – Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.
16. Klauzula prewencyjna – Z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ strony uzgodniły ze
ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości minimum 20%
skladki rocznej okreslonej w polisie. Środki z funduszu prewencyjne mogą zostać wykorzystane
jednorazowo na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody lub za zgoda ubezpieczyciela
na dowolny cel po opłaceniu I składki lub I raty składki. Ubezpieczyciel przekazuje Zamawiającemu
środki z funduszu prewencyjnego w czasie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych
środków. Zamawiający przedstawi ubezpieczycielowi kopie faktur lub kosztorys potwierdzający
wydatki z tego funduszu. Procedura przyznania środków w ramach funduszu prewencyjnego będzie
zgodna z wytycznymi ubezpieczyciela, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie, tj. w
zakresie I Zadania.
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
1.
Klauzula kradzieży zwykłej - Strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokryje szkody polegające
na kradzieży zwykłej, rozumianej jako zabór mienia, który nie nosi znamion rabunku ani kradzieży z
włamaniem, pod warunkiem zgłoszenia faktu zaistnienia takiej szkody Policji. Za kradzież zwykłą
uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku której Ubezpieczyciel odmówił wypłaty
odszkodowania z uwagi na niespełnienie wymogów, w tym związanych z odpowiednim
zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Niniejsza klauzula
nie obejmuje braków stwierdzonych przy inwentaryzacji oraz braków wynikających z błędów
rachunkowych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do limitu odpowiedzialności
wysokości 2 500,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
STR
24.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
UWAGA!
W przypadku akceptacji warunków fakultatywnych modyfikujących warunki minimalne, to jako wiążące do
oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne. Każdorazowo Wykonawca
powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak
akceptacji).
3.
UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
Okres ubezpieczenia: 15 listopad 2015 – 14 listopad 2018
Zakres ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w miejscu ubezpieczenia i w
czasie trwania okresu ubezpieczenia w zainstalowanych na stałe i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem
elementach stałych:
a. szybach okiennych i drzwiowych,
b. oszkleniach ścian i dachów,
c. rurkach neonowych, reklamach i tablicach świetlnych,
d. wykładzinach szklanych i kamiennych,
e. lustrach (wiszące, stojące i wmontowane w ścianach) i innych stałych elementach szklanych stanowiących
wyposażenie użytkowanego lokalu,
f. płyty szklane stanowiące składowe części mebli, gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad
sprzedażnych
g. witrażach
h. tablicach reklamowych, szyldach i gablotach.
Przedmiot ubezpieczenia
System ubezpieczenia
Szyby i inne przedmioty szklane
Suma ubezpieczenia
(z VAT) w PLN
Pierwsze ryzyko
10 000,00
Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie franszyzy
integralnej w wysokości nie więcej niż 100,00 PLN
Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny
1.
Klauzula czasu ochrony – Niezależnie od ustalonego w umowie ubezpieczenia terminu zapłaty składki,
odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą określoną w umowie ubezpieczenia jako
początek okresu ubezpieczenia.
2.
Klauzula reprezentantów
1) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie. W
przypadku wyrządzenia szkody w skutek rażącego niedbalstwa Zamawiającemu odszkodowanie
należy się, a Ubezpieczyciel nie może powołać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2) Zmniejszenie wypłaty odszkodownia może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3) Za zachowanie Zamawiającego uznaje się działanie lub zaniechanie:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków zarządu
b) w spółkach komandytowych i komandytowa akcyjnych – komplementariusze
c) w spółkach jawnych – wspólników
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu
e) w spółkach cywilnych – wspólników
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia
3.
Klauzula przelewu bankowego – Jeżeli zapłata składki albo raty dokonywana jest w formie przelewu
bankowego, za datę zapłaty uznaje się datę zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek zakładu
Ubezpieczeń, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość
wolnych środków. W innym przypadku za datę zapłaty uważa się datę, w której pełna kwota składki lub jej
rata znalazła się na rachunku Zakładu Ubezpieczeń, w taki sposób, ze mógł nią dysponować.
4.
Klauzula płatności rat – W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do
potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat;
STR
25.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
5.
Klauzula prolongacyjna – Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie
przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez
ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki
Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 7
dniowy, termin do zapłaty składki (raty).W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie,
Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
6.
Klauzula rozliczenia składki – Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy
dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia z
zastrzeżeniem zgodnym z art. 816 Kodeksu Cywilnego.
7.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że
zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
8.
Klauzula szybkiej likwidacji szkód – Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się,
że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których
czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin
szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne
powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody
przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując
zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów
naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję –
bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
9.
Klauzula przeoczenia – na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli Ubezpieczony na skutek
błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających
związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani
jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych
10. Klauzula sądu polubownego – Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.
11. Klauzula warunków i taryf – W przypadku do ubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki
umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są niezmienne
w całym okresie ubezpieczenia Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadków
uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
12. Klauzula prewencyjna – Z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ strony uzgodniły ze ubezpieczyciel
stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości minimum 20% skladki rocznej
okreslonej w polisie. Środki z funduszu prewencyjne mogą zostać wykorzystane jednorazowo na
zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody lub za zgoda ubezpieczyciela na dowolny cel po
opłaceniu I składki lub I raty składki. Ubezpieczyciel przekazuje Zamawiającemu środki z funduszu
prewencyjnego w czasie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Zamawiający
przedstawi ubezpieczycielowi kopie faktur lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.
Procedura przyznania środków w ramach funduszu prewencyjnego będzie zgodna z wytycznymi
ubezpieczyciela, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie, tj. w zakresie I Zadania.
4.
UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Okres ubezpieczenia: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2018
Zakres ubezpieczenia: Ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochrona obejmie w szczególności szkody wyrządzone przez: zaniedbanie,
STR
26.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, umyślne spowodowanie szkody, rozmyślne
zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowane przez osoby trzecie; kradzież z włamaniem i rabunek; pożar
(również bez widocznego płomienia), eksplozje wszystkich rodzajów, implozje, bezpośrednie uderzenia pioruna,
upadek pojazdu powietrznego; wodę bieżącą, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody, wody gruntowe,
opady deszczowe, parę wodną, mróz, burzę, wichurę, huragan, grad, lawinę, spadnięcie skał; błędy
konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne, przepięcie, indukcję, pośrednie uderzenie pioruna; upadek;
zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z zaistniałymi
zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia oraz inne ryzyka dodatkowe wynikające z Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w lampach elektronowych i rentgenowskich.
Sprzęt przenośny objęty jest ubezpieczeniem także poza miejscem ubezpieczenia na terenie RP.
Wyłączenia odpowiedzialności nie mogą dotyczyć wyżej wymienionych ryzyk.
Błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne dotyczą tych błędów, które ujawniły się dopiero po okresie
gwarancji.
Przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia sprzętu medycznego od
wszystkich ryzyk będzie objęty wybrany sprzęt elektroniczny oraz sprzęt medyczny (bez względu na wiek,
stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia) należący do/lub użytkowany przez
Zamawiającego. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyć sprzętu elektronicznego nie starszy niż 5 lat (licząc
od daty jego wyprodukowania), zgodnie z załączonym wykazem, stanowiący własność Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego lub będący w posiadaniu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów
lub tytułów prawnych.
Przedmiot ubezpieczenia wartość księgowa brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Typ wartości
Sprzęt elektroniczny stacjonarny (do 5 lat) –
załącznika nr 7, tabela 5
Sprzęt elektroniczny stacjonarny (powyżej 5 lat) –
załącznika nr 7, tabela 6
Sprzet medyczny pozostaly do 5 lat – załącznik nr
7, tabela 8
Sprzęt elektroniczny przenośny medyczny (do 5 lat)
– załącznika nr 7, tabela 7
Sprzęt elektroniczny przenośny (powyżej 5 lat) –
załącznika nr 7, tabela 3
Sprzęt komputerowy, przenośny (do 5 lat) –
załącznik nr 7, tabela 4
Oprogramowanie (wartości niematerialne i prawne)
Suma ubezpieczenia
(z VAT) w PLN
Odtworzeniowa
156 584,20
Odtworzeniowa
701 570,36
odtworzeniowa
916 371,20
Odtworzeniowa
976 816,34
Odtworzeniowa
51 357,80
Odtworzeniowa
19 028,00
Odtworzeniowa
1 308 594,26
Zamawiający dopuszcza przedstawienie propozycji ubezpieczenia z zastosowaniem wyłącznie franszyzy
redukcyjnej w wysokości nie więcej niż 500,00 PLN.
Sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT, odszkodowanie płatne z VAT.
Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny
1.
Klauzula reprezentantów
1) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie.
W przypadku wyrządzenia szkody w skutek rażącego niedbalstwa Zamawiającemu odszkodowanie
należy się, a Ubezpieczyciel nie może powołać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2) Zmniejszenie wypłaty odszkodownia może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3) Za zachowanie Zamawiającego uznaje się działanie lub zaniechanie:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków zarządu
b) w spółkach komandytowych i komandytowa akcyjnych – komplementariusze
c) w spółkach jawnych – wspólników
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu
e) w spółkach cywilnych – wspólników
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia
STR
27.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
2.
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego mienia (automatyczne ubezpieczenie nowych
inwestycji, klauzula inwestycyjna)
1. Ustala się, że:
a) nowo nabyte środki trwałe,
b) wzrost wartości środków trwałych wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną
ochroną ubezpieczeniową od chwili przejścia ryzyka ich posiadania na Ubezpieczającego.
Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia
wskazanych w umowie ubezpieczenia. Przejście ryzyka związanego z posiadaniem nowych
środków trwałych na Ubezpieczającego powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą
zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia
podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i
testów).
2. Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia.
4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w
klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach
ubezpieczenia. Analogiczne zasady obowiązują, jeżeli w okresie ubezpieczenia łączna suma
ubezpieczenia nowo nabytego mienia oraz inwestycji przekroczy przyjęty w klauzuli limit.
5. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni
po zakończeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o następującą formułę: ½ przyjętej stawki rocznej
w umowie ubezpieczenia x wzrost sum ubezpieczenia w rocznym okresie.
6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na
zasadach analogicznych.
3.
Klauzula ratalna - W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez
Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać
zobowiązany do natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z
wypłacanego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych
jeszcze rat składki (raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w
umowie ubezpieczenia.
4.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji - Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej
redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu
rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie
przekracza 120% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.
5.
Klauzula rozliczenia składki – Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w
szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy
dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia
i aktualizacji sumy ubezpieczenia.
6.
Klauzula płatności rat –W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do
potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub żądania zapłaty pozostałych rat.
7.
Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – Ubezpieczyciel oświadcza, że uznaje istniejący stan
zabezpieczeń przeciwpożarowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczający. Ubezpieczyciel
zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizacjach. Po
przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel może przekazać Ubezpieczającemu zalecenia mające na celu
poprawę stanu zabezpieczeń .Ubezpieczający powinien zastosować zalecenia pokontrolne.
8.
Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – Ubezpieczyciel oświadcza, że uznaje istniejący stan
zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w ubezpieczonych lokalizacjach jako wystarczający.
Ubezpieczyciel zachowuje prawo do przeprowadzenia inspekcji ryzyka w ubezpieczonych lokalizacjach.
Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel może przekazać Ubezpieczającemu zalecenia mające na
celu poprawę stanu zabezpieczeń .Ubezpieczający powinien zastosować zalecenia pokontrolne.
9.
Warunki obligatoryjne.
a) W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w kwocie
odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy
STR
28.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy
z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy
szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego
przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach
technicznych
b) W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych
wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum
danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub
ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów
działalności nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej
jednak niż suma ubezpieczenia
c) Odstąpienie od stosowania zasady proporcji
d) Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok
produkcji
10. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że
zapisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało
wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru szkody.
11. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się,
że w przypadku szkód w mieniu ruchomym dotyczącym sprzętu medycznego, elektronicznego, których
czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin
oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło
skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do
oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy,
dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie
udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o
tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.
12. Klauzula przeoczenia – na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli Ubezpieczony na skutek
błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych informacji mających
związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani
jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych
13. Klauzula sądu polubownego Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy ubezpieczenia
strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny,
właściwym będzie sąd powszechny siedziby Ubezpieczającego.
14. Klauzula prewencyjna – Z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ strony uzgodniły ze
ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości minimum 20%
skladki rocznej okreslonej w polisie. Środki z funduszu prewencyjne mogą zostać wykorzystane
jednorazowo na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody lub za zgoda ubezpieczyciela na
dowolny cel po opłaceniu I składki lub I raty składki. Ubezpieczyciel przekazuje Zamawiającemu środki
z funduszu prewencyjnego w czasie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków.
Zamawiający przedstawi ubezpieczycielowi kopie faktur lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego
funduszu. Procedura przyznania środków w ramach funduszu prewencyjnego będzie zgodna z
wytycznymi ubezpieczyciela, który będzie realizował przedmiotowe zamówienie, tj. w zakresie I
Zadania.
15. Klauzula warunków i taryf – W przypadku do ubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki
umowy oraz stawki ubezpieczeniowe ustalone w procedurze przetargowej. Warunki i stawki są
niezmienne w całym okresie ubezpieczenia Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do
przypadków uregulowanych w art. 816 kodeksu cywilnego.
STR
29.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
16. Klauzula ochrony sprzętu elektronicznego przenośnego
1. Ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek
wypaku środka transportu należącego do Zamawiąjacego, jeżeli wypadek ten został spowodowany
złym stanem technicznym pojazdu.
2. Wyłącznym warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ryzyko kradzieży z włamaniem z
pojazdu jest spełnienie następujących okoliczności:
- Pojazd posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję kabiny),
- W chwili kradzieży pojazdu był prawidłowo zamknięty na klucz,
- Sprzęt przenośny pozostawiony w pojeździe był zamknięty w bagażniku lub w innym
schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu.
Miejscem ubezpieczenia jest terytorium Polski.
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
1.
Klauzula zwiększonych kosztów użytkowania sprzętu elektronicznego – Z zachowaniem pozostałych
zapisów SIWZ Strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczonemu dodatkowe zwiększone
koszty działalności użytkowania sprzętu elektronicznego, które zostały poniesione w związku ze szkodą.
Za zwiększone koszty działalności rozumie się wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego
związane z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz umów z NFZ w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa osób, w
tym pacjentów szpitala, i mienia, o ile koszty te są wynikiem zdarzeń objętych ochrona ubezpieczeniową.
Limit odpowiedzialności wynosi 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
UWAGA!
W przypadku akceptacji warunków fakultatywnych modyfikujących warunki minimalne, to jako wiążące do
oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne. Każdorazowo Wykonawca
powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak
akceptacji).
ZADANIE II
Okres ubezpieczenia: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2018
1.
OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU
WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody, będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo
niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293 poz. 1729).
Suma gwarancyjna (minimalna) ubezpieczenia zgodnie z w/w rozporządzeniem – równowartość wynosi:
100.000,00 euro na jedno zdarzenie,
500.000,00 euro na wszystkie zdarzenia.
2.
2a.
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY
WYRZĄDZONE OSOBIE TRZECIEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ I
POSIADANYM MIENIEM
Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska.
Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Ubezpieczonego za szkody
wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem.
STR
30.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub
osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych
w okresie trwania ubezpieczenia, choćby poszkodowani (uprawnieni) zgłosili je po tym okresie, jednakże przed
upływem terminu przedawnienia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:
1)
będące następstwem wypadków przy pracy i wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego w związku z
wykonywaniem przez nich pracy na rzecz Zamawiającego, niezależnie od podstawy zatrudnienia (OC
pracodawcy) oraz wolontariuszom, stażystom, praktykantom, uczniom oraz studentom. Podlimit w
ramach sumy gwarancyjnej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
2)
powstałe przy wykonywaniu przez ubezpieczającego / ubezpieczonego funkcji o charakterze
administracyjnym, organizacyjnym w tym w szczególności związanych z zarządzaniem jednostką służby
zdrowia (jedynie w zakresie OC deliktowe).Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 100 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia.
3)
powstałe w ruchomościach z których ubezpieczający/ubezpieczony korzystał na podstawie umów
cywilnoprawnych a w szczególności umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu
(OC najemcy). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
4)
powstałe w nieruchomościach z których ubezpieczający/ubezpieczony korzystał na podstawie umów
cywilnoprawnych a w szczególności umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, przechowania, leasingu
(OC najemcy). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
odpowiedzialność cywilna w stosunku do najemców. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 100 000,00
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
5)
powstałe wskutek szkód wodno-kanalizacyjnych – odpowiedzialność cywilna za następstwa awarii,
działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych, Podlimit do wysokości sumy gwarancyjnej
6)
szkody wyrządzone przez świadczenie usług niemedycznych: np. stołówka, bufet, pralnia, kuchnia, itp.
(usługodawcy zewnętrzni)
7)
szkody wyrządzone przez podwykonawców w ramach zleconych usług (np.: prowadzenie
parkingu,stołowka,pchrona itp.)
8)
szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Szpitala, ani osobami świadczącymi prace na
podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Szpital ponosi odpowiedzialność w ramach
stosunku prawnego łączącego strony a w szczególności osoby odbywające praktyki studenckie,
doktoranci, wolontariusze i inne
9)
w mieniu przechowywanym (pacjentów). Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 5 000,00 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia.
10) powstałych w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych z podlimitem
odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia - z wyłączeniem utraty
pojazdu i jego wyposażenia.(parking wynajmowany firmie zewnętrznej)
11) OC z tytułu posiadania parkingu strzeżonego. Podlimit w ramach sumy gwarancyjnej 100 000,00 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia.(parking wynajmowany firmie zewnętrznej)
W pozostałych niewymienionych powyżej ryzykach odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy
gwarancyjnej.
Franszyzy i udziały własne:
1. Franszyza redukcyjna: 500,00 zł w szkodzie rzeczowej z wyłączeniem mienia przechowywanego
2. W OC pracodawcy franszyzę redukcyjną stanowi świadczenie wypłacone z ZUS.
3. Franszyza integralna:brak
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny
1.
Klauzula wypowiedzenia umowy - odstąpienie od umowy ubezpieczenia z powodu braku opłaty składki
lub raty w terminie jej płatności jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego
2.
Klauzula prolongaty zapłaty składki - Niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi
odsetkami za zwłokę – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed
STR
31.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Prolongata może zostać złożona
tylko raz do wyznaczonego terminu płatności
3.
Klauzula przelewu bankowego - Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się
datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość
środków płatniczych.
4.
Klauzula reprezentantów
1) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie. W
przypadku wyrządzenia szkody w skutek rażącego niedbalstwa Zamawiającemu odszkodowanie
należy się, a Ubezpieczyciel nie może powołać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2) Zmniejszenie wypłaty odszkodownia może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3) Za zachowanie Zamawiającego uznaje się działanie lub zaniechanie:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków zarządu
b) w spółkach komandytowych i komandytowa akcyjnych – komplementariusze
c) w spółkach jawnych – wspólników
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu
e) w spółkach cywilnych – wspólników
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
1.
Klauzula naruszenia dóbr osobistych – Z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ Strony
uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody związane z naruszeniem dóbr
osobistych – dotyczy pozostałych szkód innych niż szkody objęte zakresem.
UWAGA!
W przypadku akceptacji warunków fakultatywnych modyfikujących warunki minimalne, to jako wiążące do
oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne. Każdorazowo Wykonawca
powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak
akceptacji).
2b.
DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
PODMIOTU
WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ZA SZKODY BĘDĄCE NASTĘPSTWEM
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ALBO NIEZGODNEGO Z PRAWEM ZANIECHANIA
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: Polska.
Suma gwarancyjna: 100 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie
trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej w zakresie
nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, któremu podlega ten ubezpieczony.
Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane rażącym niedbalstwem ubezpieczającego lub
osób, za które ponosi odpowiedzialność.
Ubezpieczyciel obejmie ochroną wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia (niezależnie
od momentu powstania lub ujawnienia się szkody) oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się świadczenie zdrowotne
lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego wyrządzona została szkoda.
Zakres ubezpieczenia obejmuje między innymi szkody:
1)
będące wynikiem działania podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. Podlimit w ramach sumy
gwarancyjnej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
2)
które, nie mogą być zaspokojone z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z
powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe). Podlimit w ramach sumy
gwarancyjnej 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
STR
32.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN wyłącznie w szkodach rzeczowych.
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny
1.
Klauzula wypowiedzenia umowy - odstąpienie od umowy ubezpieczenia z powodu braku opłaty składki
lub raty w terminie jej płatności jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego
przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia
poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego
2.
Klauzula prolongaty zapłaty składki - Niniejsza klauzula dopuszcza prolongatę zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście) dni – bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi
odsetkami za zwłokę – pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego przed
upływem terminu płatności składki ubezpieczeniowej lub raty składki. Prolongata może zostać złożona
tylko raz do wyznaczonego terminu płatności
3.
Klauzula przelewu bankowego - Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się
datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub
elektroniczna), o ile w terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość
środków płatniczych.
4.
Klauzula reprezentantów
1) Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Zamawiający wyrządził szkodę umyślnie. W
przypadku wyrządzenia szkody w skutek rażącego niedbalstwa Zamawiającemu odszkodowanie
należy się, a Ubezpieczyciel nie może powołać tej okoliczności jako podstawy całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
2) Zmniejszenie wypłaty odszkodownia może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
3) Za zachowanie Zamawiającego uznaje się działanie lub zaniechanie:
a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółkach akcyjnych – członków zarządu
b) w spółkach komandytowych i komandytowa akcyjnych – komplementariusze
c) w spółkach jawnych – wspólników
d) w spółkach partnerskich – partnerów oraz członków zarządu
e) w spółkach cywilnych – wspólników
f) w przypadku osób fizycznych – osobę fizyczną zawierającą umowę ubezpieczenia
ZADANIE III
1.
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH
OKRES UBEZPIECZENIA:
zgodnie z załącznikiem nr 11
1.1.
UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
POSIADACZY
POJAZDÓW
MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW
Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodne z warunkami
określonymi w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 16 lipca 2003 r., nr
124, poz. 1152 z późn. zm.).
Suma gwarancyjna:
równa będzie minimalnej sumie gwarancyjnej określonej art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 16 lipca 2003 r., nr 124, poz. 1152 z późn. zm.).
STR
33.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Przedmiot ubezpieczenia:
1.
Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie wyszczególnione pojazdy należące lub użytkowane przez
Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 11.
2.
Załącznik zawiera stan aktualny na dzień wysyłania SIWZ. W przypadku zakupu/sprzedaży pojazdów
nastąpi uaktualnienie wykazu.
3.
Każdy pojazd, który został zakupiony w czasie okresu ubezpieczenia automatycznie objęty będzie
ochroną ubezpieczeniową, a zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia nastąpi najpóźniej w dniu rejestracji
pojazdu.
Zakres terytorialny:
Polska oraz inne państwa Unii Europejskiej
1.2.
UBEZPIECZENIE AUTO CASCO
Zakres ubezpieczenia:
Pełny z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży – obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu.
Wyposażenie dodatkowe (nie stanowiące wyposażenia seryjnego) zgłoszone do ubezpieczenia wskazane zostało
w wykazach pojazdów.
Ubezpieczenie w zakresie podstawowym obejmuje również koszty wykonania napisów na pojazdach. Limit
kosztów na jeden pojazd wynosi 500,00 PLN.
Przyjmuje się , że karetki pogotowia są ubezpieczone łącznie z całym wyposażeniem i zabudową.
Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu autocasco obejmuje co najmniej szkody polegające na:
a. uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
• nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu
• działania osób trzecich , w tym również włamania.
b. uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
• powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania
lub zapadania ziemi, nagłego działania czynnika termicznego pochodzącego z wewnątrz i zewnątrz
pojazdu
c. uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy
medycznej.
d. kradzieży pojazdu (w tym kradzieży zuchwałej), jego części lub wyposażenia,
e. uszkodzenie pojazdu, w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży.
Sumy ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia uwzględnia wartość rynkową oraz specyfikę pojazdów wymienionych w załączniku nr 11
Przedmiot ubezpieczenia:
Zgodnie z załącznikiem nr 11
Wartości pojazdów zostaną zaktualizowane przed ekspiracją poszczególnych umów ubezpieczenia.
Zakres terytorialny:
Polska oraz inne państwa Unii Europejskiej
WARUNKI I KLAUZULE DODATKOWE DO UBEZPIECZENIA AUTO CASCO
Warunki dodatkowe
a)
Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącenia kosztów manipulacyjnych,
b)
Ubezpieczyciel obejmie ochroną wszystkie pojazdy aktualnie należące do Ubezpieczającego lub pojazdy
będące w jego używaniu na podstawie odpowiedniej umowy (leasing, wynajem) oraz zakupionych w
trakcie trwania umowy,
c)
Przy wycenie kosztów naprawy nie stosuje się ubytku wartości części zamiennych (amortyzacji) z
wyłączeniem ogumienia,
d)
Nie stosuje się udziału własnego, franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu AC dla wszystkich szkód,
e)
Dopuszcza się zastosowanie franszyzy integralnej w wysokości 400,00 PLN.
f)
Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia – wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy
ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia:
STR
34.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Suma ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów jest ustalona na podstawie wartości rynkowej pojazdu. Suma
ubezpieczenia dla pojazdów sanitarnych uwzględnia wyposażenie specjalistyczne.
Suma ubezpieczenia wyszczególnionych pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 11.
Stawka i składka:
Zamawiający wymaga ustalenia stawek dla poszczególnych rodzajów pojazdów. Stawki będą niezmienne przez
czas trwania umowy.
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny
1.
Automatycznego pokrycia – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd będzie automatycznie objęty ochroną
ubezpieczeniową w zakresie autocasco od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego, na warunkach
obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną
ubezpieczeniową jest pisemne powiadomienie ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego lub brokera
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W razie braku takiego zgłoszenia w w/w terminie, pojazd ten
zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową od momentu dokonania takiego zgłoszenia. Za pisemne
powiadomienie przyjmuje się również pismo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną.
2.
Klauzula podatku VAT – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia
strony uzgodniły, że odszkodowanie za naprawę pojazdów będzie wypłacane na podstawie oryginałów
faktur łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający nie może tego podatku
odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez Ubezpieczającego.
3.
Stałych rat składki – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia –
strony uzgodniły, że we wszystkich umowach ubezpieczenia o ile są opłacane w układzie ratalnym na
wysokość rat składki nie będzie miał wpływu fakt, że w okresie ubezpieczenia wystąpiła już jakakolwiek
szkoda.
4.
Klauzula rozliczenia składki – Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszystkie rozliczenia składki ubezpieczeniowej wynikające z
niniejszej umowy, z wyjątkiem rozliczeń wynikających z klauzuli automatycznego pokrycia, będą
rozliczane zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczania dodatkowych kosztów.
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
1.
Klauzula – franszyza integralna Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, że Wykonawca będzie
zobowiązany do odpowiedzialności za wszelkie szkody niezależnie od ich wielkości.
UWAGA!
W przypadku akceptacji warunków fakultatywnych modyfikujących warunki minimalne, to jako wiążące do
oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne. Każdorazowo Wykonawca
powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak
akceptacji).
1.3.
UBEZPIECZENIE
PASAŻERÓW
NASTĘPSTW
NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW
KIEROWCY
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Umową ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w okresie ubezpieczenia:
a. w związku z ruchem pojazdu
b. podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu
c. podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania w pojazdu lub postoju pojazdu
d. podczas naprawy pojazdu
e. podczas pobierania paliwa na stacji paliw
f. podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.
STR
35.
I
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Suma ubezpieczenia:
10 000,00 PLN na każde miejsce – dla wszystkich pojazdów wg załącznika nr 11.
Zakres terytorialny:
Polska oraz inne państwa Unii Europejskiej
Postanowienia dodatkowe – klauzule mające charakter obligatoryjny
1.4.
1.
Automatycznego pokrycia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd będzie automatycznie objęty ochroną
ubezpieczeniową w zakresie NNW od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego, na warunkach
obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną
ubezpieczeniową jest pisemne powiadomienie ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego lub brokera
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W razie braku takiego zgłoszenia w w/w terminie, pojazd ten
zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową od momentu dokonania takiego zgłoszenia. Za pisemne
powiadomienie przyjmuje się również pismo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną
2.
Stałych rat składki Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia –
strony uzgodniły, że we wszystkich umowach ubezpieczenia o ile są opłacane w układzie ratalnym na
wysokość rat składki nie będzie miał wpływu fakt, że w okresie ubezpieczenia wystąpiła już
jakakolwiek szkoda.
3.
Klauzula rozliczenia składki Strony umowy postanawiają, iż wszystkie rozliczenia składki
ubezpieczeniowej wynikające z niniejszej umowy, z wyjątkiem rozliczeń wynikających z klauzuli
automatycznego pokrycia, będą rozliczane zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczania
dodatkowych kosztów.
UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
Zakres ubezpieczenia:
a)
naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub
awarii.
b)
holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii, jeżeli jego
naprawa nie jest możliwa na miejscu zdarzenia bez limitu kilometrów
c)
organizację i pokrycie kosztów pomocy kierowcy i pasażerom , poszkodowanym w wypadku, awarii
lub kradzieży pojazdu.
Przedmiot ubezpieczenia:
Umową ubezpieczenia objęte zostaną pojazdy wymienione w załączniku nr 11
Zakres terytorialny:
Polska
Postanowienia dodatkowe: klauzule mające charakter obligatoryjny
1) Pokrycia kosztów gotówkowych – O ile usługa assistance przewiduje wyłącznie bezgotówkowe
rozliczenia i zlecanie holowania przez Centrum Assistance, ubezpieczyciel pokryje wydatki
gotówkowych poniesionych na
ryzyka objęte ubezpieczeniem Assistance:
a. kiedy ubezpieczony dysponuje serwisem umożliwiającym holowanie uszkodzonego pojazdu, przy
czym usługa może być wykonana niezwłocznie , a jej koszt nie będzie wyższy od liczonego wg
stawek zatwierdzonych dla systemu Assistance;
b. kiedy kontakt z centrum Assistance był niemożliwy z przyczyn losowych takich jak np. kiedy
kierowca poszkodowanego pojazdu nie był w stanie tego uczynić ze względu na doznane w kolizji
obrażenia, utratę świadomości, śmierć, niesprawny telefon, brak dostępu do telefonu.
2) Automatycznego pokrycia – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd będzie automatycznie objęty ochroną
STR
36.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ubezpieczeniową w zakresie Assistance od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego, na
warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną
ubezpieczeniową jest pisemne powiadomienie ubezpieczyciela przez Ubezpieczającego lub brokera
najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. W razie braku takiego zgłoszenia w w/w terminie, pojazd ten
zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową od momentu dokonania takiego zgłoszenia. Za pisemne
powiadomienie przyjmuje się również pismo przesłane faksem lub pocztą elektroniczną.
3) Stałych rat składki Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia –
strony uzgodniły, że we wszystkich umowach ubezpieczenia o ile są opłacane w układzie ratalnym na
wysokość rat składki nie będzie miał wpływu fakt, że w okresie ubezpieczenia wystąpiła już
jakakolwiek szkoda.
4) Klauzula rozliczenia składki Strony umowy postanawiają, iż wszystkie rozliczenia składki
ubezpieczeniowej wynikające z niniejszej umowy, z wyjątkiem rozliczeń wynikających z klauzuli
automatycznego pokrycia, będą rozliczane zgodnie z zasadą pro rata temporis, bez naliczania
dodatkowych kosztów.
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
1. Klauzula holowanie na terytorium państw UE – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, że
holowanie pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii, jeżeli jego
naprawa nie jest możliwa na miejscu zdarzenia – limit kilometrów: 400 km. Holowanie pojazdu
dotyczyć będzie zdarzeń powstałych na terytorium państw UE.
2. Klauzula pojazdu zastępczego – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, że z tytułu umowy
ubezpieczenia zawartej jest realizowana na rzecz Uprawnionego i polega na zorganizowaniu i pokryciu
kosztów wynajęcia pojazdu zastępczego, na okres naprawy pojazdu.
3. Klauzula zakwaterowania – Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ Strony uzgodniły, że zorganizowanie i
pokrycie kosztów rezerwacji, dojazdu i pobytu w hotelu, tj. noclegu i śniadania, gdy usunięcie
przyczyny unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu lub odzyskanie go i przekazanie Ubezpieczonemu
po kradzieży nie może być zrealizowane tego samego dnia, w którym dane zdarzenie nastąpiło, a do
zdarzenie doszło na terytorium Polski i UE.
UWAGA!
W przypadku akceptacji warunków fakultatywnych modyfikujących warunki minimalne, to jako wiążące do
oceny oferty i zawarcia umowy przyjmuje się zaakceptowane warunki fakultatywne. Każdorazowo Wykonawca
powinien jednoznacznie ustosunkować się do poniższych warunków fakultatywnych (akceptacja, brak
akceptacji).
STR
37.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – OFERTA PRZETARGOWA
(nazwa Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie)
ZAMAWIAJĄCY
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy
ATTIS Sp. z o.o.
01-401 Warszawa, ul. Górczewska 89
Działając w imieniu i na rzecz wymienionego powyżej Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie,* oferujemy realizację na rzecz Zamawiającego zamówienia publicznego,
którego przedmiotem są ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. proponując składkę ubezpieczeniową
ustaloną zgodnie z wymogami opracowanej przez Zamawiającego Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia w postępowaniu oznaczonym znakiem sprawy FZP/ZP-26/U/21/15 (zwanej dalej SIWZ) i
określoną w dalszej części Formularza Oferty.
W przypadku wybrania naszej oferty, umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach
ubezpieczenia określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”, zgodnie z
Formularzem Oferty i Załącznikami do Formularza Oferty. W pozostałych kwestiach, w zakresie określonym we
wzorze umowy, będą miały zastosowanie Ogólne (Szczególne) Warunki Ubezpieczenia wskazane w treści
Formularza Oferty oraz załączone do umowy.
Oświadczamy, że oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji na stronach ………., które stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie mogą być ogólnodostępne. Jednocześnie przedstawiamy uzasadnienie
tajemnicy przedsiębiorstwa.**
Oświadczamy, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego.*** Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ (odpowiednio
dla danego Zadania) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z jej załącznikami i uznajemy się za
związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcy/podwykonawcom* następującą
część/części* zamówienia: ……………………………
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przy podpisaniu umowy, będzie
zobowiązany do złożenia w formie pisemnej wskazanych w treści Formularza Oferty ogólnych warunków
ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do złożonej oferty.
Oferta wraz z załącznikami zawiera _____________ ponumerowanych stron.
* Niepotrzebne skreślić.
**Wykonawca w chwili zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, jest zobowiązany wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
***Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie, stosownie do treści art. 91 ust. 3a Ustawy z dnai 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca obowiązany jest dodatkowo wskazać nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, a także wskazać wówczas ich wartość bez kwoty podatku.
……………………….……….......
(miejscowość i data )
................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
STR
38.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
CZĘŚĆ A
OZNACZENIE WYKONAWCY
Pełna nazwa Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie):
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie):
ul. ................................................................................... nr .....................................................................................
kod pocztowy ................................................................ miejscowość ……………..…………….……………......
tel.: ...............................................................................
fax. ....................................................................................
REGON ........................................................................
NIP....................................................................................
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym oraz jej numer telefonu i adres e-mail
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………..…………………………………….......................…………………………………………
……………………….……….......
(miejscowość i data )
................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
STR
39.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
CZĘŚĆ B
ZAKRES OFERTY, TERMIN REALIZACJI, WARUNKI PŁATNOŚCI
W ramach niniejszego postępowania składamy ofertę na:
TAK
ZA D A N I E I
NIE
ZAKRES OFERTY
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
36 miesiące; od 15 listopada 2015 roku do 14 listopada 2018 roku (z rocznym okresem rozliczenia który jest
tożsamy z okresem ubezpieczenia)
• I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015r. do 14 listopada 2016r.
• II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016r. do 14 listopada 2017r.
• III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017r. do 14 listopada 2018r.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Składka łączna za 36 miesiące będzie płatna w 12 ratach według poniższego harmonogramu:
I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015 r. do 14 listopada 2016 r.
I rata do 30 listopada 2015 r.
III rata do 31 maja 2016 r.
II rata do 29 lutego 2016 r.
IV rata do 31 sierpnia 2016
II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016 r. do 14 listopada 2017 r.
V rata do 30 listopada 2016 r.
VII rata do 31 maja 2017 r.
VI rata do 28 lutego 2017 r.
VIII rata do 31 sierpnia 2017 r.
III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017r do 14 listopada 2018 r.
IX rata do 30 listopada 2017 r.
XI rata do 31 maja 2018 r.
X rata do 28 lutego 2018 r.
XII rata do 31 sierpnia 2018 r.
TAK
ZA D A N I E II
NIE
ZAKRES OFERTY
1) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą,
2) Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
36 miesiące; od 15 listopada 2015 roku do 14 listopada 2018 roku (z rocznym okresem rozliczenia który jest
tożsamy z okresem ubezpieczenia)
• I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015r. do 14 listopada 2016r.
• II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016r. do 14 listopada 2017r.
• III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017r. do 14 listopada 2018r.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Składka łączna za 36 miesiące będzie płatna w 12 ratach według poniższego harmonogramu:
I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015r. do 14 listopada 2016r.
III rata do 31 maja 2016 r.
I rata do 30 listopada 2015 r.
IV rata do 31 sierpnia 2016 r.
II rata do 29 lutego 2016 r.
STR
40.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016r. do 14 listopada 2017r.
V rata do 30 listopada 2016 r.
VII rata do 31 maja 2017 r.
VI rata do 28 lutego 2017 r.
VIII rata do 31 sierpnia 2017 r.
III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017r. do 14 listopada 2018r.
IX rata do 30 listopada 2017 r.
XI rata do 31 maja 2018 r.
X rata do 28 lutego 2018 r.
XII rata do 31 sierpnia 2018 r.
TAK
ZA D A N I E II I
NIE
ZAKRES OFERTY
1. Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów określonych zgodnie z wykazem pojazdów z Załącznika nr 11 do
SIWZ, będzie udzielana w okresie 36 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego pojazdu i będzie dzieliła się na
trzy następujące po sobie 12 miesięczne okresy ubezpieczenia (tożsame z okresem rozliczeniowym) odrębne dla
każdego pojazdu począwszy od daty ekspiracji poszczególnych umów ubezpieczenia (termin ekspiracji określa
polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument ubezpieczenia) pojazdów określonych w Załączniku nr 11 do SIWZ.
WARUNKI PŁATNOŚCI
Łączna składka dla każdego pojazdu za okres 36 miesięcy będzie płatna w podziale na III okresy rozliczeniowe po 4 raty w
każdym okresie rozliczeniowym według poniższego harmonogramu:
I okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty ekspiracji obecnie obowiązujących umów)
I rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
II rata 90 dzień po I racie płatności
III rata 90 dzień po II racie płatności
IV rata 90 dzień po III racie płatności
II okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty zakończenia I okresu rozliczeniowego)
V rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
VI rata 90 dzień po V racie płatności
VII rata 90 dzień po VI racie płatności
VIII rata 90 dzień po VII racie płatności
III okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty zakończenia II okresu rozliczeniowego)
IX rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
X rata 90 dzień po IX racie płatności
……………………….……….......
XI rata 90 dzień po X racie płatności
XII rata 90 dzień po XI racie płatności
................................................................................................
(miejscowość i data )
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)
STR
41.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
CZĘŚĆ C
CENA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
Łączna cena (łączna składka ubezpieczeniowa) za realizację zamówienia w całym okresie wykonania
zamówienia (od 15 listopada 2015 roku do 14 listopada 2018 roku) wynosi*:
……………………,…… PLN
Słownie: …………………………………………….…………………………………………….. PLN
dotyczy
ZADANIA I
Łączna cena (łączna składka ubezpieczeniowa) za realizację zamówienia w całym okresie wykonania
zamówienia (od 15 listopada 2015 roku do 14 listopada 2018 roku) wynosi*:
……………………,…… PLN
Słownie: …………………………………….…………………………………………………….. PLN
dotyczy
ZADANIA II
Łączna cena (łączna składka ubezpieczeniowa) za realizację zamówienia w całym okresie wykonania
zamówienia (od 15 listopada 2015 roku do 14 listopada 2018 roku) wynosi*:
……………………,…… PLN
Słownie: …………………………………………….…………………………………………….. PLN
dotyczy
ZADANIA III
*Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany do wskazania numeru Zadania na które składa ofertę. Cenę
oferty w danym Zadaniu należy podać zgodnie z danymi z CZĘŚCI D.
STR
42.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
CZĘŚĆ D
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O SKŁADKACH CZĄSTKOWYCH I POZOSTAŁYCH
WARUNKACH UBEZPIECZENIA
(wypełnić odpowiednio w zakresie składanych oferty)
ZADANIE I
1) Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………..
Wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia (suma ubezpieczenia w 12 miesięcznym
okresie ubezpieczenia tożsamym z okresem rozliczenia):
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
(z VAT) w PLN
48 309 298,33
Stawka
Składka (PLN)
na okres 12 m-cy
Składka (PLN)
na okres 36 m-cy
Budynki i Budowle KŚT 1-2
Maszyny, urządzenia,
wyposażenie, techniczne KŚT
3 314 043,59
3,4,5,6, część 8 – załącznik nr 7,
tabela 1
Wyposażenie medyczne KŚT 8 –
15 601 474,14
załącznik nr 7, tabela 2
Niskocenne składniki majątku
3 525 809,08
Środki obrotowe
330 000,00
(zapasy, stany magazynowe)
Mienie pracownicze
30 000,00
(500 zł x 403 osoby)
Mienie osób trzecich
30 000,00
(500 zł x 152 łóżka)
Gotówka
30 000,00
Przepiecia
500 000,00
Składka łączna
a) Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….…………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….…………… PLN)
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
Liczba
punktów
Klauzule – treść zgodna z SIWZ
Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego
uderzenia pioruna (bez limitu)
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia
Stanowisko Wykonawcy*
Akceptuję
Brak akceptacji
25
25
*odpowiednie zaznaczyć
2) Informacje dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
STR
43.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia (suma ubezpieczenia w 12 miesięcznym
okresie ubezpieczenia tożsamym z okresem rozliczenia):
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
(PLN)
Stawka
Składka (PLN)
Składka (PLN)
na okres 12 m-cy na okres 36 m-cy
Maszyny, urządzenia, wyposażenie
w tym sprzęt elektroniczny, sprzęt
300 000
medyczny
Środki obrotowe
100 000
Gotówka od kradzieży z
50 000
włamaniem w lokalu
Gotówka od rabunku w lokalu
50 000
Gotówka od rabunku w czasie
50 000
transportu
Mienie osób trzecich
30 000
(500 zł x 152 łóżka)
Mienie pracownicze
30 000
(500 zł x 403 osoby)
Koszty naprawy zabezpieczeń
20 000
Wandalizm do poz I i II
50 000
Składka łączna
a) Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: ………………………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: ……………………… PLN)
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
Klauzule – treść zgodna z SIWZ
Liczba punktów
Kradzież zwykła
Stanowisko Wykonawcy*
Akceptuję
Brak akceptacji
25
*odpowiednie zaznaczyć
3) Informacja dotycząca ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………..………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia (suma ubezpieczenia w 12 miesięcznym
okresie ubezpieczenia, tożsamym z okresem rozliczenia):
Przedmiot ubezpieczenia
Szyby i inne przedmiotu od
stłuczenia
Suma ubezpieczenia
(PLN)
Stawka
Składka (PLN)
Składka (PLN)
na okres 12 m-cy na okres 36 m-cy
10 000,00
Składka łączna
a)
Składka za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….……….………… PLN)
STR
44.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …….…………………… PLN)
4) Informacje dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………..…………………………………………………………………...…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową ubezpieczenia (suma ubezpieczenia w 12 miesięcznym
okresie ubezpieczenia, tożsamym z okresem rozliczenia):
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
(PLN)
Stawka
Składka (PLN)
Składka (PLN)
na okres 12 m-cy na okres 36 m-cy
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
156 584,20
(do 5 lat) – załącznika nr 7, tabela 5
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
(powyżej 5 lat) – załącznika nr 7,
701 570,36
tabela 6
Sprzet medyczny pozostaly do 5 lat
916 371,20
– załącznik nr 7, tabela 8
Sprzęt elektroniczny przenośny
medyczny (do 5 lat) – załącznika nr
976 816,34
7, tabela 7
Sprzęt elektroniczny przenośny
(powyżej 5 lat) – załącznika nr 7,
51 357,80
tabela 3
Sprzęt komputerowy, przenośny (do
19 028,00
5 lat) – załącznik nr 7, tabela 4
Oprogramowanie (wartości
1 308 594,26
niematerialne i prawne)
Składka łączna
a) Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….…………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: ………………………… PLN)
Postanowienia dodatkowe - klauzule fakultatywne
Klauzule – treść zgodna z SIWZ
Liczba punktów
Klauzula zwiększonych kosztów
użytkowania sprzętu elektronicznego
Stanowisko Wykonawcy*
Akceptuję
Brak akceptacji
25
*odpowiednie zaznaczyć
Łączna składka za Zadanie I stanowiąca sumę kwot wskazanych
w pkt 1 lit. a), pkt. 2 lit. a), pkt. 3 lit. a) i pkt. 4 lit. a):
•
za okres 12 miesięcy ………., …. PLN (słownie: ….…………………………………… PLN)
w pkt 1 lit. b), pkt. 2 lit. b), pkt. 3 lit. b) i pkt. 4 lit. b):
•
za okres 36 miesięcy ………., …. PLN (słownie: ….………………………………… PLN)*
*cena oferty którą należy wskazać w CZĘŚCI C
ZADANIE II
STR
45.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
1.
Informacje dotyczące ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
Podstawa prawna zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: ustawa z dnia 15 kwietnia 2011
r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm).
Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem
zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność
leczniczą (Dz. U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).
Suma gwarancyjna w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczenia) - równowartość
w złotych kwoty 100 000 euro na jedno zdarzenie i 500 000 euro na wszystkie zdarzenia.
a) Składka za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….…………………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: ………………………… PLN)
2.
Informacje dotyczące ubezpieczenia dobrowolnego odpowiedzialności cywilnej
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………..……………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Suma gwarancyjna w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczenia) wynosi
100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z podlimitem określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ.
a) Składka za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….…………………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….…………… PLN)
Postanowienia dodatkowe – klauzule fakultatywne
Klauzule – treśćzgodnie z SIWZ
Klauzula naruszenia dóbr osobistych
Liczba punktów
Stanowisko Wykonawcy*
Akceptuję
Brak akceptacji
100
*odpowiednie zaznaczyć
Łączna składka za Zadanie II stanowiąca sumę kwot wskazanych
w pkt 1 lit. a) i pkt. 2 lit. a)
za okres 12 miesięcy ………., …. PLN (słownie: ….……………………………………… PLN)
w pkt 1 lit. b) i pkt. 2 lit. b)
za okres 36 miesięcy ………., …. PLN (słownie: ….……………………………………… PLN)*
*cena oferty którą należy wskazać w CZĘŚCI C
STR
46.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZADANIE III
1) Informacja dotyczy ubezpieczeń obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
Podstawa prawna zawarcia umowy ubezpieczenia: Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń
Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm.).
Suma gwarancyjna w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczeniowym) równa
będzie minimalnej sumie gwarancyjnej określonej art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późn. zm. ).
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym,
który jest obowiązany do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę. Pojazdy
stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgłoszone do ubezpieczenia
zostały wyszczególnione w wykazie pojazdów wskazanym w Załączniku nr 11 do SIWZ.
Składka i stawki indywidualne w okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczenia):
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Marka pojazdu
Nr rej.
Skoda octavia
Fiat Fiorino Qubo
Ford Transit
Renault Kangoo Express
Renault Trafic
Mercedes Citan
Mercedes Citan
Stawka
Składka za okres
12 miesięcy
Składka za okres
36 miesięcy
WY79177
WY2347F
WXX871X
WY68418
WY2417G
WY4769G
WY4563G
Łączna składka
a) Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: ……………....……………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: ……………………………… PLN)
2) Informacje dotyczące ubezpieczenia auto-casco
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy należące do Zamawiającego zgodnie z wykazem pojazdów wskazanym
w Załączniku nr 11 do SIWZ.
Składka i stawki indywidualne w okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczenia):
Lp.
1
2
3
Marka pojazdu
Skoda octavia
Fiat Fiorino Qubo
Ford Transit
Numer
rejestracyjny
WY79177
WY2347F
WXX871X
Suma ubezpieczenia
(PLN)
21 200,00 PLN
10 600,00 PLN
5 600,00 PLN
STR
47.
Stawka
Składka za okres
12 miesięcy
Składka za okres
36 miesięcy
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Renault Kangoo
Express
Renault Trafic
Mercedes Citan
Mercedes Citan
4
5
6
7
WY68418
27 360,00 PLN
WY2417G
WY4769G
WY4563G
150 000,00 PLN
47 800,00 PLN
47 600,00PLN
a)
Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….……………… PLN)
b)
Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….……….……… PLN)
Postanowienia dodatkowe - klauzule fakultatywne
Klauzule – treść zgodnie z SIWZ
Liczba punktów
Klauzula – franszyza integralna
Stanowisko Wykonawcy*
Akceptuję
Brak akceptacji
25
*odpowiednie zaznaczyć
3) Informacje dotyczące ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
……………………………………..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęte zostaną wszystkie miejsca w pojazdach
wykazem pojazdów wskazanym w Załączniku nr 11 do SIWZ.
należących do Zamawiającego zgodnie z
Suma ubezpieczenia w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczeniowym) wynosi
10 000,00 PLN na każde miejsce w pojeździe.
Składka indywidualna w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczeniowym):
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Marka pojazdu
Skoda octavia
Fiat Fiorino Qubo
Ford Transit
Renault Kangoo Express
Renault Trafic
Mercedes Citan
Mercedes Citan
Numer rejestracyjny
Składka za okres
12 miesięcy
Składka za okres
36 miesięcy
WY79177
WY2347F
WXX871X
WY68418
WY2417G
WY4769G
WY4563G
Łączna składka
a)
Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….……………… PLN)
b) Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………………….……… PLN)
STR
48.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
4) Informacje dotyczące ubezpieczenia assistance
W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ znak sprawy FZP/ZP-26/U/21/15, mają zastosowanie
Ogólne Warunki Ubezpieczenia:
(podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia w życie)
………………………………………………………………………...……………..……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczeniem objęta jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance i pokrycie jej kosztów dla pojazdów
należących do Zamawiającego zgodnie z wykazem pojazdów wskazanym w Załączniku nr 11 do SIWZ.
Składka indywidualna w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia (tożsamym z okresem rozliczeniowym):
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Numer
rejestracyjny
Skoda octavia
WY79177
Fiat Fiorino Qubo
WY2347F
Ford Transit
WXX871X
Renault Kangoo Express
WY68418
Renault Trafic
WY2417G
Mercedes Citan
WY4769G
Mercedes Citan
WY4563G
Łączna składka
Marka pojazdu
Stawka
Składka za okres
12 miesięcy
a)
Składka łączna za okres 12 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….……………… PLN)
b)
Składka łączna za okres 36 miesięcy ……, …. PLN (słownie: …………….……………… PLN)
Składka za okres
36 miesięcy
Postanownia dodatkowe – klauzule fakultatywne
Klauzule – treść zgodnie z SIWZ
Liczba punktów
Klauzula holowania na terytoriu państw UE
25
Klauzula pojazdu zastępczego
25
Klauzula zakwaterowania
25
Stanowisko Wykonawcy*
Akceptuję
Brak akceptacji
*odpowiednie zaznaczyć
Łączna składka za Zadanie III stanowiąca sumę kwot określonych
w pkt. 1 lit. a), pkt. 2 lit. a), pkt. 3 lit. a) i pkt. 4 lit. a):
za okres 12 miesięcy ………., …. PLN (słownie: ….……………………………………… PLN)
w pkt. 1 lit. b), pkt. 2 lit. b), pkt. 3 lit. b) i pkt. 4 lit. b):
za okres 36 miesięcy ………., …. PLN (słownie: ….……………………………………… PLN)*
*cena oferty którą należy wskazać w CZĘŚCI C
.....................……………………………….
(podpisy i pieczątki przedstawicieli Wykonawcy)
STR
49.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁACZNIK NUMER 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW O SPEŁNIANIU
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z póź.
zm.)
My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………….…………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
OŚWIADCZAMY, ŻE:
Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
tj.: jesteśmy w stanie zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję w przypadku zaistnienia szkody i sprawną
jej likwidację oraz dysponujemy odpowiednim zapleczem personalnym w postaci co najmniej dwoma
likwidatorami szkód majątkowych.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia, tj.:
a)
b)
posiadamy, zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), na dzień 31 grudnia2014 r. wskaźnik pokrycia
rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami co najmniej 100 %, ,
posiadamy, zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.),, na dzień 31 grudnia2014 r. wskaźnik pokrycia
marginesu wypłacalności środkami własnymi co najmniej 100%.
………………………………………………...…………………
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
STR
50.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK NUMER 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/ÓW O BRAKU PODSTAW DO
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
OŚWIADCZENIE
Ja/My niżej podpisani
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)
(w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)
i dokładne adresy wszystkich podmiotów)
OŚWIADCZAM, ŻE:
Wykonawca którego reprezentuje, nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późn. zm.).
……………………………………………………...........…
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów
lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)
STR
51.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK NUMER 5 – WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI
ZAMÓWIENIA
......................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
ubezpieczenie
mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczeń komunikacyjnych Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i
Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nich czynności; (min. 2 osoby do prowadzenia likwidacji szkód) oraz informacje
o podstawie do dysponowania tymi osobami:
LP
Imię i nazwisko
Zakres
wykonywanych
czynności
Stanowisko
Informacje o
podstawie do
dysponowania tymi
osobami (czyli
informacja o formie
zatrudnienia)
…………………………………………………
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
STR
52.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK NUMER 6 – WZÓR UMOWY
UMOWA UBEZPIECZENIA
CENTRUM LECZNICZO – REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY
ATTIS SP. Z O.O. – ZADANIE I
zawarta w dniu…………… w Warszawie
po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp,
pomiędzy:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Górczewskiej 89, 01-401 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000476231, posiadającej numer NIP: 527-26-99-583 oraz numer
REGON: 016441803, zwana dalej Zamawiającym,
reprezentowana przez: Wiktora Masłowskiego – Prezes Zarządu
a:
....................................................................................................................................................................
z siedzibą w ….., przy ul. …., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy …. pod nr KRS ………………………….………….. posiadającą numer
NIP: ………………………..…………… REGON: …………………..………………
zwaną dalej Ubezpieczycielem, reprezentowaną przez:
1.
…………………………………………………………….……………………………………….
2.
…………………………………………………………….……………………….………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
§1
W ramach niniejszej umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ubezpieczenia Centrum Leczniczo –
Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie ryzk określonych
w Zadaniu I i na warunkach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do przedmiotowej umowy
(stanowiącym w SIWZ Załącznik nr 1). SIWZ do postępowania o znaku sprawy FZP/ZP-26/U/21/15
wraz z ofertą Ubezpieczyciela stanowią integralną część niniejszej umowy.
Umowa obowiązuje w przez okres 36 miesięcy od dnia 15 listopada 2015 r. do dnia 14 listopada 2018 r.
Okres ten będzie podzielony na trzy roczne okresy rozliczeniowy tożsame z okresami ubezpieczenia:
a. I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2016
b. II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016 – 14 listopada 2017
c. III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017 – 14 listopada 2018
Na każdy okres zostaną wystawione oddzielne dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia.
Składka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z umowy, ustalona w wyniku postępowania
przetargowego w wysokości: .................................... PLN (słownie: ........................ PLN), którą stanowi
łączna wartość składki za ubezpieczenia objęte niniejszą umową w okresie jej obowiązywania wskazana
w Części C Formularza oferty.
Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty ubezpieczeniowe zawartych ubezpieczeń
wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy.
W ubezpieczeniach, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w pozostałych nieregulowanych
treścią umowy kwestiach, zastosowanie będą miały proponowane przez Ubezpieczyciela Ogólne
(Szczególne) Warunki Ubezpieczeń złożone przy podpisaniu przedmiotowej umowy.
Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w Ogólnych lub
Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń.
STR
53.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
7.
8.
9.
1.
Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z powyższych
postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
poszkodowanego.
W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub
poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych lub Szczególnych
Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy lub postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub poszkodowanego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w pozostałym
zakresie obowiązują zapisy Ogólnych lub Szczególnych Warunków Ubezpieczenia mających
zastosowanie do umowy oraz postanowienia umowy w pozostałej części, które nie są z tymi
postanowieniami sprzeczne.
§2
Termin płatności pierwszej i kolejnych składek strony ustaliły następująco:
I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015r. do 14 listopada 2016r.
I rata do 30 listopada 2015 r.
III rata do 31 maja 2016 r.
II rata do 29 lutego 2016 r.
IV rata do 31 sierpnia 2016 r.
II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016r. do 14 listopada 2017r.
V rata do 30 listopada 2016 r.
VII rata do 31 maja 2017 r.
VI rata do 28 lutego 2017 r.
VIII rata do 31 sierpnia 2017 r.
III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017r. do 14 listopada 2018r.
IX rata do 30 listopada 2017 r.
XI rata do 31 maja 2018 r.
X rata do 28 lutego 2018 r.
XII rata do 31 sierpnia 2018 r.
1.
Należność będzie przekazywana na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazny na dokumencie
ubezpieczeniowym.
§3
1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu przez
Ubezpieczyciela oferty, rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej w postępowaniu przez Ubezpieczyciela oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
złożonej w postępowaniu przez Ubezpieczyciela, polegających w szczególności na:
a. zmianie terminów płatności, wysokości i liczby rat składki;
b. zmianie wysokości składki (składek za poszczególne ubezpieczenia), z zastrzeżeniem, że
zwiększenie wysokości składki może nastąpić łącznie maksymalnie do 10% wartości przedmiotu
zamówienia określonej w § 1 ust. 3;
c. zmianie sumy ubezpieczenia;
d. zmianie przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia
e. zmianie dotyczącej wzajemnych świadczeń Zamawiającego lub Ubezpieczyciela,
3. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 1 i ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, a w
szczególności:
a) sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy zmiany do
stosowanych przez niego wzorców umownych lub Ogólnych/ Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie
zmian na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
b) gdy nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w
ramach umowy,
c) będzie miała miejsce zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego,
STR
54.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
d) nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Zamawiającego, np. podział, połączenie, likwidacja
lub im podobne,
e) czasowy brak środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy
rozłożeniu jej na raty,
f) zmiana wartości lub zwiększenie ubezpieczonego majątku.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Ubezpieczyciela,
wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Zmiana w zakresie danych dotyczących Zamawiającego lub Ubezpieczyciela, a w szczególności ich adresy
lub nazwy, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania oraz
osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie stanowią istotnej zmiany postanowień umowy i nie
wymagają zgody stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dokonywana jednostronnym
oświadczeniem złożonym stronie.
Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Ubezpieczyciel powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Ubezpieczyciel jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Ubezpieczyciel samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania.
W trakcie trwania umowy Ubepzieczyciel nie może podnosić składek wynikających z aktualizacji traf oraz
zmieniać warunków ubezpieczenia.
§4
Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było
możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie
przewidzianym w ust. 1.
Osobą do kontaktów na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy ze strony Ubezpieczyciela oraz
merytorycznym likwidatorem szkód jest: …………………………………, tel. ………….., e-mail:
……………………, pod jego nieobecność: ……………………….., tel. ………………, e-mail:
……………………
§5
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać
ugodowo. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje okresy ubezpieczenia wskazane w § 1 ust. 2.
UBEZPIECZYCIEL:
ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia
STR
55.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
UMOWA UBEZPIECZENIA
CENTRUM LECZNICZO – REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY
ATTIS SP. Z O.O. – ZADANIE II
zawarta w dniu…………… w Warszawie
po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp,
pomiędzy:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Górczewskiej 89, 01-401 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000476231, posiadającej numer NIP: 527-26-99-583 oraz numer REGON:
016441803, zwana dalej Zamawiającym,
reprezentowana przez: Wiktora Masłowskiego – Prezes Zarządu
a:
....................................................................................................................................................................
z siedzibą w ….., przy ul. …., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy …. pod nr KRS ………………………….………….. posiadającą numer
NIP: ………………………..…………… REGON: …………………..………………
zwaną dalej Ubezpieczycielem, reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………………….……………………………………….
2. …………………………………………………………….……………………….………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§1
W ramach niniejszej umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ubezpieczenia Centrum Leczniczo –
Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie ryzk określonych w
Zadaniu II i na warunkach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym w SIWZ
Załącznik nr 1). SIWZ do postępowania o znaku sprawy FZP/ZP-26/U/21/15 wraz z ofertą Ubezpieczyciela
stanowią integralną część niniejszej umowy.
Umowa obowiązuje w przez okres 36 miesięcy; od dnia 15 listopada 2015 r. do dnia 14 listopada 2018 r.
Okres ten będzie podzielony na trzy roczne okresy rozliczeniowe (tożsame z okresami ubezpieczenia):
a) I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015 – 14 listopada 2016
b) II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016 – 14 listopada 2017
c) III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017 – 14 listopada 2018
Na każdy okres zostaną wystawione oddzielne dokumenty ubezpieczenia.
Składka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z umowy, ustalona w wyniku postępowania
przetargowego w wysokości: .................................... PLN (słownie: ........................ PLN.), którą stanowi
łączna wartość składki za ubezpieczenia objęte niniejszą umową w okresie jej obowiązywania wskazana w
Części C Formularza oferty.
Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty ubezpieczeniowe zawartych ubezpieczeń
wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy.
W ubezpieczeniach, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w pozostałych nieregulowanych treścią
umowy kwestiach, zastosowanie będą miały proponowane przez Ubezpieczyciela Ogólne (Szczególne)
Warunki Ubezpieczeń, wskazane w treści oferty.
Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w Ogólnych lub
Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń.
Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z powyższych
postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
poszkodowanego.
W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanawiania są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub
STR
56.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
9.
1.
poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych lub Szczególnych
Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy lub postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub poszkodowanego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w pozostałym
zakresie obowiązują zapisy Ogólnych (Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do
umowy oraz postanowienia umowy w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne.
§2
Termin płatności pierwszej i kolejnych składek strony ustaliły następująco:
I okres rozliczeniowy: 15 listopada 2015r. do 14 listopada 2016r.
I rata do 30 listopada 2015 r.
III rata do 31 maja 2016 r.
II rata do 29 lutego 2016 r.
IV rata do 31 sierpnia 2016 r.
II okres rozliczeniowy: 15 listopada 2016r. do 14 listopada 2017r.
V rata do 30 listopada 2016 r.
VII rata do 31 maja 2017 r.
VI rata do 28 lutego 2017 r.
VIII rata do 31 sierpnia 2017 r.
III okres rozliczeniowy: 15 listopada 2017r. do 14 listopada 2018r.
IX rata do 30 listopada 2017 r.
XI rata do 31 maja 2018 r.
X rata do 28 lutego 2018 r.
XII rata do 31 sierpnia 2018 r.
2.
Należność będzie przekazywana na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazny na dokumencie
ubezpieczeniowym.
§3
Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu przez
Ubezpieczyciela oferty, rozumieją takie zmiany, których wprowadzenie na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej w postępowaniu przez Ubezpieczyciela oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
złożonej w postępowaniu przez Ubezpieczyciela, polegających w szczególności na:
a) zmianie terminów płatności, wysokości i liczby rat składki,
b) zmianę wysokości składki, z zastrzeżeniem, że zwiększenie wysokości składki (składek za
poszczególne ubezpieczenie) może nastąpić łącznie maksymalnie do 10% wartości przedmiotu
zamówienia określonej w § 1 ust. 3;
c) zmianie sumy gwarancyjnej;,
d) zmianie przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia
e) zmianie dotyczącej wzajemnych świadczeń Zamawiającego lub Ubezpieczyciela,
3. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 1 i ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, a w
szczególności:
a) sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy zmiany do
stosowanych przez niego wzorców umownych lub Ogólnych/ Szczególnych Warunków
Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie
zmian na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
b) gdy nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Zamawiającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w
ramach umowy,
c) będzie miała miejsce zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
d) nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Zamawiającego, np. podział, połączenie, likwidacja
lub im podobne,
e) czasowy brak środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w
umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu
jej na raty,
1.
STR
57.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
f) zmiana wartości ubezpieczonego majątku.
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i
Ubezpieczyciela, wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
5. Zmiana w zakresie danych dotyczących Zamawiającego lub Ubezpieczyciela, a w szczególności ich
adresy lub nazwy, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do
reprezentowania oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie stanowią istotnej zmiany
postanowień umowy i nie wymagają zgody stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim jest
dokonywana jednostronnym oświadczeniem złożonym stronie.
6. Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Ubezpieczającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Ubezpieczyciel powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w
Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Ubezpieczyciel jest obowiązany wykazać
Ubezpieczającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Ubezpieczyciel samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania.
7. W trakcie trwania umowy Ubepzieczyciel nie może podnosić składek wynikających z aktualizacji traf
oraz zmieniać warunków ubezpieczenia.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
§4
Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania
zawiadomienia o wypadku.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie
przewidzianym w ust. 1.
Osobą do kontaktów na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy ze strony Ubezpieczyciela oraz
merytorycznym likwidatorem szkód jest: …………………………………, tel. ………….., e-mail:
……………………, pod jego nieobecność: ……………………….., tel. ………………, e-mail:
……………………
§5
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać
ugodowo. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania z zastrzeżeniem, że ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje okresy ubezpieczenia wskazane w § 1 ust. 2.
UBEZPIECZYCIEL:
ZAMAWIAJĄCY:
Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2: Ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia
STR
58.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
UMOWA UBEZPIECZENIA
CENTRUM LECZNICZO – REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY
ATTIS SP. Z O.O. – ZADANIE III
zawarta w dniu…………… w Warszawie
po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp,
pomiędzy:
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.
Górczewskiej 89, 01-401 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000476231, , posiadającej numer NIP: 527-26-99-583 oraz numer REGON:
016441803, zwana dalej Zamawiającym,
reprezentowana przez: Wiktora Masłowskiego – Prezes Zarządu
a
..................................................................................................................................................................
z siedzibą w ….., przy ul. …., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy …. pod nr KRS………………………………………..….. posiadającą numer NIP:
…………………………..……… REGON: …………………..……………………….
zwaną dalej Ubezpieczycielem, reprezentowaną przez
1. ………..………………………………………….……………….………………………………
2. …………………………………………………………….……………………….………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
§1
W ramach niniejszej umowy Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ubezpieczenia Centrum Leczniczo –
Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakresie ubezpieczeń
określonych w Zadanie 3 i na warunkach wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do umowy (stanowiącym
w SIWZ Załącznik nr 1). SIWZ do postępowania o znaku sprawy FZP/ZP-26/U/21/15 wraz z ofertą
Ubezpieczyciela stanowią integralną część niniejszej umowy.
Umowa obowiązuje w okresie: 36 miesięcy począwszy od daty ekspiracji poszczególnych umów
ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdów wyszczególnionych w Załączniku nr 2 do umowy
(stanowiącym w SIWZ Załącznik nr 11).
Składka za udzieloną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z umowy, ustalona w wyniku postępowania
przetargowego w wysokości: .................................... PLN (słownie: ........................ PLN), którą stanowi
łączna wartość składki za ubezpieczenia objęte niniejszą umową w okresie jej obowiązywania zgodnie z
Części C Formularza oferty.
Strony zgodnie ustalają, że Ubezpieczycielowi nie przysługuje roszczenie o realizację usługi za łączną
cenę składek określonych w ust. 3. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości
określonej w ust. 2, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty ubezpieczeniowe zawartych ubezpieczeń
wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy.
W ubezpieczeniach, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w pozostałych nieregulowanych
treścią umowy kwestiach, zastosowanie będą miały proponowane przez Ubezpieczyciela Ogólne
(Szczególne) Warunki Ubezpieczeń, wskazane w treści oferty.
Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w Ogólnych lub
Szczególnych Warunkach Ubezpieczeń.
Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z powyższych
postanowień zastosowanie znajdą te, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub
poszkodowanego.
W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanawiania są korzystniejsze dla
Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub poszkodowanego, Ubezpieczający, Ubezpieczony lub
STR
59.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
10.
1.
poszkodowany jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią Ogólnych lub Szczególnych
Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy lub postanowieniami umowy.
W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla Ubezpieczającego,
Ubezpieczonego lub poszkodowanego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w pozostałym
zakresie obowiązują zapisy Ogólnych ( Szczególnych) Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie
do umowy oraz postanowienia Umowy w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami
sprzeczne.
§2
Termin płatności pierwszej i kolejnych składek strony ustaliły następująco: łączna składka dla każdego
pojazdu na okres 36 miesięcy będzie płatna w podziale na III okresy rozliczeniowe po 4 raty w każdym
okresie rozliczeniowym według poniższego harmonogramu:
I okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty ekspiracji obecnie obowiązujących umów)
I rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
II rata 90 dzień po I racie płatności
III rata 90 dzień po II racie płatności
IV rata 90 dzień po III racie płatności
II okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty zakończenia I okresu rozliczeniowego)
V rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
VI rata 90 dzień po V racie płatności
VII rata 90 dzień po VI racie płatności
VIII rata 90 dzień po VII racie płatności
III okres rozliczeniowy (12 m-cy od daty zakończenia II okresu rozliczeniowego)
IX rata 14 dni od daty wystawienia dokumentów ubezpieczenia
X rata 90 dzień po IX racie płatności
XI rata 90 dzień po X racie płatności
XII rata 90 dzień po XI racie płatności
2. Należność będzie przekazywana na rachunek bankowy Ubezpieczyciela wskazny na dokumencie
ubezpieczeniowym.
§3
1. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu przez
Ubezpieczyciela oferty, rozumie takie zmiany, których wprowadzenie na etapie Postępowania o udzielenie
zamówienia wpłynęłoby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie lub na wybór
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu. Wszelkie inne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej w postępowaniu przez Ubezpieczyciela oferty nie mają charakteru zmian istotnych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
złożonej w postępowaniu przez Ubezpieczyciela, polegających w szczególności na:
a) zmianie terminów płatności, wysokości i liczby rat składki;
b) zmianę wysokości składki, z zastrzeżeniem, że zwiększenie wysokości składki (składek za
poszczególne ubezpieczenia dla każdego pojazdu) może nastąpić łącznie maksymalnie do 10% wartości
przedmiotu zamówienia;
c) zmianę przedmiotu lub zakresu ubezpieczenia,
d) zmianie dotyczącej wzajemnych świadczeń Zamawiającego lub Ubezpieczyciela,
e) zmianie sumy ubezpieczenia (sumy gwarancyjnej).
3. Warunkiem dokonania zmian określonych w ust. 1 i ust. 2 są uzasadnione potrzeby Zamawiającego, a w
szczególności:
a) sytuacja, w której Ubezpieczyciel wprowadzi do obrotu w czasie trwania umowy zmiany do
stosowanych przez niego wzorców umownych lub Ogólnych (Szczególnych) Warunków
Ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian
na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
b) gdy nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa lub zmiana istotnych z uwagi na charakter
działalności Ubezpieczającego stosunków umownych, która wpływa na ubezpieczenia zawarte w
ramach umowy,
c) będzie miała miejsce zmiana na rynku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do
umowy możliwe jest wprowadzenie jedynie zmian na korzyść Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
STR
60.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
d) nastąpi istotna zmiana w strukturze organizacji Zamawiającego, np. podział, połączenie, likwidacja lub
im podobne,
e) czasowy brak środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie
oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na
raty,
f) zmiana wartości majątku,
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Ubezpieczyciela,
wyrażoną w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
Zmiana w zakresie danych dotyczących Zamawiającego lub Ubezpieczyciela, a w szczególności ich adresy
lub nazwy, numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do reprezentowania oraz
osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy nie stanowią istotnej zmiany postanowień umowy i nie
wymagają zgody stron. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim jest dokonywana jednostronnym
oświadczeniem złożonym stronie.
Zmiana podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Ubezpieczyciel powoływał się, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, Ubezpieczyciel jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Ubezpieczyciel samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania.
W trakcie trwania umowy Ubepzieczyciel nie może podnosić składek wynikających z aktualizacji traf oraz
zmieniać warunków ubezpieczenia.
§4
Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty
otrzymania zawiadomienia o wypadku.
Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione
w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności
było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie
przewidzianym w ust. 1.
Osobą do kontaktów na potrzeby realizacji postanowień niniejszej umowy ze strony Ubezpieczyciela
oraz merytorycznym likwidatorem szkód jest: ………………………………, tel. ………….., e-mail:
……………………, pod jego nieobecność: ………………….., tel. ………………, e-mail: …………….
§5
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać
ugodowo. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną poddane przez strony
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).
Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
UBEZPIECZYCIEL:
ZAMAWIAJĄCY:
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2 wykaz pojazdów.
Załącznik nr 3 ogóle (szczególne) warunki zamówienia
STR
61.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK NUMER 7 – WYKAZ MIENIA
Tabela 1
Maszyny, urządzenia, wyposażenie techniczne KŚT 3,4,5,6, część KŚT 8
Lp.
Nr inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1
3-00112-00
ZASILACZ UPS TORNADO
24 355,23 zł
2
4-00180
Sprężarka
5 206,00 zł
3
4-00187
Komputer ESCOM DE/386
2 710,43 zł
4
4-00247-00
Instalacja sieci komputerowej
7 770,00 zł
5
4-00296-00
Sprężarka
7 499,34 zł
6
4-00323-00
Wiertarka stołowa
3 156,46 zł
7
4-00366-00
Transformator izolacyjny
45 346,18 zł
8
4-00435-00
Pompa głębinowa
21 908,80 zł
9
4-00516
UPS PULSAR EX 20
6 331,80 zł
10
4-00517
UPS PULSAR EX 20
6 331,80 zł
11
4-00541
okablowanie sieci komputer.MP
4 608,76 zł
12
4-00552
Oprogramowanie sieci komputer.
4 378,63 zł
13
4-00559
Oprogramowanie sieci komputer.
11 629,04 zł
14
4-00592-00
Komputer Celeron 466
4 621,36 zł
15
4-00638
Instalacja sieci komputerowej
5 739,84 zł
16
4-00639
Instalacja sieci komputerowej
854,96 zł
17
4-00640
Instalacja sieci komputerowej
788,28 zł
18
4-00642
Wykonanie sieci komputerowej
2 381,83 zł
19
4-00652
Rozbudowa sieci komputerowej
1 383,63 zł
20
4-00653
Drukarka C5000100
10 858,00 zł
21
4-00677
Komputer Partner 667
2 903,60 zł
22
4-00837
SERWER kontroler sieci WIN 200
26 589,69 zł
23
4-00905-
DRUKARKA KART ZEBRA
7 150,00 zł
24
4-01061-00
PROJEKTOR BENQ - MULTIMEDIALNY
5 002,00 zł
25
4-01155-00
SERWER DELL POWER
10 168,70 zł
26
4-01165-00
DRUKARKA EPSON – LASER
3 977,20 zł
27
4-01171-00
DRUKARKA LASEROWA EPSON
3 977,20 zł
28
4-01264-00
DRUKARKA EPSON LASER
4 329,60 zł
29
4-01286-00
SERWER POWER EDGE
13 530,00 zł
30
4-01287-00
SERWER DELL PE
13 530,00 zł
31
4-01304-00
KOMPUTER HP SERWER TC 2120
13 378,92 zł
32
4-01305-00
KOMPUTER PENTIUM IV
5 763,28 zł
33
4-01306-00
KOMPUTER PENTIUM IV
5 763,28 zł
34
4-01308-00
KOMPUTER AMD -K6 300MHZ
3 840,24 zł
35
4-01313-00
SIEĆ KOMPUTER. - COMTEX
18 370,82 zł
36
4-01314-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
37
4-01315-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
38
4-01316-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 139,86 zł
39
4-01317-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 166,52 zł
40
4-01318-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
STR
62.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
41
4-01319-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
42
4-01320-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
43
4-01321-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
44
4-01322-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
45
4-01323-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
46
4-01324-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
47
4-01325-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
48
4-01326-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
49
4-01327-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
50
4-01328-00
ZESTAW KOMPUT.+DRUKARKA
4 038,20 zł
51
4-01329-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
52
4-01330-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
53
4-01331-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 587,60 zł
54
4-01332-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 587,60 zł
55
4-01333-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 587,60 zł
56
4-01334-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
57
4-01335-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
58
4-01336-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
59
4-01337-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
60
4-01339-00
ELITE BOOK – LAPTOP
6 063,40 zł
61
4-01340-00
ELITE BOOK – LAPTOP
6 063,40 zł
62
4-01341-00
ELITE BOOK – LAPTOP
6 063,40 zł
63
4-01342-00
ELITE BOOK – LAPTOP
6 063,40 zł
64
4-01343-00
ELITE BOOK – LAPTOP
9 357,40 zł
65
4-01344-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
66
4-01345-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
4 017,46 zł
67
4-01346-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
68
4-01347-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
69
4-01348-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
70
4-01349-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
71
4-01350-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
3 627,06 zł
72
4-01351-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
73
4-01352-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
74
4-01353-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
75
4-01354-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
76
4-01355-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
77
4-01356-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
78
4-01358-00
ZESTAW KOMPUT.+ DRUKARKA
4 529,86 zł
79
4-01359-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
80
4-01360-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
81
4-01361-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
82
4-01362-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
83
4-01363-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5510
28 328,40 zł
84
4-01364-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
10 211,40 zł
85
4-01365-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505 Router LINKSYS
7 393,20 zł
86
4-01366-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
4 160,20 zł
87
4-01367-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
5 990,20 zł
88
4-01368-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
5 990,20 zł
STR
63.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
89
4-01369-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
5 990,20 zł
90
4-01370-00
SERWER ADMINISTR. E5320
57 245,07 zł
91
4-01371-00
SERWER E5520 BAZODANOWY
17 324,00 zł
92
4-01372-00
SERWER 2-E5520 TERMINALI
67 226,88 zł
93
4-01373-00
WYPOSAŻENIE SZAFY SERWER.
13 188,20 zł
94
4-01374-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
95
4-01375-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
96
4-01376-00
ZESTAW KOMUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
97
4-01377-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
98
4-01378-00
ZESTAW KOMUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
99
4-01379-00
ZESTAW KOMPUTEROWY.
4 812,90 zł
100
4-01380-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
4 135,80 zł
101
4-01381-00
SERWER DELL BAZODANOWY
16 958,00 zł
102
4-01382-00
LIFFE BOOK – NOTEBOOK
5 307,00 zł
103
4-01383-00
LAPTOP TOSHIBA
3 895,00 zł
104
4-01384-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
6 886,90 zł
105
4-01385-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
4 733,60 zł
106
4-01386-00
SERWER
32 592,30 zł
107
4-01393-00
SERWER BAZY DANYCH SIMPLE- DELL
6 211,50 zł
108
4-01505-00
SERWER DELL POWER EDGE
23 370,00 zł
109
4-01514-00
SERWER DELL POWEREDGE R520
23 370,00 zł
110
4-01535-00
DRUKARKA OKI B840 DN
3 690,00 zł
111
4-01536-00
DRUKARKA OKI B840DN
3 690,00 zł
112
4-01537-00
SERWER DELL POWEREDGE R520
23 370,00 zł
113
4-01538-00
SERWER DELL POWEREDGE R520
23 370,00 zł
114
5-00252-00
Waga uchylna
3 672,20 zł
115
5-00280-00
Zmywarka z pompą
7 307,80 zł
116
5-00281-00
Zmywarka z pompą
7 307,80 zł
117
6-00330
Dzwig towarowy
4 788,90 zł
118
6-00332
Centralna tlenownia
21 140,74 zł
119
6-00411
Telewizor "ELEMIS"
2 100,00 zł
120
6-00467-00
Frankownica
21 313,40 zł
121
6-00472-00
Centrala telef.Panasonic TD 500
198 653,82 zł
122
6-00473
Klimatyzator
7 891,57 zł
123
6-00474
Klimatyzator
4 198,02 zł
124
6-00529-00
Agregat pradotworczy
170 365,40 zł
125
6-00529-01
Wykonanie inst.do autom.załączania agreg
25 376,00 zł
126
6-00547
Modernizacja dzwigow szpitalny
188 934,00 zł
127
6-00548
Modernizacja dzwigow szpitalny
124 878,00 zł
128
6-00556
Klimatyzator McQuay typ MM20F/
6 283,00 zł
129
6-00582-00
KONTENER
17 000,00 zł
130
6-00603-00
DŻWIG TOWAROWY DUŻY
361 110,00 zł
131
6-00604-00
DŻWIG TOWAROWY MAŁY
263 510,00 zł
132
6-00605-00
DŻWIG TOWAROWY ZEWNĘTRZNY
246 074,01 zł
133
6-00607-00
CENTRALA TELEFONICZNA KXTDA100D
18 570,54 zł
134
6-00608-00
KLIMATYZATOR BLAUPUNKT
3 505,50 zł
135
6-00609-00
KLIMATYZATOR BLAUPUNKT
3 505,50 zł
136
6-00630-00
WYK. SYST. SYGN. POŻARU -SZPITAL
247 132,30 zł
STR
64.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
137
6-00631-00
CENTRALA TEL. PANASONIC KX-N5500
13 742,93 zł
138
6-00632-00
KLIMATYZATOR LG
3 690,00 zł
139
6-00633-00
DOSTOSOWANIE WEJŚCIA DO BUDYNKU
94 145,71 zł
140
6-03694-0
Dzwig towarowy
10 647,68 zł
141
8-03467
Kopiarka LANIER
5 014,20 zł
142
8-04738-00
KSEROKOPIARKA PANASONIC
5 298,46 zł
143
8-04739-00
KSEROKOPIARKA CANON
6 173,20 zł
144
8-02073-00
Szafa metalowa
2 903,60 zł
145
8-02074-00
Sejf gabinetowy
4 615,26 zł
146
8-02168
Tablica informacyjna ANO SYSTE
3 996,72 zł
147
8-02181-00
Sejf gabinetowy SG90
4 232,18 zł
148
8-03049
System regalow przesuwanych
21 206,04 zł
149
8-03050
Szafa 1 sekcyjna –archiwum
2 847,83 zł
150
8-03093-01
System regalowy
13 581,04 zł
151
8-03093-02
System regalowy
13 581,04 zł
152
8-03094-00
System regalowy
13 581,04 zł
153
8-03242-00
Tablica system
3 769,80 zł
154
8-03361-00
Klimatyzator
8 315,00 zł
155
8-03390-00
Zgrzewarka rolkowa +stolik
4 887,32 zł
156
8-03428-00
Kserokopiarka
2 650,00 zł
157
8-03445-00
Stol dab naturalny
2 700,00 zł
158
8-03495
Komplet mebli
6 757,58 zł
159
8-03497
Komplet mebli
6 384,26 zł
160
8-03499
Komplet mebli
3 763,70 zł
161
8-03502
Komplet mebli
4 334,66 zł
162
8-03504
Komplet mebli
4 099,20 zł
163
8-03505
Komplet mebli
5 103,26 zł
164
8-03506
Komplet mebli
4 040,64 zł
165
8-03507
Komplet mebli
4 751,90 zł
166
8-03508
Komplet mebli
4 410,30 zł
167
8-03579-00
Zestaw kartoteczny
9 369,60 zł
168
8-03580-00
Lada rejestracyjna
5 685,20 zł
169
8-03663
Dygestorium
7 930,00 zł
170
8-03906
Zgrzewarka foliowa
4 107,74 zł
171
8-04060
Plafon swietlny 5m*1m
3 611,20 zł
172
8-04066
Pompa SOPJM-180 1.5/1400/380
3 131,74 zł
173
8-04067
Panel nadlozkowy typ EVA-1
4 270,00 zł
174
8-04568-00
SEJF DO PIENIĘDZY
1 207,80 zł
175
8-05172-00
ZESPÓŁ NAPĘD. SZLABANU W BRAMIE
5 681,37 zł
176
8-05200-00
SYSTEM KOLEJKOWY QS TOUCH
57 502,50 zł
177
8-05201-00
KOPIARKA CANON
4 305,00 zł
178
8-05202-00
KOPIARKA CANON
4 305,00 zł
PODSUMOWANIE
3 314 043,59 zł
Tabela 2
Wyposażenie medyczne KŚT 8
Lp.
Nr
inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
STR
65.
Wartość księgowa brutto
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
1 8-00070
Autoklaw
6 210,22 zł
2 8-00071
Autoklaw
6 210,22 zł
3 8-00110
Unit stomatologiczny
4 8-00138
Kabina do cwiczen
4 366,59 zł
5 8-00873
Zestaw okulistyczny
50 008,90 zł
6 8-00876
Aparat HILUX
3 995,78 zł
7 8-00880
Zestaw do rektoskopii
6 056,23 zł
8 8-00931
Mixirac
5 613,93 zł
9 8-00932
Mixigel D
4 589,17 zł
16 035,70 zł
10 8-00933
Century ally digital
19 439,28 zł
11 8-00953
Aparat TERAPULS
3 820,82 zł
12 8-00967
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
13 8-00968
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
14 8-00969
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
15 8-00970
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
16 8-00971
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
17 8-00972
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
18 8-00973
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
19 8-00974
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
20 8-00975
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
21 8-00976
Mikrosilnik K-10
3 734,53 zł
22 8-00982
Fantom do celow szkoleniowych
4 586,40 zł
23 8-00992
Autoklaw
7 761,60 zł
24 8-00993
Autoklaw
7 761,60 zł
25 8-00998
Kaseta szkiel probnych-duza
26 8-01002
Magnetronic
5 457,06 zł
27 8-01005
Elektrokardiograf E-300
6 133,43 zł
28 8-01014
Frontofokometr
3 567,84 zł
29 8-01019
Mikrosilnik protetyczny
4 600,80 zł
30 8-01020
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
31 8-01021
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
32 8-01022
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
33 8-01023
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
34 8-01024
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
35 8-01025
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
36 8-01026
Mikrosilnik protetyczny+rozrus
4 600,80 zł
37 8-01027
Defibrylator + baterie
38 8-01029
Spektrofotometr Solaar 939
39 8-01030
Audiometr AAD-80
5 468,52 zł
40 8-01042
Piezodent
8 320,00 zł
41 8-01059
Polimeryzator ciśnieniowy
4 026,00 zł
42 8-01060
Chromasit - system zestaw mate
4 387,00 zł
10 710,00 zł
28 068,92 zł
STR
236 402,37 zł
66.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
43 8-01175
Sterylizator Asma
3 788,83 zł
44 8-01287
Magnetronik
6 958,88 zł
45 8-01442
Lampa szczelinowa
32 025,00 zł
46 8-01449
Audiometr kliniczny
27 751,10 zł
47 8-01450
Tympanometr kliniczny
23 988,98 zł
48 8-01455-01
Lozko szpitalne
3 519,70 zł
49 8-01455-02
Lozko szpitalne
3 519,70 zł
50 8-01455-03
Lozko szpitalne
3 519,70 zł
51 8-01469
Aparat do terapii
8 414,19 zł
52 8-01472-01
Fotel ginekologiczny
10 292,56 zł
53 8-01472-02
Fotel ginekologiczny
10 292,55 zł
54 8-01499
Mikrosilnik protetyczny
5 160,60 zł
55 8-01529
Pulsotronik
2 381,44 zł
56 8-01530
Pulsotronik
2 381,44 zł
57 8-01531
Pulsotronic
2 381,44 zł
58 8-01576-00
Kaseta szkiel próbnych
4 950,17 zł
59 8-01602-00
Macerator 75
60 8-01619-00
Kardiomonitor DIASCEPE
138 116,27 zł
61 8-01674-00
Urzadzenie do krichirurgii
14 188,60 zł
62 8-01676-00
Laser +okulary +aplikator
6 570,01 zł
63 8-01690-00
Aparat Terapuls
64 8-01749-00
Ultrasonografz osprzętem
335 504,00 zł
65 8-01750-00
Echokardiograf z osprzętem
304 922,00 zł
66 8-01752-00
Aparat EKG
67 8-01761-00
Kolonofiberoskop +biopsy
68 8-01768-00
Polimeryzator cisnieniowotermi
5 900,00 zł
69 8-01775-00
Laser terapeutyczny
7 400,00 zł
70 8-01788-00
Aparat RTG Siemens
256 719,00 zł
71 8-01860-00
Fotel ginekologiczny
10 313,88 zł
72 8-01866-00
Laser + wyposażenie
8 370,00 zł
73 8-01881-00
Lozko rehabilitacyjne
6 584,40 zł
74 8-01887-00
Macerator
17 066,58 zł
75 8-01897-00
Mikroskop "Olympus "
10 004,00 zł
76 8-01912-00
Myjka ultradzwiekowa + wyposaż
3 904,00 zł
77 8-01932-01
Lozko rehabilitacyjne elek,wie
7 104,64 zł
78 8-01932-02
Lozko rehabilitacyjne elek,wie
7 104,64 zł
79 8-01932-03
Lozko rehabili,elekt,wielofunk
7 104,64 zł
80 8-01932-04
Lozko rehabili,elekt,wielofunk
7 104,64 zł
81 8-01932-05
Lozko rehabili,elekt,wielofunk
7 104,64 zł
82 8-02015-00
Frontofokometr
6 295,20 zł
83 8-02036-00
Stol do badan USB-3
4 909,28 zł
84 8-02041-00
Mikroskop " Biolar"
11 770,56 zł
14 335,93 zł
11 590,00 zł
9 516,00 zł
STR
46 915,21 zł
67.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
85 8-02041-01
Tor wizyjny do mikroskopu
5 092,04 zł
86 8-02065-00
Fotel okulistyczno-laryngologi
3 782,00 zł
87 8-02070
Aparat TERAPULS
88 8-02167-00
Piec do odlewow
89 8-03027-01
Urzadzenie do krioterapii+ zbi
90 8-03027-02
Zbiornik
91 8-03056-00
Elektrokardiograf
13 469,34 zł
92 8-03088-00
Autorefraktometr
33 955,30 zł
93 8-03090-00
Wywolywarka Rtg
56 413,40 zł
94 8-03091-00
System ABR+ENG
77 083,00 zł
95 8-03098-00
Zestaw wibracyjny
91 554,90 zł
96 8-03142-00
Pompa infuzyjna dwustrzykawkow
5 795,00 zł
97 8-03143-00
Pompa infuzyjna dwustrzykawkow
5 795,00 zł
98 8-03144-00
Pompa infuzyjna dwustrzkawkowa
5 795,00 zł
99 8-03145-00
Pompa infuzyina dwustrzkawkowa
5 795,00 zł
100 8-03194-00
Fotel okulistyczno-laryngologi
3 782,00 zł
101 8-03200-00
Kabina audiometryczna
102 8-03207-00
Fotel okulistyno-loryngologicz
3 782,00 zł
103 8-03352-00
Termometr +sondy
4 587,20 zł
104 8-03372-00
Instrument Sinoject +2 igly
4 035,75 zł
105 8-03373-00
Aparat Rtg –zębowy
106 8-03422-00
Fotel okulistyczno-laryngologi
3 660,00 zł
107 8-03423-00
Fotel okulistyczno-laryngologi
3 660,00 zł
108 8-03470
Unit stomatologiczny PRAKTIK C
28 400,00 zł
109 8-03471
Unit stomatologiczny PRAKTIK C
28 400,00 zł
110 8-03472
Autoklaw EXACTA
16 000,00 zł
111 8-03484-00
Kabina dzwiekoszczelna
16 970,20 zł
112 8-03598
Nastolowa komora laminarna
16 348,00 zł
113 8-03628
Autoklaw EXACTA
15 000,00 zł
114 8-03629
Autoklaw EXACTA
15 000,00 zł
115 8-03641
Aparat EKG CARDIOVIT AT-4 z wy
17 080,00 zł
116 8-03642
Aparat EKG CARDIOVIT AT-10z wy
28 060,00 zł
117 8-03643
Aparat EKG CARDIOVIT AT-1 z wy
6 832,00 zł
118 8-03644
Aparat EKG z wyposażeniem
6 832,00 zł
119 8-03645
Aparat do EKG AT-1
6 832,00 zł
120 8-03664
Auturefraktometr RM-8000B Topc
38 000,00 zł
121 8-03665
Lampa szczelinowa SL-1E Topcon
13 109,00 zł
122 8-03666
Kaseta szkiel optycznych
123 8-03697
Uroflowmetr
124 8-03698
Dioptriomierz TOPCON LM-S1
4 360,00 zł
125 8-03699
Tonometr aplanacyjny
4 570,00 zł
126 8-03718
Audiometr w walizce z wyposażę
13 420,00 zł
9 394,00 zł
14 000,00 zł
3 513,60 zł
15 738,00 zł
14 249,60 zł
4 460,00 zł
15 616,00 zł
STR
68.
10 370,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
127 8-03806
Kaseta szkiel probnych OP-260
3 818,60 zł
128 8-03810
Mikroskop operacyjny okulist.O
5 000,00 zł
129 8-03873
Lampa operacyjna Hanaulux blue
41 358,00 zł
130 8-03874
Lampa operacyjna Hanaulux blue
41 358,00 zł
131 8-03894
Autoklaw STATIM 5000
20 374,00 zł
132 8-03903
System monitorujacy FX 2000
133 8-03904
Defibrylator DEFI CARD COMBI I
18 500,08 zł
134 8-03944
Stol operacyjny
64 404,72 zł
135 8-03945
Stol operacyjny
64 404,71 zł
136 8-03946
Wozek do przewozenia chorych
5 978,00 zł
137 8-03947
Wozek do przewozenia chorych
5 978,00 zł
138 8-03948
Wozek do przewozenia chorych
5 978,00 zł
139 8-03949
Lozko rehabilitacyjne
6 206,00 zł
140 8-03950
Lozko rehabilitacyjne
6 206,00 zł
141 8-03951
Lozko rehabilitacyjne
6 206,00 zł
142 8-03952
Lozko rehabilitac.
6 206,00 zł
143 8-03953
Lozko rehabilitac.
6 206,00 zł
144 8-03954
Lozko rehabilitac.
6 206,00 zł
145 8-03955
Lozko rehabilitac.
6 206,00 zł
146 8-03956
Lozko rehabilitac.
6 206,00 zł
147 8-03957
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
148 8-03958
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
149 8-03959
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
150 8-03960
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
151 8-03961
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
152 8-03962
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
153 8-03963
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
154 8-03964
Lozko rehabilitac.
3 756,96 zł
155 8-03985
Ssak Median + oprzrzadowanie
156 8-04013
Lozko rehabilitacyjne
6 206,00 zł
157 8-04014
Lozko rehabilitacyjne
6 206,00 zł
158 8-04015
Lozko rehabilitacyjne
6 206,00 zł
159 8-04016
Aparat do znieczulania FABIUS
160 8-04017
Diatermia
25 268,64 zł
161 8-04018
Diatermia
25 268,64 zł
162 8-04035
Myjka dezynfektor+wyposażenia
47 662,85 zł
163 8-04036
DEmineralizator wody
17 404,57 zł
164 8-04045
Sterylizator parowo-przelotowy
165 8-04059
Kabina audiometryczna
166 8-04069
Laparoskop z wyposażeniem
167 8-04100
Automatyczny aparat do biopsji
6 740,76 zł
168 8-04108
Kaseta do Statima 5000 przedlu
3 499,00 zł
228 591,40 zł
14 059,00 zł
105 239,17 zł
247 239,38 zł
23 912,00 zł
STR
151 460,45 zł
69.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
169 8-04123
Wozek pod zestaw laparoskopowy
3 250,08 zł
170 8-04133
Zestaw Holterowski MT-200
171 8-04134
Lampa diagnostyczna Hanalux st
4 148,00 zł
172 8-04136
Wirowka do masazu wirowego kon
8 784,00 zł
173 8-04138
Zestaw do kruroskopii
20 811,59 zł
174 8-04155
Aparat EKG Cardiovit AT-2
23 180,00 zł
175 8-04182
Urzadzenie do masazu wirowego
8 500,00 zł
176 8-04189
Elektrokardiograf AsCard
6 832,00 zł
177 8-04190
Audiometr diagnostyczny
11 192,00 zł
178 8-04231
Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
4 451,20 zł
179 8-04232
Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa
4 451,20 zł
180 8-04237
Aparat EKG ASCARD A4 model B
5 992,00 zł
181 8-04238
Aparat EKG ASCARD A4 model B
5 992,00 zł
182 8-04251
Zestaw do zabiegow laparoskopo
183 8-04266
Sensytometr RITE 396
4 587,20 zł
184 8-04267
Densytometr RITE 390
9 467,20 zł
185 8-04269
Autorefraktometr Topcon nr 401
29 000,00 zł
186 8-04273
Polomierz Centerfield+stolik T
43 870,00 zł
187 8-04275
Spirometr Lungtest 1000
19 232,18 zł
188 8-04277-01
Klipsownica EL 314
5 494,45 zł
189 8-04277-02
Klipsownica EL 314
5 494,45 zł
190 8-04281
Sterylizator STERRAD 50
191 8-04290
Wywolywarka do przeswiet.RTG
192 8-04291
Eurefantos kontr.AEC mammograf
193 8-04293
ENDOSKOP z torem wizyjnym
130 005,73 zł
194 8-04294
Kardiomonitor z wyposażeniem
84 209,00 zł
195 8-04295
Aparat USG Siemens Sonoline G5
196 8-04296
Aparat EKG i defibrylator
197 8-04297
Aparat EEG Comet EEG XL
44 405,00 zł
198 8-04298
Lampa szczelinowa okularowa
11 342,00 zł
199 8-04299
lampa szczelinowa okularowa
11 342,00 zł
200 8-04300
Zestaw do kore. wad postawy OP
6 420,00 zł
201 8-04301
Zestaw do terapii MASTER dla d
23 540,00 zł
202 8-04302
Stol do cwiczen reh. z dziecmi
4 280,00 zł
203 8-04303
Aparat do aktyw.ruchowej typ10
4 280,00 zł
204 8-04304
Wanna 4 komor.do kap.ele.-wodn
29 280,00 zł
205 8-04305
Wanna do masazu konczyn gornyc
6 770,00 zł
206 8-04306
Wirowka do masazu wirowego kon
6 420,00 zł
207 8-04307
Aparat do terapii-MAGNETRONIC
9 844,00 zł
208 8-04308
UGUL z osprzetem TYP KC
7 918,00 zł
209 8-04309
Urzadzenie do terapii TYP Piez
64 200,00 zł
210 8-04310
INTERDYNAMIC-aparat ID-8C
3 531,00 zł
61 486,78 zł
95 422,95 zł
307 411,00 zł
28 783,00 zł
4 697,00 zł
209 720,00 zł
9 900,00 zł
STR
70.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
211 8-04311
17 120,00 zł
212 8-04318-00
Aparat TERMO -500
KONCENTRATORY TLENU Z OSPRZ. V CZĘŚĆ
ZE
213 8-04319-00
KONCENTRATOR TLENU Z OSPRZ. CZ. III ZEST
4 369,88 zł
214 8-04320-00
KONCENTRATOR TLENU Z OSPRZĘTEM
4 369,88 zł
215 8-04321-00
KONCENTRATOR TLENU Z OSPRZĘTEM
4 369,88 zł
216 8-04322-00
KONCENTRATOR TLENU Z OSPRZĘTEM
4 369,88 zł
217 8-04323-00
APARAT USG VOLUSON 730PRO
218 8-04327-00
REJESTRATOR MICROVIT MT- 101/3 (HOLTER)
12 840,00 zł
219 8-04328-00
SYSTEM DO BAD. ELEKTROKARD. DO WSPOŁ.
17 703,65 zł
220 8-04329-00
VIDEOLAPAROSKOP
79 914,41 zł
221 8-04330-00
DIOPTRIOMIERZ CL-200P TOPCON
12 810,00 zł
222 8-04331-00
UNIT STOMATOLOGICZNY FENIKS
29 232,40 zł
223 8-04333-00
MYJNIA - DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW
72 121,83 zł
224 8-04349-00
WYWOŁYWARKA RTG AGFA EOS
35 310,00 zł
225 8-04350-00
29 232,40 zł
227 8-04352-00
UNIT STOMATOLOGICZNY FENIKS
WIROMETR APARAT DO OCENY PRĘD.
KĄTOWEJ
VM AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY SMART
130
11 000,00 zł
228 8-04354-00
APARAT EKG MAC 500 Z DEFIBRYLATOREM
9 700,00 zł
229 8-04355-00
GASTROSKOP VIDEO
230 8-04356-00
POMPA INSULINOWA ACCU-CHEK SPIRIT
231 8-04357-00
SPRĘŻARKA JUN-AIR OF 1201-25MD2
232 8-04398-00
MAMMOGRAF MAMMOMAT 3000
233 8-04399-00
APARAT RENTGENOWSKI TYP. SIRESKOP CX
234 8-04400-00
URZĄDZENIE ,, TOPDOS 555"
235 8-04403-00
REJESTRATOR CIŚNIENIA BR-102 PLUS
8 560,00 zł
236 8-04404-00
REJESTRATOR CIŚNIENIA BR - 102 PLUS
8 560,00 zł
237 8-04405-00
ECHOKARDIOGRAF VIVID 4
238 8-04406-00
CIEPLARKA AGUATHERM DO RZG. OKŁADÓW
3 745,00 zł
239 8-04407-00
WIRÓWKA DO MASAŻU WIROWEGO
6 420,00 zł
240 8-04408-00
POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA PCA
9 362,50 zł
241 8-04409-00
POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
9 362,50 zł
242 8-04410-00
POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
9 362,50 zł
243 8-04411-00
POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA
9 362,50 zł
244 8-04412-00
POMPA INFUZYJNA DWUTOROWA ASCOR
3 580,00 zł
245 8-04413-00
POMPA INFUZYJNA DWUTOROWA ASCOR
3 580,00 zł
246 8-04414-00
POMPA INFUZYJNA DWUTOROWA ASCOR
3 580,00 zł
247 8-04415-00
POMPA INFUZYJNA DWUTOROWA ASCOR
3 580,00 zł
248 8-04416-00
3 580,00 zł
249 8-04417-00
POMPA INFUZYJNA DWUTOROWA ASCOR
APARAT DO MONITOROWANIA
ZNIECZULENIA
24 396,00 zł
250 8-04420-00
ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
74 608,96 zł
251 8-04421-00
MIKROSILNIK STRONG FORTE
226 8-04351-00
8 739,76 zł
248 000,00 zł
5 948,72 zł
60 424,16 zł
STR
71.
9 495,24 zł
21 899,00 zł
318 860,00 zł
7 301,35 zł
23 180,00 zł
337 000,00 zł
3 950,01 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
252 8-04422-00
MIKROSILNIK STRONG FORTE
3 950,01 zł
253 8-04423-00
MIKROSILNIK STRONG FORTE
3 950,00 zł
254 8-04424-00
MIKROSILNIK STRONG FORTE
3 950,00 zł
255 8-04425-00
STÓŁ DO BADAŃ SZ-02
4 173,00 zł
256 8-04426-00
APARAT EKG
9 933,75 zł
257 8-04427-00
APARAT EKG
9 933,75 zł
258 8-04428-00
SPIROMETR Z ANIMACJĄ
8 230,00 zł
259 8-04429-00
PULSOKSYMETR CX 100
5 211,10 zł
260 8-04430-00
PULSOKSYMETR CX 100
5 211,10 zł
261 8-04431-00
PULSOKSYMETR CX 100
5 211,10 zł
262 8-04432-00
PULSOKSYMETR CX 100
5 211,10 zł
263 8-04433-00
MIKROSKOP MI 24U/L
264 8-04434-00
APARAT EKG Z OPRZYRZĄDOWANIEM
9 166,50 zł
265 8-04435-00
NEGATOSKOP MAMMOGRAFICZNY
7 383,00 zł
266 8-04436-00
4 250,04 zł
267 8-04438-00
DENSYTOMETR
URZĄDZENIE DO DEZYNF .WODY
BASENOWEJ
268 8-04449-00
PIEC PROTETYCZNY PROGRAMIX 50 GGF2500
269 8-04450-00
URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII
15 504,30 zł
270 8-04451-00
AUTOKERATOREFRAKTOMETR
14 445,00 zł
271 8-04452-00
SPIROMETR
8 500,00 zł
272 8-04453-00
AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY
7 383,00 zł
273 8-04454-00
KARDIOMONITOR
274 8-04455-00
APARAT EKG
275 8-04456-00
DEFIBRYLATOR
276 8-04457-00
APARAT DO ZNIECZULENIA
101 208,09 zł
277 8-04458-00
ZNACZNIK CYFROWY DIGID
12 412,00 zł
278 8-04460-00
APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ
279 8-04461-00
GENERATOR TLENU
280 8-04462-00
APARAT KRIOCHIRURGICZNY Z OBUDOWĄ
281 8-04463-00
282 8-04468-00
ENDOAPLIKATOR LIGACLIP
ZESTAW DO ZABIEGÓW W POLU
BEZKRWAWYM
28 770,16 zł
283 8-04469-00
DIATERMIA ARGONOWA Z WYPOSAŻENIEM
99 988,41 zł
284 8-04470-00
AUTOKERATOREFRAKTOMETR
16 317,50 zł
285 8-04471-00
AUTOKERATOREFRAKTOMETR
16 317,50 zł
286 8-04472-00
AUTOKERATOREFRAKTOMETR
16 317,50 zł
287 8-04473-00
AUTOKERATOREFRAKTOMETR
16 317,50 zł
288 8-04474-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
10 154,30 zł
289 8-04475-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
10 154,30 zł
290 8-04476-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
10 154,30 zł
291 8-04477-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
10 154,30 zł
292 8-04478-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
10 154,30 zł
293 8-04480-00
LAMPA SZCZELINOWA
13 696,00 zł
17 260,00 zł
12 000,00 zł
8 052,00 zł
21 514,40 zł
5 433,46 zł
21 243,78 zł
5 564,00 zł
195 810,00 zł
STR
72.
16 851,00 zł
6 420,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
294 8-04481-00
13 696,00 zł
295 8-04482-00
LAMPA SZCZELINOWA
LAMPA
SZCZELINOWA+TONOMETR+STOLIK+TABORE
296 8-04483-00
LAMPA SZCZELINOWA
13 696,00 zł
297 8-04484-00
LAMPA SZCZELINOWA
13 696,00 zł
298 8-04485-00
UNIT SMILE SYMPATIC 04 V
53 359,80 zł
299 8-04486-00
90 950,00 zł
302 8-04492-00
ZESTAW DO POLIPEKTOMII
ZESTAW DO ACHIWIZACJI BADAŃ
ENDOSKOPOWYC
STYMULATOR ZEWNĘTRZNY
JEDNOKANAŁOWY
STYMULATOR ZEWNĘTRZNY
JEDNOKANAŁOWY
303 8-04514-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
11 047,17 zł
304 8-04515-00
RESPIRATOR TRANSPORTOWY
42 265,00 zł
305 8-04516-00
MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH
17 815,50 zł
306 8-04517-00
MONITOR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH
17 815,50 zł
307 8-04518-00
ŁÓŻKO DLA OIOM -APOLLO CLASSIC
12 989,80 zł
308 8-04519-00
ŁÓŻKO DLA OIOM- APOLLO CLASSIC
12 989,80 zł
309 8-04520-00
ŁÓŻKO DLA OIOM APOLLO CLASSIC
12 989,80 zł
310 8-04521-00
ŁÓŻKO REHABILITACYJNR -PLB-N85
3 782,45 zł
311 8-04522-00
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE PLB-N85
3 782,45 zł
312 8-04523-00
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE PLB-N85
3 782,45 zł
313 8-04524-00
ERGOMETR ERG 911 S
13 530,15 zł
314 8-04541-00
DIGESTORIUM MDF
10 370,00 zł
315 8-04542-00
ULTRASONOGRAF Z WYPOSAŻENIEM
316 8-04543-00
STÓŁ OPERACYJNY SO-10
17 655,00 zł
317 8-04544-00
LAMPA ZABIEGOWA BHS
4 001,80 zł
318 8-04545-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY
4 900,60 zł
319 8-04546-00
KOLPOSKOP MI-24 UK
15 247,50 zł
320 8-04547-00
AUTOKLAW B-18
13 514,10 zł
321 8-04548-00
AUTOKLAW B-18
9 533,70 zł
322 8-04551-00
DIATERMIA ELEKTROCHIRURGICZNA
23 999,90 zł
323 8-04553-00
LAMPA OPERACYJNA
20 651,00 zł
324 8-04555-00
MYJKA ULTRADŻWIĘKOWA
3 682,57 zł
325 8-04556-00
MYJKA ULTRADŻWIĘKOWA
3 682,57 zł
326 8-04557-00
ZESTAW APARATURY POMIAROWEJ
327 8-04564-00
FOTEL ZABIEGOWY FK-04
7 490,00 zł
328 8-04565-00
FOTEL ZABIEGOWY FK-04
7 490,00 zł
329 8-04571-00
APARAT EKG CARDIOVIT-AT-1
5 992,00 zł
330 8-04572-00
LAMPA SANI SOL BS
9 599,00 zł
331 8-04608-00
STÓŁ DO BADAŃ USB-04
6 948,03 zł
332 8-04609-00
MOBILO PLUS/WÓZ.DO PRZEW.CHOR.
5 478,55 zł
333 8-04616-00
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE
4 859,93 zł
334 8-04616-01
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE
4 859,93 zł
300 8-04487-00
301 8-04491-00
STR
73.
13 696,00 zł
34 428,40 zł
6 099,00 zł
6 099,00 zł
121 120,00 zł
23 869,86 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
335 8-04617-01
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
336 8-04617-02
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
337 8-04617-03
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
338 8-04617-04
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
339 8-04617-05
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
340 8-04617-06
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
341 8-04617-07
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
342 8-04617-08
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
343 8-04617-09
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
344 8-04617-10
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
345 8-04617-11
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
346 8-04617-12
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
347 8-04617-13
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
348 8-04617-14
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
349 8-04617-15
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
350 8-04617-16
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
351 8-04617-17
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
352 8-04617-18
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
353 8-04617-19
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
354 8-04617-20
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
355 8-04617-21
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 827,04 zł
356 8-04623-00
MAMMOGRAF
357 8-04631-00
2-KANAŁOWY TERMOMETR+POW.SONDA
6 843,46 zł
358 8-04661-00
PRZEPŁYWOWY PODG.KRWI I PŁYNÓW
5 400,00 zł
359 8-04662-00
MONITOR EZSTIMII ES400
7 344,00 zł
360 8-04663-00
MONITOR W-300
7 884,00 zł
361 8-04665-00
LAMPA BHS 331
7 533,50 zł
362 8-04666-00
STÓL ZABIEGOWY SO-10
8 479,00 zł
363 8-04667-00
PISTOLET DO BIOPSJI –PROMAG
6 495,65 zł
364 8-04668-00
FOTEL DIAGNOST.-ZABIEG. RITTER
365 8-04669-00
PRZEPŁYWOMIERZ FLOMEX
366 8-04672-00
APARAT RTG BUCKY-DIAG. PHILIPS
367 8-04673-00
APARAT EKG ASCARD – 3
368 8-04674-00
ZESTAW TESTÓW DO PRAC. RTG
4 356,62 zł
369 8-04675-00
ZESTAW TESTÓW DO PRAC. RTG
15 342,26 zł
370 8-04676-00
CIEMNIA AUTOMAT. PROTEC
38 796,00 zł
371 8-04678-00
DIATERMIA CHIR. ERBE 1188-ICC200
25 275,86 zł
372 8-04680-00
APARAT EKG ASCARD 3
373 8-04681-00
SPIROMETR SP – 200
13 426,31 zł
374 8-04682-00
AUTOREFRAKTOMETR AKR - 520
16 200,00 zł
375 8-04683-00
APARAT USG SIEMENS ACUSON
376 8-04689-00
DEFIBRYLATOR DEFICARD A
452 677,48 zł
STR
15 537,83 zł
8 540,00 zł
408 100,00 zł
11 712,00 zł
7 355,62 zł
74.
262 676,44 zł
7 158,30 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
377 8-04690-00
APARAT WYSIŁKOWY
40 332,58 zł
378 8-04691-00
APARAT EKG ASCARD GOLD
9 957,42 zł
379 8-04693-00
APARAT EKG ASCARD – 4
6 771,00 zł
380 8-04694-00
ZESTAW HOLTERA+MONIT.+DRUKARKA
82 904,00 zł
381 8-04696-00
LARYNGOSKOP
34 456,00 zł
382 8-04697-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY
10 646,50 zł
383 8-04698-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY
10 646,50 zł
384 8-04699-00
DETEKTOR TĘTNA PŁODU
4 813,93 zł
385 8-04700-00
DETEKTOR TĘTNA PŁODU
4 813,93 zł
386 8-04701-00
KRIOPOL 11
9 148,50 zł
387 8-04702-00
DIATERMIA ELTRON 80
4 200,00 zł
388 8-04703-00
AUTOREFRAKTOMETR
82 500,06 zł
389 8-04704-00
LAMPA SZCZELINOWA SL-250
27 999,00 zł
390 8-04705-00
LAMPA SZCZELINOWA SL 990-5
37 137,07 zł
391 8-04706-00
APARAT DO KRIOTERAPII
6 954,00 zł
392 8-04707-00
PHYSIOTER
7 078,44 zł
393 8-04708-00
APLIKATOR LASEROWY
3 901,56 zł
394 8-04709-00
LASER IR 904-30
5 255,31 zł
395 8-04710-00
MAGNETRONIC MF-10
4 032,00 zł
396 8-04711-00
SONOPULS 590
397 8-04712-00
LASERTRONIC LT-30
3 784,00 zł
398 8-04713-00
TERAPULS GS-220
7 041,23 zł
399 8-04714-00
TERAPULS GS-220
7 041,23 zł
400 8-04715-00
SONOPULS 590
8 693,70 zł
401 8-04716-00
LAMPA BIOPTROP PRO -1
5 600,00 zł
402 8-04717-00
GYMNA DUO 200
4 922,00 zł
403 8-04718-00
GYMNA DUO 200
4 922,00 zł
404 8-04719-00
GYMNA COMBI 200
6 206,00 zł
405 8-04720-00
DIATERMIA THERMATUR 200
20 330,00 zł
406 8-04721-00
MAGNER PLUS
10 486,00 zł
407 8-04722-00
LASER DORIS,APLIKATOR LASER.-SKANER
12 883,80 zł
408 8-04723-00
KRIOPOL R
23 861,00 zł
409 8-04724-00
STÓŁ DO MASAŻU
5 778,00 zł
410 8-04725-00
STÓŁ DO MASAŻU Z ELEKTR.REGUL
3 852,00 zł
411 8-04726-00
ERGOMETR RK-7
5 490,00 zł
412 8-04727-00
FOTEL DO ĆWICZEŃ KOŃCZ.DOLNYCH
4 494,00 zł
413 8-04728-00
ZESTAW DO TERAPI MASTERS
13 054,00 zł
414 8-04729-00
URZĄDZENIE DO TERAPI KRĘGOSŁUPA
10 677,83 zł
415 8-04730-00
ELTRAC
13 625,70 zł
416 8-04731-00
STÓŁ DO MASAŻU WSR-1
417 8-04732-00
URZĄDZENIE DO TRAKCJI TRITON
418 8-04733-00
BIEŻNIA TRACK PERFOMANCE
11 549,78 zł
STR
6 500,00 zł
75.
15 100,00 zł
6 570,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
419 8-04734-00
ERGOMETR RK-7
6 899,00 zł
420 8-04735-00
OPTIFLEX DO ĆWICZ.BIERNYCH
421 8-04736-00
CIEPLARKA CL - 135 C
6 649,00 zł
422 8-04741-00
APARAT EKG MR SILVER
5 520,13 zł
423 8-04742-00
APARAT EKG MR SILVER
5 520,13 zł
424 8-04744-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 - V-S+
9 700,00 zł
425 8-04745-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 V-S+
9 700,00 zł
426 8-04746-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 V-S+
9 700,00 zł
427 8-04747-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 VSDS
9 000,00 zł
428 8-04748-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 VSDS
9 000,00 zł
429 8-04749-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 VSDS
9 000,00 zł
430 8-04750-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 VSDS
9 000,00 zł
431 8-04751-00
AUTOKLAW EUROKLAW 23 VSDS
9 000,00 zł
432 8-04752-00
UNIT SMILE MINI 04V
28 500,00 zł
433 8-04753-00
UNIT SMILE MINI 04V
28 500,00 zł
434 8-04754-00
UNIT SMILE MINI 04 V
29 950,01 zł
435 8-04755-00
UNIT SMILE MINI 04 V
26 500,00 zł
436 8-04756-00
UNIT SMILE MINI 04 V
26 500,00 zł
437 8-04757-00
UNIT SMILE MINI 04 V
26 500,00 zł
438 8-04758-00
AUTOKLAN EUROKLAN 23 VS Ds.
11 000,00 zł
439 8-04759-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY FG-06
7 469,16 zł
440 8-04760-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY FG-06
7 469,16 zł
441 8-04761-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY FG-06
7 469,17 zł
442 8-04762-00
FOTEL OKUL.- LARYNGOL.
6 790,14 zł
443 8-04763-00
PULSOKSYMETR CX 100
4 387,00 zł
444 8-04764-00
SPIROMETR LUNGTEST 500
8 998,70 zł
445 8-04765-00
DIOPTROMIERZ AUTOMAT. JS – 2
4 800,00 zł
446 8-04766-00
DIOPTROMIERZ AUTOMAT.
8 418,00 zł
447 8-04767-00
DENSONORM
448 8-04768-00
FOTEL GINEKOLOGICZNY
449 8-04769-00
PERYMETR KOMPUTER. + STOLIK
35 486,00 zł
450 8-04770-00
AUTOREFRAKTOKERATOMETR SPEEDY
46 117,00 zł
451 8-04771-00
GENERATOR DO ELEKTROCHIR.
10 897,40 zł
452 8-04772-00
RZUTNIK TESTÓW
453 8-04773-00
LAMPA SZCZELINOWA
454 8-04774-00
ULTRASONOGRAF ESAOTE MYLAB
455 8-04776-00
KARDIOGRAF DO CIĄŻY BLIŹNIACZEJ
9 391,39 zł
456 8-04777-00
APARAT EKG SCHILLER
9 662,40 zł
457 8-04778-00
WYWOŁYWARKA RTG
10 000,00 zł
458 8-04779-00
SPIROMETR
15 981,40 zł
459 8-04780-00
ULTRASONOGRAF ESAOTE
460 8-04781-00
KABINA AUDIOMETRYCZNA
10 750,00 zł
11 000,00 zł
9 999,15 zł
7 169,00 zł
STR
31 030,00 zł
76.
214 000,00 zł
142 782,79 zł
26 169,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
461 8-04782-00
AUTOREFRAKTOKRATOMETR -PRESTIGE
462 8-04783-00
PANTOMOGRAF PROLINE XC
118 000,00 zł
463 8-04784-00
UNIT STOMATOLOG.+FOTEL
39 800,00 zł
464 8-04785-00
AUTOKLAW Z DRUKARKĄ
15 050,01 zł
465 8-04786-00
SPIROMETR KOMPUTEROWY
466 8-04787-00
APARAT EKG ASCARD
467 8-04788-00
WYWOŁYWARKA DENTYST.- PERIO
468 8-04789-00
APARAT RTG Z DWOMA DETEK.
469 8-04790-00
MAMMOGRAF
470 8-04792-00
OPROGRAMOWANIE DO HOLTERA
471 8-04793-00
WYWOŁYWACZ AUTOMAT. RTG
472 8-04794-00
APARAT DO USUWANIA KAMIENIA
3 994,28 zł
473 8-04795-00
MIKROSILNIK DO IMPL.F515
7 300,00 zł
474 8-04798-00
APARAT RTG PHILIPS
475 8-04799-00
RZUTNIK TESTO
476 8-04800-00
REJESTRATOR CYFROWY DR 180+
10 499,99 zł
477 8-04801-00
REJESTRATOR CYFROWY DR 180+
10 499,99 zł
478 8-04802-00
REJESTRATOR CYFROWY DR 180+
10 499,99 zł
479 8-04803-00
APARAT EKG E600 3/6
6 427,80 zł
480 8-04805-00
STÓŁ TELESKOPOWY
3 704,00 zł
481 8-04806-00
FRONTOKOMETR -OCULOSAN
4 752,00 zł
482 8-04807-00
LAMPA SZCZELINOWA
16 157,00 zł
483 8-04808-00
AUTOREFRAKTOMETR
27 500,00 zł
484 8-04809-00
FOTEL OKULISTYCZNY
3 647,00 zł
485 8-04810-00
LAMPA SZCZELINOWA NSL-5Z
11 896,00 zł
486 8-04813-00
LAMPA OPERACYJNA
34 457,00 zł
487 8-04814-00
APARAT SSAK AGA
488 8-04815-00
PERYMETR MEDMONT M700
489 8-04816-00
ZESTAW SZKIEŁ OKULISTYCZNYCH
490 8-04817-00
APARAT DO KRIOCHIRURGII
12 650,00 zł
491 8-04818-00
APARAT EKOHOLTER
44 105,00 zł
492 8-04819-00
PULSOKSYMETR
6 609,00 zł
493 8-04829-00
UNIT STOMATOLOGICZNY
5 556,00 zł
494 8-04830-00
AUTOKLAW EUROPA
26 182,70 zł
495 8-04878-00
MACERATOR VORTEX 220/240
22 755,00 zł
496 8-04879-00
MACERATOR VORTEX 220/240
22 755,00 zł
497 8-04880-00
MACERATOR VORTEX 220/240
22 755,00 zł
498 8-05155-00
TOR WIZYJNY DO OPER. ENDOSKOPOWYCH
499 8-05156-00
AUTOKLAW KASETOWY STATIM 5000S
15 999,99 zł
500 8-05164-00
ULTRASONOGRAF SPINEL II
GŁOWICA DO APARAT ULTRASR ESAOTE
MYLAB50
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.ESAOTE
MYLAB
30 624,48 zł
501 8-05165-00
502 8-05166-00
16 200,00 zł
6 810,00 zł
12 200,00 zł
6 508,00 zł
1 487 163,90 zł
340 210,60 zł
7 499,00 zł
152 940,00 zł
14 107,00 zł
8 698,00 zł
3 538,00 zł
STR
77.
23 000,00 zł
4 464,30 zł
315 029,92 zł
28 620,00 zł
27 000,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
503 8-05167-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
27 000,00 zł
504 8-05168-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
28 620,00 zł
505 8-05169-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
31 752,00 zł
506 8-05170-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
45 360,00 zł
507 8-05184-00
WIDEOGASTROSKOP CYFROWY GIF-Q165
70 446,24 zł
508 8-05185-00
WIDEOGASTROSKOP CYFROWY GIF-Q165
70 446,24 zł
509 8-05186-00
MYJNIA ENDOSKOPOWA MINI ETD-2
73 710,00 zł
510 8-05187-00
ENDOSKAN 2PL Z CZYTNIKIEM DO MYJNI
6 659,84 zł
511 8-05188-00
ENDOBASE - INTEGRACJA Z MYJNIĄ ETD
8 394,75 zł
512 8-05189-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
7 495,20 zł
513 8-05192-00
BIEŻNIA DIAGNOSTYCZNA
514 8-05206-00
515 8-05207-00
POMPA SPEC BADU 21 400V
GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA DO
OBRAZOWANI
60 000,00 zł
516 8-05208-00
ZESTAW RESPIRATOR TRILOGY 100
23 500,00 zł
517 8-05216-00
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH
518 8-05224-01
SKANER TERAPULS 2 SCAN POWER
10 320,00 zł
519 8-02145-00
Komora laminarna
28 530,92 zł
520 8-03492
Zbiornik na ciekly azot
3 513,60 zł
521 8-03493
Zbiornik na ciekly azot
3 513,60 zł
522 8-03638
System oczyszczania wody CA-R0
7 930,00 zł
523 8-04183
Wirowka stolowa MPW-350e
8 206,82 zł
524 8-04186
Mikroskop
7 739,14 zł
525 8-04228
Cieplarka
8 052,00 zł
526 8-04324-00
CIEPŁARKA LAB.
5 185,00 zł
527 8-04325-00
WIRÓWKA STOŁOWA LAB.
7 301,46 zł
528 8-04326-00
WIRÓWKA STOŁOWA LAB.
7 301,47 zł
529 8-04332-00
ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY K-4500
70 000,95 zł
530 8-04418-00
ANALIZATOR SUPER GL
29 280,00 zł
531 8-04419-00
RESMATIC – P
59 492,00 zł
532 8-04459-00
23 811,00 zł
533 8-04479-00
ANALIZATOR -DO ANALIZY MOCZU -COBAS
AUT. 24-PARAMETR.ANALIZATOR
HEMATOLOGICZ
84 893,80 zł
534 8-04534-00
MIKROTOM SANECZKOWY
18 404,30 zł
535 8-04535-00
CIEPLARKA WODNO-ELEKTR.
536 8-04536-00
ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY
537 8-04537-00
ANALIZATOR BIOCHEMICZNY
538 8-04538-00
KOAGULOMETR CHROM 7
539 8-04549-00
MIKROTOM SANECZKOWY
540 8-04550-00
ŁAŹNIA WODNA
4 815,00 zł
541 8-04554-00
CIEPLARKA
5 978,00 zł
542 8-04567-00
MIKROSKOP LABORATORYJNY
3 660,00 zł
543 8-01029-05
Przystawka do generacji wodork
544 8-04558-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR 1
STR
78.
24 300,00 zł
8 602,14 zł
5 948,64 zł
4 126,65 zł
42 822,00 zł
198 860,00 zł
8 540,00 zł
23 861,00 zł
37 635,01 zł
3 960,55 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
545 8-04559-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH NR 2
3 960,55 zł
546 8-04560-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
3 960,55 zł
547 8-04561-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
3 960,55 zł
548 8-04562-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
3 960,55 zł
549 8-04563-00
ZESTAW NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH
3 960,56 zł
550 8-04566-00
DERMATOSKOP Z APARATEM
PODSUMOWANIE
5 190,00 zł
15 601 474,14 zł
Tabela 3
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO POWYŻEJ 5 LAT
(DATA ZAKUPU DO 31-12-2009)
Lp
Nr inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1 4-01339-00
LAPTOP-ELITE BOOK
6 063,40 zł
2 4-01340-00
LAPTOP-ELITE BOOK
6 063,40 zł
3 4-01341-00
LAPTOP-ELITE BOOK
6 063,40 zł
4 4-01342-00
LAPTOP-ELITE BOOK
6 063,40 zł
5 4-01343-00
LAPTOP-ELITE BOOK
9 357,40 zł
6 4-01382-00
LAPTOP-LIFFE BOOK - NOTEBOOK
5 307,00 zł
7 4-01383-00
LAPTOP TOSHIBA
3 895,00 zł
8 4-00896
LAPTOP-Komputer NOTEBOOK
2 963,95 zł
9 4-00922
LAPTOP-NOTEBOOK FUJITSU-SIEMENS
2 963,95 zł
LAPTOP ACER
PODSUMOWANIE
2 616,90 zł
10 4-01044
51 357,80 zł
Tabela 4
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO DO 5 LAT
(DATA ZAKUPU 0D 01-01-2010 - LAPTOPY NŚT)
Lp
Nr inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1 4-01193
LAPTOP-NOTEBOOK ASUS
2 501,00 zł
2 4-01225
LAPTOP -NOTEBOOK ACER
2 501,00 zł
3 4-01227
LAPTOP-KOMPUTER
2 501,00 zł
4 4-01261
LAPTOP-NOTEBOOK HP
3 075,00 zł
5 4-01277
LAPTOP-NOTEBOOK HP
3 075,00 zł
6 4-01284
LAPTOP-NOTEBOOK HP
3 075,00 zł
7 4-01586
LAPTOP-Tablet Samsung SM-T805 Galaxy Tab
2 300,00 zł
PODSUMOWANIE
19 028,00 zł
Tabela 5
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO DO 5 LAT
(DATA ZAKUPU OD 01-01-2010; ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU
WYNOSI POWYŻEJ 3,500 ZŁ)
Lp.
Nr inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1 4-01155-00
SERWER DELL POWER
2 4-01165-00
DRUKARKA EPSON – LASER
3 977,20 zł
3 4-01171-00
DRUKARKA LASEROWA EPSON
3 977,20 zł
STR
10 168,70 zł
79.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
4 4-01264-00
DRUKARKA EPSON LASER
4 329,60 zł
5 4-01286-00
SERWER POWER EDGE
13 530,00 zł
6 4-01287-00
SERWER DELL PE
13 530,00 zł
7 4-01393-00
SERWER BAZY DANYCH SIMPLE- DELL
8 4-01505-00
SERWER DELL POWER EDGE
23 370,00 zł
9 4-01514-00
SERWER DELL POWEREDGE R520
23 370,00 zł
6 211,50 zł
10 4-01535-00
DRUKARKA OKI B840 DN
11 4-01536-00
DRUKARKA OKI B840DN
12 4-01537-00
SERWER DELL POWEREDGE R520
23 370,00 zł
13 4-01538-00
SERWER DELL POWEREDGE R520
23 370,00 zł
PODSUMOWANIE
3 690,00 zł
3 690,00 zł
156 584,20 zł
Tabela 6
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO STACJONARNEGO POWYŻEJ 5 LAT
(DATA ZAKUPU DO 31-12-2009 ) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU
WYNOSI POWYŻEJ 3,500 ZŁ)
lp
Nr inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1 4-00187
Komputer ESCOM DE/386
2 710,43 zł
2 4-00247-00
Instalacja sieci komputerowej
3 4-00366-00
Transformator izolacyjny
4 4-00516
UPS PULSAR EX 20
5 4-00517
UPS PULSAR EX 20
6 331,80 zł
6 4-00541
okablowanie sieci komputer.MP
4 608,76 zł
7 4-00552
Oprogramowanie sieci komputer.
4 378,63 zł
8 4-00559
Oprogramowanie sieci komputer.
11 629,04 zł
9 4-00592-00
Komputer Celeron 466
4 621,36 zł
10 4-00638
Instalacja sieci komputerowej
5 739,84 zł
11 4-00639
Instalacja sieci komputerowej
854,96 zł
12 4-00640
Instalacja sieci komputerowej
788,28 zł
13 4-00642
Wykonanie sieci komputerowej
14 4-00652
Rozbudowa sieci komputerowej
15 4-00653
Drukarka C5000100
16 4-00677
Komputer Partner 667
17 4-00837
SERWER kontroler sieci WIN 200
18 4-00905-
DRUKARKA KART ZEBRA
7 150,00 zł
19 4-01061-00
PROJEKTOR BENQ - MULTIMEDIALNY
5 002,00 zł
20 4-01304-00
KOMPUTER HP SERWER TC 2120
21 4-01305-00
KOMPUTER PENTIUM IV
5 763,28 zł
22 4-01306-00
KOMPUTER PENTIUM IV
5 763,28 zł
23 4-01308-00
KOMPUTER AMD -K6 300MHZ
3 840,24 zł
24 4-01313-00
SIEĆ KOMPUTER. - COMTEX
18 370,82 zł
25 4-01314-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
26 4-01315-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
27 4-01316-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 139,86 zł
28 4-01317-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 166,52 zł
29 4-01318-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
30 4-01319-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
31 4-01320-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
7 770,00 zł
45 346,18 zł
6 331,80 zł
2 381,83 zł
1 383,63 zł
10 858,00 zł
2 903,60 zł
STR
80.
26 589,69 zł
13 378,92 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
32 4-01321-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
33 4-01322-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
34 4-01323-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
35 4-01324-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
36 4-01325-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
37 4-01326-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
38 4-01327-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
39 4-01328-00
ZESTAW KOMPUT.+DRUKARKA
4 038,20 zł
40 4-01329-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
41 4-01330-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 038,20 zł
42 4-01331-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 587,60 zł
43 4-01332-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 587,60 zł
44 4-01333-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 587,60 zł
45 4-01334-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
46 4-01335-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
47 4-01336-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
48 4-01337-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
49 4-01344-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
50 4-01345-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
4 017,46 zł
51 4-01346-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
52 4-01347-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
53 4-01348-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
54 4-01349-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
55 4-01350-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
3 627,06 zł
56 4-01351-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
57 4-01352-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
58 4-01353-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
59 4-01354-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
60 4-01355-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
61 4-01356-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 017,46 zł
62 4-01358-00
ZESTAW KOMPUT.+ DRUKARKA
4 529,86 zł
63 4-01359-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
64 4-01360-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
65 4-01361-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
66 4-01362-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
4 529,86 zł
67 4-01363-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5510
28 328,40 zł
68 4-01364-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
10 211,40 zł
69 4-01365-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505 Router LINKSYS
7 393,20 zł
70 4-01366-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
4 160,20 zł
71 4-01367-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
5 990,20 zł
72 4-01368-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
5 990,20 zł
73 4-01369-00
SPRZĘT SIECIOWY ASA 5505
5 990,20 zł
74 4-01370-00
SERWER ADMINISTR. E5320
57 245,07 zł
75 4-01371-00
SERWER E5520 BAZODANOWY
17 324,00 zł
76 4-01372-00
SERWER 2-E5520 TERMINALI
67 226,88 zł
77 4-01373-00
WYPOSAŻENIE SZAFY SERWER.
13 188,20 zł
78 4-01374-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
79 4-01375-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
STR
81.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
80 4-01376-00
ZESTAW KOMUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
81 4-01377-00
ZESTAW KOMPUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
82 4-01378-00
ZESTAW KOMUT. + DRUKARKA
5 148,40 zł
83 4-01379-00
ZESTAW KOMPUTEROWY.
4 812,90 zł
84 4-01380-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
85 4-01381-00
SERWER DELL BAZODANOWY
86 4-01384-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
87 4-01385-00
ZESTAW KOMPUTEROWY
88 4-01386-00
SERWER
4 135,80 zł
16 958,00 zł
6 886,90 zł
4 733,60 zł
32 592,30 zł
PODSUMOWANIE
701 570,36 zł
Tabela 7
WYKAZ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO PRZENOŚNEGO MEDYCZNEGO DO 5 LAT
(DATA ZAKUPU OD 01-01-2010 ) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU
WYNOSI POWYŻEJ 3.500 ZŁ ( GUS 802)
Lp.
Nr
inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1 8-04571-00
APARAT EKG CARDIOVIT-AT-1
5 992,00 zł
2 8-04572-00
LAMPA SANI SOL BS
9 599,00 zł
3 8-04631-00
2-KANAŁOWY TERMOMETR+POW.SONDA
6 843,46 zł
4 8-04661-00
PRZEPŁYWOWY PODG.KRWI I PŁYNÓW
5 400,00 zł
5 8-04662-00
MONITOR EZSTIMII ES400
7 344,00 zł
6 8-04663-00
MONITOR W-300
7 884,00 zł
7 8-04682-00
AUTOREFRAKTOMETR AKR – 520
16 200,00 zł
8 8-04702-00
DIATERMIA ELTRON 80
4 200,00 zł
9 8-04722-00
LASER DORIS,APLIKATOR LASER.-SKANER
12 883,80 zł
10 8-04787-00
APARAT EKG ASCARD
12 200,00 zł
11 8-04794-00
APARAT DO USUWANIA KAMIENIA
3 994,28 zł
12 8-04818-00
APARAT EKOHOLTER
44 105,00 zł
13 8-05155-00
TOR WIZYJNY DO OPER. ENDOSKOPOWYCH
14 8-05156-00
AUTOKLAW KASETOWY STATIM 5000S
15 999,99 zł
15 8-05164-00
30 624,48 zł
17 8-05166-00
ULTRASONOGRAF SPINEL II
GŁOWICA DO APARAT ULTRASR ESAOTE
MYLAB50
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.ESAOTE
MYLAB
18 8-05167-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
27 000,00 zł
19 8-05168-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
28 620,00 zł
20 8-05169-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
31 752,00 zł
21 8-05170-00
GŁOWICA DO APARATU ULTRASON.
45 360,00 zł
22 8-05184-00
WIDEOGASTROSKOP CYFROWY GIF-Q165
70 446,24 zł
23 8-05185-00
WIDEOGASTROSKOP CYFROWY GIF-Q165
70 446,24 zł
24 8-05187-00
ENDOSKAN 2PL Z CZYTNIKIEM DO MYJNI
6 659,84 zł
25 8-05188-00
ENDOBASE - INTEGRACJA Z MYJNIĄ ETD
8 394,75 zł
26 8-05189-00
REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG
7 495,20 zł
27 8-05192-00
BIEŻNIA DIAGNOSTYCZNA
24 300,00 zł
28 8-05206-00
POMPA SPEC BADU 21 400V
8 602,14 zł
16 8-05165-00
STR
82.
315 029,92 zł
28 620,00 zł
27 000,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
29 8-05207-00
GŁOWICA ULTRASONOGRAFICZNA DO
OBRAZOWANI
60 000,00 zł
30 8-05208-00
ZESTAW RESPIRATOR TRILOGY 100
23 500,00 zł
31 8-05224-01
SKANER TERAPULS 2 SCAN POWER
10 320,00 zł
PODSUMOWANIE
976 816,34 zł
Tabela 8
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO POZOSTAŁEGO DO 5 LAT
(DATA ZAKUPU OD 01-01-2010 ) ZALICZANEGO DO ŚRODKÓW TRWAŁYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W MOMENCIE ZAKUPU
WYNOSI POWYŻEJ 3.500 ZŁ (GUS 802)
Lp.
Nr inwentarzowy
Nazwa przedmiotu
Wartość księgowa brutto
1 8-04608-00
STÓŁ DO BADAŃ USB-04
6 948,03 zł
2 8-04609-00
MOBILO PLUS/WÓZ.DO PRZEW.CHOR.
5 478,55 zł
3 8-04616-00
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE
4 859,93 zł
4 8-04616-01
ŁÓŻKO REHABILITACYJNE
4 859,93 zł
5 8-04617-01
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
6 8-04617-02
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
7 8-04617-03
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
8 8-04617-04
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
9 8-04617-05
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
10 8-04617-06
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
11 8-04617-07
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
12 8-04617-08
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
13 8-04617-09
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
14 8-04617-10
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
15 8-04617-11
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
16 8-04617-12
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
17 8-04617-13
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
18 8-04617-14
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
19 8-04617-15
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
20 8-04617-16
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
21 8-04617-17
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
22 8-04617-18
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
23 8-04617-19
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
24 8-04617-20
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 826,88 zł
25 8-04617-21
ŁÓŻKO REHABILIT. CLASSIKO
4 827,04 zł
26 8-04623-00
MAMMOGRAF
27 8-04732-00
URZĄDZENIE DO TRAKCJI TRITON
28 8-04733-00
BIEŻNIA TRACK PERFOMANCE
6 570,00 zł
29 8-04734-00
ERGOMETR RK-7
6 899,00 zł
30 8-04735-00
OPTIFLEX DO ĆWICZ.BIERNYCH
10 750,00 zł
31 8-04793-00
WYWOŁYWACZ AUTOMAT. RTG
152 940,00 zł
32 8-04878-00
MACERATOR VORTEX 220/240
22 755,00 zł
33 8-04879-00
MACERATOR VORTEX 220/240
22 755,00 zł
34 8-04880-00
MACERATOR VORTEX 220/240
22 755,00 zł
452 677,48 zł
STR
83.
15 100,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
35 8-05186-00
MYJNIA ENDOSKOPOWA MINI ETD-2
73 710,00 zł
36 8-05216-00
WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH
5 948,64 zł
PODSUMOWANIE
916 371,20 zł
STR
84.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK 9 – INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Pełna nazwa
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp.
z o.o.
Adres
ul. Górczewska 89
Kod/ Miejscowość
01-401 Warszawa
REGON
016441803
NIP
5272699583
KRS
0000476231
Strona www
http://www.attis.com.pl/
WWW-mail
Siedziba główna (adres)
[email protected]
01-401 Warszawa , ul. Górczewska 89
ul. Górczewska 89, 01-401 Warszawa.
ul. Pawińskiego 2, 02-106 Warszawa
ul. Grochowska 278, 03-841 Warszawa
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
ul. Śliska 5, 00-127 Warszawa
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa (lokalizacja najmowana – klient
prowadzi działalność zgłośzoną do ubezpieczenia)
ul. Moliera 5, 00-076 Warszawa (lokalizacja najmowana – klient
prowadzi działalność zgłoszoną do ubezpieczenia, najmuje część
pomieszczeń)
1998-02-20
37 793 801,81
38 432 164,56
Miejsca ubezpieczenia (lokalizacje,
odziały ubezpieczającego – dokładne
adresy)
Rok założenia firmy
Kontrakt z NFZ 2014
Kontrakt z NFZ 2015
Przychód z działalności poza medycznej
1 601 677 zł
(dzierżawa gruntów, powierzchni,
parking) w 2014 r.
758
Liczba zatrudnionych
152
Liczba łóżek
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne. Świadczenia udzielane w zakresie:
wielospecjalistyczne leczenie szpitalne, wielospecjalistyczna opieka
Opis prowadzonej działalności
ambulatoryjna, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja.
Medycyna pracy, stomatologia. Prowadzenie Apteki
Ogólnodostępnej
86.10.Z - działalność szpitali
86.21.Z - praktyka lekarska ogólna
86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna
86.23.Z - praktyka dentystyczna
PKD/EKD (z opisem)
86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
86.90.C - praktyka pielęgniarek i położnych
86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana
Numer rejestracji ZOZ, data rejestracji
Numer rejestracji podmiotu leczniczego
Rok rozpoczęcia działalności
14-02580, data: 1998-01-16
0000 0000 9224
1998-02-20
STR
85.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Samorząd Województwa Mazowieckiego
Lecznictwo otwarte
Lecznictwo zamknięte
Liczba pacjentów przyjętych w 2014 r.
251 504
8 411
77
umowa o pracę
Liczba lekarzy zatrudnionych
149
umowy cywilno-prawne
17
Liczba lekarzy wykonujących zabiegi:
42
Liczba lekarzy bez specjalizacji
I stopień
II stopień
Specjaliści
specjalizacji
specjalizacji
Liczba lekarzy/specjalizacja:
47
90
47
2
10
2
Chirurgia
1
1
3
Anestezjologia
1
1
0
Ortopedia
5
6
0
Ginekologia
0
0
2
Pediatria
8
10
7
Choroby wewnętrzne
1
4
3
Radiologia
6
8
2
Okulistyka
5
5
1
Neurologia
0
0
0
Nefrologia
5
4
0
Otolaryngologia
0
2
3
Rehabilitacja
3
0
0
Stomatologia
2
2
1
Dermatologia
0
6
6
Kardiologia
0
4
0
Urologia
0
0
5
Medycyna rodzinna
10
3
3
Medycyna pracy
0
24
9
Pozostali
Liczba
Pielęgniarki
107
Położne
5
Technik analityki medycznej
0
Technik RTG
12
Technik farmacji
2
Technik fizjoterapeuta
12
Ratownicy medyczni
0
Sanitariusze
1
Salowe
0
Inny personel
Psycholodzy
3
Mgr i licencjaci fizjoterapii
12
Technicy dentystyczni
5
Masażyści
1
Farmaceuci
4
Pozostały średni w tym sekretarki
69
med..
Personel pomocniczy (pomoce
25
dentyst. apteczne, recepcjonistki)
Ratownik medyczny
0
Organ Założycielski
STR
86.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
WYKAZ ODDZIAŁÓW, PORADNI I PRACOWNI SZPITALA
ODDZIAŁY:
- Zakład Chorób Wewnętrznych
- Zakład Rehabilitacji
- Zakład Chirurgiczny Ogólny – chirurgia jednego dnia
- Izba przyjęć???
- Odcinek opieki pooperacyjnej zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek kardiologiczny zakładu chorób wewnętrznych
- Odcinek diabetologiczny zakładu chorób wewnętrznych
- Odcinek chirurgii urazowo-ortopedycznej zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek chirurgii plastycznej zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek okulistyczny zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek otolaryngologiczny zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek urologiczny zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek ginekologiczny zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek torakochirurgii zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek endoskopii zabiegowej zakładu chirurgii ogólnej
- Odcinek chirurgii ogólnej zakładu chirurgii ogólnej
- Blok operacyjny
PORADNIE:
Poradnia lekarza POZ
Poradnia medycyny pracy
Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Poradnia okulistyczna
Poradnia laryngologiczna (otolaryngolog )
Poradnia neurologiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia chirurgiczna
Poradnia ortopedyczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia urologiczna
oradnia kardiologiczna
Poradnia diabetologiczna
Poradnia alergologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia reumatologiczna
Pracownia psychologii pracy
Gabinet stomatologii ogólnej
Gabinet chorób błon śluzowych przyzębia
Gabinet chirurgii stomatologicznej
Pracownia protetyczna
Poradnia pulmonologiczna
Poradnia nefrologiczna
Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
Poradnia onkologiczna
Poradnia zdrowia psychicznego
Poradnia pulmonologiczna dla dzieci
Poradnia laryngologiczna dla dzieci
Poradnia rehabilitacji
Poradnia rehabilitacji dla dzieci
STR
87.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
Poradnia wad postawy dla dzieci
Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dla dzieci
Poradnia gastroenterologiczna
Ośrodek rehabilitacji dziennej
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Poradnia lekarza POZ dla dzieci
Poradnia chirurgii onkologicznej
Poradnia psychologiczna
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem
INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SZPITALA
Szpital nie posiada Pogotowia Ratunkowego.
Posiłki przygotowuje i wydaje firma zewnętrzna.
Szpital posiada miejsca parkingowe przy budynkach.
W szpitalu odbywają praktyki studenci i uczniowie – ok. 20 osób rocznie.
Szpital nie prowadzi banku krwi pępowinowej.
Dane dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych
Lokalizacji 1 – Warszawa, Górczewska 89; Przychodnia Centrum Opieki nad Rodziną wraz z zapleczem
f. Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie: gaśnice proszkowe (GP4 i GP6) i gaśnice śniegowe (GS5)
rozmieszczone i w ilości zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi.
g. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu oddalonym od chronionego obiektu
h. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu: będzie wykonana
w III kw 2015 r.
i. Odległość o najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej – ok. 3 km, czas dojazdu ok. 4 min
j. Hydranty zewnętrzne: 3 (własność CLRiMP ATTIS)
k. Hydranty wewnętrzne; 2
l. Dane dotyczące konstrukcji obiektu:
− rok budowy: 1970
− liczba kondygnacji: 1 i piwnica
− materiał konstrukcji ścian: beton, cegła
− materiał konstrukcji stropów: płyta żelbetonowa
− materiał konstrukcji i pokrycia dachu: płyta żelbetonowa, papa
− data i zakres remontu: 2006, wymiana stolarki okiennej, wymiana sieci co i wod.-kan., wymiana
wewnętrznej sieci hydrantowej, montaż SAP.
m. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: standardowe przełączniki w przyłączach elekt.
n. Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:
− lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych
− w odległości do 2 km nie znajduje się rzeka
− lokalizacja w 1997 r.i 2010 r. nie były objete powodzią
− w lokalizacji po roku 1997 i 2010 r. nie odnotowano szkód powodziowych
− na terenie lokalizacji w 2010 r. nie nastąpilo cofnęcie wód ze studzianek wod.-kan.
Lokalizacja 2 – Warszawa, Nowogrodzka 62A; Przychodnia
a. Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie: gaśnice proszkowe (GP4 i GP6) i gaśnice śniegowe (GS5)
rozmieszczone i w ilości zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi.
b. Odległość o najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej – ok. 1,8 km, czas dojazdu ok. 4 min
c. Hydranty zewnętrzne: 2 w odległości ok. 75 m (własność CLRiMP ATTIS)
d. Hydranty wewnętrzne; 9
e. Dane dotyczące konstrukcji obiektu:
− rok budowy: 1963
− liczba kondygnacji: 7 i piwnica
− materiał konstrukcji ścian: beton, cegła
STR
88.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
−
−
−
materiał konstrukcji stropów: beton
materiał konstrukcji i pokrycia dachu: beton, papa
data i zakres remontu:
• 2004-2009, wymiana stolarki okiennej, wymiana pionów wod.-kan., wymiana sieci hydrantowej,
wymiana pokrycia dachowego wymiana instalacji elektrycznej, wymiana wind.
• 2015, termomodernizacja
f. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: standardowe przełączniki w przyłączach elekt.
g. Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:
− lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych
− w odległości do 2 km nie znajduje się rzeka
− lokalizacja w 1997 r.i 2010 r. nie były objete powodzią
− w lokalizacji po roku 1997 i 2010 r. nie odnotowano szkód powodziowych
− na terenie lokalizacji w 2010 r. nie nastąpilo cofnęcie wód ze studzianek wod.-kan.
Lokalizacja 3 – Warszawa, Górczewska 89; Szpital
a) Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie: gaśnice proszkowe (GP4 i GP6) i gaśnice śniegowe (GS5)
rozmieszczone i w ilości zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi.
b) Instalacja sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu chronionego obiektu: będzie wykonana
w III kw 2015
c) Odległość o najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej – ok. 3 km, czas dojazdu ok. 4 min
d) Funkcjonuje w obrębie Szpitala zakładowa Straż Pożarna
e) Hydranty zewnętrzne: 3 (własność CLRiMP ATTIS)
f)
Hydranty wewnętrzne; 17
g) Dane dotyczące konstrukcji obiektu:
− rok budowy: 1972
− liczba kondygnacji: 7 i piwnica
− materiał konstrukcji ścian: beton, cegła
− materiał konstrukcji stropów: płyta żelbetonowa
− materiał konstrukcji i pokrycia dachu: płyta żelbetonowa, papa
− data i zakres remontu: 2005-2012, wymiana stolarki okiennej, podział budynku na strefy pożarowe,
wymiana wewnętrznej sieci hydrantowej, remont generalny piętra 5 i 6, remont łącznika I p.
− remont instalacji c.o 2013
h) Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: standardowe przełączniki w przyłączach elekt., ups zasilający
serwerownię
i)
Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:
− lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych
− w odległości do 2 km nie znajduje się rzeka
− lokalizacja w 1997 r.i 2010 r. nie były objete powodzią
− w lokalizacji po roku 1997 i 2010 r. nie odnotowano szkód powodziowych
− na terenie lokalizacji w 2010 r. nie nastąpilo cofnęcie wód ze studzianek wod.-kan.
Lokalizacja 4 – Warszawa, Śliska 5; Przychodnia
Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie: gaśnice proszkowe (GP4 i GP6) i gaśnice śniegowe (GS5)
rozmieszczone i w ilości zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi.
b. Odległość o najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej – ok. 1,5 km, czas dojazdu ok. 3 min
c. Hydranty zewnętrzne: 2 w ulicy odległość < 75m (własność MPWiK)
d. Hydranty wewnętrzne; 4
e. Dane dotyczące konstrukcji obiektu:
− rok budowy: 1966
− liczba kondygnacji: 4 i piwnica
− materiał konstrukcji ścian: żelbeton, cegła
− materiał konstrukcji stropów: żelbeton
− materiał konstrukcji i pokrycia dachu: żelbeton, papa
− data i zakres remontu: 2005-2007, wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu, montaż windy, wymiana
pionów wod.-kan.
− Termomoderniazcja 2015. Wymiana stolarki okiennej, naprawa dachu, montaż windy, wymiana
pionów wodno-kan, wymiana oświetlenia na energooszczędne
f. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: standardowe przełączniki w przyłączach elekt.
g. Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:
− lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych
− w odległości do 2 km nie znajduje się rzeka
a.
STR
89.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
−
−
−
lokalizacja w 1997 r.i 2010 r. nie były objete powodzią
w lokalizacji po roku 1997 i 2010 r. nie odnotowano szkód powodziowych
na terenie lokalizacji w 2010 r. nie nastąpilo cofnęcie wód ze studzianek wod.-kan.
Lokalizacja 5 – Warszawa, Pawińskiego 2; Przychodnia
a) Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie: gaśnice proszkowe (GP4 i GP6) i gaśnice śniegowe (GS5)
rozmieszczone i w ilości zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi.
b) Odległość o najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej – ok. 8 km, czas dojazdu ok. 10 min
c) Hydranty zewnętrzne: 2 w odległości ok. 75 m (własność MPWiK)
d) Hydranty wewnętrzne; 7
e) Dane dotyczące konstrukcji obiektu:
− rok budowy: 1933
− liczba kondygnacji: 3 (w tym strych) i piwnica (suteryna)
− materiał konstrukcji ścian: cegła
− materiał konstrukcji stropów: beton
− materiał konstrukcji i pokrycia dachu: drewno, papa
− data i zakres remontu: 2008-2012, naprawa dachu, zabezpieczenie ogniochronne strychu i dachu,
naprawy budowlane
f)
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: standardowe przełączniki w przyłączach elekt.
g) Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:
− lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych
− w odległości do 2 km nie znajduje się rzeka
− lokalizacja w 1997 r.i 2010 r. nie były objete powodzią
− w lokalizacji po roku 1997 i 2010 r. nie odnotowano szkód powodziowych
− na terenie lokalizacji w 2010 r. nie nastąpilo cofnęcie wód ze studzianek wod.-kan.
Lokalizacji 6 – Warszawa, Górczewska 89; Przychodnia główna
a. Urządzenia gaśnicze uruchamiane ręcznie: gaśnice proszkowe (GP4 i GP6) i gaśnice śniegowe (GS5)
rozmieszczone i w ilości zgodnie z istniejącymi przepisami przeciwpożarowymi.
b. Odległość o najbliższej jednostki Państwowej Straży Pożarnej – ok. 3 km, czas dojazdu ok. 4 min
c. Hydranty zewnętrzne: 3 (własność CLRiMP ATTIS)
d. Hydranty wewnętrzne: 14
e. Dane dotyczące konstrukcji obiektu:
− rok budowy: 1968
− liczba kondygnacji: 2 i piwnica
− materiał konstrukcji ścian: beton, cegła
− materiał konstrukcji stropów: płyta żelbetonowa
− materiał konstrukcji i pokrycia dachu: płyta żelbetonowa, papa
− data i zakres remontu: 2005-2012; wymiana stolarki okiennej, remont węzła cieplnego, wymiana sieci
hydrantowej wewnętrznej, częściowy remont budowlany wewnątrz obiektu
f. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe: standardowe przełączniki w przyłączach elekt.
g. Dane dotyczące zagrożenia powodziowego:
− lokalizacje nie znajdują się na terenach zalewowych
− w odległości do 2 km nie znajduje się rzeka
− lokalizacja w 1997 r.i 2010 r. nie były objete powodzią
− w lokalizacji po roku 1997 i 2010 r. nie odnotowano szkód powodziowych
− na terenie lokalizacji w 2010 r. nie nastąpilo cofnęcie wód ze studzianek wod.-kan.
Dane dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Lokalizacja 1 – Warszawa, ul. Górczewska 89; Szpital, Przychodnia
1.
System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny
2.
System wywołujący alarm w agencji ochrony mienia
3.
Stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia
4.
Dozór pośredni
5.
Oświetlenie całej posesji
6.
Ogrodzenie całej posesji
7.
Monitoring (kamery) i czujki ruchu
8.
Drzwi zamykane są na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe
STR
90.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
9.
10.
11.
12.
Drzwi zewnętrzne posiadają zwiększona odporność na włamania potwierdzone atestem
W oknach zamontowane są kraty
Gotówka przechowywana w szafir pancernej
Zabezpieczenie pomieszczeń kasowych - SWiN
Lokalizacja 2 – Warszawa, ul. Pawińskiego 2; Przychodnia
1. Stały dozór wykonywany przez agencję ochrony mienia
2. Oświetlenie całej posesji
3. Ogrodzenie całej posesji
4. Drzwi zamykane są na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe
5. Drzwi zewnętrzne posiadają zwiększona odporność na włamania potwierdzone atestem
6. W oknach zamontowane są kraty
Lokalizacja 3 – Warszawa, ul. Nowogrodzka 62A; Przychodnia
System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny
System wywołujący alarm w agencji ochrony mienia
Dozór pośredni
Oświetlenie całej posesji
Ogrodzenie całej posesji
Drzwi zamykane są na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe
Drzwi zewnętrzne posiadają zwiększona odporność na włamania potwierdzone atestem
W oknach zamontowane są kraty
Lokalizacja 4 – Warszawa, ul. Śliska 5; Przychodnia
System antywłamaniowy wywołujący alarm lokalny
System wywołujący alarm w agencji ochrony mienia
Dozór pośredni
Oświetlenie całej posesji
Ogrodzenie całej posesji
Drzwi zamykane są na co najmniej 2 zamki wielozapadkowe
Drzwi zewnętrzne posiadają zwiększona odporność na włamania potwierdzone atestem
W oknach zamontowane są kraty
PROCEDURY
PS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PS/01
PS/02
PS/03
PS/06
PS/04
PS/05
KP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
K/PO/01
K/PBO/01
FA/01
KE/01
PH/01
FIZ/01
PP/01
Procedury Systemowe
Nadzór nad dokumentacją
Nadzór nad zapisami
Audyt wewnętrzny
Nadzór nad niezgodnościami
Działania korygujące
Działania zapobiegawcze
Księgi Procedur
Księga Procedur Ogólno Szpitalnych
Księga Procedur Zakład Chirurgiczny Ogólny
Księga Procedur Farmakoterapii
Księga Edukacji Pacjentów i Ich Rodzin
Księga Procedur Higienicznych
Księga Procedur – Fizjoterapeutycznych
Księga Procedur pielęgniarskich
I
1.
Instrukcje
Instrukcja kancelaryjna
STR
91.
PN-EN ISO 9001
rozdziały i podrozdziały
pkt 4.2.3
pkt 4.2.4
pkt 8.2.2
pkt 8.3
pkt 8.5.2
pkt 8.5.3
PN-EN ISO 9001
rozdziały i podrozdziały
pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
PN-EN ISO 9001
rozdziały i podrozdziały
Pkt 4.2.1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
2.
3.
4.
I-.4.2.4-01
I-8.2.1-01
5.
6.
7.
8.
9.
I-6.2-01
S
1.
2.
3.
4.
5.
PP/02
PM/01
PA/01
PJ/01
PO/01
6.
P/AR/01
7.
8.
9.
10.
PO/01
PO/02
RTG/01
PP/01
11.
PP/02
12.
13.
14.
PP/03
PE/01
PE/02
15.
P/BO/01
16.
P/BO/02
17.
18.
19.
P/ENDO/01
P/REH/01
DAG/01
20.
DAG/02
21.
DAG/03
22
23
24
P-7.5.1-01
25.
26.
P-6.2-01
PP-6.2-01
Nadzór nad dokumentacją prowadzoną w formie elektronicznej
Instrukcja Archiwalna
Badanie satysfakcji pacjenta
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca
postępowania z substancją niebezpieczną mieszanina:
DESDERMAN N
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca
postępowania z substancją niebezpieczną mieszanina:
KODAN
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca
postępowania z substancją niebezpieczną preparat:
MIKROZID LIGUID- zawierający ETANOL
Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dotycząca
postępowania z substancją niebezpieczną preparat:
PERFEKTAN TB
Adaptacja pracowników
Procedury i standardy wewnątrz oddziałowe
Procedury Pielęgniarskie Zakład Rehabilitacji
Procedury Medyczne
Procedury Anestezjologiczne
Procedura zgłoszenia i analizy zdarzeń niepożądanych
Procedura udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom
Procedura zasady dostępu do dokumentacji medycznej poza
godzinami pracy archiwum zakładowego
Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentom
Procedura nadzór nad dokumentacją medyczną
Dokumenty i instrukcje pracowni diagnostyki obrazowej
Misja i cele opieki pielęgniarskiej
Stosowanie przez pielęgniarki leków poza zleceniem
lekarskim
Prawidłowe oznakowanie strzykawkowej pompy infuzyjnej
Rozpoznawanie i wygaszanie ogniska epidemicznego
Kliniczne postacie zakażeń szpitalnych wg CDC
Procedura postępowania z narzędziami chirurgicznymi, po
zabiegu operacyjnym w szpitalu, którym nie ma centralnej
sterylizatorni
Procedura postępowania z narzędziami i sprzętem
medycznym w strefie czystej sterylizatorni
Procedura mycia i dezynfekcji endoskopów
Mycie i dezynfekcja sprzętu rehabilitacyjnego
Procedura nadzorowania aparatury i urządzeń medycznych
Procedura systemu zgłaszania awarii aparatury i urządzeń
medycznych
Procedura planowej konserwacji i przeglądów aparatury,
urządzeń medycznych
Zasady postępowania i przechowywania substancji i
materiałów niebezpiecznych
Program zapobiegania wypadkom i urazom
Postępowanie w zakresie działań następczych
poekspozycyjnych
Szkolenia
Plan Przebiegu procesu zasoby personalne
STR
92.
pkt 4.2.4
pkt. 4.2.4
pkt 8.2.1
PN-EN ISO 9001
rozdziały i podrozdziały
Pkt. 7.5
Pkt. 6.2
Pkt. 6.2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
1.
2.
KJ
KJ/01
KJ/ZDO/01
Księgi Jakości
Księga Jakości Centrum ATTIS
Księga Jakości Zakładu Diagnostyki Obrazowej
LECZNICTWO OTWARTE
1.
KP 1-7.5
2.
KP 4-7.5
3.
KP 3-7.5
1.
2.
P-7.5-01
P-4.3.4-02
1.
I-4.2.4-01
Księgi Lecznictwa otwartego
Księga Lecznictwa Otwartego
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Księga Procedur Pediatrycznych
Księga procedur Lecznictwa Otwartego
Procedury Stomatologiczne
Procedury Lecznictwa Otwartego
Nadzór nad lekami i wyrobami medycznymi
Nadzór nad dokumentacja medyczną w lecznictwie otwartym
Instrukcje
Udostępnianie dokumentacji medycznej w lecznictwie
otwartym
STR
93.
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 7.5
Pkt. 4.2.4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK 10 – INFORMACJA O SZKODOWOŚCI
Rok zgłoszenia
Wartość szkody/
wysokość
roszczenia PLN
Przyczyna szkody
Szkód
łącznie/rezerw
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych*
2011-2015
Brak szkód
0/0
0/0
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku*
2011-2015
Brak szkód
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
25 000,00
0/1
Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów*
2011-2015
Brak szkód
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego*
2011-2015
Brak szkód
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**
2011
Brak szkód
2012
Podczas zabiegu laparoskopowego wycięcia
pęcherzyka żółcióciowego doszło do poparzenia
posiadka lewego i obu łapatek (REZERWA)
2013
Brak szkód
0/0
0/0
2014
Brak szkód
Rozszczenie złożeno w sierpniu 2015 do Attisu i do
Centrum Zdrowia Medycznego w Żyradowie.
Pacjentka odbyła zabieg w Attis, a na konsultacje i
następne czynności medyczne odbyły się w Centrum
Zdrowia Medycznego w Żyradowie (REZERWA).
Sprawa w sądzie.
0/0
0/0
277 126,38
0/1
2015
Informacja o szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych***
Szkody
Rezerwy
Rok zgłoszenia
Łączna wartość szkód
Liczba szkód
Łączna wartość
Liczba zdarzeń
Ubezpieczenia pojazdów służbowych OC
2011
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
2014
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
Ubezpieczenia pojazdów służbowych AC
2011
0
0
0
0
2012
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
2014
800
1
0
0
2015
181
1
0
0
Ubezpieczenia pojazdów służbowych NNW
STR
94.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
2011-2015
0
0
0
0
*informacja o szkodowości w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdzanień losowych, ubezpieczeniu mienia
od kradzieży z wałanianiem i rabunku, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia,
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, stan na dzień: X 2015 uzyskany od
Ubezpieczyciela
** informacja o szkodowości w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, stan na dzień:X 2015 uzyskanych od
Ubezpieczyciela
*** informacja o szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych, stan na dzień: X 2015 uzyskanych od
Ubezpieczyciela
STR
95.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
ZAŁĄCZNIK 11 – WYKAZ POJAZDÓW
Nr rej
WY79177
WY2347F
WXX871X
WY68418
Pojazd nr 5
Specjalny
samochód
przeznaczenie
karetka sanitarna,
Renault Trafic
WY2417G
WY4769G
WY4563G
Nr nadwozia
Stan licznika
(km)
Poj. silnika
(cm3)
Moc (kW)
TMBHE217972084931
ZFA22500000040104
WFOLXXGGVLVA19953
UF1FC07HF31874800
VF1FLB1A6DY517736
WDF4157031U104211
WDF4157031U105630
172700
48200
134740
164800
39920
23700
28190
1968
1248
2496
1461
1995
1461
1461
104
55
75
48
84
66
66
Liczba miejsc
5
5
9
4+1 leżące
4+1 leżące
5
5
Rok produkcji
2006
2008
1997
2004
2013
2012
2012
3
2
Rodzaj,
marka, typ
pojazdu
Pojazd nr 1
Pojazd nr 2
Pojazd nr 3
Pojazd nr 4
Osobowy, Skoda
Octavia
Osobowy, Fiat
Fiorino Qubo
Ciężarowy, Ford Transit
Specjalny samochód
przeznaczenie karetka
sanitarna, Renault
Kangoo Express
Liczba kluczy
2
2
Zabezpieczenia
Autoalarm
Immobiliser
Wartość
pojazdu (PLN)
21 200zl
10 600zl
5 600zl
27 360zl
Pojazd nr 7
Osobowy, Mercedes
Citan
Osobowy, Mercedes
Citan
2
2
2
Immobiliser
Immobiliser
Immobiliser
150 000zl
47 800zl
47 600zl
15.05.2015-14.05.2016
15.05.2015-14.05.2016
Nosze F-2, fotel
kardilodiczny,
defibrylator PIC50, ssak
OB. 1000, reduktor
Me2diregii
Wyposażenie
dodatkowe
Okres
ubezpieczenia
(obow. dok.)
Pojazd nr 6
04.01.2015-03.01.2016
16.05.201515.05.2016
02.12.2014-01.12.2015
16.12.2015-15.12.2016
STR
96.
09.08.2015-08.08.2016
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjne
Centrum Leczniczo – Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie
© PWS KONSTANTA S.A.
STR
97.

Podobne dokumenty