Przepompownia KESSEL AqualiftF LW 600 bez ATEX

Komentarze

Transkrypt

Przepompownia KESSEL AqualiftF LW 600 bez ATEX
Instrukcja zabudowy, obsługI I konserwacjI
Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX
do ścieków zawierających fekalia
do zabudowy w ziemi
Zalety produktu
Prosty i szybki montaż dzięki
małej masie
Wysokie bezpieczeństwo
dzięki wodoszczelności
i odporności na media
agresywne
Nasada teleskopowa regulowana pod względem wysokości
i nachylenia
LW 600
Uruchomienie
Instruktaż
Zmiany techniczne zastrzeżone
Instalację
przeprowadził zakład specjalistyczny:
Nazwisko/podpis
Stan 04/2012
Data
Miejscowość
Pieczęć firmy specjalistycznej
Nr 328-198
spis treści
1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
2. Informacje ogólne
2.1
2.2
2.3
3. Dane techniczne
...........................................................................................................strona
3
Zakres zastosowania .........................................................................strona
Opis urządzenia .................................................................................strona
Wykonania .........................................................................................strona
5
5
6
...........................................................................................................strona
7
4. Zabudowa i montaż
4.1
4.2
4.3
4.4
Montaż systemu studzienek...............................................................strona
Podłączenie przewodów rurowych.....................................................strona
Pozycjonowanie sondy alarmowej .....................................................strona
Zakładanie pompy (pomp) .................................................................strona
8
9
10
10
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
Wskazówki ogólne .............................................................................strona
Przygotowania do uruchomienia ........................................................strona
Uruchomienie .....................................................................................strona
Zaprzestanie użytkowania/składowanie.............................................strona
11
11
11
11
6. Inspekcja i konserwacja
...........................................................................................................strona
12
7. Części zamienne
...........................................................................................................strona
13
8. Gwarancja
...........................................................................................................strona
15
9. Deklaracja zgodności
...........................................................................................................strona
16
10. Protokół przekazania
...........................................................................................................strona
17
Uruchomienie
Szanowny Kliencie,
cieszymy się z wyboru naszego produktu.
Całkowite urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało poddane surowej kontroli jakości. Prosimy jednak natychmiast skontrolować,
czy urządzenie zostało dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W razie zauważenia szkód transportowych prosimy skontaktować się z dostawcą.
Przed montażem i uruchomieniem przepompowni KESSELAqualift F należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
KESSEL Sp z o.o.
1. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Podczas montażu, obsługi, konserwacji i napraw urządzenia należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz
norm DIN i VDE, jak również lokalnych przepisów dotyczących zasilania w energię elektryczną.
Poza tym należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed wybuchami w technicznych urządzeniach odprowadzających ścieki. W miejscach zagrożenia, np. przepompowniach i w oczyszczalniach
ścieków podlegających pod ubezpieczenia od wypadków i będących pod kontrolą organów administracji publicznej należy przewidzieć urządzenia w wykonaniu zabezpieczonym przed wybuchem. Zabudowę, wykonanie instalacji elektrycznej i rozruchu może wykonać wyłącznie fachowy personel.
Kwalifikacje i szkolenia personelu
Personel obsługujący, wykonujący prace konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe musi dysponować odpowiednimi
kwalifikacjami do wykonywania tych prac.
Użytkownik urządzenia musi uregulować kwestie odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru personelu. Jeśli personel
nie posiada koniecznych umiejętności, należy go przeszkolić i poinstruować. Może to się odbywać w razie potrzeby na
zlecenie użytkownika pompy przez producenta / dostawcę.
Poza tym użytkownik musi zagwarantować, aby treść instrukcji obsługi została zrozumiana przez personel. Musi się
przy tym odbyć udokumentowane szkolenie.
Zagrożenie porażeniem wysokim napięciem
Urządzenie wykazuje napięcia elektryczne i steruje obracającymi się, mechanicznymi częściami. W przypadkuniezachowania ostrożności może dojść do poważnych szkód materialnych, obrażeń ciała lub nawet do wypadków śmiertelnych.
Przed rozpoczęciem wykonywania wszelkich prac na urządzeniu należy je odłączyć od sieci! Wyłącznik główny i bezpieczniki muszą być wyłącznone, czyli odłączone od napięcia i zabezpieczone przed ponownym załączeniem. Jeśli są
tylko bezpieczniki, wówczas należy je odłączyć i umieścić na nich wskazówkę, aby żadna osoba trzecia ponownie nie
włączyła bezpiecznika głównego.
Do wszystkich prac elektrycznych na urządzeniu odnoszą się przepisy VDE 0100.
Urządzenie należy wyposażyć w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RCD) o natężeniu nominalnym nie większym niż
30mA.
Urządzenie sterujące oraz pływak lub sterowanie poziomem są pod napięciem i nie można ich otwierać. Prace na instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Pojęcie wykwalifikowanego elektryka zdefiniowane jest w VDE 0105.
Należy upewnić się, że kabel elektryczny, jak również elementy elektryczne urządzenia znajdują się w nienagannym
stanie. W razie stwierdzenia ich uszkodzenia, urządzenia nie wolno włączać lub, jeśli pracuje, trzeba je natychmiast
wyłączyć.
Niebezpieczeństwo poparzenie rąk i palców
Silnik napędowy może podczas pracy powodować powstanie wysokich temperatur.
Niebezpieczeństwo zranienia rąk i palców
Prace na pompie można przeprowadzać tylko wtedy, gdy prąd jest odłączony a ruchome części się już nie obracają.
Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych uważać na ostre krawędzie.
Niebezpieczeństwo upadku/zgniecenia/uderzenia
Podczas wchodzenia do studzienki istnieje niebezpieczeństwo pośliźnięcia. Należy zapewnić odpowiedni sprzęt do tego
celu. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo wchodzenie do studzienki musi nadzorować druga osoba.
3
1. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Niebezpieczeństwo ze względu na duży ciężar/stabilność części urządzenia
Zamontowane części studzienki ważą, w zależności od wyposażenia ok. 40 - 60 kg, pokrywy studzienek 50 - 90 kg oraz
pompy 15 kg. Części mogą być montowane i podnoszone tylko przez dwie osoby przy zastosowaniu odpowiednich podnośników z zachowaniem ostrożności i przy stosowaniu wyposażenia ochronnego (np. obuwie ochronne).
.
Zagrożenia dla zdrowia/osobiste wyposażenie ochronne
Urządzenie kanalizacyjne tłoczy ścieki niezawierające fekaliów, które zawierać mogą substancje szkodlie dla zdrowia.
Podczas wszelkich prac na urządzeniu należy zwrócić uwagę na to, aby nie doszło do kontaktu pomiędzy ściekami ani
zanieczyszczonymi przez nie cześciami urządznia z oczami, ustami i skórą. W przypadku bezpośredniego kontaktu ze
ściekami zabrudzone fragmenty skóry oczyścić i zdezynfekować.
Poza tym atmosfera w systemie studzienek może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Przed wchodzeniem do studzienki należy zadbać, aby istniała dostateczna wymiana powietrza lub podczas wchodzenia miała miejsce odpowiednia wentylacja wymuszona.
Zalecamy używanie przenośnego urządzenia ostrzegania o występowaniu gazów z alarmem optycznym i akustycznym.
Ochrona przed hałasem
Podczas pracy pomp(y) należy się liczyć z powstawaniem hałasów, które w zależności od sytuacji zabudowy mogą stanowić zakłócenia. Jeśli stawiane są wymagania co do dopuszczalnych hałasów, należy w tym celu przewidzieć odpowiednie środki.
Należy przestrzegać zasad budowlanej ochrony przed hałasem DIN 4109. Dotyczy to między innymi izolacji akustycznej zbiornika oraz kompletnej istalacji przewodów rurowych (przewód dopływowy, odpowietrzający, pusta rura na kable,
przewód tłoczny).
Włączanie/rozruch pompy
Przed zastosowaniem na miejscu należy przeprowadzić kontrolę.
Użytkowanie pompy zgodne z przeznaczeniem jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji.
•
•
•
•
Należy wykluczyć pracę na sucho lub prawie sucho!
Należy przestrzegać minimalnych głębokości zanurzenia!
Pompy nie wolno używać, jeśli ktoś przebywa w wodzie.
Pompa tworzy nadciśnienie tłoczące.
Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi obowiązujące wskazówki bezpieczeństwa dotyczące zabudowy, eksploatacji, konserwacji i uruchomienia agregatu oznakowane są następującymi symbolami:
Ogólny symbol zagrożenia według ISO 3864-B-3-1 do oznaczania zagrożenia dla ludzi.
Symbol zagrożenia według ISO 3864-B-3-6 w celu ostrzegania przez napięciem elektrycznym.
Uwaga!
To słowo oznacza wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może być źródłem zagrożenia dla maszyny i
jej działania.
Niniejsza instrukcja obsługi musi być stale dostępna w pobliżu urządzenia.
4
2. Informacje ogólne
2.1 Zakres zastosowania
LW 600
Przepompownie tłoczą automatycznie napływające poniżej poziomu
kanału i zalewania ścieki zawierające fekalia zgodnie z przepisami
normy EN 12056 do kanału. Zasadniczo przeznaczone są one tylko
do ścieków domowych, przykładowo do domów jedno- i wielorodzinnych, zakładów rzemieślniczych, hoteli i restauracji, domów towarowych, szpitali i szkół.
Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w przypadku, gdzie nie występują wymagania ATEX.
Jeśli dopływ ścieków do przepompowni podczas normalnej pracy nie
może zostać przerwany, wówczas musi być ona dodatkowo wyposażona w drugie urządzenie tłoczące o takiej samej wydajności – i jeśli
to konieczne – musi się ono włączać samoczynnie (urządzenie dwupompowe zamiast jednopompowego).
Przepompownia KESSEL
Aqualift F jest przeznaczona
do zabudowy w ziemi poza budynkiem. Urządzenia są przeznaczone
do pracy przy temperaturach ścieków do 35º. Zabudowę wewnątrz
budynków zaleca się tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną przy tym
wymogi co do stosowania wodoszczelnych płyt podłogowych. Poza
tym należy zwrócić uwagę na wystarczającą wysokość stropu umożliwiającą wyjmowania pompy.
2.2 Opis urządzenia
Przepompownie KESSEL Aqualift F jako urządzenie jedno- lub dwupompowe składa się z następujących głównych podzespołów:
1. jedna lub dwie pompy
2. KESSEL LW 600
3. Klapa zwrotna (klapy zwrotne)
4. króciec przewodu tłocznego DA 40 mm do
połączenia klejonego PVC
5. przyłącze przewodu odpowietrzającego DN 100
6. przyłącze rury ochronnej na kable DN 100
7. rura dopływowa DN 150
8. warianty sterowania:
- pływak (bez zgłaszania alarmu)
- dzwon zanurzeniowy + sonda alarmowa
(wersje Tronic Mono i Duo)
Pompy, pozostałe podzespoły studzienki i elektryczne urządzenie sterujące są dostarczane jako osobne części. Pompy są dostarczane w
nasadzie. Należy je założyć dopiero po kompletnym montażu.
Uwaga!
Należy zadbać o wystarczające odpowietrzanie i napowietrzanie.
5
6
5
4
2
3
7
1
8
Rys. 1
2. Informacje ogólne
2.3. Wykonania
2.3.1 Rysunek wymiarowy przepompowni LW 600 (T1, T2, T3)
Zawsze układać
wznosząco
Układać bez skręcania/
zginania.
Rys. 2 przedstawia art. nr 825811B
**Ciężar: ok. 130 kg
Rys. 3 przedstawia art. nr 825 821B
**Ciężar: ok. 145 kg
Rys. 4 przedstawia art. nr 825 831B
**Ciężar: ok. 160 kg
KTP 1000
1 pompa z pływakiem
1 pompa z urządz. sterowniczym
z funkcją samodiagnozy SDS
2 pompy z urządz. sterowniczym
z funkcją samodiagnozy SDS
Głęb. zabudowy T* w mm
Nr art.
klasa A/B klasa D
Nr art.
klasa A/B klasa D
Nr art.
klasa A/B klasa D
T1
T2
T3
800 - 1200
1300 - 1750
1800 - 2250
827 710 B
827 720 B
827 730 B
827 710 D
827 720 D
827 730 D
* minimalna głębokość zabudowy dzięki możliwości skrócenia nasady
827 711 B
827 721 B
827 731 B
827 711 D
827 721 D
827 731 D
826 711 B
826 721 B
826 731 B
826 711 D
826 721 D
826 731 D
**pokrywa w klasie D: do tego 30 kg pokrywa klasa B
6
3. dane techniczne
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Przepompownia służy jako urządzenie jednopompowe lub dwupompowe do odwadniania posesji i budynków. Dzwon zanurzeniowy
umożliwia ustalanie stanu wody (pomiar ciśnienia spiętrzeniowego).
Medium eksploatacyjne należy umieścić poza strefą zagrożoną wybuchem.
Wskazówki dotyczące zabudowy/montażu
• Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych.
• Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu.
Szczególne wymagania zapewniające bezpieczną pracę
patrz głębokość nieprzemarzająca 4.1.1.
Utrzymanie/konserwacja
• W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych zmian. Naprawy wykonywać może jedynie serwis KESSEL.
Długości podłączeniowe dzwonu zanurzeniowego
Rys. 6
Wykresy wydajności
KTP 1000
[m]
9
8
7
6
5
4
3
2
1
KTP 1000
2
4
6
8
KTP 1000 z kołem tnącym
10 [Qm3/h]
z kołem
tnącym
Masa
10,5 kg
Moc P1 / P2
1080 W / 620 W
Liczba obrotów
2800 min-1
Napięcie robocze
230 V; 50 Hz
Prąd znamionowy
4,9 A
Maks. wyd. tłoczenia
11,5 m3/h
Maks. wys. podnosz.
10 m
Temp. medium tłocz.
35º
Rodzaj ochrony
IP68
Klasa bezpieczeństwa
I
Ochrona silnika
zintegrowane
Typ przyłącza
Schuko
Długość kabla
5 m; 3 x 1 mm2
Konieczny bezpiecznik
10 A
Tryb pracy
S3 - 30 %
Wys. przełącz.pływaka
włącz/wyłącz
200 mm / 85 mm
Rys. 7
7
4. zabudowa i montaż
Uwaga!
- Zagrożenie ze względu na duży ciężar
- Zmontowana wstępnie część dolna studzienki, pokrywa studzienki
oraz pompa/pompy ważą ponad 190 kg w zależności od wykonania.
Części muszą być montowane i podnoszone tylko w odpowiedni
sposób z zachowaniem ostrożności i przy stosowaniu odpowiedniego wyposażenia.
- Niebezpieczeństwo przewrócenia się
- Przed napełnianiem wykopu istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się studzienki. Dlatego wchodzenie do studzienki może nastapić
dopiero po całkowitym jej podsypaniu.
zabudowa bez wody gruntowej
Bruk granitowy
Bruk betonowy
Bruk betonowy
Tłuczeń 4-6 cm
Tłuczeń 4-6 cm
30 cm beton mineralny (tłuczeń)
30 cm beton mineralny (tłuczeń)
Ziemia
Ziemia
4.1 Montaż systemów studzienek ogólnie
Podłoże należy wyrównać i wypoziomować za pomocą warstwy tłucznia o grubości 30 cm. Na to położyć ok. 10 cm grysu. Teraz można
umieścić studzienkę w taki sposób, aby dobrze przylegała do podłoża.
Należy przy tym zwrócic uwagę na położenie dopływu, przewody odpowietrzajace i rury ochronne na kable a także na położenie przewodu tłocznego (patrz rozdział 4.2).
Studzienkę należy wypełnić tłuczniem (grupa G1 według ATV-A127)
warstwami 30 cm i zagęścić. Przy osiągnięciu wysokości dla przyłączy
rur (dopływ i przewód tłoczny) należy je odpowiednio podłączyć (por.
rozdział „Podłączanie przyłączy rurowych“).
 Podczas zabudowy systemu studzienek należy zwrócić
uwagę na odpowiednią klasę obciążeń. Przy zabudowie na
terenie o ruchu pieszym (klasa A/B) i powierzchniach pod
lekki ruch kołowy (klasa (A/B) nasadę należy nałożyć wibracyjnie w podłoże (patrz rys. 9).
 Przy zabudowie na terenach pod ruch kołowy (klasa D) należy wokół nasady zabetonować płytę nośną (wysokość = 180
mm ok. 2,3 x 2,3 m. Na życzenie udostępniamy schemat
szalunku i zbrojeń.
 Przy zabudowie na terenach zagrożonych wodą
gruntową system studzienek należy zabezpieczyć przed spychaniem. Studzienka LW 600 jest odporna na wodę gruntową
(do 2,5 m), musi posiadać jednak betonowe zabezpieczenie
przed spychaniem (wysokość ok. 30 cm, szerokość ok. 30 cm)
dookoła studzienki (powżej pierścienia do przyłożenia poziomnicy).
 Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy.
Ziemia
Rys. 8
System studzienek LW 600 jest gotowy do zabudowy i wystarczy tylko
jeszcze zamontowanie nasady. W tym celu należy założyć uszczelkę
na studzienkę, nasmarować ją i nasadę dopasować do poziomu podłoża. Należy zwrócić uwagę na to, aby nasada nie przylegała bezpośrednio przewodu tłocznego, tylko została odpowiednio skrócona
lub wycięta.
Załączoną rurę tłoczną należy nakręcić na pompę (pompy) i razem z
nimi założyć do studzienki. Pompę podłącza się do przewodu tłocznego za pomocą czerwonej dźwigni blokującej.
Montaż przewodu pionowego
Naciągnąć pierścień
uszczelniający
na przewód
i dokręcić go za pomocą
2 śrub na pompie
(rys. 9).
4.1.1 Montaż systemu studzienek LW 600
Przed zabudową należy koniecznie zwrócić uwagę na to, żeby rury
tłoczne po zabudowie leżały na głębokości nieprzemarzającej. Poza
tym głębokość zabudowy należy dobrać w taki sposób, aby pobieranie
pompy (przyłącze rury ciśnieniowej) było dostępne tylko z góry, ponieważ studzienka LW 600 nie jest studzienką, do której można by
wchodzić. Nie można dlatego używać elementów przedłużających.
8
4. zabudowa i montaż
dardowy plan oszalowania i zbrojenia jest dostępny w firmie KESSEL
(grubość płyty betonowej ok. 18 cm, wielkość ok. 2,3 x 2,3 m).
4.1.2 Dopasowanie do poziomu podłoża
Podczas ustawiania teleskopowej nasady na podłożu należy
zwrócić uwagę na następujące punkty:
• Zabudowa w bruku
• Jeśli powierzchnia zostanie ostatecznie wybrukowana, nasadę należy wyniwelować 2 cm wyżej niż warstwa końcowa. Przy dobijaniu
bruku za pomocą płyty należy dobić także nasadę. Należy przy tym
zwrócić uwagę na to, aby płyta pokrywy była założona (patrz rys.
8+14), aby zapobiec odkształceniu nasady przy nakładaniu wibracyjnym.
• Zabudowa w powierzchniach pod ruch kołowy
• Teleskopową nasadę należy podeprzeć zbrojoną płytą nośną z betonu. Konkretne wykonanie płyty betonowej musi być oblilczone pod
względem statycznym odpowiednio do warunków lokalnych. Stan-
• Pozostałe
• W celu dopasowania do istniejącego poziomu podłoża może okazać
się konieczne odpowiednie skrócenie nasady. Należy to wykonać w
miarę możliwości prosto. Następnie należy usunąć zadziory i opiłki.
• Załączony klucz do wyjmowania należy przechowywać w łatwo dostępnym i suchym miejscu, np. w pobliżu elektrycznego urządzenia
sterowniczego.
4.2 Podłączenie przewodów rurowych
Rura na kable
(przyłącze DN 100)
Przewód odpowietrzający
(przyłącze DN 100)
Uwaga!
Wszystkie przewody przyłączeniowe należy
układać ze spadkiem do studzienki.
Urządzenie sterownicze
(opcjonalnie)
Przewód dopływowy (króćce
przyłączeniowe DN 150)
Przewód tłoczny
(króciec przyłączeniowy DA 40 mm) musi
być prowadzony według PN EN 12056
ponad poziom zalewania!
Wszystkie przewody rurowe należy ułożyć w taki sposób, aby mogły
się samoczynnie opróżniać. Wszystkie przyłącza przewodów w budynku muszą być wykonane w sposób elastyczny z tłumieniem (DIN
4109). Przyłącza rur DN 150 dla przewodu doprowadzającego, przewodu odpowietrzającego i rury ochronnej na kable można wykonać za
pomocą zwykłej rury KG DN 100 lub DN 150.
Przewód doprowadzający należy ułożyć ze spadkiem (1-2 %) odpowiednio do EN 12056 do studzienki KESSEL, należy to wykonać możliwie prosto. Unikać zagięć itp. Przyłącze do króćca na systemie studzienek można wykonać za pomocą złączki podwójnej.
Przez rurę ochronną na kable (DN 100) należy poprowadzić wszystkie konieczne kable elektryczne od i do przepompowni. Nie można ich
używać do żadnego innego celu. W przypadku rury ochronnej na
kable można używać wyłącznie kolanek 30° lub 45°, by ułatwić wcią-
9
Rys. 15
ganie koniecznych kabli (np. wciąganie za pomocą drutu).
Rura ochronna na kable po wykonaniu podłączenia do prądu - musi
koniecznie zostać zamknięta w sposób hermetyczny i wodoszczelny
(np. za pomocą pianki lub zatyczek skręcanych PG). Unika się w ten
sposób rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów w budynku,
a w sytuacjach ekstremalnych wystąpienia w wody w piwnicy przy ekstremalnie silnym przepływie zwrotnym.
Przewód odpowietrzający(DN 100) zapewnia wyrównanie ciśnień w
stosunku do ciśnienia powietrza zewnętrznego poprzez napełnianie
lub opróżnianie urządzenia powietrzem napływającym lub odpływającym. System studzienek KESSEL powinien być z reguły instalowany w pobliżu budynku. Przewód odpowietrzający musi być prowadzony w miarę możliwości prosto na dach, aby uniknąć
nieprzyjemnych zapachów.
4. zabudowa i montaż
Przy podłączaniu przewodu dopływowego i odpowietrzającego należy
nasmarować i założyć załączone uszczelki w otworach w przejściówce a następnie wsunąć rury KG lub kształtki KG.
Przewód tłoczny (DA 40 mm) do odprowadzania napływającej wody
brudnej do kanalizacji należy podłączyć bezpośrednio do odpowiedniego przyłącza PN 100 z PVC. Przyłacze do rur PVC może zostać wykonane za pomocą fachowego sklejenia lub do rur innych materiałów
za pomocą odpowiednich odpornych na nacisk i siły wzdłużne połączeń rurowych (np. opaski łączące).
Przewód tłoczny należy poprowadzić zgodnie z normą EN 12056 powyżej lokalnego poziomu zalewania i podłączyć do napowietrzanego
przewodu głównego lub zbiorczego. Może to mieć miejsce przez
• poprowadzenie przewodu z powrotem do budynku i tam zainstalowanie “pętli” ponad poziomem zalewania lub
• wykonanie pętli przeciwzalewowej poza budynkiem wzglednie
“w terenie” przy użyciu odpowiednich materiałów chroniących przed
mrozem (np. obrośnięty roślinnością wał ziemny, izolowana donica
z roślinami, ogrzewana zewnętrzna szafka przyłączowa).
Przewód tłoczny należy umieścić w taki sposób, aby nie były przenoszone żadne siły na urządzenie i nie istniał bezpośredni kontakt z
budynkiem (dźwięki materiałowe).
Należy zapewnić szczelność i trwałość także w przypadku obciążenia
naciskiem. Należy to sprawdzić przy rozruchu. Do przewodu tłocznego nie można podłączać żadnych innych punktów odwadnianych.
Od geodezyjnej wysokości tłoczenia wynoszącej 3 m należy przewidzieć w celu zmniejszenia uderzeń ciśnienia dodatkową klapę zwrotną
wyrównującą ciśnienie.
Dzwon zanurzeniowy (urządzenie Tronic-/Duo) służy do ustalania poziomu przełączania. Ze względu na sterowanie pneumatyczne wąż powietrza należy zawsze układać wznosząco do urządzenia sterowniczego i w razie potrzeby go skrócić. W przypadku długości przewodu
powyżej 10 m zaleca się w celu sperlenia powietrza użycie małej
sprężarki.
Przy zakładaniu pomp należy zwrócić uwagę na właściwe pozycjonowanie w dnie dnie studzienki. W tym celu pompy muszą stać swobodnie na podłożu a przewód tłoczny musi być wolny
od naprężeń. Długość kabla pomp musi być ustalona w taki sposób,
aby możliwe było wyjęcie pompy wraz z rurami, jeśli długość kabla
sond alarmowym nie wystarczy, można na podstawie przedłużki zgodnej z przepisami VDE zwiększyć całkowitą długośc do 30 m.
4.3 Zakładanie pompy (pomp)
Rys. 16
Uwaga!
Części muszą być montowane i ponoszone tylko w odpowiedni sposób
z zachowaniem ostrożności i przy stosowaniu odpowiedniego wyposażenia.
Najpierw należy skontrolować, czy studzienka i jej przewody przyłączeniowe są wolne od zanieczyszczeń, materiałów stałych i gruzu budowlanego. W razie potrzeby należy ją wyczyścić. Następnie
pompę/pompy można umieścić w studzience.
Spuszczać powoli pompę (pompy) na zamontowanym przewodzie
tłocznym do studzienki. Należy zwrócić uwagę na to, aby pompa była
umieszczona we właściwym miejscu na dnie studzienki. Mocowanie
pompy odbywa się za pomocą szybkozłącza na przewodzie tłoczonym
DA 40 mm.
Przyłącze przewodu tłocznego
Otwarte/Zamknięte
c
Otwarte/Zamknięte
e
d
a
Rys. 17
f
Otwarte/Zamknięte
Otwarte/Zamknięte
b
e
d
4.3 Pozycjonowanie sondy alarmowej
Sondę alarmową można zamocować zaciskami na głębokości zabudowy T1 na poziomym uchwycie (patrz rys. 16). Przy głębokościach
zabudowy T2 i T3 sondę mocuje się zaciskiem na przewodzie pionowym (patrz rysunki wymiarowe pod 2.3.1).
f
b
a
Rys. 18
a Wyjmowanie pompy z przewodem pionowym
b Szybkozłącze (czerwone) na przewodzie tłocznym
c Pałąk służący do wyjmowania w celu wykonania konserwacji klapy
zwrotnej
d Klapa zwrotna
e Przyłącze tłoczne PVC DA 40 mm
f Uchwyt dzwonu zanurzeniowego (wykonanie Tronic/Duo)
10
5. uruchomienie
5.1 Ogólne wskazówki
5.3 Uruchomienie
Przy rozruchu przepompowni ścieków przestrzegać przepisów normy
EN 12056-4.
Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu do sieci.
W przypadku urządzeń z przełącznikiem pływakowym odbywa się to
przez podłączenie wtyczki.
W przypadku wersji z urządzeniem sterowniczym należy przedstrzegać instrukcji zabudowy i obsługi urządzenia sterowniczego.
Teraz może nastąpić rozruch!
Po prawidłowym zakończeniu montażu całego urządzenia i wszystkich elementów dodatkowych oraz poprawnym podłączeniu rur i instalacji elektrycznej można dokonać rozruchu urządzenia.
Uwaga!
5.4 Zaprzestanie użytkowania/składowanie
Rozruch może zostać wykonany wyłącznie przez personel fachowy.
Urządzenia nie wolno uruchamiać, jeśli widoczne są uszkodzenia silnika, urządzenia sterowniczego lub kabli. Przestrzegać wskazówek
bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1 niniejszej instrukcji. Pompy
nie używać do mediów, w przypadku których nie wykazuje ona odporności.
Należy się przed rozruchem upewniż, że podane dla urządzenia napięcie znamionowe i rozdzaj prądu na miejscu zgadzają się. Przed
uruchomieniem urządzenia należy także jeszcze raz sprawdzić instalację i okablowanie. Czy przewód ochronny działa? Czy zachowano obowiązujące normy/dyrektywy, szczególnie, jeśli chodzi o strefy
zagrożone wybuchem?
5.2 Przygotowania do uruchomienia
Przy uruchamianiu należy sprawdzić następujące punkty:
- Poprawna zabudowa pompy
- Zamocowanie wszystkich wyjmowanych elementów
- Szczelność urządzenia
- Napięcie w sieci (maks. odchylenie ± 10 %)
- Szczelność mechanizmu tłoczącego ~ 1,1 kg/l
przy wyższych wartościach należy skontaktować się z producentem)
- Poprawne osadzenie elementów do ustalania poziomu
Uwaga!
Pompa może być używana tylko wtedy, jeśli nie jest możliwy dostęp
powietrza do obudowy pompy. Praca pomp bez wody prowadzi do
zwiększonego zużycia.
Uwaga!
W przypadku przepompowni Aqualift F z przełącznikiem pływakowym
należy zapewnić, aby stan cieczy nie spadł poniżej poziomu wyłączania przełącznika pływakowego.
11
• Składowanie nowych pomp
Pompa musi być przechowywana prosto w suchym miejscu i w
oryginalnym opakowaniu
Pompa pozostaje zabudowana z kontrolą gotowości do pracy
Aby zapewnić stałą gotowość do pracy, w przypadku wersji bez
urządzenia sterowniczego SDS agregat pompy powinien być
poddawany co kwartał rozruchowi na krótki czas (ok. 1 min.). Wymagany jest wystarczający poziom wody.
Pompa jest wymontowana i składowana
Przed składowaniem pompy należy przeprowadzić kontrole
i konserwację.
6. Inspekcja i konserwacja
Inspekcja
Urządzenie musi być co miesiąc kontrolowane przez użytkownika pod
kątem przełączania, gotowości do pracy i szczelności.
Uwaga!
Przed wykonywaniem wszelkich prac konserwacyjnych urządzenie
należy odłączyć od sieci! Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa!
Wszystkie opisane prace inspekcyjne i konserwacyjne może przeprowadzać wyłącznie personel fachowy. Naprawy może przeprowadzić tylko producent.
Konserwacja
Przy konserwacji przepompowni należy przestrzegać przepisów
normy EN 12056. Prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko
przez autoryzowany personel fachowy. Należy przy tym przeprowadzać następujące czynności:
• Kontrola wizualna pomp i elementów armatury
• Sprawdzenie pracy pompy, zużycia i osadów
• Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone
• Sprawdzenie systemu studzienek pod kątem silnych zanieczyszczeń. W razie potrzeby wyczyścić. Ostre narzędzia (np. szpiczaste łopaty) nie są odpowiednie ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia.
Konserwację przeprowadzać zgodnie z normą EN 12056 przynajmniej
w następujących odstępach czasu:
• co kwartał w przypadku urządzeń w zakładach
• co pół roku w przypadku urządzeń w domach wielorodzinnych
• raz w roku w przypadku urządzeń w domach jednorodzinnych
Duo.
• Punkty przełączania dzwonu zanurzeniowego mogą być sprawdzane przez długość podłączenia (rysunek wymiarowy rozdział 2.3.1)
• Sonda alarmowa musi zostać sprawdzona także pod kątem poprawnego osadzenia i wysokości zamocowania (patrz rysunek wymiarowy rozdział 2.3.1.).
• W przypadku wersji z pływakiem długość podłączonego kabla pływaka musi wynosić 80 mm. Zbyt długi kabel pływaka uniemożliwia
wyłączenie, ponieważ w ten sposób pływak leży na dnie.
Pompa
Uwaga!
Wskazówki dotyczące masy / ostrożnie przy podnoszeniu pompy!
Podczas wszelkich prac przy pompie zaleca się (po odłączeniu od
sieci) wyjęcie pompy ze studzienki, poddanie jej czyszczeniu (np. za
pomocą węża z wodą) oraz wykonanie prac kontrolnych na czystym
podłożu. Na pompie nie wolno przeprowadzać innych prac niż opisane.
Specjalne wskazówki ostrzegawcze w przypadku systemu studzienek
LW 600
Wszystkie czynności przeprowadzać poza studzienką.
Wchodzenie do studzienki LW 600 jest niedopuszczalne. W wyniku
wchodzenia uszkodzone mogą zostać na przykład uchwyty pomp.
• Wyjmowanie pompy odbywa się poprzez otwarcie czerwonego
zamykania jednoręcznego. Pompa wybierana jest ze studzienki łącznie z rurą tłoczną.
• Klapa zwrotna może być wyjmowana za pomocą czarnej dźwigni.
Ostrożnie: Opróżnia się przy tym cały przewód tłoczny.
Zalecenie: Przy konserwacji klapy zwrotnej, klapa jest w całości
rozmontowywana, w ten sposób możliwe jest opróżnianie przewodu
tłocznego. Przy konserwacji pompy należy otworzyć wyłącznie szybkozłącze, w ten sposób opróżnia się przewód tłoczny. Przy konserwacji pompy z klapą zwrotną należy otworzyć jedynie czarne szybkozłącze (rys. 17 + 18).
• Należy sprawdzić, czy na dnie studzienki nie ma osadów i w razie
potrzeby wyczyścić od góry. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić studzienki ani elementów zabudowanych.
Specjalne wskazówki dotyczące konserwacji w wykonaniu Tronic i
12
7. części zamienne
FS LW 600 Mono z pływakiem bez Atex
1a
1b
2a
2b
2c
2d
2e
2f
13 12 11
14
10
9
3a
3b (s. Kasten)
4a
5
8
6a
Poz.
1
1a
1b
2
2d
2e
2f
3
4
Oznaczenie
Pokrywa
Klasa B
Klasa D
Przewód pionowy
KTP 1000 (T1 = 800 - 1250 mm)
KTP 1000 (T2 = 1300 - 1750 mm)
KTP 1000 (T3 = 1800 - 2250 mm)
Pompa KTP 1000 z kołem tnącym
Wirnik do KTP 1000 bez obudowy spiralnej
13
Nr art.
860131
860136
400-068
400-069
400-070
28778
205-015
Poz.
5
6
8
9
10
11
12
13
14
Oznaczenie
Obudowa spiralna dla KTP 1000
Nóżka pomocy
Uszczelka przelotu rury DN 100
Uszczelka
Uchwyt klapy z klapą zwrotną
Klapa zwrotna
Element łączący
Dźwignia ryglująca
Przyłącze gwintowane Mono
Nr art.
415-003
28780
850117
298-014
400-064
298-013
298-010
157-004
400-062
7. części zamienne
Aqualift F LW 600 Mono/Duo z urządzeniem sterowniczym SDS Atex
1a
1b
20
19a
19b
2a
2b
2c
2d
2e
2f
18 17 16
15
14
13
3a
3b
4
5a
5b (s. Kasten)
12
11
6a
7
10
8a
Poz.
1
1a
1b
2
2d
2e
2f
3
3a
3b
4
5
6
7
Oznaczenie
Pokrywa
Klasa B
Klasa D
Przewód pionowy
KTP 1000 (T1 = 800 - 1250 mm)
KTP 1000 (T2 = 1300 - 1750 mm)
KTP 1000 (T3 = 1800 - 2250 mm)
Urządzenie sterownicze
Mono (urządzenie jednopompowe)
Duo (urządzenie dwupompowe)
Bateria
Pompa zanurzeniowa KTP 1000 z kołem tnącym
Wirnik do KTP 1000 bez obudowy spiralnej
Obudowa spiralna dla KTP 1000
Nr art.
860131
860136
400-068
400-069
400-070
28730
28745
197-081
400-013
205-015
415-003
Poz.
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19a
19b
20
Oznaczenie
Nóżka pomocy
Uszczelka przelotu rury DN 100
Dzwon zanurzewniowy bez węża
Wąż ciśnieniowy z PE (dostarczany z metra)
Optyczna sonda alarmowa (15 m)
Uchwyt sondy
Uchwyt klapy z klapą zwrotną
Klapa zwrotna
Element łączący
Dźwignia ryglująca
Przyłącze gwintowane
Mono (urządzenie jednopompowe)
Duo (urządzenie dwupompowe)
Uszczelka
14
Nr art.
28780
850117
400-057
298-045
80988
400-026
400-064
298-013
298-010
157-004
400-062
400-063
298-014
8. gwarancja
,F30 +69:(8*?656 <(+30<> :6<(8 -084( ,99,3 4( 78(<6 <>)68; 97696); 769:D76<(50( *?> ;9:,82( ?69:(50, ;9;50D:( 5( *?> :,H <(+30<> 786+;2:
?69:(50, <>40,5065>
,F30 76 +<@*/ 5(78(<(*/ <(+( 5(+(3 50, ?69:(50, ;9;50D:( 2;7;1C*> ?3,*(1C*> 4( 78(<6 +6 6+9:C70,50( ;46<> 3;) HC+(50( 6)50H,50( *,5>
(2: 9:<0,8+?,50( 1(<5>*/ <(+ 5(3,H> ?.A690B 50,?<A6*?50, 5( 70F40, < 78?>7(+2; <(+ ;28>:>*/ -(2: :,5 5(3,H> ?.A690B 50,?<A6*?50, 76 0*/
9:<0,8+?,50;
&( 5(78(<> 0 +69:(8*?65, < :,84050, [email protected],19?>4 *?DF*0 -084( ,99,3 6+76<0(+( < :(204 9(4>4 9:6750; 1(2 < 78?>7(+2; ;46<> 70,8<6:5,1 %
8(?0, +69:(8*?,50( 56<>*/ *?DF*0 .<(8(5*1( 6)6<0C?;1, 6+ 76*?C:2; (3, :>326 < ?(28,90, 56<,1 +69:(8*?65,1 *?DF*0
<(8(5*1( 6),14;1, 1,+>50, 78?,+406:> 56<,
28,9 .<(8(5*10 <>5690
40,90C*, 30*?C* 6+ <>+(50( 7(8:5,86<0 ;46<>
084(
,99,3
<>+A;H( 628,9 .<(8(5*10 < 78?>7(+2; 9,7(8(:[email protected]< *0,*?> 3,220*/ 9,7(8(:[email protected]< :A;9?*?; 9:;+?0,5,2 78?>+646<>*/ 6*?>9?*?(350 F*0,[email protected]< 0
*>9:,85 5( <6+D +,9?*?6<C +6
3(: 5( ?)0685020
+5690 90D :6 +6 9?*?,356F*0 ?+6356F*0 +6 ;H>:26<(50( 0 ),?70,*?,E9:<( 9:(:>*?5,.6
%(8;520,4 <(H56F*0 .<(8(5*10 1,9:
-(*/6<> 465:(H <>265(5> ?.6+50, ? ?(3,*,50(40 ?(<(8:>40 < 62;4,5:(*10 :,*/50*?56 8;*/6<,1 0 6)6<0C?;1C*>40 5684(40
,29736(:(*1( ?.6+5( ? 78?,?5(*?,50,4 ;8?C+?,50(
;8;*/640,50, ?,86<, 76+709(5, 78?,? 696)D ;76<(H5065C 78?,? -084D ,99,3
8,.;3(85, 78?,786<(+?(50, 2659,8<(*10 <. <92([email protected]<,2 ?(<(8:>*/ < 62;4,5:(*10 :,*/50*?56 8;*/6<,1
;+62;4,5:6<(5, 78?,.3C+> 628,96<, < 76+(5>*/ 7650H,1 6+9:D7(*/ *?(9;
%7;9:> 70<50*?5,
&(<68> ?<86:5, 23(76<, +6 F*0,[email protected]<
50,-,2(35>*/ 0 -,2(35>*/ #:(;-0= !;47-0=
40,90D*>
64 40,9?2(35> 1,+5686+?055>
40,90D*>
64 40,9?2(35> <0,3686+?055>
40,90C*,
;+>520 ;H>:,*?56F*0 7;)30*?5,1 0 78?,4>9A6<,1
40,90C*,
64 40,9?2(35> 1,+5686+?055>
!8?,76476<50, F*0,[email protected]< -,8(35>*/ 0
50,-,2(35>*/ 1,+56 0 +<;76476<,
64 40,9?2(35> <0,3686+?055>
40,90D*>
;+>520 ;H>:,*?56F*0 7;)30*?5,1 0 78?,4>9A6<,1
40,90C*,
59:(3(*1, <6+> +,9?*?6<,1
40,90D*>
#,7(8(:68> ?)068502
40,90D*>
!6+?,976A> ,3,2:864,*/(50*?5,
9,7(8(:[email protected]<
7647> ?(<68> 6+*05(1C*,
40,90D*>
*?>9?*?(350, F*0,[email protected]<
084(
##
40,90D*>
40,90D*>
<>8(G50, 05-684;1, H, ?;H>*0, 50, 1,9: <(+C $6 9(46 +6:>*?> )[email protected]< 2:@8, 76<9:(5C < <>502; <(+30<,1 2659:8;2*10
% 978(<0, ;8;*/640,E 0 78?,[email protected]< 628,96<>*/ 786904> 6 265:(2: ? 9,8<09,4 9,8<09 2,99,3 73 3;) :,3
<(8(5*1( 6)6<0C?;1, 5( :,8,50, "?,*?7697630:,1 !63920,1
#:(5 ? +50(
15
16
10. Protokół przekazania dla użytkownika
Oznaczenie
__________________________________________________________________________________________
Data/godzina
__________________________________________________________________________________________
Oznaczenie obiektu
__________________________________________________________________________________________
Adres / telefon / faks
__________________________________________________________________________________________
Inwestor
__________________________________________________________________________________________
Adres / telefon / faks
__________________________________________________________________________________________
Projektant
__________________________________________________________________________________________
Adres / telefon / faks
__________________________________________________________________________________________
Firma wykonująca
__________________________________________________________________________________________
Adres / telefon / faks
__________________________________________________________________________________________
Nr kom. KESSEL:
__________________________________________________________________________________________
Uprawniony do odbioru
__________________________________________________________________________________________
Adres / telefon / faks
__________________________________________________________________________________________
Użytkownik urządzenia
__________________________________________________________________________________________
Adres / telefon / faks
__________________________________________________________________________________________
Osoba przekazująca
__________________________________________________________________________________________
Inne osoby obecne / inne uwagi
__________________________________________________________________________________________
Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do odbioru i użytkownika urządzenia. Kopię prosimy
wysłać do fabryki!
Miejscowość,
data
Podpis
Uprawniony do odbioru
,_
17
Podpis
Użytkownik urządzenia
Podpis
firma wykonująca zabudowę
18
11. Protokół przekazania dla firmy wykonującej zabudowę
□
□
□
Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do odbioru i użytkownika urządzenia.
Użytkownik urządzenia/osoba upoważniona do odbioru została poinstruowana odnośnie obowiązku konserwacji produktu zgodnie z
załączoną instrukcją obsługi.
Rozruchu i poinstruowania nie dokonano
Zleceniodawcy / wykonawcy rozruchu zostały przekazane następujące podzespoły i/lub komponenety produktu:
_______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Uruchomienie i poinstruowanie zostały przeprowadzone przez firmę (firma, adres, osoba kontaktowa, telefon)
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
Dokładny termin rozruchu/poinstruowania zostanie ustalony przez użytkownika i firmę przeprowadzającą rozruch.
Miejscowość, data
Podpis
Uprawniony do odbioru
,_
19
Podpis
Użytkownik urządzenia
Podpis
firma wykonująca zabudowę
K Rückstauverschlüsse
 Zawory zwrotne
K Hebeanlagen
 Przepompownie
K Abläufe / Duschrinnen
 Wpusty
K Abscheider
z tworzywa Ecoguss
z tworzywa sztucznego
-Fettabscheider
ze stali nierdzewnej
-Öl-/odwodnienia
Benzin-/ liniowe ze stali
nierdzewnej
Koaleszenzabscheider
-Stärkeabscheider
-Sinkstoffabscheider

K Kleinkläranlagen
Kseparatory
Schächte
tłuszczu
Separatory
Kseparatory
Regenwassernutzung
skrobi
separatory substancji ropopochodnych
separatory zawiesin
przydomowe oczyszczalnie ścieków

Studzienki

Urządzenia do wykorzystywania wody
deszczowej

Podobne dokumenty