Instrukcja DVS 60_90

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja DVS 60_90
Okap kominowy
DVS 60 / 90
Szanowni Państwo!
Serdecznie gratulujemy trafnego wyboru.
Jesteśmy przekonani, że nowoczesne,
funkcjonalne i praktyczne urządzenie,
wyprodukowane z najwyższej jakości
materiałów, spełni wszystkie Wasze
wymagania.
Prosimy o uważne zapoznanie się z
treścią instrukcji obsługi, która dostarcza
dokładne informacje dotyczące instalacji,
użytkowania i pielęgnacji urządzenia.
Instrukcji obsługi nie należy niszczyć,
ponieważ wskazówki eksploatacyjne i
dane w niej zawarte mogą się przydać w
późniejszej eksploatacji.
UWAGA: by móc skorzystać z naszej
gwarancji na wyrób, należy przedstawić
kartę gwarancyjną oraz potwierdzenie
zakupu, opatrzone datą i ostemplowane
przez punkt sprzedaży. Bez spełnienia
tego wymogu gwarancja jest nieważna.
Prace instalacyjne mogą być prowadzone
wyłącznie przez uprawnione osoby
zgodnie z niniejszą instrukcją.
Należy przestrzegać obowiązujących
przepisów
dotyczących
instalacji
urządzeń elektrycznych i wentylacyjnych.
Przed przyłączeniem urządzenia do
instalacji elektrycznej należy sprawdzić
zgodność napięcia i częstotliwości z
danymi na tabliczce znamionowej.
Wyciąg powinien być podłączony do
gniazdka z uziemieniem. Nie należy
odprowadzać
oparów
przewodami
oddymiającymi,
które
służą
do
odprowadzania
spalin
urządzeń
niezasilanych energią elektryczną.
Z uwagi na gromadzący się tłuszcz na
filtrach metalowych i wnętrzu obudowy
wyciągu istnieje niebezpieczeństwo jego
samozapłonu. Dlatego filtry i obudowę
należy regularnie czyścić (co najmniej raz
w miesiącu).
Dolna powierzchnia wyciągu powinna
znajdować się co najmniej 50 cm nad
palnikami elektrycznymi lub 65 cm nad
palnikami gazowymi.
Nie pozostawiać palących się palników
ew. włączonych pól grzejnych bez
stojących na nich naczyń. Wysoka
temperatura może uszkodzić wyciąg i/lub
spowodować pożar.
Nie wolno gotować i smażyć pod
wyciągiem bez zamontowanych filtrów.
Nie wolno przygotowywać pod wyciągiem
tzw. „płonących” potraw. Otwarty ogień
może uszkodzić wyciąg i/lub spowodować
pożar.
Urządzenie jest przeznaczone do użytku
domowego i nie może być używane do
innych celów.
Nie wolno używać urządzenia w
przypadku
widocznego
uszkodzenia
przewodu elektrycznego lub też samego
urządzenia. W przypadku uszkodzenia
urządzenia należy je niezwłocznie
wyłączyć i zawiadomić najbliższy punkt
serwisowy. W żadnym wypadku nie
podejmować
samodzielnych
prób
naprawy. Używać wyłącznie oryginalnych
części zamiennych. Naprawy dokonane
przez osoby nieuprawnione mogą
spowodować uszkodzenie urządzenia lub
zakłócić jego eksploatację.
SPIS TREŚCI
I Charakterystyka
II Wyposażenie
III Dane techniczne
IV Warunki eksploatacji
V Montaż
1. Montaż okapu
2. Podłączenie do sieci elektrycznej i kontrola działania
3. Trybu pracy okapu
3.1. Wyciągowego tryb pracy okapu
3.2. Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz zapachów
3.3. Prędkości wentylatora
VI Obsługa i konserwacja
1. Bezpieczeństwo użytkowania
2.Obsługa
2.1. Panel sterowania
2.2. Funkcje dodatkowe
3. Konserwacja
3.1. Metalowe filtry przeciwtłuszczowe
3.2. Filtr węglowy
3.3. Oświetlenie
3.4. Czyszczenie
3.5. Rysunki techniczne
I Charakterystyka
Okap nadkuchenny DVS 60 / 90 służy do usuwania oparów kuchennych. Wymaga
on zainstalowania przewodu odprowadzającego powietrze na zewnątrz. Długość
przewodu (rura Ø 150mm) nie powinna być dłuższa niż 4-5 m.
Po zainstalowaniu filtra z węglem aktywnym okap może pracować jako pochłaniacz
zapachów. W tym przypadku nie wymaga się instalowania przewodu
odprowadzającego powietrze na zewnątrz, zaleca się natomiast montaż kierownicy
wydmuchu powietrza.
Okap nadkuchenny jest urządzeniem elektrycznym wykonanym w II klasie ochrony
przeciwporażeniowej. Posiada niezależne oświetlenie oraz wentylator wyciągowy
z możliwością ustawienia jednej z czterech prędkości obrotowych.
Okap jest przeznaczony do trwałego zamocowania na pionowej ścianie ponad
kuchenką gazową lub elektryczną;
II Wyposażenie
Okap składa się z następujących elementów (Rys. 1):
1.
2.
3.
4.
5.
Korpusu okapu wraz z szybą A, wyposażonego w oświetlenie i zespół wentylatora,
Maskownicy ozdobnej złożonej z: komina górnego C i komina dolnego B,
Wieszaka górnego maskownicy F,
Kierownicy wydmuchu powietrza E (do stosowania w trybie pochłaniacza),
Zestawu kołków montażowych.
III Dane techniczne
Cechy charakterystyczne
Napięcie zasilania
Silnik wentylatora
Oświetlenie
Ilość filtrów tłuszczowych
Stopnie prędkości
Szerokość [cm]
Głębokość [cm]
Wysokość [cm]
Wylot z silnika [mm]
3
Wydajność [m /h]
Pobór mocy [max., W]
Głośność [max., dBA]
Waga netto
Rodzaj pracy
Kolor
Typ okapu
DVS 60 / 90
AC 230V ~50Hz
1
2x20 W (halogenowe)
1
3
60
90
47
47
103 – 137
104-137
Ø150 (z możliwością redukcji na Ø120)
480
180
54
13
23
Wyciąg lub pochłaniacz
Stal nierdzewna / szkło czarne
lub białe
IV Warunki eksploatacji
1. Okap nadkuchenny, służy do usuwania oparów kuchennych na zewnątrz, należy
podłączyć go do odpowiedniego kanału wentylacyjnego (nie podłączać do kanałów
kominowych, dymowych lub spalinowych, będących w eksploatacji).
2. Urządzenie należy zamontować na wysokości co najmniej 450 mm od płyty
kuchennej.
3. Pod okapem nadkuchennym nie wolno pozostawiać odkrytego płomienia. Podczas
zdejmowania naczyń znad palnika, należy ustawić minimalny płomień.
4. Potrawy przygotowywane na tłuszczach powinny być stale nadzorowane, gdyż
przegrzany tłuszcz może się łatwo zapalić.
5. Filtr przeciw tłuszczowy do okapu nadkuchennego należy czyścić co najmniej raz w
miesiącu, gdyż nasycony tłuszczem jest łatwopalny.
6. Przed każdą operacją czyszczenia, wymianą filtra lub przed podjęciem prac
naprawczych, należy wyjąć wtyczkę urządzenia z gniazdka.
7. Jeżeli w pomieszczeniu, oprócz okapu, eksploatuje się inne urządzenia o zasilaniu
nieelektrycznym (np. piece na paliwa ciekłe, grzejniki przepływowe, termy), należy
zadbać o wystarczającą wentylację (dopływ powietrza). Bezpieczna eksploatacja jest
możliwa, gdy przy jednoczesnej pracy okapu i urządzeń spalających, zależnych od
powietrza w pomieszczeniu, w miejscu ustawienia tych urządzeń panuje podciśnienie
najwyżej 0,004 milibara (ten punkt nie obowiązuje, gdy okap kuchenny jest
użytkowany jako pochłaniacz zapachów).
8. Należy sprawdzić, czy napięcie (230V ~50 Hz) podane na tabliczce znamionowej
odpowiada parametrom zasilania elektrycznego w domu, przy czym zasilanie to musi
być oznaczone jako ~ (prąd przemienny).
Uwaga: przed podłączeniem okapu do zasilania i sprawdzeniem jego prawidłowego
działania, należy zawsze skontrolować czy przewód zasilający został prawidłowo
zainstalowany i NIE został przygnieciony przez okap w trakcie czynności
montażowych.
9. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien być wymieniony
w specjalistycznym zakładzie naprawczym.
10. Urządzenie na czas transportu zostało zabezpieczone przed uszkodzeniem. Po
rozpakowaniu urządzenia prosimy Państwa o usunięcie elementów opakowania w
sposób nie zagrażający środowisku.
Wszystkie materiały zastosowane do opakowania są nieszkodliwe dla środowiska
naturalnego, w 100% nadają się do odzysku i oznakowano je odpowiednim symbolem.
Uwaga! Materiały opakowaniowe (woreczki polietylenowe, kawałki styropianu itp.)
należy w trakcie rozpakowywania trzymać z dala od dzieci.
11. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za
ich bezpieczeństwo.
Uwaga! Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
V Montaż
W celu zamontowania okapu należy wykonać
następujące czynności:
1.
Zaznaczyć na ścianie rozstaw otworów mocowania
okapu, uwzględniając minimalną odległość okapu od płyty
roboczej kuchenki (Rys. 2)
2.
Wywiercić otwory w ścianie o średnicy
odpowiadającej kołkom, przestawić profil montażu D
i przytwierdzić za pomocą kołków montażowych.
3.
Zawiesić korpus okapu (Rys. 1 poz. A)
4.
Podłączyć okap do przewodu wentylacyjnego.
5.
Podłączyć okap do sieci elektrycznej.
6.
Na odpowiedniej wysokości zamontować wieszak
górny maskownicy (Rys. 1 poz. F)
7.
Zamontować teleskopowe maskownice komina
(Rys. 1 poz. B i C)
1. Montaż okapu
a) Zaznaczyć na ścianie pionową linię oznaczającą środek płyty kuchennej.
b) Przyłożyć do ściany okap, ustawić go symetrycznie według linii środkowej,
wstępnie go wypoziomować, zaznaczyć na ścianie rozstaw otworów
montażowych.
c) Wywiercić zaznaczone na ścianie otwory używając wiertła o średnicy
odpowiadającej załączonym kołkom rozporowym (Rys. 3 poz. G i H), wbić kołki a
następnie przykręcić wkręty do ściany.
d) Zamontować odpowiedni przewód odprowadzający powietrze do kanału
wentylacyjnego. Należy użyć sztywnego lub elastycznego przewodu o średnicy
150 mm (lub w przypadku braku możliwości 120 mm) i odpowiednich zacisków do
przewodów, które należy nabyć w placówkach z materiałami instalacyjnymi.
Podłączenie należy zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
e) Na odpowiedniej wysokości zamontować wieszak górny maskownicy (Rys. 1 poz.
E),
f) Na zawieszony okap nałożyć obie teleskopowe maskownice i rozsunąć je do
wymaganej wysokości.
g) Przymocować za pomocą wkrętów maskownicę górną do wieszaka górnego, a
maskownicę dolną do korpusu.
h) Podłączyć okap do sieci elektrycznej.
2. Podłączenie do sieci elektrycznej i kontrola działania
Po podłączeniu do sieci elektrycznej (zgodnie z określonymi wcześniej
wymaganiami) należy sprawdzić czy działa oświetlenie okapu oraz czy prawidłowo
pracuje jego silnik.
Po zainstalowaniu okapu gniazdo powinno być dostępne w celu odłączenia wtyczki
od zasilania.
3. Tryby pracy okapu
3.1. Wyciągowy tryb pracy
W trakcie wyciągowego trybu pracy okapu powietrze
odprowadzane jest na zewnątrz specjalnym przewodem.
Przy tym ustawieniu nie należy montować żadnych
dodatkowych filtrów (węglowych).
3.2. Ustawienie trybu pracy okapu jako pochłaniacz zapachów
W tej opcji przefiltrowane powietrze wraca z powrotem do
pomieszczenia poprzez obustronne wycięcia otworów
usytuowane w kominie górnym. Przy tym ustawieniu należy
bezwzględnie zamontować filtr węglowy (i ewentualnie
zamontować kierownicę wydmuchu powietrza – Rys. 1, poz.
E).
3.3. Prędkości wentylatora
Prędkości najniższą i średnią stosuje się przy normalnych warunkach oraz małym
natężeniu oparów, natomiast prędkość najwyższą stosować tylko przy dużym stężeniu
oparów kuchennych, np. podczas smażenia, czy grilowania.
VI Obsługa i konserwacja
1. Bezpieczeństwo użytkowania
Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych
w niniejszej instrukcji!
Filtry tłuszczowe oraz filtry z węglem aktywnym powinny być czyszczone lub
wymieniane wg zaleceń producenta, lub częściej w razie intensywnego używania
(ponad 4 godziny dziennie).
W przypadku użytkowania kuchenki gazowej nie wolno pozostawiać odkrytego
płomienia. Podczas zdejmowania naczyń znad gazu należy ustawić minimalną wielkość
płomienia.
Zawsze należy sprawdzać, czy płomień nie wykracza poza naczynie, gdyż powoduje to
niepożądane straty energii i niebezpieczną koncentrację ciepła.
Nie należy używać okapu do celów innych niż te, do których jest on przeznaczony.
2. Obsługa
2.1. Panel sterowania
Działanie okapu może być kontrolowane za pomocą przedstawionego poniżej zespołu
przełączników. I tak:
- Przyciski "-" i "+"
- służą do regulacji prędkości pracy w zakresie od 1 do 3,
- Przycisk "+"
- naciśnięcie zwiększa prędkość pracy wentylatora
- Przycisk "-"
- naciśnięcie zmniejsza prędkość pracy wentylatora
- Przycisk Timera (ikonka zegara) - służy do programowania czasu wyłączenia pracy
wentylatora
- Przycisk oświetlenia "L" - służy do załączenia i wyłączenia światła w okapie,
(niezależnie od pracy silnika); krótkie naciśnięcie załącza /
wyłącza oświetlenie.
2.2. Funkcje dodatkowe
•
Timer.
Istnieje możliwość zaprogramowania automatycznego wyłączenia się wentylatora
okapu w czasie dowolnie wybranym z przedziału od 10 do 90 minut w 10ciominutowych odstępach czasowych.
- Aby uruchomić funkcję programowania timera należy włączyć silnik okapu
przyciskiem „+” na żądany bieg, a następnie nacisnąć przycisk Timera (ikonka zegara).
Na wyświetlaczu pojawi się pulsacyjna cyfra, informując nas o wejściu sterownika w
tryb programowania czasu.
- Następnie wybrać czas automatycznego wyłączenia silnika za pomocą przycisku
„+” pamiętając, że wskazana przez wyświetlacz cyfra, pomnożona przez 10ciominutowy interwał czasowy, odpowiada czasowi opóźnionego wyłączenia silnika
okapu (np. cyfra 1=10 min, cyfra 2=20 min, cyfra 3=30 min., itd.)
- Mając ustawioną wartość opóźnionego wyłączenia, zatwierdzamy ją ponownie
przyciskiem Timera (ikonka zegara), następnie wyświetlacz przestanie migać i wskaże
nam wcześniej ustawiony bieg, a pulsacyjna kropka przy biegu zasygnalizuje
odmierzanie czasu wyłączenia silnika okapu. Zrezygnowanie z funkcji automatycznego
wyłączenia się silnika okapu może nastąpić przez kolejne naciśnięcie przycisku Timera
(ikonka zegara) w trakcie odmierzania czasu.
Uwaga: Włączenie funkcji automatycznego wyłączenia (Timer) musimy wykonać w
czasie do 20 sekund, a w przeciwnym razie, kiedy zostanie wykonana żadna czynność,
okap przejdzie automatycznie w tryb normalnej pracy.
3. Konserwacja
Regularna konserwacja i czyszczenie urządzenia zapewni dobrą i bezawaryjną, pracę
okapu oraz przedłuży jego żywotność. Należy zwracać szczególną uwagę, aby filtry
przeciwtłuszczowe i filtry z węglem aktywnym były wymieniane zgodnie z zaleceniami
producenta.
W celu otworzenia/ zamknięcia okapu należy uchwycić i pociągnąć/pchnąć, dwoma
rękami, dolną krawędź szyby środkowej.
3.1. Metalowe filtry przeciwtłuszczowe
1. Czyszczenie.
Filtry przeciwtłuszczowe znajdują się pod powierzchnią szyb. Powinny być one
regularnie czyszczone, (min. raz na miesiąc). Można je myć w zmywarce do naczyń lub
ręcznie przy użyciu łagodnego detergentu albo mydła w płynie. Niewykonywanie
czyszczenia zgodnie z instrukcją obsługi zwiększa ryzyko pożaru.
3.2. Filtr węglowy
1. Działanie.
Filtr węglowy stosuje się wyłącznie wtedy, gdy okap nie jest podłączony do
przewodu wentylacyjnego. Filtr z węglem aktywnym posiada zdolność pochłaniania
zapachów aż do swego nasycenia. Nie nadaje się do mycia ani do regeneracji i
powinien być wymieniany co najmniej raz na 2 miesiące lub częściej w wypadku
wyjątkowo intensywnego użycia.
2. Wymiana.
a) Otworzyć okap poprzez podniesienie szkła,
b) Wyjąć aluminiowy filtr tłuszczowy,
c) Osadzić w szczelinach wewnętrznych ramki filtra przeciw tłuszczowego uchwyty
dolne filtra węglowego,
d) Docisnąć górną część filtra węglowego do filtra przeciw tłuszczowego, aż do
momentu zablokowania jego zatrzasków ,
e) Zamontować ponownie aluminiowy filtr tłuszczowy.
f) Zamknąć okap.
3.3. Oświetlenie
Instalacja oświetleniowa składa się z dwóch
halogenów o mocy 20 W.
W celu dokonania wymiany żarówki należy:
a) Podważyć pierścień obejmujący szkło
halogenu za pomocą płaskiego narzędzia lub
śrubokrętu i przytrzymując go, wyjąć na
zewnątrz.
b) Wymienić żarówkę, używając do tego celu
szmatki lub papieru.
c)
Następnie
ponownie
zamontować
pierścień
wraz
z
szybką, postępując
w sposób odwrotny.
Uwaga: Należy uważać, aby zakładanej żarówki halogenowej nie dotykać
bezpośrednio palcami!
3.4. Czyszczenie
Podczas normalnego czyszczenia okapu nie należy:
• Używać namoczonych szmatek lub gąbek ani strumienia wody.
• Stosować rozpuszczalników ani alkoholu, ponieważ mogą one zmatowić
lakierowane powierzchnie.
• Stosować substancji żrących, zwłaszcza do czyszczenia powierzchni
wykonanych ze stali nierdzewnej.
• Używać twardej, szorstkiej szmatki.
Zaleca się stosowanie wilgotnej szmatki oraz obojętnych środków myjących, lub
środków do czyszczenia stali nierdzewnej dostępnych w sklepach branży AGD.
3.5. Rysunki techniczne
DVS 60
DVS 90

Podobne dokumenty