Decyzja OŚ-PŚ.7222.25.2015 - Biuletyn Informacji Publicznej

Komentarze

Transkrypt

Decyzja OŚ-PŚ.7222.25.2015 - Biuletyn Informacji Publicznej
MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 11 sierpnia 2015 r.
OŚ-PŚ.7222.25.2015
DECYZJA
Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 201 ust. 1, art. 202,
art. 211, art. 378 ust. 2a pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), art. 42 ust.1 i art. 43 ust.1 ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2013 r., poz. 21, z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn
orzeka się:
udzielić
Zakładowi
Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
Sp. z o.o.,
ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn, NIP: 7392954369, Regon: 510734049, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do biologiczno-mechanicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 18/1,
18/9, 20/1, 20/2 i 20/4, obręb nr 136 m. Olsztyn, zaklasyfikowanej jako instalacja
w gospodarce odpadami dla odpadów innych niż niebezpieczne
z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych
– do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę,
z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki wstępnej odpadów
przeznaczonych do termicznego przekształcania.
Prowadzenie działalności powinno odbywać się przy zachowaniu warunków
eksploatacyjnych i ochrony środowiska określonych w niniejszej decyzji.
I. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
1. Charakterystyka instalacji, zastosowanych urządzeń i technologii
1.1. Przedmiotowa instalacja do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów
komunalnych położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych 18/1, 18/9, 20/1,
20/2 i 20/4, obręb nr 136 m. Olsztyn, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Olsztynie przy ul. Lubelskiej. Zdolność produkcyjna instalacji
wynosić będzie ok. 292,3 Mg odpadów na dobę.
1.2. Instalacja do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych
pracować będzie na trzy zmiany przez 325 dni w roku (7800 h/rok).
1.3. Na
wniosek
Zakładu
Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
Sp. z o.o.,
ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn pozwoleniem objęte zostały także następujące
instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego, położone na terenie tego
samego zakładu:
Strona 1 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
 Instalacja Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO) – praca na jedną
zmianę przez 219 dni w roku (1 750 h/rok),
 Instalacja Przetwarzania i Magazynowania Odpadów Budowlanych (IBOP) –
praca na 1 zmianę prze 104 dni w roku (832 h/rok),
 Instalacja Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych (DOW) - praca na jedną
zmianę przez 219 dni w roku (1 750 h/rok).
1.4. W skład instalacji
komunalnych wejdą:
do
biologiczno-mechanicznego
przetwarzania
odpadów
1.4.1. Punkt Przyjmowania Odpadów (PPO), w którym znajdować się będą:
 zasobnia odpadów (wydzielona część hali przerobu odpadów przewidzianej pod
PPO),
 rozrywarka worków,
 trybuna z kabiną preselekcji (4 stanowiskowa),
 sito bębnowe,
 2 rozdrabniacze wstępne,
 przenośniki.
1.4.2. Segment Biologicznego Przerobu (SBP), w którym znajdować się będą:









14 komór biosuszenia,
wentylatory komór biosuszenia,
wymienniki ciepła,
centralny kanał świeżego powietrza,
centralny kanał powietrza poprocesowego,
sondy temperaturowe,
pompa wody procesowej,
filtr przewodowy,
biofiltr ( poza instalacją IPPC obsługuje inne elementy zakładu zlokalizowane w hali
przerobu odpadów),
 wentylator biofiltra,
 płuczka chemiczna.
1.4.3. Segment Mechanicznego Przetwarzania Odpadów (SMP), w którym znajdować się
będą:
 bufor frakcji po biosuszeniu - bunkier załadowczy z ruchomą podłogą,
 separator metali żelaznych – separator elektromagnetyczny nadtaśmowy,
 separator metali nieżelaznych,
 separator balistyczny powietrzny,
 separator NIR (paliwo z odpadów) – separator optyczny,
 separator NIR – separator optyczny NIR2,
 trybuna z kabiną preselekcji (4 stanowiska),
 rozdrabniacz paliwa z odpadów,
 automatyczna belownica,
 automatyczna owijarka bel,
 przenośniki, rynny.
Strona 2 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
1.5.
Charakterystyka procesu technologicznego prowadzonego w
biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych.
instalacji
do
Podstawowy proces technologiczny przebiegać będzie w hali przerobu odpadów
i obejmie trzy etapy:
 Przyjęcie odpadów do instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania
odpadów komunalnych i wstępną obróbkę,
 Proces biosuszenia,
 Mechaniczne przetwarzanie wysuszonych odpadów.
Odpady komunalne, przed skierowaniem do instalacji IPPC, tak jak pozostałe
odpady przyjmowane do zakładu, przejdą procedurę przyjęcia i zaewidencjonowania.
Pojazdy transportujące odpady na teren Zakładu w Olsztynie kierować się będą na
wagę wjazdową. Wwożone odpady będą kontrolowane i ewidencjonowane pod kątem:
­ deklarowanego rodzaju dowożonych odpadów,
­ deklarowanego rejonu lub miejscowości, z których pochodzą odpady,
­ masy wwożonych odpadów,
­ zgodności składu wwożonych odpadów z regulaminem obiektu,
­ zgodności rzeczywistego składu przywożonych odpadów z deklaracją
przekazującego odpady,
­ rodzaju wwożonych odpadów,
­ radioaktywności odpadów.
Po zważeniu przewoźnik będzie kierowany w wyznaczone miejsce w celu
wyładowania odpadów. Po rozładowaniu odpadów pusty samochód skierowany zostanie
na wagę wyjazdową, przejeżdżając wcześniej przez myjkę kół i podwozi. Po zważeniu
przewoźnik opuści teren zakładu.
1.5.1. Przyjęcie odpadów do instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania
odpadów komunalnych i wstępna obróbka
Po przyjęciu do zakładu, transport kołowy przywożący odpady komunalne
skierowany zostanie do Punktu Przyjmowania Odpadów (PPO), zlokalizowanego
w wydzielonym fragmencie hali przerobu odpadów. Tam odpady zostaną wyładowane do
zasobni odpadów. Wyładowywanie odpadów odbywać się będzie w zamkniętej hali.
Pojemność zasobni odpadów zmieszanych zapewniać będzie możliwość magazynowania
dostarczanych odpadów przez okres około 3 dni.
W zasobni odpadów zmieszanych prowadzony będzie proces wstępnej segregacji
(preselekcji), podczas którego ze strumienia odpadów wydzielone zostaną frakcje
tarasujące oraz odpady wielkogabarytowe mogące uszkodzić elementy linii
technologicznej lub obniżyć pracę układu technologicznego, a także odpady
niebezpieczne.
W przypadku, gdy zmagazynowane w zasobni odpady zmieszane będą w workach
zbiorczych, następować będzie ich rozerwanie przy użyciu rozrywarki do worków.
Następnie odpady będą załadowywane na przenośniki, które skierują odpady do kabiny
preselekcji stanowiącej element linii technologicznej segregacji mechanicznej odpadów.
Wstępna segregacja ręczna:
Segregacja ręczna będzie odbywała się w kabinie preselekcji. Odpady niepożądane
będą wybierane z całego strumienia odpadów przemieszczanych przenośnikiem
sortowniczym i umieszczane będą w lejach zrzutowych, kierujących odpady do
kontenerów umieszczonych pod lejami. Ze strumienia odpadów będą wybierane:
Strona 3 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
odpady tarasujące (nieusunięte w zasobni odpadów),
frakcje przeszkadzające, zaburzające pracę linii technologicznej (np. duże płachty
folii, kartony, duże elementy metalowe),
– szkło,
– inne rodzaje odpadów problemowych i przeszkadzających w procesach
technologicznych.
Frakcje wydzielone w kabinie preselekcji, w zależności od swoich właściwości, zostaną
skierowane do odpowiednich punktów linii technologicznej:
–
frakcje mające charakter wysokoenergetyczny skierowane zostaną do
rozdrabniacza wstępnego (z pominięciem sita) w celu skierowania ich do układu
biosuszenia,
–
frakcje mające charakter materiałowy (np. metale, szkło) zostaną skierowane do
boksów magazynowych.
Segregacja mechaniczna na sicie bębnowym
Odpady po procesie preselekcji będą transportowane do sita bębnowego (obrotowego)
celem rozdziału na dwie frakcje wielkościowe:
–
frakcja podsitowa, która kierowana będzie bezpośrednio do instalacji biosuszenia,
–
frakcja nadsitowa, która kierowana będzie do węzła rozdrabniania wstępnego.
Rozdrabnianie wstępne:
Frakcja nadsitowa odpadów układem przenośników przetransportowana zostanie do
węzła rozdrabniania wstępnego, gdzie zostanie rozdrobniona do wielkości, która jest
optymalna do prawidłowego przebiegu procesu biosuszenia. Rozdrobniony materiał trafi
na przenośnik, którym wraz z frakcją podsitową wydzieloną na sicie bębnowym,
przetransportowany zostanie do instalacji biosuszenia.
–
–
1.5.2. Proces biosuszenia
Proces biosuszenia odbywać się będzie w wydzielonej części hali – Segmencie
Biologicznego Przerobu (SBP).
Podczas biologicznego przetwarzania odpadów przeprowadzony będzie proces
suszenia w wyniku, którego otrzymywać się będzie materiał o wilgotności ≤ 18,5%, który
skierowany zostanie do Instalacji Mechanicznego Przetwarzania (SMP) celem
wytworzenia paliwa z odpadów.
Tabela nr 1
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
Parametr
Wydajność instalacji
Objętość przyjmowanych odpadów w ciągu roku
Ilość komór
Waga wsadu (napełnienia) jednej komory
Objętość wsadu w jednej komorze
Czas trwania procesu
Zawartość wody w produkcie
Jednostka
Wartość
Mg/rok
m3/rok
szt.
Mg
m3
dni
%
95 000,00
239 620,00
14
228,00
571,00
do 14
≤ 18,5
Do biosuszenia trafiać będą odpady zmieszane, wstępnie przetworzone w Punkcie
Przyjmowania Odpadów (PPO). Biosuszenie odbywać się będzie w 14 żelbetowych
komorach, które będą umożliwiać prowadzenie procesu biologicznego suszenia przez
okres do 14 dni.
Odpady zostaną skierowane do pustych komór. Po wypełnieniu komór drzwi
reaktorów zostaną zamknięte i rozpocznie się proces biosuszenia. W tym czasie
następować będzie intensywny rozkład materii organicznej zawartej w odpadach,
Strona 4 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
zachodzący z wydzieleniem ciepła. W tej fazie procesu zostanie osiągnięta temperatura
do 65°C, celem uzyskania jak największej ilości energii cieplnej, która zostanie
wykorzystana do odparowania zawartej w odpadach wody w dalszej fazie procesu.
Do procesu biosuszenia wykorzystywane będzie powietrze ogrzane w wymiennikach
przez powietrze poprocesowe pozyskiwane z komór, w których osiągana będzie
temperatura do 65°C. W tym procesie następować będzie odparowanie wody poprzez
wykorzystanie ciepła z początkowego etapu biosuszenia oraz ciepła wytwarzanego
w danym reaktorze. Podczas właściwej fazy biosuszenia temperatura utrzymywać się
będzie na poziomie do 55°C, a następnie zacznie spadać do poziomu ok. 30°C, co
świadczyć będzie o wykorzystaniu potencjału energetycznego odpadów i zakończeniu
procesu biosuszenia.
Po upływie całego okresu suszenia materiał będzie wyładowywany z komór
biosuszenia i kierowany do Instalacji Segmentu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów
(SMP) celem poddania mechanicznej obróbce.
Zastosowany system napowietrzania dostarczać będzie odpowiednią dla danej fazy
procesu ilość i jakość powietrza. Każda komora posiadać będzie własny układ
napowietrzania, który można będzie obsługiwać i kontrolować niezależnie od pozostałych
reaktorów, w zależności od fazy procesu suszenia.
Elementem wspólnym wszystkich komór będą dwa kanały centralne:
 centralny kanał świeżego powietrza – dostarczający świeże powietrze do komór
biosuszenia.
 centralny kanał powietrza poprocesowego – odprowadzający powietrze do układu
oczyszczania.
Zmniejszenie lub zwiększenie ilości świeżego powietrza w całym dostarczanym powietrzu
procesowym, pozwoli na regulowanie poziomu temperatury materiału, zawartości tlenu
i ilości odparowanej wody. Jako świeże powietrze do procesu biosuszenia wykorzystane
będzie odpylone powietrze ujęte miejscowymi punktami odciągu znad urządzeń
technologicznych zlokalizowanych w:
 Punkcie Przyjmowania Odpadów (PPO),
 Segmencie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów (SMP),
 Sortowni Odpadów Opakowaniowych (SOO),
 hali manewrowej Segmentu Biologicznego Przerobu Odpadów (SBP).
Powietrze procesowe będzie odbierane z komór poprzez otwór znajdujący się w tylnej
ścianie każdej komory. Powietrze to może zostać poddane odzyskowi w trybie
wewnętrznym, w zależności od przebiegu procesu biosuszenia, przy pomocy modułu
recyrkulacji. W celu minimalizacji emisji odorów, w komorach utrzymywane będzie
podciśnienie poprzez układ wylotowy.
W punktach łączących moduł recyrkulacji z centralnymi kanałami powietrza
zamontowane zostaną dwa układy regulacji klap. Zapobiegać będą one nieumyślnemu
wymieszaniu się strumieni powietrza poprocesowego (wylotowego) i świeżego. System
może również całkowicie zamknąć klapy komór tak, aby nie wydostawało się z nich żadne
powietrze. Klapy sterujące świeżym powietrzem i powietrzem recyrkulacyjnym będą
połączone i będą działać równolegle, tzn. jeśli klapa powietrza recyrkulacyjnego będzie
otwarta na 60%, to klapa świeżego powietrza będzie otwarta na 40%.
Powietrze recyrkulacyjne i świeże będą wymieszane. Mieszanka powietrza zostanie
wtłoczona poprzez wentylator do komory ciśnieniowej, która umieszczona będzie za
komorami. Proporcje powietrza recyrkulacyjnego i świeżego do całkowitej objętości
powietrza będą regulowane przy każdym module.
Wszystkie wentylatory procesowe sterowane będą za pomocą następujących
parametrów procesowych:
Strona 5 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
 temperatura materiału,
 zawartość tlenu w powietrzu poprocesowym, itp.
Temperatura materiału mierzona będzie za pomocą specjalnych sond temperaturowych.
Każdy z reaktorów wyposażony zostanie w sondy pomiarowe.
Ilość świeżego powietrza będzie regulowana w oparciu o zmierzoną zawartość tlenu
i temperaturę materiału suszonego. Ilość dostarczanego powietrza zależeć będzie od
aktywności procesu suszenia.
W celu ograniczenia emisji podczas napełniania i opróżniania komór, powietrze we
wszystkich komorach wyciągane będzie w tylnej ścianie poprzez centralny kanał powietrza
poprocesowego.
W celu maksymalnego wykorzystania energii cieplnej, związanej z procesem
biosuszenia, układ napowietrzania wyposażony zostanie w wymienniki ciepła. Nadmiar
energii cieplnej pochodzącej z procesu biosuszenia będzie podgrzewał powietrze
zawracane do procesu biosuszenia.
1.5.3. Mechaniczne przetwarzanie wysuszonych odpadów
W Segmencie Mechanicznego Przetwarzania Odpadów (SMP) będzie odbywało się
wydzielenie frakcji wysokoenergetycznych ze strumienia odpadów po procesie
biosuszenia. Segment mechanicznego przetwarzania odpadów będzie pozwalał na
przetworzenie całego strumienia odpadów powstałego w trakcie biosuszenia.
Strumień odpadów po procesie biosuszenia kierowany będzie do zasobnika
instalacji SMP, który dozować będzie wysuszone odpady do przetwarzania na linii SMP.
Z
zasobnika
odpady
trafiać
będą
poprzez
przenośniki
do
separatora
elektromagnetycznego, w którym wydzielane będą odpady metali żelaznych, które trafią
do kontenera usytuowanego pod separatorem.
Po wydzieleniu metali żelaznych odpady zostaną odebrane przez przenośnik
i transportowane będą do separatora metali nieżelaznych. Wydzielone metale nieżelazne
będą trafiały do kontenera umieszczonego pod separatorem. Kontenery na odpady
żelazne i nieżelazne transportowane będą do boksów surowców wtórnych.
Po wydzieleniu metali nieżelaznych strumień odpadów zostanie skierowany do
separatora balistycznego powietrznego w celu rozdziału odpadów na dwie frakcje:
 wysuszonych odpadów frakcji lekkich – palnych stanowiących bezpośrednio wsad
do produkcji paliwa z odpadów,
 frakcji ciężkiej - balastu.
Frakcja lekka wydzielona na separatorze balistycznym układem przenośników
przetransportowana zostanie na linię doczyszczania paliwa z odpadów.
Na linię doczyszczania paliwa z odpadów będą trafiały: frakcja lekka oraz frakcje
wysokoenergetyczne wydzielone z frakcji ciężkiej na separatorze NIR. Odpady trafią na
separator NIR, na którym wydzielone zostaną materiały zawierające związki chloru (PCV).
Wydzielone odpady (PCV) kierowane będą do kontenera, a następnie do boksu
magazynowego.
Paliwo wydzielone z odpadów kierowane będzie natomiast do rozdrabniacza
finalnego w celu ujednolicenia granulacji, a następnie trafiać będzie do belowania
i owijania folią w belownicy z owijarką. Paliwo z odpadów kierowane będzie do boksu na
paliwo z odpadów, opcjonalnie luzem do bufora paliwa zlokalizowanego w hali SMP
(żelbetowy bufor o pojemności ok. 450m 3) lub w balotach na tymczasowy plac
magazynowy, z zachowaniem wymagań ppoż. do czasu zorganizowania transportu partii
do odbiorcy.
Strona 6 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Frakcja ciężka wydzielona w separatorze balistycznym transportowana będzie do
separatora NIR. W separatorze wydzielone zostaną frakcje wysokoenergetyczne, które
skierowane zostaną na linię doczyszczania paliwa z odpadów oraz balast, który trafi na
linię odbioru balastu.
Balast skierowany zostanie do trybuny sortowniczej celem doczyszczenia z frakcji
wysokoenergetycznych oraz organicznych i innych nie wydzielonych na wcześniejszych
urządzeniach (np. szkło). Doczyszczony balast zostanie przetransportowany do stacji
załadunku.
1.6. Instalacja Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO)
Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO) umożliwiać będzie przetworzenie
ok. 16.000 Mg/rok zbieranych selektywnie odpadów opakowaniowych, przy
jednozmianowym systemie pracy. Do instalacji będą przyjmowane odpady pochodzące
z selektywnej zbiórki takie jak:
­ makulatura,
­ tworzywa sztuczne,
­ szkło.
Przyjmowane odpady opakowaniowe będą kierowane do strefy przyjęcia odpadów
opakowaniowych, gdzie następować będzie ich rozładunek. Odpady w zależności od
rodzaju będą rozładowywane w sposób uniemożliwiający mieszanie się poszczególnych
rodzajów odpadów. W tym celu strefa rozładunku odpadów będzie wyposażona w tzw.
ściany przesuwne.
Odpady będą kierowane selektywnie (makulatura, tworzywa sztuczne, szkło) na
jedną linię sortowniczą, w zależności od rodzaju zmagazynowanych odpadów.
W momencie zakończenia sortowania jednego strumienia odpadów, zostanie rozpoczęte
sortowanie kolejnego. Proces sortowania odpadów będzie przebiegał wieloetapowo.
Będzie on obejmował segregację ręczną i mechaniczną, w trakcie sortowanie będzie
następował rozdział na poszczególne grupy materiałowe odpadów.
Frakcje materiałowe odpadów wydzielone w kabinach sortowniczych będą zrzucane
do boksów magazynowych zlokalizowanych pod kabinami sortowniczymi. Z boksów
odpady będą przepychane do zasobnika prasy belującej. Poszczególne frakcje
materiałowe będą kierowane oddzielnie na linię belowania, gdzie zostaną podane do
prasy belującej. Kolejny rodzaj materiału zostanie skierowany do belowania dopiero
w momencie, gdy belowanie poprzedniego rodzaju zostanie zakończone. Tworzywa
sztuczne przed skierowaniem do prasy zostaną poddane perforacji przy użyciu perforatora
butelek.
Powstające baloty będą odbierane i transportowane do boksów magazynowych
surowców wtórnych, gdzie zostaną zmagazynowane do czasu ich wywiezienia.
1.7. Instalacja Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych (DOW)
Do instalacji przyjmowanych będzie ok. 2.500 Mg/rok selektywnie zbieranych
odpadów wielkogabarytowych. Odpady te stanowić będą głównie: stare meble, złom
metalowy, w tym złom maszyn rolniczych.
Demontaż odbywać się będzie w kilku etapach:
­ ręczny demontaż mebli itp.,
­ rozdział na frakcje według rodzajów materiałów lub ich właściwości (stal, stłuczka
szklana, odpady wysokoenergetyczne - tworzywa sztuczne, drewno),
Strona 7 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
gromadzenie według rodzajów lub właściwości zdemontowanych surowców.
Wydzielone z odpadów wielkogabarytowych frakcje wysokoenergetyczne nie
mające charakteru surowców wtórnych zostaną skierowane do procesu wytwarzania
paliwa z odpadów. Wydzielone odpady niebezpieczne będą na bieżąco transportowane
do Magazynu Odpadów Niebezpiecznych (MON). Wydzielone surowce wtórne (np. złom,
stłuczka szklana) zostaną przetransportowane do boksów magazynowych surowców
wtórnych.
Budynek DOW będzie zamknięty. Procesy demontażu będą odbywać się wewnątrz
przystosowanych do tego pomieszczeń z użyciem odpowiedniego sprzętu.
`
Aktualnie w Instalacji demontażu odpadów wielkogabarytowych (DOW)
przetwarzane będą jedynie odpady wielkogabarytowe. Odpady w postaci sprzętu
elektrycznego i elektronicznego wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych
trafiać będą do Segmentu odbioru i magazynowania odpadów niebezpiecznych (MON).
­
1.8.
Instalacja do Przetwarzania i Magazynowania Odpadów Budowlanych (IBOP).
Przepustowość instalacji wynosić będzie ok. 5 000 Mg/rok. Segment ten zostanie
wykonany w postaci placu o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem
wód deszczowych do kanalizacji poprzez układ oczyszczania z frakcji mineralnych
łatwo opadających. Plac z 4 stron otoczony będzie 3 - metrowym murem żelbetowym.
Plac wyposażony będzie w boksy na kruszywo. Instalacja Przetwarzania Odpadów
Budowlanych służyć będzie do:
­ selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych o charakterze gruzu z remontów
budynków;
­ rozdrabniania i przesiewania gruzu na frakcje odpowiadające kruszywom budowlanym.
Na terenie Instalacji do Przetwarzania i Magazynowania Odpadów Budowlanych
przetwarzanie odpadów będzie odbywało się w kilku etapach:
 klasyfikacja i segregacja wstępna – odpady po przywiezieniu będą rozładowywane
na placu i poddawane ręcznemu rozdziałowi na grupy materiałowe (gruz betonowy,
ceglany, asfaltowy, elementy instalacji budowlanych itp.),
 przeróbka grup odpadów budowlanych za pomocą zestawu mobilnego kruszenia
i frakcjonowania,
 magazynowanie uzyskanego materiału w boksach, z podziałem na odpowiednie
frakcje gotowe do sprzedaży odbiorcom.
1.9. Ponadto na terenie zakładu zlokalizowane będą elementy infrastruktury i obiekty
towarzyszące:
­ budynek wagowy,
­ dwie wagi,
­ myjnia kół i podwozi,
­ wiata dla stanowiska mycia pojemników na odpady,
­ budynek administracyjno - socjalny,
­ Magazyn Odpadów Niebezpiecznych, wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych (MON) – wiata z betonowym podłożem, zadaszona, ogrodzona
siatką.
­ zbiornik wód deszczowych z funkcją ppoż.,
­ biofiltr z płuczką chemiczną,
­ Punkt Przyjmowania Odpadów Palnych (PPP),
­ boksy na surowce wtórne,
­ boksy magazynowe na paliwo zastępcze z frakcji energetycznej odpadów,
­ zbiorniki na propan techniczny (2 szt.),
Strona 8 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
­
­
­
­
­
­
­
­
­
garaże dla pojazdów kołowych,
kontenerowa stacja paliw na potrzeby własne,
stacja transformatorowa,
agregat prądotwórczy (wykorzystywany w sytuacjach awaryjnych),
ogrodzenie Zakładu,
brama wjazdowa i wyjazdowa,
pas zieleni izolacyjnej,
drogi i place manewrowe,
chodniki, tereny zieleni.
2. Parametry produkcyjne instalacji










masa odpadów przetwarzanych w instalacji IPPC w ciągu roku – 95 000 Mg/rok,
masa odpadów przetwarzanych w instalacji Sortowania Odpadów Opakowaniowych
– 16 000 Mg/rok,
masa odpadów przetwarzanych w segmencie Przetwarzania i Magazynowania
Odpadów Budowlanych - 5 000 Mg/rok,
masa
odpadów
przetwarzanych
w
Instalacji
Demontażu
Odpadów
Wielkogabarytowych - 2 500 Mg/rok,
zużycie gazu płynnego propan – butan ( wózki widłowe) - 1100 kg/rok,
gaz propan techniczny na potrzeby kotłowni - 240 m3/rok,
zużycie flokulantu do myjni kół i podwozi – 0,155 m3/rok,
zużycie oleju napędowego – 580 m3/rok,
zużycie 78% kwasu siarkowego – 6 m3/rok,
zużycie energii elektrycznej (dla całego zakładu) - 16 000 MWh/rok, w tym na cele
technologiczne - 13 500 MWh/rok.
II. WARUNKI WPROWADZANIA SUBSTANCJI LUB ENERGII DO ŚRODOWISKA
Wytwarzanie odpadów i sposoby postępowania z odpadami
1.
1.1.
Wytwarzanie odpadów
Tabela nr 2 Rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w instalacji w ciągu roku.
Lp.
Rodzaj odpadu
Podstawowy skład chemiczny
i właściwości
Kod odpadu
Ilość
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
1.
Odpady stałe z piaskowników i z
odwadniania olejów w separatorach
13 05 01*
Odpady w swoim składzie będą zawierały
głównie substancje ropopochodne,
zanieczyszczenia mineralne i organiczne.
Ze względu na zawartość substancji
ropopochodnych traktowane są jak odpady
niebezpieczne.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013
r. poz. 21 z późn. zm.) odpady traktowane są
jako:
- H5 – szkodliwe,
- H6 – toksyczne,

2.
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13*
13,200
H14 – ekotoksyczne.
Będą to urządzenia RTV i AGD składające się
głównie z plastiku oraz elementów żelaza, stopów
żelaza oraz metali nieżelaznych takich jak cynk,
miedź, cyna, aluminium, ołów, rtęć oraz stopy
300,000
Strona 9 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Niebezpieczne elementy lub części
składowe usunięte ze zużytych
urządzeń
3.
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów
zawierające substancje
niebezpieczne
4.
16 02 15*
19 12 11*
metali: brąz i mosiądz, mogą również występować
w nich elementy gumowe. Ze względu na
występowanie w odpadach metali ciężkich zostały
one zaliczone do odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz.
21 z późn. zm.) odpady zawierające metale ciężkie
traktowane są jako:
­
H5 – szkodliwe,
­
H6 – toksyczne,
­
H10 – działają szkodliwie na rozrodczość,
- H14 - ekotoksyczne.
Będą to odpady elementy lub części składowe
usunięte ze zużytych urządzeń będących
elementem demontowanych urządzeń
składające się głównie
z plastiku oraz elementów żelaza, stopów żelaza
oraz metali nieżelaznych takich jak cynk, miedź,
cyna, aluminium, ołów, rtęć oraz stopy metali:
brąz i mosiądz, mogą również występować w nich
elementy gumowe. Ze względu na występowanie
w odpadach metali ciężkich zostały one
zaliczone do odpadów niebezpiecznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 z późn. zm.) odpady
zawierające metale ciężkie traktowane są
jako:
- H5 – szkodliwe,
- H6 – toksyczne,
- H10 – działają szkodliwie na
rozrodczość,
H14 - ekotoksyczne.
Będą to odpady wybrane w segmencie
mechanicznego przetwarzania odpadów lub
wybrane ze strumienia odpadów trafiających do
Sortowni Odpadów Opakowaniowych (SOO) z
plastiku oraz elementów żelaza, stopów żelaza
oraz metali nieżelaznych takich jak cynk, miedź,
cyna, aluminium, ołów, rtęć oraz stopy metali:
brąz i mosiądz, mogą również występować w
nich elementy gumowe. Ze względu na
występowanie w odpadach metali ciężkich lub
zanieczyszczone olejami zostały one zaliczone
do odpadów niebezpiecznych. Zgodnie z
załącznikiem nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z
późn. zm.) odpady zawierające metale ciężkie
traktowane są jako:
- H5 – szkodliwe,
- H6 – toksyczne,
- H10 – działają szkodliwie na
rozrodczość,
H14 - ekotoksyczne.
100,000
220,000
Odpady inne niż niebezpieczne
1.
2.
Żużle, popioły paleniskowe i pyły
z kotłów (z wyłączeniem pyłów
z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 01
Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
Skład chemiczny odpadów zależy od rodzaju
spalanego węgla oraz parametrów urządzeń
technicznych (kotły, urządzenia odpylające), a
wreszcie od sposobu odprowadzania
i składowania tych odpadów.
Substancje nieorganiczne występujące
w węglu nieulegające spaleniu, natomiast część
ulega stopieniu oraz dalszym etapie
przeobrażeniom strukturalnym i jest usuwana w
postaci żużla (10-15%) i popiołów (85-90%),
Podstawowymi składnikami odpadów są tlenki
krzemu, glinu, wapnia, żelaza oraz siarka.
Będą to urządzenia RTV i AGD składające się
głównie z plastiku oraz elementów żelaza,
stopów żelaza oraz metali nieżelaznych takich
jak cynk, miedź, cyna, aluminium oraz stopy
metali: brąz i mosiądz, mogą również
występować w nich elementy gumowe.
1000,00
280,00
Strona 10 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elementy usunięte ze zużytych
urządzeń inne niż wymienione w 16
02 15
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
Nieprzekompostowane frakcje
odpadów komunalnych i podobnych
Będą to odpady elementy lub części składowe
urządzeń RTV i AGD składające się głównie
z plastiku oraz elementów żelaza, stopów żelaza
oraz metali nieżelaznych takich jak cynk, miedź,
cyna, aluminium oraz stopy metali: brąz i mosiądz,
mogą również występować w nich elementy
gumowe.
16 02 16
17 01 07
1)
ex 19 05 01
Inne niewymienione odpady
19 05 99 1)
Papier i tektura
19 12 01
Metale żelazne
19 12 02
Metale nieżelazne
19 12 03
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 04
Będą to piaski, kamienie, przekruszony beton,
cegły składające się głównie
z kwarcu z niewielką domieszką skaleni,
muskowitu, związków żelaza, mik, substancje
gliniaste, gips itp.
Odpady te stanowić będzie mieszanina balastu
oraz paliwa z odpadów wytworzona w trakcie
procesu prowadzonego w Segmencie
biologicznego przerobu odpadów (SBP). W
skład odpadów wchodzić będą frakcje
biodegradowalne, papier, tektura, opakowania
wielomateriałowe, tworzyw sztuczne, tekstylia,
drewno oraz w części szkło, metale, odpady
mineralne i budowlane.
Będzie to tak zwany balast, który będzie
składał się głównie ze szkła, metali, odpadów
mineralnych, odpadów budowlanych oraz w
mniejszej ilości
z papieru, frakcji biodegradowalnej, tworzyw
sztucznych.
Papier jest produktem powstałym z celulozy, włókno
ścieru drzewnego –otrzymywane poprzez starcie i
zmielenie bali sosnowych (tzw. papierówki) w
procesie rozwłókniania mechanicznego.Czasem
stosowany jest procesrozwłókniania chemicznego i
majązastosowanie inne włókna roślinne (słoma,
trzcina, bawełna, len, konopie, bambus).
Zastosowanie ma też makulatura uprzedniopoddana
procesowi dyspersji. Opróczwłókien organicznych
w skład papieruwchodzą substancje niewłókniste –
wypełniacze organiczne: np. skrobiaziemniaczana
i wypełniacze nieorganiczne
– mineralne: kaolin, talk, gips, kreda orazniekiedy
substancje chemiczne typuhydrosulfit oraz
barwniki. Wypełniaczepoprawiają właściwości
papieru (gładkość,samozerwalność,
nieprzezroczystość, białość, odcień).
Tektura – jest produktem powstałym z
połączenia kilku warstw masy papierniczej
(masa celulozy z masą ścieru drzewnego, i
z masą z oczyszczonej i rozwłóknionej
makulatury).
Odpady nie będą wykazywały właściwości
określonych w załącznikach do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013 r.
poz. 21 z późn. zm.) klasyfikujących jako odpad
niebezpieczny.
Będą to odpady czystego żelaza lub jego stopów
z węglem: żeliwo i stal oraz stopów z manganem,
chromem, molibdenem, wanadem i wieloma
innymi tzw. stale stopowe. Odpady nie będą
wykazywały właściwości określonych w
załącznikach do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz. 21z późn. zm.)
klasyfikujących je jako odpad niebezpieczny.
Będą to odpady wykonane z metali takich jak:
cynk, miedź, cyna, aluminium, ołów oraz stopy
metali: brąz i mosiądz.
Odpady tworzyw sztucznych będą tomateriały
składające się z polimerówsyntetycznych lub
zmodyfikowanychpolimerów naturalnych oraz
dodatkówmodyfikujących takich jak np. napełniacze
proszkowe lub włókniste, stabilizatory termiczne,
stabilizatory promieniowania UV,środki
antystatyczne, środki spieniające,barwniki itp.
100,00
16500,00
72000,00
16500,00
16100,00
20850,00
20750,00
19100,00
Strona 11 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Szkło
19 12 05
Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 09
Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 10
Inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z
14. mechanicznej obróbki odpadów inne
niż wymienione w 19 12 11
19 12 12
11.
12.
13.
15.
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
Odpady nie będą wykazywały właściwości
określonych w załącznikach do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U
z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)
klasyfikujących je jako odpad niebezpieczny.
Będą to odpady szklane. W skład szkławchodzi
głównie kwarc oraz oraz dodatki,najczęściej: węglan
sodu (Na2CO3) i węglanwapnia(CaCO3), topniki:
tlenek boru (B2O3)
i tlenek ołowiu (II) (PbO) oraz pigmenty,którymi są
zazwyczaj tlenki metaliprzejściowych, kadmu,
manganu i inne.Odpady nie będą wykazywały
właściwościokreślonych w załącznikach do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z
2013 r. poz. 21 z późn. zm.) klasyfikujących jako
odpad niebezpieczny.
Będą to piaski, kamienie, przekruszony beton,
cegły składające się głównie z kwarcu, z
niewielką domieszką skaleni, muskowitu,
związków żelaza, mik, substancje gliniaste,
gips itp.
W skład paliwa z odpadów będą wchodziły frakcje
biodegradowalne, papier, tektura, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, tekstylia,
drewno oraz niewielki procent materiałów
niepalnych. Paliwo z odpadów będzie miało
wilgotność < 20 %, wartość opałową 16,00 MJ/kg
oraz zawartość chloru <1%.
Będą to zmieszane odpady komunalne, które
zostały poddane wstępnej preselekcji (usuwanie
odpadów niepożądanych) oraz rozdrabnianiu w
Punkcie Przyjmowania Odpadów (PPO). Ponadto
będzie to balast z Sortowni Odpadów
Opakowaniowych (SOO) jak również frakcje
mające charakter wysokoenergetyczny z Punktu
Przyjmowania Odpadów Palnych (PPP) oraz z
instalacji Demontażu Odpadów
Wielkogabarytowych (DOW). Odpady będą
składały się z: frakcji biodegradowalnych, papieru,
tektury, opakowań wielomateriałowych, tworzyw
sztucznych, tekstyliów, drewna, odpadów
mineralnych, odpadów budowlanych, szkła, metali.
Odpady nie będą wykazywały właściwości
określonych w załącznikach do ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2013r. poz. 21
z późn. zm.) klasyfikujących je jako odpad
niebezpieczny.
Odpady wielkogabarytowe będą składały się
głównie z drewna, tworzyw sztucznych (HDPE,
PCV, PP, PE, PS), czystego żelaza, lub jego
stopów z węglem: żeliwo i stal oraz stopów z
manganem, chromem, molibdenem, wanadem i
wieloma innymi tzw. stale stopowe, szkła, metali
nieżelaznych wykonane z metali takich jak: cynk,
miedź, cyna, aluminium, ołów oraz stopy metali:
brąz i mosiądz. Odpady nie będą wykazywały
właściwości określonych w załącznikach do
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U z 2013r. poz. 21 z późn. zm.)
klasyfikujących je jako odpad niebezpieczny.
17600,00
5000,00
53000,00
8900,00
100,00
1) w zależności od przewagi danego składnika odpadów tj. np. odpadów mineralnych, szkła, metali, balast będzie
klasyfikowany pod kodem 17 01 07 lub 19 05 99, przy czym, sumaryczna masa tych odpadów nie przekroczy 16500
Mg/rok.
1.2. Sposoby postępowania z odpadami
1.2.1. Sposoby gospodarowania wytworzonymi odpadami
Strona 12 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Tabela nr 3 Sposoby gospodarowania odpadami
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod
odpadu
Sposób postępowania z
odpadami
Miejsce i sposób
magazynowania odpadów
Odpady niebezpieczne
1.
2.
Odpady stałe z
piaskowników i z
odwadniania olejów
w separatorach
Zużyte urządzenia
zawierające
niebezpieczne
elementy inne niż
wymienione w 16 02
09 do 16 02 12
3.
Niebezpieczne
elementy lub części
składowe usunięte z
zużytych urządzeń
4.
Inne odpady (w tym
zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
obróbki odpadów
zawierające
substancje
niebezpieczne
13 05 01*
16 02 13*
16 02 15*
19 12 11*
Po nagromadzeniu odpady będą
przekazywane odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Odpady magazynowane będą
w Segmencie Odbioru i
MagazynowaniaOdpadów
Niebezpiecznych (MON).
Będzie to wiata zadaszona
zamknięta z czterech stron
siatką. Wiata będzie miała
betonową posadzkę i będzie
wyposażona w kontenery do
magazynowania odpadów.
Po nagromadzeniu odpady będą
przekazywane odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Odpady magazynowane będą
w Segmencie Odbioru
i Magazynowania Odpadów
Niebezpiecznych (MON).
Będzie to wiata zadaszona
zamknięta z czterech stron
siatką. Wiata będzie miała
betonową posadzkę i będzie
wyposażona w kontenery do
magazynowania odpadów.
Po nagromadzeniu odpady będą
przekazywane odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Odpady magazynowane będą
w Segmencie Odbioru i
MagazynowaniaOdpadów
Niebezpiecznych (MON).
Będzie to wiata zadaszona
zamknięta z czterech stron
siatką. Wiata będzie miała
betonową posadzkę i będzie
wyposażona w kontenery do
magazynowania odpadów.
Po nagromadzeniu odpady będą
przekazywane odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Odpady magazynowane będą
w Segmencie Odbioru i
MagazynowaniaOdpadów
Niebezpiecznych (MON).
Będzie to wiata zadaszona
zamknięta z czterech stron
siatką. Wiata będzie miała
betonową posadzkę i będzie
wyposażona w kontenery do
magazynowania odpadów.
Odpady inne niż niebezpieczne
1.
2.
Żużle, popioły
paleniskowe i pyły
z kotłów
(z wyłączeniem
pyłów z kotłów
wymienionych
w 10 01 04)
10 01 01
Odpady te przekazywane będą
odbiorcy posiadającemu wymagane
decyzje.
Odpady
magazynowane
będą w boksie
magazynowym
zlokalizowanym na terenie
Instalacji Przetwarzania i
Magazynowania Odpadów
Budowlanych (IPOB). Boksy
będą posiadały żelbetowe
ściany, szczelną posadzkę
oraz będą przykryte
nieprzepuszczającymi wodę
plandekami, odpornymi na
uszkodzenia mechaniczne.
Zużyte urządzenia
inne niż wymienione
16 02 14
Po nagromadzeniu odpady będą
przekazywane odbiorcom
Odpady magazynowane będą
w Segmencie Odbioru i
Strona 13 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
posiadającym wymagane decyzje.
w 16 02 09 do 16 02
13
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Elementy usunięte
z zużytych urządzeń
inne niż wymienione
w 16 02 15
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu
ceglanego,
odpadowych
materiałów
ceramicznych i
elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01
06
Nieprzekompostowa
ne frakcje odpadów
komunalnych i
podobnych
Inne niewymienione
odpady
Papier i tektura
Metale żelazne
16 02 16
17 01 07
ex 19 05 01
19 05 99
19 12 01
19 12 02
Po nagromadzeniu odpady będą
przekazywane odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Balast doczyszczony w kabinie
sortowniczej w instalacji SMP
zostanie przetransportowany
układem przenośników do stacji
załadunku, pod którą ustawiony
będzie kontener. Kontener po jego
napełnieniu będzie wymieniany na
pusty kontener. Pełne kontenery
będą wywożone z terenu zakładu.
Odpady te przekazywane będą
odbiorcy posiadającemu wymagane
decyzje.
MagazynowaniaOdpadów
Niebezpiecznych (MON).
Będzie to wiata zadaszona
zamknięta z czterech stron
siatką. Wiata będzie miała
betonową posadzkę i będzie
wyposażona w kontenery do
magazynowania odpadów .
Odpady magazynowane będą
w Segmencie Odbioru i
MagazynowaniaOdpadów
Niebezpiecznych (MON).
Będzie to wiata zadaszona
zamknięta z czterech stron
siatką. Wiata będzie miała
betonową posadzkę i będzie
wyposażona w kontenery do
magazynowania odpadów .
Odpady magazynowane będą
w miejscu napełniania
kontenerów wewnątrz hali
SMP.
Odpady nie będą magazynowane na terenie zakładu, wytwarzane
będą w Instalacji Biologicznego Przetwarzania Odpadów (SMP),
gdzie zostaną rozdzielone na poszczególne frakcje.
Balast doczyszczony w kabinie
sortowniczej w instalacji SMP
zostanie przetransportowany
układem przenośników do stacji
załadunku, pod którą ustawiony
będzie kontener. Kontener po jego
napełnieniu będzie wymieniany na
pusty kontener. Pełne kontenery
będą wywożone z terenu zakładu.
Odpady te przekazywane będą
odbiorcy posiadającemu wymagane
decyzje.
Odpady z papieru i tektury
podzielone na poszczególne
frakcje (np. karton, gazety, itp.)
będą trafiały na linię do
prasowania i belowana,
a następnie będą kierowane do
boksów na surowce wtórne do
czasu przekazania odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Odpady żelaza będą trafiały do
boksów ustawionych pod linią do
segregowania lub do pojemników
ustawionych w halach, na których
powstają, a następnie będą
kierowane do boksów na surowce
wtórne do czasu przekazania
odbiorcom posiadającym
wymagane decyzje.
Odpady magazynowane będą
w miejscu napełniania
kontenerów wewnątrz hali
SMP.
Odpady magazynowane będą
w boksach na surowce wtórne.
Boksy będą miały żelbetowe
ścianyi zadaszenie oraz
szczelną posadzkę.
Odpady magazynowane będą
w boksach na surowce wtórne.
Boksy będą miały żelbetowe
ścianyi zadaszenie oraz
szczelną posadzkę.
Strona 14 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
9.
10.
11.
Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne
i guma
Szkło
19 12 03
19 12 04
19 12 05
12.
Minerały (np. piasek,
kamienie)
19 12 09
13.
Odpady palne
(paliwo alternatywne)
19 12 10
14.
Inne odpady (w tym
zmieszane
substancje i
przedmioty) z
mechanicznej
19 12 12
Odpady nieżelazne, będą trafiały do
boksów ustawionych pod linią do
segregowania lub do pojemników
ustawionych na halach, na których
powstają, a następnie będą
kierowane do boksów na surowce
wtórne do czasu przekazania
odbiorcom posiadającym
wymagane decyzje.
Odpady z tworzywa sztucznego i
gumy podzielone na poszczególne
frakcje będą trafiały na linię do
prasowania i belowana, a następnie
będą kierowane do boksów na
surowce wtórne do czasu
przekazania odbiorcom
posiadającym wymagane decyzje.
Odpady szklane będą sortowane
ręcznie na szkło białe i kolorowe
(lub zbierane jako mix kolorów) i
będą trafiały do boksów
ustawionych pod linią do
segregowania pod linią do
segregowania lub do pojemników
ustawionych na halach, na
których powstają, a następnie
będą kierowane do boksów na
surowce wtórne do czasu
przekazania odbiorcom
posiadającym wymagane
decyzje.
Odpady magazynowane będą
w boksach na surowce wtórne.
Boksy będą miały żelbetowe
ścianyi zadaszenie oraz
szczelną posadzkę.
Odpady magazynowane będą
w boksach na surowce wtórne.
Boksy będą miały żelbetowe
ściany
i zadaszenie oraz szczelną
posadzkę.
Odpady magazynowane będą
w boksach surowce wtórne.
Boksy będą miały żelbetowe
ścianyi zadaszenie oraz
szczelną posadzkę.
Odpady
magazynowane
będą w boksach
magazynowych
Po nagromadzeniu odpady będą
zlokalizowanych na terenie
przekazywane odbiorcom
Instalacji Przetwarzania
posiadającym wymagane decyzje.
Odpadów Budowlanych
(IPOB). Boksy będą posiadały
żelbetowe ściany oraz
szczelną posadzkę.
Odpady magazynowanebędą w
boksach (w balotach) na paliwo
z odpadów, w buforze (luzem),
na placu magazynowym (w
balotach) lub będą
Odpady kierowane do bufora
załadowywane bezpośrednio na
magazynowego, do boksów na
samochody. Boksy będą
paliwo z odpadów lub bezpośrednio
posiadały żelbetowe ściany,
będą załadowywane do
zadaszenie orazszczelną
samochodów ciężarowych
posadzkę. Przestrzeń pomiędzy
przystosowanych do przewozu
ścianami a zadaszeniembędzie
materiałów sypkich i przekazywane
zabezpieczona osłoną
odbiorcy posiadającemu wymagane zabezpieczającą przed
decyzje.
wpływem warunków
atmosferycznych. Zadaszenie
nad boksami będzie wykonane
w taki sposób, aby czynniki
atmosferyczne nie miały wpływu
na odpady.
Będą to odpady pochodzące z Instalacji Sortowania Odpadów
Opakowaniowych (SOO) i Punktu Przyjmowania Odpadów (PPO),
które bezpośrednio będą kierowane do Instalacji Biologicznego
Przerobu Odpadów (SBP), gdzie zostaną poddane procesowi
biosuszenia w komorach z aktywnym napowietrzaniem. Po
zakończeniu procesu biosuszenia kierowane będą bezpośrednio bez
magazynowania do Instalacji Mechanicznego Przetwarzania
Strona 15 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Odpadów (SMP).
obróbki odpadów
inne niż wymienione
w 19 12 11
15.
Odpady
wielkogabarytowe
20 03 07
Odpady pochodzące z demontażu
kierowane będą do docelowych
miejsc magazynowania odpadów boksów magazynowych lub do
dalszego przetworzenia w Punkcie
przyjmowania odpadów Palnych
(PPP).
Odpady magazynowane będą
w wydzielonych pojemnikach
lub kontenerach w
wyznaczonym pomieszczeniu
Instalacji demontażu odpadów
wielkogabarytowych.
1.3. Przetwarzanie odpadów
1.3.1. Rodzaje i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia (odzysku
i unieszkodliwiania w ciągu roku), a także dopuszczone metody
przetwarzania odpadów oraz masa odpadów wytworzonych w wyniku
przetwarzania.
Tabela nr 4 Odpady przewidziane do odzysku i unieszkodliwiania.
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod
odpadu
Masa
[Mg/rok]
Proces przetwarzania
ODZYSK ODPADÓW - INSTALACJA SORTOWANIA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
(SOO) 1)
1.
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
2.
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
3.
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 06
4.
Opakowania ze szkła
15 01 07
16000,00 R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
16000,00
któremukolwiek z procesów
16000,00 wymienionych w pozycji R1R11.
16000,00
5.
Papier i tektura
20 01 01
16000,00
6.
Szkło
20 01 02
16000,00
7.
Tworzywa sztuczne
20 01 39
16000,00
8.
Metale
20 01 40
16000,00
PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW (PPO) 2)
1. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
19 12 12
5000,00
20 03 01
95000,00
3. Odpady z targowisk
20 03 02
2000,00
D13 – sporządzanie mieszanki
lub mieszanie przed poddaniem
odpadów któremukolwiek z
procesów wymienionych w
pozycjach D1 – D12.
INSTALACJA BIOLOGICZNEGO PRZEROBU ODPADÓW (SBP)
1.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11
19 12 12
D13 – sporządzanie mieszanki
lub mieszanie przed poddaniem
95000,00 odpadów któremukolwiek z
procesów wymienionych w
pozycjach D1 – D12.
Strona 16 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
INSTALACJA MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW (SMP)
1.
Nieprzekompostowane frakcje odpadów
komunalnych i podobnych
ex 19 05 01
D13 – sporządzanie mieszanki
lub mieszanie przed poddaniem
72000,00 odpadów któremukolwiek z
procesów wymienionych w
pozycjach D1 – D12.
INSTALACJA DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH (DOW)
1.
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
3)
R12 – Wymiana odpadów w
celu poddaniu ich
2500,00 któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1R11.
INSTALACJA PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW BUDOWLANYCH
(IPOB) 4)
2.
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych
w 10 01 04)
Odpady betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów
3.
Gruz ceglany
17 01 02
5000,00
4.
Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia
17 01 03
5.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne
niż wymienione w 17 01 06
17 01 07
5000,00 R12 – Wymiana odpadów w
celu poddaniu ich
któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R15000,00 R11.
6.
Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 80
5000,00
7.
Odpady z remontów i przebudowy dróg
17 01 81
5000,00
8.
Inne niewymienione odpady
17 01 82
5000,00
Materiały budowlane zawierające gips inne niż
wymienione w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03
17 08 02
5000,00
17 09 04
5000,00
1.
9.
10.
10 01 01
1000,00
17 01 01
5000,00
PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW PALNYCH (PPP)
1.
2.
1)
2)
Odpady palne inne niż wymienione w 19 02
08 lub 19 02 09
19 02 10
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11
19 12 12
2000,00 D13 – sporządzanie mieszanki
lub mieszanie przed poddaniem
odpadów któremukolwiek z
procesów wymienionych w
2000,00
pozycjach D1 – D12.
sumaryczna masa odpadów przetwarzanych w Instalacji Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO)
w procesie R12 oraz wytworzonych w tym procesie nie przekroczy 16 000 Mg/rok.
sumaryczna masa odpadów przyjmowanych z zewnątrz przetwarzanych w instalacji IPPC w procesie
D13 oraz wytworzonych w tych procesach odpadów nie przekroczy 95 000 Mg/rok.
Strona 17 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
3)
4)
sumaryczna masa odpadów przyjmowanych z zewnątrz przetwarzanych w Instalacji Demontażu
Odpadów Wielkogabarytowych (DOW) w procesie R12 oraz wytworzonych w tym procesie odpadów nie
przekroczy 2 500 Mg/rok,
sumaryczna masa odpadów przyjmowanych z zewnątrz przetwarzanych w Instalacji Przetwarzania
i Magazynowania Odpadów Budowlanych (IPOB) w procesie R12 oraz wytworzonych w tym procesie
odpadów nie przekroczy 5 000 Mg/rok.
Tabela nr 5 Rodzaje i masa odpadów, które mogą zostać wytworzone w ciągu roku z
przetwarzania odpadów.
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod odpadu
Masa
[Mg/rok]
ODPADY WYTWARZANE W INSTALACJI SORTOWANIA ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
1)
1.
Papier i tektura
19 12 01
16000,00
2.
Metale żelazne
19 12 02
16000,00
3.
Metale nieżelazne
19 12 03
16000,00
4.
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 04
16000,00
5.
Szkło
19 12 05
16000,00
19 12 11*
10,000
19 12 12
5000,00
6.
7.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
ODPADY WYTWARZANE W PUNKCIE PRZYJMOWANIA ODPADÓW
2)
1.
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 02 13*
300,000
2.
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
280,0
3.
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych
urządzeń
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16
16 02 15*
100,000
4.
16 02 16
100,0
5.
02 15
Papier i tektura
19 12 01
100,00
6.
Metale żelazne
19 12 02
100,00
7.
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 04
100,00
8.
Szkło
19 12 05
100,00
9.
Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
100,00
ODPADY WYTWARZANE W INSTALACJI BIOLOGICZNEGO PRZEROBU ODPADÓW
1.
Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych
ex 19 05 01
2)
72000,00
ODPADY WYTWARZANE W INSTALACJI DO MECHANICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW
2)
1.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06
17 01 07 5)
16500,00
2.
Inne niewymienione odpady
19 05 99 5)
16500,00
19 12 02
1250,00
3.
Metale żelazne
Strona 18 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Lp.
4.
Rodzaj odpadu
Metale nieżelazne
Kod odpadu
Masa
[Mg/rok]
19 12 03
1250,00
5.
Odpady palne (paliwo alternatywne)
19 12 10
53000,00
6.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
19 12 11*
100,000
7.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 12 12
900,00
ODPADY WYTWARZANE W INSTALACJI DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
3)
1
Metale żelazne
19 12 02
500,00
2.
Metale nieżelazne
19 12 03
500,00
3.
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 04
1000,00
4.
Szkło
19 12 05
500,00
5.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
19 12 11*
10,000
ODPADY WYTWARZANE W INSTALACJI PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW
BUDOWLANYCH 4)
10 01 01
1000,00
2.
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów
(z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
Metale żelazne
19 12 02
3000,00
3.
Metale nieżelazne
19 12 03
3000,00
4.
Tworzywa sztuczne i guma
19 12 04
2000,00
5.
Szkło
19 12 05
1000,00
6.
Minerały (np. piasek, kamienie)
19 12 09
5000,00
19 12 11*
100,000
19 12 12
1000,00
1.
7.
8.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje
niebezpieczne
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
ODPADY WYTWARZANE W PUNKCIE PRZYJMOWANIA ODPADÓW PALNYCH
1.
1)
2)
3)
4)
5)
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
19 12 12
2000,00
Sumaryczna masa odpadów wytwarzanych w Instalacji Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO)
nie przekroczy 16000 Mg/rok.
Sumaryczna masa odpadów wytworzonych w instalacji IPPC nie przekroczy 95000 Mg/rok.
Sumaryczna masa odpadów wytworzonych w Instalacji Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych
(DOW) nie przekroczy 2500 Mg/rok.
Sumaryczna masa odpadów wytworzonych w Instalacji Przetwarzania i Magazynowania Odpadów
Budowlanych (IPOB) nie przekroczy 5000 Mg/rok.
W zależności od przewagi danego składnika odpadów tj. np. odpadów mineralnych, szkła, metali balast
będzie klasyfikowany do kodu 17 01 07- Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 lub kodu 19 05 99 Inne niewymienione odpady przy czym sumaryczna masa tych odpadów nie przekroczy 16500 Mg/rok.
Strona 19 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
1.3.2. Miejsca i sposoby magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku
i unieszkodliwiania
Tabela nr 6 Miejsce i sposób magazynowania odpadów przeznaczonych do odzysku
i unieszkodliwiania
Lp.
Rodzaj odpadu
Kod
odpadu
Miejsce i sposób magazynowania
Odpady przewidziane do odzysku
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w
10 01 04)
10 01 01
Odpady będą magazynowane
w wydzielonym miejscu w boksie
w Segmencie instalacji przetwarzania
i magazynowania odpadów budowlanych
(IPOB). Boks magazynowy będzie miał
murki oporowe oraz szczelne podłoże,
w celu ograniczenia rozwiewania frakcji
pylistych odpady będą przykryte
nieprzepuszczalnymi wodę plandekami,
odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
3.
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
4.
Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 06
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
5.
Opakowania ze szkła
15 01 07
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
17 01 01
Odpady będą magazynowane
w wydzielonym miejscu w boksie
w Segmencie instalacji przetwarzania
i magazynowania odpadów budowlanych
(IPOB). Boks magazynowy będzie miał
murki oporowe oraz szczelne podłoże,
w celu ograniczenia rozwiewania frakcji
pylistych odpady będą przykryte
nieprzepuszczalnymi wodę plandekami,
odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.
17 01 02
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
17 01 03
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
17 01 07
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
17 01 80
Odpady magazynowane będą na
1.
2.
6.
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów
7.
Gruz ceglany
8.
Odpady innych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia
9.
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06
10. Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
Strona 20 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
17 01 81
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
17 01 82
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
17 08 02
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
14. demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
17 09 04
Odpady magazynowane będą na
szczelnym placu na terenie Segmentu
instalacji przetwarzania i magazynowania
odpadów budowlanych (IPOB).
15. Papier i tektura
20 01 01
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
16. Szkło
20 01 02
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
17. Tworzywa sztuczne
20 01 39
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
18. Metale
20 01 40
Odpady magazynowane będą w strefie
rozładunku w sortowni odpadów
opakowaniowych (SOO).
11. Odpady z remontów i przebudowy dróg
12. Inne niewymienione odpady
Materiały budowlane zawierające gips inne niż
13.
wymienione w 17 08 01
19. Odpady wielkogabarytowe
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe przed
poddaniem procesowi odzysku będą
magazynowane w wydzielonych
pojemnikach/kontenerach lub luzem na
utwardzonej szczelnej posadzce w
wyznaczonym pomieszczeniu Instalacji
demontażu odpadów wielkogabarytowych
(DOW).
Odpady przewidziane do unieszkodliwiania
1.
2.
Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08
lub 19 02 09
Nieprzekompostowane frakcje odpadów
komunalnych i podobnych
19 02 10
Odpady będą tymczasowo magazynowane
w pomieszczeniu w obrębie hali
technologicznej przetwarzania odpadów
przeznaczonej pod Punkt Przyjmowania
Odpadów Palnych (PPP).
Odpady nie będą magazynowane na
terenie Zakładu, wytwarzane będą w
Instalacji Biologicznego Przerobu Odpadów
(SBP). Po zakończeniu procesu
ex 19 05 01 biosuszenia kierowane będą bezpośrednio
bez magazynowania do Instalacji
Mechanicznego Przetwarzania Odpadów
(SMP) gdzie zostaną rozdzielone na
poszczególne frakcje.
Strona 21 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
3.
4.
5.
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Odpady z targowisk
19 12 12
Odpady będą pochodziły z Instalacji
Sortowania Odpadów Opakowaniowych
(SOO), Punktu Przyjmowania Odpadów
(PPO) i Punktu Przyjmowania Odpadów
Palnych (PPP) i nie będą magazynowane
na terenie Zakładu. Odpady będą
bezpośrednio kierowane do Instalacji
Biologicznego Przerobu Odpadów (SBP).
20 03 01
Przywożone transportem kołowym
zmieszane odpady komunalne zostaną
wyładowane do zasobni odpadów
zlokalizowanej w Punkcie Przyjmowania
Odpadów (PPO). Wyładowywanie odpadów
odbywać się będzie w zamkniętej hali,
odpady magazynowane będą luzem na
utwardzonej szczelnej posadzce.
Pojemność zasobni odpadów zapewniać
będzie możliwość magazynowania
dostarczanych odpadów przez okres około
3 dni.
20 03 02
Przywożone transportem kołowym
zmieszane odpady z targowisk zostaną
wyładowane do zasobni odpadów
zlokalizowanej w Punkcie Przyjmowania
Odpadów (PPO). Wyładowywanie odpadów
odbywać się będzie w zamkniętej hali,
odpady magazynowane będą luzem na
utwardzonej szczelnej posadzce.
Pojemność zasobni odpadów zapewniać
będzie możliwość magazynowania
dostarczanych odpadów przez okres około
3 dni.
2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
Źródłem emisji zorganizowanej z instalacji jest wentylacja hali sortowania odpadów
opakowaniowych (SOO) i segmentu mechanicznego przetwarzania odpadów (SMP).
2.1. Dopuszcza się wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza ze źródeł emisji
i w ilościach zestawionych w tabelach nr 1 i 2.
Tabela nr 7 Wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji
Emitory
wentylatory dachowe,
pionowe zadaszone –
23 sztuki o wydajności
maksymalnej każdego
wentylatora 9000 m3/h
Nazwa obiektu
źródło emisji
Hala linii do sortowania
odpadów opakowaniowych
(SOO) i segmentu
mechanicznego
przetwarzania odpadów
(SMP)
Zanieczyszczenia Emisja dopuszczalna
z emitora
pył ogółem
pył PM10
pył PM2.5
amoniak
siarkowodór
dwutlenek azotu
rtęć
godzinowa
roczna
[kg/h]
0,000576
0,000576
0,000533
0,002196
0,001242
0,000072
0,0000018
[Mg/a]
0,001008
0,001008
0,000933
0,003843
0,002174
0,000126
0,000003
Strona 22 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Łączna emisja roczna z instalacji
[Mg/rok]
pył ogółem
pył PM10
pył PM2.5
amoniak
siarkowodór
dwutlenek azotu
rtęć
---
0,0232
0,0232
0,0215
0,0884
0,0500
0,0029
0,00007
Tabela nr 8 Miejsca i parametry wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
Emitory
Emitory dachowe
pionowe zadaszone
hali linii do
sortowania odpadów
opakowaniowych
(SOO) i segmentu
mechanicznego
przetwarzania
odpadów (SMP – 23
sztuki
Wysokość
emitora
[m]
Średnica
emitora
[m2]
Przepływ max.
gazów na
wylocie
emitora
(m3/h)
Temperatura
gazów
odlotowych
na wylocie
(K)
Czas
emisji
[h/rok]
16
0,4
9000
293
1750
2.2. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
2.2.1. W czasie eksploatacji instalacji należy monitorować i ewidencjonować parametry
pracy urządzeń służących do redukcji emisji gazów i pyłów do powietrza.
2.3. Emisja niezorganizowana
Źródłem emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza z procesu
przetwarzania odpadów jest instalacja aspiracji powietrza z Punktu Przyjmowania
Odpadów (PPO), z instalacji Segregacji Odpadów Opakowaniowych (SOO), z Segmentu
Biologicznego Przerobu Odpadów (SBP), z Segmentu Mechanicznego Przetwarzania
Odpadów Komunalnych (SMP), z Punktu Przyjmowania Odpadów Palnych (PPP).
Strumień odpylonego powietrza z wentylacji technologicznej obiektów PPO, SOO,
SMP, PPP kierowany jest w części do komór biosuszenia, do hali manewrowania oraz do
układu oczyszczania powietrza poprocesowego, składającego się z dwóch płuczek
wodnych, dwóch wentylatorów mechanicznych o wydajności 75000 m 3/h każdy
a następnie do biofiltra. Do biofiltra kierowane jest również powietrze z segmentu
biologicznego przerobu odpadów (SBP).
Dwa złoża biofiltru o wymiarach 19 x 26.5m każde są źródłem emisji
powierzchniowej, nie posiadającym urządzeń do odprowadzania gazów i pyłów do
powietrza (emitora). Emisja zanieczyszczeń zachodzi pod wpływem przewietrzania złoż,
a także wskutek swobodnego ruchu grawitacyjnego i dyfuzyjnego z powierzchni biofiltra.
Przyjęto, że jest to emisja niezorganizowana.
Występuje również niewielka emisja niezorganizowana pyłu z urządzeń kruszących
odpady budowlane, znajdujących się na utwardzonym placu Zakładu oraz emisja ze
Strona 23 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
spalania oleju napędowego w silnikach maszyn i pojazdów poruszających się po terenie
Zakładu i spalanego w
agregacie prądotwórczym (wykorzystywany w sytuacjach
awaryjnych) oraz z zaworów oddechowych stacji paliw.
Dla emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza z instalacji w sposób
niezorganizowany nie jest ustalana dopuszczalna wielkość emisji.
2.4. Sposoby redukcji zanieczyszczeń
Instalacja aspiracji powietrza wentylacji ogólnej hal oraz wentylacji technologicznej
(odciągi miejscowe) z Punktu Przyjmowania Odpadów (PPO), z instalacji Segregacji
Odpadów Opakowaniowych (SOO), z Segmentu Mechanicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (SMP), z Punktu Przyjmowania Odpadów Palnych (PPP) posiada instalację
odpylającą składającą się z przewodów zbierających, kanału głównego, wentylatora i filtra
workowego.
Strumień odpylonego powietrza z wentylacji technologicznej obiektów PPO, SOO,
SMP, PPP kierowany jest w części do komór biosuszenia, do hali manewrowania oraz
bezpośrednio do układu oczyszczania powietrza poprocesowego, składającego się
z dwóch płuczek wodnych, dwóch wentylatorów mechanicznych o wydajności
maksymalnej 75000 m3/h każdy a następnie do biofiltra. Do układu oczyszczania
powietrza poprocesowego kierowane jest też powietrze z komór biosuszenia.
Dane techniczne pojedynczej płuczki:
 Strumień
objętości
powietrza
odlotowego:
ok.
54000m 3/h
(standardowe
funkcjonowanie),
 Maksymalny strumień objętości powietrza odlotowego: 65000 m3/h,
 Spadek ciśnienia przy standardowym funkcjonowaniu zgodnie z pierwszym
uruchomieniem: 200 Pa,
 Odbieralnik wody (praca) ok. 1.580 litrów,
 Produkt za płuczką: Roztwór siarczanu amonu (ok. 17 – < 20%) (NH4)2 SO4,
 Zapotrzebowanie na chemikalia w punkcie znamionowym pracy: ok. 65 kg/h kwas
siarkowy 78 %,
 Wartość pH roztworu do płukania: 2 – 5,
 Gęstość roztworu ok. 1,05 – 1,15 kg/m3,
 Przewodność przy odmulaniu: 200 – 250 mS/cm maks.
Biofiltr wypełniony jest złożem składającym się z dwóch warstw:
 Warstwa dolna - ok. 30 cm, wypełniona zrębkami z drewna korzeniowego
40/100mm,
 Warstwa górna - ok. 150 cm, wypełniona mieszaniną zrębków drewnianych (40/100
mm) i kory (20/60 mm) w stosunku 1:1.
Tabela nr 9
Parametry techniczne biofiltra
Jednostka
Wartość
Szerokość czynna pojedynczego złoża
m
ok.19.0
Długość czynna pojedynczego złoża
m
ok.26,5
sztuk
2
Ilość komór biofiltra
Strona 24 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Sumaryczna powierzchnia biofiltra
m2
ok.1000
Wysokość złoża
m
ok.1,8
Maksymalne obciążenie powierzchniowe
m3/m2/h
ok.120
Maksymalne obciążenie objętościowe
m3/m2/h
ok.67
Obieg powietrza w biofiltrze:
Strumień powietrza przeznaczonego do oczyszczania jest kierowany do 2 płuczek
chemicznych, gdzie zostanie skorygowana jego wilgotność, obniżona zostanie jego
temperatura oraz wytrącany zostanie amoniak poprzez dozowanie kwasu siarkowego.
Następnie za pomocą dwóch wentylatorów (jeden dla każdej z płuczek), pracujących
z wydajnością 54000 m3/h każdy, powietrze wtłoczone jest do przestrzeni pomiędzy
posadzką biofiltra, a rusztem utrzymującym złoże biologiczne. Pod wpływem
wytworzonego przez wentylatory ciśnienia powietrze przepływa przez złoże biofiltra, gdzie
poddane jest biologicznemu oczyszczeniu, a następnie jest odprowadzone bezpośrednio
do atmosfery.
Odcieki powstające w procesie oczyszczania powietrza poprocesowego
w płuczkach chemicznych i biofiltrze odprowadzane są do wewnątrz zakładowej
kanalizacji technologicznej.
3. Emisja hałasu do środowiska
3.1. Dopuszczalny poziom emisji hałasu do środowiska z instalacji
Określam
dopuszczalny
poziom
hałasu
z eksploatacją instalacji do środowiska, w rozumieniu :
przenikającego
w
związku
- terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku A, w wysokości :

LAeqD = 50 dB (pora dnia – godz.06.00-22.00),

LAeqN = 40 dB (pora nocy – godz..22.00-06.00).
3.2. Ustalam czas pracy źródeł hałasu dla doby
Tabela Nr 10
Rodzaj źródła hałasu
Symbol
Szt.
Czas pracy źródła
w ciągu doby
Dzień
Noc
6.00 – 22.00
22.00 - 6.00
Instalacja IPPC oraz pozostałe instalacje związane z gospodarką odpadami.
E1-E23
O1
O2
Wentylatory mechaniczne, dachowe zlokalizowane
na SOO (sortowni odpadów opakowaniowych) i
SMP (segmencie mechanicznego przetwarzania
odpadów).
System odpylania –system czyszczenia
sprężonym powietrzem w filtrze.
System odpylania – wentylator umieszczony w
obudowie dźwiękochłonnej.
23
16h
8h
1
16h
0h
1
16h
0h
Ł1
Ładowarka kołowa
1
7h
0h
Kr1
Kruszarka szczękowa
1
7h
0h
Strona 25 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Masz.
Maszynownia
1
16h
8h
PPO
Punkt przyjmowania odpadów
1
16h
0h
SBP
Segment biologicznego przerobu odpadów
1
16h
8h
SOO
Hala SOO (sortownia odpadów opakowaniowych)
1
8h
0h
SMP
Hala SMP (segment mechanicznego
przetwarzania odpadów
1
16h
0h
-
Pojazdy typu ciężkiego/dowóz i wywóz odpadów
-
do200pojazdów/16h
0h
-
Pojazdy typu ciężkiego/transport wewnętrzny
-
do20pojazdów/16h
16pojazdy/8h
2
16h
8h
2
16h
8h
1
16h
0h
1
16h
0h
Obiekty towarzyszące
C1-C2
W1-W2
K1-K2
K3
Centrala nawiewno-wywiewna budynek
administracyjno-socjalny – czerpnia.
Centrala nawiewno-wywiewna budynek
administracyjno-socjalny – wyrzutnia.
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora przy budynku
administracyjno –socjalnym.
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora przy budynku
wagowym.
4. Pobór wody i odprowadzanie ścieków
4.1. Zaopatrzenie w wodę
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zaopatrywany będzie w wodę
z miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie umowy zawartej z dostawcą wody.
Woda używana będzie do celów socjalno-bytowych, technologicznych i porządkowych (na
potrzeby płuczki chemicznej, myjni kół i myjni kontenerów oraz mycia hal Zakładu).
Maksymalne roczne zużycie wody ogółem wyniesie
-
4 414 m3/rok,
w tym, na cele technologiczne i porządkowe
-
1098,85 m3/rok.
4.2. Odprowadzanie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe, będące mieszaniną podczyszczonych ścieków przemysłowych
(ścieki pochodzące z mycia hal technologicznych, biosuszenia odpadów w Segmencie
Biologicznego Przerobu Odpadów - wody kondensacyjne strącane z powietrza
procesowego, instalacji oczyszczania powietrza procesowego, myjni kontenerów na
odpady, odwodnienia wykonanego przed boksami na surowce wtórne, boksów
magazynowych na paliwo z odpadów, wpustów podłogowych instalacji Demontażu
Odpadów Wielkogabarytowych) oraz bytowych, wprowadzane będą do miejskiej
kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, w ilości:
Ogółem:
Qmaxa = 12 836,0 m3/rok,
w tym ścieków przemysłowych:
Qmaxa = 9520,0 m3/rok
Stan i skład ścieków przemysłowych:
Strona 26 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Tabela nr 11
Rodzaj substancji
wartość
Jednostka
Odczyn (pH)
BZT5
CHZT
zawiesiny ogólne
azot amonowy
azot azotynowy
fosfor ogólny
chlorki
siarczany
rtęć
kadm
arsen
bar
beryl
bor
chrom+6
Chrom ogólny
cynk
cyna
kobalt
miedź
molibden
nikiel
ołów
selen
Srebro
Tal
tytan
Wanad
antymon
fenole lotne (indeks fenolowy)
węglowodory ropopochodne
Cyjanki wolne
Cyjanki związane
fluorki
6,5 – 9,5
1000
1700
700
200
10
20,0
1 000
500
0,06
0,4
0,5
5
1
10
0,2
1
5,0
2
1
1,0
1
1,0
1
1
0,5
1
2
2
0,5
15
15
0,5
5
20
mg O2/l
mg O2/l
mg/l
mg NNH4/l
mg NNO3/l
mg P/l
mg/l
mg/l
mg Hg/l
mg Cd/l
mg As/l
mg Ba/l
mg Be/l
mg B/l
mg Cr/l
mg Cr/l
mg Zn/l
mg Sn/l
mg Co/l
mg Cu/l
mg Mo/l
mg Ni/l
mg Pb/l
mg Se/l
mg Ag/l
mg Tl/l
mg Ti/l
mg V/l
mg An/l
mg/l
mg/l
mg CN/l
mg CN/l
mg F/l
III. SPOSOBY OSIĄGANIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA JAKO
CAŁOŚCI
1. Metody ochrony powietrza:




magazynowanie odpadów w zadaszonych boksach (z wyjątkiem odpadów w IBOP),
przyjmowanie i rozładunek odpadów przewidzianych do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania w zamkniętej hali,
prowadzenie procesu mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych
w zamkniętej hali,
prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania odpadów w zamkniętych
komorach,
Strona 27 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015

zastosowanie systemów aspiracji powietrza ze wszystkich procesów generujących
emisje do powietrza, a następnie oczyszczanie ujętego powietrza.
2. Metody ochrony środowiska wodnego:



racjonalne gospodarowanie wodą,
nieużywanie wody w prowadzonych procesach przetwarzania odpadów,
prowadzenie oraz przechowywanie rejestrów zużycia wody.
3. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej:




stosowanie energooszczędnych urządzeń,
termiczna izolacja komór biologicznego przetwarzania odpadów,
wykorzystanie ciepła z rozkładu materii organicznej w SBP w dalszej fazie procesu;
prowadzenie okresowych ocen stanu technicznego urządzeń zużywających media
energetyczne oraz automatyki sterującej ich działaniem.
4. W celu osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości oraz
podniesienia efektywności wykorzystania energii Wnioskodawca zobowiązany
jest do:









stosowania materiałów, surowców i paliw gwarantujących dotrzymanie wymogów
najlepszej dostępnej techniki;
utrzymywania urządzeń wchodzących w skład instalacji we właściwym stanie
technicznym oraz przeprowadzania koniecznych remontów i napraw;
prowadzenia książek eksploatacji urządzeń wchodzących w skład instalacji, w tym
m.in. oczyszczania powietrza poprocesowego i rejestrowania w nich każdorazowo
wykonanych przeglądów, remontów i napraw;
dokonywania systematycznych przeglądów instalacji, w celu zapewnienia
efektywnego wykorzystania energii;
dokonywania okresowych przeglądów najbardziej uciążliwych pod względem
akustycznym urządzeń, w celu wyeliminowania nadmiernego zużycia elementów
będących źródłem hałasu;
prowadzenia rejestru zużywanej wody poprzez regularne odczyty wskazań
wodomierza;
monitorowania parametrów technologicznych;
przeprowadzania remontu instalacji w sposób i w terminie zgodnym z zatwierdzoną
procedurą zakładową;
utrzymywania wszystkich urządzeń związanych z monitoringiem procesu
technologicznego w dobrym stanie technicznym.
IV. SPOSÓB
PROWADZENIA
SYSTEMATYCZNEJ
OCENY
RYZYKA
ZANIECZYSZCZENIA GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH SUBSTANCJAMI
POWODUJĄCYMI RYZYKO, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ NA TERENIE
ZAKŁADU W ZWIĄZKU Z EKSPLOATACJĄ INSTALACJI, ALBO SPOSÓB
I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA BADAŃ ZANIECZYZCZENIA GLEBY I
ZIEMI TYMI SUBSTANCJAMI ORAZ POMIARÓW ZAWARTOŚCI TYCH
SUBSTANCJI W WODACH GRUNTOWYCH, W TYM POBIERANIA PRÓBEK.
Strona 28 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
W załączonej do wniosku analizie wymagalności sporządzenia raportu
początkowego, wnioskodawca wykazał, że dla przedmiotowej instalacji nie jest wymagane
sporządzenie raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód
gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.
V. WYMAGANIA ZAPEWNIAJĄCE OCHRONĘ GLEBY, ZIEMI I WÓD GRUNTOWYCH,
W TYM ŚRODKI MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE EMISJOM DO GLEBY, ZIEMI
I
WÓD
GRUNTOWYCH
ORAZ
SPOSÓB
ICH
SYSTEMATYCZNEGO
NADZOROWANIA.
 Wyposażenie ciągów komunikacyjnych, magazynów odpadów oraz miejsc
przetwarzania odpadów w szczelne podłoża;
 Prowadzenie stałych kontroli jakości nawierzchni ciągów komunikacyjnych i hal
i niezwłoczne naprawianie wszystkich pęknięć i ubytków;
 Ustawienie sorbentów w miejscach, gdzie istnieje możliwość rozlania substancji
niebezpiecznych;
 Magazynowanie odpadów niebezpiecznych zgodnie z warunkami pozwolenia.
VI. MONITOROWANIE
PROCESÓW
TECHNOLOGICZNYCH,
I EWIDENCJONOWANIE WIELKOŚCI EMISJI
POMIAR
1. Monitorowanie procesów technologicznych
W związku z tym, że prowadzone procesy będą sterowane komputerowo, na
bieżąco prowadzony będzie monitoring wydajności maszyn i urządzeń, zużycia mediów
w procesie przetwarzania odpadów a także ilość odpadów wprowadzanych do procesu
oraz produkt końcowy (wytworzone odpady).
Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:
 Rejestrowania i przechowywania danych dotyczących zużycia energii elektrycznej;

Prowadzenia bieżącej kontroli parametrów pracy urządzeń służących do ograniczania
emisji, polegającej na kontroli parametrów cieczy roboczej w płuczkach wodnych
w zakresie ciągłego monitoringu pH oraz przewodności (pomiar on-line).
2. Monitoring emisji do powietrza
a. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 30 października
2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. z 2014., poz.1542) analizowana
instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji, zarówno
ciągłych, jak i okresowych.
b. Na emitorach, dla których określono wielkość emisji dopuszczalnej, należy wykonać
i utrzymywać w dobrym stanie technicznym stanowiska do pomiaru emisji,
z zachowaniem wymogów bhp.
c. Zobowiązuje się prowadzącego instalację do przeprowadzenia wstępnych
pomiarów wielkości emisji z instalacji, najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia
rozruchu. Wyniki pomiarów emisji należy przedstawić marszałkowi województwa
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (w terminie 30 dni od ich
wykonania). Należy wykonać pomiary emisji na emitorach dachowych instalacji hali
linii do sortowania odpadów opakowaniowych (SOO) i segmentu mechanicznego
Strona 29 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
przetwarzania odpadów (SMP) oraz pomiary stężeń zanieczyszczeń za płuczkami
wodnymi układu oczyszczania powietrza poprocesowego.
d. W celu przeprowadzenia weryfikacji wydanego pozwolenia zintegrowanego należy
przedstawić tut. Organowi, w ciągu 12 m-cy od daty oddania inwestycji do
eksploatacji, analizę porealizacyjną w zakresie wszystkich składników środowiska .
3. Monitoring hałasu
a. Pomiary hałasu należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542).
b. Pierwsze pomiary należy przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia
rozruchu instalacji. Wyniki pomiarów wraz z analizą porealizacyjną ze względu na
emisję hałasu należy przedłożyć organowi wydającemu niniejszą decyzję
(w terminie 30 dni od ich wykonania).
4. Monitoring ilości zużywanej wody
Monitorowanie poboru wody z sieci wodociągowej należy dokonywać poprzez regularne
odczyty wskazań wodomierza.
5. Monitoring wód podziemnych
Monitoring wód podziemnych (II warstwy wodonośnej) będzie prowadzony w oparciu
o trzy piezometry: P3 (dopływ wód do zakładu) oraz P1 i P2 (odpływ wód z Zakładu)
z częstotliwością raz na pięć lat. Monitoring obejmuje następujące parametry
wskaźnikowe: odczyn pH, przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel organiczny
(OWO), chlorki, wapń, żelazo, magnez, mangan, miedź, cynk, ołów, kadm, chrom +6,
rtęć, siarczany, azotany, azotyny, węglowodory alifatyczne (frakcja benzynowa C 7 –
C11), węglowodory alifatyczne (frakcja olejowa C12 – C35), suma węglowodorów C10 –
C40, indeks oleju mineralnego C10 – C40, suma wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych ( WWA).
6. Dodatkowe wymagania w zakresie monitorowania emisji
Nie nakłada się dodatkowych obowiązków w zakresie monitorowania emisji poza
wymagania, o których mowa w art. 147 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) oraz wymagania określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 148 ust.1 ww. ustawy.
VII. ZAKRES, SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA ORGANOWI WŁAŚCIWEMU DO
WYDANIA POZWOLENIA I WOJEWÓDZKIEMU INSPEKTOROWI OCHRONY
ŚRODOWISKA
COROCZNEJ
INFORMACJI
POZWALAJĄCEJ
NA
PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W
POZWOLENIU, W ZAKRESIE NIEOBJĘTYM PRZEPISAMI art. 149 USTAWY Z
DNIA 27 KWIETNIA 2001 r. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ. U. z 2013 r.,
poz. 1232, z późn. zm.).
Nie nakłada się dodatkowego obowiązku przekazywania informacji pozwalającej na
przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu, ponad
Strona 30 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
wymagania, o których mowa w art. 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska.
VIII. SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĘPOWANIU I OGRANICZANIA SKUTKÓW
AWARII ORAZ WYMÓG INFORMOWANIA O WYSTĄPIENIU AWARII
Prowadzący instalację, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych,
podejmował będzie szereg działań zapobiegawczych, m.in.:
 prowadzić będzie systematyczne przeglądy instalacji procesowych;
 utrzymywać będzie stałą kontrolę procesów przerobu opadów;
 przeprowadzać będzie szkolenia pracowników z zakresu BHP,
 będzie opracowywać i na bieżąco udoskonalać procedury na wypadek wystąpienia
awarii na terenie Zakładu,
 w zakładzie zamontowane będą zraszacze w celu szybkiego opanowania
ewentualnego pożaru.
W przypadku wystąpienia awarii należy postępować zgodnie z opracowanymi
procedurami i instrukcjami
O wystąpieniu awarii należy niezwłocznie powiadomić Komendanta Miejskiej Straży
Pożarnej w Olsztynie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
IX.
EKSPLOATACJA INSTALACJI
NORMALNYCH
W
WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD
Nie przewiduje się pracy instalacji w warunkach innych niż określone
w niniejszym pozwoleniu. Wielkość emisji w warunkach rozruchu i uruchomienia instalacji
ustala się jak w Rozdziale II decyzji, tj. jak w warunkach normalnego funkcjonowania
instalacji.
X. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA EKSPLOATACJI
INSTALACJI
Postępowanie w przypadku zakończenia działania Zakładu uzależnione będzie
od sposobu jego likwidacji lub od ewentualnego późniejszego wykorzystania budynków
i terenu Zakładu.
W przypadku zakończenia działalności Zakładu bez rozbiórki budynków wszystkie
zgromadzone na terenie Zakładu odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom
posiadających wymagane decyzje. Odpady będą usuwane w sposób zapobiegający
rozlaniu, lub zanieczyszczeniu terenu. Po wywiezieniu odpadów teren oraz budynek
Zakładu zostaną uporządkowane. Nie przewiduje się zanieczyszczenia gruntu podczas
likwidacji Zakładu, z uwagi iż teren na którym magazynowane będą odpady będzie
utwardzony, odpady płynne lub zawierające w swoim składzie substancje płynne będą
magazynowane i przewożone w pojemnikach. W razie ewentualnych wycieków,
substancja która wyciekła zostanie zebrana za pomocą sorbentu i potraktowana jak odpad
niebezpieczny i przekazana odbiorcom posiadających wymagane decyzje.
W przypadku całkowitej likwidacji Zakładu w pierwszej kolejności odpady zostaną
zagospodarowane zgodnie z ww. opisem. Następnie elementy linii zostaną
zdemontowane i wywiezione z terenu Zakładu. Następnie prowadzony będzie demontaż
budynków i infrastruktury towarzyszącej. Prace demontażowe wykonywane będą przez
firmę zewnętrzną, w związku z czym wytwarzane odpady będą odpadem tej firmy.
Strona 31 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Postępowanie takie jest zgodne z art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.). Wytwórcą odpadów powstających
w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia
zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który
świadczy usługę.
XI.
SPOSOBY OGRANICZANIA
ŚRODOWISKO
Przedmiotowa
środowisko.
instalacja
nie
ODDZIAŁYWAŃ
powoduje
TRANSGRANICZNYCH
transgranicznego
oddziaływania
NA
na
XII. TERMIN WAŻNOŚCI POZWOLENIA
Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.
Organ właściwy do wydania pozwolenia dokonuje analizy pozwolenia zintegrowanego:
 niezwłocznie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji BAT
odnoszących się do głównej działalności danej instalacji, lecz nie później niż
 w terminie 6 miesięcy od dnia publikacji;
 co najmniej raz na 5 lat;
 jeżeli oddziaływanie instalacji na środowisko zmieniło się w stopniu wskazującym
na konieczność zmiany pozwolenia w części dotyczącej określonych w nim
warunków lub wielkości emisji z danej instalacji;
 jeżeli nastąpiła zmiana w najlepszych dostępnych technikach, pozwalająca na
znaczne zmniejszenie wielkości emisji bez powodowania nadmiernych kosztów, lub
wynika to z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów
o ochronie środowiska.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 7.04.2014 r. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn wystąpiła do Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do biologiczno-mechanicznego
przetwarzania odpadów
komunalnych, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 18/1, 18/9, 20/1, 20/2 i 20/4, obręb
nr 136 m. Olsztyn, zaklasyfikowanej jako instalacja w gospodarce odpadami - dla
odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas
oczyszczania
ścieków komunalnych
–
do
unieszkodliwiania
o
zdolności
przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej oraz obróbki
wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania.
Wniosek Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3,
10-467 Olsztyn dotyczył instalacji nowobudowanej. Wnioskodawca wnioskował także
o objęcie pozwoleniem zintegrowanym następujących instalacji niewymagających
pozwolenia zintegrowanego położonych na terenie tego samego zakładu:
 Instalacji Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO),
 Instalacji Przetwarzania i Magazynowania Odpadów Budowlanych (IBOP),
 Instalacji Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych (DOW).
Strona 32 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
Na podstawie art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), zwanej dalej p.o.ś., w związku z § 1
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014.1169) i pkt 5.3.a załącznika do
ww. rozporządzenia, dla ww. instalacji wymagane jest uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego.
Z uwagi na fakt, że powyższa instalacja jest instalacją określoną w „Planie
Gospodarki Odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015” jako
regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych, na podstawie art. 378
ust.2a pkt 3 ustawy p.o.ś organem właściwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest
dla przedmiotowej instalacji jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Do wniosku załączono wymaganą dokumentację (2 egz. + wniosek w wersji
elektronicznej) oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty rejestracyjnej.
Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona została w publicznie dostępnym
wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
pod numerem 112/2015.
Zgodnie z art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) pismem z dnia 14.04.2015 r.
zawiadomiono stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Zakładowi
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do biologiczno-mechanicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 18/1, 18/9,
20/1, 20/2 i 20/4, obręb nr 136 m. Olsztyn.
Następnie pismem z dnia 14.04.2015 r., na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt
4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2013 r., poz.1235, z późn. zm.) w zw. z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) tut. Organ podał do
publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do biologiczno-mechanicznego
przetwarzania odpadów komunalnych, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 18/1, 18/9,
20/1, 20/2 i 20/4, obręb nr 136 m. Olsztyn
Termin wnoszenia uwag i wniosków wynosił 21 dni, licząc od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia.
Pismami z dnia 14.04.2015 r. informacja o wszczęciu postępowania została również
przekazana do wnioskodawcy oraz do Urzędu Miasta Olsztyna z prośbą o podanie jej do
publicznej wiadomości na okres 21 dni.
W terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości
nie wniesiono żadnych uwag i wniosków do ww. sprawy.
Po dokładnym przeanalizowaniu wniosku stwierdzono, że wymaga on
merytorycznego uzupełnienia. W związku z tym, pismem z dnia 21.05.2015 r. wezwano
Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 24.06.2015 r. Zakład Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie przesłała stosowne uzupełnienie.
Po przeanalizowaniu wniosku oraz jego uzupełnienia z dnia 24.06.2015 r. tut. Organ
stwierdził, że przed wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie konieczne jest
uzyskanie od wnioskodawcy dalszych informacji i wyjaśnień. W związku z tym pismem
Strona 33 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
z dnia 21.07.2015 r. zwrócono się Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Olsztynie o przesłanie informacji i wyjaśnień w zakresie wskazanym w niniejszym
piśmie. Odpowiedź wpłynęła do tut. Organu w dniu 29.07.2015 r. Ponadto w dniu
11.08.2015 r. do tut. Organu wpłynęło pismo wnioskodawcy z dodatkowymi
wyjaśnieniami.
Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku oraz uzupełnień do wniosku
stwierdzono, że spełnia on wymogi art. 184 oraz art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
Wnioskodawca udokumentował posiadanie tytułu prawnego do działek, na których
zlokalizowana jest instalacja objęta wnioskiem. Działki o nr ew. 18/1, 18/9, 20/1, 20/2
i 20/4, obręb nr 136 m. Olsztyn są własnością Gminy Olsztyn, która użyczyła je Zakładowi
Gospodarki Odpadami Sp. z .o.o. w Olsztynie pod budowę Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych (umowa użyczenia Nr 7/10 z dnia 17.05.2010 r. z aneksami z dnia
6.12.2013 r. i 4.07.2014 r.).
Po wnikliwiej analizie informacji zawartych we wniosku stwierdzono,
że przedmiotowa instalacja IPPC spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki.
Zgodnie z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w niniejszej decyzji
wprowadzono uregulowania w zakresie gospodarki odpadami w oparciu o ustawę z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie uwzględnione zostały
warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami, jak również warunki
przetwarzania odpadów w związku z prowadzeniem instalacji objętych tym pozwoleniem.
Stosownie do zapisów art. 188 ust. 2b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska w pozwoleniu zintegrowanym określone zostały rodzaje i ilości odpadów
przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu
chemicznego i właściwości, opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, jak
również wskazano miejsca i sposoby magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów.
Ponadto stosownie do zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
w pozwoleniu zintegrowanym uwzględniono rodzaje i masę odpadów przewidywanych
do przetworzenia i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku, miejsce
i dopuszczone metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania
oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji, jak
również wskazano miejsca i sposób magazynowania odpadów, a także rodzaje
magazynowanych odpadów.
Zgodnie z art.202 ust.1 ustawy p.o.ś. dla instalacji ustalono dopuszczalną wielkość
emisji gazów wprowadzanych do powietrza z instalacji. We wniosku przeprowadzono
obliczenia symulacyjne określające rozkład zanieczyszczeń w powietrzu w związku
z eksploatacją analizowanej instalacji IPPC. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych
nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.1031) oraz
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87).
Dla instalacji, zgodnie z art. 202 ust. 2a ustawy p.o.ś., nie ustalono wielkości
dopuszczalnej emisji gazów i pyłów wprowadzanych w sposób niezorganizowany i za
pomocą wentylacji grawitacyjnej. Nie określono również, zgodnie z cyt. przepisem,
Strona 34 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
wielkości dopuszczalnej emisji i gazów do powietrza z kotłowni opalanej gazem płynnym
budynku administracyjno- socjalnego i ze źródeł nie wchodzących w skład instalacji IPPC.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542) analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi
wykonywania pomiarów emisji zarówno ciągłych jak i okresowych.
Zobowiązano użytkownika instalacji do wykonania na emitorach wentylacji hali
sortowni i mechanicznego przetwarzania odpadów, wymaganych prawem, stanowisk do
pomiaru wielkości emisji. Zgodnie z zapisami art. 211 ust.1 i art. 224 ust.1 pkt 2 ustawy
p.o.ś. w pozwoleniu należy określić usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji
w zakresie gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, niezależnie od tego, czy
podmiot prowadzący instalację jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów wielkości
emisji czy też nie.
Ponadto zgodnie z art.147 ust. 4 i 5 ustawy p.o.ś., zobowiązano prowadzącego
instalację do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji, najpóźniej
w terminie 14 dni od zakończenia pełnego rozruchu i osiągnięcia zakładanej wydajności
przerobowej odpadów. Pomiary emisji należy wykonać na emitorach dachowych instalacji
hali linii do sortowania odpadów opakowaniowych (SOO) i segmentu mechanicznego
przetwarzania odpadów (SMP) oraz pomiary stężeń zanieczyszczeń za płuczkami
wodnymi układu oczyszczania powietrza poprocesowego
Prowadzącego instalację zobowiązano także do prowadzenia bieżącej kontroli
parametrów pracy urządzeń służących do ograniczania emisji, polegającej na kontroli
parametrów cieczy roboczej w płuczkach wodnych w zakresie ciągłego monitoringu pH
oraz przewodności (pomiar on line). Zgodnie bowiem z art. 211 ust. 8 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)
w pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania związane
z eksploatacją instalacji, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu
ochrony środowiska jako całości.
Ponadto zobowiązano prowadzącego instalację do przedstawienia tut. organowi,
w ciągu 12 m-cy od daty oddania inwestycji do eksploatacji, analizy porealizacyjnej
w zakresie wszystkich składników środowiska, w celu przeprowadzenia weryfikacji
wydanego pozwolenia zintegrowanego. Obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej
wynika z zapisów Decyzji Prezydenta Olsztyna z dnia 29.10.2010, znak: SZ.7624-136/09
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu
Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, z odzyskiem
materiałowym w Olsztynie.
Dla instalacji, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 6 ustawy p.o.ś. określono wielkość emisji
hałasu do środowiska poprzez określenie dopuszczalnego poziomu hałasu poza zakładem
oraz określenie rozkładu czasu pracy źródeł hałasu pomimo, iż z obliczeń symulacyjnych
wynika, że instalacja nie spowoduje przekroczeń wartości dopuszczalnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826 ze
zm.).
Zgodnie z art.211 ust.6 pkt 7 i 8 ustawy p.o.ś. w pozwoleniu określono także ilość
wykorzystywanej wody oraz ilość, stan i skład ścieków przemysłowych.
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zaopatrywany jest w wodę
z miejskiej sieci wodociągowej, na podstawie umowy zawartej z dostawcą wody. Woda
używana jest do celów socjalno-bytowych, technologicznych i porządkowych (na potrzeby
płuczki chemicznej, myjni kół i myjni kontenerów oraz mycia hal Zakładu). Woda
Strona 35 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
wykorzystywana do mycia kół w automatycznej myjni będzie krążyła w obiegu zamkniętym
i będzie automatycznie uzupełniana. Maksymalne roczne zużycie wody dla potrzeb
Zakładu wyniesie ogółem 4 414 m3/rok.
Ścieki przemysłowe będące mieszaniną ścieków przemysłowych i bytowych,
wprowadzane będą do miejskiej kanalizacji sanitarnej w Olsztynie, w maksymalnej ilości
12 836,0 m3/rok. Na Tereni Zakładu będą powstawały ścieki przemysłowe z następujących
procesów i obiektów: mycia hal technologicznych, biosuszenia odpadów w Segmencie
Biologicznego Przerobu Odpadów - wody kondensacyjne strącane z powietrza
procesowego, instalacji oczyszczania powietrza procesowego, myjni kontenerów na
odpady, odwodnienia wykonanego pod boksami na surowce wtórne, boksów
magazynowych na paliwo odpadów, wpustów podłogowych instalacji do Demontażu
Odpadów Wielkogabarytowych. Ścieki przemysłowe przed zmieszaniem ze ściekami
bytowymi będą podczyszczane w osadniku, w którym będzie następowała redukcja
zawiesin ogólnych do poziomu nieprzekraczającego 100 mg/l. Ścieki pochodzące z mycia
kontenerów będą kierowane poprzez wpusty podłogowe do separatora substancji
ropopochodnych, a następnie zostaną włączone do zakładowej sieci kanalizacji sanitarnej.
Segment Odbioru i Magazynowania Odpadów Niebezpiecznych (MON) zabezpieczony
jest przed ewentualnym przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu. Kontenery na
odpady niebezpieczne wykonane będą z materiałów nie reagujących z odpadami będą
ustawione na szczelnej betonowej posadzce. Pod szczelną posadzką wykonana będzie
szczelna wanna, wyłożona folią HDPE, a pod nią zostanie ułożony drenaż kierujący
ewentualne odcieki do szczelnego zbiornika bezodpływowego. Ewentualne odcieki,
zgromadzone w zbiorniku bezodpływowym będą traktowane jako odpad niebezpieczny
i zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. posiada pozwolenie
wodnoprawne na wprowadzanie do ziemi (rowu melioracyjnego) wód opadowych
i roztopowych pochodzących z terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
w Olsztynie udzielone decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 3 lipca 2014 r., znak
SD.6341.40.2014.AR. Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do rowu
melioracyjnego będą gromadzone w zbiorniku wód deszczowych pełniącym również rolę
zbiornika p.poż. Zakładu. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg, placów
manewrowych parkingów i chodników będą podczyszczane we wpustach ulicznych z
osadnikami (podczyszczanie 1-go stopnia), w których gromadzić się będą
zanieczyszczenia łatwoopadające. Drugim stopniem oczyszczania wód opadowych i
roztopowych będzie układ podczyszczania, który zlokalizowany zostanie w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiornika wód deszczowych z funkcją p.poż, składający się z osadnika
szlamowego i separatora lamelowego.
Prowadzący instalację został zobowiązany do prowadzenia monitoring wód
podziemnych (II warstwy wodonośnej) będzie prowadzony w oparciu o trzy piezometry:
P3 (dopływ wód do zakładu) oraz P1 i P2 (odpływ wód z Zakładu) z częstotliwością raz na
pięć lat. Monitoring obejmuje następujące parametry wskaźnikowe: odczyn
pH,
przewodność elektrolityczna, ogólny węgiel organiczny (OWO), chlorki, wapń, żelazo,
magnez, mangan, miedź, cynk, ołów, kadm, chrom+6, rtęć, siarczany, azotany, azotyny,
węglowodory alifatyczne (frakcja benzynowa C7 – C11), węglowodory alifatyczne (frakcja
olejowa C12 – C35), suma węglowodorów C10 – C40, indeks oleju mineralnego C10 – C40,
suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ( WWA).
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. załączył do wniosku analizę
konieczności sporządzenia raportu początkowego, z której wynika że w związku
Strona 36 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015
z eksploatacją przedmiotowej instalacji nie występuje ryzyko zanieczyszczenia gleby,
ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko. W związku z powyższym
Wnioskodawca nie załączył do wniosku raportu początkowego o stanie zanieczyszczenia
gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2010 roku
w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479)
przedmiotowa instalacja nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym albo o dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W pozwoleniu, zgodnie z art. 211 ust.6 pkt 9 ustawy p.o.ś. określono sposoby
zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania
o wystąpieniu awarii.
Zgodnie z wnioskiem, na podstawie art. 203 ust.3 pozwoleniem objęto następujące
instalacje niewymagające pozwolenia zintegrowanego położone na terenie tego samego
zakładu co instalacja IPPC:
 Instalację Sortowania Odpadów Opakowaniowych (SOO),
 Instalację Przetwarzania i Magazynowania Odpadów Budowlanych (IBOP),
 Instalację Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych (DOW).
oraz uwzględniono w pozwoleniu procesy wytwarzania i przetwarzania odpadów, które
będą w tych instalacjach prowadzone.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra
Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Z upoważnienia Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Teresa Witkowska
Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska
Otrzymują:
1. Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o.
ul. Sprzętowa 3, 10-467 Olsztyn
2. 2 x a/a
Do wiadomości:
1. Minister Środowiska
email: [email protected]
2. Urząd Miasta Olsztyna,
Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
3. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. 1 Maja 13b, 10-117 Olsztyn
Za wydanie pozwolenia uiszczono w dniu 03.04.2015 r. opłatę skarbową w wysokości 506,00 zł zgodnie
z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783). Opłatę wniesiono
przelewem na konto Urzędu Miasta Olsztyn – 20 1030 1218 0000 0000 9040 1513.
Strona 37 z 37
OŚ-PŚ.7222.25.2015

Podobne dokumenty