Instrukcja instalacji i obsługi

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja instalacji i obsługi
Ten nowy produkt korzysta z trójfazowej technologii falownikowej dopracowanej w urządzeniach PVI10.0 i 12.5, które są prawdopodobnie najczęściej i najchętniej stosowanymi na świecie falownikami
trójfazowymi. Dzięki możliwości sterowania większą liczbą paneli fotowoltaicznych niż w mniejszym
poprzedniku urządzenia Trio-27.6 i Trio-20.0 zapewnią większą elastyczność i kontrolę instalatorom
realizującym wielkie instalacje przy zmiennych aspektach orientacji.
FUNKCJE
• Konwerter energii bez kondensatorów elektrolitycznych o jeszcze większej żywotności i niezawodności
• Quiet Rail
• Faktyczna topologia mostka trójfazowego wyjściowej konwersji DC/AC
• Każdy inwerter jest określony konkretnym kodem sieci, który można odpowiednio wybrać
• Podwójne sekcje wejściowe z funkcją niezależnego śledzenia MPP umożliwiają optymalne pozyskiwanie
energii z dwóch podzbiorów paneli ustawionych w różnych kierunkach
• Szeroki zakres wejściowy
• Odłączalna skrzynka połączeniowa umożliwiająca łatwy montaż
• Zintegrowany łącznik łańcuchów z różnymi opcjami konfiguracji obejmujący rozłącznik DC i AC zgodny
z międzynarodowymi normami (wersje -S2, -S2F i -S2X)
• Szybki i precyzyjny algorytm MPPT do śledzenia mocy w czasie rzeczywistym i lepsze pozyskiwanie energii
• Płaskie krzywe sprawności gwarantują wysoką sprawność przy wszystkich poziomach wyjściowych, co
zapewnia spójną i stabilną wydajność w całym zakresie napięcia wejściowego i wyjściowej mocy
• Zewnętrzna obudowa umożliwiająca nieograniczoną obsługę w każdych warunkach
• Możliwość wybierania za pośrednictwem wyświetlacza redukcji mocy czynnej i regulacji mocy biernej
(stałe cos(fi), standardowa krzywa cos(fi)=f(P), stałe Q (Q/Pn))
• Możliwość podłączania czujników zewnętrznych do monitorowania warunków środowiskowych
• Dostępność pomocniczego wyjściowego napięcia DC (24 V, 300 mA)
• Obowiązkowa konserwacja nie jest wymagana
®
PHOTOVOLTAIC INVERTER
VDC max
VDC MPP
VDC, Full Power
I DC max
I SC max
-25 to + 60 °C
-13 to +140 °F
1000 V
200 - 950 V
440 - 800 V
2 x 25 A
2 x 30 A
MODEL:
AURORA TRIO
MODEL:
PHOTOVOLTAIC INVERTER
TRIO-20.0-TL-OUTD-XXX-400
IP65
P/N:PPPPPPPPPPP SN:YYWWSSSSSS WK:WW/YY
400 V 3Ø, 3W+N+PE
VAC nom
50 Hz
f nom
PAC nom (cosφ= 1) 30000 W @ 45 °C amb.
PAC nom (cosφ= ± 0.9) 27600 W @ 45 °C amb.
45 A
I AC max
02
01
02
IP65
-25 to + 60 °C
-13 to +140 °F
10 minutes
Made in Italy
TRIO-27.6-TL-OUTD-XXX-400
1000 V
200 - 950 V
500 - 800 V
2 x 32 A
2 x 40 A
VDC max
VDC MPP
VDC, Full Power
I DC max
I SC max
400 V 3Ø, 3W+N+PE
VAC nom
50 Hz
f nom
PAC nom (cosφ = 1) 22000 W @ 45 °C amb.
PAC nom (cosφ= ± 0.9) 20000 W @ 45 °C amb.
33 A
I AC max
03
10 minutes
04
03
XXXXXXXXX Q1
04
Model falownika
Numer katalogowy falownika
Numer seryjny falownika
Tydzień/rok produkcji
Bez transformatora
separacyjnego
Odpowiednio prąd stały
i zmienny
Zawsze należy nosić odzież
ochronną i/lub osobisty
sprzęt ochronny
Miejsce podłączenia
zabezpieczenia uziomowego
Czas potrzebny na zużycie
zgromadzonej energii
Przyrządy
CZERWONA Uszkodzenie uziemienia po
DIODA
stronie DC w generatorze fotowoltaicznym.
GFI
Błąd jest pokazywany na wyświetlaczu.
AC
POWER
ALARM
GFI
ESC
25
UP
DOWN
23
ENTER
24
Umożliwia dostęp do głównego menu,
ESC powrót do poprzedniego oraz powrót do
poprzedniej cyfry w celu jej zmiany.
Służy do przewijania opcji menu w górę
UP oraz ustawiania skali liczbowej w porządku
rosnącym.
Służy do przewijania opcji menu w dół
DOWN oraz ustawiania skali liczbowej w porządku
malejącym.
Może służyć do potwierdzania czynności,
przechodzenia do podmenu wybranej opcji
ENTER
(widać symbol >) albo przechodzenia do
następnej cyfry w celu jej zmiany.
Parametry pracy urządzenia widoczne na wyświetlaczu to 23 : ostrzeżenia, alarmy, kanały, napięcia itd.
Opis symboli i pól wyświetlacza:
b1 Transmisja danych RS485
b13 Dzienna produkcja energii
b2 Obecność połączenia RS485 b14 Napięcie PV > Vstart
b3 Obecność połączenia
b15 Wartość napięcia DC
b2
b4
b6
b8
radiowego
b1
b3
b5 b7
b4 Obecność połączenia
b16 Wartość prądu DC
Bluetooth (*)
b5 Obecność połączenia WiFi (*) b17 Obwód DC/DC
b6 Ostrzeżenie
b18 Obwód DC/AC
b7 Obniżenie temperatury
b19 Wartość napięcia AC
b8 Moc natychmiastowa
b20 Wartość prądu AC
b9 Skanowanie MPP
b21 Połączenie do sieci
b10 Wyświetlacz graficzny
b22 Stan sieci
b13
b11
b11 Wykres mocy
b23 Wł./Wył. widoku cyklicznego
b12
b12 Energia całkowita
(*) NIEDOSTĘPNE
80
cm
b9
b17
b10
Złącza wejściowe (MPPT1)
02
Skrzynka połączeniowa
11
Przepusty kabla DC
20
Złącza wejściowe (MPPT2)
03
Falownik
12
Przewody połączeniowe
21
Zawór zapobiegający kondensacji
04
Pokrywa
13
Płyta zacisków wejściowych DC
22
Bezpieczniki chroniące łańcuchy
05
Wkręt zaciskowy
14
Rozłącznik AC+DC
23
Wyświetlacz
06
Uchwyty
15
Ochronniki przepięciowe DC
24
Blok klawiszy
07
Śruby łączące
16
Przepust kabla AC
25
Panel LED
08
Pokrywa przednia
17
Płyta zacisków wyjściowych AC
26
Radiator
09
Płyta komunikacyjna
18
Ochronniki przepięciowe AC
27
Śruba blokująca
13 12
10
11
14 17 16
b16
b14
b18
b21
b22
b20
GF
I
Przewody połączeniowe do konfigurowania
równoległych kanałów wejściowych
TRIO-20.0-TL-OUTD & TRIO-27.6-TL-OUTD
TRIO
®
AI
C INVERTER
VDC
max
VDC
MPP
VDC,
Full
IDC max Power
ISC max
-25to+
60°C
-13to+14
0°F
1000
V
200
440 950 V
- 800
2 x 25 V
2 x30 A
A
IP65
N10606
MODEL:
TRIO-20.0-TL
10
11
14
15
13 12
ECLASS:
10 + 10
0
Rapid
a di
TRIO
®
VDC
max
VDC
MPP
VDC,
Full
IDC max Power
ISC max
AI
C INVERTER
1000
V
200
500 950 V
- 800
N10606
MODEL:
TRIO-27.6-TL
Made
in Italy
DIN
V VDE0126-1-1
PROTECTIV
ECLASS:
-OUTD-XXX-4
I
Power-One
TRIO-XX.X-XX
-XXXX-XXX-XX
2 x 32 V
di richiesta
f
10minutes
00
2 x40 A
400
X
P
01
V 3Ø
A
, 3W+N+PE
della
P
φ
-25to+
password
30000 50 Hz
60°C
-13to+14
φ
I
IP65
P/N:PPPPPPP
0°F
2760 W @45
0 [email protected] °Camb
di servizio
.
02
45
e/o in
45 A °Camb.
PPPP
il campo
alcuni
SN:SSSSSSS
casi
Obbligo
SN (serial
03
01
sull’apparec
Modello
SSS
number)
del manuale
di consultazion
02
XXXXXXXXXWK:WW/YY
di inverter
Part
dautilizzare
chiatura,
10minutes
04
Number
03
Serial
Q1
le zone
èriportato
e
04
Numberdell’inverter
Settimana/An
nell’etichetta
Pericolo di pericolo
dell’inverter
applicata
generico o attenzione
tante
no di
sullaparte
produzione
superiore
rezza informazione - Impor
vengono
(inverter)
di sicu-indicate
con
segnaletica,
Intervallo
Tensione
di temperature
etichette,
pericolosa
Obbligo
simboli
o icone.
gliamentodi utilizzare
Senza
nali
e/o i
mento trasformator
di protezione
mezzi l’abbiParti
calde
e di
perso
isola
Punto
Rispettivam
messadi collegamen
a terra
continua ente
to della
di protezione
e alternata corrente
Tempo
di scarica
immagazzin
ata dell’energia
VAC
nom
nom
ACnom
ACnom
AC max
(cos
(cos
= 1)
=± 0.9)
04
18
02
27
22
14 17 16
• Gdy obie części zostaną połączone,
przykręcić dwie śruby łączące 07
umieszczone
wewnątrz
skrzynki
połączeniowej.
09
07
19 20
14
21 16
08
• Zamocować falownik do uchwytu
01 , dokręcając śrubę blokującą 27 w jego
dolnej części.
04
8.
Ilość
Uchwyt do mocowania na ścianie
1
Skrócona instrukcja montażu
1
IP65 Grado
di protezione
parecchiatu
dell’apra
Polo
positivo
vo della
e
(DC) tensionepolo negatidi ingresso
Dodatkowe podzespoły do modeli (-S)
Ilość
8 (20 kW)
10 (27,6 kW)
Szybkozłączki z gniazdem
TRIO-20.027.6-TL-OU
TD-Quick
TRIO-20.0Oltre
Installation
a quanto
27.6-TL-OU
sicurezza
Guide
di seguito
power-one.c
ed installazione
TD-Quick
IT RevA
esposto
condizioniOltre
Installation
om.
a quanto
riportateè obbligatorio
sicurezza
di garanzia
Guide
di seguito
nel manualeleggere
power-one.c
edsiinstallazione
La tecnologia
IT RevA
e rispettare
intendono esposto
condizioni
di installazione
probabilmen di
om.
le informazioni
inoltre
riportateè obbligatorio
questo
di te
validenel
garanzia inverter
disponibiledi
leggere
se ilmanuale
La tecnologia gli inverter
Cliente
si intendonoderiva
e rispettare
trifase
sul sito
di installazione
probabilmen
dal perfezionam rispetta
che
le informazioni
più
inoltre
quanto
www.
vogliono di questo
utilizzati
valide
descritto
CARATTERterealizzare
inverter
disponibile
gli inverter
di
alsemondo
nelmanuale.
il Clienteento dei
• Convertitore
ISTICHE impianti
nonché
trifase deriva dal
sul sito
rispetta modelli
che
piùgrandi
i primi
quanto AURORA
di
www.
vogliono
utilizzatiperfezionam
a conseguire
di potenza
descritto
CARATTER
•
dimensioni
realizzare
al mondo ento
PVI-10.0
neli manuale.
senza
•• Convertitore
migliori
dei modelli
con
nonché
Unità ISTICHE impianti condensator
risultati e 12.5
orientament
di conversione
i primi
che
in
•
di grandi
AURORA
sono
a conseguire
di potenza
i elettrolitici
o variabile. PVI-10.0
•
dimensioni
sul campo
DC/AC
i migliori
senza
•• Unità
con per aumentare
con
risultati e 12.5
condensator
Doppia
orientament
topologia
di conversione
che
in
•
sezione
sono
ulteriorment
dell’energia
idielettrolitici
o variabile.
ponte
• sul
di DC/AC
Ampio
trifase
e la durata
campo anche ingresso
per aumentare
•• Doppia
contopologia
Scatolaintervallo nel caso con
di vita
inseguimento
• dell’energia
sezione
di tensionedi stringhe
di cablaggio
ulteriorment
e
di ponte
• Ampio
di
MPP
orientate
in ingresso
agli
trifase
e la durata
anche ingresso
rimovibile
indipendente
standard
•• Scatola
intervallo nel
in direzioni
Algoritmo internaziona
caso con
perinseguimento
di vita
•
una
di
di
e
diverse , consente
raccoltadi cablaggio
di MPPT tensione stringhe facile
li (versioni
una
MPP
• agli
orientateinstallazione
in ingresso
di energia veloce
rimovibile
ottimale
indipendente
standard
• Algoritmo
in
e preciso
-S2,
raccolta
per una
una
-S2F direzioni
internaziona
prestazione
per l’inseguiment
• raccolta
facile e -S2X) diverse , consente
di MPPT
Costruzione
installazione
una
••
di energiacostante
veloce li (versioni
ottimale
Possibilità
o della
da esterno e preciso -S2,
potenza
raccolta
una
-S2F
di gestire perstabile per
prestazione
in tempo
•• Costruzione
e -S2X)
l’inseguiment
uso nell’intero
Possibilità
reale
direttamente
in qualsiasi intervallo
•• Possibilità
costante
e per
o della
Uscita
unamigliore
dida
connessione
di potenza
esterno e stabile da display condizione
tensione
ausiliaria
di
inin
perdiuso nell’intero la
tempo
• Possibilità gestire
DC (24V,
ingresso
potenza ambientale
sensori
reale
direttamente
in qualsiasi intervallo
eeper
• Uscita
attiva
di una
di connessione 300mA)da esterni condizione
potenza
e le regolazioni
migliore
di tensione
ausiliaria
display per il monitoraggi
in uscita
in ingresso
di potenza
la potenza ambientale
DC (24V, di sensori
reattiva
attiva o delle
e di potenza
300mA) esterni
condizioni
e le regolazioni
per il
in
monitoraggi
ambientali uscita
AURORA
di potenza
PHOTOVOLT
o delle
reattiva
TRIO
condizioni
AI
C INVERTER
V
MODEL:
Power-One
ambientali
AURORA
V
Guida
Rapid
a di
install
Rapid
azion
a di
e
install
azion
e
Guida
1.
Szybkozłączki z wtykiem
Zawiesić skrzynkę połączeniową
02 , wkładając łby tylnych śrub w gniazda
w uchwycie, zdjąć pokrywę przednią 08
i wykonać wszystkie niezbędne połączenia.
Uwaga. Na tym etapie nie trzeba montować
falownika 03 .
• Połączyć obie części, dokręcając śrubę
sprzęgającą 05 od strony dolnej części
skrzynki połączeniowej 02 .
05
1.
2
TER
Wszystkie wersje falownika są wyposażone w dwa kanały wejściowe (czyli także w dwa układy śledzenia punktu mocy maksymalnej MPPT) niezależne od siebie. Można
je jednak połączyć równolegle za pomocą jednego modułu MPPT.
Konfiguracja z kanałami połączonymi równolegle
W tej konfiguracji dwa kanały wejściowe (MPPT) są połączone
równolegle. Oznacza to, że muszą być założone przewody
połączeniowe 12 między dwoma kanałami (dodatnim i ujemnym)
płyty zacisków wejściowych DC 13 , a przełącznik a01 umieszczony
na płycie komunikacyjnej 09 należy ustawić w pozycji „PAR”.
instal
lazion
e
®
PHOTOVOLT
DO
WN
03
21 16
M12
TRIO-20.0-TL-OUTD
& TRIO-27.6-TL-OUTD
TRIO-20.0-TL-OUTD
& TRIO-27.6-TL-OUTD
1+1
in Italy
DIN
V VDE0126-1-1
PROTECTIV
-OUTD-XXX-4
I
VAC
nom
f nom
0
400
PACnom
V 3Ø
, 3W+N+PE
PACnom (cosφ= 1)
50
IAC max (cosφ= ±0.9) 22000 W Hz
2000 @45
0 [email protected] °Camb
.
45
33 A °Camb.
In caso
Sul manuale
2+2
Made
UP
IO
• Zamocować uchwyt do ściany za pomocą
dostarczonych trzech kotew o średnicy
10 mm.
• Zawiesić falownik 03 w uchwycie,
wkładając łby tylnych śrub w gniazda,
tak jak pokazano na rysunku. Aby ułatwić
podnoszenie, uchwyty 06 lub ucha
(M12) można przymocować do bocznych
otworów.
ESC
EN
• Wywiercić 10 otworów wiertłem
o średnicy 10 mm. Otwory muszą mieć
głębokość ok. 70 mm.
01
M
05
Etichette
e Simboli
Etichette
e Simboli
Śruby i wkręty do mocowania na ścianie
Etichette e Simboli
Dwuotworowa uszczelka do przepustów kabla
sygnałowego M25 i nasadka
Dwuotworowa uszczelka do przepustów kabla
sygnałowego M20 i nasadka
®
AURORA
PHOTOVOLT
AR
COM
CARD
2
1.
AL
• Przyłożyć uchwyt 01 równo do ściany
i użyć go jako szablonu do zaznaczenia
miejsc nawiercenia otworów.
• Wykręcić śruby łączące 07 i zdjąć pokrywę
04 , co umożliwi dostęp do złącza między
skrzynką połączeniową a falownikiem.
Umieścić pokrywę w specjalnej kieszeni
z tyłu skrzynki połączeniowej.
CARD
Podzespoły dostępne w przypadku wszystkich modeli
Guida
R
TR
09
-
TRIO-20.027.6-TL-OU
TD-Quick
Oltre
Installation
a quanto
sicurezza
Guide
di seguito
power-one.ed installazione
IT RevA
esposto
condizioni
com.
riportateè obbligatorio
di garanzia
nel manualeleggere
La tecnologia
si intendono
e rispettare
di installazione
probabilmen di
le informazioni
inoltre
questo
valide
te gli
inverter
disponibiledi
se il Cliente
inverter
trifasederiva dal
sul sito
rispetta
che
più utilizzatiperfezionam
quanto
www.
vogliono
descritto
CARATTER realizzare
al mondo ento
nelmanuale.
• Convertitore
ISTICHE impianti
nonchédei modelli
i primi
di grandi
AURORA
a conseguire
di potenza
•
dimensioni
PVI-10.0
i migliori
senza
• Unità
con
risultati e 12.5
condensato
orientament
di conversione
che
•
in
sono
ri elettrolitici
o variabile.
sul campo
DC/AC
per aumentare
• Doppia
con
topologia
sezione
dell’energia
ulteriorment
di ponte
• Ampio
di
trifase
e la durata
anche ingresso
• Scatolaintervallo nel
caso con inseguiment
di vita
•
di tensionedi stringhe
di cablaggio
e
orientateo MPP
in ingresso
agli
rimovibile
indipendente
standard
• Algoritmo
in direzioni
per una
internaziona
diverse , consente
facile
raccolta di MPPT
installazione
una
•
di energia veloce li (versioni
ottimale
e preciso -S2,
raccolta
una
-S2F
prestazione
per l’inseguiment
• Costruzione
e -S2X)
• Possibilità
costante
o della
da esterno e
potenza
stabile
di
in tempo
• Possibilità gestire per uso nell’intero
reale
direttamentein qualsiasi intervallo
e per
• Uscita
unamigliore
di connessione
di tensione
da display condizione
ausiliaria
in ingresso
la potenza ambientale
DC (24V, di sensori
attiva
e di potenza
300mA) esterni
e le regolazioni
per il
in uscita
monitoraggi
di potenza
o delle
reattiva
condizioni
ambientali
AURORA
10 x Ø 10mm
PO
WE
10
M 12 — zestaw montażowy z 4 uchwytami i 2
uchami (zamawiać: ZESTAW MONTAŻOWY TRIO)
1
Wersja ze skrzynką połączeniową S2X:
• Szybkozłączki
• Bezpieczniki chroniące łańcuchy
• Ochronniki przepięciowe DC
• Ochronniki przepięciowe AC
• Rozłącznik AC+DC
•
25
06
AC
b15
-
26
COM
CARD
Konfiguracja wejścia DC
Podnoszenie i transport
19
b19
6.
Spis dołączonych podzespołów
Przepusty kabli serwisowych
CARD
Otwory lub ucha
UNI2947
Klucz gwiazdkowy typu L TX20
22
10
10
4
16
19
Uchwyt
b23
DC
Rozpakowywanie i sprawdzanie
Elementów opakowania należy pozbywać się w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju instalacji.
Po otwarciu opakowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, a wszystkie podzespoły znajdują się w zestawie.
W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy przerwać rozpakowywanie, skontaktować się z przewoźnikiem
oraz bezzwłocznie powiadomić dział serwisowy firmy Power-One.
Złącze do podłączania kabli sygnałów
komunikacyjnych i sterujących
15
18
14 17 16
Płyta zacisków wyjściowych AC
Ochronniki przepięciowe AC
Złącza wejściowe
Bezpieczniki chroniące łańcuchy
01
Podnoszenie
Jeśli tak wskazano, zabezpieczenia, ucha lub uchwyty, których można użyć do mocowania, są lub można je dołączyć.
Liny i środki wykorzystywane do podnoszenia urządzenia muszą być odpowiednie do jego masy.
Ilość
14
17
19 22
Montaż na ścianie
09
Transport
Transportowanie urządzenia, szczególnie po drogach, musi się odbywać z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności
chroniących podzespoły (w szczególności podzespoły elektroniczne) przed gwałtownymi wstrząsami, wilgocią, drganiami itd.
Podzespoły dostępne w przypadku wszystkich modeli
Złącze do podłączenia konfigurowalnego
przekaźnika
Wersja ze skrzynką połączeniową S2F:
• Szybkozłączki
• Bezpieczniki chroniące łańcuchy
• Rozłącznik AC+DC
Płyta zacisków wejściowych DC
Rozłącznik AC+DC
Ochronniki przepięciowe DC
Przepust kabla AC
13
10
Miejsce finalnego montażu falownika nie może utrudniać dostępu do żadnych odłączonych
50
urządzeń, które mogą znajdować się w pobliżu.
cm
Należy zapoznać się z warunkami gwarancji podanymi na stronie www.power-one.com, gdzie
opisano wszelkie wykluczenia spowodowane nieprawidłowym montażem.
7.
5.
Masy urządzeń wchodzących w skład zestawu
Liczba
Masa
Minimalna
punktów
wysokość liny
podnoszenia
TRIO-20.0: 60 kg
FALOWNIK
4
1200 mm
TRIO-27.6: 65 kg
SKRZYNKA PO- Standardowa/-S2: 7 kg
2
ŁĄCZENIOWA
-S2F/-S2X: 15 kg
Wersja ze skrzynką połączeniową S2:
• Przepust doprowadzenia kabla DC
• Łączówka zaciskowa do podłączania
kabla DC
• Rozłącznik AC+DC
14 17 16
• Montować na ścianie lub innej mocnej konstrukcji, która utrzyma urządzenie
• Instalować w bezpiecznych i łatwo dostępnych miejscach
• W miarę możliwości instalować na wysokości wzroku, tak aby wyświetlacz i diody LED stanu były
dobrze widoczne
• Instalować na wysokości uwzględniającej masę urządzenia
• Instalować w pozycji pionowej, z maksymalnym nachyleniem +/-5°
• Aby wykonać konserwację elementów sprzętowych i oprogramowania urządzenia, należy
zdjąć przednią pokrywę. Sprawdzić, czy w miejscu montażu jest wystarczająca
80 ilość miejsca,
cm
umożliwiająca wykonywanie normalnej konserwacji i sprawdzanie działania urządzenia
• Zachować minimalną zalecaną ilość miejsca
• W wypadku instalacji złożonej z kilku urządzeń należy montować je obok siebie
50cm naprzemiennie
50cm
50cm • Jeśli ilość wolnego miejsca na to nie pozwala, rozmieścić urządzenia
(patrz
ilustracja), tak aby nie zakłócały sobie wzajemnie rozpraszania ciepła
50
cm
Różne kombinacje DIOD LED i PRZYCISKÓW mogą służyć do sprawdzania stanu i wykonywania skomplikowanych czynności opisanych dokładniej w podręczniku.
DC
10 19 22
14 17 16
11
COM
CARD
• Sprawdzić w danych technicznych parametry środowiskowe, których należy przestrzegać • Nie instalować urządzenia w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie słońca ze względu na następujące zagrożenia:
- spadek mocy generowanej przez falownik (i w efekcie spadek ilości energii wytwarzanej przez system)
- przyspieszone zużycie podzespołów elektrycznych/elektromechanicznych
- przyspieszone zużycie podzespołów mechanicznych (uszczelek) i interfejsu użytkownika (wyświetlacza)
• Nie instalować w małych zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie ma swobodnej cyrkulacji powietrza
• Aby uniknąć przegrzania, należy pilnować, aby przepływ powietrza wokół falownika nie był utrudniony
• Nie instalować w miejscach, gdzie mogą występować gazy lub substancje łatwopalne
• Nie instalować w pomieszczeniach, gdzie mieszkają ludzie albo można oczekiwać dłuższej obecności ludzi lub zwierząt,
ponieważ w trakcie pracy falownik emituje hałas (rzędu 50 dB(A) na wysokości 1 m)
• Unikać zakłóceń elektromagnetycznych; mogą one spowodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych
i w konsekwencji zagrożenie
50cm
4.
DIODA ŻÓŁTA Falownik wykrył anomalię. Anomalia
ALARM jest pokazywana na wyświetlaczu.
18
Pozycja montażu
Zakres temperatury
ZIELONA Świeci, jeśli falownik działa
DIODA
poprawnie. Miga podczas sprawdzania
LED —
sieci oraz przy niewystarczającym
POWER
świetle słonecznym.
12
Kontrola warunków środowiskowych
Instrukcje montażu
Bieguny dodatni i ujemny
napięcia wejściowego (DC)
13
CARD
COM
CARD
Główne komponenty
09
Płyta komunikacyjna
10
Przepusty kabli serwisowych
11
Przepusty kabla DC
12
Przewody połączeniowe
Nalepek umieszczonych fabrycznie na falowniku NIE WOLNO usuwać, niszczyć, brudzić, zakrywać itd.
W wypadku żądania wprowadzenia hasła serwisowego należy użyć numeru seryjnego -SN: SSSSSSSSSS- podanego na nalepce umieszczonej na górze
(na falowniku).
W podręczniku, a czasami również na urządzeniu, strefy zagrożenia lub niebezpieczeństwa są wyróżnione znakami, nalepkami, symbolami lub ikonami.
Ogólne ostrzeżenie —
Zawsze sprawdzaj
ważne informacje dotyczące
Niebezpieczne napięcie
Gorąca powierzchnia
w instrukcji obsługi
bezpieczeństwa
IP65 Stopień ochrony urządzenia
10
17 16
11
15
CARD
COM
CARD
COM
CARD
10
09
W związku z rozrzedzeniem powietrza (występującym na dużych wysokościach) może dochodzić do następujących zjawisk:
• Mniej efektywne chłodzenie i w związku z tym większe prawdopodobieństwo obniżenia wartości znamionowej ze względu na
wyższą temperaturę wewnętrzną
• Spadek przenikalności elektrycznej powietrza, co w obecności wysokich napięć roboczych (wejście DC) może powodować
wyładowania łukowe skutkujące uszkodzeniem falownika
Wszystkie przypadki montażu na wysokościach powyżej 2000 metrów muszą być indywidualnie
weryfikowane przez dział serwisowy Power-One.
TRIO-XX.X-XX-XXXX-XXX-XXX01
DIN V VDE 0126-1-1
PROTECTIVE CLASS: I
®
CARD
CARD
TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2X
13 12
09
AURORA
AURORA TRIO
Made in Italy
DIN V VDE 0126-1-1
PROTECTIVE CLASS: I
13 12
09
13 12
TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2F
Montaż na wysokościach powyżej 2000 metrów
Power-One
N10606
TRIO-XX.X-TL-OUTD-S2
STANDARD / S2
Nalepki i symbole
N10606
09
3.
Nalepki na falowniku zawierają informacje legalizacyjne, podstawowe dane techniczne oraz dane identyfikacyjne urządzenia i producenta
®
TRIO-XX.X-TL-OUTD
Wersja ze standardową skrzynką
połączeniową:
• Przepust doprowadzenia kabla DC
• Łączówka zaciskowa do podłączania
kabla DC
1.
®
Modele falowników, do których odnosi się niniejsza instrukcja, są dostępne w wersjach o dwóch wartościach mocy znamionowej: 20 kW i 27,6 kW.
W przypadku falowników o takiej samej mocy wyjściowej różnica pomiędzy modelami polega na rozmieszczeniu elementów w skrzynce połączeniowej.
S2X / S2F
TRIO-20.0-TL-OUTD i TRIO-27.6-TL-OUTD
Należy zapoznać się zarówno z wyjaśnieniami zamieszczonymi poniżej, jak
i z informacjami na temat bezpieczeństwa i montażu zawartymi w podręczniku montażu
oraz ich przestrzegać. Dokumentacja techniczna, oprogramowanie interfejsów
i oprogramowanie administracyjne produktu są dostępne na stronie internetowej
http://www.power-one.com.
Urządzenie można eksploatować wyłącznie w sposób opisany w podręczniku.
W przeciwnym razie nie można zagwarantować bezpieczeństwa działania urządzeń
podłączonych do falownika.
Modele i podzespoły falowników
Instrukcja instalacji oraz obsługi
2.
Wybór miejsca montażu
TRIO-20.0_27.6-TL-OUTD-Quick Installation Guide PL RevB
®
AURORA
PHOTOVOLT
TRIO
®
VDC
AI
C INVERTER
®
AURORA
V
DC
max
MPP
VDC,
PHOTOVOLT
Full
IDC max
ISC max
Power
VDC
max
VDC
MPP
VDC,
-25to+Full Power
IDC max
60°C
-13to+14
0°F
ISC max
-25to+
60°C
-13to+14
1000
V
200
TRIO
- 950
N10606
MODEL:
TRIO-20.0-TL
2 x 25
2 x30 A
A
1000
440
V
- 800 V
2 x 25 V
2 x30 A
A
Made
in Italy
DIN
V VDE0126-1-1
PROTECTIV
ECLASS:
®
AI
C440
- 800 V
INVERTER
V
200
IP65
- 950
VAC
N10606
-OUTD-XXX-4
I
nom
f nom
MODEL:
00
400 DINMade in
PACnom
Italy
V 3ØV
TRIO-20.0-TL
VDE0126-1-1
, 3W+N+PE
(cos
PROTECTIV
PACnom φ= 1)
50
IAC max (cosφ= ±0.9) 22000 W HzECLASS:
-OUTD-XXX-4
I
@45
2000
0 [email protected] °Camb
VAC
nom
.
45
f nom
33 A °Camb0
. 0
400
PACnom
V 3Ø
, 3W+N+PE
PACnom (cosφ= 1)
50 Hz
IAC max (cosφ= ±0.9) 22000
®
®
DC
DC
N10606
®
max
MPP
VDC,
PHOTOVOLT
Full
IDC max
Power
1000
V
200
TRIO
TRIO-27.6-TL
Made
in Italy
DIN
V VDE0126-1-1
PROTECTIV
TRIO-XX.X-XX
- 950
-OUTD-XXX-4
I
In
0°Fcaso
2000 W @45
-XXXX-XXX-XX
AI
C500
- 800 V
V
0 [email protected] °Camb
INVERTER
V
2 x 32 V
.
di richiesta
45 1
f
MODEL:
0 0 Power-One
0minutes
33 A °Camb
V
2 x40 A
.
400
X
P
01
V 3Ø
TRIO-27.6-TL
A
V
, 3W+N+PE
della
TRIO-XX.X-XX
P
φ
1000
-25to+
Sul manuale
I
V
password
30000 50 Hz
200
60°C
-13to+14
φ
I
IP65
W @45
P/N:PPPPPPP-XXXX-XXX-XX
-OUTD-XXX-4
I
In caso
500 950 V
0°F
2760
- 800
0 [email protected] °Camb
V
di servizio
.
02
45
2 x 32 V
di richiesta
e/o
f
10minutes
45 A °Camb0
PPPP
in alcuni
. 0
2 x40 A
400
il campo
X
P
01
V 3Ø
A
SN:SSSSSSS
, 3W+N+PE
della
P
φ
casipassword
Obbligo
5to+
SN-1-23to+14
Sul manuale
03
30000 50 Hz
60°C
(serial
01
φ
I
sull’apparec
IP65
P/N:PPPPPPP
Modello
SSS
0°Fnumber)
2760 W @45
del manuale
di consultazion di servizio
0 [email protected] °Camb
02
XXXXXXXXXWK:WW/YY
.
45 1
e/o in
Part 02di PPPP
dautilizzare
chiatura,
inverter
04
0minutes
45 A °Camb
.
Number
03
il campo
alcuni
Serial
SN:SSSSSSS
Q1
le zone
èriportato
e
IP65 Obbligo
casi
SN
04
Numberdell’inverter
03
Grado
01 Settimana/An
sull’apparec
nell’etic
Pericolo (serial
di pericolo
Modello
SSS
hettaapplicata
number)
dell’inverter
del
di consultazion
di protezione
02
XXXXXXXXXWK:WW/YY
parecchiatu
manuale
di inverter
generico o dautilizzare
tante
Part
no di
chiatura,
1sulla
04
0minutes
Number
03
produzione
informazione - attenzione
partesuperiore
dell’ap-e
Serial
ra
Q1
rezza
le zone
èvengono
Impor
riportato
dell’inverter
IP65 Grado
04 (inve
Polo
rter) Number
Settimana/An
nell’etiindicate
Pericolo di pericolodi
positivo
chetta
dell’inverter
sicuvo delladi protezione
applicata
parecchiatu
tante
e polo
no di
con
segnaletica,
Intervallogenerico o attenzione
sullaparte
(DC) tensione
produzione
negatidell’ap- Impor
ra
superiore
rezza informazione
Tensione
vengono
di temperature
di ingresso
Polo
(inverter)
etichette,
positivo
pericolosa
di sicu-indicate
vo della
Obbligo
simboli
e
con
segnaletica,
Intervallo
o icone.
(DC) tensionepolo negatigliamentodi utilizzare
Senza
Tensione
die/o
di ingresso
temperature
etichette,
nali
mento trasformator
pericolosa
di
i mezzi l’abbiParti
Obbligoprotezione
simboli
calde
e di
perso
isola
o icone.
gliamentodi utilizzare
Senza
Punto
trasformator
nali
e/o i
mento
Rispettivam
di protezione
mezzi l’abbimessadi collegament
Parti
calde
e di
perso
a terra
continua
isola
ente
o della
di protezione
e alternata corrente
Punto
Rispettivam
messadi collegament
Tempo
a terra
continua
di scarica
ente
o della
immagazzin
di protezione
e alternatadell’energia
corrente
ata
Tempo
di scarica
immagazzin
ata dell’energia
IP65
SC max
DC
max
DC
MPP
DC,
Full
Power
DC
max
SC max
®
ACnom
ACnom
ACnom
ACnom
Made
(cos
(cos
(cos
(cos
ECLASS:
I
N10606
AC nom
nom
AC max
= 1)
=± 0.9)
AC nom
nom
AC max
= 1)
=± 0.9)
in Italy
DIN
V VDE0126-1-1
PROTECTIV
ECLASS:
I
8 (20 kW)
10 (27,6 kW)
Konfiguracja z niezależnymi kanałami (domyślna)
W tej konfiguracji dwa kanały wejściowe (MPPT) pracują osobno.
Oznacza to, że nie można założyć przewodów połączeniowych 12
między dwoma kanałami (dodatnim i ujemnym) płyty zacisków
wejściowych DC 13 , a przełącznik a01 umieszczony na płycie
komunikacyjnej 09 należy ustawić w pozycji „IND”.
13
13
12
12
+
+
M MOR
CARD
COM
CARD
a01
M MOR
CARD
COM
CARD
a01
14
9A
3456
a16
a14
a01
a05
a07
a08
CARD
COM
CARD
a09
Przełącznik do konfigurowania kanałów wejściowych do pracy równoległej lub
niezależnej
S7 i S8 Przełączniki obrotowe do ustawienia standardu sieci krajowej i języka wyświetlacza
S3 Przełącznik do ustawiania trybu pracy V lub mA w czujniku analogowym 1
S1 Przełącznik do ustawiania trybu pracy V lub mA w czujniku analogowym 2
Łączówka zaciskowa współpracująca z konfigurowalnym
przekaźnikiem umożliwia podłączanie zewnętrznych urządzeń.
Zależnie od trybu wybranego w menu SETTINGS > Alarm układ
J2
może służyć na przykład do sygnalizowania usterek. Dostępne są
następujące tryby pracy:
ALARM
-Produkcja -Alarm
-Alarm (konfigurowalny) -Zmierzch
Łączówka zaciskowa do podłączenia:
- Czujniki warunków środowiskowych
- Zasilanie czujników warunków środowiskowych
J3
(24 V DC)
A1 A2 RTD1 RTD2 RTD3
24V
- Sygnał obrotomierza (dla wersji WIND, wiatrowej)
COM COM
PT1000
Magistralę komunikacyjną RS485 PMU można
skonfigurować w taki sposób, aby używała protokołu
komunikacyjnego ModBus.
a11
a12
a13
a14
a16
Wykręcić przepust kabla, zdjąć pokrywę, wprowadzić kable o odpowiednim przekroju poprzecznym i podłączyć przewody (zerowy, R, S, T i
uziemienie) do wyjściowych zacisków AC płyty zaciskowej 17 .
Należy uważać, aby nie zamienić pozycjami jednego z przewodów fazy z przewodem neutralnym!
Po wykonaniu połączeń do płyty zaciskowej dokręcić mocno śrubę w przepuście kabla (moment dokręcenia śruby — 7,5 Nm) i sprawdzić szczelność.
Po wykonaniu połączeń i konfiguracji falownika należy zamontować pokrywę skrzynki
2,4 Nm):
Procedura roboczego uruchamiania falownika:
• Obrócić rozłącznik AC+DC 14 do położenia ON.
Power-One
Initializing...
Jeśli są dwa osobne zewnętrzne rozłączniki (jeden dla DC, a drugi dla AC), najpierw trzeba zamknąć rozłącznik AC, ...............
Please Wait
a następnie DC. Przy otwieraniu rozłączników kolejność jest dowolna.
• Gdy falownik podłączono do zasilania, najpierw sprawdzane jest napięcie wejściowe:
- Jeśli napięcie wejściowe DC jest mniejsze niż Vstart (napięcie wymagane do rozpoczęcia połączenia falownika z siecią), ikona b14 jest wyłączona, a w polu b10 pojawi
się komunikat „Waiting sun” (Oczekiwanie na słońce).
- Jeśli napięcie wejściowe DC jest wyższe niż Vstart, wyświetlana jest ikona b14, a falownik przechodzi do następnego etapu kontroli.
W obu przypadkach poziom napięcia i prądu wejściowego jest wyświetlany w polach b15 i b16.
• Falownik wykonuje sprawdzenie parametrów sieci. Ikona b22, która reprezentuje dystrybucję w sieci, może mieć różne stany:
- brak ikony, gdy brak napięcia zasilania;
- migająca ikona, gdy napięcie zasilania jest poza parametrami przyjętymi jako standard w danej instalacji krajowej;
- stała ikona, gdy napięcie zasilania jest w granicach parametrów przyjętych jako standard w danej instalacji krajowej. W tym wypadku falownik rozpoczyna procedurę
podłączenia do sieci.
Jeśli napięcie wejściowe i napięcie sieci są w przedziale pracy falownika, rozpocznie się podłączanie do sieci. Po podłączeniu falownika ikony są stale wyświetlane
w całym wierszu b21 wyświetlacza.
25
Falownik sygnalizuje wszelkie błędy i ostrzeżenia. Odpowiednie komunikaty i ich kody pojawiają się na wyświetlaczu 23 . W takim wypadku następuje również
włączenie przekaźnika wielofunkcyjnego (ustawiony na tryb alarmu w menu SETTINGS > Alarm), który aktywuje podłączone zewnętrzne urządzenia sygnalizacyjne.
Struktura menu ekranowego
Przycisk ESC umożliwia dostęp do trzech
głównych menu:
• STATISTICS > Wyświetlanie statystyk
• SETTINGS > Modyfikacja ustawień falownika
• INFO > Wyświetlanie komunikatów
serwisowych dla operatora
Type OUTD
P/N -XXXXPout
XXXXXW
COSp X.XXX
Regulation Type
Tamb
Tinv
XX.X°C
XX.X°C
Ppk
PpkDay
XXXXXW
XXXXXW
VoutR
Vout avg
XXXV
XXXV
VoutS
Vout avg
XXXV
XXXV
VoutT
Vout avg
XXXV
XXXV
VoutRS
XXXV
25 .
Sekcja b10
Structure of the main menu
SETTINGS
INFORMATION
password 0000
Riso
Ileak
X.XM©
XmA
Pin1
Pin2
XXXXXW
XXXXXW
Vin2
Iin2
XXXV
XX.XA
Vin1
Iin1
XXXV
XX.XA
IoutT
FoutT
XX.XA
XX.XXHz
IoutS
FoutS
XX.XA
XX.XXHz
IoutR
FoutR
XX.XA
XX.XXHz
VoutTR
XXXV
VoutST
XXXV
Press
ESC
Total
Address
Part No.
Partial
Display Set.
Serial No.
Today
Service
Firmware
Last 7 days
New PW
Country Select
Last month
Cash
Last 30 days
Time
Last 365 days
Language
PMU RS485 baud
User Period
V Start
INFORMAZIONI GENERALI
PMU RS485 prot.
(visualizzazione ciclica)
*1
Autotest
Power Reduction
Alarm
MPPT
Remote Control
UV Prot. Time
*1 Available only for grid standard CEI-021
Szczegółowe informacje dotyczące obsługi menu i dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku.
Charakterystyka i dane techniczne
16.
Tabela: Dane techniczne
Wejście
Zakres napięcia wejściowego pracy (VDC min...VDC maks.)
Maksymalna moc wejściowa (PDC maks.)
Znamionowe napięcie wejściowe (VDC znam.)
Napięcie aktywacji wejścia (V start)
Zakres napięcia wejściowego pracy (VDC min...VDC maks.)
Zakres napięcia wejściowego dla modułu MPP
Maksymalna moc wejściowa dla każdego modułu MPPT
Zakres roboczego napięcia wejściowego przy mocy znamionowej w równoległej
konfiguracji modułów MPPT
TRIO-20.0-TL-OUTD
TRIO-27.6-TL-OUTD
20 750 Wp
22 700 Wp
28 600 Wp
31 000 Wp
12 000 W
440...800 V
620 V
360 V (skor. 250...500 V)
0,7 x V start...950 V
200...950 V
Charakterystyka i dane techniczne
Uruchamianie robocze
14.
Na wyświetlaczu 23 znajduje się sekcja b10 (wyświetlacz graficzny), w której można przewijać menu, używając przycisków dostępnych na panelu LED
zawiera 2 wiersze po 16 znaków:
6
1
3
4
5
2
Przed podłączeniem falownika do sieci dystrybucyjnej należy ustawić — za pomocą dwóch przełączników obrotowych a05 — standard krajowej sieci.
15.
RTD1 RTD2 RTD3
GND
PT100
Łączówka zaciskowa do podłączenia:
- Złącze szeregowe PC RS485 (do podłączenia
lokalnego lub zdalnego systemu monitorującego)
J4 - Złącze szeregowe PMU (do zarządzania
doprowadzeniem mocy czynnej/biernej z sieci
elektrycznej)
- WŁ./WYŁ. obsługi zdalnej
S2 Przełącznik do ustawienia rezystancji obciążeniowej linii RS485 (PMU)
S4 Przełącznik do ustawienia rezystancji obciążeniowej linii RS485 (PC)
J7 i J8 Podłączenie linii RS485 (PC) do złącza RJ45
J5 i J6 Podłączenie linii RS485 (PMU) do złącza RJ45
IP65 połączeniowej, dokręcając śruby w pokazanej kolejności (moment dokręcenia śrub —
Po zakończeniu sekwencji podłączania falownik rozpoczyna pracę i wskazuje prawidłowe działanie sygnałem dźwiękowym oraz zieloną diodą LED na panelu
świecącą światłem ciągłym.
A2
+ WTACH
A1
PC -T/R
a10
a12
- WTACH
a13
SH
a11
R ON/OFF
a10
+5V OUT
a09
GND
a08
PMU +T/R
a07
PC +T/R
NC
a05
S5
C
NO
a01
Opis
PMU -T/R
Złącze kabli sygnałów komunikacyjnych i sterujących
Element w Element w
podręczniku falowniku
We wszystkich modelach połączenie z płytą zacisków wyjściowych AC 17 wykonuje się, przekładając kable przez przepust kabla AC 16 .
Maksymalny poprzeczny przekrój kabla wynosi 20–32 mm, a do każdego zacisku płyty zaciskowej można włożyć przewód o przekroju
17
poprzecznym do 35 mm2 (moment dokręcania — 2,5 Nm).
Inverter OK
Date Time
9A
78
789A
789A
3456
W tabeli poniżej przedstawiono główne podzespoły i połączenia dostępne na płycie sterowniczej i komunikacyjnej. Każdy kabel, który należy podłączyć do płyty
komunikacyjnej, musi być wprowadzony przez trzy przepusty kabli serwisowych 10 .
Szczegółowe informacje dotyczące połączeń i funkcji
dostępnych na płycie sterowniczej i komunikacyjnej
można znaleźć w podręczniku.
Podłączenie falownika do sieci można wykonać albo w konfiguracji gwiazdy (3 fazy + przewód zerowy), albo w konfiguracji trójkąta (3 fazy).
W każdym wypadku podłączenie falownika do uziemienia jest obowiązkowe.
Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, wszystkie prace związane z połączeniami muszą być wykonywane przy otwartym odłączniku
falownika od strony sieci.
N R S T
STATISTICS
F 01
11.
(cycle view)
E
13.
Wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem (rozłącznik AC) i średnice kabli linii
W celu zabezpieczenia linii wyjścia AC falownika zalecamy zamontowanie urządzenia chroniącego przed przetężeniami i upływami prądu o następujących parametrach:
TRIO-20.0-TL-OUTD
TRIO-27.6-TL-OUTD
Typ
Automatyczny wyłącznik z różnicowym zabezpieczeniem termomagnetycznym
Wartość znamionowa napięcia/prądu
400 V/40 A
400 V/63 A
Metoda ochrony magnetycznej
B/C
Liczba biegunów
3/4
Rodzaj zabezpieczenia różnicowego
A/AC
Czułość różnicówki
300 mA
Firma Power-One Italy S.p.A. deklaruje, że beztransformatorowe falowniki Power-One AURORA ze względu na ich konstrukcję nie wywołują prądów ziemnozwarciowych
i dlatego nie ma potrzeby, aby różnicowe urządzenia ochronne montowane za falownikiem były typu B zgodne z normą IEC 60755/A 2.
Charakterystyka i średnica kabla linii
Podłączenie falownika do sieci można wykonać albo w konfiguracji gwiazdy (3 fazy + przewód zerowy), albo w konfiguracji trójkąta (3 fazy).
Przekrój kabla linii AC musi być tak dobrany, aby zapobiec niepożądanemu odłączaniu falownika od sieci wskutek wysokiej impedancji linii łączącej falownik ze źródłem
zasilania.
Przekrój kabla linii (mm2)
Maksymalna długość kabla linii (m)
max 35 mm 2
TRIO-20.0-TL-OUTD
TRIO-27.6-TL-OUTD
10
42 m
30 m
16
70 m
50 m
25
100 m
78 m
20 ÷ 32 mm
35
138 m
98 m
Wartości obliczono dla znamionowych warunków generowania mocy z uwzględnieniem następujących aspektów:
1. strata mocy nie więcej niż 1% na całej linii; 2. kabel miedziany z izolacją etylenowo-propylenową/polietylenową z wiązaniami poprzecznymi (EPR/XLPE), układany
na zewnątrz.
GENERAL INFORMATION
F 01
Te ustawienia będą stałe po 24 godzinach pracy falownika (generator fotowoltaiczny musi być przez ten czas pod napięciem).
Standardem dla sieci we Włoszech ustawianym podczas instalacji jest 1-8 (CEI-021 @ 400V EXTERNAL Protection).
10.
Informacje ogólne GENERAL INFORMATION
wyświetlane są cyklicznie. Informacje te
dotyczą parametrów wejścia i wyjścia oraz
identyfikacji urządzenia.
Naciskając przycisk ENTER, można zablokować
przewijanie i pozostawić na stałe bieżące
informacje.
BCD
F 012
14
F 012
22
Jeśli niektóre z wejść łańcuchów nie są używane, należy sprawdzić, czy są zakryte zaślepkami, a jeśli nie, założyć je.
Jest to konieczne, aby uszczelnić falownik i zapobiec uszkodzeniom nieużywanych aktualnie złączy, które mogą być jednak potrzebne w późniejszym czasie.
Kabel linii i urządzenia ochronne
COM
CARD
BCD
13 12
W tych wersjach skrzynki połączeniowej łańcuchy wchodzące do falownika można podłączać WYŁĄCZNIE
bezpośrednio (nie wolno konfigurować tablic rozdzielczych do tworzenia łańcuchów równoległych). Wynika to
z faktu, że umieszczone na każdym wejściu bezpieczniki chroniące łańcuchy 22 są za małe dla równoległych połączeń
łańcuchów (macierzy).
Złącze wyjściowe (AC)
CARD
78
11
Ustawianie normy dotyczącej sieci
13 12
E
• Podłączanie wejść w modelach standardowym i S2
W tych dwóch modelach połączenie z płytą zacisków wejściowych DC 13 wykonuje się, przekładając kable przez przepusty kabla
DC 11 . Maksymalny poprzeczny przekrój kabla wynosi 10–17 mm, a do każdego zacisku płyty zaciskowej można włożyć przewód o
przekroju poprzecznym do 50 mm2 (moment dokręcania — 6 Nm).
Należy wykręcić przepust kabla, zdjąć pokrywę, wprowadzić kabel o odpowiednim przekroju i podłączyć do zacisków na płycie zacisków
wejściowych DC 13 . Po wykonaniu połączeń do płyty zaciskowej dokręcić mocno śrubę w przepuście kabla (moment dokręcenia
śruby — 5,0 Nm) i sprawdzić szczelność.
• Podłączanie wejść w modelu S2F/S2X
Odwrócenie polaryzacji grozi poważnymi obrażeniami ciała. Dlatego przed podłączeniem każdego łańcucha zawsze
należy sprawdzać ustawienie biegunów! Każdy łańcuch musi być wyposażony w bezpieczniki ochronne o wartości
znamionowej natężenia odpowiednio dobranej do zamontowanych modułów fotowoltaicznych.
Do połączeń łańcuchowych tworzonych za pomocą skrzynek połączeniowych S2F/S2X należy używać szybkozłączek
(wielostykowych lub typu Weidmüller) umieszczonych na spodzie układu mechanicznego.
Każdy kanał wejściowy ma dwie grupy złączy:
• Złącza wejściowe (MPPT1) 19 o kodach 1A, 1B, 1C itd.
• Złącza wejściowe (MPPT2) 20 o kodach 2A, 2B, 2C itd.
Należy podłączyć łańcuchy zaprojektowane dla systemu i zawsze sprawdzać dociągnięcie złączy.
Przed podłączeniem falownika do sieci dystrybucyjnej należy ustawić — za pomocą dwóch przełączników obrotowych a05 — standard krajowej sieci:
Tabela: standard krajowy i język
Przełącznik
Normy dotyczące sieci krajowej
Język
Przełącznik
Normy dotyczące sieci krajowej
Język
1
2
1
2
(wyświetlana nazwa)
wyświetlacza
(wyświetlana nazwa)
wyświetlacza
0
0
NON-ASSIGNED (NIEUŻYWANE)
ANGIELSKI
1
B
SOUTH [email protected] (S.AFRICA)
ANGIELSKI
0
1
GERMANY VDE [email protected] (VDE 0126)
ANGIELSKI
1
C
SPAIN RD [email protected] (RD 1565)
HISZPAŃSKI
0
5
[email protected] (ENEL)
ANGIELSKI
1
D
BELG C10-11 100% @ 400V (C1011 100)
FRANCUSKI
0
6
[email protected] (RD 1699)
HISZPAŃSKI
1
E
BELG C10-11 110% @ 400V (C1011 110)
FRANCUSKI
0
8
UK - [email protected] (UK G59)
ANGIELSKI
1
F
[email protected] (BRAZIL)
ANGIELSKI
0
9
[email protected] (IRELAND)
ANGIELSKI
2
0
TURKEY [email protected] (TURKEY LV)
ANGIELSKI
0
A
[email protected] (AS 4777)
ANGIELSKI
2
1
[email protected]
ANGIELSKI
0
B
[email protected] (ISRAEL)
ANGIELSKI
2
3
TURKEY [email protected]
ANGIELSKI
0
C
GERMANY - [email protected] (BDEW)
NIEMIECKI
0
D
[email protected] (FRANCE)
FRANCUSKI
0
E
[email protected] (NETHERL)
HOLENDERSKI
0
F
[email protected] (GREECE)
ANGIELSKI
1
1
0
[email protected] (PORTUGAL)
ANGIELSKI
2
1
1
[email protected] (CORSICA)
FRANCUSKI
1
2
[email protected] (HUNGARY)
ANGIELSKI
a05
1
3
[email protected] (CHINA)
ANGIELSKI
1
2
1
4
[email protected] (KOREA)
ANGIELSKI
1
5
[email protected] (TAIWAN)
ANGIELSKI
BCDE
BCDE
1
6
CHECA [email protected] (CZECH)
CZESKI
1
7
GERMANY-VDE [email protected] (VDE 4105)
NIEMIECKI
1
8 [email protected] EXTERNAL Protection (CEI021 IN)
WŁOSKI
1
9 [email protected] INTERNAL Protection (CEI021 EX)
WŁOSKI
23 4 56
Złącze wejściowe (DC)
Trzeba sprawdzić poprawność polaryzacji łańcuchów wejściowych i upewnić się, że w generatorze fotowoltaicznym nie ma żadnych upływów prądu do masy.
Po wystawieniu na działanie słońca panele fotowoltaiczne przekazują prąd stały do falownika.
Aby dostać się do wnętrza falownika, najpierw należy koniecznie odłączyć urządzenie od sieci i generatora fotowoltaicznego.
Niniejszy falownik może być używany wyłącznie z modułami fotowoltaicznymi, w których bieguny wejściowe są izolowane od uziemienia, chyba że
zainstalowano urządzenia, które umożliwiają uziemianie wejść. W takim wypadku należy obowiązkowo zainstalować transformator po stronie AC systemu.
12.
23 4 56
9.
Tabela: Dane techniczne
Typy złączy wejściowych DC
Typ paneli fotowoltaicznych, które można przyłączyć na wejściu zgodnie z normą IEC 61730
Zabezpieczenie wejścia
Wyłącznie ochrona falownika ze źródła o ograniczonym natężeniu w wersjach standardowej i -S2, a
także wersjach z bezpiecznikami przy podłączeniu maksymalnie 2 łańcuchów
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym — warystory
2 dla każdego modułu MPPT
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wejściowym — ochronnik przepięciowy na
3 (klasa II) dla każdego modułu MPPT
szynie DIN (wersja -S2X)
Maksymalny prąd zwarciowy dla każdego modułu MPPT
30,0 A
40,0 A
Sterowanie izolacją macierzy fotowoltaicznej
Zgodnie z lokalnymi normami
Charakterystyka rozłącznika DC dla każdego modułu MPPT (wersja z rozłącznikiem DC)
40 A/1000 V
Bezpieczniki (wersje -S2F i -S2X)
gPV/1000 V/maks. 20 A
Wyjście
Typ połączenia sieci AC
Trójfazowe 3W lub 4W+PE
Znamionowe napięcie wyjściowe (VAC znam.)
400 V AC
Zakres napięcia wyjściowego (VAC min....VAC maks.)
320...480 V (1)
Znamionowa moc wyjściowa (PAC znam.)
20 000 W
27 600 W
Maksymalna moc wyjściowa (PAC maks.)
22 000 W (3)
30 000 W (4)
Maksymalna wyjściowa moc pozorna (SAC maks.)
22 200 VA
30 000 VA
Maksymalny prąd wyjściowy (IAC maks.)
33,0 A
45,0 A
Prąd rozruchowy
Nieistotny
Maksymalny zakłóceniowy prąd wyjściowy
<63 A rms (100 mS)
Znamionowa częstotliwość wyjściowa (fr)
50 Hz/60 Hz
Zakres częstotliwości wyjściowej (fmin....fmaks.)
47...53 Hz/57...63 Hz (2)
> 0,995 (skor. ±0,9 lub stały przy wyłączonym
> 0,995 (skor. ±0,9 lub stały przy wyłączonym
Znamionowy współczynnik mocy i dopuszczalny zakres (cos fi AC znam.)
wyświetlaczu
wyświetlaczu
do ±0,8 i maksymalnie 22 kVA)
do ±0,8 i maksymalnie 30 kVA)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne prądu
< 3%
Typ połączeń AC
Blok śrub przyłączeniowych, maksymalny przekrój poprzeczny 35 mm2
Zabezpieczenie wyjścia
Zapobieganie awaryjnemu rozcinaniu systemu
Zgodnie z lokalnymi normami
Maksymalne zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem AC
34,0 A
46,0 A
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu — warystory
4
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem wyjściowym — ochronnik przepięciowy na
4 (klasa II)
szynie DIN (wersja -S2X)
Wydajność pracy
Maksymalna sprawność (ηmaks.)
98,2%
Sprawność ważona (EURO/CEC)
98,0% / 98,0%
Zużycie energii w stanie czuwania
<8W
Zużycie energii w nocy
<1W
Komunikacja
Lokalne monitorowanie przewodowe
PVI-USB-RS485_232 (opcja), PVI-DESKTOP (opcja)
Monitorowanie zdalne
PVI-AEC-EVO (opcja), AURORA-LOGGER (opcja)
Lokalne monitorowanie bezprzewodowe
PVI-DESKTOP (opcja) z modułem PVI-RADIOMODULE (opcja)
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz graficzny
Środowisko
Temperatura otoczenia -25...+60°C/-13...140°F; przy temperaturze powyżej 45°C/113°F obniżenie wartości znamionowych
Wilgotność względna
0...100% bez kondensacji
Poziom hałasu
< 50 dB (A) w odl. 1 m
Maksymalna wysokość nad poziomem morza, do której nie występuje obniżenie wartości
2000 m/6560 stóp
znamionowych
Kategoria zanieczyszczenia środowiska dla środowiska zewnętrznego
3
Kategoria środowiska
Zewnętrzne
Dane fizyczne
Klasa ochrony środowiska
IP 65
Układ chłodzenia
Naturalne
Kategoria zbyt wysokiego napięcia zgodnie z normą IEC 62109-1
II (wejściowe DC), III (wyjściowe AC)
Wymiary (W x G x D)
1061 x 702 x 292 mm/41,7 x 27,6 x 11,5 cala
Wersje standardowa i -S2: 67 kg/147 funtów
Wersje standardowa i -S2: 72 kg/158 funtów
Masa
S2F/S2X: 75 kg/165 funtów
S2F/S2X: 80 kg/176 funtów
Bezpieczeństwo
Klasa bezpieczeństwa
I
Poziom izolacji
Beztransformatorowy (TL)
Oznaczenie
CE
1. Zakres napięcia AC może się zmieniać w zależności od konkretnych krajowych norm dotyczących sieci zasilającej.
3. Ograniczenie do 20 000 W w Niemczech
2. Zakres częstotliwości może się zmieniać w zależności od konkretnych krajowych norm dotyczących sieci zasilającej.
4. Ograniczenie do 27 600 W w Niemczech
Uwaga. Funkcje niewymienione w tym arkuszu danych nie są dostępne w produkcie.
Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji
Serwis — dane kontaktowe:
16 000 W
500...800 V
12 000 W [480 V ≤ VMPPT ≤ 800 V]
16 000 W [500 V ≤ VMPPT ≤ 800 V]
Ograniczenie mocy DC dla każdego modułu MPPT z niezależną konfiguracją MPPT przy PAC
drugi kanał: PDC znam. 12 000 W [350 V ≤ VMPPT ≤ drugi kanał: PDC znam. 16 000 W [400 V ≤ VMPPT ≤
znam., maks. niezrównoważony przykład
800 V]
800 V]
Bezwzględne maksymalne napięcie wejściowe (Vmaks., bezwzgl.)
1000 V
Obniżenie mocy znamionowej a napięcie wejściowe (konfiguracja modułów MPPT
Liniowe obniżanie wartości znamionowych od wartości maks. do zera [800 V ≤ VMPPT ≤ 950 V]
równoległa lub niezależna)
Liczba niezależnych modułów MPPT
2
Maksymalne natężenie dla każdego modułu MPPT
25,0 A
32,0 A
Maksymalny prąd wsteczny (od strony AC do DC)
Nieistotny
1 dla każdego modułu MPPT (wersje standardowa i -S2)1 dla każdego modułu MPPT (wersje standardowa i -S2)
Liczba wejściowych par DC dla każdego modułu MPPT
4 dla każdego modułu MPPT (wersje -S2F/-S2X) 5 dla każdego modułu MPPT (wersje -S2F/-S2X)
TRIO-20.0-TL-OUTD
TRIO-27.6-TL-OUTD
Niewymagające użycia narzędzi złącze fotowoltaiczne WM/MC4 (blok śrub przyłączeniowych w
standardowej wersji i w wersji -S2)
Klasa A
Australia
Beneluks
Chiny
Europa Wschodnia
Francja
Niemcy
Grecja
Indie
Włochy
Bliski Wschód
Singapur
Hiszpania
Azja Południowo-Wschodnia
Wielka Brytania
Stany Zjednoczone
+61 2 9735 3111
+32 2 206 0338
+8675529885888
+49 7641 95520 32
00 800 00 28 76 72
0800 2200211
00 800 00 28 76 72
+65 6896 3363
00 800 00 28 76 72
00 800 00 28 76 72
+65 6896 3363
00 800 00 28 76 72
0800 0232341
+1 877-261-1374
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fabryka we Włoszech
Via S. Giorgio, 642
52028 Terranuova B.ni
Italy
+39 055 9195 1
Fabryka w Phoenix
3201 East Harbour Drive
Phoenix, Arizona, 85034
United States
480-643-1700
Fabryka w Camarillo
740 Calle Plano
Camarillo, California, 93012
United States
805-987-8741
Copyright © 2013 Power-One, Inc. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form
without the prior written permission of Power-One. Power-One makes no representations or warranties, express
or implied, with respect to the contents of this document. Power-One reserves the right to make changes to
this document without notice and shall not be responsible for any damages caused by reliance on the content
presented. All trademarks, logos, trade names, service marks and copyrighted materials used in this document
are the property of their respective owners. The Power-One name and logo are registered trademarks of PowerOne, Inc. in the U.S.A. and other countries.
http://www.power-one.com

Podobne dokumenty

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi zdjąć przednią pokrywę. Sprawdzić, czy w miejscu montażu jest wystarczająca ilość miejsca,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ABB TRIO-5.8-TL-OUTD

Instrukcja obsługi ABB TRIO-5.8-TL-OUTD (stopień ochrony IP65) • Przesuwana pokrywa ułatwiająca instalację i konserwację

Bardziej szczegółowo