KräkÓW - Genealogy Indexer

Komentarze

Transkrypt

KräkÓW - Genealogy Indexer
Rosenberg
109 67 Rosenberg Samuel, Morawskiego 10
14379 Rosenberg Zygmunt,
m.
KräkÓW
Rosner Michalina, skład materiałów 17319 Rozner Leon, Kalwaryjska 6
i przyborów gorsetowych, Posel­ 1 2 1 9 3 Rozwadowska Henrykowa, Czarno­
ska 16
wiejska 89
1 87 29 Rosner O., Inż., Romanowicza 7
115 52 Różański Adam, dr, prol. U . I . , Ka­
1 39 84 Rosner Osias, Dietla 67
pucyńska 5
10124 Rosner Salo, zakład krawiecki, J. Sa­ 10178 Rożnowska Maria, Potockiego 7
rego 6 156 34 „Rözia", handel kolonialno-deilkałe11138 Rosner Samuel, Madallńsklego 9
sowy, pl. Szczepański 9
15178 Rosowa Stella, dr, wdowa po pro­
fesorze Uniwersytetu S. B Sien­
kiewicza 9 m. 8
."r'rttW N a j w i ę k s z y w y b ó r aWiłSÄ
16336 Rossberger Romuald P „ dr, przed­
Dziczyzny I Drobiu w całości i na
stawiciel Z. F. Z. A., Smoleńsk 34
12675 Rost Bronisław, dr, neurolog, Basz­
części. Wszelkie towary spożywcze
towa 15, (wejście od Kleparskiej)
1 84 16 Rostworowski hr. Michał, sędzia sta­
łego trybunału międzynarodowej 1 2 8 1 1 Różecka Olga, Garncarska 9
sprawiedliwości w Hadze, Pomor­ 173 34 Różeckl Stefan, em. starosta, Bato­
rego 1T
ska 10
1 07 26 Różycki Andrzej, fabryka kiełbas kra­
107 39 Rotbard Mojżesz, Szewska 5
kowskich, szynek, salami, słoni­
2 0194 Rotenberg Lola, Kremerowska 4
ny orsz wszelkich wędlin, Sław­
129 79 Rotli Adołf, Długa 17
*
kowska 22
112 46 Roth Henryk, Dietla 113
1 74 88 Różycki Andrzej, wedlinlarnia, Lu­
1 36 35 Roth Henryk, skład drzewa, 29 Listo­
bicz 1
pada 12 1 7 6 7 1 Rubel Ludwik, dr, św. Tomasza 22
120 46 Roth Ignacy, biuro ogłoszeń I rekla­ 128 34 Rubin A. i Elblnger M., handel to­
my, zastępca labryki farb Kast
warów biawatnych, Miodowa 15
I Eblnger Wiedeń, św. Toma­ 1 30 24 Rubin Alter, I . Dietla 71
sza 15 2 05 21 Rubin Aron, Długa 63a
107 66 Roth Maks, owocarnia, Wiślna 9
17178 Rubin Henryk, biuro kupna, sprzeda­
116 32 Roth Maks, własc. baru „Zachęta",
ży nieruchomości, Wielopole 26,
m., Szczepańska 3 m. 5
I . p.
159 03 Rothbaum Jakub Aron, konc. zakład 177 26 Rubin Lleba, sprzedaż szklą okien­
ins, wodociągowych i kanał., pl.
nego. Bożego Ciała 22
W. W. świętych 10 m. 10 210 79 Rubin Simche, Miodowa 8
2 1 1 9 6 Rothberg Juliusz, Starowiślna 63
139 74 Rubinfeld Mechel, cukiernia, kupiec.
159 81 Rothberg Maurycy, kupiec, Krzy­
Miodowa 22
wa 13 14149 Rubinlicht Józef, Dietla 86,
I . p.
142 44 Rothblum Bernard, Floriańska 43
168 73 Rubinstein D., zakład malarsko-la1 2 1 7 4 Rothe Antoni, Iabryka świec I pierni­
kierniczy, Dietla 45
ków, Sławkowska 20 178 64 Rubinstein Dawid, dr med., lekarz
123 93 Rothirsch Roman, dr, adwokat, Brac­
chorób skórnych i wenerycznych,
ka 13
Dietla 99
2 1 5 7 9 Rotfakopf Mojżesz, skład mater. bu­ 1 70 92 Rubinstein Debora, przybory taplcerdowlanych, Wielicka 85
skie, Bracka 6
126 57 Rothmann I . , sprzedaż węgla, św. 1 43 29 Rubinstein I Reiner, handel skór, Die­
Sebastiana 13, składy Warszaw­
tla 61
ska 31 a 1 86 93 Rubinstein Izak, Kalwaryjska 32
188 80 Rothman I . , składy węgla, drzewa 1 23 28 Rubinstein Julian, Krowoderska 77/1F,
i koksu, Batorego 11 m. 6
m. 9
1 58 83 Rothman Ludwik, spedytor, al. Sło­ 1 7 1 5 1 Rubinstein Juliusz, dr, Św. Marka 33
wackiego 50 m. 8
m. 6
10716 Rothowa Franciszka, pracownia haf­ 1 40 49 Rubinstein M „ wł. hurtowego skła­
tów I plisownfa. Floriańska 31
du win „ T o k a j " , Starowiślna 21
14567 Rothstein Izydor, kupiec, Dietla 44 1 72 48 Rubinstein Maurycy, m., al. Słowac­
15562 Rothwein Józel, dr, adwokat, Wiśl
kiego 1 *
«ia 8 138 63 Rubinstein Pinkus, wspólwł. lirmy
centrala
win
zagranicznych,
Die­
1 5 8 1 1 Rothwein Józef, w l . krakowskiej fa­
tla 62
bryki pasów. Podgórze, Parko­
wa 1 128 65 Rubinstein Rafał, wlaśc. dóbr, Ry­
nek Kleparski 4.
174 44 Rothwein Leon, Int., fabryka Che­
miczna, Wielicka 72 132 87 Rubinstein Regina, skład masła 1
100 43 Rottenberg Ch., magazyn i pracownia
serów. Dietla 46
futer, B. Limanowskiego 'J 144 31 Rubinstein Salomon, burtowy I de- *
155 32 Rottenberg Maurycy, handel drze­
taliczny skład szkła i porcelany,,
wem. Szlak 61
Stradom zf
210 41 Rottenberg Szaja, Librowszczyzna 5 172 48 Rubinstein Zofia, salon gorsetów,
163 04 Rottenberg Wolf, Józeia Sarego 26
al. Słowackiego 14
17963 Rottenstreich S., skład zboża, Kalwa­ 149 52 Rubinstein Zygfryd, w l . dobr, basa- ryjska 85
towa 16
1 02 46 Rotter Tadeusz, dr, notariusz, Kano­ 1 78 64 Rublnstelnowa Karmel Dora, dr med.,
nicza 16
lekarz chorób dzieci. Dietla 99
1 64 38 — m„ Straszewskiego 12
„Ruch", S. A., polskie towarzystwo
17128 Rottersman Adolf, architekt i konc.
księgarń kolejowych, oddział w
budowniczy, al. Krasińskiego 24
Krakowie, A. Potockiego 3
10518 Rottersman Julian, metale i chemi­ 157 28 — dyrekcja
kalia. Karmelicka 57 173 37 — sekretariat, kasa, wydział rekla­
21510 Rottersman Tuska, Wenecja 9
my, buchalteria, magazyn- tyto­
147 23 Rottersmaan Józef, detaliczna sprze­
niowy,
księgarnia,
ekspedycja
daż wódek, Orzegórzecka 14
pism
210 83 Rottner Jakub, skład starego żelaza 103 69 — sklep t-wa „Ruch", S. A.. Rynek
i metali, Starowiślna 58
GL
32
otwarty
od
8
—
20-ej
bez
11817 Rotwelnowa Regina, Stolarska 15
przerwy,
sprzedaż
detaliczna
105 46 Rowiński Stanisław, dr adwokat, b.
dzienników i czasopism krajowych
i m.. Floriańska 31 I I . p.
I zagranicznych, książek, żurnali
216 21 Rowiński Tadeusz, lekarz dentysta,
I przewodników, przyjmowanie .
A. Potockiego 1
prenumeraty i ogłoszeń praso­
102 39 Rowiński Tadeusz I Sieppei Luuwik,
wych
dr med., lekarze dentvśri. Stra­ 216 38 Rudcl Jezajasz, zastępca komiwoja­
szewskiego 26
żer, Oskara Kolberga 16
11107 Royal Hotel, Św. Gertrudy 26, cen­ 12216 Rudnicka Irena, mgr iuris, Kreme­
trala
rowska 2
(dod.) rozmównica na parterze
12216 Rudnicki Jerzy, dr, notariusz, Kre­
(dod.) rozmównica na 1 piętrze
merowska 2
(dod.) rozmównica na I I piętrze 158 29 Rudnicki Józef, magazyn koniekc.
— (dod.) rozmównica na I I I piętrze
damskiej. Rynek Gl. 44, linia
1 08 34 „Rozbudowa", tow. Inż. budowlane,
A—B
sp. akc, Syrokomli 16 173 68 Rodowicz
Edward,
ppłk.
dypl.,
1 gg 50 Rozenbaum Tadeusz, dr, lekarz pań­
I Osiedle oficerskie, 37
stw, szpital, św. Łazarza, ord. 2 1 1 2 1 Rudziński Piotr, dyr, f-my „Lloyd
2—6, Długa 84
Sandomierski", Oarncarska
21
138 51 Rozenowa Regina, dr, lek. chor. 163 01 Rudzki Marian, biuro handlowo-techwewn., Kochanowskiego 10
nicz., św. Matka 7/9
165 47 Rozmaryn Marian, Starowiślna 81
185 38 Rudzki Marian, kpt., w st. sp., re11819 Rozmarynowicz Bolesław, dr, adwo­
prezent. firm przemysłowych, I .
kat, kancelaria, Grodzka 14
Osiedle Oficerskie 26
120 28 Rozmarynowicz Bolesław, dr, adw.. 215 24 Rumi änowa Joanna, dzierżawczyni
m.. Kanonicza 11
pensjonatu. Słoneczna 19
T I
elektrotechnik,
Stradom 13
103 74 Rosenblatówna Joanna, zaprzysiężona
tłumaczka sadowa Jeżyków: an­
gielskiego, niemieckiego, francus­
kiego, włoskiego, Basztowa 18
158 75 Rosenblatt Bernard, właściciel lirmy
„Bracia Rosenblatt", p l . Kossa­
ka 2
14497 Rosenblatt Bracia, hartowny I komi­
sowy skład skór. Krakowska 5
12917 Rosenblatt N. I K., Bożego Ciała 17
15695 Rosenblum Bernard, zakład stolar­
ski. Wrocławska 19
126 89 Rosenblum J., skład papieru I dru­
ków, Orodzka 40
1315E Rosenblum Wolf, skład przyborów
piśmiennych, J. Dietla 15
105 41 „Rosenbluth Bracia", malarze poko­
jowi, Wrzesińska 10
13492 Rosenbluth Ignacy, sędzia, al. Sło­
wackiego 15 a
16551 Rosenfeld Chalm Lcizer, handel cu­
kierniczy I owoce, Stradom 2
11083 Rosenfeld Chalm Leiser,
Wielopo­
le 26
16116 Rosenfeld Emil, dr, adwokat, Św.
Marka 18
18613 Rosenfeld Frelda, Legionów 12
1(5 27 Rosenfeld J. K., Kościuszki 16
11615 Rosenfeld Józef, Józeta 34
165 6-- Rosenfeld Józef, cukiernia, Wolnlca 3
15645 Rosenfeld Salomon, m., Józefa Die­
tla 21
10271 Rosenhauch Edmund, dr, okulista, J.
Lea 10
14113 Rosenhauch Rudolf, inż., przedsię­
biorstwo elektrotechniczne, Kar­
melicka 46
1(824 Rosenmann Oerson, zakład techn.dentystyczny, Dietla 36
173 79 Rosensteln Leon, kupiec, al. 29 L i ­
stopada 79
1(403 Rosensteln Maksymilian, sędzia okrę­
gowy, Kremerowska 14
128 37 Rosenstock E. — Froslewicz, Staro­
wiślna 66
10417 Rosenstock Emil, inżynier, Kielec­
ka 19
117 43 Rosenstock Leon, dr, adwokat, biu­
ro, Stolarska 13
157 43 — m.. Czysta 17
117 52 Rosenstrauch A., surowca dla prze­
mysłu mydlarskiego, Starowiśl­
na 77
13196 Rosenstrauch D.,
główna sprzedaż
miodu, syropu ziemniaczanego I
przyborów cukierniczych, Krakow­
ska 29
(21574 Rosenstrauch Izak, towary kolonial­
ne, Starowiślna 16
15(07 Rosenthal Charlotte, Kornela Ujej­
skiego 7/2
122 53 Rosenthal Edmund, dr. Wygoda 6 b.
m. 5
11941 Rosenthal Israel Lelb, handel drzew­
ny. Pańska 6/3
146 23 Rosenthal Robert, dr, pl. Jabłonow­
skich 2
129 46 Rosenwald Maks, Grodzka 66
1(692 Rozenzwelg Artur, dr, adwokat, ra.,
Czarnowiejska 55
142 28 Rosenzweig Artur, dr, adwokat, św.
Tomasza 9
157 86 Rosenzweig Bernard, skl. węgia, Le­
lewela 1
187 73 Rosenzweig Elkan, Kazimierza Wiel­
kiego 71
128 04 Rosenzweig Helena, dr, lekarz. Zwie­
rzyniecka 11/6
17475 Rosenzweig Hanryk, Szujskiego 7
128 04 Rosenzweig Henryk, dr, lekarz, Zwie­
rzyniecka 11/6
158 86 Rosenzweig Isak, Miodowa 8
11296 Rosenzweig Józef, dr, adwokat I rad­
ny miejski. Długa 15
15635 Rosenzweig* Leopold, Garncarska 15
11642 Rosenzweig Sala, wlaśc. szynku, Sze­
roka 31
17412 Rosińska Władysława, Długa 29
11260 Rosiński
Rudolf,
dyrektor
tow.
Ubezp. „Generall", Podzamcze 26
116 49 Rosner Dawid, agent handlowy, Stra­
szewskiego 5
2 00 37 Rosner Ewa, Sklep
cukierniczy.
Zwierzyniecka 15
12491 Rosner I . , przemysłowiec, Św. Seba­
stiana 22
170 09 Rosner Jakub, skład węgla, drzewa
I dachówek, al. 29 Listopada 14,
(p. skład węgla)
17718 Rosner Józef, zakład fotograficzny,
Św. Gertrudy 5
15679 Rosner Leopold, dziennikarz, Kalwa.rylska 37
— Rumiano wa
13512
m
Kr.
423

Podobne dokumenty