1050. ROCZNICA 16 nr CHRZTU POLSKI - OBCHODY NA RYNKU

Komentarze

Transkrypt

1050. ROCZNICA 16 nr CHRZTU POLSKI - OBCHODY NA RYNKU
PRACA/STAŻ W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
str. 6
nr16
reklama
(36)
Piątek 22 IV 2016 r. Nakład 10 000 ISSN 2450-5579
A
C
I
N
Z
C
O
R
10HRZ5TU0POL.SKI - OBCHODY NA RYNKU
reklama
C
"
E
C
W
Ó
D
N
A
R
O
M
"
W
I
IM
K
L
WIE
str. 9
Całotygodniowy
Program TV str. 12
reklama
reklama
reklama
reklama
2
reklama
Ważne telefony
Urząd Skarbowy
84 677 63 00
Powiatowy
Urząd Pracy
84 638 33 31
Urząd Celny
84 748 48 82
Urząd Miasta
84 639 20 84
Urząd Gminy
84 639 29 59
ZUS
84 639 60 95
Kino Stylowy
84 639 23 13
Galeria Twierdza
84 530 05 01
Starostwo Powiatowe
84 530 09 00
Urząd Stanu
Cywilnego
84 639 33 29
Prokuratura Rejonowa
84 677 12 56
Książnica Zamojska
84 638 58 72
Szpital Wojewódzki
84 677 33 33
Zamojski Szpital
Niepubliczny
84 677 50 00
Sąd Rejonowy
84 639 29 77
Ogród zoologiczny
84 639 34 79
Apteka 24H
84 677 32 24
Komenda Miejska
Policji
84 677 14 17
84 677 14 62
Telefony alarmowe
Pogotowie
999
Straż Pożarna
998
Policja
997
Pogotowie Wodno
-Kanalizacyjne
994
Pogotowie ciepłownicze
993
Pogotowie gazowe
992
Taksówka
1-94-55
Pogotowie
energetyczne
991
Straż Miejska
968
Pomoc drogowa
981
reklama
3
AKTUALNOŚCI
WSPÓŁCZESNA ENERGETYKA
W Polsce dotychczas powstała tylko jedna spółdzielnia energetyczna. Spółdzielnia Nasza
Energia sp. z o.o. została powołana w czerwcu 2014 z inicjatywy zamojskiej spółki Bio Power
oraz czterech gmin powiatu zamojskiego: Komarów – Osada, Sitno, Skierbieszów i Łabunie.
Założyciele Spółdzielni planują do końca 2020 roku wybudować największy autonomiczny
region energetyczny w Europie.
Zadania jakie stawiane są przed współczesną energetyką nie ograniczają się jedynie do zwiększania mocy bloków produkujących energię czy ograniczania zużycia
prądu. Obecnie zmienia się podejście do
całego zagadnienia w aspekcie poszukiwania alternatywnych źródeł energii (najlepiej
tzw. odnawialnych), sposobu wykorzystania, magazynowania oraz przeciwdziałania
tzw. zużyciu szczytowemu. Odpowiedzią na
powyższe kwestie, przynajmniej w istotnej
części, jest tworzenie systemów rozproszonych, zasilających sieć publiczną oraz to, co
tak ładnie nazwano „energetyką społeczną”
(obywatelską).
W obrębie energetyki społecznej kierunkiem wiodącym jest energetyka prosumencka, która stanowi filar gospodarki
niskoemisyjnej, przede wszystkim dzięki
wspieraniu efektywności energetycznej.
Energia produkowana jest co do zasady
w tym samym miejscu, w którym jest użytkowana. Odbiorca energii jest nie tylko
użytkownikiem, ale także aktywnym uczestnikiem produkcji. W przypadku wystąpienia
nadwyżki energii, której producent energii
OZE nie zużyje na własne potrzeby, istnieje
możliwość odsprzedania jej do sieci publicznej. Grupy tak rozumianych indywidualnych
producentów mogą tworzyć stowarzyszenia,
grupy producenckie oparte na prawie cywilnym lub kapitałowym oraz spółdzielnie.
Wśród wyżej wymienionych, w ideę prosumenckości najbardziej wpisuje się forma połączenia kapitałowo-osobowego jakim jest
spółdzielnia.
Spółdzielnia energetyczna (kooperatywa energetyczna) – jest to rodzaj spółdzielni,
której celem jest produkcja energii na własny
użytek oraz na sprzedaż. W ostatnich latach,
ze względu na rozwój technologii małoskalowego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w dynamiczny sposób rozwijają
się spółdzielnie energetyczne, np. w krajach
UE, takich jak Niemcy, Dania, Francja, Włochy czy Wielka Brytania (Baywind Energy
Co-operative). W Unii Europejskiej powstało
porozumienie REScoop 20-20-20 zrzeszające
kooperatywy energetyczne z 7 krajów, którego podstawowym celem jest propagowanie
idei spółdzielczości energetycznej.
SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE W POLSKIM PRAWIE
Instytucja spółdzielni energetycznej nie
jest znana polskiemu prawu. Spółdzielnie
funkcjonują w Polsce na podstawie prawa
spółdzielczego, które nie przewiduje ograniczeń, co do zakresu prowadzonej przez spółdzielnię działalności gospodarczej. W związku z powyższym, model spółdzielczy nie
jest wymagany do prowadzenia działalności w zakresie energetyki obywatelskiej.
Interesującym rozwiązaniem jest model
spółdzielni socjalnej. Warto zaznaczyć, że
model prawny nie musi się opierać na prawie o spółdzielniach socjalnych, ale korzystając z doświadczeń niemieckich można
stworzyć przedsiębiorstwo energetyczne w charakterze spółki socjalnej opartej
o prawo kapitałowe.
Zaletą spółdzielni, w porównaniu do innych form prawnych działalności, jest stosunkowo prosta procedura tworzenia spół-
dzielni. Zgodnie z ustawą z dnia 16 września
1982 roku Prawo Spółdzielcze, spółdzielnię
może założyć nie mniej niż 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, przy czym założenie spółdzielni nie wymaga formy aktu
notarialnego, a jedynie notarialnego potwierdzenia podpisów członków zarządu.
Obecnie brakuje również ograniczeń co do
tego, kto może utworzyć spółdzielnię energetyczną oraz jaki jest minimalny wkład
członka. Forma prawna spółdzielni to najbardziej demokratyczna i równoprawna formuła
organizacyjna. Po pierwsze, każdy członek
spółdzielni posiada jeden głos na Walnym
Zgromadzeniu, bez względu na ilość posiadanych udziałów. Ponadto każdy z członków
jest właścicielem infrastruktury wybudowanej przez spółdzielnię w części adekwatnej
do ilości posiadanych udziałów. Członkowie spółdzielni energetycznej mają również
możliwość wykorzystania nadwyżki bilansowej. Warto zaznaczyć, że udział w nadwyżce
bilansowej jest proporcjonalny do przyrostu
aktywów spółdzielni w okresie posiadania
danego udziału, w związku z tym wcześniej
wykupiony udział generuje większy zysk niż
ten nabyty w późniejszym terminie. Wbrew
pozorom założenie spółdzielni nie jest inicjatywą ściśle lokalną. Aby zostać członkiem
spółdzielni wystarczy bowiem złożyć stosowną deklarację, uiścić kwotę wpisowego oraz nabyć co najmniej jeden jej udział.
Zatem członek spółdzielni może mieszkać/
mieć siedzibę również poza terenem gmin
inicjatywnych i tak samo jak lokalni udziałowcy uczestniczyć w zyskach spółdzielni,
wpływać na kluczowe decyzje spółdzielni,
wybierać oraz być wybieranym do organów
spółdzielni.
Spółdzielnia energetyczna jest odrębną osobą prawną (również w stosunku do
swoich członków), a relacje handlowe między spółdzielnią, a jej członkami rządzą się
takimi samymi prawami, jak te pomiędzy
niezależnymi podmiotami obrotu gospodarczego. W związku z powyższym, sprzedaż energii elektrycznej przez spółdzielnię
energetyczną członkom następuje na podstawie zwykłej umowy sprzedaży energii.
Dodatkowo odpowiedzialność spółdzielni wobec wierzycieli ograniczona jest do
wysokości jej majątku, członkowie, co do
zasady, nie odpowiadają za jej zobowiązania, chyba że statut stanowi inaczej. W razie możliwego niepowodzenia inwestycji,
osobisty majątek członków spółdzielni jest
chroniony, dlatego też inwestycja w OZE
w formie spółdzielni energetycznej jest
bezpieczniejsza w porównaniu do prywatnych inwestycji w OZE realizowanych przez
indywidualnych prosumentów czy też realizowanych w formie spółki cywilnej, w przypadku których tego rodzaju ochrona nie
występuje. Każda spółdzielnia musi posiadać organy takie jak: zarząd, rada nadzorcza oraz posiadające największą władzę walne zgromadzenie. Możliwe jest również
powołanie dodatkowych organów, które
będą wspierać funkcjonowanie podmiotu.
Funkcje w organach spółdzielni mogą być
pełnione wyłącznie przez członków spółdzielni, zaś stanowiska w zarządzie i radzie
nadzorczej powinny być piastowane wyłącznie przez osoby fizyczne.
SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE W POLSCE
W Polsce dotychczas powstała tylko jedna spółdzielnia energetyczna. Spółdzielnia
Nasza Energia sp. z o.o. została powołana
w czerwcu 2014 z inicjatywy zamojskiej
spółki Bio Power oraz czterech gmin powiatu
zamojskiego: Komarów–Osada, Sitno, Skierbieszów i Łabunie. Założyciele Spółdzielni
planują do końca 2020 roku wybudować największy autonomiczny region energetyczny
w Europie. Region, który dzięki własnemu
systemowi zasilania opartemu o źródła odnawialne zaopatrzy w energię elektryczną,
a w miarę możliwości także w energię cieplną, budynki użyteczności publicznej oraz
gospodarstwa położone na terenie gmin
partnerskich. Koncepcja przedsięwzięcia,
z uwagi na wyjątkowe warunki agrarne panujące na terenach Polski Wschodniej, opiera się na budowie zintegrowanej sieci biogazowni rolniczych. Na terenie każdej z gmin
zostanie wybudowany tzw. węzeł energetyczny składający się z trzech biogazowni
o mocy 0,5 – 1 MW każda. Poszczególne jednostki wytwórcze będą odpowiednio oddalone od siebie i połączone między sobą mostami kablowymi, wyposażonymi, stosownie
do aktualnych potrzeb, w odpowiednią liczbę rozdzielnic n/N przystosowanych do przyłączania odbiorców, co zapewni wzajemne
rezerwowanie mocy. Należy podkreślić, że
z siecią dystrybucyjną będzie powiązana tylko jedna jednostka wytwórcza, wchodząca
w skład węzła. Z kolei poszczególne węzły
energetyczne będą wzajemnie powiązane,
tworząc unikalny układ połączeń. Energia
elektryczna będzie zatem dostarczona do
odbiorcy z pominięciem krajowego systemu
dystrybucyjnego. Projektodawcy zapewniają, że dzięki tym unikalnym rozwiązaniom
będą mogli zaoferować lokalnym odbiorcom
energię o około 20% tańszą niż ta pobierana
z krajowego systemu elektromagnetycznego. Przychód ze sprzedaży surowca jest szacowany na 25 mln zł. rocznie. Całość pierwszego etapu inwestycji wymaga nakładów
finansowych w wysokości 150 mln złotych.
Obecnie Spółdzielnia Nasza Energia jest na
etapie projektowania pierwszej instalacji
oraz pozyskiwania nowych członków i partnerów strategicznych. Planowany czas realizacji pierwszego etapu inwestycji to 7 lat. Po
zakończeniu pierwszego etapu inwestycji
udziałowcy spodziewają się, że zysk z działalności gospodarczej wyniesie w granicach
15 mln złotych rocznie. Według projektodawców, uruchomienie spółdzielni energetycznej przyczyni się do powstania setek
miejsc pracy, aktywizacji rolnictwa, umożliwi
dostęp do wysokowydajnego nawozu naturalnego w postaci uzdatnionej masy pofermentacyjnej oraz redukcję zanieczyszczeń
z lokalnych kotłowni. Ponadto uruchomienie
inwestycji poprawi bezpieczeństwo zasilania
w energię elektryczną terenów wschodniej
Polski, która jest najbardziej zagrożona ryzykiem wystąpienia rozległej awarii systemu
elektroenergetycznego, tzw. blackoutu. Uruchomienie projektu przyczyni się również do
wzmocnienia statusu społecznego oraz gospodarczego gmin i ich mieszkańców.
Europejskim liderem pod względem liczby spółdzielni energetycznych są Niemcy.
Na koniec 2013 roku funkcjonowało tam
888 spółdzielni energetycznych, przy czym
najwięcej z nich działa w sektorze fotowoltaicznym, nieco mniej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej
biomasy, a najmniej w sferze wytwarzania
energii elektrycznej z wiatru. Ministerstwo
Gospodarki pracuje obecnie nad stworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju
spółdzielni energetycznych w Polsce, np.:
poprzez uruchomienie dedykowanego programu finansowania oraz stworzenie dedykowanych regulacji prawnych dotyczących
spółdzielni odrębnego typu – spółdzielni
energetycznych.
Poseł na Sejm Jarosław Sachajko, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, wyraża głębokie zainteresowanie
ideą spółdzielczości energetycznej. Poseł
Sachajko skupia wokół siebie pasjonatów
i ekspertów w zakresie prawa, jak i technologii energii odnawialnych OZE, przedsiębiorców oraz prywatnych inwestorów. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat możliwości podjęcia współpracy Jarosław Sachajko zaprasza do kontaktu ze swoim asystentem społecznym Marianem Hordejukiem pod numerem tel. 793 770 959, w filii
biura poselskiego, ul. Krzywa 37/21 w Chełmie lub bezpośrednio ze swoim biurem poselskim przy ul. Akademickiej 4 w Zamościu, lub
pod numerami tel. 884 02 02 07, 609 858 811,
e-mail: poseł. [email protected],
[email protected]
4
MUNDUR ŻOŁNIERZA
POLSKIEGO W ARSENALE
NOWE CENTRUM HANDLOWE W ZAMOŚCIU
W dniu 21 maja 2016 r. odbędzie się otwarcie
Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego
HopStop przy ul. Hrubieszowskiej w Zamościu,
kolejnej inwestycji spółki Katharsis Development. Powstały obiekt połączył funkcje autobusowego transportu zbiorowego z usługami i handlem, przewidziano 5 stanowisk dla autobusów
i 9 dla busów. Na terenie inwestycji zrealizowano
ogólnodostępny parking naziemnym dla 70 samochodów. Generalnym wykonawcą inwestycji
jest firma Betonox Construction Sopot Spółka
Akcyjna Sp. k., oddział w Kielcach. Obiekt oferuje około 4000 m2 powierzchni najmu, jednym
z największych najemców będzie sieć sklepów
Stokrotka. W nowym centrum handlowym znajdą się także tacy najemcy jak: Neonet, Rossmann,
Pepco, KIK, Apteka Dyżurna, Piekarnia Jutrzenka,
Salon Optyczny Oko i Salon Prasy i inni. Operatorem dworca autobusowego będzie spółka PKS
w Zamościu sp. z o.o. NOWE ŻYCIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO
Teren zieleni przy ul. Kiepury w Zamościu, liczący 10 358 m2 został
włączony do bieżącego utrzymania zieleni miasta. Zgodnie z umową
zawartą z miastem, Zakład Usług Komunalnych Urządzania i Utrzymywania Terenów Zieleni z Zamościa będzie utrzymywał ten teren od 15
kwietnia do 31 grudnia 2016 r. Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie prac porządkowych, konserwacyjnych i pielęgnacyjnych oraz
sprawowanie bieżącego nadzoru nad powierzonym mieniem miasta.
Szczegółowy zakres robót obejmuje: utrzymanie i konserwację alejek
o nawierzchni asfaltowej, utrzymanie i konserwację boiska do piłki
nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z bramkami, utrzymanie i konserwację ławek, demontaż uszkodzonych ławek, demontaż słupków
betonowych dawnego ogrodzenia, utrzymanie i konserwację drabinki metalowej, utrzymanie i konserwację słupków do siatkówki, konserwację słupów metalowych, utrzymanie i konserwację słupka do
koszykówki, zakup i montaż tablicy z siatką, demontaż piaskownicy
drewnianej, utrzymanie i konserwację ogrodzenia z siatki na słupkach
metalowych wraz z bramą wjazdową z furtką, pielęgnację drzew, krzewów oraz trawnika.
SZCZEPIENIA PRZECIW RAKOWI SZYJKI MACICY
Miasto Zamość, w ramach
wspierania profilaktyki nowotworowej, włączyło się w program szczepień przeciw wirusowi HPV. W trosce o zdrowie
swoich mieszkanek Rada Miasta
podjęła decyzję o sfinansowaniu w 2016 r. „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018”. Koszt
szczepień zostanie sfinansowany z budżetu miasta. Szczepieniem objęto dziewczęta urodzone w 2004 r. (12-latki) zamieszkałe, zameldowane
na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość.
Od 19 kwietnia w Muzeum
Fortyfikacji i Broni Arsenał
przy ul. Zamkowej 2 w Zamościu można oglądać wystawę
„Mundur Żołnierza Polskiego. Od Konstytucji 3 Maja do
Powstania Listopadowego”.
Ekspozycja dotyczy najpiękniejszego okresu w dziejach
polskiego munduru wojskowego. Jednocześnie był to
okres wyjątkowo dramatyczny w polskiej historii, związany z utratą niepodległości
i zakończonymi klęską próbami jej odzyskania. Prezentowane na wystawie eksponaty (mundury, broń, malarstwo, grafika)
pochodzą ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Wystawę można oglądać do końca września 2016 roku.
Rodzina 500+
Miejskie Centrum Pomocy
Rodzinie w Zamościu kontynuuje realizację rządowego
Programu Rodzina 500 plus.
Według danych z 18 kwietnia, wpłynęły 2 843 wnioski,
w tym 581 elektronicznie oraz
wydano 350 decyzji. Pierwsze
świadczenia wypłacono 17 kwietnia dla 110 rodzin na 222 dzieci, na
kwotę 111 000 zł. Kolejne wypłaty zaplanowane są na 27 kwietnia.
Od 18 kwietnia wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach
Programu 500 plus, przyjmowane są w godzinach pracy MCPR w Zamościu (ul. Partyzantów 3, pokój nr 201), tj.: poniedziałek, środa,
czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek w godz. 8.00 - 16.30, piątek
w godz. 7.30 – 15.00.
HPV to ludzki wirus brodawczaka, który jest jedną z najbardziej powszechnych infekcji przenoszonych drogą płciową. Utrzymujące się
przez kilka lat przewlekłe zakażenie onkogennymi typami wirusa wiążą
się ze znacznym wzrostem ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Więcej informacji na temat profilaktyki zakażeń HPV można uzyskać
u swojego lekarza rodzinnego. Szczepieniu podlegają dziewczynki zarejestrowane u jednego z niżej wymienionych realizatorów programu.
W przypadku wolnych środków finansowych w ramach podpisanej
umowy, podmiot leczniczy może zaszczepić dziewczynki zapisane do
innego podmiotu leczniczego z terenu miasta Zamość. Realizatorami programu szczepień są: NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego „Petrus” (ul. Kilińskiego 71), NZOZ „Medizam” s.c. (ul. Wyszyńskiego 48), „Lekmed”, A. Figura, B. Skwaryło-Jamrozik i s-ka, sp. j. (ul.
Ciepła 10), Lekarz Rodzinny J. Szaruga, U. Szaruga sp. j. (ul. Harcerska 8),
NZOZ „Spiromed” s.c.(ul. Hrubieszowska 38 A), „Lekarze Rodzinni” Anna
Bucior i Krystyna Chudziak, (ul. Wyszyńskiego 41 A), Przychodnia Lekarska „Medyk” sp. z o.o. (ul. Szwedzka 20), „Resort-Med.” Sp. j. J. Śmiałko, W.
Śmiałko (ul. Wyszyńskiego 2), Salus sp. z o.o. NZOZ Przychodnia Lekarska (ul. Szczebrzeska 11 i)
WOŚP DLA „STAREGO SZPITALA”
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
przekaże Zamojskiemu Szpitalowi Niepublicznemu w Zamościu sprzęt medyczny: 20 łóżek
sterowanych elektronicznie, 2 materace przeciwodleżynowe, podnośnik elektryczny, aparat
EKG, 3 wózki inwalidzkie, 2 ssaki medyczne oraz
fotel kąpielowy. Sprzęt ma zostać przekazany
Zakładowi Opiekuńczo Leczniczemu przy ul. Peowiaków, który należy do Zamojskiego Szpitala
Niepublicznego.
CZYSTE POWIETRZE, CZYSTE MIASTO
Urząd Miasta Zamość poinformował, że zostało przygotowane
sprawozdanie z podejmowanych działań naprawczych w ramach
realizacji Programu Ochrony Powietrza za rok 2015. Wśród tych
działań można wyróżnić m.in. budowę i przebudowę dróg, parkingów, ścieżek rowerowych, remonty nawierzchni oraz czyszczenie
ulic na mokro - prowadzące do redukcji liniowej. W zakresie redukcji powierzchniowej, ważnym zadaniem jest termomodernizacja
budynków prowadząca do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, w tym opracowane audyty energetyczne budynków użyteczności publicznej. Ponadto, w zakresie gospodarki odpadami - zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki, doszczelnienie systemu poprzez stałą weryfikację deklaracji, a także edukacja i kontrola. Wśród innych
działań, oczyszczanie miasta, w tym likwidacja dzikich wysypisk,
wymiana taboru samochodowego MZK (nowe autobusy spełniające
normy emisyjne). W roku 2015 opracowano i uchwalono regulamin
wymiany kotłów c.o., który zakłada wsparcie gospodarstw domowych w formie dotacji. Ważnym elementem są akcje edukacyjne
i konkursy w szkołach i przedszkolach, ulotki i plakaty, czy kontrole
nieruchomości (kotłownie domowe). Opracowano dokument strategiczny, który będzie miał duże znaczenie w przypadku aplikowania o zewnętrzne środki finansowe – Plan
gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Zamość. W planie ujęto szczegółowy bilans emisji z podziałem na sektory oraz szereg proponowanych na kolejne lata działań, prowadzących do poprawy jakości
powietrza m.in. wsparcie OZE (w tym zakresie miasto ma zamiar aplikować w bieżącym roku).
reklama
Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza realizują również podmioty zewnętrzne. Veolia Wschód – największa instalacja
energetycznego spalania paliw – dokonała modernizacji urządzeń
odpylających kotły, modernizacji i przebudowy węzłów i sieci ciepłowniczej, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie na bieżąco realizują termomodernizację budynków, a Wojewódzka Inspekcja
Ochrony Środowiska prowadzi monitoring środowiska i działalność
kontrolną, głównie w sektorze przedsiębiorców.
reklama
ROZWIĄZANIE KONKURSU z nr 14 Nowego Kuriera Zamojskiego.
Głów spinających łuki arkad w katedrze jest 10, w losowaniu zwyciężyła pani Urszula T. z Sitańca. Gratulujemy!
HISTORIE Z PASJĄ
ZAMOŚĆ TO NIE TYLKO STARE MIASTO
– PRZEDMIEŚCIE LWOWSKIE
Dawne Gimnazjum im. A. Mickiewicza
reklama
Każdy z nas zapewne doskonale zna datę założenia Zamościa. Był 10 kwietnia 1580 r. gdy Jan
Zamoyski wydał akt lokacyjny, zaś 12 czerwca
1580 roku, król Stefan Batory ten akt potwierdził. Natomiast cofając się trochę w głąb historii,
okazuje się, że już 1 lipca 1578 roku Jan Zamoyski podpisał umowę z Bernardo Morando na
budowę nowej rezydencji a sam architekt zobowiązał się trudnić „budowaniem i utwierdzaniem
nowego miasta”. Równocześnie z założeniem
miasta, zostały wytyczone jego przedmieścia.
Trzy główne to Przedmieście Lubelskie, Lwowskie i Szczebrzeskie. Można wyróżnić trzy etapy
kształtowania się przedmieść Zamościa: Pierwszy od końca XVI w. do lat 20. XIX w., drugi od
1821 (1823 r. powołanie Komisji Nadzwyczajnej do Uregulowania Gruntów i Nowych Osad
Fortecy) do 1866 r. i trzeci od 1866 r. do dziś.
(w tym: 1918 r. uporządkowanie kształtu przestrzennego Zamościa, lata 50. XX w. gruntowne
przekształcenia układu przestrzennego, lata 70.
– 80. Przestaje istnieć historycznie ukształtowane Przedmieście Lubelskie i część Nowej Osady).
Przedmieście Lwowskie i trakt lwowski. Przedmieście Lwowskie wytyczone zostało
w 1579 roku przy trakcie lwowskim na długości
około 1 km od murów miejskich (obecnie ul. Krysińskiego i Żdanowska). Gdy w XIX w. wytyczono
nowy trakt lwowski (ul. Partyzantów i Lwowska)
zaczęto tę drogę nazywać Starą Drogą, Starym
Gościńcem lub gościńcem Starowolskim.
Rynek Świętokrzyski i kościół Św. Krzyża. Rynek znajdował się za obecnym Przedszkolem przy ul. Okopowej i tzw. „stodołą” (Gościniec Kanclerz), przecinał go po przekątnej trakt
Lwowski. Było to centrum usługowo-handlowe
przedmieścia. Przy pierzei wschodniej tego
rynku stał nieistniejący już Kościół św. Krzyża,
od którego zaczerpnięto nazwę rynku. Stała tu
także cerkiewka. W 1696 roku przy Ryneczku
Świętokrzyskim wymieniono 38 nieruchomości (9 domów, kilka folwarków, dwie wytwórnie
win, „dom wjezdny”, „szpitalik ruski”. W domu
Andrzeja Fedorowicza składał przysięgę ordynacką niewpuszczony do miasta Marcin Zamoyski IV ordynat. Rynek zlikwidowano podczas
kasaty przedmieść w latach 20. XIX w. Kościół
św. Krzyża. Wybudowany w 1581 roku. Drewniany, fundowany przez Jana Zamoyskiego.
W latach 1584 – 1600 pełnił funkcję kościoła parafialnego. Andrzej Kędziora podaje, że kościół
był nakryty kopułką, miał trzy ołtarze wewnątrz
a obok stała dzwonnica. W 1603 przekazano
go Franciszkanom, którzy opuścili go w 1655
przenosząc się do nowej świątyni. Opiekowali się jednak tą świątynią, odnawiając ją nawet
w 1667 roku. Kościół został spalony podczas
wojny północnej w 1704 roku a na jego miejscu wybudowano drewnianą kaplicę pw. MB
Loretańskiej (1717 r.) przy którym w 1774 roku
wzniesiono drewniany szpital. Humanistyczne
Gimnazjum Koedukacyjne Gminy Żydowskiej, powstało w 1922 roku, bez praw gimnazjum Państwowego ale o wysokim poziomie
kształcenia. W latach 30. XX w. funkcjonowało
jako Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Ignacego Margulesa. Pierwszym dyrektorem był
Rafał Jakubowski. Istniało do wybuchu II wojny
światowej. Mieściło się w neogotyckim budynku przy Sienkiewicza 5. Obecnie gimnazjum nr
1. Figura św. Piątka. Oryginalna czteroboczna
kapliczka słupowa z rzeźbionymi scenami Męki
Pańskiej i maskami. Pochodzi z połowy XVII
wieku. Legenda głosi, że ufundowali ją cudownie ocaleni w Wielki Piątek kupcy. Figura ta stoi
w miejscu wykonywanych niegdyś egzekucji na
złoczyńcach (zwyczajowo odbywały się w piątki) i wokół niej natrafiono na liczne szczątki. Kapliczka znajduje się przy ul. Św. Piątka. Figura
św. Michała Archanioła przy ul. Ogrodowej 37,
autorstwa Jana i Jakuba Maucherów, rokokowa
ok. 1770 r. Sama ulica nazywana przez pewien
czas była ulicą Rzymską od charakterystycznego ubioru archanioła (strój legionisty). Figura ta
przeniesiona z Bramy Szczebrzeskiej po 1825 r.
przez Stanisława Służewskiego.
Nowe Przedmieście Lwowskie (wytyczone
w latach 20. XX w.) Budynek Banku Polskiego.
Kamień węgielny pod ten budynek położono
18 VIII 1925r a bank otwarto 9 I 1927 r. Projektował go Stanisław Filasiewicz w stylu zmoder-
5
Figura św. Michała Archanioła
przy ul. Ogrodowej
Kąpielisko Miejskie,
fot. Archiwum Państwowe w Zamościu
Warsztat Jana Marchwieńskiego,
fot. Archiwum Państwowe w Zamościu.
Ubezpieczalnia, fot. Archiwum
Państwowe w Zamościu
nizowanego klasycyzmu. W dwudziestoleciu
międzywojennym był to najokazalszy gmach
w Zamościu, wybudowany kosztem 650 tys. zł.
Mieszkał tu starosta zamojski Marian Sochański.
W czasie kampanii wrześniowej zdeponowano tu część złota Skarbu Państwa. Po wojnie
mieściła się tu siedziba komendantury miasta
i NKWD (w piwnicach znajdował się areszt). 19 III
1945 powstał tu jeden z pierwszych oddziałów
NBP. Obecnie część Sądu. Stacja PKP Zamość
Nowa Osada potocznie Rampa buraczana.
W 1942 roku z rampy tej wysyłano Żydów do
Bełżca. W latach 50. XX wieku, planowano tu
wybudowanie dużego dworca kolejowo-autobusowego jednak nie zostały one zrealizowane.
15 czerwca 2015 r. otwarto przystanek kolejowy
Zamość Starówka. Kąpielisko Miejskie (ul. Partyzantów 12, obecnie bank BZ WBK). Pod taką
nazwą w X 1928 r. otwarto nową łaźnię miejską.
Miała 6 wanien, parownię i natryski (14), szatnię,
poczekalnię i bufet. Miejscowi lekarze mówili,
że to „prawdziwy ośrodek zdrowia”. Personel składał się z 2 łaziennych, kąpielowego, pomocnika
i palacza. Początkowo mieścił się tu także czynny dwa razy w tygodniu, odizolowany, oddział
dezynfekcji. Wanna kosztowała 1 zł. Miesięcznie
korzystało z łaźni około 1000 osób. Łaźnia czynna była do 1961 roku. Mickiewiczówka. Szkoła
podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza. Budynek wzniesiono w latach 1903-4 (ul. Partyzantów 14). Od 1 IX 1915 r. była pierwszą w mieście szkołą polską. W 1920 r. kwaterowali w niej
ułani. Ubezpieczalnia. Budynek na rogu ulicy
Partyzantów i Orlicz Dreszera, wybudowany
w 1930 r. dla Kasy Chorych. Była to jedna z większych inwestycji Zamościa w dwudziestoleciu
międzywojennym. Projektował ją Stanisław Łazienkowski. Dawniej w piwnicy mieściła się łaźnia. Ul. Lwowska 28/Partyzantów 26. Mieścił
się tu warsztat kamieniarski Jana Marchwieńskiego. Jego rzeźby można oglądać między
innymi na cmentarzu parafialnym w Zamościu,
w Wojsławicach i Hrubieszowie. Fabryka powozów i bryczek Kabasów - powstała od 1896 r.
przy ul. Partyzantów (naprzeciw domu kultury).
Ich odbiorcą była głównie Rosja. Produkowano
luksusowe powozy, wolanty, breki, popularne ziemiańskie dwukółki itp. Jeszcze w latach
20 fabryczka należała do najbardziej znanych
w Polsce, wydawała nawet ilustrowany katalog.
Stary Cmentarz Żydowski. (za obecnym ZDK).
Wyznaczony został wraz z przywilejem z 1588
r. Otoczony był parkanem. Do 1809 roku znajdowały się tam „kamienie dogrobne” Żydów
przybyłych z Hiszpanii i Portugalii. Cmentarz
został zamknięty w 1907 r. ponieważ od dawna był już przepełniony. W 1927 r. odnaleziono
grób Ettingera. Niemcy podczas wojny usunęli
macewy i rozebrali ¾ ogrodzenia. W 1947 roku
powstał na tym miejscu ogród jordanowski, za-
Stacja Zamość Nowa Osada,
w głębi Bank Polski
Gimnazjum Koedukacyjne
Gminy Żydowskiej
Przedmieście Lwowskie na austriackim
planie z 1777 roku
sadzono tam 180 drzew, wybudowano pawilon
z podcieniami. Wieża ciśnień. Partyzantów 74.
Wieżowy zbiornik wodny przy ul. Partyzantów
wzniesiono pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie w 1895 r., na posesji należącej do Henryka Modzelewskiego. Przez kolejne dziesięciolecia obiekt należał do jego potomków. Na
początku lat 80. wieża ciśnień - za sprawą Urzędu Miasta Zamość - przeszła remont, wymieniono
deskowanie i gont, wzmocniono konstrukcję. Niestety
niedługo potem zepsuła się
pompa i budowla pełniła
już tylko funkcje magazynowe, stopniowo popadając
w ruinę. Kościół św. Krzyża.
Powstały wg projektu Jerzego Siennickiego w latach
1938-40. Niedokończony,
podczas wojny był magazynem mienia pożydowskiego. Poświęcony 10 XI 1946.
Przebudowany przez T. Wit-
Figura św. Piątka,
fot. Archiwum Państwowe w Zamościu
kowskiego w latach 70. Nad ołtarzem wisi stary
krucyfiks [prawdopodobnie z kościoła Franciszkanów].
Jak widać i zamojskie przedmieścia kryją mnóstwo ciekawych historii, do których na
pewno jeszcze powrócimy.
Dominika Lipska – Turystyka z Pasją
PYTANIE KONKURSOWE
Gdzie znajdują się maski przeniesione
z figury św. Piątka?
Spośród osób, które prześlą poprawną
odpowiedź na adres mailowy: [email protected] wylosujemy jedną nagrodę
niespodziankę. Fundatorem nagród w konkursie jest Zamość – Twierdza Otwarta.
Zapraszamy do zabawy!
BIZNESPLANY
dla firm
dla bezrobotnych
tel. 692 387 988
tel.: 790 674 969
reklama
reklama
reklama
6
OGŁOSZENIA DROBNE
Cyklinowanie bezpyłowe parkiety, panele.
Tel. 602 324 113
Okazja! Nieduży dom w Zamościu
sprzedam. Tel. 694 486 642
M-4 sprzedam - po remoncie,
w najlepszej infrastrukturze
w Zamościu. Tel. 696 108 347
Sprzedam Skodę Felicia 1,9D,
combi - lub zamienię na mniejszy,
tanio. Tel. 513 174 098
Kupię łąkę w Zamościu, okolice
Autonaprawy, ul. Weteranów lub ul.
Nadrzecznej. Tel. 790 217 963
Sprzedam drewno opałowe: grab,
buk i inne. Transport.
Tel. 798 682 436
Sprzedam wózek inwalidzki.
Sprzedam łóżeczko dziecinne.
Tel. 664 454 930
Sprzedam brusy dębowe
17x17x200 - 4 szt; okna 3-szybowe
z demontażu z bloku z futrynami
Tel. 84 530 12 77
Alufelgi 17, 5 x 11 4,3 Kia, Hyundai,
Mazda. Cena 700zł. Tel. 500 449 770
Sprzedam maszynę do szycia,
walizka, nowa. Tel. 799 056 969
Beton - pompa - sprzedaż, roboty
ziemne - kostka brukowa - piasek.
Tel. 603 989 798
Sprzedam działkę wraz
z budynkami, Michalów - Gm.
Sułów. Tel. 697 623 245
Kupię bagnety, odznaczenia, srebra,
szable, kordziki. Tel. 512 276 720
Wynajmę mieszkanie 67 m2
w centrum Zamościa.
Tel. 663 910 290
Wynajmę lokal 48 m2 z czynszem
800zł/mc, ul. Wyszyńskiego 41B.
Tel. 792 051 326
Maszyna walizkowa do szycia, typ
Łucznik, używana, stan dobry.
Tel. 693 220 230
Sprzedam pralkę z suszarką,
mikrofalówkę, sokowirówkę używane. Tel. 799 056 969
Sprzedam mieszkanie - parter 31,4
m2, ul. Orzeszkowej.
Tel. 600 332 275
Sprzedam M3 Szczebrzeszyn Os.
Klemensów, parter 53,4 m2.
Tel. 883 150 881
Sprzedam - Mercedes S400,
srebrny, rok produkcji 2001.
Tel. 602 479 654
Wynajmę oficynę lub dom
w Żdanowie lub okolicy.
Tel. 884 034 335
Przyjmę ziemię i gruz. Teren
Zamościa. Tel. 790 217 963
Kurs stolarz, cieśla w Zamościu. Tel.
733 852 208 (po 18)
Wynajmę dom w Zamościu, cena
500zł/miesiąc. Tel. 509 440 762
Aby skorzystać z możliwości wykonania badania należy
zarejestrować się telefonicznie wyznaczonego dnia w godzinach 08.00 - 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona.
•
84 638 80 90
•
84 638 80 91
• 84 638 55 12
Sprzedam nowe formy do
produkcji ogrodzeń betonowych.
Tel. 602 479 654
Sprzedam dom 84 m2 na działce
ok. 11 arów lub zamienię na 2 lub 3
pokoje. Osiedle Karolówka.
Tel. 508 874 307
Sprzedam nową encyklopedię
medyczną – 23 tomy.
Tel. 696 432 650
28 kwietnia rozpocznie się rejestracja na bezpłatne badanie USG jamy brzusznej. Badania będą się odbywały
w dniach 7 i 8 maja w Hotelu Artis.
9 maja na USG będą rejestrowani pacjenci po świeżo przebytym urazie lub po operacji wybranych stawów (łokciowego, skokowego, barkowego, kolanowego). Badania odbędą się w Hotelu Jubilat w dniach 17-20 maja.
Rejestracja na bezpłatne USG łokcia, nadgarstka odbędzie
się 19 maja - badanie natomiast 28 i 29 maja w Hotelu Jubilat.
Działki Mokre koło Zamościa.
Tel. 663 962 136
Sprzedam kawalerkę 36m2,
wyposażona. Vp., Bohaterów Monte
Cassino. Tel. 502 689 212
Akordeon Hohner Verdi III, Soprani
- 120 basowe. Cena do uzgodnienia
- Zamość. Tel. 505 987 592
Sprzedam działkę TopornicaKolonia 30 arów. Tel. 603 962 136
BEZPŁATNE BADANIA USG
Działki w Topornicy - 1 ha lub mnie.
Tel. 663 910 290
Sprzedam gospodarstwo Budy/
Krynice 1,24 ha. Dom, stodoładrewno, budynek gospodarczy
murowany, las 0,27 ha, teren
uzbrojony. Tel. 791 250 504
Sprzedam ponton 2-osobowy oraz
duży namiot rumuński.
Tel. 600 686 563
Sprzedam działkę - 97 arów
w pięknej miejscowości na Roztoczu
lub zamienię na mieszkanie 2 lub 3
pokoje. Tel. 508 874 307
Sprzedam komplet wędkarski,
tj: 2 feederki 390 cm, 1 spining
270 cm z kołowrotkami, z żyłkami
i plecionkami. 2 elektroniczne
czujniki brań, podbierak 3 m
w pokrowcu 3-komorowym i inny
sprzęt wędkarski w promocyjnej
cenie 1000 zł. Tel. 696 108 347
Sprzedam mieszkanie 40 m2 +
piwnica. Działka 0,0204 ha.
Tel. 506 405 480
Kupię odznaczenie PCKKryształowe Serce z dyplomem.
Tel. 512 276 720
Sprzedam rowerek 7-12 lat, super
stan, wózek spacerowy. Zamość.
Tel. 798 690 126
Garaż do wynajęcia na Os.
Zamoyskiego (Pomarańczowe)
Tel. 792 512 363
Sprzedam pokrywa bagażnika Clio
99r, uzbrojona, Zamość.
Tel. 798 690 126
Mieszkanie 2 pokojowe - 52 m2
z garażem w bliskiej odległości.
Tel. 84 638 47 08
Toaletę przenośną ze spłuczką nową - sprzedam. Idealna na działkę
oraz dla osoby chorej, mającej
problemy z poruszaniem się
Tel. 608 119 412
Peugeot 106 1.0 B w bardzo
dobrym stanie. Posiada szyberdach,
relingi dachowe, hak, radio, ocynk.
Rok produkcji 1995, przebieg 16
tys. Tel. 84 639 64 46, 505 987 592.
Zamość, cena 3300zł
Sprzedam fotelik samochodowy,
kuchnię elektryczną, rower.
Tel. 799 056 969
Akordeon Carlo Rossi do kapeli cena 1200zł, Mozart do nauki 40B.
Tel. 505 987 592
Gorczyca, 52zł/kg, dowóz na
miejsce. Tel. 695 069 461
Sprzedam działkę rolnobudowlaną, Zamość.
Tel. 517 792 636
Sprzedam działkę budowlaną 6
arów, Osiedle Powiatowa.
Tel. 517 792 636
Kupię łąkę położoną w gminie
Sułów lub Szczebrzeszyn.
Tel. 782 188 402
Sprzedam akumulator Centra
72Ah, cena 60zł. Tel. 798 68 24 36
Sprzedam piec CO-CW Defro
Optima Plus 15 KW, zakres mocy
6-19 KW - ze sterownikiem
i wentylatorem, rok prod. 2011,
cena do uzgodnienia.
Tel. 84 638 67 53
Sprzedam fotelik samochodowy,
stan dobry, cena 40 zł.
Tel. 512 078 304
Sprzedam tapczan młodzieżowy
90cm x 210cm, cena 40 zł.
Tel. 512 078 304
Sprzedam trampolinę - szerokość
120 cm, cena 30 zł. Tel. 512 078 304
Sprzedam dom wolnostojący.
Zamość, Karolówka Tel. 661 524 232
Sprzedam działkę budowlaną 36
arów, Lipsko 164 Tel. 84 671 38 49
Sprzedam działkę budowlaną: 13
arów lub 26 arów. Zamość - Mokre
Tel. 603 962 136
Sprzedam w Zawadzie działki
budowlane: 12 arów (45 tys), 10
arów (38 tys) Tel. 508 403 599
Sprzedam działkę rekreacyjną
w Zwierzyńcu w pobliżu rzeki
Wieprz. Tel. 733 852 208 (po 18)
Stancja dla pracujących w Zamościu.
Tel. 733 852 208 (po 18)
Sprzedam dom drewniany do
rozbiórki. Tel 782 010 140
Meble, antyki do sprzedania.
Tel. 782 010 140
Sprzedam budynek wielofunkcyjny,
ul. Lubelska 70A Zamość. Idealna
lokalizacja na przychodnię,
przedszkole, siłownię, kwatery, itp.
Tel. 691 727 601
Sprzedam piętrowy wolnostojący
dom na Osiedlu Karolówka, ul
Kopernika. Tel. 881 669 406
Sprzedam działkę budowlaną 36
arów, Lipsko 16h. Tel. 84 671 38 49
Wynajmę - nowy dom. Obsza;
100m2, na działce 65 arów, cena
500zł. Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Obsza. Nowy dom, 100m2
sprzedam. Cena 210 000.
Tel. 509 440 762 (po 16.00)
Sprzedam dom w strefie
podmiejskiej Zamościa - pow.
86m2 lub zamienię na mieszkanie
w bloku w niskiej zabudowieparter, pierwsze piętro, słoneczne
z balkonem do 40 m2. W rozliczeniu
przyjmę dopłatę. Tel. 669 622 100
Sprzedam działkę - 0,97 ha przy
asfalcie, w pobliżu las, woda, świetlica,
10 km od Zamościa - lub zamienię na
2-3 pokoje. Tel. 506 571 438
Sprzedam stół rozkładany nowy
i sześć krzeseł - w atrakcyjnej cenie.
Tel 84 530 19 70 (do godz. 8.00 i po
południu po 17.00)
Sprzedam młynek do styropianu
i pianki poliuretanowej - 1000zł do
negocjacji. Przekładnię ślimakową
- 700zł, siłowniki hydrauliczne
- od 50 do 300zł.
Tel. 606 474 039
reklama
reklama
reklama
Wydawca:
Agnieszka Ciurysek
Kurier Zamojski
www.kurierzamojski.pl
Adres do korespondencji:
Nowy Kurier Zamojski
skrytka pocztowa 206
22-400 Zamość
e-mail:
[email protected]
Biuro ogłoszeń i reklamy:
Tomasz Krywionek
Plac Stefanidesa 6
[email protected]
tel.: 730 210 777
Za treść ogłoszeń i reklam Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania
danych osobowych laureatów
konkursów i krzyżówek.
DTP: Hollyvinsky Misha
Druk: ZPR Media SA,
ul. Matuszewska 14,
03-876 Warszawa
PRACA DLA PRZEDSTAWICIELA
DO POZYSKIWANIA REKLAM PRASOWYCH
W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM
Miejsce pracy: Zamość
Opis stanowiska:
Aktywne pozyskiwanie reklamodawców
do gazety.
Kontakt telefoniczny i bezpośredni z klientem.
Utrzymywanie relacji z klientem.
Wymagania:
• Dobra organizacja pracy.
•
•
Sumienność i zaangażowanie.
Łatwość nawiązywania kontaktów
i wytrwałość w dążeniu do celu.
Oferujemy:
• Wysoką prowizję.
• Dogodne elastyczne godziny pracy.
• Rożnorodne formy zatrudnienia.
• Zapraszamy do współpracy również
osoby już pracujące.
Kontakt: [email protected]
tel: 730 210 777
7
W RADECZNICY
OBLEZENIE KLASZTORU
rozpoczęcie SEZONU 2016
Majówka zbliża się nieuchronnie, a czy Wy macie już zaplanowane co będziecie robić? Zapewne
niektórzy z Was pracują normalnie,
pracują na działkach, sprzątają
czy nadrabiają zaległości w spotkaniach towarzyskich. Możliwości i sposobów na spędzenie tych
kilku dla szczęściarzy wolnych dni
jest wiele. Tym, którzy chcieliby się
udać gdzieś dalej własnym samochodem chciałabym polecić trzy
fajne, sprawdzone i piękne miejsca.
Możecie tam bez problemu dojechać sami jak i autokarem. Pierwszym z nich jest piękny Hotel Alpejski w Polanicy Zdrój - uzdrowisko
w Kotlinie Kłodzkiej posiadające 4
źródła wód mineralnych, najbardziej mineralizowane to „Wielka
Pieniawa”. Leczy się tutaj choroby
narządów ruchu, gastrologiczne
oraz kardiologiczne. Polanica Zdrój
to doskonała baza na wycieczki po
Ziemi Kłodzkiej, zabytki Polanicy,
wodospad Wilczki w Międzygórzu,
Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie,
oraz tysiącletnie Kłodzko z licznymi
zabytkami architektonicznymi. Sam
hotel oferuje wiele basen, strefa
Wellness, sauny, fitness, tyrolski Grill
Bar, klubowa część z piecem kaflowym oraz klimatyzowana restauracja oferująca wyśmienite potrawy
kuchni alpejskiej oraz polskiej, plac
zabaw dla dzieci. Warto się nad tą
opcją zastanowić, majówka w takim
pięknym miejscu zadowoli każdego
wybrednego turystę. Dla miłośników Warmii i Mazur gorąco polecam
kameralny Hotel Amax położony
nad brzgiem jeziora Mikołajskiego.
Mikołajki - miejscowość położona
na wąskim przesmyku pomiędzy
jeziorami Mikołajskim i Tałty, w samym centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Doskonałe miejsce
dla amatorów żeglarstwa i sportów
wodnych, warto również zapuścić
się na tereny Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, zwiedzić zabytkowe obiekty Mikołajek, skorzystać
z tras spacerowych wokół Mikołajek
oraz głównej atrakcji, jaką jest rejs
statkiem „Białej Floty”. Sam hotel
jest stylowo i gustownie urządzony,
należy do sieci Polish Prestige Hotels co gwarantuje pobyt na najwyższym poziomie. Na majówkę dodatkowo proponuję kino familijne,
pokaz tresury, widokowy rejs repliką statku, wieczorne ognisko z pieczeniem kiełbasek, specjalny kupon
rabatowy na spływ kajakowy. Jest
w czym wybierać :). Ostatnią moją
propozycją dla wielbicieli morza
i przestrzeni jest obiekt w Krynicy
Morskiej - Słoneczny Dwór - nowy
obiekt położony w spokojnej okolicy, vis a vis leśnego przejścia na
plażę - 8 min. spacerem, 3 min. do
plaży nad Zalewem Wiślanym i 20
min. do centrum także lokalizację
PIELĘGNACJA STÓP PO ZIMIE
Okres
jesienno-zimowy
jest wyjątkowo niekorzystny
dla naszych stóp. Przemoczone jesiennym deszczem,
zmarznięte przez zimowe
spacery, przesuszone przez
ciepłe powietrze kaloryferów
walczą o naszą uwagę i troskę. My jednak zapominamy
o nich wkładając ciepłe skarpetki i zakryte buty. Typowe postępowanie – jeśli na
pierwszy rzut oka problemu
nie widać, to na pewno go
nie ma. Nic bardziej mylnego!
O stopy należy dbać przez
okrągły rok bez względu na
zakładane przez nas obuwie.
Raz w tygodniu powinno się
wykonać dobroczynny rytuał spa w domu. Ciepła kąpiel
z dodatkiem soli zadziała leczniczo i złuszczająco na skórę
stóp, dosypując sody oczyszczonej zmiękczymy twardy
naskórek i przygotujemy go
ZAMOŚĆ, RYNEK WIELKI, 23 KWIETNIA 2016
10.00 Powitalna herbatka w Sobiepanie
11.00 Powitanie uczestników,
11.01 Start akcji Motokropla
11.15 Zagra Nadia Hasiuk !!!
12.00 Pokaz Aikido
12.30 Pokazy ratownictwa drogowego
14.30 Bractwo Rycerskie SHOW !
15.00 Zakończenie MOTOKROPLI
15.30 Zagra zespół "Bleach"
16.30 Ruszamy do Szczebrzeszyna
Kolumnę na trasie oprócz policji zabezpiecza
Kresowe Bractwo Motocyklowe "Biały Kruk"
Honorowy patronat : Prezydent Miasta Zamość
WORD Zamość, Burmistrz Szczebrzeszyna
Wójt gminy Radecznica
ma super, komfortowy
i elegancki. Sama Krynica
Morska położona na Mierzei Wiślanej, z jednej strony Zalew Wiślany, z drugiej Morze Bałtyckie. Dużą
atrakcją są trzy zjeżdżalnie
wodne, jedna z nich jest
najdłuższą w kraju - 85 m.
Wokół roztacza się Park
Krajobrazowy oraz rezerwat przyrody. Te malownicze oraz nieskazitelne,
czyste tereny cechuje
specyficzny mikroklimat,
szczególnie przyjazny dla
osób z dolegliwościami
serca i płuc. Znajdują się
tu dwa porty; jeden rybacki nad morzem, dru-
do łatwiejszego usunięcia.
Oprócz tego kilka kropel olejków eterycznych umili nam
zabieg i zadziała natłuszczająco. Po dziesięciominutowej
kąpieli powinno się delikatną
tarką do stóp usunąć zrogowaciały naskórek z newralgicznych miejsc i wykonać
peeling gruboziarnisty, który
spotęguje działanie poprzedniej czynności i dodatkowo
wygładzi skórę stóp. Na zakończenie domowego spa
można nałożyć na osuszone
WIĘCEJ SZCZEGóŁÓW ZNAJDZIESZ NA FEJSIE : www.facebook.com/gw.perkun
MAJÓWKA W POLSCE
gi - żeglugi pasażerskiej
nad Zalewem Wiślanym,
skąd odpływają wodoloty
i statki do Elbląga, Kaliningradu, a także Fromborka.
Nad Krynicą Morską góruje latarnia morska, której
całkowita wysokość wynosi 26,5 m. Jest doskonałym
miejscem
widokowym,
w sezonie letnim otwarta
od 10 do 18. Jest pięknie :)
Serdecznie zapraszam do
zapoznania się z lekturą,
ofertą i do odwiedzenia
mnie w biurze.
Zapraszam!!!
Makuch Magdalena
stopy grubą warstwę kremu
lub maści odżywczej, zawinąć w folię, ubrać bawełniane skarpetki i po około dwudziestu minutach nadmiar
kremu wmasować w stopy.
Taki cotygodniowy zabieg
powinien być poprzedzany
codziennym
stosowaniem
kremu na noc. Jeśli taka profilaktyczna pielęgnacja domowa nie przynosi wymaganych
rezultatów można udać się do
salonu kosmetycznego, gdzie
na nasze dolegliwości zba-
wiennie zadziała pielęgnacyjny pedicure z użyciem frezarki, maska odżywcza i zabieg
parafinowy. Należy również
reklama
pamiętać, że podczas zabiegów pielęgnacyjnych istotna
jest systematyczność w ich
wykonywaniu.
8
Marian na tropie absurdów
ZNAKI
W trosce o przyszłe mamusie usta-
nowiono w Zamościu NOWY ZNAK
DROGOWY pod nazwą „Parking dla kobiet w ciąży”. Tak oznakowane miejsca
parkingowe powstały przed zamojską
TWIERDZĄ. Pomysł godny - moim zdaniem - naśladowania, bo po co przyszła
mama ma biegać po parkingu i szukać
miejsca dla swojego samochodu. Teraz
może z zaparkowanego auta stojącego na oznakowanym poziomo (na
czerwono) tuż obok wejścia do Twierdzy auta zrobić kilka kroków i już jest
w sklepie.
Jest jeden kłopot. Takiego znaku nie
znalazłem w polskim Prawie o Ruchu
Drogowym i skąd wiadomo, że pani
jest w ciąży? Jeżeli jest w szóstym, czy
ósmym miesiącu ciąży to wszystko jasne. Pani z brzuszkiem ma pierwszeństwo. Ale jeżeli pani jest w miesiącu
pierwszym to na miłość Boga skąd
policjant, czy ochroniarz ma wiedzieć,
że pani zostanie mamą? Policjant to
nie ginekolog. Ciekawe ile kosztuje
mandat za postawienie samochodu
w miejscu „dla pań w ciąży” i na jakiej
podstawie mandat taki może być na
kierowcę nałożony.
Absurd drugi. Na ulicy Kilińskiego
w Zamościu są dwa przejazdy kolejowe. Przez jeden pociągi towarowe
dojeżdżają do Zakładów Zbożowych.
Drugi tor kolejowy biegnie wzdłuż
ul. Namysłowskiego i o ile pamiętam
ostatni pociąg przejechał tamtędy
jakieś ćwierć wieku temu. Torowisko
jest zarośnięte, a przejście dla pieszych
przez to torowisko zaasfaltowane.
Na polskiej kolei porządek musi być.
Przed zaasfaltowanym torowiskiem ku
przestrodze kierowców i pieszych stoi
Krzyż św. Andrzeja ostrzegający przed
nadjeżdżającym pociągiem. W ostatnią niedzielę kierowcy z Londynu goszczący w Zamościu mieli ubaw po uszy .
tekst i foto: Marian Zacharczuk
KOMAROWSCY GIMNAZJALIŚCI PROMUJĄ ZDROWE ODŻYWIANIE
Edukacja prozdrowotna jest jednym
z wielu zadań spoczywających na
współczesnej szkole. Wychodząc naprzeciw temu oczekiwaniu, Publiczne
Gimnazjum w Komarowie–Osadzie
zgłosiło swój udział w ogólnopolskim
programie edukacyjnym „Żyj smacznie i zdrowo”. Jego realizacja rozpoczęła się w październiku 2015 r., a efektem
końcowym była lokalna akcja przeprowadzona 15 kwietnia w urzędach,
instytucjach, zakładach usługowych
oraz na ulicach Komarowa-Osady, polegająca na degustacji przez mieszkańców gminy zdrowych potraw,
wspólnie przygotowanych przez gimnazjalistów i ich rodziców.
Celem akcji było promowanie gotowania i spożywania zdrowych posiłków oraz poszerzenie wiedzy o zdrowym trybie życia. Wzięli w niej udział
wszyscy uczniowie gimnazjum. Otrzymali oni książki kulinarne zawierające
przepisy i opisy wybranych zdrowych
dań, które następnie przygotowali
wspólnie z rodzicami. Uczniowie opracowali również krótką ankietę dotyczącą znajomości zdrowego trybu
życia, którą przeprowadzili wśród
mieszkańców gminy, częstując ich
przy tym przygotowanymi potrawami. Ankietowani otrzymywali także
przepisy na degustowane dania. Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców oraz pracowników urzędów i różnych instytucji, do
których wybrali się uczniowie wraz
ze swoimi wychowawcami. Pierwsze
kroki skierowali jednak do swoich
kolegów i koleżanek oraz nauczycieli
Publicznego Gimnazjum w Komarowie–Osadzie, którzy mieli okazję wcielić się w rolę krytyków kulinarnych.
Następnie gimnazjaliści odwiedzili
Urząd Gminy w Komarowie–Osadzie,
gdzie rozmawiali z panią wójt Wiesławą Sieńkowską, sekretarzem gminy
– panem Stanisławem Siekiem oraz
z pracownikami różnych referatów,
Samorządowy Ośrodek Kultury, biblio-
tekę, urząd pocztowy, ośrodek zdrowia, miejscową jednostkę ochotniczej
straży pożarnej, bank i apteki. Zawitali
także do zakładów: fryzjerskiego i krawieckiego, miejscowych sklepów oraz
lokali gastronomicznych. Ważnym
punktem była również wizyta u pani
intendentki w stołówce szkolnej.
Z niektórymi mieszkańcami uczniowie
długo dyskutowali na temat zdrowego stylu życia, inni dzielili się swoimi
sposobami na utrzymywanie dobrej
kondycji. Byli i tacy, którzy podawali
młodzieży swoje sprawdzone przepisy
na zdrowe posiłki.
Ta akcja społeczna, będąca elementem kampanii „Żyj smacznie i zdrowo”,
promującej zdrowe odżywianie, gotowanie, niemarnowanie pożywienia
oraz wspólne spożywanie posiłków,
poprzedzona została szeregiem działań zaplanowanych w szkolnym harmonogramie programu. Od początku
roku wychowawcy wraz z nauczycielem biologii przeprowadzili w klasach
cykl lekcji poświęconych zasadom
właściwego żywienia. Natomiast podczas spotkań z rodzicami koordynator
programu – pani Tamara Bur – dokonał jego prezentacji oraz przedstawił
założenia i cele. Dzięki temu rodzice
stali się partnerami swoich dzieci podczas realizacji zaplanowanych działań,
na przykład wspólnie przygotowując
„zdrowe” kanapki podczas zabawy
choinkowej. Szkolny zespół do spraw
profilaktyki przeprowadził wśród
uczniów ankietę żywieniową, a gimnazjaliści, wykorzystując jej wyniki,
a także zdobytą na zajęciach wiedzę,
wykonali w klasach gazetki tematyczne, m.in. dotyczące zbilansowanej diety i jej wpływu na wygląd człowieka.
Uczniowie bardzo odpowiedzialnie
podeszli do realizacji zadań zaplanowanych w harmonogramie programu,
a sam udział w nim dostarczył wielu
emocji, bo świetnie się bawili, edukując innych.
Anna Maryńczak
LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNO-MULTIMEDIALNEGO
„PATRON NASZEJ SZKOŁY”
Uczniowie gimnazjum Nr 2
im. Jana Zamoyskiego XVI
Ordynata w Zamościu Kamila Śledź, Wiktoria Tochman,
Agata Olejarczuk, Maciej Kordyaczny zostali laureatami
Ogólnopolskiego
Konkursu
plastyczno-multimedialnego
„Patron naszej szkoły”, którego
organizatorami byli: Biblioteka
Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział
w Krakowie.
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu reportażu
zdjęciowego w formie filmu
tematycznie związanego z patronem szkoły wraz z opisem.
Nasi uczniowie wykonali pracę
pt. „Kalendarium życia Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamościu”.
14.04.2016r. w Krakowie odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom. Uroczystość poprzedzona
została wycieczką po historycznych miejscach Krakowa.
9
OBCHODY 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI W ZAMOŚCIU
Salutem armatnim przed zamojskim Ratuszem oraz wykładem „Sarmackie dziedzictwo Narodu” ks. prałata Adama Kneblewskiego
w Morandówce – Zamość upamiętnił 1050.
rocznicę Chrztu Polski. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku
Trzech Króli w Zamościu (14.04.).
Wystrzał armatni Zamojskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Jana Sobiepana Zamoyskiego. przypomniał epokową datę w historii
Polski jaką było przyjęcie chrztu przez Mieszka
I. 14 kwietnia 966 roku książę Mieszko I zapewnił Polsce równorzędne miejsce wśród państw
chrześcijańskiej Europy. Przyjęcie chrztu przyczyniało się do trwalszego zespolenia młodego organizmu państwowego. Utworzenie
hierarchii kościelnej ułatwiło administrowanie
krajem, można było struktury i dostojników
Kościoła wykorzystać do zadań państwowych.
Przez Chrzest i proces chrystianizacji Polska na
trwałe związała się z zachodnim kręgiem kultury europejskiej.
Zaproszenie na uroczyste obchody 1050.
rocznicy Chrztu Polski w Zamościu przyjęli:
Maria Gmyz, radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, prezydent miasta Zamość Andrzej
Wnuk, Aneta Najda, kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, radni Rady Miasta
Zamościa oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy
Zamościa.
Podczas wykładu ks. prałat Adam Kneblewski z Bydgoszczy powiedział m. in., że przyjęcie
chrztu przez Mieszka I spowodowało, że margrabiowie niemieccy wcześniej najeżdżający
nasz kraj, stracili pretekst aby wejść do chrześcijańskiego kraju i zabrać jego ziemie. Chrzest
Polski pozwolił na przetrwanie, ponieważ nie
utrzymało się żadne państwo pogańskie.
W 966 r. Mieszko I ze swoją drużyną przyjął
chrzest i w ten sposób zostali ochrzczeni Sarmaci. Kiedy mówimy o sobie - my, Sarmaci, to
podkreślamy naszą szlachecką kulturę i nasz
rycerski etos rycerstwa przedmurza. Wzięło się
to z przekonania szlachty polskiej, że wywodzi
się ona od starożytnego ludu Sarmatów, co
współcześnie potwierdziły badania genetyczne. Jako Polacy ukochaliśmy wolność, z tego
byliśmy znani. Nasi przodkowie stworzyli fenomen, państwo potężne i niezwykłe. Była nią
Rzeczpospolita Obojga Narodów. Gdyby nie
przyjęcie chrztu via Czechy, to nie zrodziłoby
się wspaniałe imperium sarmackie - podkreślił
ks. Adam Kneblewski.
Wykładowca zaprezentował mapę pokazującą Polskę w okresie jej największego rozkwitu.
Jak dodał, byliśmy potęgą militarną, dysponującą najlepszą w świecie jazdą. Husaria była
groźna, skuteczna i piękna. Nasza broń biała
nie miała sobie równych. W swojej historii odnotowaliśmy 125 lat bez klęski militarnej. Byliśmy w owym czasie także potęgą gospodarczą,
panował u nas niebywały dobrobyt. Bogata
była szlachta i ludność żyjąca w poddaństwie.
Polska była krajem o wysokiej kulturze. Szlachta kształciła się na zachodnich uczelniach. Znajomość łaciny i greki była powszechna. Podziwiano przepych naszego stroju narodowego.
Językiem narodowym była polszczyzna. Nawet
na dworze francuskim mówiono po polsku.
Stworzyliśmy jedyny w swoim rodzaju ustrój
– demokrację szlachecką kojarzoną z monarchią, elitarnym ustrojem. To jest idealny ustrój
arystotelejski, którego twórcą był Arystoteles.
I tego nam powszechnie zazdroszczono. Zazdroszczono nam złotej wolności szlacheckiej
i ona rzeczywiście była „złota”, zanim się nie wynaturzyła – punktował - ks. Kneblewski.
Wiele uwagi wykładowca z Bydgoszczy
poświęcił zasadzie ustrojowej „liberum veto”,
z której jest dumny. Pojedynczy głos sprzeciwu
posła zabezpieczał przed działaniem pochopnym. Każdy z obradujących, w poczuciu dobra wspólnego, musiał się zgodzić na ustawę.
Podkreślił również, że oddawano cześć królowi,
ale nie było takiej czołobitności jak w innych
krajach. W obecności króla nie zdejmowano
czapki, a przy pasie szlachta nosiła szable, także
w intencji obrony króla.
My jako naród mamy z czego być dumni, bo
mamy piękną, długą historię. Mamy do czego
WIECZÓR POEZJI BOLESŁAWA LEŚMIANA
8 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum Zespołu Szkół Nr 3
odbył się wieczór poezji Bolesława Leśmiana. W tym na-
„OD SERCA DLA SERCA”
strojowym spotkaniu z twórczością poety uczniowie
i nauczyciele spędzili w serdecznej atmosferze, przy bla-
OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
Zamość, ul. Starowiejska 2b,
www.stacjadiagnostycznazamosc.pl
tel. 84 639 16 00
AUTO MYJNIA
Do każdego
przeglądu
SUPER
PREZENTY!
WSZYSTKIE
POJAZDY
LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
reklama
sku świec, bardzo przyjemny
wieczór. Na wieczór poezji
został zaproszony absolwent
szkoły, Patryk Pawelec, obecnie student Animacji Kultury
na UMCS w Lublinie, który
poprowadził warsztaty „Interpretacja poezji”. Bez muzyki
nasze spotkanie byłoby niepełne, przygotowane i zaprezentowane były utwory na
saksofon w wykonaniu Arnolda Sokołowskiego z 3A.
Wiersze Bolesława Leśmiana recytowali, prezentując
swoje zdolności następujący
uczniowie: Bartłomiej Babicz 1B, Jakub Łyś, Angelika Szymańska 2A, Natalia
Szostak, Karolina Radomska, Karolina Bancer, Wioleta Szerafin, Marta Zając
2C, Angelika Góra, Marlena
Studzińska 3A, Dominika
Witkowska 3B, a swoje wiersze przedstawili nam piszący uczniowie Gimnazjum:
Wiktoria Niściór 2A, Eliza
Chadaj, Gabriela Łuczka
2B i Karol Olszewski 3A. Na
zakończenie
wspaniałego,
wieczoru z poezją Leśmiana
uczestnicy mieli możliwość
wymiany swoich myśli, spostrzeżeń, delektując się kawą,
herbatą i ciastem. Wszyscy
obecni po raz kolejny uzmysłowili sobie, że poezja to
nasze życie, uczestniczymy
w niej, bo jest zapisywana na
podstawie ludzkich przeżyć,
radości, smutków, miłości....
Wieczór poezji przygotowała
pani Elżbieta Smorowska –
nauczyciel bibliotekarz.
wracać. Dumni jesteśmy z Wiktorii Wiedeńskiej
i Bitwy Warszawskiej. Polski w jej kształcie z XVII
wieku nie wskrzesimy. Możemy tworzyć rodzaj
unii, Międzymorze, skupiające m.in. Białoruś,
Słowację, Węgry i Chorwację – podsumował ks.
prałat Kneblewski.
Wykład uświetnili zamojscy wokaliści ubrani
w stroje z epoki: Tomasz Nadolski i Dariusz Sobczak. W ich wykonaniu mogliśmy wysłuchać
„Bogurodzicy”, Pieśni Konfederatów Barskich
i dumki „O obrońcach rubieży”. Hymn „Złota
pieśń sarmacka” do słów ks. Romana Adama
Kneblewskiego - zaśpiewali wszyscy zgromadzeni. Spotkanie zakończył poczęstunek.
Wykład „Sarmackie dziedzictwo Narodu”,
wygłoszony z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, był okazją do spotkania z wielką historią
naszego kraju. Tym samym Zamość wpisał się
w obchody narodowe wiekopomnej daty, które
odbywały się w Gnieźnie oraz w wielu miastach
naszego kraju.
OGNISKO DUCHA ŚWIĘTEGO W RUSZOWIE
14 kwietnia strażacy z OSP Ruszów, gmina Łabunie, wzięli udział w inicjatywie, która miała na celu upamiętnienie 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wydarzenie objęte zostało patronatem Prymasa Polski abp. Wojciecha
Polaka oraz Arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia – Delegata
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Strażaków.
Głównym założeniem wspólnej inicjatywy był przemarsz przez
Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez
strażaków ochotniczych straży pożarnych w dniu 14 kwietnia
2016 r. od godz. 20.00 ognisk w całym kraju. Wydarzenie rozpoczęło zapalenie ognia przy krzyżu na Giewoncie, następnie co
5 minut w różnych częściach kraju, by o 20.35 dotrzeć do Bałtyku.
OSP Ruszów
OBUWIE I ODZIEŻ SPORTOWA
ZNANYCH MAREK
Galeria Revia Park
Lubelska 40, Zamość
tel. kom. 501-860-932, 792-860-932
reklama
10
ICCHOK LEJBUSZ PEREC W ANEGDOCIE
W obecnym numerze „Nowy
Kurier Zamojski” kontynuuje
obchody 101. rocznicy śmierci
Icchoka Lejbusza Pereca, znakomitego poety i pisarza pochodzącego z Zamościa.
Poniżej publikujemy wybrane anegdoty o Perecu zebrane
przez Leona Herbsta, krytyka
literackiego i tłumacza z języka
jidysz. Oryginalny tekst powstał
Leon Herbst
PEREC W ANEGDOCIE
Zamość zajmuje poczesne miejsce w żydowskiej literaturze. Pozycję tę zdobył sobie nie tylko
jako rodzinne gniazdo Pereca. Ale na długie
jeszcze lata przed przyjściem na świat twórcy
„Monisza” – pierwszego żydowskiego poematu
perecowskiego – Zamość przodował w „haskali”
– oświeceniu ludu żydowskiego.
Jedyne to miasto na ziemi polskiej, gdzie walka
postępu, nauki i oświaty z ciemnotą - obskurantyzmem nie miała cech gwałtowności i zajadłej
zawiści – jak to się działo gdzie indziej. Młodzież
swobodnie korzystała ze skarbnicy wiedzy ogólnoludzkiej, zajmowała się literaturą niemiecką,
rosyjską, polską – zaznajamiała się z pisarzami
europejskimi, a nie była prześladowana za wolnomyślność – „apikorsy”.
To zrozumienie dla wiedzy dało też i dobre
rezultaty – boć Zamość był właśnie tym miastem,
które obdarzyło piśmiennictwo żydowskie
kilkoma wybitnymi nazwiskami jak: Isruel
Zamośier, nauczyciel Mendelsohna – „bardzo
ceniony przez Lessinga” – jak zaznacza Pines,
Dr Salomon Etingier, autor wspaniałej komedii
„Serkałe”, Aleksander Zederbaum, znany redaktor
hebrajskiego „Hamelic”, żydowskiego „Folksblat”
i rosyjskiej gazety „Westnik Ruskich Jewrejów”
(później „Razswet”) – a poprzestanę na najpiękniejszym nazwisku w naszej literaturze: Icchok
Lejbusz Perec!
W Zamościu, kolebce perecowskiej, mieszkają do dziś: siostra jego i brat Jehoszua Perec,
znany adwokat, oraz przyjaciel pisarza p. Szmul
Aszkenazy – a do lata 1931 r. żył tam i najserdeczniejszy, po Dineshonie – druh z lat młodości Dr.
Gelibter, znany działacz społeczny. Zachowali
oni wszyscy w pamięci rzewne wspomnienia
o wielkim swym przyjacielu – poecie, o jego
życiu i dziele.
Zamość ze swoimi niesamowitym, starym,
pięknym rynkiem był wspaniałym tłem do potężnych wizji perecowskich.
Stary rynek z filarami – podobne filary mają krakowskie Sukiennice i rynek w Krośnie – od których
wieje zgroza jak z trupich oczodołów, majestatyczny gmach Magistratu z wyniosłymi schodami
i wieżą, z boku wysoka wieża kościelna – z której
bicie dzwonu roznosi hen – wokoło smętne „bim-bam” – a w tyle bethamidrasz, to razem wszystko
stworzyło harmonijną, wspaniałą architektoniczną
dekorację dla nieśmiertelnego dzieła literatury
żydowskiej „Nocą na starym rynku”.
I jeszcze jedna pamiątka pozostała do dziś
w Zamościu – żywi ludzie, postacie – bohaterzy
prześlicznych „Opowieści ludowych”. A w bethamidraszu zamojskim stary szames – na żądanie
– pokazuje święte księgi, na których Icchok Lejb
robił zapiski...
Wszystko w Zamościu – najmniejszy kamyk,
każda uliczka, każdy dom – żyje i owiane jest
świetlanym duchem Pereca.
I nie dziw, że w takiej perecowskiej atmosferze
opowiada się stale pereowskie anegdoty i curiosa z życia i twórczości pisarza żydowskiego.
W 17-tą rocznicę Pereca – opowiemy kilka
takich facecji.
PRZYBITE PANTOFLE
Fiszele, rebe Pereca – niski, grubiutki Żydek,
cierpiał wiele od malutkiego Icchoka Lejbusza.
Korpulentny melemed siedząc pewnego upalnego dnia i ucząc dzieci – zdjął pantofle z nóg.
Icchok Lejbusz nie namyślając się długo, schylił
się pod stół i gwoździkami przybił pantofle do
podłogi... Po skończonej lekcji wkłada Fiszel nogi
do pantofli i nie może ruszyć się z miejsca...
Powstał wielki harmider, i po dziś dzień nie wiadomo, czy Fiszel dowiedział się o tym dziecięcym
figlu...
ODDAJ MI GUZIKI
Razu jednego bawił się Icchok Lejbusz w chederze pod ławką z chłopakami w guziki. Naraz
złapał go rebe przy tej zabawie i zabrał mu guziki
– krzycząc:
– Tak, jak nie widzisz swoich uszu, tak też nie
zobaczysz tych guzików...
– Perec po chwili wyskakuje z ławki, dolatuje do
lustra i woła do rebego:
– Rebe, rebe, widzę moje uszy – oddaj guziki...
PEREC DOSTAJE „DWÓJKĘ”
Egzamin adwokacki w Rosji był bardzo łatwy.
Nie wymagano specjalnych umiejętności – tak,
że największy nieuk i niedołęga z łatwością otrzymywał „piątkę” lub ”czwórkę” z tego „egzaminu”.*)
w 1932 r. – z okazji obchodów
17-tej rocznicy zgonu pisarza.
Większość anegdot dotyczy
czasów, gdy Perec mieszkał
w Zamościu – uczęszczał do
chederu, prowadził kancelarię
adwokacką.
Warszawa, 17 kwietnia 2016
Perec, późniejszy znany prawnik, tego egzaminu
nie zdał. Komisja egzaminacyjna postawiła mu
notę „2” – i miała zupełną rację. Bo Perec zapisał
wiele arkuszy papieru na wzniosłe tematy – a ani
słowem nie odpowiedział na głupie, banalne –
szablonowe pytania, które zadali niezbyt mądrzy
egzaminatorzy-sędziowie.
PEREC I MOJSZE NUTES...
Razu pewnego byli na herbacie u Pereca dwaj
dygnitarze: prezes sądu Rezaljan-Saszalski i sędzia Bielow w pięknych, galowych mundurach
ze złotymi guzikami i szlifami. Naraz otwierają
się drzwi i wchodzi do Pereca jego znajomy
z bethamidraszu Mojsze Nutes, mądry Żyd, garbusek, świetny znawca talmudu – ale przy tym
ogromnie niechlujny, po prostu strach ogarniał
patrząc na niego. Skoro Mojsze Nutes spostrzegł
tak wybitne osobistości, chciał się oczywista
cofnąć i czmychnąć.
Wtem wstaje Perec i podchodzi do niego:
– Choć Mojsze do stołu: o ile nie jesteś mądrzejszy od nich, na pewno głupszy od nich nie
jesteś... Diabli ich nie wezmą – mogą zaczekać...
Od tego czasu stosunek Pereca z tymi panami
znacznie oziębł...
NA OKNIE!...
Perec siedział z Dr Gelibterem na przyjacielskiej
pogawędce. Naraz wpada Żydówka z krzykiem:
– Oj, panie doktorze, mego męża piecze i kłuje!
– Postawcie mu banki – radzi lekarz.
– Oj, panie konsyliarzu – jęczy Żydówka – gdzie
mu mam postawić?...
– Na oknie!... – odpowiada Perec z uśmiechem.
DWA KONIE
Do kancelarii adwokackiej Pereca w Zamościu**) wchodzi kobieta i lamentuje:
– Panie obrońco, ratuj pan! Mąż mój ukradł
konia i złapali go z tym koniem.
– Nie mogę wam nic poradzić – odpowiada
surowo Perec.
– Dlaczego? – płacze żałośnie kobieta.
A na to Perec krótko:
– Bo złapano obydwa konie!...
CO JESZCZE?
Perec spaceruje z Drem Gelibterem w towa-
Kazimierz J. Latuch
rzystwie młodej damy. Dama zapytuje Gelibtera
– kim jest?
Na to Gelibter:
– Jestem lekarzem w Zamościu.
– Czym jeszcze?
– Prezesem kahału w Zamościu.
– Jeszcze czym?
– Radnym miasta Zamościa.
Uparta dama dalej indaguje:
– A co jeszcze?
Pereca wyprowadziło to z cierpliwości i krótko
jej odpalił:
– Proszę pani, mój kolega „jeszcze” dobrze gra na
„szofarze” – a jeszcze lepiej – śpiewa „lechudojdi”...
PAN BÓG NIC NIE DOKŁADA DO SWOICH ŻYDÓW
Perec siedział razu jednego zamyślony w biurze
gminy żydowskiej – w Warszawie. Podchodzi do
niego sekretarz gminy i zapytuje:
– O czym pan tak myśli panie Perec?
– Myślę – uśmiecha się Perec – że Pan Bóg nic
nie dokłada do swoich Żydków. Ot, proszę pana:
jak jest jakiś Żyd, który nie ubiera tfilin, jest za
to drugi Żyd, który ubiera podwójne tfilin (raszi
i rabjnu-tam). Jeden nie nosi kapelusza – za to
drugi nosi podwójne nakrycie (jarmułkę i kapelusz). A są znowu tacy, którzy nie noszą „gartel”
– za to mamy takich Żydów, którzy – dzięki Bogu
– noszą aż dwa „gartle”.
NATASZA, ZAMIATAJ!
Do Pereca w Warszawie przychodzi młodzieniec z Zamościa – z zeszytem „poezji”. Perec
bierze ten zeszyt i czyta głośno:
„Az du west mich lib'n
Wet dir nyśt tun bang:
Hob nyśt grine ojgen
Wi es hot a szlang”...
– Widział pan już kiedy węża? – zapytuje Perec
młodzieńca.
– Nie... – zamieszał się zapytany.
– A więc? – beszta go Perec. – Mało, że pan
mówi kłamstwa, to jeszcze pan pisze kłamstwa
i chce pan, żeby to zostało na wieki wieków
kłamstwem?!...
Zeszyt z „poezją” spada na podłogę – a Perec
woła do kuchni:
– Natasza, zamiataj!...
-------------------*) Egzamin adwokacki o którym tu mowa –
składał kandydat na tzw. „obrońców prywatnych”
do czego nie obowiązywały studia uniwersyteckie. W Rosji noty były segregowane w odwrotnym kierunku niż u nas, w b. Galicji. „Piątka” =
bardzo dobrze, „czwórka” = dobrze itd.
**) Perec w końcu zdał egzamin adwokacki
i prowadził kancelarię obrońcy w Zamościu aż
do wyjazdu do Warszawy, gdzie objął posadę
urzędnika gminy żydowskiej.
Źródło: Leon Herbst: Perec w anegdocie. Z okazji
17-tej rocznicy zgonu, „Nowy Dziennik”, R. XV, Nr
115. Kraków, 28 kwietnia 1932, s. 7-8.
reklama
Od korespondenta Nowego Kuriera Zamojskiego w Warszawie
SZMUL ASZKENAZE – OSTATNI ZAMOJSKI DRUH
ICCHOKA LEJBUSZA PERECA
Z okazji obchodów 18-tej rocznicy
zgonu Icchoka Lejbusza Pereca Leon
Herbst, autor eseju „Perec w anegdocie”, odwiedził Zamość zimą w 1933 r.
poszukując Perecjanów. Ten tekst także udostępniamy czytelnikom „Nowego Kuriera Zamojskiego” z okazji
101. rocznicy śmierci I.L. Pereca. Nie
były to ani pierwsze, a ostatnie poszukiwania śladów sławnego na cały
świat pisarza i poety pochodzącego z
Zamościa.
Kilka lat wcześniej, w 1925 r. – w
10-lecie śmierci I. L. Pereca. – odwiedził Zamość, także w poszukiwaniu
Perecjanów, znany przedwojenny
Leon Herbst
OSTATNI ZAMOJSKI DRUH
Wyjeżdżając z Krasnegostawu, doznajemy
silnych emocji, iż wkrótce pociąg powolnym,
ospałym wprawdzie biegiem zawiezie nas do
gniazda Perecowskiego – Zamościa. Jeszcze
tylko mała po drodze przeszkoda – która też i
słusznie Zawadą się zwie – przesiadamy się do
innego pociągu i za dziesięć minut odjeżdżamy
do Zamościa.
A w Zamościu nie możemy się uwolnić od
nurtującej myśli, która wzbija się na gigantyczne
szczyty twórczości Pereca. Wchodzimy na Stary
Rynek z podcieniami Zamoyskiego – a cały majestat geniusza literatury żydowskiej błyszczy w
blaskach zimnego, lutowego słońca.
Cały świat Pereca ostał się w kamieniu w murach, ulicach, brukach zamojskich – ale żyje też
tutaj jeszcze jedna dusza, bratnia dusza wielkiego naszego poety, dusza przyjacielska, która
z pisarzem przeżyła wiele lat „chmurnych i górnych” – a obleczona w ciało doczesne. Nosi miano Szmul Aszkenaze.
Trzeba korzystać z chwili i łapać ostatnie żywe
słowa o Ichoku Lejbuszu Perecu...
Idę na ulicę 3-go Maja, gdzie mieści się „Spółdzielnia Kredytowa” i tam od 20-tu lat pracuje p.
Aszkenaze, jako kasjer. Wchodząc, napotykam
przy furtce staruszka, okutego w futro i baranią
czapkę – siwiuteńki, malutki, a prościutki starowina... Jakbym zgadł, podchodzę i zapytuję: p.
Aszkenaze?
– Tak. Czym mogę służyć?
Cała postać – ta nikła figurka, siwiuteńka, mała
szpiczasta bródka i wypatrzone oczy – chronione rogowymi, amerykańskimi okularami – to
podziałało na mnie tak jakoś dziwnie, żem zamilknął.
Po małej przerwie wyjawiłem „napaść” na starowinę...
– Toć pan jesteś żywym druhem Pereca tutaj,
w Zamościu.
Gdy usłyszał nazwisko Pereca, szparki jego powiek rozwarły się i ożywiły się oczy, które wpatrzyły się gdzieś bardzo daleko... Nie w dzisiejszy
świat, tylko w daleki, bezkresny – w świat sprzed
pół wieku, kiedy Aszkenaze był sam tak jeszcze
młody, otoczony rojem i gwarem młodości i falangą, całą rzeszą przyjaciół – kompanów...
A dziś? Eh – nie zatrzymujmy się. Chodźmy!
Wchodzimy na Stary Rynek, na ten perecowski
głośny Rynek – p. Aszkenaze uprzejmie zaprasza
mnie do siebie – czuję się w tym towarzystwie
ostatniego druha jakoś bardzo bliski, jakoś swój
z... Perecem.
Bagatela! Toć przecież jestem w Zamościu, na
Starym Rynku i mówię o Nim – z przyjacielem,
który go tak dobrze znał...
– Ale cóż powiedzieć o Perecu – wszystko już
powiedziałem i napisałem...
Tak, p. Aszkenaze pisze i to już wiele lat. Jako
krytyk literacki Nachman Majzel – żył
wówczas jeszcze w Zamościu brat pisarza i jego siostra.
Śladów Pereca w Zamościu, na okoliczność 50. rocznicy śmierci pisarza,
poszukiwali w 1965 r. Eugenia i Seweryn Gostyńscy z tygodnika „Życie
Literackie”. Po Zamościu oprowadzał
chłopak kilkunastoletni napisał już felieton do
„Hamelicu” Cederbauma o wojnie prusko-francuskiej z 1870-1871 r. Drukował nowele, wiersze
– niedawno nawet w 1931 r. w „Wilner Tog” umieścił śmiały, świeży, ba, młodzieńczą werwą okraszony wiersz p.t. „Dus ejlent Lid”. O Perecu pisał
dużo wspomnień w tymże właśnie „Wilner Tog”.
– Więc cóż tu jeszcze opowiedzieć o Perecu?
– E, coś się znajdzie jeszcze, coś ze starego
lamusa wspomnień wskrzesi pan: jakąś dykteryjkę, historyjkę, bajeczkę dla dzieci i starszych;
a Perec przecież tak lubił bajeczki i takim był ich
mistrzem...
Uśmiecha się starowina skromnie, mile – ciepło i tak bardzo serdecznie... I opowiada:
– Byłem temu dwa lata w Warszawie. Akurat w
rocznicę Pereca. Poszedłem na akademię, urządzoną przez Związek Literatów. Ale mi się nie
podobała. Główny referent źle mówił: szeplenił,
czytał wykład z notatek, cytował z książek – nie
podobało mi się to. Prosiłem o głos – wszedłem
na estradę. Zebrana tłumnie publiczność, dowiedziawszy się kim jestem – iż tyle lat przeżyłem w
młodości z Perecem – tak mnie entuzjastycznie
oklaskami przyjęła, że długi czas nie mogłem
dojść do słowa. Tak się radowali, że widzieli starego przyjaciela Pereca – oni oklaskiwali Pereca. I
gadałem – śmiało mówiłem: o „Boncie Szweig” –
porównywałem go z narodem żydowskim: milczymy na wszystkie nasze udręki, męki i katusze
i zadawalniamy się tylko tą marną bułką i kawą.
Perec na tyle lat wstecz był przewidującym – tak,
był prorokiem!...
– Przemówienie moje bardzo się podobało – a
pewien literat podszedł do mnie i uścisnąwszy
mi dłoń, gratulował: pan uratował akademię...
Śmieje się chytrze staruszek...
Bo na Perecu on się od razu poznał. Aszkenaze
pochodzi z Dubna (ur. 1852 r.) – młodszy o rok
od Pereca – przybył do Zamościa w 70 latach
XIX w.
Ojciec Pereca – Jehuda – radził mi poznać się
z Icchokiem Lejbuszem, bo jak mówił: jesteście
ludzie „fyn ein gatynyk” tego samego pokroju –
tj. roztrzepany, śmiały, oczytany. Wolnomyśliciel
pełen temperamentu był Perec – przeto go zwano „myszygener Lejbisz”...
I poznali się.
Całą noc przetrawili nad Heinem. Perec nie
rozstawał się z Heinem, a Aszkenaze ojcu Pereca o Lejbuszu powiedział: to rośnie drugi Heine!
I nie omyliłem się – dodaje z dumą p. Aszkenaze. – I dalej ciągnie: Schiller – mówił Perec – to
ich Adam Feldman, znany niegdyś
zamojski szklarz, jeden z dwóch żyjących wówczas zamojskich Żydów.
Warszawa, 17 kwietnia 2016
Zamość. Podcienia kamienicy Pereców,
1875 r. Fot. K. Strzelecki, Muzeum Zamojskie
„batchen-marszelik”, poetą jest Heine.
I żyli długo ze sobą w Zamościu.
Wreszcie Perec wyjechał do Warszawy, bo w
Zamościu nie miał co robić – adwokatem nie
mógł być, stracił prawo wykonywania zawodu
obrońcy.
A rzecz tak się miała:
Perec, Aszkenaze i Felwel Gelibter (ojciec Dra
Gelibtera, przyjaciela Pereca) założyli szkołę wieczorną, gdzie oprócz kursów wieczornych w dni
powszednie odbywały się w soboty wykłady i
referaty na różne tematy i zagadnienia. Oczywiście Perec tam prym dzierżył – on był głównym
referentem, on wzniecał ogień zapału i rewolucyjnych, świeżych, ludzkich myśli tyle lat temu w
takiej mieścinie, jak Zamość. Naturalnie to się nie
podobało chasydom i obskurantom i zaskarżyli
go przed władzą. Oficer żandarmerii spisał protokół i poszło pismo do Petersburga – a stamtąd
wnet zakaz zabraniający Perecowi wykonywania
zawodu obrońcy.
A adwokatem był świetnym – bardzo mądry,
nadzwyczaj bystry i tak wybitnie inteligentny,
był stałym obrońcą ordynata Zamoyskiego. I też
dużo w tym zawodzie zarabiał.
To odebranie prawa wykonywania zawodu
– było szczęściem dla żydowskiej literatury; bo
opuścił Zamość adwokat Perec – a w Warszawie
osiadł pisarz-poeta Perec!
Perec jednak nie był powołany na stanowisko
adwokata. Myśl jego stale błąkała się w świecie
poezji. Na stoliku w jego kancelarii spoczywały
zawsze: Tnach i Heine.
Raz przychodzi Aszkenaze do adwokata Pereca, by mu wniósł w pewnej sprawie apelację – a
Perec w trakcie spisywania suchej notatki prawniczej chwyta Tnach, wertuje w nim, a znalazłszy
odpowiedni passus, na tle tego tworzy piękny
wiersz – a to wszystko trwa zaledwie kilka minut...
Rynek Wielki w Zamościu, koniec XIX w. Z lewej tzw. kamienica Tellanowska zbudowana
przez Bernarda Morando, przed nacjonalizacją kamienica Pereców.
Kazimierz J. Latuch
Kancelarię obrońcy Pereca odwiedzali nie
tylko klienci, ale w dużej mierze i goście, którzy
przychodzili na pogawędkę. A Perec to bardzo
lubił – tak pomówić: – mądrze, inteligentnie,
dowcipnie... Do stałych gości należał i Mojsze
Nutes, bardzo mądry „gerer” chasyd. Żałował
tylko Mojsze Nutes, że Perec jest taki „apikoires” – ale go bardzo cenił i godzinami z sobą
debatowali. Pan Aszkenaze opowiada dykteryjkę tego mądrego Żyda, który zwykle tak prawił:
„Największy naród na świecie to Żydzi, wśród
Żydów najwięksi są »gerer chasidim« – a wśród
nich największy jestem... ja”.
* * *
Opowieść o Perecu płynie ze świata reminiscencji – p. Aszkenaze przypomina sobie tak
dawne wspólne przeżycia na zamojskim bruku
– a obrazki te zalatują już anachronizmem.
Ale tu i ówdzie przedziera się rakieta fajerwerki – które oświetlają gorejącym płomieniem
zmierzchłe czasy, a to się dzieje, kiedy wspomnienie padnie na jakiś szczegół z wielkiego
dzieła perecowskiego.
Przyjeżdża Perec do Zamościa – miasto rodzinne bardzo lubił poeta – a Aszkenaze zapytuje między innymi o pewne sceny i symbole
z „Nocy na starym Rynku” – co myślał, tworząc
swój arcytwór?
Na to Perec odpowiada:
– Com myślał w danej scenie – tego sam nie
pamiętam; tylko podczas czytania znajduję coraz to nowe myśli, coraz to nowe sprawy, słowem – wciąż coś nowego...
Poeta tworzył swoje arcydzieło w podniosłym nastroju – natchnieniu, które buchało
z przemożną siłą i potęgą jak wulkan, kiedy
wybucha i z paszczy swej rzuca i miota i ciska
ogniem i lawą, która rozlewa się w niezliczonych strugach i straszy są piekielną siłą – z takim żarem i mocą duch Pereca gromił potęgę
myśli, fantazji i symbol...
– Do Zamościa Perec często przyjeżdżał –
mówi p. Aszkenaze. – Tuż przed śmiercią matki
przybył tutaj do niej. Zastał ją w bardzo ciężkim
stanie: sparaliżowaną, zdziecinniałą – nic nie
wiedziała, co się wokół niej działo. Wtedy powiedział Perec: grunt to głowa! Głowa musi być
zawsze zdrowa i mądra – boć to jest to wszystko, co człowiek posiada. Głowa jak wcześniej
umiera: „tojgt szojn nyśt”... I dalej prawił: „u
mnie tak nie będzie, ja umrę – ale głowa będzie
żyła do ostatniej chwili!”.
I rzeczywiście umarł tak po... perecowsku.
Nagle – ale głowa do ostatka pracowała!
Jego piękne, czarne oczy przestały patrzeć
na nędzę i mękę żydowską – które krwawiły
serce tego wielkiego człowieka i obrońcy narodu żydowskiego. Bo Pereca każda żydowska
sprawa interesowała – kończy barwną opowieść perecowską przemiły, ostatni jego druh
zamojski – byle Żydom dobrze było, a już na
wszystko się godził! Stał ponad partiami, wzbijał się ku niebu, gdzie szukał dobra dla swoich
najmilszych, których najgoręcej kochał i im całego siebie poświęcił!...
Źródło: Leon Herbst: Ostatni zamojski druh. W
18-tą rocznicę zgonu I.L. Pereca // „Nowy Dziennik”. R. XVI, Nr 105. Kraków, 16 kwietnia 1933, s. 8.
Wolność
Piątek
TVP1 21:20
Stany Zjednoczone, rok 1856. Niewolnik Samuel Woodward wraz zbliskimi ucieka zpołożonej wokolicach
Richmond plantacji Jeffersona Monroego. Rodzina
pragnie dostać się do Kanady i odzyskać upragnioną
wolność. Wpościg zanimi wyrusza wynajęty łowca niewolników, Plimpton. Ma on sprowadzić żonę Samuela,
Vanessę i pozostałych uciekinierów żywych. Podczas
długiej podróży matka Woodwarda przypomina mu historię kapitana Johna Newtona, autora protestanckiej
pieśni religijnej „Cudowna Boża łaska”.
PROGRAM T V 22.04.2016 - 28.04.2016
Piątek, 22 kwietnia
TVP 1
05:30 Klan (2930)
06:25 Delfiny
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:10 Polityka przy kawie
08:30 Jak to działa? – program
popularnonaukowy Polska
2016
09:00 Ojciec Mateusz (76)
09:55 Grzech Fatmagül (2)
10:55 Wspaniałe stulecie: Tajemniczy
świat
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:45 Enklawy dzikiej przyrody
13:25 Prawda znalazła swój dom
14:00 Grzech Fatmagül (3)
15:00 Wiadomości
15:20 Wspaniałe stulecie: Tajemniczy
świat
16:40 Czekamy na Światowe Dni
Młodzieży – kronika
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2931) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Magazyn hokejowy: MŚ w
Katowicach
20:25 Zagadka hotelu Grand (4) –
serial obyczajowy
21:20 Wolność (Freedom) – dramat
USA 2014 Reż. Peter Cousens,
wyk. Cuba Gooding jr, William
Sadler ( 105 min)
23:05 Zemsta (6) – serial obyczajowy
USA 2012
23:55 Żywe trupy (15) – serial grozy
USA 2013
00:45 Chicago Fire (18)
01:35 Biała wizytówka (4)
02:40 Notacje – serial dok.
TVP 2
TV4
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu –
serial animowany USA/Wielka
Brytania/ Francja 2008
09:00 Nieśmiertelny (17)
10:00 Moja nadzieja (42)
11:00 Włoska narzeczona (130)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Galileo (546)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (43)
17:00 Włoska narzeczona (131)
18:00 Mistrz kuchni: Juniorzy
18:35 Niesamowite rekordy
19:50 Wysmakowani
20:00 Bestie z Morza Beringa – film sf
USA 2013
21:50 Mój przepis na…
21:55 Szkoła uwodzenia III – dramat
USA 2004
23:40 Wyspa rozkoszy – film erotyczny
Francja 2010
TVN
POLSAT
05:05 Bracia akustycznie – program
rozrywkowy
06:05 M jak miłość (1047, 1048) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
11:00 Barwy szczęścia (1440) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (143) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:40 Tylko z tobą (38)
13:30 Purim, żydowski czas zabawy –
reportaż
14:40 Rodzin- ka.pl (53, 54)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:00 Sonda II (9) – program
popularnonaukowy
17:05 Tylko z tobą (39) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1440, 1441)
– serial obyczajowy
20:40 O mnie się nie martw (46) –
serial komediowy
21:40 Rodzinka.pl (176) – serial
komediowy
22:20 Dzięki Bogu już weekend (7)
23:35 Komediowa Scena Dwójki
00:30 Liberator II (Under Siege 2:
Dark Territory) – film
sensacyjny USA 1995 Reż.
Geoff Murphy, wyk. Steven
Seagal, Eric Bogosian ( 110
min)
02:20 Dead Silence – horror USA
2007 Reż. James Wan, wyk.
Ryan Kwanten ( 90 min)
04:45 Tropem nieznanego: Powrót
zeppelinów – serial
dokumentalny
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:50 Trudne sprawy (609)
08:50 Malanowski i Partnerzy (491,
492)
09:50 Mój przepis na...
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(117)
10:55 Dlaczego ja? (164) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (239)
12:55 Trudne sprawy (610)
13:55 Dwoje we troje (12)
14:00 Pierwsza miłość (2283)
14:45 Dlaczego ja? (676)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:25 Malanowski i Partnerzy (806) –
serial fabularno- dokumentalny
16:55 Małolaty (39) – serial
fabularno-dokumentalny
17:55 Mój przepis na... – magazyn
kulinarny
18:00 Pierwsza miłość (2284) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (312) –
serial komediowy
20:05 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami – program
rozrywkowy
22:05 Step Up: Taniec zmysłów – film
muzyczny USA 2006 Reż. Anne
Fletcher, wyk. Channing Tatum,
Jenna Dewan-Tatum, Damaine
Radcliff ( 150 min)
00:35 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy
02:35 Tajemnice losu
TVN7
Polsat Sport News
PULS
05:15 We dwoje
06:40 Męski typ – talk show
07:15 Ukryta prawda (7)
08:15 Sąd rodzinny (159)
09:15 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
10:15 Chirurdzy (7)
11:15 Mango – Telezakupy
12:50 Sąd rodzinny (160)
13:50 Szpital (361)
14:50 Sędzia Anna Maria
Wesołowska
15:50 Kryminalni (6, 7)
18:00 Chirurdzy (8) – serial
obyczajowy USA
19:00 Ukryta prawda (8) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska
20:00 Rybki z ferajny – film
animowany USA 2004
21:55 Ocean strachu II – thriller
Niemcy 2006, reż. Hans Horn,
wyk. Susan May Pratt, Richard
Speight jr,
23:55 W krzywym zwierciadle:
Odjazdowe dziewczyny –
komedia USA 2006, reż.
William Heins, Strathford
Hamilton, wyk. Paris Hilton,
Paula Garcés
01:50 Klub magii
03:55 Druga strona medalu
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (120) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (272) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (509) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (620)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (273) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (621) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (510) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Shrek Forever – film
animowany USA 2010, wyk.
Mike Myers, Eddie Murphy,
Julie Andrews
22:00 Projekt Monster (Cloverfi eld) –
film katastroficzny USA 2008
Reż. Matt Reeves, wyk. Michael
Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas ( 110 min)
23:50 Kuba Wojewódzki
00:50 Uwaga!
01:05 Klub magii
02:25 Rozmowy w toku
05:10 Menu na miarę
05:35 Z archiwum policji
06:00 Niania (24, 25)
07:00 Nash Bridges (65, 66)
09:00 Kobra – oddział specjalny
11:00 Napisała: morderstwo (12)
12:00 Dziesięć przykazań (9)
13:05 Odmienić los (126)
14:00 Oblicza miłości (112)
15:00 Niewolnica Victoria (15, 16)
17:00 Dziesięć przykazań (10)
18:00 Bibliotekarze (2, 3)
20:00 Za ciosem – film sensacyjny
USA/Hongkong/Aruba 1998
21:55 Korpus weteranów – thriller
USA 2006
00:00 Dom śmierci II
– horror USA 2005
01:55 Zobacz to!
02:30 Dyżur
03:00 JRG w akcji
03:25 Dyżur
03:50 JRG w akcji
04:20 Menu na miarę
04:45 Z archiwum policji
07:00 Trans World Sport magazyn
08:00 Sport Flash
08:07 Magazyn narciarski magazyn
09:00 Motocyklowe Mistrzostwa Świata:
Grand Prix Hiszpanii
09:55 Motocyklowe Mistrzostwa
Świata: Grand Prix Hiszpanii
12:00 Sport Flash
12:07 Puncher magazyn
13:00 Kronika wyścigu kolarskiego
Szlakiem Walk Majora Hubala:
13:10 Motocyklowe Mistrzostwa Świata:
Grand Prix Hiszpanii
16:00 Sport Flash
16:07 Magazyn 1. ligi
17:00 Rajdowe Mistrzostwa Świata:
Rajd Argentyny 5. odcinek
specjalny: Parque Tematico 1
18:00 Sport Flash
18:07 Liga holenderska mecz: sc
Heerenveen - Ajax Amsterdam
20:00 Sport Flash
20:30 Koszykówka mężczyzn: Liga
niemiecka mecz:
Mitteldeutscher BC - Eisbären
Bremerhaven
22:30 ATP World Tour Uncovered magazyn
23:00 Kronika wyścigu kolarskiego
Szlakiem Walk Majora Hubala:
1. etap: Tomaszów Mazowiecki
23:10 Tenis: Turniej ATP w Barcelonie
4. mecz ćwierćfinałowy
01:00 Pro Bull Riding magazyn
Polecamy
Piątek
Step Up: Taniec zmysłów
Polsat 22:05
Tyler, młodociany chuligan obdarzony talentem
do tańca, demoluje audytorium szkoły artystycznej
w Maryland. Zostaje skazany na odpracowanie 200 godzin w elitarnej szkole, w której uczą się
najzdolniejsi tancerze z okolicy. Jest wśród nich
Nora, która przygotowuje się do prezentacji dyplomowej. W decydującym momencie jej partner zostaje kontuzjowany. Wtedy w jej życiu pojawia się
Tyler. Aura outsidera, która go otacza, oraz pokaz
umiejętności street dancera robią na dziewczynie
wielkie wrażenie. Nora proponuje chłopakowi
wspólny występ.
Sobota
Martwa cisza
TVP2 21:50
Niedziela
Mumia powraca
Pewnego dnia ktoś podrzuca tajemniczą paczkę
pod drzwi Jamiego i Lisy Ashenów. Przesyłka zawiera lalkę brzuchomówcy. Zaraz po tym Jamie zastaje
w domu martwą żonę. Staje się głównym podejrzanym, ale dociekliwy policjant nie może go aresztować z braku dowodów. Ashen odkrywa, że przesłana kukiełka należała kiedyś do jednej z mieszkanek
jego rodzinnego miasteczka, brzuchomówczyni
Mary Shaw. Mężczyzna jedzie do Ravens Fair, gdzie
dowiaduje się, że w latach 40. XX w. Mary oskarżono o zamordowanie chłopca. Sąsiedzi dokonali samosądu i zabili ją.
Jest rok 1933. Kapitan Legii Cudzoziemskiej
Rick O'Connell i badaczka Egiptu Evelyn pobrali
się i mieszkają w Londynie z synem Aleksem.
Przechowywana w muzeum mumia kapłana Imhotepa ożywa. W tym samym czasie z trwającego setki lat snu zostaje obudzony król Skorpion.
Obie złe moce dążą do objęcia panowania
nad światem. Skorpion jest potężniejszy od Imhotepa. Kapłan może pokonać króla tylko za pomocą przedmiotu, który przypadkiem znalazł się
w rękach Aleksa. Chłopiec zostaje porwany. Aby
ratować syna, Rick i Evelyn wyruszają do Egiptu.
TVP2 20:05
Sobota, 23 kwietnia
TVP 1
TVP 2
05:20 Egzamin z życia (112)
06:10 Słownik [email protected]
06:40 Las story
07:05 Odnawialne źródła energii
07:35 Pełnosprawni
08:00 Rok w ogrodzie
08:25 Naszaarmia.pl
08:55 Poznaj swoją naturę:
Bieszczadzkie tropy
09:30 8 Wolność – dramat USA 2014,
reż. Peter Cousens
11:20 Cztery kąty, anioł piąty
11:55 Na zdrowie
12:30 Okrasa łamie przepisy
13:10 Ojciec Mateusz (194)
14:05 Bodo (7)
15:10 Downton Abbey (5)
16:10 Hokej na lodzie: Włochy –
Polska
17:05 Teleexpress
17:15 Hokej na lodzie: Włochy –
Polska
19:00 Program sportowy
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:10 Hokej na lodzie: MŚ Dywizji 1A
w Katowicach
20:25 Strażacy (18) – serial
obyczajowy Polska 2016
21:25 Casino Royale – film sensacyjny
W. Bryt./Czechy/Niemcy/ USA
2006 Reż. Martin Campbell,
wyk. Daniel Craig ( 155 min)
00:00 Chicago Fire (18) – serial
obyczajowy USA 2013
00:50 Straszny fi lm II – komedia USA
2001 Reż. Keenan Ivory
Wayans ( 90 min)
02:20 Downton Abbey (5) – serial
kostiumowy
03:20 Wojenna narzeczona (2) – serial
wojenny
04:25 Program publicystyczny
05:25 Zdumiewające rekiny – film
dokumentalny Wielka Brytania
2013
06:30 M jak miłość (1216) – serial
obyczajowy Polska 2016
07:30 Pytanie na śniadanie
10:30 Program do czytania
10:45 Śniadanie na trawie (8)
11:20 Dzika muzyka (7)
11:50 Sonda II – program
popularnonaukowy Polska
2016
12:25 Domy przyszłości
13:00 Przygarnij mnie
14:00 Familiada
14:35 Rodzinka.pl (176)
15:15 Dzięki Bogu już weekend
16:25 O mnie się nie martw (46) –
serial komediowy
17:20 Sonda II – program
popularnonaukowy Polska
2016
17:45 Słowo na niedzielę
18:00 Panorama
18:50 Postaw na milion – kulisy
19:05 Postaw na milion
20:05 Kocham Cię, Polsko! (8)
21:50 Martwa cisza (Dead Silence) –
horror USA 2007 Reż. James
Wan, wyk. Ryan Kwanten,
Amber Valletta, Donnie
Wahlberg ( 100 min)
23:30 Psychoza (13, 14) – serial
grozy USA 2014
01:15 Śniadanie na trawie (8)
01:45 Mumia powraca (The Mummy
Returns) – film przygodowy
USA 2001 Reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz, John
Hannah ( 130 min)
04:55 Newton
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast – serial animowany
USA 2014
08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:05 Przygody Kota w butach
09:35 Magazyn Euro 2016
10:05 Ewa gotuje
10:35 Wysmakowani
10:45 Powiedz TAK! (8) – serial
obyczajowy Polska 2015
11:45 Top chef
13:15 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
14:45 Dlaczego ja? (374)
15:45 Trudne sprawy (579) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
16:45 Pamiętniki z wakacji (56) –
serial fabularno- dokumentalny
17:45 Chłopaki do wzięcia (61)
18:40 Dwoje we troje (13) – serial
komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (313) –
serial komediowy Polska 2009
Marian Paździoch zawiesza na
korytarzu kalendarz ze
zdjęciami roznegliżowanych
kobiet. Rozpoczynają się
dyskusje na temat jego treści,
a także ważnej roli kalendarza
w życiu człowieka.
20:00 Merida Waleczna – film
animowany USA 2012
22:10 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
00:10 Dancing with the Stars. Taniec z
gwiazdami
02:10 Tajemnice losu
Niedziela, 24 kwietnia
TVP 1
TVP 2
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza święta
08:00 Tydzień
08:50 Ziarno
09:25 Teleranek
09:55 Rozdarte serca (7)
11:00 Jak to działa?
11:25 Do zobaczenia w Krakowie
11:45 ORLEN Warsaw Marathon
11:55 Między ziemią a niebem
12:00 Regina Coeli
12:15 Między ziemią a niebem
12:40 ORLEN Warsaw Marathon
12:50 Dzika Francja (1)
13:45 ORLEN Warsaw Marathon
13:55 Lemoniada Gada – musical
USA 2011
15:45 ORLEN Warsaw Marathon
16:00 Zagadka hotelu Grand (4)
17:00 Teleexpress
17:25 ORLEN Warsaw Marathon
17:35 Strażacy (18) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:35 Jaka to melodia?
19:30 Wiadomości
20:05 Hokej na lodzie: MŚ Dywizji 1A
w Katowicach
20:10 ORLEN Warsaw Marathon
20:25 Bodo (8) – serial obyczajowy
Polska 2015
21:35 Rolnik szuka żony
22:35 Książę i ja: Królewskie wesele –
komedia romantyczna USA
2006 Reż. Catherine Cyran,
wyk. Luke Mably ( 105 min)
00:20 Casino Royale – film sensacyjny
W. Bryt./Cze- chy/Niemcy/USA
2006 Reż. Martin Campbell,
wyk. Daniel Craig ( 155 min)
02:55 Jaka to melodia?
03:50 Straszny fi lm II – komedia USA
2001 Reż. Keenan Ivory
Wayans ( 85 min)
05:30 Arka Davida Attenborough –
film dokumentalny Wielka
Brytania 2012
06:30 Słowo na niedzielę
06:40 M jak miłość (1217)
07:40 Barwy szczęścia (1437-1441)
10:15 Ostoja
10:55 Sekretne życie drzew – film
dokumentalny Polska 2015
11:40 Podróże z historią
12:15 Makłowicz w podróży
12:50 Kabaret w samo południe (2)
14:00 Familiada
14:35 Kocham Cię, Polsko! (8)
16:25 Na dobre i na złe (634) – serial
obyczajowy
17:25 Na sygnale (93) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:00 Panorama
18:55 Przygarnij mnie
20:05 Mumia powraca (The Mummy
Returns) – film przygodowy
USA 2001 Reż. Stephen
Sommers, wyk. Brendan
Fraser, Rachel Weisz ( 140
min)
22:25 Komediowa Scena Dwójki
23:25 Teatr TV: Koronacja – spektakl
teatralny Polska 2014 Reż.
Sebastian Chondrokostas,
wyk. Piotr Ligienza, Marcin
Bosak, Irena Sierakowska
00:40 Skrzydlate świnie – film
obyczajowy Polska 2010 Reż.
Anna Kazejak, wyk. Paweł
Małaszyński, Piotr Rogucki,
Olga Bołądź ( 110 min)
02:30 Psychoza (13, 14) – serial
grozy USA 2014
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:35 Jeźdźcy smoków
08:05 Turbo Fast
08:35 Jeźdźcy smoków: Na końcu
świata
09:05 Kot w butach: Trzy diabły – film
animowany USA 2012
09:20 Artur i Minimki – film familijny
Francja 2006
11:40 Jak długo jeszcze? – komedia
USA/Kanada 2007, reż. Steve
Carr, wyk. Ice Cube
13:30 Merida Waleczna – film
animowany USA 2012
15:45 Twoja twarz brzmi znajomo –
program rozrywkowy
17:45 Nasz nowy dom – reality show
18:40 Dwoje we troje (14) – serial
komediowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Państwo w państwie – program
publicystyczny
20:05 Must be the music – tylko
muzyka – program rozrywkowy
22:05 Immortals. Bogowie i herosi
(Immortals) – film przygodowy
USA 2011 Reż. Tarsem Singh,
wyk. Henry Cavill, Mickey
Rourke ( 160 min) Żądny
władzy król Hyperion
wypowiada wojnę sąsiadom.
Żeby zagwarantować sobie
zwycięstwo, chce zdobyć łuk
Aresa. Jedynym człowiekiem,
który może może mu się
przeciwstawić jest Tezeusz.
00:45 Magazyn sportowy
02:45 Tajemnice losu
Poniedziałek, 25 kwietnia
TVP 1
05:35 Klan (2931)
05:55 Telezakupy
06:30 Dzika Francja (1) – film
dokumentalny
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:35 Ojciec Mateusz (77)
09:30 Grzech Fatmagül (3) – serial
obyczajowy Turcja 2010
10:30 Wspaniałe stulecie: Tajemniczy
świat
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Życie na rafie
14:00 Grzech Fatmagül (4)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (1/20) – serial
obyczajowy Turcja 2015
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2932) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 Magazyn hokejowy
20:07 Rajdowe MŚ: WRC
20:25 Wielki Test o Podatkach. Fiskus
od kuchni
22:05 Karski i władcy ludzkości – film
dok. Polska 2015
23:15 Książę i ja: Królewskie wesele –
komedia romantyczna USA
2006 Reż. Catherine Cyran,
wyk. Luke Mably ( 105 min)
01:00 Stażyści (The Intership) –
komedia USA 2013 Reż. Shawn
Levy ( 120 min)
03:00 Notacje – serial dok.
03:20 Świat się kręci
04:05 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
05:35 M jak miłość (1048) – serial
obyczajowy Polska 2013
06:30 Polska 1050 – film
dokumentalny
07:05 M jak miłość (1049) – serial
obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1441) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Postaw na milion
12:35 Tylko z tobą (39)
13:35 Śniadanie na trawie (8)
14:10 Na sygnale (15)
14:35 Rodzinka.pl (55, 56)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:05 Hity kabaretu (23)
17:05 Tylko z tobą (40) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1441, 1442)
– serial obyczajowy
20:40 M jak miłość (1218) – serial
obyczajowy
21:35 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:55 Sonda II (11) – program
popularnonaukowy Polska
2016
23:00 Betar – film dokumentalny
Polska 2010 Reż. Robert
Kaczmarek
00:05 Grimm (32) – serial
fantastyczny USA 2012
01:05 Aida (13) – serial komediowy
Polska 2011
02:05 Witaj, do widzenia (Hello
Goodbye) – komedia Francja/
Izrael/Włochy 2008 Reż.
Graham Guit, wyk. Fanny
Ardant, Gérard Depardieu (
105 min)
03:50 Betar – film dokumentalny
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (610)
08:55 Malanowski i Partnerzy (493,
494) 2012
09:55 Mój przepis na...
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(118)
11:00 Dlaczego ja? (165)
12:00 Pielęgniarki (240) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (611)
14:00 Pierwsza miłość (2284)
14:45 Dlaczego ja? (677)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (807) –
serial fab.-dok.
17:00 Małolaty (40)
18:00 Pierwsza miłość (2285)
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (28) –
serial komediowy
20:00 Wysmakowani
20:10 Dzień, w którym zatrzymała się
Ziemia (The Day the Earth
Stood Still) – film sf
USA/Kanada 2008 Reż. Scott
Derrickson, wyk. Keanu
Reeves, Jennifer Connelly ( 130
min)
22:20 Szalony lot (Flight of Fury) –
film sensacyjny W.
Bryt./Rumunia/USA 2007
Reż. Michael Keusch, wyk.
Steven Seagal, Steve Toussaint
( 125 min)
00:25 Powiedz, że to nie tak (Say It
Isn’t So) – komedia
romantyczna USA 2001 Reż.
James B. Rogers, wyk. Chris
Klein ( 140 min)
02:45 Tajemnice losu
Wtorek, 26 kwietnia
TVN
05:30 Uwaga! – magazyn reporterów
05:50 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
11:00 Na Wspólnej (2257-2260) –
serial obyczajowy Polska 2016
12:45 Singielka (117-120) –
telenowela Polska 2016
14:30 You can dance – Po prostu
tańcz! – program rozrywkowy
Polska 2016
16:25 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
18:00 Kuchenne rewolucje – reality
show
19:00 Fakty
19:45 Uwaga! – magazyn reporterów
20:00 Mali giganci – program
rozrywkowy
22:45 Kocha, lubi, szanuje (Crazy,
Stupid, Love) – komedia
romantyczna USA 2011 Reż.
Glenn Ficarra, John Requa,
wyk. Steve Carell, Ryan
Gosling, Julianne Moore ( 145
min)
01:10 Chłopaki nie płaczą – komedia
sensacyjna Polska 2000 Reż.
Olaf Lubaszenko, wyk. Maciej
Stuhr, Cezary Pazura, Michał
Milowicz ( 125 min)
03:15 Uwaga! – magazyn reporterów
03:30 Klub magii
TV 4
07:35 13 demonów Scooby-Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Wysmakowani
09:10 Co tygryski lubią najbardziej –
film obyczajowy USA 2014
10:50 Policjantki i policjanci (158,
159)
12:50 Wielka historia
13:45 STOP Drogówka
14:45 Powrót trzech ninja – komedia
sensacyjna USA/Japonia 1994
16:45 Mistrz Wing Chun – Ip Man –
film biograficzny Hongkong
2010
19:00 Galileo (548)
20:00 Policjantki i policjanci (160,
161)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
(85)
23:00 Walka z cieniem. Ostatnia
runda – film sensacyjny Rosja
2011
01:40 Tuż przed tragedią
TVP 1
05:25 Klan (2932)
05:45 Telezakupy
06:25 Życie na rafie
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:20 Polityka przy kawie
08:30 Historia dla ciebie – pamięć.pl
09:00 Ojciec Mateusz (78)
09:55 Grzech Fatmagül (4)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (1) – serial obyczajowy
Turcja 2015
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:35 Przepis dnia
12:50 Życie na rafie
14:00 Grzech Fatmagül (5)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (2) – serial obyczajowy
Turcja 2015
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2933) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 GOL – magazyn piłkarski
20:25 Rozdarte serca (8) – serial
obyczajowy
21:25 Warto rozmawiać
22:30 Stażyści (The Intership) –
komedia USA 2013 Reż. Shawn
Levy, wyk. Vince Vaughn, Owen
Wilson ( 130 min)
00:40 Agent pod przykryciem (8) –
serial kryminalny
01:45 Uwięziona w mroku (Penthouse
North) – thriller USA 2013 Reż.
Joseph Ruben
03:15 Notacje – serial dok.
03:30 Świat się kręci
04:20 Zagadkowa Jedynka
TVP 2
TVN
POLSAT
05:35 M jak miłość (1049)
06:35 Dom to nie tylko miejsce – film
dokumentalny Polska 2016
07:05 M jak miłość (1050)
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1442) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (144) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (40)
13:35 Dzika muzyka (7)
14:10 Na sygnale (16)
14:40 Rodzinka. pl (57, 58)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1218) – serial
obyczajowy
17:05 Tylko z tobą (41) – serial
obyczajowy Turcja 2015
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1442, 1443)
– serial obyczajowy
20:45 M jak miłość (1219) – serial
obyczajowy
21:40 Kulisy serialu „M jak miłość”
21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów
22:55 Manekiny testowe.
Wstrząsająca historia – film
dokumentalny Wielka Brytania
2013
00:05 Komediowa Scena Dwójki
01:00 Prokurator (4) – serial
kryminalny Polska 2015
01:55 Magazyn Ekspresu Reporterów
02:55 Manekiny testowe.
Wstrząsająca historia – film
dokumentalny
04:10 Tancerze (2) – serial
obyczajowy Polska 2009
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (611)
09:00 Malanowski i Partnerzy (495,
496)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(119)
11:00 Dlaczego ja? (166) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (241) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (612)
14:00 Pierwsza miłość (2285)
14:45 Dlaczego ja? (438)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (688) –
serial fabularno- dokumentalny
17:00 Małolaty (41) – serial
fabularno-dokumentalny
18:00 Pierwsza miłość (2286) – serial
obyczajowy
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (314) –
serial komediowy
20:05 Hell’s Kitchen – piekielna
kuchnia
21:35 Powiedz TAK! (9) – serial
obyczajowy
22:45 Gangster (Lawless) – dramat
kryminalny USA 2012 Reż.
John Hillcoat, wyk. Shia
LaBeouf, Tom Hardy, Guy
Pearce ( 140 min)
01:05 Przystań (Haven) – dramat
kryminalny USA 2004 Reż.
Frank E. Flowers, wyk. Orlando
Bloom, Agnes Bruckner ( 130
min)
03:15 Tajemnice losu
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (121) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (274) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (511) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (622) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (275) – serial
fabularno-dokumentalny
17:00 Ukryta prawda (623) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (512) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga! – magazyn reporterów
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2262) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (122) – telenowela
Polska 2016
21:30 Agent – gwiazdy – reality show
22:30 Kuba Wojewódzki – talk show
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:05 Gra pozorów (9, 10) – serial
sensacyjny USA 2010
03:00 Uwaga! – magazyn reporterów
03:25 Klub magii
04:45 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (19)
10:00 Moja nadzieja (44)
11:00 Włoska narzeczona (132)
11:55 Mój przepis na…
12:00 Detektywi w akcji (73)
13:00 Policjantki i policjanci (162)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (45)
17:00 Włoska narzeczona (133)
18:00 Detektywi w akcji (74)
19:00 Policjantki i policjanci (163)
20:00 09 miesiąc (8)
21:00 STOP Drogówka
22:00 Syrena – horror USA 2001
23:55 Spadkobiercy
00:55 Śmierć na 1000 sposobów
01:25 Interwencja
Środa, 27 kwietnia
TVN
05:25 Uwaga! – magazyn reporterów
05:45 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:55 Maja w ogrodzie – magazyn
poradnikowy
08:25 Akademia ogrodnika –
magazyn poradnikowy
08:30 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
11:00 Co za tydzień – magazyn
11:45 Druga szansa (9) – serial
obyczajowy Polska 2016
12:50 Mali giganci – program
rozrywkowy
15:25 Shrek Forever – film
animowany USA 2010, wyk.
Mike Myers, Eddie Murphy,
Julie Andrews
17:25 Sablewskiej sposób na...
18:00 Ugotowani
19:00 Fakty
19:45 Uwaga!
20:00 MasterChef Junior – program
rozrywkowy
21:35 Nie kłam, kochanie – komedia
romantyczna Polska 2008 Reż.
Piotr Wereśniak, wyk. Piotr
Adamczyk, Marta ŻmudaTrzebiatowska, Grażyna
Szapołowska ( 130 min)
23:45 Nieodebrane połączenie (One
Missed Call) – horror
Japonia/USA/ Niemcy 2008
Reż. Eric Valette, wyk. Shannyn
Sossamon, Edward Burns, Ana
Claudia Talancón ( 105 min)
01:30 Uwaga!
01:50 Klub magii
03:10 Rozmowy w toku
TV 4
06:00 Strażnik Teksasu (116)
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 13 demonów Scooby-Doo
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Garfield Show
09:25 Królowa śniegu – film familijny
Niemcy 2014
11:10 Galileo (547)
13:20 Krwiożerczy rój – thriller
USA/Meksyk 2003
15:05 Detonator – thriller
USA/Niemcy 2003
17:00 09 miesiąc (7, 8)
19:00 Galileo (549)
20:00 Bestia – fi lm sensacyjny
Kanada/Hongkong/ Wielka
Brytania 2003
21:55 Kasyno – dramat kryminalny
USA/ Francja 1995
01:40 Pokonać samotność – dramat
Niemcy/Kanada/ USA 2007
03:30 Mega Chichot
TVP 1
05:25 Klan (2933)
05:45 Telezakupy
06:25 Życie na rafie
07:25 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Pełnosprawni
09:00 Ojciec Mateusz (79)
09:55 Grzech Fatmagül (5)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (2)
11:55 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:25 Magazyn rolniczy
12:40 Przepis dnia
12:50 Życie na rafie
14:00 Grzech Fatmagül (6)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (3)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2934) – telenowela
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:25 Houdini – sztuka iluzji (4/4) –
film biograficzny Kanada/USA
2014 Reż. Uli Edel, wyk. Adrien
Brody ( 60 min)
21:25 Radioaktywne miasto – film
dok. Niemcy 2015
22:25 Pegaz
23:20 Uwięziona w mroku (Penthouse
North) – thriller USA 2013 Reż.
Joseph Ruben ( 95 min)
00:55 Radioaktywne miasto
02:05 Pegaz
02:50 Houdini – sztuka iluzji (4/4) –
film biograficzny Kanada/USA
2014 ( 55 min)
03:45 Notacje
04:05 Świat się kręci
TVP 2
TVN
POLSAT
06:05 M jak miłość (1050, 1051) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:50 Barwy szczęścia (1443) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:30 Na dobre i na złe (145) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:30 Tylko z tobą (41) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:20 Święty uśmiechnięty – film
dokumentalny
14:10 Na sygnale (17)
14:40 Rodzinka.pl (59, 60)
15:40 Panorama – kraj
16:00 Pogoda – kraj
16:10 M jak miłość (1219)
17:05 Tylko z tobą (42)
18:00 Panorama
18:45 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1443, 1444)
– serial obyczajowy
20:40 Na dobre i na złe (635) – serial
obyczajowy
21:45 Na sygnale (94) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:25 Miłość na wybiegu – komedia
romantyczna Polska 2009 Reż.
Krzysztof Lang, wyk. Karolina
Gorczyca ( 105 min)
00:10 O mnie się nie martw (46) –
serial komediowy
01:10 GPS – gwiezdne wojny – film
dokumentalny Francja 2013
02:15 Macierzyństwo zastępcze –
Kwitnący przemysł Indii – film
dok.
03:30 Trzeci ofi cer (7) – serial
kryminalny Polska 2008
04:20 Wiadomości z drugiej ręki (26,
27)
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
08:00 Trudne sprawy (612)
09:00 Malanowski i Partnerzy (497,
498)
10:00 Dzień, który zmienił moje życie
(120)
11:00 Dlaczego ja? (167) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2010
12:00 Pielęgniarki (242) – serial
fabularno- dokumentalny
Polska 2016
13:00 Trudne sprawy (613)
14:00 Pierwsza miłość (2286)
14:45 Dlaczego ja? (439)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (689) –
serial fabularno- dokumentalny
17:00 Małolaty (42) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2015
18:00 Pierwsza miłość (2287) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (211,
489) – serial komediowy
Polska 2005
20:40 Top chef
22:05 Pamiętniki z wakacji (57) –
serial fabularno-dokumentalny
Polska 2016
23:20 Totalny kataklizm (Disaster
Movie) – komedia USA 2008
Reż. Jason Friedberg, Aaron
Seltzer, wyk. Matt Lanter,
Vanessa Lachey, Nicole Parker
( 105 min)
01:05 Tajemnice losu
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (122) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (275) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (512) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (623)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (276) – serial
fabularno-dokumentalny
17:00 Ukryta prawda (624) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (513) – serial
fabularno-dokumentalny
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2263) – serial
obyczajowy
20:55 Singielka (123) – telenowela
Polska 2016
21:30 You can dance – Po prostu
tańcz!
23:15 Nie kłam, kochanie – komedia
romantyczna Polska 2008 Reż.
Piotr Wereśniak, wyk. Piotr
Adamczyk, Marta ŻmudaTrzebiatowska ( 135 min)
01:30 Sablewskiej sposób na...
02:05 Ostry dyżur (19) – serial
obyczajowy USA 2008
03:00 Uwaga!
03:20 Klub magii
04:40 Rozmowy w toku
TV 4
07:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (20)
10:00 Moja nadzieja (45)
11:00 Włoska narzeczona (133)
12:00 Detektywi w akcji (74)
13:00 Policjantki i policjanci (163)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (46)
17:00 Włoska narzeczona (134)
18:00 Detektywi w akcji (75)
19:00 Policjantki i policjanci (164)
20:00 Nalot na Bin Ladena – film
sensacyjny USA 2012
22:05 Bohater z wyboru – film
sensacyjny USA 2008
00:10 Spadkobiercy
01:10 Mega Chichot
01:40 Śmierć na 1000 sposobów
Czwartek, 28 kwietnia
TVN
05:50 Uwaga! – magazyn reporterów
06:20 Mango – Telezakupy – program
reklamowy
07:25 Sablewskiej sposób na...
08:00 Dzień Dobry TVN – magazyn
telewizji śniadaniowej
10:55 Kuchenne rewolucje – reality
show
12:00 Szkoła (273) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (510) – serial
fabularno-dokumentalny
14:00 Ukryta prawda (621) – serial
fabularno-dokumentalny
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (274) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
17:00 Ukryta prawda (622) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (511) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2261) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (121) – telenowela
Polska 2016
21:30 Druga szansa (10) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:30 Na językach
23:30 Agent – gwiazdy
00:30 Wybrani (6) – serial sensacyjny
USA 2013
01:30 Gra pozorów (8) – serial
sensacyjny USA 2010
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
07:35 Kacper: Szkoła Postrachu
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (18)
10:00 Moja nadzieja (43)
11:00 Włoska narzeczona (131)
11:55 Mój przepis na...
12:00 Detektywi w akcji (72)
13:00 Policjantki i policjanci (161)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (44)
17:00 Włoska narzeczona (132)
18:00 Detektywi w akcji (73)
19:00 Policjantki i policjanci (162)
20:00 Śmierć na 1000 sposobów
21:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (4)
21:55 Mój przepis na...
22:00 Galileo (548)
00:00 Spadkobiercy
01:05 STOP Drogówka
02:05 Interwencja
TVP 1
05:25 Klan (2934)
05:45 Telezakupy
06:25 Życie na rafie – serial dok.
Australia 2014
07:30 Jaka to melodia?
08:00 Wiadomości
08:15 Polityka przy kawie
08:30 Cztery kąty, anioł piąty
09:00 Ojciec Mateusz (80)
09:55 Grzech Fatmagül (6)
10:55 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (3)
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Smaki polskie
12:45 Przepis dnia
12:50 Bliżej niedźwiedzi – serial dok.
14:00 Grzech Fatmagül (7)
15:00 Wiadomości
15:20 Okrasa łamie przepisy
15:50 Wspaniałe stulecie: Sułtanka
Kösem (4)
16:45 Pegaz – Flesz
17:00 Teleexpress
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan (2935)
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:10 Biało-czerwoni do Rio
20:30 Ojciec Mateusz (195) – serial
kryminalny Polska 2015
21:20 Sprawa dla reportera
22:20 Chodzi o pieniądze
23:15 Czas zabijania (A Time to Kill) –
dramat kryminalny USA 1996
Reż. Joel Schumacher, wyk.
Sandra Bullock, Matthew
McConaughey, Samuel L.
Jackson ( 150 min)
01:45 Naszaarmia.pl
02:15 Sprawa dla reportera
03:10 Chodzi o pieniądze
03:55 Notacje
04:10 Świat się kręci
TVP 2
06:10 M jak miłość (1051, 1052) –
serial obyczajowy Polska 2013
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia (1444) – serial
obyczajowy Polska 2016
11:35 Na dobre i na złe (146) – serial
obyczajowy Polska 2003
12:35 Tylko z tobą (42) – serial
obyczajowy Turcja 2015
13:35 Wojciech Cejrowski – boso
przez świat
14:05 Na sygnale (18)
14:35 Rodzinka.pl (61, 62)
15:40 Panorama – kraj
15:55 Pogoda – kraj
16:05 Na dobre i na złe (635)
17:05 Tylko z tobą (43)
18:00 Panorama
18:50 Jeden z dziesięciu
19:25 Barwy szczęścia (1444, 1445)
– serial obyczajowy Polska
2016
20:40 Rocky (Rocky) – dramat USA
1976 Reż. John G. Avildsen,
wyk. Sylvester Stallone, Talia
Shire, Burt Young ( 135 min)
22:55 Żywie Biełaruś! (Žyvie Biełaruś)
– dramat Polska/ Francja
2012 Reż. Krzysztof
Łukaszewicz, wyk. Dźmitry
„Vinsent” Papko, Karolina
Gruszka, Aliaksandr Małčanau
( 110 min)
00:45 Miłość na wybiegu – komedia
romantyczna Polska 2009
02:35 Żywie Biełaruś! (Žyvie Biełaruś)
– dramat Polska/ Francja
2012
04:30 DeLeon (4)
POLSAT
05:00 Disco gramy
06:00 Nowy dzień z Polsat News
07:55 Trudne sprawy (613)
08:55 Malanowski i Partnerzy (500,
501)
09:55 Dzień, który zmienił moje życie
(121)
10:55 Dlaczego ja? (168) – serial
fab.-dok. Polska 2010
11:55 Pielęgniarki (243) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
12:55 Trudne sprawy (614)
13:55 Dwoje we troje (13)
14:00 Pierwsza miłość (2287)
14:45 Dlaczego ja? (440)
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy (690)
17:00 Małolaty (43)
18:00 Pierwsza miłość (2288) – serial
obyczajowy Polska 2016
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (315) –
serial komediowy Polska 2008
20:05 Nasz nowy dom
21:05 Przyjaciółki (83) – serial
obyczajowy Polska 2016
22:05 Zdrady (84) – serial fabularnodokumentalny Polska 2016
23:20 Ocaleni (Passengers) – thriller
USA 2008 Reż. Rodrigo García,
wyk. Anne Hathaway, Patrick
Wilson, Andre Braugher ( 110
min)
01:10 Spacer w chmurach (A Walk in
the Clouds) – melodramat
USA/ Meksyk 1995
03:15 Tajemnice losu
TVN
05:45 Uwaga! – magazyn reporterów
06:15 Mango – Telezakupy
07:20 Singielka (123) – telenowela
Polska 2016
07:50 Doradca smaku – magazyn
kulinarny, prowadzi Michel
Moran
08:00 Dzień Dobry TVN
10:55 Kuchenne rewolucje: Pizzeria
„Millenium”, Tczew12.00
Szkoła (276) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
13:00 Szpital (513)
14:00 Ukryta prawda (624)
15:00 Rozmowy w toku
16:00 Szkoła (277)
17:00 Ukryta prawda (625) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
18:00 Szpital (514) – serial
fabularno-dokumentalny
Polska 2016
19:00 Fakty
19:50 Uwaga!
20:10 Doradca smaku
20:15 Na Wspólnej (2264) – serial
obyczajowy Polska 2016
20:55 Singielka (124) – telenowela
Polska 2016
21:30 Kuchenne rewolucje
22:30 Tożsamość (Unknown) – thriller
Wielka Brytania/
Niemcy/Francja/Kanada/
Japonia/USA 2011 Reż. Jaume
Collet-Serra, wyk. Liam
Neeson, Diane Kruger, January
Jones ( 145 min)
00:55 Ugotowani
01:55 Superwizjer
02:30 Uwaga!
02:55 Klub magii
04:15 Rozmowy w toku
TV 4
08:05 Klub przyjaciół Myszki Miki
08:35 Kacper: Szkoła Postrachu
09:00 Nieśmiertelny (21)
10:00 Moja nadzieja (46)
11:00 Włoska narzeczona (134)
12:00 Detektywi w akcji (75)
13:00 Policjantki i policjanci (164)
14:00 STOP Drogówka
15:00 Dom nie do poznania
16:00 Moja nadzieja (47)
17:00 Włoska narzeczona (135)
18:00 Detektywi w akcji (76)
19:00 Policjantki i policjanci (165)
20:00 Pokój 112 – Policjantki i
policjanci – film obyczajowy
Polska 2015
21:40 Wampiry: Przemiana – horror
USA 2005
23:30 Spadkobiercy
00:30 Mega Chichot
01:30 Interwencja
02:10 Graffiti
02:30 Tak czy nie
03:00 Disco Polo Life
14
PORAŻKA W DRESZCZOWCU
To było bardzo emocjonujące popołudnie.
Trzecioligowi szczypiorniści MKS Padwa
Zamość ponieśli pierwszą porażkę w sezonie. Lepsi okazali się zawodnicy rezerw
PGE Stal Mielec wygrywając 31:29 (13:14).
Przed spotkaniem zamojska ekipa jako jedyna w trzeciej lidze mogła pochwalić kompletem zwycięstw. Zespół trenera Tomasza
Czerwonki na trzy kolejki przed końcem
rozgrywek był więc w komfortowej sytuacji.
Zespół z Mielca bardzo poważnie podszedł
do niedzielnego spotkania. Trener Tomasz
Sondej zabrał do Zamościa aż pięciu zawodników z kadry zespołu grającego w PGNiG
Superlidze. Wśród nich był Wiktor Kawka,
wychowanek Padwy Zamość, dla którego był
to sentymentalny powrót w rodzinne strony.
Jednak to nie Kawka, a środkowy rozgrywający Marco Davidović był pierwszoplanową
postacią spotkania. Zawodnik z Bośni i Hercegowiny zdobył w sumie aż 16 goli i walnie
przyczynił się do ciężko wywalczonego zwycięstwa.
Zamościanie podjęli wyzwanie i niemal do
ostatniej chwili walczyli o korzystny dla siebie wynik. Tym razem gospodarzy do walki
natchnął Krzysztof Maroszek, autor 13 trafień, w tym aż ośmiu z rzutów karnych.
Przegrana, choć bolesna, nie przekreśliła
szans Zamościan na awans do drugiej ligi.
W przypadku tej samej liczby punktów,
a taką sytuację mamy obecnie, liczy się bilans bezpośrednich spotkań. Przypominamy,
że w Mielcu Padwa zwyciężyła różnicą trzech
goli.
Spotkanie było bardzo emocjonujące. Na
„piątkę” spisali się także kibice, którzy gorąco
dopingowali piłkarzy ręcznych Padwy. Takiej
atmosfery na meczu piłki ręcznej w Zamościu nie było już dawno.
W najbliższą niedzielę, 24 kwietnia Padwa
zagra ostatnie spotkanie na swoim parkiecie. O godz. 15.30 rozpocznie się spotkanie
z MKS V LO Rzeszów.
W drugim meczu UKS BASKET III
LO Zamość po wyrównanej walce
w końcówce meczu wykazał się lepszą skutecznością i wygrał ze Startem Dobrodzień 87:83.
W ostatnim jednostronnym meczu
drużyna z Zamościa uległa Maximusowi Kąty Wrocławskie 38:91.
Do turnieju finałowego awansowały
drużyny Hutnika Warszawa oraz Maximusa Kąty Wrocławskie
No poniższym obrazku znajdź i zaznacz czterolistną koniczynkę. Rozwiązanie wytnij
i wyślij do 22 kwietnia na adres: Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206,
22-400 Zamość. Nagrodę będzie można odebrać w Redakcji w ciągu 30 dni od daty
ukazania się rozwiązania.
W konkursie Kurier Zamojski Dzieciom #14, nagrodę - film animowany “Potwory
i Spółka” otrzymuje Kacper Żarski. Nagroda została ufundowana przez Księgarnię
„Tania Prasa”, mieszczącą się w Zamościu, ul. Gminna 25B. Gratulujemy, nagroda
czeka w Redakcji.
Nagrodę w numerze 16 (36),
film animowany na DVD
“TOY STORY 2”
ufundowała księgarnia
Tania Prasa
ul. Gminna 25B
Serdecznie zapraszamy.
PADWA ZAMOŚĆ – PGE STAL II MIELEC
29:31 (14:13)
PADWA: Ząbek, Mróz – Maroszek 13, K.
Adamczuk 7, Małecki 4, A. Adamczuk 3,
Radwański 1, Pieczykolan 1, Styk, Sałach, M.
Adamczuk. TRENER: Tomasz Czerwonka.
PGE STAL: Łukawski, Gromny – Davidović 16,
P. Gasin 5, Wypych 4, M. Gasin, 3, Kawka 3, Rusin, Labak, Chudzik. TRENER: Tomasz Sondej.
WIDZÓW: 200. SĘDZIOWALI: Jakub Czochra (Zwierzyniec), Michał Szpinda (Zamość).
KARY: Padwa – 8 min; PGE Stal – 8 min.
W DNIACH 15-17 KWIETNIA
W WARSZAWIE ODBYŁ SIĘ
TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY
O AWANS DO II LIGI MĘSKIEJ
KOSZYKÓWKI.
Zamojska drużyna UKS BASKET III LO
Zamość w pierwszym spotkaniu zagrała z gospodarzem turnieju Hutnikiem Warszawa i nieznacznie uległa po emocjonującym do ostatniej
sekundy meczu 87:82.
KONKURS dla dzieci!
DART-VADER
HALÓWKA KSIĘŻY
W dniach 15-16 kwietnia
trwały zmagania XII Mistrzostw Polski w Halowej
Piłce Nożnej Księży. Gospodarzem był Toruń. W mistrzostwach wzięła udział
rekordowa liczba zespołów
- 23. Nasi księża w rozgrywkach grupowych pokonali
księży: z diecezji opolskiej
4:0, z diecezji szczecińsko-kamieńskiej 7:2, z włocławskiej 5:0 i z gdańskiej 9:0
oraz zremisowali z archidiecezją przemyską 2:2.
Nasza drużyna wyszła z grupy na pierwszym miejscu.
W ćwierćfinałach nasi księża
pokonali diecezję świdnicką
6:0. W półfinale spotkali się
z mistrzami Polski z 2012 r. diecezją sandomierską zwyciężając 2:0. W finale nasza
diecezja pokonała swoich
przeciwników ze zmagań
grupowych diecezję przemyską 6:0.
Królem strzelców został ks.
Krzysztof Sosnowski, który
zdobył 12 bramek, zaś najlepszym zawodnikiem turnieju był ks. Marek Mazurek.
Było to już 5. złoto w historii
występów naszych kapłanów.
Reprezentacja Diecezji zamojsko-lubaczowskiej:
ks. Maciej Banach, ks. Paweł
Derylak, ks. Mateusz Furmaniak, ks. Maciej Lewandowski, ks. Łukasz Malec, ks.
Adam Malinowski, ks. Marek
Mazurek, ks. Radosław Sokołowski, ks. Krzysztof Sosnowski, ks. Tomasz Szady,
ks. Piotr Szeptuch, ks. Tomasz Winogrodzki.
info. as
W sobotę 16 kwietnia w Gościńcu Magnat
odbyło się uroczyste zakończenie sezonu
jesień – zima Zamojskiej Ligi Darta.
Zwycięzcą został PAWEŁ KUBALIŃSKI. Drugie miejsce PAWEŁ SZAJEWSKI a trzeci
MARCIN MUSZYŃSKI.
Wśród kobiet najlepsza była KATARZYNA
TYSZKO przed MONIKĄ JASINĄ i AGNIESZKĄ KOWALCZUK.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!!!!
Dodatkowo nagrodzono:
MARCINA MUSZYŃSKIEGO (za najlepsze
zejście w turnieju i średnią turniejową)
PAWŁA SZAJEWSKIEGO (za największą
liczbę rzuconych „bing”)
TOMASZA TYSZKO (za skończenie lega 11
lotką)
Wręczeniu nagród w towarzyszyła świetna
zabawa na łonie natury, pyszne jedzenie,
przyjemna atmosfera i tańce do późnych
godzin nocnych.
Wielkie dzięki dla wszystkich obecnych za
super zabawę. Podziękowania należą się
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i pomocy w organizowanych turniejach!!!!!!!!! Do zobaczenia w kolejnym
sezonie.
15
REKLAMA W NOWYM KURIERZE ZAMOJSKIM - Z NAMI WARTO!
Jeśli zależy Ci na lokalnych klientach?
Nie chcesz przepłacać za reklamę i docierać
do klientów z odległych miejscowości?
To Nowy Kurier Zamojski jest najlepszym
miejscem na Twoją reklamę!
Dlaczego Nowy Kurier Zamojski?
1. Moduł od 10 zł !
2. Cała strona od 650 zł!
3. 10 000 sztuk w każdy piątek!
To największy nakład w Zamościu!
Nie masz czasu?
Przyjedziemy do Ciebie
Podane ceny są cenami netto.
reklama
reklama
HOROSKOP
Horoskop
KRZYŻÓWKA
Krzyżówka
Baran (21.03-19.04)
Konsekwentnie realizuj swoje plany, bo tylko w ten sposób możesz zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe. Kup tez los na loterii lub zagraj w LOTTO. Jest duże prawdopodobieństwo wygranej.
Byk (20.04-20.05)
Nie ujawniaj swoich planów przynajmniej przez kilka najbliższych dni. To nie jest dobry
czas na upublicznianie czegokolwiek. Teraz masz okazję przekonać się kto tak naprawdę
jest Twoim przyjacielem.
Bliźnięta (21.05-21.06)
Nie składaj obietnic bez pokrycia, bo możesz mieć później problem ze zrealizowaniem.
Unikaj rozmów na temat finansów. W powietrzu wisi kłótnia. To bardzo nie wygodny temat.
Rak (22.06-22.07)
Nawiązanie nowych kontaktów w środowisku zawodowym, może przyczynić się do poprawienia sytuacji materialnej. Pojawi się szansa na korzystne zainwestowanie pieniędzy.
Lew (23.07-22.08)
Masz szansę na szybką i błyskawiczną karierę w konkurencyjnej firmie. Niebawem otrzymasz
bardzo korzystną propozycję pracy. Nie zastanawiaj się. Pieniądze to wprawdzie nie wszystko,
ale satysfakcja z wykonywania tego co się lubi i jeszcze odpowiednio wynagrodzone, to sukces.
Panna (23.08-22.09)
Odpowiedni czas na zawieranie i podpisywanie różnego rodzaju umów dotyczących
spraw majątkowych. Szansa na porozumienie z rodziną i współpracownikami. Nie bierz
na siebie zbyt wielu obowiązków. Działaj bez emocji.
Waga (23.09-22.10)
Nie przejmuj się, że Twoje konto bankowe jest puste. Już niedługo ten stan się zmieni,
zwłaszcza jeśli zajmujesz sie rzemiosłem artystycznym. Otrzymasz zamówienie na które
już od dawna oczekiwałaś.
Skorpion (23.10-21.11)
Nie wszystko będzie się układało tak jak sobie zaplanowałeś. Jesteś aktywny zawodowo,
ale działaj ostrożnie. Korzyści mogą okazać się mniejsze niż się spodziewałeś.
Strzelec (22.11-21.12)
W sprawach zawodowych i finansowych musisz poczekać na bardziej sprzyjający moment. Natomiast sprawy domowe, różne przeróbki i remonty będą sprawiały Ci wielką
przyjemność i okazję do sprawdzenia swoich talentów.
Koziorożec (22.12-19.01)
Twoja sytuacja finansowa zależy od fachowości i doświadczenia jakie posiadasz. Wszystko zmierza w dobrym kierunku. Trzymaj jednak rękę na pulsie.
Wodnik (20.01-18.02)
Los sprzyja tym, którzy zagrają w LOTTO. Nie będzie to główna wygrana, ale i tak poważnie podreperuje Twój portfel. Otrzymasz też propozycję dodatkowej pracy.
Ryby (19.02-20.03)
Twoje zaangażowanie i fachowość sprawią, że zostaniesz doceniona przez szefostwo.
Wiąże się z tym podwyżka zarobków. Nie popadaj jednak w euforię i nie szafuj pieniędzmi. Idą Święta, a w związku z tym będą dodatkowe wydatki.
Atrakcyjną nagrodę książkową za rozwiązanie krzyżówki ufundowała
„Księgarnia na Solnym”, mieszcząca się przy ulicy Solnej 3 w Zamościu.
Rozwiązanie wraz z wyciętym kuponem krzyżówki #16, prosimy wysłać
na podany adres w terminie 10 dni od daty wydania:
Nowy Kurier Zamojski, skrytka pocztowa 206, 22-400 Zamość.
Rozwiązanie krzyżówki #14: „Żarówka ma knot wolframowy”. Zwycięzcą jest
Pani Anna Kwiatkowska. Gratulujemy, nagrodę można odebrać w Redakcji - Plac Stefanidesa 6.

Podobne dokumenty

28

28 aplikować o środki z ministerialnego programu „Uczelnie przyszłości”. Program zakłada, że 10% najlepszych studentów każdego kierunku będzie mogło wziąć udział w płatnych praktykach studenckich, otr...

Bardziej szczegółowo

w kurierze 10 zł! - Nowy Kurier Zamojski

w kurierze 10 zł! - Nowy Kurier Zamojski bądź lama, to dobra reklama! Przy podpisaniu umowy na 10 tygodni cały moduł Twój, za jedyną dyszkę! Czy umieścisz w nim grafikę czy tekst, Twoja sprawa, człowiek

Bardziej szczegółowo