ssaaannnkkktttuuuaaarrriiiaaa - AVE

Komentarze

Transkrypt

ssaaannnkkktttuuuaaarrriiiaaa - AVE
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê,
modlitwa w sanktuarium Matki Bo¿ej
Królowej Polski, przejazd do Wilna, zakwaterowanie, kolacja i nocleg
œniadanie, zwiedzanie Ostrej Bramy
(sanktuarium Maryjne), msza œw. przed
obliczem M.B. Ostrobramskiej, koœció³
œw. Ducha (wizerunek obrazu Mi³osierdzia Bo¿ego), nawiedzenie cmentarza
na Rossie, zwiedzanie koœcio³a œw.
Piotra i Paw³a, nawiedzenie Góry III
Krzy¿y, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie Wilna - stare
miasto: archikatedra œw. Stanis³awa biskupa i mêczennika - msza œw. w kaplicy œw. Kazimierza (relikwie), patrona Litwy, uniwersytet, koœció³ œw. Anny, dom
i pomnik A. Mickiewicza, nawiedzenie
kalwarii Wileñskiej, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
Maryjnym w Sejnach, powrót do Katowic
M−02−LI−08−A−BNP
LITWA
Szlakiem Ostrobramskim
1 dzieñ zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czêstochowy na Jasn¹ Górê,
modlitwa w sanktuarium Matki Bo¿ej
Królowej Polski, nawiedzenie Niepokalanowa (sanktuarium Maryjne) msza œw., kolacja i nocleg w okolicy
Warszawy
2 dzieñ œniadanie, msza œw. w koœciele œw.
Stanis³awa Kostki u grobu ks. J. Popie³uszki w Warszawie, krótki postój
w Sejnach (sanktuarium Maryjne),
przejazd do Wilna, zakwaterowanie,
kolacja i nocleg
œniadanie, wyjazd w kierunku Szawli,
przybycie na górê Krzy¿y - msza œw.,
krótka wizyta w Szyd³owcu (sanktuarium Maryjne) i opactwie benedyktyñskim w Cytowianach, kolacja, nocleg
w Wilnie
3 dzieñ jak 2 dzieñ w M-01
œniadanie, zwiedzanie Trok: zamek
Ksiêcia Witolda na wyspie, msza œw.
w sanktuarium M.B. Trockiej, przejazd
do Kowna - zwiedzanie starego miasta: rynek, katedra, koœció³ Wniebowziêcia M.B. nad Niemnem, kolacja
i nocleg w Wilnie
7 dzieñ œniadanie, wyjazd do Polski, msza œw.
w bazylice NMP w Œwiêtej Lipce
(sanktuarium Maryjne), kolacja i nocleg w Gietrzwa³dzie (sanktuarium Maryjne)
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd na Litwê, kolacja
i nocleg w Wilnie
czach i nad jez. ŒwiteŸ oraz w Bieniakoñ (grób M. Wereszczakówny), kolacja i nocleg w Wilnie
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium
Maryjnego w Ostrej Bramie - msza
œw. przed obliczem M.B. Ostrobramskiej, koœció³ œw. Anny i koœció³ œw.
Ducha (obraz Mi³osierdzia Bo¿ego),
dom i muzeum A. Mickiewicza, spacer
po starym mieœcie, kolacja, nocleg
w Wilnie
œniadanie, wyjazd w kierunku Szawli,
przybycie na górê Krzy¿y - msza œw.,
nawiedzenie sanktuarium Maryjnego
w Szyd³owcu i opactwa benedyktyñskiego w Cytowianach, kolacja, nocleg
w Wilnie
œniadanie, zwiedzanie Wilna: archikatedra œw. Stnis³awa biskupa i mêczennika - msza œw. w kaplicy œw. Kazimierza (relikwie) - patrona Litwy, Uniwersytet Wileñski, koœcio³ œw. Piotra i Paw³a
na Antakolu, cmentarz na Rossie, Góra
III Krzy¿y, nawiedzenie Kalwarii Wileñskiej, kolacja, nocleg
M−01−LI−06−A−BNP
Polecamy zabrać:
4 dzieñ jak 3 dzieñ w M-01
5 dzieñ jak 4 dzieñ w M-01
6 dzieñ jak 5 dzieñ w M-01
8 dzieñ œniadanie, msza œw. w sanktuarium
przed obliczem cudownego obrazu,
krótki postój pod Grunwaldem, powrót
do Katowic
M−03−ŁB−08−A−BNP
LITWA − ŁOTWA
− BIAŁORUŚ
œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Ducha, ca³odniowy przejazd do Katowic
Polecamy zabrać:
œniadanie, zwiedzanie Trok: zamek
Ksiêcia Witolda na wyspie i sanktuarium M.B. Trockiej - msza œw., muzeum
Karaiki, przejazd do Kowna, zwiedzanie starego miasta: rynek, katedra, koœció³ Wniebowziêcia M.B. nad Niemnem, kolacja i nocleg w Wilnie
œniadanie, wyjazd do Ag³ony (sanktuarium Maryjne) na £otwie, msza œw.
w bazylice, zwiedzanie, kolacja i nocleg
w Wilnie
œniadanie, wycieczka na Bia³oruœ do
Nowogródka œladami naszego wieszcza Adama Mickiewicza, msza œw.
w koœciele farnym (obraz M.B. Nowogrodzkiej), krótka wizyta w Tuchanowi-
Ostra Brama
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
39
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw., przejazd do £añcuta (zamek), kolacja i nocleg we Lwowie
œniadanie, spacer po mieœcie: Rynek,
pomnik A. Mickiewicza, katedry: £aciñska i Ormiañska, przejazd do Stanis³awowa (ormiañskie sanktuarium
Maryjne), msza œw., kolacja, nocleg
œniadanie, Lwów: modlitwa przed wizerunkiem M.B. Stanis³awowskiej,
zwiedzanie: katedra unicka, kolegiata,
cmentarz polski, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Ko³omyji
(obraz M.B. Czêstochowskiej) - koœció³
oo. Dominikanów, msza œw., i do Œwiatyni, zwiedzanie Kamieñca Podolskiego (obraz M.B. z Sewastopola),
kolacja, nocleg
œniadanie, Beresteczko (pole bitwy),
przejazd do Berdyczowa (kopia obrazu M.B. £askawej), msza œw., zwiedzanie: cerkwia grekokatolicka œw. Kosmy
i Damiana, kolacja i nocleg w Kijowie
œniadanie, Kijów: zwiedzanie stolicy
Ukrainy: Bulwar Chreszczatik, plac Niepodleg³oœci, £uk Braterstwa, katedra
W³odimirska, Sobór œw. Zofii, Z³ota Brama, msza œw., kolacja, nocleg
œniadanie, wycieczka poza miasto: pomnik Matki Ukrainy, £awra Pieczersko- Kijowska, mogi³a z II wojny œwiatowej - Babi Jar, odpoczynek w Parku
Gidro, msza œw., kolacja, nocleg
zbiórka przy siedzibie AVE w Katowicach, przejazd do Szasztina - narodowego sanktuarium S³owaków (klasztor
salezjanów), msza œw. przed figur¹
M.B. Siedmiu Boleœci, krótka wizyta
w Bratys³awie - stolicy S³owacji, przejazd do Györ, spacer po mieœcie, kolacja, nocleg
œniadanie, Györ: modlitwa przed irlandzkim obrazem M.B. £askawej w katedrze, przejazd do Pannonhama,
gdzie benedyktyni krzewi¹ kult Maryi
od czasów œw. Wojciecha - msza œw.
w opactwie, zwiedzanie rokokowego
zamku Eszterhazych w Fertöd, przejazd do Sopron (rokokowa rzeŸba M.B.
Bolesnej w koœciele œw. Ducha), kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium,
krótka wizyta w Köszeg - gotycki koœció³ œw. Jakuba, nawiedzenie sanktuarium s³yn¹cego ³askami obrazu w Mariagyüd (oo. Franciszkanie), przejazd
do Pecsu - miasta trzech wyznañ: ruiny
meczetów, synagoga, katedra romañska, fakultatywnie wycieczka do parku
rzeŸby w Nagyharkany, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., przejazd w okolice Siofok, odpoczynek nad jez. Balaton, fakultatywnie przeprawa promowa
na pó³wysep Tihany (opactwo), kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., przejazd do Budapesztu stolicy Wêgier - zwiedzanie:
wzgórze zamkowe, koœció³ œw. Macieja, baszty rybackie, parlament, msza
40
œniadanie, przejazd do Krzemieñca
(dom i muzeum J. S³owackiego) - zwiedzanie, przejazd do prawos³awnego
sanktuarium Maryjnym w Poczajowie
(ikona M.B.), zespó³ klasztorny pobazyliañski, koœció³ Zaœniêcia Bogurodzicy,
msza œw., kolacja, nocleg w Przemyœlu
M−04−UK−09−A−BNP
UKRAINA
œniadanie, zwiedzanie starego miasta:
nawiedzenie koœcio³a œw. Marii Magdaleny (obraz M.B. Niepokalane Poczêcie) i bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP - msza œw. w kaplicy M.B.
Jackowej (œw. Jacek Odrow¹¿), zwiedzanie zamku w £añcucie, powrót
M−05−UK−06−A−BNP
Polecamy zabrać:
1 dzieñ zbiórka przy siedzibie A.T. „AVE” w Katowicach, przejazd do £añcuta - zwiedzanie zamku, przejazd do Przemyœla
- zwiedzanie starego miasta: nawiedzenie koœcio³a œw. Marii Magdaleny
(obraz M.B. Niepokalane Poczêcie)
i bazyliki katedralnej pw. Wniebowziêcia NMP - msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (œw. Jacek Odrow¹¿), kolacja
i nocleg w okolicy
2 dzieñ jak 3 dzieñ w M-04
3 dzieñ jak 4 dzieñ w M-04
4 dzieñ jak 8 dzieñ w M-04
5 dzieñ jak 2 dzieñ w M-04
6 dzieñ œniadanie, przejazd od Przemyœla,
msza œw. w kaplicy M.B. Jackowej (bazylika katedralna), powrót
œw. w katedrze œw. Stefana (patrona
Wêgier), plac Bohaterów, pomnik Milenium, kolacja, spacer na wzgórze Gellerta, nocleg
œniadanie, rejs statkiem zakolem Dunaju do Szentendre (stare miasto), do
Wyszehradu (zamek obronny, wie¿a
Salomona) oraz do stolicy królów i prymasów w Esztergom - zwiedzanie: zespó³ zamkowy z katedr¹ œw. Stefana,
msza œw. w archikatedrze Wniebowziêcia NMP, odpoczynek na wyspie œw.
Ma³gorzaty, kolacja, nocleg
M−06−HS−09−A−BNP
WĘGRY
− SŁOWACJA
œniadanie, krótka wizyta w Mariabesnyö (obraz M.B. z XII w.) - msza œw.,
wizyta w Eger (degustacja win), przejazd do Mariapócs - grekokatolickie
sanktuarium Maryjne (p³acz¹ca ikona
M.B.), modlitwa w koœciele oo. Bazylianów, przejazd do Hajduszobószlo odpoczynek, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuarium
M.B. Królowej Wêgier (Magna Domina
Hungarorum) w Marianosztra k/Nagybörzsony (fundacja Króla Ludwika
wielkiego ojca œw. Jadwigi), przejazd
do Lewoczy (Spisz), msza œw. w sanktuarium (gotycka figura M.B.) - votum
dziêkczynne króla Wac³awa II za ocalenie w czasie tatarskich wojen, kolacja,
nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele na Mariañskiej Horze, krótka wizyta w Litmanowej (objawienia Maryi), przejazd
w kierunku granicy na £ysej Polanie,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Austrii i S³owenii, msza
œw. w Brezje (sanktuarium Maryjne),
kolacja (we w³asnym zakresie), nocleg
w okolicy Mariboru
œniadanie, spotkanie z Ojcem Jozo
w Szirokim Brijegu (sanktuarium Maryjne), wycieczka nad wodospady Krawica, kolacja, modlitwa wieczorna,
nocleg
œniadanie, spacer po starym mieœcie,
modlitwa przed obliczem Matki Bo¿ej
w narodowym sanktuarium S³owenii Ptujska Gora (p³askorzeŸba z XV w.),
przejazd do narodowego sanktuarium
Maryjnego Chorwacji Marija Bistrica msza œw., zwiedzanie, spacer po Zagrzebiu, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w Makarskim Lourdes, krótki spacer po Makarskiej,
przejazd do Splitu - spacer po starym
mieœcie (katedra, pa³ac Dioklecjana),
modlitwa w œwi¹tyni Gospe od Otoka
w Solinie (sanktuarium Maryjne), przejazd do Szybenika (miasto pod patronatem œw. Micha³a), kolacja i nocleg
w okolicy
œniadanie, w drodze do Hercegowiny
krótka wizyta w Sinj (sanktuarium Matki Bo¿ej £askawej), msza œw. w Tichalinie (figura Matki Bo¿ej), przejazd do
Medugorje - miejsce objawieñ Maryi,
zakwaterowanie w rodzinnych pensjonatach, kolacja, nocleg
œniadanie, ca³odniowy pobyt w Medugorje: spotkanie z œwiadkami objawieñ
(Vicka, Mariana), msza œw., w koœciele
parafialnym, kolacja, adoracja wieczorna w koœciele parafialnym, nocleg
M−07−CH−09−A−BNP
CHORWACJA
− SŁOWENIA
œniadanie, spacer po starym mieœcie
Szybeniku (katedra), msza œw. w kaplicy u stóp cudownej ikony Matki Bo¿ej
w Trsat ko³o Rijeki, kolacja, nocleg
w Bled (Alpy Julijskie)
Polecamy zabrać:
œniadanie, spacer po górach (zamek),
krótki postój nad jez. Wörther See,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
droga krzy¿owa na Kri¿evac, œniadanie, rozwa¿anie ¿ycia Jezusa i Maryi
w tajemnicach Ró¿añca na górze objawieñ Podbrdo, msza œw. w kaplicy
wspólnoty oazy pokoju, krótka wizyta
we wspólnocie narkomanów, kolacja,
adoracja Najœw. Sakramentu w koœciele parafialnym œw. Jakuba, nocleg
Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii,
nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), postój przy rezerwacie Plitwickie Jeziora
- wodosopady (15 USD), msza œw.
w Tichaliny (figura Matki Bo¿ej), przejazd do Medugorje (miejsce objawieñ
Maryi), zakwaterowanie w rodzinnych
pensjonatach, kolacja, nocleg
œniadanie, rozwa¿anie ¿ycia Jezusa
i Maryi w tajemnicach Ró¿añca na
górze objawieñ Podbrdo, msza œw.
w kaplicy wspólnoty oaza pokoju, wizyta we wspólnocie narkomanów, kolacja,
modlitwa w koœciele - czuwanie, nocleg
œniadanie, droga krzy¿owa na Kri¿evac, msza œw. w koœciele, spotkanie
ze œwiadkami objawieñ, kolacja,
Ró¿aniec - kontemplacja obecnoœci
Maryi (w koœciele œw. Jakuba), nocleg
œniadanie, wyjazd do Szirkiego Brjegu
- spotkanie z o. Jozo przewodnikiem
duchowym widz¹cych, msza œw., przejazd nad wodospady Krawica, kolacja,
modlitwa wieczorna, nocleg
œniadanie, odpoczynek w Makarskiej przeprawa promowa na wyspê (fakultatywnie), msza œw. w grocie Lourdes
w Makarskiej, wieczorem spacer po
starówce Splitu (katedra, pa³ac Dioklecjana), kolacja (we w³asnym zakresie),
nocny przejazd przez Austriê
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w O³omuñcu (œw. Jan Sarkander), powrót do Katowic
M−09−HM−08−A−2NP
M−08−HM−07−A−2NP
MEDUGORJE
6 dzieñ … przejazd do Szybenika (patronat
œw. Micha³a Archanio³a) na kolacjê,
nocleg
7 dzieñ œniadanie, odpoczynek nad morzem,
kolacja, nocny przejazd (lub nocleg
w Zagrzebiu)
8 dzieñ jak 7 dzieñ w A-08
M−10−HM−09−A−2NP
Polecamy zabrać:
6 dzieñ … przejazd do Szybenika (patronat
œw. Micha³a Archanio³a) na kolacjê,
nocleg
7 dzieñ œniadanie, odpoczynek nad morzem,
wycieczka do rezerwatu Krka (15
USD), kolacja, nocleg
8 dzieñ œniadanie, przejazd do Zagrzebia spacer po mieœcie - katedra, msza œw.
w narodowym sanktuarium Maryjnym
Chorwacji w Marija Bistrica, kolacja
(we w³asnym zakresie), nocny przejazd
9 dzieñ jak 7 w A-08
UWAGA! Jedziemy tras¹ przez Czechy,
Austriê, S³oweniê ze wzglêdu na lepsze drogi i szybkoœæ przejazdu.
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
41
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, przejazd do Czech, msza œw. na Svatym
Kopeæku (sanktuarium M.B. patronki
Moraw), zwiedzanie O³omuñca: koœció³ œw. Micha³a Archanio³a (relikwie
œw. Jana Sarkandra), kaplica œw. Wawrzyñca, katedra, pa³ac arcybiskupi, wycieczka na Morawski Kras (jaskinia
Macocha), modlitwa w sanktuarium
M.B. Zwycieskiej w Hostyniu, kolacja
i nocleg w okolicy
œniadanie, przejazd do Brna - zwiedzanie katedra œw. Piotra i Paw³a, twierdza
Œpilberk, koœció³ Kapucynów, po po³udniu przejazd do Velehradu (œw. Cyryl
i Metody), msza œw. w bazylice (klasztor oo. Cystersów), modlitwa przed
ikon¹ M.B. Jednoœci (Mater Unionis),
przejazd w kierunku Pragi, kolacja
i nocleg w okolicy
nie koœcio³a Karmelitów M.B. Zwyciêskiej (Cudowne Praskie Dzieci¹tko Jezus), barokowy koœció³ œw. Miko³aja,
plac œw. Wac³awa, koœció³ Tyñski, pomnik Jana Husa, Ratusz z zegarem
„Orloj”, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuariów
w Filipow (M.B. Uzdrowicielka) i Hejnice (M.B. Pogranicza) - msza œw., zwiedzanie uroków Bohemii: Karlove Vary (uzdrowisko), Mariañskie £aŸnie, kolacja, nocleg
œniadanie, nawiedzenie gotyckiego koœcio³a œw. Barbary w Kutnej Horze (kopalnie srebra), przejazd do Hradec
Kralove (ogród Panny Maryi) - spacer
po mieœcie, msza œw. w Bardzie
Œl¹skim (sanktuarium Maryjne), przejazd do Katowic
M−11−CZ−06−A−BNP
CZECHY
Polecamy zabrać:
œniadanie, przejazd do Stara Boles³aw
(œw. Ludmi³a) - siedziba pierwszych
ksi¹¿¹t czeskich, msza œw. w sanktuarium M.B. Wac³awowskiej zwanej „Palladium” (tarcza obronna Czech), przejazd do Pragi - miasta biskupstwa œw.
Wojciecha, zwiedzanie: koœció³ loretañski, zespó³ pa³acowy Hradczany z katedr¹ œw. Wita, z³ota uliczka, barokowy
most Karola (miejsce œmierci œw. Jana
Nepomucena), spacer po starym mieœcie, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Svatej Hory,
msza œw. w sanktuarium M.B. Nieustajacej Pomocy, po po³udniu zwiedzanie
Pragi: dzielnica ¿ydowska, nawiedze-
zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, msza œw.
w O³omuñcu (sanktuarium Maryjne),
modlitwa przy grobie œw. Jana Sarkandra, przejazd do Welehradu (opactwo
oo. Cystersów), nawiedzenie miejsc
zwi¹zanych z œw. Cyrylem i Metodym,
kolacja i nocleg w okolicy
œniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: pa³ac Schönbrunn, okolice starego miasta wokó³ Ringu: pa³ac Hofburg, katedra œw. Szczepana - msza
œw., przejazd na kolacjê do dzielnicy
Grinzing (fakultatywnie 160 ATS), nocleg pod Wiedniem
M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca na
dró¿kach (cudowne Ÿród³o), zwiedzanie sanktuarium, odpoczynek nad jeziorem, kolacja (grill), nocleg
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
przejazd do opactwa w Melku (œw. Leopold i œw. Kolumban) i do sanktuarium
Maryjnego Maria Taferl (M.B. Bolesna), przejazd malownicz¹ tras¹ zakolem Dunaju, przejazd do kraju, powrót
do Katowic
œniadanie, msza œw. na Kahlenbergu
(odsiecz Wiednia), krótka wizyta w Klosterneuburg w drodze do Mariazell
(sanktuarium Maryjne), gdzie króluje
Maria Taferl
42
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
M−12−CA−04−A−BNP
AUSTRIA
− CZECHY
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Austrii, krótka wizyta
w Klosterneuburg (œw. Leopold) pierwsza stolica Austrii, przejazd na
Kahlenberg (odsiecz Wiednia), msza
œw. w koœciele œw. Józefa, panorama
Wiednia, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Wiednia, zwiedzanie: pa³ac Schönbrunn, okolice starego miasta wokó³ Ringu: pa³ac Hofburg, katedra œw. Szczepana, dom
W.A. Mozarta, barokowy koœció³ œw.
Karola - msza œw., przejazd na kolacjê
w dzielnicy Grinzing (fakultatywnie 160
ATS), nocleg pod Wiedniem
Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, rozwa¿anie tajemnic
Ró¿añca na dró¿kach (cudowne
Ÿród³o), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, nocleg
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
œniadanie, przejazd do opactwa w Melku (œw. Leopold i œw. Kolumban) i do
sanktuarium Maryjnego Maria Taferl
(M.B. Bolesna) - msza œw., Loosdorf
(œw. Urszula Ledóchowska) przejazd
malownicz¹ tras¹ zakolem Dunaju (degustacja win), krótka wizyta w St. Florian (relikwie), wizyta w Oberndorf
(kaplica kolêdy „Cicha noc”), nocleg
w okolicy Salzburga
M−13−AU−06−A−BNP
AUSTRIA
Polecamy zabrać:
œniadanie, zwiedzanie Salzburga miasta W.A. Mozarta: opactwo œw. Piotra,
cmentarz, katakumby, katedra (M.B.
Maria Plain) - msza œw., odpoczynek
nad jez. Mondsee, przejazd do Admont (opactwo benedyktyñskie), przejazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), kolacja i nocleg
œniadanie, Mariazell: msza œw. w kaplicy £aski, zwiedzanie sanktuarium,
gdzie króluje M.B. Wielka Matka Austrii,
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku
Mariazell, kolacja i nocleg w Altöting
(sanktuarium Maryjne)
œniadanie, msza œw. w kaplicy £aski
(Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada (grób, relikwie) oo.
Kapucynów, przejazd do Passau (Passawa) - miasta u zbiegu trzech rzek:
Dunaj, Inn, Ilz, modlitwa w sanktuarium
M.B. Pasawskiej, zwiedzanie barokowej starówki: katedra œw. Stefana,
Skarbiec, koœció³ œw. Micha³a, Ratusz,
kolacja i nocleg w Altöting
œniadanie, przejazd do Regensburga
(Ratysbona) - miasta Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, spacer
po starym mieœcie: katedra œw. Piotra,
Ratusz, przejazd do Nümberg (Norymbergia), spacer po mieœcie: Rynek, koœció³ œw. Sebalda z dzie³ami Wita Stwosza, zamek cesarski, wizyta w sanktuarium w Vierzenheiliegen (œwiêci orêdownicy) - msza œw., kolacja i nocleg
w Bambergu - miasto œw. Ottona
St. Florian
œniadanie, msza œw. w sanktuarium œw.
Bonifacego, przejazd do Köln (Kolonia), modlitwa w katedrze NMP, spacer
po mieœcie (dzielnica Fishmarkt), krótka wizyta w Bonn (miasto Beethovena), przejazd do Kevelaer (sanktuarium Maryjne), kolacja, nocleg
M−14−NI−08−A−BNP
NIEMCY
œniadanie, Kevelaer: msza œw.
w sanktuarium M.B. Pocieszycielki
Cierpi¹cych - w barokowej kaplicy
£ask, zwiedzanie, kolacja, procesja
œwiat³a, nocleg
œniadanie, przejazd do Neviges k/Essen (sanktuarium Maryjne), msza œw.
w koœciel M.B. Królowej Pokoju, przejazd do Berlina, spacer po mieœcie
(czêœæ zachodnia), kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, zwiedzanie Berlina: Brama
Brandenburska, Reistag, przejazd na
Alexander Plac, przejazd do kraju, powrót do Katowic
œniadanie, spacer po Bambergu: „ma³a Wenecja”, Ratusz, katedra NMP, panorama z ogrodu ró¿anego, przejazd
do sanktuarium M.B. Winnej Latoroœli
w Dettelbach, msza œw. u stóp figury
M.B. od Oœmiu Boleœci, krótka wizyta
w Würzburgu: koœcó³ pa³acowy, twierdza Marienburg, przejazd na nocleg do
Fuldy (œw. Bonifacy - Winfryd)
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
43
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku Austrii,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Mariazell (sanktuarium Maryjne), gdzie króluje M.B. Wielka Matka
Austrii, Matka Ludów S³owiañskich,
Wielka Pani Wêgrów, zakwaterowanie,
msza œw. w kaplicy £aski, zwiedzanie,
rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca na dró¿kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek
nad jeziorem, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do opactwa benedyktyñskiego w Melku (œw. Kolomban
i œw. Leopold), przejazd malowniczym
zakolem Dunaju, msza œw. w Maria Taferl (sanktuarium Maryjne), przejazd do
Salzburga - zwiedzanie miasta W.A.
Mozarta, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w kaplicy (kolêda
„Cicha noc”) w Oberndorf, przejazd
nad jez. Chiemsee, rejs statkiem po jeziorze na wyspê Panów i wyspê Pañ,
zwiedzanie zamku Ludwika II i opactwa
(krzy¿ Merowingów), przejazd do Monachium, spacer po mieœcie, kolacja,
nocleg
M−15−NA−06−A−1NP
NIEMCY
− AUSTRIA
œniadanie, spacer po ogrodach zamku
Nymphenburg, krótka wizyta w Dachau
(obóz koncentracyjny), przejazd do
sanktuarium Maryjnego w Altöting
(Czarna Madonna), nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada, msza œw. w kaplicy
£aski, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Passau (Passawa) - miasta u zbiegu trzech rzek: Dunaj, Inn, Ilz, modlitwa w sanktuarium
M.B. Pasawskiej, msza œw. przejazd do
kraju, powrót do Katowic
Polecamy zabrać:
Passawa
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Czech,
nocny przejazd przez Austriê
œniadanie (we w³asnym zakresie),
przejazd w kierunku Szwajcarii do St.
Gallen (œw. Gawe³) - nawiedzenie katedry pierwszego biskupstwa - msza œw.,
wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, nawiedzenie szwajcarskiego sanktuarium
Czarnej Madonny w Einsiedeln (œw.
Meinrad), droga krzy¿owa - kalwaria,
kolacja, nocleg
msza œw. w Gnade Kapelle bazyliki
NMP, œniadanie, przejazd nad jez.
Czterech Kantonów, Küssnacht (Kaplica Wilhelma Tella), spacer po Lucernie: renesansowy ratusz, most Kapellbrücke, przejazd do Sachseln, modlitwa w Ranftkapelle w Flüeli miasto œw.
Miko³aja, pustelnika - Ojca Ojczyzny,
kolacja i nocleg w Lugano
œniadanie, Lugano - zwiedzanie miasta: katedra œw. Wawrzyñca, koœció³
Santa Maria degli Angeli, ogród belwederski, przejazd do Riva Alta (baptysterium z V w.), msza œw. w sanktuarium Madonna del Sasso (figura M.B.)
w Locarno, przejazd malownicz¹ drog¹ przy Lago Maggiore w kierunku
Brig, przejazd kolej¹ z Tasch do Zermatt - panorama góry Matterhorn
(4478 m n.p.m.), kolacja i nocleg
w okolicy
statkiem po jez. Genewskim, katedra
œw. Piotra, Jardin Anglais ze s³ynnym
zegarem kwiatowym, przejazd do Lozanny, spacer po mieœcie J. S³owackiego, msza œw. kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w katedrze przed
obrazem NMP, przejazd przez Montreaux do Chateau d’Oex (kuchnia szwajcarska), smakowanie serów Gruyeres,
zwiedzanie stolicy Berno: katedra, Ratusz, dom A. Einsteina, modlitwa
w sanktuarium Maryjnym Mariastein
(M.B. Pocieszenia), spacer po Zurychu, kolacja, nocleg
M−16−SZ−08−A−2NP
SZWAJCARIA
œniadanie, przejazd do Konstancji,
przeprawa promowa przez jez. Bodeñskie z Mainau do Meersburg, msza œw.
w sanktuarium Krwi Pañskiej w Weingarten, przejazd do Monachium
(postój 8 godz.), zwiedzanie, kolacja
(we w³asnym zakresie), nocny przejazd
œniadanie, msza œw., przejazd do kraju,
powrót do Katowic
œniadanie, przejazd do Genewy (miasto Kalvina i œwiatowej Rady Koœcio³ów), zwiedzanie siedziby ONZ, rejs
44
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
M−17−SA−05−A−1NP
SANKTUARIA
ALPEJSKIE
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd
do szwajcarskiego sanktuarium Maryjnego w Einsiedeln, msza œw. w bazylice, droga krzy¿owa - kalwaria, kolacja,
nocleg
msza œw. w kaplicy £aski (œw. Meinrad),
œniadanie, zwiedzanie sanktuarium,
przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), wizyta w koœciele Kapucynów
(relikwie œw. Konrada), modlitwa w kaplicy Matki Bo¿ej (Czarna Madonna),
kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
msza œw. w kaplicy £aski, krótka wizyta
w Passawie w sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej Pomocy, przejazd do sanktuarium Maryjnego Trzech Narodów - Mariazell: Wielkiej Matki Austrii, Matki Ludów S³owiañskich, Wielkiej Pani Wêgrów, nawiedzenie bazyliki, rozwa¿anie
tajemnic Ró¿añca na dró¿kach (cudowne Ÿród³o), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice NMP,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
Eindsiedeln
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd do Altoeting (sanktuarium Maryjne), kolacja i nocleg
msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd
do Maria Saal (sanktuarium Maryjne)
w Karyntii, modlitwa, kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy £aski (Czarna Madonna), œniadanie, nawiedzenie koœcio³a Kapucynów (grób œw. Konrada),
przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka
wizyta w Liechtenstein (Ksiêstwo),
przyjazd do Einsiedeln (sanktuarium
Maryjne), droga krzy¿owa - kalwaria,
kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Mariazell
(sanktuarium Maryjne), gdzie króluje
M.B. Wielka Matka Austrii, Matka Ludów S³owiañskich, Wielka Pani Wêgrów, msza œw., rozwa¿anie tajemnic
Ró¿añca na dró¿kach (cudewne
Ÿród³o), kolacja, nocleg
msza œw. w bazylice NMP (œw. Meinrad), œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, przystanek nad jez. Locarno
(sanktuarium Madonna del Sasso), kolacja i nocleg w piemonckim sanktuarium Maryjnym w Oropa (Czarna Madonna) - okolice Turynu
M−18−SA−06−A−BNP
SANKTUARIA
ALPEJSKIE
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
Polecamy zabrać:
Oropa
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
45
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii,
przyjazd do Mariazell (sanktuarium
Maryjne), rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca na dró¿kach (kaplica ze cudownym
Ÿróde³kiem), odpoczynek nad jez. Erlaufsee, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice w Kaplicy £aski, zwiedzanie sanktuarium,
po po³udniu przejazd do Melku (opactwo benedyktyñskie) i do Maria Taferl
(sanktuarium Maryjne), malownicza
droga zakolem Dunaju, kolacja i nocleg w okolicy Salzburga
œniadanie, msza œw. w kaplicy (kolêda
„Cicha noc”) w Oberndorf, spacer po
Salzburgu: dom W.A. Mozarta, katakumby cmentarza Petersfriedhof, rokokowy koœció³ œw. Piotra, po po³udniu:
modlitwa w sanktuarium Mariahilf w Pasawie, przejazd do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna Madonna),
nawiedzenie koœcio³a œw. Konrada
(grób œw. Konrada), kolacja i nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
przejazd w kierunku Szwajcarii, krótka
wizyta w Ksiêstwie Liechtenstein,
przyjazd do szwajcarskiego sanktuarium Einsiedeln (Czarna Madonna),
droga krzy¿owa - kalwaria, kolacja,
nocleg
cji, kolacja i nocleg w Annecy (œw.
Franciszek Salezy)
œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (groby œw. Joanny de Chantal i œw.
Franciszka Salezego), spacer po Annecy, przejazd do Notre Dame de Laus
(sanktuarium Maryjne), kolacja, nocleg
M−19−SA−10−A−BNP
SANKTUARIA
ALPEJSKIE
œniadanie, msza œw., przejazd do alpejskiego sanktuarium Maryjnego
w La Salette (M.B. P³acz¹ca) - zwiedzanie, odpoczynek w górach, kolacja,
modlitwa wieczorna z procesj¹ œwiat³a, nocleg
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
przejazd do Chamonix, wjazd kolejk¹
linow¹ na alpejskie szczyty - panorama
Mount Blanc, przejazd do w³oskiego
sanktuarium Maryjnego Piemontu Oropa, kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
msza œw. w kaplicy £aski (Czarna Madonna), œniadanie, spacer po Weronie
(dom Julii), przejazd do Sirmione odpoczynek nad jez. Garda, kolacja,
nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
Madonna della Corona k/Werony, ca³odniowy przejazd do kraju, powrót do
Katowic
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
wizyta w Luzernie (most Kapellbrücke)
i Genewie (miasto Kalvina): katedra
œw. Piotra, mur reformatorów, ogród angielski, gmach ONZ, przejazd do Franzbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku Niemiec,
nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie),
zwiedzanie Luxemburga: stare miasto, msza œw. w katedrze NMP (sanktuarium M.B. Pocieszycielki Strapionych), przejazd do Banneaux (sanktuarium Maryjne), zwiedzanie sanktuarium, kolacja, procesja œwiat³a z modlitw¹ ró¿añcow¹, nocleg
œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, wyjazd do stolicy Belgii Brukseli,
spacer po mieœcie: katedra œw. Micha³a, Rynek, krótka wizyta w Leuven (uniwersytet katolicki), kolacja, nocleg
œniadanie, wycieczka do Han sur Lesse (wapienne ska³y, groty) - malowniczy prze³om rzeki, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Beauring (M.B.
Królowa Niebios), msza œw. w kaplicy
objawieñ, w drodze powrotnej zwiedzanie jaskiñ Merveilleuse k/Dinant, nawiedzenie bazyliki M.B. z Walcourt,
krótka wizyta w Namur (œw. Juliana),
kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd szlakiem ogrodów
Maryi: Scherpenheuvel (sanktuaruim
Maryjne z Montaigu) - msza œw. w kaplicy, modlitwa w Hansjavik k/Malines
(sanktuarium Maryjne), nawiedzenie narodowego sanktuarium M.B. w Hal - modlitwa, przejazd do Gandawy, spacer po
mieœcie: katedra œw. Bawona, zamek
ksi¹¿¹t Flandrii, Ratusz, kolacja, rejs
statkiem po kana³ach (150 BF), nocleg
46
œniadanie, msza œw. w grocie M.B. Lourdes w Oostacker, przejazd do Brugii
(sanktuarium M.B.s Garncarzy), spacer
po mieœcie: (fakultatywnie) muzeum
malarstwa (Jan van Eycka, Peter Rubens), przejazd do Rotterdam - spacer
po mieœcie, przejazd do Schiedam (œw.
Ludwina), kolacja, nocleg
BELGIA − HOLANDIA
− LUXEMBURG
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
M.B. z Schiedam, fabryka porcelany
w Deftach, „Maudurodam” - Holandia
w miniaturze w Hadze, krótka wizyta na
targu serów w Gouda (wiatraki), zwiedzanie ogrodów kwiatowych Keukenhof, gie³da kwiatów w Aalsmeer,
przejazd do Amsterdamu, spacer po
mieœcie, kolacja, nocleg w okolicy
Polecamy zabrać:
M−20−BH−10−A−2NP
œniadanie, wizyta w szlifierni diamentów, przejazd do wiosek Markt i Volendamm (warsztaty drewna), przejazd do
sanktuarium Maryjnego w s’Hertogenbusch (figura S³odkiej Pani), msza œw.
w kaplicy, kolacja i nocleg w okolicy
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium
Maryi Gwiady Morza w Maastricht,
przejazd do sanktuarium Maryjnego
w Kevelaer (pobyt ok. 8 godzin): msza
œw. w kaplicy £aski (M.B. Pocieszj¹ca
Cierpi¹cych), zwiedzanie, kolacja, procesja œwiat³a wraz z rozwa¿aniem tajemnic Ró¿añca, nocny przejazd do Polski
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. przejazd do kraju, powrót do
Katowic
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku Niemiec,
nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Kevelaer (sanktuarium Maryjne) - msza œw. w kaplicy £aski (M.B.
Pocieszj¹ca Cierpi¹cych), zwiedzanie,
kolacja, procesja œwiat³a wraz z rozwa¿aniem tajemnic Ró¿añca, nocleg
œniadanie, wyjazd do stolicy Belgii Brukseli (katedra œw. Micha³a) - spacer
po mieœcie, przejazd do Banneaux
(sanktuarium Maryjne), msza œw. w kaplicy objawieñ, kolacja i nocleg
msza œw. w kaplicy, œniadanie, nawiedzenie Beauring (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w Amiens (katedra),
przejazd do Lisieux (œw. Teresa), kolacja, nocleg
œniadanie, krótka wizyta w Reims stolicy Szampanii (katedra), postój
w Verdun (pole walki z I wojny œw.),
przejazd do Luxemburga - msza œw.
w katedrze NMP (M.B. patronka Luxemburga), krótka wizyta w Trier (relikwie Krzy¿a Œwiêtego), miasto K. Marksa, kolacja i nocleg w Carlsbergu
(grób ks. Blachnickego za³o¿yciela Ruchu Œwiat³o-¯ycie)
M−21−SN−10−A−1NP
NIEMCY − BELGIA
− FRANCJA
œniadanie, msza œw. w kaplicy w Dettelbach (M.B. Winnej Latoroœli), przejazd do bawarskiego Altöting (sanktuarium Maryjne), modlitwa w koœciele
œw. Konrada (grób i relikwie), kolacja,
nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
ca³odniowy przejazd do kraju, powrót
do Katowic
Polecamy zabrać:
œniadanie, przejazd do St. Michel
(opactwo oo. Benedyktynów), Mount,
nawiedzenie miejsc zwi¹zanych ze œw.
Teres¹: Karmel, bazylika - msza œw.,
dom rodzinny, kolacja i nocleg w Lisieux
œniadanie, msza œw. w Karmelu przy
grobie œw. Teresy, przejazd do Pary¿a
(œw. Genowefa), zwiedzanie: wyspa Cité - katedra Notre Dame, dzielnica £aciñska, £uk Triumfalny, plac Concord,
wie¿a Eiffla, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (œw. Katarzyna), wzgórze Montmartre: bazylika
NSPJ, cmentarz Per Lachaise, kolacja,
nocleg
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd do Czech, nawiedzenie sanktuarium M.B. Nieustaj¹cej
Pomocy w Svatej Horze k/Pribram, kolacja i nocleg przy granicy
œniadanie, przejazd do Pary¿a, msza
œw. w katedrze gotyckiej w Reims - stolicy Szampanii, kolacja i nocleg
œniadanie, zwiedzanie Pary¿a (œw. Genowefa): msza œw. w kaplicy Cudownego Medalika na rue de Bac (œw. Katarzyna Laboure), wyspa Cité, katedra
Notre Dame, kolacja w dzielnicy ³aciñskiej, nocleg
œniadanie, zwiedzanie Pary¿a: bazylika
NSPJ, wzgórze Montmartre, cmentarz
Per Lachaise, przejazd do Lisieux (œw.
Teresa), msza œw. w bazylice, kolacja,
nocleg
œniadanie, msza œw. w Karmelu (grób
œwiêtej), nawiedzenie miejsc zwi¹zanych ze œwiêt¹: dom rodzinny, katedra,
przejazd do Nevers (nienaruszone cia³o œw. Bernadeta), modlitwa przy grobie, kolacja i nocleg w Paray le Monial
(sanktuarium NSPJ)
œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ
(œw. Ma³gorzata), krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa), modlitwa w Taizé,
nawiedzenie Ars (œw. Jan Maria Vianey), przejazd do Annecy (œw. Franciszek Salezy), kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (groby œw. Franciszka Salezego
i œw. Joanny de Chantal), przejazd do
Chamonix - panorama Mount Blanc,
kolacja, nocleg w Corps
œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium Notre Dame de La Salette (M.B.
P³acz¹ca), msza œw. w bazylice, diaporama, czas wolny, kolacja i nocleg
w sanktuarium Notre Dame de Laus
M−22−FF−14−A−1NP
FRANCJA
msza œw. w kaplicy, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, zwiedzanie szlakiem œw.
Bernadety, nawiedzenie sanktuarium:
msza œw. w bazylice, droga krzy¿owa,
diaporama, czas wolny, kolacja, udzia³
w procesji œwiat³a, nocleg w Lourdes
Polecamy zabrać:
msza œw. w grocie, œniadanie, przejazd
do Carcassone (œredniowieczny gród),
odpoczynek nad morzem, zwiedzanie
Avignon (miasto papie¿y), kolacja
i nocleg
œniadanie, przejazd do Cannes i Monaco - msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym
zakresie), nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób œwiêtego), kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy £ask, œniadanie,
ca³odniowy przejazd do kraju, powrót
do Katowic
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
47
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Francji, zwiedzanie Strassbourga: siedziba Rady Europy, dzielnica
Petit France, msza œw. w katedrze
NMP, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Nevers (nienaruszone cia³o œw. Bernadety) - msza
œw., przejazd do Paray le Monial
(sanktuarium NSPJ), zwiedzanie romañskiej katedry, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, modlitwa po³udniowa we wspólnocie ekumenicznej w Taizé, krótka wizyta w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego), przejazd do Ars (œw. Jan
Maria Vianey), kolacja i nocleg w Le
Puy en Velay (sanktuarium Maryjne)
œniadanie, msza œw. w bazylice Królowej Chrzeœcijan, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Rocamadour (M.B.
na skale), przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a z rozwa¿aniem tajemnic
ró¿añcowych, nocleg
msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, spacer po Avignon (miasto papieskie), kolacja i nocleg
M−23−FM−11−A−2NP
œniadanie, przejazd do sanktuarium
Maryjnego La Salette (M.B. P³acz¹ca),
msza œw. w bazylice, diaporama, kolacja, procesja œwiat³a, nocleg
FRANCJA
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
przejazd nad Lazurowe Wybrze¿e:
Cannes, Ksiêstwo Monaco (pobyt ok.
8 godz.), msza œw. w katedrze, odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez W³ochy, Austriê, do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna
Madonna), msza œw. w koœciele Kapucynów (œw. Konrad), kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, msza œw. w kaplicy £aski,
ca³odniowy przejazd do kraju, powrót
do Katowic
œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium:
msza œw. w bazylice, droga krzy¿owa,
czas wolny (k¹piele), kolacja, wieczorem udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Czech,
spacer po Pradze - stare miasto, kolacja, nocleg przy granicy
rium: msza œw. w bazylice NMP, droga
krzy¿owa, kolacja, wieczorem udzia³
w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, ca³odniowy przejazd do
Francji, msza œw. w katedrze w Reims
(stolica Szampanii), kolacja, nocleg
w okolicy Pary¿a
msza œw. w grocie Masabielle, œniadanie, czas wolny na modlitwê, przejazd
do Carcassone (œredniowieczny gród),
postój nad morzem, kolacja i nocleg
w Avignon (miasto papieskie)
œniadanie, Pary¿: msza œw. w kaplicy
cudownego medalika na rue de Bac,
katedra Notre Dame, wyspa Cite i St.
Luis, £uk Triumfalny, wie¿a Eiffla, kolacja, rejs statkiem po Sekwanie, nocleg
œniadanie, msza œw. w katedrze NMP
w Avignon, przejazd nad Lazurowe
Wybrze¿e do Monaco - zwiedzanie,
kolacja, nocleg w okolicy Savony we
W³oszech
œniadanie, msza œw. w bazylice Sacre
Coeur, krótka wizyta w zamkach
Chambord i Ambloise, kolacja (grill),
nocny przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne)
œniadanie, msza œw. na Monte Figogna
w sanktuarium Maryjnym w Genui (Madonna della Guardia), przejazd przez
W³ochy, Austriê, kolacja, nocleg w Altöting (sanktuarium Maryjne)
œniadanie (we w³asnym zakresie), zakwaterowanie, oko³o po³udnia zwiedzanie œladami œw. Bernadety (dom rodzinny, ciemnica), nawiedzenie sanktua-
œniadanie, msza œw. w kaplicy £aski,
ca³odniowy przejazd do kraju, powrót
do Katowic
Lourdes
48
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
M−24−FL−09−A−BNP
FRANCJA
Paryż − Lourdes
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Francji, krótka wizyta we wspólnocie Taizé, msza œw. w kaplicy,
skromna kolacja, modlitwa wieczorna,
nocleg
œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ
w Paray le Monial (sanktuarium
NSPJ), krótka wizyta w Cluny (ruiny
opactwa benedyktyñskiego), przejazd
do Ars (œw. Jan Maria Vianey), kolacja
i nocleg w Corps
œniadanie, przejazd nad Lazurowe Wybrze¿e: Cannes, Ksiêstwo Monaco msza œw. w katedrze (pobyt ok. 8
godz.), odpoczynek nad morzem, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd przez W³ochy, Austriê do sanktuarium Maryjnego w Altöting (Czarna
Madonna), msza œw. w koœciele Kapucynów (œw. Konrad), kolacja, nocleg
M−25−FL−10−A−2NP
FRANCJA
Lourdes − La Salette
œniadanie, msza œw. w kaplicy £aski,
ca³odniowy przejazd do kraju, powrót
do Katowic
Polecamy zabrać:
œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium Maryjnym La Salette, msza œw.
w bazylice NMP, diaporama, kolacja,
procesja œwiat³a, nocleg
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
ca³odniowy przejazd do Lourdes
(sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³
w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadetty, nawiedzenie sanktuarium:
msza œw. w bazylice MN, droga krzy¿owa, czas wolny, kolacja, wieczorem
udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, przejazd do Carcassone (œredniowieczny gród), odpoczynek nad morzem, spacer po Avignon (miasto papieskie), kolacja i nocleg
Lourdes
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie),
przejazd do Szwajcarii, krótka wizyta
w Ksiêstwie Liechtenstein, przyjazd
do Einsiedeln (sanktuarium Maryjne),
msza œw. w kaplicy £aski, kolacja,
nocleg
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
krótka wizyta w Luzernie i Genewie,
kolacja i nocleg w Annecy (œw. Franciszek Salezy)
œniadanie, msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal), spacer po
starym mieœcie, przejazd do La Salette
(sanktuarium Maryjne), kolacja, nocleg
nad morzem, kolacja i nocleg w Avignon (miasto papie¿y)
œniadanie, msza œw. w katedrze Notre
Dame, spacer po mieœcie (œredniowieczny gród), przejazd do Monaco (8
godzin postoju), kolacja (we w³asnym
zakresie), nocny przejazd
M−26−FL−11−A−2NP
FRANCJA
Lourdes − La Salette
œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd w kierunku Altöting (sanktuarium
Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
ca³odniowy przejazd do kraju, powrót
do Katowic
Polecamy zabrać:
œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: msza œw. w bazylice NMP, modlitwa w miejscu objawieñ, kolacja, procesja œwiat³a, nocleg
msza œw., œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja,
nocleg
œniadanie, szlakiem œw. Bernadety, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga
krzy¿owa, kolacja, procesja œwiat³a,
nocleg
msza œw. w Grocie Massabielle, œniadanie, krótka wizyta w Carcassone
(œredniowieczny gród), odpoczynek
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
49
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
do Madrytu, zakwaterowanie, kolacja,
spacer po mieœcie: Plaza Mayor, Piazza del Sol, nocleg
œniadanie, wizyta w muzeum Prado
(malarstwo Goyi, Velzqueza, El Greco),
nawiedzenie katedry MB Almudena
(patronka Kastylli) - msza œw. pa³ac
królewski, konkatedra œw. Izydora (patrona miasta), objazd autokarem po
mieœcie - Gran via, Plaza Mayor, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa): katedra, Karmel, koœció³ œw. Teresy
(dom rodzinny) - msza œw., wizyta
w San Lorenzo de Escorial - letnia rezydencja królów hiszpañskich (kaplica
królewska), w drodze powrotnej do Madrytu wizyta w Dolinie Poleg³ych
(mauzoleum ofiar hiszpañskiej wojny
domowej) - grób gen. Franco, kolacja,
nocleg
œniadanie, przejazd do starej stolicy
Kastylli Toledo, panorama miasta,
zwiedzanie œredniowiecznego grodu:
Alcazar, katedra NMP - msza œw., synagoga de Santa Maria La Blanca, dom
El Greco, klasztor San Juan de Los Reies, nawiedzenie sanktuarium Maryjnego w Guadelupe (Sierra de Toledo),
przejazd do Kordowy, kolacja, nocleg
Luizy, przejazd do Roccio (M.B. Pokryta Ross¹), kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., przejazd na Gibraltar, fakultatywnie objazd (taxi 1500
PTS), odpoczynek nad morzem w okolicy Malagii, przejazd do Granady, kolacja, wieczór przy muzyce flamenco,
nocleg
œniadanie, przejazd do Barcelony stolicy Katalonii, zwiedzanie: dzielnica gotycka, katedra œw. Eulalii - msza œw.
w kaplicy œw. Krzy¿a, wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, Sagrada Familia
(A. Gaudi), kolacja, nocleg
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium
Maryjnego w Saragossie (Nostra Señora del Pilar), msza œw. w bazylice
NMP, przejazd do Madrytu, kolacja,
nocleg
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
do Lizbony (via Frankfurt), zakwaterowanie, kolacja, spacer po mieœcie: plac
Comercio, dzielnica Baixa, nocleg
œniadanie, wycieczka do Porto, zwiedzanie miasta: most Eiffla nad rzek¹
Douro, katedra, Palacio da Bolsa,
przejazd do Bragi (sanktuarium Jezusa
Dobrego Pasterza) - msza œw., krótka
wizyta w Barcelos (kogucik), degustacja wina Porto, w drodze powrotnej
krótka wizyta w Coimbrze (katedra
i uniwersytet), modlitwa w zakonie Karmelitanek, gdzie przebywa £ucja, kolacja i nocleg w Fatimie
œniadanie, zwiedzanie sanktuarium:
miejsce objawieñ, bazylika M.B. Ró¿añcowej (groby £ucji i Franciszka), droga
krzy¿owa, msza œw. na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, modlitwa w miejscu objawieñ Anio³a: Loca de Cabesu, wizyta
w Aljustrel (dom £ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, rozwa¿anie tajemnic
ró¿añcowych z procesj¹ œwiat³a, nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium
Maryjnego Montserrat (M.B. patronka
Katalonii) - msza œw. w bazylice NMP,
przejazd do sanktuarium Maryjnego
Torreciudad (M.B. Królowa Anio³ów),
miejsce powstania wspólnoty Opus
Dei, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot
do Polski, transfer do Katowic
œniadanie, msza œw., zamki Sintry,
przejazd na Cabo da Roca (najbardziej
wysuniety przyl¹dek na zachód), w drodze powrotnej wypoczynek nad morzem, przejazd przez Estoril i Cascais,
przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, procesja œwiat³a, nocleg
HISZPANIA
œniadanie, zwiedzanie Granady: ogrody Alhambra, katedra NMP - msza œw.,
przejazd do Walencji, nawiedzenie
sanktuarium M.B. z El Puig, kolacja,
nocleg w okolicy Walencji
œniadanie, zwiedzanie: meczet Omajadów, Alkazar, przejazd do Sevilli, nawiedzenie sanktarium Macarena msza œw., katedra (Giralda), park Marii
œniadanie, Lizbona: zwiedzanie stolicy
Portugalii - klasztor Hieronimitów, wie¿a Belem, panorama miasta z zamku
œw. Jerzego, katedra, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny) - msza œw., przejazd przez most „25 Kwietnia” nad rz.
Tag do figury Cristo Rei, kolacja, nocleg
M−27−HI−11−S−BNP
M−28−PO−09−S−BNP
PORTUGALIA
œniadanie, nawiedzenie sanktuariów
Maryjnych w Reguengo de Fatal (z XII
w.) i w Ortiga - msza œw., przejazd do
Tomar (zakon Templariuszy), przelot
z Madrytu na wyspê Maderê, kolacja,
nocleg
msza œw., œniadanie, Madera: zwiedzanie Funchal, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot
przez Lizbonê (via Frankfurt) do Polski,
transfer do Katowic
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Nazare (sanktuarium
Maryjne), odpoczynek nad oceanem
Atlantyckim, nawiedzenie klasztorów
wotywnych w Alcobaca (Cystersi) i Batalha (Dominikanie - M.B. Zwyciêskiej),
kolacja i nocleg w Fatimie
50
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
do Madrytu, zakwaterowanie, kolacja,
spacer po mieœcie: Plaza Mayor, Piazza del Sol, nocleg
œniadanie, wizyta w muzeum Prado
(malarstwo Goyi, Velzqueza, El Greco),
msza œw. w katedrze M.B. Almudena,
pa³ac królewski, konkatedra œw. Izydora (patron miasta), objazd autokarem
po mieœcie - Gran via, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie Avila (œw. Teresa): katedra, Karmel, koœció³ œw. Teresy
(dom rodzinny) - msza œw., przejazd do
Zaragozy (sanktuarium Nostra Señora
del Pilar), kolacja, wieczorny spacer,
nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuarium
Maryjnego Montserrat (M.B. patronka
Katalonii) - msza œw. w bazylice,
zwiedzanie Barcelony stolicy Katalonii: dzielnica gotycka, katedra œw. Eulalii, wzgórze Montjuic, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuarium
Maryjnego Torreciudad (M.B. Królowa
Anio³ów) miejsce powstania wspólnoty
Opus Dei - msza œw., kolacja i nocleg
w okolicy Cangas de Onis
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
Maryjnym w Covadonga (grota), przejazd do Santiago de Compostella
(grób œw. Jakuba), kolacja, spacer po
starym mieœcie, nocleg
œniadanie, msza œw. w katedrze œw.
Jakuba - zwiedzanie, przejazd przez
Barcelos (kogucik) i do Bragi (Bom Jesus de Monte), kolacja i nocleg w Fatimie (sanktuarium Maryjne), udzia³
w procesji œwiat³a
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium:
modlitwa w kaplicy objawieñ, bazylika
ró¿añcowa, droga krzy¿owa, msza œw.
na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, miejsce objawieñ Anio³a Loca de Cabesu,
wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna
Hiacynty, Franciszka i £ucji), kolacja,
udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, przejazd do starej stolicy Kastylli - Toledo, zwiedzanie: Alcazar, katedra - msza œw., synagoga de Santa
Maria La Blanca, klasztor San Juan de
Los Reies, kolacja i nocleg w Madrycie
msza œw., œniadanie, wycieczka do Doliny Poleg³ych (grób gen. Franco), pa³ac w San Lorenzo de Escorial, przejazd na lotnisko, przelot do Polski,
transfer do Katowic
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w Reims (katedra), kolacja
i nocleg w Pary¿u
msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, przejazd przez Sintrê
na przyl¹dek Cabo da Roca, zwiedzanie Lizbony, kolacja i nocleg w okolicy
Badajoz
œniadanie (we w³asnym zakresie), Lourdes (sanktuarium Maryjne), œladami
œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny,
ciemnica, kolacja, udzia³ w procesji
œwiat³a, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice, droga
krzy¿owa, czas wolny (k¹piel), kolacja,
rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca z procesj¹ œwiat³a, nocleg
msza œw. w grocie Massabiele, przejazd do Loyola (œw. Ignacy), krótka wizyta w Salamance, kolacja, nocny
przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne)
œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej) - msza œw., kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, wizyta w Sintrze, przejazd
na Cabo da Roca (najbardziej wysuniety przyl¹dek na zachód), przez Estoril
Cascais do Lizbony - stolicy Portugalii:
klasztor Hieronimitów, zamek œw. Jerzego (katedra z XII w.), koœció³ œw. Antoniego - msza œw., kolacja, nocleg
œniadanie, Fatima: droga krzy¿owa,
msza œw. na kalwarii, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja,
Ró¿aniec, procesja œwiat³a, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice Sacre
Coeur, przejazd nad Loarê, zamek
Chambord, kolacja (grill), nocny
przejazd
HISZPANIA
− PORTUGALIA
œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ, przejazd do Nazare (sanktuarium
Maryjne) i Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja i nocleg w Fatimie
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie, msza œw. w sanktuarium Cudownego Medalika na rue de Bac,
zwiedzanie wysp Cité i St. Luis, katedra
Notre Dame, £uk Triumfalny, Wie¿a Eiffla, rejs statkiem, kolacja, nocleg
M−29−HP−12−S−BNP
M−30−PF−16−A−3NP
SANKTUARIA EUROPY
Fatima − Lourdes − Paryż
œniadanie, zwiedzanie Toledo (stara
stolica Kastylii), msza œw. w katedrze
NMP, przejazd do Madrytu, kolacja,
wieczorny spacer po mieœcie, nocleg
œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w koœciele Karmelickim,
przejazd do San Lorenzo en Escorial,
krótka wizyta w Dolinie Poleg³ych
(grob gen. Franco), kolacja i nocleg
w Madrycie
Polecamy zabrać:
œniadanie, przejazd przez Saragossê
(Nostra Señora del Pilar) do Montserrat (sanktuarium) - msza œw. w bazylice (M.B. patronka Katalonii), kolacja, nocleg w Barcelonie
œniadanie, msza œw., zwiedzanie Barcelony, odpoczynek nad morzem, kolacja, nocny przejazd przez Francjê
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada,
kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
ca³odniowy przejazd w kierunku kraju,
powrót do Katowic
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
51
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Austrii, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w sanktuarium Madonna Coronata, spacer po Weronie - krótka wizyta, kolacja i nocleg w okolicach Mediolanu (œw. Karol Boromeusz)
œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Karola, przejazd nad Lazurowe Wybrze¿e
- odpoczynek, kolacja, nocleg w Nicei
œniadanie, msza œw., ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w œredniowiecznym
grodzie Carcassone, kolacja, udzia³
w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, œladami œw. Bernadety:
m³yn, dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga
krzy¿owa, kolacja, udzia³ w procesji
œwiat³a, nocleg
msza œw. w grocie objawieñ Massabelle, œniadanie, przejazd w kierunku Hiszpanii, zwiedzanie œredniowiecznego
grodu Avila (œw. Teresa): Karmel, katedra, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele Karmelitañskim, krótka wizyta w Salamance,
przejazd do Portugalii, zakwaterowanie
w Fatimie (sanktuarium Maryjne), kolacja, Ró¿aniec, udzia³ w procesji œwiat³a,
nocleg
œniadanie, Fatima: msza œw. w kaplicy
objawieñ, zwiedzanie sanktuarium,
krótka wizyta w Batalha (klasztor wotywny M.B. Zwyciêskiej), kolacja,
rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca œw.
z procesj¹ œwiat³a, nocleg
œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: droga krzy¿owa, msza œw. na
kalwarii w kaplicy œw. Stefana, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró¿aniec, procesja œwiat³a, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, przejazd przez Sintrê
na przyl¹dek Cabo da Roca (najbardziej wysuniêty na zachód przyl¹dek
Europy), zwiedzanie Lizbony: zamek
œw. Jerzego, katedra, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny), kolacja i nocleg
w okolicy Badajoz
œniadanie, zwiedzanie Toledo - stara
stolica Kastylii, msza œw. w katedrze
NMP: Alkazar, dom El Greco, klasztor
San Juan de Los Reies, panorama miasta, po po³udniu zwiedzanie Madrytu,
kolacja, wieczorny spacer po mieœcie:
Plaza Major, Piazza del Sol, nocleg
M−31−PF−17−A−2NP
SANKTUARIA EUROPY
Fatima − Montserrat − Lourdes
− La Salette − Einsiedeln − Altöteing
œniadanie, przejazd do Saragossy
(Nostra Señora del Pilar) - krótka wizyta, przejazd do Montserrat (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice
(M.B. patronka Katalonii), kolacja, nocleg w Barcelonie
œniadanie, Barcelona - zwiedzanie:
obiekty olimpijskie, architektura Gaudiego, wzgórze Montjuic, katedra œw.
Eulalli - msza œw., odpoczynek nad
morzem, kolacja, nocny przejazd do
Francji
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w bazylice sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca),
odpoczynek w górach, kolacja, procesja œwiat³a, nocleg
œniadanie, przejazd do Annecy (œw.
Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal),
przejazd do sanktuarium Maryjnego
w Einsiedeln (Czarna Madonna), kolacja, nocleg
œniadanie, krótka wizyta w Liechtenstein, przejazd w kierunku Altöting
(sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
ca³odniowy przejazd w kierunku kraju,
powrót do Katowic
Fatima − Loca de Cabesu
52
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku Austrii,
nawiedzenie sanktuarium Maryjnego
w Mariazell (Magna Mater Austria), kolacja, nocleg
msza œw. w bazylice (kaplica £aski),
œniadanie, przejazd w kierunku W³och,
kolacja (we w³asnym zakresie), wieczorny spacer po Weronie, nocny
przejazd w kierunku Francji
œniadanie (we w³asnym zakresie), 8
godz. postój w Ksiêstwie Monaco:
wzgórze zamkowe, ogrody, msza œw.
w katedrze, odpoczynek nad morzem,
przejazd do prowansalskiego grodu
Avignon (miasto papie¿y), kolacja,
nocleg
œniadanie, msza œw. w katedrze Notre
Dame, spacer po mieœcie, krótka wizyta w Carcassone (œredniowieczny
gród), przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, pielgrzymowanie œladami
œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza
œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy¿owa, czas wolny (baseny), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a,
Ró¿aniec, nocleg
msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, przejazd w kierunku
Loyola (œw. Ignacy), krótki postój w Zatoce Biskajskiej, kolacja (we w³asnym
zakresie), nocny przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie),
przyjazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, nawiedzenie
sanktuarium: msza œw. w kaplicy objawieñ, kolacja, Ró¿aniec z procesj¹
œwiat³a, nocleg
œniadanie, ca³odniowy pobyt w sanktuarium: droga krzy¿owa, msza œw. na
kalwarii w kaplicy œw. Stefana, odwiedziny wioski rodzinnej dzieci - Aljustrel, kolacja, Ró¿aniec z procesj¹
œwiat³a, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ w Fatimie, œniadanie, krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), przejazd do Lizbony, zwiedzanie miasta:
klasztor Hieronimitów, Torre Belem, panorama miasta z zamku œw. Jerzego,
kolacja i nocleg w okolicy Badajoz (Hiszpania)
œniadanie, zwiedzanie Toledo - stara
stolica Kastylii, msza œw. w katedrze
NMP, Alkazar, dom El Greco, panorama miasta, przejazd do Madrytu, kolacja, wieczorny spacer po mieœcie (Plaza Mayor), nocleg
M−32−PF−18−A−2NP
SANKTUARIA EUROPY
Fatima − Montserrat − Lourdes
− La Salette − Mariazell
œniadanie, zwiedzanie Avila (œw. Teresa), msza œw. w koœciele Karmelitañskim, po po³udniu przejazd do Saragossy (sanktuarium Maryjne), kolacja,
spacer po mieœcie (Plaza del Pilar),
nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice Nostra
Señora del Pilar, przejazd do sanktuarium Maryjnego Montserrat (M.B. patronka Katalonii), nieszpory w opactwie
benedyktyñskim, kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
msza œw. w bazylice NMP, œniadanie,
przejazd do Barcelony, zwiedzanie:
dzielnica gotycka, architektura Gaudiego, wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, kolacja, nocny przejazd do Francji
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w bazylice sanktuarium Maryjnego w La Salette (M.B. P³acz¹ca),
odpoczynek w górach, modlitwa
w miejscu objawieñ, kolacja, procesja
œwiat³a, nocleg
œniadanie, przejazd do Annecy (œw.
Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation (œw. Joanna de Chantal),
spacer po starym mieœcie, kolacja
i nocleg
œniadanie, krótka wizyta w Luzernie
i Genewie, przejazd do Einsiedeln
(sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice (kaplica £aski), kolacja, nocleg
œniadanie, krótka wizyta w Ksiêstwie
Liechtenstein, przejazd w kierunku
bawarskiego sanktuarium Maryjnego
w Altöting (Czarna Madonna), msza
œw. w koœciele œw. Konrada (grób i relikwie), kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
ca³odniowy przejazd w kierunku kraju,
powrót do Katowic
Montserrat
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
53
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kieunku Austrii,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Liechtensteinu - krótka wizyta,
wjazd do Szwajcarii, msza œw. w bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium
Maryjne), zwiedzanie, kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (letnia rezydencja
królów Portugalii) oraz wyprawa na Cabo da Roca (najdalej wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), odpoczynek
nad oceanem, spacer po Lizbonie:
Torre de Belem, klasztor Hieronimitów,
panorama miasta z zamku œw. Jerzego,
kolacja, nocleg
msza œw. w bazylice (kaplica £aski),
œniadanie, zwiedzanie Luzerny i Genewy (kalwinizm) - spacer po mieœcie:
siedziba ONZ, katedra œw. Piotra, Mur
Reformatorów, kolacja i nocleg w Annecy (œw. Franciszek Salezy)
œniadanie, przejazd do Toledo (stara
stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze
NMP, zwiedzanie miasta: Alkazar, klasztor San Juan de Los Reyes, dom El
Greco, panorama miasta, przejazd do
Madrytu, kolacja, spacer po mieœcie
(Plaza Mayor), nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele Nawiedzenia NMP (groby œw. Joanny de
Chantal i œw. Franciszka Salezego),
spacer po starym mieœcie, przejazd do
sanktuarium Maryjnego w La Salette
(M.B. P³acz¹ca), kolacja, modlitwa
w miejscu objawieñ, nocleg
œniadanie, wizyta w katedrze M.B. Almudena, fakultatywnie: czas wolny lub
zwiedzanie muzeum Prado (malarstwo Velazqueza, Goyi, El Greco),
przejazd do Zaragozy (Nostra Señora
del Pilar), msza œw. w bazylice NMP,
kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice NMP,
odpoczynek w otoczeniu Alp, przejazd
do Notre Dame du Laus (sanktuarium
Maryjne), kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuarium
Maryjnego w Montserrat (M.B. patronka Katalonii), msza œw. w bazylice,
przejazd do Barcelony, zwiedzanie:
wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie,
kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy, œniadanie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja, nocleg
œniadanie, Lourdes: nawiedzenie
sanktuarium, msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga krzy¿owa,
szlak œw. Bernadety, kolacja, udzia³
w procesji œwiat³a, nocleg
msza œw. w grocie Massabiele, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek
nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd do Avila (œw. Teresa), zwiedzanie miasta, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w Karmelu, krótka
wizyta w Salamance (miasto uniwersyteckie), przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, droga krzy¿owa, msza œw.
na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel
(wioska rodzinna £ucji, Franciszka
i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró¿añcowa, procesja œwiat³a, nocleg
M−33−PF(5S)−19−A−2NP
SANKTUARIA EUROPY
Fatima − Montserrat − Lourdes
− La Salette − Mariazell
œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Eulalii, spacer po gotyckiej czêœci miasta,
Sagrada Familia, przejazd do Avignon
(miasto papie¿y), kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd przez Cannes
(miasto festiwali) do Nicei, krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Monaco (8 godzin), msza œw. w katedrze, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd przez W³ochy
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele œw. Konrada
(grób, relikwie), zwiedzanie, kolacja,
nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
przejazd do sanktuarium Maryjnego
w Mariazell (Magnum Mater Austria),
nawiedzenie bazyliki NMP, kolacja,
nocleg
msza œw. w kaplicy £aski, œniadanie,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
Zaragoza
54
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Czech, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie), przyjazd do Strassbourga - zwiedzanie,
msza œw. w katedrze NMP, spacer po
starówce (dzielnica „Petit France”), kolacja, nocleg w okolicy
œniadanie, przejazd do Ars (œw. Jan
Maria Vianey) - zwiedzanie sanktuarium, msza œw. w koœciele parafialnym,
kolacja i nocleg w Lyonie
msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd
do Carcassone (œredniowieczna fortyfikacja) - krótka wizyta, przejazd do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja,
udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (rezydencja letnia
królów) i na Cabo da Roca (najbardziej
wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), spacer po Lizbonie: klasztor Hieronimitów, Torre de Belem, panarama
miasta z zamku œw. Jerzego, kolacja,
nocleg w okolicy Badajoz
œniadanie, przejazd do Toledo (stara
stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze
NMP, zwiedzanie miasta: Alkazar, meczet, dom El Greco, przejazd do Madrytu kolacja, spacer po mieœcie (Plaza Mayor), nocleg
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium:
msza œw. w bazylice Niepokalanego
Poczêcia, droga krzy¿owa, szlak œw.
Bernadety, kolacja, udzia³ w procesji
œwiat³a, nocleg
œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w konwencie Karmelitañskim, zwiedzanie miasta: katedra, dom
œw. Teresy, przejazd przez El Escorial
(letnia rezydencja królów hiszpañskich)
- krótka wizyta oraz Dolinê Poleg³ych
(grób gen. Franco), przejazd do Madrytu, wizyta w katedrze M.B. Almudena,
kolacja, wieczorny spacer po starówce,
nocleg
msza œw. w grocie objawieñ
Massabielle, œniadanie, wyjazd do Loyola (œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd na kolacjê i nocleg do
Cangas de Onis
œniadanie, fakultatywnie: czas wolny
lub zwiedzanie muzeum Prado, przejazd do Saragossy (sanktuarium Maryjne), msza œw. w bazylice Nostra Senyora del Pilar, zwiedzanie miasta, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w grocie Covadonga (sanktuarium Maryjne), przejazd do Santiago de Compostella
(grób œw. Jakuba Aposto³a), zakwaterowanie, kolacja, wieczorny spacer po
starówce (tuny), nocleg
œniadanie, przejazd do Montserrat
(sanktuarium Maryjne), msza œw.
w opactwie benedyktyñskim, zakwaterowanie w Barcelonie, zwiedzanie
miasta, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w katedrze œw. Jakuba, zwiedzanie sanktuarium, po po³udniu przejazd do Fatimy (sanktuarium Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
œniadanie, 10.00 uroczysta msza œw.
na placu (data objawieñ - 13 dzieñ miesi¹ca), zwiedzanie sanktuarium: miejsce objawieñ, bazylika (groby Franciszka i Hiacynty), kolacja, ró¿añcowa
procesja œwiat³a, nocleg
œniadanie, droga krzy¿owa, msza œw.
na kalwarii w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna £ucji, Franciszka i Hiacynty), przejazd do Nazare
(sanktuarium Maryjne), zwiedzanie Batalha (wotywny klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, procesja œwiat³a, nocleg
M−34−HP−19−A−1NP
SANKTUARIA EUROPY
Fatima − Santiago de Compostella
− Montserrat − Lourdes − Einsiedeln
Polecamy zabrać:
œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, zwiedzanie Barcelony: Sagrada
Fanilia, Montjuic, obiekty olimpijskie, gotycka starówka, krótki odpoczynek nad
morzem, przejazd do Avignon (miasto
papie¿y) - krótka wizyta, kolacja i nocleg
œniadanie, przejazd do Annecy (œw.
Franciszek Salezy), msza œw. w koœciele Visitation, przejazd do Einsiedeln
(sanktuarium Maryjne), kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice w Einsiedeln, krótki postój w Liechtenstein,
przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), wizyta w koœciele œw. Konrada
(grób, relikwie), zwiedzanie, kolacja,
nocleg
œniadanie, po mszy œw. w kaplicy M.B.
(Czarna Madonna), przejazd do kraju,
powrót do Katowic
Sintra
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
55
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku Austrii,
nocny przejazd
Gwadalkiwir, przejazd do sanktuarium
Maryjnego Nuestra Senyora del Roccio, kolacje i nocleg w okolicy
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do Liechtenstein - krótka wizyta,
przejazd do Szwajcarii, msza œw. w bazylice NMP w Einsiedeln (sanktuarium
Maryjne) - zwiedzanie, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium,
nawiedzenie klasztoru La Rabida,
zwiedzanie minibusami (taxi 1500 PTS)
Gibraltaru - skalnego cypla Wielkiej
Brytanii, kolacja, nocleg w La Linea
msza œw. w bazylice (kaplica £aski),
œniadanie, przejazd przez Luzernê
i Genewê (kalwinizm) - spacer po mieœcie, degustacja serów Gruyeres, kolacja i nocleg w Annecy (œw. Franciszek
Salezy)
œniadanie, ca³odniowy odpoczynek nad
Morzem Œródziemnym (okolice Torremolinos), degustacja wina Malagi, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele Nawiedzenia NMP (grób œw. Joanny de
Chantal), spacer po mieœcie, ca³odniowy przejazd do Lourdes (sanktuarium
Maryjne), kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga
krzy¿owa, czas wolny (baseny), kolacja, rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca
w procesji œwiat³a, nocleg
msza œw. w grocie Massabielle, œniadanie, przejazd do Loyola (œw. Ignacy)
- nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, kolacja
(grill), nocny przejazd do Portugalii
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w sanktuarium w Nazare,
krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B.
Zwyciêskiej), nawiedzenie sanktuarium
Maryjnego w Fatimie, zakwaterowanie,
kolacja, modlitwa ró¿añcowa, procesja
œwiat³a, nocleg
œniadanie, droga krzy¿owa, msza œw.
na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ
Anio³a - Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel (wioska rodzinna £ucji, Franciszka i Hiacynty), kolacja, modlitwa
ró¿añcowa, procesja œwiat³a, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Lizbony - zwiedzanie:
Torre de Belem, klasztor Hieronimitów,
zamek œw. Jerzego, przejazd na kolacjê i nocleg do Sewilli
œniadanie, zwiedzanie katedry w Sewilli, msza œw. w bazylice M.B. Macarena,
park Marii Luizy, rejs statkiem po rz.
M−35−HP−20−A−2NP
HISZPANIA
− PORTUGALIA
œniadanie, zwiedzanie ogrodów i pa³acy Alhambry, msza œw. w katedrze
(groby królów hiszpañskich), kolacja
i nocleg w Grenadzie, wieczór z muzyk¹ flamenco
œniadanie, zwiedzanie Kordowy: Alkazar, meczet, przejazd do Toledo (stara
stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze
NMP, zwiedzanie miasta: dom El Greco, koœció³ San Juan de Los Reyes, panorama miasta, kolacja, nocleg w Madrycie
œniadanie, zwiedzanie Madrytu: fakultatywnie czas wolny lub muzeum Prado, msza œw. w katedrze M.B. Almudena, przejazd do Zaragozy (Nostra Senyora del Pilar), kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Montserrat
(sanktuarium Maryjne), msza œw.
w opactwie benedyktyñskim (M.B. patronka Katalonii), przyjazd do Barcelony: spacer po gotyckiej starówce,
wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, krótki odpoczynek nad morzem Lloret de Mar, przejazd do Francji,
zwiedzanie Avignon (miasto papie¿y),
kolacja i nocleg
œniadanie, przejazd do Cannes, Nicei,
krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco, msza œw.
w katedrze, kolacja, nocleg w okolicy
Genui
œniadanie, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele
œw. Konrada, kolacja, nocleg
œniadanie, po mszy œw. w kaplicy £aski,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
Kordowa
56
Szlak południowy
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, wyjazd w kierunku Czech, msza œw.
w sanktuarium Svata Hora (M.B. Nieustaj¹cej Pomocy), kolacja i nocleg
w okolicy granicy niemieckiej
(wioska rodzinna £ucji, Franciszka
i Hiacynty), zwiedzanie Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, modlitwa ró¿añcowa, procesja œwiat³a, nocleg w Fatimie
œniadanie, przejazd przez Niemcy do
Francji, przybycie do Strassbourga,
zwiedzanie: pa³ac Rady Europy, dzielnica Petit France, msza œw. w katedrze
NMP, kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, wyjazd do Sintry (rezydencja letnia
królów) i na Cabo da Roca (najbardziej
wysuniêty na zachód przyl¹dek Europy), spacer po Lizbonie: klasztor Hieronimitów, Tore Belem, koœció³ œw. Antoniego (dom rodzinny), przejazd w kierunku Hiszpanii, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Taizé (wspólnota ekumeniczna), msza œw. w kaplicy,
kolacja we wspólnocie Taizé (skromne
warunki), udzia³ w modlitwie wieczornej
wspólnoty, nocleg w Paray le Monial
(sanktuarium NSPJ)
œniadanie, msza œw. w kaplicy objawieñ
(œw. Ma³gorzata Alacoque), zwiedzanie
romañskiej bazyliki, krótki pobyt w Cluny (ruiny opactwa benedyktyñskiego),
nawiedzenie sanktuarium w Ars (œw.
Jan Maria Vianey), przejazd do Lyonu,
kolacja i nocleg w seminarium œw. Jana
Maria Vianey (uwaga! prosimy zabraæ
przeœcierad³a)
msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd
przez Carcassone (œredniowieczna
fortyfikacja) - krótka wizyta, do Lourdes (sanktuarium Maryjne), kolacja,
modlitwa ró¿ancowa z procesja œwiat³a,
nocleg
œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: m³yn, dom rodzinny, ciemnica,
pobyt w sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga
krzy¿owa, czas wolny (baseny), kolacja, procesja œwiat³a, nocleg
msza œw. w grocie objawieñ Massabielle, œniadanie, wyjazd do Loyola
(œw. Ignacy) - nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, przejazd na kolacjê i nocleg do
Covadonga (sanktuarium Maryjne)
Fatima − Santiago de Compostella
− Montserrat − Lourdes − La Salette
Polecamy zabrać:
œniadanie, przejazd do Avila (œw. Teresa), msza œw. w Karmelu, zwiedzanie
miasta, przejazd przez El Escorial,
krótka wizyta i Dolinê Poleg³ych (grób
gen. Franco), zwiedzanie Madrytu (katedra M.B. Almudena), kolacja, nocleg
œniadanie, fakultatywnie: czas wolny
lub wizyta w muzeum Prado (malarstwo Goyi, Velazqueza), przejazd do
Zaragozy (sanktuarium Maryjne),
msza œw. w bazylice Nostra Senyora
del Pilar, zwiedzanie miasta, kolacja,
nocleg
œniadanie, przejazd do opactwa Benedyktyñskiego Montserrat, msza œw.
w bazylice (M.B. patronka Katalonii),
przejazd do Barcelony, zwiedzanie miasta: wzgórze Montjuic, obiekty olimpijskie, gotycka starówka, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie Barcelony:
msza œw. w katedrze œw. Eulalli, Sagrada Familia (A. Gaudi), odpoczynek nad
morzem, kolacja i nocleg w Avignon
(miasto papie¿y)
œniadanie, zwiedzanie Avignon, msza
œw. w katedrze Notre Dame, przejazd
do La Salette (sanktuarium Maryjne),
zwiedzanie, kolacja, udzia³ w procesji
œwiat³a, nocleg
œniadanie, msza œw. u grobu œw. Jakuba, przejazd do Fatimy (sanktuarium
Maryjne), kolacja, udzia³ w procesji
œwiat³a, nocleg
œniadanie, msza œw. w bazylice, przejazd do Turynu (ca³un) - zwiedzanie,
kolacja i nocleg w okolicy Werony
œniadanie, droga krzy¿owa, msza œw.
na kalwarii w kaplicy œw. Stefana, modlitwa w miejscach objawieñ Anio³a Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel
SANKTUARIA EUROPY
œniadanie, zwiedzanie Toledo (stara
stolica Hiszpanii): msza œw. w katedrze
NMP, klasztor San Juan de Los Reyes,
dom El Greco, przejazd do nowej stolicy - Madryt, kolacja, spacer po mieœcie
- Plaza Mayor, nocleg
œniadanie, msza œw. w grocie Covadonga, przejazd do Santiago de
Compostella (grób œw. Jakuba
Aposto³a), zwiedzanie sanktuarium,
kolacja, nocleg
œniadanie, 10.00 udzia³ w uroczystej
mszy œw. (data objawieñ - 13 dzieñ
miesi¹ca), zwiedzanie sanktuarium, kolacja i nocleg w Fatimie
M−36−HP−21−A−BNP
œniadanie, krótki postój nad jez. Garda
w Sirmione, przejazd w kierunku Niemiec do Altöting (sanktuarium Maryjne), zakwaterowanie, msza œw. w koœciele œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja, nocleg
œniadanie, po mszy œw. w kaplicy M.B.,
przejazd do kraju, powrót do Katowic
Avila
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
57
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. przejazd w kierunku Austrii,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
co, koœció³ San Juan de Los Reyes, panorama miasta, spacer po mieœcie
(Plaza Mayor), kolacja, nocleg w Madrycie
œniadanie (we w³asnym zakresie), modlitwa we wspólnocie Taizé, msza œw.
w kaplicy, kolacja (wspólnotowa), nocleg w Paray le Monial (sanktuarium
NSPJ)
œniadanie, zwiedzanie Madrytu: fakultatywnie czas wolny lub zwiedzanie
muzeum Prado (malarstwo Goyi, El
Greco), msza œw. w katedrze M.B. Almudena, przejazd do Zaragozy (Nostra Senyora del Pilar), kolacja, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ (œw.
Ma³gorzata Alacoque), œniadanie, ca³odniowy przejazd Lourdes (sanktuarium
Maryjne), kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie œladami œw. Bernadety: dom rodzinny, ciemnica, nawiedzenie sanktuarium: msza œw. w bazylice Niepokalanego Poczêcia, droga
krzy¿owa, czas wolny (baseny), kolacja, rozwa¿anie tajemnic Ró¿añca
w procesji swiat³a, nocleg
SANKTUARIA EUROPY
Hiszpania − Portugalia
(Północ − Południe)
œniadanie, przejazd do Montserrat
(sanktuarium Maryjne), msza œw.
w opactwie benedyktyñskim (M.B. patronka Katalonii), przejazd do Barcelony - zwiedzanie: wzgórze Montjuic, architektura Gaudiego, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele œw. Jakuba, spacer po gotyckiej starówce,
przejazd do Francji, zwiedzanie Avignon (miasto papie¿y), kolacja i nocleg
msza œw. w grocie Massabielle, œniadanie, przejazd do Loyola (œw. Ignacy)
- nawiedzenie sanktuarium, odpoczynek nad Zatok¹ Biskajsk¹, kolacja
i nocleg w okolicy Cangas de Onis
œniadanie, przejazd do Cannes, Nicei,
krótka wizyta w fabryce perfum, zwiedzanie Ksiêstwa Monaco, msza œw.
w katedrze, kolacja, nocleg w okolicy
Genui
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
Maryjnym w Covadonga (grota), przejazd do Santiago de Compostella
(grób œw. Jakuba Aposto³a), zakwaterowanie, kolacja, spacer po starym mieœcie (tuny), nocleg
œniadanie, przejazd do Altöting (sanktuarium Maryjne), msza œw. w koœciele
œw. Konrada (grób, relikwie), kolacja,
nocleg
œniadanie, msza œw. w katedrze œw.
Jakuba - zwiedzanie, przejazd przez
Barcelos (koguciki) do Fatimy (sanktuarium Maryjne), krótka wizyta w Batalha (klasztor M.B. Zwyciêskiej), kolacja, Ró¿aniec z procesj¹, nocleg
M−37−HP−20−A−1NP
œniadanie, po mszy œw. w kaplicy £aski
przejazd do kraju, powrót do Katowic
œniadanie, droga krzy¿owa, msza œw.
na kalwarii fatimskiej w kaplicy wêgierskiej, modlitwa w miejscach objawieñ Loca de Cabesu, wizyta w Aljustrel
(wioska rodzinna £ucji, Franciszka
i Hiacynty), kolacja, modlitwa ró¿añcowa, procesja œwiat³a, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Lizbony - zwiedzanie:
Torre de Belem, klasztor Hieronimitów,
zamek œw. Jerzego, przejazd na kolacjê i nocleg do Sewilli
œniadanie, zwiedzanie katedry w Sewilli, msza œw. w bazylice M.B. Macarena,
Park Marii Luizy, rejs statkiem po rzece
Gwadalkiwir, przejazd do La Linea,
kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie minibusami (taxi 1500 PTS) Gibraltaru skalny cypel Wielkiej Brytanii, kolacja,
nocleg w Torremolinos
œniadanie, msza œw., ca³odniowy odpoczynek nad Morzem Œródziemnym, degustacja wina Malagi, kolacja i nocleg
w Grenadzie, wieczór z muzyk¹ flamenco
œniadanie, zwiedzanie ogrodów i pa³acy Alhambry, msza œw. w katedrze
(groby królów hiszpañskich), zwiedzanie Kordowy: Alkazar, meczet, kolacja,
nocleg
œniadanie, przejazd do Toledo (stara
stolica Hiszpanii), msza œw. w katedrze
NMP, zwiedzanie miasta: dom El Gre-
58
Santiago de Compostella
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
do Dublina, kolacja, spacer po dzielnicy Temple Bar, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie stolicy: katedra œw. Patryka, Browar Guinessa (fakultatywnie), przejazd do Armagh (katedra œw. Patryka), kolacja
i nocleg w stolicy Irlandii Pó³nocnej Belfast
leg w Waterford (cudowny figura Matki
Bo¿ej)
msza œw. w kaplicy, œniadanie, przejazd
do Dublina, przelot z Dublina do Polski, transfer do Katowic
M−38−IR−07−S−BNP
IRLANDIA
œniadanie, spacer po mieœcie, przejazd
na groble Olbrzyma, przejazd do
Knock (sanktuarium Maryjne) - msza
œw. w kaplicy objawieñ, kolacja, udzia³
w procesji œwiat³a, nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, wyprawa na górê œw. Patryka - Croagh Patrock (uwaga! zabieramy dobre obuwie), przejazd do Westport, zwiedzanie sanktuarium w Knock
- msza œw. w kaplicy, kolacja, procesja
œwiat³a, nocleg
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd przez Limerick nad klify
Moheru (ska³y wapienne), krótki postój
w pobli¿u œwiêtej wyspy œw. Patryka
(czyœciec) na jez. Lough Derg, przejazd
malownicz¹ pêtla Kerry (pojezierze),
kolacja, nocleg w okolicy Killarney
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
Maryjnym w Melleray (grota Lourdzka),
nawiedzenie dominikañœkiego koœcio³a
NMP w Cork (figura Matki Bo¿ej)
i sanktuarium Ballspitlle, zwiedzanie
Cashel (zamek, krzy¿ œw. Patryka), wizyta w fabryce kryszta³ów, kolacja, noc-
Krzyże Irlandzkie
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
msza œw. w kaplicy objawieñ, œniadanie, przejazd do Irlandii Po³nocnej groble Olbrzyma, kolacja i nocleg
w Armagh (katedra œw. Patryka)
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w Banneaux (sanktuarium
Maryjne), kolacja, nocleg w okolicy Calais
œniadanie, nawiedzenie katedry, przejazd do Belfast - spacer po mieœcie,
przejazd do DownPatrick (miasto œw.
Patryka) - msza œw., przejazd do Dublina, kolacja, spacer po dzielnicy Temple
Bar, nocleg
œniadanie, msza œw., przeprawa promowa z Calais do Dover (fort), ca³odniowy przejazd w kierunku promu do
Irlandii, przeprawa promowa do Roslare, kolacja, nocleg w Waterford (cudowny figura Matki Bo¿ej)
œniadanie, wizyta w fabryce kryszta³ów,
zwiedzanie Cashel (zamek, krzy¿ œw.
Patryka), msza œw. w sanktuarium Maryjnym w Melleray (grota Lourdzka),
nawiedzenie dominikañœkiego koœcio³a
NMP w Cork (figura Matki Bo¿ej)
i sanktuarium Ballspitlle, kolacja, nocleg w okolicy Killarney
œniadanie, przejazd malownicz¹ pêtl¹
Kerry (pojezierze), krótki postój w pobli¿u œwiêtej wyspy œw. Patryka (czyœciec) - nad jez. Lough Derg, przejazd
przez Limerick nad Klify Moheru (ska³y wapienne), przejazd do Knock
(sanktuarium Maryjne), zwiedzanie, kolacja, udzia³ w procesji œwiat³a, nocleg
M−39−IR−12−A−2NP
IRLANDIA
œniadanie, msza œw., wizyta w katedrze
œw. Patryka, zwiedzanie miasta, przeprawa promowa do Holy Head, zwiedzanie wyspy Anglesey (south sack),
kolacja i nocleg w okolicy Snowdonii
œniadanie, przejazd w kierunku Londynu - objazd autobusem po mieœcie,
msza œw. w sanktuarium Maryjnym
w Aylesford (relikwie œw. Szymona
Stock), kolacja i nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, msza œw. w kaplicy, przejazd
do Dover, przeprawa promowa, kolacja
(we w³asnym zakresie), nocny przejazd
przez Niemcy
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do kraju, powrót do Katowic
œniadanie, wyprawa na górê œw. Patryka - Croagh Patrock (uwaga! zabieramy dobre obuwie), przejazd do Westport, msza œw. w sanktuarium, kolacja,
procesja œwiat³a, nocleg
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
59
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. wyjazd w kierunku Niemiec,
kolacja (we w³asnym zakresie), nocny
przejazd
œniadanie (we w³asnym zakresie),
msza œw. w sanktuarium Maryjnym
w Kevelaer, promem z Hoek van Holland do Harwich, kolacja i nocleg
w okolicy Cambridge
œniadanie, zwiedzanie Cambridge
(miasto uniwersyteckie), przejazd do
Walsingham (sanktuarium Maryjne
Anglii), msza œw., kolacja i nocleg
œniadanie, msza œw. w Lincoln (katedra), przejazd do Yorku (katedra), przejazd do Szkocji, ruiny opactwa Melrose,
przejazd grobl¹ na œwiêt¹ wyspê Lindisfarne (biskup Aiden), kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie Edynburga: stare miasto, katedra, królewska Mila, zamek, przejazd w okolice Inverness, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd wzd³u¿ jez. Loch
Ness, przejazd w okolice Glasgow
(pojezierze), msza œw. w sanktuarium
Maryjnym w Carfin (grota Lourdzka),
kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd na wyspê Anglesey,
msza œw. w Bangor, przeprawa promowa z Holy Head do Dublina, kolacja,
spacer po dzielnicy Temple Bar, nocleg
msza œw. w kaplicy, œniadanie, zwiedzanie sanktuarium, wyprawa na górê
œw. Patryka, przejazd w kierunku Killarney, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd petl¹ Kerry, msza
œw. w sanktuarium Maryjnym w Ballispittle (grota Lourdzka), modlitwa
w koœciele NMP w Cork, fabryka kryszta³ów w Waterford, kolacja i nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
Maryjnym w Aylesford (relikwie œw.
Szymona Stock), wizyta w Cantebury
(œw. Augustyn), przejazd do Dover,
przeprawa promowa, kolacja (we w³asnym zakresie), nocny przejazd
do Acapulco (kurort nad oceanem
Spokojnym), pokaz skoków do wody ze
ska³y Quebrada, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Cuernavca miasto wiecznej wiosny, Morella (koœció³ œw. Bart³omieja) i do Patzacuaro,
msza œw. w bazylice M.B. Uzdrowienia, kolacja i nocleg w Taxco (miasto
srebra)
œniadanie, Taxco: zwiedzanie najpiêkniejszego kolonialnego miasta, msza
œw. w koœciele Santa Prisca, przejazd
Polecamy zabrać:
œniadanie, msza œw., zwiedzanie Londynu: Tower of London, katedra œw.
Paw³a, Parlament, Pa³ac Buckingham,
City, kolacja, nocleg
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
do Meksyku (via Londyn/Amsterdam),
zakwaterowanie, kolacja, nocleg w Mexico City - stolica Meksyku
œniadanie, wizyta w Tepotzotlan, msza
œw. w koœciele œw. Ksawerego, przejazd do Tuli - zaginionej cywilizacji Tolteków (pos¹gi atlantów), zwiedzanie historycznego miasta Queretaro, powrót
do Meksyku, rejs po p³ywaj¹cych ogrodach Xochimilco, kolacja, nocleg
WIELKA BRYTANIA
− IRLANDIA
œniadanie, msza œw., zwiedzanie
Oxford (miasto uniwersyteckie), krótka
wizyta w Windsord (zamek królewski),
przejazd do Londynu, kolacja, nocleg
œniadanie (we w³asnym zakresie), przejazd do kraju, powrót do Katowic
œniadanie, wycieczka do Teotihuacan
(piramida S³oñca i Ksiê¿yca) - centrum
kultury prekolumbijskiej, msza œw.
w sanktuarium œw. Bartolo Naucalpan
(M.B. Pocieszenia), zwiedzanie stolicy:
katedra, pa³ac prezydencki, plac Konstytucji, kolacja, nocleg
M−40−IA−15−P−2NP
œniadanie, msza œw. w kaplicy, przeprawa promowa do Anglii, przejazd do St.
David (katedra patrona Walii), przejazd
do sanktuarium Maryjnego w Glastonburry, przejazd do Stonehenge, kolacja
i nocleg
œniadanie, zwiedzanie Dublina: katedra œw. Patryka, Browar Guinessa (fakultatywnie), przejazd do Knock (sank-
œniadanie, przejazd do sanktuarium
Maryjnego w Guadelupe - msza œw.
w bazylice (M.B. patronka Meksyku
i Ameryki), zwiedzanie sanktuarium,
zwiedzanie najwiêkszego miasta œwiata Meksyk D.F.: muzeum antropologiczne, kolacja, nocleg
60
tuarium Maryjne) - msza œw., kolacja,
procesja œwiat³a, nocleg
œniadanie, odpoczynek w „perle” Pacyfiku, rejs po zatoce, przelot do stanu
Chiapas, wyjazd do Kanionu El Sumidero, sp³yw ³odziami, wizyta w indiañskiej wiosce San Juan Chamula, przejazd do San Cristobal de las Casas
(targ indiañski), msza œw. w koœciele
San Domingo, kolacja, nocleg
M−41−MK−12−S−BNP
MEKSYK
M.B. z Guadelupe − patronka Ameryki
œniadanie, msza œw., przejazd nad wodospady Aqua Azul (zespó³ kaskad na
rzek¹ Tulija), zwiedzanie prekolumbijskiego Palenque (ruiny miasta Majów),
kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie Uxmal - m.in.
œwi¹tynia Wró¿bity, pa³ac ¯ó³wi, przejazd do Meridy, msza œw., kolacja
i nocleg
œniadanie, zwiedzanie miasta Majów
(na liœcie UNESCO) - Chicken Itza
(œwi¹tynie, obserwatorium), przejazd
do kurortu Cuncun nad Morzem Karaibskim, msza œw., kolacja i nocleg
msza œw., œniadanie, odpoczynek nad
morzem, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot via Mexico, Amsterdam/Londyn do Polski, transfer do Katowic
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, transfer na lotnisko, przelot do Meksyku, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie miasta Majów Chicken Itza, przejazd do Cuncun,
msza œw., kolacja i nocleg
œniadanie, nawiedzenie sanktuarium
Maryjnego w Guadelupe - msza œw.
w bazylice NMP, zwiedzanie miasta
Meksyk D.F., kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, odpoczynek nad
morzem, kolacja, nocleg
œniadanie, wycieczka do Teotihuacan (piramida S³oñca i Ksiê¿yca), msza œw.
w sanktuarium œw. Bartlolo Naucalpan,
zwiedzanie Meksyk D.F.: katedra,
pa³ac prezydencki, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Cuernavca,
Morella (koœció³ œw. Bart³omieja) i do
Patzacuaro, msza œw. w bazylice M.B.
Uzdrowienia, kolacja i nocleg w Taxco
œniadanie, zwiedzanie Taxco (miasto
srebra): koœció³ Santa Prisca - msza
œw., przejazd do Acapulco (kurort), pokaz skoków do wody ze ska³y Quebrada, kolacja, nocleg
œniadanie, odpoczynek, przelot do stanu
Chiapaz, Kanion El Sumidero, sp³yw ³odziami, wizyta w indiañskiej wiosce San
Juan Chamula, przejazd do San Cristobal de las Casas, msza œw. w koœciele
San Domingo, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, przejazd nad wodospady Aqua Azul, (zespó³ kaskad na
rz. Tulija), zwiedzanie Palenque (ruiny
miasta Majów), kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuarium w El
Cobre (M.B. Mi³osierdzia - patronka Kuby), msza œw. w bazylice, wizyta w Parku Baconao, kolacja i nocleg w Santiago
œniadanie, przejazd do Baracoa, zwiedzanie: muzeum Matachin, koœcio³
Zwiastowania NMP - msza œw., odpoczynek nad morzem, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie miasta, przejazd
do Trinidad - zwiedzanie, msza œw.,
pla¿owanie, kolacja, wieczór z sals¹,
nocleg
msza œw., œniadanie, wizyta w hodowli
krokodyli w Guama, przejazd do Hawany stolicy Kuby, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, zwiedzanie Hawany, przelot do Meksyk D.F., kolacja,
nocleg
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
samolotem (via Franfurt/Londyn) do
Nowego Jorku, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie Nowego Jorku: Statua Wolnoœci, Manhattan
- Wall Street, Broadway, katedra œw.
Patryka, Central Park, Rockefeller Center, Times Square, kolacja, spektakl muzyczny na Broadway, nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium œw.
Bartolo Naucalpan (M.B. Pocieszenia),
zwiedzanie stolicy: katedra, pa³ac prezydencki, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele polskim
(72 street), zwiedzanie: siedziba ONZ,
muzeum National of History, Empire
State Building, przejazd do New Jersey, kolacja, nocleg
M−43−UM−14−S−BNP
MEKSYK − USA
œniadanie, przejazd do Doylestown PA
- amerykañskiej Czêstochowy, msza
œw. w koœciele wybudowanym na Milenium Chrztu Œwiêtego, przejazd do
stolicy USA - Washington DC, kolacja,
nocleg
œniadanie, przejazd do Cuernavca (miasto wiecznej wiosny) i Morella (koœció³ œw. Bart³omieja), Patzacuaro,
msza œw. w bazylice M.B. Uzdrowienia,
kolacja i nocleg w Taxco (miasto srebra)
œniadanie, msza œw. w kaplicy polskiej
bazyliki M.B. Niepokalanie Poczêtej
(narodowe sanktuarium USA), zwiedzanie stolicy: Kapitol, pomnik G. Washingtona, mauzoleum Lincolna, Bia³y Dom,
grób Kennediego, przejazd ko³o Pentagonu, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie najpiêkniejszego
kolonialnego miasta: koœció³ Santa Prisca - msza œw., przejazd do Acapulco
(kurort), pokaz skoków do wody ze ska³y Quebrada, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Filadelfi, msza
œw. w koœciele œw. Jana Kantego, zwiedzanie miasta: Dzwon Wolnoœci, dom
Tadeusza Koœciuszki, katedra, kolacja
i nocleg w New York City
œniadanie, msza œw., ca³odniowy odpoczynek na pla¿y, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., czas wolny na zakupy, przejazd na lotnisko, przelot do
Polski
msza œw., œniadanie, transfer na lotnisko, przelot do Nowego Jorku, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
Polecamy zabrać:
msza œw., œniadanie, przejazd przez
Holguin do Camaguey, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., przejazd na lotnisko, przelot (via Amsterdam/Londyn)
do Polski
œniadanie, nawiedzenie narodowego
sanktuarium Matki Bo¿ej patronki Ameryki w Guadelupe - msza œw. w bazylice, przejazd do Teotihuacan (piramida
S³oñca i Ksiê¿yca), kolacja i nocleg
w Mexico City
MEKSYK − KUBA
msza œw., œniadanie, przelot z Cuncun
na Kubê do Hawany, przelot do Santiago de Cuba, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie
Uxmal: œwi¹tynia Wró¿bity, pa³ac Zó³wi, kolacja i nocleg w Meridzie
œniadanie, odlot do Mexico City - stolicy Meksyku, zakwaterowanie, odpoczynek, msza œw., kolacja, nocleg
M−42−KM−18−S−BNP
Polecamy zabrać:
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
61
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
samolotem (via Franfurt/Londyn) do
Montrealu, przejazd w kierunku Qubec, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do narodowego
sanktuarium Kanady St. Madleine du
Cap (M.B. Przyl¹dkowa) - za³o¿one
przez Bractwo Ró¿añcowe, msza œw.
w koœciele Notre Dame du Cap, przejazd do Qubec, zwiedzanie: Cytadela
na Cup Diamond, spacer po najstarszej
czêœci miasta - plac Royal, kaplica Anny (sanktuarium œw. Anny de Beaupre),
kolacja, nocleg nad rozlewiskiem rzeki
œw. Warzyñca w Riviera de Loup
œniadanie, przejazd do Montrealu,
zwiedzanie starego miasta: neogotycka
katedra Notre Dame, muzeum sztuki
bizantyjskiej, dzielnica olimpijska, kaplica Notre Dame de Bonsecours (M.B.
Dobrej Rady), ratusz, wjazd na Mount
Royal - panorama miasta, msza œw.
w sanktuarium œw. Józefa (patron Kanady), po po³udniu przejazd do Ottawy,
spektakl „œwiat³o-dŸwiêk” przed Parlamentem, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie stolicy, zmiana
warty przed Parlamentem, przejazd do
Wilna ko³o Barry’s Bay (pierwsze osadnictwo polskie), modlitwa w kaplicy
M.B. Czêstochowskiej, msza œw.
w oœrodku franciszkañskim, wizyta
w Bacroft (mineralogiczna stolica Kanady), przejazd do Coubourga, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Torronto, msza
œw. w polskim koœciele w Mississauga,
zwiedzanie miasta: CN Tower (najwy¿sza w œwiecie - 447 m), Parlament, katedra œw. Micha³a, ratusz, nowoczesna
architektura Skyline, œwiatowe centru
handlowe Batton’s Centre, kolacja,
nocleg
œniadanie, przejazd do Niagara Falls,
wodospad Maid of Mist (punkt widokowy po stronie kanadyjskiej), przejazd kolejk¹ linow¹ nad nurtami rzeki
Niagara, przejazd przez Rainbow
Bridge do USA (punkt widokowy - Horse Falls - koñska podkowa) i Bridal Veils Falls (welon panny m³odej), przejazd do Lewiston NJ, msza œw.
w sanktuarium M.B. Fatimskiej, kolacja i nocleg w okolicy
œniadanie, przejazd do Lancaster Gottysburga (miejsc walk wojny domowej), przejazd dolin¹ rzeki Shen-
62
nandouh, Blue Ridg Mountains, msza
œw., przejazd do Washington DC - stolica USA, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w kaplicy polskiej
bazyliki M.B. Niepokalanie Poczêtej
(narodowe sanktuarium USA), zwiedzanie: Kapitol, pomnik G. Washingtona, mauzoleum Lincolna, pomnik weteranów wojny wietnamskiej, Bia³y Dom,
grób Kennediego, przejazd ko³o Pentagonu, kolacja, nocleg
M−44−UK−16−S−BNP
USA − KANADA
œniadanie, przejazd do Filadelfi, msza
œw. w koœciele œw. Jana Kantego, zwiedzanie miasta: Congress Hall (Dzwon
Wolnoœci), dom Tadeusza Koœciuszki,
katedra œw. Piotra i Paw³a, kolacja
i nocleg
œniadanie, Muzeum Franklina (trójwymiarowe kino IMAX), przejazd do Doylestown PA (amerykañska Czêstochowa), msza œw. w koœciele wybudowanym na Milenium Chrztu Œwietego,
zwiedzanie, kolacja i nocleg w okolicy
New York City
œniadanie, msza œw., zwiedzanie Nowego Jorku: Statua Wolnoœci, Manhattan - Wall Street, World Trade Center, dzielnica chiñska, Broadway, katedra œw. Patryka, Central Park, Rockefeller Center, Times Square, kolacja,
spektakl muzyczny (w miarê mo¿liwoœci na Broadwayu)
œniadanie, msza œw. w koœciele polskim
(72 street), zwiedzanie: siedziba ONZ,
Muzeum National of History, Empire
State Building, przejazd do New Jersey, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie West Point,
przejazd do Connecticut, msza œw.
w Attleborow (amerykañskie La Salette), krótka wizyta w Atlantic City (kasyna), kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie Bostonu: Old
State Hall, msza œw. w katedrze NMP,
przejazd do Montpellier, kolacja,
nocleg
œniadanie, przejazd do Montrealu,
msza œw., czas wolny na zakupy, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., przejazd na lotnisko, przelot do Polski (via Frankfurt/Londyn), transfer do Katowic
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
Polecamy zabrać:
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
samolotem (via Franfurt) do Bogoty stolicy Kolumbii, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
œniadanie, zwiedzanie miasta Wielkiej
Granady: pa³ace, koœcio³y i klasztory,
msza œw., kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd przez Kordyliery
do Chiquinquira (sanktuarium Maryjne
Kolumbii), msza œw. przed obliczem
M.B. Ró¿añcowej w bazylice NMP, kolacja i nocleg w Bogocie
œniadanie, przelot do Ekwadoru do
miasta Quito, zwiedzanie miasta u stóp
wulkanu Pichincha: Plaza Mayor, katedra, msza œw., kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w sanktuarium
M.B. £askawej (patronka Ekwadoru),
przelot do Limy stolicy Peru, zakwaterowanie, zwiedzanie peruwiañskiego
muzeum z³ota, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w koœciele œw.
Ró¿y (grób œwiêtej zwanej pierwszym
kwiatem Ameryki), zwiedzanie prekolumbijskich miast: Puruchuco i Pachacamac, kolacja i nocleg w Limie
œniadanie, przejazd do stolicy, przelot
do Buenos Aires (Argentyna), zakwaterowanie, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do Lujan (narodowe sanktuarium Maryjne Argentyny) msza œw. w bazylice, powrót do Buenos Aires, zwiedzanie, kolacja, nocleg
M−45−AS−14−S−BNP
AMERYKA
POŁUDNIOWA
œniadanie, msza œw., przelot do Iguaco
- s³ynny zespó³ wodospadów w Sierra
de Mar, kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw. w misji Jezuitów,
przelot do Rio de Janeiro, zakwaterowanie, wjazd na statuê Christo Rei
(700 m), panorama miasta, pla¿owanie, kolacja z samb¹, nocleg
Polecamy zabrać:
œniadanie, przejazd do Aparecidy (narodowe sanktuarium Maryjne), msza
œw. w bazylice NMP, przejazd na kolacjê i nocleg do Rio de Janeiro
œniadanie, msza œw., zwiedzanie Rio
de Janeiro, odpoczynek nad morzem,
kolacja, nocleg w San Paulo
msza œw., œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski
œniadanie, przelot do stolicy Boliwii La
Paz, przejazd do Copacabana (sanktuarium Maryjne) nad jez. Titicaca,
msza œw. w bazylice Virgen Morena del
Lago, kolacja, nocleg
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
samolotem (via Franfurt) do Salvador,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg
œniadanie, Salvador: zwiedzanie barokowego miasta (175 koœcio³ów), msza
œw., kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie okolicy - krótka wizyta w miastach: Cachoeira i Santo Amaro, przelot do Manaus
(Amazonia), zakwaterowanie, kolacja
i nocleg
msza œw., œniadanie, niezwykle malowniczy sp³yw ³odzi¹ po rzece Negro,
nocleg w d¿ungli, kolacja, nocleg
œniadanie, wjazd na statuê Christo Rei
(700 m) - panorama miasta, msza œw.,
pla¿owanie, kolacja z samb¹, nocleg
œniadanie, przejazd do Aparecidy (narodowe sanktuarium Maryjne), msza
œw. w bazylice, przejazd na kolacjê
i nocleg do San Paulo
M−46−BR−12−S−BNP
BRAZYLIA
Wyspa prawdziwego Krzyża
msza œw., œniadanie, zwiedzanie San
Paulo i okolicy, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski
Polecamy zabrać:
msza œw., œniadanie, wêdrówki po
d¿ungli wœród egzotycznej roœlinoœci
Amazonii, powrót ³odzi¹ do Manaus,
kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, Manaus (serce
Amazonii) zwiedzanie miasta s³ynacego z handlu kauczukiem, przelot do stolicy pañstwa Brasil, zakwaterowanie,
kolacja, nocleg
œniadanie, msza œw., zwiedzanie stolicy, przelot do Rio de Janeiro, zakwaterowanie, spacer nad oceanem, kolacja,
nocleg
œniadanie, zwiedzanie miasta: katedra,
klasztory, koœcio³y, pa³ace (barok),
msza œw., odpoczynek nad morzem,
kolacja, nocleg
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0
63
S A N K T U A R I A M A RY J N E
zbiórka przy AVE w Katowicach, modlitwa w Oœwiêcimiu (cela œmierci œw.
Maksymiliana Kolbe), przejazd do Niepokalanowa, msza œw. w bazylice,
zwiedzanie sanktuarium, kolacja i nocleg w okolicy
msza œw., œniadanie, transfer na lotnisko, przelot samolotem do Tokyo - stolicy Japonii, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, zwiedzanie Tokyo: zabytkowe œwi¹tynie i parki, pa³ac
cesarski z XIX w., rezydencja shogunów, kolacja, wizyta w dzielnicy Ginza,
nocleg
œniadanie, przejazd do Akita (sanktuarium Maryjne), msza œw. w klasztorze
ss. Eucharystii (M.B. P³acz¹ca), zwiedzanie, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, przejazd do Nagoi u stóp wulkanu Fud¿i Jama, wizyta w Sho Hondo - najwiêkszej œwi¹tyni
w œwiecie, kolacja, nocleg w Tokio
msza œw., œniadanie, przelot do Filipin,
zakwaterowaniw w Manili, spacer po
mieœcie, kolacja, nocleg
M−47−JF−12−S−BNP
JAPONIA − FILIPINY
Śladami rycerza Niepokalanej
œniadanie, przejazd do sanktuarium
M.B. Ró¿añcowej La Naval, msza œw.
w Quezon (koœció³ San Domingo),
zwiedzanie Mianili, kolacja, nocleg
œniadanie, przejazd do sanktuarium
narodowego w Antipolo, msza œw.
w bazylice, zwiedzanie okolicy, kolacja,
nocleg
Polecamy zabrać:
msza œw., œniadanie, przejazd na lotnisko, przelot do Polski
œniadanie, przelot na wyspê Kiusu do
Kitakiusu, przejazd do Nagasaki
(sanktuarium Niepokalanego Poczêcia
- dzie³o polskiego franciszkanina o. M.
Kolbe), msza œw. w bazylice, kolacja
i nocleg w Kita
œniadanie, przeprawa promowa do Hiroshimy - modlitwa w miejscu nuklearnej eksplozji, msza œw., zwiedzanie
odbudowanego miasta, przejazd do
Kobe, kolacja, nocleg
msza œw., œniadanie, zwiedzanie Kioto
- wstêp do wybranych œwi¹tyñ buddyjskich i shintoistycznych, ogród skalny
przy œwi¹tyni Ryoanijn, kolacja, nocleg
zbiórka przy AVE w Katowicach, po
mszy œw. transfer na lotnisko, przelot
do Pary¿a, przelot do Abidjan - stolicy
Wybrze¿a Koœci S³oniowej, zakwaterowanie, kolacja, nocleg
œniadanie, Abidjan: zwiedzanie stolicy,
msza œw. w katedrze œw. Paw³a, spacer
nad Zatok¹ Gwinejsk¹ (port), kolacja
i nocleg
œniadanie, przejazd w kierunku Yamossoukro (sanktuarium Maryjne),
w drodze plantacje drzew kauczukowych, zakwaterowanie, modlitwa w bazylice M.B. Pokoju, msza œw., kolacja,
nocleg
œniadanie, nawiedzenia sanktuarium
Matki Bo¿ej Pokoju, msza œw. w bazylice, przejazd nad jezioro krokodyli, kolacja i nocleg
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
œniadanie, msza œw. w sanktuarium,
zwiedzanie narodowego Parku de la
Marahoue, kolacja i nocleg w Yamassoukro
œniadanie, przejazd do Grand Bassam
(starej stolicy pañstwa), zwiedzanie,
msza œw., kolacja, nocleg
M−48−KS−07−S−BNP
WYBRZEŻE
KOŚCI SŁONIOWEJ
msza œw., œniadanie, przejazd do Abidjan, przelot (via Pary¿a) do Warszawy, powrót do kraju
Polecamy zabrać:
Uwaga! Biuro zastrzega sobie prawo zmian
w programie.
Yamoussoukro
64
A . T. „ AV E ” , 4 0 - 5 2 7 Kat ow i c e, u l . G aw ro n ó w 2 0 , t e l . / fa x ( 0 4 8 3 2 ) 2 0 5 3 8 2 9 , 2 0 5 3 8 3 0

Podobne dokumenty