Инструкция

Komentarze

Transkrypt

Инструкция
KN6C62A/GR S
KN6C66A/GR S
GR
Ελληνικά
Οδηγίες χρήσης
ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ
DE
Deutsch
Bedienungsanleitungen
HERD UND OFEN
Inhalt
Περιεχόμενα
Οδηγίες χρήσης,1
ΠΡΟΣΟΧΉ ,2
Περιγραφή της συσκευής-Πίνακας ελέγχου,5
Περιγραφή της συσκευής-Συνολική άποψη,6
Εγκατάσταση,7
Εκκίνηση και χρήση,9
Χρηση της επιφανειας μαγειρεματος,10
Προγράμματα μαγειρέματος,13
Προφυλάξεις και συμβουλές,14
Συντήρηση και φροντίδα,15
Τεχνική υποστήριξη,15
PL
Polski
Instrukcja obsіugi
KUCHENKA I PIEKARNIK
Spis treњci
Instrukcja obsіugi,1
Uwaga,2
Opis urzadzenia-Panel sterowania,5
Opis urządzenia-Widok ogólny,6
Instalacja,16
Uruchomienie i użytkowanie,18
Użytkowanie piekarnika,19
Użytkowanie płyty grzejnej,22
Zalecenia i środki ostrożności,23
Konserwacja i utrzymanie,24
Serwis Techniczny,24
BG
Български
Инструкции за употреба
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕЧКА И ФУРНА
Резюме
Инструкции за употреба,1
ВНИМАНИЕ ,2
Описание на уреда-Общ преглед,5
Описание на уреда- Управляващ панел,6
Инсталиране,25
Пуск и експлоатация, 27
Използване на фурната,28
Kотлони,31
Предпазни мерки и препоръки,32
Поддръжка и почистване,33
Техническо обслужване,33
Bedienungsanleitungen,1
HINEISART,3
Beschreibung des Geräts-Übersicht,8
Beschreibung des Geräts-Schalttafel,10
Installation,35
Inbetriebnahme und Benutzung,37
Gebrauch des Ofens,38
Gebrauch des Kochfeldes,41
Vorsichtsmaßnahmen und Tipps,42
Pflege und Wartung,43
Hilfe,43
GR
ΠΡΟΣΟΧΉ
ΠΡΟΣΟΧΉ: Η συσκευή αυτή και τα
προσβάσιμα μέρη της καθίστανται πολύ
θερμά κατά τη χρήση.
Μην κλείνετε το γυάλινο καπάκι (αν
υπάρχει) όσο οι καυστήρες αερίου ή η
ηλεκτρική εστία είναι ακόμα θερμά.
Θα πρέπει να προσέχετε και να
αποφεύγετε να αγγίζετε τα θερμαντικά
στοιχεία.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
είναι σβηστή πριν αντικαταστήστε τη
λυχνία για να αποφευχθεί ενδεχόμενο
ηλεκτροπληξίας.
Κρατάτε μακριά τα παιδιά ηλικίας
μικρότερης των 8 ετών ή να τα επιτηρείτε
συνεχώς.
Η παρούσα συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα
των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες
φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές
ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση
αν βρίσκονται υπό κατάλληλη επιτήρηση
ή αν έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
της συσκευής με τρόπο ασφαλή και
αν αντιλαμβάνονται τους σχετικούς
κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να
παίζουν με τη συσκευή. Οι ενέργειες
καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει
να διενεργούνται από τα παιδιά χωρίς
επιτήρηση.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Είναι επικίνδυνο και μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά αν αφήσετε
φούρνο αφύλακτο με λίπη και λάδια.
Δεν πρέπει ΠΟΤΕ να προσπαθείτε
να σβήσετε μια φλόγα/πυρκαγιά με
νερό, αλλά θα πρέπει να σβήσετε τη
συσκευή και να καλύψετε τη φλόγα,
για παράδειγμα, με ένα καπάκι ή μια
πυρίμαχη κουβέρτα.
Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα αποξυστικά
κι ούτε σπάτουλες μεταλλικές κοφτερές
για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του
φούρνου επειδή μπορεί να προξενηθούν
ξυσίματα στην επιφάνεια, προκαλώντας,
έτσι, τη θραύση του γυαλιού.
Οι εσωτερικές επιφάνειες του συρταριού
(αν υπάρχει) μπορεί θερμανθούν.
Απομακρύνετε ενδεχόμενα υγρά που
υπάρχουν στο καπάκι πριν το ανοίξετε.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: Μην
αφήνετε αντικείμενα στις επιφάνειες
μαγειρέματος.
ΠΡΟΣΟΧΉ: Αν η υαλοκεραμική
επιφάνεια ραγίσει, σβήστε τη συσκευή
για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο
ηλεκτροπληξίας.
! ǵIJĮȞ İȚıȐȖİIJĮȚ IJȠ ʌȜȑȖȝĮ
ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ IJȠ ıIJȠʌ İȓȞĮȚ
ıIJȡĮȝȝȑȞȠ ʌȡȠȢ IJĮ ʌȐȞȦ țĮȚ ıIJȠ
ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ țȠȚȜȩIJȘIJĮȢ.
αλυσίδα ασφαλείας
! Για να
αποφευχθεί
η ενδεχόμενη
ανατροπή της
συσκευής, για
παράδειγμα
από ένα παιδί
που ανεβαίνει
στην πόρτα
του φούρνου,
θα ΠΡΕΠΕΙ να
τοποθετηθεί η
παρεχόμενη αλυσίδα ασφαλείας.
Η κουζίνα διαθέτει μια αλυσίδα ασφαλείας που
πρέπει να στερεωθεί με μια βίδα (δεν παρέχεται με
την
κουζίνα) στον τοίχο οπίσω από τη συσκευή, στο ίδιο
ύψος όπως η αλυσίδα που συνδέεται με τη συσκευή.
Επιλέξτε τη βίδα και το ούπα ανάλογα με τον τύπο
του υλικού του τοίχου πίσω από τη συσκευή. Αν η
κεφαλή της βίδας έχει διάμετρο μικρότερη των 9 mm,
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ροδέλα. Τοίχος
από μπετόν απαιτεί βίδα διαμέτρου τουλάχιστον 8
mm, και μήκους 60 mm.
Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα είναι στερεωμένη στο
πίσω τοίχωμα του φούρνου και στον τοίχο,
όπως φαίνεται στο σχήμα, έτσι ώστε μετά την
εγκατάσταση να είναι τεταμένη και παράλληλη στο
επίπεδο του εδάφους.
PL
UWAGA
UWAGA: To urządzenie oraz jego dostępne
części silnie się rozgrzewają podczas użytkowania.
Należy uważać, aby nie dotknąć elementów
grzejnych.
Nie pozwalać, aby dzieci poniżej 8 roku
życia zbliżały się do urządzenia, jeśli nie są
pod stałym nadzorem dorosłych.
Usunąć ewentualne płyny na pokrywie
przed jej otwarciem. Nie zamykać szklanej
pokrywy (jeśli jest częścią wyposażenia),
jeśli palniki gazowe lub płyta elektryczna są
jeszcze rozgrzane.
UWAGA: Przed wymianą żarówki, należy
się upewnić, że urządzenie jest wyłączone,
aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
Z niniejszego urządzenia mogą korzystać
dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również
osoby nieposiadające doświadczenia lub
znajomości urządzenia, jeśli znajdują się
one pod nadzorem innych osób lub jeśli
zostały pouczone na temat bezpiecznego
sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie
sprawę ze związanych z nim zagrożeń.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Prace związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci,
jeśli nie są one nadzorowane.
UWAGA: Ryzyko pozaru: nie pozostawia
przedmiotów na powierzchniach grzejnych.
UWAGA: Pozostawienie bez nadzoru na
kuchence tłuszczów i olejów może być niebezpieczne i może spowodować pożar.
Nie należy NIGDY próbować ugasić płomieni/pożaru wodą; należy wyłączyć urządzenie i przykryć płomień np. pokrywką
lub ognioodpornym kocem.
Nie stosować środków ściernych ani
ostrych łopatek metalowych do czyszczenia
szklanych drzwiczek piekarnika, ponieważ
mogłyby porysować powierzchnię i spowodować pęknięcie szyby.
Wewnętrzne powierzchnie szuflady (jeśli
jest w danym modelu) mogą się nagrzewać.
Nie stosować nigdy oczyszczaczy parowych
lub ciśnieniowych do czyszczenia urządzenia.
UWAGA: Jezeli powierzchnia ze szka
ceramicznego jest peknieta
wylaczyc urzadzenie, aby uniknac
niebezpieczenstwa porazenia
pradem elektrycznym.
! Wsuwając ruszt, naleĪy siĊ upewniü, Īe ogranicznik jest skierowany ku
górze i znajduje siĊ on w tylnej czĊĞci
komory.
Łańcuszek bezpieczeństwa
! Aby uniknąć
przechylania
się urządzenia
(np w przypadku wejścia
dziecka na
drzwiczki),
NALEŻY
zainstsalować
łańcuszek
bezpieczeń-twa!
Łańcuszek należy przymocować do ściany znajdującej się bezpośrednio za urządzeniem, przy
pomocy wkrętu (wkręt nie jest dodawany do urządzenia), na wysokości miejsca, w którym łańcuszek
przymocowany jest do urządzenia.
Wkręt powinien zostać odpowiednio dobrany, w
zależności od materiału, zktórego wykonana jest
ściana znajdująca się za urządzeniem. Jeśli główka
wkrętu ma średnicę mniejszą niż 9mm, należy użyć
podkładki.
Jeżeli ściana za urządzeniem jest betonowa, wkręt
musi mieć średnicę conajmniej 8mm i długość conajmniej 60mm.
Upewnij się, że łańcuszek został dobrze przymocowany do ściany. Powinien być napięty i znajdować
się w pozycji poziomej (równoległej do podłoża)patrz rysunek.
BG
ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ: Уредът и неговите
открити части се нагряват много при
употреба.
Бъдете особено внимателни и не
докосвайте нагревателните елементи.
Не допускайте деца под 8 години близо
до уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Този уред може да се ползва от деца,
навършили 8 години, и от лица с
намалени физически, сетивни или
умствени възможности, както и
при липса на опит и познания, ако
въпросните лица са под подходящо
наблюдение или са инструктирани
за безопасното боравене с уреда и
осъзнават свързаните с това опасности.
Децата не трябва да си играят с уреда.
Почистването и поддръжката не трябва
да се извършват от деца без наблюдение.
ВНИМАНИЕ: Безконтролното оставяне
на съдове с мазнина или олио на
котлона може да бъде опасно и да доведе
до пожар.
НИКОГА не се опитвайте да угасите
пламък / пожар с вода, а изключете
уреда и покрийте пламъка например с
капак или огнеупорно одеяло.
Не използвайте абразивни продукти
и остри метални шпатули за
почистване на стъклената вратичка на
фурната, защото може да надраскат
повърхността, което да доведе до
счупване на стъклото.
Вътрешната повърхност на чекмеджето
(ако такова е налично) може да се
нагорещи.
В никакъв случай не използвайте
парочистачки или машини под високо
налягане за почистване на уреда.
Почистете евентуалните течности
по капака, преди да го отворите. Не
затваряйте стъкления капак (ако има
такъв) при все още загрети газови
котлони или електрическа плоча.
ВНИМАНИЕ: Уверете се, че уредът е
изключен, преди да смените лампата, за
да избегнете опасността от токов удар.
ВНИМАНИЕ: Опасност от пожар: не
оставяйте предмети по готварските
повърхности.
ВНИМАНИЕ: Ако повърхността на
стъклокерамичния плот е пукната,
изключете уреда, за да избегнете
евентуални токови удари.
! ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɜɹɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɬɚ
ɜɧɢɦɚɜɚɣɬɟ ɮɢɤɫɚɬɨɪɴɬ ɞɚ ɟ ɧɚ
ɡɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɝɧɟɡɞɨɬɨ ɢ ɞɚ ɟ
ɨɛɴɪɧɚɬ ɧɚɝɨɪɟ .
безопасност верига
! За да се
избегне
случайно
накланяне
на уреда,
например от
катерещо се по
вратичката на
фурната дете,
предоставената верига за обезопасяване ТРЯБВА
да бъде монтирана.
Печката е снабдена с верига за обезопасяване,
която да бъде прикрепена към стената зад уреда
с винт (не се предоставя с печката), на същата
височина, на която веригата е прикрепена към
уреда.
Изберете винт и дюбел според вида материал, от
който е направена стената зад уреда. Ако главата
на винта е с диаметър по-малък от 9 мм, трябва
да използва пръстен. За бетонени стени се
изисква
винт с диаметър най-малко 8 мм и дължина 60
мм.
Уверете се, че веригата е прикрепена към задната
стена на печката и към стената, както е показано
на фигурата, така че след монтирането й да е
опъната паралелно спрямо нивото на пода.
.
DE
HINEISART
ZUR BEACHTUNG: Bei Gebrauch wird dieses
Gerät und alle zugänglichen Teile sehr heiß.
Es ist darauf zu achten, dass die
Heizelemente nicht berührt werden.
Kinder unter 8 Jahren, die nicht ständig
beaufsichƟgt sind, von dem Gerät
fernhalten.
Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit eingeschränkten körperlichen,
geisƟgen oder Wahrnehmungsfähigkeiten
oder aber ohne ausreichende Erfahrung und
Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt
sie werden ausreichend überwacht oder sie
wurden in den sicheren Gebrauch des Geräts
eingewiesen und haben eine ausreichende
Wahrnehmung der mit dem Gebrauch des
Geräts verbundenen Gefahren. Erlauben
Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen
nicht von unbewachten Kindern ausgeführt
werden.
ZUR BEACHTUNG: Lassen Sie keine FeƩe
oder Öle unbewacht auf dem Herd stehen.
Das ist gefährlich und kann einen Brand
verursachen.
NIEMALS eine Flamme/Brandherd mit
Wasser löschen. Schalten Sie das Gerät aus
und ersƟcken Sie die Flamme mit einem
Deckel oder einer feuerfesten Decke.
ZUR BEACHTUNG: Brandgefahr: Keine
Gegenstände auf den Kochstellen liegen
lassen.
ZUR BEACHTUNG: Sollte die
GlaskeramitoberŇäche gesprungen sein,
schalten Sie das Gerät aus, um so mögliche
Stromschläge zu vermeiden.
Verwenden Sie zur Reinigung der Glastür
des Backofens keine ScheuermiƩel oder
scharŅanƟge Metallspachtel, um die
OberŇäche nicht zu zerkratzen und so das
Zerspringen des Glases zu verursachen.
Die internen Flächen des Geschirrwagens
(falls vorhanden) können äußerst heiß
werden.
Verwenden Sie zur Reinigung des
Kochfeldes keine Dampf- oder
Hochdruckreinigungsgeräte.
Trocknen Sie eventuell auf der
Herdabdeckung beĮndliche Flüssigkeiten,
bevor Sie sie auŅlappen. Schließen Sie die
Glasabdeckung (falls vorhanden) nicht, wenn
die Gasbrenner oder die ElektroplaƩe noch
heiß sind.
ZUR BEACHTUNG: Versichern Sie sich, dass
das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die
Lampe austauschen. Stromschlaggefahr.
! Beim Einsetzen des Rosts darauf
achten, dass die Arretierung nach
oben zeigt und sich im hinteren Bereich be¿ ndet.
1
4
2
3
1
5
2
G R
7
3
7
6
Περιγραφή της συσκευής
Πίνακας ελέγχου
1.Επιλογέας φούρνου
2.Το ενδεικτικό φωτάκι του θερμοστάτη φούρνου
3.Επιλογέας θερμοστάτη
4.Ο επιλογέας χρονομέτρου τέλους μαγειρέματος
5.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤHΣ
6.Επιλογείς χειρισμού των ηλεκτρικών εστιών
7.Το ενδεικτικό φωτάκι λειτουργίας των ηλεκτρικών εστιών
P L
Opis urządzenia
Panel kontrolny
1.Pokrętło PROGRAMÓW PIEKARNIKA4
2.Lampka kontrolna TERMOSTATU
3.Pokrętło TERMOSTATU
4.Pokrętło MINUTNIKA
5.Programator elektroniczny
6.Pokrętła ELEKTRYCZNYCH PÓL GRZEJNYCH
7.Lapmka kontrolna ELEKTRYCZNYCH PÓL GRZEJNYCH
BG
Описание на уреда
Управляващ панел
1. ключа за избор
2. Светлинен индикатор на термостата
3. Бучка термостат
4. TIMER копчето
5. Електронна готвене програмист
6. Копчето за управление на електрически котлон
7. Светлинен индикатор на електрически котлон
DE Beschreibung des Gerätes
Bedienfeld
Schalter zur Wahl der Backofenfunktionen
Betriebskontrollleuchte THERMOSTAT
'UHKVFKDOWHUTHERMOSTAT
'UHKVFKDOWHU7,0(5
5. 7,0(5
6. Schalter zur Einstellung der Kochfeld-Kochzonen
7. Betriebskontrollleuchte
1
2
6
7
8
9
10
11
3
4
5
5
G R Περιγραφή της συσκευής
Συνολική άποψη
1 Υαλο κεραμικής επιφάνειας μαγειρέματος
2 Πίνακας οργάνων
3 Πλέγμα του φούρνου
4 Λιποσυλλέκτης ή πιάτο μαγειρέματος
5. Ρυθμιζόμενα ποδαράκια
6 ΟΔΗΓΟΙ ολίσθησης των επιπέοων
7 Θέση 5
8 Θέση 4
9 Θέση 3
10 Θέση 2
11 Θέση 1
PL
Opis urządzenia
Widok ogólny
1.Ceramiczna płyta grzejna
2.Panel kontrolny
3.Półka ruszt
4.Półka brytfanna
5.Prowadnice półek
6.Nóżki regulowane
7.pozycja 5
8.pozycja 4
9.pozycja 3
10.pozycja 2
11.pozycja 1
BG
Описание на уреда
Общ преглед
1.Стъклокерамичен котлони
2.Командно табло
3.Решетка
4.Тава
5.Регулируеми крачета
6.BOДAЧИ за двата
7.Положение 5
8.Положение 4
9.Положение 3
10.Положение 2
11.Положение 1
D
E Beschreibung des Gerätes
DE
Geräteansicht
1.Glaskeramik-Kochfeld
2. Bedienfeld
3 .Einschub BACKOFENROST
4 .Einschub FETTPFANNE
5. Höhenverstellbarer Stellfuß
6. GLEITFÜHRUNGEN für die Einschübe
7. position 5
8. position 4
9. position 3
10. position 2
11. position 1
Εγκατάσταση
Οι γάμπες* μοντάρονται
χωνευτά κάτω από τη βάση της
κουζίνας.
! Είναι σημαντικό να διατηρείτε το εγχειρίδιο αυτό για
να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή.
Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης,
βεβαιωθείτε ότι παραμένει μαζί με τη συσκευή.
! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν
σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση
και την ασφάλεια.
! Η εγκατάσταση της συσκευής διενεργείται από
ειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές.
! Οποιαδήποτε επέμβαση ρύθμισης ή συντήρησης
πρέπει να διενεργηθεί με την κουζίνα ηλεκτρικά
αποσυνδεδεμένη.
Τοποθέτηση και οριζοντίωση
! Μπορείτε να εγκαταστήσετε τη συσκευή δίπλα σε
έπιπλα που δεν ξεπερνάνε σε ύψος την επιφάνεια
μαγειρέματος.
! Βεβαιωθείτε ότι το τοίχωμα σε επαφή με το πίσω
μέρος της συσκευής είναι από άφλεκτο υλικό και
ανθεκτικό στη θερμότητα (Τ 90°C).
420 mm.
Min.
2
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
L
1
420 mm.
N
4
Min.
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
3
Αλφάδιασμα
Αν χρειαστεί να οριζοντιώσετε τη συσκευή, βιδώστε
τα παρεχόμενα ποδαράκια ρύθμισης στις αντίστοιχες
έδρες, που βρίσκονται στις γωνίες στη βάση της
κουζίνας (βλέπε εικόνα).
Για την τοποθέτηση του καλωδίου εκτελέστε τα
παρακάτω:
• ξεβιδώστε τη βίδα του καλωδιοδέτη και τις βίδες των
επαφών.
! Οι γέφυρες είναι διευθετημένες από το Εργοστάσιο για
τη σύνδεση σε 230V μονοφασικά (βλέπε εικόνα).
5
Για μια σωστή εγκατάσταση:
• θέστε τη συσκευή στην κουζίνα, στην τραπεζαρία ή
σε γκαρσονιέρα (όχι στο μπάνιο).
• αν ο πάγκος της κουζίνας είναι ψηλότερος εκείνου
των επίπλων, αυτά πρέπει να τεθούν σε τουλάχιστον
600 mm από τη συσκευή.
• αν η κουζίνα εγκατασταθεί κάτω από ράφι, το
τελευταίο θα πρέπει να απέχει από τον πάγκο
τουλάχιστον 420 mm.
Η απόσταση αυτή
HOOD
πρέπει να είναι 700
mm αν τα ράφια είναι
Min. 600 mm.
εύφλεκτα( βλέπε εικόνα).
• μην τοποθετείτε
κουρτίνες πίσω από την
κουζίνα ή σε τουλάχιστον
200 mm από τα πλαϊνά
της.
• ενδεχόμενοι
απορροφητήρες πρέπει να εγκαθίστανται σύμφωνα
με τις υποδείξεις του εγχειριδίου οδηγιών.
Ηλεκτρική σύνδεση
Συναρμολόγηση καλωδίου τροφοδοσίας
Άνοιγμα πινακίδας ακροδεκτών:
• Χρησιμοποιώντας
ένα κατσαβίδι, κρατήστε
κόντρα στις πλευρικές
γλωσσίτσες του
καπακιού της πινακίδας
ακροδεκτών.
• Τραβήξτε και ανοίξτε
το καπάκι της πινακίδας
ακροδεκτών.
• Για τη διενέργεια των ηλεκτρικών συνδέσεων που
απεικονίζονται στην εικόνα, χρησιμοποιήστε τις δύο
γέφυρες που βρίσκονται μέσα στο κουτί (βλέπε
εικόνα - αναφορά «P»)
• Στερεώστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον αντίστοιχο
καλωδιοδέτη και κλείστε το καπάκι.
P
N
L1
L2
L3
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
7
GR
GR
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν οι
κανόνες αυτοί δεν τηρούνται.
1
3
5
2
4
Συστήνεται να καθαρίζετε το φούρνο πριν την
πρώτη χρήση του ακολουθώντας τις υποδείξεις της
παραγράφου “Συντήρηση και φροντίδα”.
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο
Μοντάρετε στο καλώδιο ένα βύσμα κανονικοποιημένο
για το φορτίο που αναφέρεται στην ταμπελίτσα
χαρακτηριστικών επί της συσκευής (βλέπε πίνακα
Τεχνικών στοιχείων).
Σε περίπτωση άμεσης σύνδεσης στο δίκτυο πρέπει να
παρεμβάλλετε μεταξύ της συσκευής και του δικτύου
έναν πολυπολικό διακόπτη με ελάχιστο άνοιγμα
μεταξύ των επαφών 3 mm, κατάλληλο για το φορτίο
και σύμφωνο με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς
(το σύρμα της γείωσης δεν πρέπει να διακόπτεται
από τον διακόπτη). Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει
να είναι τοποθετημένο έτσι που σε κανένα σημείο
να μην ξεπερνάει κατά 50°C τη θερμοκρασία του
περιβάλλοντος.
Πριν διενεργήσετε τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι:
• η πρίζα να διαθέτει γείωση και να είναι σύμφωνα με
το νόμο.
• η πρίζα να είναι σε θέση να υφίσταται το μέγιστο
φορτίο ισχύος της μηχανής, όπως αναφέρεται στην
ταμπελίτσα χαρακτηριστικών
• η τάση τροφοδοσίας να περιλαμβάνεται στις τιμές της
ταμπελίτσας χαρακτηριστικών
• η πρίζα να είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής.
Σε αντίθετη περίπτωση αντικαταστήστε την πρίζα. Μη
χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.
! Αφού εγκατασταθεί η συσκευή, το ηλεκτρικό
καλώδιο και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμα.
! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
8
! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.
ΠΙΝΑΚΊΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ
Διαστάσεις Φούρνου
32x43,5x40 cm
ΗxLxP
Όγκος
lt. 60
Ωφέλιμες διαστάσεις του
πλάτος cm 42
χώρου θέρμανσης
Βάθος cm 44
φαγητών
ύψος cm 8.5
Τάση και συχνότητα
βλέπε πινακίδα
τροφοδοσίας
χαρακτηριστικών
Κεραμική επιφάνεια
μαγειρέματος
Μπροστά αριστερά
Πίσω αριστερά
Πίσω δεξιά
Μπροστά δεξιά
Απορρόφηση κεραμικής
επιφάνειας μαγειρέματος
Max
1700 W
1200 W
2100 W
1200 W
6200 W
Οδηγία 2002/40/CE για την
ετικέτα των ηλεκτρικών
φούρνων.
Κανονισμός EN 50304
ENERGY LABEL
Κατανάλωση ενέργειας
Φυσική αγωγιμότητα –
λειτουργία
θέρμανσης:
Παραδοσιακός
Κατανάλωση ενέργειας
δήλωση Κατηγορίας
Δυναμικής αγωγιμότητας λειτουργία
θέρμανσης:
ψησίματος
Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη
με τις ακόλουθες Κοινοτικές
Οδηγίες: 2006/95/EC της
12/12/06 (Χαμηλή Τάση) και
μεταγενέστερες τροποποιήσεις 2004/108/EC της 15/12/2004
(Ηλεκτρομαγνητική
Συμβατότητα) και
μεταγενέστερες τροποποιήσεις 93/68/EEC της 22/07/93 και
μεταγενέστερες τροποποιήσεις.
2002/96/CE
1275/2008 (Stand-by/ Off-mode)
αναφέρονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που
βρίσκεται στο εσωτερικό της ανατρεπόμενη πόρτας ή,
αφού ανοιχτεί το συρτάρι θέρμανσης τροφίμων, στο
εσωτερικό αριστερό τοίχωμα.
Εκκίνηση και χρήση
! Στο πρώτο άναμμα λειτουργήστε το φούρνο άδειο για
τουλάχιστον μια ώρα με το θερμοστάτη στο μέγιστο
και με την πόρτα κλειστή. Μετά σβήστε, ανοίξτε την
πόρτα του φούρνου και αερίστε το χώρο. Η οσμή που
αναδύεται οφείλεται στην εξάτμιση των ουσιών που
χρησιμοποιήθηκαν για την προστασία του φούρνου.
Εκκίνηση του φούρνου
1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα μαγειρέματος
στρέφοντας τον επιλογέα των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.
2. Επιλέξτε τη θερμοκρασία στρέφοντας τον επιλογέα
του ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ. Μια λίστα με τα ψησίματα και τις
σχετικές προτεινόμενες θερμοκρασίες είναι διαθέσιμη
στον Πίνακα ψησίματος (βλέπε Προγράμματα).
3. Το ενδεικτικό φωτάκι ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ αναμμένο
δείχνει τη φάση προθέρμανσης μέχρι την τεθείσα
θερμοκρασία.
4. Κατά το μαγείρεμα μπορείτε πάντα:
- να αλλάξετε το πρόγραμμα μαγειρέματος ενεργώντας
στον επιλογέα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
- να αλλάξετε τη θερμοκρασία ενεργώντας στον
επιλογέα ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
- να διακόπτετε το μαγείρεμα φέρνοντας τον επιλογέα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στη θέση “0”.
! Μην αποθέτετε ποτέ αντικείμενα στη βάση του
φούρνου διότι μπορεί να προκληθούν ζημιές στο
σμάλτο.
! Να θέτετε πάντα τα σκεύη μαγειρέματος στο
παρεχόμενο πλέγμα.
! Στις συσκευές που διαθέτουν ηλεκτρονικό
προγραμματιστή για να χρησιμοποιήσετε τον
ηλεκτρικό φούρνο πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
και
(στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο
επιτρέπει την επίτευξη της μέγιστης θερμοκρασίας
στο εσωτερικό του φούρνου (250°C), και συνεπώς
δεν προτείνεται για ψήσιμο τροφίμων διατηρώντας το
φούρνο πάντα στη θέση αυτή, εκτός κι αν πρόκειται για
κέικ που απαιτούν θερμοκρασίες χαμηλότερες ή ίσες
των 180°C.
Ο επιλογέας χρονομέτρου τέλους μαγειρέματος*
Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν προγραμματιστή τέλους
μαγειρέματος. Για να το χρησιμοποιείτε πρέπει να
κουρντίσετε το «ξυπνητήρι» στρέφοντας τον επιλογέα
με σχεδόν μια πλήρη περιστροφή αριστερόστροφα
. Κατόπιν, γυρίζοντας πίσω
, θέστε τον επιθυμητό
χρόνο κάνοντας να συμπέσει με τη σταθερή αναφορά
της πρόσοψης ο αριθμός που αντιστοιχεί στα
προκαθορισμένα λεπτά, στο τέλος του τεθέντος χρόνου
εκτός από την επέμβαση του «ξυπνητηριού» έχουμε το
αυτόματο σβήσιμο του φούρνου.
Προσοχή: για τη χρησιμοποίηση του φούρνος σε
χειροκίνητη λειτουργία, αποκλείοντας δηλαδή τον
προγραμματιστή τέλος μαγειρέματος, πρέπει να κάνετε
με τη σταθερή αναφορά
να συμπέσει το σύμβολο
της πρόσοψης.
Όταν ο φούρνος είναι σβηστός ο προγραμματιστής
τέλους μαγειρέματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
κανονικό χρονόμετρο.
ȆȇȅȈȅȋǾ! ȅ ijȠȪȡȞȠȢ
įȚĮșȑIJİȚ ȑȞĮ ıȪıIJȘȝĮ
ĮțȚȞȘIJȠʌȠȓȘıȘȢ
ʌȜİȖȝȐIJȦȞ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌİȚ
ȞĮ IJĮ ȕȖȐȗİIJİ ȤȦȡȓȢ ĮȣIJȐ
ȞĮ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Įʌȩ IJȠ
ijȠȪȡȞȠ (1).
īȚĮ ȞĮ ȕȖȐȜİIJİ IJİȜİȓȦȢ
IJĮ ʌȜȑȖȝĮIJĮ Įȡțİȓ, ȩʌȦȢ
ijĮȓȞİIJĮȚ ıIJȠ ıȤȑįȚȠ, ȞĮ IJĮ ĮȞĮıȘțȫıİIJİ, ʌĮȓȡȞȠȞIJȐȢ
IJĮ Įʌȩ IJȠ ʌȡȩıșȚȠ ȝȑȡȠȢ țĮȚ IJȡĮȕȒȟIJİ IJĮ (2).
) πριν επιλέξετε τη λειτουργία του επιθυμητού
ψησίματος.
Για οποιαδήποτε θέση του επιλογέα, διαφορετική από
εκείνη της παύσης που διακρίνεται από το “o”, έχουμε
την ανάφλεξη του φωτός του φούρνου. θέση του
επιλογέα που διακρίνεται από το σύμβολο 8 επιτρέπει
το άναμμα του φωτός του φούρνου χωρίς να έχει
ενεργοποιηθεί κανένα θερμαντικό στοιχείο.
Το άναμμα του φωτός του φούρνου δείχνει ότι ο
φούρνος είναι σε λειτουργία, παραμένει πάντα
αναμμένο κατά το ψήσιμο.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
9
GR
GR
Προγράμματα μαγειρέματος
! Για όλα τα προγράμματα μπορεί να τεθεί μια
θερμοκρασία μεταξύ 60°C και MAX, εκτός:
• BARBECUE (συνιστάται να θέσετε μόνο στο MAX)
• GRATIN (συνιστάται να μην ξεπερνάτε τη
θερμοκρασία των 200°C).
Πρόγραμμα ΦΟΥΡΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ενεργοποιείται το πίσω θερμαντικό στοιχείο και τίθεται
σε λειτουργία ο ανεμιστήρας, εξασφαλίζοντας μια
απαλή και ομοιόμορφη θερμότητα στο εσωτερικό
του φούρνου. Το πρόγραμμα αυτό ενδείκνυται για
το ψήσιμο ευαίσθητων τροφίμων (π.χ. γλυκών που
απαιτούν ζύμωση) και ορισμένων σκευασμάτων
“mignon” σε τρία επίπεδα ταυτόχρονα.
Πρόγραμμα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
Ενεργοποιούνται τα δύο θερμαντικά στοιχεία, το κάτω
και το επάνω. Με αυτό το παραδοσιακό μαγείρεμα
είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε μόνο ένα επίπεδο:
με περισσότερα επίπεδα υπάρχει κακή κατανομή της
θερμοκρασίας.
Πρόγραμμα ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ
Ενεργοποιούνται όλα τα θερμαντικά στοιχεία (κάτω,
επάνω και κυκλικό) και τίθεται σε λειτουργία ο
ανεμιστήρας. Επειδή η θερμότητα είναι σταθερή σε όλο
το φούρνο, ο αέρας ψήνει και ροδοκοκκινίζει το φαγητό
ομοιόμορφα. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πολύ δύο
επίπεδα ταυτόχρονα.
Πρόγραμμα BARBECUE
Ενεργοποιείται το επάνω θερμαντικό στοιχείο.
Η υψηλή και άμεση θερμοκρασία του γκριλ συνιστάται
για τα τρόφιμα που απαιτούν υψηλή επιφανειακή
θερμοκρασία. Διενεργείτε τα μαγειρέματα με την πόρτα
του φούρνου κλειστή.
Πρόγραμμα GRATIN
Ενεργοποιείται το επάνω θερμαντικό στοιχείο και
τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Συνδυάζει τη
θερμική ακτινοβολία μιας κατεύθυνσης με τη δυναμική
κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του φούρνου. Αυτό
παρεμποδίζει το επιφανειακό κάψιμο των τροφίμων
αυξάνοντας την ισχύ διείσδυσης της θερμότητας.
Διενεργείτε τα μαγειρέματα με την πόρτα του φούρνου
κλειστή.
Πρόγραμμα ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΣ
Ενεργοποιούνται το κάτω και το κυκλικό θερμαντικά
στοιχεία και τίθεται σε λειτουργία ο ανεμιστήρας. Ο
συνδυασμός αυτός επιτρέπει γρήγορη θέρμανση του
φούρνου, με ισχυρή διοχέτευση θερμότητας κυρίως
από κάτω. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε
περισσότερα από ένα επίπεδα τη φορά, πρέπει να
αλλάζετε θέση μεταξύ τους στη μέση του μαγειρέματος.
10
Πρακτικές συμβουλές μαγειρέματος
! Στα μαγειρέματα με αέρα μη χρησιμοποιείτε τις θέσεις
1 και 5: δέχονται απ’ ευθείας το θερμό αέρα που θα
μπορούσε να προκαλέσει καψίματα στα ευαίσθητα
τρόφιμα.
! Στα μαγειρέματα BARBECUE και GRATIN, ειδικότερα
αν χρησιμοποιείτε τη σούβλα, να τοποθετείτε τον
λιποσυλλέκτη στη θέση 1 για τη συλλογή των
υπολειμμάτων μαγειρέματος (ζουμιά ή/και λίπη).
MULTI-ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ
• να χρησιμοποιείτε τις θέσεις 2 και 4, θέτοντας στη 2
τα τρόφιμα που απαιτούν περισσότερη θερμότητα.
• Να τοποθετείτε το λιποσυλλέκτη χαμηλά και το
πλέγμα ψηλά.
BARBECUE
• Τοποθετείτε το πλέγμα στη θέση 3 ή 4, τοποθετείτε τα
τρόφιμα στο κέντρο του πλέγματος.
• Συνιστάται να θέτετε τη στάθμη ενέργειας στο
μέγιστο. Μην ξαφνιάζεστε αν η επάνω αντίσταση δεν
είναι συνεχώς αναμμένη: η λειτουργία της ελέγχεται
από θερμοστάτη.
ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑ
• Χρησιμοποιήστε ένα ταψί ελαφρού αλουμινίου
τοποθετώντας το στο πλέγμα που σας παρέχεται.
Με τον λιποσυλλέκτη αυξάνουν οι χρόνοι ψησίματος
και δύσκολα πετυχαίνετε μια πίτσα τραγανή.
• Σε περίπτωση με πίτσες με πλούσια γέμιση
συνιστάται να εισάγετε τη μοτσαρέλα στη μέση του
ψησίματος.
• Συστήνεται να τοποθετείτε το πολύ βαθύ
λιποσυλλέκτη στην τρίτη σχάρα όταν
χρησιμοποιούνται η στατική λειτουργία και,
όπου υπάρχει, η λειτουργία με θερμότητα
από χαμηλά.
Ο ηλεκτρονικός προγραμματιστής
μαγειρέματος*
Επιτρέπει τον προγραμματισμό του φούρνου ή του grill
στις λειτουργίες:
• κα θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν η έ ν α ρ ξ η μ α γ ε ι ρ έ μ α το ς μ ε
καθορισμένη διάρκεια
• άμεση έναρξη με καθορισμένη διάρκεια
• ρολόι.
Λειτουργία των κουμπιών:
: ρολόι
: διάρκεια ψησίματος
GR
Αφήνοντας το κουμπί, μετά από 4 δευτερόλεπτα,
επανεμφανίζεται η τρέχουσα ώρα με το σύμβολο
και το γράμμα «A» (ΑUTO)
3. Πιέστε το κουμπί
και ακολούθως πιέστε τα
κουμπιά
και
μέχρι να θέσετε την επιθυμητή
ώρα τέλους μαγειρέματος, υποθέτουμε 13,00
4. Αφήνοντας το κουμπί, στην οθόνη μετά από 4
δευτερόλεπτα εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα:
: τέλος μαγειρέματος
: ρύθμιση χρόνων προς τα πίσω
: ρύθμιση χρόνων εμπρός
Πως ρυθμίζεται το ψηφιακό ρολόι
Μετά τη σύνδεση στο δίκτυο ή μετά από μια
διακοπή ρεύματος, η οθόνη αναβοσβήνει στο:
0.00
•
και
Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
και ακολούθως (εντός 4 δευτερολέπτων) με τα
κουμπιά
και
θέστε την ακριβή ώρα.
Με το κουμπί
ο χρόνος αυξάνει.
Με το κουμπί
ο χρόνος μειώνεται.
Ενδεχόμενες ενημερώσεις της ώρας μπορούν να
διενεργούνται επαναλαμβάνοντας την παραπάνω
φάση.
Χειροκίνητη λειτουργία του φούρνου
Αφού θέσατε την ώρα, ο προγραμματιστής πάει
αυτόματα στη χειροκίνητη θέση.
Σημείωση: Για να αποκαταστήσετε τη χειροκίνητη
λειτουργία μετά από κάθε ψήσιμο “Αυτόματο”
πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
και
Καθυστερημένη έναρξη μαγειρέματος με
καθορισμένη διάρκεια
Τίθεται η διάρκεια του μαγειρέματος και η ώρα
τέλους ψησίματος. Υποθέτουμε ότι η οθόνη
δείχνει ώρα 10,00
1. Στρέψτε τους επιλογείς χειρισμού του φούρνου
στη λειτουργία και στην επιθυμητή θερμοκρασία
(παράδειγμα: στατικός φούρνος, 200°C)
2. Πατήστε το κουμπί
και ακολούθως (εντός 4
δευτερολέπτων) με τα κουμπιά
και
θέστε την
επιθυμητή διάρκεια. Υποθέτουμε ότι θέτουμε ένα
ψήσιμο 30 λεπτών. Εμφανίζεται:
Το γράμμα «A» αναμμένο θυμίζει τον διενεργηθέντα
προγραμματισμό διάρκειας και τέλους μαγειρέματος
στην αυτόματη λειτουργία. Στο σημείο αυτό ο
φούρνος ανάβει αυτόματα στις 12,30 έτσι που να
τελειώνει μετά από 30 λεπτά. Όταν ο φούρνος
είναι αναμμένος εμφανίζεται το κατσαρολάκι
καθ’ όλη τη διάρκεια του ψησίματος.
αναμμένο
Οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το κουμπί
μπορείτε να απεικονίσετε την τεθείσα διάρκεια,
πιέζοντας το κουμπί
μαγειρέματος.
απεικονίζεται η ώρα τέλους
Στο τέλος μαγειρέματος ηχεί το ακουστικό σήμα. Για
να το διακόψετε πατήστε ένα οποιοδήποτε κουμπί
πλην των κουμπιών
και .
Άμεση έναρξη με καθορισμένη διάρκεια
Προγραμματίζοντας μόνο τη διάρκεια (σημεία 1
και 2 της παραγράφου “Καθυστερημένη έναρξη
μαγειρέματος με καθορισμένη διάρκεια”) αρχίζει
το άμεσο ψήσιμο.
Για την ακύρωση ενός ήδη προγραμματισμένου
μαγειρέματος
Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά
και
Λειτουργία χρονόμετρου
Στη λειτουργία χρονόμετρου τίθεται ένας χρόνος από
τον οποίο αρχίζει αντίστροφη μέτρηση. Η λειτουργία
αυτή δεν ελέγχει το άναμμα και το σβήσιμο του
φούρνου, αλλά εκπέμπει μόνο έναν ηχητικό συναγερμό
στη λήξη χρόνου.
* Υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
11
GR
Πατήστε το κουμπί
•
εμφανίζεται:
•
Μετά με τα κουμπιά
επιθυμητό χρόνο
και
θέστε τον
•
Αφήνοντας το κουμπί ο χρόνος ξεκινάει ακριβώς
το δεύτερο λεπτό, στην οθόνη εμφανίζεται η
τρέχουσα ώρα.
Τα τεθέντα στοιχεία μπορούν να αλλάξουν
οποιαδήποτε στιγμή, πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί
και πιέζοντας το κουμπί ή .
Διαγράφοντας τη διάρκεια μαγειρέματος διαγράφεται
αυτόματα και το τέλος της λειτουργίας και αντίστροφα.
Στην περίπτωση προγραμματισμένης λειτουργίας, η
συσκευή δεν δέχεται χρόνους τέλους μαγειρέματος
προηγούμενους εκείνων της έναρξης μαγειρέματος
που προτείνονται από την ίδια τη συσκευή.
Ρύθμιση έντασης του ηχητικού σήματος
Στο τέλος του χρόνου εκπέμπεται ένα ηχητικό
σήμα που μπορεί να σταματήσει πιέζοντας ένα
οποιοδήποτε κουμπί (πλην των κουμπιών
και
)και το σύμβολο
σβήνει.
Αφού επιλέξετε και επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις
μπορείτε
του ρολογιού, μέσω του κουμπιού
να ρυθμίσετε την ένταση του ηχητικού σήματος
συναγερμού.
Διόρθωση διαγραφή των στοιχείων
Πίνακας ψησίματος
Προγράμματα
Παραδοσιακός
Φούρνος
Πολυ-μαγείρεμα
Barbecue
Gratin
Φούρνος
Πίτσας
Φούρνος
Ζαχαροπλαστικής
12
Τρόφιμα
Βάρος
(Kg)
Θέση των
επιπέδων
Προθέρμανση
(λεπτά)
Προτεινόμενη
θερμοκρασία
Διάρκεια
ψησίματος
(λεπτά)
Πάπια
Ψητό μοσχαρίσιο ή βοδινό
Ψητό χοιρινό
Μπισκότα (φρόλας)
Κροστάτες
Πίτσα (σε 2 θέσεις)
Λαζάνια
Αρνί
Ψητό κοτόπουλο + πατάτες
Σκουμπρί
Plum-cake
Μπινιέ (σε 2 θέσεις)
Μπισκότα (σε 2 θέσεις)
Παντεσπάνι (σε 1 θέση)
Παντεσπάνι (σε 2 θέσεις)
Αλμυρά κέικ
Γλώσσες και σουπιές
Σουβλάκια από καλαμάρια και
γαρίδες
Φιλέτο μπακαλιάρου
Λαχανικά στο πλέγμα
Μπριζόλες μοσχαρίσιες
Κοτολέτες
Hamburger
Σκουμπρί
Τοστ
Κοτόπουλο στο γκριλ
Σουπιές
Πίτσα
Ψητό μοσχαρίσιο ή βοδινό
Κοτόπουλο
Κροστάτες
Κέικ φρούτων
Plum-cake
Παντεσπάνι
Κρέπες με γέμιση (σε 2 θέσεις)
Μικρά κέικ (σε 2 θέσεις)
Αλμυρά ζύμης με τυρί (σε 2 θέσεις)
Μπινιέ (σε 3 θέσεις)
Μπισκότα (σε 3 θέσεις)
Μαρέγκες (σε 3 θέσεις)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
1
1
3
3
3
3
3
2 και 4
3
2
2 και 4
2
2
2 και 4
2 και 4
2
2 και 4
3
4
4
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
5
5
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
MAX
MAX
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
1
1
1
1
1
1
n. 4
1.5
1.5
0.5
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
0.7
0.7
0.5
4
3ή4
4
4
4
4
4
2
2
3
2
2ή3
3
2ή3
3
3
2 και 4
2 και 4
2 και 4
1 και 3 και 5
1 και 3 και 5
1 και 3 και 5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
10
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
MAX
200
200
220
220
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
15-20
25-30
60-70
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
Χρήση της υαλοκεραμικής
επιφάνειας μαγειρέματος
! Η κόλλα που εφαρμόζεται στις επενδύσεις αφήνει
ορισμένα ίχνη γράσου στο γυαλί. Πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή, προτείνεται να τα απομακρύνετε με ένα
ειδικό για καθαρισμό μη αποξυστικό προϊόν. Στις
πρώτες ώρες λειτουργίας μπορεί να αντιληφθείτε μια
οσμή λάστιχου, που όμως θα εξαφανιστεί σύντομα.
• Να χρησιμοποιείτε κατσαρόλες με βάση επίπεδη και
μεγάλου πάχους, για να είστε βέβαιοι ότι εφαρμόζουν
τέλεια στη θερμαντική περιοχή.
Ανάψτε και σβήστε τις ζώνες
μαγειρέματος
• Να χρησιμοποιείτε πάντα κατσαρόλες επαρκούς
διαμέτρου που να καλύπτει τελείως τη θερμαντική
ζώνη, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται όλη η
παραγόμενη θερμότητα.
Για να ανάψετε μια ζώνη ψησίματος στρέψτε τον
αντίστοιχο επιλογέα δεξιόστροφα.
Για να τη σβήσετε, στρέψτε τον επιλογέα
αριστερόστροφα μέχρι το «0».
Το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΤΙΩΝ επισημαίνει ότι τουλάχιστον μια εστία της
επιφάνειας μαγειρέματος είναι σε λειτουργία.
Περιοχές μαγειρέματος
Η επιφάνεια μαγειρέματος παρουσιάζει ηλεκτρικά
θερμαντικά ακτινωτά στοιχεία. Κατά τη λειτουργία,
τα ακόλουθα στοιχεία στην επιφάνεια μαγειρέματος
γίνονται κόκκινα:
A.
Η ζώνη μαγειρέματος με ακτινωτά θερμαντικά
στοιχεία.
A
A
B.
Το ενδεικτικό φωτάκι
υπόλοιπης θερμότητας:
A
A
επισημαίνει ότι η θερμοκρασία
της αντίστοιχης περιοχής
B
μαγειρέματος είναι μεγαλύτερη
των 60°C, ακόμη και στην περίπτωση που το
θερμαντικό στοιχείο έσβησε αλλά είναι ακόμη ζεστό.
• Να βεβαιωθείτε ότι η βάση των κατσαρολών είναι
απόλυτα στεγνή και καθαρή: η εφαρμογή στις ζώνες
μαγειρέματος, έτσι, θα είναι βέλτιστη και τόσο οι
κατσαρόλες όσο και το πλαίσιο μαγειρέματος θα
αντέξουν περισσότερο.
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τις ίδιες τις
κατσαρόλες που χρησιμοποιούνται στους καυστήρες
αερίου. η συγκέντρωση θερμότητας στους καυστήρες
αερίου μπορεί να παραμορφώσει τη βάση της
κατσαρόλας, που χάνει την εφαρμογή της.
• Μην αφήνετε ποτέ μια ζώνη μαγειρέματος αναμμένη
χωρίς κατσαρόλα επάνω διότι θα μπορούσε να
χαλάσει.
Οι ζώνες μαγειρέματος με ακτινωτά θερμαντικά
στοιχεία.
Τα κυκλικά ακτινωτά θερμαντικά στοιχεία γίνονται
κόκκινα μετά από 10-20 δευτερόλεπτα από το άναμμα.
Πρακτικές συμβουλές για τη χρήση της επιφάνειας
μαγειρέματος
Qšsh
Est…a kanonik¾ ¾ tace…a
0
SbhstÒ
1
Y»simo cortarikèn, yarikèn
2
Pat£tej ston atmÒ, minšstrej, fasÒlia,
rebÚqia
3
Sunšcish yhs…matoj meg£lwn trof…mwn,
minšstrej
4
Y»simo (mštrio)
5
Y»simo (dunatÒ)
6
Rodokokk…nisma h ep…teuxh brasmoÚ se
sÚntomo crÒno
13
GR
Προφυλάξεις και
συμβουλές
GR
! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με
τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Οι προειδοποιήσεις αυτές
παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν
προσεκτικά.
Γενική ασφάλεια
• Οι οδηγίες αυτές ισχύουν μόνο για τις χώρες προορισμού
τα σύμβολα των οποίων απεικονίζονται στο εγχειρίδιο και
στην πινακίδα μητρώου της συσκευής.
• Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο
εσωτερικό κατοικίας.
• Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, ακόμη κι αν ο
χώρος σκεπάζεται, διότι είναι πολύ επικίνδυνο να την αφήσετε
εκτεθειμένη σε βροχή και κακοκαιρία.
• Μην αγγίζετε τη μηχανή με πόδια γυμνά ή με τα χέρια ή τα
πόδια βρεγμένα.
• Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για το
μαγείρεμα τροφίμων, μόνο από άτομα ενήλικα και
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν
εγχειρίδιο. Κάθε άλλη χρήση (για παράδειγμα:
θέρμανση χώρων) είναι ακατάλληλη και συνεπώς
επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνος για ενδεχόμενες ζημιές προκαλούμενες
από χρήσεις ακατάλληλες, εσφαλμένες και
ανορθόδοξες.
• Το εγχειρίδιο αφορά μια συσκευή κατηγορίας 1 (μονωμένη)
ή κατηγορίας 2 – υποκατηγορίας 1 (εντοιχισμένη μεταξύ δύο
επίπλων).
• Κατά τη χρήση της συσκευής τα θερμαντικά στοιχεία και
ορισμένα μέρη της πόρτας του φούρνου καθίστανται
πολύ θερμά. Προσέχετε να μην τα αγγίζετε και κρατάτε τα
παιδιά μακριά.
• Αποφύγετε την επαφή του καλωδίου τροφοδοσίας άλλων
οικιακών ηλεκτρικών συσκευών με θερμά μέρη της συσκευής.
• Μη βουλώνετε τα ανοίγματα αερισμού και απαγωγής της
θερμότητας.
• Στις ηλεκτρικές εστίες δεν πρέπει να τοποθετούνται ασταθείς
κατσαρόλες ή παραμορφωμένες για να αποφευχθούν
ατυχήματα από ανατροπή. Να τις τοποθετείτε στην επιφάνεια
μαγειρέματος έτσι ώστε οι λαβές να είναι στραμμένες προς το
εσωτερικό, για την αποφυγή χτυπημάτων.
• Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου για να βάζετε ή να
βγάζετε σκεύη.
• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά (οινόπνευμα, βενζίνη, κλπ.)
πλησίον της συσκευής όταν αυτή είναι σε χρήση.
• Μην τοποθετείτε εύφλεκτο υλικό στο κάτω διαμέρισμα ή στο
εσωτερικό του φούρνου: αν η συσκευή τεθεί ξαφνικά σε
λειτουργία θα μπορούσε να πάρει φωτιά.
• Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, να βεβαιώνεστε πάντα
ότι οι επιλογείς είναι στη θέση •.
• Μη βγάζετε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα τραβώντας το
καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα.
• Μην κάνετε καθαρισμό ή συντήρηση χωρίς προηγουμένως να
έχετε βγάλει το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα.
• Σε περίπτωση βλάβης, μη επεμβαίνετε σε καμία περίπτωση
στους εσωτερικούς μηχανισμούς για να επιχειρήσετε την
επισκευή. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
• Μην αποθέτετε βαριά αντικείμενα στην ανοιχτή πόρτα του
φούρνου.
• Οι εσωτερικές επιφάνειες του συρταριού (αν υπάρχει) μπορεί
θερμανθούν.
14
• Η υαλοκεραμική επιφάνεια είναι ανθεκτική στις μηχανικές
κρούσεις, ωστόσο μπορεί να ραγίσει (ή ενδεχομένως να
σπάσει) αν χτυπηθεί με αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα
εργαλείο. Στις περιπτώσεις αυτές, αποσυνδέστε αμέσως τη
συσκευή από το δίκτυο ηλεκτρικού και απευθυνθείτε στην
Υποστήριξη.
• Αν η επιφάνεια του πλαισίου ραγίσει, σβήστε τη συσκευή για
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας.
• Μην ξεχνάτε ότι η θερμοκρασία των ζωνών μαγειρέματος
παραμένει αρκετά υψηλή για τουλάχιστον τριάντα λεπτά μετά
το σβήσιμο.
• Να κρατάτε σε λογική απόσταση από την επιφάνεια
μαγειρέματος οποιοδήποτε αντικείμενο που θα μπορούσε να
λειώσει, για παράδειγμα πλαστικά αντικείμενα, αλουμίνιο ή
προϊόντα με υψηλή συγκέντρωση ζάχαρης. Προσέξτε ιδιαίτερα
τις συσκευασίες και τα φιλμ από πλαστικό ή αλουμίνιο: αν τα
ξεχάσετε στις ακόμη ζεστές ή χλιαρές επιφάνειες μπορεί να
προκληθεί σοβαρή ζημιά στην επιφάνεια.
• Μην αποθέτετε μεταλλικά αντικείμενα (μαχαίρια, κουτάλια,
καπάκια, κλπ.) στην επιφάνεια διότι μπορεί να θερμανθούν.
• Δεν προβλέπεται η χρήση της συσκευής από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με ικανότητες φυσικές,
αισθητηριακές ή νοητικές μειωμένες, από άτομα χωρίς
εμπειρία ή που δεν είναι εξοικειωμένα με το προϊόν, εκτός κι
αν εποπτεύονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους
ή που δεν έχουν δεχτεί προκαταρκτικές οδηγίες για τη χρήση
της συσκευής.
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
Διάθεση
• Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να εφαρμόζετε τους
τοπικούς κανονισμούς, ώστε οι συσκευασίες να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν.
• Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/CE για τα απορρίμματα
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (RAEE), προβλέπει
ότι οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να διατίθενται
στην κανονική ροή των στερεών αστικών απορριμμάτων. Οι
διατεθείσες συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά για να
βελτιστοποιείται το ποσοστό ανάκτησης και ανακύκλωσης
των υλικών που τις συνθέτουν και να αποφεύγονται δυνητικές
ζημιές στην υγεία και στο περιβάλλον. Το σύμβολο του
διαγραμμένου καλαθιού φέρεται σε όλα τα προϊόντα για να
θυμίζει τις υποχρεώσεις χωριστής συλλογής.
Για περαιτέρω πληροφορίες, για τη σωστή απομάκρυνση
των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, οι κάτοχοι μπορούν
να απευθύνονται στην αρμόδια δημόσια υπηρεσία ή στους
μεταπωλητές.
Εξοικονόμηση ενέργειας και σεβασμός στο
περιβάλλον
• Θέτοντας σε λειτουργία το φούρνο στα ωράρια που
κυμαίνονται από αργά το απόγευμα μέχρι τις πρώτες πρωινές
ώρες, συμβάλλετε στην μείωση του φορτίου απορρόφησης
των επιχειρήσεων ηλεκτρικού.
• Προτείνεται να διενεργείτε πάντα τα μαγειρέματα ΦΟΥΡΝΟΣ
ΕΠΑΝΩ, GRILL και GRATIN με την πόρτα κλειστή: τόσο για
να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα όσο και για μια αισθητή
εξοικονόμηση ενέργειας (10% περίπου).
• Να διατηρείτε αποτελεσματικές και καθαρές τις τσιμούχες,
έτσι ώστε να εφαρμόζουν καλά στην πόρτα και να μην
προκαλούνται απώλειες θερμότητας.
Συντήρηση και φροντίδα
Αποκλεισμός του ηλεκτρικού ρεύματος
Πριν από κάθε εργασία να απομονώνετε τη συσκευή
από το δίκτυο ηλεκτρικής τροφοδοσίας.
Καθαρισμός του φούρνου
! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ σκούπες ατμού ή σε υψηλή
πίεση για τον καθαρισμό της συσκευής.
• Καθαρίστε το γυαλί της πόρτας με σφουγγάρια και
μη αποξυστικά προϊόντα και στεγνώστε με ένα πανί
μαλακό. Μη χρησιμοποιείτε υλικά τραχιά ή ξέστρα
ακονισμένα γιατί θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν
την επιφάνεια και να προκαλέσουν θραύση του
γυαλιού.
• Τα εξωτερικά επισμαλτωμένα μέρη ή τα ανοξείδωτα
και οι λαστιχένιες τσιμούχες μπορούν να
καθαρίζονται με ένα σφουγγαράκι βρεγμένο με
χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι. Αν οι λεκέδες
είναι δύσκολοι για να φύγουν χρησιμοποιήστε
προϊόντα ειδικά. Προτείνεται να ξεπλένετε με άφθονο
νερό και να στεγνώνετε μετά τον καθαρισμό. Μη
χρησιμοποιείτε αποξυστικές σκόνες ή διαβρωτικές
ουσίες.
• Το εσωτερικό του φούρνου καθαρίζεται κατά
προτίμηση κάθε φορά μετά τη χρήση, όσο είναι
ακόμη χλιαρό. Να χρησιμοποιείτε ζεστό νερό και
απορρυπαντικό, να ξεπλένετε και να στεγνώνετε με
μαλακό πανί. Αποφεύγετε τα αποξυστικά.
• Τα αξεσουάρ μπορούν να πλένονται εύκολα σαν
κανονικά σκεύη, ακόμη και στο πλυντήριο πιάτων.
• Ο πίνακας ελέγχου καθαρίζεται από βρωμιά και λίπη
με ένα μη αποξυστικό σφουγγαράκι ή με ένα μαλακό
πανί.
• Ο ανοξείδωτος χάλυβας μπορεί να λεκιαστεί αν
αφεθεί αρκετό χρόνο σε επαφή με νερό με πολλά
άλατα ή με προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν
φωσφόρο. Προτείνεται να ξεπλένετε με άφθονο νερό
και να στεγνώνετε επιμελώς.
Ελέγξτε τις τσιμούχες του φούρνου
Να ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση της τσιμούχας
γύρω από την πόρτα του φούρνου. Σε περίπτωση που
πάθει ζημιά να απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κέντρο
Τεχνικής Υποστήριξης. Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε
το φούρνο μέχρι να επισκευαστεί.
Αντικατάσταση της λυχνίας φωτισμού
του φούρνου
1. Αφού αποσυνδέσετε το
φούρνο από το ηλεκτρικό
δίκτυο, βγάλτε το γυάλινο
καπάκι της θήκης της λυχνίας
(βλέπε εικόνα).
2. Ξεβιδώστε τη λυχνία και
αντικαταστήστε την με μια
ανάλογη: τάσης 230V, ισχύος
25 W, σύνδεσης E 14.
3. Ξαναμοντάρετε το καπάκι και επανασυνδέστε το
φούρνο στο ηλεκτρικό δίκτυο.
! Μη χρησιμοποιείτε τη λυχνία φούρνου για το
φωτισμό χώρων.
Καθαρισμός της υαλοκεραμικής
επιφάνειας μαγειρέματος
GR
! Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών ή αποξυστικών
απορρυπαντικών, όπως τα προϊόντα σε φιάλες spray
για barbecue και φούρνους, ξελεκιαστικά και προϊόντα
αντισκωριακά, τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα
σφουγγάρια με λειαντική επιφάνεια: μπορούν να
γρατσουνίσουν ανεπανόρθωτα την επιφάνεια.
• Για μια κανονική συντήρηση, αρκεί να την πλύνετε την
επιφάνεια με βρεγμένο σφουγγάρι, σκουπίζοντας
κατόπιν με απορροφητικό χαρτί κουζίνας.
• Αν το πλαίσιο εστιών είναι ιδιαίτερα λερωμένο, περάστε
το με ειδικό προϊόν για τον καθαρισμό υαλοκεραμικών
επιφανειών, ξεπλύνετε και στεγνώστε.
• Για να απομακρύνετε τα πιο ανθεκτικά υπολείμματα
βρωμιάς χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο ξέστρο
(δεν παρέχεται). Επέμβετε μόλις μπορέσετε,
χωρίς να περιμένετε να κρυώσει η συσκευή,
ώστε να τα υπολείμματα να μη σχηματίσουν
κρούστες. Επιτυγχάνονται εξαιρετικά αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας ένα σφουγγαράκι από ατσαλένιο
ανοξείδωτο σύρμα- ειδικό για υαλοκεραμικές
επιφάνειες- βρεγμένο με σαπουνόνερο.
• Σε περίπτωση που τυχαία στην επιφάνεια
μαγειρέματος λιώσουν αντικείμενα ή υλικά όπως
πλαστικό ή ζάχαρη, αφαιρέστε τα αμέσως με το
ξέστρο, όσο ακόμη η επιφάνεια είναι ζεστή.
• Αφού καθαριστεί, μπορείτε να περιποιηθείτε την
επιφάνεια με ένα ειδικό προϊόν για τη συντήρηση και
την προστασία: το αόρατο φιλμ που αφήνει το προϊόν
αυτό προστατεύει την επιφάνεια σε περίπτωση που
χυθεί κάτι κατά το μαγείρεμα. Συστήνεται να εκτελείτε
τις εργασίες αυτές με τη συσκευή χλιαρή ή κρύα.
• Θυμηθείτε να ξεπλένετε πάντα με καθαρό νερό
και να στεγνώνετε επιμελώς την επιφάνεια: τα
υπολείμματα προϊόντων θα μπορούσαν, πράγματι,
να δημιουργήσουν κρούστες κατά το επόμενο
μαγείρεμα.
Τεχνική υποστήριξη
! Μην προσφεύγετε ποτέ σε τεχνικούς μη
εξουσιοδοτημένους.
Γνωστοποιήστε:
• Τον τύπο της ανωμαλίας
• το μοντέλο της μηχανής (Mod.)
• τον αριθμό σειράς (S/N)
Αυτές οι τελευταίες πληροφορίες βρίσκονται στην
ταμπελίτσα χαρακτηριστικών που βρίσκεται στη συσκευή
Eidik£ proiÕnta gi£ th
kaqariÕthta tou ualokeramikoÝ
Pou mpore te na ta
promhqeute te
ApoxustikÕ me l£ma kai l£mej
antikat£stashj
Katast¾mata gi£ e dh
Hobby kai sidhrikën
Stahl-Fix, SWISSCLEANER, WK
TOP
Hobby, Supermarkets
Alla proiÕnta gi£ ualokeramikÕ
Katast¾mata oikiakèn
eidèn
15
Instalacja
Nóżki* mocowane są w
otworach pod podstawą
kuchenki.
! Należy zachować niniejszą instrukcję, aby móc z niej
korzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży,
odstąpienia lub przeniesienia urządzenia, należy
upewnić się, czy instrukcja została przekazana wraz z
nim.
! Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona
ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i
bezpieczeństwa.
! Instalacja urządzenia powinna zostać wykonana
zgodnie z niniejszymi instrukcjami i przez
wykwalifikowany personel.
! Wszelkie działania w zakresie regulacji lub
konserwacji muszą być wykonywane przy kuchence
odłączonej od zasilania elektrycznego.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Montaż przewodu zasilającego
Otwarcie skrzynki zaciskowej:
• Posługując się śrubokrętem podważyć boczne
zatrzaski pokrywy skrzynki zaciskowej;
• Pociągnąć i otworzyć
pokrywę skrzynki
zaciskowej.
Ustawienie i wypoziomowanie
! Możliwe jest zainstalowanie urządzenia obok mebli,
których wysokość nie przekracza wysokości płyty
roboczej.
! Należy upewnić się, czy ściana stykająca się z tyłem
urządzenia wykonana jest z materiału niepalnego i
odpornego na ciepło (T 90°C).
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Zamontować przewód wykonując następujące
czynności:
• odkręcić śrubę zacisku i śruby styków
! Mostki są fabrycznie dostosowane do podłączenia
jednofazowego 230 V (patrz rysunek).
• w celu wykonania podłączeń elektrycznych
elementów należy wykorzystać dwa mostki
znajdujące się wewnątrz skrzynki (patrz rysunek odnośnik „P”)
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
3
5
2
4
Dla zapewnienia prawidłowej instalacji:
• ustawić urządzenie w kuchni, w jadalni lub w innym
pomieszczeniu (nie w łazience);
• jeśli płaszczyzna kuchenki jest wyższa w stosunku
do płaszczyzny mebli, powinny one zostać
umieszczone w odległości co najmniej 600 mm od
urządzenia;
• jeśli kuchenka jest
instalowana pod szafką
HOOD
wiszącą, powinna
Min. 600 mm.
ona znajdować się w
odległości minimum 420
mm od płyty kuchenki.
Odległość ta powinna
wynosić 700 mm,
jeśli szafki wiszące
są łatwopalne (patrz
rysunek);
• nie umieszczać zasłon za kuchenką, ani w odległości
mniejszej niż 200 mm od jej krawędzi;
• ewentualne okapy powinny zostać zainstalowane
według zaleceń odpowiedniej instrukcji.
Min.
PL
• zamocować przewód zasilający w odpowiednim
zacisku i zamknąć pokrywę.
P
Wypoziomowanie
Jeśli konieczne jest
wypoziomowanie urządzenia,
należy przykręcić nóżki
regulacyjne, dostarczane jako
wyposażenie, w odpowiednich
gniazdach umieszczonych w
rogach podstawy kuchenki
(patrz rysunek).
*Znajduje się tylko w niektórych modelach.
16
N
L1
L2
L3
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
! Przewód musi być okresowo sprawdzany i
wymieniany wyłącznie przez autoryzowany personel
techniczny.
PL
! Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za skutki wynikłe z nieprzestrzegania powyższych
zasad.
1
3
5
2
4
TABELA CHARAKTERYSTYK
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
Podłączenie przewodu zasilającego do sieci.
Zamocować na przewodzie znormalizowaną wtyczkę
dostosowaną do obciążeń wskazanych na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu (patrz tabela
Dane techniczne).
W przypadku bezpośredniego podłączenia do sieci
konieczne jest zainstalowanie pomiędzy urządzeniem
a siecią wyłącznika wielobiegunowego z minimalnym
otwarciem pomiędzy stykami wynoszącym 3 mm,
dostosowanego do obciążenia i odpowiadającego
obowiązującym normom krajowym (przewód uziemienia
nie powinien być przerywany przez wyłącznik). Przewód
zasilania powinien być umieszczony tak, aby w żadnym
punkcie jego temperatura nie przekraczała temperatury
otoczenia o 50°C.
Przed wykonaniem podłączenia należy upewnić się,
czy:
• gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z
obowiązującymi przepisami;
• gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie mocy urządzenia, wskazane na tabliczce
znamionowej;
• napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym
na tabliczce znamionowej;
• gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia.
Jeśli gniazdko nie jest kompatybilne, wymienić
gniazdko lub wtyczkę; nie stosować przedłużaczy ani
rozgałęźników.
! Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i
gniazdko prądu powinny być łatwo dostępne.
Wymiary piekarnika
WxDxG
32x43,5x40 cm
Objętość
lt. 60
Wymiary użytkowe
szuflady do
podgrzewania potraw
Napięcie i
częstotliwość zasilania
elektrycznego
Płyta grzejna ze szkła
ceramicznego
Przód lewa
Tył lewa
Tył prawa
Przód prawa
MAX moc pochłaniana
przez ceramiczne płyty
grzejne
ENERGY LABEL
szerokość 42 cm, głębokość
44 cm, wysokość 8,5 cm
patrz tabliczka znamionowa
1700 W
1200 W
2100 W
1200 W
6200 W
Dyrektywa 2002/40/WE na
etykiecie piekarników
elektrycznych Norma EN
50304
Zużycie energii konwekcja
naturalna - funkcja
ogrzewania:
Tradycyjny;
Zużycie energii deklaracja
Klasy konwekcja wymuszona funkcja ogrzewania: Pieczenie
ciasta
Dyrektywy unijne: 2006/95/EC
z dnia 12/12/06 (niskie
napięcie) z późniejszymi
zmianami - 04/108/EC z dnia
15/12/04 (zgodność
elektromagnetyczna) z
późniejszymi zmianami 93/68/EEC z dnia 22/07/93 z
późniejszymi zmianami93/68/EEC z dnia 22/07/93 z
późniejszymi zmianami, 2002/96/EC.
1275/2008 (Stand-by/ Off
mode)
Tabliczka znamionowa znajduje się wewnątrz szuflady lub po
otwarciu szuflady na lewej ścianie wnętrza.
! Kabel nie powinien być zginany ani przygniatany.
17
Uruchomienie i użytkowanie
PL
! Przy pierwszym włączeniu należy uruchomić
pusty piekarnik na przynajmniej jedną godzinę, z
termostatem ustawionym na maksimum i z zamkniętymi
drzwiczkami. Następnie wyłączyć go, otworzyć
drzwiczki piekarnika i przewietrzyć pomieszczenie.
Zapach, który się wytworzył, jest skutkiem parowania
substancji stosowanych w celu zabezpieczenia
piekarnika.
Oświetlenie piekarnika
Włącza się przy ustawieniu pokrętła PROGRAMY na
dowolną pozycję, różną niż „0”, i pozostaje włączone
tak długo, jak długo piekarnik pracuje. Po wybraniu
 przy pomocy pokrętła, światełko zapala się bez
uruchamiania żadnego z elementów grzejnych.
Chłodzenie poprzez wentylację
! Aby skorzystać z elektrycznego piekarnika w urządzeniach
wyposażonych w programator elektroniczny należy równocześnie
nacisnąć przyciski
wówczas symbol
pieczenia.
i
(na wyświetlaczu pojawia się
), a następnie wybrać żądaną funkcję
Uruchomienie piekarnika
1. Wybrać żądany program pieczenia obracając
pokrętłem PROGRAMY.
2. Wybrać temperaturę zalecaną dla danego programu
lub inną żądaną temperaturę obracając pokrętłem
TERMOSTAT.
Wykaz potraw z zalecanymi dla nich temperaturami
znajduje się w odpowiedniej tabeli (patrz Tabela
pieczenia w piekarniku).
Podczas pieczenia można zawsze:
• zmienić program pieczenia posługując się pokrętłem
PROGRAMY;
• zmienić temperaturę posługując się pokrętłem
TERMOSTAT;
• zaprogramować czas trwania pieczenia i godzinę
jego zakończenia (patrz niżej);
• przerwać pieczenie przestawiając pokrętło
PROGRAMY na pozycję „0”.
! Nie stawiać nigdy żadnych przedmiotów na dnie
piekarnika, gdyż grozi to uszkodzeniem emalii.
Wykorzystywać pozycję 1 piekarnika jedynie w
przypadku pieczenia z użyciem rożna.
! Naczynia do pieczenia stawiać zawsze na ruszcie
znajdującym się w wyposażeniu piekarnika.
W celu zmniejszenia temperatury zewnętrznej
wentylator chłodzący wytwarza strumień powietrza,
który wychodzi między panelem kontrolnym a
drzwiczkami piekarnika.
! Po zakończeniu gotowania wentylator pracuje dopóty,
dopóki piekarnik wystarczająco się nie ochłodzi.
Stosowanie regulatora czasowego
końca pieczenia*
1. Należy przede wszystkim nakręcić dzwonek
obracając pokrętło REGULATOR CZASOWY KOŃCA
PIECZENIA o pełny obrót w kierunku ruchu wskazówek
zegara.
2. Cofając się w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek ustawić żądany czas uzgadniając minuty
wskazane na pokrętle REGULATORA CZASOWEGO
KOŃCA PIECZENIA z oznaczeniem stałym na panel.
3. Po upływie czasu wydaje sygnał akustyczny i
wyłącza piekarnik.
4. Gdy piekarnik jest wyłączony regulator czasowy
końca pieczenia może zostać wykorzystany jako zwykły
minutnik.
! W celu użytkowania piekarnika w trybie ręcznym, to
znaczy z wyłączeniem regulatora czasowego końca
pieczenia, należy obrócić pokrętło REGULATORA
CZASOWEGO KOŃCA PIECZENIA do symbolu .
UWAGA! Piekarnik jest
wyposaĪony w system
blokowania rusztu, który
umoĪliwia jego wysuwanie bez caákowitego
wyjmowania z piekarnika
(1).
Kontrolka TERMOSTAT
Jej zaświecenie się sygnalizuje, że piekarnik wytwarza
ciepło. Gaśnie, kiedy wewnątrz piekarnika osiągnięta
zostaje ustawiona temperatura. W tym momencie
kontrolka zapala się i gaśnie naprzemiennie,
wskazując, że termostat pracuje i utrzymuje stałą
temperaturę.
18
W celu caákowitego wyjĊcia rusztu wystarczy go
unieĞü w sposób przedstawiony na rysunku, chwytając za przednią czĊĞü i pociągnąü do siebie (2).
*Znajduje się tylko w niektórych modelach.
Programy pieczenia
! Dla wszystkich programów pieczenia można ustawić
temperaturę od 60 oC do MAX za wyjątkiem:
• GRILL (zaleca się ustawienie jedynie na MAX);
• GRILL WENTYLOWANY
(zaleca się, aby nie przekraczać temperatury 200 oC).
Program PIEKARNIK TRADYCYJNY
Program PIEKARNIK DO WYPIEKU CIAST
PL
Włącza się tylny element grzejny oraz funkcja wentylatora,
zapewniając wewnątrz piekarnika delikatne i jednorodne
ciepło . Ta funkcja jest przeznaczona do pieczenia
delikatnych potraw, w szczególności ciast, które muszą
wyrosnąć i do pieczenia niektórych dań „mignon”
jednocześnie na 3 poziomach .
Praktyczne porady dotyczące pieczenia
Uruchamiane są dwa elementy grzewcze: górny i dolny.
Przy tradycyjnym piekarniku lepiej stosować tylko jedną
półkę: przy większej liczbie półek niekorzystny jest rozkład
temperatur.
! Podczas pieczenia z wentylatorem nie używać półek
1 i 5: gorące powietrze działałoby bezpośrednio na
półki, co mogłoby spowodować przypalenie delikatnych
potraw.
Program MULTIPIECZENIE
Uruchamiane są wszystkie elementy grzewcze (górny,
dolny i obiegowe) i rozpoczyna swe działanie wentylator.
Ponieważ temperatura jest równomierna w całym
piekarniku powietrze piecze i rumieni żywność w sposób
równomierny. Można używać jednocześnie dwie półki .
! Przy programach GRILL i GRILL WENTYLOWANY,
szczególnie jeśli są one wykonywane z rożnem, ustawić
blachę w położeniu 1, aby zebrać pozostałości po
pieczeniu (sosy i/lub tłuszcze).
Program GRILL
Włącza się górny element grzejny oraz rożno (jeśli jest
w danym modelu). Wysoka temperatura jest skierowana
na grill i zalecana dla potraw wymagających wysokiej
temperatury na powierzchni. Drzwiczki piekarnika mają
być zamknięte podczas pieczenia
Program GRILL WENTYLOWANY
Uruchamia się górny element grzewczy i rozpoczyna swa
prace wentylator i rożen (w modelach, które go posiadają)
Łączy wymuszoną cyrkulację powietrza wewnątrz
piekarnika z jednokierunkowym promieniowaniem
cieplnym.
Zapobiega to przypaleniu powierzchni potraw, zwiększając
moc penetracji cieplnej. Drzwiczki piekarnika mają być
zamknięte podczas pieczenia
Program PIEKARNIK DLA PIZZY
Włącza się dolny i obwodowy element grzejny oraz
wentylator. Ta kombinacja umożliwia szybkie ogrzewanie
piekarnika z szybkim rozgrzaniem się piekarnika i z
dopływem ciepła zwłaszcza od dołu. W przypadku,
gdy używa się jednocześnie więcej niż jedną półkę
koniecznym jest zamienianie ich miejscami w połowie
wypiekania.
MULTIPIECZENIE
• Wykorzystywać pozycje 2 i 4, na pozycji 2 należy
ustawiać potrawy wymagające wyższej temperatury.
• Ustawiać brytfannę na dole, a ruszt na górze.
GRILL
• Ustawić ruszt w pozycji 3 lub 4, a żywność umieścić
na środku rusztu.
• Zaleca się ustawiać poziom energii na wartość
maksymalną. Nie należy się niepokoić, jeśli górny
grzejnik nie będzie stale włączony: jego pracą steruje
termostat;
PIEKARNIK DO PIZZY
• Stosować blachę z lekkiego aluminium, stawiając ją
na ruszcie znajdującym się w wyposażeniu kuchenki.
Korzystanie z brytfanny wydłuża czas pieczenia, a
pizza rzadko jest chrupiąca.
• W przypadku pizzy z wieloma dodatkami zaleca się
dodanie mozzarelli dopiero w połowie pieczenia.
• Tluszczownik ekstra- gleboki nalezy umieszczac
w piekarniku na poziomie trzecim od dolu i stosowac
go przy wlaczonym programie „statycznym”
(piekarnik tradycyjny) lub „grzalka dolna”
(jesli kuchnia jest w taki program wyposazona)
19
PL
Programowanie pieczenia z użyciem
programatora elektronicznego*
Następnie należy zaprogramować godzinę zakończenia
pieczenia:
Ustawianie zegara
Po podłączeniu do sieci elektrycznej lub po black-out na
wyświetlaczu pojawiają się pulsujące cyfry 0.00.
W celu ustawienia godziny:
1. wcisnąć jednocześnie przyciski CZAS TRWANIA
oraz KONIEC PIECZENIA
;
PIECZENIA
2. w ciągu 4 sekund ustawić dokładną godzinę
wciskając przyciski + oraz - Za pomocą przycisku +
zwiększa się wartość czasu; za pomocą przycisku zmniejsza się ją .
Po ustawieniu godziny programator przechodzi
automatycznie w tryb ręczny.
Ustawianie minutnika
Przy pomocy minutnika można ustawić odliczanie
wsteczne, po którego zakończeniu emitowany jest
sygnał akustyczny.
W celu ustawienia minutnika:
1. wcisnąć przycisk MINUTNIK
. Na wyświetlaczu
pojawia się: .
2. wcisnąć przyciski + oraz - w celu ustawienia
żądanego czasu;
3. po zwolnieniu przycisków rozpoczyna się odliczanie
wsteczne, a na wyświetlaczu pojawia się aktualna
godzina: 
4. po upływie ustawionego czasu emitowany jest sygnał
akustyczny, który można wyłączyć wciskając dowolny
przycisk (z wyjątkiem przycisków + e -): symbol
wyłącza się.

! Minutnik nie kontroluje włączania i wyłączania
piekarnika.
Regulowanie głośności sygnału akustycznego
Po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu ustawień zegara,
przy pomocy przycisku -, możliwe jest wyregulowanie
głośności sygnału akustycznego.
Programowanie czasu trwania pieczenia z opóźnionym
rozpoczęciem
Przede wszystkim należy wybrać żądany program
pieczenia oraz temperaturę, posługując się pokrętłami
PROGRAMY i TERMOSTAT piekarnika.
Teraz możliwe jest zaprogramowanie czasu trwania
pieczenia:
1. wcisnąć przycisk CZAS TRWANIA PIECZENIA
;
2. w ciągu 4 sekund ustawić żądany czas trwania
pieczenia wciskając przyciski + oraz -. Jeśli, na
przykład,czas trwania pieczenia zostanie zaprogramowany
na 30 minut, na wyświetlaczu pojawi się: 
3. po zwolnieniu przycisków i upływie 4 sekund na
wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualny czas (na
przykład 10.00) wraz z symbolem oraz literą A
(AUTO):
20
;
4. wcisnąć przycisk KONIEC PIECZENIA
5. w ciągu 4 sekund ustawić żądaną godzinę
zakończenia pieczenia wciskając przyciski + oraz -.
Jeśli, na przykład, zamierza się zakończyć pieczenie
o godzinie 13.00, na wyświetlaczu pojawi się:

6. po zwolnieniu przycisków i upływie 4 sekund na
wyświetlaczu ponownie pojawia się aktualny czas (na
przykład 10.00) wraz z literą A (AUTO): 
Zgodnie z przedstawionym przykładem, piekarnik
włączy się automatycznie o godzinie 12.30 i zakończy
pracę po 30 minutach, o godzinie 13.00.
Programowanie czasu trwania pieczenia z
natychmiastowym rozpoczęciem
Postępować według procedury programowania czasu
pieczenia opisanej powyżej (punkty 1 – 3).
! Włączona litera A przypomina o dokonanym
zaprogramowaniu czasu trwania pieczenia oraz jego
zakończenia w trybie AUTO. W celu przywrócenia pracy
piekarnika w trybie ręcznym, po każdym pieczeniu
AUTO należy wcisnąć jednocześnie przyciski CZAS
TRWANIA PIECZENIA
oraz KONIEC PIECZENIA
.
! Symbol pozostaje włączony wraz z piekarnikiem
przez cały czas trwania pieczenia.
W każdej chwili możliwe jest wyświetlenie ustawionego
czasu trwania pieczenia poprzez wciśnięcie przycisku
CZAS TRWANIA PIECZENIA
oraz wyświetlenie
godziny zakończenia pieczenia poprzez wciśnięcie
. Po zakończeniu
przycisku KONIEC PIECZENIA
pieczenia włącza się sygnał akustyczny. Aby go
przerwać, należy wcisnąć dowolny przycisk, z
wyjątkiem przycisków + oraz -.
Anulowanie zaprogramowanego pieczenia
Wcisnąć jednocześnie przyciski CZAS TRWANIA
PIECZENIA
oraz KONIEC PIECZENIA
.
Skorygować lub skasować wprowadzone dane
Wprowadzone dane mogą być zmieniane w każdej
chwili poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku
(MINUTNIK, CZAS TRWANIA PIECZENIA lub KONIEC
PIECZENIA) oraz wciśnięcie przycisku + lub -.
Skasowanie czasu trwania pieczenia powoduje
także automatyczne skasowanie czasu zakończenia
pieczenia i odwrotnie.
Podczas programowania działania urządzenia nie
można wprowadzić czasu zakończenia pieczenia
wcześniejszego niż czas rozpoczęcia pieczenia,
proponowany przez samo urządzenie.
*Znajduje się tylko w niektórych modelach.
Tabela pieczenia w piekarniku
Waga
(kg)
Położenie
półce
Wstępne
podgrzewanie
(minuty)
Temperatura
zalecana
Czas
gotowania
(minuty)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
Pizza (na 2 rusztach)
Lasagne
Cielęcina
Kurczę pieczone + ziemniaki
Makrela
Ciasto z owocami
Herbatniki (na 2 rusztach)
Herbatniki (na 2 rusztach)
Ciasto biszkoptowe (na jednym ruszcie)
Ciasto biszkoptowe (na 2 rusztach)
Słone tarty
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
Sole i ośmiorniczki
Kalmary i raki z rożna
Filet z dorsza
Jarzyny na rożnie
Befsztyk cielęcy
Kotlet
Hamburger
Makrela
Tost
1
1
1
1
1
1
1
1
n. 4
4
4
4
3 lub 4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
MAKS.
MAKS.
MAKS.
MAKS.
MAKS.
MAKS.
MAKS.
MAKS.
MAKS.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Kurczak z rożna
Owoce morza
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Pizza
0.5
1
1
3
2
2 lub 3
15
10
10
220
220
180
15-20
25-30
60-70
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
3
2 lub 3
3
3
2i4
2i4
2i4
15
15
15
15
15
15
15
180
180
180
160
200
190
210
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1i3i5
1i3i5
1i3i5
15
15
15
180
180
90
20-25
20-25
180
Programy
Piekarnik
tradycyjny
Multipieczenie
Grill
Grill
wentylowany
Potrawy
Kaczka
Pieczeń cielęca lub wołowa
Pieczeń wieprzowa
Biszkopty (z kruchego ciasta)
Kruche ciasta
Piekarnik Pizza Pieczeń cielęca lub wołowa
Kurczak
Piekarnik do
wypieku ciast
PL
Kruche ciasta
Tort z owocami
Ciasto z owocmi
Biszkopt
Naleśniki nadziewane (na 2 rusztach)
Małe ciastka (na 2 rusztach)
Ciasto francuskie słone z serem (na 2
rusztach)
Herbatniki (na 3 rusztach)
Herbatniki (na 3 rusztach)
Bezy (na 3 rusztach)
21
Użytkowanie płyty grzejnej ze szkła
ceramicznego
PL
! Klej stosowany do uszczelnień pozostawia na szkle
tłuste plamy. Przed przystąpieniem do eksploatacji
urządzenia, zaleca się usunąć te plamy przy pomocy
odpowiedniego, nieściernego produktu. Podczas
pierwszych godzin funkcjonowania może być
odczuwalny zapach gumy, który jednak szybko zanika.
Włączanie i wyłączanie stref pieczenia
W celu włączenia strefy pieczenia należy przekręcić
odpowiednie pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
W celu wyłączenia obrócić pokrętło w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do pozycji
„0”.
Zaświecenie się kontrolki PRACA PŁYT sygnalizuje, że
przynajmniej jedna część płyty grzejnej jest włączona.
Poz.
Płyta normalna lub szybka
0
Wyłączona
1
Gotowanie jarzyn, ryb
2
3
Gotowanie ziemniaków (na parze), zup, ciecierzycy,
fasoli
Kontynuacja gotowania dużych ilości potraw, gęstych
zup
4
Pieczenie (średnie)
5
Pieczenie (mocne)
6
Przyrumienianie lub szybkie doprowadzanie do wrzenia
Praktyczne porady związane z użytkowaniem płyty
grzewczej
• Stosować garnki z płaskim dnem i znacznej grubości,
aby mieć pewność, że dokładnie przylegają do
obszaru grzejnego;
Strefy pieczenia
Na płycie grzejnej znajdują się halogenowe elementy
grzejne. Podczas pracy ich kolor staje się czerwony:
A.
Strefa pieczenia z elementami radiacyjnymi
B.
Kontrolka ciepła: sygnalizuje, że temperatura
danej strefy pieczenia
przekracza 60°C, także
A
A
wówczas, gdy element jest
wyłączony, lecz jeszcze gorący.
A
A
Strefy pieczenia z elementami
radiacyjnymi.
Przekazują ciepło poprzez promieniowanie zawartych
w nich elementów radiacyjnych. Charakteryzują się
własnościami, które przypominają typowe własności
gazu: szybką reakcją na sterowanie i wyświetlaniem
mocy chwilowej.
B
W celu uruchomienia pola grzejnego należy obracać
odpowiednim pokrętłem w kierunku ruchu wskazówek
zegara od 1 do 6.
22
• stosować garnki o średnicy wystarczającej do
całkowitego pokrycia strefy grzejnej, tak aby
zapewnić wykorzystanie całego ciepła;
• upewnić się, że dna garnków są zawsze dokładnie
oczyszczone i suche; dzięki temu uzyska się
optymalne przyleganie do obszarów grzejnych
i zarówno garnki, jak i płyta grzejna, będą miały
większą trwałość;
• unikać stosowania tych samych garnków co
używane na palnikach gazowych: skupienie ciepła
w przypadku palników gazowych może odkształcić
dno naczynia, przez co nie będzie ono dokładnie
przylegać;
• nie pozostawiać nigdy strefy gotowania włączonej
bez garnka, gdyż może ona ulec uszkodzeniu.
Zalecenia i środki
ostrożności
! Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa.
Poniższe zalecenia dotyczą zasad bezpieczeństwa i
należy je uważnie przeczytać.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Niniejsze zalecenia mają zastosowanie wyłącznie
dla krajów przeznaczenia, których symbole znajdują
się w instrukcji oraz na tabliczce znamionowej.
• Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
• Nie należy instalować urządzenia poza pomieszczeniem
zamkniętym, nawet w miejscu zadaszonym, ponieważ
wystawianie go na działanie deszczu i burz jest bardzo
niebezpieczne.
naprawić. Skontaktować się z Serwisem.
• Nie stawiać ciężkich przedmiotów na otwartych drzwiczkach
piekarnika.
• Wewnętrzne powierzchnie szuflady (jeśli jest w danym modelu)
mogą się nagrzewać.
• Płyta ze szkła ceramicznego jest odporna na uszkodzenia
mechaniczne, może jednak pęknąć (lub ewentualnie ulec
rozbiciu) jeśli zostanie uderzona ostrym przedmiotem, np. jakimś
narzędziem. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć
urządzenie od zasilania elektrycznego i wezwać Serwis
Techniczny.
• Jeżeli powierzchnia płyty jest pęknięta, należy wyłączyć
urządzenie, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie dotykać urządzenia stojąc przy nim boso lub gdy
ręce czy stopy są mokre albo wilgotne.
• Nie zapominać, że temperatura stref grzejnych pozostaje
wysoka przez co najmniej trzydzieści minut po ich wyłączeniu.
• Urządzenie służy do gotowania potraw i powinno być
używane wyłącznie przez osoby dorosłe, zgodnie z
zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
• Utrzymywać w odpowiedniej odległości od płyty grzejnej każdy
przedmiot, który może się stopić, np. przedmioty plastikowe,
aluminiowe lub produkty z dużą zawartością cukru. Uważać na
wszelkie opakowania i taśmy plastikowe lub aluminiowe: ich
pozostawienie na jeszcze gorących lub ciepłych powierzchniach
może spowodować poważne uszkodzenie płyty.
• Instrukcja dotyczy urządzenia klasy 1 (wolnostojącego)
lub klasy 2 – podklasa 1 (zabudowanego pomiędzy
dwoma meblami).
• Podczas użytkowania urządzenia elementy grzejne
oraz niektóre części drzwi piekarnika mocno się
nagrzewają. Należy uważać, aby nie dotknąć tych
części oraz dbać o to, by dzieci nie zbliżały się do
piekarnika.
• Należy uważać, aby przewody zasilające pozostałe
urządzenia domowe nie stykały się z rozgrzanymi
elementami urządzenia.
• Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i
odprowadzających ciepło.
• Na płytach nie należy ustawiać garnków niestabilnych
lub zniekształconych, aby uniknąć wypadków z powodu
ich wywrócenia się. Ustawiać garnki na płycie grzejnej
w taki sposób, aby ich uchwyty skierowane były do
wewnątrz, co pozwoli uniknąć przypadkowych uderzeń.
• Do wyjmowania i wkładania naczyń do/z piekarnika
należy zawsze używać rękawic ochronnych.
• Nie stosować płynów łatwopalnych (alkohol, benzyna,
itp.) w pobliżu urządzenia, kiedy jest ono używane.
• Nie umieszczać materiałów łatwopalnych w dolnej
komorze depozytowej lub w piekarniku; jeśli urządzenie
zostałoby niespodziewanie uruchomione, mógłby
nastąpić pożar.
• Kiedy urządzenie nie jest używane, należy zawsze
sprawdzić, czy pokrętła znajdują się w pozycji • .
• Nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka trzymając za
kabel: zaleca się trzymanie za wtyczkę.
• Nie czyścić urządzenia ani nie wykonywać czynności
konserwacyjnych bez uprzedniego odłączenia wtyczki
od sieci elektrycznej.
• W razie awarii nie należy w żadnym wypadku ingerować
w wewnętrzne mechanizmy urządzenia próbując je
• Nie kłaść na płycie metalowych przedmiotów (noży, łyżek,
pokrywek itp.), ponieważ mogą się nagrzewać.
Zalecenia dotyczące odpadów
• Usuwanie opakowania: stosować się do lokalnych przepisów,
dzięki temu opakowania będą mogły zostać ponownie
wykorzystane.
• Dyrektywa europejska 2002/96/WE w sprawie odpadów w
postaci urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych (RAEE)
przewiduje, że domowe urządzenia elektryczne nie mogą
podlegać zwykłemu cyklowi zagospodarowywania stałych
odpadów miejskich. Wycofane z użytku urządzenia powinny
być gromadzone oddzielnie w celu optymalizacji stopnia
odzysku i recyklingu materiałów, z których są wykonane, oraz
aby zapobiec potencjalnym szkodom dla zdrowia i środowiska.
Symbol przekreślonego kosza umieszczony na wszystkich
produktach przypomina o obowiązku zbiórki selektywnej. W
celu uzyskania bliższych informacji dotyczących prawidłowego
złomowania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego,
użytkownicy mogą się zwrócić do właściwych służb miejskich lub
do skupujących go sprzedawców.
Oszczędność i ochrona środowiska
• Korzystając z piekarnika w godzinach od późnego popołudnia
do pierwszych godzin porannych, można przyczynić się do
zmniejszenia obciążenia zakładów energetycznych.
• Przy programach GRILL i ZAPIEKANKA zaleca się pieczenie
przy zamkniętych drzwiczkach: w ten sposób można uzyskać
zarówno lepsze wyniki pieczenia, jak i znaczną oszczędność
energii elektrycznej (około 10%).
• Należy dbać o sprawność i czystość uszczelek, tak aby
dokładnie przylegały one do drzwiczek i nie powodowały utraty
ciepła.
23
PL
Konserwacja i utrzymanie
PL
Odłączenie prądu elektrycznego
Czyszczenie płyty grzejnej ze szkła
ceramicznego
Przed każdą czynnością odłączyć urządzenie od sieci
zasilania elektrycznego.
! Unikać stosowania środków czyszczących o
właściwościach ściernych lub korozyjnych, takich jak
produkty w sprayu do barbecue i piecyków, odplamiacze
i środki przeciwrdzewne, detergenty w proszku oraz
gąbki z powierzchnią ścierającą. mogą one w sposób
nieodwracalny zarysować powierzchnię.
Czyszczenie piekarnika
! Do czyszczenia urządzenia nie należy nigdy używać
oczyszczaczy parowych lub wysokociśnieniowych.
• Szybę drzwiczek należy czyścić przy pomocy gąbki
i środków nieściernych, a następnie osuszyć ją
miękką szmatką; nie należy używać szorstkich
materiałów ściernych lub ostrych, metalowych
skrobaków, które mogą zarysować powierzchnię i
spowodować pęknięcie szyby.
• Części zewnętrzne emaliowane lub ze stali inox oraz
uszczelki gumowe mogą być czyszczone przy pomocy
gąbki nasączonej letnią wodą i neutralnym mydłem.
Jeśli plamy są trudne do usunięcia, należy zastosować
specjalne produkty. Zaleca się obfite spłukiwanie i
dokładne osuszanie po umyciu. Nie należy stosować
proszków ściernych ani substancji wywołujących
korozję.
• Wnętrze piekarnika powinno być czyszczone po każdym
użyciu, gdy jest jeszcze ciepłe. Należy użyć do tego
celu ciepłej wody i środka czyszczącego, spłukać i
osuszyć miękką szmatką. Unikać środków ściernych.
• Akcesoria mogą być myte jak zwykłe sztućce, także w
zmywarkach, za wyjątkiem prowadnic ślizgowych.
• Panel sterowania należy czyścić z brudu i tłuszczu przy
pomocy gąbki niezarysowującej powierzchni lub przy
pomocy miękkiej szmatki.
• Stal nierdzewna może ulec poplamieniu, jeśli przez
dłuższy czas będzie pozostawać w kontakcie z
bardzo twardą wodą lub ze środkami czystości
zawierającym fosfor. Zaleca się obfite spłukiwanie i
dokładne osuszanie.
Kontrola uszczelek piekarnika
Sprawdzać okresowo stan uszczelek wokół drzwiczek
piekarnika. Gdyby okazało się, że uszczelka jest
uszkodzona, wówczas należy zwrócić się do najbliższego
Centrum Serwisowego. Zaleca się nie używać piekarnika
aż do chwili zakończenia naprawy..
Wymiana żarówki oświetleniowej w
piekarniku
1.
Po odłączeniu piekarnika od sieci elektrycznej
zdjąć szklaną pokrywę obudowy żarówki (patrz rysunek).
2.
Wykręcić żarówkę i
wymienić ją na podobną: napięcie
230V, moc 25 W, trzonek E 14.
3.
Założyć pokrywę i
ponownie podłączyć piekarnik do
sieci elektrycznej.
! Nie używać żarówki piekarnika do oświetlania
pomieszczeń.
24
• W ramach zwykłej konserwacji wystarczy przemywać
płytę wilgotną gąbką i osuszać ją papierowym
ręcznikiem kuchennym.
• Jeśli płyta jest szczególnie silnie zabrudzona,
wyczyścić ją przy pomocy odpowiedniego produktu
do czyszczenia powierzchni ze szkła ceramicznego,
spłukać i osuszyć.
• W celu eliminacji najtrudniejszych do usunięcia
zanieczyszczeń posługiwać się odpowiednią
skrobaczką (nie jest ona dostarczana w wyposażeniu).
Usuwać zanieczyszczenia zaraz jak tylko jest to
możliwe, nie czekając aż urządzenie się ochłodzi, tak
aby resztki nie stwardniały. Znakomite wyniki można
uzyskać stosując gąbkę ze stali nierdzewnej – specjalną
do płyt grzejnych z ceramiki szklanej – nasączoną wodą
i mydłem.
• Jeśli na płycie grzejnej stopią się przypadkowo
przedmioty lub materiały plastikowe albo cukier,
usuwać je natychmiast przy pomocy skrobaczki, dopóki
powierzchnia jest jeszcze ciepła.
• Po oczyszczeniu płyta może zostać pokryta
odpowiednim produktem do konserwacji i ochrony.
Nałożona w ten sposób niewidoczna warstwa chroni
powierzchnię w przypadku wykipienia potraw podczas
gotowania. Zaleca się wykonywanie tych czynności, gdy
urządzenie jest letnie lub zimne.
• Należy pamiętać, aby zawsze spłukiwać płytę czystą
wodą i osuszać ją. Resztki produktów mogłyby bowiem
przykleić się do jej powierzchni podczas następnego
gotowania.
Produkty specjalne do
czyszczenia ceramiki szklanej
Łopatka z ostrzem i ostrza
zapasowe
Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Inne produktu do ceramiki szklanej
Gdzie je nabywać
Hobbystyczne
i art. metalowe
Art. gospodarstwa domowego
Zrób to sam
Art. metalowe
Supermarkety
Serwis Techniczny
Należy podać:
• model urządzenia (Mod.)
• numer seryjny (S/N)
Te ostatnie informacje znajdują się na tabliczce
znamionowej umieszczonej na urządzeniu i/lub na jego
opakowaniu.
Инсталиране
! Важно е да съхранявате тази книжка, за да може
да я използвате за справка във всеки момент.
При продажба на уреда, при прекратяване на
използването му или при преместване се уверете,
че книжката с инструкциите е заедно с него.
Нивелиране
Ако уредът трябва да
бъде нивелиран, завиите
регулационните крачета,
които се доставят в комплект,
в предназначените за тях
легла, разположени в ъглите
в основата на печката (виж
фигура).
! Прочетете внимателно инструкциите: в тях има
важни сведения за инсталирането, използването и
безопасността при работа с уреда.
! Инсталирането на уреда трябва да се извърши от
квалифициран специалист съгласно настоящите
инструкции.
Крачетата* се монтират в
сглобка под основата на
печката.
! Всяка операция по настроика или поддръжка
трябва да се извършва, когато печката е изключена
от електрическото захранване.
Позициониране и нивелиране
Електрическо свързване
! Печката може да се инсталира до мебели, чиято
височина не надвишава тази на готварския плот.
Монтиране на захранващия кабел
За да отворите
клемната кутия:
• Поставете отвертка
в страничните отвори
на капака на клемната
кутия.
• Издърпайте
капака, за да отворите
кутията.
! Трябва да се уверите, че стената, която е в
контакт със задната част на уреда, е изработена
от незапалим и устоичив на топлина материал (T
90°C).
420 mm.
Min.
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
420 mm.
Min.
За да поставите кабела, следвайте указанията подолу:
• Разхлабете винта на придържащата скоба и
винтовете на контактния проводник.
! Съединителните проводници са предварително
фабрично настроени за монофазно свързване с
напрежение от 230 V (вж. фигурата).
230V ~
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
N
L
1
3
5
За правилно инсталиране:
• поставете уреда в кухнята, трапезарията или в
едностаино жилище (не в банята);
• ако плотът на печката е по-висок от плота на
мебелите, те трябва
да бъдат поставени на
HOOD
поне 200 mm от уреда;
• ако печката се
Min. 600 mm.
монтира под окачен
шкаф, последният
трябва да бъде на
минимално разстояние
от 420 mm от
готварския плот.
Това разстояние трябва
да бъде 700 mm, ако окачените шкафове са от
запалим материал (виж фигура);
*
2
4
• не трябва да поставяте пердета зад печката или
на разстояние от страничните и стени, по-малко
от 200 mm;
• евентуални аспиратори трябва да бъдат
инсталирани в съответствие с указанията от
съответното ръководство с инструкции.
• За да извършите електрическото свързване,
както е показано на фигурите, използвайте
двата съединителни проводника от кутията (вж.
фигурата – с етикет „P“).
P
N
L1
Съществува само при някои модели.
L2
L3
25
BG
BG
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
1
3
5
2
4
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
1
3
5
2
4
• Закрепете захранващия кабел, като затегнете
винта на придържащата скоба, а след това
поставете обратно капака.
Свързване на захранващия кабел към
електрическата мрежа
Монтираите върху кабела нормализиран щепсел за
електрическо натоварване, посочено на табелката
с характеристики, която е поставена на уреда (виж
таблица „Технически данни”).
Свържете уреда директно към мрежата, като за
целта използваите многополюсен прекъсвач с
минимално отваряне между контактите от 3 mm,
поставен между уреда и мрежата. Многополюсният
прекъсвач трябва да бъде оразмерен за посоченото
натоварване и да отговаря на нормите NFC 15-100
(заземителният кабел не трябва да се изключва от
прекъсвача). Захранващият кабел трябва да бъде
разположен така, че в нито една точка да не влиза в
контакт с температура, по-висока от 50°C.
Преди да извършите свързването, уверете се, че:
• контактът е заземен и е в съответствие със
законовите разпоредби;
• контактът може да издържи максималното
натоварване на мощността на машината,
означено на табелката с характеристиките;
• захранващото напрежение е в границите
на стоиностите, означени на табелката с
характеристиките;
• контактът е съвместим с щепсела на уреда. Ако
контактът не е съвместим с щепсела, обърнете се
към оторизиран специалист за подмяната му. Не
използваите удължители и разклонители.
! Уредът трябва да бъде инсталиран така, че
кабелът и контактът за електрически ток да са лесно
достъпни.
* Съществува само при някои модели.
26
! Кабелът не трябва да бъде прегъван или
притискан.
! Кабелът трябва периодично да се проверява и
подменя от оторизирани специалисти.
! Предприятието-производител не носи никаква
отговорност при неспазване на посочените
норми.
ТАБЛИЦА С ХАРАКТЕРИСТИКИ
дължина 44 cm
Размери
височина 34 cm
дълбочина 38 cm
Обем
60 l
Полезни размери на
чекмеджето за
притопляне на храни:
Напрежение и честота
на електрическото
захранване:
Керамичен готварски
плот
Преден ляв котлон
Заден ляв котлон
Заден десен котлон
Преден десен котлон
Максимална
консумирана
мощност от
керамичните котлони
дължина 42 cm
височина 23 cm
дълбочина 44 cm
виж фабричната табелка с
техническите характеристики
1200 W
1700 W
1200 W
1700 W
5800 W
Директива 2002/40/CE върху
етикета на електрически фурни.
Норма EN 50304
ЕТИКЕТ –
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разход на енергия с естествена
конвекция за загряване:
традиционен
Разход на енергия декларация
Клас на принудителна конвекция
за загряване:
фурна, сладкарска.
Този уред съответства на
следните Европейски директиви:
2006/95/EC от 12.12.06 (Ниско
напрежение) и последващите
изменения - 04/108/EC от 15/12/04
(Електромагнитна съвместимост) и
последващите изменения 93/68/EEC от 22/07/93 и
последващите изменения.
2002/96/EEC
Табела с данни, се намира от вътрешната страна на
капака или, след отделението на фурната е отворена, на
лявата стена във фурната.
Пуск и експлоатация
Използване на фурната
! При първото включване на фурната тя трябва да
поработи празна за наи-малко половин час при
термостат на максимум и затворена врата. След
това я изключете, отворете вратата и проветрете
помещението. Миризмата, която се усеща, се дължи
на използваните за защита на фурната вещества.
! Преди употреба трябва да отстраните изцяло
пластмасовото покритие, поставено на страничните
стени на уреда.
! Никога не поставяите предмети направо на
дъното на фурната, защото има риск да се повреди
емаилът.
1. Изберете желаната програма за готвене чрез
завъртане на превключвателя ПРОГРАМИ.
2. Изберете препоръчаната за програмата
температура или температурата по желание чрез
завъртане на превключвателя ТЕРМОСТАТ.
В специалната таблица може да направите справка
за списъка с програмите за печене и съответните им
препоръчани температури (виж Таблица за печене
във фурната).
! Ако уредът е оборудван с електронен
програматор*, за да използвате електрическата
фурна, трябва само да натиснете бутони
и
едновременно (знакът
ще се покаже на
дисплея), преди да изберете желаната функция
за готвене.
По време на печенето винаги е възможно:
• да промените програмата за печене чрез
завъртане на превключвателя ПРОГРАМИ;
• да промените температурата чрез
превключвателя ТЕРМОСТАТ;
• да прекъснете печенето чрез поставяне на
превключвателя ПРОГРАМИ на положение 0;
! Винаги поставяите съдовете върху решетката,
доставена в комплекта.
Осветлението се включва със завъртане на
превключвателя ПРОГРАМИ в положение, различно
от “0”. То остава включено, докато фурната
работи. С избирането на  чрез превключвателя,
осветлението се включва, без да се задеиства
никакъв загряващ елемент.
Използване на таймера*
1. Първо трябва да активирате звуковия сигнал,
като завъртите превключвателя ТАЙМЕР ЗА КРАЙ
НА ПЕЧЕНЕТО на почти пълен оборот по посока на
часовниковата стрелка.
2. Връщайки превключвателя назад в посока,
обратна на часовниковата стрелка, задайте
желаното време: избраните минути трябва да сочат
маркера върху управляващия панел.
3. При изтичане на времето прозвучава звуков
сигнал и фурната се изключва.
4. Когато фурната е изключена, таймерът за край на
печенето може да бъде използван за отброяване на
минутите.
! За да използвате фурната при ръчен режим на
работа, т.е. с изключен таймер за край на печенето,
завъртете превключвателя ТАЙМЕР ЗА КРАЙ НА
ПЕЧЕНЕТО в позиция .
ȼɇɂɆȺɇɂȿ! Ɏɭɪɧɚɬɚ ɟ
ɫɧɚɛɞɟɧɚ ɫɴɫ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɡɚ ɡɚɫɬɨɩɨɪɹɜɚɧɟ
ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɢɬɟ, ɤɨɹɬɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɜɚ ɬɹɯɧɨɬɨ
ɢɡɜɚɠɞɚɧɟ, ɛɟɡ ɬɟɞɚ
ɢɡɥɢɡɚɬ ɢɡɜɴɧ ɮɭɪɧɚɬɚ.
(1)
Ɂɚ ɞɚ ɢɡɜɚɞɢɬɟ ɧɚɩɴɥɧɨ ɪɟɲɟɬɤɢɬɟ, ɤɚɤɬɨ ɟ
ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɚɬɚ, ɟ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɞɚ ɝɢɩ ɨ
ɜɞɢɝɧɟɬɟ , ɤɚɬɨ ɝɢ ɯɜɚɧɟɬɟ ɨɬɤɴɦ ɩɪɟɞɧɚɬɚ ɱ ɚ ɫ ɬ ,
ɢ ɞɚ ɝɢ ɢɡɞɴɪɩɚɬɟ (2).
Светлинен индикатор ТЕРМОСТАТ
Включването му показва, че фурната работи.
Изгасва, когато вътре във фурната се достигне
избраната температура. При това положение
светлинният индикатор светва и изгасва поред,
показваики че термостатът работи и поддържа
температурата постоянна.
Осветление на фурната
* Съществува само при някои модели.
27
BG
Режими на готвене
BG
! Температурна стойност между 50°C и MAX
(максимална) може да се задава при всички
режими на готвене с изключение на следните:
• ГРИЛ (препоръчително: задавайте само MAX
(максимално) ниво на мощност)
• ЗАПИЧАНЕ (препоръчително: не превишавайте
200°C).
Режим ТРАДИЦИОННО ПЕЧЕНЕ
Включват се както горният, така и долният
нагревател. Когато прилагате този традиционен
режим на готвене, по-добре е да използвате
само една скара. Ако се използват повече скари,
топлината ще се разпределя неравномерно.
Режим ПЕЧЕНЕ НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И
СЛАДКИШИ
Включват се задният нагревател и вентилаторът,
като по този начин се осигурява деликатно и
равномерно разпределение на топлината в цялата
фурна. Този режим е идеален за печене и готвене
на чувствителни на топлинна обработка храни (като
например сладкиши, които трябва да се надигнат)
и за приготвяне на тестени изделия на 3 нива
едновременно.
Режим НЯКОЛКО НИВА
Включват се всички нагреватели (горният,
долният и кръглият), както и вентилаторът. Тъй
като топлината остава постоянна във фурната,
топлият въздух готви и запича храната равномерно.
Може да се използват най-много две скари
едновременно.
Режим ПЕЧЕНЕ НА ПИЦА
Включват се кръглите и долните нагреватели на
фурната и се задейства вентилаторът. С тази
комбинация фурната се загрява бързо, като се
отделя значително количество топлина, особено
от долния нагревател. Ако използвате повече от
една скара едновременно, разменете позициите
на ястията по средата на готвенето.
Режим ГРИЛ
Включват се централната част на горния
нагревател и шишът за печене (ако е включен в
модела). Високата и директна топлина на грила се
препоръчва за храна, за която се изисква висока
температура на повърхността (телешки и говежди
пържоли, филета и антрекот). При този режим
на готвене се използва малко енергия, като той е
идеален за печене на грил на малки ястия. Поставете
храната в средата на скарата, тъй като ако бъде
поставена в краищата, тя няма да се сготви добре.
* Съществува само при някои модели.
28
Режим ЗАПИЧАНЕ
Включват се горният нагревател и шишът за печене
(ако е включен в модела) и вентилаторът започва
да работи. Тази комбинация от функции повишава
ефективността на еднопосочното излъчване на
топлина от нагревателите чрез увеличаване на
циркулацията на въздуха в цялата фурна. По този
начин се предотвратява изгарянето на повърхността
и се позволява на топлината да проникне директно в
продуктите.
! Режимите на готвене ГРИЛ и ЗАПИЧАНЕ трябва
да бъдат използвани при затворена врата на
фурната.
Практически съвети за готвене
! Не поставяйте скари на позиция 1 или 5 по
време готвене с вентилатор. Прекомерната
директна топлина може да прегори храните,
които са чувствителни на топлинна обработка.
НЯКОЛКО НИВА
• Използвайте позиции 2 и 4, като поставяте
храната, изискваща повече топлинна
обработка, на скарата на позиция 2.
• Поставяйте тавичката за мазнини отдолу, а
скарата – отгоре.
ГРИЛ
• Когато използвате режима на готвене ГРИЛ,
поставяйте скарата на позиция 5, а тавичката
за мазнини – на позиция 1 за събиране на
отделяните при готвенето течности (мазнина и/
или мас). Когато използвате режима на готвене
ЗАПИЧАНЕ, поставяйте скарата на позиция
2 или 3, а тавичката за мазнини – на позиция
1 за събиране на отделяните при готвенето
течности.
• Препоръчваме да бъде зададено максимално
ниво на мощност. Горният нагревател се регулира
от термостат и може не винаги да работи
постоянно.
ПЕЧЕНЕ НА ПИЦА
• Използвайте лека алуминиева тава за пица.
Поставете я на наличната скара.
За получаването на хрупкава коричка не
използвайте тавичката за мазнини, тъй като
тя пречи за оформянето на коричката, като
удължава общото време за печене.
• Ако пицата е с повече плънка, препоръчваме
върху нея да добавите сирене моцарела по
средата на готвенето
• Препоръчително е да поставите
дълбоката тава на третото ниво, когато
използвате функцията Статична фурна
и, ако е налична, функцията за топлина
отдолу.
.
Използване на таймера*
1. Първо трябва да активирате звуковия сигнал,
като завъртите превключвателя ТАЙМЕР ЗА КРАЙ
НА ПЕЧЕНЕТО на почти пълен оборот по посока на
часовниковата стрелка.
2. Връщайки превключвателя назад в посока,
обратна на часовниковата стрелка, задайте
желаното време: избраните минути трябва да сочат
маркера върху управляващия панел.
3. При изтичане на времето прозвучава звуков
сигнал и фурната се изключва.
4. Когато фурната е изключена, таймерът за край на
печенето може да бъде използван за отброяване на
минутите.
! За да използвате фурната при ръчен режим на
работа, т.е. с изключен таймер за край на печенето,
завъртете превключвателя ТАЙМЕР ЗА КРАЙ НА
ПЕЧЕНЕТО в позиция .
Планиране на печенето с електронния програматор
Настройване на часовника
След свързване на уреда с мрежата или след
спиране на тока дисплеят мига, когато показва 0.00.
За настройване на часа:
1. Натиснете едновременно бутоните
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПЕЧЕНЕТО  и КРАЙ НА
ПЕЧЕНЕТО ;
2. до 4 секунди задайте точния час, натискайки
бутоните  и . С бутон  времето се увеличава;
с бутон  времето се намалява.
След като сте настроили часа, програматорът
автоматично отива в ръчен режим.
Настройване на брояча на минутите
С брояча на минутите може да се зададе обратно
броене, в края на което се чува звуков сигнал.
За настройване на брояча на минутите:
1. натиснете бутона БРОЯЧ НА МИНУТИТЕ . На
дисплея се изписва:

2. натиснете бутони  и , за да настроите
желаното време;
3. когато се освободят бутоните, започва обратното
броене и на дисплея се появява текущият час:

4. при изтичане на времето се чува звуков сигнал,
който може да бъде прекъснат с натискане на
който и да е бутон (с изключение на бутони  и ):
символът изчезва .
! Таймерът не контролира включването и
изключването на фурната.
BG
Регулиране нивото на звуковия сигнал
След като сте задали и потвърдили настройките
на часовника, посредством бутон  е възможно
регулиране на силата на звуковия сигнал.
Планиране на продължителността на печене с
отложен старт
Преди всичко е необходимо да изберете желаната
програма за печене и температура с помощта на
превключвателите ПРОГРАМИ и ТЕРМОСТАТ на
фурната.
Сега можете да планирате времето за печене:
1. натиснете бутона ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ПЕЧЕНЕТО ;
2. до 4 секунди задайте желаната продължителност
на печене чрез натискане на бутони  и . Ако
например се планира продължителност от 30 минути,
на дисплея се появява:

3. Когато се освободят бутоните, след 4 минути на
дисплея се появява отново текущия час (например
10.00 ч.) със символа и буквата A (AUTO):
След това трябва да се планира часът за край на
печенето:
4. Натиснете бутона КРАЙ НА ПЕЧЕНЕТО ;
5. до 4 секунди настройте желания час за край
на печенето чрез натискане на бутони  и .
Например, ако искате печенето да приключи в 13.00
ч., на дисплея се появява:

6. когато се освободят бутоните, след 4 минути на
дисплея се появява отново текущия час (например
10.00 ч.) с буквата A (AUTO):

Съгласно предложения пример фурната
автоматично ще се включи в 12.30 ч. и ще се
изключи след 30 минути, до 13.00 ч.
Планиране на продължителността на печене с
незабавен старт
Следвайте процедурата за планиране на
продължителността на печене, описана по-горе
(точки 1-3).
! Светещата буква A напомня, че продължителността
и краят на печенето са програмирани в режим
* Съществува само при някои модели.
29
BG
AUTO. За да възстановите ръчния режим на
работа на фурната, след всяко печене в режим
AUTO натискайте едновременно бутоните
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПЕЧЕНЕТО  и КРАЙ НА
ПЕЧЕНЕТО .
! Символът остава включен заедно с фурната по
време на печенето.
Във всеки един момент е възможно да
визуализирате зададената продължителност чрез
натискане на бутон ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА
ПЕЧЕНЕТО  и да визуализирате часа за край
на печенето чрез натискане на бутон КРАЙ НА
ПЕЧЕНЕТО . В края печенето се чува звуков
сигнал. За да го прекъснете, натиснете който и да е
бутон, с изключение на бутони  и .
Анулиране на програмирано печене
Натисне едновременно бутоните
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПЕЧЕНЕТО  и КРАЙ НА
ПЕЧЕНЕТО .
! При уредите, снабдени с електронен програматор,
за да използвате електрическата фурна, натиснете
едновременно бутони
и
(на дисплея се
появява символа
), преди да изберете желаната
функция на печене.
30
Таблица за печене във фурна
Режими на Ястия
готвене
Патица
Печено телешко или говеждо месо
Традиционно Свинско печено
печене
Бисквити (от ронливо тесто)
Пити
Пити
Плодов кейк
Сладкиш със сливи
Режим на
Пандишпан
печене на
Пълнени палачинки (на 2 нива)
тестени
Малки кексчета (на 2 нива)
изделия и
Бутерки със сирене (на 2 нива)
сладкиши
Еклери (на 3 нива)
Бисквити (на 3 нива)
Целувки (на 3 нива)
Пица (на 2 нива)
Лазаня
Агнешко
Печено пиле с картофи
Скумрия
Комбинирано
Сладкиш със сливи
готвене
Еклери (на 2 нива)
Бисквити (на 2 нива)
Пандишпан (на 1 ниво)
Пандишпан (на 2 нива)
Солени пайове
Пица
Режим
Печено телешко или говеждо месо
„Пица“
Пилешко месо
Барбекю
Запичане
Морски език и сепия
Шишчета от сепия и скариди
Сепия
Филе от треска
Зеленчуци на грил
Телешки пържоли
Наденички
Хамбургери
Скумрия
Тостове (или препечен хляб)
С шиш за печене
(ако е включен в модела)
Говеждо на шиш
Пилешко на шиш
Агнешко на шиш
Пиле на грил
Сепия
С шиш за печене
(ако е включен в модела)
Говеждо на шиш
Агнешко на шиш
Пилешко (на шиш) с
картофи (печени)
BG
Тегло
(кг)
Позиция на
скарата
Препоръчителна
температура
3
Време за
предварително
загряване (минути)
15
200
Време за
печене
(минути)
65-75
1
1
1
1
0,5
1
0,7
0,5
1,2
0,6
0,4
0,7
0,7
0,5
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
0,5
3
3
3
3
3
2 или 3
3
3
2и4
2и4
2и4
1, 3 и 5
1, 3 и 5
1, 3 и 5
2и4
3
2
2и4
2
2
2и4
2и4
2
2и4
3
3
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
180
180
90
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
20-25
20-25
180
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
1
1
0,7
0,6
0,6
0,8
0,4
0,8
0,6
0,6
1
4и6
2
2 или 3
4
4
4
4
3 или 4
4
4
4
4
4
10
10
-
220
180
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1,0
1,5
1,0
1,5
1,5
2
2
5
5
5
10
10
Макс.
Макс.
Макс.
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
1,5
1,5
1,5
-
2
2
2
5
5
5
5
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
31
Използване на
стъклокерамичния готварски плот
BG
! Лепилото, използвано при поставяне на
уплътненията, оставя маслени следи върху
стъклото. Препоръчва се, преди да използвате
уреда, да отстраните тези следи със специфичен
продукт за поддържане, които не е абразивен. През
първите няколко часа на работа може да се усети
миризма на гума, която все пак бързо ще изчезне.
Включване и изключване на зоните за
готвене
За да включите зона за печене, завъртете
съответния превключвател по посока на часовата
стрелка.
За да я изключите, трябва да завъртите
превключвателя в посока, обратна на часовата
стрелка, до достигане на положение “0”.
Запалването на следящия светлинен индикатор за
работа на ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ПЛОЧИ показва, че
поне една от плочите за готвене е включена.
Зони за готвене
На плота за готвене има излъчващи електрически
нагревателни елементи.
A
A
По време на работа те
придобиват червен цвят:
A.
Зона за готвене.
A
A
B.
Следящ индикатор
B
за топлина: показва, че
температурата на съответната
му зона за готвене е по-висока от 60°C, дори и
когато нагревателният елемент е изключен, но е
още топъл.
Зони за готвене с излъчващи нагревателни
елементи
Характеризират се със своиства, напомнящи
типичните своиства на газ: бързо деиствие на
зададените команди и незабавно визуализиране на
мощността.
Завъртете съответния превключвател по посока на
часовата стрелка от 1 до 6.
32
Ïîçèöèÿ Íîðìàëåí èëè áúðç êîòëîí
0
çàãàñåí
1
Âàðåíå íà çàëåí÷óöè, ðèáà
2
Âàðåíå íà êàðòîôè(íà ïàðà), ñóïè, ãðàõ,
ôàñóë.
3
ãîòâåíå, çàäóøàâàíå- ñëàáî è ïî-ñèëíî
4
Çà ïå÷åíå- óìåðåíî
5
Çà ïå÷åíå- ïî-ñèëíî
6
Çà áúðçî ñâàðÿâàíå
Практически съвети за използване на плота за
готвене
• Използваите тенджери с равно дъно и по-дебели
стени, за да сте сигурни, че прилепват идеално
към нагряващата зона;
• използваите тенджери с достатъчно голям
диаметър, покриващ изцяло нагряващата зона, за
да се гарантира пълно използване на топлината;
• проверяваите винаги дъното на тенджерите
да бъде идеално сухо и чисто: по този начин
прилепването към нагряващите зони ще бъде
оптимално; така и тенджерите, и плотът за
готвене ще имат по-голяма дълготраиност;
• избягваите употребата на тенджери, използвани
за готвене с газови котлони: концентрацията на
топлина от газовите горелки може да деформира
дъното на тенджерата, която ще загуби
способността си да прилепва плътно;
• никога не оставяите зоната за готвене включена,
без да има съд върху нея, тъи като тя може да се
повреди.
Предпазни мерки и
препоръки
! Този уред е произведен в съответствие с
международните норми за безопасност при работа.
Тези предупреждения са дадени от съображения
за безопасност и трябва да бъдат прочетени
внимателно.
Общи правила за безопасност
• Готварският плот от стъклокерамика е устоичив
на температурни колебания и на удари. Все
пак, трябва да се има предвид, че остриета
или заточени кухненски прибори могат да
счупят готварския плот. Ако това се случи,
незабавно изключете щепсела на печката от
мрежата и се обърнете само към оторизиран
технически сервиз, като изискате използването
на оригинални резервни части. Неспазването
на гореизложеното може да се отрази на
безопасността на уреда.
• Уредът е разработен за непрофесионална
употреба в жилищни сгради.
• Уредът не трябва да се инсталира на открито,
дори когато е на защитено място. Много е опасно
уредът да се оставя изложен на въздеиствие на
дъжд и буря.
• Уредът не трябва да се докосва, когато сте с боси
крака или пък с мокри или влажни ръце и крака.
• Уредът трябва да се използва за приготвяне
на ястия само от възрастни и съгласно
инструкциите, приведени в тази книжка.
Всяка друга употреба (например за отопление
на помещения) се счита за неподходяща и
следователно за опасна. Производителят
не носи отговорност за възможни щети,
произтичащи от неподходяща, неправилна и
неразумна употреба.
• Тази инструкция се отнася за уреди от клас
1 (монтирани самостоятелно) или от клас 2 подклас 1 (вградени между два мебела).
• Децата да се държат настрана от уреда.
• Да се внимава горещите части на уреда да не
влизат в контакт със захранващите кабели на
други електродомакински уреди.
• Не запушваите отворите за вентилация и
отвеждане на топлината.
• Винаги използваите ръкавици за фурна при
поставяне или отстраняване на съдове.
• Не използваите запалителни течности (алкохол,
бензин и т.н.) в близост до работещия уред.
• Не поставяите запалим материал в долното
отделение или във фурната: ако уредът
неочаквано заработи, може да се запали.
• Когато уредът не се използва, винаги
проверяваите превключвателите да бъдат в
положение •.
• Не изваждаите щепсела от контакта за
електрически ток, като дърпате кабела; вместо
това хванете самия щепсел.
• Не извършваите операции по почистване или
поддръжка, без преди това да сте изключили
щепсела от електрическата мрежа.
• Ако уредът се повреди, никога не се опитваите
да го поправите сами. Ремонтът, извършен
от неквалифицирани лица, може да причини
повреди или последваща неправилна работа на
уреда. Свържете се със Сервиза за техническо
обслужване и ремонт.
• Не опираите тежки предмети на отворената врата
на фурната.
• Не позволяваите деца или неопитни лица да
използват печката без наблюдение.
Преработване на отпадъци
• Преработване за отпадъци на опаковъчния
материал: придържаите се към местните
норми, по този начин опаковките ще могат да се
използват повторно.
• Европеиската директива 2002/96/ЕО относно
отпадъци от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО) предвижда, че
електродомакинските уреди не трябва да
се преработват с обикновения поток твърди
отпадъци. Извадените от употреба уреди трябва
да бъдат събирани отделно, за да се оптимизира
делът на повторна употреба и рециклиране на
съставящите ги материали и да се предотвратят
потенциалните щети на здравето на хората
и околната среда. Всички уреди са означени
със знак задраскан контеинер за боклук, които
напомня задължението за разделно събиране на
отпадъците.
Извадените от употреба електродомакински
уреди могат да се предадат на обществена
служба за събиране на отпадъците, могат да се
занесат в специално предназначените за това
от общината зони, или ако това е предвидено от
закона на съответната държава, да се върнат на
дистрибуторите, закупуваики същевременно ново
изделие от същия вид.
Всички основни производители на
електродомакински уреди работят активно по
създаването и управлението на системи за
събиране и преработване на извадените от
употреба уреди.
Пестене и опазване на околната среда
• Когато използвате фурната в интервалите
от време от късния следобед до ранните
сутрешни часове, съдеиствате за намаляване на
натоварването на потребление на електрическите
компании.
• Препоръчва се печенето на програма ГРИЛ
да се извършва винаги при затворена врата
на фурната: както за постигане на възможно
наи-добри резултати, така и за чувствителна
икономия на енергия (около 10 %).
• Уплътненията трябва да се поддържат винаги
ефикасно деистващи и чисти, за да прилепват
плътно към вратата и да не водят до загуба на
топлина.
33
BG
Поддръжка и почистване
Изключете уреда
BG
Преди да извършите операции по уреда, тои трябва
да бъде изключен от мрежата за електрическо
захранване.
Почистване на фурната
! Не използваите парна струя за почистване.
• Вътрешните емаилирани или изработени
от неръждаема стомана части и гумените
уплътнения могат да се почистват с гъба, напоена
с хладка вода и неутрален сапун. Ако петната
са трудно отстраними, използваите специфични
продукти за почистване. Препоръчва се обилно
изплакване и подсушаване след почистване. Не
използваите абразивни прахове или корозиращи
съставки.
• Препоръчително е да почиствате фурната
отвътре след всяко използване, докато е още
леко топла. Използваите топла вода и почистващ
препарат, изплакнете и изсушете с влажно парче
плат. Избягваите използването на абразивни
вещества.
• Стъклото на вратата на фурната се почиства с
неабразивна гъба и препарати и се изсушава с
меко парче плат. Не използваите груби абразивни
материали или заточени метални приспособления
за изстъргване, защото те могат да издраскат
повърхността и да нарушат целостта на стъклото.
• Аксесоарите могат да се мият като обикновени
съдове, дори и в миялна машина.
• Панелът за управление се почиства от
нечистотиите и мазнините с неабразивна гъба
или с меко парче плат.
Проверка на уплътненията на фурната
Проверяваите периодично състоянието на
уплътнението около вратата на фурната. В случаи,
че то се окаже повредено, обърнете се към Сервиза
за техническо обслужване и ремонт. Препоръчва
се фурната да не се използва, докато не бъде
ремонтирана.
Подмяна на лампичката за осветяване
на фурната
1. След като изключите фурната от електрическата
мрежа, свалете стъкленото капаче
от фасунгата (виж фигура).
2. Извадете лампичката и
подменете с аналогична:
напрежение 230V, мощност 25 W,
свързване E 14.
3. Поставете отново капачето и
свържете фурната към електрическата мрежа.
Почистване на стъклокерамичния
готварски плот
! Избягваите използването на абразивни или
корозионни препарати за почистване, като
спреи флакони за барбекю и фурни, продукти за
почистване на петна и продукти против ръжда,
34
почистващи препарати на прах и гъби с абразивна
повърхност: те могат да издраскат непоправимо
повърхността.
• Достатъчно е само да измиете готварския плот
с влажна гъба и да го изсушите с домакинска
абсорбираща хартия.
• Ако плотът е силно замърсен, изтъркаите го със
специален препарат за почистване на повърхности
от керамично стъкло, изплакнете го и го изсушете.
• За отстраняване на натрупана нечистотия в по-голямо
количество се използва специална стъргалка (не
е в комплект с доставката). Почистваите веднага
след като е възможно, без да чакате уредът да
изстине, за да избегнете втвърдяването на остатъци
от замърсяване. Могат да се постигнат отлични
резултати чрез използване на гъба от тел от
неръждаема стомана – специфична за плотове от
керамично стъкло – напоена с вода и сапун.
• Ако върху готварския плот са се стопили предмети
или материали като пластмаса или захар, те трябва
незабавно да се отстранят със стъргалката, докато
повърхността е още топла.
• След почистване плотът може да се обработи със
специфичен продукт за поддръжка или защита:
невидимият филм, оставен от този продукт
предпазва повърхността от случаино излени
вещества по време на печене. Препоръчва се тези
операции по поддръжката да се извършват, докато
уредът е още леко топъл (не горещ) или студен.
• Винаги помнете, че плотът трябва да се изплаква
с чиста вода и внимателно да се изсушава:
остатъците от продукти биха могли всъщност да
образуват нагар при следващото готвене.
Ïî÷èñòâàùè ïðåïàðàòè
çà êåðàìè÷íèÿ ïëîò
Íàëè÷íè â:
Ñïåöèàëíà øïàòóëà òèï
Ceran
Ìàãàçèíè Íàïðàâè ñè Ñàì
Ðåçåðâíè îñòðèåòà çà
øïàòóëè
Ìàãàçèíè Íàïðàâè ñè Ñàì,
Ñóïåðìàðêåòè,
äðîãåðèè.
COLLO luneta
HOB BRITE
Hob Clean
SWISSCLEANER
Ñóïåðìàðêåòè,
Õèïåðìàðêåòè,
Ìàãàçèíè çà ïåðèëíè
ïðåïàðàòè.
Почистване на неръждаемата стомана
Неръждаемата стомана може да стане на петна, ако
продължително време е в контакт със силно варовита
вода или с препарати за почистване, съдържащи
фосфор. Препоръчва се да се изплаква обилно и
внимателно да се изсушава.
Техническо обслужване
Съобщете:
• Модела на машината (Mod.)
• Серииния номер (S/N)
Тези последни сведения се намират в табелката с
характеристиките, поставена върху уреда и/или върху
опаковката.
Installation
! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung bitte
sorgfältig auf, damit Sie sie jederzeit zu Rate ziehen
können. Sorgen Sie dafür, dass sie im Falle eines
Verkaufs, einer Übergabe oder eines Umzugs das
Gerät stets begleitet.
! Lesen Sie bitte die nachfolgenden Hinweise
aufmerksam durch: sie liefern wichtige Informationen
hinsichtlich der Installation, des Gebrauchs und der
Sicherheit.
! Die Installation des Gerätes ist gemäß den
vorliegenden Anweisungen von Fachpersonal
durchzuführen.
! Jeder beliebige Eingriff zur Einstellung oder Wartung
darf nur dann vorgenommen werden, wenn der Herd
zuvor von der Stromversorgung getrennt wurde.
Die Stellfüße* werden unter
dem Herdboden eingesteckt.
DE
Elektroanschluss
Montage des Netzkabels
Öffnen des Klemmengehäuses:
• Heben Sie unter Zuhilfenahme eines
Schraubenziehers die seitlichen Zungen des
Klemmengehäusedeckels an.
• Ziehen Sie den Deckel des Klemmengehäuses ab.
Aufstellung und Ausrichtung
420 mm.
1
Min.
L
2
min. 650 mm. with hood
min. 700 mm. without hood
N
3
420 mm.
H05RR-F 3x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 3x4 CEI-UNEL 35746
4
Min.
Schließen Sie nun das
Versorgungskabel wie
folgt an:
• Schrauben Sie
die Schraube der
Kabelklemme sowie die der Kontakte aus.
! Die Brücken sind werkseitig für einen
230V-Einphasenstrom-Anschluss vorgesehen. (siehe
Abb.).
230V ~
5
! Das Gerät kann neben Schränken installiert werden,
deren Höhe die der Kochfläche nicht überschreitet.
! Vergewissern Sie sich, dass die mit der Rückwand
des Herdes in Berührung kommende Wand aus nicht
entzündbarem Material beschaffen und wärmeresistent
ist (T 90°C).
Beachten Sie Folgendes zur korrekten Installation des
Gerätes:
• Das Gerät kann in der Küche, im Esszimmer oder
in einer Einzimmerwohnung (jedoch nicht im Bad)
installiert werden.
• Ist die Kochfläche des Herdes höher als die der
Schränke, sind diese in einem Mindestabstand von
600 mm vom Gerät aufzustellen.
• Sollte der Herd unter
einem Hängeschrank
HOOD
installiert werden,
ist letzterer in einem
Min. 600 mm.
Mindestabstand
von 420 mm von
der Arbeitsfläche
anzubringen.
Sollten die
Hängeschränke aus
entzündbarem Material
geschaffen sein, muss
der Abstand 700 mm betragen (siehe Abbildung).
• Bringen Sie keine Vorhänge hinter dem Herd oder in
einem Seitenabstand von weniger als 200 mm an.
• Eventuelle Dunstabzugshauben sind gemäß den in
den Bedienungsanleitungen der Dunstabzugshaube
aufgeführten Anweisungen zu installieren.
• Für den elektrischen Anschluss gemäß der
Abbildungen verwenden Sie die im Gehäuse
befindlichen Brücken (siehe Abb. - Bezug “P”)
• Befestigen Sie das Versorgungskabel in der
P
N
L1
Nivellieren
Muss das Gerät ausgerichtet werden, schrauben
Sie die mitgelieferten,
höhenverstellbaren Stellfüße
an den dafür in den Ecken des
Herdbodens vorgesehenen
Stellen ein (siehe Abbildung).
L2
400V 2N~
H05RR-F 4x4 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 4x4 CEI-UNEL 35746
N
L2 L1
1
3
5
2
4
* Nur bei einigen Modellen.
L3
35
400V 3N~
H05RR-F 5x2.5 CEI-UNEL 35363
H05VV-F 5x2.5 CEI-UNEL 35746
N
L3 L2 L1
DE
1
3
5
2
4
entsprechenden Kabelklemme und schließen Sie
den Deckel.
Anschluss des Versorgungskabels an das
Stromnetz
Versehen Sie das Kabel mit einem Normstecker für
die auf dem am Gerät angebrachten Typenschild
angegebene Belastung (siehe Tabelle Technische Daten).
Wird das Gerät direkt an das Stromnetz
angeschlossen, ist zwischen Stromnetz und Gerät ein
allpoliger, der Last und den inländischen Vorschriften
entsprechender Schalter mit einer Mindestöffnung der
Kontakte von 3 mm zwischenzuschalten. (Der Erdleiter
darf vom Schalter nicht unterbrochen werden.) Das
Versorgungskabel muss so verlegt werden, dass es an
keiner Stelle einer Temperatur ausgesetzt ist, die 50 °C
über der Raumtemperatur liegt.
Vor dem Anschluss stellen Sie bitte sicher, dass:
• die Netzsteckdose geerdet ist und den gesetzlichen
Bestimmungen entspricht.
• die Netzsteckdose für die auf dem Typenschild
angegebene maximale Leistungsaufnahme des
Gerätes ausgelegt ist;
• die Netzspannung im Bereich der auf dem
Typenschild angegebenen Werte liegt;
• die Steckdose mit dem Netzstecker kompatibel ist.
Die Steckdose oder den Netzstecker anderenfalls
austauschen. Keine Verlängerungen und
Mehrfachsteckdosen verwenden.
! Das Netzkabel und die Steckdose müssen bei
installiertem Gerät leicht zugänglich sein.
! Das Netzkabel darf nicht gebogen oder eingeklemmt
werden.
! Das Netzkabel muss regelmäßig kontrolliert werden
und darf nur durch autorisiertes Fachpersonal
ausgetauscht werden.
! Der Hersteller lehnt jede Verantwortung ab, falls
diese Vorschriften nicht eingehalten werden sollten.
Sicherheitskette
Der Herd ist
36
! Um ein Kippen des Geräts
zu verhindern,
beispielsweise
durch ein Kind,
das auf die geöffnete Ofentür
klettert, MUSS
die Sicherheitskette installiert
werden!
mit einer Sicherheitskette ausgestattet, die mit einer
Schraube (nicht mitgeliefert) an der hinter dem Herd
liegenden Wand in der gleichen Höhe der Befestigung der Kette am Herd befestigt werden muss.
Wählen Sie die für die Wand hinter dem Gerät
passende Schraube und Schraubenverankerung
aus. Wird eine Schraube mit einem Schraubenkopf
kleiner als 9 mm verwendet, muss eine Unterlegscheibe eingesetzt werden. Betonwände erfordern
Schrauben mit einem Mindestdurchmesser von 8
mm und einer Länge von 60 mm.
Befestigen Sie die Kette an der Rückwand des Herd
und an der Wand, wie in der Abbildung gezeigt.
Nach der Installation sollte die Kette gespannt und
parallel zum Fußboden sein.
TYPENSCHILD
BackofenAbmessungen (HxBxT):
Nutzvolumen
Nutzabmessungen des
Geschirrwagens:
Versorgungsspannung
und -frequenz:
Glaskeramik-Kochfeld
Vorne links
Hinten links
Hinten rechts
Vorne rechts
Bedarfsspitze der
Glaskeramik-Kochfelder
Max.
ENERGY LABEL
32x43,5x40 cm
Liter 57
Breite 42 cm
Tiefe 44 cm
Höhe 8,5 cm
siehe Typenschild
Typenschild, ist in der
Innenseite der Klappe
befindet, oder, nachdem der
Ofenkammer geöffnet worden
ist, auf der linken Wand im
Inneren des Ofens gezeigt
angepasst werden.
1700 W
1200 W
2100 W
1200 W
6200 W
Richtlinie 2002/40/EG
Energieetikettierung für
Elektrobacköfen
Norm EN 50304
Energieverbrauch natürliche
Konvektion – Heizfunktion:
Ober/Unterhitze
Energieverbrauch Umluft –
Heizfunktion:
BACKEN
Dieses Gerät entspricht den
folgenden EG-Richtlinien:
2006/95/EWG vom 12.12.2006
(Niederspannung) und
nachfolgende Änderungen –
2004/108/EG vom 15.12.04
(Elektromagnetische
Verträglichkeit) und
nachfolgende Änderungen –
93/68/EG vom 22.07.93 und
nachfolgende Änderungen.
2002/96/EG.
1275/2008 (Stand-by/Off
mode)
Inbetriebsetzung und
Gebrauch
DE
Gebrauch des Backofens
Timer
! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der leere
Backofen für etwa eine Stunde bei Höchsttemperatur
und geschlossener Backofentür in Betrieb genommen
werden. Schalten Sie das Gerät dann aus, öffnen
Sie die Backofentür und lüften Sie die Küche. Der
bei diesem Vorgang entstehende Geruch wird durch
das Verdunsten der zum Schutz des Backofens
aufgetragenen Stoffe verursacht.
Zur Einstellung des Timers (des Kurzzeitweckers) gehen Sie
wie folgt vor:
1. Ziehen Sie durch eine fast komplette Umdrehung des
Drehknopfes TIMER nach rechts das Läutewerk auf.
2. Stellen Sie die gewünschte Zeit durch Drehen des Knopfes
TIMER nach links ein.
! Vor Gebrauch müssen unbedingt die seitlich am
Gerät angebrachten Kunststofffilme abgenommen
werden.
! Stellen Sie niemals Kochgeschirr auf dem
Backofenboden ab, da dadurch das Email beschädigt
werden könnte.
1. Wählen Sie das gewünschte Garprogramm durch
Drehen des Knopfes PROGRAMME aus.
2. Wählen Sie die für das Programm empfohlene oder
die gewünschte Temperatur an; drehen Sie hierzu den
Reglerknopf THERMOSTAT.
Eine Liste von Garprogrammen nebst der empfohlenen
Temperaturen kann in der entsprechenden Tabelle
eingesehen werden (siehe Tabelle Garen im Backofen).
Während des Garvorgangs sind folgende Einstellungen
jederzeit möglich:
• Änderung des Garprogramms durch Betätigen des
Reglerknopfes PROGRAMME;
• Änderung der Temperatur mit Hilfe des
Reglerknopfes THERMOSTAT;
• Unterbrechung des Garvorgangs durch Drehen des
Reglerknopfes PROGRAMME auf die Position “0“.
! Stellen Sie Ihr Kochgeschirr stets auf den mit dem
Gerät gelieferten Backofenrost.
Kontrollleuchte THERMOSTAT
Die eingeschaltete Kontrollleuchte zeigt an, dass der
Backofen Wärme produziert. Die Kontrollleuchte erlischt,
wenn im Inneren des Backofens die gewünschte
Temperatur erreicht wurde. Das nun abwechselnde
Aufleuchten und Erlöschen der Kontrollleuchte zeigt
an, daß der Thermostat korrekt arbeitet, und die
Backofentemperatur konstant gehalten wird.
Kontrollleuchte BACKOFENBETRIEB
Die eingeschaltete Kontrollleuchte zeigt an, dass der
Backofen in Betrieb gesetzt wurde.
Backofenbeleuchtung
Durch Drehen des Reglerknopfes PROGRAMME schaltet
sich das Backofenlicht ein und bleibt solange eingeschaltet,
wie der Backofen aktiviert ist (ausgeschaltet nur auf Position
“0”). Wählen Sie über den Reglerknopf die Position an,
schaltet sich das Licht ein, die Heizelemente werden jedoch
nicht aktiviert.
Garprogramme
! Für alle Programme kann eine Gartemperatur von
50° bis MAX. eingestellt werden, mit Ausnahme der
Programme:
• GRILL (hier empfiehlt sich die Einstellung MAX.)
• ÜBERBACKEN (es empfiehlt sich, die Temperatur
von 200°C nicht zu überschreiten).
Programm OBER-UNTERHITZE
Es setzen sich die beiden Heizelemente, das
untere und das obere, in Betrieb. Bei dieser Garart
ist es empfehlenswert, nur einen Backofenrost
zu verwenden, da ansonsten keine gleichmäßige
Hitzeverteilung gewährleistet werden kann.
Programm BACKEN
Das hintere Heizelement schaltet sich ein, und das
Gebläse wird in Betrieb genommen, wodurch eine
äußerst schonende, im Backofen gleichmäßig verteilte
Wärme gewährleistet wird. Dieses Programm eignet
sich zum Garen empfindlicher Speisen (z.B. zum
Backen von Hefeteigen) sowie zur Zubereitung von
Kleingebäck auf drei Ebenen gleichzeitig.
Programma ECHTE HEISSLUFT
Es schalten sich alle Heizelemente (oberes, unteres
und rundes Heizelement) ein, und das Gebläse wird
in Betrieb genommen. Da die Hitze im gesamten
Backofen konstant ist, werden die Speisen sehr
gleichmäßig gegart und gebräunt. Es ist möglich,
maximal zwei Backofenroste gleichzeitig zu
verwenden.
Programm PIZZA
Das untere und das runde Heizelement schalten sich
ein und das Gebläse wird in Betrieb genommen.
Durch diese Kombination wird der Backofen mit einer
hauptsächlich von unten aufsteigenden, starken
Hitzezufuhr sehr schnell erhitzt. Wenn mehrere
Backofenroste gleichzeitig verwendet werden, die
jeweilige Position nach dem halben Garvorgang
umtauschen.
37
Programm GRILL
Der mittlere Bereich des oberen Heizelements schaltet
sich ein, und der Drehspieß (falls vorhanden) wird
in Betrieb gesetzt. Die sehr hohe Temperatur und
die direkt auf das Grillgut gerichtete Hitze empfiehlt
sich für Lebensmittel, die zur optimalen Garung
einer hohen Temperatur auf der Oberseite bedürfen
(Rinder- und Kalbssteaks, Fleischfilet, Entrecôte). Es
handelt sich um ein Energiesparprogramm, welches
sich hervorragend zum Grillen kleiner Gerichte eignet.
Positionieren Sie das Grillgut in der Mitte des Grills, da
es in den Eckzonen nicht gar wird.
Programm ÜBERBACKEN
Das obere Heizelement schaltet sich ein, und das
Gebläse sowie der Drehspieß (falls vorhanden) werden
in Betrieb gesetzt. Zusätzlich zu der einseitigen
Strahlungshitze zirkuliert Heißluft im Innern des
Backofens. Hierdurch wird ein Verbrennen der
Speiseoberflächen verhindert und die Hitze dringt tiefer
in die Speisen ein.
ECHTE HEISSLUFT
• Verwenden Sie die Einschubhöhen 2 und 4, wobei
die 2. Ebene für die Speisen verwendet werden
sollte, die mehr Hitze verlangen.
• Die Fettpfanne in die untere und den Rost in die
obere Führung einführen.
GRILL
• Setzen Sie bei Einsatz des Garprogramms
GRILL den Grillrost auf Einschubhöhe 5 und die
Fettpfanne zum Auffangen von abtropfendem Fett
oder Fleischsaft auf Einschubhöhe 1 ein. Für das
Programm ÜBERBACKEN schieben Sie den Grillrost
auf Einschubhöhe 2 oder 3 ein und die Fettpfanne
zum Auffangen von abtropfendem Speiseresten und
Einschubhöhe 1 ein.
• Es empfiehlt sich, die höchste Energiestufe zu
verwenden. Im Übrigen ist es bei dieser Funktion
völlig normal, dass das obere Heizelement nicht
ständig rot glüht: Es wird durch einen Thermostaten
gesteuert.
Drehspieß (nur bei einigen Modellen)
Zur Inbetriebnahme des Drehspießes (siehe Abbildung)
verfahren Sie wie folgt:
1. Schieben Sie
die Fettpfanne auf
Einschubhöhe 1 ein;
2. Schieben Sie die Drehspießhalterung auf
Einschubhöhe 3 ein und stecken Sie den Spieß in
die entsprechende Öffnung der Backofenrückwand;
3. Setzen Sie den Drehspieß in Betrieb, indem Sie den
Knopf PROGRAMME auf
oder
stellen.
eingeschaltet, stoppt der
! Ist das Programm
Drehspieß, wenn die Tür geöffnet wird.
Praktische Tipps
! Verwenden Sie beim Heißluftgaren nicht die
Einschubhöhen 1 und 5: Sie sind zu direkt der Heißluft
ausgesetzt, wodurch empfindliche Gerichte leicht
verbrennen könnten.
PIZZA
• Eine Leichtmetallform verwenden und diese direkt
auf dem mitgelieferten Rost positionieren.
Die Fettpfanne verlängert die Garzeit. Deren
Verwendung vermeiden, wenn knusprige Pizzas
erzielt werden sollen.
• Bei reich belegten Pizzas ist es empfehlenswert,
den Mozzarella-Käse erst nach halber Backzeit
hinzuzugeben.
ACHTUNG! Der Ofen ist
mit einem Arretirungssystem der Roste ausgestattet. Damit lassen diese
sich ausziehen, ohne aus
dem Ofen hervorzustehen.
Um die Roste komplett
auszuziehen, braucht man
sie nur, wie auf der Zeichnung zu sehen, vorne zu
greifen und zu ziehen (2).
Inbetriebsetzung und
Gebrauch
Gebrauch des Ofens
! Bei erstmaliger Inbetriebnahme sollte der
leere Backofen für etwa eine halbe Stunde bei
Höchsttemperatur und geschlossener Backofentür in
Betrieb genommen werden. Lüften Sie den Raum gut
durch, bevor Sie den Ofen ausschalten und öffnen. Es
kann ein leicht unangenehmer Geruch entstehen. Es
handelt sich hier um die Schutzmittel, die während der
Herstellung verwendet wurden und nun mit der Hitze
verbrennen.
! Bevor Sie das Gerät verwenden, entfernen Sie alle
Plastikfolien an den Seiten des Geräts.
! Stellen Sie keine Gegenstände direkt auf den
Ofenboden, da die Emaillierung sonst beschädigt
werden kann.
1. Wählen Sie die gewünschte Garart mit dem
FUNKTIONSWÄHLER.
2. Wählen Sie die für die gewählte Garart empfohlene
oder die gewünschte Temperatur mit dem
TEMPERATURREGLER.
Eine Liste mit einer detaillierten Beschreibung der
Gararten und empfohlenen Temperaturen ist in der
entsprechenden Tabelle zu finden (siehe Praktische
Garhinweise).
Während des Garvorgangs kann man jederzeit
• die Garart mit dem FUNKTIONSWÄHLER ändern.
• die Temperatur mit dem TEMPERATURREGLER
ändern.
• den Garvorgang anhalten. Drehen Sie hierzu den
FUNKTIONSWÄHLER auf die Position „0“.
! Bei den mit elektronischem Programmierer
ausgestatteten Geräten müssen bei Einsatz des
und
gleichzeitig
Elektro-Backofens die Tasten
gedrückt werden (auf dem Display erscheint das
), bevor die gewünschte Garfunktion
Symbol
eingestellt wird.
! Vor Gebrauch müssen unbedingt die seitlich am
Gerät angebrachten Kunststofffilme abgenommen
werden.
! Stellen Sie das Gargut immer auf die mitgelieferten
Roste.
* Funktion nur bei einigen Modellen verfügbar.
Kontrollleuchte THERMOSTAT
DE
Wenn diese eingeschaltet ist, heizt der Ofen. Sobald im
Ofen die eingestellte Temperatur erreicht wird, erlöscht
die Leuchte. Jetzt schaltet sich die Kontrollleuchte
im Wechsel ein und aus und zeigt damit an, dass
das Thermostat in Funktion ist und die eingestellte
Temperatur konstant hält.
Backofenlicht
Sobald der FUNKTIONSWÄHLER auf eine andere
als die Position „0“ gestellt wird, schaltet sich das
Backofenlicht ein. Es bleibt eingeschaltet, solange
der Backofen in Betrieb ist. Wird der Schalter auf die
Position  gestellt, schaltet sich das Licht ein, ohne
dass der Backofen jedoch in Betrieb genommen wird.
Den Kochvorgang mit der elektronischen
Programmiereinheit planen*
Uhr einstellen
Nach dem Netzanschluss oder einem Stromausfall
blinkt auf dem Display die Anzeige 0.00.
Zur Einstellung der Uhrzeit:
1. gleichzeitig die Tasten GARZEIT  und
GARZEITENDE  drücken;
2. innerhalb von 4 Sekunden stellen Sie die genaue
Uhrzeit ein und zwar mit den Tasten  und . Mit der
Taste  wird die Zeit erhöht; mit der Taste  wird die
Zeit gesenkt.
Nach Einstellen der Uhrzeit schaltet der Programmierer
automatisch auf manuelle Betriebsweise.
Einstellen des Kurzzeitweckers
Mit dem Kurzzeitwecker kann ein Countdown
eingestellt werden, nach dessen Ablauf ein
akustisches Signal ausgegeben wird.
Einstellen des Kurzzeitweckers:
1. drücken Sie die Taste COUNTDOWN . Auf dem
Display erscheint:

2. nun mit den Tasten  und  die gewünschte Zeit
einstellen;
3. Der Countdown startet sofort nach Freigabe der
Tasten und auf dem Display erscheint die laufende
Uhrzeit:

4. nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal,
das durch Druck auf eine beliebige Taste (mit
Ausnahme der Tasten  und  ): das Symbol 
ausgeschaltet wird.
38
DE
! Der Kurzzeitwecker dient nicht zur Steuerung des
Ein- und Ausschaltens des Backofens.
Lautstärkenregelung des Alarmsignals
Nach Auswahl und Bestätigung der Einstellung
der Uhr kann über die Taste  die Lautstärke des
Alarmsignals eingestellt werden.
Planung der Garzeit mit verzögertem Start
Zunächst werden das gewünschte Garprogramm und
die Temperatur über die Drehknöpfe PROGRAMME
und THERMOSTAT des Backofens gewählt.
Jetzt kann die Gardauer programmiert werden:
1. drücken Sie die Taste GARZEIT ;
2. innerhalb von 4 Sekunden stellen Sie die Garzeit
ein und zwar mit den Tasten  und . Wenn
beispielsweise eine Garzeit von 30 Minuten eingestellt
wird, dann erscheint auf dem Display:

3. wird die Taste nach 4 Sekunden wieder losgelassen,
erscheint auf dem Display erneut die laufende Uhrzeit
(zum Beispiel 10.00 Uhr) mit dem Symbol und dem
Buchstaben A (AUTO):
Danach wird die Uhrzeit des Garendes programmiert:
4. drücken Sie die Taste GARZEITENDE ;
5. innerhalb von 4 Sekunden stellen Sie das
Garzeitende ein und zwar mit den Tasten  und .
Soll die Garzeit beispielsweise um 13.00 Uhr enden,
erscheint auf dem Diplay:

6. werden die Tasten nach 4 Sekunden wieder
losgelassen, erscheint auf dem Display erneut die
laufende Uhrzeit (zum Beispiel 10.00 Uhr) mit dem
Buchstaben A (AUTO):

Nach dem vorgeschlagenen Beispiel schaltet sich
der Backofen automatisch um 12.30 Uhr ein, um nach
30 Minuten wieder abzuschalten, also um 13.00 Uhr
wieder aus.
39
Planung der Garzeit mit sofortigem Start
Der Vorgang ist der gleiche wie für die oben
beschriebene Garzeitdauer (Punkte 1-3).
! Die aufleuchtende Anzeige A erinnert daran,
dass Garzeit und Garende in der Funktion AUTO
programmiert wurden. Um nach dem Garen wieder auf
die manuelle Betriebsweise umzuschalten, drücken
Sie nach jedem AUTO-Garen gleichzeitig die Tasten
GARZEITDAUER  und GARZEITENDE .
! Das Symbol bleibt mit dem Backofen über die
gesamte Garzeit eingeschaltet.
Es ist jederzeit möglich, die eingestellte Garzeit über
die Taste GARZEIT anzuzeigen  und die Uhrzeit
des Garzeitendes über die Taste GARZEITENDE .
Am Ende der Garzeit ertönt ein Alarmsignal. Um es
zu unterbrechen drücken Sie eine beliebige Taste mit
Ausnahme der Tasten  und .
Zurücksetzen einer programmierten Garzeit
Drücken Sie gleichzeitig die Tasten GARZEIT  und
GARZEITENDE .
Die eingestellten Daten korrigieren oder löschen
Die gespeicherten Daten können jederzeit geändert
werden durch Drücken der entsprechenden Taste
(COUNTDOWN, GARZEIT oder GARZEITENDE) und
der Taste  oder 
Wird die Garzeit gelöscht, wird automatisch auch das
Garende gelöscht und umgekehrt.
Bei programmierter Betriebsart akzeptiert das Gerät als
Garende keine Zeiten, die vor dem vom Gerät selbst
vorgesehenen Garbeginn liegen.
! Die Garprogramme GRILL und ÜBERBACKEN sind
bei geschlossener Gerätetür durchzuführen.
Tabelle Garen im Backofen
Programme
Ober-/Unterhitze
Gebäck
Echte Heißluft
Pizza
Grill
Überbacken
Speisen
Ente
Kalbs- oder Rinderbraten
Schweinebraten
Mürbeteiggebäck
Kuchen
Kuchen
Obstkuchen
Plum Cake
Biskuitböden
Gefüllte Crêpes (auf 2 Ebenen)
Kleingebäck (auf 2 Ebenen)
Mit Käse gefülltes Blätterteiggebäck
(auf 2 Ebenen)
Windbeutel (auf 3 Ebenen)
Gebäck (auf 3 Ebenen)
Baisers (auf 3 Ebenen)
Pizza (auf 2 Ebenen)
Lasagne
Lamm
Brathähnchen + Kartoffeln
Makrelen
Plum Cake
Windbeutel (auf 2 Ebenen)
Gebäck (auf 2 Ebenen)
Biskuitböden (auf 1 Ebene)
Biskuitböden (auf 2 Ebenen)
Quiche
Pizza
Kalbs- oder Rinderbraten
Hähnchen
Seezungen und Tintenfische
Tintenfisch- und Krebsspieße
Tintenfische
Kabeljaufilet
Gegrillte Gemüse
Kalbssteaks
Würste
Hamburger
Makrelen
Toast (oder getoastetes Brot)
Mit Drehspieß (falls vorhanden)
Kalbfleisch am Spieß
Hähnchen am Spieß
Lamm am Spieß
Gegrilltes Hähnchen
Tintenfische
Mit Drehspieß (falls vorhanden)
Kalbfleisch am Spieß
Lamm am Spieß
Hähnchen (am Spieß) + Röstkartoffeln
(auf dem Backblech)
3
3
3
3
3
3
2 oder 3
3
3
2 und 4
2 und 4
2 und 4
Vorheizzeit
(Minuten)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Empfohlene
Temperatur
200
200
200
180
180
180
180
180
160
200
190
210
Garzeit
(Minuten)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
20-30
40-45
40-50
25-30
30-35
20-25
15-20
0.7
0.7
0.5
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1
0.7
0.6
0.6
0.8
0.4
0.8
0.6
0.6
1
4 und 6
1 und 3 und 5
1 und 3 und 5
1 und 3 und 5
2 und 4
3
2
2 und 4
2
2
2 und 4
2 und 4
2
2 und 4
3
3
2
2 oder 3
4
4
4
4
3 oder 4
4
4
4
4
4
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
10
10
-
180
180
90
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
220
180
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
20-25
20-25
180
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
15-20
25-30
60-70
10-12
8-10
10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
10-12
15-20
3-5
1.0
1.5
1.0
1.5
1.5
2
2
5
5
5
10
10
Max
Max
Max
200
200
80-90
70-80
70-80
55-60
30-35
1.5
1.5
1.5
-
2
2
2
5
5
5
5
200
200
200
200
70-80
70-80
70-75
70-75
Gew.
(kg)
1
1
1
1
0.5
1
0.7
0.5
1.2
0.6
0.4
Einschubhöhe
40
Nutzung des GlaskeramikKochfeldes
DE
! Der auf die Dichtungen aufgetragene Leim hinterlässt
Fettspuren auf dem Glas. Wir empfehlen Ihnen, diese
vor Einsatz des Gerätes mit einem herkömmlichen
Reinigungsmittel (einer nicht scheuernden Poliercreme)
zu entfernen. Während der ersten Betriebsstunden
kann der Geruch verbrannten Gummis wahrzunehmen
sein. Dies wird sich nach kurzer Zeit geben.
Ein- und Ausschalten der Kochzonen
Zum Einschalten einer Kochzone drehen Sie den
entsprechenden Drehschalter nach rechts.
Zum Ausschalten drehen Sie den Drehschalter nach
links bis auf “0”.
Das Einschalten der Kontrollleuchte KOCHZONEN
zeigt an, dass mindestens eine Kochzone des
Kochfeldes in Betrieb ist.
Die Kochzonen
Auf dem Kochfeld befinden sich elektrische
Hilitebeheizungselemente. Diese werden während des
Betriebs rot:
A.
Kochzone mit Strahlungsbeheizung:
A
A
A
A
B
B. Wärmeanzeige: zeigt an,
dass die Temperatur der
entsprechenden Kochzone
über 60°C liegt, auch wenn das
Element ausgeschaltet aber
noch warm ist.
Beschreibung der Heizelemente
Bei den Strahlerelementen handelt es sich um runde
Heizstrahler, die innerhalb von nur 10-20 Sekunden
nach dem Einschalten rot aufglühen.
Die Hilitebeheizung erfolgt mittels runder
Heizelemente, die, außer den bezeichnenden Vorteilen,
die Hilitebeheizungselemente bieten, auch eine
gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten.
Die Hiliteelementen erzeugen unmittelbar eine äußerst
hohe Licht- und Wärmemenge, und bieten Ihnen
demzufolge praktische Vorteile:
· schnelle Hitzeerzeugung (im Vergleich zu
Gasbrennern)
· schnelles Abkühlen
· gleichmäßige Wärmeverteilung auf der gesamten
Fläche (dank der runden Heizelemente)
41
Einstellung Normal- oder Schnellkochplatte
0
Ausgeschaltet
1
Garen von Gemüse, Fisch
2
Kartoffeln (dämpfen) Gemüsesuppen,
Kichererbsen, Bohnen
3
Weitergaren von Eintopfgerichten und
Gemüsesuppen
4
Braten (mäßige Hitze)
5
Braten (starke Hitze)
6
Anbraten von Fleisch und rasches
Aufkochen von Speisen
Praktische Hinweise zum Gebrauch des Kochfeldes
• Verwenden Sie Kochgeschirr mit dickem und
ebenem Boden, um sicher zu sein, dass dieser
perfekt auf der Kochzone aufliegt;
• Benutzen Sie stets nur Kochgeschirr, dessen
Durchmesser mit dem der Kochzone übereinstimmt,
d.h. dessen Boden die Kochzone ganz bedeckt,
und somit die gesamte Wärme nutzt.
• Stellen Sie sicher, dass der Topfboden immer
gut trocken und sauber ist: die Haftung auf den
Kochzonen ist dann optimal und sowohl die Töpfe
als auch das Kochfeld halten länger;
• Vermeiden Sie den Einsatz von Kochgeschirr, das
auch auf Gasflammen verwendet wird: Die äußerst
hohe Hitzekonzentration der Gasbrenner könnte
die Topfböden leicht verformen und demnach die
korrekte Auflage beeinträchtigen.
• lassen Sie nie eine Kochzone eingeschaltet,
ohne einen Topf darauf zu stellen, da sie sich
beschädigen könnte.
Vorsichtsmaßregeln und
Hinweise
! Das Gerät wurde entsprechend den internationalen
Sicherheitsvorschriften entworfen und gebaut. Die im
Folgenden aus Sicherheitsgründen wiedergegebenen
Hinweise sollten aufmerksam gelesen werden.
Allgemeine Sicherheit
• Nachfolgende Anleitungen gelten nur für die
Bestimmungsländer, deren Symbole im Handbuch und
auf dem Typenschild des Gerätes abgebildet sind.
• Dieses Gerät ist für den nicht professionellen Einsatz in
privaten Haushalten bestimmt.
• Das Gerät darf nicht im Freien aufgestellt werden, auch
nicht, wenn es sich um einen geschützten Platz handelt.
Es ist hoch gefährlich, das Gerät Regen und Gewittern
auszusetzen.
• Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten
Händen oder Füßen und auch nicht, wenn Sie barfuss
sind.
• Das Gerät darf nur von Erwachsenen und gemäß den
Hinweisen der vorliegenden Bedienungsanleitung
zur Zubereitung von Lebensmitteln verwendet
werden. Jeder andere Einsatz (zum Beispiel: zum
Beheizen von Räumen) ist als unsachgemäß und
gefährlich anzusehen. Der Hersteller haftet nicht für
eventuelle, durch unsachgemäßen, falschen oder
unangemessenen Gebrauch verursachte Schäden.
• Dieses Handbuch bezieht sich auf ein Gerät der Klasse
1 (isoliert), oder der Klasse 2 - Unterklasse 1 (Einbau
zwischen zwei Unterschränke).
• Wenn das Gerät in Betrieb ist, werden die
Heizelemente und einige Ofentürteile sehr heiß.
Berühren Sie sie nicht und halten Sie Kinder vom Ofen
fern.
• Vermeiden Sie, dass die Netzkabel anderer Elektrogeräte
in Kontakt mit heißen Backofenteilen gelangen.
• Die zur Belüftung und Wärmeableitung vorgesehenen
Öffnungen dürfen nicht zugestellt bzw. abgedeckt
werden.
• Stellen Sie keine unstabilen oder verformten Töpfe auf
die Kochzonen, um Unfälle durch Umkippen der Töpfe
zu vermeiden. Stellen Sie Stieltöpfe so auf das Kochfeld,
dass ein unbeabsichtigtes Anstoßen vermieden wird.
• Verwenden Sie stets Backofenhandschuhe.
• Benutzen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten (Alkohol,
Benzin usw.) in der Nähe des eingeschalteten Gerätes.
• Geben Sie keine entflammbaren Materialien in das untere
Aufbewahrungsfach oder in den Backofen: Sie könnten
entflammen, wenn das Gerät versehentlich eingeschaltet
wird.
• Vergewissern Sie sich stets, daß sich die Reglerknöpfe auf
Position • befinden, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
• Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Netzkabel aus der
Steckdose, sondern nur am Netzstecker selbst.
• Ziehen Sie vor der Reinigung oder vor
Wartungsmaßnahmen stets den Netzstecker aus der
Steckdose.
• Versuchen Sie bei etwaigen Störungen bitte keinesfalls,
Innenteile selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den
Kundendienst.
• Stellen Sie bitte keine schweren Gegenstände auf der
geöffneten Backofentür ab.
• Die internen Flächen des Geschirrwagens (falls
vorhanden) können äußerst heiß werden.
• Das Glaskeramikkochfeld ist stoßfest; dennoch kann es durch
Stöße bzw. Aufprall von spitzen Gegenständen springen
(oder sogar zerbrechen), Schalten Sie das Kochfeld in einem
solchen Fall vom Stromnetz und wenden Sie sich an die
Kundendienststelle.
• Sollte die Kochfeldoberfläche gesprungen sein, schalten
Sie das Gerät aus, um so mögliche Stromschläge zu
vermeiden.
• Bitte berücksichtigen Sie, dass die Kochzonen noch für
ca. 30 Minuten nach dem Ausschalten sehr heiß bleiben.
• Halten Sie sämtliche Gegenstände, die schmelzen
könnten, wie Plastikteile oder Kunststoffe sowie Zucker
oder stark zuckerhaltige Speisen von dem Kochfeld
fern. Achten Sie besonders auf Verpackungsmaterial,
Frischhaltefolie und Alufolie: Wird derartiges Material auf
den noch heißen oder warmen Oberflächen belassen,
können sie das Kochfeld dauerhaft beschädigen.
• Legen Sie bitte keine Metallgegenstände (Messer, Löffel,
Deckel usw.) auf das Kochfeld; sie könnten sehr heiß
werden.
• Das Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen
oder geistigen Fähigkeiten oder Wahrnehmungsstörungen
oder aber ohne ausreichende Erfahrung und
Produktkenntnis geeignet, sofern sie nicht durch eine
für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt
werden oder zuvor Anleitungen zum Gerätegebrauch
erhalten haben.
• Dieses Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.
• Wird der Herd auf einem Sockel aufgestellt, dann
achten Sie bitte darauf, dass das Gerät fest genug
verankert wurde, und nicht von diesem Sockel rutschen kann.
Entsorgung
• Das Verpackungsmaterial entsprechend den lokalen
Vorschriften entsorgen. Verpackungsmaterial kann
wiederverwertet werden.
• Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte (WEEE) sieht vor, dass Haushaltsgeräte
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
Die Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die
Rückführung und das Recycling der Materialen zu optimieren,
aus denen die Geräte hergestellt sind, und um mögliche
Belastungen der Gesundheit und der Umwelt zu verhindern.
Das Mülleimersymbol ist auf allen Produkten dargestellt,
um an die Verpflichtung zur getrennten Abfallsammlung zu
erinnern.
Für weitere Informationen zur korrekten
Entsorgung können sich die Besitzer von elektrischen
Haushaltsgeräten an die übergeordnete öffentliche
Einrichtung oder an ihren Händler wenden.
Energie sparen und Umwelt schonen
• Für einen sparsamen Energieverbrauch den Backofen in
den Stunden zwischen dem späten Nachmittag und dem
frühen Morgen verwenden.
• Es empfiehlt sich, die Programme GRILL und
ÜBERBACKEN stets bei geschlossener Backofentür
zu verwenden: Dadurch werden nicht nur optimale
Ergebnisse erzielt, sondern auch Energie gespart (ca. 10
%).
• Halten Sie die Dichtungen sauber und in einwandfreiem
Zustand, so dass sie gut an der Tür anliegen und keine
Wärmeverluste verursachen.
42
DE
Reinigung und Pflege
DE
XEROX FABRIANO
01/2013 - 195103771.01
Gerät vom Stromnetz trennen
Reinigen des Glaskeramik-Kochfelds
Vor jeder Reinigung und Pflege ist das Gerät vom
Stromnetz zu trennen.
! Die Verwendung von Scheuermitteln oder scharfen
oder chemischen Reinigungsmitteln wie Backofensprays,
Fleckenentferner, Rostentfernungsmittel, Reiniger in
Pulverform und Scheuerschwämme ist zu vermeiden:
sie können die Oberfläche des Kochfeldes dauerhaft
beschädigen.
• Zur täglichen Pflege genügt es, das Kochfeld mit
einem feuchten Schwamm abzuwischen und mit
Küchenpapier abzutrocknen.
• Bei besonders starker Verschmutzung sollte ein
spezielles Reinigungsmittel für Glaskeramik verwendet
werden. Das Kochfeld anschließend mit Wasser
abspülen und sorgfältig trocknen.
• Starke Verschmutzungen lassen sich mit einem
zweckmäßigen Schaber entfernen (nicht im Lieferumfang
enthalten). Verschmutzungen sollten so schnell wie
möglich - und nicht erst nach Abkühlen des Kochfeldes
- entfernt werden, um zu vermeiden, dass sich die
Verschmutzungen festsetzen. Gute Ergebnisse lassen
sich auch mit einem für Glaskeramik geeigneten
Spezialschwamm aus Edelstahlwolle und einer einfachen
Spüllauge erzielen.
• Auf dem Kochfeld versehentlich geschmolzene Alufolie,
Plastikteile oder Kunststoffe, sowie Zuckerreste müssen
umgehend mit einem Schaber von der noch warmen
Oberfläche entfernt werden.
• Nach der Reinigung kann das Kochfeld mit einem
Pflegeprodukt nachbehandelt werden: Der unsichtbare
Schutzfilm, den ein solches Produkt hinterlässt,
schützt die Oberfläche vor eventuell überkochenden
Speisen. Es empfiehlt sich, diese Nachbehandlung bei
lauwarmem oder abgekühltem Gerät vorzunehmen.
• Achten Sie darauf, das Kochfeld nach der Reinigung
stets mit klarem Wasser abzuspülen und anschließend
abzutrocknen. Reinigungsmittelrückstände könnten
sich nämlich bei der nächsten Benutzung des
Kochfeldes ihrerseits festsetzen.
Backofen reinigen.
! Verwenden Sie zur Reinigung des Kochfeldes keine
Dampf- oder Hochdruckreinigungsgeräte.
• Reinigen Sie die Backofentür aus Glas bitte
nur mit einem weichen Schwamm und mildem
Spülmittel und trocknen Sie sie abschließend mit
einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine rauen,
scheuernden Materialien oder scharfkantige,
metallische Schaber, da diese Kratzer auf ihrer
Oberfläche hinterlassen und das Zerbrechen des
Glases zur Folge haben können.
• Die emaillierten oder aus Edelstahl gefertigten
Außenteile des Gerätes sowie die Gummidichtungen
können mit einem mit lauwarmem Wasser und einem
neutralen Reinigungsmittel getränkten Schwamm
gereinigt werden. Bei hartnäckigen Flecken spezielle
Reinigungsmittel verwenden. Es wird empfohlen, die
Teile nach der Reinigung gut nachzuspülen und zu
trocknen. Auf keinen Fall Scheuermittel oder sonstige
scharfe Reinigungsmittel verwenden.
• Der Backofen sollte möglichst nach jedem Gebrauch,
solange er noch etwas warm ist, gereinigt werden.
Hierzu warmes Wasser und ein Reinigungsmittel
verwenden. Mit Wasser nachspülen und mit einem
weichen Tuch trocken. Scheuermittel vermeiden.
• Das Zubehör lässt sich wie normales Geschirr reinigen
(spülmaschinenfest).
• Das Bedienfeld wird mit einem weichen Schwamm von
Fett und Schmutz befreit.
• Sollte stark kalkhaltiges Wasser oder ein scharfes
phosphorhaltiges Spülmittel für längere Zeit darauf
stehen bleiben, können auf den Edelstahlteilen Flecken
zurückbleiben. Es ist ratsam, diese Teile nach der
Reinigung gut nachzuspülen und trocken zu reiben.
Kontrolle der Backofendichtungen
Den Zustand der Dichtung an der Backofentür in
regelmäßigen Abständen prüfen. Wenden Sie sich
im Falle einer Beschädigung dieser Dichtung an Ihre
nächstgelegene Kundendienststelle. Es empfiehlt sich,
den Backofen bis zur erfolgten Reparatur nicht zu
verwenden.
Austausch der Backofenlampe
1. Nachdem Sie den Backofen von der Stromversorgung
abgenommen haben, entfernen
Sie die Glasabdeckung der
Lampenhalterung (siehe
Abbildung).
2. Die Lampe ausschrauben
und durch eine neue Lampe
desselben Typs ersetzen:
Spannung 230V, Leistung 25 W,
Sockel E 14.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein und schließen Sie
den Backofen erneut an die Stromversorgung an.
! Die Offenlampe darf nicht als Raumlampe
verwendet werden.
43
Spezialreinigungsmittel für
Glaskeramik-Kochfelder
Wo sind diese
erhältlich ?
Klingenschaber und
Ersatzklingen
Haushaltwaren
Warenhäusern
Stahl-Fix
SWISSCLEANER
WK TOP
Andere Produkte f.Glaskeramik
Haushaltwaren
Hobbyläden
Warenhäusern
Supermärkten
Kundendienst
! Wenden Sie sich nur an autorisierte Techniker.
Geben Sie bitte Folgendes an:
• die genaue Beschreibung des Fehlers
• das Gerätemodell (Mod.)
• die Seriennummer (S/N).
Letztere Informationen können dem Typenschild, das
sich auf dem Gerät befindet, entnommen werden.

Podobne dokumenty