infor.o wyb.ofert.Internet

Transkrypt

infor.o wyb.ofert.Internet
ZP/341/51/10
Zakopane, dnia 06 maja 2010r.
Wszyscy
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na wyłonienie
wykonawcy dostawy i montaŜu sieciowego oraz świadczenie usług dostępu do Internetu
na terenie Gminy Miasto Zakopane na potrzeby projektu w ramach realizacji programu
www okno na świat-eInclusion w Gminie Miasta Zakopane.
Uprzejmie informuję ,Ŝe zamawiający w wyniku przeprowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007
r. Nr223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp”)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: na wyłonienie wykonawcy dostawy i montaŜu sieciowego oraz świadczenie usług dostępu
do Internetu na terenie Gminy Miasto Zakopane na potrzeby projektu w ramach realizacji
programu www okno na świat-eInclusion w Gminie Miasta Zakopane”, za ofertę
najkorzystniejszą uznał ofertę złoŜoną przez:
KTM TELEKOM
Krzysztof Trzop
Czarna Góra ul. Podgórska 15
34-532 Jurgów
Cena oferty:
Netto:
Podatek VAT 22% w kwocie:
Brutto:
49.005,00 zł
10.781,10 zł
59.786,10 zł
Uzasadnienie;
Oferta spełnia wszystkie warunki zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Cena oferty mieści się w kwocie jaka została przez zamawiającego
przeznaczona na realizację tego zadania i oferta jest najkorzystniejsza spośród trzech waŜnych
ofert, jakie zostały złoŜone w niniejszym postępowaniu.
W przedmiotowym postępowaniu zostały złoŜone 3 oferty.
Streszczenie oceny i porównanie ofert.
Nr oferty Cena brutto oferty
1
TatraNet
Maciej Karpęcki
ul. Chramcówki 9b/36
34-500 Zakopane
Brutto: 162.229,50zł
2
Polska Telefonia Komórkowa
Centertel Sp. z o.o.
ul. Skierniewicka 10A
01-230 Warszawa
Brutto: 75.810,80 zł
3
KTM TELEKOM
Krzysztof Trzop
Czarna Góra ul. Podgórska 15
34-532 Jurgów
Brutto: 59.786,10 zł
Ilość punktów
36,85
78,86
100
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.4 ustawy termin po upływie, którego umowa w sprawie
zamówienia publicznego moŜe być zawarta, wynosi 5 dni licząc od daty otrzymania przez
wykonawcę niniejszej informacji faxem, tj. nie wcześniej niŜ 13 maja 2010r.
Agnieszka Sługocka
p.o. kierownika
Biura Współpracy Europejskiej
Urzędu Miasta Zakopane.
06.05.2010r.
Pouczenie
Wykonawcom, a takŜe innym osobą jeŜeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał
lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych , na podstawie art.180 ust.2 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr 223,poz.1655 z późn. zm – zwana
dalej ustawą ) przysługuje prawo wniesienia odwołania zgodnie z przepisami działu VI
ustawy.

Podobne dokumenty