Kreatywna Wyspa 1. ELBLĄG 2020

Transkrypt

Kreatywna Wyspa 1. ELBLĄG 2020
1. ELBLĄG 2020
Kreatywna Wyspa
CREATIVE ISLAND
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
2. ANALIZA: W CZYM TKWI PROBLEM?
ANALYSIS: WHAT'S THE PROBLEM?
PROBLEMY
ZASOBY
ISTNIEJĄCE PRODUDKY
PROBLEMS
RESOURCES
BRANDS
brak tożsamości
tereny zielone
Truso
lack of identity
green space
Truso
wysokie bezrobocie
46 form przestrzennych z biennale ‘65
Katedra
high unemployment
46 spatial forms from biennale ‘65
Cathedral church
odpływ młodych mieszkańców
rzeka i fortyfikacje wodne
Dni Elbląga
outflow of young people
river and water fortifications
Elbląg Days
nieumeblowane przestrzenie publiczne
waterfront
Festiwal Chleba
unfurnished public spaces
waterfront
Bread festival
postmodernistyczne Stare Miasto
Festiwal Specjala
postmodern Old Town
Specjal beer festival
pusta działka na Wyspie Spichrzów
Piekarczyk
empty plot on the Granary Island
Piekarczyk
ludzie
Meble
people
Furniture
tradycje artystyczne
artistic traditions
płaski krajobraz depresyjny
flat, Dutch - style landscape
KULTURA I SPORT
ŚCIEŻKA WRAŻEŃ - MAPA
CULTURE AND SPORT
IMPRESSIONS PATH - MAP
1:5000
SZTUKA W KRAJOBRZIE
1:5000
formy przestrzenne
spatial forms
placówki kulturalne
culture facilities
obiekty sportowe
sport facilities
istniejące tereny zielone existing green areas
wody otwarte
open water
wody otwarte
open waters
budynki
buildings
budynki
buildings
ART IN THE LANDSCAPE
"NIE GWAŁĆMY
NATURY, LECZ
TRAKTUJMY
JĄ TAK, BY
SŁUŻYŁA JAKO
TWORZYWO"
GERHARD KWIATKOWSKI
NORWESKIE SZLAKI TURYSTYCZNE
NORWEGIAN TOURIST ROUTES
"DO NOT VIOLETE NATURE, BUT TREAT IT AS A MATERIAL"
ICELAND, THE LAND OF GIANTS
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
3. SCENARIUSZ: CO JEST WAŻNE?
SCENARIO: WHAT MATTERS?
stadion
stadium
kajak
kayak
jogging
SPORT
POTRZEBY
jogging
SPORT
NEEDS
wędkarstwo
strategia rozwoju miasta
fishing
strategy for city development
miejsce dla studentów
WODA
a place for students
basen
partycypacja
aktywności
activities
activities in public spaces
renowacja
renovate
exhibition
czytelny wizerunek turystyczny
transport
odpoczynek
rest
transport
ŚWIEŻE POMYSŁY
industry
ART
wystawa
go inside
clear message for tourists
SZTUKA
feel it!
wejście
aktywności w przestrzeni publicznej
przemysł
poczuj to!
WATER
a swimming pool
participation
sculpture
sculpture
FRESH IDEAS
koncert
szkoła artystyczna
concert
art school
mikrobrowar
TERENY ZIELONE
nowość!
new!
oddychanie
GREEN SPACES
breathing
microbrewery
spacer z psem
meblowanie waterfrontu
waterfront furnishing
walking a dog
przystań sportów wodnych
watersports haven
młode pomysły
siedzenie
galeria otwarta
sitting
open gallery
targi nadbrzeżne
waterfront markets
kawa
young ideas
AKTYWNOŚCI
ACTIVITIES
rowery
cycling
coffee
gazety
ŚCIEŻKA WRAŻEŃ - WYKRES
newspaper
IMPRESSIONS PATH - GRAPH
1:5000
PAWILONY ARTYSTYCZNE
LONDON, COROCZNE PAWILONY GALERII SERPENTINE
ART PAVILIONS
LONDON, SERPENTINE GALLERY PAVILIONS
SPORT W MIEŚCIE
WARSZAWA, SKWER SPORTÓW MIEJSKICH
SPORT IN THE CITY
WARSAW, CITY SPORTS SQUARE
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
4. WIZJA: JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI?
VISION: WHAT ARE THE POSSIBILITIES?
UŻYJ ISTNIEJĄCEJ SZTUKI I FORM
PRZESTRZENNYCH, ABY PRZYCIĄGNĄĆ
UWAGĘ I STWORZYĆ WIZERUNEK
use existing artwork and spatial forms to get attraction and identity
ZBIERZ SZTUKĘ NA WYSPIE SPICHRZÓW I
WYTWÓRZ DOOKOŁA RUCH ARTYSTYCZNY
the art in the granary island area and create cultural movement around
Uważamy, że kultura jest niezbędnym elementem życia
społecznego. Powinna być obecna i dostępna we wszystkich
miastach, które pragną się dobrze rozwijać. Elbląg posiada
znaczący dorobek w dziedzinie sztuki, który jest obecnie
niewystarczjąco promowany. W czasie biennale w 1965 r.
i później, dzieła wykonywane były przez robotników, będących
mieszkańcami Elbląga.
WE CLAIM THAT CULTURE IS AN ESSENTIAL PART OF SOCIAL LIFE. IT SHOULD BE PRESENT AND AVAILABLE IN EVERY CITY, WHICH WANTS
TO DEVELOP PROPERLY. ELBLĄG HAS SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN ARTS, WHICH IS CURRENTLY FORGOTTEN AND NOT PROMOTED PROPERLY. DURING THE BIENNALE IN 1965 AND LATER, ART PIECES WERE MADE BY WORKMEN WHICH WERE CITIZENS OF ELBLĄG.
Nasz projekt pracuje nad nawiązaniem nowej relacji artystów
i Elblążan. Wybiega kilka kroków wprzód, zapewniając harmonijny
rozwój miasta oparty o społeczeństwo obywatelskie. Pozwala
mieszkańcom
współtworzyć
swoje
najbliższe
otoczenie.
W rozwoju kultury bliskiej ludziom, na szczeblu lokalnym,
widzimy dużą szansę i potencjał.
WYŚLIJ KULTURALNY POTENCJAŁ
MIASTA W ŚWIAT!
send the cultural potential of Elbląg to the world!
OUR PROJECT IS WORKING ON ESTABLISHING A NEW RELATION BETWEEN ARTISTS AND CITIZENS OF ELBLĄG. IT GOES SEVERAL STEPS INTO
THE FUTURE, PROVIDING A HARMONIOUS DEVELOPMENT BASED ON THE CIVIL SOCIETY. IT ALLOWS THE CITIZENS TO CO-CREATE THEIR
CLOSEST ENVIRONMENT. IN DEVELOPING CULTURE CLOSE TO PEOPLE, ON THE LOCAL STAGE, WE SEE A GREAT CHANCE AND POTENTIAL.
KREATYWNA WYSPA
ODDZIAŁYWANIE
CREATIVE ISLAND
INFLUENCE
existing buildings
designed art school
designed cultural facilities
SZTUKA W MIEŚCIE
ART IN THE LANDSCAPE
LIVERPOOL BIENNALE
LA VILLETTE
MUHAMMAD ALI SCULPTURE
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
5. MASTERPLAN: O CO CHODZI?
MASTERPLAN: WHAT IS GOING ON?
CELE PROJEKTU - MAPA MYŚLI
GOALS OF THE PROJECT - MINDMAP
ZIELEŃ
ŻYCIE NOCNE
GREEN
NIGHTLIFE
KULTURA
BIENNALE
CULTURE
BIENNALE
EDUKACJA
REKREACJA
LEISURE
ACTION
POŁĄCZENIE
CENTER
CONNECTION
DZIAŁANIE
PAVILIONS
WYSTAWY
ACTIVITY
INTEGRITY
SYSTEM
SPORT
SYSTEM
EXHIBITIONS
ROZWÓJ
INTEGRALNOŚĆ
ART
AKCJA
CENTRUM
TRAILS
PAWILONY
SZTUKA
EDUCATION
ŚCIEŻKI
PROGRESS
INNOWACJA
SPORTS
ZMIANA
INNOVATION
CHANGE
ODPOCZYNEK
REST
KREATYWNA CZĘŚĆ WYSPY
THE CREATIVE PART OF THE ISLAND
18 ha
7,5 ha
WYSPA SPICHRZÓW
GRANARY ISLAND
TEREN
NIEZABUDOWANY
3,2 ha
UNBUILT AREA
DOSTĘPNY TEREN
INWESTYCYJNY
ZIELEŃ
KULTURA
EDUKACJA
REKREACJA
WATERFRONT
O ZNACZENIU
STRATEGICZNYM
WATERFRONT WITH
STRATEGIC IMPORTANCE
TEREN PROJEKTOWY
PROJEKTOWANE FUNKCJE
DESIGN AREA
DESIGNED FUNCTIONS
GREEN
CULTURE
EDUCATION
LEISURE
AVAILABLE INVESTMENT AREA
ISTNIEJĄCY POTENCJAŁ W NOWYM SYSTEMIE
EXISTING POTENTIAL IN A NEW SYSTEM
Kaliningrad
boisko
pitch
przystań
marina
galeria El
port turystyczny
el gallery
Gdańsk
tourist harbour
ratusz
szkoła
town hall
school
stadion
stadium
projektowany
przystanek
kolejowy
Zawodzie
art school
centrum organizacji pozarządowych
ngo centre
Malbork
WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO WATERFRONTU
VISUALISATON OF THE DESIGNED WATERFRONT
WIDOK NA CENTRUM KREATYWNOŚCI
Kumiela Dzikuska
szkoła plastyczna
Olsztyn
CENTRUM KULTURALNE
CULTURAL CENTER
CENTRUM USŁUGOWO - REKREACYJNE
COMMERCE & LEISURE
SZLAK ZIELONY
GREEN TRAIL
SZLAK WODNY I ZIELONY
WATER AND GREEN TRAIL
VIEW OF THE CREATIVITY CENTER
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
6. MASTERPLAN: JAK TO ZROBIĆ?
MASTERPLAN: HOW TO DO IT?
MECHANIZM TWORZENIA SZLAKÓW ZAINTERESOWAŃ
MECHANISM OF CREATING TRAILS OF INTERESTS
CENTRUM
KREATYWNOŚCI
WARSZTATY DLA
MIESZKAŃCÓW
WYZNACZENIE
SZLAKU TEMATYCZNEGO
PRODUKT
TURYSTYCZNY
INFORMACJA
TURYSTYCZNA
ATRAKCYJNE ZAJĘCIE DLA
TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW
CREATIVITY CENTER
WORKSHOPS FOR CITIZENS
SETTING A TRAIL OF INTERESTS
PRODUCT FOR TOURISTS
TOURIST INFORMATION
ATTACTIVE PASTIME FOR VISITORS AND CITIZENS
ETAPY ROZWOJU WYSPY SPICHRZÓW
PROCESS OF DEVELOPMENT
PRZEKSZTAŁCENIE ISTNIEJĄCYCH
OBIEKTÓW KULTURY
W CENTRUM KREATYWNOŚCI
PIERWSZE SZLAKI TEMATYCZNE
I MAŁA ARCHITEKTURA BĘDĄCE
WYNIKIEM WARSZTATÓW
WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI
(SPORT, MIESZKANIÓWKA)
NA TERENY PRZYLEGAJĄCE DO
CENTRUM KREATYWNOŚCI
DALSZY ROZWÓJ WYSPY
PRZEZ WYMIANĘ
ZABUDOWY NISKIEJ JAKOŚCI
PRZYKŁADOWE TEMATY SZLAKÓW
EXAMPLES OF POSSIBLE TRAILS
ELBLĄSKIE STOCZNIE
SHIPYARDS OF ELBLĄG
FORMY PRZESTRZENNE
SPATIAL FORMS
ARCHITEKTURA
ARCHITECTURE
1/ KREATYWNA WYSPA
1/ CREATIVE ISLAND
TRAMWAJE
TRAMS
DAWNI MIESZKAŃCY
FORMER HABITANTS
PARKI I SKWERY
PARKS AND SQUARES
2/ SZLAKI ZAINTERESOWAŃ
2/ TRAILS OF INTERESTS
Na wyspie powstanie Centrum Kreatywności, instytucja inicjująca działania.
Będzie to miejsce informacji, dialogu i współtworzenia miasta przez mieszkańców, organizacje pozarządowe
i władze. Miejsce to będzie organizować warsztaty, działania artystyczne, będzie w pełni otwarte na miasto
i jego użytkowników.
Część działań prowadzonych w ramach Centrum Kreatywności nastawione będzie na stworzenie ścieżek
tematycznych w obrębie miasta i okolic. Będzie to wielowartstwowa infrastruktura integrująca różnorodne
rodzaje aktywności. Szlaki zainteresowań zaoferują Elblążanom większy wgląd w ofertę, którą posiada
miasto, a także umożliwią współtworzenie kultury.
Niektóre działania Centrum Kreatywności:
• udostępnianie przestrzeni warsztatowej artystom i mieszkańcom
• możliwość obserwacji i udziału w tworzeniu sztuki
• udostępnianie informacji o działaniach rozwojowych i inwestycyjnych Elbląga
• ekspozycja prac stworzonych w Centrum
• działania przybliżające nieznane dziedziny kultury i ułatwiające ich zrozumienie
• otwarte wykłady prowadzone przez artystów, historyków, podróżników
• cykliczne koncerty różnorodnych gatunków muzycznych
• integracja z uczelnią artystyczną w formie dni otwartych
• pomoc w realizacji własnych przedsięwzięć w ramach działań Centrum
• bogata informacja turystyczna o Elblągu i regionie kierowana do przyjezdnych
Wybór miejsc, do których prowadzić będą szlaki zależy od mieszkańców. Nasze sugestie to:
• infrastruktura sportowa: boiska, baseny, przystanie sportów wodnych, hale sportowe
• sztuka: galerie, muzea, formy przestrzenne, rzeżby, atelier, domy kultury,
• edukacja: szkoły średnie i wyższe prezentujące swój dorobek
• woda: szlaki wodne, wędkarstwo, żegluga ostródzko - elbąska, rejsy, wypożyczalnie
• wiaty przystankowe: komunikacji miejskiej i zbiorowej, turystyczne i przydrożne
Informacje o szlakach dostępne byłyby w profesjonalnej, czynnej codziennie do godzin wieczornych
informacji turystycznej, internecie oraz na elementach należących do szlaków. Szlaki prowadziłyby w miejsca
warte odwiedzenia, ożywiając obszary położone poza Starym Miastem. Umożliwiałyby poznanie miasta
i okolic w warstwie fizycznej, kulturalnej, artystycznej, historycznej czy przyrodniczej.
Atrakcyjny, dostępny całodobowo waterfront rzeki Elbląg z drewnianą nawierzchnią, nowoczesnym
oświetleniem i bogatą zielenią będzie zachęcać do skorzystania z oferty Kreatywnej Wyspy i dawać wgląd
w prowadzone tam działania.
WIDOK W STRONĘ STAREGO MIASTA
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
7. DETAL: CO Z TĄ WYSPĄ?
DETAIL: HOW ABOUT THE ISLAND?
PROJEKT DOCELOWY KREATYWNEJ WYSPY
N
CREATIVE ISLAND DESIGN
1:1000
Plac na:
eventy, jarmarki, kino,
koncerty, Dni Elbląga
Główny most pieszy
Restauracja
Informacja turystyczna
Ogólnodostępna galeria
Centrum Kreatywności
Pawilon historyczny
Pracownie, Warsztaty,
Sale Dydaktyczne
Teren inwestycyjny:
Dzielnica mieszkaniowa i tereny zielone
Hufiec Harcerski
Stowarzyszenie
Elbląg Europa
Liceum Plastyczne
Galeria nabrzeżna
Szkoły Plastycznej
Szkoła Montessori/
Sudbury School
Centrum
Wędkarstwa
Wypożyczalnia
rowerów i sprzętu
pływającego
WIZUALIZACJA WYSPY Z LOTU PTAKA
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
8. DETAL: PO CZYM POZNASZ ELBLĄG?
DETAIL: HOW DO YOU TELL ELBLĄG?
TURYSTA / MIESZKANIEC
PRZYSTANEK
INFORMACJA
INFO
ALEJA TYSIĄCLECIA
INFO
PUNKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU
KULTURA
STARE MIASTO - FORMY PRZESTRZENNE - CENTRUM KREATYWNOŚCI - GALERIA EL WERNISAŻE - WYSTAWY - PROJEKCJE - KINO - TEATR
EDUKACJA
BIBLIOTEKA - SZKOŁA - PRZEDSZKOLE MONTESSORI - DNI OTWARTE - WYKŁADY KURSY - SZKOLENIA - WYJAZDY - PODRÓŻE - WARSZTATY
HISTORIA
MUZEUM - KOŚCIOŁY - BIENNALE FORM PRZESTRZENNYCH - BROWAR - PIEKARCZYK
ROZRYWKA
KOCERTY - RESTAURACJE - GASTRONOMIA - PROMOCJE - KLUBY - TRUSO
REKREACJA
WATERFRONT - ŚCIEŻKI ROWEROWE - ŚCIEŻKI KONNE - PRZYSTANKI TURYSTYCZNE
/ DROGOWE / KRAJOBRAZOWE - RZEKA ELBLĄG - SZLAKI WODNE - BAŻANTARNIA PARKI MIEJSKIE - OBIEKTY SPORTOWE
4w1
INFORMACJE O INNYCH PUNKTACH NA SZLAKU
RZEŹBA
PRZYSTANEK
TRAMWAJOWY
PRZYSTANEK
AUTOBUSOWY
informator + przystanek + forma przestrzenna + punkt orientacyjny
szlaki turystyczne:
piesze, rowerowe, konne, samochodowe, krajobrazowe
zlokalizowanie przy trasach wiat przystankowych
w charakterystycznej elbląskiej formie, informujących
o innych atrakcjach w obrębie miasta
PODZIAŁ ELBLĄGA NA FRAKTALE Z POWTARZAJĄCYMI SIĘ ELEMENTAMI MEBLI PUBLICZNYCHODDZIAŁYWANIE KREATYWNEJ WYSPY NA REGION
Gdańsk 60 km
Frombork 30 km
Tolkmicko 20 km
ELBLĄG
DZIELNICA KREATYWNOŚCI
Tczew 40 km
Malbork 30 km
Pasłęk 20 km
ŚCIEŻKA TEMATYCZNA
PRZYKŁADY UŻYTKOWYCH FORM PRZESTRZENNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZYSTANKÓW
WARSZAWA, ŚCIEŻKA RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
MITCHEL BUTTE, UT-AZ BORDER
SNAETELSSTOFFA VISITORS CENTER, ARKIS ARCHITECTS
KIELDER WATER & FOREST PARK, ADYAYE ARCHITECTS
WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU • PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE • STUDIA MAGISTERSKIE • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ • MARZEC - MAJ 2012 • MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI
WYSPA KREATYWNOŚCI
Uważamy, że kultura jest niezbędnym elementem życia społecznego. Powinna być
obecna i dostępna we wszystkich miastach, które pragną się dobrze rozwijać. Elbląg
posiada znaczący dorobek w dziedzinie sztuki, który jest obecnie niewystarczjąco
promowany. W czasie biennale w 1965 r. i później, dzieła wykonywane były przez
robotników, będących mieszkańcami Elbląga.
Nasz projekt pracuje nad nawiązaniem nowej relacji artystów i Elblążan. Wybiega kilka
kroków wprzód, zapewniając harmonijny rozwój miasta oparty o społeczeństwo
obywatelskie. Pozwala mieszkańcom współtworzyć swoje najbliższe otoczenie. W rozwoju
kultury bliskiej ludziom, na szczeblu lokalnym, widzimy dużą szansę i potencjał.
WYSPA KREATYWNOŚCI
Na wyspie powstanie Centrum Kreatywności, instytucja inicjująca działania.
Będzie to miejsce informacji, dialogu i współtworzenia miasta przez mieszkańców,
organizacje pozarządowe i władze. Miejsce to będzie organizować warsztaty, działania
artystyczne, będzie w pełni otwarte na miasto i jego użytkowników.
Niektóre działania Centrum Kreatywności:
- udostępnianie przestrzeni warsztatowej artystom i mieszkańcom
- możliwość obserwacji i udziału w tworzeniu sztuki
- udostępnianie informacji o działaniach rozwojowych i inwestycyjnych Elbląga
- ekspozycja prac stworzonych w Centrum
- działania przybliżające nieznane dziedziny kultury i ułatwiające ich zrozumienie
- otwarte wykłady prowadzone przez artystów, historyków, podróżników
- cykliczne koncerty różnorodnych gatunków muzycznych
- integracja z uczelnią artystyczną w formie dni otwartych
- pomoc w realizacji własnych przedsięwzięć w ramach działań Centrum
- bogata informacja turystyczna o Elblągu i regionie kierowana do przyjezdnych
Atrakcyjny, dostępny całodobowo waterfront rzeki Elbląg z drewnianą nawierzchnią,
nowoczesnym oświetleniem i bogatą zielenią będzie zachęcać do skorzystania z oferty
Kreatywnej Wyspy i dawać wgląd w prowadzone tam działania.
SZLAKI ZAINTERESOWAŃ
Część działań prowadzonych w ramach Centrum Kreatywności nastawione będzie na
stworzenie ścieżek tematycznych w obrębie miasta i okolic. Będzie to wielowartstwowa
infrastruktura integrująca różnorodne rodzaje aktywności. Szlaki zainteresowań zaoferują
Elblążanom większy wgląd w ofertę, którą posiada miasto, a także umożliwią
współtworzenie kultury.
Wybór miejsc, do których prowadzić będą szlaki zależy od mieszkańców. Nasze sugestie
to:
- infrastruktura sportowa: boiska, baseny, przystanie sportów wodnych, hale sportowe
- sztuka: galerie, muzea, formy przestrzenne, rzeżby, atelier, domy kultury,
- edukacja: szkoły średnie i wyższe prezentujące swój dorobek
- woda: szlaki wodne, wędkarstwo, żegluga ostródzko - elbąska, rejsy, wypożyczalnie
- wiaty przystankowe: komunikacji miejskiej i zbiorowej, turystyczne i przydrożne
Informacje o szlakach dostępne byłyby w profesjonalnej, czynnej codziennie do godzin
wieczornych informacji turystycznej, internecie oraz na elementach należących do
szlaków. Szlaki prowadziłyby w miejsca warte odwiedzenia, ożywiając obszary położone
poza Starym Miastem. Umożliwiałyby poznanie miasta i okolic w warstwie fizycznej,
kulturalnej, artystycznej, historycznej czy przyrodniczej.