wieści - GMINA LUBISZYN

Transkrypt

wieści - GMINA LUBISZYN
wieści
nr 2 / 2016
Urząd Gminy Lubiszyn • Plac Jedności Robotniczej 1 • 66-433 Lubiszyn
www.lubiszyn.pl • [email protected][email protected]
Aktualności
wieści
W budowlanym obiektywie - inwestycje wykonane na drogach gminnych
W dniu 31 maja 2016r. została zakończona inwestycja drogowa
pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozin”. Droga została
przebudowana na odcinku 1400 mb, ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa na szerokości 3,5 m z utwardzeniem poboczy po 1 m
po obu jej stronach oraz wykonaniem mijanek i peronu na przystanku
autobusowym. Przy realizacji zadania dodatkowo został wyremontowany przepust na drodze, zamontowane zostały bariery ochronne oraz wykonano miejscowe odwodnienie drogi. Wprowadzono nowe oznakowanie poziome (linie krawędziowe oraz elementy odblaskowe dwustronne)
i pionowe (znaki drogowe). Wykonawcą robót była firma „MALDROBUD” Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Myśliborzu, przy ul. Królewieckiej 43.
Na powyższą inwestycję gmina otrzymała 50% dofinansowania
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”. Dodatkowo w ramach współpracy przy
realizacji zadania gmina
otrzymała dofinansowanie
od Nadleśnictwa Różańsko
w wysokości
25% wartości
inwestycji.
K. Łukaszczuk
PIERWSZA WIOSENNA DROGA
W GMINIE LUBISZYN!
Lubiszyn - Artur Terlecki
Dnia 6 kwietnia w Lubnie Wójt Gminy
estarosta - Marcin CygaWic
i oraz Starosta - Małgorzata Domagała
ną w tym roku drogę
towa
mon
wyre
niak oficjalnie otworzyli pierwszą
i możliwe było dzięki korzystw powiecie gorzowskim. Otwarcie drog
iędzy Starostwem Powiatowym
nemu porozumieniu zawartemu pom
. Remont drogi to efekt umow Gorzowie a Spółką Enea Wytwarzanie
ej spółka zobowiązała się
któr
ach
ram
wy z Eneą Wytwarzanie, w iatowej nr 1410F prowadzącej
do przeprowadzenia remontu drogi pow
(na odcinku od skrzyżowania
z Lubna w kierunku Gorzowa Wlkp.
wiatrową). Spółka Enea przyę
z drogą wojewódzką do zjazdu na farm
bezpieczeństwa i komforawy
popr
do
czyniła się dzięki tej inwestycji
cych się pomiędzy Lubnem
tu jazdy mieszkańców powiatu, poruszają
wykonano nową nawierzcha Gorzowem Wlkp. W ramach zadania
i podstawowej jezdni 5,5m.
nię asfaltową o dł. 2,6 km i szerokośc
twach (warstwa podbudowy
Nawierzchnię wykonano w dwóch wars
wnującą oraz warstwa ściestanowiąca warstwę wzmacniającą i wyró
ralna).
Droga w Marwicach
W maju br. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził listę
rankingową operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Gmina Lubiszyn otrzymała z przedmiotowego programu dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Marwice
dz. Nr 155, 171/9”. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze dnia
25 maja br. Gmina otrzymała dofinansowanie wynoszące 63,3 % wartości inwestycji. Realizacja zadania planowana jest do końca br.
Aktualności
Żywa lekcja historii
Dzień 22-go marca był dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lubnie niezwykły. Młodzi ludzie wzięli udział w żywej lekcji historii
z Bractwem Rycerskim „KERIN”. Przez godzinę czas cofnął się do epoki średniowiecznej. Uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawej gawędy
o życiu i zajęciach średniowiecznego rycerza. To, co dla młodszych stanowiło nowość, dla starszych było doskonałym utrwaleniem wiadomości. Szczęśliwi wybrańcy mogli przymierzyć ciężkie kolczugi i hełmy
lub wcielić się w postać pazia, giermka, rycerza czy wybranki rycerskiego serca. Szczególne powody do radości mieli uczniowie, którzy
odtwarzali metodą dramy scenki z czasów średniowiecza. Żywy obraz
przemawiał do dzieci w niezwykle atrakcyjny sposób. Ta nietypowa
lekcja na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów. Dowodem na to
jest fakt, iż uczniowie zaprosili „KERIN” na następne spotkanie za rok.
Lekcja spełniła założenia dydaktyczne i wychowawcze w myśli zasady:
„Przez zabawę do wiedzy”. Inicjatorką spotkania z Bractwem Rycerskim „ KERIN” była nauczycielka historii Grażyna Jaśkiewicz.
Kongres Sołtysów
es Sołtysów
ronicach odbył się Kongr
W miesiącu marcu w Mi
przez Starongres zorganizowany został
powiatu gorzowskiego. Ko
a. Z Gminy
gał
– Panią Małgorzatę Doma
a, Chłostę Powiatu Gorzowskiego
zyn
Bac
w:
ect
estniczyli sołtysi soł
zentacji
Lubiszyn w spotkaniu ucz
pre
Po
.
ów
ech
Ści
i
no, Marwice
acji.
orm
piny, Gajewo, Lubiszyn, Lub
ych inf
uzyskaliśmy wiele ciekaw
ił
taw
eds
poszczególnych Sołectw
prz
a
PROW – Pan Józef Giemz
ej
ow
ans
Dyrektor Departamentu
fin
wie
kty
spe
PROW w nowej per
rolę sołtysa we wdrażaniu
szenia Sołtyalny Krajowego Stowarzy
ner
Ge
2014-2020. Dyrektor
Sołecki - szansą
zewski omawiał Fundusz
sów - Pan Edward Jednos
wszyscy sołdzo interesujące. Na koniec
dla wsi. Spotkanie było bar
a.
tys
t z okazji Dnia Soł
tysi otrzymali życzenia i tor
Beata Nawrocka
Zajęcia w laboratorium
W dniu 5 kwietnia 2016r. uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Lubnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych
w Klubie Małego Wynalazcy w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym w Stanowicach. Uczniowie mogli praktycznie brać udział
w doświadczeniach chemiczno-fizycznych w laboratorium, które
dysponuje w pełni profesjonalną baza laboratoryjną. Zaopatrzeni
w odzież ochronną, okulary i rękawice, po zapoznaniu się z regulaminem i przepisami BHP pracowni, przystąpili do wykonywania
ciekawych doświadczeń. Mam nadzieję, że ten pierwszy kontakt
z profesjonalnym laboratorium był miły i zaowocuje wzrostem
zainteresowania nauką, eksperymentami i zdobywaniem wiedzy,
a jednocześnie zwróci uwagę na takie cechy jak cierpliwość, dokładność i skrupulatność, niezbędne przy wykonywaniu prac badawczych.
Lubuski Kurator Oświaty
w Gminie Lubiszyn!
Dnia 20 czerwca 2016r. w sali wiejskiej w Lubiszynie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego przedszkolaków z Przedszkola Gminnego w Lubiszynie. Na zaproszenie Dyrektora Przedszkola
– Pani Beaty Byczkiewicz w uroczystości wzięli udział: Pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty,
Pan Artur Terlecki – Wójt Gminy Lubiszyn, Pani Joanna Skrodzka – Zastępca Wójta Gminy, Pani Beata
Pampuchowicz – Skarbnik Gminy oraz dyrektorzy gminnych placówek oświatowych. Każda z grup przedszkolnych zaprezentowała na scenie swoje talenty artystyczne. Po występach nastąpiło uroczyste wręczenie pamiątkowych książek dzieciom kończącym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Następnie
w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Panią Kurator i dyrektorami placówek oświatowych. Podczas
spotkania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty na terenie Gminy. Pani Kurator omówiła również projektowane zmiany w ustawie o systemie oświaty.
C. Jasińska
Aktualności
wieści
WAKACYJNE WYDARZENIA
W GMINIE LUBISZYN
FESTIWAL ŚPIEWAMY NA
LUDOWO, TARNÓW 24-07-20
16
DOŻYNKI GMINNE MIODOB
RANIE, LUBISZYN 14-08-20
16
GMINNY DZIEŃ WOJSKA PO
LSKIEGO, LUBISZYN 15-08-20
16
DOŻYNKI SOŁECTWA STAW
, STAW 20-08-2016
UROCZYSTE ROZPOCZĘCZ
IE SEZONU PIŁKARSKIEGO
AKADEMII PIŁKARSKIEJ KANIA
20
CUP, BACZYNA 27-08-2016 16/2017
………………………………
………………………………
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
!!!
………………………………
…………………
Miodobranie 2016
Dożynki Gminne – 14 VIII 20
16 r. Lubiszyn
Konkursy dożynkow
e:
-najpiękniejsza dekoracja pro
mująca dożynki:
W konkursie na najładniejszą
dekorację dożynkową zapow
iadającą i promującą dożynk
dekoracja zgłoszona przez
i gminne oceniana będzie tylk
sołectwo. Dekoracja może
mieć dowolną formę przestr
o jedna
abstrakcyjnej i musi być usytuo
zenną np. postaci, budowli,
wana w centralnym miejscu
kon
wyb
strukcji
ran
ej
prz
ez
sołe
-najpiękniejsze stoisko sołeckie
ctwo wsi lub przy wjeździe do
,
niej.
-miodopotrawa,
-miodowypiek,
-najpiękniejszy wieniec dożynk
owy:
Do oceny w konkursie na naj
piękniejszy wieniec dożynkow
y zostaną dopuszczone tylko
wykorzystywane w wieńcu mu
wieńce tradycyjnie. Podstaw
szą być związane ze świętem
owe materiały
plonów (kłosy, ziarno, warzyw
takich materiałów jak: zasusz
a, owoce, kwiaty), dopuszcza
one części roślin, w tym zbo
się użycie
ża, zioła, kwiaty oraz owoce,
do konstrukcji można użyć
warzywa, żywe kwiaty, papier,
metalu lub drewna. Kształt
wieńca w formie korony, kol
tkanina,
- pod warunkiem zachowani
orystyka dowolna, kompozycja
a kształtu korony oraz zgodno
ści z wymiarami (wysokość do
dowolna
170 cm, szerokość do 150 cm
).
Nowa inwestycja
w Gminie Lubiszyn
eku przeprowadzonego prz
Informujemy, że w wyni
na
ca
został wyłoniony wykonaw
targu nieograniczonego,
zkola
nej przy budynku przeds
budowę windy przyścien
dy
win
ę
ow
ości Baczyna. Na bud
i sali wiejskiej w miejscow
two
ańs
z P
e
ani
ała dofinansow
Gmina Lubiszyn otrzym
.
ych
wn
pra
nos
peł
Nie
cji Osób
wego Funduszu Rehabilita
rsie
j
ma
sie
kre
w o
ana jest
Realizacja inwestycji planow
u.
rok
ego
pień bieżąc
Krzysztof Łukaszczuk
„Przyroda w kadrze”
wystawa fotografii w Bibl
iotece w Staw
ie
Dnia 18 marca br. w Bib
liotece w Stawie odbyło
się otwarcie wystawy fotograficznej Pan
i Alicji Schroeder pt. „Pr
zyroda w kadrze”.
Na wystawie przedstawion
o zbiór fotografii powsta
ły na przestrzeni
ostatnich kilku lat, przeds
tawiający piękno przyrody
Myśliborza i jego
okolic. Podczas wernisażu
autorka fotografii opowiadał
a o trudnej sztuce
fotografowania natury.
Przedstawiła także prywa
tny album fotograficzny
„Ulotne chwile”.
Wystawę prac fotograficzny
ch można było oglądać do
dnia 15 kwietnia.
pracownicy Biblioteki Gminn
ej
Z życia gminy
nr 2 / 2016
Uroczyste obchody 70-lecia Szkoły w Ściechowie
oraz 20-lecia nadania jej imienia
W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne
dzwonki, dni, miesiące i lata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest
dokonanie oglądu i budowanie refleksji. Do takich wydarzeń należy Jubileusz. 10 czerwca 2016 roku na długo pozostanie w pamięci
i w sercach osób, które wzięły udział w obchodach 70–lecia istnienia
szkoły i 20–lecia nadania jej imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej w kościele pw. Św. Antoniego
w Ściechowie koncelebrowanej przez księdza dziekana Jerzego Tobiasza, księdza kanonika Tadeusza Giedrysa i księdza proboszcza
tutejszej parafii Krzysztofa Jarzynkę sprawowanej w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, „...za tych, co odeszli, za tych
którzy tworzyli przeszłość, za tych którzy tworzą teraźniejszość...”.
Następnie zaproszeni goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie udali
się do hali sportowej przy szkole, gdzie odbyły się główne uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych z Zespołu Szkół
w Baczynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie,
Szkoły Podstawowej im. Kombatantów II Wojny Światowej w Lubnie
oraz Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie i odśpiewaniu hymnu państwowego, prowadzący przywitali zaproszonych
gości: Pana Romana Końca - Radnego Powiatu Gorzowskiego, Pana
Artura Terleckiego – Wójta Gminy Lubiszyn, Panią Joannę Skrodzką
- Zastępcę Wójta Gminy Lubiszyn, Radnych Gminy Lubiszyn: Pana
Sylwestra Andrzejewskiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady
Gminy, Pana Andrzeja Bogusza, Panią Janinę Domagałę, Panią Annę
Laskowiec, Pana Jerzego Obarę, Pana Waldemara Prętkiego i Pana
Wojciecha Zwieruho; Panią Magdalenę Marmurowicz – inspektora
ds. oświaty; Panią Ewę Stojanowską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie, pracowników Urzędu Gminy
w Lubiszynie i sołtysów, Panią Barbarę Zajbert – Przewodniczącą
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Panią Jolantę Nieścierewską –
Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Gorzowie Wlkp., dyrektorów szkół: Panią Jolantę Gintowt – Dyrektora ZS
w Baczynie, Panią Ewę Czyżniejewską - Dyrektora SP w Lubiszynie,
Panią Renatę Baloń - Dyrektora SP w Stawie, Panią Barbarę Adamską
- Przewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej
„Promyk” w Lubnie, Panią Beatę Byczkiewicz – Dyrektora Gminnego Przedszkola w Lubiszynie z filią w Baczynie, Panią Elżbietę Kwaśniewicz – wieloletniego i oddanego przyjaciela Szkoły w Ściechowie,
Panią Katherinę Koch i Pana Rolanda Meistra z zaprzyjaźnionej
gminy Brisen/Mark w Niemczech, Panią Ewę Brzozowską-Czwarno
– Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie, księdza
kanonika Tadeusza Giedrysa, Pana Nadleśniczego Tomasza Witka
z Nadleśnictwa Różańsko, Pana Mariusza Kwiatkowskiego i Pa-
nią Irenę Ćwiejkowską z Nadleśnictwa Bogdaniec. Szczególnie
serdecznie powitano tych, bez których szkoła nie wyglądałaby
tak, jak wygląda teraz - byłych nauczycieli i pracowników naszej
szkoły. Powitano także sponsorów i przedstawicieli Rady Rodziców tej obecnej, jak i z lat poprzednich. Uroczystość rozpoczęła się
od odczytania listu Lubuskiego Kuratora Oświaty Pani Ewy Rawy,
gdzie przekazane zostały gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu.
Spotkanie stało się okazją do wzruszeń i wspomnień, szczególnie
o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach, którzy
odeszli. Pomimo, że Ich już nie ma, pozostawili po sobie niezatarty
ślad w naszych sercach i umysłach, dlatego wszyscy oddali cześć
Ich pamięci minutą ciszy, a delegacja uczniów złożyła kwiaty symbolizujące pamięć o Nich. Jubileusz to okazja do wspomnień, refleksji i podsumowań wieloletniej pracy naszej szkoły. To również
moment do zastanowienia się, jak będzie ona wyglądać w następnych dziesięcioleciach, dlatego dalsza część uroczystości to przemówienia zaproszonych gości. Jako pierwsza zabrała głos dyrektor
Pani Grażyna Maślej. Już na samym początku swojego wystąpienia zaznaczyła, iż czuje się zaszczycona, że to właśnie jej przypadł
obowiązek organizacji tego święta. Pani dyrektor podkreśliła, że
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione,
zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Następnie krótko przedstawiła historię Szkoły
w Ściechowie. Wspomniała o rozbudowach budynku przeprowadzonych przez wieloletniego kierownika i dyrektora Pana Bronisława Furtana, a także przypomniała historię budowy hali sportowej.
W dalszej części przemówienia dyrektor przywołała tradycje Szkoły
w Ściechowie – nadanie jej imienia Tadeusza Kościuszki i obchody
Dnia Patrona, Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej, działalność
ekologiczną. Ponadto wymieniła kluczowe sukcesy uczniów –
w nauce, na gruncie artystycznym oraz sportowym. Kolejnym
elementem przemówienia było przedstawienie szkoły obecnej, teraźniejszej. Pani Maślej podkreśliła różnorodność i nowoczesność
środków dydaktycznych, a także udział Szkoły w projektach europejskich. Na zakończenie podkreśliła, że z okazji obchodów 70–lecia istnienia szkoły została wydana druga część Monografii. Goście
zostali zachęceni do zwiedzenia budynku szkoły, obejrzenia wystaw
przygotowanych z okazji Jubileuszu, a także szkolnych kronik, które
są zapisem historii. Aby utrwalić tę doniosłą chwilę Pani dyrektor
zaprosiła również do dokonania wpisów w księdze pamiątkowej.
Przemówienie zakończone zostało życzeniami dla wszystkich zgromadzonych, podsumowaniem było zdanie: „w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą szkoły nauczyciel, wsparciem
– rodzic, a dumą jej absolwent”. Po wystąpieniu dyrektora szkoły
głos zabrał Pan Roman Koniec - Radny Powiatu Gorzowskiego.
Złożył on gratulacje i życzenia dalszego pięknego rozwoju szkoły.
Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki rozpoczął swoje prze-
wieści
mówienie od tego, że czuje się dumny mając w gminie taką szkołę
jak Szkoła w Ściechowie. Na ręce dyrektora przekazał pamiątkową
statuetkę. W dalszej kolejności przemawiali: w imieniu Przewodniczącego Rady Gminy Lubiszyn radny Sylwester Andrzejewski,
Przewodnicząca ZNP Oddział w Gorzowie Wlkp. - Pani Barbara
Zajbert, goście z Niemiec, przedstawiciele Nadleśnictwa Bogdaniec
oraz Rady Rodziców. Z okazji swojego święta Szkoła otrzymała wiele życzeń i upominków, za które Pani dyrektor, nauczyciele i uczniowie serdecznie dziękują. Po części oficjalnej uczniowie i absolwenci
przedstawili część artystyczną „Śladami szkolnych kronik”. Była ona
zsynchronizowana z prezentacjami multimedialnymi opartymi na
Z życia gminy
zdjęciach z kronik szkolnych. Na zakończenie uczniowie w wierszyku zapowiedzieli największą atrakcję uroczystości – tort urodzinowy Szkoły. Honory zapalenia urodzinowych świeczek czyniła
dyrektor szkoły, a towarzyszyli jej nauczyciele. Wszystko odbyło się
w rytm wspólnie śpiewanej piosenki. Atmosfera zrobiła się bardzo
uroczysta i radosna. W tym czasie zaproszeni goście udali się do
holu szkoły, a tam została uroczyście odsłonięta tablica upamiętniająca 70 lat istnienia Szkoły i 20 rocznicę nadania jej imienia. Na zakończenie wszyscy goście zostali zaproszeni na poczęstunek, gdzie
wśród serdecznych rozmów wspominano, rozmawiano i opowiadano o tym, co w Szkole w Ściechowie było, jest i będzie …
Wieści ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej
Wyprawy edukacyjno-przyrodnicze
BIEGI ULICZNE W MYŚLIBORZU
Dnia 10 maja br. wybraliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej
w Wysokiej oraz z ich rodzicami i kilkoma mieszkańcami Gminy Lubiszyn na jednodniową wycieczkę do Poznania. Najpierw zwiedziliśmy jeden z najstarszych portów lotniczych w Polsce - Lotnisko Poznań Ławica. Potem pojechaliśmy do centrum miasta, gdzie na Starym
Rynku znajduje się Rogalowe Muzeum Poznania. Tam z ciekawością
wysłuchaliśmy legendy o Rogalach Świętomarcińskich, a niektórzy
z naszych uczniów, wzięli udział w ich tworzeniu. O godz.1200 ujrzeliśmy na wieży Ratusza, trykające się rogami dwa koziołki i wysłuchaliśmy związanej z nimi legendy. W planie wycieczki mieliśmy też
ZOO. Pojechaliśmy tam kolejką wąskotorową ,,Maltanka”. W ogrodzie
zobaczyliśmy wiele egzotycznych zwierząt, które zachwyciły nas swoim
wyglądem. Pełni wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni z wyjazdu, kolejką parkowo-ogrodową udaliśmy się do czekającego na nas autokaru
wycieczkowego, a potem szczęśliwie wróciliśmy do domu. Następną
wycieczkę zorganizowaliśmy 8 czerwca. Był to wyjazd do Przelewic,
do Ogrodu Dendrologicznego, który zasponsorowała dzieciom Rada
Rodziców. Wycieczkę rozpoczęliśmy od udziału w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych w pałacu, potem z Panią Przewodnik udaliśmy
się na spacer po ogrodzie. Podziwialiśmy różaneczniki, miłorzęby,
bambusy, drzewa mamutowe i inne ciekawe okazy. Przed pałacem zachwyciły nas urocze pawie, które oswoiły się z obecnością zwiedzających i spacerowały po parkowych alejkach. Na tarasie pałacu dumnie
rozkładały swe wachlarze z pięknych, pawich piór. W porze obiadowej wyruszyliśmy w kierunku ogniska, mijając ruiny Mauzoleum,
dawnych właścicieli ogrodu. Po posileniu się usmażonymi na ruszcie
kiełbaskami, udaliśmy się do Oranżerii, gdzie oglądaliśmy przepiękne winorośle, gaj oliwny, ogród warzywny i zielny oraz oczko wodne.
Na zakończenie wycieczki miłośnicy kwiatów i roślin zielnych zakupili
sadzonki w Szkółce Drzew i Krzewów, by przyozdobić nimi swoje balkony i przydomowe ogródki.
Dnia 22 maja 2016r. w Myśliborzu odbyły się coroczne biegi
uliczne pod nazwą „Mili Myśliborskiej” i „Dziesiątki Myśliborskiej”.
Gminę Lubiszyn reprezentowali członkowie Ludowego Klubu Sportowego „TĘCZA”: Piotr Girczyc i Jarosław Malinowski.
W „Myśliborskiej
Mili” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
II miejsce zajął
Piotr Girczyc.
W „Dziesiątce
Myśliborskiej”
startował Jarosław Malinowski
z czasem 50’30.
Majsterkowicz
e w Castoramie
W marcu ucznio
wie klasy V
ze Szkoły Podsta
brali się na warsz
wow
ta
w Gorzowie Wlk ty „Majsterkowo” przygotowan ej w Stawie wye przez Castoram
p. Udział w zaję
ciac
ę
sca w plebiscycie
Pokażcie Klasę, h był nagrodą za zajęcie III mie
or
jską. Na początek
ganizowanym pr
ka
ze
z których musia żdy z uczestników otrzymał dr z Gazetę Lubuewniane elemen
ł złożyć ciężarów
ty,
kę. Kolejnym kr
w malarzy sam
okie
ocho
najpiękniejsze ci dowych. Spod pędzli naszyc m była zabawa
h uc
ęż
Pobyt w Castora arówki. Zostaliśmy przyjęci ba zniów wyszły
mie umilił nam
rdzo serdecznie
sło
.
każdy z uczestni
ków otrzymał up dki poczęstunek. Na koniec zaję
ć
ominek oraz pa
Jeszcze raz prag
miątkowy dyplom
niemy podzięko
wać wszystkim,
głos w plebiscyc
którzy oddali na .
ie!
nas
A. Pustkowska
Uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Wysokiej
Z życia gminy
nr 2 / 2016
To już dwunasty konkurs!
W tegorocznym Gminnym Konkursie Profilaktycznym pod hasłem: „Alkohol i narkotyki kradną wolność”, zorganizowanym w kwietniu przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Lubiszynie pod patronatem Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, wzięło udział 84 uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjum.
Jak co roku, wszystkie prace plastyczne w formie plakatów zostały nagrodzone, a spośród nich wyłoniono te najlepsze. Wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce otrzymała Patrycja Łukieńczuk,
II miejsce przyznano Jessice Kolasińskiej, III miejsce zajęła Ewelina Kwiatkowska - wszystkie są uczennicami Szkoły Podstawowej
w Lubiszynie. Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Domian ze Szkoły Podstawowej w Stawie, Julita Gubar oraz Marek Jabłoński ze Szkoły Podstawowej w Lubnie, Malwina Sobczak i Amelia Szczepaniak ze Szkoły
Podstawowej w Lubiszynie.
Najlepsze prace, wykonane przez gimnazjalistów z Zespołu Szkół
im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie należą do: Natalii Krauzowicz
– I miejsce, Kornelii Pampuchowicz – II miejsce, Wiktora Rudowicza
– III miejsce. Wyróżnienie za swoją pracę otrzymały: Natalia Grycza
oraz Klaudia Szczepaniak.
Zachęcamy wszystkich pozostałych uczniów naszej gminy, aby
brali udział w następnych edycjach tego konkursu, gdyż między innymi poprzez ekspresję plastyczną można promować zdrowy styl życia
oraz wyrazić swój sprzeciw wobec bezmyślności i bezkrytycznego naśladownictwa. Nagrody wszystkim uczestnikom konkursu corocznie
sponsoruje Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, za co serdecznie dziękujemy.
Alicja Nowik - Stróżyńska
Wizyta przedszkolaków
z Lubiszyna
w Urzędzie Gminy
Dnia 16 maja
2016r. dzieci z grupy „0” odwiedziły
Urząd Gminy Lubiszyn. Celem było
zaproszenie Wójta
Artura Terleckiego
do wzięcia udziału
w akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom”.
Pan Wójt przyjął
wszystkie
dzieci
z ogromnym entuzjazmem, poczęstował słodyczami
i obiecał, że pomimo wielu obowiązków znajdzie czas na wsparcie akcji i spotkanie się z dziećmi.
Kampania „Cała Polska Czyta Dzieciom” ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom, jako skuteczną, tanią i przyjazną
metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego,
umysłowego, społecznego i moralnego oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych.
Czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut codziennie jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją
w jego przyszłość!!!
Wieści z Gajewa!
cy
madzeni mieszkań
sobotę licznie zgro
h
wą
ac
ajo
ac
m
pr
ą
W
kn
pię
ki.
W
niemiec
ować cmentarz po
dk
rzą
po
n.
zy
ęli
cz
bis
za
Lu
a
iny
Gajew
ójt Gm
n Artur Terlecki – W
rydzielnie pomagał Pa
w Stawie. Po zaciętej
tw
łec
So
u
iej
rn
Tu
w
zeł
Pr
zia
sz,
ud
y
gu
Braliśm
drzej Bo
w składzie: Sołtys An
a
k
yn
zy
uż
alc
dr
ich
sza
M
na
a
ji
, Karolin
walizac
Paulina Balukiewicz
sz,
szą
gu
na
Bo
je
ata
zu
ka
Ag
i
po
ław
ie
mys
Zdjęc
k zajęła V miejsce.
i Andrzej Mamczare
o
nie placu sportow
waleczność.
ież zagospodarowa
wn
ró
ław
y
i
m
i
liś
łam
zę
oc
sto
zp
Ro
wraz ze
postawiono już wiatę
zie
to
gd
on
m
o,
za
eg
jn
że
cy
tak
rea
a
o,
– rek
o na ognisk
isk
len
pa
i
ill
gr
no
kami, wybudowa
wano oświetlenie.
zo dziękujemy!
Za to wszystko bard
biszyn
dny Rady Gminy Lu
Andrzej Bogusz- Ra
ikowo
Dz
ojew
Sołtys Sołectwa Ga
Wieści z Wyso
kiej!
W dniu 27 kwie
ka - głównego fu tnia mieszkańcy pożegnali Ks.
Jana Marciniandatora odnow
y naszego Kości
nansowy pozwol
oła. Jego wkład
ił na wykonanie
fita
dowlanych. Za
ten wkład i dobr k szerokiego zakresu robót bu
e serce został od
„Zasłużonego dl
znaczo
aG
miejscowości, w miny Lubiszyn”. Kościół stał się ny odznaką
której coraz wię
perełką naszej
ksza liczba chęt
chrzci swoje dz
nych bierze ślu
ieci czy też doko
b,
nuje pochówku
Dużo pracy czek
.
a Sołectwo w na
zaplanowanego
jb
liższym czasie ogrodzenia plac
wykonanie
u zabaw, remon
nej oraz budow
t sali gimnastyc
a „Boiska do pi
złk
i nożnej wraz z
Na działce, na
infrastrukturą”.
której ma być ut
wykonano prac
worzony ten ob
e niwelacyjne te
iekt sportowy
renu. Czekamy
zaplanowanych
na dalszą realiz
prac.
ację
Tymczasem trw
aj
ą
pr
ac
e
pr
zy
gotowawcze do
żynek Gminnych
obchodów Do. W planach są
projekty dekora
i „modelu” wieńc
cji Sołectwa, ja
a dożynkowego.
k
Jak każde sołe
ctwo borykamy
społeczno - uż
się
z
brakiem pracow
ytecznych. Licz
ników
ymy na pracow
i pomoc w pr
itość mieszkańc
acach, które so
ów
bie nakreśliliśm
Mamy nadzieję
y do wykonan
, że młodzież
ia.
w okresie wak
w remoncie sali
acyjnym pomoż
gimnastycznej,
e
o którą bardzo
ko upływa, a sp
zabiega. Czas sz
raw związanych
yb
z
re
alizacją zadań z
ckiego sporo do
Funduszu Sołewykonania…
Sołtys i Rada So
łecka
Z życia gminy
wieści
Lubiszyn umie pływać!
W kwietniu br. rozpoczęły się w Gminie zajęcia sportowe dla uczniów klas I – III
szkół podstawowych w ramach programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program zakładał systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe były prowadzone na krytej pływalni w Myśliborzu. Zadanie zrealizowano
w 5 grupach z dziećmi zgłoszonymi przez rodziców ze szkół w Stawie,
Ściechowie, Lubiszynie oraz Baczynie. Odbyło się dziesięć spotkań - raz
w tygodniu (łącznie 20 godzin nauki pływania dla każdego dziecka).
Zajęcia były bezpłatne dla uczestników. Zadanie dofinansowano ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Lubiszyn.
Joanna Trojecka
Kluby Sportowe i Stowarzyszenia
otrzymają środki finansowe
z Gminy
W dniu 25 marca 2016r. Wójt Gminy Lubiszyn - Artur Terlecki
spotkał się z przedstawicielami klubów sportowych, z którymi podpisane zostały umowy na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
W tegorocznym budżecie gminy na realizację zadań publicznych
w ramach zlecania organizacjom pozarządowym przewidziano kwotę
150.000,00zł. Jest to wartość wyższa od kwoty zabezpieczonej w ubiegłym roku w budżecie gminy o 20.000,00zł. Przyznane środki finansowe Kluby i Stowarzyszenia przeznaczą m.in. na: zakup sprzętu sportowego, transport, ubezpieczenia zawodników, utrzymanie obiektów
sportowych i opłatę sędziowską oraz na organizację imprez dla osób
niepełnosprawnych.
Umowy na dotację w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych podpisali:
Lp.
Nazwa oferenta
1
2
Akademia Sportów Walki BORAN TEAM Staw
Klub Sportowy AZS PWSZ w Gorzowie Wlkp.
3
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Wójta Gminy Lubiszyn
Dnia 20 marca w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół
w Ściechowie odbył się Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Wójta Gminy Lubiszyn. W zawodach uczestniczyło 5 drużyn. Turniej
rozegrano systemem „każdy z każdym”- łącznie 10 (14-minutowych)
spotkań piłkarskich – ogółem strzelono 87 bramek. Poszczególne drużyny uzyskały następujące wyniki:
Bilans
Lokata
Drużyna
Punkty bramkowy
1
„FENIX” Ściechów
10
20 : 7
2
KS Wysoka
9
30 : 13
3
„UNIA” Lubiszyn-Tarnów
6
14 : 16
4
„BŁĘKITNI” Lubno
4
18 : 15
5
„ZORZA” Marwice
0
5 : 36
Klub Sportowy „Błękitni” Lubno
Klub Piłkarski Lubiszyn-Tarnów
Klub Sportowy „Fenix” Ściechów
Klub Sportowy „Zorza” Marwice
Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Staw
Klub Sportowy „Wysoka” Wysoka
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych
„START” Gorzów Wlkp.
Ludowy klub Sportowy „Tęcza” Lubiszyn
Klub Sportowy „Tor-Bud” Baczyna
Kwota
przyznana
13.000,00zł
6.200,00zł
7.000,00zł
27.000,00zł
9.000,00zł
9.000,00zł
9.000,00zł
9.000,00zł
9.000,00zł
2.620,00zł
9.000,00zł
18.000,00zł
Anna Rajska-Pura
Pierwszy Dzień Wiosny!!!
Miła niespodzianka spotkała pracowników Urzędu Gminy w pierwszy dzień wiosny. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lubiszynie odwiedzili Wójta i urzędników przynosząc im wiosenne bukiety i własnoręcznie ozdobioną, piękną pisankę wielkanocną.
Zaśpiewali również piosenkę, która wprawiła wszystkich w dobry nastrój
i pozwoliła wrócić do codziennych obowiązków z uśmiechem na twarzy.
Wizyta upłynęła w wesołej i ciepłej, prawdziwie wiosennej atmosferze.
Bardzo dziękujemy za tegoroczne odwiedziny i zapraszamy na kolejne!
Każda z drużyn wychodziła na boisko z zamiarem rozstrzygnięcia
spotkania na swoją korzyść, jednakże wygrywają lepsi lub lepiej dysponowani w dniu zawodów. Uznać należy, że tak naprawdę nie było
„przegranych”, natomiast kolejny turniej może udowodnić, iż w tym
sporcie nie ma absolutnych faworytów. Na zakończenie zawodów Wójt
Gminy Lubiszyn -Artur Terlecki poszczególnym drużynom wręczył
okolicznościowe puchary, statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Przygotowany ciepły posiłek pozwolił uczestnikom turnieju zregenerować siły.
Z życia gminy
nr 2 / 2016
Gminny Konkurs Recytatorski
„ Kulturalne wierszyki”
Dnia 20 kwietnia 2016r. w sali widowiskowej w Lubiszynie odbył się II Gminny
Konkurs Recytatorki „Kulturalne wierszyki”
zorganizowany przez Przedszkole Gminne
w Lubiszynie z filią w Baczynie. Udział w konkursie wzięły przedszkolaki z Lubiszyna i Baczyny oraz dzieci z oddziałów zerowych ze
Ściechowa i ze Stawu.
Uczestnicy konkursu zajęli następujące
miejsca:
I miejsce – Nikola Gajda z przedszkola
w Baczynie;
II miejsce – Anna Księżak z oddziału zerowego ze Ściechowa;
III miejsce – Martyna Bąkowska z przedszkola w Lubiszynie.
Wyróżnienie otrzymali:
Zuzanna Gołek z oddziału zerowego ze
Stawu oraz Olga Sikorska z przedszkola w Baczynie.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody za udział w konkursie, a byli to:
z przedszkola w Lubiszynie – Julia Manikowska, Filip Listowski, Paweł Izdebski, z oddziału
zerowego w Stawie: Amelia Jachimowska, Jakub Momot, z oddziału zerowego w Ściechowie: Igor Macioszek, Ivan Zhuk, z przedszkola
w Baczynie: Maja Szafran.
Atrakcją konkursu był występ uzdolnionego przedszkolaka z grupy średniaków z przedszkola w Lubiszynie – Marcela Rogaszewskiego, który zaprezentował wiersz „Kwoka”.
W czasie przerwy na obrady jury gospodarze konkursu zaprezentowali przedstawienie
w wykonaniu dzieci z grupy zerowej z Przedszkola w Lubiszynie pt. „Kubuś Puchatek i jego
przyjaciele uczą zachowań przy stole”. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale!
Dziękujemy wszystkim młodym uczestnikom
za udział w konkursie, a nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci. Każde takie
spotkanie jest nowym doświadczeniem, zdobywaniem umiejętności, przełamywaniem barier
i nauką pokonywania stresu.
Przedszkole Gminne w Lubiszynie
z filią w Baczynie
LUBUSKIE TOUR 2016 ZA NAMI
W dniach 16-17 kwietnia w Centrum
Handlowym Nova Park w Gorzowie odbyła
się III edycja targów Lubuskie Tour, których
organizatorem było Radio Plus. Gmina Lubiszyn po raz drugi uczestniczyła w wydarzeniu,
które ma na celu promocję lokalnego jadła,
kultury, rękodzieła, walorów turystycznych
i dziedzictwa. Nasze stoisko pięknie pachniało wypiekami przygotowanymi przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Baczyny i z Gajewa,
a smakowało smalcem autorstwa Pań oraz
wędlinami i wyrobami Pana Piotra Rogacewicza z Gajewa. Na naszym stoisku można było
również zapoznać się z ofertą miodów Pana
Romana Gajdy z Wysokiej. Odwiedzających
częstowaliśmy herbatką „Malwa”. Częścią
wystawy gminnej był też Pałacyk Łąkomin
oraz Stolarnia Marwice Jacek Kołodziński.
Na naszym stoisku dodatkowo podziwiać
można było rękodzieła Pani Róży Smarslik,
Pani Teresy Jurewicz oraz Pani Walentyny
Kołaszewskiej (obrazy-haft krzyżykowy),
a także dekoracje świąteczne wykonane przez
Panie Paulinę i Anetę Bogusz. Natomiast Pani
Krystyna Skórska-Michno wystawiła wyroby
przygotowane metodą decoupage, a Pani Kamila Pęczek piękne przedmioty wykonane
z gipsu. Podczas imprezy ogromnym zain-
10
teresowaniem cieszył się Pokaz Sztuk Walki
Akademii Sportów Walki BORAN TEAM.
Odwiedzającym rozdawaliśmy widokówki ze
zdjęciami każdej miejscowości, by na długo
nas zapamiętali. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację. Nasze stoisko
w ciągu tych dni przyciągnęło uwagę wielu
odwiedzających właśnie dlatego, że tak wiele osób było zaangażowanych w jego kształt
i wygląd.
Podziękowania kierujemy do KGW Baczyna, KGW Gajewo, Klubu Seniora z Wysokiej, Zakładu Produkcyjnego „Malwa”, Piekarni „Baczyna”, Pałacyku Łąkomin, Stolarni
Marwice, Pana Romana Gajdy, rękodzielników i wszystkich innych zaangażowanych
w organizację stoiska wystawienniczego Gminy Lubiszyn.
Anna Rajska - Pura
wieści
Z życia gminy
Ekologiczne tradycje szkoły w Ściechowie
Od wielu lat w szkole w Ściechowie kładziemy duży nacisk na
edukację ekologiczną. Rozwijamy ją z myślą o dzieciach i młodzieży, jako o przyszłych użytkownikach środowiska przyrodniczego.
Uczniowie są bardzo bystrymi i obiektywnymi obserwatorami.
Ich spostrzeżenia i propozycje są wskazówkami do pracy nauczycieli.
Dzięki temu uczniowie czują się współautorami realizowanych zadań
i gospodarzami szkoły, wsi, gminy.
Dnia 13 kwietnia 2016r. uczniowie z koła ekologicznego przedstawili montaż słowno - muzyczny na temat ochrony środowiska
i działań ekologicznych. Uczniowie zachęcali wszystkich do dbania
o środowisko naturalne. Przedstawienie uświetniły piosenki o tematyce ekologicznej, w tym solowy występ Natalii Podgórskiej, Pauliny
Tokarczyk i Wiktorii Miszkiewicz. Wiktoria Florczak i Weronika Petryszyn w przebraniach starożytnych bogiń Ziemi i Wody apelowały
o dbanie o czystość. W apelu wzięli udział uczniowie całej szkoły.
Program uroczystości został przygotowany pod kierunkiem opiekuna koła ekologicznego Pani Ewy Szymańskiej. Od 2012r. szkoła jest
organizatorem Gminnego Konkursu Przyrodniczo - Ekologicznego,
w którym udział biorą uczniowie klas I – III szkół podstawowych
Gminy Lubiszyn. Dnia 27 kwietnia 2016r. z okazji Dnia Ziemi odbyła
się w naszej szkole V edycja tego konkursu. Dotyczyła ona ptaków,
lasów oraz zagrożeń i ochrony przyrody. Tradycyjnie rozpoczął się on
od testu, potem były zagadki, a następnie odbyła się recytacja wierszy o tematyce przyrodniczej. Uczniowie naszej szkoły w składzie:
Aleksander Wysoczański z kl. II, Angelika Wrębiak z kl. III, Zuzanna
Kurowska z kl. III recytowali wiersz Juliana Tuwima „Mowa ptaków”.
Uczestników konkursu oceniało jury w składzie:
Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn - Joanna Skrodzka;
przedstawiciel Nadleśnictwa Bogdaniec - Karolina Musialska;
przedstawiciel Nadleśnictwa Różańsko - Agata Chmura.
Sportowcy w Szkole
Podstawowej w Lubiszynie
na poziomie wojewódzkim
Wielkie sukcesy małej szkoły
Dnia 13 kwietnia 2016r. w Drezdenku odbyły się wojewódzkie półfinały w „czwórkach” siatkarskich dziewcząt. Nasze zawodniczki zajęły
tam 4 miejsce pokonując Szkołę Podstawową z Sulęcina. Te zawody
dały nam ósme miejsce w województwie lubuskim. Jest to największy
sukces w historii naszej szkoły w tej dyscyplinie sportu.
Dziewczęta grały w składzie: Karolina Klóska, Julita Kwiatkowska, Barbara Mak, Joanna Nowak, Natalia Pietrzak, Malwina Sobczak,
Magdalena Witkowska, Maja Stanisławska, Nikoletia Choruży i Oliwia
Pawlak.
Dnia 26 kwietnia br. w Dżonkowie odbyły się finały wojewódzkie
w tenisie stołowym chłopców i dziewcząt. Chłopcy w zespole Piotr
Izdebski, Jakub Podgórski i Bartłomiej Lemański zajęli V miejsce.
Dziewczęta w składzie Joanna Nowak i Malwina Sobczak zajęły VII
miejsce.
Krzysztof Jankowski
Wyniki konkursu:
I miejsce zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej z Baczyny;
II miejsce zajęli gospodarze;
III miejsce - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lubiszynie.
Konkurs pozwolił zgłębić wiedzę o ptakach oraz zagrożeniach
i sposobach ochrony przyrody.
Dnia 19 maja 2016r. reprezentanci Gimnazjów z: Bogdańca, Santoka, Karska, Baczyny, Witnicy i Ściechowa wzięli udział w XIV Międzygminnym Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznym zorganizowanym
z okazji Dnia Ziemi. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie:
Paulina Tokarczyk, Martyna Zadorska i Dawid Radomski. Testy konkursowe zostały przygotowane przez Nadleśnictwa Bogdaniec i Różańsko. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z następujących
tematów: gwara łowiecka, las i jego mieszkańcy, formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie. W zmaganiach zwyciężyła drużyna z Bogdańca, II miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum w Karsku, a III miejsce
zajęli gospodarze - czyli uczniowie z Gimnazjum w Ściechowie.
Nagrody w konkursie sponsorowali: Wójt Gminy Lubiszyn, Koło
Łowieckie Darz – Bór, Nadleśnictwa: Bogdaniec i Różańsko.
Po zdobyciu złotego medalu w mini piłce dziewcząt w Powiatowej
Spartakiadzie Młodzieży, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie awansowała do następnej rundy zawodów rejonowych. Dziewczęta sprawiły ogromną niespodziankę zajmując II miejsce, co gwarantuje awans do półfinału wojewódzkiego. Należy nadmienić, że wygrały
ze szkołą nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim (szkoła ta specjalizuje się
w piłce siatkowej, od lat zdobywa znaczące wyniki w Województwie
Lubuskim), wygrały również ze Szkołą Podstawową nr 9 w Gorzowie
Wielkopolskim. Kolejny sukces to zajęcie I-go miejsca przez chłopców
i II-go miejsca przez dziewczęta w eliminacjach rejonowych w turnieju tenisa stołowego i tym samym awans do finału wojewódzkiego.
Autorkami sukcesu w mini piłce dziewcząt są: Joanna Nowak, Karolina Klóska, Natalia Pietrzak, Magdalena Witkowska, Malwina Sobczak,
Maja Stanisławska, Barbara Mak, Oliwia Pawlak, Oliwia Adamczyk,
Nikoletta Choruży.
Tenis stołowy - chłopcy: Piotr Izdebski, Jakub Podgórski, Bartłomiej Lemański;
Tenis stołowy - dziewczęta: Joanna Nowak, Malwina Sobczak.
Krzysztof Jankowski
11
Z życia gminy
Polsko – Niemieckie
Spotkanie z Piłką
Dnia 9 kwietnia br. w hali widowiskowo-sportowej Zespołu
Szkół w Ściechowie odbyło się Polsko – Niemieckie Spotkanie z Piłką
w ramach współpracy Gminy Lubiszyn z Gminą Briesen z Niemiec.
Podczas tego spotkania rozegrano mecze piłki nożnej i siatkowej, a także mini turniej halowej piłki nożnej z udziałem trzech drużyn: polskiej,
niemieckiej oraz polsko-niemieckiej. Samorządowcy z Gminy Lubiszyn
wygrali w siatkówce, natomiast pracownicy z Briesen w piłce nożnej.
W mini turnieju halowej piłki nożnej drużyna z Niemiec stanęła na
podium, drugie miejsce zajęła ekipa polsko- niemiecka, a trzecie zespół
z Lubiszyna. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, które
wręczyli Wójt Gminy Lubiszyn - Artur Terlecki oraz Dyrektor Urzędu
Amt Odervorland w Briesen (Mark) - Peter Stumm. Podczas uroczystego zakończenia zawodów partnerzy z Niemiec przekazali Gminie
Lubiszyn sprzęt sportowy w postaci piłek do siatkówki i piłki nożnej.
nr 2 / 2016
SUKCES
STELI STARTE
K!
W kwietniu br. w
Gorzowie Wielko
cje wojewódzkie
polskim odbyły się
do Młodzieżowyc
eliminah Mistrzostw Polsk
łowym. Gminę Lu
i w tenisie stobiszyn w zawoda
ch reprezentował
Sportowy „TĘCZA
Ludowy Klub
” w osobach Stela
Startek i Łukasz
Po bardzo emoc
Kopczyński.
jonujących grach
Stela zajęła I miej
do Finału Mistrzos
sce awansując
tw Polski. Łukasz
Kopczyński zajął
Gratulujemy osiąg
IV miejsce!
niętego sukcesu!!
Szkolenie dla rolników z zasad BHP oraz Konkurs Wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej – „Pierwsza pomoc przedmedyczna w sytuacjach zagrożenia życia”.
Dnia 21 maja br. w sali wiejskiej w miejscowości Baczyna odbyło
się szkolenie z zakresu BHP w gospodarstwach rolnych wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, który został profesjonalnie zaprezentowany przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubna. Organizatorem konkursu była Placówka Terenowa Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gorzowie Wielkopolskim.
Podczas spotkania został przeprowadzony konkurs testowy. Do konkursu zgłosiło się 15 osób, które miały za zadanie rozwiązać test składający się z 15 pytań. Pytania dotyczyły zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się
ogromną wiedzą. Wiadomości oceniała Komisja Konkursowa, która
wyłoniła zwycięzców. Najwyższą ilość punktów zdobyło 5 osób, dlatego
poszczególne miejsca ustalono w drodze losowania:
I miejsce – Pani Joanna Wolak;
II miejsce – Pani Jadwiga Wolak:
III miejsce – Pan Adam Binkiewicz.
Wyróżnienia otrzymały Pani Krystyna Jankowska oraz Pani Bogusława Binkiewicz.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez
KRUS. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali broszury i ulotki na
temat BHP w rolnictwie wydane przez Centralę KRUS i Państwową
Inspekcję Pracy.
Serdecznie dziękujemy strażakom OSP Lubno za wkład w organizację przedsięwzięcia i liczymy na dalszą współpracę.
Strażackie Święto
Akt przekazał Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
- bryg. Jarosław Korzeniewski oraz Komendant Miejski PSP w Gorzowie Wlkp. - bryg. Krzysztof Strzyżykowski. Podczas uroczystości
zostały także wręczone wyróżnienia za szczególne zasługi na rzecz pożarnictwa, które otrzymali: Marcin Nikolak i Paweł Kaczmarek z OSP
Lubiszyn oraz Eugeniusz Nawrocki i Mirosław Łapucha z OSP Lubno. Strażacy jednostki OSP Staw uczestniczyli w zawodach sportowopożarniczych. W kategorii seniorów na 7 startujących ekip, drużyna
seniorów zajęła 6 miejsce, natomiast w kategorii młodzieżowej na 4
startujące - drużyna OSP Staw zajęła 2 miejsce. Uczestnicy zawodów
nagrodzeni zostali pucharami, nagrodami rzeczowymi oraz okolicznościowymi upominkami.
7 maja - na zaproszenie Starosty Gorzowskiego, Wójta Gminy Santok, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
oraz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gorzowie Wlkp.
uczestniczyliśmy w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka, które
odbyły się w Santoku. Gminę Lubiszyn reprezentował Wójt Gminy
– Artur Terlecki oraz strażacy jednostek: OSP Lubiszyn (wraz z pocztem sztandarowym), OSP Lubno i OSP Staw. W związku z decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
o włączeniu jednostki OSP Lubno do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - dokonano uroczystego przekazania aktu włączenia
na ręce Wójta Gminy i Prezesa OSP Lubno – Andrzeja Nawrockiego.
12
Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wlkp.
Z życia gminy
wieści
Zwycięzca szóstej edycji Top Chef
w Gminie Lubiszyn!
Mieszkańcy Gminy Lubiszyn mieli okazję poznać Dawida Szkudlarka
w programie TOP CHEF, w którym zakończył udział w pięknym stylu
zdobywając I miejsce. W wielkim finale pokonał dwóch konkurentów Rafała Grzegorczyka i Michała Seferyńskiego.
Już po raz szósty wyłoniono najlepszego kucharza w Polsce. Jednogłośnie
został nim nauczyciel z technikum gastronomicznego w Gorzowie Wlkp. Dawid Szkudlarek, który obecnie jest szefem kuchni w Folwarku Folińscy
w Wysokiej.
Tradycyjnie kulinarny talent kucharza oceniali Wojciech Modest Amaro, Maciej Nowak, Ewa Wachowicz i Grzegorz Łapanowski. Zwycięzca został opisany, jako osoba, która przy stole wyłącza emocje i zaczyna gotować
z całego serca. Na jego ręce powędrował także czek o wartości 100 tysięcy
złotych. Dawid Szkudlarek jest absolwentem Technikum Gastronomicznego, Akademii Rolniczej w Szczecinie (Wydział Technologii Żywności) oraz
Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. Od lat wygrywa
najbardziej prestiżowe konkursy kulinarne i znajduje się w czołówce polskich kucharzy. Jest też laureatem konkursu Bocuse d’Or Poland.
Dnia 18 maja br. Wójt Gminy Lubiszyn - Artur Terlecki oraz Zastępca
Wójta - Joanna Skrodzka spotkali się ze zwycięzcą szóstej edycji Top Chef
- Dawidem Szkudlarkiem. Spotkanie odbyło się w stylowych wnętrzach
Folwarku Folińscy, przy udziale Menager Folwarku - Roksany Folińskiej
1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI
W związku z przypadającą dnia 14 kwietnia 2016r. rocznicą przyjęcia Chrztu przez Mieszka I - mając na uwadze ogromne znaczenie
tego wydarzenia dla historii Polski i Kościoła, a także w trosce o rozwój wrażliwości historycznej, religijnej i kulturowej przyszłych pokoleń
i godnego upamiętnienia tej doniosłej rocznicy, w piątek (tj. 15. kwietnia) w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie odbył uroczysty apel. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i wprowadzeniu pocztu sztandarowego rozpoczęła się część artystyczna. Składała się ona
z kilku etapów: wprowadzenia we wspomniane wydarzenie, zaprezen-
oraz Pauliny Folińskiej. Wójt Gminy Lubiszyn pogratulował zwycięzcy oraz
wręczył pamiątkowe trofeum. Wyraził słowa uznania dla talentu i ogromnego sukcesu Pana Dawida, a także podziękował za promocję Gminy Lubiszyn na arenie krajowej.
Spotkanie przebiegło w wyjątkowej, miłej oraz przyjaznej atmosferze.
Pan Dawid opowiedział o wielkich emocjach, przygotowaniach związanych
z udziałem w jednym z najpopularniejszych kulinarnych show w Polsce,
a także o swoich planach na przyszłość, m.in. o wyjeździe na staż do Nowego Jorku.
Gratulujemy serdecznie, życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym!
Jesteśmy zaszczyceni, że tak utalentowany kucharz realizuje swoje pasje
na terenie naszej Gminy!
Anna Rajska-Pura
towane przez Aleksandrę Jonasz; pokazu prezentacji multimedialnych,
które zostały nagrodzone w konkursie pod hasłem „966 r. – zaczęła
się Polska” organizowanym w Szkole Podstawowej w Stawie, obejrzenia teledysku pt. „Gdzie chrzest tam nadzieja” i filmu historycznego
pt. „Początki państwa polskiego”, który pokazał bardzo efektownie
i w dostępny sposób tworzenie naszego państwa przez Mieszka I.
Uroczystość pozwoliła wejść w klimat tamtych czasów i nakłoniła
społeczność szkolną do refleksji na temat konsekwencji przyjęcia chrztu
przez pierwszego władcę Polski. To właśnie chrzest 1050 lat temu dał
początek państwu, w którym dziś mieszkamy - Polsce.
Wiesława Horbatowska
ZNY DLA KLAS I-III
YC
OR
ST
HI
S
UR
NK
KO
NY
IN
GM
XI
„Polska - moja Ojczyzna”
II w Lubiszynie odbyła
stawowej im. Jana Pawła
Pod
ole
Szk
w
br.
ja
ma
Dnia 12
łem „Polska – moja Ojrsu Historycznego pod has
nku
Ko
i.
ego
inn
Gm
cja
edy
się XI
iny Lubiszyn - Artur Terleck
kursem sprawował Wójt Gm
,
ski
Pol
ci
łoś
esz
prz
o
dzy
czyzna”. Patronat nad kon
i popularyzacja wie
nie
nie
ech
wsz
ł
zia
upo
ud
jest
ięli
Celem Konkursu
ch. W konkursie wz
mości i postaw patriotyczny
żoraz kształtowanie świado
nych na terenie gminy. Ka
wa
izo
kal
podstawowych zlo
ół
kę.
szk
ze
ców
I
pla
I-II
s
ją
kla
swo
wie
ała
ucznio
reprezentow
yosobową drużynę, która
lecki,
da szkoła przygotowała trz
iny Lubiszyn – Artur Ter
Gm
jt
Wó
ie:
adz
skł
w
sja
mi
BiKo
ej
ła
inn
nia
Kierownik Gm
Uczestników oce
– Barbara Hierowska oraz
nie
iszy
oLub
w
adz
S
ow
GB
l
epr
icie
prz
przedstaw
arno. Po
nie – Ewa Brzozowska-Czw
iszy
Lub
w
j
zne
blic
Pu
i
bliotek
o wyniki:
Muzaj, Olivier
nym konkursie ogłoszon
wie (Zofia Kubicka, Amelia
Sta
w
wa
wo
sta
Pod
oła
I miejsce – Szk
Nikola Sękowska);
Pustkowski);
na Drab, Agata Karasińska,
zan
(Zu
iej
sok
Wy
ewska);
w
wa
wo
Wawrzaszek, Aneta Wiśni
II miejsce – Szkoła Podsta
e (Filip Skorupski, Patryk
bni
Lu
rycja Węsławska);
w
Pat
,
wa
ska
wo
tyń
sta
sia
Pod
łub, Aleksandra Hu
Ho
III miejsce – Szkoła
na
ale
agd
(M
nie
czy
Ba
wowa w
gelika Wrębiak);
IV miejsce – Szkoła Podsta
Kurowska, Julia Kochan, An
na
zan
(Zu
ie
aszek).
ow
ech
Ści
w
wowa
a Rzymska, Milena Wawrz
konkursu otrzyV miejsce – Szkoła Podsta
(Patryk Nawrocki, Samant
ie
lom, a wszyscy uczestnicy
zyn
dyp
bis
i
ę
Lu
w
ążk
ksi
wa
ą
wo
ow
sta
iątk
Pod
pam
oła
ały
Szk
zy w Lubiszynie
–
zym
ielc
ce
otr
łdz
ejs
oły
VI mi
Gospodarczy Bank Spó
podziękowania, szk
,
ne
nie
czo
iszy
wrę
Lub
w
tały
wą
zos
wo
żyn
sta
n, Szkołę Pod
ń odbędzie się za rok.
Opiekunom dru
ski. Następny etap zmaga
przez Wójta Gminy Lubiszy
Pol
ane
ii
tor
ow
nd
his
ufu
ów
y
wc
rod
zna
nag
za
e
Y, pokonane szkoły zamali atrakcyjn
mogą uważać się
zwycięzcom GRATULUJEM
ym
go. Uczestnicy konkursu
czn
skie
oro
tow
Teg
rba
.
Ho
nie
efa
roś
Józ
iąż
a
oraz Pan
wymagań wc
obną tematykę, ale poziom
cy.
Regulamin przewiduje pod
ości i dalszej rzetelnej pra
żliw
mo
sne
wła
Wiesława Horbatowska
ania, wiary we
chęcamy do podjęcia wyzw
13
Z życia gminy
nr 2 / 2016
Uroczystości Marwice
W tym roku Koło SUOZUN w Marwicach w dniu 08 maja 2016r.
oddało cześć pamięci ofiarom ludobójstwa popełnionego na Polakach
przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku OUN-UPA. Była to kolejna - już 13 rocznica odsłonięcia Marwickiego Pomnika – symbolu
pamięci po wszystkich pomordowanych Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. Tegoroczna rocznica miała
bardziej uroczysty charakter - a to poprzez obecność w uroczystościach
Pani dr Lucyny Kulińskiej - adiunkta Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie, ale przede wszystkim historyka i badacza naukowego,
wielce zasłużonej dla ukazywania prawdy o ludobójstwie popełnionego
przez OUN-UPA.
Msza Św. odprawiona została przez księdza Proboszcza Jarosława
Zagozdę i księdza Seniora – Kanonika Wacława Pławskiego. Jak co
roku w Mszy Św. towarzyszył oryginalny Krzyż z Kościoła pw. Św. Izydora w Kątach pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie.
W tym roku w uroczystościach uczestniczyli goście honorowi:
- Pan Jarosław Norwich - poseł na Sejm RP., Biuro Poselskie w Gorzowie Wlkp.,
- Pan Waldemar Rusakiewicz - Przewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wlkp.,
- Pan Artur Terlecki – Wójt Gminy Lubiszyn,
- Pani Joanna Skrodzka – Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn,
- Pani Jolanta Gintowt – Dyrektor Zespołu Szkół w Baczynie,
- Pani Ewa Czyżniejewska – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Lubiszynie,
- Pan Kazimierz Suproniuk – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Polesia, Zarząd Krajowy w Gorzowie Wlkp.,
- Pani Maria Bożek- Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich w Gorzowie Wlkp.,
- Pani Wilhelmina Rother- Prezes Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Gorzowie Wlkp.,
- Pan Jerzy Klincewicz – Przewodniczący Rady Głównej Komitetu
Obrony Polskiej Ziemi „Placówka” w Gorzowie Wlkp.,
- Sołtysi Sołectwa Marwice i Baczyna - Panowie Ryszard Herian
i Józef Witkowski.
- Grupa Rekonstrukcyjno - Historyczna Wojska Polskiego z Lubiszyna z wielce zasłużonym Przewodniczącym Panem Henrykiem
Bańkowskim.
Bardzo wzruszająca była obecność seniorów weteranów WP, a jednocześnie byłych mieszkańców Parafii Kąty, pow. krzemieniecki, woj. wołyńskie – Pani Eweliny Szczecina i Pana Franciszka Jasińskiego.
W uroczystościach uczestniczyło 9 pocztów sztandarowych - Szkół,
Stowarzyszeń Kresowych i Związków Kombatanckich. Po zakończeniu
Mszy Św. młodzież z Zespołu Szkół w Baczynie przedstawiła montaż
słowno-muzyczny poświęcony Pani dr Lucynie Kulińskiej, a szczególnie tragicznym losom kresowych dzieci. W następnej kolejności
w kościele wystąpił Zespół Śpiewaczy „Tarnowianki” z Tarnowa, gmina
Lubiszyn – z koncertem bardzo wzruszających pieśni patriotycznych,
a wśród nich - „Orlątko” i „Kraj rodzinny”.
Po zakończeniu tej części uroczystości uczestnicy udali się pod Pomnik Marwicki, aby oddać hołd pomordowanym Rodakom. Przed pomnikiem, po wysłuchaniu hymnu Polski i złożeniu wiązanek i wieńców
- Pani dr Lucyna Kulińska wygłosiła referat pt. „Tragiczne losy Wołynia
i jego dziecięcych mieszkańców”. Po wygłoszeniu referatu, Ksiądz Proboszcz Jarosław Zagozda odprawił modlitwę w intencji pomordowanych
Polaków na całych Kresach Południowo-Wschodnich. Uroczystość została zakończona odśpiewaniem „Roty”. Pragniemy podziękować Pani
Barbarze Borowczyk z Marwic za piękne wykonanie pieśni liturgicznych podczas Mszy Świętej. Tradycyjnie, po uroczystościach uczestnicy
udali się do Sali Wiejskiej w Baczynie na poczęstunek, gdzie - również
tradycyjnie - odśpiewano pieśni patriotyczne i żołnierskie.
W dniu 09 maja 2016r. w auli Zespołu Szkół w Baczynie Pani
dr Lucyna Kulińska wygłosiła wykład pt. „Zapomniane Ludobójstwo”.
Słuchaczami wykładu byli uczniowie miejscowego gimnazjum i człon-
14
kowie stowarzyszeń kresowych z Gorzowa Wlkp. W wykładzie brali
udział goście honorowi:
- Pan Marcin Cyganiak – Zastępca Starosty Powiatu Gorzowskiego
w Gorzowie Wlkp.,
- Pani Joanna Skrodzka – Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn.
Tegoroczne uroczystości odbyły się pod patronatem Wojewody
Lubuskiego – Władysława Dajaczka i Zespołu Szkół w Baczynie.
Podczas uroczystości odbywała się sprzedaż książek Pani dr Lucyny
Kulińskiej.
SUOZUN Koło w Marwicach pragnie podziękować za wsparcie finansowe w organizacji uroczystości Wojewodzie Lubuskiemu - Panu
Władysławowi Dajczakowi, Staroście Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. - Pani Małgorzacie Domagale, Wójtowi Gminy Lubiszyn - Panu Arturowi Terleckiemu, Prezesowi Gorzowskiego Oddziału TMLiKPW - Panu Zbigniewowi Józwie oraz mieszkańcom wsi
Marwice i Baczyna.
Opracował Przewodniczący Koła SUOZUN
w Marwicach - Ryszard Laudański
ACJE
POWIATOWE ELIMIN
RSU
LUBUSKIEGO KONKU
RECYTATORSKIEGO nkursu
o Ko
we eliminacje Lubuskieg
Zakończyły się powiato
które
Recytatorskiego,
się
yły
odb
ie
tradycyjn
um
ntr
Ce
kim
yńs
strz
Ko
w
Kultury dnia 27 kwietnia
2016r. Uczestnicy kon
az
wr
li
cha
yje
prz
kursu
i
ze swymi opiekunam
enrez
z różnych szkół, rep
tujących: Kostrzyn nad
Odrą, Witnicę, Bogda
.
zno
szc
De
i
n
iszy
Lub
c,
nie
Luw
Szkołę Podstawową
biszynie reprezentowały
dwie uczennice: Jagoda
Kowalska (klasa II) i Iga
Niekrewicz (klasa V).
Poziom, jaki zaprezentowały dzieci był bardzo
wysoki. Nasze uczestniczki zostały docenione, jury
przyznało im wyróżnie
nia.
Wiesława Horbatowska
Z życia gminy
wieści
Baczyna zagrała dla Huberta
15 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Baczynie odbył się festyn charytatywny, którego założeniem była zbiórka pieniędzy na rehabilitację Huberta Taratuty.
Chłopiec urodził się 2009 roku i choruje na rzadką wadę serca - Anomalię Ebsteina. W 2011 roku przeszedł dwie operacje na otwartym sercu.
Przy drugim zabiegu u Huberta doszło do niedotlenienia mózgu. Aby móc
wrócić do zdrowia, dziecko potrzebuje kosztownej rehabilitacji i w tym
celu pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Baczyny spotkali się w niedzielne
popołudnie. Impreza rozpoczęła się turniejem piłki nożnej, nad którym
patronat objął Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki. W rozgrywkach
wzięło udział 13 drużyn. Wśród zawodników znaleźli się dorośli, dzieci i młodzież. Na festynie pod hasłem ,,Baczyna gra dla Huberta” każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Zorganizowano m.in. loteryjkę z atrakcyjnymi nagrodami pozyskanymi
od sponsorów akcji oraz kiermasz z rękodziełem wykonanym przez uczniów, nauczycieli, rodziców oraz lokalnych artystów. W plenerze można
było podziwiać występy tancerek zumby, zespołu Jeg…duj.. Roma, Grupę Motocyklową ,,Miś”, motocykl żużlowy Pana Piotra Śwista oraz prezentację trofeów myśliwskich w pawilonie Koła Łowieckiego ,,Ostoja”.
Część artystyczną wydarzenia rozpoczęła Gorzowska Orkiestra Dęta pod
batutą Bolesława Malickiego. Publiczność mogła usłyszeć standardy jazzowe oraz największe hity muzyki pop. Uczniowie i ich rodzice, absolwenci
oraz nauczyciele przygotowali koncert, podczas którego wykonali swoje
ulubione utwory muzyczne. Po koncercie Pani Ewa Skrzek – Bączkowska
zaprezentowała instrumenty etniczne wykorzystywane w terapii dźwiękiem. Publiczność zgromadzona na koncercie mogła także podziwiać
wyjątkową dekorację wykonaną przez Panią Annę Biedrzycką. Oprawę
muzyczną całej imprezy zapewnił Pan Henryk Zoneman. Oprócz strawy
duchowej dla uczestników festynu przygotowano również poczęstunek.
Panie z baczyńskiego Koła Gospodyń Wiejskich podarowały wspaniałe
wypieki, a dyrektor Zespołu Szkół w Baczynie Pani Jolanta Gintowt zaprosiła wszystkich na grochówkę, kiełbaski z grilla oraz pajdę chleba ze
smalcem. Na najmłodszych czekała niespodzianka – wata cukrowa ufundowana przez Stowarzyszenie ,,Jarzębina” z Lubiszyna. Festyn zakończył
Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki, wręczając zwycięzcom puchary
i dyplomy.
Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują sponsorom i wszystkim,
którzy wsparli akcję „Baczyna gra dla Huberta”. W czasie akcji zebrano
kwotę 8080zł.
Organizatorzy:
Zespół Szkół w Baczynie - Organizator
Wójt Gminy Lubiszyn Pan Artur Terlecki – Współorganizator
osoby i instytucje wspomagające naszą akcję:
• „Auto-Gum” Józef Borek
• „Biedronka” Jeronimo Martins Polska S.A.
• „Bukieteria” Pani Wioletta Legan
• „Pati i Maks” Sklep z artykułami dla dzieci i niemowląt
• 23. Gorzowska Drużyna Harcerzy „Tobruk”
• Absolwenci, Rodzice, Uczniowie Zespołu Szkół w Baczynie
• ADHD Rączek Pani Małgorzata Kasprzak
• Anonimowi darczyńcy
• Bank BPH
• Firma „Wurth”
• Grupa Motocyklowa „Miś”
• Koło Gospodyń Wiejskich z Baczyny
• Koło Łowieckie „ Ostoja” w Wysokiej
• Pan Ireneusz Wróblewski - instruktor nordic walking
• Pan Piotr Świst
• Pani Aleksandra Rembiś – sędzia turnieju piłki nożnej
• Pani Anna Biedrzycka
• Pani Arleta Madej
• Pani Ewa Skrzek-Bączkowska - misy tybetańskie
• Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Baczynie
• Park linowy „Małpi Gaj”
• Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Baczynie
• Restauracja „Dream Burger”
• Samorząd Uczniowski ZS w Baczynie
• Sklep spożywczo-przemysłowy - Pani Bożena Sikorska
• Sołtys Baczyny Pan Józef Witkowski
• Stowarzyszenie „ Jarzębina” z Lubiszyna
• Stowarzyszenie Gorzowska Orkiestra Dęta
• Tancerki zumby z ZS nr 6 w Gorzowie Wlkp. Pod opieką Pani Beaty
Sowińskiej
• Uniwersytet Trzeciego Wieku – sekcja plastyczna
• Zespół „Jeg…duj…Roma” Hania i Zuzia Kozłowskie
Wieści z Brzeźna!
ą cukrową
ą. Dzieci częstowane były wat
uchawce: słonik i tor z gum
dm
tof- Proa
ysz
dw
Krz
ks.
ączył do nas
rwsze,
. Podczas trwania zabawy doł
miejsce kilka wydarzeń. Pie
nem
ło
cor
tworzyła
mia
ie
pop
eci
i
eźn
dzi
Brz
ch
w
rza
sie
twa
cza
W ostatnim
iotem Pani Asia na
eźna pod wodzą
nam
Brz
z
Pod
a
.
żyn
afii
Par
Dru
zej
w.
ect
nas
Soł
zcz
j
bos
Turnie
Dodatkowo Pani Dorota
które należy przytoczyć to
. Jak mówi przysłoęta, księżniczki i potwory.
jach
erz
enc
zwi
kur
a
kon
cud
ch
i
am
ślny
my
farb
wy
nas wóz gaśniczy z NadleśSołtysa dzielnie walczyła w
Podziękowania należą się
Podczas zabawy dołączył do
.
i”.
aże
byl
i
tatu
ow
nienie
ała
zdr
y
low
śm
ma
aby
ny,
m Nadleśnictwa za udostęp
wie – „Wynik nie jest waż
nas wspierali.
daniec. Dziękujemy władzo
i
ju
Bog
wodą.
nie
się
twa
Tur
ły
nic
w
ewa
iał
pol
udz
li
m
bra
zaje
dzień dzieci naw
wszystkim, którzy
gi. Na wszystlny
dro
upa
trzy
ie
tak
aźn
W
dor
ą.
e
ług
ion
żaka.
obs
raw
z
stra
a
nap
aut
wcieliło się w
Na terenie Sołectwa zostały
ustawały w pracach.
re choć przez chwilę nie
nie
któ
aa,
ark
eck
dzi
kop
i
niem
o
ec
był
ewa
wal
,
pol
Nie
rka
wnikiem, między
ia
kich przez kilka dni równia
ornika wodą było przery
droga wymagała odnowien
zbi
na
ie
łuJed
.
ien
obs
a
ełn
zem
gru
latk
Nap
no
trzy
nio
ez
peł
e zadane prz
nie
Największe dziury wy
i
drogami, mamy nadzieję, że
Na koniec, przytoczę pytani
i
.
ług
zym
awą
obs
nas
zab
nie
z
a
ota
odu
łop
prz
Zak
do
k
d?”
granic. Jest to kro
wolił wyłączyć prą
poz
o
„Kt
–
ów
awc
ła.
uch
uda
dm
się
a
dze
imprez
rym uzupełostatni!
owiedź dla organizatorów, że
się Zebranie Wiejskie, na któ
jednej strony, a z drugiej odp
yło
z
odb
za rok spotkamy
że
br.
a
ślę,
rwc
My
cze
m.
04
i
u
ode
now
dni
w,
dow
W
dzieci były tego
da się z 6 członkó
skła
one
a
ęcz
eck
zm
Soł
ż
a
nie
Rad
Rów
az
Ter
iej.
niono skład Rady Sołeck
c.
się znowu.
na Kuba i Przemysław Girczy
członkowie Rady to - Adria
wana przez Radę
izo
Tomasz Wereszczyński
gan
zor
a
rez
imp
a
był
u
ziw
pod
Najważniejszym wydarzeniem
ni
peł
y
Rady Gminy Lubiszyn
eśm
Jest
dny
Ra
a. Pogoda dopisała.
ieck
Dz
ia
Dn
zji
y
oka
był
z
ą
eci
Sołeck
uszów-Łąkomin
pozycji dzi
Sołtys Sołectwa Brzeźno-B
energii do zabawy. Do dys
dla dzieci, skąd miały tyle
15
Z życia gminy
nr 2 / 2016
TURNIEJ PIERWSZYCH WALK DZIECI W FORMULE MUAY THAI W STAWIE
W minioną niedzielę (19.06.2016r.) w miejscowości Staw odbył się
Turniej Pierwszych Walk Dzieci w Formule Muay Thai. Organizatorem
imprezy była Akademia Sportów Walki BORAN TEAM. Imprezę otworzył Wójt Gminy Lubiszyn - Artur Terlecki. Podczas otwarcia nastąpiło uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy dla Akademii Sportów
Walki BORAN TEAM materacy niezbędnych do treningów. Zawody
skierowane były do najmłodszych adeptów tej bardzo wymagającej dyscypliny sportów uderzanych, jaką jest Muay Thai. Na zawody zjechali
się zawodnicy z Barlinka, Myśliborza, Gorzowa oraz Gminy Lubiszyn.
Mali wojownicy stoczyli 13 zaciętych pojedynków. Należy zaznaczyć,
że dla większości z nich była to pierwsza walka, a tym samym pierwsze wejście między liny profesjonalnego ringu. Widzowie mieli również
okazję zobaczyć walkę starszych wojowników na zasadach K-1, którą
stoczyli Kamil Przybysz reprezentujący BORAN Barlinek oraz Gracjan Wiatkowski z Worriors z Kostrzyna. Emocje były ogromne i po
bardzo zaciętej walce, Kamil zwyciężył w drugiej rundzie przez TKO. Przez cały czas trwania zawodów była wspaniała atmosfera. Ogromny
doping znajomych, rodziców a nawet babć i dziadków, dawał dzieciakom mnóstwo energii, przez co pojedynki toczone były w dobrym tempie i dawały ogromne emocje. Atmosferę zawodów podgrzał występ
zespołu Elita ze Stawu, który wykonał kilka hip-hopowych utworów. Gratulacje dla wszystkich zawodników za wejście do ringu, które
już jest wygraną i stoczenie rewelacyjnych pojedynków. Wyniki poszczególnych walk:
- Samanta Mikołajczak (Staw) vs Adrian Kowaliński (Gorzów)
- Franciszek Kubicki (Staw) vs Kacper Sasin (Barlinek)
- Kornel Kulbiński (Myślibórz) vs Marcel Kisielewski (Staw)
- Oskar Zgirski (Gorzów) vs Michał Gołek (Staw)
- Szymon Rodziewicz (Staw) vs Filip Zima (Barlinek) (remis)
- Dawid Gołek (Staw) vs Krystian Trawiński (Myślibórz)
- Kamil Boczar (Myślibórz) vs Jakub Płażewski (Staw)
- Jakub Pachołek (Mystki) vs Andzrzej Kosyk (Gorzów)
- Jan Fabich (Gorzów) vs Michał Stachurski (Staw)
- Bartosz Miduch (Barlinek) vs Aleks Hejzner (Myślibórz)
- Wojciech Witkowski (Barlinek) vs Mateusz Miduch (Barlinek)
- Michał Nowak (Ściechów) vs Nikodem Miziniak (Gajewo)
- Dawid Gołek (Staw) vs Kacper Wilkowski (Staw).
Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które wspomogły tą imprezę!!!
Pierwszy Dzień Patrona Szkoły
w Lubiszynie
Kolejnym punktem programu były zabawy ze śpiewem prowadzone przez Scholę działającą przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim. Po wspólnej zabawie, uczniowie klasy IVa zaprezentowali, przygotowane pod okiem Pani Elżbiety
Gurgul przedstawienie o życiu naszego patrona. Ukazali Jego postać od
wczesnego dzieciństwa aż do schyłku życia. Dzień Patrona zakończył
się Mszą Święta w kościele parafialnym. Po mszy Schola z Lubiszyna
i nasi goście ze Scholii gorzowskiej kontynuowali wspólną zabawę przy
ognisku w Tarnowie.
Dnia 21 maja 2016r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lubiszynie odbył się pierwszy Dzień Patrona. Cały dzień został wypełniony różnymi treściami związanymi z Janem Pawłem II, by jeszcze
lepiej przybliżyć naszej społeczności postać patrona szkoły. Do obchodów Dnia Patrona uczniowie przygotowywali się już od dłuższego czasu- każdy z nich miał za zadanie zapoznać się z życiorysem Świętego.
Drużyny były tak dobrze przygotowane, że konkurs został zakończony niezwykłym wynikiem: w klasach I-III aż sześcioro uczniów zajęło
I miejsce, dwoje- II miejsce, miejsce III jedna osoba, czyli każdy biorący
udział w konkursie znalazł się na podium. W klasach IV-VI rywalizacja
była dużo trudniejsza, a mimo to starsi uczniowie również zaprezentowali wysoki poziom.
Pytania konkursowe przeplatane były innymi konkurencjami.
Każda klasa swoim wyglądem miała uczcić pamięć Papieża, dlatego
uczniowie przybyli tego dnia do szkoły ubrani w barwy: żółtą, błękitną
i białą. Każdy uczeń miał do bluzki przypięty papieski kotylion. Wszystkie klasy przygotowały również plakat - namalowany farbami portret
Jana Pawła II. Reprezentanci klas wzięli udział w dwóch konkurencjach
sprawnościowych.
16
PARTNERZY: Gmina Lubiszyn, Lubuski Urząd Wojewódzki w Zielonej
Górze, Restauracja Myśliborzanka, Państwo Janina i Arkadiusz Siedleccy, IMC
Engineering Poland Sp. z o.o., Sklep Spożywczo-Przemysłowy Robert Kubicki, Sołtys Sołectwa Staw Waldemar Prętki, Radny Gminy Lubiszyn Wojciech
Zwieruho, Państwo Płażewscy, Państwo Kisielewscy, Mateusz Koroluk, Zakład Ogólnobudowlany Józef Urbanowski, Szkoła Podstawowa w Stawie, Patryk Jarosz, trenerzy, sędziowie oraz wielu innych osób, które bardzo pomogły
w przygotowaniach.
BORAN TEAM
Elżbieta i Natalia Gurgul
Z życia gminy
wieści
WIZYTA AKTORA LECHA DYBLIKA W LUBISZYNIE
W dniu 09 czerwca br. w Lubiszynie, na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gościł aktor Lech Dyblik. Spotkał się z uczniami Szkoły Podstawowej w Lubiszynie i młodzieżą Zespołu
Szkół w Baczynie. Następnie spotkał się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie.
Aktor uczestniczył w mitingu Grupy AA. Uwieńczeniem spotkań w tym dniu był recital w Sali Widowiskowej
w Lubiszynie. Artysta podczas spotkań odsłania kulisy swojego uzależnienia od alkoholu. Ma na swoim koncie
angaż w wielu produkcjach, ale szerszej publiczności kojarzy się zwykle z filmami Wojciecha Smarzowskiego
oraz serialem „Świat według Kiepskich”. Od jakiegoś czasu Lech Dyblik spełnia się nie tylko przed kamerą, ale
i podczas spotkań z młodymi ludźmi. W ich trakcie opowiada o swoim uzależnieniu od alkoholu. Artysta nie pije już od ponad 20 lat. Trzeźwienie, czyli
zdrowe radzenie sobie z emocjami trwa czasem do końca życia. Przestrzega wszystkich przed nadużywaniem trunków i próbuje obalić mity na temat
alkoholizmu. „Nie wierzyłem, że młodzi ludzie, gimnazjaliści, będą w stanie cokolwiek zrozumieć i wysiedzieć ponad godzinę, cierpliwie słuchając moich
wywodów na temat zagrożeń, które czają się za rogiem. A oni, co jest dla mnie dość zaskakujące, siedzą jak w filharmonii” - mówi w rozmowie. Co ciekawe,
swoją chorobę alkoholową postrzega nie - jako przekleństwo, ale jako dar od Boga. „Zdarzyło się kiedyś, że francuski reżyser pochwalił mnie, a ja z tego
szczęścia... piłem dwa lata. To było dawno temu, teraz wiem, że moja choroba jest najlepszą rzeczą, którą dostałem od Boga” - wyjawia. Dodaje, że przyczyn
alkoholizmu należy szukać już u początków naszego życia i w relacjach z najbliższymi. Według niego choroba alkoholowa zaczyna się najczęściej w domu
rodzinnym. „Gdy nie lubisz swojego domu, szykuj się na kłopoty” - ocenia. Ewa Stojanowska - Kierownik GOPS
Myślicie, że ma rację?
Ireny Leśniewskiej
ni
Pa
dla
ę
żb
Słu
ią
tn
ole
ug
Dł
za
al
Złoty Med
i stanu
historycznego funkcjonowania rejestracj
ku Wypoczynkowym „LeśW dniach 27-28 kwietnia br. w Ośrod
gotowana przy współpracy
przy
cja
nik” w Łagowie odbyła się konferen
ej Soli pn. „70-lecie ujednolicoz Urzędem Stanu Cywilnego w Now
ce”. Inspiracją do przygotowania
nej rejestracji stanu cywilnego w Pols
na w tym roku, 70-rocznica
przedsięwzięcia była okrągła, obchodzo
o. Stąd też dość mocno odlneg
cywi
powstania instytucji urzędów stanu
niesiono się do aspektu
u, w okresie międzywojennym
cywilnego na przełomie XIX i XX wiek
oraz w latach po II Wojnie Światowej.
zystość wręczenia złotych,
Podczas konferencji miała miejsce uroc
ią służbę nadanych przez
oletn
dług
za
srebrnych i brązowych medali
ę. W imieniu Prezydenta, odznaPrezydenta RP – Pana Andrzeja Dud
– Pan Robert Paluch. Złoty medal
czeń dokonał Wicewojewoda Lubuski
ownik Urzędu Stanu Cywilnego
otrzymała Pani Irena Leśniewska – Kier
w Lubiszynie.
a uznania i podziękowanie za
W trakcie uroczystości gratulacje, słow
Leśniewskiej Wójt Gminy Lubidługoletnią pracę przekazał Pani Irenie
szyn - Pan Artur Terlecki.
ł Wojewoda Lubuski – Pan
Nad konferencją patronat honorowy obją
ód oraz Pismo Samorządu TeWładysław Dajczak, natomiast Radio Zach
ść patronatem medialnym.
rytorialnego „Wspólnota” objęły uroczysto
ych sukcesów zawodowych
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalsz
w przyszłości!
Pasowanie na czytelnika
Od kilkunastu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie
u boku Koła Łowieckiego „Szarak” działają
na rzecz szeroko pojętej gospodarki łowieckiej. Udział szkoły jest bardzo symboliczny i polega na zbiórce nasion drzew liściastych, oczywiście poza terenem naturalnego pozyskiwania jej przez zwierzynę.
W skali materialnej nie ma to większego znaczenia dla finansów Koła
Łowieckiego, natomiast wpływ na świadomość uczniów jest ogromny.
Gospodarka łowiecka jest wtedy postrzegana, jako cała złożoność działań, głównie polegająca na ochronie i hodowli zwierząt, a pozyskanie
i selekcja jest dopiero końcowym efektem dającym niezbędne środki na
funkcjonowanie kół łowieckich.
Koło Łowieckie „Szarak” kolejny raz dofinansowuje wycieczki edukacyjne i rekreacyjno-sportowe dla naszych uczniów. W tym
roku skorzystało z tego około 40 uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach z pływania na basenie „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim.
Najaktywniejsi spośród biorących udział w zbiórce uczniów, otrzymali
również nagrody rzeczowe. Wszystko to było możliwe również dzięki
życzliwości władz Gminy Lubiszyn, które udostępniły bezpłatnie autobus na wyjazd.
Krzysztof Jankowski
Dnia 18 maja 2016r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiszynie –
filia Baczyna, odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki grupy
„0” z Gminnego Przedszkola w Lubiszynie z Filią w Baczynie. Pasowanie na
czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki.
Zanim jednak przedszkolaki złożyły przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie
na podstawie bajki pt. „Czerwony Kapturek” przygotowane przy współpracy
uczniów z Zespołu Szkół w Baczynie. Po takim wprowadzeniu, przedszkolaki złożyły uroczyste przyrzeczenie, że będą szanować książki, korzystać z ich
mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.
Na zakończenie uroczystości zostały wręczone pamiątkowe dyplomy, a dzieci zachęcone zostały do czytania książek i częstego odwiedzania biblioteki. Następnie nadszedł wreszcie moment na pierwsze wypożyczenie książki. W tym momencie radość nowych czytelników była
największa. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych
do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Dziękuję uczniom Zespołu Szkół w Baczynie,
tj. Martynie Amanowicz, Julii Baumann, Nikoli Cieślik, Magdalenie Gajda,
Kindze Matyszkiewicz, Tomaszowi Kaczuk i Konradowi Żyła za współpracę w przygotowaniu przedstawienia i aktywny udział w pasowaniu.
Nowym czytelnikom życzę, aby książki odkryły przed nimi świat tajemnic,
przygód, niezwykłych emocji i wiedzy. Niech książki rozwijają ich wyobraźnię, ciekawość i umiejętności. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie - Filia Baczyna
Wielgos Agnieszka
17
Z życia gminy
nr 2 / 2016
ecka
Dzień Dzi ej w Lubnie uczniowie nwaziteęlni
o
Podstawow
ypadająceg
ca w Szkole rtowych z okazji prz s I-VI najpierw
w
er
cz
1
Dnia
ach spo
eci z kla
oziecka. Dzi
w gry zesp
rach i zabaw
udział w g narodowego Dnia D ędów, później grały
a
opisyw ły
dzy
yścigach rz nożna. Wszystkim d ej, pow
dzień Mię
w
ł
si
swych
tyczn
, piłka
spróbowały : zbijak, koszykówka wały się w sali gimnas kże mecz
k
ta
y
ja
o
b
d
n
ie
o
ra
k
y
g
wod
. Roze
łowe, ta
o tego, że za ególnie nie dopisała ami klas starszych.
im
m
,
ry
o
szcz
hum
a
ennic
yła drużyn
m roku aura
ami a ucz
nieważ w ty omiędzy nauczyciel ogłuszający, a zwycięż na Hajni p
ani Katarzy
na, doping
koszykówk
Lisowski, P otrzymały pyszne
iezapomnia
z
n
as
ła
m
y
o
b
T
a
Zabaw
dzieci
dzie: Pan
ska w skła Karwasz. W przerwie
nauczyciel
a
en
K. Sibilska
Pani Hel
rych oraz
lody.
Turniej Sołectw - Staw 2016
Gminny Dzień Dziecka - Staw 2016
Dnia 28 maja 2016r. w Stawie odbył się Turniej Sołectw Gminy
Lubiszyn połączony z blokiem rekreacyjno-sportowym dla dzieci oraz
gminnymi zawodami Ochotniczych Straży Pożarnych. Ten dzień na
długo zapadnie w pamięci wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia
Wójta Gminy Lubiszyn - Artura Terleckiego i wzięli udział w imprezie.
Impreza wystartowała w samo południe wyjątkowo pogodnej soboty. Podczas spotkania dzieci mogły korzystać z bezpłatnych atrakcji,
takich jak dmuchane zamki, wata cukrowa, malowanie buziek, a także
zdobyć „Paszport do sportu” w konkurencjach sportowych. Za udział
w bloku rekreacyjno–sportowym wszystkie dzieci otrzymały medale,
dyplomy, nagrody i lody. W poszczególnych kategoriach wiekowych
wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali puchary. Wszystkim zależało, aby tego dnia każde dziecko odwiedzające boisko w Stawie było
uśmiechnięte i zadowolone.
W turnieju sołectw wystartowało 13 drużyn. Sześcioosobowe ekipy chodziły na nartach, rzucały obręczą, biegały w tasiemcu
i rywalizowały jeszcze w kilku innych konkurencjach. Zaciętą walkę
nieoczekiwanie należało rozstrzygnąć przeprowadzając dogrywkę.
Wzięły w niej udział sołectwa: Ściechów, Wysoka, Lubiszyn i Marwice. Po dogrywce Marwice i Lubiszyn uplasowały się na czwartej
pozycji, Ściechów na trzeciej, a Wysoka zajęła drugie miejsce. Zwycięzcą Turnieju Sołectw Gminy Lubiszyn zostało sołectwo Lubno!
Po rywalizacji sportowej wszyscy mogli posilić się darmowym Bigosem
Wójta.
Podczas symulowanej kolizji Strażacy ochotnicy zaprezentowali
uczestnikom imprezy jak uwolnić osoby z wraku samochodu. Pokaz
ratownictwa z użyciem sprzętu hydraulicznego do ratowania drogowego przeprowadziły OSP Lubiszyn i OSP Lubno.
Następnie przyszedł czas na zawody OSP. Strażacy rywalizowali
w ćwiczeniu bojowym, a oceniała ich komisja sędziowska z Komendy
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Gorzowa Wlkp. Rywalizację
wygrała jednostka OSP ze Stawu, kolejne miejsca zajęli OSP Ściechów,
OSP Lubiszyn, OSP Lubno i OSP Ściechówek.
Imprezę uznać należy za udaną. Wyrazy uznania kierować należy
do Sołtysa i Rady Sołeckiej ze Stawu oraz do pracowników urzędu zaangażowanych w organizację imprezy.
PODSUMOWANIE ZAWODÓW
BLOK REKRACYJNO-SPORTOWY - „PASZPORT DO SPORTU”:
KATEGORIA PRZEDSZKOLAKI I MŁODSZE DZIECI:
DZIEWCZYNKI:
1 miejsce - Julia Gołek - STAW
2 miejsce - Izabela Mikołajczak - STAW
3 miejsce - Julita Michalczyk - GAJEWO
CHŁOPCY:
1 miejsce - Franek Masewicz - GORZÓW
2 miejsce - Wiktor Kluczyński - STAW
3 miejsce - Wojtek Kluczyński - STAW
18
Dzieci i Seniorzy z Gminy Lubiszyn
na biwaku WALDCAMP w Niemczech
Dnia 10 czerwca 2016r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lubnie
wyjechały na biwak WALDCAMP do Niemiec (Jacobsdorf/Mark)
w ramach współpracy Gminy Lubiszyn z Gminą Briesen (Mark). Biwak
trwał do niedzieli (12 czerwca 2016r.). Podczas WALDCAMP możliwa
była integracja z dziećmi i młodzieżą z Niemiec i Czech. Organizatorzy
zapewnili szereg atrakcji tj. konkursy muzyczne, zajęcia kreatywne, wędrówki po lesie, kino w namiocie, gry zespołowe, polowanie na dzika…
Dnia 11 czerwca 2016r. WALDCAMP odwiedziła Zastępca Wójta
Gminy Lubiszyn – Pani Joanna Skrodzka z przedstawicielami Urzędu
Gminy Lubiszyn oraz z Seniorami z Wysokiej i z Lubna.
3 miejsce - Kacper Jędrzejczak – STAW
KATEGORIA KLASY I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
DZIEWCZYNKI:
1 miejsce - Gabrysia Błaszczyk - KOZIN
2 miejsce - Wiktoria Matkowska - STAW
3 miejsce - Martyna Muzaj - STAW
CHŁOPCY:
1 miejsce - Kacper Jasiński - NOWINY WIELKIE
2 miejsce - Miłosz Woźniak - BARLINEK
3 miejsce - Kacper Michalczyk – GAJEWO
KATEGORIA KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
DZIEWCZYNKI:
1 miejsce - Karina Błaszczyk - KOZIN
2 miejsce - Julita Kwiatkowska - ŁĄKOMIN
3 miejsce - Małgorzata Marcinkowska - BACZYNA
CHŁOPCY:
1 miejsce – Mateusz Hutkowski - STAW
2 miejsce - Szymon Rodziewicz - STAW
3 miejsce – Dawid Czpiot – KOZIN
KATEGORIA KLASY GIMNAZJALNE:
DZIEWCZYNY:
1 miejsce – Małgorzata Witkowska - BACZYNA
CHŁOPCY:
1 miejsce – Denis Szmyt - WYSOKA
WYNIKI TURNIEJU SOŁECTW GMINY LUBISZYN:
1 miejsce - SOŁECTWO LUBNO
2 miejsce - SOŁECTWO WYSOKA
3 miejsce - SOŁECTWO ŚCIECHÓW
4 miejsce - SOŁECTWO LUBISZYN
4 miejsce - SOŁECTWO MARWICE
5 miejsce - SOŁECTWO GAJEWO
6 miejsce - SOŁECTWO SMOLINY – PODLESIE
7 miejsce - SOŁECTWO BACZYNA
8 miejsce - SOŁECTWO KOZIN
8 miejsce - SOŁECTWO STAW
9 miejsce - SOŁECTWO BRZEŹNO
10 miejsce - SOŁECTWO MYSTKI
11 miejsce - BRIESEN/MARK
GMINNE ZAWODY OCHOTNICZEJ
STRAŻY POŻARNEJ:
1 miejsce - OSP STAW
2 miejsce - OSP ŚCIECHÓW
3 miejsce - OSP LUBISZYN
4 miejsce - OSP LUBNO
5 miejsce - OSP ŚCIECHÓWEK
wieści
Srebrny Krzyż Zasługi za działalność
muzyczno - edukacyjną
Pani Beata Byczkiewicz na terenie Gminy Lubiszyn
pracuje od 1985r. Rozpoczęła pracę, jako nauczyciel
Szkoły Podstawowej w Lubnie, a od 16 sierpnia 1999r.
do 1stycznia 2005r. sprawowała funkcję dyrektora tej
szkoły. W latach 2005-2009 pracowała, jako inspektor
ds. oświaty w Urzędzie Gminy Lubiszyn. Aktualnie od
2010r. jest dyrektorem Przedszkola Gminnego w Lubiszynie z filią w Baczynie. Oprócz kwalifikacji pedagogicznych posiada również wykształcenie muzyczne,
które wykorzystuje każdego dnia w pracy z dziećmi.
W roku szkolnym 2010/2011 za pracę z dziećmi uzdolnionymi Przedszkole otrzymało tytuł „Szkoły odkrywców talentu” nadawany przez
Ministra Edukacji Narodowej. Poza pracą zawodową Pani Beata Byczkiewicz prowadzi szereg działań edukacyjnych. Przez wiele lat (19792009), jako członek Gorzowskiej Orkiestry „Odeon” oraz Gorzowskiego
Towarzystwa Muzycznego – brała udział w organizowaniu koncertów
i audycji muzyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, a od 2002r., jako
kierownik kapeli ZTL „Mali Gorzowiacy” prowadzi działania na rzecz
rozwoju i upowszechniania polskiej kultury ludowej w kraju i za granicą. Pani Beata została
odznaczona Srebrnym
Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta
RP Andrzeja Dudę za
działalność muzycznoedukacyjną na rzecz
dzieci i młodzieży. Dnia
04 czerwca 2016r. w filharmonii gorzowskiej
odznaczenie w imieniu
Prezydenta RP wręczył
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak.
Z życia gminy
XIII GMINNY KONKURS WIEDZY
O GMINIE LUBISZYN
Utożsamianie się z własnym środowiskiem lokalnym, lepsza znajomość regionu, w którym funkcjonujemy, pogłębianie wiedzy historycznej
oraz wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń w „mojej małej ojczyźnie”.
Realizacja takich celów przyświecała organizatorom XIII edycji Gminnego Konkursu Wiedzy o Gminie Lubiszyn, który odbywa się corocznie
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubiszynie. W tegorocznych
zmaganiach uczestniczyły trzy szkoły podstawowe z terenu naszej gminy.
- Szkoła Podstawowa w Baczynie (Katarzyna Deka, Dominika Habiera, Julia Paschke) – opiekun Marcin Trojecki;
- Szkoła Podstawowa w Stawie (Aleksandra Szymanek, Karolina Mikołajczak, Nadia Pustkowska) – opiekun Marta Gordzijewska;
- Szkoła Podstawowa w Lubiszynie (Sylwia Jarnut, Julita Kwiatkowska,
Malwina Sobczak) – opiekun Wiesława Horbatowska.
Uczniowie reprezentujący poszczególne szkoły prezentowali swoją wiedzę z zakresu historii, dnia współczesnego, walorów przyrodniczych, infrastruktury, zarządzania i położenia Gminy Lubiszyn. Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem szkoły z Lubiszyna.
Nad przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie:
- Artur Terlecki –Wójt Gminy Lubiszyn;
- Wojciech Zwieruho – reprezentant Rady Gminy,
- Marcin Stanisławski – Przewodniczący Rady Rodziców,
Każda z drużyn oraz poszczególni uczestnicy konkursu otrzymali
atrakcyjne nagrody, a zwycięska drużyna została dodatkowo wyróżniona przez Wójta Gminy - Pana Artura Terleckiego.
Jan Byczkiewicz
Logopedia w Przedszkolu
„500 bus” przyjechał do Lubiszyna
W poniedziałek (04 kwietnia 2016r.) w ramach akcji promocyjno-informacyjnej programu „500+” specjalnie oznakowanym busem
przyjechały do Lubiszyna służby Wojewody Lubuskiego. W mobilnym
punkcie informacyjnym mieszkańcy Gminy Lubiszyn mogli uzyskać informacje dotyczące wypełniania wniosków i korzystania ze świadczenia wychowawczego. Z mieszkańcami spotkali się również Wójt Gminy
Lubiszyn - Artur Terlecki, Wicewojewoda Lubuski - Robert Paluch, a także Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn - Joanna Skrodzka oraz Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie - Ewa Stojanowska. Miłym akcentem tego wydarzenia były odwiedziny przedszkolaków
z Przedszkola Gminnego w Lubiszynie. Przedszkolaki otrzymały słodycze i kolorowanki programu „500+”. Warto dodać, że „500 bus” odwiedził Gminę Lubiszyn, jako drugą spośród 82 gmin – tuż po Gorzowie
Wielkopolskim.
Umiejętność poprawnego mówienia jest szczególnie ważna
na dalszym etapie edukacji. Korygowanie wad wymowy najlepiej zacząć jak najwcześniej - już w przedszkolu. Coraz większą rolę odgrywają środki przekazu opierające się na słowie mówionym. Rodzice
często zastanawiają się, czy ich dziecko mówi poprawnie, czy rozwój
mowy przebiega prawidłowo, czy też może jest opóźniony lub zaburzony. Z przeprowadzanych w przedszkolu badań przesiewowych
wynika, że coraz więcej dzieci ma wadę wymowy i potrzebuje pomocy logopedycznej. W związku z powyższym zaistniała potrzeba
intensywnej, systematycznej pracy, ukierunkowanej na doskonalenie
i korygowanie mowy dziecka. W naszym przedszkolu do tej pory zajęcia logopedyczne odbywały się w trakcie ogólnych zajęć z dziećmi.
Natomiast od kwietnia za zgodą Wójta Gminy - Pana Artura Terleckiego mogliśmy zorganizować dodatkowe, specjalistyczne godziny zajęć
logopedycznych. Zarówno w przedszkolu w Lubiszynie, jak i w Baczynie zajęcia prowadzi Pani Anna Szwed-Fabijańczyk, która posiada specjalne kwalifikacje do prowadzenia takich zajęć. Dzieci w małych grupach lub indywidualnie chętnie biorą udział w ciekawych zajęciach.
Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi za to, że możemy takie zajęcia
zorganizować!
Przedszkole Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie
19
Z życia gminy
nr 2 / 2016
SPOTKANIE INTEGRACYJNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM TARNÓW 2016 „BĄDŹMY RAZEM”
W dniu 18 czerwca 2016r. o godz. 1200 na boisku sportowym „Kurna Chata” w Tarnowie już po raz drugi odbyło się spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych.
Dwieście osób niepełnosprawnych tego dnia spotkało się, by
wspólnie spędzić czas. Podczas spotkania odbyły się występy lokalnych
artystów oraz prezentacja zaproszonych gości. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa instrumentalno-wokalna „Teraz my”, uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Witnicy, którzy wykonali
kilka utworów przy akompaniamencie Pana Mirosława Wąsowicza.
Następnie swoje umiejętności artystyczne przedstawili członkowie
Klubu Seniora z Lubna prezentując skecz pt. „Kuracjuszka” oraz piosenki autorstwa Pani Genowefy Ilmak, przy podkładzie muzycznym
wykonywanym przez Pana Józefa Szuletę. Młode artystki z Lubiszyna
Julia Pampuchowicz, Iga Niekrewicz i Martyna Szlingert zaprezentowały swój kunszt wokalny. Każda z młodych artystek ma już za sobą
wiele osiągnięć w dziedzinie śpiewu uczestnicząc w festiwalach o zasięgu gminnym, powiatowym i krajowym. Kolejnymi gośćmi były dzieci
z klubu tańca towarzyskiego „ESTERA” z Myśliborza działającym przy
Myśliborskim Ośrodku Kultury, którego opiekunem jest Pani Jolanta
Czaczka. Pary taneczne wielokrotnie reprezentowały dorobek kulturalny klubu w wielu miastach Polski i Europy biorąc udział w licznych
pokazach i turniejach tanecznych. Na zakończenie spotkania wystąpił
zespół śpiewaczy „TARNOWIANKI”, który wielokrotnie reprezentował
Gminę Lubiszyn na licznych festiwalach piosenki ludowej i patriotycznej nierzadko osiągając tytuł laureata.
Podczas całej imprezy towarzyszyli nam lokalni rękodzielnicy
w osobach Pań Iwony Chlebus, Aleksandry Korczak i Małgorzaty Pitrus oraz Pana Zdzisława Butrym. Wszyscy uczestnicy byli gośćmi
„Kiermaszu Rozmaitości”. Pani Iwona przygotowała piękne wyroby dla
najmłodszych w postaci spinek, opasek, kokardek oraz jedyne w swoim
rodzaju ozdoby i bibeloty do domu.
Pani Ola własnoręcznie wykonaną biżuterię w postaci korali, kolczyków i bransolet przedstawiła na kolorowym straganie rozmaitości.
Pani Małgosia przybliżyła nam w swojej prezentacji sposób na zdrowe
Drugie
„Święto
Baczyńskiej
Szarlotki”
już za
nami
Dnia 25 czerwca 2016r. podczas Drugiego Święta Baczyńskiej Szarlotki na stadionie piłkarskim spotkali się mieszkańcy Baczyny oraz
okolicznych miejscowości. Uroczystość otworzył Pan Artur Terlecki
Wójt Gminy Lubiszyn wraz z Panią Aliną Cywińską Prezesem Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Szarlotka” w Baczynie.
Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości, między
innymi Pani Antonina Korban – Prezes Stowarzyszenia Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. Ważnym elementem imprezy był zorganizowany punktu krwiodawstwa, gdzie wszyscy chętni mogli oddać
swoją krew. Jednym z pierwszych, który oddał krew był Wójt Gminy
Lubiszyn.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z rękodziełami.
Na „Szarlotkę” przybyło wielu wystawców z ciekawymi ofertami swoich
wyrobów. W przerwach pomiędzy występami można było degustować
szarlotki na czterdzieści sposobów, które zostały przygotowane przez
Koleżanki z Koła Gospodyń Wiejskich w Baczynie oraz kilka wspierających mieszkanek. Podczas imprezy w STREFIE KIBICA można było
20
życie demonstrując na straganie pozyskiwanie naturalnego oleju z dyni
i słonecznika, opowiedziała o skarbach natury, jakie mamy wokół siebie i możemy wykorzystać by zdrowiej żyć. Pan Zdzisław zaprezentował piękne, własnoręcznie wykonane rzeźby, których zapach unosił się
wokół lipowego drewna. Wszyscy uczestnicy kiermaszu to pasjonaci
i hobbyści - każdy jedyny w swoim rodzaju. Dzięki Paniom z Kół Gospodyń z Lubiszyna „JARZĘBINY”, z Tarnowa i z Baczyny, Klubów
Seniora z Lubna i Wysokiej oraz Stowarzyszenia „POD KASZTANEM”
ze Ściechówka byliśmy syci podczas kilkugodzinnego spotkania.
Panie przygotowały przepyszne ciasta, smalec do pajdy chleba z ogórkiem oraz pomagały w rozdaniu kiełbasek i kaszanki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wata cukrowa, którą JARZĘBINY częstowały
wszystkich chętnych. Panie z ośrodka czuwały nad porządkiem i pilnowały, żeby nikomu niczego nie zabrakło. Nad bezpieczeństwem całej imprezy czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Lubiszyna. Sołectwo
wsi Tarnów pomagało w przygotowaniu placu, rozstawieniu namiotów i przewozie stołów i ławek. Dzięki zaangażowaniu wielu osób po
raz drugi mogliśmy wspólnie spędzić czas. Organizatorami spotkania
są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Szansa” z Baczyny. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON oraz Gminy Lubiszyn.
Ewa Stojanowska –
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiszynie
dopingować naszych piłkarzy (kto wie, może dzięki tej Strefie weszliśmy
do ćwierćfinału…). Dla dzieci ogromną atrakcją była grupa Klaunów
„Fizja kieszonka”, a także malowanie buziek, mega bańki mydlane, balony i darmowa wata cukrowa. Gry, zabawy oraz konkursy zostały przeprowadzone przez uczniów Zespołu Szkół w Baczynie. Dla dorosłych
przeprowadzono Quiz z wiedzy o Baczynie. Zwycięscy zostali nagrodzeni przez Sołtysa Baczyny – Pana Józefa Witkowskiego. Całość imprezy
uświetniały występy artystyczne uczniów z Zespołu Szkół w Baczynie,
Szkoły Muzycznej, Zespołu Ludowego Kłodawianki oraz pokaz salsy,
a także wiele innych atrakcji. Nad całością czuwał pomysłodawca i organizator - Koło Gospodyń Wiejskich z Baczyny, a także Sołtys Pan
Józef Witkowski. Oczywiście bez wsparcia Gminy Lubiszyn, a także
sponsorów zorganizowanie naszego II –go Święta Szarlotki nie byłoby
możliwe.
Wszystkim osobom, firmom i instytucjom zaangażowanym w organizację uroczystości serdecznie dziękujemy!
Do zobaczenia za rok!!!
Alina Cywińska
Mała Akademia Jazzu
nie odwiestawową w Lubnie ponow
Dnia 19 maja br. Szkołę Pod
rowadzić
pop
aby
,
pod Filarami z Gorzowa
gościdzili muzycy z Jazz Clubu
em
raz
Tym
zu.
Jaz
Małej Akademii
tru
kolejny koncert w ramach
ins ment
na, który zaprezentował nam
liśmy Pana Dominika Rosło
yceni konhw
Wszyscy uczestnicy byli zac
czekają
pod nazwą MALLET KAT.
ścią
iwo
rpl
w zajęciach i z niecie
certem, brali czynny udział
na kolejne.
K.Sibilska
Z życia gminy
wieści
Akcja „Bądź bezpieczny na drodze
i na wakacjach”
w Szkole Podstawowej w Stawie
W środę 15 czerwca 2016r. w Szkole Podstawowej w Stawie można
było spotkać policjantów z Wojewódzkiej Komendy Policji w Gorzowie
Wlkp., Miejskiej Komendy Policji w Gorzowie Wlkp. oraz pracownika Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., którzy rozstawili mobilne
miasteczko ruchu drogowego, tory rowerowe, symulator zderzeń samochodowych, stoisko nauki udzielania pierwszej pomocy, gry i puzzle o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkich zebranych przywitał
Pan Artur Terlecki - Wójt Gminy Lubiszyn, który podarował uczniom kamizelki odblaskowe. Zajęcia rozpoczęła część teoretyczna, podczas której
każdy przypomniał sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drodze
i podczas wakacji. Młodzi rowerzyści mogli wykazać się jazdą sprawnościową na jednośladzie. Symulator zderzenia czołowego, pod pretekstem krótkiej przejażdżki, umożliwia sprawdzenie, czym tak naprawdę dla kierowcy
i pasażera jest przeżycie zderzenia pojazdu i jak ważne dla naszego bezpieczeństwa są zapięte pasy. Zakładając okulary – symulatory, każdy uczeń
mógł zobaczyć, jak wygląda świat po alkoholu czy zażyciu innych środków
psychoaktywnych i przekonać się, że bezpieczna jazda w takim stanie nie
jest możliwa. Natomiast zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadził wykwalifikowany strażak. Podczas tych nietypowych
lekcji było dużo zabawy i uśmiechu, jednak jesteśmy przekonani, że nasi
podopieczni właściwie zadbają o swoje bezpieczeństwo na drodze i podczas
zbliżających się wakacji.
Akcja ta była kontynuacją Gminnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, który po raz piętnasty odbył się 26 kwietnia 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Stawie, także przy współpracy policjantów obu gorzowskich komend policji. I miejsce w tym roku zajęła drużyna Szkoły Podstawowej w Stawie.
Festyn Rodzinny
„Czas na zdrowie”
Jak co roku i tym razem dnia 4 czerwca w Lubnie odbył się Festyn
Rodzinny. W tym roku hasłem przewodnim było „Czas na zdrowie”.
Spotkanie było zakończeniem projektu, w którym Szkoła Podstawowa
w Lubnie bierze udział. Na początek rodzice, dzieci oraz zaproszeni
goście obejrzeli projekcję filmu BOŚ zatytułowaną „Śmietnik w mojej
głowie” dotyczącą tego, co powinniśmy jeść, a czego unikać, aby być
zdrowymi. Potem zaprezentowały się dzieci z przedszkola i zerówki
z pięknym programem artystycznym dedykowanym swoim rodzicom. Niejednemu łza w oku się zakręciła, gdy pięknie ubrane maluszki śpiewały piosenki i recytowały wierszyk. Następnie przyszedł czas
na występy starszych i młodszych grup tanecznych, które zatańczyły
przepiękne układy taneczne starannie przygotowane przez Pana Karola Czaczkę, który prowadzi zajęcia taneczne w naszej szkole od 3 lat.
Dużym zaangażowaniem cieszył się konkurs rodzinny, w którym drużyny składające się z członków rodziny próbowały swych sił w różnych
sportowych konkurencjach. Nagrody zostały ufundowane przez Radną z Lubna - Panią Grażynę Skorupską. Uczestnicy brali udział między
innymi w wyścigu na szczudłach, w biegu ze związanymi szarfą nogami
i wielu innych zabawach. W międzyczasie rozgrywane były konkursy:
plastyczny, pierwszej pomocy, konkurs „Zgadnij, co to?” oraz wiele
innych. Wszyscy mogli skorzystać z bogatej oferty kulinarnej, zjeść
doskonałą grochówkę oraz naleśniki z pysznym, zdrowym nadzieniem
oraz skosztować zdrowych sałatek warzywnych i owocowych. Festyn
zakończył się rozgrywkami sportowymi oraz pokazem OSP z Lubna.
K. Sibilska
Baczyna zmienia się z dnia na dzień!
Wstaje rano, jadę przez moją ukochaną miejscowość i moje serce
raduje się. Na polach wokół rosną nowe domy jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”, zmienia się krajobraz, jest bajecznie pięknie.
W centrum otwarto:
- super jadłodajnie z domowymi obiadkami,
- zainstalowano bankomat,
- otwarto punkt apteczny pod nazwą „Miła” – nazwa oczywiście wywodzi się od życzliwości mieszkańców,
- nasz kolega Ryszard Witkowski postanowił zrobić coś wyjątkowego,
zaprojektował i wykonał rower stojący przy placu zabaw obok „Remizy”, rower stanie się symbolem dla wszystkich naszych mieszkańców zamieniających cztery kółka na dwa.
Przy ogromnym wsparciu Pana Sołtysa i naszymi coraz liczniejszymi pomysłami, możemy zdziałać naprawdę wiele.
Jeśli macie Państwo propozycje na ciekawe wydarzenia, jesteśmy
otwarci i czekamy na Was - w myśl naszego motta „Nie zamykaj się
w domu, razem zdziałamy więcej”.
POLSKO-NIEMIECKIE
SPOTKANIE SENIORÓW
Dnia 6 czerwca 2016r. w ramach
23. Tygodnia Seniora
w Brandenburgii odbyło się Spotkanie
Seniorów pt. „Brandenburgia – pewna i bezpieczna”.
Grupę z Gminy Lubiszyn reprezentowa
ł Wójt Gminy - Artur
Terlecki oraz Seniorzy z Wysokiej i z Lubn
a. Podczas wycieczki Seniorzy odwiedzili warsztat zabytkowych
organów w Sieversdorfie,
zwiedzili dworek v. Stünzner oraz wysł
uchali muzyki organowej
w Kościele w Sieversdorfie. Następnie obej
rzeli program kulturalny
z udziałem artystów z Niemiec.
Nasi Seniorzy w doskonałych nastrojac
h i przyjaznej atmosferze integrowali się z Seniorami z Niem
iec. Dzień spędzony w gronie przyjaciół pozostanie w pamięci na
długo!
Alina Cywińska
Członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Baczynie
21
Z życia gminy
nr 2 / 2016
Nagrodzeni w konkursach
W związku z obchodami 70-lecia szkoły i 20-lecia nadania szkole
imienia ogłoszone zostały trzy konkursy pod wspólnym hasłem „Moja
szkoła – jestem jej częścią”.
W dniu 11 maja 2016 roku jury w składzie:
Joanna Skrodzka – Zastępca Wójta Gminy Lubiszyn
Ewa Brzozowska – Czwarno - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie
Monika Łukasik – nauczyciel Zespołu Szkół w Ściechowie
Elżbieta Delijewska - nauczyciel Zespołu Szkół w Ściechowie
oceniło prace uczniów w trzech konkursach.
KONKURS NA LOGO SZKOŁY
Wpłynęło 16 prac, a jury wyróżniło dwie:
Praca autorstwa
Martyny Zadorskiej
- klasa I B
KONKURS PLASTYCZNY
Wpłynęło 35 prac i zostały one ocenione w dwóch kategoriach:
Klasy 0 – III Szkoła Podstawowa – 29 prac
Klasy I – III Gimnazjum – 6 prac.
Wyniki:
I miejsce G – Paulina Tokarczyk
– klasa III B
Pozostałe nagrodzone miejsca:
II miejsce SP – Layla Kuduban
II miejsce Gimnazjum – Natalia Podgórska
III miejsce SP – Aleksander Wysoczański
III miejsce Gimnazjum – Kamila Grycza
Nagrodzone prace:
II miejsce SP
Wyniki:
I miejsce SP – Zofia Kolasińska – klasa II
,,Nasza szkoła’’
Uczyli się w niej moi dziadkowie,
rodzice, ciocie i wujkowie,
To nasza szkoła w Ściechowie.
Praca autorstwa
Wiktorii Miszkiewicz
- klasa III B
I miejsce SP – Rozalia Skorniak
- oddział „zerowy”
KONKURS LITERACKI
Wpłynęło 28 prac i zostały one ocenione w dwóch kategoriach:
Klasy 0 – III Szkoła Podstawowa – 6 prac
Klasy I – III Gimnazjum – 22 prace.
III miejsce SP
Teraz przyszedł na mnie czas,
Nasza szkoła woła nas.
Bawi, uczy, radzi
W świat dorosłych prowadzi.
Nieważne czy jesteś duży, czy mały,
Uczysz się chętnie i dążysz do celu.
Tak jak jej patron Tadeusz Kościuszko i innych wielu.
I miejsce G – Natalia Grycza – klasa II A
„Wehikuł czasu”
Tak wielu ludzi przechodzi tymi szkolnymi korytarzami.
Wszyscy zajmują się ciągle swoimi, codziennymi sprawami,
Bez zastanowienia, co się kiedyś tu w naszej szkole działo.
Mnie jednak tak wiele rzeczy przez te miesiące zastanawiało,
Bo przecież tak długie siedemdziesiąt lat to tak czasu nie mało.
Ciekawe jest, jak to wszystko kiedyś, dawno temu wyglądało.
Intrygująca jest też pewnie ta niezwykle długa historia.
Raczej nie raz na ten temat powstała błyskotliwa teoria.
W 1945 roku zaczęło się to tak,
Że pierwszym oraz jedynym nauczycielem był pan Janusz Nowak.
Szkoła pod jego wodzą powoli swoje skrzydła rozwijała,
Lecz po jakimś czasie następnych dyrektorów era nastała.
Byli to: pan Żeźniewski, pan Wojtkowiak, Marcinkiewicz Stanisław,
A ostatnim już panem dyrektorem był pan Furtan Bronisław,
Bo od lat 90-tych stanowisko objęła już pani.
Jest nią pani Grażyna Maślej, którą obecnie teraz mamy.
Za jej czasów wybudowano przy szkole gimnastyczną salę,
W której z chęcią i też z zapałem ćwiczymy wytrwale.
Od dwudziestu już lat mamy tu również Kościuszkę za patrona,
Mamy koła zainteresowań i też konkursów od groma,
Również gramy, medale zdobywamy w zawodach sportowych,
Staramy się osiągać sukcesy w konkursach przedmiotowych,
Na wszystkie święta i rocznice organizujemy apele,
Bo w naszej szkole, w Ściechowie, po prostu dzieje się wiele.
Pozostałe nagrodzone miejsca:
II miejsce Gimnazjum
III miejsce Gimnazjum
II miejsce SP – Michał Guzikowski
II miejsce Gimnazjum – Klaudia Szczepaniak
III miejsce SP - Kacper Biliński
III miejsce Gimnazjum – Dawid Radomski
Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursach
otrzymali słodki upominek,
a zdobywcy I, II, III miejsca – atrakcyjne nagrody.
GRATULUJEMY!!!
22
Z życia gminy
wieści
Dzień Dziecka w Przedszkolu w Baczynie
Radość dziecka ma wartość nieocenioną. Wspiera jego rozwój
i sprawia, że wszystkie troski tracą moc. Dzień Dziecka zorganizowany
w Przedszkolu w Baczynie stał się okazją do wielkiej radości. Mimo
kapryśnej aury dzień ten obfitował w wiele ciekawych zdarzeń. Odwiedziły nas wraz z wychowawcami i Panią Dyrektor - Beatą Byczkiewicz
dzieci z Przedszkola w Lubiszynie z grupy starszaków i średniaków.
Nie zapomniał o dzieciach również Wójt Gminy Lubiszyn - Pan Artur
Terlecki i Sołtys – Pan Józef Witkowski. W poszczególnych grupach odbyły się zawody zręcznościowo - sportowe i zabawy muzyczno- taneczne. Atrakcją było malowanie twarzy przez klauna, baloniki w kształtach
zaproponowanych przez dzieci, wata cukrowa i pokaz baniek mydlanych. Dzieci zobaczyły również pokaz umiejętności strażackich OSP
z Lubna. Były też pyszne lody, kiełbaski i oczywiście zdrowe przekąski
w postaci owoców. Na zakończenie każde dziecko otrzymało upominek.
Teresa Górska
Zastępca Dyrektora Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
II Festyn Rodzinny w Lubiszynie „Powitanie Lata”
Po wielu deszczowych dniach 18 czerwca 2016r. na boisku sportowym w Lubiszynie odbył się II Festyn Rodzinny w Lubiszynie. Jak na
powitanie lata przystało pogoda dopisała wzorowo i wszystkie zgromadzone na boisku dzieci chętnie brały udział w konkursach sportowych.
Z inicjatywą zorganizowania drugiej tego typu imprezy na terenie Sołectwa Lubiszyn wyszli radni miejscowości wraz z grupą aktywnych
mieszkańców przy współpracy Sołtysa i Rady Sołeckiej. Największy trud
organizacyjny wzięli na siebie Pan Marcin Stanisławski, Pan Wojciech
Zwieruho, Pani Beata Pampuchowicz, Pan Paweł Wawrzaszek i Pan
Patryk Jarosz. Podstawowym celem spotkania była przede wszystkim
dobra i bezpieczna zabawa w szczególności dla dzieci, integracja mieszkańców oraz wspólne, rodzinne spędzenie czasu. Dzieci, mogły korzystać z licznych darmowych atrakcji na imprezie w swojej rodzinnej
miejscowości. Spośród nich bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły
się dmuchane kule poruszające się w basenie wypełnionym wodą oraz
tradycyjnie dmuchane zamki. W trakcie imprezy odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany prze Pana Patryka Jarosza, który
cieszył się ogromnym powodzeniem zarówno wśród najmłodszych, jak
i ich rodziców podobnie jak pokaz sprzętu i łodzi przygotowany przez
strażaków OSP z Lubiszyna. Wszyscy uczestnicy festynu mogli korzystać
z bezpłatnego punktu gastronomicznego, prowadzonego przez Panie
z Lubiszyńskiego Stowarzyszenia „Jarzębina” oferującego ciasta, słodycze, napoje, frytki oraz kiełbaski z grilla. Jak zawsze Panie ze tego stowarzyszenia dodatkowo częstowały dzieci watą cukrową. Punktem kulminacyjnym festynu podobnie jak w ubiegłym roku było rozlosowanie
nagród głównych. Trwająca całe popołudnie zabawa zakończyła się około
godziny 2000. Ku zadowoleniu organizatorów na boisku zgromadziło się
bardzo wiele osób. Wszyscy bawili się znakomicie! Na uwagę zasługuje
również fakt, że festyn miał charakter otwarty i organizatorzy skierowali również zaproszenia do wzięcia udziału w imprezie do dzieci z sąsiednich miejscowości, tj. Tarnowa, Brzeźna i Ściechowa mając na uwadze,
że niemal wszystkie te dzieci chodzą do tej samej szkoły lub gimnazjum. Ponadto na terenie, gdzie odbywał się festyn nie prowadzono
sprzedaży alkoholu. Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania
dla wszystkich Pań, które upiekły ciasta i wszystkich mieszkańców zaangażowanych w przygotowanie festynu - bez pomocy, których nie udałoby się zorganizować tego przedsięwzięcia. Dziękujemy również Panu
Wójtowi Arturowi Terleckiemu za udostępnienie terenu i niezbędnego
sprzętu oraz strażakom OSP Lubiszyn za przygotowanie basenu z wodą
i zorganizowanie pokazu sprzętu.
Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy mieszkańców pytających o kolejne spotkania i uda się powtórzyć tego typu imprezę w przyszłości.
Organizatorzy serdecznie dziękują za okazaną pomoc
finansową przy organizacji
II Festynu Rodzinnego w Lubiszynie
•
•
•
•
•
•
•
ELGERON Jarosław Krupieńczyk – Lubiszyn;
Gospodarczy Bank Spółdzielczy- Gorzów Wlkp.;
Marek Krupieńczyk;
Chata Polska –Lubiszyn;
Henryk Zoneman – GKRPA w Lubiszynie;
Stanisław i Wiesława Jabłońscy;
Marcin Stanisławski, Beata Pampuchowicz, Wojciech
Krupieńczyk, Marcin Bąkowski, Wojciech Zwieruho,
Zdzisław Listowski.
Dziękujemy za pomoc materialną: Danielowi i Małgorzacie
Janas, Paniom ze Stowarzyszenia „Jarzębina”, Pawłowi
Wawrzaszek, Kazimierzowi Furgal, Anecie Niekrewicz oraz
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lubiszynie – Pani Ewie
Czyżniejewskiej za udostępnienie sprzętu sportowego oraz
zaprzyjaźnionemu mieszkańcowi wsi Lubno Panu Romanowi
Sławińskiemu za wypożyczenie namiotu.
Dziękujemy Paniom Elżbiecie Niekrewicz i Anecie Wawrzaszek
za pełnienie dyżuru w punkcie medycznym podczas trwania
festynu.
23
Przepisy
nr 2 / 2016
Sałatka
z zupek chińskich
Składniki:
4 zupki chińskie o dowolnym smaku
2 czerwone papryki
3 zielone ogórki
4 pomidory
1 puszka kukurydzy
3 duże łyżki majonezu
Wykonanie:
Makaron z zupek chińskich rozdrobnić i dodać 3 duże łyżki majonezu – wymieszać. Umyć paprykę, ogórki, pomidory i pokroić w kostkę.
Odsączyć kukurydzę. Wszystkie składniki połączyć, doprawić przyprawą z zupek i wymieszać.
Naleśniki na słono
Ciasto:
0,5 kg mąki
0,5l mleka
0,5l wody
2 jajka
szczypta soli
łyżka oleju
Całość razem zmiksować na lane ciasto, usmażyć.
Nadzienie:
200g szynki
100g żółtego sera
1 cebula
olej
opakowanie podsmażonej cebulki
Cebulę obrać, pokroić szynkę w kostkę i podsmażyć razem na oleju.
Zetrzeć ser na grubych oczkach i wymieszać z szynką.
Sos:
3 łyżki majonezu
3 łyżki ketchupu łagodnego
3 łyżki ketchupu pikantnego
Wymieszać na gładką masę.
Gotowe naleśniki nadziewać szynką z serem, podsmażyć na oleju,
polać sosem i posypać cebulką.
Koło Gospodyń Wiejskich Lubiszyn
- Jarzębinki
Ciasto Balowe
Biszkopt:
6 jajek
250g mąki
250g cukru
½ łyżeczki proszku do pieczenia
Białka oddzielić od żółtek – ubić na
sztywna pianę. Dodać cukier i pojedynczo żółtka – cały czas ubijając. Wsypać
mąkę i proszek do pieczenia, zmniejszyć
obroty i wymieszać.
Piec przez 35 minut w temperaturze 180°C.
Krem:
2 serki homogenizowane waniliowe 180g
kostka masła
120g cukru pudru
250g mleka w proszku
Masło utrzeć z cukrem, dołożyć serek i mleko, całość wymieszać na
gładką masę.
Dodatkowo:
herbatniki (duże opakowanie) x 1,5
gotowa masa krówkowa
1 pomarańcza
0,5l śmietany 36%
2 łyżki cukru pudru
fix do bitej śmietany
Biszkopt przekroić na pół (wzdłuż), skropić sokiem z pomarańcza.
Posmarować białą masą, ułożyć herbatniki, posmarować masą krówkową, ułożyć herbatniki, posmarować resztą białej masy. Przykryć 2 połówką ciasta. Śmietanę utrzeć z cukrem pudrem, dołożyć fix i wyłożyć
na wierzch ciasta.
ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!
24
Przepisy
wieści
Żurek Jaśki
Składniki:
1,5l- wywar z kości i warzyw
0,12kg (2 paczki) - żurek w proszku
0,40kg- pieczarki świeże
0,20kg- kiełbasa śląska
0,20kg- boczek wędzony
0,25kg- cebula
0,15l- śmietana
5 sztuk- jaja
czosnek świeży, sól, pieprz, majeranek
Wykonanie:
Do gotującego się wywaru dodajemy pokrojone w plastry surowe pieczarki oraz zmiażdżony czosnek. Pokrojoną kiełbasę, boczek, oraz cebulę przesmażamy i dodajemy do wywaru. Gotujemy wszystko razem
ok. 0,5 godziny. Do żurku w proszku dodajemy niewielką ilość zimnej
wody- ok. 0,5 l, dokładnie mieszamy i łączymy z zupą. Na koniec dodajemy śmietanę i doprawiamy do smaku. Podajemy z jajkami ugotowanymi na twardo.
Koło Gospodyń Wiejskich Lubno
Pierogi ruskie
Ciasto:
1 kg mąki
1 jajko
3-4 szklanki wody
Sernik Wiesi
Ciasto:
2 szklanki mąki
łyżeczka proszku do pieczenia
4 łyżki cukru
¾ kostki margaryny
2 żółtka
Masa serowa:
1 kg sera
6 jajek
2 budynie śmietankowe lub waniliowe
1 szklanka cukru
2 szklanki mleka
¾ szklanki oleju
Wykonanie:
Z podanych składników zagnieść ciasto, włożyć do
lodówki na 30 min. Po tym czasie wyłożyć ciasto
na blachę.
Utrzeć żółtka z cukrem, dodać ser, potem dodać
wymieszany budyń z mlekiem. Dolać olej, ubić
białka i dodać do ciasta mieszając drewnianą
łyżką. Piec w piekarniku ok. 1 godz. w 170 °C.
Po wystudzeniu polać polewą czekoladową.
Farsz:
0,5 kg ziemniaków ugotowanych
2 kostki sera klinik
1 jajko
1 cebulka
olej, pieprz, sól
Wykonanie:
Z podanych składników wyrobić ciasto - wody dolewamy do uzyskania jednolitej masy, żeby nie była za rzadka. Wyrabiamy ciasto,
wałkujemy i wycinamy krążki.
Ziemniaki przecieramy przez praskę, dodajemy skręcony ser, jajko,
usmażoną cebulkę, sól pieprz, wyrabiamy i nadziewamy ciasto.
Do gotującego wrzątku, osolonego z olejem wrzucamy pierogi,
chwilę gotujemy a potem hartujemy w zimnej wodzie. Wykładamy na talerz.
ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!
25
OSOBOWOŚCI
nr 2 / 2016
LUBISZYŃSKIE MUZEUM
II WOJNY ŚWIATOWEJ
Jan Lewek - Przewodniczący Stowarzyszenia Prawda, założyciel Muzeum w Lubiszynie.
Zbiory muzeum udostępnia
szerokiej publiczności nie tylko stacjonarnie, ale także przewożąc eksponaty na uroczystości gminne, szkolne i inne.
Jest zapraszany na wiele spotkań
pasjonatów historii także poza
Gminą Lubiszyn, gdzie zawsze
prezentuje eksponaty muzealne
w pełnym umundurowaniu.
Z inicjatywy emerytowanego żołnierza zawodowego, kolekcjonera i miłośnika historii – Pana Jana Lewka w 2013r. powstało
w Lubiszynie Muzeum II Wojny Światowej. Muzeum zarejestrowane jest w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W tutejszym muzeum możemy podziwiać eksponaty związane
z II Wojną Światowa, takie jak: umundurowania Armii Niemieckiej, Armii Radzieckiej, I i II Armii Wojska Polskiego, Polskich
Sił Zbrojnych na zachodzie, wyposażenie żołnierskie, uzbrojenie
(broń palna, broń biała, bagnety, kordziki, odznaczenia, medale),
oraz inne eksponaty związane z wojskiem. Mimo niedługiego
okresu działania tutejsze muzeum posiada duże zasługi w przekazywaniu historii wśród społeczeństwa – nie tylko w Gminie, ale
również w województwie i poza jego granicami. Muzeum uczestniczy w sesjach wyjazdowych. W tym roku brało udział w obcho-
26
dach 71 rocznicy wkopania pierwszego słupa granicznego w Czelinie, po raz drugi w obchodach forsowania Odry w Gozdowicach.
Brało również udział w uroczystościach obchodzonych w Zespole Szkół w Trzcińsku-Zdroju, Cedyni oraz w szkole w Moryniu.
Lubiszyńskie Muzeum zostało nagrodzone dyplomami uznania.
Wielokrotnie otrzymało również podziękowania za szerzenie historii. Zebrane w Muzeum eksponaty stanowią własność Pana Jana
Lewka. Stowarzyszenie „PRAWDA”, którego Prezesem jest Pan Jan
Lewek liczy obecnie 19 członków, zrzesza miłośników kolekcjonerstwa i historii z różnych stron Polski. Zadaniem Stowarzyszenia jest poszukiwanie za pomocą detektorów małej częstotliwości
pobojowisk oraz miejsc stacjonowania wojsk biorących udział
w II Wojnie Światowej. Znalezione eksponaty wystawiane są
w tutejszym muzeum. Członkowie Stowarzyszenia czynnie biorą
udział w zlotach i pokazach militarnych.
Zapraszamy
do zwiedzania
!
biszynie
Światowej w Lu
ny
oj
W
II
m
eu
Muz
33 Lubiszyn
ul. Polna 6, 66-4 [email protected]
bi
lu
e-mail: muzeum cały rok
z
ze
pr
czynne
uzgodnieniu
po wcześniejszym 705 139
telefon – 724 10:00 – 16:00
bo
so ta w godz.
. 10:00 – 17:00
niedziela w godz
owolne datki
ewentualne, dobr m.
Wstęp wolny –
ania muzeu
na koszty utrzym
Miejscowości
CUDZE CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE
Ściechówek
Ściechówek (nim. Klein Fahlenwerder) – niewielka wieś sołecka położona w kierunku północnym od Ściechowa
przy drodze wojewódzkiej nr 11134 Ściechów – Jastrzębiec.
Na obszarze dzisiejszej wsi w początkach XVIII wieku znajdowała się śródleśna polana na której krzyżowały się drogi z Karska i Myśliborza. Miejscowość
została założona w 1767 roku na miejscu dawnej huty szkła. W części północnej
od huty istniała również smolarnia. Na początku XIX wieku osadę zamieszkiwało
16 kolonistów , którzy uprawiali niewielkie działki. W 1850 roku ilość kolonistów zwiększyła się do 29, a grunty zajmowane przez nich wzrosły do 62 hektarów. Większą ich część zajmowały łąki (68%) , pozostałe (32%) stanowiły grunty
uprawne. W 1809 roku wieś składała się z 16 domostw , w 1853 było ich już 81.
Do XIX wieku miejscowość należała do urzędu w Karsku. Do 1929 roku stanowiła
gminę jednostkową , następnie została przekształcona w przysiółek w gminie Ściechów. Po wojnie stanowiła samodzielną wieś sołecką. Przez rok od zakończenia
wojny nosiła nazwę Piaszczyny , zapewne z uwagi na piaszczysty grunt na którym jest położona. Wieś nigdy nie należała do zamożnych , od początku istnienia
mieszkańcy uprawiali niezbyt żyzne gleby lub hodowali bydło. Wielu mieszkańców utrzymywało się z pracy najemnej. W okresie międzywojennym funkcjonowało kilka zakładów rzemieślniczych o lokalnym zasięgu; dekarz, zdun, młynarz,
handlarz materiałami kolonialnymi i bydłem, funkcjonowała również gospoda.
Przed wojną Ściechówek należał do parafii protestanckiej w Ściechowie. Po wojnie
wieś przyłączono do parafii rzymsko – katolickiej w Trzcinnej ,a od 1957 roku ponownie do parafii w Ściechowie. Liczba ludności w 1809 roku wynosiła 117 mieszkańców, w 1919 r. – 266, w 1925 r.- 303. Największą liczebność wieś osiągnęła
w 1949 r.- 400 mieszkańców. W roku 1970 było ich 304, w 1988 -220. Obecnie
wieś zamieszkuje 217 stałych mieszkańców oraz 13 zameldowanych czasowo.
Opr. Jan Byczkiewicz
na podst. Słownika Gorzowskiego J. Zysnarskiego
27
Wydawca: Urząd Gminy Lubiszyn • Plac Jedności Robotniczej 1 • 66-433 Lubiszyn
Redaktor Naczelny: Magdalena Marmurowicz
Współredagujący: pracownicy Urzędu oraz nauczyciele i mieszkańcy Gminy Lubiszyn
Druk: Drukarnia SONAR Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 72 50 335
e-mail: [email protected]; www.sonar.pl

Podobne dokumenty