Instrukcja pist. Prodigy II

Transkrypt

Instrukcja pist. Prodigy II
Rêczny pistolet proszkowy
Prodigyr II generacji
Instrukcja obs³ugi P/N 7146471A02
− Polish −
Wydanie 12/07
Ten dokument jest dostêpny na stronie internetowej http://emanuals.nordson.com/finishing
C
FM
APPROVED
US
NORDSON CORPORATION • AMHERST, OHIO • USA
Spis treœci
Bezpieczeñstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wykwalifikowany personel . . . . . . . . . . . . . . . .
Przeznaczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przepisy i dopuszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeñstwo obs³ugi . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpieczeñstwo po¿arowe . . . . . . . . . . . . . . .
Uziemienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Substancje agresywne chemicznie . . . . . . . .
Postêpowanie w razie awarii . . . . . . . . . . . . . .
Usuwanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cechy u¿ytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JakoϾ powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrona przeciwwybuchowa . . . . . . . . . . . . .
Instalacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kable i wê¿e powietrza rozpryskuj¹cego . . .
Ustalenie odpowiedniej d³ugoœci wê¿y . . . . .
Zwijanie wê¿y proszkowych . . . . . . . . . . . . . . .
Instalowanie wê¿y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przy³¹cze na pistolecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pod³¹czenie pompy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specjalne warunki ATEX, gwarantuj¹ce
bezpieczn¹ eksploatacjê . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obs³uga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Charakterystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wskaˇnik GUN ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spust sterownika naniesienia . . . . . . . . . . . . .
Konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozmontowanie i czyszczenie dyszy . . . . . . .
Rozwi¹zywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
11
Skontaktuj siê z nami
Firma Nordson Corporation oczekuje na komentarze i zapytania o
informacje dotycz¹ce naszych produktów. Ogólne informacje o firmie
Nordson mo¿na znaleˇæ w Internecie pod adresem:
http://www.nordson.com.
Numer zamówienia
P/N = Numer zamówienia dla wyrobów firmy Nordson
Testy rezystancji i ci¹g³oœci obwodu . . . . . .
Test rezystancji zespo³u
powielacza i rezystora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test rezystancji miêdzy koñcem
kabla sygna³owego i nurnikiem
sprê¿yny adaptera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test rezystancji przy u¿yciu opcjonalnej
wtyczki zwieraj¹cej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test rezystancji rezystora . . . . . . . . . . . . . . . . .
Testy ci¹g³oœci kabla sygna³owego . . . . . . . .
Test ci¹g³oœci prze³¹cznika spustu . . . . . . . .
Naprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana dyszy i wê¿a proszkowego . . . . . . .
Wymiana kabla sygna³owego . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rezystora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wyjmowanie rezystora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ rezystora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana powielacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demonta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monta¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czêœci zamienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rêczny pistolet proszkowy
Prodigy II generacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zestawy serwisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wê¿e powietrzne i proszkowe . . . . . . . . . . . . .
Dysze sto¿kowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podzespo³y dysz sto¿kowych . . . . . . . . . . . . .
Dysze p³askie, krzy¿owe i punktowe . . . . . . .
Podzespo³y dysz p³askich,
krzy¿owych i punktowych . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
14
15
15
15
17
17
17
18
18
18
19
19
21
21
21
22
22
23
24
Uwaga
Jest to publikacja firmy Nordson Corporation, chroniona prawami
autorskimi. Ochron¹ prawn¹ objêto w roku 2004.
adnaczêœæniniejszegodokumentunie mo¿e byæ kopiowana,
powielana ani t³umaczona na inny jêzyk bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy NordsonCorporation. Informacjezawartew tej publikacji mog¹
podlegaæ zmianom bez powiadamiania.
Znaki towarowe
Prodigy, HDLV, Nordson oraz logo Nordson logo s¹ zastrze¿onymi
znakami towarowymi firmy Nordson Corporation.
Viton jest zastrze¿onym znakiem towarowym firmy DuPont Dow
Elastomers. L.L.C.
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Introduction
O-1
Nordson International
http://www.nordson.com/Directory
Country
Phone
Fax
Austria
43-1-707 5521
43-1-707 5517
Belgium
31-13-511 8700
31-13-511 3995
Czech Republic
4205-4159 2411
4205-4124 4971
Denmark
Hot Melt
45-43-66 0123
45-43-64 1101
Finishing
45-43-200 300
45-43-430 359
Finland
358-9-530 8080
358-9-530 80850
France
33-1-6412 1400
33-1-6412 1401
Erkrath
49-211-92050
49-211-254 658
Lüneburg
49-4131-8940
49-4131-894 149
Nordson UV
49-211-9205528
49-211-9252148
EFD
49-6238 920972
49-6238 920973
Italy
39-02-904 691
39-02-9078 2485
Netherlands
31-13-511 8700
31-13-511 3995
47-23 03 6160
47-23 68 3636
Poland
48-22-836 4495
48-22-836 7042
Portugal
351-22-961 9400
351-22-961 9409
Russia
7-812-718 62 63
7-812-718 62 63
Slovak Republic
4205-4159 2411
4205-4124 4971
Spain
34-96-313 2090
34-96-313 2244
Sweden
46-40−680 1700
46-40-932 882
Switzerland
41-61-411 3838
41-61-411 3818
Hot Melt
44-1844-26 4500
44-1844-21 5358
Finishing
44-161-495 4200
44-161-428 6716
Nordson UV
44-1753-558 000
44-1753-558 100
49-211-92050
49-211-254 658
Europe
Germany
Norway
United
Kingdom
Hot Melt
Distributors in Eastern & Southern Europe
DED, Germany
E 2007 Nordson Corporation
All rights reserved
NI_EN_M-0307
O-2
Introduction
Outside Europe / Hors d’Europe / Fuera de Europa
S For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson
offices below for detailed information.
S Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre
pays, veuillez contacter l’un de bureaux ci-dessous.
S Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor
diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo.
Contact Nordson
Phone
Fax
DED, Germany
49-211-92050
49-211-254 658
Pacific South Division,
USA
1-440-685-4797
−
Japan
81-3-5762 2700
81-3-5762 2701
Canada
1-905-475 6730
1-905-475 8821
Hot Melt
1-770-497 3400
1-770-497 3500
Finishing
1-880-433 9319
1-888-229 4580
Nordson UV
1-440-985 4592
1-440-985 4593
Africa / Middle East
Asia / Australia / Latin America
Japan
North America
USA
NI_EN_M−0307
E 2007 Nordson Corporation
All rights reserved
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
1
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Bezpieczeñstwo
Przeczytaj i stosuj instrukcje bezpieczeñstwa.
Odpowiednie ostrze¿enia, uwagi i instrukcje dotycz¹ce
czynnoci i urz¹dzeñ, je¿eli s¹ potrzebne, zawarte s¹ w
dokumentacji tych urz¹dzeñ.
Przepisy i dopuszczenia
Upewnij siê, ¿e ca³a dokumentacja urz¹dzeñ, w³¹czaj¹c
tê instrukcjê, jest dostêpna dla personelu
obs³uguj¹cego i serwisuj¹cego urz¹dzenia.
Upewnij siê, ¿e wszystkie urz¹dzenia s¹ przeznaczone i
dopuszczone do u¿ycia w warunkach, w których maj¹
pracowaæ. Wszystkie obowi¹zuj¹ce dopuszczenia dla
urz¹dzeñ firmy Nordson bed¹ niewa¿ne, je¿eli nie bêd¹
przestrzegane instrukcje dotycz¹ce instalacji, obs³ugi i
serwisowania.
Wykwalifikowany personel
Wszystkie fazy instalacji urz¹dzeñ musz¹ byæ zgodne z
obowi¹zuj¹cymi przepisami pañstwowymi i lokalnymi.
W³aciciel urz¹dzeñ jest odpowiedzialny za to, by
urz¹dzenia firmy Nordson by³y zainstalowane,
obs³ugiwane i serwisowane przez wykwalifikowany
personel. Jako wykwalifikowany personel uwa¿a siê
zatrudnionych lub wynajêtych pracowników, którzy
zostali przeszkoleni do bezpiecznego wykonywania
przeznaczonych im zadañ. Zostali oni zapoznani ze
wszystkimi istotnymi zasadami bezpieczeñstwa i
przepisami oraz s¹ fizycznie zdolni do przeprowadzenia
powierzonych zadañ.
Bezpieczeñstwo obs³ugi
Aby unikn¹æ obra¿eñ, przestrzegaj nastepuj¹cych
instrukcji.
S
S
Przeznaczenie
U¿ycie urz¹dzen firmy Nordson w sposób inny, ni¿
opisany w do³¹czonej dokumentacji mo¿e spowodowaæ
obra¿enia personelu lub uszkodzenie sprzêtu.
S
Przyk³ady niew³aciwego u¿ycia urz¹dzeñ obejmuj¹
S
S
S
S
S
S
u¿ycie nieodpowiednich materia³ów
S
dokonanie modyfikacji bez upowa¿nienia
usuniêcie lub ominiêcie zabezpieczeñ lub blokad
u¿ycie niew³aciwych lub uszkodzonych czêci
u¿ycie niezatwierdzonego wyposa¿enia
pomocniczego
S
u¿ywanie urz¹dzeñ przekraczaj¹cych dopuszczalne
obci¹¿enia
S
E 2007 Nordson Corporation
Nie obs³uguj urz¹dzeñ, je¿eli nie masz kwalifkacji.
Nie obs³uguj urz¹dzeñ, je¿eli nie stwierdzisz, ¿e
zabezpieczenia, drzwi i os³ony s¹ nienaruszone, a
automatyczne blokady dzia³aj¹ prawid³owo. Nie
omijaj i nie wy³¹czaj ¿adnych urz¹dzeñ
zabezpieczaj¹cych.
Nie zbli¿aj siê do ruchomych elementów. Przed
ustawianiem lub serwisowaniem ruchomych
urz¹dzeñ od³¹cz zasilanie i zaczekaj, a¿ urz¹dzenie
ca³kowicie zatrzyma siê. Zablokuj zasilanie i
zabezpiecz urz¹dzenie, aby nie dopuciæ do
niespodziewanego uruchomienia.
Usuñ cinienie hudrauliczne i pneumatyczne
(rozprê¿ uk³ad) przed ustawianiem lub
serwisowaniem systemów i komponentów
pracuj¹cych pod cinieniem. Wy³¹cz, zablokuj i
oznacz wy³¹czniki przed serwisowaniem urz¹dzeñ
elektrycznych.
Zaopatrz siê w instrukcje dotycz¹ce
bezpieczeñstwa stosowanych materia³ów i
przeczytaj je. Przestrzegaj zaleceñ producenta
odnonie bezpiecznego obchodzenia siê i u¿ywania
materia³ów, i stosuj zalecany sprzêt ochronny.
Aby unikn¹æ obra¿eñ, pamiêtaj o mniej oczywistych
niebezpieczeñstwach w miejscu pracy, które nie
mog¹ byæ ca³kowicie wyeliminowane, takich jak
gor¹ce powierzchnie, ostre krawêdzie, obwody
elektryczne pod napiêciem i ruchome czêci,
których nie mo¿na zamkn¹æ ani inaczej os³oniæ.
P/N 7146471A02
2 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Bezpieczeñstwo po¿arowe
S
Aby unikn¹æ po¿aru lub eksplozji przestrzegaj
nastêpuj¹cych instrukcji.
S
S
S
S
S
S
Nie pal tytoniu, nie spawaj, nie szlifuj i nie u¿ywaj
otwartego ognia tam, gdzie s¹ sk³adowane lub
u¿ywane materia³y ³atwopalne.
Zapewnij odpowiedni¹ wentylacjê, aby unikn¹æ
koncentracji lotnych materia³ów i oparów. Postêpuj
wed³ug lokalnych przepisów i instrukcji zawartych w
kartach charakterystyki substancji chemicznych.
Nie wy³¹czaj uk³adów elektrycznych pod napiêciem
podczas pracy z materia³ami ³atwopalnymi.
Wczeniej od³¹cz zasilanie, aby unikn¹æ iskrzenia.
S
Sprawdˇ, gdzie znajduj¹ siê awaryjne wy³¹czniki,
zawory odcinaj¹ce i ganice. Je¿eli wybuchnie
po¿ar w kabinie natryskowej, natychmiast wy³¹cz
natrysk i wentylacjê.
Przeprowadzaj czyszczenie, obs³ugê, testowanie i
naprawê urz¹dzeñ zgodnie z instrukcjami
zamieszczonymi w dokumentacji.
U¿ywaj tylko czêci zamiennych przeznaczonych do
stosowania w oryginalnych urz¹dzeniach.
Skontaktuj siê z przedstawicielem firmy Nordson w
sprawie informacji o czêciach zamiennych i porad.
Uziemienie
OSTRZEENIE: U¿ywanie niesprawnych
urz¹dzeñ elektrostatycznych jest
niebezpieczne i mo¿e spowodowaæ
miertelne pora¿enie, po¿ar lub eksplozjê.
Sprawdzanie rezystancji powinno byæ
czêci¹ programu okresowej obs³ugi. W
przypadku wyst¹pienia nawet lekkiego
przebicia elektrycznego lub wyst¹pienia
iskrzenia albo wy³adowania, nale¿y
natychmiast wy³¹czyæ wszystkie urz¹dzenia
elektryczne i elektrostatyczne. Nie wolno
ponownie w³¹czaæ urz¹dzeñ, dopóki
problem nie zostanie rozpoznany i usuniêty.
Wszystkie prace prowadzone wewn¹trz kabiny
natryskowej lub w odleg³oci 1 m (3 stopy) od otworów
kabiny s¹ uwa¿ane za prace w strefie niebezpiecznej
klasy 2, kategorii 1 lub 2 i musz¹ spe³niaæ normy
NFPA 33, NFPA 70 (NEC artyku³y 500, 502 i 516) oraz
NFPA 77.
S
S
S
S
Wyposa¿enie, które ma byæ uziemione obejmuje,
miêdzy innymi, pod³ogê obszaru natrysku,
platformy operatorów, zbiorniki, mocowania
fotokomórek i dysze odmuchuj¹ce. Personel
pracuj¹cy w obszarze natrysku musi byæ uziemiony.
Istnieje mo¿liwoæ wyst¹pienia potencja³u
zap³onowego z naelektryzowanego cia³a cz³owieka.
Pracownik stoj¹cy na pomalowanej powierzchni,
np. platformie operatora, lub nosz¹cy
nieprzewodz¹ce buty, jest nieuziemiony. Personel
musi nosiæ buty z przewodz¹cymi podeszwami lub
u¿ywaæ tamy uziemiaj¹cej, aby zapewniæ
po³¹czenie z ziemi¹ przy pracy z urz¹dzeniami
elektrostatycznymi lub w ich pobli¿u.
Operatorzy musz¹ utrzymywaæ kontakt skóry z
rêkojeci¹ pomiêdzy rêk¹ i rekojeci¹ pistoletu, aby
unikn¹æ pora¿enia przy pracy z rêcznymi
elektrostatycznymi pistoletami natryskowymi.
Je¿eli musz¹ byæ u¿ywane rêkawice, nale¿y wyci¹æ
otwór na d³oñ lub palce, u¿ywaæ rêkawic
elektrycznie przewodz¹cych albo zak³adaæ
uziemiaj¹c¹ tamê po³¹czon¹ z rekojeci¹ pistoletu
lub innym uziemionym obiektem.
Od³¹cz zasilanie elektryczne i uziem elektrody
pistoletów przed przyst¹pieniem do ustawiania lub
czyszczenia proszkowych pistoletów natryskowych.
Po zakoñczeniu serwisowania urz¹dzeñ pod³¹cz
wszystkie od³¹czone urz¹dzenia, kable uziemiaj¹ce
i przewody.
Substancje agresywne chemicznie
Je¿eli urz¹dzenia mog¹ mieæ kontakt z substancjami
agresywnymi, wówczas u¿ytkownik jest odpowiedzialny
za podjêcie odpowiednich œrodków ostro¿noœci, które
zabezpiecz¹ urz¹dzenie przed ich dzia³aniem oraz za to,
¿e fabryczne zabezpieczenia wbudowane w urz¹dzenie
nie bêd¹ zagro¿one dzia³aniem takich substancji.
Substancje agresywne chemicznie: na przyk³ad
kwasy lub gazy, powoduj¹ce korozjê metalu,
rozpuszczalniki dzia³aj¹ce na tworzywa sztuczne.
Odpowiednie œrodki ostro¿noœci: regularna kontrola
w ramach przegl¹dów okresowych lub ustalenie na
podstawie karty charakterystyki materia³u, ¿e jest on
odporny na okreœlone substancje chemiczne.
W razie w¹tpliwoœci, czy element mo¿e mieæ kontakt ze
szczególnie agresywnymi substancjami, nale¿y
kontaktowaæ siê z firm¹ Nordson.
W obszarach natrysku wszystkie przedmioty
przewodz¹ce pr¹d musz¹ byæ elektrycznie
po³¹czone z ziemi¹ przy rezystancji nie wiekszej ni¿
1 megaom, mierzonej przyrz¹dem przyk³adaj¹cym
do mierzonego obwodu napiêcie przynajmniej
500 V.
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Postêpowanie w razie awarii
Usuwanie
Je¿eli system lub jakiekolwiek urz¹dzenie w systemie
nie dzia³a prawid³owo, wy³¹cz natychmiast system i
wykonaj nastêpuj¹ce kroki:
Usuñ materia³y i wyposa¿enie zu¿yte podczas pracy i
serwisowania, zgodnie z lokalnymi przepisami.
S
S
3
Od³¹cz i zablokuj zasilanie elektryczne. Zamknij
pneumatyczne zawory odcinaj¹ce i rozprê¿
cinienie.
Rozpoznaj przyczynê awarii i usuñ j¹ przed
ponownym w³¹czeniem urz¹dzeñ.
Opis
W rêcznym pistolecie proszkowym Prodigy
zastosowano specjalnie opracowane dysze sto¿kowe i
p³askie do atomizacji, kszta³towania strugi i rozpylania
proszku (w fazie gêstej dense–phase)
pompowanego przez pompy Nordson HDLVr (ang.:
High-Density powder, Low-Velocity air).
Cechy u¿ytkowe
S 8-mm elastyczna rurka, s³u¿¹ca do pompowania
proszku.
S
S
S
S
S
Obwód wysokiego napiêcia odseparowany od
kana³u proszkowego.
Specjalny spust sterownika naniesienia do
prze³¹czania miêdzy programowan¹ ma³a i du¿a
prêdkoœci¹ przep³ywu powietrza rozpryskuj¹cego,
oraz przep³ywem pompuj¹cym.
Dostarczany z dysz¹ sto¿kow¹ 70_ oraz z dysz¹
p³ask¹ dwuszczelinow¹. Dostêpne s¹ dodatkowe
dysze sto¿kowe, p³askie, krzy¿owe, punktowe.
£atwy w u¿yciu sterownik z wyœwietlaczem
ciek³okrystalicznym.
10 charakterystyk malowania, które mo¿na
samodzielnie programowaæ.
1
2
3
4
5
6
9
7
Rysunek 1
Rêczny pistolet proszkowy Prodigy
1. Korpus pistoletu
2. Adapter
3. Dysza sto¿kowa
Uwaga:
8
4. Elektroda dyszy
5. Spust sterownika naniesienia
6. Spust pistoletu
7. Elastyczny w¹¿ proszkowy (8 mm)
8. Kabel sygna³owy
9. Z³¹czka powietrza rozpryskuj¹cego
(6 mm)
W¹¿ proszkowy ani w¹¿ powietrzny nie s¹ dostarczane z pistoletem. S¹ do³¹czane do systemów
pistoletów rêcznych.
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
4 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Opis
(cd.)
5
6
8
9
4
7
3
2
1
20
18
10
19
17
16
15
14
11
12
13
17
13
P RODIGY
NORDSON CORPORATION
SIRA05ATEX5212X
1180
Rysunek 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
II 2D
Przekrój pistoletu proszkowego
Elektroda dyszy*
Pierœcieñ wokó³ elektrody*
Adapter wê¿a proszkowego
Tuleja
Rezystor
Uchwyt rezystora
Przewodz¹ca podk³adka dystansowa
Uwaga:
EEx 2mJ
8.
9.
10.
11.
Powielacz napiêcia
Ko³ek uziemiaj¹cy
Po³¹czenie kabla z powielaczem
6-mm z³¹czka wê¿a powietrznego
(powietrze rozpryskuj¹ce)
12. Kabel sygna³owy
13. 8-mm elastyczny w¹¿ proszkowy
14. Przyciski
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Spust pistoletu
Spust sterownika naniesienia
Blokada
Nakrêtka zaciskowa
Tuleja z gwintem*
Dysza*
Czêœci oznaczone gwiazdk¹ (*) s¹ sk³adnikami zespo³u dyszy. Wê¿e proszkowe i powietrzne s¹ do³¹czane
do systemów pistoletów rêcznych.
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
5
Dane techniczne
Dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia.
Parametry elektryczne
Maksymalne napiêcie elektrody:
95 kV ± 10%
Maksymalny pr¹d elektrody:
100 μA ± 10%
Parametry ciœnienia i prêdkoœci przep³ywu powietrza
Minimalne ciœnienie powietrza:
4 bar (60 psi)
Maksymalne ciœnienie powietrza:
6,9 bar (100 psi)
Powietrze rozpryskuj¹ce
5,9 bar (85 psi), 6–57 l/min (0,2–2,0 scfm)
Parametry temperatury
Maksymalna temperatura otoczenia
40 _C (104_F)
JakoϾ powietrza
Ochrona przeciwwybuchowa
Proszkowe systemy natryskowe wymagaj¹ dostarczania
czystego, suchego i wolnego od oleju powietrza.
Powietrze wilgotne lub zanieczyszczone olejem mo¿e
spowodowaæ, ¿e proszek zatka pompê, wê¿e lub
pistolet.
Aplikator jest dopuszczony do u¿ycia w œrodowisku
zagro¿onym eksplozj¹: klasa II, dzia³ I, grupa Fi G,
strefa21 lub strefa 22.
Nale¿y u¿yæ 3- mikronowych filtrów/separatorów z
automatycznym drenem oraz z osuszaczami powietrza z
czynnikiem ch³odz¹cym lub z ¿elem krzemionkowym,
zdolnych obni¿yæ punkt rosy do temperatury 3,4_C
(38 _F) lub ni¿szej przy ciœnieniu 6,9 bar (100 psi).
Instalacja
OSTRZEENIE: Czynnoœci opisane poni¿ej
mog¹ byæ wykonywane jedynie przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje.
Nale¿y stosowaæ siê do zasad bezpiecznego
u¿ytkowania zawartych w tej instrukcji
obs³ugi i w innej dokumentacji.
Kable i wê¿e powietrza
rozpryskuj¹cego
Zobacz rysunek 2.
1. Pod³¹cz kabel sygna³owy (12) do gniazda
sterownika pistoletu oznaczonego GUN i dokrêæ
nakrêtkê mocuj¹c¹.
UWAGA: Na stronie 21 mo¿na znaleˇæ informacje o
przed³u¿aczach 4− i 6-metrowych. Nie u¿ywaæ
wiêcej ni¿ dwóch przed³u¿aczy.
E 2007 Nordson Corporation
OSTRZEENIE: Prace instalacyjne na
terenie Europy musz¹ byæ wykonane przez
odpowiednio przeszkolony personel zgodnie
z odpowiednimi zasadami. EN60079-14
UWAGA: Wê¿e proszkowe oraz wê¿e powietrza
rozpryskuj¹cego s¹ dostarczane w komplecie z
systemami pistoletów proszkowych, mo¿na je tak¿e
zamówiæ oddzielnie. Na stronie 21 podano numery
katalogowe wê¿y.
2. Pod³¹cz 6-mm w¹¿ powietrza rozpryskuj¹cego z
odpowiedniego z³¹cza wylotowego na obudowie
sterownika pompy do przy³¹cza przewodu (11) w
rêkojeœci pistoletu.
P/N 7146471A02
6 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Ustalenie odpowiedniej d³ugoœci wê¿y
W celu uzyskania maksymalnego przep³ywu proszku,
d³ugoœæ wê¿a ss¹cego i wê¿a proszkowego musi
mieœciæ siê w podanych przedzia³ach.
S
S
S
W¹¿ ss¹cy powinien byæ w miarê mo¿liwoœci jak
najkrótszy.
W¹¿ proszkowy powinien mieæ d³ugoœæ zbli¿on¹ do
20 metrów (65,5 stóp). Krótsze odcinki zwiêkszaj¹
prawdopodobieñstwo wystêpowania gwa³townych
uderzeñ proszku.
W¹¿ proszkowy nale¿y poprowadziæ na pod³odze,
zw³aszcza jeœli jego d³ugoœæ musi przekroczyæ 20
metrów (65,5 stóp). Pompa mo¿e pompowaæ
proszek przez d³u¿sze wê¿e, ale prêdkoœæ
pompowania bêdzie zmniejszona.
W¹¿ ss¹cy:
1–3 m (3,5–12 stóp)
od koñca do koñca wê¿a
W¹¿ proszkowy:
9–23 m (30–75 stóp)
od koñca do koñca wê¿a
Zalecana d³ugoœæ:
20 m (65,5 stóp)
Rysunek 3
Ustalenie d³ugoœci wê¿a pompuj¹cego proszek
Zwijanie wê¿y proszkowych
S
System Prodigy mo¿e dostarczaæ jednostajny strumieñ
proszku, jeœli w¹¿ proszkowy jest zwiniêty zgodnie z
poni¿szymi wskazówkami.
S
S
Pêtle zwiniêtego wê¿a powinny mieæ œrednicê co
najmniej 1 metra (3,25 stopy).
DOBRZE
W miarê mo¿liwoœci liczba pêtli powinna byæ jak
najmniejsza.
W¹¿ powinien le¿eæ p³asko na pod³odze. Nie
mo¿na go zawieszaæ pionowo, gdy¿ po wy³¹czeniu
pistoletu proszek zgromadzi siê w dolnej czêœci
zwojów, co po w³¹czeniu spowoduje gwa³towny
wyrzut proszku.
LE
1 metr
Rysunek 4
Zwijanie wê¿y proszkowych
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Instalowanie wê¿y
UWAGA: W¹¿ proszkowy oraz w¹¿ ss¹cy o œrednicy
8-mm przyci¹æ do odpowiedniej d³ugoœci obcinaczem
do wê¿y. Obciête krawêdzie musz¹ byæ prostopad³e do
osi. Na stronie 21 mo¿na znaleˇæ informacjê o
obcinaczu do wê¿y.
Przy³¹cze na pistolecie
Zobacz rysunek 2.
7
4. Za³ó¿ nakrêtkê zaciskow¹ na koniec karbowanej
z³¹czki, nakrêæ nakrêtkê na korpus i dokrêæ j¹
palcami.
5. Wciœnij elastyczny w¹¿ proszkowy (4) na karbowan¹
koñcówkê adaptera.
6. Pod³¹cz w¹¿ ss¹cy w sposób opisany w instrukcji
obs³ugi pompy lub w instrukcji instalacji systemu
Color-on-Demand.
7. Opaskami kablowymi zepnij kabel sygna³owy, w¹¿
powietrza rozpryskuj¹cego i w¹¿ proszkowy.
1. Nakrêæ nakrêtkê (17) na koniec elastycznego wê¿a.
2. Wciœnij w¹¿ proszkowy do korpusu pistoletu, aby
wystawa³ kilka centymetrów przez otwór z przodu
pistoletu.
3. Wkrêæ nakrêtkê blokuj¹c¹.
4. Zamontuj adapter (3) na wê¿u proszkowym.
5. Ostro¿nie wci¹gnij w¹¿ do pistoletu proszkowego,
a¿ adapter zatrzyma siê na ko³nierzu wewn¹trz
pistoletu.
UWAGA: Adapter wê¿a ma dwa naprzeciwleg³e
naciêcia, które pasuj¹ wokó³ elektrody w pistolecie
proszkowym.
2
1
3
6. Zamontuj dyszê (20) na pistolecie proszkowym.
Pod³¹czenie pompy
4
1. Poprowadˇ w¹¿ proszkowy do odpowiedniej pompy
proszkowej, zwijaj¹c go w sposób pokazany na
stronie 6.
1. Zobacz rysunek 5. Wykrêæ tyln¹ (wylotow¹)
nakrêtkê zaciskow¹ (1) i wyjmij o-ring (2) z pompy.
2. Zamontuj o-ring (2) na adapterze wê¿a (3) w taki
sposób, aby opar³ siê o ko³nierz adaptera.
Rysunek 5
Po³¹czenie wê¿a elastycznego z pomp¹
1. Nakrêtka mocuj¹ca
w¹¿
2. O-ring
3. Karbowany adapter
wê¿a
4. Elastyczny w¹¿
3. Zamontuj koniec adaptera w pompie.
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
8 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Specjalne warunki ATEX, gwarantuj¹ce bezpieczn¹ eksploatacjê
Opisywany aplikator mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie ze
sterownikiem pistoletu rêcznego Prodigy.
Obs³uga
OSTRZEENIE: Opisywane urz¹dzenie
mo¿e stanowiæ ˇród³o zagro¿enia, jeœli nie
jest u¿ywane zgodnie z zasadami
okreœlonymi w niniejszej instrukcji.
Wskaˇnik GUN ON
Wskaˇnik LED na p³ytce sterowania zaœwieca siê, kiedy
spust pistoletu jest naciœniêty i jest generowane
wysokie napiêcie.
Wszystkie funkcje pistoletu s¹ konfigurowane i
nadzorowane przez sterownik pistoletu rêcznego.
Spust sterownika naniesienia
Charakterystyki
Charakterystyka jest grup¹ parametrów natrysku
proszku. W sterowniku pistoletu mo¿na zapisaæ 10
charakterystyk. Za ich pomoc¹ mo¿na zdefiniowaæ
optymalne ustawienia natrysku dla przedmiotów o
ró¿nych cechach.
Spust ten s³u¿y do prze³¹czania miêdzy ustawieniami
charakterystyk (tryb High) i ustawieniami trybu Low.
Mo¿na z niego korzystaæ w celu zmiany przep³ywu
powietrza rozpryskuj¹cego i proszku w razie zmiany
cechy przedmiotu. W trybie Low zaœwieca siê strza³ka
skierowana w dó³ (⇓) po prawej stronie ikony pistoletu.
UWAGA: Jeœli charakterystyka zostanie zmieniona
podczas natrysku w trybie Low, sterownik natychmiast
uruchomi tryb High, co wi¹¿e siê z natryskiem przy
u¿yciu ustawieñ nowej charakterystyki.
Konserwacja
OSTRZEENIE: Kontrola i konserwacja
opisywanego urz¹dzenia na terenie Europy
musz¹ byæ wykonane przez odpowiednio
przeszkolony personel zgodnie z
odpowiednimi zasadami. EN60079-17
Codziennie: Oczyœciæ zewnêtrzn¹ obudowê pistoletu
za pomoc¹ sprê¿onego powietrza o niskim ciœnieniu, a
nastêpnie wytrzeæ such¹ szmatk¹.
Co tydzieñ: Rêcznie wykonaæ przedmuch, wykrêciæ
nakrêtkê zaciskow¹, wyj¹æ dyszê i adapter wê¿a.
Sprawdziæ, czy adapter wê¿a i dysza nie s¹ uszkodzone.
Wymieniæ zu¿yte czêœci.
P/N 7146471A02
Sprawdziæ, czy karbowana z³¹czka wê¿a na pompie
oraz na zasobniku nie jest zu¿yta i wymieniæ w razie
potrzeby.
Okresowo: Sprawdziæ megaomomierzem rezystancjê
powielacza napiêcia oraz rezystora w sposób opisany w
rozdziale Testy rezystancji i ci¹g³oœci obwodu na
stronie 12. Wymieniæ te elementy, których parametry
nie s¹ zgodne ze specyfikacj¹.
W razie potrzeby: Rozmontowaæ dyszê i oczyœciæ jej
elementy sk³adowe. Wymieniæ zu¿yte czêœci.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w rozdziale
Rozmontowanie i czyszczenie dyszy na nastêpnej
stronie.
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Rozmontowanie i czyszczenie dyszy
9
Pierœcieñ elektrody z tulej¹
Wymagania: narzêdzie do dysz 1073682
1. Mocno chwyæ dyszê jedn¹ rêk¹. Wkrêæ narzêdzie
do dysz na gwintowan¹ tulejê a¿ do pierœcienia
elektrody.
Rysunek 8
Etap 2B rozmontowywania dyszy
(pokazano zespó³ nowego typu)
3. Wykrêæ narzêdzie z pierœcienia elektrody z tulej¹ i
przedmuchaj ca³oœæ sprê¿onym powietrzem.
Gwintowana tuleja
Narzêdzie
Pierœcieñ elektrody
Rysunek 6
Etap 1 rozmontowywania dyszy
(pokazano z nakrêtk¹)
2. Obróæ narzêdzie w prawo jednoczeœnie je
poci¹gaj¹c, a¿ pierœcieñ elektrody z tulej¹ wysun¹
siê z dyszy.
UWAGA: Kiedy elektroda znajdzie siê poza dysz¹,
trzeba zachowaæ ostro¿noœæ, aby jej nie zgubiæ. Dysza
dwuszczelinowa ma elektrodê przyklejon¹.
Rysunek 9
Etap 3 rozmontowywania dyszy
(pokazano zespó³ nowego typu)
4. W³ó¿ dyszê i nakrêtkê dyszy do myjki
ultradˇwiêkowej, aby usun¹æ osadzony proszek, a
nastêpnie przedmuchaj je sprê¿onym powietrzem.
W razie potrzeby wykrêæ nakrêtkê z dyszy,
przesuwaj¹c nakrêtkê do przodu, a nastêpnie
obracaj¹c j¹ w lewo.
Rysunek 7
Etap 2A rozmontowywania dyszy
E 2007 Nordson Corporation
UWAGA: Zobacz rysunek 11. Dysze starego typu maj¹
filtr w kszta³cie dysku (3) zamontowany na zewnêtrznej
stronie tulei (6), który jest utrzymywany pierœcieniem
elektrody (2). Dysze nowego typu maj¹ filtr sto¿kowy,
który jest zamontowany wewn¹trz przedniej czêœci tulei.
Filtr i wk³adka starego typu wychodz¹ z u¿ycia. Podczas
wymiany filtra w dyszy starego typu trzeba zamówiæ
now¹ tulejê. Nowe filtry s¹ pakowane po 10 sztuk.
P/N 7146471A02
10 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Rozmontowanie i czyszczenie dyszy
(cd.)
Pierœcieñ
elektrody
5. Przedmuchaj tulejê i filtr. Jeœli filtr jest zatkany
proszkiem, wyjmij go i za³ó¿ nowy filtr. Podczas
wyjmowania filtra nowego typu z tulei nale¿y
zachowaæ ostro¿noœæ, aby nie zadrapaæ
wewnêtrznej powierzchni tulei.
Krawêdˇ dyszy
Zobacz zdjêcie 10, gdzie pokazano monta¿ dyszy.
1. Sprawdˇ, czy pierœcieñ elektrony jest wkrêcony do
koñca tulei.
2. Wkrêæ narzêdzie na nagwintowan¹ koñcówkê tulei.
Rysunek 10
Monta¿ dyszy
3. Obróæ narzêdzie w lewo, aby zdj¹æ je z tulei.
Sprawdˇ dyszê. Pierœcieñ elektrody powinien
znajdowaæ siê oko³o 6 mm (1/4 cala) od krawêdzi
dyszy.
ELEMENTY SK£ADOWE DYSZY STAREGO TYPU
3
2
1
4
7
6
5
ELEMENTY SK£ADOWE DYSZY NOWEGO TYPU
6
1
Rysunek 11
4
3
8
7
5
Elementy sk³adowe dyszy
1. O-ring
2. Pierœcieñ elektrody
3. Filtr
Uwaga:
2
8
4. O-ring
5. O-ring
6. Gwintowana tuleja
7. Elektroda
8. Obudowa dyszy
Wszystkie elementy wewnêtrzne, z wyj¹tkiem elektrod, s¹ takie same we wszystkich dyszach. W dyszach
p³askich, krzy¿owych i punktowych elektroda jest przyklejona do obudowy dyszy ¿ywic¹ epoksydow¹ i nie
mo¿e byæ wymieniana oddzielnie.
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
11
Rozwi¹zywanie problemów
OSTRZEENIE: Czynnoœci opisane poni¿ej
mog¹ byæ wykonywane jedynie przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje.
Nale¿y stosowaæ siê do zasad bezpiecznego
u¿ytkowania zawartych w tej instrukcji
obs³ugi i w innej dokumentacji.
Problem
1.
2.
3.
4.
Niestabilny lub
niewystarczaj¹cy
przep³yw proszku
Nierówne
naniesienie
Utrata
przyczepnoœci,
niska wydajnoϾ
nak³adania
Brak wysokiego
napiêcia na
pistolecie
proszkowym
(wskaˇnik LED na
pistolecie nie
zaœwieca siê)
Podane procedury obejmuj¹ jedynie najczêœciej
spotykane problemy. Je¿eli problemu nie mo¿na
rozwi¹zaæ za pomoc¹ podanych informacji, nale¿y
skontaktowaæ siê z przedstawicielem firmy Nordson.
Mo¿liwa przyczyna
Dzia³ania naprawcze
Problem z pomp¹ proszkow¹
Zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi pompy,
gdzie zamieszczono informacje o
rozwi¹zywaniu problemów.
Zablokowany w¹¿ proszkowy
Przedmuchaæ silnym strumieniem
powietrza w celu oczyszczenia. W¹¿
ca³kowicie lub czêœciowo zablokowany
nale¿y wymieniæ.
Zatkana dysza
Rozmontowaæ i oczyœciæ dyszê.
Niewystarczaj¹cy przep³yw powietrza
rozpryskuj¹cego
Zwiêkszyæ przep³yw powietrza
rozpryskuj¹cego.
Zu¿yty w¹¿ proszkowy
Od³¹czyæ w¹¿ od pistoletu i sprawdziæ, czy
nie jest zu¿yty.
Niskie napiêcie elektrostatyczne
Zwiêkszyæ wartoœæ napiêcia
elektrostatycznego (ustawienie kV lub μA).
S³abo uziemione czêœci
Sprawdziæ, czy na ³añcuchu, na rolkach i
zawieszkach przedmiotów nie nawarstwi³
siê proszek. Rezystancja miêdzy
przedmiotami i uziemieniem nie mo¿e
przekroczyæ 1 megaom. Najlepsze wyniki
uzyskuje siê przy wartoœci 500 omów lub
mniej.
Z³e po³¹czenie miêdzy elementami
wysokonapiêciowymi w pistolecie
Wykonaæ procedurê Test rezystancji
zespo³u powielacza i rezystora, opisan¹ na
stronie12.
Usterka sterownika
Zapoznaæ siê z rozdzia³em Rozwi¹zywanie
problemów w instrukcji obs³ugi sterownika
pistoletu.
Uszkodzony kabel sygna³owy
Wykonaæ testy ci¹g³oœci kabla opisane na
stronie 14.
Kabel trzeba wymieniæ, jeœli zostanie
wykryta przerwa w obwodzie lub zwarcie.
Usterka sterownika
Zapoznaæ siê z rozdzia³em Rozwi¹zywanie
problemów w instrukcji obs³ugi sterownika
pistoletu.
5.
Brak wysokiego
napiêcia na
pistolecie
proszkowym
(wskaˇnik LED na
pistolecie œwieci siê)
Uszkodzony powielacz napiêcia lub
z³e po³¹czenia w obwodzie wysokiego
napiêcia wewn¹trz pistoletu.
Wykonaæ testy rezystancji opisane na
stronie12.
Sprawdziæ wszystkie po³¹czenia
wysokonapiêciowe.
6.
Brak wysokiego
napiêcia i proszek
nie jest rozpylany
Uszkodzony prze³¹cznik spustu lub
kabel sygna³owy
Wykonaæ testy ci¹g³oœci kabla
sygna³owego, opisane na stronie 14, oraz
testy prze³¹cznika spustu, opisane na
stronie 14.
Uszkodzona wi¹zka kabli ³¹cz¹cych
ze sterownikiem
Sprawdziæ kable miêdzy gniazdem GUN i
p³ytk¹ obwodu drukowanego.
Uszkodzona p³ytka obwodu
drukowanego w sterowniku
Sprawdziæ p³ytkê w sposób opisany w
instrukcji obs³ugi sterownika.
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
12 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Testy rezystancji i ci¹g³oœci obwodu
OSTRZEENIE: Wy³¹czyæ napiêcie
elektrostatyczne i uziemiæ elektrodê
pistoletu przed przyst¹pieniem do
wykonywania poni¿szych czynnoœci.
Zignorowanie tego ostrze¿enia grozi
powa¿nym pora¿eniem pr¹dem
elektrycznym.
Opisane testy s³u¿¹ do ustalenia przyczyn problemów z
powielaczem napiêcia lub rezystorem, z kablem
sygna³owym i z prze³¹cznikiem spustu.
Test rezystancji zespo³u powielacza i
rezystora
Testy rezystancji wykonuje siê megaomomierzem z
zasilaniem 500 V.
Test rezystancji miêdzy koñcem kabla
sygna³owego i nurnikiem sprê¿yny
adaptera
1. Zobacz rysunek 12. Zdejmij dyszê.
2. Od³¹cz kabel sygna³owy od sterownika.
3. Zewrzyj styki J1−2, J1−3 i J1−4, a nastêpnie pod³¹cz
je do dodatniego przewodu pomiarowego
megaomomierza.
4. Pod³¹cz ujemny przewód megaomomierza do
nurnika sprê¿yny adaptera.
Odczytana wartoœæ powinna mieœciæ siê w przedziale od
350 do 420 megaomów. Je¿eli odczyt nie mieœci siê w
tym zakresie, trzeba oddzielnie sprawdziæ rezystor. Jeœli
test rezystora bêdzie pomyœlny, nale¿y wymieniæ
powielacz.
OSTRONIE: Przed testami ci¹g³oœci
obwodu i rezystancji zespo³u
powielacza/rezystora/elektrody trzeba
zewrzeæ trzy styki w gnieˇdzie powielacza lub
odpowiadaj¹ce im styki w kablu
sygna³owym. Jeœli nie bêd¹ zwarte,
powielacz mo¿e zostaæ uszkodzony.
350−420
megaomów
Podczas testowania rezystancji miêdzy gniazdem
powielacza i nurnikiem sprê¿yny adaptera nale¿y u¿yæ
specjalnego wtyku zwieraj¹cego, pokazanego na
rysunku 13. Numer katalogowy tego wtyku mo¿na
znaleˇæ w paragrafie Opcje w rozdziale Czêœci
zamienne.
Styk 3
Styk 2
Styk 4
Rysunek 12
P/N 7146471A02
Test miêdzy koñcem kabla i nurnikiem
sprê¿yny
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Test rezystancji przy u¿yciu opcjonalnej
wtyczki zwieraj¹cej
1. Zobacz rysunek 13. Zdejmij tyln¹ czêœæ korpusu i
dyszê z pistoletu proszkowego.
2. Wyjmij wtyk powielacza z gniazda.
3. Pod³¹cz wtyczkê zwieraj¹c¹ do gniazda powielacza.
4. Pod³¹cz dodatni przewód megaomomierza do
wtyczki zwieraj¹cej, a przewód ujemny do nurnika
sprê¿yny. (Je¿eli pomiar wskazuje nieskoñczonoœæ,
zamieñ miejscami przewody pomiarowe miernika).
5. Odczytana wartoœæ powinna mieœciæ siê w
przedziale od 350 do 420 megaomów. Je¿eli
odczyt nie mieœci siê w tym zakresie, trzeba
oddzielnie sprawdziæ rezystor. Jeœli test rezystora
bêdzie pomyœlny, nale¿y wymieniæ powielacz.
13
Test rezystancji rezystora
1. Wyjmij zespó³ rezystora i elektrody w sposób
opisany w rozdziale Wymiana rezystora i elektrody
na stronie 17.
2. Zobacz rysunek 14. Pod³¹cz przewody pomiarowe
megaomomierza do sprê¿yny rezystora oraz do
sprê¿yny elektrody.
Odczytana wartoœæ powinna mieœciæ siê w przedziale od
153 do 187 megaomów. Je¿eli odczyt nie mieœci siê w
tym zakresie, wymieniæ rezystor. Je¿eli odczyt mieœci
siê w podanym zakresie, ale wynik kontroli rezystancji
powielacz/rezystor nie mieœci siê w odpowiednim
przedziale, nale¿y wymieniæ powielacz.
153–187
megaomów
350–420
megaomów
Rysunek 14
Test rezystancji rezystora
Wtyczka zwieraj¹ca
Rysunek 13
Test z wtyczk¹ zwieraj¹c¹
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
14 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Testy ci¹g³oœci kabla sygna³owego
Test ci¹g³oœci miêdzy
J1 styki 1 i 2 przy naciœniêtym spuœcie pistoletu
Testy ci¹g³oœci wykonuje siê przy u¿yciu standardowego
omomierza. Nale¿y skorzystaæ z tabeli poni¿ej oraz z
rysunku 15.
J1 styki 2 i 5 przy naciœniêtym spuœcie powietrza
rozpryskuj¹cego
J1 styk 1 oraz J3 styk 1
UWAGA: Pierwsze dwa pomiary wymienione w tabeli
mo¿na wykonaæ po od³¹czeniu kabla od sterownika.
Pozosta³e testy wymagaj¹ od³¹czenia wtyku J2, J3 i
masy od pistoletu w sposób opisany na stronie 15 w
rozdziale Wymiana kabla sygna³owego.
J1 styk 2, J2 styk 3 oraz J3 styk 2
J1 styk 3 oraz J2 styk 1
J1 styk 4 oraz J2 styk 2
J1 styk 5 oraz J3 styk 3
J1 styk 6 i z³¹cze uziemienia
1
2
J3
3
J1
5
6
J2
2
4
(niepod³¹czony)
2
Uziemienie
1
3
4
1
3
J1
J2
J3
J1−1
SPUST PISTOLETU +
po
J1−2
J1−3
J1−4
J1−5
J1−6
WSPÓLNY
m
+ VDC
SPRZ. ZWR. uA
WSPÓLNY
+ VDC
SPUST PISTOLETU +
bia³y
SPRZ. ZWR. uA
SPUST NANIESIENIA +
nie
UZIEM.
b
WSPÓLNY
SPUST NANIESIENIA +
EKRAN
J2−1
J2−2
J2−3
J3−1
J3−2
J3−3
J3−4
WTOPIONY W
TULEJÊ OCHRONN¥
UZIEM. KABLA
PRZEWÓD IC
Rysunek 15
Test ci¹g³oœci kabla sygna³owego
Test ci¹g³oœci prze³¹cznika spustu
Nale¿y od³¹czyæ kabel sygna³owy od prze³¹cznika
spustu w sposób opisany na stronie 15 w rozdziale
Wymiana kabla.
Styk Przeznaczenie
1 Spust pistoletu
2 Wspólny
3 Spust sterownika
naniesienia
4 Niepod³¹czony
Nale¿y skorzystaæ z poni¿szej tabeli oraz z rysunku 16.
Styki
1i2
2i3
P/N 7146471A02
Spust
J3
2
1
Wynik
Wy³. (otwarty)
Obwód otwarty
W³. (zamkniêty)
Obwód
zamkniêty
Wy³. (otwarty)
Obwód otwarty
W³. (zamkniêty)
Obwód
zamkniêty
Rysunek 16
4
3
Test ci¹g³oœci prze³¹cznika spustu
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
15
Naprawy
OSTRZEENIE: Czynnoœci opisane poni¿ej
mog¹ byæ wykonywane jedynie przez osoby
posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje.
Nale¿y stosowaæ siê do zasad bezpiecznego
u¿ytkowania zawartych w tej instrukcji
obs³ugi i w innej dokumentacji.
OSTRZEENIE: Wy³¹czyæ napiêcie
elektrostatyczne i uziemiæ elektrodê
pistoletu przed przyst¹pieniem do
wykonywania poni¿szych czynnoœci.
Zignorowanie tego ostrze¿enia grozi
powa¿nym pora¿eniem pr¹dem
elektrycznym.
Wymiana dyszy i wê¿a proszkowego
7
8
9
6
5
Rysunek 18
Rysunek17 Wyjmowanie dyszy i adaptera wê¿a
1. Wy³¹cz prze³¹cznik zasilania sterownika.
2. Zobacz rysunek 17. Odkrêæ nakrêtkê mocuj¹c¹ (9)
z pistoletu i oddziel j¹ od dyszy (8).
3. Wyjmij adapter (7) z wê¿a proszkowego.
Wyjmowanie nakrêtki zaciskowej i wê¿a
proszkowego
4. Zobacz rysunek 18. Wykrêæ nakrêtkê (5) z
przy³¹cza (6).
5. Wyci¹gnij w¹¿ proszkowy z pistoletu przez
przy³¹cze.
6. Wymieñ w¹¿ proszkowy, wykonuj¹c czynnoœci
opisane w punktach 4–8 w procedurze Instalacja na
stronie 7.
7. Wkrêæ now¹ dyszê w nakrêtkê mocuj¹c¹, a
nastêpnie zamontuj j¹ na pistolecie.
Wymiana kabla sygna³owego
1. Wy³¹cz prze³¹cznik zasilania sterownika i wyjmij w¹¿
proszkowy z pistoletu. Zapoznaj siê z punktami 2–5
procedury Wymiana dyszy i wê¿a proszkowego.
2. Odsuñ pistolet proszkowy od obszaru natrysku (co
najmniej metr od kabiny proszkowej).
23
J3
32
3. Zobacz rysunek 19. Wykrêæ œrubê (31) mocuj¹c¹
kabel (32) do dolnej czêœci rêkojeœci pistoletu.
4. Obróæ kabel, aby wysun¹æ go z podstawy rêkojeœci.
Delikatnie poci¹gnij kabel, a¿ bêdzie mo¿na
chwyciæ z³¹cze prze³¹cznika spustu (23).
5. Od³¹cz wtyk kabla (j3) od gniazda prze³¹cznika
spustu.
E 2007 Nordson Corporation
31
Rysunek 19
Od³¹czanie kabla sygna³owego od
rêkojeœci
P/N 7146471A02
16 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Wymiana kabla sygna³owego (cd.)
6. Zobacz rysunek 20. Wykrêæ œrubkê(17) i zdejmij
tyln¹ czêœæ (16) korpusu pistoletu.
9. Zobacz rysunek 22. Podnieœ korpus w tylnej czêœci
pistoletu (11), aby od³¹czyæ go od rêkojeœci (19), a
nastêpnie zdejmij, popychaj¹c w przód.
11
17
19
16
Rysunek 20
Têdy poprowadˇ
kabel
Zdejmowanie tylnej czêœci korpusu
pistoletu
Rysunek 22
Od³¹czanie korpusu pistoletu od
rêkojeœci
7. Zobacz rysunek 21. Wyjmij wtyk powielacza (J2) z
gniazda.
10. Poprowadˇ kabel uziemienia i powielacza przez
otwór w rêkojeœci.
8. Wykrêæ wkrêt i wyjmij go z podk³adk¹ sprê¿yst¹ (13,
12), aby od³¹czyæ przewód uziemienia (GND).
11. Wykonaj opisane czynnoœci w odwrotnej kolejnoœci,
aby zainstalowaæ nowy kabel.
13
12
GND
J2
Rysunek 21
Od³¹czanie kabla sygna³owego
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
17
7. Zobacz rysunek 26. Wyjmij przewodz¹c¹
podk³adkê dystansow¹(14) z otworu powielacza.
Wytrzyj smar dielektryczny z podk³adki.
Wymiana rezystora
Wyjmowanie rezystora
1. Zobacz rysunek 17. Wykrêæ dyszê (8) i pierœcieñ
oporowy (9) z pistoletu proszkowego.
2. Wyjmij adapter (7) z wê¿a proszkowego.
3. Zobacz rysunek 23. Odkrêæ nakrêtkê zaciskow¹ (5)
i wyci¹gnij w¹¿ proszkowy z adaptera pistoletu(6).
Otwór powielacza
4. Poluzuj œrubê blokuj¹c¹ (3) na dole adaptera
pistoletu.
14
Rysunek 26
Wyjmowanie przewodz¹cej podk³adki
dystansowej
8. Zobacz rysunek 27. Wyjmij rezystor (2) z uchwytu
(1).
6
5
Rysunek 23
9. Oczyœæ i sprawdˇ uchwyt rezystora. Wymieñ uchwyt
w razie wykrycia œladów wêgla lub otworków.
3
Luzowanie œruby blokuj¹cej
5. Zobacz rysunek 24. Wyci¹gnij adapter pistoletu z
korpusu (11).
2
11
Rysunek 27
6
Otwór rezystora
1
Wyjmowanie rezystora z uchwytu
Monta¿ rezystora
1. Zobacz rysunek 27. Wciœnij oko³o 0,6 ccm smaru
dielektrycznego do otworu rezystora.
2. W³ó¿ rezystor do uchwytu, wsuwaj¹c go do koñca, a
nastêpnie nape³nij otwór smarem dielektrycznym w
iloœci ok. 0,8 ccm.
Rysunek 24
Wyjmowanie adaptera
6. Zobacz rysunek 25. Odkrêæ uchwyt rezystora (1) od
powielacza (15).
3. Zobacz rysunek 26. W³ó¿ podk³adkê do otworu
powielacza. Nape³nij otwór powielacza smarem
dielektrycznym.
4. Zobacz rysunek 25. Przykrêæ uchwyt rezystora do
powielacza.
5. Zobacz rysunki 24 i 23. Zamontuj adapter na
korpusie pistoletu. Dokrêæ œrubê blokuj¹c¹.
15
1
6. Zobacz rysunek 17. Wykonaj czynnoœci opisane w
punktach 4–8 w rozdziale Instalacja na stronie 7,
aby zamontowaæ w¹¿ proszkowy w pistolecie
proszkowym.
7. Wymieñ dyszê i pierœcieñ ustalaj¹cy na pistolecie
proszkowym.
Rysunek 25
Wyjmowanie uchwytu rezystora
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
18 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Wymiana powielacza
Monta¿
Demonta¿
1. Zobacz rysunek 28. W³ó¿ podk³adkê do otworu
powielacza. Nape³nij otwór powielacza smarem
dielektrycznym.
1. Zdejmij uchwyt rezystora. Wykonaj czynnoœci
opisane w punktach 1–6 procedury Wymiana
rezystora.
2. Zdejmij tyln¹ czêœæ korpusu i od³¹cz kabel
sygna³owy. Wykonaj czynnoœci opisane w punktach
6–8 procedury Wymiana kabla sygna³owego.
3. Wyciœnij od przodu powielacz z korpusu pistoletu.
4. Zobacz rysunek 28. Wyjmij przewodz¹c¹
podk³adkê dystansow¹(14) z otworu powielacza.
Oczyœæ podk³adkê ze smaru dielektrycznego.
14
Rysunek 28
Wyjmowanie przewodz¹cej podk³adki
dystansowej
2. Zamontuj powielacz na korpusie pistoletu.
3. Nape³nij otwór uchwytu rezystora smarem
dielektrycznym. Zobacz rozdzia³ Monta¿ rezystora.
4. Zobacz rysunek 25. Przykrêæ uchwyt rezystora do
powielacza.
5. Zobacz rysunki 24 i 23. Zamontuj adapter na
elektrodzie i uchwycie rezystora. Dokrêæ œrubê
blokuj¹c¹.
6. Zobacz rysunek 21. Pod³¹cz przewód uziemiaj¹cy
do korpusu pistoletu, przykrêcaj¹c go œrub¹ z
podk³adk¹ sprê¿ynuj¹c¹. Pod³¹cz wtyk powielacza
(J3) do gniazda powielacza.
7. Zobacz rysunek 20. Zamontuj tyln¹ czêœæ korpusu
pistoletu i umocuj œrub¹.
8. Zobacz rysunek 17. Wykonaj czynnoœci opisane w
punktach 4–8 w rozdziale Instalacja na stronie 7,
aby zamontowaæ w¹¿ proszkowy w pistolecie
proszkowym.
9. Wymieñ dyszê i pierœcieñ ustalaj¹cy na pistolecie
proszkowym.
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
19
Czêœci zamienne
Rêczny pistolet proszkowy Prodigy II generacji
Parametr
—
1
P/N
Opis
Liczba
Uwaga
1077058
1077264
GUN, manual, 95 kV, generation II, Prodigy
1
1
S HOLDER, resistor, Prodigy, manual,
generation 2
2
1053912
1
S KIT, resistor, cable, series
3
982455
1
S SCREW, set, M6 x 1 x 8, nylon, black
5
1047934
1
S KNOB, lock, powder tube
4
940117
3
S O-RING, silicone, 0.312 x 0.438 x 0.063 in.
6
1077421
1
S KIT, adapter/spring plunger assembly,
generation II
7
1077263
1
S ADAPTER, tubing, gun , Prodigy, machined
8
1062223
1
A
S KIT, nozzle, 70 degree, conical
9
1078850
1
S NUT, retaining
10
940212
1
S O-RING, silicone, 0.938 x 1.063 x 0.063 in.
11
1074027
1
S BODY, handgun, Prodigy
12
983416
1
S WASHER, lock, internal, M4, steel, zinc
13
288553
1
S POST, spacer, hex
14
1053595
1
S SPACER, contact
15
288552
1
B
S POWER SUPPLY, 95 kV, negative
16
-----1
S CAP, end, handgun
17
982800
1
S SCREW, pan, recessed, M4 x 6, black, zinc
18
1069680
1
S GASKET, cover, handgun
19
288561
1
S HANDLE, w/cover, handgun
19A
288534
1
S S GASKET, base, hand gun
20
288541
1
S TRIGGER, purge, handgun
21
288542
1
S TRIGGER, actuator, handgun
22
288537
1
S PIVOT, threaded, gun, M5
23
288549
1
S SWITCH, keypad, trigger/purge
24
288550
1
B
S PAD, ground, small, handgun
25
288538
1
S BASE, handle, handgun
26
1077437
1
S GROMMET, Buna-N, 1/2-in. ID x 1.00 in. OD x
9/
32
27
288545
1
S BRACKET, hose, handgun
28
982801
2
S SCREW, oval, recessed, M4 x 20, black, zinc
29
328524
1
S CONNECTOR, male, w/integral hex, 6 mm
tube x M5
30
973402
1
S PLUG, pipe, socket, flush, 1/8 in. NPT, zinc
31
982825
1
S SCREW, pan head, rec, M4 x 12, with integral
lock washer bezel, black, zinc
32
1080539
1
B
S KIT, cable, handgun, Prodigy, 6 meter
NS
1073706
1
A
S KIT, nozzle, flat spray, dual slot, converging
angle, 1 mm
UWAGA A: Na stronie 22 mo¿na znaleˇæ informacje o dyszach sto¿kowych i jej podzespo³ach, na stronach 23 i 24
informacje o dyszach p³askich, krzy¿owych i punktowych oraz ich podzespo³ach.
B: Na stronie 21 przedstawiono informacje o opcjach.
NS: Nie pokazano
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
20 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Rêczny pistolet proszkowy Prodigy II generacji (cd.)
2
1
3
6
7
4
5
8
9
15
13
12
11
16
17
10
14
18
19
4
24
23
20
22
21
19A
25
32
26
28
27
29
31
Rysunek 29
30
28
Rêczny pistolet proszkowy Prodigy
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
21
Zestawy serwisowe
P/N
Opis
1080539
Kabel 6 m do rêkojeœci pistoletu Prodigy
1053912
Rezystor i kabel, szeregowo
1077424
Uchwyt rezystora do pistoletu Prodigy II generacji
Uwaga
UWAGA A: Liczbê elementów w zestawie podano w tabeli czêœci zamiennych.
Opcje
P/N
Opis
Uwaga
1073682
Narzêdzie do wk³adania i wyjmowania dyszy
288544
P³ytka uziemiaj¹ca œrednia do pistoletu rêcznego
302112
Powielacz napiêcia 95 kV, dodatni
245733
Aplikator do smaru dielektrycznego
B
161411
WTYCZKA zwieraj¹ca, IPS
C
1073027
1083912
Przed³u¿acz do kabla pistoletu rêcznego, 4 metry
Przed³u¿acz do kabla pistoletu rêcznego, 6 metrów
D
D
1077430
Przed³u¿enie lancy 150 mm do pistoletu Prodigy II generacji
E
1077431
Przed³u¿enie lancy 300 mm do pistoletu Prodigy II generacji
E
A
UWAGA A: Dla osób o du¿ych d³oniach. Zastêpuje p³ytkê standardow¹.
B: Opakowanie 12 sztuk aplikatorów smaru o pojemnoœci 3 ccm.
C: Do testowania rezystancji powielacza/rezystora/elektrody.
D: Nie pod³¹czaæ wiêcej ni¿ dwóch przed³u¿aczy do kabla pistoletu.
E: W arkuszu instrukcji 1080399, dostarczanym z przed³u¿eniem lancy, znajduje siê wykaz czêœci
zamiennych przed³u¿enia.
Wtyczka zwieraj¹ca
Rysunek 30
Narzêdzie do dyszy
Opcje
Wê¿e powietrzne i proszkowe
Wê¿e proszkowe ani powietrzne nie s¹ dostarczane z pistoletem.
P/N
Opis
1081783
1080388
W¹¿ proszkowy 8 mm x 6 mm, 30 metrów (100 stóp).
W¹¿ proszkowy 8 mm x 6 mm, 150 metrów (500 stóp).
900742
W¹¿ poliuretanowy niebieski 6/4 mm (powietrze)
1062178
1078006
Obcinacz do wê¿y maks. 12 mm
Adapter karbowany do wê¿a proszkowego, pompa Prodigy II generacji
E 2007 Nordson Corporation
Uwaga
P/N 7146471A02
22 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Dysze sto¿kowe
P/N
Opis
1062223
Dysza sto¿kowa 70 stopni
S Dysza sto¿kowa 70 stopni (obudowa)
1062160
1062166
Dysza sto¿kowa 100 stopni
S Dysza sto¿kowa 100 stopni (obudowa)
1062161
1073819
Pokrywany
obszar
Zastosowanie
Uwaga
4–6 cali
(101–152 mm)
Do zastosowañ ogólnych
w pistoletach rêcznych
lub automatycznych
A
6–8 cali
(152–230 mm)
Do zastosowañ ogólnych
w pistoletach rêcznych
lub automatycznych
2–4 cale
(51–102 mm)
Napylanie rêczne i lokalne
Dysza sto¿kowa 40 stopni
1073818
S Dysza sto¿kowa 40 stopni (obudowa)
C
B
C
B
C
UWAGA A: Jedna z ka¿dego typu dostarczana z pistoletem proszkowym.
B: Dysze opcjonalne, nie s¹ dostarczane z pistoletem proszkowym.
C: Tylko obudowa dyszy. Nie obejmuje podzespo³ów wewnêtrznych.
40 stopni
Rysunek 31
70 stopni
100 stopni
Dysze sto¿kowe
Podzespo³y dysz sto¿kowych
Zobacz opis Opcje na stronie 21, gdzie opisano narzêdzie do demonta¿u dysz.
Parametr
P/N
Opis
Liczba
1
940203
O-RING, silicone, 0.875 x 1.00 x 0.063 in.
1
2
1047537
ELECTRODE ring
1
3
940126
O-RING, silicone, 0.375 x 0.50 x 0.063 in.
1
4
940163
O-RING, silicone, 0.625 x 0.75 x 0.063 in.
1
5
1073625
INSERT, metric, conical/flat nozzles
1
6
1073624
CONE, porous, nozzle
1
7
1062177
ELECTRODE, spring contact, 0.094 dia, Prodigy
1
Uwaga
A
UWAGA A: Dostêpne te¿ po 10 sztuk. Numer katalogowy 1073707.
7
6
5
1
Rysunek 32
2
3
4
Obudowa dyszy
Numer katalogowy czêœci
zamiennej podano
na liœcie dyszy sto¿kowej
Podzespo³y dysz sto¿kowych
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
23
Dysze p³askie, krzy¿owe i punktowe
Wewnêtrzne podzespo³y dysz pokazano na rysunku 34 i opisano na liœcie czêœci.
P/N
Opis
Pokrywany
obszar
Zastosowanie
1073706
Dysza p³aska z dwiema szczelinami 1 mm, k¹ty
zbie¿ne
8–10 cali
(203–254 mm)
Do zastosowañ
ogólnych w
pistoletach
rêcznych lub
automatycznych
1073726
1077385
1077395
1077382
1077394
1077388
1077396
1077392
1077397
1073911
1077393
1077584
1077893
1077585
S Dysza z dwiema zbie¿nymi szczelinami,
obudowa z elektrod¹
Dysza p³aska Prodigy 75 stopni
S Dysza p³aska Prodigy 75 stopni, obudowa z
elektrod¹
Dysza p³aska Prodigy 90 stopni
S Dysza p³aska Prodigy 90 stopni, obudowa z
elektrod¹
Dysza p³aska Prodigy 115 stopni
Dysza p³aska Prodigy 140 stopni
S Dysza p³aska Prodigy 140 stopni, obudowa
z elektrod¹
Dysza p³aska Prodigy 180 stopni
S Dysza p³aska Prodigy 180 stopni, obudowa
z elektrod¹
Dysza krzy¿owa Prodigy, 4 szczeliny, 60 stopni
S Dysza krzy¿owa Prodigy, 4 szczeliny, 60
stopni, obudowa z elektrod¹
Dysza krzy¿owa Prodigy, 4 szczeliny, 90 stopni
S Dysza krzy¿owa Prodigy, 4 szczeliny, 90
stopni, obudowa z elektrod¹
1077586
Dysza krzy¿owa Prodigy, 6 szczelin, 60 stopni
1077587
1077896
S Dysza krzy¿owa Prodigy, 6 szczelin, 60
stopni, obudowa z elektrod¹
Dysza punktowa Prodigy, 10 otworów
Do zastosowañ
ogólnych w
pistoletach
rêcznych lub
automatycznych
2–4 cale
(51–102 mm)
Napylanie rêczne
i lokalne
9–11 cali
(229–279 mm)
Do zastosowañ
ogólnych w
pistoletach
rêcznych lub
automatycznych
S Dysza p³aska Prodigy 115 stopni, obudowa
z elektrod¹
1077894
1077895
6–8 cali
(152–230 mm)
11–13 cali
(279–330 mm)
Du¿e p³askie
powierzchnie
13–15 cali
(330–381 mm)
Du¿e p³askie
powierzchnie
3–5 cali
(76–127 mm)
Napylanie rêczne
i lokalne
2–4 cale
(51–102 mm)
Napylanie rêczne
i lokalne
2–3 cale
(51–76 mm)
Napylanie rêczne
g³êbokie
wnêki
Punkty
Napylanie rêczne
lokalne i
g³êbokie wnêki
S Dysza punktowa Prodigy, 10 otworów,
obudowa z elektrod¹
Uwaga
C
A
C
A
C
A
C
A
C
A
C
B
C
B
C
B
C
B
C
UWAGA A: Te zestawy zawieraj¹ zapasow¹ obudowê dyszy z elektrod¹.
B: Kompletny zespó³ dyszy z obudow¹.
C: Tylko obudowa dyszy z elektrod¹.
E 2007 Nordson Corporation
P/N 7146471A02
24 Rêczny pistolet proszkowy Prodigyr II generacji
Dysze p³askie, krzy¿owe i punktowe
(cd.)
Dysze szczelinowe
Dwuszczel
inowe
Dysze krzy¿owe
4 szczeliny 60 stopni
Jednoszczelinowe
6 szczelin 60 stopni
4 szczeliny 90 stopni
Dysza punktowa
Rysunek 33
Dysze p³askie, krzy¿owe i punktowe
Podzespo³y dysz p³askich, krzy¿owych i punktowych
Zobacz opis Opcje na stronie 21, gdzie opisano narzêdzie do demonta¿u dysz.
Parametr
P/N
−
Opis
—
Liczba
S NOZZLE ASSEMBLIES
1
1
940203
S O-RING, silicone, 0.875 x 1.00 x 0.063 in.
1
2
1047537
S ELECTRODE ring
1
3
940126
S O-RING, silicone, 0.375 x 0.50 x 0.063 in.
1
4
940163
S O-RING, silicone, 0.625 x 0.75 x 0.063 in.
1
5
1073625
S INSERT, metric, conical/flat nozzles
1
6
7
1073624
—
S CONE, porous, nozzle
S NOZZLE shell with electrode
1
1
Uwaga
A
B
A
UWAGA A: Numery katalogowe mo¿na znaleˇæ na liœcie czêœci na poprzedniej stronie.
B: Dostêpne te¿ po 10 sztuk. Numer katalogowy 1073707.
6
5
2
3
4
7
1
Rysunek 34
Podzespo³y dysz p³askich, krzy¿owych i punktowych
P/N 7146471A02
E 2007 Nordson Corporation
DEKLARACJA ZGODNOŒCI
Nordson Corporation
maj¹c œwiadomoœæ ci¹¿¹cej na nas odpowiedzialnoœci, oœwiadcza, ¿e produkty:
Prodigy, elektrostatyczne aplikatory proszkowe razem z kablami sygna³owymi
u¿ywanymi w rêcznych sterownikach Prodigy
których dotyczy niniejsza deklaracja, spe³niaj¹ wymagania nastêpuj¹cych dyrektyw:
- Dyrektywa Maszynowa 89/37/EEC
- Dyrektywa 2004/108/EEC (kompatibilnoϾ elektromagnetyczna)
- Dyrektywa ATEX 94/9/EC
Zgodnoœæ stwierdzono na podstawie nastêpuj¹cych norm i dokumentów:
EN12100
EN60079-0
EN61000-6-3
EN1953
EN50050
EN61000-6-2
IEC60417
EN60204
EN61241-1
EN55011
FM7260
Rodzaj ochrony:
-II 2 D EEx 2 mJ, temperatura otoczenia: 20_C do + 40_C
N o certyfikatu EC:
- SIRA 05 ATEX 5112X
N o powiadamianego organu (nadzór ATEX):
- 1180
Certyfikat ISO 9000
DNV
Data: 15 paˇdziernika 2007
Joseph Schroeder
Engineering Manager,
Finishing Product Development Group
Nordson Corporation S Westlake, Ohio
DOC14010A02

Podobne dokumenty