Abenteuer Deutsch

Komentarze

Transkrypt

Abenteuer Deutsch
Halina Stasiak, Małgorzata Błaszkowska
Anna Herling, Marzanna Stanek-Kozłowska
Abenteuer Deutsch
Poradnik metodyczny dla nauczyciela
część 3
© Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2007
ISBN 978-83-7141-939-3
Wydawnictwo REA s.j.
01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 9/11
tel./fax: 0226322115, 0226319423
www.rea-sj.pl
e-mail: [email protected]
Wykorzystanie tekstów i ilustracji, również fragmentaryczne, bez zezwolenia wydawnictwa jest zabronione.
Dotyczy to również powielania, filmowania i opracowania w systemach elektronicznych.
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Scenariusze wybranych lekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nauczycielski plan wynikowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Rozwiązania do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Testy dla uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Rozwiązania do testów sprawdzających . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Transkrypcja tekstów do podręcznika i zeszytu ćwiczeń nagranych na płycie CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Certyfikaty KID 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wstęp
Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!
Cieszymy się, że zdecydowaliście się na pracę z naszym podręcznikiem. Niniejsza pozycja
zamyka czterostopniowy cykl podręczników “Abenteuer Deutsch”. W doborze tematów
kierowałyśmy się zainteresowaniami uczniów tego przedziału wiekowego jako głównej zasadzie
symulowania sytuacji komunikatywnej i zachęcenia uczniów do werbalnego sprawdzenia się w
niej. Jednocześnie starałyśmy się uwzględnić aspekt wspólnoty europejskiej, szacunek dla
naszej spuścizny kulturowej oraz psychologicznie uwarunkowane potrzeby młodzieży do
progresji rozwojowej, wykazania się wiadomościami i analitycznego szukania rozwiązania
problemu. Bogate spektrum tematów zaczerpnęłyśmy w większości z autentycznych źródeł: z
podręczników szkolnych krajów niemieckojęzycznych, z czasopism, Internetu oraz materiałów
różnych urzędów i instytucji.
Priorytet zachowania autentyczności języka pociąga za sobą dyskomfort nierozumienia pewnych
słówek zawartych w tekstach w książce i na płycie CD. Zadania do nich jednakże są adekwatne
do poziomu językowego uczniów i nie wymagają rozumienia każdego słówka. Uczniowie
nabywają umiejętności wypracowania indywidualnych metod “rozszyfrowania” języka obcego i
wyszukiwania informacji kluczowych. Mamy nadzieję, że uda się Wam przekonać uczniów do
korzyści ze stawiania czoła trudnościom języka kompleksowego, że wyrobicie w nich ambicje
konfrontacji z obcym językiem, chęć nauki i dumę z własnych osiągnięć.
Podręcznik obejmuje pięć rozdziałów nazwanych Abenteuer. W ramach każdego rozdziału
zawartych jest siedem lekcji (Stationen). Każda Station przewidziana jest do realizacji w ramach
dwóch jednostek lekcyjnych. Zaczynamy lekcję prezentacją nowego tematu, ćwiczymy poznane
słownictwo, frazeologię i formy gramatyczne wykonując ćwiczenia w Książce ćwiczeń, a na
następnej lekcji kontynuujemy ćwiczenia utrwalające materiał, przechodząc do fazy
zastosowania nowego materiału w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. Każdy rozdział
kończy się autoankietą Ich kann schon, która podsumowuje nabyte osiągnięcia komunikacyjne i
służy do samooceny ucznia oraz jest wskazówką dla nauczyciela, na ile został opanowany
materiał.
Zalety naszego podręcznika to:
-
w każdej lekcji wyraźny cel komunikatywny konsekwentnie realizowany na podstawie
ćwiczeń zawartych w zeszycie ćwiczeń,
-
ciekawe teksty na aktualne tematy dostosowane do wieku i zainteresowań uczniów
-
unikanie infantylizacji
-
możliwość pracy kreatywnej
-
duża liczba ćwiczeń rozwijających sprawność rozumienia ze słuchu (autentyczne teksty
nagrywane przez młodzież niemiecką z różnym typem wymowy)
-
materiał wzbogacony o liczne gry, krzyżówki, rebusy, zabawy i projekty
-
ciekawe historyjki obrazkowe z bohaterami, którzy towarzyszą przez cały kurs
-
ładna szata graficzna (również materiału służącego do ćwiczeń)
ćwiczenia przygotowujące do certyfikatów (KID 1 i KID 2)
-
nowatorska forma słowniczka dla uczniów
W naszym poradniku prezentujemy przykładowy plan wynikowy, scenariusze wybranych lekcji,
rozwiązania do ćwiczeń z podręcznika, transkrypcje tekstów nagranych na CD, testy powtórkowe
dla uczniów oraz przykładowe testy egzaminacyjne KID 1 austriackiego centrum
egzaminacyjnego ÖSD.
Życzymy miłej zabawy i owocnej pracy!
Autorki
Scenariusze wybranych lekcji
Abenteuer 1
Station 2 : Bildergeschichte Wette, Watt und Wetter, Folge 1
Cele: rozumienie tekstu pisanego wspieranego ilustracjami, odtworzenie przebiegu historyjki
ustawiając fragmenty listu w odpowiedniej kolejności, ustna relacja bazująca na
przeczytanym tekście, napisanie maila lub notatki w pamiętniku, poznanie słownictwa
związanego z zabawą w podchody, z ustalaniem zasad i reguł oraz ze specyfiką krajobrazu
Morza Północnego, poszerzenie wiadomości o Niemczech, informacje o niebezpieczeństwie
pływów, budzenie w uczniach empatii i wrażliwości na przyrodę i zwierzęta, zachęcenie do
zabaw grupowych, przyswojenie zasad kompetencji społecznej i komunikacji w grupie
Słownictwo do aktywnego opanowania: Schnitzeljagd, Seehund, Seehundstation,
Wettervorhersage, Regenschauer, Gewitter, schummeln, ohne ... zu, Krebs, Watt, einfallen,
Qualle, schaffen, Maislabyrinth, Aufgabe lösen, abgemacht, anfassen, die Wette gilt,
Leuchtturm, przyimki in, an, zu, man darf nicht, man sollte
Wprowadzenie Nauczyciel wyjaśnia znaczenie słowa „Schnitzeljagd“, z pomocą uczniów
podaje reguły tej zabawy i zachęca uczniów do opowiedzenia o swoich
przeżyciach związanych z podchodami, z warunkami pogodowymi oraz z
miejscem tej zabawy. Następnie nawiązuje do miejsca akcji w historyjce
obrazkowej i razem z uczniami lokalizuje je na mapie Niemiec.*
Prezentacja
Uczniowie czytają indywidualnie tekst historyjki i rozwiązują zadanie 1.
Klasa zostaje podzielona na dwie grupy, jak w historyjce i odczytuje dialogi
z podziałem na role. Nauczyciel proponuje uczniom nauczenie się na pamięć
ról z historyjki obrazkowej i odegranie jej dla przypomnienia przed częścią
drugą w Station 5. Nauczyciel zachęca do spekulacji na temat dalszego
przebiegu tej historyjki.**
Faza ćwiczeń
ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie dopasowują słownictwo do obrazków
ćw. 2 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie uzupełniają wspólnie z nauczycielem
list Heidi do rodziców. Nauczyciel zwraca uwagę na (w niektórych lukach)
różnorodność pasujących słówek i notuje na tablicy propozycje uczniów.
ćw. 3 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie podpisują obrazki i sprawdzają w
parach, czy dobrze wykonali ćwiczenie. Nauczyciel może zaproponować
zabawę w opisanie jednego z obrazków: uczeń zadaje pytanie, np: Was ist
das: Es ist wie ein Haus, es ist sehr hoch und nachts brennt dort Licht?
Uczniowie odpowiadają: Leuchtturm.
ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie czytają indywidualnie teksty i
wpisują pasujące słówko. Nauczyciel motywuje uczniów do przeczytania
tych tekstów zwracając uwagę na stopień trudności związany z
autentycznym źródłem tekstów i podkreśla, że nie jest istotne zrozumienie w
nich każdego słówka.*** Następnie uczniowie czytają swoje rozwiązania i
wyjaśniają, które słówka w tekście są słowami kluczowymi,
umożliwiającymi rozwiązanie zadania.
Wprowadzenie Nauczyciel wyjaśnia znaczenie słowa „Schnitzeljagd“, z pomocą uczniów
podaje reguły tej zabawy i zachęca uczniów do opowiedzenia o swoich
przeżyciach związanych z podchodami, z warunkami pogodowymi oraz z
miejscem tej zabawy. Następnie nawiązuje do miejsca akcji w historyjce
obrazkowej i razem z uczniami lokalizuje je na mapie Niemiec.*
ćw. 5 w zeszycie ćwiczeń – Nauczyciel zapowiada rozwiązanie tego
ćwiczenia na czas, podaje hasło: Start!, uczniowie rozwiązują ćwiczenie,
najszybszy melduje zakończenie: Fertig!
ćw. 6 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie w parach notują słownictwo do
obrazków a następnie czytają wykonane zadanie.
ćw. 7 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie indywidualnie uzupełniają luki
podanymi rzeczownikami, a następnie czytają rozwiązania.
ćw. 8 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie wspólnie dobierają pasujący
czasownik. Następnie odpytują się w klasie z słownictwa z ćwiczenia, nie
zaglądając do książki, np: Uczeń mówi: „Die Feuerquallen“, klasa
odpowiada: „anfassen“.
ćw. 9 w zeszycie ćwiczeń – nauczyciel pyta o znaczenie tych zwrotów i
prosi o odegranie przez pary uczniów krótkich scenek, w których użyją
jednego z podanych zwrotów.
ćw. 10 w zeszycie ćwiczeń – nauczyciel pyta uczniów o znaczenie i
zastosowanie w komunikacji „Man darf nicht“ i „Man sollte“. Następnie
uczniowie zastanawiają się w parach, jak „rozszyfrować“ reguły zachowania
się podczas wędrówki na terenach pływów.
ćw. 11 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie opisują indywidualnie znaczenie
tych znaków używając czasowników „nicht dürfen“ i „sollen“; nauczyciel
przeprowadza jednocześnie indywidualną korektę.
Zastosowanie
Zadanie 2 w podręczniku – uczniowie w pracy indywidualnej ustawiają
fragmenty listu Heidi w odpowiedniej kolejności. Kontrola nauczyciela.
Zadanie 3 w podręczniku – uczniowie wybierają sobie rolę jednej z postaci z
historyjki obrazkowej i opowiadają reszcie klasy, co przeżyły podczas
podchodów. Uczniowie słuchający mogą zadawać opowiadającemu pytania.
Zadanie
domowe
Zadanie 4 w podręczniku – uczniowie piszą list lub notują w pamiętniku, jak
przeżyły noc w latarni morskiej i jak do tego wydarzenia doszło.
ćw. 12 dodatkowe w zeszycie ćwiczeń – uczniowie czytają teksty o
elementach krajobrazu Morza Północnego i dopasowują teksty do zdjęć.
Uwagi do poszczególnych ćwiczeń:
*duża mapa ścienna Niemiec
**Obie uwagi odnoszą się do wszystkich historyjek obrazkowych zamieszczonych w
podręczniku
***Ta uwaga dotyczy wszystkich tekstów autentycznych umieszczonych w podręczniku i
książce ćwiczeń
po zadaniu 3 można uczniów zachęcić do dyskusji na temat zabawy w podchody nad morzem:
jakie zadania można byłoby wymyślić i gdzie schować karteczki z zadaniami
Abenteuer 2
Station 3: Wilhelm Tell
Cele: rozumienie ze słuchu (sztuka teatralna), opowiedzenie historii o Wilhelmie Tellu,
opowiedzenie i napisanie o polskim bohaterze narodowym; słownictwo związane z historią
Wilhelma Tella, z działalnością bohaterów narodowych i z cechami dla nich
charakterystycznymi; powtórzenie zdań podrzędnie złożonych, rozumienie wybranych
czasowników w czasie Imperfekt oraz przymiotników; poszerzenie wiedzy o krajach
niemieckojęzycznych na przykładzie Szwajcarii, zainteresowanie innymi formami literackimi,
np sztuką teatralną; uwrażliwienie na ideę demokracji i na formy jej łamania, budzenie
szacunku dla idei bohatera narodowego
Słownictwo do aktywnego opanowania: Pfeil, Bogen, schießen, erschießen, Befehl, treffen,
Gefängnis, befreien, Volk, verhasst, tyrannisieren, unterdrücken, peinigen, Krieg,
Nationalheld, kämpfen, Verdienst, verdanken, sich einsetzen
Wprowadzenie Nauczyciel pyta (po polsku), kogo nazywa się bohaterem narodowym i
podanie niemieckie znaczenie tego słówka. Sprawdza, czy uczniom znane
jest postać Wilhlema Tella. Rozwiązuje z uczniami zadanie 1 w podręczniku
i razem z uczniami lokalizuje Szwajcarię na mapie Europy.* Zapowiada, że
tym państwie na przełomie 13 i 14 wieku miało miejsce pewne dramatyczne
i historycznie istotne wydarzenie, o którym uczniowie usłyszą, w formie
sztuki teatralnej, na płycie CD.
Prezentacja
Uczniowie słuchają po raz pierwszy historii na płycie CD i rozwiązują
zadanie 2 w podręczniku, decydując, który z dwóch rysunków odpowiada
usłyszanemu tekstowi. Nauczyciel pyta, czy słuchowisko się uczniom
podobało sprawdza odpowiedzi, następnie prosi o przeczytanie zadania 3 w
podręczniku i włącza ponownie płytę CD. Uczniowie notują kolejność
wydarzeń i konfrontują z nauczycielem. Nauczyciel proponuje zabawę
mającą na celu nauczenie się na pamięć przeczytanych zdań: uczniowie stają
w kole, jeden z nich czyta pierwsze zdanie z zadania 3, drugi uczeń
powtarza usłyszane zdanie i czyta zdanie drugie, trzeci uczeń powtarza
zdanie pierwsze i drugie oraz czyta trzecie itd, aż ostatni uczeń powtórzy
siedem zdań. W kolejnym kroku nauczyciel poleca przeczytanie zdań w
zadaniu 4 w podręczniku, włącza jeszcze raz płytę CD i prosi uczniów, aby
w momencie usłyszenia fragmentu tekstu kluczowego zawołali „stop!“. Na
to hasło nauczyciel zatrzymuje płytę CD i uczniowie ustalają, przez kogo
było wypowiedziane zdanie (przez Tella czy przez zarządcę Geßler).
Faza ćwiczeń
ćw. 1 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie za pomocą drogi w labiryncie łączą
polskie i niemieckie słówka. Nauczyciel sprawdza indywidualnie
rozwiązanie. Na koniec może zaproponowac, aby uczniowie „odpytali się“
w parach lub przed całą klasą: uczniowie zasłaniają prawą stronę ćwiczenia,
jeden uczeń wymienia słówko niemieckie, drugi podaje mu znaczenie
polskie. W drugiej fazie można zastosować formę trudniejszą: uczniowie
Wprowadzenie Nauczyciel pyta (po polsku), kogo nazywa się bohaterem narodowym i
podanie niemieckie znaczenie tego słówka. Sprawdza, czy uczniom znane
jest postać Wilhlema Tella. Rozwiązuje z uczniami zadanie 1 w podręczniku
i razem z uczniami lokalizuje Szwajcarię na mapie Europy.* Zapowiada, że
tym państwie na przełomie 13 i 14 wieku miało miejsce pewne dramatyczne
i historycznie istotne wydarzenie, o którym uczniowie usłyszą, w formie
sztuki teatralnej, na płycie CD.
mają za zadanie podania odpowiedniego słówka po niemiecku.
ćw. 2 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie w pracy indywidualnej łączą
fragmenty zdań złożonych. Podczas kontroli nauczyciel może
zaproponować przeczytanie zdań w sposób teatralny, dobierając
odpowiednio ton głosu do jednej z trzech postaci: Tella, zarządcy lub
narratora.
ćw. 3 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie indywidualnie dopasowują
wypowiedzi Tella do tekstów zarządcy. Po sprawdzeniu ćwiczenia można
podzielić klasę na dwie grupy: jedna czyta part zarządcy (teatralnie), druga –
z pamięci – odpowiada za Tella. Potem zamiana ról.
ćw. 4 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie indywidualnie uzupełniają tekst
czasownikami i czytają rozwiązania. Nauczyciel może w celu lepszego
zapamiętania przez uczniów słówek stawiać pytania z czasownikami z
ćwiczenia, na które uczniowie mają dać odpowiedzi całym zdaniem, np:
„Wer war ein Volksheld? Was schwor das empörte Volk?“
ćw. 5 w zeszycie ćwiczeń – uczniowiew parach dobierają pasujące
przymiotniki, nauczyciel sprawdza indywidualnie.
ćw. 6 w zeszycie ćwiczeń – nauczyciel pyta o znaczenie tych zwrotów i
prosi o odegranie przez pary uczniów krótkich scenek, w których użyją
jednego z podanych zwrotów.
ćw. 7 w zeszycie ćwiczeń – nauczyciel zapowiada przejście z tematu
bohatera Wilhelma Tella na bohaterów polskich. Następnie uczniowie
czytają indywidualnie teksty i wpisują pasujące słówko. Nauczyciel
motywuje uczniów do przeczytania tych tekstów zwracając uwagę na
stopień trudności związany z autentycznym źródłem tekstów i podkreśla, że
nie jest istotne zrozumienie w nich każdego słówka. Następnie uczniowie
czytają swoje rozwiązania i wyjaśniają, które słówka w tekście są słowami
kluczowymi, umożliwiającymi rozwiązanie zadania.
ćw. 8 w zeszycie ćwiczeń – uczniowie wspólnie zastanawiają się, które z
podanych zdań opisuje bohatera narodowego. Nauczyciel zachęca do
zastanowienia się nad jeszcze innymi cechami (po polsku) i pisze na tablicy
ich znaczenie po niemiecku.
Zastosowanie
Zadanie 5 w podręczniku – przykładowa para uczniów odgrywa rozmowę
turysty w Szwajcarii i Tomiego o Wilhelmie Tellu. Następnie uczniowie
pozostali przeprowadzają taką rozmowę w parach. Nauczyciel podchodzi do
uczniów i ewentualnie pomaga im w przeprowadzeniu takiej rozmowy.
Zadanie 6 w podręczniku – nauczyciel prosi uczniów o podanie nazwisk
polskich bohaterów narodowych oraz umotywowania swojej odpowiedzi.
Zadanie
domowe
Zadanie 6 w podręczniku – uczniowie piszą krótką notatkę o jednym z
polskich bohaterów narodowych. Nauczyciel może zaproponować
wykonanie tego zadania z wykorzystaniem go na gazetkę ścienną; może
poprosić o uzupełnienie tej notatki zdjęciem opisanej osoby (wydruk z
Wprowadzenie Nauczyciel pyta (po polsku), kogo nazywa się bohaterem narodowym i
podanie niemieckie znaczenie tego słówka. Sprawdza, czy uczniom znane
jest postać Wilhlema Tella. Rozwiązuje z uczniami zadanie 1 w podręczniku
i razem z uczniami lokalizuje Szwajcarię na mapie Europy.* Zapowiada, że
tym państwie na przełomie 13 i 14 wieku miało miejsce pewne dramatyczne
i historycznie istotne wydarzenie, o którym uczniowie usłyszą, w formie
sztuki teatralnej, na płycie CD.
Internetu).
Uwagi do poszczególnych ćwiczeń:
*duża mapa ścienna Europy
można zachęcić uczniów do odegrania tej sztuki teatralnej przed klasą lub innymi klasami;
transkrypcje zamieszczone są w poniższym poradniku metodycznym dla nauczyciela
Scenariusz do warsztatów tematycznych
Werkstatt
Die EU, das sind wir!
Cele: udzielenie krótkiej i prostej informacji na temat: co to jest Unia Europejska?;
przekazanie informacji na temat wybranego kraju Unii Europejskiej (co jest dla tego kraju
charakterystyczne, z czego słynie w świecie, jakie znane osoby z niego pochodzą itp.),
napisanie podobnego, krótkiego tekstu na temat Polski.
Słownictwo do aktywnego opanowania: nazwy krajów UE (częściowo w ramach
powtórzenia), słownictwo potrzebne do sporządzenia krótkiej charakterystyki danego kraju
(np. typisch für ... ist .., sehenswert sind ..., aus ... kommen ..., ... ist weltbekannt, ... ist hier zu
Hause, charakteristisch für ... sind itp.)
Problemy gramatyczne: stopień najwyższy przymiotnika, rekcja przyimkowa czasowników
i przysłówków
Wprowadzenie
Prezentacja
Faza ćwiczeń
Zastosowanie
Zadanie domowe
Nauczyciel rozmawia z uczniami na temat Unii Europejskiej. Jeśli to
konieczne, sam robi krótkie i nieskomplikowane pod względem
językowym wprowadzenie.
zadanie 1 w podręczniku – uczniowie z pomocą nauczyciela próbują
odpowiedzieć na pytania dotyczące UE zawarte w poleceniu z
wykorzystaniem podanego słownictwa (uzupełnionego w razie
konieczności przez nauczyciela).
zadanie 2 w podręczniku – nauczyciel zachęca uczniów do zapoznania
się z tytułami poszczególnych tekstów (w tym przypadku są to nazwy
krajów i sprawdza, czy wszystkie nazwy są dla uczniów zrozumiałe).
Następnie pyta uczniów, czy ktoś był w którymś z wymienionych
krajów i zachęca do opowiedzenia o pobycie, nakierowując
wypowiedź na podkreślenie takich zjawisk, osób czy rzeczy, które
zwykle z danym krajem są kojarzone (może stopniowo zachęcać
uczniów do korzystania ze struktur potrzebnych przy konstruowaniu
takich wypowiedzi, jak np. typisch für .... ist..., charakteristisch für ist
..., aus diesem Land kommt ... itp.). Kolejny etap to tworzenie grup i
rozdzielenie tekstów (w miarę możliwości z uwzględnieniem
preferencji grup), z zastrzeżeniem jednak, że wszystkie teksty zostaną
„rozdane”. Po zapoznaniu się z tekstami i niezbędnych wyjaśnieniach
dotyczących leksyki, uczniowie przystępują do wypełniania tabelki.
Po całkowitym jej wypełnieniu przedstawiciele poszczególnych grup
przedstawiają wyniki swojej pracy (konstruując zdania typu: typisch
für ist ..., ... ist für ... bekannt) tak, aby pozostałe grupy mogły
uzupełnić potrzebne informacje w swoich tabelkach.
zadanie 3 w podręczniku – wszyscy uczniowie (na plenum)
uzupełniają zdania dotyczące poszczególnych krajów.
ćwiczenie 1 w książce ćwiczeń – nazwy państw. Uczniowie
przyporządkowują podane elementy do rdzenia: -reich lub –land.
ćwiczenie 2 w książce ćwiczeń – uczniowie szukają synonimów
podanych niemieckich wyrażeń.
ćwiczenie 3 w książce ćwiczeń – Zgadywanka. Uczniowie czytają
krótkie teksty zawierające ciekawostki dotyczące różnych krajów UE i
starają się odgadnąć, o jaki kraj chodzi. Ćwiczenie to można
kontynuować, wymyślając kolejne krótkie teksty.
ćwiczenie 4 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają zdania
formami stopnia najwyższego podanych przymiotników
ćwiczenie 5 w książce ćwiczeń – uczniowie uzupełniają zdania
podanymi przyimkami (głównie przyimkowa rekcja czasownika i
przysłówka); w razie konieczności nauczyciel sugeruje uczniom
odszukanie danego zdania w podręczniku
ćwiczenie 6 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie odnaleźć
odpowiedni koniec zdania
ćwiczenie 7 w książce ćwiczeń – uczniowie mają za zadanie dowolnie
dokończyć zdania, odnoszące się do Polski.
zadanie 4 w podręczniku – uczniowie opowiadają o wybranym kraju
UE, korzystając z podanego słownictwa.
zadanie 5 w podręczniku – sporządzenie tekstu o Polsce + nadanie mu
odpowiedniej oprawy graficznej
przygotowanie do wykonania zadania 5 w podręczniku – uczniowie
zbierają informacje o Polsce niezbędne do sporządzenia tekstu o
naszym kraju.
Uwaga: warsztat nie jest przewidziany do realizacji podczas jednej jednostki lekcyjnej.
Proponowane rozplanowanie pracy w ramach warsztatu o UE:
Wprowadzenie i zapoznanie się z tekstami o poszczególnych krajach UE (Aufgabe 1,
2, 3) – 1 jedn. lekc.
Faza ćwiczeniowa + Aufgabe 4 (opowiadanie o wybranym kraju UE) + zlecenie
przygotowania w domu informacji na temat Polski – 1 jedn. lekc.
Przygotowanie tekstu o Polsce (praca indywidualna bądź grupowa) + nadanie mu
stosownej oprawy edycyjno – graficznej – 1 jedn. lekc.
Tematyka (ew.
zakres gramat.,
zakres struktur)
pory roku
opis krajobrazu
miesiące
zjawiska przyrody
elementy krajobrazu
nazwy państw
kontynenty
ciekawe miejsca w
Niemczech i na
świecie
geografia
pogoda
przyroda
rzeki
zakazy i nakazy
języki
kartki z
pozdrowieniami
kierunki świata
określanie miejsca
(wo? wohin?)
gry i zabawy (reguły)
idiomy związane z
pogodą
Wymagania P
Uczeń potrafi:
• nazwać kontynenty, państwa i
ważniejsze regiony świata (najdłuższa
rzeka, najwyższe pasmo górskie itd.),
• zrozumieć SMS, informację w
Internecie, w radio, TV i gazecie dot.
prognozy pogody oraz przekazać tego
typu informacje koledze własnymi
słowami,
• napisać SMS zawierający
informacje o pogodzie,
• nazwać elementy krajobrazu (góry,
morze, jezioro itp.)
• nazwać pory roku,
• sformułować wypowiedź: w jakich
językach potrafisz mówić, skąd jesteś,
gdzie leży twoja miejscowość, w
której mieszkasz lub/i uczysz się,
preferencje miasto/wieś,
• określić kierunki świata i położenie
miast (północ, południe, nad rzeką, w
górach, nad morzem itp.)
• zrozumieć sens prostych sytuacji
komunikacyjnych związanych z
przerabianym zakresem tematycznym,
• rozwiązać większość zadań z
selektywnego, szczegółowego lub
globalnego rozumienia wysłuchanego
tekstu,
• rozwiązać większość zadań z
globalnego, selektywnego lub
szczegółowego rozumienia
przeczytanego tekstu,
Wymagania PP
Środki dydaktyczne
Abenteuer 1: Globetrotter unterwegs
Uczeń potrafi:
- zilustrowany rebus
• opowiedzieć o wakacyjnych przygodach,
- zilustrowana
• napisać kartkę i list z wakacji,
krzyżówka
• opisać krajobraz na zdjęciach,
• ułożyć quiz lub krzyżówkę związaną z naszą - historyjka obrazkowa
planetą,
- test wyboru
• opowiedzieć o ciekawych miejscach,
miastach, regionach w Niemczech, Austrii, - tekst z lukami
Szwajcarii i Polsce, powiedzieć gdzie leżą i
- komiks z dialogami do
wskazać je na mapie,
uzupełnienia
• napisać list, w którym opisuje ciekawe
miejsce w Polsce
- ćwiczenie ze słuchu
• opisać pogodę charakterystyczną dla
- ćwiczenie z lukami
wszystkich pór roku,
• opowiedzieć o wymarzonej podróży,
- ćwiczenie ze
słownikiem polskoniemieckim
- ćwiczenia z mapą
- zagadki
- praca z tekstem
- gry i zabawy
Zadania sprawdzające
- uczniowie piszą kartki z
wybranego miejsca na świecie,
(P)
- uczeń opowiada o wybranej
podróży / podróży marzeń,
- uczeń pisze list zawierający
plany wakacyjne, propozycje
dla kolegi z Niemiec,
- uczniowie dobierają poznane
słownictwo do konkretnych
scenek sytuacyjnych (P)
- uczniowie wykorzystują
wzorzec językowy uzupełniając
dialogi (P)
- uczniowie odpowiadają na
pytania dot. położenia
miejscowości, w której
mieszkają, uczą się itp. (P)
- uczniowie uzupełniają
ćwiczenie z lukami (P)
- uczniowie piszą kartkę z
pamiętnika, prowadzonego
podczas podróży (PP)
- uczniowie rozwiązują testy
sprawdzające opracowane do
podręcznika pt. Wszystko dla
ucznia.
- uczeń pisze inf. SMS dot.
pogody (P),
- uczeń prowadzi dzienniczek
pogody
- uczeń mówi o wymarzonej
podróży
- uczeń formułuje
kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z
zeszytu ćwiczeń(P)
- uczeń formułuje dłuższą
wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane
słownictwo i struktury
językowe (PP) w ramach
tematyki tego rozdziału,
- uczeń powtarza materiał w
oparciu o Ich kann…
bajki, legendy,
podania
elementy języka
szwajcarskiego
święta i uroczystości
Uczeń potrafi:
Abenteuer 3: Es war einmal...
Uczeń potrafi:
• powiedzieć iloma i jakimi językami
mówi się w Szwajcarii,
• wymienić kraje niemieckojęzyczne
i ich stolice,
• wymienić kilka szwajcarskich
specjałów,
• opowiedzieć po niemiecku wybraną
polską legendę,
• zrozumieć i podać kilka słówek w
Schweizerdeutsch,
• wyjaśnić, co to jest „bajkowy
szlak”,
• opowiedzieć wybraną bajkę z
„bajkowego szlaku”,
• powiedzieć, kto to był Wilhelm Tell,
• wymienić święta obchodzone w
Polsce i Niemczech i innych
krajach niemieckojęzycznych,
• opowiedzieć kilka ciekawostek o wybranym
kraju niemieckojęzycznym lub o Polsce, np.
jakimi i iloma językami się tam mówi, jacy
słynni ludzie stamtąd pochodzą, z czego
znany jest ten kraj na całym świecie, co
szczególnie chętnie się tam je itd.,
• opowiedzieć o szwajcarskim bohaterze
narodowym Wilhelmie Tellu,
• opowiedzieć o wybranym polskim bohaterze
narodowym, kim był / była, czym się
zasłużył / zasłużyła, dlatego został / została
bohaterką,
• opowiedzieć i opisać święta obchodzone w
Niemczech i Polsce,
• powiedzieć i uzasadnić, które święto jest dla
mnie najważniejsze i jak się je obchodzi u
mnie w domu.
• opowiedzieć wybraną legendę z
- historyjka obrazkowa
- zdjęcia i ilustracje
- teksty do rozumienia
ze słuchu
- ćwiczenie
komunikacyjne w
parach
- ćwiczenia utrwalające
materiał leksykalny i
gramatyczny
poszczególnych stacji
- ćwiczenie na
dopasowanie ilustracje
do wypowiedzi
- teksty z lukami
- ćwiczenia wyboru
- uczeń opowiada bajkę,
legendę, podanie pisemnie,
wykorzystując wzorzec
językowy z bieżącej lekcji z
podręcznika (P);
- uczeń sporządza słowniczek
niemiecko-szwajcarski (PP);
- opowiada o wybranym
bohaterze narodowym (P);
- uczniowie robią collage
związany z wybranym krajem
(praca w grupie) (P);
- uczeń formułuje
kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z
zeszytu ćwiczeń(P);
- uczeń formułuje dłuższą
wypowiedź, w której
• podać terminy świąt w Polsce i
Niemczech,
niemieckiego obszaru językowego,
- labirynt
- praca z tekstem
- forum Internetowe –
ćwiczenie na pisanie
- słowniczek obrazkowy
- wiersz
Uczeń potrafi:
środki transportu
• powiedzieć, co zabieram ze sobą na
wakacje,
bagaż
• powiedzieć, co koniecznie trzeba
czynności na lotnisku
zrobić w domu przed wyjazdem na
wakacje,
znaki drogowe
• powiedzieć, jakie czynności
zakazy i nakazy
wykonuje się na lotnisku przed
odlotem,
(tryb rozkazujący)
• zapytać o drogę,
części garderoby
• wyjaśnić, jak można dotrzeć w
wybrane miejsce w mojej
przygotowania do
miejscowości,
podróży
• opisać drogę z dworca kolejowego do
czasownik lassen
mojego domu,
• kupić bilet na pociąg,
Abenteuer 3: Sei mobil!
Uczeń potrafi:
• napisać krótki tekst o dzielnicy, w której
mieszkam,
• powiedzieć, gdzie chciał/-abym mieszkać i
uzasadnić mój wybór,
• opowiedzieć krótką historyjkę związaną z
jakimś zgubionym przedmiotem,
• przeprowadzić licytację, zaprezentować
zalety jednego z przedmiotów wystawionych
na licytację,
• wyjaśnić, jak można kupić bilet z automatu,
• powiedzieć, jak nie należy zachowywać się
na ulicy,
• napisać reguły zachowania w ruchu
drogowym,
- historyjka obrazkowa
-zdjęcia i ilustracje
-teksty do zrozumienia
ze słuchu
-ćwiczenie
komunikacyjne w
parach
-ćwiczenia utrwalające
materiał leksykalny i
gramatyczny
poszczególnych stacji
-ćwiczenia na
zidentyfikowanie
zwrotów w języku
wykorzystuje poznane
słownictwo i struktury
językowe (PP) w ramach
tematyki tego rozdziału;
- uczniowie rozwiązują testy
sprawdzające opracowane do
podręcznika pt. Wszystko dla
ucznia (P);
- uczeń układa historyjkę
obrazkową związaną z Polską
(PP);
- uczeń sporządza notatkę i
opowiada o wybranym
bohaterze narodowym (P);
- uczeń bierze udział w
przedstawieniu teatralnym
przygotowanym przez klasę/
grupę (PP);
- uczeń powtarza materiał w
oparciu o Ich kann…
- uczeń opisuje drogę do
swojego domu, do szkoły, na
dworzec kolejowy (P);
- uczeń potrafi zapytać o odjazd
i przyjazd pociągu, kupić bilet
(P);
- uczeń bierze udział w aukcji,
zachwalając wybrany
przedmiot (PP);
- uczeń formułuje
kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z
zeszytu ćwiczeń(P);
- uczeń formułuje dłuższą
wypowiedź, w której
elementy miasta
usługi
opis drogi
mieszkanie na wsi i
w mieście (wady i
zalety)
• zinterpretować wybrane znaki
drogowe,
• wymienić środki lokomocji,
• wyrazić dwa zakazy i nakazy w ruchu
drogowym,
• wymienić po 3 cechy mieszkania w
mieście i na wsi,
• wyjaśnić, jak należy zachowywać się w
ruchu drogowym,
• opowiedzieć z jakimi problemami spotyka
się młodzież mieszkająca w mieście i na wsi.
• Wymienić kilka powodów, dlaczego zdarza
się, że młodzi ludzie uciekają z domu,
aukcja na lotnisku
opis przedmiotów
(stopniowanie
przymiotników)
polskim i niemieckim
-ćwiczenie na
dopasowanie ilustracje
do wypowiedzi
- teksty z lukami
- labirynt
- krzyżówka
- słowniczek
obrazkowy,
-ćwiczenia wyboru,
- teksty z lukami
- zdania do dokończenia
rozkład jazdy
wykorzystuje poznane
słownictwo i struktury
językowe (PP) w ramach
tematyki tego rozdziału,
- uczeń formułuje krótkie
prośby związane z zakupem
biletu, uzyskaniem informacji
(P),
- uczeń formułuje zakazy i
nakazy w ruchu drogowym
(PP);
-uczniowie rozwiązują testy
sprawdzające opracowane do
podręcznika pt. Wszystko dla
ucznia (P);
- uczeń powtarza materiał w
oparciu o Ich kann… (P)
rodzaj opakowań
elementy
zanieczyszczające
środowisko
•
•
ekologiczne zakupy
akcje proekologiczne •
rodzaje energii
recycling
Zielony Punkt
•
•
•
•
Abenteuer 4: Im Zeichen des Blauen Engels
wymienić różne środki transportu i
• powiedzieć, jakie zachowania są
powiedzieć, które z nich są
ekologiczne, a jakie nie,
przyjazne dla środowiska, a które
• udzielić porad i wskazówek osobom, które
nie i dlaczego,
swoim zachowaniem szkodzą środowisku,
powiedzieć, z jakich środków
• opowiedzieć o wybranej akcji ekologicznej,
komunikacji korzystam najczęściej
jej celach, przebiegu, potrzebnych
i najchętniej,
rekwizytach itp.,
powiedzieć, jak powinien być
• zaplanować jakąś akcję ekologiczną,
wyposażony mój rower, aby jazda
• zaplanować ekologiczne przyjęcie, ustalić
na nim była bezpieczna,
menu, specjalne atrakcje itp.,
wymienić rodzaje opakowań,
• opisać wybrany eksperyment ekologiczny
wymienić 3 problemy ekologiczne i
(na czym on polega, jak przebiega, czego
ich przyczyny,
dowodzi itd.),
wymienić trzy wybrane przedmioty i • napisać test ekologiczny,
określić ich przeznaczenie,
• zaprojektować i stworzyć poradnik
wymienić dwa wynalazki, bez
ekologiczny z poradami i propozycjami, jak
których wydaje się, że nie
można przyczynić się do ochrony
- historyjka obrazkowa
-zdjęcia i ilustracje
-teksty do zrozumienia
ze słuchu
-ćwiczenie
komunikacyjne w
parach
-ćwiczenia utrwalające
materiał leksykalny i
gramatyczny
poszczególnych stacji
-ćwiczenia na
zidentyfikowanie
zwrotów w języku
- uczeń formułuje
kilkuzdaniową wypowiedź,
opartą na wzorcu językowym z
zeszytu ćwiczeń (P);
- uczeń formułuje dłuższą
wypowiedź, w której
wykorzystuje poznane
słownictwo i struktury
językowe (PP);
-uczniowie rozwiązują testy
sprawdzające opracowane do
podręcznika pt. Wszystko dla
ucznia (P);
- uczeń prowadzi protokół z
własnych zachowań
proekologicznych lub
nieekologicznych (P);
potrafiłbyś żyć,
• powiedzieć, co robisz dla
środowiska,
• określić, gdzie wyrzucasz wybrane
trzy przedmioty,
• określić czas powstania jakiegoś
przedmiotu, datę wybranego
wynalazku
środowiska.
• opowiedzieć, jak powstał wybrany
przedmiot (np. jeans, pizza lub inne)
• wyjaśnić nazwy: Recycling, Der Blaue
Engel, Der Grüne Punkt
polskim i niemieckim
-ćwiczenie na
dopasowanie ilustracje
do wypowiedzi
- uczeń powtarza materiał w
oparciu o Ich kann… (P)
- teksty z lukami
- labirynt
- krzyżówka
- słowniczek
obrazkowy,
-ćwiczenia wyboru,
- teksty z lukami
- zdania do dokończenia
Werkstatt
Projekt – opis wybranych krajów Unii Europejskiej
Pantomima, definicje, rysunek – ćwiczenia sprawdzające opanowanie materiału
Werkstatt
Rozwiązania
Abenteuer 1
Globetrotter unterwegs
Station 2 / Podręcznik
A1: 1b, 2c, 3b, 4d, 5c, 6d, 7a, 8a, 9b, 10c
A2: C, B, D, A, E
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: Hundestrand, Seehundstation, Mais-Labyrinth
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: Wattenmeer, Feuerqualle, Regenschauer, Seehund, Leuchtturm, Gewitter, Krebs
Ü4: 1 Der Seehund 2 Das Wattenmeer 3 Der Leuchtturm 4 Der Krebs 5 Der Regenschauer 6
Das Gewitter 7 Die Feuerqualle
Ü5: Wattenmeer, Seehund, Wettervorhersage, Würstchenstand, Krebsgang, Schnitzeljagd,
Seehundstation, Feuerqualle, Leuchtturm
Ü6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü7: 1. Regenschauern, 2. Regenmäntel, 3. Watt, 4. Krebsgang, 5. Hände, 6. Flagge, 7. MaisLabyrinth, 8. Stunden, 9. bitte
Ü8: sich im Krebsgang zum Würstchenstand bewegen, den Ausgang aus dem Labyrinth
finden, Schnitzeljagd spielen, die Aufgabe erfüllen / lösen, die Feuerquallen ins Meer
befördern, den Seehund nicht anfassen
Ü9: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü10: 1 gehen 2 Müll 3 Nachts 4 Seehund 5 Gummistiefel, Regenjacke 6 Seehund
Ü11: Hier kann man etwas essen. ; Hier muss man stehen bleiben / warten / auf die grüne
Ampel warten. / Man darf nicht über die Straße gehen / fahren. ; Hier kann man
übernachten. ; Hier darf man Rad fahren. ; Hier darf man keine Pommes frites essen. ; Hier
darf man kein Feuer machen / anzünden / entfachen. ; Hier darf man kein Eis essen. ; Hier
muss man anhalten / stehen bleiben. ; Hier kann man zelten. ; Hier kann man telefonieren.
Ü12: Text 2, Text 4, Text 3, Text 1
Station 3 / Podręcznik
A2: waagerecht: 1 Grand Canyon 2 Sahara 3 Nil 4 Baikalsee 5 Grönland 6 Pazifischer Ozean;
senkrecht: 1 Mount Everest 2 Russland 3 Himalaja 4 Amazonas 5 Anden 6 Asien
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1, 2, 3: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü4: 1 Frankreich 2 Liechtenstein 3 Deutschland 4 Slowenien 5 Frankreich 6 Luxemburg 7
Österreich 8 Die Schweiz
Ü5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü6: Der Baikalsee ist der tiefste See der Erde. Er liegt in Asien. Der Himalaja ist das
höchste Gebirge der Welt. Er liegt in Asien. Der Amazonas ist der zweitlängste Fluss der
Welt. Er fließt durch Südamerika. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Welt. Er
liegt in Asien. Der Nil ist der längste Fluss der Erde. Er fließt durch Afrika. Der Grand
Canyon ist die größte Schlucht der Welt. Er ist in Nordamerika. Der Pazifische Ozean ist
der größte Ozean der Welt.
Ü7: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü8: Chinesisch – 5 – Sie / Er kommt aus China. Polnisch – 7 - Sie / Er kommt aus Polen.
Englisch – 3 - Sie / Er kommt aus England / Großbritanien. Französisch – 6 - Sie / Er kommt
aus Frankreich. Türkisch – 1 – Sie / Er kommt aus der Türkei. Italienisch – 4 - Sie / Er
kommt aus Italien. Deutsch – 2 - Sie / Er kommt aus Deutschland.
Ü9: die größte Wüste; der längste Fluss; das größte Land; der größte Kontinent; das höchste
Gebirge; der höchste Berg; der tiefste See; den größten Ozean; den großen Naturwundern;
der zweitlängste Fluss; das längste Gebirge; die größte Insel
Ü10: größte; größte; tiefste; größte; höchste, höchste, längste, größte
Ü11: Griechenland, Die Türkei, Finnland, Norwegen, Island
Station 4 / Podręcznik
A2: 1a, 2d, 3b, 4b, 5d, 6b
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: (propozycja)
die Hauptstadt /
die Hauptstädte
Wien
Berlin
Zürich
der Fluss
die Flüsse
der Rhein
die Elbe
die Donau
die Oder
die Weser
der Berg / die Berge /
das Gebirge
die Alpen
der Schwarzwald
das Erzgebirge
der Harz
der Thüringer Wald
die Insel / die Inseln
der See / die Seen
Rügen
Sylt
Usedom
Helgoland
Ostfriesische Inseln
der Bodensee
der Müritzsee
der Chiemsee
der Ammersee
der Starnberger
See
die Spree
der Main
die Schwäbische Alb
der Taunus
Borkum
Mainau
das Meer / die Meere /
die See / die Seen
die Ostsee
die Nordsee
Ü2, 3, 4: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü5: Bonn am Rhein, Bremen an der Weser, Dresden an der Elbe, Frankfurt an der Oder,
Frankfurt am Main, Hamburg an der Elbe, Köln am Rhein, München an der Isar
Ü6: Berlin liegt an der Spree; Das eine Frankfurt liegt am Main und das andere Frankfurt
liegt an der Oder; Trier liegt an der Mosel; Würzburg liegt am Main; Magdeburg liegt an der
Elbe; Bremen liegt an der Weser; Köln liegt am Rhein.
Ü7: im Süden: Bodensee, Alpen, Stuttgart, Mainau; im Westen: Ruhrgebiet; im Osten:
Spreewald, Harz; im Norden: Sylt, Helgoland, Ostsee
Ü8: der größte See – Bodensee; die schönste Insel – Mainau; Liegt im Süden – München; Eine
schöne Gegend an der Spree – Spreewald; Noch nie Skifliegen gesehen? - die Alpen /
Oberstdorf / Garmisch
Ü9: Berlin – Pergamon-Museum; Rhein – Weinberge und viele Burgen; Frankfurt am Main –
Banken, Buchmesse, Geburtsort von Goethe; Stuttgart – Industriegebiet, Mercedes und
Porsche; Bayreuth – die Stadt Richard Wagners, Opernfestspiele; Friedrichshafen /
Bodensee – Zeppelin-Museum; Harz – der Brocken, Walpurgisnacht; Helgoland – Nordsee,
roter Sandsteinfelsen, Seevögel
Ü10: 1 Reise; 2 Gebirge; 3 Altar; 4 Gemälde; 5 Kunst; 6 Park; 7 Salzbergwerk; 8 Natur; 9
Ostsee; 10 Kormorane
Ü11: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Podręcznik
A1: kolejność zdań: 11, 7, 14, 12, 3, 13, 4, 5, 15, 2, 8, 9, 10, 6, 1
A2, 3, 4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: 1c, 2a, 3f, 4b, 5d, 6e
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela; 1 am Würstchenstand, 2 im Park, 3 unter einem Dach
4 unter der Brücke, 5 hinter dem Baum, 6 im Wald, 7 am Strand, 8 im Gebüsch, 9 unter den
Steinen
Ü3: 1 unter den Steinen, 2 im Gebüsch, 3 am Strand, 4 am Würstchenstand, 5 unter der
Brücke, 6 im Park
Ü4: 1 an den Würstchenstand, 2 am Strand, 3 hinter den Baum, 4 unter ein Dach, 5 in den
Wald, 6 unter die Brücke
Ü5: 1 te, 2te, 3ten, 4te, 5te, 6te, 7ten
Ü6: 1 lösten, 2 sahen, 3 fanden, 4 brachten, 5 aßen, 6 gewann, 7 las, 8 konnte
Ü7: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü8: 1a, 2d, 3b, 4e, 5g, 6c, 7f, 8h, 9i
Ü9: c, d, b, a
Ü10: 1 Ostsee, 2 Haferbreiwanderung, 3 lachen, 4 Hund, 5 Stadtführerin, 6 Augenarzt, 7
Krankenhaus, 8 den Magen untersucht, 9 Hund, 10 zusammen mit Fischen und einem
Schlauch
Ü11: przykłady do trzech gier; do sprawdzenia przez nauczyciela
Wie viele
Personen
Was
brauchst
du dazu?
Was muss
man
machen?
Wie sind
die
Regeln?
Wer
gewinnt?
Spiel 1: Wortfix
beliebige Anzahl
Spiel 2: Hasami Yogi
zwei Spieler
Spiel 3: Ramba Zamba
Zwei und mehr
24 rote und 24 blaue
Buchstabenkärtchen und
50 grüne Chips
Ein Spieler deckt zuerst
ein rotes, dann ein blaues
Kärtchen auf und zeigt sie
allen Mitspielern. Alle
versuchen, ein
zusammengesetztes Wort
zu bilden so, dass das
erste Wort mit dem
Buchstaben des roten und
das zweite Wort mit dem
Buchstaben des blauen
Kärtchens beginnt. Der
Spieler, der dieses Wort
nennen konnte, erhält einen
blauen Chip. Die
aufgedeckten Kärtchen
werden wieder umgedreht
und mit den übrigen
vermischt.
Gewinner ist der Spieler
mit den meisten blauen
Chips.
Dame-Spielplan und je 8 helle und dunkle
Spielsteine
Material: 3 Augenwürfel,
Notizzettel, Bleistift
Jeder Spieler bekommt 8 gleichfarbige
Spielsteine und legt sie auf die 8 Felder der
ersten Reihe des Spielplanes (Grundlinie).
Gezogen wird abwechselnd, jeweils mit einem
Stein in eine Richtung, aber nicht schräg. Man
kann auch über mehrere Felder in eine Richtung
ziehen, sofern diese frei sind. Vor einem
besetzten Feld muss man anhalten.
Sofern dieses Feld vom Gegner besetzt ist und
das Feld dahinter frei ist, darf es im nächsten
Zug übersprungen werden - geschlagen wird in
diesem Fall nicht!
Jeder versucht, mit seinen Spielsteinen eine 4er Reihe zu bilden und gleichzeitig den Gegner
an der Bildung einer 4-er Reihe zu hindern.
Diese 4-er Reihe kann waagerecht, senkrecht
und diagonal zustandekommen. Dabei darf sich
aber keiner der vier Steine auf der Grundlinie
befinden!
Gelingt es, einen gegnerischen Stein mit vier
eigenen Steinen zu umzingeln (schräge
Nachbarfelder gelten nicht), darf dieser
umzingelte Stein vom Feld genommen werden.
Die drei hintereinander
geworfenen Augenzahlen so
in die dreistellige
Stellenwerttafel
einzutragen, dass eine
möglichst hohe Zahl
entsteht.
Nach jedem Wurf muss sich
der Spieler entscheiden, in
welche der Spalten er die
Augenzahl notieren möchte:
in die erste, zweite oder
dritte.
Der Spieler mit den
meisten blauen Chips.
Derjenige, der eine Reihe mit 4
aneinanderliegenden Spielsteinen schafft
oder dem Gegner mindestens 5 Steine
wegnimmt.
Derjenige, der nach 10
Runden die höchste
Gesamtsumme erreicht.
Ü12: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Podręcznik
A1: 1c, 2d, 3a, 4b
A2: Nach Konstanz
A3: Am Mittwoch: sonnig, Temperatur tagsüber um 21°C, nachts um 9°C, kein Regen, leichter
Wind aus Südosten (6-11 km/h). Am Donnerstag: sonnig, Temperatur tagsüber um 22°C, nachts
um 10°C, niederschlagsfrei, mäßiger Wind aus Südosten (20-28 km/h). Am Freitag: sonnig,
Temperatur tagsüber um 22°C, nachts um 11°C, kein Regen, frischer Wind aus Süden (29-38
km/h). Am Samstag: abwechselnd sonnig und wolkig, Temperatur tagsüber um 17°C, nachts um
10°C, schwache Regenfälle, sehr leichter Wind aus Nordwesten (1 - 5 km/h). Am Sonntag:
bedeckt mit sehr wenig Sonne, Temperatur tagsüber 22°C, nachts 11°C, Regenschauer, frischer
Wind aus südlicher Richtung (29-38 km/h).
A4, 5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: sonnig; heiter; wolkig; stark bewölkt; bedeckt; Regenschauer; Regen; Gewitter;
Schneeschauer; Schneefall; Schneeregen; Nebel
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: 1 wolkig; 2 heiter; 3 sonnig; 4 Gewitter; 5 Regen; 6 bedeckt; 7 wolkig; 8 Schnee; 9
Regenschauer; 10 stark bewölkt
Ü4: Heute ist es/gibt es in Hamburg: c; Heute beträgt ...: a; Die Aussichten ...: b
Ü5: 1e, 2f, 3a, 4c, 5d, 6g, 7b
Ü6: 1b, 2d, 3c, 4a, 5e
Ü7: 1 Gewitter, 30°C; 2 leicht bewölkt, 25°C; 3 Nebeltreiben, -7°C; 4 Wolken, 27°C; 5 ist es
am 24. September sonnig. Die Temperatur liegt bei 11°C. Am 15. Juli ist es wolkig. Die
Tagestemperatur beträgt 26°C.; 6 ist es am 24. September wolkig. Die Temperatur liegt bei
13°C. Am 15. Juli ist es fast wolkenlos. Die Tagestemperatur beträgt 21°C.
Station 7 / Podręcznik
A1: Text 1 die Schweiz, Text 2 Deutschland, Text 3 Österreich, Text 4 Liechtenstein
A2, 3, 4, 5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: in Deutschland: die Alpen, der Bodensee, der Harz, das Erzgebirge, der Schwarzwald,
Insel Rügen, der Spreewald; in der Schweiz: die Alpen, der Bodensee, das Matterhorn; in
Österreich: die Alpen, der Bodensee, der Großglockner; in Liechtenstein: die Alpen, Vaduz;
in Polen: die Masurische Seeplatte, die Tatra, Krakau, die Halbinsel Hela, das Riesengebirge
Ü2: 1d, 2a, 3b, 4c
Ü4: 1 Dänemark 2 Niederlande (Holland), Belgien, Frankreich 3 Polen, Tschechien 4
Österreich, Schweiz 5 Deutschland, Liechtenstein 6 Frankreich 7 Österreich 8 Italien 9
Deutschland, Tschechien 10 Schweiz, Liechtenstein 11 Slowakei, Ungarn 12 Slowenien,
Italien 13 Schweiz 14 Schweiz 15 Österreich 16 Schweiz
Ü4: 1 im Norden 2 im Süden 3 im Osten 4 im Westen 5 im Norden 6 im Süden 7 im Osten 8
im Westen
Ü5: 1 Berlin 2 im Süden Deutschlands 3 Spree; Donau 4. Deutschland; die Zugspitze; Der
höchste Berg in Österreich ist der Großglockner.
Ü6: 1b, 2f, 3e, 4a, 5d, 6c
Ü7: 1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10b
Ü8: 1 schneit 2 Gewitter 3 Schnee 4 Nebel 5 schneien 6 neblig 7 Sonne; den Wolken 8
Gewitter; Regen
Ü9: 1 gibt es 2 startet 3 kommt 4 scheint 5 rieselt 6 verdeckt 7 ist 8 wird es ... kommt 9
wird 10 regnet
Ü10: Bild links: Ist das ein furchtbares Wetter! Mensch, ist das ein Sauwetter! Mistwetter!
So'n mieses Wetter wieder! Bild rechts: Es ist ja herrlich heute! Wetter wie im Bilderbuch
heute. Traumwetter! Nicht wahr?
Ü11: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü12: 1b, 2e, 3c, 4d, 5a
Abenteuer 2
Es war einmal ...
Station 2 / Podręcznik
A1: Sprachen in der Schweiz: Französisch, Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch;
Käsegericht: Fondue; Schweizer Nationalheld: Wilhelm Tell
A2: 1 in der Schweiz 2 vier Sprachen 3 schweizer 4 Französisch 5 Schnecken 6 Erdäpfel
A3, 4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü2: Französisch, Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch; Schweizer Nationalheld; Käse;
Kartoffeln
Ü3: steht, lernen, kriege, Wollen, hat, könnte
Ü4: 1c, 2a, 3e, 4b, 5d
Ü5:1c, 2e, h, i, 3f, g, 4 d, e, 5 a, b
Ü6: Schweiz: Französisch, Deutsch, Italienisch und Rätoromanisch; Deutschland: Deutsch;
Österreich: Deutsch; Liechtenstein: Deutsch; Frankreich: Französisch; Italien: Italienisch;
England: Englisch; Spanien: Spanisch
Ü7: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü8: 1: Das erste Skilehrbuch = Aufgrund seiner idealen klimatischen Bedingungen ... 2: Das
Land der Autobahnen = Hattet ihr gewusst ... 3: Mozart = Wolfgang Amadeus Mozart ... 4:
Das erste Auto = Gettlieb Daimler und Karl Benz ... 5: Die Alpen = Ob Bergwandern oder
Klettern ... 6: Goethe = Johann Wolfgang von Goethe ... 7: Die Loreley = Eines der ältesten
deutschen Geschichte ... 8: Der Zeppelin = Ein Zeppelin ist ein Luftschiff
Station 3 / Podręcznik
A2: erstes Bild
A3: 1 Vor vielen Jahrhunderten ...; 2 Eines Tages ...; 3 Auf Befehl des Tyrannen ...; 4 Mit
dem zweiten Pfeil ...; 5 Der Vogt steckte ...; 6 Das Volk ...; 7 Tell tötete ...
A4: 1, 3, 6 – Geßler; 2, 4, 5, 7, 8 – Tell
A5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: der Befreiungskrieg- wojna wyzwoleńcza; der Landvogt - zarządca; peinigen - poniżać,
dręczyć; unterdrücken – uciskać; der Faulpelz – leń; die Untertanen - poddani, podwładni; der
Kerker – więzienie; der Schütze – łucznik; treffen – frafić; den Bogen spannen - napiąć łuk;
erschießen – zastrzelić; der Pfeil – strzała; der Bogen – łuk; die Grausamkeit- okrucieństwo; die
Rache – zemsta; der Meisterschuss – mistrzowski strzał
Ü2: 1d, 2b, 3c, 4a, 5g, 6e, 7h, 8f
Ü3: 1 Ja, mein Herr! 2 So sagen die Leute... 3 Gut, mein Herr! 4 O nein, bitte nicht! 5 Das machen
alle Schützen... 6 Der zweite Pfeil war für euch bestimmt, falls ich meinen Sohn getroffen hätte.
Ü4: 1 herrschte 2 unterdrückte 3 kam 4 ließ 5 töten 6 traf 7 schwor 8 befreite 9 führte 10
wurde
Ü5: 1 sonderbare 2 hervorragend 3 zufällig 4 ungewöhnlichen 5 verhasste 6 sicher
Ü6: 1e, 2a, 3c, 4b, 5d
Ü7: 1a, 2b, 3e, 4d, 5c
Ü8: Er ist mutig und tapfer. Er ist gerecht. Seine Landsleute achten und bewundern ihn.
Sein Volk hat ihm viel zu verdanken. Er setzt sich für die Armen und Unterdrückten ein. Er
kämpft gegen Tyrannen. Er führt sein Land in die Unabhängigkeit. Er macht große und wichtige
Entdeckungen oder Erfindungen. Für sein Land geht er jedes Risiko ein. Sein Verdienst war die
Freiheit unseres Landes. Man hat ihm viele Denkmale gesetzt.
Station 4 / Podręcznik
A1: 1 Der Teufel und die Näherin, 2 Die Waldfee, 3 Tanzende Katzen
A2: A: Bild 1 Der Teufel und die Näherin, Bild 2 Tanzende Katzen, Bild 3 Die Waldfee; B:
Bild 1 die Hexen ... - Bild 2; ein hübscher Bursche ... - Bild 3; eine eingebildete Näherin ... Bild 1
A3, 4: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: eine sehr alte Erzählung von Helden, Kämpfen ...
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: Tanzende Katzen: Hexen, 4 Katzen, die Frau des Bürgermeisters, ein verärgerter Mann;
Die Waldfee: ein hübscher Junge, eine gute Waldfee; Der Teufel und die Näherin: eine
geschickte Näherin, der Teufel
Ü4: Tanzende Katzen: 2, 4, 9; Die Waldfee: 3, 6, 8; Der Teufel und die Näherin: 1, 5, 7
Ü5: 1d, 2g, 3i, 4e, 5j, 6c, 7f, 8b, 9a, 10h
Ü6: 1c, 2f, 3b, 4a, 5d, 6g, 7e
Ü7: A: er beschloss – er beschließt; er nahm – er nimmt; er sah – er sieht; er schoss – er
schießt; er traf – er trifft; sie konnte – sie kann; sie war – sie ist
B: leben, erzählen, meinen, heiraten, fragen, wünschen, lieben, sich fühlen, sagen, sich
anstrengen
Ü8: Tanzende Katzen: 1 verwandeln 2 tun 3 ärgern 4 geweckt 5 zielen 6 treffen 7 ein Ende
machen
Die Waldfee: 1 verlassen 2 wegbleiben 3 mitbringen 4 versprechen 5 bekommen 6 fühlen 7
halten 8 verschwinden
Der Teufel und die Näherin: 1 nähen 2 nehmen 3 springen 4 sparen 5 laufen 6 verlieren 7
bezahlen
Ü9: Tanzende Katzen: 1 konnten 2 konnten 3 ging 4 sah 5 verschwanden 6 war
Die Waldfee: 1 verließ 2 kam, brachte 3 wusste 4 waren 5 sah 6 vergaß 7 bat 8 begann
Der Teufel und die Näherin: 1 stand 2 nahm 3 sprang, stieg 4 wollte 5 musste 6 verlor
Ü10: Tanzende Katzen: 1 altem 2 verschiedene 3 unerkannt 4 laut, wild 5 gesunde 6 richtig
Die Waldfee: 1 kleinen 2 hübscher, netter 3 einige 4 wunderschönes 5 süße 6 traurig 7
sehnsüchtig, traurig
Der Teufel und die Näherin: 1 eingebildeten 2 schnell, geschickt 3 pausenlos 4 fertig 5
entsetzte 6 schlau
Ü11: Die Sage berichtet; so erzählt die Sage weiter ; aber keiner hat je wieder die Loreley
gesehen
Ü12: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Podręcznik
A1: die Kartoffeln
A2: 1 ja 2 ja 3 nein 4 ja 5 ja
A3, 4: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: 1 Hat es / das Essen Ihnen geschmeckt? 2 Die Schnecken sind hervorragend! 3 In der
Schweiz sagt man statt “Kartoffeln” - “Erdäpfel”. 4 Wir nehmen es zur Erinnerung mit nach
Hause. 5 Wir haben sie ganz schön reingelegt!
Ü2: 1 Familie Hornbach ... ; 2 Tomi hat nicht gewusst ... ; 3 Tomi hat im Park ... ; 4 Tomis Mutter
hat gesagt ... ; 5 Die Familie ist ... ; 6 Sie haben dort Weinbergschnecken ... ; 7 Tomi hat
Erdäpfel ... ; 8 Er hat aber nicht gewusst ... ; 9 Er war total überrascht ... ; 10 Alle fanden das
ganz lustig ... ; 11 Tomi und Heidi haben ... ; 12 Sie haben die Schneckenhäuser ... ; 13 Der Kellner
war entsetzt ... ; 14 In der Schweiz ...
Ü3: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü4: 1 das Gleis 2 der Fahrpreis 3 das Eis 4 der Führerschein 5 der Schreibtisch 6 der
Frisör 7 die Kartoffel 8 der Briefträger
Ü5: 1 das Krankenhaus 2 parken 3 der Schaffner 4 das Auto 5 das Ticket / der Fahrschein
6 Guten Tag! 7 Auf Wiedersehen! 8 das Fahrrad 9 der Junge
Ü6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü7: 1 eine Frau / ein Mädchen mit diesem Namen; die Butter 2 Willst du mit mir tauschen?
tauschen; duschen 3 Topf
Ü8: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Podręcznik
A1, 2A, B: do sprawdzenia przez nauczyciela
A2: C: Sie beginnt im Süden in Hanau und endet im Norden in Bremen. Aus einem Esel, einem
Hund, einer Katze und einem Hahn. Der Rattenfänger aus Hameln ist ein junger, schlanker
Mann mit einem Blasinstrument. Er hat eine enge Hose, eine Jacke und einen großen Hut an.
Baron von Münchhausen war durch seine Lügen, die er veröffentlichte, bekannt. Die
Geburtstadt der Brüder Grimm ist Hanau.
A3, 4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: 1e, 2c, 3f, 4b, 5d, 6a
Ü2: Der gestiefelte Kater: Gottlieb: Sie gehen fort ...; Rotkäppchen: Es war einmal eine
kleine süße Dirne ...; Schneewittchen: Es war einmal eine schöne Frau ...
Ü3: A: 1 vier 2 Esel, Hund, Katze und Hahn 3 Alle sind schon ziemlich alt und können nicht
mehr so gut wie früher ihren Besitzern dienen. 4 laufen weg 5 Bremen 6 sich Räuber
verstecken 7 die Räuber aus dem Haus zu jagen 8 Der Hund springt dem Esel auf den
Rücken, auf ihn stellt sich die Katze und darauf der Hahn. Sie fangen an, eine unheimliche
Musik zu machen. 9 denken, es sei ein Gespenst und fliehen aus dem Haus 10jubeln und
ziehen in das Haus ein.
B: sich zusammen tun, gemeinsam mehr erreichen, das Ziel erreichen
Ü4: A: Rattenplage in Hameln, Die Ankunft ..., Die “Waffe” ..., Ratten ertrinken ..., Der
Fremde bekommt ..., Die Rückkehr ..., Die Rache ...
B: eine Rattenplage, gegen eine Geldsumme, sind damit einverstanden, zieht ein Pfeifchen
heraus, führt sie pfeifend, Tiere ertrinken, verlässt verbittert die Stadt, verkleidet als
Jäger, führt alle Kinder aus der Stadt hinaus, verschwindet mit ihnen in einem Berg
Ü5: A: Da ist nur ein halbes Pferd.
B: Der Baron war durch seine Lügengeschichten bekannt.
C: 1b, 2a, 3d, 4c
D: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü7: A: Lebensmotto: “Wisch mir den Hintern!” Charakterzüge / Eigenschaften: witzig,
ironisch, lebensklug, frech, derb, humorvoll, schadenfroh, verspottete Dummheit, Arroganz,
kirchliche und weltliche Autorität und Despotie; “Beruf”: Narr, Abenteurer, Schalk, Gauner,
Weltbummler, Soldat. Hobbys / Lieblingsbeschäftigungen: Streiche spielen; Sonstiges: er
lebte im 14. Jh
B: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü8: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 7 / Podręcznik
A1A: 1a, 2b, 3c, 4d, 5e, 6f, 7g
A2: 1 Nikolaus, 2 Weihnachten, 3 Karneval, 4 Silvester, 5 Ostern
A3, N, W, N, W, O, K, N, W, W, S, K, K, W, O, O, K, N, K, S, S, K
A4: (propozycja) Traditionelle Feste: Weihnachten, Silvester, Karneval/Fasching, Ostern,
Nationalfeiertag, Sankt Martin, Allerheiligen, ; Höhepunkte im persönlichen Leben:
Geburtstag, Kommunion, Taufe, Hochzeit; Feste, die nur in deinem Land gefeiert werden: do
sprawdzenia przez nauczyciela
A5, 6: 1 Silvester 2 Weihnachten 3 Karneval; do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1, 2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: 1 das Ei 2 Mai 3 die Krippe 4 die Weihnachtsgans 5 der Ostermontag 6 das Christkind
Ü4: 1 Berliner, Konfetti, Luftballons, Sekt, Papierschlangen, Feuerwerk, Knallkörper, das
Bleigießen, Mitternacht, Neujahrswünsche, Party;
2 Lammbraten, Garten, Hase, bemalte Eier, grüne Zweige, das Eierkämpfen;
3 große Wagen, Kostüme, Faschingszug, Masken, Süßigkeiten und Blumen;
4 Weihnachtsbaum, Weihnachtskugeln, Geschenke, Lametta, Weihnachtsmann, Gans;
5 Knecht Ruprecht, geputzte Stiefel
A5: 1b, 2e, 3g, 4a, 5i, 6c, 7d, 8f, 9h
A6: 1 Schuhe, Stiefel 2 Schokolade, andere kleine Überraschungen 3 das Christkind 4
Krippenspiel 5 Weihnachtskerzen, Sterne 6 Gans, Hähnchen 7 Kostümen, Lärm 8 Maske 9
Luftballons, Konfetti, Papierschlangen 10 Glücksbringer, Schornsteinfeger, Hufeisen,
vierblättriges Kleeblatt 11 Zweigen 12 Ei, Hase
A7: 1 gefeiert 2 geschmückt 3 geputzt 4 aufgeführt 5 ausgepackt 6 getanzt 7 dekoriert 8
bemalt
Ü8: 1b 2a 3f 4e 5i 6h 7g 8d 9c
Ü9: Dezember: Sylwester; Januar: Heilige Drei Könige; Februar: Valentinstag; Februar oder
März: Rosenmontag, Fastnacht, Aschermittwoch, Karneval; März/April: Karfreitag, Ostern;
Mai: Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, Muttertag; Mai oder Juni: Pfingsten; August: Maria
Himmelfahrt; Oktober: Tag der Deutschen Einheit; November: Allerheiligen;
November/Dezember: Advent; Dezember: Nikolaustag, Weihnachten
Ü10: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü11: Ostern
Ü12: Nikolaus, Fuchs, Kuckuck, Hahn, Storch
Abenteuer 3
Sei mobil
Station 2 / Podręcznik
A1: am Flughafen
A2: Check-In
A3: do sprawdzenia przez nauczyciela
A4: Sie haben die Blumen gegossen. Sie haben den Hausschlüssel bei der Nachbarin
abgegeben. Sie haben den Wasserhahn abgedreht.
A5: Sie haben Koffer, Rucksäcke, eine Bauchtasche, einen Reisekäfig für den Hund,
Reisepässe, Flugtickets und Kleidung mitgenommen: Sweatshirts, T-Shirts, Unterwäsche,
Hosen, Sportanzüge, Schlafanzüge, einen Fotoapparat, einen Reisewecker, die
Reiseapotheke, Kosmetiktaschen usw mitgenommen.
A6: 1 Sie haben die Haustür nicht abgeschlossen. / Sie haben vergessen, die Haustür
abzuschließen. 2 Sie haben den Kühlschrank ausgeschaltet, aber nicht geleert. / Sie haben
vergessen, vor dem Ausschalten den Kühlschrank zu leeren. 3 Sie haben den Vogel nicht
versorgt, die Pflanzen nicht gegossen und ein Fenster nicht zugemacht. / Sie haben
vergessen, den Vogel zu versorgen, die Pflanzen zu gießen und ein Fenster zuzumachen.
A7: 1 24 Mai 2 hlx 3 Cologne 4 X33185 5 17D 6 08F
A8: Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit oder (bei dem späteren Flug) drei Stunden und
35 Minuten bis zum Abflug. Ich muss jetzt zum Gate 42-45 oder (bei dem späteren Flug)
zum Gate 42-43 gehen.
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: Sandra hat vergessen, einzupacken: Schnorchel, T-Shirts, Sweatshirt, Sportanzug,
Strandschuhe, Sportschuhe, Kosmetika, Handy, Pass, Medikamente, Schwimmflossen,
Versicherung, Bargeld
Ü2, 3: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü4: Pass, Personalausweis, Bargeld
Ü5: Er hat vergessen, seine Kamera mitzunehmen. Jemand hat vergessen, den Fernseher
auszuschalten. Jemand hat vergessen, das Fenster zuzumachen. Jemand hat vergessen, das
Wasser zuzudrehen.
Ü6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü7: 1 Am Chec-In – Schalter 2 Passkontrolle / Ausweiskontrolle 3 Sicherheitskontrolle 4
Gate 5 Bustransfer
Ü8: 1j, h, i; 2a; 3b, c, d, g; 4j; 5e, f
Ü9: 1 Flugticket 2 Versicherungsschein 3 baden 4 Isomatte 5 Handgepäck 6 Einkaufen
Ü10: A: lang; weg; am Fenster; meine Bordkarte; mein Handgepäck; Wo;
B: Hier geht es lang. Ich habe meinen Koffer verloren. Ich möchte einen Fensterplatz. Ich
habe meine Bordkarte verloren. Das ist mein Handgepäck. Wo ist Gate 10-20?
Ü11: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü12: Schere ... Papier und andere Stoffe schneiden; Sicherheitsgurt ... sicherer sitzen beim
Landen und Starten; Flugzeug ... in andere Länder fliegen; Computer ... E-Mails empfangen
und senden; Handy ... Personen überall erreichen; Regenschirm ... sich vor Regen schützen;
Wanderschuhen ... bequem Berge ersteigen und wandern
Ü13: Hast du schon den Stecker aus der Steckdose gezogen? Hast du schon die Türen und
Fenster geschlossen? Hast du schon die Rechnungen bezahlt? Hast du schon den
Kühlschrank geleert? Hast du schon alle elektrischen Geräte ausgeschaltet? Hast du schon
die Alarmanlage eingeschaltet? Hast du schon die Gepäck- und Reisekrankenversicherung
abgeschlossen? Hast du schon die Reiseprospekte / Fahrpläne / Fahrkarten besorgt? Hast
du schon den Nachbarn die Schlüssel gegeben? Hast du schon das Hotelzimmer bestellt?
Ü14: A: Das macht man selber: Plätze reservieren, Koffer packen, Geld wechseln, Wäsche
waschen; Das lässt man machen: Hund untersuchen, Pass verlängern, Auto reparieren,
Kleidung reinigen
B: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 3 / Podręcznik
A1: A: do sprawdzenia przez nauczyciela B: 1 U-Bahn, S-Bahn; 2 Am Neumarkt; 3 der UBahn, Linien 17, 18 und 19; 4 S-12; 5 der U-Bahn Linie 5; 6 die Straßenbahn Linie 1; 7 S-Bahn
Linie 12
A2: Person 1 möchte zur Ruine Sankt Alban; Person 2 fragt, wie man am besten zum
Rheinenergie-Stadion kommt. Person 3 fragt, wie sie am schnellsten zur Kölnarena kommt.
A3: A: vorbei, entlang, linken, vorbei, links; B: Linie 16, 17, 18 oder 19, Linie 1; C: Der Weg
von der U-Bahn-Hauptbahnhof zur Kölnarena; an der Haltestelle Poststraße aussteigen; mit
der U-Bahn Linie 16, 17, 18 oder 19 Richtung Bonn fahren; die U-Bahn Linie 3 Richtung
Thielenbruch nehmen; am Bahnhof Deutz aussteigen
A4, 5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü2: 1 am 2 in der 3 in der 4 Am 5 in der 6 in der 7 am 8 Am
Ü3: 1 zum 2 zur 3 zum 4 zum 5 nach 6 zur 7 zu, zum 8 Zum 9 nach
Ü4: 1 nehmen 2 fahren 3 gehst 4 suche 5 umsteigen 6 aussteigen 7 komme 8 abbiegen
Ü5: 1 c, 2b, 3g, 4f
Ü6: 1 zum 2 über 3 am 4 mit 5 an 6 durch 7 über 8 über, entlang
Ü7: A: c, a, b, b, a, c, b
B: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü8: links, über die Brücke, links, an der Apotheke, links
Ü9, 10, 11, 12: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 4 / Podręcznik
A1: Foto links: Lärm, Autos, Hektik... Hier ist aber viel los! Foto in der Mitte: Frische Luft,
viel Grünes, aber tote Hose! Foto rechts: Meine Adresse? -Straße.
A2: Mark und Laura leben auf dem Land. Julia, Petra und Frank leben in der Stadt.
A3: Für Mark ist kulturelles Angebot weniger wichtig. Für Julia sind die Ausbildungs- und
Arbeitsmöglichkeiten wichtig. Für Laura sind Einkaufsmöglichkeiten nicht so wichtig, die
Umwelt ist für sie wichtig. Für Petra sind zwischenmenschliche Beziehungen wichtig. Für
Frank ist die Umwelt sehr wichtig.
A4, 5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: Auf dem Land: ist tote Hose, frische Luft, es ist ruhig, es ist langweilig, jeder kennt
jeden, geringes Freizeitangebot, schöne Landschaften, Wald und Wiesen; In der Stadt: ist
viel los, stinkt nach Abgasen, gefährlich, es ist laut und hektisch, der zunehmende Verkehr,
viele Sportanlagen, man bleibt anonym, Probleme mit Parkplätzen, steigende Kriminalität
Ü2: 1d, 2c, 3f, 4e, 5h, 6g, 7b, 8a
Ü3: Freizeitangebot, Parkmöglichkeiten, Dienstleistung, Verkehrsverbindungen,
Umweltprobleme, Autoabgase, Kaufsucht
Ü4: Bus, Stadion, Auto, Kino, Felder
Ü5: 1b, 2a, 3e, 4c, 5g, 6f, 7d
Ü6: 1a, 2b, 3a, 4a, 5a, 6b
Ü7: den erwünschten Beruf erlernen; bessere Chancen haben; einen Parkplatz finden; aufs
Land ziehen, schmutzige Luft einatmen; kaufsüchtig werden; neue Bekanntschaften
schließen; unter die Leute kommen
Ü8: 1, 2, 3 – In der Stadt; 4, 5 – Auf dem Land
Ü9: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü10: A3, B2, C8, D1, E7, F10, G4, H5, I9, J6
Ü11, 12: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü13: Kevin: Vater schlägt ihn, Vater ist Alkoholiker; Dagmar: Eltern haben nie Zeit für sie,
Drogenproblem; Leo: Scheidung der Eltern, Vater hat eine neue Freundin
Ü14: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü15: Straßenleben: Es ist nicht möglich, jeden Tag zu duschen; Irgendwelche Leute können
einen runter machen; Man kann nicht immer saubere Kleidung tragen; Es kann passieren,
dass man manchmal nichts zu essen hat; Leben im Hotel “Mama”: Wenn man zu spät nach
Hause kommt, hat man Probleme mit den Eltern; Die Mutter macht die Wäsche; allein leben:
Man muss alles im Griff haben; Ich esse fast immer Tiefkühlpizza und Spagetti; Es kann
passieren, dass man manchmal nichts zu essen hat; Der Abwasch bleibt manchmal liegen;
Zum Bügeln hat man selten oder überhaupt keine Lust.
Station 5 / Podręcznik
A1: Hörtext 2
A2: Familie Hornbach hat den blauen Koffer verloren – falsch; Sie haben ihn eingecheckt:
falsch; Sie haben den Koffer im Flugzeug vergessen – falsch; Heidi und Tomi wollten zur
Auktion am Flughafen – richtig; In der Flughafenauktion werden Flugtickets versteigert –
falsch; Der Koffer von Familie Hornbach wird versteigert – richtig; Das Mindestangebot für
den schweren Koffer ist 70 Euro – falsch; Es gibt drei gelbe Koffer – falsch; Heidi hat den
Koffer versteigert – falsch; Im Koffer waren Dosen mit Hundefutter – richtig.
A3, 4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: A: auf dem Flughafen
B: Treffpunkt d; Auskunft a; Bushaltestelle b; Gepäckermittlung i+j; Gepäckausgabe k;
Parkplatz / Parkhaus f; Abflughalle g, Ankunftshalle h
Ü2: auf dem Flughafen – 6; am Check-In – Schalter – 2+3; bei der Sicherheitskontrolle – 5;
bei der Information – 1; im Flugzeug – 4, 7
Ü3: Wenn ich meinen Discman verloren habe, (dann) gehe ich ins Fundbüro. Wenn ich noch
Medikamente kaufen will, (dann) gehe ich in die Apotheke. Wenn ich vier Koffer habe und
ich es nicht schaffe, diese alleine zu tragen, (dann) hole ich einen Gepäckwagen. Wenn ich
hungrig bin und etwas essen möchte, (dann) gehe ich zum Imbiss.
Ü4: 1d, 2c, 3a, 4e, 5b
Ü5: 1 Sicherheitskontrolle 2 aus Ihren Hosentaschen 3 mein Koffer 4 einen Fensterplatz 5
auf das Band 6 eingecheckt 7 die Schlüssel
Ü6: 1 Legen 2 mache 3 sind 4 dürfen 5 Möchten 6 wäre 7 Legen 8 ist, angekommen 9 kann 10
haben, eingecheckt
Ü7: 1d, 2a, 3e, 4b, 5c
Ü8: 1e, 2h, 3a, 4c, 5i, 6g, 7d, 8f, 9b
Ü9: Damenstiefel – 5 € - 19 €; Perser-Teppich – 250 € - 470 €; Ölgemälde – 999 € - 3.289 €
Ü10: Es wurden versteigert: ein Koffer, ein Laptop, ein Schal, ein Regenschirm, ein Gemälde/
ein Bild, Krücken, eine Brille, eine Pflanze, ein Mantel, eine Katze, eine Gitarre, ein
Mathematik-Heft, eine Puppe
Ü11: Schirme, Jacken, Handys, Schmuck, Portmonees, Brillen, Fotoapparate, Angelruten,
Musikinstrumente, Schals, Zollstöcke, ein Elektrogrill, ein Couchtisch
Ü12: begrüße Sie, wunderschönen, wie neu, Wer bietet mehr?, Ein Schnäppchen ist das!,
exquisite Marke, gehören
Für nur, ersten Interessenten, Ich biete, super Preis, Erstklassige, Gute Entscheidung,
Herzlichen Glückwunsch
wunderschöne, Blickfang, gespendet, Ausgangspreis, zum ersten, zum zweiten und zum
dritten!
Ü13: 1d, 2f, 3g, 4a, 5b, 6e, 7c
Ü14, 15: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Podręcznik
A1: Er kauft eine Fahrkarte. Sie steigen ein. Er telefoniert. / Er fragt nach
Zugverbindungen. Sie fragt, von welchem Gleis ihr Zug abfährt. Er telefoniert. Sie kauft
eine Buskarte.
A2: 1 Sie möchte am Sonntag Vormittag fahren. 2 Sie fährt mit dem Intercity-Express. 3
Der Zug fährt um 9:45 von Köln ab. 4 Der Zug kommt um 14:28 Uhr in München an. 5 Die
einfache ermäßigte Fahrkarte kostet 54 €. 6 Der Zug fährt direkt nach München.
A3: Durchsage Nr 1: Ich bin vorsichtig und trete zurück. Der Zug kommt! Durchsage Nr 2:
Ich gehe zum Kiosk, um noch ein Cola zu kaufen. Durchsage Nr 3: Ich gehe auf Gleis 7.
A4: 1 Ich nehme den Zug um 8:48 Uhr, 9:30 Uhr oder um 9:42 Uhr. 2 Ich muss in Hamm
(Westfalen) umsteigen und 14 Minuten auf den Anschlusszug warten. 3 Um 20:49 Uhr.
A5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: das Taxi, der Zug, der Bus, das Flugzeug, das Schiff, die Straßenbahn
Ü2: 1f, 2e, 3a, 4c, 5b, 6d
Ü3: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü4: 1 Wann fahren die Züge vormittags nach Bonn? 2 Ist der Zug nach Stuttgart um 10:27
Uhr ein ICE? 3 Wann fährt der ICE von Essen nach Zürich ab? 4 Wann kommt er in Basel
an? 5 Fährt er täglich? 6 Fährt er am Samstag und Sonntag? 7 Gibt es im Zug ein
Bordbistro/Bordrestaurant? 8 Muss man für den Zug eine Reservierung haben? 9 Wann und
wo muss man da umsteigen?
Ü5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü6: 1 an einem Fahrkartenautomaten 2 beim Busfahrer 3 zur Auskunft 4 zum
Fahrkartenschalter 5 In einem Schließfach
Ü7: 1. Abfahrtszeit 2. der Zug 3. einfache Fahrkarte 4. Gleis 5. Verspätung 6. Fensterplatz
Ü8: 1e, 2a, 3d, 4b, 5c, 6f
Ü9: 1b, 2g, 3d, 4a, 5c, 6e, 7f
Ü10: 1 Auskunft, 2 Gleis, 3 Ermäßigung, 4 Fahrplan, 5 Schließfach, 6 Schalter
Ü11: 1 auf 2 nach 3 über 4 nach 5 für 6 im 7 um 8 mit 9 im
Ü12: 1. Er steigt in den Zug ein. 2. Er steigt aus. 3. Er steigt um.
Ü13: Fahrziel suchen - c, Zielcode ablesen, Zielcode eingeben - e, Fahrausweis auswählen - a,
Fahrausweis bezahlen - b, Fahrschein entnehmen - d
Ü14: Fahrziel suchen, Zielcode ablesen, Zielcode eingeben, Fahrausweis auswählen,
Fahrausweis bezahlen, Fahrschein entnehmen
Station 7 / Podręcznik
A1, 2, 3, 4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: Spielplatz, Ampel, Straßenrand, Zebrastreifen, Haltelinie, Gehweg
Ü2: 1h, 2i, 3a, 4e, 5f, 6j, 7b, 8d, 9g
Ü3: 1d, 2f, 3c, 4a, 5b, 6e
Ü4: Er schaut sich an der Kreuzung um. Sie bleibt bei Rot stehen. Der Junge gibt ein
Handzeichen. Das Mädchen stoppt an der Haltelinie. Die Kinder steigen auf der Gehwegseite
aus. Die Kinder gehen bei Grün über die Straße.
Ü5: Bei Rot darfst du nie ...; An einem Stopp-Schild musst du immer ...; Vor dem Bus darfst
du nie ...; An der Ampel darfst du bei Grün ...; Auf der Straße darfst du nie Fußball spielen.
Ü6, 7, 8: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü9: 1b, 3c, 4c, 5e, 6c, 7a, 8b, 9b, 10a
10, 11: do sprawdzenia przez nauczyciela
Abenteuer 4
Im Zeichen des Blauen Engels
Station 2 / Podręcznik
A1: do sprawdzenia przez nauczyciela
A2: richtig: 1, 3, 5
A3: do sprawdzenia przez nauczyciela; umweltfreundlich ist: ausgediente CDs in den
Sondermüll zu werfen, Blatt Papier immer beidseitig zu beschreiben, für die Butterbrote
eine Frischbox zu benutzen, Jogurt im Pfandglas zu kaufen, Taschenrechner mit Solarzellen
zu benutzen, Getränke in Pfandflaschen zu kaufen, beim Zähneputzen das Wasser
zwischendurch abzustellen, zum Einkaufen eine Stofftüte statt einer Plastiktüte zu
benutzen, Müll zu trennen, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren, zu duschen statt ein
Vollbad zu nehmen
A4, 5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 2 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: Müll, Frischebox, Wasserhahn, Badewanne, Dusche, Plastiktüte, Dose
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: a) - Heute schon an morgen denken – Müll vermeiden! b) – Heute schon an morgen denken
– Dinge länger nutzen! c) – Heute schon an morgen denken – statt wegwerfen –
wiederverwerten! d) – Heute schon an morgen denken – weniger Müll produzieren!
Ü4: 1d, 2a, 3i, 4e, 5b, 6h, 7f, 8g, 9c
Ü5: Personen auf den Bildern 2, 3, 4 und 6 machen sich keine Sorgen um die Umwelt
Ü6: Müll trennen; Licht ausmachen; Altpapier sammeln; Spielzeuge, CDs tauschen;
Waschmaschine, Spülmaschine voll laden; Dusche, Vollbad nehmen; Strom, Wasser sparen;
Papier beschreiben; Stofftüte, Plastiktüte mitnehmen; Fenster schließen; Getränke, Jogurt
kaufen; Wasser zudrehen; Taschenrechner, Akkus, Sparlampen, Nachfüllpackungen
verwenden; Butterbrot verpacken
zdania do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü7: Jogurtgläser, Flaschen – Glascontainer; alte Zeitungen, alte Hefte - Papiertonne,
Altpapiersammlung; alte Medikamente – Apotheke; Bioabfälle, Apfelschalen, Kartoffelreste
- Biotonne, Komposthaufen; alte Kühlschränke, Fernseher, Radioapparate etc. - Sperrgut,
Sperrmüll; Batterien, alte CDs – Sondermüll
Ü8: 1 Stofftaschen 2 Papier 3 Altpapier 4 Fahrrad 5 Waschmaschine 6 Müll 7 Batterien 8
Medikamente 9 Chemikalien 10 Komposthaufen
Ü9: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü10: Sonja: findet Sperrmüll ätzend; mag nicht die alten, schmutzigen oder kaputten Dinge
Matthias, 25: kann nicht fassen, warum Menschen so viele und noch gute Sachen
wegschmeißen
Charlotte: kann Andere verstehen, die sich etwas vom Sperrmüll holen
Ralf: lebt vom Sperrmüll, bessert sich so seine Finanzen auf, verkauft die renovierten
Sachen auf dem Flohmarkt
Tanja: findet es unglaublich, dass Leute so viele Sachen wegwerfen
Matthias, 20: findet, dass es eine Schande ist, alles wegzuwerfen, ist dagegen, so viel Müll
zu produzieren
Lisa: meint: Warum soll man Geld ausgeben für Sachen, die man umsonst haben kann
Ü11, 12: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 3 / Podręcznik
A1: do sprawdzenia przez nauczyciela
A2: die U-Bahn, die Straßenbahn, die Eisenbahn, das Fahrrad, der Bus
A3: Die S-Bahn: fährt wie die Eisenbahn auf einem eigenen Schienennetz; ist ein gutes
Verkehrsmittel im Nahverkehr zwischen Städten, Stadtteilen und Dörfern. Die
Straßenbahn: wird durch Strom angetrieben; fährt auf Schienen. Die U-Bahn: sie wird
nicht vom Straßenverkehr behindert; fährt unter der Straße in einem Tunnel. Der Bus: ist
neben der Straßenbahn das beliebteste Nahverkehrsmittel; kann viele Fahrgäste auf einmal
schnell und sicher transportieren. Die Eisenbahn: ist für längere Strecken das beste und
umweltfreundlichste Verkehrsmittel; kann viele Menschen über weite Strecken
transportieren.
A4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 3 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü2: U-Bahn, Straßenbahn / Tram, S-Bahn, Zug, Bus
Ü3: nicht umweltfreundlich: das Auto
Ü4: Treibstoff verbrauchen: Auto; viele Menschen über weite Strecken transportieren schnell
und sicher transportieren: der Zug; viele Fahrgäste auf einmal transportieren: der Bus, die
Straßenbahn, die U-Bahn, die S-Bahn, die Eisenbahn; vom Straßenverkehr nicht behindert
werden: die U-Bahn; die Luft verpesten: das Auto; durch Strom angetrieben werden: die
Straßenbahn; auf Schienen fahren: die Straßenbahn, die U-Bahn, die S-Bahn, die Eisenbahn;
unter der Straße in einem Tunnel fahren: die U-Bahn; das beliebteste Nahverkehrsmittel sein:
die S-Bahn; Lärm machen: alle bis auf das Fahrrad
Ü5: tunel – Tunnel; odcinek, trasa-Strecke, pasażer-Fahrgast, bezpiecznie-sicher, dzielnica
miasta-Stadtteil, hałas-Lärm, napęd-Treibstoff, transport lokalny-Nahverkehr, szyny-Schienen,
środek transportu- Verkehrsmittel
Ü6: 1 mit 2 für 3 über 4 zwischen 5 auf 6 durch 7 unter 8 durch
Ü7: A: 1 verpesten 2 machen 3 schonen 4 fahren 5 verbrauchen 6 fahren 7 transportieren 8
behindern; B: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü8: 1d, 2a, 3e, 4f, 5b, 6c, 7g
Ü9: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü10: 1 Sturzhelm, 2
Station 4 / Podręcznik
A1: Bild 1 - Text 2, Bild 2 – Text 1, Bild 3 – Text 3
A2: Doofe Dose: eine Demonstration auf der Straße ...; Müll-Modeschau: der BH aus
Eierkartons ...; Frischluft-Verkauf: den Autofahrern leere, verkorkte Flaschen mit der
frischen Luft verkaufen ...
A3: Müll-Modenschau: Ziele - aus alt neu machen, Müll wiederverwerten, Müllberge etwas
kleiner machen, weniger Müll produzieren; Mittel - Kostüme aus Stoffresten, Pappe, Folien,
Lametta, Plastiksäcken, Kabeln, Schläuchen, Eierkartons, Schrauben, Töpfen usw. machen,
eine Müll-Modenschau organisieren; Doofe Dose: Ziele - auf Produkte in Dosen verzichten
weniger Energie verbrauchen; Mittel - eine Demonstration gegen Produkte in Dosen
organisieren, Kostüme aus Dosen basteln, Dosen als eckige und nutzlose Gegenstände
darstellen; Frischluft-Verkauf: Ziele - die Luftverschmutzung stoppen;
Autobesitzer dazu zu bewegen, auf das Auto teilweise zu verzichten, die Luft nicht verseuchen;
Mittel - weniger Abgase produzieren, den Autofahrern frische Luft in Flaschen verkaufen
A4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 4 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: 1a, 2b, 3c
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: 1: b, g, i, k; 2: a, d, e, h, j; 3: c, f, l
Ü4: 1 Kostüm 2 Müll 3 Luft 4 Müll 5 Luftverschmutzung 6 Auto 7 Müllberge 8 Dosen 9 Energie 10
Müll
Ü5: 1 basteln 2 organisieren 3 produzieren 4 verkaufen 5 basteln 6 organisieren 7 verkaufen 8
gehen 9 verzichten
Ü6: 1b, 2d, 3e, 4a, 5c, 6f
Ü7: ist eine internationale Organisation ...
Ü8: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü9: 1d, 2a, 3b, 4c
Ü 10, 11: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Podręcznik
A1: Sonnenenergie
A2: 1 einen Sonnenofen 2 Bänke 3 Holzfarbe / Beize 4 ungespritzte Tomaten, Öko-Eier 5
Honig, frische Fische 6 Regenwasser 7 Äpfel
A3: do sprawdzenia przez nauczyciela
A4: Experiment 1: Die Sonnenmühle; Experiment 2: Der Sonnenofen
A5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 5 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü2: 1 umweltfreundliche 2 ungespritzte, Öko 3 geeignet 4 wirklich 5 gebackene 6 heiße
Party
Ü3: 1 entwickeln 2 sparen 3 empfehlen 4 passen 5 sammeln 6 nutzen
Ü4: 1c, 2a, 3b, 4e, 5d, 6f
Ü5: Die Sonne, der Wind, das Wasser
Ü6: A: A, C, B
B: 1b, 2a, 3c
Ü7: A: ENERGIE SPAREN
B: Fernsehen, Radiohören, Computerspiele; knapp und teuer; in jeder Cola; in einer dicken
Schicht über uns am Himmel ansammeln; wird es immer wärmer; der Treibhauseffekt
Ü8: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Podręcznik
A1:A: 1b, 2c,3b, 4c, 5c, 6c, 7b, 8c, 9c, 10c, 11b, 12c, 13b, 14c, 15c
B, C, D: do sprawdzenia przez nauczyciela
A2, 3, 4: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 6 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: 1c, 2a, 3b
Ü2: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü3: 1d, 2e, 3a, 4c, 5f, 6b
Ü4: 1 der Wasserhahn 2 die Umwelt 3 umweltfreundlich 4 das Pausenbrot 5 die
Energiequelle 6 das Lösungsmittel 7 der Klebstoff 8 der Treibhauseffekt 9 der
Taschenrechner 10 das Schulheft
Ü5: 1e, 2a, 3d, 4b, 5f, 6c
Ü6: 1c, 2e, 3b, 4a, 5d, 6f
Ü7: 1 angetrieben 2 tropft 3 tausche 4 umgehen 5 erzeugt 6 erkennen 7 Enthält 8 bewirkt 9
wieder verwerten 10 hergestellt
Ü8: 1 dass 2 weil 3 Wenn 4 Wenn 5 wenn 6 dass
Ü9, 10: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 7 / Podręcznik
A1:do sprawdzenia przez nauczyciela
A2: 1 nein, 2ja, 3 nein, 4 ja, 5 nein, 6 ja, 7 ja, 8 nein, 9 nein, 10 nein
A3, 4, 5, 6: do sprawdzenia przez nauczyciela
Station 7 / Zeszyt ćwiczeń
Ü1: 1 Jeans 2 Pizza 3 Zahnbürste 4 Wasserklosett 5 Schokolade 6 Corn Flakes 7
Gummibärchen
Ü2: 1 Wasserklosetts 2 Die Zahnbürste 3 Schokolade 4 Pizza 5 Corn Flakes 6
Gummibärchen. Gummibärchen
Ü3: 1 Hans Riegel, 2 1894, 3 Levi Strauss, 4 der 20. Mai 1873 (als Levi Strauss die
Nietenhosen zum Patent angemeldet hatte.), 5 Norditalien 6 1498, China, 7 Alexander
Cummings, 8 John Harington, 1596
Ü4: 1. In Goldgräbercamps kam Levi Strauss auf die Geschäftsidee. 2. Sein Schneider
brachte etwa 20 Jahre später Nieten an Nähten und Taschen an. 3. Die Brüder Kellogg
waren auf der Suche nach einem gesunden Frühstück. 4. Gummibärchen hat der
Bonbonmacher aus Bonn Hans Riegel erfunden. 5. Viele Jahrhunderte lang war die Pizza ein
beliebtes Nahrungsmittel. 6. Die Zahnbürste wurde erst 1498 in China erfunden. 7. Erst
1849 gab es in Birmingham zum ersten Mal Essschokolade.
Ü5: 1 Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts; 2 Viele Jahrhunderte lang; 3 im Jahr 1830; 4
1929; 5 Am 20. Mai 1873; 6 Seit mehr als 3000 Jahren; 7 Im 17. Jahrhundert; 8 35 Jahre
später; 9 schon vor 3500 Jahren; 10 seit über 100 Jahren
Ü6: 1 gilt 2 wurde 3 bastelte 4 kamen 5 waren 6 entwickelte 7 gab 8 baute 9 gründete 10
schmeckte 11 eröffnete
Ü7: 1 Corn Flakes 2 ein Kultobjekt 3 Hosen 4 Frühstück 5 Schokolade 6 Maschine 7
Zahnbürsten 8 Rohr 9 Wasserklosetts 10 mit frischem Basilikum, Mozzarella und Tomaten
11 Pizzeria 12 Gummibärchen
Ü8: 1 entdeckte, brauchen, kaputt gingen 2 wurde 3 bastelte, goß, war 4 kamen 5 waren 6
entwickelte 7 gab 8 baute 9 gründete 11 schmeckte 12 eröffnete, wurde
Ü9: do sprawdzenia przez nauczyciela
Ü10: keine Corn Flakes; Hans Riegel; Rudolphe Lindt; keine Pizza Margherita; keine
Zahnbürsten; Alexander Cummings
Ü11: Buchdruck - Johann Gutenberg; Barbie - Ruth Handler; Lokomotive - George Stephenson;
Donald Duck - Walt Disney; Motorrad - Gottlieb Daimler; Papier - die Chinesen; Telefon Alexander Graham Bell; Rad - die Sumerer; Glühbirne- Thomas Alva Edison
Ü12: do sprawdzenia przez nauczyciela
Werkstatt: Die EU, das sind wir!
Podręcznik
A1, 2: do sprawdzenia przez nauczyciela
A3: 1 Griechenland, 2 Finnland, 3 Dänemark, 4 Belgien, 5 Estland, 6 Frankreich, 7 Großbritannien,
8 Schweden, 9 Irland, 10 Lettland, 11 Litauen, 12 Zypern, 13 Malta, 14 Malta, 15 Niederlande, 16
Italien, 17 Österreich, 18 Portugal, 19 Slowakischen Republik, 20 Ungarn, 21 Slowenien, 22
Spanien, 23 der Tschechischen Republik, 24 Deutschland
A4, 5: do sprawdzenia przez nauczyciela
Zeszyt ćwiczeń
Ü1: Finnland, Griechenland, Irland, Estland, Deutschland, Österreich, Frankreich
Ü2: 1c, 2e, 3d, 4a, 5b
Ü3: Dänemark, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Spanien
Ü4: 1 höchste 2 stärkste 3 kleinste 4 südlichste und kleinste 5 höchste 6 längste 7 nördlichste 8
älteste 9 größte 10 größte
Ü5: 1 aus 2 für 3 aus 4 auf 5 auf 6 in 7 an 8 für
Ü6: 1c 2b 3a 4e 5d 6h 7f 8g
Ü7: do sprawdzenia przez nauczyciela
Test nr 1, „AbenteuerDeutsch 3”, rozdział 1
Część 1: Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Meine Ferien habe ich ............ Nordsee verbracht.
a. im
b. an der
c. nach
2. Im Watt ............... keinen Müll liegen lassen.
a. darf man b. muss man c. lässt man
3. Der .......... Fluss ist der Nil und der ............. Berg der Mount Everest.
a. größte ... tiefste
b. längste ... kleinste
c. längste ... höchste
4. Die Sahara ist
a. eine Schlucht.
b. eine Wüste.
5. Der Himalaja ist das höchste
a. Gebirge.
b. Dorf.
c. eine Insel.
c. Erdteil.
6. -Was ist denn eigentlich der Spreewald?
-Es ist eine schöne ...... im Osten von Deutschland, wo man tolle Bootsfahrten machen
kann.
a. Gegend
b. Grenze
c. Wiese
7. Frankfurt am Main ist bekannt ............ seine Buchmesse und Banken.
a. durch
b. über
c. von
8. Der Bodensee liegt ................... Deutschlands, an der Grenze zur Schweiz und zu
Österreich.
a. im Süden b. im Norden
c. im Osten
9. -Wo habt ihr den Seehund gefunden? - Wir haben ihn ............ gefunden.
a. im Wald
b. am Strand c. im Gebüsch
10. ............. habt ihr dann den Seehund gebracht?
a. Wie viel
b. Wo
c. Wohin
11. Wohin geht ihr denn?
a. Im Park.
b. In den Park.
c. Über dem Park.
12. Die Gruppe .......... , bis das Gewitter vorbei ............ .
a. warteten ... waren
b. warte ... war
c. wartete ... war
13. Kevin ......... den Brief mit den Aufgaben.
a. konnte
b. aß
c. las
14. Kolega / Koleżanka chce cię namówić do jeżdżenia na łyżwach po zamarzniętym jeziorze.
Ty jesteś świadomy/-a, jakie to niebezpieczne i nie zgadzasz się na to szaleństwo. Co
powiesz?
a. Wir können los!
b. Auf keinen Fall!
c. Keine Ahnung!
15. Bei ............. müssen die Autofahrer besonders vorsichtig und langsam fahren.
a. Nebel
b. Sonne
c. Wolken
16. In den Alpen .............. im Winter oft.
a. schneit es
b. regnet es
c. weht der Wind
17. -Wie ist das Wetter bei euch?
- Super! Es ist sehr warm und .............. .
a. windig
b. die Sonne scheint
c. es gibt ein Gewitter
18. Der Norden von Österreich ............. an Deutschland.
a. liegt
b. grenzt
c. befindet sich
19. Pod jakim hasłem szukasz w Internecie lub w gazecie zapowiedzi pogody na następne
dni?
a. Tagestemperaturen
b. Regenschauer
c. Wettervorhersage
20. Du hörst folgenden Wetterbericht: „In München gibt es statt Sonnencreme eher
Regenschirmpflicht.“ Was nimmst du mit?
a. Sonnencreme
b. Regenschirm
c. Sonnenbrille
Część 2 : Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1. Du hast einen Gutschein über 5.000 Euro für eine Traumreise gewonnen. Wohin würdest
du am liebsten fahren / fliegen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wo liegt dieses Land / dieser Ort?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Was würdest du dort machen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Wie ist das Wetter dort?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Welche Sachen / Ausrüstung würdest du auf diese Reise mitnehmen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 3: Situation
Dein Freund / Deine Freundin aus Polen möchte Deutschland kennen lernen. Gib ihm / ihr
mindestens 3 Tipps, was in Deutschland besonders sehenswert ist und wofür diese Orte /
Städte bekannt sind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 4: Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was ist auf dem Bild zu sehen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Was spielen die Personen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Erkläre kurz, wie man das Spiel gewinnen kann.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Welche Spiele kennst du / magst du?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Was kann man noch draußen spielen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Sprechen
Welches Spiel oder Spielzeug hast du als Kind am meisten gemocht? Erzähle darüber.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Schreiben
Du möchtest für deine Freunde eine Spiel-Party organisieren. Schreibe eine Einladung an
sie. Beschreibe darin, welche Spiele du vorbereitest und - eventuell - was die Gäste
mitbringen sollen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 5: Redewendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Du redest wie ein Wasserfall. - ------------------------------------------------------------------------------2. Nach dem Regen kommt der Sonnenschein. - ------------------------------------------------------------
Test nr 2, „AbenteuerDeutsch 3”, rozdział 2
Część 1: Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Wilhelm Tell ist ein Schweizer ................... .
a. Nationalgericht
b. Nationalheld
c. Nationalsprache
2. Langsam ................. ich Hunger!
a. versuche b. bestelle
c. kriege
3. In der Schweiz werden .............. Sprachen gesprochen.
a. drei
b. vier
c. zwei
4. Vogt Geßler, ein Tyrann, wollte, dass Tell .............. auf dem Kopf seines Sohnes trifft.
a. den Apfel
b. die Schnecken
c. die Erdäpfel
5. Wilhelm Tell ................... und führte das Volk in einen Befreiungskrieg.
a. steckte den Tyrannen Geßler ins Gefängnis
b. tötete den Tyrannen Geßler
c. unterdrückte den Tyrannen Geßler
6. Quatsch, in einer Sage gibt es keine Cowboys, sondern meistens ...................... .
a. UFOs
b. Tiere und Pflanzen
c. Elfen, Riesen und Zwerge.
7. Ich wäre so gerne eine Hexe, denn dann könnte ich mich in andere Gestalten ................ .
a. verwandeln
b. wetten
c. verschwinden
8. Eine sehr böse Gestalt, die in der Hölle wohnt, ist ................ .
a. die Waldfee
b. die Nixe
c. der Teufel
9. Opowiadając bajkę, zaczynasz słowami:
a. Die Jahre vergingen in ungetrübter Freude.
b. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
c. Vor langer, langer Zeit lebte ... / Es war einmal ...
10. In der Schweiz sagt man statt ................. - “Erdäpfel”.
a. Fondue
b. Kartoffeln
c. Eis
11. Jak się zapytasz: „Czy smakowało państwu jedzenie?“
a. Hat es Ihnen geschmeckt?
b. Haben Sie schon bestellt?
c. Haben Sie es gewusst?
12. Jak to powiesz: „Ale ich nabraliśmy!“?
a. Wir haben sie ganz schön reingelegt!
b. Sie waren hervorragend!
c. Sie waren sehr knusprig!
13. „Der gestiefelte Kater“ ist ein bekanntes ................ .
a. Gericht
b. Spiel
c. Märchen
14.
„Die Bremer Stadtmusikanten“ waren ................ .
a. eine Band
b. Nationalhelden
.
c. vier Tiere: ein Esel, ein Hund, eine Katze und ein Hahn
15.
Aschenputtel to po polsku ................... .
a. Królewna Śnieżka
b. Kopciuszek
c. Czerwony Kapturek
16.
Aus welchem Märchen stammt dieser Satz?
“Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?”
a. Aschenputtel
b. Schneewittchen
c. Dornröschen
17. In der Stadt Hameln gab es einmal .................. .
a. eine Rattenplage
b. viele Räuber
c. einen Lügenbaron
18. O jakim święcie jest tu mowa?: “Am Abend vor ........ putzen die Kinder ihre Schuhe.
Wenn sie aufwachen, finden sie darin Schokolade und andere Süßigkeiten.”
a. Weihnachten
b. Ostern
c. Nikolaus
19. Am 31. Dezember um Mittternacht gibt es riesige .................... .
a. Feuerwerke
b. Umzüge mit Festwagen
c. Eier und Hasen
20. An Heiligabend ................ die Eltern den Weihnachtsbaum mit Kugeln, Sternen und
Kerzen.
a. bemalen
b. auspacken
c. schmücken
Część 2 : Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1. Welche Märchen kennst du? Nenne drei Titel.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wer war Wilhelm Tell?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Wann und wie feiert man Ostern?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Welche Feste feiert man in Deutschland? Nenne fünf.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Nenne zwei Wörter aus dem Schweizerdeutsch.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część 3: Situation
Dein Freund / Deine Freundin versteht nicht, was „Nationalheld“ bedeutet. Erkläre es ihm /
ihr an Hand von Beispielen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 4: Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was ist auf dem Bild zu sehen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Wie heißt dieses Fest und wann feiert man es?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Welche Geschenke hat das Kind wohl bekommen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Was sagt wohl der Weihnachtsmann zu dem Kind?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Was wünschst du dir zu Weihnachten?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Sprechen
Erzähle deinem Freund / deiner Freundin aus Österreich, wie man in Polen Weihnachten
feiert.
C. Schreiben
Schreibe eine Notiz
Weihnachtsmannes“.
zum
Thema:
„Der
24.
Dezember.
Aus
dem
Tagebuch
eines
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 5: Redewendungen
Wyjaśnij podane zwroty:
1. Erzähl mir doch keine Märchen! - ------------------------------------------------------------------------------2. Es ist wie im Märchen! - -------------------------------------------------------------------------------------------
Test nr 3, „AbenteuerDeutsch 3”, rozdział 3
Część 1: Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Die Blumen sind vertrocknet. Hast du sie nicht .................. ?
a. abgedreht
b. ausgeschaltet
c. gegossen
2. Wenn du eine Reise nach Paris machst und dich über die Stadt informieren möchtest,
dann brauchst du ..... .
a. einen Reiseführer
b. eine Reiseapotheke
c. einen Reisekoffer
3. -„Taxi! Zum ............... , so schnell wie möglich, bitte!“
-“Wann startet ihr Flugzeug denn?“
a. Krankenhaus
b. Flughafen
c. Bahnhof
4. -“Entschuldigung, wie komme ich zum Stadion?“
-“Mit der Straßenbahn. Zuerst mit der Linie 4 bis zum Neumarkt. Dort musst du in die
Linie 2 ................. .“
a. überqueren
b. umsteigen
c. umziehen
5. “Sehen Sie den Dom auf der anderen Rheinseite? Sie müssen also einfach ............ die
Brücke gehen.”
a. über
b. zu
c. auf
6. „Zur Musikschule? Geh geradeaus .......... der Bank ......... bis zu einem Supermarkt.
Daneben ist schon die Musikschule.“
a. bis ... zu
b. von ... bis
c. an ... vorbei
7. „An der Kreuzung müsst ihr nach rechts ............ .“
a. aussteigen
b. abbiegen
c. nehmen
8. „Mist! Jetzt habe ich einen Riesen-Ketchup-Fleck! Ich muss den Mantel in die .................
geben.“
a. Reinigung
b. Turnhalle
c. Post
9. Einen CD-Player kann man gebrauchen, ................. .
a. ohne Musik unterwegs zu hören
b. weil man Musik unterwegs hört
c. um Musik unterwegs zu hören
10. W samolocie szukasz rzędu, w którym znajduje się twoje miejsce. Rząd po niemiecku to:
a. Gate
b. Sitzreihe
c. Flugnummer
11. Wo legst du den Pass / Ausweis vor und wo gibst du dein Gepäck ab?
a. An der Sicherheitskontrolle.
b. An der Passkontrolle.
Check-In-Schalter.
c.
Am
12. Jak powiesz, że jesteś tego samego zdania co poprzedni rozmówca?
a. Da muss ich widersprechen.
b. Es ist übertrieben. c. Der Meinung bin ich
auch.
13. Kolega z Berlina krytykuje życie w dużym mieście:
a. „Es stinkt nach Abgasen.“ b. „Tolle Landschaften“.
sauber.“
c.
„Die
Luft
ist
14. Wo kann man Brot, Mineralwasser, Wurst und Käse kaufen?“
a. Im Lebensmittelgeschäft. b. Im Blumenladen. c. An der Haltestelle.
15. Ich würde nie aufs Land ........... !
a. parken
b. einatmen
c. ziehen
16. „In einer Viertelstunde landen wir. Bitte legen Sie jetzt Ihren ............... an.
a. Band
b. Gepäckstück
c. Sicherheitsgurt
17. Chcesz kupić bilet na pociąg tylko w jedną stronę. Mówisz:
a. Einfach, bitte!
b. Hin und zurück, bitte!
c. Direkt, bitte!
18. Kinder, Schüler bis 14 Jahre und Behinderte fahren mit der Bahn umsonst oder
bekommen ........... .
a. eine Auskunft
b. eine Durchsage
c. eine Ermäßigung
19. Kolega nie wie, jak się mówi po niemiecku: Skasować bilet. Ty mu podpowiadasz: Die
Fahrkarte ........ .
a. aufbewahren
b. entwerten
c. verpassen
20. Man darf über die Straße gehen, wenn ............ grün ist.
a. die Ampel
b. das Schild
c. der Gehweg
Część 2 : Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1. Jak powiesz: Chciałbym /-abym kupić bilet ze zniżką na pociąg ekspresowy z Berlina do
Kolonii i z powrotem?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Jak powiesz: Chciałbym /-abym zarezerwować dwa miejsca w drugiej klasie na ten
pociąg?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Jak zapytasz: Gdzie jest tu miejsce na przechowanie bagażu?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jak odpowiesz pytającemu: Bilety można kupić w automacie lub przy okienku?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Jak zapytasz: Czy ten pociąg jest bezpośredni czy też trzeba się przesiąść?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Część 3: Situation
Dein Freund / Deine Freundin fliegt für zwei Wochen zum Snowboarden nach Österreich.
Gib ihm / ihr ein paar Tipps, was er / sie vor der Reise machen muss, was er / sie nicht
vergessen darf und was er / sie mitnehmen sollte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 4: Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was ist auf diesem Bild zu sehen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Das Bild ist schon etwas älter. Was glaubst du, wann dieses Bild gemalt wurde?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Woran erkennst du das?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Welche Jahreszeit und welches Wetter ist auf diesem Bild zu sehen?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Beschreibe die Landschaft.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Sprechen
Stell dir vor, eines der Kinder sollte jetzt nach Berlin oder Warschau umziehen. Erkläre ihm
die Unterschiede zwischen einer Großstadt und dem Leben auf dem Lande.
C. Schreiben
Eine Jugendzeitschrift sammelt Ideen von Jugendlichen, wie man die Wohnqualität
verbessern kann. Schreibe einen kurzen Artikel an die Zeitschrift. Beschreibe, was dir an
deiner Stadt / deinem Dorf gefällt und was nicht und was man dort ändern könnte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 5: Redewendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Tote Hose! - ----------------------------------------------------------------------------------------2. Ich hab keinen Bock! - -------------------------------------------------------------------
Test nr 4, „AbenteuerDeutsch 3”, rozdział 4
Część 1: Zadania testowe zamknięte (wyboru wielokrotnego)
1. Möbel, die ich nicht mehr brauche, gehören .............. .
a. auf den Sperrmüll
b.
auf
Mülldeponie
die c.
in
Haushaltsmüll
den
2. Äpfel backen ohne ........... ? Das geht doch gar nicht!
a. Satelitenschüssel
b. Solarzellen
c. Strom
3. Keine Glasflaschen zusammen mit Papier in den Mülleimer werfen! Müll sollte man doch
............ !
a. sparen
b. trennen
c. sammeln
4. Denk an die Umwelt! Kauf Getränke in Pfandflaschen ........... in Einwegflaschen.
a. sondern
b. statt
c. weil
5. Zug, U-Bahn und S-Bahn sind umweltfreundliche ................... .
a. Verkehrsmittel
b. Strecken
c. Fahrgäste
6. Meine Eltern würden gerne aufs Land ziehen, weil es hier in der Stadt zu viel ..........
gibt.
a. Schienen
b. Tunnels
7. ................. verpesten die Luft.
c. Lärm
a. Stofftaschen
b. Dosen
c. Autoabgase
8. -Was sind das denn für Lampen?
- Energiesparlampen. Sie ............... nicht so viel Strom wie die anderen.
a. verbrauchen
b. verwenden
c. entwickeln
9. -Was kaufst du im Ökoladen?
- Viele gesunde Produkte: Öko-Eier, frische Milch und ................. Obst.
a. ungespritztes
b. gebratenes
c. selbst gebasteltes
10. Regenwasser ist zwar nicht .......... Trinken geeignet, aber man kann damit z. B. Wäsche
waschen.
a. aus
b. zum
c. ohne
11. Zieh doch einen warmen Pulli an, statt .............. voll aufzudrehen.
a. das Wasser
b. die Heizung
c. den Strom
12. -Beeil dich! Der Zug kommt gleich!
- Ja, ja, ich prüfe nur nach, ob alle Lampen und Geräte .......... sind.
a. für
b. mit
c. aus
13. Eine der Energiequellen ist .............. .
a. der Wind
b. der Regen
c. das Gewitter
14. Der Wasserhahn tropft! Dreh ihn bitte .......... .
a. zu
b. nach
c. über
15. - Welche Getränkeverpackung ist die umweltfreundlichste?
- .............. , natürlich! Wusstest du das nicht?
a. Ein Pappbecher
b.
Eine c. Eine Dose
Mehrwegflasche
16. Woran erkennst du umweltfreundliche Produkte?
a. Am Blauen Engel.
b. An
Ampel.
der
grünen c. Am roten Punkt.
17. ............. Batterien gehören in die Altbatteriesammlung.
a. Saubere
b. Verschmutzte
c. Leere
18. Was bedeutet eigentlich: Recycling?
a.
Die b.
Die
globale c.
Aus
Klimaveränderung.
Erwärmung der Erde. Produkten
machen.
alten
neue
19. Der Engländer William Addis ............ 1780 die erste Firma, die Zahnbürsten
professionell herstellte.
a. gründete
b. entdeckte
c. hat ... erfunden
20. -Weißt du, wer die Wassertoilette .............. hat?
- Weiß ich nicht genau. Vielleicht ein Lette namens Toi?
a. gebastelt
b. erfunden
c. eröffnet
Część 2 : Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi:
1. Warum müssen wir unsere Umwelt schützen?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Gib ein paar Beispiele, was du für eine bessere Umwelt tust.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Was für Produkte haben das Symbol „Der Blaue Engel“ auf dem Etikett?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Was bedeutet „ Der Grüne Punkt“?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Welche Verkehrsmittel sind umweltfreundlich?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 3: Situation
Schüler sollen Briefe an Wissenschaftler zum Thema: „Was sollte noch erfunden werden?“
schreiben. Schreibe auch du einen Brief mit der Frage: Was gibt es noch nicht? Welche
Maschine oder welches Gerät fehlt zu Hause, in der Schule und in der Freizeit?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 4: Aufgaben zum Bild
A. Bildbeschreibung
1. Was siehst du auf dem Foto?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Aus welchem Land kommen die Personen wahrscheinlich?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Was ist das Besondere an diesem Fahrrad?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Findest du so ein Fahrrad praktisch und gut? Warum ja, warum nein?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Wie ist das Wetter?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Sprechen
Dein Vater fährt überall mit dem Auto hin, selbst wenn es nur kurze Strecken sind oder
Ziele, die man gut zu Fuß erreichen könnte. Überzeuge ihn, dass Fahrrad fahren gut für die
Umwelt und für seine Gesundheit ist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Schreiben
Stell dir vor, du möchtest in deiner Ortschaft eine Aktion für mehr Fahrradwege
organisieren. Wie würdest du das machen? Schreibe darüber.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część 5: Redewendungen
Wyjaśnij podane zwroty idiomatyczne:
1. Ich fühle mich wie das fünfte Rad am Wagen. --------------------------------------------------------------------------2. Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute! - -----------------------------------------------------------
Abenteuer 3
Rozwiązania do testów i zadań
Instrukcja:
Za każdy test powtórkowy do poszczególnych rozdziałów można zdobyć 40 punktów.
część 1 (test wyboru): 15 punktów
część 2 (pytania krótkiej odpowiedzi): 6 punktów (po 2 punkty za odpowiedź)
część 3 (sytuacja): 2 punkty
część 4 (obrazek): 15 punktów ( po jednym punkcie za każdą poprawną odpowiedź w A oraz
po 5 punktów w B i C)
część 5 (idiomy): 2 punkty
Skala ocen do testów:
Liczba punktów
Ocena
40 - 36
bardzo dobry
35 - 30
dobry
29 - 25
dostateczny
24 - 20
dopuszczający
Test nr 1
Część 1: 1b, 2a, 3c, 4b, 5a, 6a, 7a, 8a, 9b, 10c, 11b, 12c, 13c, 14b, 15a, 16a, 17b, 18b, 19c,
20b
Część 2 : (propozycja) 1. Ich würde am liebsten in die Dominikanische Republik fliegen. 2.
Dieses Land liegt in der Karibik. 3. Ich würde dort die ganze Zeit im warmen Meer
schwimmen, schnorcheln und Jetski fahren. 4. Das Wetter dort ist immer schön; Es ist sonnig
und warm. 5. Ich würde meine Badehose, Schwimmbrille, Schwimmflossen und meinen
Schnorchel mitnehmen.
Część 3: (propozycja) Fahr nach Stuttgart! Dort kannst du das Mercedes- und PorscheMuseum besichtigen. Wenn du baden willst, solltest du auf die Insel Rügel fahren. Sie liegt in
der Ostsee. Besonders sehenswert ist der Brocken im Harz. Man sagt, dort ist der Tanzplatz
der Hexen!
Część 4. Do sprawdzenia przez nauczyciela
A) 1. Auf dem Bild sind Kinder und ein Fussballplatz zu sehen. 2. Sie spielen Fußball. 3. Man
gewinnt das Spiel, wenn man mehr Tore geschossen hat, als der Gegner. / wenn man Tore
schießt. 4. Ich kenne Karten- und Computerspiele. 5. Draußen kann man z. B. auch Fußball,
Volleyball und Basketball spielen.
B) Als Kind habe ich besonders gern Tierfiguren gemocht. Ich habe mit ihnen gespielt, wie
sie laufen, fressen, spielen, schlafen und sich treffen. Bei mir konnten die Tiere sprechen.
C) Liebe Freunde!
Am Samstag, dem 20.05. ab 16 Uhr möchte ich auf dem Spielplatz eine Spiel-Party
organisieren. Ihr seid ganz herzlich eingeladen. Wir können dort Basketball und Tischtennis
spielen oder Inlineskaten. Ich bringe auch einen Ball und Tischtennisschläger mit. Ihr könnt
gerne auch andere Spiele mitbringen: Badmington, einen Fußball oder auch Kartenspiele.
Wasser, Chips und Obst sind genug da.
Ich freue mich auf euch!
Florian
Część 5 1.Mówisz jak najęty! / ... Gadasz dużo / jak nakręcony. 2. dosłownie: Po deszczu
przychodzi słońce. (Po burzy przychodzi słońce).
Test nr 2
Część 1: 1b, 2c, 3b, 4a, 5b, 6c, 7a, 8c, 9c, 10b, 11a, 12a, 13c, 14c, 15b, 16b, 17a, 18c, 19a,
20c
Część 2 : (propozycja) 1. Aschenputtel, Schneewittchen, Dornröschen 2. Wilhelm Tell war
der beste Schütze in der Schweiz. / Wilhelm Tell war und ist ein Schweizer Nationalheld. 3.
Ostern feiert man im April. Man bemalt und / oder versteckt Eier und stellt grüne Zweige in
die Vase. / Manche Leute gehen in die Kirche und feiern die Auferstehung Christi.4.
Weihnachten, Nikolaus, Silvester, Ostern, Karneval. 5. Erdäpfel, Glace
Część 3: (propozycja) Ein Nationalheld ist eine Person, die für die Geschichte eines Landes
eine besondere Rolle gespielt hatte. Sie war mutig, tapfer und kämpfte für Gerechtigkeit,
Unabhängigkeit oder gegen Tyrannei. Zum Beispiel Lech Wałęsa kämpfte in den 80er Jahren
gegen den Kommunismus in Polen und für ein freies, demokratisches Land.
Część 4 Do sprawdzenia przez nauczyciela
A) 1. Auf dem Bild sind Kinder und der Nikolaus / Weihnachtsmann zu sehen. 2. Dieses Fest
heißt Weihnachten. 3. Das Kind hat vielleicht Spiele, Spielsachen, Kleidung oder Süßigkeiten
bekommen. 4. Der Weihnachtsmann fragt wohl das Kind: „Warst du brav? Hast du immer
dein Zimmer aufgeräumt?“ 5. Ich wünsche mir ein Rennrad, einen Weltatlas und die neuesten
Schuhe von ... .
B. In Polen feiert man besonders traditionell den Heiligabend. Die ganze Familie trifft sich
am Abend am Tisch. Auf dem Tisch stehen zwölf Gerichte, meistens Fisch, aber kein Fleisch.
Man stellt immer einen Teller mehr auf den Tisch, für einen unerwarteten Gast. Man wünscht
sich alles Gute, teilt die Oblate, singt Weihnachtslieder und macht Geschenke. Manche
Menschen gehen um 24 Uhr in die Kirche zur Christmette. Am 25. und 26. Dezember
besuchen sich oft die Familien und Freunde.
C: Uff! Ich bin fix und fertig! Gestern war der anstrengendste Tag des Jahres. Ich musste allen
Menschen, ob klein oder groß, Geschenke bringen. Ich habe zwar acht schnelle Pferde,
trotzdem musste ich mich sehr beeilen. Außerdem musste ich schwere Sachen tragen. Meine
Arme und Schulter tun mir deshalb so weh. Dann musste ich noch bei vielen Familien
persönlich erscheinen und die Kinder fragen, ob sie brav waren. Manche Kinder waren aber
gar nicht nett! Sie haben an meinem Bart gezogen!
Naja, jetzt habe ich ein Jahr Zeit, mich zu erholen.
Część 5
1. Nie opowiadaj mi bajek! 2. Jest jak w bajce!
Test nr 3, „Start ins Abenteuer“, rozdział 3
Część 1
1c, 2a, 3b, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9c, 10b, 11c, 12c, 13a, 14a, 15c, 16c, 17a, 18c, 19c, 20a
Część 2
1. Ich möchte eine Fahrkarte mit Ermäßigung hin und zurück für den ICE Berlin – Köln
kaufen. 2. Ich möchte für den Zug zwei Plätze in der 2. Klasse reservieren. 3. Wo ist hier die
Gepäckaufbewahrung? / Wo sind hier die Schließfächer? 4. Fahrscheine kann man am
Automaten oder am Schalter kaufen. 5. Fährt der Zug direkt hin oder muss ich umsteigen?
Część 3
Kauf dir eine gute Sonnenschutzcreme und eine Sonnenbrille. Prüf nach, ob deine
Krankenversicherung auch für Österreich gilt. Tausche Geld. Vergiss nicht, Mütze, Schal und
Handschuhe einzupacken. Nimm lieber zwei paar Schneeschuhe und zwei Schneehosen mit.
Część 4. Do sprawdzenia przez nauczyciela
A) 1. Auf dem Bild sind acht Mädchen zu sehen. Sie tanzen oder spielen auf der Wiese. 2.
Dieses Bild wurde vor vielleicht 100 Jahren gemalt. 3. Das kann man an der Kleidung und der
Frisur der Mädchen erkennen. 4. Es ist Sommer, vielleicht Spätsommer, es ist warm, aber
nicht heiß, und ziemlich bewölkt. Die Berge am Horizont sind mit Schnee bedeckt. 5. Es ist
eine Wiese im Gebirge. Hinten sind hohe Berge zu sehen. Vor den Bergen fließt ein Fluss und
wachsen ein paar Bäume.
B: In einer Großstadt kannst du nicht ohne Schuhe auf die Straße gehen. Es ist viel Verkehr
und Hektik. Viele Menschen leben dort. Die Luft ist viel schlechter. Dafür aber kannst du
vieles kaufen, ins Kino und in Konzerte gehen und viele Sportdisziplinen ausüben, die dir
gefallen.
C:
Liebe Redaktion!
Ich wohne in einer Großstadt, in einem Mehrfamilienhaus. Für die Kinder und für uns
Jugendliche, ist im Haus oder um das Haus kein Platz zum Spielen. Im Untergeschoss gibt es
Räume, wo nur Müll herumliegt. Könnte man nicht stattdessen einen Hobbyraum einrichten,
wo wir basteln, spielen oder auch feiern könnten? Ich finde es auch schade, dass der Rasen im
Hof nicht betreten werden darf. Wozu ist ein Rasen da? Im Sommer möchten wir gerne dort
sitzen und liegen, uns dabei sonnen oder auch grillen.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias Hepp
Część 5
1. Tam nic się nie dzieje! / Nudy na pudy! 2. Nie mam ochoty! / Nie chce mi się!
Test nr 4
Część 1
1a, 2c, 3b, 4b, 5a, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b, 11b, 13c, 14a, 15b, 17c, 18c, 19a, 20b
Część 2
1. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag / Sonnabend, Sonntag 2.
(indywidualne) 3. (indywidualne) Ich spiele Fußball, gehe schwimmen oder lese.
Część 3
-Hallo, Lena. Hier ist Anna. Wie geht`s? Hast du Lust, am Samstag mit mir ins Schwimmbad
zu gehen? (...) -Schade. Dann – Tschüss!
Część 4
A) 1. Er ist in der Schule, im Klassenraum. 2. Das ist der Mathematikunterricht. 3. Der
Schüler ist nicht besonders gut in Mathe. 4. Er möchte auch lieber Fußball oder Basketball
spielen. 5. Es ist halb elf.
B) (indywidualnie) Ich mag Polnisch und Sport. Ich mag Mathematik und Musik nicht. Ich
bin gut in Polnisch und Englisch und schlecht in Mathematik und Religion.
1.
(indywidualne) Hallo, Tobias, wie geht es dir? Magst du deine Schule? Ich finde
meine Schule interessant. Ich mag Deutsch und bin gut in Deutsch und Sport. Musik mag ich
leider nicht so sehr.
Część 5
1. Przykro mi! 2. Udało się! / Powiodło się!
Test nr 5, „Start ins Abenteuer“, rozdział 5
Część 1
1b, 2a, 3c, 4c, 5c, 6a, 7a, 8c, 9b, 10a, 11b, 12a, 13a, 14b, 15b
Część 2
1. Wir müssen unsere Umwelt schützen, weil es sonst zu einer Natur- und Klimakatastrophe
kommen könnte. 2. Ich sortiere Müll, kaufe Getränke in Mehrwegflaschen und dusche nur
kurz. 3. “Der Blaue Engel” ist ein Gütesiegel für umweltfreundliche Produkte. 4. Dieses
Zeichen bedeutet, dass diese Verpackung recycelt werden kann. 5. Zug und Bahn sind
umweltfreundlicher als Autos.
1.
Schüler sollen Briefe an Wissenschaftler zum Thema: „Was sollte noch erfunden werden?“
schreiben. Schreibe auch du einen Brief mit der Frage: „Was gibt es noch nicht? Welche
Maschine oder welches Gerät fehlt zu Hause, in der Schule, in der Freizeit?
Część 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie fragen Jugendliche, was ihnen an Erfindungen fehlt und welche Geräte oder Maschinen es
noch nicht gibt. Ich wünsche mir einen Kugelschreiber mit einem eingebauten Computer.
Dieser sollte meine Fehler erkennen und sie direkt korrigieren. Solch ein Kugelschreiber
müsste genauso wie ein üblicher aussehen. Die Lehrer dürften nicht merken, dass ich fremde
Hilfe nutze.
Ich hoffe, Sie erfinden bald so etwas und geben mir Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen
Nina Lambrecht
Część 4 Do sprawdzenia przez nauczyciela
A) 1. Auf dem Foto sehe ich drei Personen: einen jungen Mann und zwei Frauen auf einem
Fahrrad sitzen. 2. Diese Personen kommen wahrscheinlich aus China, Korea oder Japan. 3.
Das Besondere an diesem Fahrrad ist, dass drei Personen darauf fahren können. 4. Ich finde
so ein Fahrrad witzig, aber ich möchte nicht darauf fahren. Vorne nicht, weil es schwer ist zu
radeln und hinten auch nicht, weil ich nur den Rücken vor meinen Augen habe. 5. Das Wetter
ist sehr schön, es ist warm und sonnig.
B: Papa, du fährst überall nur mit dem Auto hin, selbst die 400 m zum Kiosk! Das finde ist
für deine Gesundheit nicht gut und auch schädlich für die Umwelt. Autoabgase verpesten die
Luft. Du solltest lieber für kurze Strecken ein Fahrad benutzen. Bewegung wäre gut für dich,
weil du zu dick bist. Sport ist gesund und macht Spaß!
C: Ich würde auf den Asphalt eine gelbe Linie malen. Sie markiert den Fahrradweg. Dann
würde ich mit meinen Nachbarn und Freunden auf dem Fahrradweg fahren und den
Autofahrern Schilder zeigen: Mehr Raum für die Umwelt! Fahrradfahrer an den Start! Das ist
unser Platz! Steigt aufs Rad um! Zwei Räder am Fahrrad sind besser als vier Räder am Auto!
Część 5
1. Czuję się jak piąte koło u wozu. 2. Jutro, jutro, tylko nie dziś, mówią leniwi ludzie. / Nie
przekładaj na jutro, co dziś możesz zrobić.
TRANSKRYPCJA
Abenteuer 1 Station 3 Aufgabe 1
Guten Tag und hallo! Der Pilot und die Co-Pilotin begrüßen euch ganz herzlich an Bord der Boeing 757. Wir
wünschen euch einen angenehmen Flug und unvergessliche Eindrücke auf unserer Weltreise.
Zuerst fliegen wir Richtung Afrika – ein wunderschöner Erdteil. Dort gibt es über 50 Staaten, in denen über
1000 verschiedene Sprachen gesprochen werden. In den meisten Ländern gibt es nur zwei Jahreszeiten:
die Regenzeit und die Trockenzeit. In Afrika befindet sich die größte Wüste der Erde – die Sahara und hier
fließt der längste Fluss der Welt – der Nil.
Wir fliegen weiter Richtung Nordosten.
Wir fliegen über Russland, dem größten Land der Erde. Der größte Teil Russlands liegt in Asien. Asien ist
ein Kontinent der Rekorde. Es ist der größte Kontinent, der fast ein Drittel der Landoberfläche ausmacht.
Hier leben auch die meisten Menschen, nämlich zwei Drittel der Weltbevölkerung. Der Himalaja ist das
höchste Gebirge und der Mount Everest der höchste Berg der Welt. Der Baikalsee ist mit 1620 Metern Tiefe
der tiefste See der Erde. Der Baikalsee hat mehr Wasser als die Ostsee.
Wir fliegen weiter über den Pazifik - den größten Ozean unserer Welt. Der Pazifische Ozean, auch der Stille
Ozean genannt, erhielt seinen Namen 1521 von Magellan. Diesen Namen hätte man besser in 'Großer
Ozean' umbenannt, denn seine Fläche ist so groß wie die aller Kontinente der Welt zusammen und er ist
größer als der Atlantische und der Indische Ozean zusammen.
Weiter geht es nach Nordamerika, zum Grand Canyon im US-Bundesstaat Arizona. Der Grand Canyon ist
eine etwa 450 km lange Schlucht, die über Millionen von Jahren vom Fluss Colorado ins Gestein des
Colorado Plateaus gegraben wurde. Der größte Teil des Grand Canyon liegt im Grand-CanyonNationalpark. Der Canyon zählt zu den großen Naturwundern auf dieser Welt und wird jedes Jahr von
rund 4 Millionen Menschen besucht.
Wir verlassen nun den Nordamerikanischen Kontinent und nähern uns Südamerika. Seht ihr den Fluss da
unten, der sich wie ein Band durch die Landschaft schlängelt? Das ist der Amazonas, der zweitlängste Fluss
der Welt. Die Landschaft Südamerikas ist äußerst vielfältig: Wüste, Regenwald und im Westen die Anden,
das längste Gebirge der Welt.
Bevor wir nun wieder Europa erreichen, machen wir einen kleinen Umweg über Grönland … die größte Insel
der Erde. Sie ist zum größten Teil von Eis bedeckt. Wenn das Eis schmelzen würde, könnte der
Wasserstand weltweit um 6 m steigen! Die Tiefsttemperaturen betragen -70° Celsius, die
Höchsttemperaturen im Sommer 0°. Wußtet ihr, dass das Wort Kajak der grönländischen Sprache
entstammt?
Wir steuern abschließend in süd-östliche Richtung. In wenigen Stunden werden wir Deutschland erreichen.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß auf unserer Weltreise und habt viel Neues über unseren wundervollen Planeten
erfahren. Unsere Crew bedankt sich recht herzlich und sagt: Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Dann
laden wir euch ein, mit uns nach Australien, China oder Südostasien zu fliegen!
Station 3 Übung 9
1. Türkisch
2. Deutsch
6. Französisch
3. Englisch
7. Polnisch
4. Italienisch
5. Chinesisch
Station 4 Übung 4
Niklas: Wie war denn euer Klassenfahrt?
Verena: Super toll! Wir sind mit dem Zug quer durch Deutschland gereist, von Norden nach Süden.
Niklas: Cool! Wie weit ist das denn, von Norden nach Süden?
Verena: Von der Insel Sylt, dem nördlichsten Punkt Deutschlands, bis zum südlichsten Punkt, sind es
knapp 1000 km.
Svenja: Und von Hamburg, wo wir in den Zug eingestiegen sind, bis nach Garmisch-Partenkirchen, sind es
910 km.
Verena: Stimmt! Also: wir sind in Hamburg gestartet. Der Zug fährt bald sehr schnell, denn die Fahrt geht auf
langen, geraden Strecken durch das Norddeutsche Tiefland. Man sieht große Getreidefelder,
Wiesen, einzelne Bauernhöfe.
Svenja: Doch südlich von Hannover ändert sich die Landschaft. Es ist nicht mehr flach. Immer öfter sind
Hügel und Berge zu sehen, dazwischen liegen Felder und Wiesen, in den Flusstälern liegen Dörfer.
Häufiger sind Fabriken zu sehen. Und der Zug fährt mehrmals durch Tunnel und über Brücken.
Verena: Unser Lehrer sagte, dieser Teil Deutschlands nennt man Deutsches Mittelgebirge. Vom Zug aus
sieht es sehr schön aus: wie eine Spielzeuglandschaft.
Svenja: Um ... lass mich in meinen Reisenotizen nachschauen ... um 12:42 sind wir in Würzburg
angekommen und nach kurzer Pause weiter gefahren.
Verena: Südlich der Donau beginnt das Alpenvorland. Es liegt wie ein großer, welliger, grüner Teppich vor
den Alpen. Die Hügel sind lang gestreckt und niedrig, dazwischen liegen kleine Seen.
Svenja: Um 15 Uhr waren wir in München. Von da aus konnte man schon die Alpen sehen! Um 16:30 Uhr
sind wir in Garmisch-Partenkirchen ausgestiegen. Hoch über der Stadt konnte man schon die
Zugspitze sehen, den höchsten Berg Deutschlands.
Verena: Ja, und am nächsten Tag sind wir mit der Bergbahn hinaufgefahren! Auf die Höhe von fast 3000 m
über dem Meeresspiegel! Das war toll, sage ich dir ...
Station 6 Aufgabe 2
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Tomi:
Kevin:
Ja, Kevin am Apparat.
Hallo, ich bin´s, Tomi.
Ja, hallo Tomi! Und? Hast du schon die Wettervorhersage für Donnerstag gesehen?
Ja, ich habe im Internet nachgeschaut. Außerdem habe ich auch eine SMS vom Wetterdienst
bekommen.
Und?
Sieht gut aus. Vormittags noch leicht bewölkt, dann sonniges Wetter. Kein Gewitter und kein
Niederschlag...
Super, kein Regen und kein Schnee ...
Na ja, Schnee habe ich nicht erwartet, aber Nebel, Wolken, starken Wind ... Wieder Glück gehabt!.
Und die Temperaturen?
Bis 23 Grad Celsius.
Das freut mich. Das sind gute Nachrichten!
Ich finde es auch klasse. Da brauchen wir keine warmen Klamotten zu schleppen, nicht wahr?
Ja, genau.
Dann bis morgen!
Bis morgen!
Station 6 Übung 4
Auch heute Nacht hängen über allen Teilen Deutschlands Wolken und es gibt viel Regen. Die Temperaturen
reichen von 8 Grad in Köln bis zu 10 Grad in Hamburg, Dresden, Frankfurt an der Oder und München. Am
Tag setzt sich zumindest in Kassel, Köln und Frankfurt am Main hin und wieder die Sonne durch. Der Rest
bleibt wolkig. Die Tagestiefsttemperatur verzeichnet Hamburg mit 10 Grad, die Höchsttemperatur Frankfurt
am Main mit 23 Grad. Und morgen wird es nicht viel besser: Wolken und wenig Sonne.
Station 7 Aufgabe 1
Text 1
Am Bodensee ist perfektes Freibadwetter! Sonne pur gibt es auch in Basel und Zürich. Am Genfersee
können sich zwar auch mal ein paar Wolken vor die Sonne schieben, es wird trotzdem richtig heiß. Also
Badeanzug packen und los! Sonnig startet der Tag auch in der Gegend von Zermatt, d.h. im Wallis.
Nachmittags kann es hier aber kräftige Gewitter mit viel Regen geben. Auch in Bern gibt es statt
Sonnencreme eher Regenschirmpflicht. Keine Sonne und jede Menge Wolken in Lugano. Nachmittags
braucht ihr hier aber einen Regenschirm. Das gleiche gilt für alle, die das Matterhorn besteigen wollen. Da
kann es gegen Abend aber sogar noch ein Gewitter geben. Pech auch für alle Urlauber in St. Moritz: Hier
schafft es die Sonne gar nicht erst durch die vielen Wolken. Es bleibt aber trocken.
Text 2
Bhhrrr. Zieht euch warm an, denn morgen wird es kalt im ganzen Land. Im Harz und im Schwarzwald
schneit es den ganzen Tag. Viel Schnee gibt es auch im Erzgebirge. Ein Trost: Nachmittags kommt auch
hier mal die Sonne heraus. Keinen Lichtblick gibt es morgen am Chiemsee: Dichter Nebel verdirbt euch die
Sicht. Auch in Berlin braucht ihr diese Woche keine Sonnenbrille mehr. In der Hauptstadt wird es grau und
neblig. Im Taunus gibt es Schneematsch, denn hier wechseln sich Sonne, Regen und Schnee ab.
Schneeregen gibt´s auch auf der Insel Rügen. Und die Fische in der Nordsee werden morgen nicht nur von
unten nass, wenn sich Regen und Sonnenschein abwechseln.
Text 3
Im ganzen Land wird es kalt. In Tirol schneit es pausenlos. In Kufstein und in der Umgebung können die
Kinder den Schlitten vom Dachboden hervorholen. Schneefälle gibt es auch am Bodensee. In
Oberösterreich, um Linz, wird Schneeregen erwartet. Frostig wird es in Wien, aber hier kommt nach dem
Schnee auch mal die Sonne durch. In Zell am See und in Salzburg scheint ebenfalls die Sonne, aber es
kann auch Gewitter geben. In Kärnten und Osttirol verdeckt dichter Nebel die Sicht auf den höchsten Berg
im Land, den Großglockner. In der Steiermark scheint morgens die Sonne.
Text 4
Pfützenalarm im Norden des Landes. Es regnet den ganzen Tag. Im Norden des Herzogtums wird man nur
mit Gummistiefeln und Regenmantel nicht nass. Wer der Nässe entfliehen will, sollte sich weiter auf den
Weg Richtung Vaduz machen. Dort scheint die Sonne aus voller Kraft. Der Westen des Landes bleibt grau
und neblig. Im Osten, an der Grenze zu Österreich, spielt die Sonne Verstecken und schaut nur ein paar mal
während des Tages hinter den Wolken hervor.
Texte, Takte, Töne
Durch die Nacht
Kann mich wieder nicht ablenken
Alles dreht sich nur um dich
Ich liege hier und zähl die Tage
Wie viele noch kommen ich weiß es nicht
Was hast du mit mir gemacht
Warum tust du mir das an
Was soll ich noch ändern
Ich komm nur wieder bei dir an
Ich will weg von hier
Doch es scheint egal wohin ich lauf
Das mit dir hört nicht auf
Sag mir wann hört das auf
Und ich kämpf mich durch die Nacht
Hab keine Ahnung was du mit mir machst
Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf
Und dabei will ich's doch
Und ich kämpf mich durch die Nacht
Bin unter Tränen wieder aufgewacht
Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf
Und dabei muss ich's doch
Alle meine Wünsche
Habe ich an dir verbraucht
Ich kann es selbst nicht glauben
Denn nur ich hol mich da raus
Es fällt mir schwer es zu kapieren
Doch irgendwie wird es schon gehen
Alles würde sich verändern
Wenn ich dich nicht mehr wiederseh
Ich will weg von hier
Doch es scheint egal wohin ich lauf
Das mit dir hört nicht auf
Sag mir wann hört das auf
Silbermond
Und ich kämpf mich durch die Nacht
Hab keine Ahnung was du mit mir machst
Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf
Und dabei will ich's doch
Und ich kämpf mich durch die Nacht
Bin unter Tränen wieder aufgewacht
Ich krieg dich nicht aus meinem Kopf
Und dabei muss ich's doch
www.silbermond-rockt.de
Ab ins Abenteuer
Text: Anna Herling
Refrain:
Ab, ab, ab, ab, ab ins „Abenteuer“,
„Abenteuer Deutsch“, ist toll, es ist ungeheuer
witzig, und spritzig und kess und immer voller neuer
Aaaaaaa, aha, Abenteuer.
Wer macht was mit wem warum
und zur welchen Zeit
was ist was und wer ist wer
wer jubelt, wem tut`s Leid
Duelle, Gazelle, Kamele, Juwelen
findest du im Buch
Rezepte, Konzepte, Finessen, Adressen
-öffne es und such
Refrain: Ab, ab …
Wer hat Recht und wer hat keins
und wer keine Ahnung
wer und was wird nun bestraft
und wer kriegt nur Mahnung
Debatten beim Chatten, Disputen in Routen
drin ist alles da
Artisten, Autisten, Statisten und Promis,
Menschen mit Charisma
Refrain: Ab, ab …
Tipps, Rat, Hilfe, gutes Wort
manchmal auch Kritik
Schule, Hobbys, Liebe, Diebe,
Kunst, All, Politik
Peinliche Momente, dezente Zeitungsente,
Abenteuer pur,
und Tiere, und UFO, und Heidi, und Tomi
unser Geschwister-Duo.
Refrain: Ab, ab …
Abenteuer 2 Station 3 Aufgabe 3
E= Erzählerin
G= Landvogt Geßler
T= Wilhlem Tell
E-
Vor vielen Jahrhunderten herrschte in der Schweiz der Vogt Geßler. Bei seinen Untertanen war er
verhasst. Er tyrannisierte, peinigte und unterdrückte sie.
He, du, arbeitest du oder machst du Pause? Schneller! Beweg dich schneller, sonst mache ich dich
mit den Ratten im Kerker bekannt! Faulpelze! Fressen wollen die alle, aber arbeiten ...
E
Eines Tages kommt Landvogt Geßler auf eine sonderbare Idee. Er lässt den Schützen Wilhelm Tell
zu sich kommen.
G
Auf die Knie! Bist du Wilhelm Tell?
T
Ja, mein Herr!
GStimmt es, dass du der beste Schütze im ganzen Land bist?
TSo sagen die Leute ...
GNun gut. Ich will Beweise von dir, dass du hervorragend schießen kannst. Man sagte mir, du hast
einen Sohn.
TSo ist es.
GIch will, dass du einen Apfel triffst!
AGut, mein Herr!
GAber – der Apfel wird sich auf dem Kopf deines Sohnes befinden!
TO nein, bitte, bitte nicht!
GEs hilft kein Bitten und Beten! Mach, was ich dir befehle, sonst lasse ich dich erschießen!
EWilhelm Tell musste das Risiko eingehen, seinen eigenen Sohn zufällig zu töten. Das ganze Land
hörte schon bald von dem entsetzlichen Befehl des Tyrannen Geßler. Viele Leute kamen, um sich
dieses Spektakel anzusehen. Der Sohn stand vor Angst zitternd an einen Baum gelehnt, ein kleiner
Apfel lag auf seinem Kopf. Wilhelm Tell spannte den Bogen und ...
Leute- Bravo, bravo! Er lebt! Es lebe Wilhelm Tell!
ETell sinkt nach der großen Anspannung kraftlos zusammen. Geßler lobt ihn:
GBei Gott! Es war ein Meisterschuss! Aber, sage, warum stecktest du in deinen Bogen noch einen
zweiten Pfeil?
TDas machen alle Schützen so ...
GNein, das glaube ich dir nicht. Sage mir, wozu der zweite Pfeil?! Ich will die Wahrheit wissen. Ich
versichere dir, dich selbst für die schlimmste Wahrheit, nicht zu töten.
TDer zweite Pfeil war für Euch bestimmt, falls ich meinen lieben Sohn getroffen hätte.
GAha! Du wolltest also mich erschießen! Nun – ich habe dir dein Leben versprochen. Das war mein
Wort, das will ich halten. Doch weil ich mich jetzt vor dir nicht mehr sicher fühle, verbringst du den
Rest deines Lebens im Kerker. Ergreift ihn, Knechte! Fesselt ihn!
EDas Volk war empört über die Grausamkeit des Vogtes und schwor Rache. Es befreite Wilhelm Tell.
Tell tötete den verhassten Tyrannen und wurde ein Volksheld.
G-
Station 7 Aufgabe 2
1.
Am Abend des 5. Dezembers werden die Schuhe und Stiefel geputzt. Denn früh am Morgen des 6.
Dezembers, wenn die Kinder noch schlafen, kommt ein älterer Mann.
Ach ja, er heißt doch Nikolaus.
Genau. Er legt Schokolade und andere kleine Überraschungen in die Schuhe. Aber nur, wenn die Kinder
während des Jahres lieb waren und wenn die Schuhe geputzt sind.
Und was passiert, wenn sie schmutzig sind?
In schmutzige Schuhe legt der Nikolaus ein Stück Kohle. Der Nikolaus muss nicht die ganze Arbeit alleine
schaffen. Denn er hat einen Helfer – Knecht Ruprecht.
Den Heiligen Nikolaus gab es wirklich: Er lebte im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei und war für seine
Liebe zu den Kindern berühmt.
2.
- Christina, kannst Du uns erzählen, was ihr am Heiligabend macht?
- Ja klar! Am Heiligabend, das heißt am 24. Dezember, feiert man Jesu Geburt. Wir Kinder sind sehr
aufgeregt und warten auf das Christkind und die Bescherung. An diesem Tag dürfen wir tagsüber das
Wohnzimmer nicht betreten.
- Was macht ihr denn dann den ganzen Tag?
- Wir besuchen Oma und Opa oder helfen unseren Eltern in der Küche. Am Nachmittag gehen wir mit
der ganzen Familie in die Kirche. Dort führen Kinder ein Krippenspiel von Maria und Josef auf.
- Und dann?
- Danach gehen wir nach Hause. Draußen ist es schon dunkel, überall leuchten die Weihnachtskerzen
und die Sterne. Zu Hause warten wir dann vor der geschlossenen Wohnzimmertür, bis das Glöckchen
erklingt und die Tür aufgeht. Im Wohnzimmer steht der Weihnachtsbaum.
- Und womit ist der Weihnachtsbaum geschmückt?
- Mit Weihnachtskugeln, Sternen, Kerzen und Lametta. Und unter dem Weihnachtsbaum liegen die
Geschenke!
- Dürft ihr denn die Geschenke sofort auspacken?
- Leider nicht. Zunächst singen wir die Weihnachtslieder. Danach gibt es ein festliches
Weihnachtsessen, meist Truthahn, Ente oder Gans. Nach dem Essen dürfen wir dann endlich die
Geschenke auspacken.
- Du magst also Weihnachten?
- Oh ja, für mich ist es das schönste Fest im Jahr! Und später, am Abend kommen meine zwei
türkischen Freundinnen Ayse und Eylem, und darüber freue ich mich sehr. Im Islam wird Weihnachten
nicht gefeiert. Dafür feiere ich mit ihnen den Ramadan, das höchste Fest im Islam.
3.
Ob es nun Fastnacht heißt, Karneval oder Fasching, in vielen Teilen Deutschlands wird im Februar gefeiert:
Ein buntes Fest mit Masken und Kostümen, mit Musik und Lärm und mit großen Umzügen in den Straßen.
Fast jede Region hat dabei ihre Traditionen und Bräuche. Doch ein Anlass für das Fest war vermutlich
überall derselbe: Mit Lärm und Maskerade wollte man die Dämonen des Winters vertreiben und die
Frühlingsgeister aufwecken.
Zur Faschingszeit steht die Welt auf dem Kopf. Jetzt sind manche Dinge erlaubt, die sonst verboten sind,
und wenn man sein Gesicht hinter einer Maske verbirgt, kann man unerkannt Dinge tun, die man sich sonst
nicht traut.
Viele machen zu Hause Karnevalsfeten bzw. Faschingsfeste. Die Partyräume werden schön dekoriert, mit
Luftschlangen, Lampions und Masken. Alle sind verkleidet. Es wird lustig gefeiert, getanzt und gesungen.
Aber der eigentliche Karneval spielt sich auf der Straße ab. Man feiert auf den Straßen und sieht sich die
großen Umzüge mit den Festwagen an, von denen Süßigkeiten und Blumen den Zuschauern zugeworfen
werden.
4.
- Warum, denken Sie, hat der Jahreswechsel für viele Menschen eine besondere Bedeutung?
- Tja, viele Menschen hoffen, dass das kommende Jahr ihnen selbst, ihren Familienangehörigen und
Freunden Glück, Gesundheit und Erfolg bringt.
- Wie verabschiedet man denn das alte und begrüßt das neue Jahr?
- Man feiert im Familien- und Freundeskreis oder auf großen Bällen. Die Partyräume werden mit
Papierschlangen, Luftballons und Konfetti dekoriert. Zu Essen serviert man oft einen Karpfen und als
Nachtisch Berliner. Manche Berliner sind mit Senf statt Marmelade gefüllt. Pech hat derjenige, der einen
Berliner mit Senf erwischt! Mit Bleigießen versucht man, die Zukunft zu deuten.
- Blei gießen? Wie funktioniert denn das?
- Man erhitzt das Blei und gießt es anschließend ins kalte Wasser. Das Blei erstarrt und bildet verschiedene
Formen und Figuren. Diese sollen das symbolisieren, was uns im nächsten Jahr erwartet.
- Interessant ... hmmh, gibt es noch andere Bräuche?
- Ja, zum Beispiel die mit den Glücksbringern. Zu Silvester sollte jeder einen Glücksbringer dabei haben: ein
Schwein, ein Schornsteinfeger, ein vierblättriges Kleeblatt oder ein Hufeisen.
- Welchen Glücksbringer haben Sie denn immer dabei?
- Ein Schwein aus Marzipan.
- Und was passiert dann genau, … um 24:00 Uhr?
- Ja, um Mitternacht, also um 24:00 Uhr finden überall große Feuerwerke statt. Viele Menschen gehen auf
die Straße, um sie zu bewundern. Die letzten 10 Sekunden im alten Jahr werden rückwärts gezählt. Mit
einem Glas Sekt, Raketen und Knallern begrüßt man das Neue Jahr.
5.
Als Kinder haben wir zu Ostern immer Eier ausgeblasen, bemalt und dann an Zweige gehängt. Die Zweige
steckten in einer Vase und waren das erste Grün des Frühlings. Am Ostersonntag suchten wir im Garten die
versteckten Ostereier. Das Ei und der Hase sind die Symbole des Osterfests. Als traditionelles Essen gilt
Lammbraten.
Texte, Takte, Töne
Lasst uns froh und munter sein
Laßt uns froh und munter sein
und uns recht von Herzen freun!
Lustig, lustig, traleralera!
Bald ist Nik'lausabend da,
bald ist Nik'lausabend da!
Herman van Veen
Dann stell’ ich den Teller auf,
Nik’laus legt gewiß was drauf.
Lustig, lustig, ...
Wenn ich schlaf’, dann träume ich:
Jetzt bringt Nik’laus was für mich.
Lustig, lustig, ...
Wenn ich aufgestanden bin,
lauf’ ich schnell zum Teller hin.
Lustig, lustig, ...
Nik’laus ist ein guter Mann,
dem man nicht genug danken kann.
Lustig, lustig, ...
Stille Nacht heilige Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ in deiner Geburt!
Christ in deiner Geburt!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja.
Tönt es laut von Ferne und Nah:
Christ, der Retter ist da!
Christ, der Retter ist da!
Dresdner Kreuzchor
Mer losse d'r Dom en Kölle
Bläck Fööss
Stell d´r für, de Kreml stünd o´m Ebertplatz,
stell d´r für, de Louvre stünd am Ring.
Do wör für die zwei doch vell ze winnich Platz,
dat wör doch e unvorstellbar Ding.
Am Jürzenich, do wör vielleich et Pentajon,
am Rothus stünd dann die Akropolis.
Do wöss mer över haup nit, wo mer hinjonn sullt,
un daröm es dat eine janz jewess:
Refrain:
Mer losse d´r Dom en Kölle, denn do jehööt hä hin.
Wat sull di dann woanders, dat hätt doch keine Senn.
Mer losse d´r Dom in Kölle, denn do es hä ze huss.
Un op singem ahle Platz, bliev hä och joot en Schuss,
un op singem ahle Platz, bliev hä och joot en Schuss.
Die Ihrestross, die hieß vielleich Sixth Avenue,
oder die Nordsüd-Fahrt Brennerpass.
D´r Mont Klamott, dä heiss op eimol Zuckerhut,
do köm dat Panorama schwer in Brass.
Jetzt froch ich üch, wem domet jeholfe es,
wat nötz die janze Stadtsanierung schon?
Do sull doch leever alles blieve wie et es
un mir behaale uns´re schöne Dom.
Refrain:
Abenteuer 3 Station 3 Aufgabe 2
1.
- Verzeihung, ich möchte zur Ruine St. Alban.
- Geh über die Domplatte, bis du den Heinzelmännchen-Brunnen siehst. Dann gehst du am
Heinzelmännchen-Brunnen vorbei. So kommst du zur Sporergasse. Die Sporergasse musst du
entlang bis zur Marspfortengasse gehen. Auf der linken Seite siehst du dann den Fastnachtsbrunnen.
Gehe an dem Fastnachtsbrunnen vorbei und biege in die erste Straße links ein. Da bist du schon am
Quatermarkt. Dort befindet sich die Ruine St. Alban.
2.
- Verzeihung, ich möchte zum Fußball-Stadion. Wie komme ich dahin?
- Zum Fußball-Stadion? ..., nimm am besten eine der U-Bahn Linien 16, 17, 18 oder 19 und fahre zum
Neumarkt. Am Neumarkt musst du umsteigen.
- Umsteigen? Und wie soll ich dann weiter fahren?
- Fahre dann mit der Linie 1 Richtung Weiden / Schulstraße.
- Wie viele Stationen sind es denn bis zum Stadion?
- Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, an der 9. Station musst du dann aussteigen.
- Danke schön.
3.
- Entschuldigen Sie, ich muss schnell zur Kölnarena.
- Fahren Sie mit der U-Bahn Richtung Bonn und steigen Sie in der Poststraße aus. Das ist die 4.
Station.
- Mit welcher Linie soll ich denn fahren?
- Hm..., warten Sie mal, ja z. B. die 16, 17, 18 oder 19.
- Vielen Dank für Ihre Hilfe! Auf...
- Einen Moment, nicht so schnell, das ist noch nicht alles... Also, in der Poststraße müssen Sie
aussteigen und die U-Bahn Linie 3 Richtung Thielenbruch nehmen. Am Bahnhof Deutz steigen Sie
dann aus. Da sehen Sie schon die Kölnarena. Dieses Gebäude können Sie nicht verfehlen.
- Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Station 3 Übung 7
Heidi:
kenne
Fatma:
Heidi:
Fatma:
Heidi:
Fatma:
Hallo Fatma, ich bin’s, Heidi. Weißt du, wo Philip wohnt? Ich möchte etwas abholen und ich
seine Adresse leider nicht. Ich hab versucht, ihn anzurufen, aber es ist stets besetzt.
Warte mal! Ich glaube, er wohnt in der Poststraße 33.
Poststraße? Wo ist die Poststraße? Wie komme ich dahin?
Du musst fünf Stationen mit der U-Bahn fahren. Am Neumarkt steigst du aus.
Muss ich dann umsteigen?
Nein, weiter kannst du zu Fuß gehen. Du gehst die erste Straße rechts. Das ist die
Fleischmengergasse. Gehe die Fleischmengergasse entlang. So kommst du bis zur
Kreuzung. An der Kreuzung musst du nach links, in die Bayardsstraße.
Heidi: O Gott, ist das kompliziert!
Fatma: Pass auf! Das ist gar nicht kompliziert. Also an der Kreuzung nach links. Hast du das notiert?
Heidi: Ja, und dann?
Fatma: Dann gehst du die erste Straße rechts. Das ist die Peterstraße. Gehe immer geradeaus. So
kommst
du zur Poststraße. Philip wohnt im dritten Haus links.
Heidi: Ich hoffe, ich finde sein Haus. Vielen Dank für deine Hilfe!
Station 4 Aufgabe 3
1. (Mark:) Viele sagen, sie wollen lieber in der Stadt leben, weil es dort Kinos und Theater gibt. Aber
wenn man einen fragt, wann er das letzte Mal im Theater war, sagt er: Ich kann mich daran nicht
erinnern. Immer mehr Jugendliche verbringen Abende vor dem Fernseher und Computer oder
schauen sich Videofilme an. Das können sie doch auch auf dem Land machen. Und wenn sie
einmal Lust haben, ins Kino zu gehen, dann können sie ruhig den Bus nehmen und in die Stadt
fahren. Für mich ist das also kein Argument für ein Wohnen in der Stadt. Ich fühle mich hier auf
dem Land sehr glücklich.
2. (Julia:) Man kann in der Stadt fast jeden gewünschten Beruf erlernen. Die Jugendlichen haben ein
großes Angebot an verschiedenen Schulen. Nach der Ausbildung haben sie größere Chancen,
eine gute Stelle zu finden. Das finde ich sehr wichtig und würde daher nie aufs Land ziehen.
3. (Laura:) Es ist schon richtig, dass man hier in der Stadt nahezu alles kaufen kann und alles findet,
was man braucht. Aber ist das wirklich so wichtig? Ich kaufe doch nicht jeden Tag Klamotten,
Waschmaschinen oder Sonstiges. Und wenn ich schon etwas Spezielles brauche, kann ich doch
in die Stadt fahren. Außerdem finde ich das große Angebot in den Geschäften einer Großstadt zu
verlockend. Dadurch kann man leicht kaufsüchtig werden. Man gibt hier viel zu viel Geld aus. Und
das für meist unnötige Sachen. Frische Luft und Ruhe sind mir wichtiger, daher würde ich nie in
die Stadt ziehen wollen.
4. (Petra): Es wird hier immer schwieriger, neue Bekanntschaften zu machen und Freundschaften zu
schließen. Viele Leute, besonders in Hochhäusern, bleiben anonym. Sie haben viele Nachbarn,
kennen aber keinen. Und wenn schon, dann gibt es nur Ärger. Menschen der Stadt pendeln
zwischen Arbeit und Wohnung, haben kaum Zeit für Andere, kümmern sich wenig um ihre
Mitmenschen und das Wort „Tradition” wird oft vergessen. Das bedauere ich sehr. Ich bin eher ein
Mensch, der andere Menschen braucht und gerne die Nachbarschaft pflegt. Daher würde ich
gerne auf dem Land wohnen, wo sich alle kennen. Die Stadt macht mich nicht glücklich. Ich fahre
sehr gerne in den Ferien zu meiner Tante, die auf dem Land lebt.
5. (Frank): O.K., Theater, Kinos, Arbeit, Einkaufen usw. sind schon von Bedeutung für mich. Aber
was habe ich davon, wenn ich davon krank werde, oder nicht richtig atmen kann. Immer mehr
Autos auf den Straßen und weniger Bäume in der Stadt. Das ist die traurige Wirklichkeit. Es gibt
Probleme mit Parkplätzen und der zunehmende Verkehr wird immer gefährlicher. Es stinkt auch
nach Autoabgasen. Mein Traum ist es, aufs Land zu ziehen, dort ein Haus mit Garten zu haben
und nur noch frische Luft zu atmen.
Station 5 Aufgabe 1
Text 1
- Guten Morgen, Sicherheitskontrolle! Leg bitte dein Handgepäck und deine Jacke auf das Band.
- Ja, kann ich machen.
- Und noch alle Sachen aus deinen Hosentaschen. Und deinen Gürtel.
- Ja, hier sind der Gürtel, die Schlüssel, mein Handy und das Taschenmesser.
- Das tut mir Leid, aber das Taschenmesser darfst du nicht mit in das Flugzeug nehmen. Du kannst es
entweder bei uns deponieren oder in den Behälter werfen.
- Mein gutes Taschenmesser wegwerfen?! Nee! Das ist ein Geschenk. Ich möchte es lieber
deponieren. Ist es kostenpflichtig?
- Natürlich, du bezahlst ca. 5 Euro die Woche.
Text 2
- Guten Tag! Mein Name ist Hornbach. Ich habe ein Problem. Mein Koffer ist nicht angekommen. Was
kann ich jetzt tun?
- Ihr Koffer ist nicht angekommen? Wo haben Sie eingecheckt?
- In Köln. Flug LT 243. Es handelt sich um einen großen gelben Koffer.
- Flug LT 243, mal schauen ...
Text 3
- Guten Tag! Ihren Pass bitte!
- Hier ist er.
- Frau Roswitha Berger. Möchten Sie einen Fensterplatz oder einen Gangplatz?
- Ein Fensterplatz wäre mir lieber. Und in der Nähe zu den Toiletten. Wissen Sie...
- Gut, Sitz 23 A. Wie viele Gepäckstücke haben Sie?
- Den einen Koffer. Und die Tasche als Handgepäck
- Legen Sie bitte den Koffer aufs Band. 24 kg, er hat Übergewicht.
- Oje, ich habe ihn nicht vorher gewogen, es tut mir Leid.
- Na gut. Aber in Zukunft denken Sie daran, dass Sie nur 20 kg mitnehmen dürfen und 5 kg
Handgepäck.
- Ich danke Ihnen. Ich werde zukünftig darauf achten.
Station 5 Übung 9
- Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer jährlichen Auktion.
Als erstes werden diese wunderschönen Damenstiefel versteigert. Größe 38, in Schwarz, aus echtem
Leder, wie neu. Der Startpreis ist 5 Euro. Wer möchte diese Stiefel für 5 Euro ersteigern? Das ist fast
geschenkt. Sie ...
- Ich biete 5 Euro!
- 5 Euro! Wer bietet mehr?
- 7 Euro!
- 10 Euro!
- 10 Euro! Ein Schnäppchen ist das!
- 15 Euro!
- Ich biete 19 Euro!
- Nur 19 Euro! Für so eine exquisite Marke! Bietet jemand mehr? ... Niemand? Dann … 19 Euro zum
ersten, zum zweiten und zum dritten!
Gratuliere, die Stiefel gehören Ihnen.
Als nächstes haben wir hier diesen original Perser-Teppich. Fliegen kann man zwar nicht auf ihm,
aber laufen, barfuss gehen, sitzen und vieles mehr. Für nur sage und schreibe 250 Euro. Maße:
2,50x3 m. Oh, ich sehe schon die ersten Interessenten.
- 300 Euro!
- 350 Euro!
- Ich biete 450 Euro!
- 450 Euro ist immer noch ein super Preis. Solche Teppiche werden in Kaufhäusern für das doppelte
verkauft. Erstklassige Arbeit, die beste Wolle.
- 470 Euro!
- Gute Entscheidung. Sie haben Geschmack, das sieht man Ihnen an. Wer bietet mehr? ... Niemand
mehr? Dann... 470 Euro zum ersten, zum zweiten und zum dritten! Herzlichen Glückwunsch, der
Teppich gehört Ihnen.
Schauen Sie jetzt bitte auf das wunderschöne Ölgemälde. Der echte Müller in seiner Blau-Periode. Im
Goldrahmen. Größe 90x130 cm. Ein Blickfang für alle, ein Zierstück für Ihr Wohnzimmer, Wintergarten
oder Atelier. Der Erlös wird für den Bau einer Schule in Afrika gespendet. Der Startpreis ist nur 999
Euro.
- 1.090 Euro!
- 1.999 Euro!
- 2.209 Euro!
- 2.299 Euro!
- Hervorragend, in unseren Kreisen nicht nur Kunstkenner, sondern auch sozial Engagierte. Wer bietet
mehr?
- 3.289 Euro!
- Wunderbar! 3.289 Euro! Wer bietet mehr? Niemand? Dann – 3.289 Euro zum ersten, zum zweiten
und zum dritten!
Station 6 Aufgabe 2
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
München.
IC, mit
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
dem
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Heidi:
Auskunft:
Reiseauskunft der Deutschen Bahn Köln. Guten Tag.
Guten Tag, ich hätte gern eine Zugauskunft. Ich möchte am Sonntagvormittag nach
München fahren. Wann fahren die Züge bitte?
Um wie viel Uhr möchtest du fahren?
So gegen 9.00 Uhr.
Einen Moment bitte. Der ICE fährt um 9:45 Uhr von Köln ab, er fährt direkt nach
Ankunft in München 14:28 Uhr. Oder du fährst früher, um 9:18 Uhr mit dem
Umsteigen in Stuttgart. Der Zug kommt erst um 15:16 Uhr in München an.
Hmm, das ist mir etwas zu spät. Gibt es einen noch früheren?
Ja, es gibt eine Verbindung um 7:54 Uhr ab Köln. Mit Ankunft in München um 12:30.
Und was für ein Zug ist das?
Ein InterCityExpress.
Muss man da umsteigen?
Nein, das ist eine direkte Verbindung.
Und was kostet die Fahrkarte?
Für dich, hin und zurück?
Ja, für mich, aber ich brauche nur eine Fahrkarte für die Hinfahrt. Zurück fahre ich mit
Auto meines Onkels.
Mit Ermäßigung für Schüler?
Ja, ermäßigt, bitte.
Erste oder zweite Klasse?
Zweite.
Das kostet dann 54 Euro.
Gut, danke schön und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Station 6 Aufgabe 3
1.
Bitte zurücktreten. Auf Gleis 12 planmäßige Ankunft des InterCity 918 aus Essen. Zur Weiterfahrt um
17.45 Uhr nach Basel, über ...
2.
Achtung auf Gleis 10 der InterCity 527 nach Berlin wird voraussichtlich mit 30 Minuten Verspätung
ankommen. Ich wiederhole.
3.
Achtung alle Fahrgäste an Gleis 7, der Euro City um 14.15 Uhr nach Wien hat Einfahrt auf dem
gegenüberliegenden Gleis. Alle Fahrgäste nach Wien werden gebeten, sich zu Gleis 8 zu begeben.
Station 6 Übung 13
Kevin
Ich heiße Kevin und bin 14 Jahre alt. Ja, ich habe immer Probleme mit meinem Vater gehabt und so.
Er hat mich geschlagen. Ich musste alles daheim machen. Einkaufen, putzen, alles. Nie hat er mir
Geld gegeben. Er war ständig betrunken und ich musste für alles sorgen, auch für Geld. Er war
wütend, wenn mal wieder der Kühlschrank leer war. Er hat mich auch oft in meinem Zimmer
eingesperrt. Ich durfte nicht raus. Nicht mal auf die Toilette. Es war schlimmer als in einem Gefängnis.
Das habe ich nicht ausgehalten und bin weg von zu Hause. Mein Vater kümmert sich gar nicht mehr
um mich. Ihm ist es egal, wo ich bin und was ich mache. Das hat er oft genug wiederholt. Ich schlafe
jetzt auf Parkbänken. Aber dafür habe ich jetzt meine Ruhe.
Lena
Ich bin Lena, bin 15 Jahre alt. Ich bin schon seit drei Jahren von zu Hause weg. Warum? Meine Eltern
wollten mir nicht helfen. Sie hatten keine Zeit für mich. Ich nahm Drogen: Speed, Extasy, Haschisch
und so. Das war für meine Mutter zu viel. Sie konnte das nicht verstehen. Sie hatte ihre Freundinnen,
ihren Job ... . Mein Vater war ständig auf Dienstreisen. Der hat das sogar nicht mitgekriegt, als ich weg
war. Ich glaube, die sind jetzt zufrieden. Kein Kind mit Problemen. Keine Streitereien. Wir haben
ständig gestritten. Ich habe ihnen auch Geld geklaut, weil ich es für die Drogen brauchte.
Leonie
Ich bin Leonie und 14 Jahre alt. Ich bin neu in der Szene.
Ich bin erst seit zwei Monaten auf der Straße. Leicht ist es nicht, aber für mich ist kein Platz mehr in
meiner Familie. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Meine Mutter arbeitet im Ausland und mein
Vater hat jetzt eine neue Freundin. Die ist jetzt die Nummer 1 bei uns zu Hause. Ich hasse sie, sie hat
mir meinen Vater weggenommen. Er braucht mich nicht mehr, also bin ich weg. Wenn meine Mutter
nach Deutschland zurückkommt, gehe ich zu ihr. Bis dahin bleibe ich auf der Straße. Wo soll ich sonst
hin?
Texte, Takte, Töne
Perfekte Welle
Mit jeder Welle kam ein Traum,
Träume gehen vorüber,
dein Brett ist verstaubt,
deine Zweifel schäumen über,
hast dein Leben lang gewartet,
hast gehofft, dass es sie gibt,
hast den Glauben fast verloren,
hast dich nicht vom Fleck bewegt.
Jetzt kommt sie langsam auf dich zu,
das Wasser schlägt dir ins Gesicht,
siehst dein Leben wie ein Film,
du kannst nicht glauben, dass sie bricht.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
lass dich einfach von ihr tragen,
denk am besten gar nicht nach.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst.
Juli
Deine Hände sind schon taub,
hast Salz in deinen Augen,
zwischen Tränen und Staub,
fällt es schwer oft dran zu glauben,
hast dein Leben lang gewartet,
hast die Wellen nie gezählt,
das ist alles nicht gewollt,
hast viel zu schnell gelebt.
Jetzt kommt sie langsam auf dich zu,
das Wasser schlägt dir ins Gesicht,
siehst dein Leben wie ein Film,
du kannst nicht glauben, dass sie bricht.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst.
Stellst dich in Sturm und schreist,
ich bin hier ich bin frei,
alles was ich will ist Zeit,
ich bin hier ich bin frei,
Stellst dich in Sturm und schreist,
ich bin hier ich bin frei,
ich bin hier ich bin frei.
Das ist die perfekte Welle
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
lass dich einfach von ihr tragen,
denk am besten gar nicht nach.
Das ist die perfekte Welle,
das ist der perfekte Tag,
es gibt mehr als du weißt,
es gibt mehr als du sagst.
www.juli.tv
Abenteuer 4 Station 2 Übung 10
Sonja
Vom Sperrmüll etwas holen? Nee, das finde ich ätzend. Lauter alte, schmutzige oder kaputte Dinge.
Wenn ich etwas brauche, dann kaufe ich es eben neu.
Marcus
Ich bin Student und habe nicht viel Geld. Ich habe oft schon Sachen vom Sperrmüll geholt, zum
Beispiel hier diesen Schrank und den Herd. Es ist nicht zu fassen, was Leute alles wegschmeißen.
Charlotte
Ich persönlich würde nichts vom Sperrmüll zu Hause haben wollen. Ich kann es aber verstehen, wenn
sich jemand etwas vom Sperrmüll holt. Warum denn nicht?
Ralf
Ich – lebe eigentlich vom Sperrmüll. Seit ich keine Arbeit mehr habe, versuche ich so meine Finanzen
aufzubessern. Und weil ich ein guter Handwerker bin, repariere und renoviere ich die Sachen vom
Sperrmüll und verkaufe diese anschließend auf dem Flohmarkt.
Tanja
Wenn es bei uns Sperrmüll gibt, gehen meine Schwester und ich hin, stöbern und suchen nach
interessanten Dingen. Leute schmeißen so viele Dinge weg, das ist unglaublich. Dieser indische
Lampion lag auf der Straße und die alten Tassen auch.
Matthias
Das ist eine Schande, dass wir alles wegwerfen: alle 3 Jahre ein neuer Computer, alle 5 Jahre ein
neuer Fernseher, neue Stühle, neuer Schrank, alles nur neu. Das ist doch krank! Man kann nicht nur
konsumieren. Wir müssen auch bedenken, was mit dem Müll geschehen soll.
Lisa
Auch wenn ich später mal viel Geld verdienen würde, würde ich Sachen vom Sperrmüll holen.
Warum? Warum soll man denn für Dinge Geld ausgeben, die man umsonst haben kann?
Station 3 Aufgabe 2
Weitere Strecken mit dem Fahrrad fahren – das kann oder will nicht jeder. Die meisten Erwachsenen
benutzen für weite Strecken ein Auto. Manche leider auch für kurze Strecken. Aber Autos verbrauchen
Treibstoff, verpesten die Luft und machen Lärm. Dabei geht es auch anders. Das Zauberwort:
öffentliche Verkehrsmittel. Die machen zwar auch Umweltprobleme, aber insgesamt gehen sie mit
unserer Umwelt schonender um.
Die Eisenbahn ist für längere Strecken das beste und umweltfreundlichste Verkehrsmittel, weil sie
viele Menschen über weite Strecken transportieren kann.
Die S-Bahn fährt wie die Eisenbahn auf einem Schienennetz. Sie ist ein gutes Verkehrsmittel im
Nahverkehr zwischen Städten, Stadtteilen und Dörfern.
Die Straßenbahn fährt auf Schienen, angetrieben durch Strom. Auch die Straßenbahn kann viele
Gäste schnell und sicher transportieren.
Der Bus ist neben der Straßenbahn das beliebteste Nahverkehrsmittel. Auch er kann relativ viele
Fahrgäste schnell und sicher transportieren, ist aber unabhängig von einem Schienennetz.
Die U-Bahn fährt unter der Straße in einem Tunnel. Das macht sie besonders schnell, weil sie nicht
vom Straßenverkehr behindert wird.
Station 4 Aufgabe 1
Aktion 1
- Schau mal die da! Das ist doch die Nina aus der 6b. Ihr Kleid ist aber super! Aus Folien und
Stoffresten! Klasse!
- Und der BH aus Eierkartons! Ha, ha, ha!
- Das, was sie auf dem Kopf trägt, ist doch ein Blumentopf, oder? Und der Schal aus Lametta!
- Die Halskette aus Trockenblumen sieht aber sehr schön aus.
- Ist das nicht der Philipp aus der 6a?
- Ja, stimmt! Seine Kleidung finde ich aber sehr originell. Was man alles aus Plastiksäcken basteln
kann ... Sein Gürtel – das sind doch Kabel, oder?
- Kabel oder Schläuche. Und sein Armband ist aus Schrauben! Super!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Es hat mir Spaß gemacht, euch auf unserer 2. Müll-Modenschau zu sehen. Unsere 21 Models haben
einen großen Applaus verdient. Und hier sind sie alle noch einmal auf der Bühne! Ihre Kostüme
wurden aus vielen Materialien gemacht: aus Papier, Kunststoff, Pappe, Folien, Lametta, Tüll, Taft,
Plastiksäcken, Kabeln, Schläuchen, Eierkartons, Schrauben, Töpfen, Stoffresten und Blumen. Aus
Materialien, die normalerweise in der Mülltonne landen würden. Die Kreativität unserer Modeschöpfer
und -schöpferinnen hat uns gezeigt, wie viele tolle Sachen man aus Müll machen kann. Hoffentlich
haben sie euch auch mit dieser Idee angesteckt. Ob Geburtstagsparty oder Karneval – bevor ihr teure
Kostüme kauft, schaut euch um. Ihr findet mit Sicherheit viele Sachen, aus denen man Kostüme selbst
entwerfen könnte. Vielen Dank und auf Wiedersehen auf unserer nächsten Müll-Modenschau!
Aktion 2
Mutter: Hallo! Na, wie geht`s euch?
Tomi: Gut, und dir? Warum kommst du so spät nach Hause?
Mutter: Auf der A4 gab`s schon wieder Stau. Aber dafür habe ich eine tolle Aktion erlebt:
Studentinnen und
Studenten haben auf der Autobahn den Autofahrern leere, verkorkte Flaschen
für 2 Euro
verkauft. Mit der aufgeklebten Etikette: Frischluft.
Tomi: Leere Flaschen?
Mutter: Ja, und dabei geschrien: „Frischluuuft in Flaaaschen! Absolut seeeelten! Greifen Sie jetzt zu!
Bei
Smogalarm ist es zu spät!“
Viele Autofahrer fanden die Idee so witzig, dass sie tatsächlich die Flaschen gekauft haben.
Der
Erlös geht auf das Konto von Greenpeace. Gleichzeitig haben sie Flugblätter mit dem Appell
zur
Reinheit der Luft verteilt.
Vater: Eine nachahmungswürdige Initiative. Wenn man bedenkt, wie verseucht unsere Luft ist! Wir
vergiften
uns selber mit unseren Abgasen.
Heidi: Ich habe gelesen, dass man in vielen Großstädten, zum Beispiel in Bangkok, nur mit einer
Schutzmaske vor dem Mund auf die Straße gehen kann, weil die Luft dort so schlecht ist.
Tomi: Und unsere Nachbarin, Frau Hazimi, war neulich bei ihrer Familie in Teheran. Sie erzählte,
dass ihre
weiße Bluse nach ein paar Stunden Stadtbummel grau geworden ist.
Mutter: Ja, man sollte mehr appellieren, damit die Leute verstehen, dass wir unsere Luft besser
schützen
sollen.
Tomi: Na, du fährst aber auch ein Auto...
Mutter: Tja, da hast du Recht. Ganz auf das Auto zu verzichten, das wäre eben wirklich schwer.
Aktion 3
- Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Auf dem Hermannplatz, mitten in der Fußgängerzone, bietet sich
den einkaufsfreudigen Berlinern ein sonderbares Szenario: Ein Dutzend Jugendliche verkleidet als
Blechmonster rasseln, schreien, klirren und knurren. Was soll diese Aufführung? Hallo, ich komme
vom Berliner Rundfunk. Masken aus Dosen, Schilder aus Dosen, Dosenketten um den Hals, ... was
wollt ihr mit eurer Demo bewirken?
- Aluminium ist ein riesengroßer Energiefresser. Um eine Dose herzustellen, verbraucht man sehr viel
Energie. Wir wollen den Leuten klar machen, dass Dosen extrem umweltschädliche Gegenstände sind
und sie dazu bewegen, Produkte in Dosen nicht zu kaufen.
- Wie ist die Reaktion der Passanten auf eure monströse Aufklärungsarbeit?
- Sehr gut. Viele bleiben stehen, sprechen uns an, stellen Fragen oder nehmen sich unser
Infomaterial.
- Ok. Vielen Dank und viel Erfolg!
- Danke, Tschüss!
Abenteuer 5
Texte, Takte, Töne
Ode „An die Freude“, Finale der Symphonie No. 9
Komponist: Ludwig van Beethoven Text: Friedrich Schiller
Berliner Philharmoniker, Dirigent: Claudio Abbado (1996)
Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische dein Heiligtum!
|:Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.:|
Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein,
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.
Freude trinken alle Wesen
An den Brüsten der Natur;
Alle Guten, alle Bösen
Folgen ihrer Rosenspur
Küsse gab sie uns und Reben,
Einen Freund, geprüft im Tod;
Wollust ward dem Wurm gegeben,
Und der Cherub steht vor Gott!
Froh, wie seine Sonnen fliegen
Durch des Himmels prächt'gen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,
Freudig, wie ein Held zum Siegen.
Freude schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische dein Heiligtum!
|:Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt;
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.:|
Seid umschlungen, Millionen
Diesen Kuss der ganzen Welt!
Brüder! Über'm Sternenzelt
Muss ein lieber Vater wohnen
Ihr stürzt nieder, Millionen?
Ahnest du den Schöpfer, Welt?
Such' ihn über'm Sternenzelt!
Über Sternen muss er wohne

Podobne dokumenty