Zapytanie ofertowe - Zakład Emerytalno

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie ofertowe - Zakład Emerytalno
ZAKŁAD EMERYTALNO-RENTOWY
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
_____________________________________
ul. Pawińskiego 17/21 02-106 Warszawa
NIP: 526-10-42-106
REGON: 011320130
Adres elektroniczny: [email protected]
Telefon: 22/ 60-28-475
Faks: 22/ 825-49-79
Nr postępowania: ZER-ZAK-35/2015
ZAPYTANIE OFERTOWE
na zakup oprogramowania i licencji
w postępowaniu zakupowym prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – art. 4 pkt 8
I. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: zakup oprogramowania i licencji.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia obejmie realizację zamówienia z podziałem na pięć zadań:
1) Zadanie nr I. Zakup oprogramowania ABBYY FineReader 12 Professional Edition lub
równoważnego. (CPV nr 48313000-5 - pakiety oprogramowania do optycznego rozpoznawania
znaków).
2) Zadanie nr II. Zakup oprogramowania Prezi form Teams lub równoważnego.
(CPV nr 48316000-6 – pakiet oprogramowania prezentacyjnego).
3) Zadanie nr III. Zakup oprogramowania: słownik prawniczy i ekonomiczny angielsko-polski
oraz popularny słownik francusko-polski i polsko-francuski. (CPV nr 48520000-9 – pakiety
oprogramowania multimedialnego).
4) Zadanie nr IV. Zakup oprogramowania: multimedialny słownik angielsko-polski i polskoangielski oraz multimedialny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. (CPV
nr 48520000-9 – pakiety oprogramowania multimedialnego).
5) Zadanie nr V. Zakup oprogramowania Real VNC lub równoważnego. (CPV nr 48200000-0
– pakiet oprogramowania do sieci, internetu i intranetu).
2. Wykazy oprogramowania i licencji z podziałem na poszczególne zadania.
Zadanie nr I.
Tabela nr 1. Wykaz oprogramowania i licencji.
Lp.
1.
Nazwa oprogramowania
ABBYY FineReader 12 Proffesional
Edition (z modułem OCR) lub
równoważne
Opis
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba
użytkowników
Okres licencji
polska
komercyjna
BOX
1
Ilość
[szt.]
3
Bezterminowa z rocznym
wsparciem i aktualizacją w
ramach wersji
1
Zadanie nr II.
Tabela nr 2. Wykaz oprogramowania i licencji.
Lp.
1.
Nazwa oprogramowania
Prezi for Teams lub równoważne
Opis
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba użytkowników
Okres licencji
polska/angielska
rządowa/komercyjna
licencja
1
3 lata ze wsparciem i
aktualizacją wersji
Ilość
[szt.]
2
Zadanie nr III.
Tabela nr 3. Wykaz oprogramowania i licencji
Lp.
Nazwa oprogramowania
1.
Słownik prawniczy i ekonomiczny
angielsko-polski, wydanie 2, Janina i
Henryk Jaślan lub równoważne
2.
Popularny słownik francusko-polski
i polsko-francuski, słownictwo ogólne,
wydanie 2 lub równoważne
Opis
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba użytkowników
Okres licencji
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba użytkowników
Okres licencji
polska
rządowa/komercyjna
BOX
1
bezterminowa
polska
rządowa/komercyjna
BOX
1
bezterminowa
Ilość
[szt.]
2
1
Zadanie nr IV.
Tabela nr 4. Wykaz oprogramowania i licencji.
Lp.
Nazwa oprogramowania
1.
Wielki multimedialny słownik
angielsko- polski, polsko-angielski,
PWN Oxford (pendrive 4 GB) lub
równoważne
2.
Wielki multimedialny słownik
niemiecko-polski, polsko-niemiecki
(pendrive 2 GB) lub równoważne
Opis
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba użytkowników
Okres licencji
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba użytkowników
Okres licencji
polska
rządowa/komercyjna
BOX
1
bezterminowa
polska
rządowa/komercyjna
BOX
1
bezterminowa
Ilość
[szt.]
2
1
2
Zadanie nr V
Tabela nr 5. Wykaz oprogramowania i licencji.
Lp.
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nazwa oprogramowania
Real VNC lub równoważne
Opis
Wersja językowa
Typ licencji
Wersja produktu
Liczba użytkowników
Okres licencji
polska/angielska
rządowa/komercyjna
licencja
250
Bezterminowa z rocznym
wsparciem i aktualizacją
wersji
Ilość
[szt.]
1
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpłatne, niewyłączne i bezterminowe licencje,
o których mowa w tabelach nr 1, 3-5.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu odpłatne, niewyłączne i terminowe licencje,
o których mowa w tabeli nr 2.
Zamawiający wymaga, aby użytkownik oprogramowania Prezi for Teams lub oprogramowania
równoważnego miał prawo do instalacji oprogramowania na trzech komputerach.
W przypadku dostawy oprogramowania w wersji produktu w postaci licencji, Wykonawca ma
dostarczyć przynajmniej po 2 komplety nośników instalacyjnych dla każdego oprogramowania.
Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne dostarczonego oprogramowania
i licencji, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych
na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające
w związku z wprowadzeniem oprogramowania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych,
dotyczące przedmiotu dostawy, będą dochodzone bezpośrednio od Wykonawcy.
Oferując rozwiązanie równoważne dla oprogramowania wymienionego przez Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że rozwiązania równoważne zachowują cechy techniczne,
funkcjonalne i jakościowe w stosunku do oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego.
Przez wykazanie równoważności Zamawiający rozumie wykonanie stosownych porównań i analiz.
Wyniki porównań i analiz należy załączyć do oferty.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do dnia 08 grudnia 2015r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, w stosunku do których:
1) nie ogłoszono upadłości,
2) nie otwarto likwidacji.
V. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, NIEZBĘDNE DO PODPISANIA
ZAMÓWIENIA:
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, jeżeli odrębne przepisy
wymagają zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
2. Pełnomocnictwo.
3. Kompletna oferta.
3
VI. ZASADY ROZLICZEŃ:
1. Cena całkowita oferty brutto ma charakter ceny kosztorysowej.
2. Ceny całkowite ofert brutto podane przez Wykonawcę nie będzie podlegała zwiększeniu
w okresie realizacji zamówienia.
3. Ceny całkowite ofert brutto muszą obejmować wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia, jakie poniesie Zamawiający realizując niniejsze zamówienia, w tym koszty
opakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, rozładunku w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła
i podatki.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, bez
zaliczek oraz bez stosowania jakichkolwiek przeliczników, w tym w stosunku do walut
obcych.
5. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo
wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
6. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
VII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAMÓWIENIA (dotyczy każdego z zadań).
1. Przedmiot zamówienia – jak w rozdziale I niniejszego Zapytania ofertowego cenowego.
2. Termin wykonania zamówienia – jak w rozdziale III niniejszego Zapytania ofertowego.
3. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jak w ofercie Wykonawcy.
4. Zasady rozliczeń – jak w rozdziale VI niniejszego zapytania ofertowego.
5. O terminie dostaw(y) Wykonawca powiadomi Zamawiającego faksem lub pocztą
elektroniczną na 2 dnia robocze* przed (ich)jej realizacją oraz uzgodni z Zamawiającym
warunki wjazdu na teren Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW w Warszawie przy
ul. Pawińskiego 17/21.
6. Do potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest protokolarne przekazanie
przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia Zamawiającemu – bez zastrzeżeń. Wzór
protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
7. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W razie wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia
za każdy dzień roboczy* zwłoki.
9. Niewykonanie postanowień warunków zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2015r.
upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od niezrealizowanej całości lub części zamówienia
w trybie natychmiastowym, z konsekwencjami określonymi w ust. 7.
10. W przypadku określonym w ust. 9, Wykonawcy należy się wynagrodzenie za część
zamówienia wykonaną do momentu złożenia przez Zamawiającego oświadczenia
o odstąpieniu.
11. W sprawach nieuregulowanych w zamówieniu będą miały zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014r. poz. 121, z późn. zm.).
Uwaga:
*) przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4
VIII.
SPOSÓB KONTAKTU NA ETAPIE PROWADZENIA NINIEJSZEGO
POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO:
1. Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny z osobami upoważnionymi w rozdziale IX
niniejszego Zapytania ofertowego.
2. W sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia proszę kierować pytania
e-mailem na adres: [email protected] lub faksem na numer: 22/ 825-49-79.
3. Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość zmiany parametrów w opisie przedmiotu
zamówienia. Zmiana dopuszczona tylko w formie pisemnej wraz z publikacją na stronie:
zer.bip.msw.gov.pl.
IX OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW:
1. Sprawy proceduralne:
Pani Aneta STROJEK tel. 22/ 60-28-645, w dni robocze w godzinach: 8:30-15:00.
2. Sprawy techniczne:
Pan Marek MISZCZAK tel. 22/ 60-28-198, w dni robocze w godzinach: 7:00-13:30.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZENIA LUB PRZESŁANIA OFERTY:
1. Ofertę (dla każdego z zadań) należy sporządzić w sposób następujący: Formularz
ofertowy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 1 (a, b, c, d, e) do niniejszego Zapytania
ofertowego, do formularza należy załączyć kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, pełnomocnictwo.
2. Oferty można składać w odniesieniu do:
1) jednej części zamówienia (jednego zadania),
2) pięciu części zamówienia (pięciu zadań).
3. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na zakup
oprogramowania i licencji – Zadanie nr …… (wskazać nr i nazwę zadania)” oraz winna
być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy. Na kopercie należy również umieścić
nr sprawy: ZER-ZAK-35/2015 oraz następujący zapis: „Nie otwierać przed dniem:
12 listopada 2015r. godz. 12.00.”
4. Oferty dla każdego z zadań muszą być złożone w oddzielnych, opisanych kopertach.
5. Wymagane jest:
1) parafowanie (wraz z imienną pieczątką) przez Wykonawcę lub umocowanego
przedstawiciela Wykonawcy, wszystkich stron oferty, w tym stron wszystkich załączników,
2) parafowanie (wraz z imienną pieczątką) przez osobę podpisującą ofertę, wszystkich miejsc,
w których poprawiono błędne zapisy.
6. Ofertę należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą:
ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa (pok. 468 – sekretariat Wydziału
Organizacyjnego).
Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2015r. o godz. 11.00
Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12.11.2015r. godz. 12.00 (pok. nr 462).
5
XI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą
oferty oraz gdy oferta będzie spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego – zarówno
podmiotowe, jak i przedmiotowe.
2. Na etapie badania ofert Zamawiający, w wyznaczonym terminie ma prawo żądać od
Wykonawcy dokonania prezentacji zaoferowanego oprogramowania. W przypadku nie
wykonania prezentacji, oferta Wykonawcy zostanie uznana za ofertę nie spełniającą
wymagań.
XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:
1. Załącznik nr 1 a, 1b, 1c, 1d, 1e do Zapytania ofertowego – Formularze ofertowe dla każdego
z pięciu zadań,
2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Protokół odbioru.
Zatwierdzam:
DYREKTOR
Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
/-/ Artur WDOWCZYK
.……………………………………..
/podpis kierownika Zamawiającego lub osoby
przez niego upoważnionej/
6
Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup oprogramowania i licencji
Zadanie nr I. Zakup oprogramowania ABBYY FineReader 12 Proffesional Edition
lub równoważnego.
Pełna nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………….
NIP:
……………………………………………………………………………………..
E-mail (jeśli występuje):
REGON:
Nr tel.:
Nr fax.:
……………………………
………………... ………………..
………………
……………………….
CENA CAŁKOWITA OFERTY:
Nazwa oprogramowania
1.
1.
…………………………………………
………………………. wraz z licencją,
rocznym wsparciem i aktualizacją w
ramach wersji
Ilość w
szt.
2.
3
Cena
jednostkowa
netto*
3.
…………….
Wartość
netto*
/kolumna 2 x 3/
4.
……………...
Stawka
VAT**
Wartość
VAT*
Cena całkowita oferty
brutto
(wartość brutto)*
/kolumna 4+6/
5.
………
6.
…………
7.
……………………….
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE* ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA!
* CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU,
**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT) INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU,
*** ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTY, W KTÓRYCH WYKONAWCY ZAOFERUJĄ CENY JEDNOSTKOWE NETTO O WARTOŚCI „0”
((definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. , poz. 915)).
1. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia do dnia 08 grudnia 2015r.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty
opakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne
cła i podatki.
3. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić).
5. Część zamówienia (określić zakres)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………(nie) zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
6.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym cenowym
i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte.
7
7. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.
10. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………….
Osobą(ami) upoważnioną(ymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania
zakupowego jest (są):______________________________________________________________________
tel.: _________________________, e-mail: __________________________.
PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))*
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a)
zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
b)
pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
8
Załącznik nr 1b do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup oprogramowania i licencji
Zadanie nr II. Zakup oprogramowania Prezi form Teams lub równoważnego.
Pełna nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………….
NIP:
……………………………………………………………………………………..
E-mail (jeśli występuje):
REGON:
Nr tel.:
Nr fax.:
……………………………
………………... ………………..
………………
……………………….
CENA CAŁKOWITA OFERTY:
Nazwa oprogramowania
1.
1.
…………………………………………
………………………. wraz z min.
3-letnią licencją, wsparciem i
aktualizacją wersji
Ilość w
szt.
2.
2
Cena
jednostkowa
netto*
3.
…………….
Wartość
netto*
/kolumna 2 x 3/
4.
……………...
Stawka
VAT**
Wartość
VAT*
Cena całkowita oferty
brutto
(wartość brutto)*
/kolumna 4+6/
5.
………
6.
…………
7.
……………………….
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE* ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA!
* CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU,
**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT) INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU,
*** ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTY, W KTÓRYCH WYKONAWCY ZAOFERUJĄ CENY JEDNOSTKOWE NETTO O WARTOŚCI „0”
((definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. , poz. 915)).
1. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia do dnia 08 grudnia 2015r.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty
opakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne
cła i podatki.
3. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić).
5. Część zamówienia (określić zakres)………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………(nie) zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
6. Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym cenowym
i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte.
9
7. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.
10. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
1) …………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………….
Osobą(ami) upoważnioną(ymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania
zakupowego jest (są):______________________________________________________________________
tel.: _________________________, e-mail: __________________________.
PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))*
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
10
Załącznik nr 1c do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup oprogramowania i licencji
Zadanie nr III. Zakup oprogramowania: słownik prawniczy i ekonomiczny
angielsko-polski oraz popularny słownik francusko-polski i polsko-francuski.
Pełna nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………….
NIP:
……………………………………………………………………………………..
E-mail (jeśli występuje):
REGON:
Nr tel.:
Nr fax.:
……………………………
………………... ………………..
………………
……………………….
CENA CAŁKOWITA OFERTY:
Nazwa oprogramowania
1.
1.
…………………………………………
………………………. wraz z licencją
Ilość w
szt.
2.
Cena
jednostkowa
netto*
3.
2.
/kolumna 2 x 3/
4.
Stawka
VAT**
Wartość
VAT*
Cena całkowita oferty
brutto
(wartość brutto)*
/kolumna 4+6/
5.
6.
7.
2
…………….
……………...
………
…………
……………………….
1
……………..
……………..
………...
…………..
………………………..
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
…………………………………………
………………………. wraz z licencją
Wartość
netto*
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – RAZEM (pozycja nr 1 + pozycja nr 2):
………………………..
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE* ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA!
* CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU,
**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT) INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU,
*** ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTY, W KTÓRYCH WYKONAWCY ZAOFERUJĄ CENY JEDNOSTKOWE NETTO O WARTOŚCI „0”
((definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. , poz. 915)).
1. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia do dnia 08 grudnia 2015r.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty
opakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne
cła i podatki.
3. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić).
11
5. Część zamówienia (określić zakres)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………(nie) zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
6.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym cenowym
i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte.
7. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.
10. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
1)
…………………………………………………………………………………………………
2)
………………………………………………………………………………………………….
Osobą(ami) upoważnioną(ymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania
zakupowego jest (są):______________________________________________________________________
tel.: _________________________, e-mail: __________________________.
PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))*
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
12
Załącznik nr 1d do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup oprogramowania i licencji
Zadanie nr IV. Zakup oprogramowania: multimedialny słownik angielsko-polski
i polsko-angielski oraz multimedialny słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki.
Pełna nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………….
NIP:
……………………………………………………………………………………..
E-mail (jeśli występuje):
REGON:
Nr tel.:
Nr fax.:
……………………………
………………... ………………..
………………
……………………….
CENA CAŁKOWITA OFERTY:
Nazwa oprogramowania
1.
1.
…………………………………………
………………………. wraz z licencją
Ilość w
szt.
2.
Cena
jednostkowa
netto*
3.
2.
/kolumna 2 x 3/
4.
Stawka
VAT**
Wartość
VAT*
Cena całkowita oferty
brutto
(wartość brutto)*
/kolumna 4+6/
5.
6.
7.
2
…………….
……………...
………
…………
……………………….
1
……………..
……………..
………...
…………..
………………………..
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
…………………………………………
………………………. wraz z licencją
Wartość
netto*
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – RAZEM (pozycja nr 1 + pozycja nr 2):
………………………..
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE* ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA!
* CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU,
**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT) INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU,
*** ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTY, W KTÓRYCH WYKONAWCY ZAOFERUJĄ CENY JEDNOSTKOWE NETTO O WARTOŚCI „0”
((definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. , poz. 915)).
1. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia do dnia 08 grudnia 2015r.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty
opakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne
cła i podatki.
3. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić).
13
5. Część zamówienia (określić zakres)………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………(nie) zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
6.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym cenowym
i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte.
7. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.
10. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
3)
…………………………………………………………………………………………………
4)
………………………………………………………………………………………………….
Osobą(ami) upoważnioną(ymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania
zakupowego jest (są):______________________________________________________________________
tel.: _________________________, e-mail: __________________________.
PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))*
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
14
Załącznik nr 1e do Zapytania ofertowego
FORMULARZ OFERTOWY
na zakup oprogramowania i licencji
Zadanie nr V. Zakup oprogramowania Real VNC lub równoważnego.
Pełna nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………….
NIP:
……………………………………………………………………………………..
E-mail (jeśli występuje):
REGON:
Nr tel.:
Nr fax.:
……………………………
………………... ………………..
………………
……………………….
CENA CAŁKOWITA OFERTY:
Nazwa oprogramowania
1.
1.
…………………………………………
………………………. wraz z licencją,
rocznym wsparciem i aktualizacją
wersji
Ilość w
szt.
2.
1
Cena
jednostkowa
netto*
3.
…………….
Wartość
netto*
/kolumna 2 x 3/
4.
……………...
Stawka
VAT**
Wartość
VAT*
Cena całkowita oferty
brutto
(wartość brutto)*
/kolumna 4+6/
5.
………
6.
…………
7.
……………………….
/proszę wskazać nazwę i wersję
oprogramowania/
CENA CAŁKOWITA OFERTY BRUTTO – SŁOWNIE* ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
UWAGA!
* CENY NALEŻY PODAĆ Z DOKŁADNOŚCIĄ DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU,
**WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PODAĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ ZASTOSOWANIA STAWKI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
(VAT) INNEJ NIŻ STAWKA PODSTAWOWA LUB ZWOLNIENIA Z WW. PODATKU,
*** ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTY, W KTÓRYCH WYKONAWCY ZAOFERUJĄ CENY JEDNOSTKOWE NETTO O WARTOŚCI „0”
((definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. , poz. 915)).
1. Oferuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia do dnia 08 grudnia 2015r.
2. Oświadczam(y), że zaoferowana cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym koszty
opakowania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego, koszty ubezpieczenia na czas transportu, wszelkie należne
cła i podatki.
3. Oświadczam(y), że akceptuję(emy) warunki płatności, tj. płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po uprzednim podpisaniu przez obie Strony protokołu
odbioru bez zastrzeżeń.
4. Zamówienie wykonam(y) samodzielnie/ zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić).
5. Część zamówienia (określić zakres)…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………(nie) zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom.
6.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z warunkami zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym cenowym
i nie wnoszę(imy) do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte.
15
7. Oświadczam(y), że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej
w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(emy) o nich Zamawiającego.
8. Oświadczam(y), że jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.
10. Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:
3) …………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………….
Osobą(ami) upoważnioną(ymi) do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania
zakupowego jest (są):______________________________________________________________________
tel.: _________________________, e-mail: __________________________.
PODPIS(Y):
........................................................................................................
(miejscowość, data, podpis(y))*
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) umocowanej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z:
a) zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpis z właściwego rejestru lub wydruk
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP) LUB
b) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty.
16
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego cenowego
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU
Miejsce dokonania odbioru:
Data dokonania odbioru:
Termin realizacji umowy:
___________________
___________________
___________________
Ze strony Wykonawcy:
_______________________________
(nazwa i adres)
_______________________________
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
Ze strony Zamawiającego:
_______________________________
(nazwa i adres)
1.
2.
_____________________________
_____________________________
(imiona i nazwiska osób upoważnionych)
Przedmiotem dostawy i odbioru w ramach Zamówienia nr ________ z dnia ___________ jest:
Lp.
Nazwa przedmiotu dostawy
Jednostka
miary
Ilość
Licencja / nr
licencji / klucz
Uwagi
Potwierdzenie zgodności dostawy pod względem ilościowym:
o
Tak1)
o
Nie1) - zastrzeżenia ___________________________________
Potwierdzenie zgodności dostawy pod względem techniczno-jakościowym z wymaganiami
określonymi w SIWZ oraz kompletności dostawy:
o
Tak1)
o
Nie1) - zastrzeżenia ___________________________________
Końcowy wynik odbioru:
o
Pozytywny1)
o
Negatywny1) - zastrzeżenia ___________________________________
Podpisy:
1. _________________________
2. _________________________
(osoby upoważnione ze strony Zamawiającego)
_______________________
(Przedstawiciel Wykonawcy)
1)
niewłaściwe skreślić.
17

Podobne dokumenty