Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i

Komentarze

Transkrypt

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i
Badanie satysfakcji inwestorów z usług
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych
Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska
Grudzień 2012
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 2
Spis treści
I. Informacje na temat badania ............................................ 3
II. Polska jako miejsce inwestycji ........................................ 4
III. Kontakt oraz źródła informacji ....................................... 8
IV. PAIiIZ jako partner biznesowy .................................... 27
V. Ocena pracowników PAIiIZ ........................................... 36
VI. Dodatkowe oczekiwania inwestorów .......................... 40
VII. Obszary wymagające poprawy .................................. 42
VIII. Główne wnioski z badania......................................... 46
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 3
I. Informacje na temat badania
Instytut badawczy TNS Polska w terminie 15 listopada 2012 – 5 grudnia 2012
zrealizował dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (w skrócie
PAIiIZ) badanie dotyczące satysfakcji inwestorów z usług świadczonych przez
Agencję.
Badanie miało charakter ilościowo – jakościowy. Realizacja badania odbyła się na
dwóch etapach:
 na etapie ilościowym przeprowadzone zostały trzydzieści dwie ankiety CATI,
 na etapie jakościowym przeprowadzonych zostało dziesięć indywidualnych
wywiadów pogłębionych (IDI).
W badaniu wzięły udział osoby reprezentujące firmy współpracujące z PAIiIZ.
Wśród uczestników pojawili się przedsiębiorcy korzystający z usług Agencji od
kilku lat oraz inwestorzy wprowadzający inwestycję w tym roku.
Celem projektu było:
 zbadanie satysfakcji inwestorów z jakości świadczonych przez Agencję
usług,
 dostarczenie wskazówek i rekomendacji, które umożliwią podniesienie
jakości obsługi oraz polepszenie sposobów dotarcia z informacją do
potencjalnych inwestorów.
W badaniu poruszone zostały poniższe zagadnienia:
 Polska jako miejsce inwestycji,
 kontakt oraz źródła informacji,
 PAIiIZ jako partner biznesowy,
 ocena pracowników PAIiIZ,
 dodatkowe oczekiwania i rekomendacje.
Analizę TNS opatrzono oryginalnymi cytatami (podanymi w raporcie kursywą).
Strona 4
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
II. Polska jako miejsce inwestycji
Z perspektywy inwestorów Polska jest dobrym miejscem do inwestowania
i rozwijania biznesu. Na atrakcyjność kraju składa się kilka istotnych czynników:
kapitał ludzki, koszty zatrudnienia, położenie geograficzne, wielkość rynku,
stabilna sytuacja polityczno-gospodarcza, dotacje oraz ogólny pozytywny klimat
inwestycyjny. Najczęściej motywem wyboru Polski jako miejsca inwestycji jest
kombinacja tych elementów.

Kilka czynników się na to złożyło: pozycja Polski szczególnie w naszej branży – Polska
jest znanym i rozpoznawalnym miejscem, gdzie firmy lokują swoje centra. Po drugie
rozmiar kraju na tle reszty Europy Środkowo-wschodniej. Po trzecie dostępność kadr,
dostępność wykształconych, młodych ludzi ze znajomością języków, systemów
informatycznych za stosunkowo bardzo przystępne stawki w porównaniu do Europy
Zachodniej. Do tego stabilność polityczno-ekonomiczna – to wszystko wpływa na to, że
Polska jest dobrym miejscem do lokowania inwestycji, szczególnie w naszej branży.
Najważniejszym potencjałem Polski jest kapitał ludzki. Czynnik ten był równie
istotny w poprzednich edycjach badania. Inwestorzy postrzegają Polskę jako kraj,
który
oferuje
pracowników.
liczebną,
bardzo
Podkreślana
jest
wykształconą
kultura
pracy,
i
wykwalifikowaną
postawa
i
kadrę
zaangażowanie
pracowników oraz znajomość języków obcych. Polacy stanowią silną stronę
polskiej gospodarki i decydują o konkurencyjności Polski na tle innych krajów
europejskich.





Dostępność wykwalifikowanej siły roboczej za bardzo rozsądne pieniądze – to była
kluczowa sprawa, a z resztą się uporaliśmy. Kadry są wykształcone, chętne do pracy –
to jest główny atut, nie do podważenia, nie do przebicia przez inne kraje.
Mamy atrakcyjne koszty zatrudnienia i atrakcyjnych pracowników. Jesteśmy póki
co atrakcyjni kosztowo jeżeli chodzi o kadrę. Czynnik ludzki jest najważniejszy. Firmy
zagraniczne w pierwszym kontakcie ogarniało niedowierzanie – tu jest trochę inne
podejście do pracy, do procesów, chociaż rynek jest taki sam.
I must emphasize the importance of the human potential and the ease of doing
business.
The decision to reinvest is based on the position of Poland and the availability
of good professional workers.
Kadra – Dolny Śląsk, Politechnika Wrocławska i inne uczelnie zapewniały to, że firma
pozyska odpowiednią kadrę. Dostęp wysoko wykwalifikowanej kadry, znajomość języków
obcych, a w szczególności języka angielskiego, a także niemieckiego.
Strona 5
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Kolejnym czynnikiem, ściśle związanym z dostępnością wykwalifikowanej kadry,
są koszty zatrudnienia. Inwestorzy podkreślają, ze koszty zatrudnienia
pracowników są nadal konkurencyjne w stosunku do pozostałych krajów. Balans
między
jakością
kadry
a
kosztami
jej
zatrudnienia
jest
bardzo
atrakcyjny.



The decision to continue to invest is based on expertise , particularly the life since and the
pharmacy sector, highly qualified people, very good availability of the necessarily
skills of people working particular in Warsaw area.
Głównie firmy duńskie wybierają Polskę ze względu na niższe koszty funkcjonowania
biznesu w Polsce, łącznie z kwestiami zatrudnienia.
Najbardziej efektywnie pracowało się z freelancerami z Polski. Biorąc pod uwagę oczywiście
balans pomiędzy ceną, jakością i zaangażowaniem – balans cena przez jakość wyszedł
im tutaj najlepiej.
Istotnym atutem Polski jest korzystna lokalizacja geograficzna oraz dostęp
do morza. Położenie kraju w centrum Europy zapewnia łatwy dostęp do dużych
rynków krajów europejskich oraz rynku rosyjskiego.






Po pierwsze dobra lokalizacja w Europie, mamy kilka fabryk montujących samochody
tu w Europie, geograficznie Polska stanowiła dobre miejsce, żeby ulokować inwestycje.
The region has become an increasing importance for American businesses, looking for
trading opportunities in Europe and checking the attraction of Poland as: market size four size bigger as Czech Republic.
The location and geographical position is something to promote Poland more.
The position of the country with great access to the East, Baltic Sea and South East
of Europe. This is the key point.
The market size is a major attraction, the fact the Poland is not a landlocked like
Ukraine and Slovakia and Czech Republic are.
Not to mention the location of Poland which is the centre of Europe and very much close to
East, but also very well positioned in the centre of Europe, with access to the market
which is very close and has very good access to market company.
The group wants to take this opportunity to invest to be close to the strong market and
manufacture locally. It was a very good decision because now we manufacture for
Polish market but also for the Centre and Eastern European markets.
Strona 6
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Kolejnym ważnym w ocenie inwestorów czynnikiem jest możliwość uzyskania
dotacji i dofinansowania. Z perspektywy przedsiębiorców, dostęp do grantów
z
budżetu
państwa
oraz
ulg
podatkowych
(zwłaszcza
specjalnych
stref
ekonomicznych), a także możliwość skorzystania z funduszy unijnych, stanowią
duże wsparcie dla inwestycji. Są to również czynniki, które w dużym stopniu
mogą zachęcać i przyciągać inwestorów zagranicznych.




Funds are another attraction with the EU, the cohition structure of funds This I believe is
the biggest economic development project in the history. A lot of being directed towards
the high technology sectors, energy. I have been working closely with the special
economic zones, along with PAIIIZ and other agencies looking at opportunities
for projects with EU.
Wiadomo, że przynależność do strefy ekonomicznej to duży plus i dodatkowe ulgi
podatkowe. Bierzemy to pod uwagę.
Zachętą był dostęp do funduszy, grantów, nie tylko dla nas, ale również dla firm
przyjeżdzających do Polski jest to rzecz godna do zastanowienia się nad nią. Sam fakt,
że Polska ma, a w krajach Europy Zachodniej czegoś takiego raczej nie mają, a w Europie
Środkowowschodniej nie proponują takich grantów.
Staramy się pozyskiwać wszystkie elementy wsparcia. Atrakcyjne są strefy
ekonomiczne oraz granty Unii Europejskiej, a szczególnie te duże granty. Granty
rządowe, te jednorazowe w naszym odczuciu są nieadekwatne.
Inwestorzy zwracali również uwagę na stabilną sytuację gospodarczopolityczną kraju oraz przynależność do Unii Europejskiej. Stabilność
gospodarcza jest dla większości inwestorów warunkiem niezbędnym, aby kraj był
w ogóle rozważany jako miejsce inwestycji. Przynależność do UE gwarantuje
wspólne ustawodawstwo, upraszcza procedury związane z transportem oraz
pozwala na uzyskanie dotacji finansowych.



Istotne jest to, że Polska jest w Unii – i dobrodziejstwa, które za tym idą: mamy wspólne
ustawodawstwo w krajach, gdzie są nasi klienci, czyli w UE, a także możemy podróżować
bez reżimu wizowego.
The Poland offers first of all by being in EU and this is particularly important in the
pharmacy sector , where is a high level of regulations, in terms of very strict manufacture
requirements. Because Poland is in the EU, the requirements in Poland are the
same as in EU and this is quality approval of the manufacture in Poland and is the same
quality as manufacture in EU and meets the same quality of manufacturing as in EU.
Po drugie, droga do akcesji do Unii, która w swoim finale doprowadziła do tego, co jest
teraz czyli funkcjonowania w UE, co upraszcza sprawy związane z transportem,
cłami, itp.
Strona 7
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Zdaniem
badanych,
Polska
jest
krajem
przyjaznym
i
otwartym
na inwestorów. Klimat sprzyjający inwestycjom i przekonanie, że Polska jest
dobrym miejscem do życia i rozwijania biznesu stanowią o sile Polski.


In my opinion Poland is easy to promote. Big experience in technology and in research.
There is a lot potential here. Poland is easy place to work and easy place to live
in terms of comparison with my previous experience with Russia. Poland is
much easier than 10-12 years ago, less bureaucracy in Poland now. There is a
big improvement since 1999 and 2009. The Poland is very pro Europe. I can really
feel that it is the very part of Europe as a key player in Europe. I think this is
important to help Poland abroad.
I would also say that we found that Poland is a very easy place to do business. We
found that Poles like to do business with Americans. Young people like yourself who
speak English and many ended school in Ireland or UK and came back to Poland to
pursued their carriers. The ease of doing business and the concentration of young staff
would be an a major attraction to Poland.
Wśród innych krajów, w których rozważane było ulokowanie inwestycji, pojawiły
się głównie inne kraje europejskie. Zdaniem badanych, krajami najbardziej
konkurencyjnymi wobec Polski są Czechy, Słowacja oraz Ukraina. Ponadto, wśród
innych wskazywanych jako konkurencję krajów pojawiły się: Bułgaria, Francja,
Niemcy, Rosja, Rumunia. Wśród czynników świadczących na niekorzyść Polski na
tle
pozostałych krajów wymienione zostały
utrudnienia formalne oraz
nadmiar biurokracji związany z wdrażaniem inwestycji. Bariery administracyjne
i
czasochłonny
rozważających
proces
inwestycję
zakładania
w
Polsce.
firmy
Słabą
mogą
zniechęcać
stroną
Polski
inwestorów
jest
również
infrastruktura drogowa.



Berlin wygrywał infrastrukturą i małymi barierami administracyjnymi – zakładanie
firmy, działalności gospodarczej jest bardzo proste, to bardzo przyjemny proces.
Nie ma za granicą takich szaleńczych barier administracyjnych. Było napisane
144,70 w dokumentach i Pan wyciągnął ustawę i powiedział, że musi być 144 albo 145.
Tak jakby to miało znaczenie… i tak byliśmy gdzieś w środku jakiejś taryfy, to ten błąd
nie miał żadnego znaczenia. Ale było jeżdżenia w tą i z powrotem kilka razy…
Państwo polskie sprawia dużo utrudnień, barier formalnych – znaczy inwestorzy
przychodzą mimo działań naszego państwa, nie mówię tutaj o PAIiIZie, ale, żeby był tu
raj, żeby dobijali się drzwiami i oknami. Wypadamy na tle reszty Europy Zachodniej
nieźle, ale dlatego że mamy dodatkową siłę przetargową: logistyka, położenie,
duży rynek (bo tego spodziewa się inwestor, że będzie miał rynek).
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 8
III. Kontakt oraz źródła informacji
Źródła informacji o PAIiIZ
Najważniejszymi źródłami informacji o Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych są:
 kontakty osobiste inwestorów (odsetek respondentów wyniósł 47%),
 targi handlowe, konferencje, wystawy (22%),
 oraz poszukiwania w Internecie (22%).
Wykres 1. Źródła informacji o PAIiIZ
Skąd otrzymał(a) Pan(i) informację o PAIiIZ? (%)
47
kontakty osobiste
34
22
poszukiwania w Internecie
organizacja promująca handel zagraniczny,
Izba Handlowa
kampania promocyjna PAIiZ
3
0
0
ambasada państwa, Polska Ambasada
targi handlowe, konferencje, wystawy
3
7
7
16
21
22
3
3
16
2011 (n=29)
47
16
inne
2012 (n=32)
35
52
28
28
2010 (n=38)
Nieco mniejszy odsetek respondentów (16%) uzyskało informację o PAIiIZ od
organizacji promującej handel zagraniczny/ Izby Handlowej. Za pośrednictwem
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 9
ambasady państwa lub Polskiej Ambasady o PAIiIZ dowiedziało się 16%
badanych – odsetek ten podniósł się znacznie w porównaniu do roku 2011 (z 3%
do 16% badanych).
Wśród respondentów wywiadów pogłębionych najczęstszym źródłem informacji
o Agencji była ambasada państwa, z którego pochodzi inwestor, a także targi
handlowe i konferencje. Część badanych dowiedziała się o agencji za pomocą
„poczty pantoflowej” – poprzez polecenie usług PAIiIZ przez inną firmę,
inwestora. Polecenie usług agencji przez zaprzyjaźnionych inwestorów oceniane
jest jako wiarygodne i rzetelne źródło informacji.
Źródłem informacji o Agencji w pojedynczych przypadkach były również firmy
consultingowe, które zasugerowały firmie skontaktowanie się z PAIiIZ.
Wypowiedzi respondentów:





I was given recommendation by somebody from the Irish embassy, who I
coincidentally asked about IDA (Industrial Development Association in Ireland), and they
informed me to contact PAIiIZ and ask them to see our plan to see our investments
because we began to make investments and reinvestments.
I can’t recall when I first saw it. Probably made the internet research or recommendation
by the US embassy in Warsaw. PAIiIZ is pretty well built, it is in the fourth trade industrial
area, the key agencies, for American companies doing business in Poland it would
be unusual If they didn’t know about PAIIIZ.
Dowiedzieliśmy się przez jakąś firmę consultingową. Przyjeżdżając do Polski mieliśmy
partnera z wielkiej czwórki, który nam doradzał w lokalizacji i oni trafili do PAIiIZu. To było
Ernest & Young.
Po raz pierwszy zetknąłem się z agencją na konferencji branżowej.
We got information about PAIIIZ by talking with Consulate in Polish Embassy in London.
Strona 10
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Źródła informacji o Polsce
Wśród głównych źródeł, z których inwestorzy czerpali podstawowe informacje
o Polsce zanim skontaktowali się z Agencją były własne doświadczenia i kontakty
osobiste (38%), prasa (38%), informacje dostępne w Internecie (34%) oraz
organizacje gospodarcze (28%).
Wykres 2. Inne niż PAIiIZ źródła informacji o Polsce
Jakie były Pana(i) główne źródła informacji o Polsce i inwestowaniu w Polsce, zanim
skontaktował się Pan(i) z PAIiIZ? (n= 32, %)
własne doświadczenie, osobiste kontakty
38
prasa
38
Internet
34
organizacje gospodarcze (np. Bank Światowy)
28
jestem Polakiem
konferencje
Ministerstwa, Ambasada, placówki rządowe
inne
16
6
6
6
nie pamiętam, nie chce odpowiadać
9
Za najbardziej rzetelne i wiarygodne źródło informacji o Polsce i inwestowaniu
w Polsce oceniono:
 kontakty osobiste i doświadczenia własne,
 Ambasady Polski w innych krajach,
 organizacje wspierające firmy i inwestycje (np. PAIiIZ, PARP, ABSL),
 firm consultingowe (np. Deloitte, Ernest&Young),
 lokalne instytucje.
PAIiIZ dla większości inwestorów był jednym z kluczowych źródeł informacji
o Polsce i funkcjonowaniu biznesu w Polsce. Jednakże, zdaniem badanych,
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 11
rozważając inwestycję w danym kraju, inwestor nie może ufać informacjom
pochodzącym z jednego źródła. Wydaje się konieczne korzystanie z kilku źródeł
jednocześnie oraz porównywanie i weryfikowanie danych.
Wypowiedzi respondentów:








Głównie kontaktowaliśmy z PAIiIZem, firma consultingowa nam pomagała i zbierała
informacje przez PAIiIZ, inne agencje nie były w to zaangażowane.
The source of information comes from many different sources. We did talk with
organizations like PAIiIZ or embassies. We also talked to UK Trade Investment in the
UK. We used the internet as the source of technical information. We do have also our
own internal systems so that we can investigate to ensure that those countries which we
are looking to promote business, work in an ethical manner, so there is no bribing, no
corruption in those market. As far as Poland is concerned, I think with the
information we were given by PAIIIZ and also by companies which we visited when were
there, we have received a lot of information.
PAIiIZ nie jest jedynym źródłem informacji, mamy własne bazy, władze lokalne firmy
które już są na tym terenie i ludzie mają rozeznanie.
Przede wszystkim bierzemy pod uwagę dostępność ludzi z danymi umiejętnościami.
Patrzymy, ile osób rocznie kończy daną filologię, ile osób wchodzi na rynek. Patrzymy na
koszty zatrudnienia. Bierzemy pod uwagę możliwości lokalowe, infrastrukturę IT,
koszty wynajmu.
Każdy inwestor stara się pozyskać informacje, którym może zaufać. Z reguły
pobiera je z różnych źródeł i porównuje, by wypracować jedną wersję prawdy.
Myśmy posługiwali się PAIiIZem i PAIiIZ dostarczał nam informacji na temat rynku
pracy, w naszym przypadku szerokość rynku i ceny obowiązujące na rynku to są
kluczowe informacje. Duzi doradcy np. Ernest&Young, stowarzyszenia typu ABSL,
ale też firmy które świadczą usługi na danych rynkach, np. jeżeli chodzi o
rekrutację, nieruchomości, itp. Oczekiwałbym, żeby np. GUS dawał jedną wersję prawdy
– ale w moim odczuciu niestety jest zupełnie odwrotnie.
Mamy dużą wiedzę na temat polskiego rynku. Nie szukaliśmy zbyt dużo informacji,
jedynie orientowaliśmy się na rynku lokalnym, w działkach, itp.
Myśląc o inwestycji w innym kraju przede wszystkim kładziemy nacisk na
bezpośredni kontakt. Szukamy informacji poprzez bezpośredni kontakt z
Ambasadą, czy instytucjami m.in. takimi jak PAIiIZ. Przeprowadzamy wstępne
rozmowy na tematy ważne z perspektywy naszej inwestycji.
Wszystkie te instytucje są wiarygodne: i Ministerstwa, i Ambasady, i PAIiIZ. Natomiast
pojawia się tylko pytanie, jak szybko można pozyskać te dane i które organizacje mają
w swoich statucie pomoc inwestorom. PAIiIZ rzeczywiście wydaje się być instytucją,
która takie informacje powinna mieć gdzieś zgrupowane, zaktualizowane i móc
użyć ich na potrzeby inwestorów już funkcjonujących i potrzeby potencjalnych
inwestorów.
Strona 12
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Pierwszy kontakt z PAIiIZ
Inwestorzy pozytywnie oceniają swój pierwszy kontakt z agencją. Większość
respondentów wiedziała, jakiego rodzaju pomoc może uzyskać od PAIiIZ zanim
zwróciła się z zapytaniem do agencji. Łączny odsetek inwestorów, dla których
było to dość oczywiste i jak najbardziej oczywiste wyniósł 60% w 2012 roku.
Wykres 3. Pierwszy kontakt z PAIiIZ
Czy było jasne jakiego rodzaju pomoc może Pan(i) otrzymać od agencji PAIiIZ zanim
zwrócił(a) się Pan(i) z zapytaniem do agencji? (%)
22
tak, to było jak najbardziej oczywiste
24
37
38
tak, to było dość oczywiste
55
34
34
to nie było oczywiste
14
21
6
to było zupełnie nieoczywiste
7
8
2012 (n=32)
2011 (n=29)
2010 (n=38)
Odsetek inwestorów, którzy nie byli zorientowani, jakiego wsparcia mogą od
agencji oczekiwać (łączny odsetek osób, dla których to nie było oczywiste i było
zupełnie nieoczywiste) wzrósł dwukrotnie (z 21% w 2011 r. do 40% w 2012 r.).
Relatywnie wysoki odsetek osób, dla których informacja o działalności i usługach
PAIiIZu jest nieoczywista, może być oznaką niewystarczającej komunikacji
w zakresie możliwości, usług i charakteru pomocy oferowanej inwestorom.
Obszar ten wymaga ulepszenia.
Strona 13
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Pojedynczy respondenci wywiadów podkreślili pozytywny charakter pierwszego
kontaktu z PAIiIZem. W niektórych przypadkach pierwszy kontakt został
nawiązany przez samą agencję. Zaangażowanie PAIiIZu – kontaktowanie się
i chęć udzielenia wsparcia przy inwestycji – postrzegane jest jako pozytywne
zainteresowanie firmami i ich planami inwestycyjnymi. Przejmowanie inicjatywy
PAIiIZu w tej sferze będzie mocnym atutem utrwalającym pozytywny wizerunek
agencji – Agencji otwartej na potrzeby inwestora.
Ogólna opinia o PAIiIZ
Biorąc
pod
uwagę
przeprowadzone
z
zarówno
wyniki
inwestorami,
ankiety
ogólna
ilościowej,
opinia
i
jak
poziom
i
wywiady
zadowolenia
inwestorów ze współpracy z Agencją jest bardzo wysoki. Łączny odsetek
badanych, którzy ocenili kontakt z Agencją bardzo pozytywnie i pozytywnie
wyniósł 91% (2012).
Wykres 4. Ogólna opinia o PAIiIZ (%)
bardzo pozytywna
negatywna
58
28
pozytywna
neutralna
63
35
6
0
3
0
3
39
55
10
bardzo negatywna
2012 (n=32)
2011 (n=29)
2010 (n=38)
Inwestorzy bardzo pozytywnie oceniają działalność Agencji. PAIiIZ postrzegana
jest jako instytucja, która pełni ważną rolę w promowaniu inwestycji w Polsce. Jej
działalność jest potrzebna dla rozwoju gospodarczego Polski. Zdaniem badanych
pełni rolę partnera, który doradza, wspiera i zachęca inwestorów zagranicznych
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 14
oraz rolę informatora będącego cennym źródłem informacji o funkcjonowaniu
biznesu i o inwestowaniu w Polsce.
Wypowiedzi respondentów:




PAIiIZ doradza, wprowadza w niuanse gospodarcze. Jest dużym wsparciem jeżeli
chodzi o kwestie inwestycji w Polsce. Ma wiedzę o tym, jakie są warunki inwestycji.
Udzieliła nam w tej kwestii dużego wsparcia. PAIiIZ była wsparciem w pierwszych
krokach, które stawialiśmy na rynku polskim.
We have not actually made formal investment decisions. However, what I would say is
that as far as PAIIIZ is concerned I do believe that when we make the decision to move
into Poland that they will be in a position to fully understand our business and
will be able to advice on the most appropriate locations for us to establish our main
offices in Poland. We were very impressed with them and certainly we look
forward to work with them in few months.
It started in 2011 so quite recently that I am having contact with PAIIIZ. The reason that
I contacted with PAIIIZ was because at the time when I first came to Poland in 1998-99,
at the time of investments, we didn’t really feel as much support as we have now. 10-15
years ago another PAIiIZ existed but we didn’t feel they were engaged with. Now they
are very open, very supportive and try to accompany investors with different
types of issue.
They were very quick, literally within days. When I got to Warsaw, PAIIIZ was my first
stop, I had probably 5 or 6 meetings, we would have a meeting, the staff would provide an
overview at a particular sector or industry that you are working at.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 15
Strona internetowa PAIiIZ
Większość respondentów (83%) odwiedziła stronę internetową PAIiIZ. Portal
internetowy stanowi dla inwestorów jedno z ważniejszych źródeł informacji
o Polsce. Najczęściej wykorzystywany jest do wyszukiwania podstawowych
informacji o kraju, sytuacji gospodarczej, czy kosztach prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce.
Wykres 5: Znajomość strony internetowej PAIiIZ
Czy był(a) Pan(i) na stronie internetowej PAIiIZ http://www.paiiiz.gov.pl? (n=32,
%)
nie; 16
tak; 84
Strona internetowa traktowana jest również jako główne źródło informacji
o usługach i wsparciu oferowanym przez PAIiIZ oraz umożliwia potencjalnym
inwestorom zagranicznym wysłanie pierwszego zapytania. Zdaniem badanych,
portal i zawarte w nim dane dostarczają argumentów, dla których warto
inwestować w Polsce.
Strona oceniona jako przejrzysta, transparentna, intuicyjna i bardzo łatwa
w obsłudze. Zdaniem badanych struktura strony internetowej jest wyraźna
i logiczna – łączny odsetek respondentów deklarujących, że struktura jest
wyraźna i logiczna lub stosunkowo wyraźna i logiczna wyniósł 85%.
Strona 16
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Wykres 6. Ocena struktury strony internetowej PAIiIZ
Jak ocenia Pan(i) stronę internetową PAIiIZ pod kątem jej struktury? (n=27, %)
41
42
44
44
42
struktura wyraźna i logiczna
struktura stosunkowo wyraźna
struktura niewyraźna
4
4
nie wiem
6
2012 (n=27)
2011 (n=24)
50
11
13
2010 (n=32)
Wypowiedzi respondentów:





Strona jest przygotowana w bardzo profesjonalny sposób. Strona i zawarte
informacje, raporty pomocne inwestorom są argumentem, dlaczego powinni inwestować
w Polsce.
Strona jest transparentna, przejrzysta. Są raporty jawne dla wszystkich.
It is very easy to find things at the website.
When I first began to engage with PAIiIZ and I looked at the website and I think the
website is very clear, well presented, in Polish and English. It is very well
designed. Very quickly I could find the contact and this is how I initially got to
contact with PAIiIZ. I think the website is very good.
It is easy to use navigate around. I have no adverse comments to website. It’s easy
to use and provided information that I needed.
Zawartość strony internetowej PAIiIZ również oceniano pozytywnie. Zdaniem
większości badanych (52%)
na stronie omówione są
najistotniejsze
zagadnienia dotyczące inwestowania w Polsce. Natomiast dla 41%
badanych omówione są tylko niektóre istotne tematy.
Strona 17
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Wykres 7. Ocena zawartości strony internetowej PAIiIZ
Jak ocenia Pan(i) stronę internetową PAIiIZ pod kątem jej zawartości? (n=27, %)
omówione są najistotniejsze
zagadnienia
52
omówione są niektóre istotne
zagadnienia
nie mam zdania
41
7
Respondenci oceniają stronę jako cenne i zaufane źródło wiedzy o kraju
i funkcjonowaniu biznesu w Polsce. Za najbardziej przydatne informacje dostępne
na stronie internetowej przedsiębiorcy uznali:
 dane strukturalne (makroekonomiczne) i analizy gospodarcze dotyczące
Polski (41%),
 usługi oferowane przez PAIiIZ (37%),
 ogólne informacje o Polsce (30%),
 dane o bezpośrednich inwestycjach zagranicznych (30%),
 inicjatywy inwestycyjne (projekty zrealizowane i w toku) (30%).
Ponadto, wśród najbardziej interesujących i pomocnych informacji dostępnych na
stronie respondenci wywiadów pogłębionych wymienili:
 elektroniczne wersje publikacji i raportów (tj. raporty płacowe, kompendium
o prawie pracy, dane dotyczące wielkości rynku),
 informacje, poradniki dotyczące funkcjonowania i prowadzenia firmy
w Polsce,
 lista inwestorów działających na terenie Polski oraz lista instytucji,
z którymi warto się skontaktować podczas procesu inwestycyjnego,
 informacje dotyczące stref ekonomicznych,
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
 informacje
dotyczące
możliwości
dofinansowania
inwestycji
Strona 18
(grantów
rządowych, funduszy unijnych) oraz warunków, które trzeba spełniać, aby
móc się o nie ubiegać,
 informacje o zachętach inwestycyjnych,
 informacje o inwestycjach zagranicznych,
 informacje na temat wydarzeń biznesowych.
Wykres 8. Najbardziej przydatna informacja ze strony internetowej
Jaką informację dostępną na stronie internetowej PAIiIZ uznał(a) Pan(i)
za najbardziej przydatną? (%)
dane strukturalne (makroekonomiczne) i
analizy
13
usługi PAIiIZ
37
17
ogólne informacje o Polsce
dane o bezpośrednich inwestycjach
zagranicznych (FDI)
25
21
3
inne
2012 (n=27)
2011 (n=29)
25
30
28
31
publikacje
nowości
30
30
7
inicjatywy inwestycyjne
polskie prawo
41
21
15
14
6
3
3
0
11
16
11
14
22
22
2010 (n=38)
Dodatkowym atutem jest fakt, że dane, raporty i publikacje są dostępne
w językach obcych. Jak twierdzą badani, materiały dostępne na stronie
internetowej były pomocne i przydatne w przeprowadzanych inwestycjach.
Panuje przekonanie, że są dobrą zachętą dla innych zagranicznych inwestorów.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 19
Wypowiedzi respondentów:








Bywam na niej na tyle często, że straciłem trochę świeżość spojrzenia, ale w wielu
punktach jest dla mnie kopalnią wiedzy. Jest szczególnie pomocna w mojej roli,
kiedy ja odpowiadam za działalność biznesu w Polsce i w ramach wytłumaczenia
dlaczego coś robimy tak, a dlaczego nie inaczej to muszę tą wiedzę transferować do WB,
np. kompendium dotyczące prawa pracy w Polsce, raporty płacowe. Generalnie
wszystkie dokumenty, które są w języku angielskim i dotyczą robienia biznesu w
Polsce i różnic pomiędzy tymi, a pozostałymi krajami są dla mnie dostępne i
przydatne, dlatego, że nie muszę ich przygotowywać we własnym zakresie.
PAIIIZ has internet portal that is easy to access to the national level of resources. As we
were discussing with the EU funds, PAIIIZ is the main portal which is for investors
looking at information related to EU funds. When you go to the site and look at specific
then you find facilities, contact persons and a history of previous projects.
To, z czego korzystam, to taka bardzo prosta baza danych dotycząca hal, czyli obiektów,
z których można skorzystać. Czasami korzystam z działu z publikacjami, gdzie są
różnego rodzaju takie ogólne broszury dotyczące funkcjonowania w Polsce, są listy
inwestorów. Czasami informacje dotyczące stref ekonomicznych. Generalnie to, co
jest w dziale publikacje. Korzystam, zaglądam, bo są tam przydatne dane.
Inwestycje, które się powiodły uważam, że są dobrą zachętą. Inwestycje, do których
np. PAIiIZ się przyczynił, np. w przypadku Dolnego Śląska i firmy BASF. Uważam, że
szybka i jawna informacja o tym to dobry przykład i zachęta.
The EU information are important, it has all been assembled to one portal and you can
dig it to that facility: specific EU programs, there is probably 1000 such programs. I
think PAIIIZ is the first thing I would go to the website, what funds are
available in particular sector of Polish economy.
I was looking very much in terms of the business approach within Poland. Information
on Poland as a market place, information entertaining to the size of businesses
and also the variety of businesses within the market sector. I found in the
website information which I was looking for.
Szukaliśmy informacji na temat prawa pracy, elastyczności prawa pracy, ceny
gruntu są bardzo ważne. Istotne są informacje o zmianach w prawie, wizytach
rządowych, ważnych wydarzeniach inwestycyjnych.
We’ve taken information from the website and used that information in our thinking and
also being very fortunate that PAIIIZ has documents that they gave it to us, we read in
details and been used as part of our investigations. All the ability to get access to
information, it’s all been there, it’s been available, easy to read and
understand.
Strona 20
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Oczekiwania wobec strony internetowej
Ogólna ocena strony internetowej jest bardzo dobra. Nie pojawiły się negatywne
opinie dotyczące wyglądu ani struktury. Strona jest przejrzysta i łatwo znaleźć
wszystkie potrzebne informacje. Pojawiły się natomiast zastrzeżenia dotyczące
zawartości strony internetowej.
Użytkownicy oczekiwaliby, aby pojawiały się bardziej szczegółowe dane na temat
Polski, z dużym naciskiem na:
 rynek pracy (koszty zatrudnienia, dostępność kadry w poszczególnych
regionach),
 potencjalną
pomoc
publiczną
(granty
rządowe,
strefy
ekonomiczne,
fundusze europejskie),
 kwestie finansowe (podatki, akcyzy, stawki celne),
 terminy i czas realizacji inwestycji.
Z perspektywy inwestorów bardzo pomocne i przydatne byłoby:
 umieszczanie informacji na temat ważnych zmian prawnych (zwłaszcza
jeżeli chodzi o prawo pracy) i gospodarczych (np. inflacja, perspektywa
budżetowa UE),
 uzupełnienie listy inwestorów działających już na terenie Polski,
 uszczegółowienie listy kontaktowej instytucji wspierających inwestycje
w Polsce,
 informowanie
(np.
poprzez
wiadomość
e-mail)
o
nowych,
ważnych
raportach pojawiających się na stronie internetowej.
Respondenci zwrócili uwagę, że część informacji i danych dostępnych na stronie
internetowej nie jest na bieżąco aktualizowana. Użytkownicy oczekiwaliby, aby
dane i analizy na stronie PAIiIZu były aktualne – tylko wtedy są przydatne
i pomocne w planowaniu inwestycji.
Strona 21
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Problem
braku
uzupełniania
danych
na
bieżąco
pojawił
się
również
w zeszłorocznej edycji badania. Jest to jeden z obszarów, który nadal wymaga
udoskonalenia.
Wypowiedzi respondentów:








It is an excellent website. It needs to be kept fully up to date as regulations
change, opportunities happen, what is the natural way that PAIIIZ would be doing its
business.
Informacje o Polsce są niezbędne, ale czasami ostatnie dane są za koniec 2011, a mamy
już koniec 2012, więc dane powinny się pojawiać na bieżąco np. dotyczące
inflacji. Istotne są dane dotyczące kosztów pracy, How to invest in Poland – to
wszystko jest fajne, i to, że są te informacje o kodekście pracy, itp. Największą luką
są dane – powinno być ich więcej, np. jak się spojrzy na zakładkę labour cost to są
dwa paragrafy i to koniec.
Istotne są szczegółowe informacje na temat potencjalnej pomocy publicznej,
grantów rządowych, warunków logistycznych, stref ekonomicznych. Ważne są
ceny gruntów – to jest dla nas kluczowe.
Potrzeba u nas pojawia się non stop, żeby mieć bieżące dane dotyczące rynku pracy,
jeżeli chodzi o rynek IT w różnych lokalizacjach w Polsce.
Strona powinna być częściej, a nawet na bieżąco aktualizowana. Na bieżąco
powinny pojawiać się nowe informacje, zmiany w prawie, itp.
Właśnie patrzę i widzę, że np. w dziale Publikacje jest Salary Raport za pierwsze półrocze
tego roku i nie wiedziałam o tym. Dobrze byłoby, gdyby taka informacja trafiała do
inwestorów, że takie publikacje się pojawiają.
Może można byłoby stworzyć formułę, w której te wszystkie informacje, które są na
bieżąco potrzebne dla funkcjonowania biznesu w Polsce to mogłyby się tam znaleźć,
jeżeli nie w formie otwartej, dostępnej dla wszystkich, to chociaż w takiej formie, że są
oddelegowani przedstawiciele inwestorów, którzy mogliby się zalogować i znaleźć
informacje o aktach prawnych, umowach międzynarodowych, modułach, które
są najważniejsze z perspektywy przedsiębiorstwa. Ważne np. byłoby umieszczanie
planów inwestycyjnych, co się dzieje, jakie drogi są budowane i na jakim etapie
jest inwestycja.
Korzystałem ze strony na etapie robienia różnych analiz, zasięgałem informacji
dotyczących kodeksów i to też jest fajne. Ale myślę, że można zrobić wiele więcej –
np. prawodawstwo unijne.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 22
Opinie na temat materiałów
Materiały przygotowywane przez PAIiIZ oceniane są bardzo pozytywnie.
Zdaniem inwestorów są:
 wysokiej jakości,
 przygotowane w profesjonalny sposób,
 merytoryczne i konkretne,
 przejrzyste i zrozumiałe,
 przydatne i użyteczne z perspektywy firmy, która zamierza zainwestować
w Polsce.
Materiały są cennym źródłem informacji gospodarczych oraz statystyk
dotyczących kondycji Polski. Z perspektywy inwestorów najbardziej użyteczne
okazały się: raporty płacowe, poradniki prawne oraz zbiorcze opracowania
dotyczące inwestycji.
Pojawiły się pojedyncze zastrzeżenia dotyczące wiarygodności przedstawianych
informacji. Zdarzało się, że dane z których korzystał inwestor, nie były
wystarczająco szczegółowe i nie odzwierciedlały w pełni rzeczywistości. Ze
względu na fakt, iż dane i analizy są najbardziej użyteczną informacją dla
inwestora, konieczna jest szczególna troska o ich jakość i wiarygodność.
Dodatkowo respondenci oczekiwaliby, aby PAIiIZ dzielił się metodologią i
sposobem, w jaki dane zostały zebrane.
Wypowiedzi respondentów:


Materiały są naprawdę dobrej jakości. Zawsze korzystając z dokumentów weryfikuje
je pod kątem własnego doświadczenia i jak do tej pory nie znalazłem żadnych
nieścisłości.
The information is comparable with information that I have seen they prepared from
many different countries and it is comprehensive and coverage. When it is market
specific it is comprehensive, providing information on companies and opportunities. The
information that I obtained from PAIIIZ has been very good. That has all been
in a very easy and transparent documentation.
Strona 23
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych





I found it useful in some cases. There is quite a large collection of a various reports,
some of which are in English along with the article applications which you can easy get
from the website.
Materiały są bardzo przejrzyste, transparentne, jawne dla wszystkich. Uważam,
że są na wysokim poziomie i nic nie trzeba tutaj zmieniać. Są dużą pomocą dla
inwestora.
Te materiały są dobre dla zagranicznych inwestorów, np. Finlandczyków, chociaż
oni też kładą nacisk na kontakty osobiste, dowiadują się między firmami, co się dzieje,
gdzie inwestować.
Ogólne materiały, z jakiś korzystaliśmy, ogólnych wiadomości na temat gospodarki,
naszego sektora. Ściągaliśmy je ze strony. Znaleźliśmy wszystko to, czego szukaliśmy.
Nie są to jednak dane, którym można 100% zaufać. My weryfikowaliśmy i np. nie były
odpowiednio uszczegółowione i np. rynek płacił mniej albo więcej w niektórych
przypadkach. Warto byłoby dzielić się metodologią kolekcjonowania danych,
jaka była próba, skąd to przyszło.
Opinie na temat newslettera
Newsletter postrzegany jest jako dodatkowe źródło informacji na temat
inwestycji w Polsce oraz dodatkowy sposób komunikacji PAIiIZ z firmami. Wśród
inwestorów, którzy subskrybują newsletter, większość pobieżnie go przegląda
i wyszukuje informacje o sektorze gospodarczym, w którym działa.
Newsletter i jego zawartość ocenione zostały pozytywnie. Jednakże,
z
perspektywy
inwestorów,
przydatne
i
pomocne
byłoby
umieszczenie
w newsletterze:
 dobrze widocznej informacji o pojawiających się na stronie nowych
raportach i publikacjach,
 informacji
o
istotnych
zmianach
prawnych,
a
także
np.
informacji
o postępach pracy nad ustawą ważną z perspektywy inwestora,
 informacji o nowych i planowanych inwestycjach.
Część badanych nie wiedziała o możliwości otrzymywania newslettera. Warto
byłoby rozważyć, czy komunikacja w zakresie dostępności tej usługi jest
wystarczająca.
Strona 24
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Wypowiedzi respondentów:





I don’t subscribe newsletter. Specific information I can easy get from the website.
Staram się unikać maili, spamu, szkoda po prostu czasu na przebijanie się przez
korespondencję. Wolę wejść na stronę i sam znaleźć informacje, których szukam.
Newsletter to jest taki informacyjny, jako takie medium informacyjne, co się dzieje,
jakieś nowe projekty – to jest okej. Mogłoby być coś więcej – np. troszeczkę więcej
informacji na temat nowych inwestycji, na temat jakiś zmian prawnych, porad.
W newsletterze powinny się pojawiać informacje, że np. obecnie trwają prace nad
taką i taką ustawą, a np. za 6 miesięcy wejdzie ustawa, która zmienia stawkę ZUS,
itp. Informować o tym, czym się PAIiIZ zajmuje na bieżąco, co się dzieje i inwestor
powinien wiedzieć.
Sięgając po moje dotychczasowe doświadczenie, gdybym mógł otrzymywać informacje
o nowych rzeczach, które pojawiają się na stronie PAIiIZu, bo to, że tak jak mówię
jestem bardzo zadowolony z raportów płacowych, czy kompendium na temat prawa
pracy, to z pewnością mogłoby mi pomóc, bo zamiast przeszukiwać stronę raz na
miesiąc i sprawdzać czy coś się nie pojawiło ważnego dla mnie, to taka
wiadomość nadawana raz na miesiąc byłby ok – czyli z informacją, co nowego.
Opinie na temat działań marketingowych
Respondenci wywiadów pogłębionych raczej rzadko spotykają się z działaniami
marketingowymi
promującymi
Polskę.
Część
badanych
widziała
reklamę
telewizyjną promującą Polskę Wschodnią (w CNN) oraz publikacje PAIiIZ
w Financial Times.
Dla większości badanych kluczowym i najbardziej widocznym elementem
promowania
Polski
są
działania
marketingowe
organizowane
bądź
współorganizowane przez PAIiIZ przy okazji ważnych wydarzeń gospodarczych
(np. konferencji, imprez targowych).
Panuje przekonanie, że konieczne jest częstsze i bardziej efektywne
promowanie Polski poza jej granicami. Zdaniem inwestorów, najważniejszymi
działaniami, które PAIiIZ może podejmować, jeśli chce zachęcić potencjalnych
inwestorów, jest dostarczanie poza granicami kraju elementarnej wiedzy o
możliwościach
inwestycyjnych
do osób decyzyjnych poprzez:
w
Polsce
oraz
docieranie
z
tą
informacją
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 25
 regularną obecność i promowanie agencji na sympozjach, targach,
konferencjach zagranicznych, spotkaniach branżowych,
 aktywną współpracę z ambasadami, instytucjami finansowymi,
instytucjami gospodarczymi, stowarzyszeniami we wszystkich krajach,
 promowanie usług agencji w poczytnych i rzetelnych mediach o profilu
gospodarczym, np. w Financial Times.
Wypowiedzi respondentów:








Jakieś telewizyjne spoty były, w CNN, w Internecie, na konferencjach za granicą,
na których bywa też PAIiIZ się reklamuje, coś tam się dzieje.
To, co było na targach, dwóch ostatnich, gdzie byłem, to zrobili fajną reklamę, nie tylko,
ale przy okazji była Polska Wschodnia ze wszystkimi możliwościami, nie tylko
przemysłowymi, ale rekreacyjnymi, turystycznymi, to było przeprowadzone naprawdę
z rozmachem.
PAIiIZ powinien częściej pojawiać się za granicą, ponieważ tam moim zdaniem
ma ograniczone możliwości. Dużo PAIiIZu jest w Polsce, a nie pojawia się tak często
za granicą. Powinien jak najczęściej pojawiać się na sympozjach, panelach, targach.
PAIiIZ powinien uczestniczyć w życiu inwestorów, w życiu kulturalnym, pojawiać się na
różnego rodzaju spotkaniach biznesowych – zarażać chęcią i możliwościami
inwestowania w Polsce.
They should be talking to embassies, business, financial institutions, financial
conferences to promote Poland as a place for doing business and opportunities
for companies to develop. PAIiIZ having to promote a fatalities into the energy market,
conferences - like our company can understand the opportunities that exist in Poland.
Dobrym punktem zaczepienia będą konferencje dotyczące outsourcingu, takich eventów
jest na świecie ok 20, czy 40 w roku, więc trzeba wiedzieć, gdzie warto uderzać – dwie
firmy wiodą prym: Gartner czyli Management Forum i Forester, która też ma imprezę –
raz w Europie, raz w Stanach – to są największe eventy (…) Na niektórych forach, żeby
przebić się z komunikatem, potrzebny jest spory budżet. To, gdzie ja widzę szanse
na jakąś kooperację, to to że takie firmy jak moja, jak i wiele konkurencyjnych,
na tych imprezach też bywa przedstawiając swoją ofertę – nic nie stoi na przeszkodzie,
żebyśmy mogli połączyć budżety, zrobić wspólnie dużą imprezę z PAIiIZem i HP
i pojedziemy na największą imprezę Gartnera, zrobimy cały pawilon dotyczący
Polski i przy okazji będziemy sprzedawać swoją ofertę (…) każdy z nas ma jakieś
budżety, jeśli to połączymy to będziemy mogli więcej osiągnąć.
Financial Times jest tutaj doskonałym medium, żeby to osiągnąć, tak samo te
imprezy o których wspominałem. Takie media, które mają jakąś opinię – jeśli
przeczytam, że Polska jest super lokalizacją i jest taka instytucja, która poprowadzi
mnie za rękę – to jest dużo bardziej efektywne niż spot reklamowy. Ale najlepsze jest
jednak pojawianie się regularne w różnych formach przed decision makerem.
There is a lot of material in the Financial Times, particularly special series, special
records on Poland and other of EU countries.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych



Strona 26
Pamiętam, że w październiku był dodatek do FT o inwestycji w Polsce – widziałem, że się
pojawił. Myślę, że to dobre posunięcie PAIiIZu, to na pewno dobre, buduje świadomość i
więcej tego typu inicjatyw na pewno nam nie zaszkodzi
Pamiętam artykuł z Financial Times i czytałem go a nawet przesyłałem go do
kolegów z zagranicznego oddziału (…) wiem, że koledzy z Wielkiej Brytanii wyłapują
takie publikacje na temat Polski i podsyłają je z kolei do mnie.
I have seen publication and my company does and seen market information
related to Poland. Particularly what has been published in past two months (…) PAIiIZ
needs to be very proactive. Poland needs to ensure that it promote itself
otherwise people will go to other and different countries.
Strona 27
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
IV. PAIiIZ jako partner biznesowy
Zdaniem inwestorów PAIiIZ jest solidnym, profesjonalnym i niezawodnym
partnerem biznesowym. PAIiIZ postrzegany jest przez większość badanych jako
organizacja przyjazna i otwarta na potrzeby biznesu:
PAIiIZ wychodzi do klienta, jest bardzo prorynkowo nastawiony. Mogę nawet
powiedzieć, że traktują pracę jako misję. Mają w sobie dużo otwarcia dla
potencjalnych inwestorów. PAIiIZ jest dla mnie wzorem, jeżeli chodzi o działanie
tego typu instytucji państwowej.
Zdecydowana większość respondentów (88%) poleciłaby PAIiIZ innym
inwestorom.
Wysoki
odsetek
osób
skłonnych
polecić
Agencję
świadczy
kontakt
osobisty
o wysokim poziomie zadowolenia ze współpracy.
Duże
znaczenie
w
ocenie
współpracy
z
PAIiIZ
ma
z pracownikami Agencji. Pozytywny wizerunek budowany jest przede wszystkim
dzięki profesjonalnej obsłudze inwestorów – zarówno na etapie rozważania
inwestycji, jak i w procesie jej wdrażania. Duże znaczenie ma profesjonalizm,
kompetencja i zaangażowanie pracowników PAIiIZ. Osoby kontaktowe były
zawsze przygotowane i pomocne w rozwiązywaniu problemów.
Pozytywnie oceniono dwa najważniejsze obszary współpracy:
 przygotowanie i zorganizowanie wizyt w terenie,
 pośredniczenie
w
kontaktach
z
centralnymi
i
lokalnymi
władzami
zaangażowanymi w proces inwestycyjny.
Większość
respondentów
pozytywnie
oceniła
poziom
przygotowania
merytorycznego oraz jakość informacji przekazywanych przez PAIiIZ. Odsetek
respondentów, którzy zgadzają się, że zawartość informacyjna pisemnych
materiałów była doskonała wyniósł 78%, niewiele większy odsetek (81%)
twierdzi, że jakość materiałów pisemnych jest bardzo dobra.
Strona 28
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
W porównaniu do poprzedniej edycji badania lepiej oceniono wybór ofert
dostępnych w bazie danych PAIiIZ oraz przejrzystość materiałów o zachętach
inwestycyjnych.
Wykres 9. PAIiIZ, jako partner biznesowy
Proszę powiedzieć, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi
stwierdzeniami używając skali:
Zawartość informacyjna pisemnych materiałów
od PAIiIZ była doskonała.
Ogólne wrażenie dotyczące układu i struktury
przygotowanych ulotek było bardzo negatywne.
3
78
81
Zawartość ustnych informacji, które Pan(i)
otrzymywał(a) podczas spotkań osobistych była
bardzo dobra.
Za pomocą PAIiIZ, miał(a) Pan(i) łatwy dostęp
do wszystkich informacji, których Pan(i) potrzebował(a)
dla swojego projektu inwestycyjnego.
13
81
13
75
PAIiIZ jest niezawodnym i bardzo profesjonalnym
partnerem biznesowym.
Osoba kontaktowa z PAIiIZ nie była dobrze
przygotowana i nie była pomocna.
Treść ustnych informacji, które Pan(i) otrzymywał(a)
podczas bezpośrednich rozmów telefonicznych była
nieodpowiednia.
78
97
81
13
Wizyty w terenie organizowane przez PAIiIZ były
bardzo pomocnicze i dobrze przygotowane
(oglądanie działek inwestycyjnych).
Wybór ofert w bazie danych PAIiIZ jest bardzo
ograniczony.
3
41
Pomoc PAIiIZ w znalezieniu partnerów biznesowych
i podwykonawców była bezcenna.
Informacje o zachętach inwestycyjnych (dostępnych
w Polsce), które Pan(i) otrzymał(a) od PAIiIZ nie była
przejrzysta.
PAIiIZ była nieefektywna jako pośrednik w kontaktach
z centralnymi i lokalnymi władzami zaangażowanymi
w proces inwestycyjny w Polsce.
Zarekomendowałbym(łabym) innym inwestorom
współpracę z PAIiIZ.
59
22
28
94
56
6
3
88
całkowicie zgadzam się + zgadzam się
nie zgadzam się + całko wicie nie zgadzam się
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 29
Większość respondentów wywiadów pogłębionych zwróciła uwagę, że działanie
i funkcjonowanie PAIiIZ odpowiada potrzebom biznesu. Bardzo szybkie i
efektywne działanie oraz zaangażowanie pracowników jest bardzo mocnym
atutem PAIiIZ na tyle innych urzędów i instytucji:
Jak ktoś chce działać, to działa. Z tych działań PAIiIZ to były takie działania, jak
prywatnego przedsiębiorstwa. Tak działał, jak działa się w firmach, a nie w urzędach.
Po prostu pełne zaangażowanie w swoją działalność. Nie urzędowanie,
a działanie.
Pozostałe wypowiedzi respondentów:







Działalność PAIiIZu umożliwia drobniejszym zaistnienie na szerszych polu. Sprawy
wyjazdów, wydania dokumentów, wsparcia typu dofinansowania, granty. Patrząc z punktu
widzenia bezpośredniej współpracy z PAIiIZem, to bardzo sobie to chwalę i cenię. Tą ich
funkcję po części przejmują też inne agencje, które mają dużo szerszy zakres działania.
Mam wrażenie, że nie wykorzystaliśmy pomocy PAIiIZu w 100%, ale w rozwiązaniu tego
problemu, w tej interwencji PAIiIZ był bardzo pomocny. Szybko i w dobrym momencie
zareagował i zachował się odpowiednio.
In Warsaw the PAIiIZ quickly emerged the key of national level contacts. PAIiIZ has
been extremely helpful in terms of information, arranging meeting and
interviews, putting in contacts with key companies and individuals form this
companies. The staff is young, well trained and English speaking, very business,
extremely helpful.
It started in 2011 so quite recently that I am having contact with PAIiIZ. The reason
that I contacted with PAIiIZ was because at the time when I first came to Poland in
1998-99 at the time of investments we didn’t really feel as much support as we have
now . 10-15 years ago another PAIiIZ existed but we didn’t feel they were engaged
with. Now they are very open, very supportive and try to accompany investors
with different types of issue.
In one case, one of the contact with PAIIIZ within 48 hours, gave me a long list of
particular individuals, telephone numbers and email addresses. In some cases they
actually made some phone calls on my behalf so that helped me with these meetings.
Zabrakło nam promowania nas w Polsce jako pracodawcy – i z taką prośbą zwróciliśmy
się do PAIiIZu. Jestem tego 100% pewny, bo reakcja PAIiIZu była prawie że
natychmiastowa jako jednej z kilku instytucji, do których się zwracaliśmy o pomoc.
Zrobiliśmy notatkę i staraliśmy się rozpropagować. PAIiIZ był jedyną instytucją,
która pozytywnie odpowiedziała i zainteresowała się nami. Po spotkaniu
z przedstawicielami PAIiIZ, w ciągu paru dni notatka pojawiła się na stronie.
Współpraca była raczej proaktywna z naszej strony, czyli jeżeli potrzebowaliśmy
pomocy, rady, to staraliśmy się do PAIiIZu zwracać, czy to w przypadku rozwiązania
problemu, czy pozyskania informacji.
Strona 30
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
PAIiIZ jako partner w procesie inwestycyjnym
PAIiIZ jest postrzegany przez większość inwestorów jako ważny partner
w procesie inwestycyjnym. Pełni przede wszystkim funkcję informacyjną
i doradczą. Jest „kopalnią wiedzy”: źródłem danych makroekonomicznych,
statystyk
i
informacji
dotyczących
Polski
oraz
możliwości
uzyskania
dofinansowania.
Wykres 10. PAIiIZ, jako partner w procesie inwestycyjnym
Jakie znaczenie miało dla Pana(i) partnerstwo z PAIiIZ? Czy PAIiIZ była ważnym
partnerem w procesie inwestycyjnym w Polsce?
strategiczny, bardzo ważny
12
ważny
7
średnio ważny
mało istotny,
w ogóle nie ważny
nie skończyłem procesu, trudno powiedzieć
3
2
3
4
PAIiIZ pełni również rolę partnera, który pomaga i wspiera w działaniach
inwestycyjnych. W procesie inwestycyjnym szczególnie doceniane są:
 porady, z kim inwestor powinien się kontaktować,
 pomoc w nawiązaniu kontaktów i asystowanie w rozmowach z lokalnymi
władzami/instytucjami.
Zdaniem nielicznych inwestorów PAIiIZ była mało lub średnio ważnym partnerem
ze względu na brak możliwości realnego oddziaływania na administrację i organy
odpowiedzialne za podejmowanie decyzji.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 31
Wypowiedzi respondentów:



PAIiIZ pojawił się dosyć wcześnie i rzeczywiście pomagał, informował, instruował nas
z tym grantem i było to dobre. Myślę, że przyjeżdżając do Polski można mieć takiego
opiekuna, który doradzi, podpowie, porozmawia o danych obszarach – myślę, że to jest
bardzo dobre i PAIiIZ dobry kawał roboty w tym obszarze robi. Później trafiliśmy w ręce
mniejszej, lokalnej agencji na Pomorzu, która pomagała, przekazywała informacje,
pomagała znaleźć się na tym rynku. Współpraca z PAIiIZem była dobra.
The macroeconomic data it is very easy to combine but not so easy if you are investor,
gaining access to companies. Sometimes it is difficult getting access to key decision
makers and private companies unless you have a reference. In that respect the staff of
PAIIIZ was extremely helpful in terms of connecting with a specific individuals.
Really short, the process- couples of days, but it would take a weeks in time to do it by
myself. PAIIIZ was able to connect us to the very serious level people and the
major Polish energy companies.
We have enjoyed talking with PAIIIZ both in the UK and when we visited Poland few weeks
ago. We found the advice that that was given and progressing in our decision
making. PAIiIZ has said, that once we have made a decision to move into Poland that
they will be delighted to assist us with an investment decisions. We look forward
to continuing relationship with PAIiIZ once we make our decision.
Strona 32
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Silne strony PAIiIZ
Inwestorzy najbardziej cenią PAIiIZ za:
 dobrą sieć kontaktów (53%),
 szeroką wiedzę na temat rynku i programów pomocowych (31%),
 elastyczne podejście oraz szybkość kontaktu (28%)
Mocnym atutem Agencji jest profesjonalna kadra: zaangażowana, solidna,
rzetelna, otwarta i życzliwa.
Wśród innych silnych stron PAIiIZ ankietowani wymienili:
 sam fakt obecności tego typu instytucji jak PAIiIZ i oferty, która jest
odpowiednio przygotowana do potrzeb inwestorów,
 prestiż, który ułatwia nawiązywanie kontaktów,
 profesjonalna znajomość języków obcych,
 odpowiedni poziom i konkretność informacji,
 przejrzyste procedury.
Wykres 11. Silne strony PAIiIZ
Jakie są według Pana(i) silne strony PAIiIZ jako partnera biznesowego. Proszę
wymienić: (n=32, %)
dobra sieć kontaktów
53
wiedza o rynku i programach pomocowych
31
kadra, konsultanci
22
elastyczne podejście, szybkość kontaktu, dostępność
28
zaangażowanie,
16
profesjonalizm, solidność, rzetelność
16
nastawienie na pomoc, otwartość, życzliwość
16
inne
34
nie wiem
nie ma nic pozytywnego
13
9
Strona 33
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Wypowiedzi respondentów:





Bardzo dobrze oceniam PAIiIZ. Cechują się dużą wiedzą na poziomie eksperckim. Mają
dużą możliwość wskazywania i przekazywania inwestorom różnych kontaktów,
posiadają wiedzę która daje możliwość odpowiedzi na nurtujące pytania, możliwość
przesłania programów pomocowych, ogromna pomoc w realizacji inwestycji. Mam
wrażenie, że PAIiIZ robi znacznie więcej niż musi.
We enjoyed talking with the Embassy and PAIiIZ. We also found that they were very
approachable, they listened very carefully to the questions that we had. They were
able to provide the advice that we believed and still believe to be highly
professional and very accurate information and suited to our particular
business needs.
Yes, I have contact with agencies in Hungary, Czech Republic, couple agencies. As far as
to quality and dedication of staff, there is no risk to believe that the people in Hungarian
can compare to PAIIIZ in terms of quality.
I found the PAIIIZ are available, we had issues with land and PAIIIZ was available when
necessarily.
They attended the ceremony and helped us to create more awareness and more
visibility around the investment in Poland. Since then we had some meetings with
them. They invited me to participate in the round table discussion with investors in Poland.
Some meetings with them about economy. I found it useful because it gives me the
broader perspective on investors in Poland of issues they face, the beneficial they
see. It helps me with different industries to compare.
Słabe strony PAIiIZ
Niezmiennie, najczęściej wymienianą słabą stroną
PAIiIZ
decyzyjność
instytucji
oraz
brak
wpływu
na
decyzje
jest niewielka
i
organów
administracyjnych. Bardzo słabe umocowanie PAIiIZ w administracji państwowej
powoduje, że PAIiIZ nie pełni aktywnej roli w procesie inwestycyjnym. W dużej
mierze sprowadza się do roli informacyjnej.
Wśród słabych stron PAIiIZ respondenci wymienili:
 brak aktywnego udziału w rozmowach, negocjacjach – zdaniem badanych
samo pośredniczenie w kontaktach nie jest wystarczające (19%),
 zbyt małą aktywność pracowników (16%) – inwestorzy oczekiwaliby
większej aktywności i zainteresowania przebiegiem inwestycji.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 34
Podobnie jak w zeszłorocznej edycji badania, pojawiły się zastrzeżenia dotyczące
danych, często są:
 nieaktualne,
 za mało szczegółowe,
 nieporównywalne w kontekście regionów.
Wykres 12. Słabe strony PAIiIZ
A jakie są słabe strony PAIiIZ jako partnera biznesowego. Proszę wymienić: (n=32,
%)
brak udziału w rozmowach, negocjacjach (samo
pośrednictwo to za mało)
19
za mała aktywność
16
za mało indywidualne i szczegółowe informacje
13
duża biurokratyzacja
3
nic
13
inne
19
nie wiem
28
Nadal pojawiły się pojedyncze zastrzeżenia dotyczące kontaktu:
 brak indywidualnego
podejścia
do
inwestora
–
niewystarczające
zainteresowanie i troska ze strony project managera,
 częste zmiany osoby kontaktowej,
 brak informacji, z kim inwestor powinien się kontaktować –
pojedynczy inwestorzy, którzy nie mają przydzielonego project managera
(ze względu na zakończenie procesu inwestycyjnego) nie wiedzą do kogo
mogą zwrócić się o pomoc.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 35
Wypowiedzi respondentów:





Jedynym minusem jaki widzę jest to, że PAIiIZ nie posiada mocy decyzyjnej.
Pomimo szczerych chęci, nie jest w stanie wpłynąć na rząd, terminy i tego rodzaju
rzeczy. Dodatkowo na pewno ma pewne ograniczenia budżetowe.
I can’t see any weaknesses In the work that PAIIIZ does. There is sometimes a lack of
coordination between the various region agencies. Krakow is not very far away and
you have separated developed organizations there, special economic zones and they have
little idea what each is doing. That is not a very good coordination between these various
national region agencies. There is a kind of a friendly competition between various regions
in terms of resources, dating for EU. That’s understandable ,but I would be surprised how
to deal with all these agencies, in some cases I would have a better understanding what
was going on at the national level when another region when they would. There is a
proliferation agencies at the national region level to the extend it is not adequate and
sufficient cooperation between these agencies.
We were just a little bit disappointed because we thought that the PAIIIZ would have been
able to have made some appointments on our behalf and because of the knowledge of the
market they would have been able to expedite those decisions quickly and easily.
However, when we visited Poland, PAIIIZ made it very clear that their activity is back sent
around companies that have made decision to invest in Poland and they will then facilitate
those investment. PAIIIZ is very much like the organization in Britain which is called
“Invest in Britain” but only when the decision has been made. They are not an organization
that looks to develop and prosper strong trading’s between companies.
I would like that PAIiIZ have more engagement either with Ministry of
Economy or Ministry of Health so there is a very much partnership approach
between the industry and the decision makers. If we had this type of help from PAIiIZ,
it would be much appreciated.
PAIiIZ był pomocny, tutaj muszę oddać kredyt, bo z PAIiIZem miałem kontakt dosyć
wcześnie, pewnie po paru miesiącach rozpoczęcia inwestycji wykorzystywaliśmy PAIiIZ do
uzyskania danych o rynku pracy, rozważania kolejnych lokalizacji, i ta współpraca była
przyjemna – osoby po stronie PAIiIZu były responsywne, dawały nam dane, którym można
było zaufać. Zabrakło mi jednak proaktywności – żeby ktoś przyszedł i powiedział, ok Panie
Łukaszu takie mamy możliwości, to jeszcze moglibyśmy zrobić, jakie ma pan jeszcze
potrzeby? Co moglibyśmy jeszcze zrobić? Takie konwersacje się nie wydarzyły i wydaje mi
się, że ich brakuje w ogóle.
Strona 36
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
V. Ocena pracowników PAIiIZ
Pierwszy kontakt z pracownikami PAIiIZ
Na ogólną ocenę i zadowolenie ze współpracy z instytucją w ogromnym stopniu
wpływają doświadczenia z kontaktu z jej pracownikami. Opinie inwestorów na
temat kontaktu z pracownikami PAIiIZ we wszystkich falach badania są bardzo
pozytywne – pracownicy stanowią niezaprzeczalny atut Agencji.
Pozytywnie oceniono pierwszy kontakt z pracownikami PAIiIZ. Odpowiedź z
Agencji na pierwsze zapytanie, podobnie jak w roku ubiegłym, była: adekwatna
do pytania (75% wskazań), zrozumiała (66%), przygotowana profesjonalnie
(66%) oraz dostarczona w krótkim czasie (66%).
Pojawiające się pojedyncze zastrzeżenia dotyczące kontaktu z pracownikami
dotyczyły dalszych etapów współpracy – w trakcie lub po zakończeniu inwestycji.
Wykres 13. Odpowiedź z PAIiIZ na pierwsze zapytanie (n=32, %)
wolna
niepełna
niezrozumiała
przygotowana nieprofesjonalnie
nieadekwatna do pytania
szybka
wyczerpująca
zrozumiała
przygotowana profesjonalnie
adekwatna do pytania
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 37
Wypowiedzi respondentów:




Jeżeli pojawiały się jakieś problemy, trudności, interweniowali szybko, od razu.
Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń.
Kontakt przynajmniej z tymi osobami, z którymi współpracowałem był dobry i ta reakcja
była w miarę szybka.
Bardzo dobrze oceniam pracowników agencji. Myślę, że szybkość reakcji i ich pomoc była
odpowiednia.
Oceniam na skali od 1 do 10 na 10 – bardzo szybka, kompetentna reakcja
i zrozumienie tego, czego potrzebujemy.
Kontakty z kierownikiem projektu PAIiIZ
Zarówno w poprzednich edycjach (w 2010 i 2011 roku), jak i w tegorocznej
edycji badania inwestorzy bardzo dobrze ocenili kontakty z kierownikami
projektów.
Znaczna większość uczestników badania jest zadowolona z postawy i kompetencji
kierownika projektu. Pozytywnie oceniono:
 gotowość i chęć pracownika do dyskusji na temat projektu (81% wskazań),
 wysoki poziom umiejętności językowych (81%),
 poziom przygotowania merytorycznego (78%),
 ilość przekazanych informacji niezbędnych dla realizacji projektu (78%).
W porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania odsetek inwestorów, którzy mieli
trudności ze skontaktowaniem się z koordynatorem projektu, utrzymał się na
takim samym niskim poziomie. Jedynie w przypadku 3% inwestorów pojawiały
się pojedyncze trudności w kontakcie.
Strona 38
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Wykres 14. Kontakty z kierownikiem projektu PAIiIZ
Proszę powiedzieć w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi
stwierdzeniami używając skali:
Gotowość i chęć „kierownika projektu PAIiIZ”
do prowadzenia ciągłej dyskusji z Panem/Panią o
różnych aspektach Pana(i) projektu były wzorowe.
3
Poziom przygotowania Pan/Pani kierownika projektu
PAIiIZ był dostateczny.
13
78
Umiejętności językowe Pana/Pani kierownika projektu
PAIiIZ były bardzo dobre.
81
Pana/Pani „kierownik projektu PAIiIZ” dostarczył dużo
informacji niezbędnej dla Pana/Pani projektu.
Trudno było skontaktować się z Pana/Pani
„kierownikiem projektu PAIiIZ”.
81
13
94
78
3
całkowicie zgadzam się + zgadzam się
nie zgadzam się + całkowicie nie zgadzam się
Inwestorzy bardzo cenią sobie kontakt z pracownikami PAIiIZ. Respondenci
wywiadów pogłębionych jako mocne atuty pracowników najczęściej wymieniali:
 kompetencję,
 profesjonalizm,
 zaangażowanie,
 odpowiedzialność,
 komunikatywność,
 otwartość.
Ogólna postawa zespołu, ich pracowitość, chęć pomocy, entuzjazm i życzliwość,
postrzegane są jako wartość dodana Agencji. Pojawiły się jedynie pojedyncze
zastrzeżenia dotyczące pracowników (np. niektórym przedsiębiorcom zabrakło
troski i zainteresowania firmą po wprowadzeniu inwestycji).
0
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 39
Wypowiedzi respondentów:








PAIiIZ wypada dobrze na tle innych agencji. Cechuje ich duża rzetelność,
odpowiedzialność i chęć pomocy. Widać, że naprawdę im zależy na tym, żeby inwestor
zainwestował właśnie w Polsce. Cechuje ich bardzo duży patriotyzm, jeśli mogę tak to
powiedzieć.
Kontakt zawsze był miły. Mam wrażenie, że te osoby, a było ich parę, to po pierwsze
czułem od nich zaangażowanie. Jak pojawiał się temat to w miarę szybko wracał rezultat
i wynik projektu. Kontakt na ludzkim poziomie był strasznie miły – osobiście mam
bardzo dobre relacje z PAIiIZem – mogę zadzwonić, zapytać, wiem, że temat nie utknie na
liście wielkiej rzeczy do zrobienia, tylko w ciągu paru godzin dostanę odpowiedź. Nie
wiem, czy każdy inwestor ma taki poziom serwisu, ale ja osobiście uważam, że to jest
bardzo dobre.
Bardzo pozytywnie, zawsze można porozmawiać, zawsze coś podpowiedzą, nie odchodzi się
od nich w najgorszym przypadku z dobrym słowem. Oprócz profesjonalizmu mają
bardzo takie podejście akceptowalne i takie, że do nich chce się wracać – tutaj pod tym
względem są osoby takie życzliwe i nakierowane na klienta.
Pracownicy są bardzo kompetentni, otwarci. Dobrze znają języki obce. Nie mam tutaj
żadnych zastrzeżeń. Kontakt jest świetny, sprawny – bezproblemowo telefonujemy lub
mailujemy.
Nie było sytuacji, że nie dało się dodzwonić, czy skontaktować, żeby byli poza zasięgiem.
Employees are extremely professional. People who I was in contact with from PAIIIZ,
had high level of communication , quick response, high communication skills
not only linguistically, capable and quite presence they are involved in many
promoting events.
Trudno oczekiwać, żeby były zawodowcami, w tym w czym działamy, ale ten wyjazd, wylot
do Paryża, zorganizowanie tego, skomplikowane procedury, zrobiły bardzo pozytywne
wrażenie – to świadczy o tym, że są to osoby bardzo profesjonalne.
Jeżeli chodzi o kompetencje to trudno mi skomentować – w moim przypadku to wygląda
tak, że wysyłam zapytanie, wraca do mnie rezultat, trudno mi ocenić jak to wygląda pod
maską i jaka jest metodologia i w sumie fajnie byłoby wiedzieć, jak to wygląda.
Kompetencje i budowanie relacji uważam, że są na dobrym poziomie.
Strona 40
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
VI. Dodatkowe oczekiwania inwestorów
Najważniejsze oczekiwania inwestorów dotyczące usług PAIiIZ dotyczą jakości
danych oferowanych przez Agencję oraz jej wsparcia w zakresie inwestycji:
 dostarczanie szczegółowych i rzetelnych danych, pozwalających na
porównywanie regionów,
 dostarczanie
większej
ilości
informacji
praktycznych
na
temat
funkcjonowania biznesu w Polsce,
 aktywny udział w spotkaniach i pośredniczenie w kontaktach z lokalnymi
władzami – reprezentowanie inwestora w kontaktach z administracją
państwową,
 oferowanie kompleksowego wsparcia w załatwianiu formalności ze
szczególnym akcentem na doradztwo podatkowe i pomoc w kwestiach
prawnych związanych z inwestycją – niejasność i trudność w interpretacji
prawa
często
stanowi
o
niezadowoleniu
inwestorów
z
inwestycji
realizowanych w Polsce,
 aktywne działanie w celu uproszczenia procedur i formalności
związanych z inwestycją w Polsce.
Wypowiedzi respondentów:



To, czego mi brakuje to podniesienia tego na wyższy poziom – czyli głębszej
analizy danych i danych, którym naprawdę można zaufać i takiej pewnej
proaktywności – żeby to PAIiIZ dzwonił i mówił: wie Pan, a bo teraz Unia pracuje nad
nową perspektywą budżetową, więc my chcielibyśmy poznać opinię sektora IT, jak ta
pomoc powinna wyglądać w Polsce, abyśmy mogli w Polsce dalej ten sektor rozwijać.
Takie rozmowy się nie odbywają, a PAIiIZ wydaje mi się, że jest taką instytucją, która
powinna takie rozmowy prowadzić.
Wiadomo, że jak inwestor przychodzi to witają go chlebem i solą i orkiestrą. Oczywiście
oni muszą robić, co mogą, żeby w gąszczu tych procedur najszybciej to wszystko
załatwić.
Może PAIiIZ powinien rozwiązywać problemy, które mają inwestorzy. Próba
zorientowania się, co przeszkadza inwestorom i próba lobbowania w tych sprawach
w rządzie. PAIiIZ mógłby być w tej obsłudze poinwestycyjnej i orientować się, jakie
aspekty są gardłami dla inwestorów: np. rozwiązanie jakiś problemów
transportowych, kolejowych, które mogłyby pomóc w rozwoju inwestycji, czy zachęcić
innych, potencjalnych inwestorów.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych



Strona 41
Więcej informacji praktycznych, na temat współpracy z administracją w Polsce,
od strony podatkowej mogliby doradzić inwestorom zagranicznym, którzy nie maja
o tym pojęcia, na tematy prawne, przy zatrudnianiu pracowników, mogliby trochę więcej
wiedzy praktycznej, podzielić się, w tym momencie gdy wiadomo, ze inwestor już
przychodzi. Bo często jak przyjdzie to sam z tym zostaje, sam musi się o to zatroszczyć.
Dobrym przykładem jest ten grant, z którym się borykamy. Sami, to robimy,
współpracujemy z firmą consultingową, ale dobrze jakby ktoś z ramienia takiej
agencji, który się na tym zna, ma kontakty w ministerstwie, podpowiedział jak
interpretować przepisy, itd. – może bardziej praktyczne podejście, gdy wiadomo, że
inwestor jest, powiedział, że jest, przychodzi do Polski, to taki drugi rozdział rozpocząć –
bo to działanie jest takie, żeby ściągnąć inwestora i na tym często się kończy.
Wiem, że PAIiIZ wiele robi w zakresie misji gospodarczych, czy wyjazdów, to jest
na pewno cenna działalność. Ważne dla nas jest monitowanie aktów prawnych, które
mają wpływ na funkcjonowanie biznesu. Ale również bardziej proaktywna postawa,
próba brania udziału w dyskusji, co do kadr i procedowania ustaw o prawie
pracy.
Strona 42
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
VII. Obszary wymagające poprawy
Biorąc pod uwagę obszary współpracy, które wymagają ulepszenia, nie różnią się
one znacząco od tych wskazywanych w zeszłorocznej edycji badania.
Respondenci oczekiwaliby:
 bardziej aktywnej postawy w kontaktach z inwestorami (wychodzenia
z inicjatywą kontaktu, zachęcania potencjalnych inwestorów, regularnego
pojawiania się na konferencjach, spotkaniach);
 więcej szczegółowych, rzetelnych i aktualnych danych (zwłaszcza
informacji dotyczących rynku pracy, wysokości płac, zmian prawnych oraz
dokładniejszych informacji na temat poszczególnych regionów);
 większego zaangażowania i aktywnego pośredniczenia w kontaktach
pomiędzy inwestorem a lokalnymi władzami, urzędami i instytucjami;
 wsparcia
w
pozyskiwaniu
funduszy
i
grantów,
zarówno
dla
nowych/potencjalnych inwestorów, ale również inwestorów działających już
na polskim rynku;
 promowania
i
wspierania
inwestycji
we
wszystkich
sektorach
gospodarczych w równym stopniu (zauważalny jest brak promowania np.
przemysłu farmaceutycznego).
Ponadto, zdecydowana większość respondentów pomimo ogólnego zadowolenia
ze współpracy z PAIiIZ, oczekiwałaby większego zaangażowania pracowników
oraz bardziej zindywidualizowanego podejścia.
Zdaniem
badanych,
każda
firma
powinna
mieć
oficjalnie
przydzielonego
opiekuna, którego zadaniem byłoby podtrzymywanie kontaktu z inwestorem oraz
pomoc w bieżących kwestiach. Inwestorzy nie wiedzą dokładnie, z kim z Agencji
powinni się kontaktować i do kogo konkretnie mogą zwrócić się o pomoc. Brakuje
im poczucia, że mają „swojego opiekuna”, który weźmie ich za rękę i poprowadzi
przez proces inwestycyjny. Jedynie część inwestorów (przede wszystkim, Ci
Strona 43
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
których projekty trafiły do obsługi przez Agencję) jest świadoma, że ma
przydzielonego project managera, który powinien pełnić funkcję opiekuna – warto
rozważyć, czy komunikacja w tym zakresie jest wystarczająca.
Ważnym obszarem współpracy wymagającym ulepszenia jest również obsługa
poinwestycyjna firm. Wśród inwestorów panuje przekonanie, że PAIiIZ skupia
uwagę
głównie
na
nowych,
potencjalnych
inwestorach:
jest
najbardziej
zaangażowany przed inwestycją i w pewnym stopniu w trakcie inwestycji.
Przedsiębiorcom brakuje natomiast opiekuna z ramienia PAIiIZ, który oprócz
bieżącej opieki nad wprowadzaną inwestycją, będzie również interesował się
firmą po zakończeniu inwestycji.
Inwestorzy
oczekiwaliby
proaktywnej
postawy
opiekuna
(project
managera), która miałaby przejawiać się przede wszystkim w:
 większej dbałości o relacje interpersonalne – np. podtrzymywanie
bezpośredniego kontaktu, telefonowanie, regularne wizyty,
 zainteresowaniu firmą i jej rozwojem – np. dopytywanie o stan
inwestycji i ewentualne plany rozszerzenia inwestycji o inne lokalizacje,
 informowaniu o istotnych zmianach prawnych, gospodarczych oraz
kwestiach
dotyczących
sektora,
w
którym
działa
inwestor
i
które
z perspektywy przedsiębiorcy są ważne dla funkcjonowania jego biznesu –
np. poprzez przekazywanie przez opiekuna informacji na temat nowych
publikacji i raportów umieszczanych na stronie internetowej (e-mailowo,
telefonicznie).
Zdaniem badanych, agencje takie jak PAIiIZ powinny zwracać szczególną uwagę
na inwestorów, którzy są już obecni na polskim rynku i którzy tworząc kolejne
miejsca pracy i rozwijając eksport, mają ogromny wpływ na rozwój gospodarczy
Polski.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Strona 44
Wypowiedzi respondentów:









Byłoby tak optymalnie, żeby opiekun miał raz na jakiś czas zaplanowane spotkania,
zorientować się co w danej firmie się dzieje. Patrząc na to, co PAIiIZ produkuje i te
elementy, które są istotne, które mają znaczenie dla funkcjonowania firmy. I nawet
lepiej, żeby to nie był newsletter, ale taki kontakt 1:1, że ja dostanę maila, czy
telefon, że właśnie opublikowaliśmy raport o rynku IT w takim, a takim województwie,
może to Państwu się przydać.
Mamy project managera, ale nie wiem, czy jest on oficjalnie przypisany do nas jako
opiekun, jeżeli tak to ta informacja do nas nie dotarła – a jeśli tak jest to dobrze
by było, gdyby to się odbyło. Tak jak wspomniałem, bardziej traktuje jako osobę, z
którą się kontaktuje, a nie opiekuna, który by się mną zajmował i opiekował.
Myślę, że taka opieka bardziej poinwestycyjna, nie tylko ściągniecie do danego
kraju, ale bardziej pomoc w nawigowaniu w polskiej biurokracji, czy pomoc kontakt
z agencjami rządowymi, z jednostkami samorządowymi, z urzędami – więc taki bardziej
praktyczny, żeby pomagać przedsiębiorstwom.
Właśnie patrzę i widzę, że np. w dziale Publikacje jest Salary Raport za pierwsze
półrocze tego roku i nie wiedziałam o tym. Dobrze byłoby, gdyby taka
informacja trafiała do inwestorów, że takie publikacje się pojawiają.
The only comment is that a lot of information is available in Poland but not very much
information is available in the international market unless you are specifically looking for
information related to Poland. Maybe the PAIiIZ needs to develop a constant
relationship with the UK Trade Investment in order the information can be broadcast
in UK, because other companies may be interested in making business in Poland.
My sector is the sector in which PAIiIZ could help. I believe there is the 5 sectors
which PAIIIZ promote: automotive industry, bio technology etc. I am in the 5 key
sectors which they don’t promote. I am familiar with 5 sectors the Poland have in terms
of area which they want to develop. I believe it is on the website. They have 5 areas,
sectors which they promote. The pharmacy was absent from institutions to help in
development, but the PAIIIZ want to promote development. I talked with them about it
and they said they wanted to do it but they prefer to make a distinction between
biotechnology and pharmacy. This is the pharmacy sector they could definitely help.
Typically the same company does biotechnology and pharmacy. Pharmacy is not even
mentioned as the sector in the website.
I lived in France for 5 years, I know there is more region approach and national
approach, more attention approach toward investments. I am very familiar with IDA in
Ireland, who have a very big history toward investments. IDA are very much
involved in maintaining the relationships toward the investors. I can not say
that PAIIIZ doesn’t do that because they does, but it is very important for
agencies like PAIIIZ and IDA, to pay attention to investors who are already
present, who creates a lot of employment, who creates export.
Po drugie to wygląda tak, ze zajrzę gdybym miał szukać danych, ale nie monitoruje tego
jakoś na bieżąco, co PAIiIZ tam wrzuca. Rolą tej proaktywnej postawy byłoby np.
wysłanie jakiegoś mailingu i powiedzenie, że właśnie opublikowaliśmy raport
jak przedstawia się na dzień dzisiejszy perspektywa budżetowa Unii 2014-2020. Źródło
danych, którym można ufać, ale mogłoby być bogatsze.
Nasze instytucje w Polsce ogólnie są mało proaktywne, sami się dowiadywaliśmy.
Ta informacje nie była nam dana. Tutaj trochę, żeby wytłumaczyć PAIiIZ to można
powiedzieć, że proces inwestycyjny u nas był troszkę niestandardowy. Oczekiwałbym
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Strona 45
jednak, żeby był taki podmiot, który złapałby nas za rękę i przeprowadził przez
proces inwestycyjny.
Moje wrażenie, i z tego co rozmawiałem z kolegami na rynku, że opieki inwestycyjnej
w Polsce nie ma i wydaje mi się, że PAIiIZ jest blisko, żeby to wrażenie
zmienić, robi bardzo dużo dobrych rzeczy. Brakuje dodatkowego kroku – że
inwestor który już jest ma wrażenie, że PAIiIZ faktycznie opiekę nad nim
roztacza, daje mu narzędzia, wiedzę, żeby lepiej ten biznes prowadzić.
Strona 46
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
VII. Główne wnioski z badania
Wyniki
tegorocznego
inwestorów
badania
współpracujących
świadczą
z
Polską
o
wysokim
Agencją
poziomie
Informacji
i
satysfakcji
Inwestycji
Zagranicznych.
Współpraca oceniana została najlepiej w dwóch obszarach:
 relacji interpersonalnych z pracownikami,
 poziomu merytorycznego.
PAIiIZ postrzegana jest jako instytucja gwarantująca:
 rzetelne i bogate doświadczenie w inwestycjach na polskim rynku,
 szeroką wiedzę na temat rynku,
 sieć niezbędnych kontaktów do firm i instytucji,
 profesjonalny i kompetentny zespół.
Chcąc podnieść poziom zadowolenia inwestorów należałoby zwrócić szczególną
uwagę na relacje pomiędzy inwestorem a Agencją. Należałoby:
 zagwarantować indywidualne podejście,
 zadbać o podtrzymywanie relacji po inwestycji.
Konieczna jest większa uwaga i dbałość o dane dostępne na stronie internetowej.
Zasadnym wydaje się:
 umieszczanie aktualnych danych dotyczących zmian prawnych oraz sytuacji
gospodarczej
kraju
(z
naciskiem
na
bardziej
szczegółowe
dane
o poszczególnych regionach Polski),
 bieżące rozszerzanie strony internetowej o elektroniczne wersje raportów
i publikacji.
Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Sylwia Kujawa
Trainee Research Executive
m: +48 692 052 121
e: [email protected]
TNS POLSKA
Wspólna 56
00-687 Warszawa
Polska
t +48 22 598 99 99 f +48 22 598 98 99
www.tnsglobal.pl
www.facebook.com/tnspolska
Twitter: @tns_pl
TNS Polska S.A., ul. Wspólna 56, 00-687 Warszawa;
KRS 0000059619 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział,
NIP: 526-02-11-819, Kapitał zakładowy: 500.000 zł
Strona 47

Podobne dokumenty