Lista ocenionych operacji – zmieniona

Komentarze

Transkrypt

Lista ocenionych operacji – zmieniona
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXI/103/14
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
z dnia 09.01.2014 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji
LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
Nazwa działania: Małe projekty
Data posiedzenia Rady: 13.12.2013 r. – 14.12.2013 r. oraz 09.01.2014.r.
Limit środków dostępnych w ramach naboru: 433 318,42 zł
Lp.
1.
Nr wniosku
Tytuł operacji
Wnioskodawca
Numer
identyfikacyjny
Wnioskodawcy
LGDZB-MP-XI-13-017
„Ikona pomostem między starymi
a nowymi czasy - regionalny
produkt Podkarpacia - warsztaty
pisania ikon”
Fundacja Podkarpacki Instytut
Rozwoju Regionalnego
068942410
Zgodność
z LSR
Ocena
punktowa
TAK
11,91
Wnioskowana
kwota
Dostępność
środków
w ramach
naboru
(malejąco)
Uwagi
35 032,04
433 318,42
--Zgodnie z §37 pkt 9
Regulaminu Rady
w przypadku dwóch lub
więcej operacji zgodnych
z LSR, które po ocenie
według lokalnych
kryteriów wyboru
otrzymały tą samą ilość
punktów o ich kolejności
na liście ocenionych
operacji w ramach
małych projektów
decyduje liczba punktów
za kryterium: „Obszar
oddziaływania operacji”.
2.
LGDZB-MP-XI-13-019
„Długowieczność trzeba sobie
wychodzić – kurs instruktorski
Nordic Walking”
Fundacja Podkarpacki Instytut
Rozwoju Regionalnego
068942410
TAK
11,82
29 258,82
398 286,38
3.
LGDZB-MP-XI-13-005
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej stadionu miejskiego
w Brzozowie na skatepark.
Gmina Brzozów
062497433
TAK
11,82
50 000,00
369 027,56
4.
LGDZB-MP-XI-13-012
Organizacja cyklu imprez
kulturalnych - warsztaty muzyczne
"Dixie Jambore" oraz "Dni
Brzozowa".
Brzozowski Dom Kultury
063924085
TAK
11,36
50 000,00
319 027,56
---
5.
LGDZB-MP-XI-13-018
Piękno Ziemi Brzozowskiej
w obiektywach jej mieszkańców warsztaty fotograficzne.
Fundacja Podkarpacki Instytut
Rozwoju Regionalnego
068942410
TAK
11,27
37 148,00
269 027,56
---
LGDZB-MP-XI-13-025
Utworzenie Centrum Informacji
Turystycznej w Obarzymie wraz
z wyposażeniem oraz
przeprowadzenie szkolenia
z zakresu turystyki dla
przedstawicieli środowisk
lokalnych z terenu działania LGD
Ziemia Brzozowska
Gmina Dydnia
063205175
TAK
11,08
20 593,00
231 879,56
---
6.
Strona 1 z 3
Zgodność
z LSR
Ocena
punktowa
Wnioskowana
kwota
Dostępność
środków
w ramach
naboru
(malejąco)
Uwagi
Nr wniosku
Tytuł operacji
Wnioskodawca
Numer
identyfikacyjny
Wnioskodawcy
7.
LGDZB-MP-XI-13-003
Zielony Brzozów - poprawa estetyki
i funkcjonalności przestrzeni
publicznej brzozowskiego rynku.
Gmina Brzozów
062497433
TAK
10,64
50 000,00
211 286,56
---
8.
LGDZB-MP-XI-13-004
Gmina Brzozów
062497433
TAK
10,55
50 000,00
161 286,56
---
9.
LGDZB-MP-XI-13-011
Beata Pająk
068954370
TAK
10,54
32 140,88
111 286,56
---
10.
LGDZB-MP-XI-13-002
Gmina Brzozów
062497433
TAK
10,18
24 999,00
79 145,68
---
11.
Edukacja prozdrowotna dla rodzin
opiekujących się osobą nieuleczalnie
i przewlekle chorą w domu - szansą dla
LGDZB-MP-XI-13-016
poprawy jakości życia pacjentów, ich
rodzin (opiekunów) i najbliższego
otoczenia na obszarze działania LGD.
Fundacja
„W Trosce o Życie”
068961851
TAK
9,85
50 000,00
54 146,68
---
12.
LGDZB-MP-XI-13-001
Utworzenie Mini Skansenu
w gospodarstwie agroturystycznym
"Na Równiach"
Kazimierz Bednarczyk
052345622
TAK
9,15
50 000,00
4 146,68
---
13.
LGDZB-MP-XI-13-023
Jarmark folklorystyczny w gminie
Jasienica Rosielna
Gmina Jasienica Rosielna
063258780
TAK
8,73
24 960,00
0,00
---
14.
LGDZB-MP-XI-13-020
„PLENER MALARSKI - ZIEMIA
BRZOZOWSKA PĘDZLEM
MALOWANA"
Konrad Występek
063569601
TAK
8,46
50 000,00
0,00
---
15.
LGDZB-MP-XI-13-006
Zagospodarowanie przestrzeni
osiedlowej poprzez organizację
terenów zielonych i montaż stołów
do gry w szachy i "chińczyka" przy
budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej w Brzozowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Brzozowie
067850723
TAK
8,27
50 000,00
0,00
---
16.
LGDZB-MP-XI-13-022
Wydanie publikacji "Gmina Jasienica
Rosielna" - albumu informacyjnopromocyjnego.
Gmina Jasienica Rosielna
063258780
TAK
8,00
23 280,00
0,00
---
Lp.
Poprawa oferty spędzania wolnego
czasu w Brzozowie poprzez
utworzenie fitness parku
i doposażenie placu zabaw.
Utworzenie wypożyczalni sprzętu
wodno - rekreacyjnego
w Temeszowie - Gmina Dydnia
i promocja turystyczna obszaru.
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w Zmiennicy na plac
zabaw.
Strona 2 z 3
Zgodność
z LSR
Ocena
punktowa
Wnioskowana
kwota
Dostępność
środków
w ramach
naboru
(malejąco)
Uwagi
Nr wniosku
Tytuł operacji
Wnioskodawca
Numer
identyfikacyjny
Wnioskodawcy
17.
LGDZB-MP-XI-13-021
Oznakowanie obiektów małej
infrastruktury turystycznej poprzez
zakup tablic turystyczno informacyjnych
Gmina Jasienica Rosielna
063258780
TAK
7,55
25 600,00
0,00
---
18.
LGDZB-MP-XI-13-007
Promocja dziedzictwa kulturowego
i historycznego Gminy Domaradz
Gmina Domaradz
062181590
TAK
7,09
24 528,00
0,00
---
MediaNet-TV Production
Wojciech Lubiński
Grzegorz Skrzypak
Spółka Cywilna
068749710
TAK
7,00
29 704,97
0,00
---
Gmina Haczów
062563796
TAK
6,90
24 990,00
0,00
---
Lp.
„Realizacja i emisja 2 odcinków
programu telewizyjnego
pt. „Turystyczna jazda”
przedstawiającego atrakcje
turystyczne obszaru LGD
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej - stworzenie miejsca
rekreacji i wypoczynku w miejscowości
Haczów poprzez zakup i montaż
urządzeń do placu zabaw z częścią
rekreacyjno-sportową.
19.
LGDZB-MP-XI-13-024
20.
LGDZB-MP-XI-13-008
21.
LGDZB-MP-XI-13-009
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej na plac zabaw
w miejscowości Buków.
Gmina Haczów
062563796
TAK
6,80
19 385,00
0,00
---
22.
LGDZB-MP-XI-13-010
Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej-dostawa i montaż urządzeń
do placu zabaw z częścią rekreacyjnosportową w miejscowości Wzdów.
Gmina Haczów
062563796
TAK
6,60
24 990,00
0,00
---
23.
LGDZB-MP-XI-13-013
Spotkanie z kulturą – poprawa
dostępu do oferty kulturalnej poprzez
organizację Dni Gminy Nozdrzec
Gminny Ośrodek Kultury
w Nozdrzcu
064874303
TAK
5,23
24 974,88
0,00
---
24.
LGDZB-MP-XI-13-014
„Ogrody kultury – rozbudowa
infrastruktury turystyczno –
rekreacyjno – kulturalnej w Gminie
Nozdrzec”
Gminny Ośrodek Kultury
w Nozdrzcu
064874303
TAK
5,00
18 805,58
0,00
---
25.
LGDZB-MP-XI-13-015
"Przystań w świetlicy - wyposażenie
świetlicy wiejskiej w gminie Nozdrzec"
Gminny Ośrodek Kultury
w Nozdrzcu
064874303
TAK
4,69
24 035,18
0,00
---
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty