KingKORG - ulotka.cdr

Transkrypt

KingKORG - ulotka.cdr
KingKORG zosta³ zaprojektowany zgodnie z filozofi¹ klasycznych analogowych syntezatorów
KORGa, takich jak MS-20 i Mono/Poly. W przesz³oœci filozofia ta da³a podstawê do stworzenia
Z1, MS-2000 i RADIASA. Niesamowity KingKORG oferuje unikalne mo¿liwoœci edycji barw,
dziêki modyfikacji wszystkich parametrów bezpoœrednio przez potencjometry rozlokowane na
panelu. Pomimo, ¿e instrument jest technologicznie imponuj¹cy, to jest równie¿ przystêpny
w obs³udze nawet dla klawiszowców, którzy s¹ nowicjuszami w œwiecie syntezy. Dziêki temu
i swoim doskona³ym brzmieniom oraz piêknemu wykoñczeniu, instrument szczególnie dobrze
prezentuje siê na scenie. To w koñcu sam król, to KingKORG!
Cechy g³ówne:
?
61-klawiszowy syntezator, modelowany analogowo, zaprojektowany do wystêpów na ¿ywo;
?
Potê¿ne oscylatory, które s¹ satysfakcjonuj¹ce dla eksperta, ale równie¿ zrozumia³e dla pocz¹tkuj¹cego
klawiszowca;
?
Filtry modeluj¹ce, które odtwarzaj¹ dŸwiêk z klasycznych instrumentów;
?
Trzy sekcje efektów master (ka¿dy z szeœcioma typami efektów) wykañczaj¹ce finalne dŸwiêki;
?
Tube Driver dodaje bogate zabarwienie i potê¿ne zniekszta³cenia;
?
Nowy panel zaprojektowany do intuicyjnej obs³ugi;
?
Funkcja Virtual Patch;
?
Szeœæ typów krokowego arpegiatora z mo¿liwoœci¹ edycji;
?
Wyjœcie CV / GATE OUT pozwala kontrolowaæ zewnêtrzne urz¹dzenia analogowe, takie jak: Monotribe lub
MS-20;
?
Wbudowany wokoder wykorzystuje sygna³ audio z wejœcia mikrofonowego do modyfikacji dŸwiêku;
?
Wsparcie dla oprogramowania Librarian Software, który pozwala zarz¹dzaæ programami.
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl
KingKORG dysponuje konstrukcj¹ z³o¿on¹ z 3 oscylatorów x 2 timbrów, umo¿liwiaj¹c¹ generowanie grubych
i bogatych dŸwiêków oraz nowo opracowanym silnikiem modelowania dŸwiêków XMT. (Xpanded Modeling
Technology) to pionierska technologia KORGa, która zosta³ stworzona w celu wytworzenia szerokiej gamy
brzmieniowych wariacji przy zachowaniu prostej obs³ugi.
W konwencjonalnym syntezatorze, proces kreowania brzmienia wymaga, dostosowania oscylatorów jeden
po drugim, przez co trudno jest dostrzec ogólny obraz brzmienia. W przeciwieñstwie do nich, KingKORG
udostêpnia wstêpnie wybrane algorytmy, które zawieraj¹ kombinacje ró¿nych typów i iloœci oscylatorów.
Pozwala to w ³atwy i szybki sposób stworzyæ odpowiednie barwy.
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl
Zakres algorytmów oscylatora obejmuje takie, które mo¿esz znaleŸæ w analogowym syntezatorze, czyli: fala
pi³okszta³tna, fala prostok¹tna oraz noise, nie licz¹c licznych algorytmów PCM/DWG, które oferuj¹ wiele opcji
tworzenia bardzo unikalnych dŸwiêków.
Podczas projektowania KingKORGa, najwy¿sz¹ uwagê poœwiêcono sekcji filtrów, która jest kluczowa
w okreœleniu charakteru ka¿dego syntezatora. Zró¿nicowany wybór filtrów jest wyj¹tkow¹ zalet¹
analogowego modelingu, a filtry KingKORGa nadaj¹ mu niezrównanej elastycznoœci.
Oprócz wielu esencjalnych rodzajów filtrów, otrzymujemy filtry wiernie odzwierciedlaj¹ce: brzmienie
analogowych monofonicznych syntezatorów, u¿ywanych jako leady czy basy w latach 70-tych, polifoniczne
syntezatory u¿ywane w new waveie i latach 80-tych oraz filtry klasycznego KORGa MS-20. Filtry te mog¹
równie¿ siê samo-oscylowaæ poprzez zwiêkszanie ustawienia rezonansu – unikalna cecha analogowych
syntezatorów.
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl
KingKORG udostêpnia trzy sekcje efektów master,
ka¿da z sekcji umo¿liwia wybór szeœciu efektów typu:
?
PRE FX, z takimi efektami jak distortion i symulator wzmacniacza;
?
MOD FX, z klasycznymi efektami, takimi jak phaser, chorus, i tremolo;
?
REV/DELAY z ambientowymi efektami, takimi jak pog³os hali i modulation delay.
?
Ka¿dy procesor efektów ma na panelu przednim dedykowane pokrêt³o, które okreœla typ efektu.
Aby wybraæ odpowiedni rodzaj efektu, wystarczy u¿yæ pokrête³ FX znajduj¹cych siê poni¿ej.
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl
KingKORG oferuje ró¿norodny wybór 200 gotowych programów, zorganizowanych w oœmiu kategoriach,
takich jak: Synth, Lead i Bass. Wœród programów znajdziemy wiêkszoœæ brzmieñ przydatnych podczas
wystêpów na ¿ywo, w tym wiele dŸwiêków PCM m.in. fortepian, elektryczne piano, organy i clavinet.
Dziêki zdolnoœci KingKORGa do naœladowania filtrów klasycznych syntezatorów, odkryjesz w nim znane
i autentyczne dŸwiêki, które s¹ idealne do grania klasycznych i nowoczesnych utworów oraz inspiruj¹ce
brzmienia, poszerzaj¹ce muzyczne horyzonty.
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl
Instrument oferuje u¿ytkownikowi przechowywanie 100 w³asnych programów, a funkcja Favourites pozwala
przywo³aæ czêsto u¿ywane brzmienia poprzez 1 dotkniêcie. Mo¿na przypisaæ ³¹cznie 40 programów do
oœmiu kategorii Favourites.
Sp. z o.o. l
81-876 Sopot l
ul. Leœna 15 l
tel. 801 011 088 l
tel. 585 511 882 l
www.korg.megamusic.pl

Podobne dokumenty