Uroczystość Wszystkich Świętych Święto Zmarłych

Komentarze

Transkrypt

Uroczystość Wszystkich Świętych Święto Zmarłych
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
Uroczystość Wszystkich Świętych
Święto Zmarłych
Kraków, 2011
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jako jednostka miejska
odpowiedzialna
za
funkcjonowanie
i
utrzymanie
krakowskich
cmentarzy
komunalnych, podobnie jak w poprzednich latach, przygotował szereg dodatkowych
usług i świadczeń dla osób, które odwiedzać będą cmentarze w okresie Wszystkich
Świętych i Święta Zmarłych w 2011 r.
Krakowskie cmentarze komunalne są licznie odwiedzane w ciągu całego roku,
Jednakże w okresie Wszystkich Świętych przeżywają prawdziwe oblężenie. Nasza
pamięć o zmarłych, bliższych i dalszych, czasem zupełnie nieznanych, czyni z tych
dni okres niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Pamięć o zmarłych jest
świadectwem rytuałów pogrzebowych, jest również rysem naszej obyczajowości. Dla
zobrazowania, w przypadku Cmentarza Rakowickiego liczba osób odwiedzających
Biura Obsługi Klienta wzrasta w tym czasie do kilkuset dziennie, a to zaledwie
niewielka część wszystkich osób przychodzących na cmentarz. Są to wielkości
wymagające wielu wcześniejszych przygotowań ze strony zarządcy. Podobnie jak
w latach ubiegłych pracownicy ZCK będą służyć pomocą i udzielać potrzebnych
informacji także w dniu 1 listopada.
Wyrażam głębokie przekonanie, że podjęte w tym względzie czynności ZCK
oraz pomoc zaangażowanych służb umożliwią przeżycie tych szczególnych dni we
właściwej atmosferze powagi i skupienia.
Zachęcam do wizyty na naszych cmentarzach, do odwiedzania grobów
bliskich zmarłych, ale również licznych spoczywających w Krakowie osób znanych
i zasłużonych. Nie sposób nie wspomnieć, że zabytkowe grobowce niektórych z nich
niszczeją, bo nieustannie brak funduszy na renowację. Stąd też inicjatywy związane
z tradycyjnym już kwestowaniem przed wejściem na cmentarze, do których wsparcia
serdecznie zapraszam.
Również i w tym roku Zarząd Cmentarzy Komunalnych włączył się w akcję
odnowy zabytkowych nagrobków Cmentarza Rakowickiego. Jednak wiele z nich
czeka nadal na swoich darczyńców.
Dorota Iwanicka
Dyrektor ZCK
2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
Harmonogram działań ZCK
I.
II.
GODZINY OTWARCIA CMENTARZY KOMUNALNYCH
Data
Godziny otwarcia
1 listopada 2011 r.
od 700 do ostatniego odwiedzającego
2 listopada 2011 r.
od 700 do 1900
GODZINY OTWARCIA BIUR CMENTARZY – INFORMACJA
W dniu 1 listopada 2011 r. w budynkach administracyjnych wszystkich rejonów
cmentarnych i cmentarzy pracownicy ZCK pełnić będą dyżury informacyjne w trakcie,
których istnieje możliwość uzyskania informacji dotyczących poszczególnych grobów,
jak również zasad funkcjonowania krakowskich cmentarzy komunalnych.
Dyżury odbywać się będą w następujących godzinach:
Data
Godziny dyżurów
1 listopada
od 7.00 do 17.00
Na prośbę osób odwiedzających cmentarze, w uzasadnionych przypadkach,
istnieje możliwość wskazania przez dyżurujących pracowników lokalizacji grobu
bezpośrednio w terenie.
3
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
III.
DODATKOWE ŚWIADCZENIA I USŁUGI
1. BEZPIECZEŃSTWO
Dojazd
Ze względów bezpieczeństwa oraz licznych ograniczeń w ruchu pojazdów
w
rejonach
cmentarnych,
sugerujemy
zaniechanie
dojazdu
samochodem
w bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza i pozostawienie pojazdów na parkingach.
Ochrona osób i mienia
Liczymy na zaangażowanie i pomoc Straży Miejskiej i Policji.
Od dnia 22 października do 2 listopada 2011 r. odbywać się będą patrole Straży
Miejskiej, Policji zarówno w okolicach cmentarzy, jak i na terenie cmentarzy wraz
z pracownikiem ZCK (Cmentarz Rakowice i Prądnik Czerwony – ze względu na
największą powierzchnię).
Zachowanie w przypadkach nadzwyczajnych
Wszelkie uwagi, spostrzeżenia, zgłoszenia osób zaginionych, prosimy
kierować do pracowników dyżurujących w Biurze Obsługi Klienta, do portierów lub
pracowników ZCK znajdujących się na terenie cmentarza, których będzie można
rozpoznać po identyfikatorach.
2. INFRASTRUKTURA
Dostęp do cmentarzy
Na wszystkich cmentarzach komunalnych zostaną uruchomione dodatkowe
wejścia i wyjścia. Ich rozmieszczenie naniesiono na załączonych do niniejszej
informacji mapkach orientacyjnych cmentarzy.
Toalety
Oprócz znajdujących się na cmentarzach stałych toalet, udostępnione zostaną
dodatkowe toalety przenośne wraz z ich pełnym serwisem.
4
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
Woda
Poza dotychczasowymi i nowo uruchomionymi ujęciami wody, zabezpieczono
dodatkowe beczkowozy, oraz hydranty, które ustawione będą na następujących
cmentarzach:
Cmentarz Prądnik Czerwony,
Cmentarz Pychowice,
Cmentarz Kobierzyn- Lubostroń.
Kontenery na śmieci
Oprócz dotychczasowych koszy znajdujących się na terenie cmentarzy,
przewidziano
dodatkowe
kontenery
na
śmieci.
Ustawione
one
zostaną
w newralgicznych miejscach cmentarzy komunalnych.
Pomoc dla osób niepełnosprawnych
Na Cmentarzu: Rakowice (od ulicy Prandoty), Prądnik Czerwony i Grębałów,
w dniu 1 listopada 2011 r. osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać
z przewozu meleksami do grobów rodzinnych.
Meleksy ustawione zostaną przy bramach w/w cmentarzy.
Obsługę meleksów zapewnią pracownicy firm pogrzebowych, które na okoliczność
Wszystkich Świętych udostępniły nieodpłatnie swoje pojazdy.
Ponadto, od 26 października do 3 listopada 2011 r. dostępne będą dodatkowe wózki
inwalidzkie, które znajdować się będą na:
Cmentarzu Rakowickim:
•
na portierni przy bramie głównej,
•
na portierni przy al. 29. Listopada,
•
na portierni przy ul. Prandoty.
Cmentarzu: Podgórze, Prądnik Czerwony i Grębałów.
Punkty medyczne
W dniu 1 listopada 2011 r. w godzinach od 10.00 do 18.00 na Cmentarzu
Rakowickim i od godziny 10.00 do 15.00 na Cmentarzu Podgórze, Prądnik Czerwony
5
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
i Grębałów uruchomione zostaną punkty medyczne, obsługiwane przez dyżurujących
przedstawicieli służb medycznych, wyposażonych w podstawowe środki sanitarne
i opatrunkowe.
Tablice informacyjne
Ułatwieniem dla odwiedzających cmentarze komunalne będzie rozmieszczenie tablic
informacyjnych.
Dodatkowo, w Biurach Obsługi Klienta ZCK dostępne będą plany cmentarzy
z zaznaczoną lokalizacją, m.in.:
•
kontenerów na śmieci,
•
punktu medycznego,
•
beczkowozów,
•
toalet,
•
dodatkowych wejść i wyjść.
W związku z tym, że bramy główne cmentarzy są głównym ciągiem komunikacyjnym
udostępnianym w ciągu całego roku nie ma potrzeby ich dodatkowego oznaczania.
3. KWESTY
Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa „OKRK”
w dniach 29, 30, 31 października i 1 listopada 2011 r. na Cmentarzu: Rakowickim,
Podgórskim i na Cmentarzu w Bronowicach od godziny 9.00 do zmroku.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich
na Cmentarzu: Rakowickim, Podgórskim i Prądnik Czerwony w dniach: 30 i 31
października i 1 listopada 2011 r. w godzinach od 9.00 do zmroku.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum - Hospicjum im. Św. Łazarza
w dniu 29 października 2011 r. na Cmentarzu: Rakowickim, Podgórskim, Prądnik
Czerwony i Grębałów,
6
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
w dniu 30 października 2011 r. na Cmentarzu: Rakowickim, Podgórskim, Prądnik
Czerwony i Grębałów oraz na Cmentarzu w Bronowicach,
w dniu 31 października 2011 r. na Cmentarzu: Rakowickim, Podgórskim, Prądnik
Czerwony i Grębałów,
w dniu 1 2011 r. listopada na Cmentarzu: Prądnik Czerwony, Grębałów, Wola
Duchacka, Bronowice, Pychowice i Prokocim,
Uwaga:
Ostrzegamy
przed
przekazywaniem
pieniędzy
osobom
nie
posiadającym
stosownego pozwolenia na przeprowadzanie zbiórki do puszek, ani identyfikatorów
reprezentowanej organizacji.
4. LOKALIZATOR GROBÓW
Chcąc ułatwić poszukiwania miejsca pochowania bliskich i znajomych na
cmentarzach komunalnych w Krakowie od 15 października 2007 r. funkcjonuje
internetowy lokalizator grobów. Wystarczy wpisać nazwisko, imię i przybliżony rok
pochowania, a komputer pokaże, na którym z cmentarzy, na jakiej kwaterze
i w którym rzędzie osoba zmarła jest pochowana.
W związku z tym, że na Cmentarzu Rakowickim trwa nadal inwentaryzacja
grobów, lokalizator obejmuje tylko tą część grobów, która jest zarchiwizowana.
W celu skorzystania z lokalizatora należy wejść na oficjalną stronę Zarządu
Cmentarzy Komunalnych w Krakowie – www.cmentarze.krakow.pl.
Dodatkowo w na stronie internetowej www.rakowice.eu w ubiegłym roku
udostępniono nową wersję tego lokalizatora i aktualnie możliwym jest nie tylko
wskazanie oznaczenia kwatery (pasu), rzędu i miejsca, ale także odnalezienie jego
położenia na interaktywnej mapie właściwego cmentarza wraz ze ścieżkę dojścia do
poszukiwanej kwatery (pasa), w obrębie którego zlokalizowany jest grób. Mapkę
wraz z trasą dojścia do kwatery (pasa) będzie można także wydrukować.
7
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków
www.zck-krakow.pl
IV.
WYKAZ CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
Zarząd Cmentarzy Komunalnych zarządza 12 cmentarzami, które podzielone
są na cztery rejony cmentarne:
1. Rejon Rakowice z administracją przy ul. Rakowickiej 26.
W skład rejonu wchodzą:
•
Cmentarz Rakowicki,
•
Cmentarz w Bronowicach,
•
Cmentarz w Mydlnikach.
Na cmentarzach wchodzących w skład Rejonu Rakowice pochowano w 2010 r.
1979 osób.
2. Rejon Podgórze z administracją przy ul. Wapiennej 13.
Rejon obejmuje:
•
Cmentarz Podgórski,
•
Stary Cmentarz Podgórski,
•
Cmentarz Prokocim,
•
Cmentarz Wola Duchacka,
•
Cmentarz Pychowice,
•
Cmentarz Kobierzyn – Lubostroń,
•
Kobierzyn – Maki Czerwone.
Na cmentarzach wchodzących w skład Rejonu Podgórze, pochowano w 2010 r.
618 osób.
3. Cmentarz Prądnik Czerwony (Batowice).
Na tym cmentarzu pochowano w 2010 r. 1826 osób.
4. Cmentarz Grębałów.
Na tym cmentarzu pochowano w 2010 r. 933 osób.
Łącznie, na wszystkich cmentarzach komunalnych w Krakowie w 2010 r.
pochowano 5356 osób.
V.
MAPKI CMENTARZY
8
XX
I
CC
CX
XX
CC
CX
XIX
CC
CX
XV
III
CMENTARZ PRADNIK CZERWONY
CX
III
XX
IV
CX
XX
CC
CC
XI
XII
I
XII
CC
XCIII
CC
MU
RB
CC
XC
CC
D
C
CC
LXX
X
C LX
VIII
MU
RA
XV
I
XV
CX
II
XV
CX
CC
III
CX
CX
IV
CC
CC
CX
V
CC
CII
I
CC
CIV
CC
I
CVII
XCIX
G
LXV
G
LIII
LIV
G
XLI
XL
XXX
IX
G
G1
G
XXX
G
XVII
I
G1
A8a
XIX
E
VII
F
A8
LXV
I
G
G
LI
LII
G2
G1
A2
XVII
E
VI
XCV
III
G2
G2
LXX
VI
G
G
I
LXIV
LXII
L
E
XV I
E
A7b
LXX
XV
LXX
XIII
G2
LXII
E
XV
V
IV
I
E
A1
A
XXIX
III
X XV
XIV
XIII
A
VII
E
XXV
G1
A
XXX
E
A1
A
XII
F
VI
XXX
VIII
A
XI
D2
XXX
XXIV
I
F
XXII
II
XLIX
A
A
III
XXV
II
XXII
XLV
E
F
D1
VI
X
IV
A
XXV
III
A
III
XXX
X XI
A1
V
A1
XXX
A
LXI
E
XXX
V
II
D
XX
I
A
G
XLV
X XX
F
B
I
A1
C
XLV
X XX
IV
E
B
C
VII
LX
LIX
XLIV
LXX
B
I
C
I
LXX
V
LVII
XLII
E
G
D
IX
II
C
LVII
XIII
LXX
XII
LXX
LXX
III
LVI
XII
XCII
I
K
LXX
XVI
III
I
C
XLV
II
XI
LXX
LXX
VIII
CX L
C
X VI
XCII
H
LXX
LXX
VII
C XL
C
XCI
C
XV
I
XC
H
I
LXX
IX
XC V
CLI
C XL
XIX
II
XCV
II
CLV
CL
C XL
I
CI
I
gazu
IX
C
LXX
XIV
CLV
III
LXX
XVII
I
CC
LXX
VI
II
CX
CVII
II
C LX
III
C XL
XVII
I
CII
CC
C LX
CLV
II
CXX
IV
IX
CVI
C XL
LXIX
C XX
CIX
CLX
H
VIII
VIII
LXX
XIX
CXLV
H
X
CXI
XV
I
CLIV
II
IV
CXX
CX
F
LXX
CC
CC
LXX
III
CLX
CLX
II
X XI
XIV
VII
CLX
I
XVII
CXX
CLX
VI
X XV
XX
XIII
CLX
C LX
CXII
I
CLX
CLX
CLX
XX V
XIX
XII
V
C LX
CXLV
C XX
F
VIII
A8b
IX
A7a
A1 0
XIX
B10a
XVII
XV
A6
XX
XVIII
A9
wka
B10
A9
A11
XIV
XVI
A6a
XIII
XII
B3
B7
B1
A8-IV
A8-II
A8-III
X
B4
B9
VIIIa
IX
VIII
A5a
A5b
B5
IVa
VII
IV
A1
A4
.
cmentarz
parafialny
Pdn
Xa
XI
A5d
A5c
Pas
B3a
B2
A0
A4
B6
VI
III
V
B8a
II
I
ul. Reduta
B8
ul. R
ozry
A2
PARKING
A3
KAPLICA
STARA
A7
A8-I
ul. Powstancow
I
CLX
I
CXLV
CX X
C XX
XVII
CLIX
CX X
CXX
CLX
XI
III
XXV
E
CC
LXX
IX
CC
LXX
VII
CC
LXX
V
X
IV
XIV
CXX
CXC
C LX
CLX
II
XXIV
XVII
III
XXII
C XX
CX X
CXC
X VI
IX
I
I
C LX
II
VIII
CXC
C XC
XXII
CLX
CXX
CXX
C XC
CLII
C XX
CC V
VII
C XC
CLX
V
I
VI
XXIX
XXII
CLX
CLX
IV
CCX
CC V
V
CXC
strefa
CX X
CC X
I
CLX
CXLV
III
CCV
IV
CLII
XXIV
II
C CX
CX C
CLX
CCL
CC
I
CX
CC
CI
CC
XI
XVII
282
CC L
XVII
CCIV
CLX
CLX
I
I
CCX
CXC
CLV
CX
CC
CX
CC
C
CC
CCX
I
I
XXII
X
CCII
XVII
X XX
- Beczkowóz
CC X
C CX
CLX
- Kontener
XXIX
IX
C CI
CLX
- Woda
XVI
LXX
CC L
XIV
CX
CC
CIX
CC
IX
XC
CC
CC
XVI
CC
LIV
CCX
VIII
CII
284
- WC
XV
CCX
CCLX
XXIX
III
- Punkt medyczny
CCX
CC X
CLX
- Wejście / Wyjście
XXII
XIV
VII
CCIX
CX C
VII
XXII
CCX
CCX
CC
VIII
CC
L
C CX
C CX
CC
XLV
I
291
288
285
X XX
XX
XXV
III
XX
CCII
CCL
CX
II
CCX
CCX
CCX
X XV
XIX
C CX
CCLX
XXV
I
CC
I
XIII
LV
CCX
VI
CC
CC
XC
VII
I
CC
XXX
IV
CC
XXV
III
CC
LXII
CCX
LIX
LIV
X XV
CC X
CC
XXII
CC
LVII
I
CC
LV
CC
LI
C CX
LII
X XV
CC X
III
I
CC X
C CX
CCX
II
CC
XLV
II
CC
LXV
I
CC
LIX
I
LVII
XX
LI
CC X
C CX
XI
CCL
PARKING
CC X
X
CC X
CC
XLII
I
XV
CCL
CCL
CC X
CC
LXX
IV
CCL
C CX
CC
XL
CC
LXII
I
LXIX
II
CX
CX
CC
III
CV
CC
CC
XC
VII
CC
CCLV
V
CX
CC
II
CV
CC
CC
XC
VI
III
CC
LX
CCLV
XX
CX
I
CV
CC
CC
XC
IV
CC
XC
V
CC
LXV
II
CC
LXV
CCL
CX
CC
CC
CC
CV
CC
CX
X
CC
CC
CX
CC
IX
CX
CX
VII
I
CC
CC
CX
CX
VII
XX
II
CC
VI
CX
CC
Pas A
PLAN ORIENTACYJNY

Podobne dokumenty