Zabezpieczenie społeczne – przegląd form pomocy społecznej Świadczenia dla mieszkanek i

Komentarze

Transkrypt

Zabezpieczenie społeczne – przegląd form pomocy społecznej Świadczenia dla mieszkanek i
Zabezpieczenie społeczne –
przegląd form pomocy społecznej
Świadczenia dla mieszkanek i
mieszkańców Monachium znajdujących się w trudnym położeniu
Leistungen für Münchnerinnen und
Münchner in Notlagen – Polnisch –
Stan w
styczniu 2014
5
Stopka redakcyjna
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Amt für Soziale Sicherung, Inklusion und Pflege
Orleansplatz 11
81667 München
Zdjęcia: fotolia.com: Karl Naundorf (Titel), Peter Maszlen
(S. 20), Alexander Raths (Titel, S. 25), britta60
(S. 34), PhotoSG (S. 39)
Thinkstock: Kollektion istock: Melpomenem
(S. 3), furtaev (S. 12), Sarah Garner (S. 15),
diego_cervo (S. 23), Choreograph (S. 31),
nataliaspb (S. 28), curtis_creative (S. 9),
JackF (S. 36);
Kollektion Blend Images: John Lund (S. 42)
Uta Börger | www.in-wort-und-bild.net
Projekt: Druk: Stadtkanzlei München
Wydrukowano na 100% papierze
makulaturowym
Tłumaczenie: Ethno-Medizinisches Zentrum e.V.
5
Stan: 1. wydanie – styczniu 2014
Szanowne Mieszkanki i
szanowni Mieszkańcy Monachium,
Urząd ds. Zabezpieczenia Społecznego
ma za zadanie zabezpieczać materialną
i społeczną egzystencję osób
mieszkających w Monachium. Podstawy
prawne dla osiągania tego celu znajdują
się między innymi w kodeksie prawa socjalnego w dziale XII (SGB XII).
„Społeczne” oznacza, że każdy człowiek wymagający pomocy lub opieki powinien być zaopatrzony zgodnie z jego potrzebami. Nikt nie może być wykluczony lub dyskryminowany
z tego powodu, że żyje w ubóstwie lub jest zdany na pomoc
innych ludzi. Pomoc społeczna oznacza roszczenie do wsparcia w trudnym położeniu w różnych sytuacjach życiowych.
W tej broszurze chcemy przedstawić Państwu przegląd
różnych form możliwej do udzielenia prawnej i społecznej
pomocy, koniecznych przy tym warunków do spełnienia oraz
placówek pierwszego kontaktu. Dowiedzą się Państwo, jakie istnieją świadczenia i gdzie można składać wnioski o ich
przyznanie.
Jeśli potrzebują Państwo pomocy, nie zwlekajcie proszę ze
zwróceniem się do nas.
Gertraud von Gaessler
Kierowniczka Urzędu ds. Zabezpieczenia Społecznego
1
Spis treści
A. Wyjaśnienie ważnych pojęć
strona
3
B. Czy ostatecznie zakończył/a Pan/i
pracę zawodową? strona
9
C. Jeśli Pan/i przerwał/a pracę zawodową
tymczasowo lub na określony czas strona 12
D. Czy wymaga Pan/i opieki? strona 15
E. Czy mieszka Pan/i w domu seniora? strona 20
F. Pomoce dla starszych osób strona 23
G. Czy nie ma Pan/i ubezpieczenia
zdrowotnego lub nie może opłacać
składek? strona 25
H. „Jedzenie na kółkach” strona 28
I. Pomoce w gospodarstwie domowym strona 31
J. Przywrócenie godziwych warunków
mieszkaniowych
strona 34
K. Pomoc w przypadku zadłużenia i
niewypłacalności strona 36
L. Opieka prawna strona 39
M. Karta Monachijska (München-Pass) –
dobrowolne świadczenie miasta Monachium strona 42
N. Adresy 2
strona 45
A. Wyjaśnienie ważnych pojęć
W tej broszurze otrzymają Państwo przegląd form pomocy prawnej i społecznej, z których mogą skorzystać,
gdy na przykład mają za mało pieniędzy na życie i/
lub wymagają opieki. Najpierw chcielibyśmy Państwu
wyjaśnić ważne zasady i pojęcia dotyczące pomocy
społecznej.
1. Co to jest pomoc społeczna?
Jest to prawnie uregulowane świadczenie, które służy prowadzeniu godnego życia. Kto nie może utrzymać się z
własnych środków lub nie otrzymuje koniecznego wsparcia
od innych osób, temu przy spełnieniu określonych warunków
przysługuje roszczenie prawne do różnych świadczeń.
2. Kiedy otrzymuje się pomoc społeczną?
Pomoc społeczną otrzyma Pan/i dopiero wtedy, gdy Pan/i już
(więcej) sam/a sobie nie radzi (np. mając tylko własne dochody) bądź nie otrzymuje koniecznej pomocy z innego źródła
(ubezpieczenie rentowe, kasa pielęgnacyjna itp., ale także
od krewnych). Najpierw muszą być wykorzystane wszystkie inne możliwości i wyczerpane roszczenia, zanim będzie
świadczona pomoc społeczna. Nazywa się to „podrzędnością
[niższym stopniem] świadczenia pomocy społecznej”.
3. Kto nie otrzymuje żadnego świadczenia na
potrzeby życiowe zgodnie z SGB XII?
Osoby zdolne do pracy, które nie znajdują żadnego miejsca pracy lub zarabiają za mało, aby zaspokoić swoje potrzeby ( patrz nr 4) , mogą składać wniosek o przyznanie
świadczeń zabezpieczających utrzymanie jako zasiłek dla
bezrobotnych II w Jobcenter [agencja zatrudnienia, centrum
pośrednictwa pracy]. Otrzymają Państwo wsparcie w ramach
sformułowanych w kodeksie prawa socjalnego w dziale II
(SGB II). W kwestiach dotyczących możliwych roszczeń i
świadczeń mogą Państwo zwrócić się do Jobcenter, które
znajduje się w każdym ratuszu.
4
Osoby bezdomne mogą zwracać się do: Infothek der Abteilung
Zentrale Wohnungslosenhilfe [informacja Wydziału Centralnej
Pomocy dla Bezdomnych]  Adresy patrz strona 45
4. Co oznacza pojęcie potrzeby bądź
dodatkowego zapotrzebowania?
Potrzebą jest kwota, której ktoś może wymagać do prowadzenia godziwego, indywidualnego trybu życia. Do tego zaliczają
się m. in.
• podstawowy zasiłek socjalny [niem.: Regelbedarf] (w tym
zawarte są np. koszty produktów spożywczych, ubrania,
sprzętów domowych, przedmiotów gospodarstwa domowego, prądu, wody, napraw, wydatków związanych ze
spędzaniem wolnego czasu)
• odpowiednie koszty mieszkania i ogrzewania
Wysokość zasiłku socjalnego może być zróżnicowana. Jest
ona zależna od wieku i sytuacji życiowej. I tak np. dzieci otrzymują mniejszy zasiłek niż dorośli. Mówi się tu o
„dopasowanym na miarę” zasiłku. Obecnie dla dorosłego
żyjącego samotnie w Monachium wynosi on 420,00 euro.
Dla osób wymagających pielęgnacji, które nie są w stanie
samodzielnie ponosić związanych z tym kosztów, istnieje
zasiłek, ewentualnie także świadczenie pieniężne potrzebne
na opiekę pielęgnacyjną.
Niektórzy ludzie wymagają ponadto dodatkowego tak zwanego zasiłku celowego [Mehrbedarf], ponieważ ponoszą wyższe
koszty niż inne osoby (np. kobiety ciężarne). Również osoby,
które z powodów zdrowotnych potrzebują droższej żywności,
mogą otrzymać zasiłek celowy. Jest on przekazywany jako
5
dodatek do świadczonego podstawowego zasiłku socjalnego
i przez to podwyższa kwotę, jaką uprawnione osoby mogą
otrzymywać.
5. Co to są dochody i majątek?
Pod tym pojęciem rozumie się zasadniczo własne dochody i
majątek, ale np. także należące do razem żyjących małżonek /
małżonków lub życiowych partnerek/partnerów.
Do dochodów zaliczają się w szczególności zarobki i wynagrodzenia, renty, alimenty, dochody z wynajmu i dzierżawy,
ale także odsetki.
Pod pojęciem majątku rozumie się np. gotówkę,
oszczędności, papiery wartościowe, umowy
oszczędnościowo-budowlane, ubezpieczenia na życie, pojazdy, domy i grunty, mieszkania własnościowe (z wyjątkiem
zamieszkiwanych przez siebie samego nieruchomości o odpowiedniej powierzchni).
6. Kontrola wysokości dochodów i majątku
Aby ustalić, czy ma Pan/i roszczenia do zasiłku socjalnego,
najpierw sprawdza się wysokość dochodów. Wylicza się, czy i
w jakiej wysokości może Pan/i otrzymać pomoc. Państwa wymagania (czego Pan/i potrzebuje?) będą przy tym porównane
z Państwa dochodami (czym może Pan/i dysponować?).
Również wartość majątku odgrywa pewną rolę, tu zresztą
występują tak zwane „kwoty wolne od potrąceń”. Zależnie od
tego, jakich możliwych pomocy Pan/i potrzebuje, ustalana
jest kwota wolna od potrąceń. Pozostaje ona do swobodnej
dyspozycji, także gdy Pan/i otrzymuje zasiłek socjalny.
6
Przykład
Przy pobieraniu podstawowego świadczenia z tytułu
starości i niepełnosprawności [Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung] kwota wolna od
potrąceń wynosi obecnie dla samotnie żyjącej osoby 2600,00 euro. Jeśli ktoś żyje razem z partnerką/
partnerem to ta kwota podwyższa się dodatkowo o
614,00 euro.
Po kontroli, czy Pan/i może otrzymać wsparcie finansowe,
dostanie Pan/i pisemne zawiadomienie (decyzję). W niej znajdzie Pan/i informację, jak wysoka jest kwota do wypłaty i jak
została ona wyliczona.
7. Czy krewni muszą płacić alimenty?
Z reguły zobowiązani do alimentacji krewni (np. rodzice, dzieci, osobno żyjący lub rozwiedzeni małżonkowie) otrzymują
pisemne powiadomienie od podmiotu udzielającego pomocy
społecznej (w tym przypadku miasta Monachium), gdy tylko
dokona on wypłat świadczenia.
Czy alimenty faktycznie muszą być płacone, zależy od sytuacji materialnej i osobistej krewnego, jak i od rodzaju pomocy.
8. Gdzie i jak może Pan/i złożyć wniosek o
zasiłek socjalny?
Proszę najpierw zwrócić się do informacji w dzielnicowym
ratuszu [Sozialbürgerhaus (SBH); tłum: łączy funkcje urzędu
miejskiego, m. in. z wydziałem spraw społecznych oraz zadania agencji zatrudnienia (Jobcenter)].
7
Przynależność administracyjna do dzielnicowego ratusza
zależy od Pana/i miejsca zamieszkania.
Adresy dzielnicowych ratuszy znajdą Państwo na
stronie 45 lub w internecie na stronie:
www.muenchen.de/sbh
W informacji otrzyma Pan/i nazwiska i numery telefonów
właściwych referentów, aby ustalić termin przyjęcia wniosku.
Jeżeli nie może Pan/i pojawić się osobiście, to istnieje np.
możliwość przyjęcia wniosku podczas wizyty w domu.
9. Co jest potrzebne do złożenia wniosku?
Proszę przynieść w pierwszym terminie następujące dokumenty:
• dowód osobisty lub legitymację inwalidzką
• umowę o wynajem mieszkania i ostatnie pismo z
wysokością podwyżki czynszu
• dowody wypłat kwot dochodów (np. wykaz zarobków, decyzja rentowa)
• zaświadczenia o stanie majątkowym (to np. stan
oszczędności, papiery wartościowe, umowy
oszczędnościowo-budowlane, polisy ubezpieczenia na
życie, pojazdy, domy i grunty itp.)
• wyciągi z konta bankowego z ostatnich trzech miesięcy
Mogą Państwo również informować się korzystając ze strony
internetowej
www.muenchen.de/sozialamt
8
B. Czy Pan/i ostatecznie
zakończył/a pracę zawodową?
Jeżeli z powodu wieku lub trwałej
niepełnosprawności ostatecznie zakończył/a Pan/i
pracę zawodową i nie jest w stanie z własnych
środków łożyć na swoje utrzymanie, to może Pan/i
składać wniosek o podstawowe świadczenie z tytułu
starości i niepełnosprawności [Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 ff. SGB XII)]
1. Kto jest uprawniony do świadczenia?
To świadczenie socjalne otrzymują osoby, które
• osiągnęły wiek emerytalny lub
• skończyły 18 lat
• i niezależnie od aktualnej sytuacji na rynku pracy są trwale
niepełnosprawne, zgodnie z wykładnią ustawowego ubezpieczenia rentowego
• i których środki własne są niewystarczające do utrzymania.
Osoby poszukujące pracy, osoby zdolne do pracy i członkowie
ich rodzin mogą składać wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
typu II w Jobcenter München, które jest zintegrowane z
dzielnicowym ratuszem.
2. Jakie świadczenia może Pan/i otrzymać?
• odpowiedni do potrzeb podstawowy zasiłek socjalny
• odpowiednie koszty czynszu i ogrzewania
• ewentualny dodatek zwiększonych kosztów zgodnie z potrzebami
• składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne (o ile
nie jest zawarte ubezpieczenie obowiązkowe)
• koszty dalszych ustawowo ustalonych spraw (np.
świadczenia związane z kształceniem i uczestnictwem w
życiu społecznym dzieci, pierwsze wyposażenie mieszkania włącznie ze sprzętami gospodarstwa domowego,
pierwsze zaopatrzenie w odzież)
10
Proszę uwzględnić, że
Aby otrzymać podstawowe świadczenie, konieczne jest
złożenie pisemnego wniosku. W celu przyjęcia tego
wniosku proszę ustalić termin z właściwym referentem
w wydziale spraw socjalnych ratusza.
Pomoc może być zapewniona od pierwszego dnia
tego miesiąca, w którym wniosek wpłynie do instytucji świadczącej pomoc społeczną. (Gdy np. wniosek
wpłynie dnia 17 maja, wypłata nastąpi od 1 maja).
3. Uwaga
Jeżeli nie przysługuje Panu/i roszczenie do bieżącej
miesięcznej pomocy, to ewentualnie mogą być udzielone jednorazowe zapomogi pieniężne (np. na pierwsze wyposażenie
mieszkania).
Możliwe jest także posiadanie prawa do zasiłku mieszkaniowego. Wniosek o zasiłek mieszkaniowy może być tak samo
złożony osobiście w wydziale ds. socjalnych ratusza bądź
wysłany drogą pocztową.
11
C. Co się dzieje, gdy Pan/i
tymczasowo lub na czas
określony przerywa pracę
zawodową?
Jeżeli z powodu ograniczonej w czasie niezdolności
do pracy nie może Pan/i tymczasowo pracować i
przez to utrzymywać się z własnych środków, to
istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie
zasiłku na utrzymanie [Hilfe zum Lebensunterhalt]
(§§ 27 ff. SGB XII).
1. Kto jest uprawniony do świadczenia?
Osoby, które żyją w Niemczech, gdy
• nie są w stanie wcale lub są w stopniu niedostatecznym
pokrywać konieczne koszty utrzymania własnymi siłami i z
własnych środków
• dłużej niż sześć miesięcy, ale nie na stałe, mogą pracować
zawodowo mniej niż 3 godziny dziennie.
Kto jest zdolny do pracy zawodowej i wymaga pomocy, może
złożyć wniosek o zasiłek dla bezrobotnych typu II w Jobcenter
München. Jobcenter jest zintegrowane z dzielnicowym ratuszem.
2. Jakie świadczenia może Pan/i otrzymać?
• odpowiednie świadczenie socjalne
• odpowiednie kwoty kosztów utrzymania i opłat za ogrzewanie
• ewentualne dodatki na pokrycie kosztów zwiększonych
potrzeb
• składki na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne (o ile
nie jest zawarte żadne ubezpieczenie pielęgnacyjne)
• ustawowo ustalone pomoce jednorazowe (np. zapomoga na pierwsze wyposażenie mieszkania włącznie
ze sprzętami gospodarstwa domowego, pierwsze
wyposażenie w odzież, świadczenia na rzecz kształcenia i
uczestnictwa w życiu społecznym dzieci)
13
Proszę uwzględnić, że
Zasiłek na utrzymanie jest wypłacany od tego dnia, w
którym o Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostanie powiadomiona instytucja udzielająca pomocy
społecznej. Wypłaty za poprzedzający okres czasu nie
są możliwe, a zatem nie mogą być przejęte długi. (Jeśli
Pan/i np. pożyczył/a pieniądze, aby przetrwać pewien
czas, to ta kwota nie będzie Panu/i zwrócona).
Wyjątek stanowią długi związane z opłatą czynszu
( patrz rozdział K, strona 38).
3. Uwaga
Jeśli nie przysługuje Panu/i roszczenie do bieżącego
miesięcznego zasiłku na utrzymanie, to może być przyznane jednorazowe świadczenie pieniężne (np. na pierwsze
wyposażenie mieszkania).
Możliwe jest także, że występuje roszczenie do zasiłku mieszkaniowego. Wniosek o zasiłek mieszkaniowy również może
być złożony osobiście w dzielnicowym ratuszu lub wysłany
drogą pocztową.
14
D. Czy wymaga Pan/i pielęgnacji?
Jeżeli wymaga Pan/i pielęgnacji z powodu jakiejś
fizycznej, intelektualnej lub psychicznej choroby/
niepełnosprawności, musi się Pan/i najpierw zwrócić
do swojej kasy pielęgnacyjnej. Jeśli nie posiada Pan/i
ubezpieczenia pielęgnacyjnego, lub gdy świadczenia
kasy pielęgnacyjnej oraz Państwa własne nie są
wystarczające, to można złożyć wniosek o zapomogę
na koszty pielęgnacji (§§ 61 ff. SGB XII) w dzielnicowym ratuszu.
Odróżnia się przypadki zależnie od tego, czy Pan/i potrzebuje
pomocy ambulatoryjnej, gdy np. mieszka Pan/i u siebie w
domu, czy też wymaga Pan/i opieki stacjonarnej, ponieważ
przebywa Pan/i w domu opieki lub do takiego chce się
przeprowadzić. Miasto Monachium z reguły jest odpowiedzialne za opiekę ambulatoryjną, a rejon Górnej Bawarii
[Bezirk Oberbayern] za placówki stacjonarne. ( patrz
rozdział E, strona 22).
1. Kto może otrzymać pomoc?
Osoby, które już dłużej nie mogą bez pomocy uporać się z
koniecznymi czynnościami (np. myciem, ubieraniem się) i
pracami domowymi (zakupami, sprzątaniem mieszkania itp.),
otrzymają środki konieczne dla ich zaopatrzenia.
Warunkiem jest, aby Służba Medyczna Ubezpieczenia Zdrowotnego (MDK) [der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK)] dokonała klasyfikacji i określiła stopień
pielęgnacji (niepełnosprawności). Kto nie jest ubezpieczony,
będzie poddany kontroli Referatu ds. Zdrowia i Środowiska
[Referat für Gesundheit und Umwelt]. Nastąpi to na polecenie właściwego ratusza dzielnicowego ( strona 45).
Zależnie od rozmiarów wymaganej pielęgnacji następuje zakwalifikowanie do różnych stopni niepełnosprawności (grupy
pielęgnacyjnej):
stopień pielęgnacji I (przypadek wymagający znacznej
pielęgnacji),
stopień pielęgnacji II (ciężki przypadek wymagający
pielęgnacji),
stopień pielęgnacji III (bardzo ciężki przypadek wymagający
pielęgnacji).
16
2. Jakie świadczenia można otrzymać?
• Zasiłek pielęgnacyjny: otrzymają Państwo pieniądze, aby
samodzielnie pokrywać koszty zaopatrzenia.
• Rzeczowe świadczenie pielęgnacyjne: w tym przypadku
odpowiednią kwotę otrzymają służby opiekuńcze, które
świadczą usługi pielęgnacyjne.
• Łączone świadczenia: obydwa rodzaje świadczeń mogą
ewentualnie być łączone, gdy np. członkowie rodziny i
służby dzielą się sprawowaną opieką.
3. Jakie kwoty mogą być wypłacone?
Zależy to od poszczególnych stopni wymaganej pielęgnacji.
Obecnie obowiązują następujące wysokości zasiłków:
zasiłek pieniężny
stopień pielęgnacji I
244,00 €
stopień pielęgnacji II
458,00 €
stopień pielęgnacji III
728,00 €
pomoc rzeczowa
468,00 €
1.144,00 €
1.612,00 €
4. Pomoc przy ograniczonej sprawności w
życiu codziennym (np. demencji)
Osoby z zaburzeniami uwarunkowanymi demencją, z
niesprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi
mogą być znacznie ograniczone w swojej wydolności w życiu
codziennym. Dla nich ustawodawca przyjął osobne ustalenia.
I tak również osoby, które nie mają przyznanego żadnego
stopnia pielęgnacji, mogą otrzymać zasiłek pieniężny bądź
pomoc rzeczową. Mówi się w tym przypadku o tak zwanym
„stopniu pielęgnacji 0” (zero).
17
Świadczenia są tak samo zależne od stopnia pielęgnacji.
zasiłek pieniężny pomoc rzeczowa
stopień pielęgnacji 0
123,00 €
231,00 €
stopień pielęgnacji I
316,00 €
689,00 €
stopień pielęgnacji II
545,00 € 1.298,00 €
stopień pielęgnacji III
728,00 € 1.612,00 €
5. Kto płaci?
Wszystkie osoby, które mają ubezpieczenie pielęgnacyjne,
muszą najpierw zwrócić się do swojej kasy pielęgnacyjnej.
Płatności kasy pielęgnacyjnej następują tylko do wysokości
kwot wymienionych w pkt. 3 i 4.
Kto nie ma ubezpieczenia pielęgnacyjnego lub na wydatki
związane z pielęgnacją potrzebuje więcej pieniędzy, niż to
wynoszą ustalone kwoty zasiłków, ten może złożyć wniosek o
pomoc do właściwego ratusza dzielnicowego ( strona 45).
W przeciwieństwie do zasad wypłaty zasiłków z kasy
pielęgnacyjnej istnieją następujące różnice:
• Świadczenia pomocy społecznej są zależne od dochodów i stanu majątkowego (na wstępie zostaje wyliczone,
czy i w jakiej mierze może Pan/i sam/a pokrywać koszty
pielęgnacji).
• Mogą być przejęte wszystkie wydatki związane z
pielęgnacją, które są konieczne dla odpowiedniej indywidualnej opieki (np. pozostałe koszty, które jeszcze nie
są uregulowane, gdy nie wystarcza pieniędzy z kasy
pielęgnacyjnej na opłacenie służby świadczącej usługi
pielęgnacyjne).
• Również koszty, które powstają, gdy jeszcze nie został przyznany żaden stopień pielęgnacji (np. pomoc domowa
18
( patrz rozdział I, strona 31) porady telefoniczne, pomoc
w pielęgnacji) mogą być przejęte.
Proszę uwzględnić, że
Pomoc z zasady zostaje przyznana od tego dnia, w którym o Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostanie powiadomiona instytucja udzielająca pomocy społecznej.
6. Uwaga
Wszystkie osoby po ukończeniu 65 roku życia, które nie
wymagają pielęgnacji, być może mogą otrzymać pomoc dla
seniorów [Altenhilfe] ( patrz rozdział F, strona 23)
Na temat pielęgnacji znajdzie Pan/i dalsze informacje w
internecie na stronie:
 www.bmg.bund.de/pflege.html
Jeżeli zechce Pan/i bliżej zająć się tematyką ubezpieczenia
pielęgnacyjnego, to polecamy broszurę Federalnego Ministerstwa Zdrowia „Poradnik o pielęgnacji – wszystko, co Państwo o
pielęgnacji musicie wiedzieć”. Na stronie internetowej
 www.bundesgesundheitsministerium.de / Publikationen
może Pan/i ściągnąć tę broszurę lub zamówić.
Gdy tylko z powodu jakiejś niepełnosprawności potrzebuje
Pan/i pomocy (np. osoby towarzyszącej w społecznych
wydarzeniach lub transportu dla osób niepełnosprawnych) to
instytucje Okręgu Górnej Bawarii są właściwymi dla Pana/i
placówkami .
Bezirk Oberbayern – Bezirksverwaltung
Prinzregentenstraße 14, 80538 München
Tel.:
089 / 21 98 - 01
19
E. Pobyt w domu opieki dla seniorów
Kto nie wymaga pielęgnacji, ale z powodów
zdrowotnych chce lub musi przeprowadzić
się do placówki dla seniorów (do części domu
starców przeznaczonej dla osób sprawnych lub
do obiektów z mieszkaniami chronionymi dla
seniorów), ten może złożyć wniosek o pomoc
w placówkach dla seniorów (§ 27 b SGB XII).
1. Kto może otrzymać pomoc?
Osoby, które
• nie wymagają pielęgnacji (tzn. dla których Medyczna Służba
Ubezpieczenia Zdrowotnego stwierdziła potrzebę podstawowej pielęgnacji przez krócej niż 15 minut dziennie) i
• przypadających kosztów nie mogą lub mogą tylko
częściowo pokrywać z własnych środków oraz
• swoje miejsce stałego pobytu przed przeprowadzką do
placówki dla seniorów miały w Monachium.
2. Co będzie opłacane?
Jeżeli Pana/i renta, jak i pozostałe dochody i majątek nie
wystarczają na opłacenie pobytu w domu opieki, to Urząd ds.
Zabezpieczenia Społecznego przejmie brakującą pozostałą
kwotę i wpłaci ją, z reguły bezpośrednio do placówki dla seniorów. Wprawdzie musi Pan/i zastawić swoje łączne dochody na poczet kosztów pobytu w domu opieki, otrzymuje Pan/i
jednak miesięczne kieszonkowe, tzw. „kwotę gotówkową”.
Pozostaje ona do swobodnego dysponowania.
3. Kto płaci?
Kto nie jest niepełnosprawny, w sprawach dotyczących mieszkania w placówce dla seniorów, powinien zwrócić się przed
planowaną przeprowadzką do
Amt für Soziale Sicherung
Abt. Wirtschaftliche Hilfen in Einrichtungen
Schwanthalerstraße 62
80336 München
Tel.:
089 / 233 - 468 29 lub - 468 26
E-Mail: [email protected]
21
Jeżeli został już dla Pana/i przyznany stopień wymaganej pielęgnacji lub stwierdzona potrzeba podstawowej
pielęgnacji przez dłużej niż 15 minut dziennie, to właściwą
instytucją nie jest już miasto Monachium, lecz Okręg Górnej
Bawarii.
Proszę w takim przypadku zwrócić się do
Servicestelle des Bezirks Oberbayern
Prinzregentenstraße 14
80538 München
Tel: 089 / 21 98 - 210 10
Fax 089 / 21 98 - 052 10 10
E-Mail: [email protected]
Internet:www.bezirk-oberbayern.de
Proszę uwzględnić, że
Pomoc zostaje przyznana od tego dnia, w którym o
Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostanie powiadomiona instytucja udzielająca pomocy społecznej.
4. Gdzie znajdę wolne miejsca?
Monachijska Giełda ds. Pielęgnacji [Die Münchner Pflegebörse] informuje o posiadanych ofertach. Przekazuje ona
przegląd placówek w Monachium i w powiecie. Ponadto
udziela informacji o dalszych ofertach poradnictwa, jak i w
kwestiach ubezpieczenia pielęgnacyjnego.
W internecie może Pan/i znaleźć informacje na stronie:
 www.muenchnerpflegeboerse.de
22
F. Pomoce dla starszych ludzi
Aby również starsze osoby mogły brać udział w
życiu społecznym i by zmniejszać ryzyko uwarunkowane wiekiem, pomoc społeczna dla seniorów
(§ 71 SGB XII) oferuje różne możliwości.
1. Kto może otrzymać świadczenie socjalne
dla seniorów [Altenhilfe]?
Wniosek mogą składać osoby, które
• skończyły 65 lat
• i których własne środki nie wystarczają do utrzymania.
2. Jakie świadczenia można otrzymać?
• Zapomoga na koszty transportu:
Powinna pomagać przy nabywaniu np. biletu miesięcznego
seniora bądź znaczka opłaty, o ile w tym przypadku nie jest
możliwe przyznanie świadczeń przez inne placówki.
• Zapomoga na koszty usług telefonicznych:
Służy m. in. utrzymaniu stałego kontaktu z rodziną/znajomymi, gdy ktoś tylko w ograniczonym zakresie może
opuszczać mieszkania.
• Domowy telefon ratunkowy:
Gdy możliwe jest wystąpienie sytuacji zagrożenia życia, w
której nie wystarcza normalny telefon, aby wezwać pomoc,
to mogą być przejęte różne koszty (opłata za założenie itp.).
Proszę uwzględnić, że
Pomoc zostaje przyznana od tego dnia, w którym o
Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostanie powiadomiona instytucja udzielająca pomocy społecznej.
W przypadkach pobierania świadczeń socjalnych dla seniorów ich krewni zobowiązani do alimentacji nie muszą łożyć
na ich utrzymanie.
24
G. Czy Pan/i nie może opłacić składek
na ubezpieczenie zdrowotne i
pielęgnacyjne lub nie ma ubezpieczenia zdrowotnego lub pielęgnacyjnego?
Jeżeli wymaga Pan/i leczenia, ale nie może opłacić
składek na ubezpieczenie zdrowotne i pielęgnacyjne,
to istnieje możliwość złożenia w dzielnicowym ratuszu wniosku o przejęcie tych kosztów (§ 32 SGB XII).
1. Jakie świadczenia można otrzymać, gdy Pan/i
otrzymuje podstawowe świadczenie socjalne
lub zasiłek na utrzymanie?
Jeżeli Pan/i otrzymuje podstawowe świadczenie [Grundsicherung] ( patrz rozdział B, strona 9) lub zasiłek na utrzymanie
[Hilfe zum Lebensunterhalt] ( patrz rozdział C, strona 12)
i jeszcze nie jest ustawowo ubezpieczony/a (np. w ramach
swojej renty), to będą przejęte koszty składek na dobrowolne ustawowe ubezpieczenie zdrowotne. Dla osób prywatnie
ubezpieczonych może być zapłacona składka do wysokości
połowy podstawowej kwoty taryfowej Pana/i ubezpieczenia.
Jeżeli otrzymuje Pan/i podstawowe świadczenie lub zasiłek
na utrzymanie i nie jest możliwe ubezpieczenie, to zostanie
Pan/i zameldowany/a w jednej z ustawowych kas chorych.
Otrzyma Pan/i te same świadczenia co tam ubezpieczone
osoby i otrzyma kartę ubezpieczonego, którą może Pan/i
przedłożyć u lekarza.
2. Jakie świadczenia można otrzymać, gdy Pan/i
nie otrzymuje ani podstawowego świadczenia
ani zasiłku na utrzymanie?
Jeżeli nie otrzymuje Pan/i ani podstawowego świadczenia ani
zasiłku socjalnego, to musi Pan/i najpierw sam/a ubezpieczyć
się w jednym ustawowym lub prywatnym ubezpieczeniu
zdrowotnym – zależnie od tego, czy wcześniej był/a Pan/i
pracownikiem umysłowym czy też prowadził/a własną
działalność gospodarczą. W Niemczech istnieje obowiązek
ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli zatem Pana/i dotychczasowe dochody lub stan majątkowy były wystarczające do utrzy26
mania, ale do opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne
już brakło pieniędzy do dyspozycji, to może Pan/i wyjaśnić
we właściwym ratuszu dzielnicowym ( strona 45), jakie są
możliwości zawarcia dla Pana/i ubezpieczenia zdrowotnego
(i pielęgnacyjnego).
W wyjątkowym wypadku może Pan/i także otrzymać zasiłek
zdrowotny (§§ 47 ff SGB XII). Tu w szczególności chodzi o
pokrycie kosztów leczenia.
Proszę uwzględnić, że
Pomoc zostaje przyznana od tego dnia, w którym o
Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostanie powiadomiona instytucja udzielająca pomocy społecznej.
27
H. „Jedzenie na kółkach”
Osoby, które ze względu na swój wiek lub z
powodu choroby nie są w stanie samodzielnie
gotować, mogą być finansowo wsparte, aby
opłacać „Jedzenie na kółkach”(§§ 27 a i
42 SGB XII).
1. Kto może złożyć wniosek o świadczenie
usługi „Jedzenie na kółkach”?
Starsze i chore osoby, które
• pobierają podstawowe świadczenie socjalne
( patrz rozdział B, strona 9)
• lub zasiłek na utrzymanie ( patrz rozdział C, strona 12)
mogą korzystać z usługi „Jedzenie na kółkach” bez dalszej
kontroli dochodów.
Osoby, które potrzebują usługi „Jedzenie na kółkach”, ale
nie pobierają żadnego podstawowego świadczenia socjalnego ani zasiłku na utrzymanie, mogą składać wniosek do
właściwego ratusza dzielnicowego ( strona 45).
2. Jakie świadczenia można otrzymać?
Do kosztów „Jedzenia na kółkach” możliwe jest przyznanie
dodatku za każdy dzień. Jest on niezależny od faktycznej ceny
posiłku i pokrywa tylko część kosztów. Wydatki związane ze
specjalną żywnością nie będą zwracane. Jeżeli jednak specjalne pożywienie jest niezbędne ze względów zdrowotnych i
to powoduje większe koszty, to do wydziału spraw socjalnych
w ratuszu można składać wniosek o dodatkową zapomogę
na droższą żywność ( strona 45) .
3. Gdzie otrzymam „Jedzenie na kółkach”?
W Monachium na terenie całego miasta oferują tę usługę
związki stowarzyszeń charytatywnych. Obok akcji „Jedzenie na kółkach” niektóre związki, a zwłaszcza pewne Centra
Usług dla Seniorów [Alten- und Service-Zentren (ASZ)],
29
zorganizowały tzw. obiady dla potrzebujących.
Informacje o ASZ znajdzie Pan/i na stronie internetowej
 www.muenchen.de/asz
Proszę uwzględnić, że
Pomoc zostaje przyznana od tego dnia, w którym o
Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostanie powiadomiona instytucja udzielająca pomocy społecznej.
W przypadku otrzymywania „jedzenia na kółkach” krewni
zobowiązani do alimentacji krewnych nie muszą łożyć na ich
utrzymanie.
30
I. Pomoc w gospodarstwie domowym
Kto jeszcze nie wymaga pielęgnacji, ale ma
trudności w prowadzeniu swojego domu, może
do wydziału spraw socjalnych w ratuszu składać
wniosek o przejęcie kosztów pomocy domowej
(§ 61 SGB XII).
1. Kto może otrzymać pomoc?
Wsparcie mogą otrzymać osoby, które
• jeszcze nie wymagają pielęgnacji (potrzeba podstawowej
pielęgnacji przez krócej niż 45 minut)
• potrzebują pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. przy sprzątaniu mieszkania, praniu bielizny,
zakupach, gotowaniu)
• i nie są w stanie opłacać pomocy domowej z własnych
środków
2. Gdzie można składać wniosek o pomoc
domową?
Jeżeli zechce Pan/i złożyć wniosek o pomoc domową, to
proszę zwrócić się do odpowiedniego referatu (SGB XII) we
właściwym dla Pana/i ratuszu dzielnicowym ( strona 45).
Czy pomoc domowa jest potrzebna, stwierdzają pracownice i
pracownicy okręgowej pomocy społecznej.
3. Kto świadczy pomoc?
Po tym, gdy zostanie ustalone, w jakim zakresie potrzebna jest pomoc domowa (np. trzy godziny tygodniowo),
może Pan/i wybrać, czy ta pomoc ma być świadczona przez
zarejestrowaną służbę oferującą usługi pielęgniarskie i w
gospodarstwie domowym, czy też przez osobę prywatną.
32
4. Ile pieniędzy otrzymuje się na pomoce
domowe?
Zależy to od tego, jak wiele pomocy Pan/i potrzebuje i kto
ją świadczy. Jeżeli są zatrudnione zarejestrowane służby
świadczące takie usługi, to istnieją stałe kwoty ryczałtowe
jako podstawa do wyliczeń.
Przy zatrudnieniu osób prywatnych jest ustalona stawka
godzinowa. Obecnie wynosi ona ok. 13 €.
Od niej należy odprowadzić składki na ubezpieczenie
społeczne, jak i podatek.
Wypłata nie następuje dla bliskich osób (np. członków
rodziny).
5. Jak te pieniądze są wypłacane?
Zwykle służby świadczące usługi pielęgnacyjne i w gospodarstwie domowym rozliczają swoje koszty bezpośrednio z
dzielnicowym ratuszem.
Proszę uwzględnić, że
Pomoc zostaje przyznana od tego dnia, w którym o
Pana/i potrzebie uzyskania pomocy zostaje powiadomiona instytucja udzielająca pomocy społecznej.
33
J. Przywrócenie godziwych
warunków mieszkaniowych
Tę pomoc mogą otrzymać np. osoby, których
mieszkanie znajduje się w stanie silnego
zaniedbania i które nie są w stanie samodzielnie
przywrócić godziwych warunków mieszkaniowych.
1. Kto może skorzystać z tej pomocy?
Mieszkanki i mieszkańcy Monachium, którzy są bezradni i
nie radzą sobie z oceną swojej sytuacji mieszkaniowej oraz
nie mają takiego otoczenia społecznego, które może ich
motywować do odśmiecania.
2. Jak można tę pomoc otrzymać?
Często pracownice i pracownicy Okręgowej Pomocy Społecznej [Bezirkssozialarbeit (BSA)] rozpoznają tę
szczególną sytuację. Są oni zatrudnieni w ratuszu dzielnicowym i podejmują konieczne kroki.
Odśmiecanie jest przeprowadzane pod opieką społecznopedagogiczną, aby towarzyszyć dotkniętym osobom w tej
obciążającej dla nich sytuacji.
3. Jakie świadczenia można otrzymać?
Ta pomoc jest możliwa zarówno w ramach wynajmu, jak
i w przypadku własności mieszkania. Przy koniecznym
odśmiecaniu z reguły przeprowadza się także kompleksowe
gruntowne czyszczenie. Jeżeli konieczne są naprawy lub
nowe meble jako następstwo zapuszczenia, to również one
mogą być opłacone.
4. Szczególny przypadek
Ta pomoc jest zapewniona niezależnie od dochodów i stanu
majątkowego.
Krewni zobowiązani do alimentacji nie muszą łożyć
na utrzymanie tych osób.
35
K. Pomoc przy zadłużeniu
i niewypłacalności
Poradnia dla Dłużników miasta Monachium [Schuldnerberatung der Stadt München] oferuje pomoc w
pokonywaniu problemów finansowych (§11 SGB XII).
Jest ona służbą świadczącą całościowe poradnictwo
i poszukuje razem z Państwem odpowiednich, indywidualnych rozwiązań.
1. Kto może udać się do Poradni dla Dłużników?
Wszystkie mieszkanki i mieszkańcy Monachium z problemami finansowymi, którzy potrzebują pomocy z powodu
zaciągniętych długów i nadmiernego zadłużenia.
2. Co oferuje Poradnia dla Dłużników?
Otrzyma Pan/i pomoc i poradę między innymi przy
• ustalaniu sytuacji osobistej i materialnej
• materialnego zabezpieczenia egzystencji
• planowaniu budżetu i prowadzeniu domu
• wyjaśnieniu kwestii prawnych
• podjęciu środków ochrony dłużnika (założenie konta
chronionego przed zajęciem przez komornika)
• uregulowaniu długów poprzez pozasądową ugodę z
wierzycielami długów
• uregulowaniu długów w postępowaniu sądowym
dotyczącym niewypłacalności
Uwaga
Środki pieniężne nie mogą tu być udostępnione.
3. Jakie są koszty?
Usługi Poradni dla Dłużników są bezpłatne. Oczywiście podlega ona ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy
służbowej.
37
4. Do kogo należy się zwrócić?
Aby rozpocząć korzystanie z poradnictwa dla dłużników,
proszę zwrócić się do właściwego dla Pana/i ratusza dzielnicowego ( strona 45) i uzgodnić termin pierwszej krótkiej
porady.
Do dyspozycji Państwa jest także „gorąca linia” telefoniczna:
• od poniedziałku do czwartku w godz. 9.30 – 15.00
• w piątek w godz. 9.30 – 13.00 Uhr
pod numerem: 089 / 233 - 243 53.
Przy długach z powodu zalegania z opłatami czynszu i
groźbie utraty mieszkania:
Proszę natychmiast nawiązać kontakt ze specjalistyczną
placówką ds. zwalczania bezdomności we właściwym ratuszu
dzielnicowym ( strona 45).
38
L. Opieka prawna
Choroba i potrzeba pielęgnacji mogą prowadzić do tego,
że własne sprawy nie mogą już dłużej być samodzielnie
regulowane. W takim przypadku istnieje np. możliwość
ustanowienia zaufanej osoby, która może podejmować
decyzje w Pana/i imieniu. Wydział ds. Opieki stolicy
landu Monachium [Betreuungsstelle der Landeshauptstadt München] pozostaje do dyspozycji, jeśli ma Pan/i
związane z tym pytania.
1. Kto może korzystać z pomocy Wydziału ds.
Opieki?
Wszystkie mieszkanki i mieszkańcy Monachium, którzy z
różnych powodów
• nie są już w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw
lub
• chcą w porę zadbać o to, aby ich sprawy były uregulowane.
Także krewni lub pozostałe bliskie osoby mogą otrzymać
poradę.
2. Jakie zadania ma Wydział ds. Opieki?
Wydział ds. Opieki ma m. in. następujące ustawowe zadania
do wypełnienia:
• Porady dla interesantów i ich krewnych we wszystkich
kwestiach opieki prawnej i innych form pomocy społecznej
w celu uniknięcia potrzeby opieki prawnej
• Współdziałanie przy wyjaśnieniu, czy konieczna jest opieka prawna, poprzez ustalenie stanu faktycznego i opinie
biegłych dla sądu opiekuńczego
• Porady dla obywatelek i obywateli w zakresie tematyki
pełnomocnictwa z rozporządzeniem dotyczącym opieki, jak
i rozporządzenia dotyczącego opieki oraz dyspozycji pacjenta (oświadczenia woli pacjenta)
• Uwierzytelnianie dokumentów
• Porady i informacje dla zawodowych i honorowych opiekunek i opiekunów co do ich zadań
40
3. Gdzie znajdą Państwo Wydział ds. Opieki?
Jeżeli mają Państwo pytania związane z wymienionymi
tematami, to proszę zwrócić się do
Poradnia dla dłużników/osób niewypłacalnych,
Wydział Opieki i Specjalistyczna Placówka do Walki
z Ubóstwem
Schuldner- / Insolvenzberatung, Betreuungsstelle
und Fachstelle Armutsbekämpfung
Mathildenstraße 3 a
80336 München
Tel.:
089 / 233 - 262 55
Fax:
089 / 233 - 250 56
E-Mail: [email protected]
4. Jakie powstają koszty?
Porady są bezpłatne, uwierzytelnienie dokumentu kosztuje
10,00 euro.
Wartościowe informacje i internetowy dostęp do
pożytecznych broszur i formularzy otrzymają Państwo na
stronie:
 www.muenchen.de/betreuungsstelle.html
41
M. Specjalna legitymacja w Monachium
[München-Pass] – dobrowolne
świadczenie miasta Monachium
„München-Pass” oferuje osobom ze stałym miejscem zamieszkania w Monachium liczne bonifikaty
w placówkach miejskich i nie tylko w nich.
1. Kto może otrzymać „München-Pass”?
Otrzymują go mieszkanki i mieszkańcy Monachium, którzy
• pobierają podstawowe świadczenie dla poszukujących
pracy (zasiłek dla bezrobotnych II bądź zasiłek socjalny) z
Jobcenter München
• otrzymują zasiłek na utrzymanie bądź podstawowe
świadczenie z tytułu starości i niepełnosprawności, lub też
otrzymują świadczenia zgodnie z ustawą o świadczeniach
dla ubiegających się o azyl albo
• odbywają dobrowolnie w ramach zastępczej służby wojskowej tzw. rok pracy społecznej lub na rzecz ekologii [Freiwilliges soziales bzw. ökologisches Jahr]
• i których dochody nie wykraczają ponad ustalony limit
dochodów (Bedarfssatz) dla uzyskania zasiłku na utrzymanie. Także granica wysokości wyznaczonego majątku
nie może być przekroczona.
2. Jakie istnieją bonifikaty?
Możliwe są ulgi różnej wysokości przy odwiedzinach
• na pływalni, w salach sportowych
• w muzeach, przy zwiedzaniu budowli
• w kinach, ogrodach zoologicznych
• w uniwersytetach ludowych, teatrach
• jak i zniżki w MVV [sieci komunikacji miejskiej w
Monachium]
3. Gdzie otrzymają Państwo „München-Pass”?
• Kto pobiera podstawowe świadczenie lub zasiłek na utrzymanie, ten zwraca się do właściwego referatu ds. SGB XII w
43
•
•
•
•
dzielnicowym ratuszu ( strona 45)
Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (SGB II)
informują się w informacji właściwego ratusza dzielnicowego
Osoby z niewielkimi dochodami informują się również w
„Infothek” właściwego ratusza dzielnicowego [SBH]
Kto otrzymuje świadczenia na podstawie ustawy o
świadczeniach dla ubiegających się o azyl, ten zwraca się do
Urzędu ds. Mieszkaniowych i Migracji ( strona 48)
Osoby bezdomne otrzymują „München-Pass” w Centralnej
Pomocy dla Bezdomnych w Urzędzie ds. Mieszkaniowych i
Migracji ( strona 48)
4. Co muszą Państwo mieć ze sobą przy
składaniu wniosku?
• Decyzję o świadczeniach przyznanych na podstawie SGB
XII, SGB II lub ustawy o świadczeniach dla ubiegających się
o azyl albo
• zaświadczenia o dochodach, stanie majątkowym i
wysokości czynszu lub
• zaświadczenie o odbywaniu zastępczej służby wojskowej,
roku dobrowolnej pracy społecznej lub na rzecz ochrony
środowiska
„München-Pass” jest wystawiany osobno dla każdego
członka rodziny. Z tego względu potrzebne jest zdjęcie każdej
osoby.
Krewni zobowiązani do alimentacji nie muszą łożyć na utrzymanie osób, którym zostaje wystawiony „München-Pass”.
Aktualne informacje o „München-Pass” znajdą Państwo na
stronie internetowej  www.muenchen.de/muenchen-pass
44
N. Adresy
Do jakiego ratusza dzielnicowego może Pan/i się zwrócić
zależy od Pana/i miejsca zamieszkania.
Wszystkie ratusze dzielnicowe są pozbawione barier,
dostępne dla niepełnosprawnych.
Sozialbürgerhaus Berg am Laim-Trudering-Riem
(Berg am Laim, Trudering-Riem)
Streitfeldstraße 23
81673 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 08
Fax:
089 / 233 - 335 55
E-Mail:
[email protected]
Sozialbürgerhaus Laim-Schwanthalerhöhe
(Laim, Schwanthalerhöhe)
Dillwächterstraße 7
80686 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 01
Fax:
089 / 233 - 429 09
E-Mail:
[email protected]
Sozialbürgerhaus Mitte
(Altstadt-Lehel, Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt, Maxvorstadt)
Schwanthalerstraße 62
80336 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 05
Fax:
089 / 233 - 467 52
E-Mail:
[email protected]
45
Sozialbürgerhaus Neuhausen-Moosach
(Neuhausen-Nymphenburg, Moosach)
Ehrenbreitsteiner Straße 24
80993 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 02
Fax:
089 / 233 - 461 80
E-Mail: [email protected]
Sozialbürgerhaus Nord
(Milbertshofen-Am Hart, Feldmoching-Hasenbergl)
Knorrstraße 101-103
80807 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 03 und 233 - 968 10
Fax:
089 / 233 - 411 25, i 233 - 413 77
E-Mail: [email protected]
Sozialbürgerhaus Pasing
(Pasing-Obermenzing, Aubing-Lochhausen-Langwied,
Allach-Untermenzing)
Landsberger Straße 486
81241 München
Infothek: Tel. 089 / 233 - 968 04
Fax:
089 / 233 - 372 00
E-Mail: [email protected]
Sozialbürgerhaus Plinganserstraße
(Thalkirchen-Obersendling-, Forstenried-Fürstenried-Solln,
Hadern)
Plinganserstraße 150
81369 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 00
Fax:
089 / 233 - 348 12
E-Mail: [email protected]
46
Sozialbürgerhaus Schwabing-Freimann
(Schwabing-West, Schwabing-Freimann)
Heidemannstr. 170
80939 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 11
Fax:
089 / 233 - 330 15
E-Mail:
[email protected]
Sozialbürgerhaus Orleansplatz
(Au-Haidhausen, Bogenhausen)
Orleansplatz 11
81667 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 06
Fax:
089 / 233 - 480 12
E-Mail:
[email protected]
Sozialbürgerhaus Sendling-Westpark
(Sendling, Sendling-Westpark)
Meindlstraße 20
81373 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 09
Fax:
089 / 233 - 336 23
E-Mail:
[email protected]
Sozialbürgerhaus Ramersdorf-Perlach)
(Ramersdorf-Perlach)
Thomas-Dehler-Straße 16
81737 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 12
Fax:
089 / 233 - 353 31
E-Mail:
[email protected]
47
Sozialbürgerhaus Giesing-Harlaching
(Obergiesing-Fasangarten, Untergiesing-Harlaching)
Werner-Schlierf-Straße 9
81539 München
Infothek: Tel.: 089 / 233 - 968 07
Fax:
089 / 233 - 674 07
E-Mail: [email protected]
Jobcenter München jest zintegrowane z ratuszami dzielnicowymi.
Informacje o ratuszach dzielnicowych i numery telefonów
Jobcenters otrzymają Państwo na stronie internetowej
 www.muenchen.de/sbh
Informacja telefoniczna (ogólne informacje):
089 / 233 - 486 16
Urząd ds. Mieszkaniowych i Migracji
[Amt für Wohnen und Migration]
Dział pomocy materialnej [Fachbereich wirtschaftliche Hilfen]
Świadczenia przyznawane na podstawie ustawy o
świadczeniach dla ubiegających się o azyl
[Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz]
Franziskanerstraße 6 – 8
81669 München
Tel.: 089 / 233 - 405 82
Urząd ds. Mieszkaniowych i Migracji
[Amt für Wohnen und Migration]
Wydział centralnej pomocy dla bezdomnych
[Abteilung zentrale Wohnungslosenhilfe (ZEW)]
Franziskanerstraße 8
81669 München
Tel.: 089 / 233 - 401 05
Fax:
089 / 233 - 406 93
48
Adres źródła, gdzie można zamówić broszurę
Landeshauptstadt München
Sozialreferat
Amt für Soziale Sicherung
Orleansplatz 11
81677 München
Telefon: 089 / 233 - 486 19 oder – 486 08
Fax:
089 / 233 - 484 05
E-Mail: [email protected]
Internet: www.muenchen.de/sozialamt
Tę broszurę można pobrać ze strony internetowej:
www.muenchen.info/soz/pub/gesamtliste.html

Podobne dokumenty