dietetyka - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii

Transkrypt

dietetyka - Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Załącznik nr 1
do Księgi Jakości Kształcenia
Politechnika Opolska
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii
Karta Opisu Przedmiotu
Kierunek studiów
Wychowanie fizyczne
Profil kształcenia
Ogólnoakademicki
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Specjalność
Forma studiów
Studia stacjonarne
Semestr studiów
IV
Nazwa przedmiotu
Przedmiot do wyboru – dietetyka
Subject Title
Electives: Dietician
ECTS (pkt.)
Całk.
3
Wymagania
wstępne w
zakresie
przedmiotu
Kont.
30
Nazwy
przedmiotów
Nauki podst. (T/N)
N
Tryb zaliczenia przedmiotu
Kod przedmiotu
Zaliczenie na ocenę
WFL027_E
Prakt.
Anatomia i fizjologia człowieka, biologia
Posiada podstawową wiedzę z zakresu biologii fizjologii i anatomii
1. człowieka
Wiedza
2.
Posiada wiedzę na temat wpływu zdrowego odżywiania na zdrowie
człowiek
…
1. Potrafi rozróżniać produkty spożywcze
Umiejętności
2. Potrafi zarządzać czasem wolnym
…
1. Potrafi dyskutować i pracować w grupie
Kompetencje
społeczne
2. Przestrzega zasad higieny żywności i żywienia
Cele przedmiotu: przedstawienie wpływu odżywiania na zdrowie człowiek
Program przedmiotu
Forma zajęć
L. godz. zajęć w sem.
Całkowita
Kontaktowa
Wykład
74
|
30
Prowadzący zajęcia
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
dr hab. Rafał Tataruch prof. PO, mgr Kordian
Mazurkiewicz
|
Treści kształcenia
Wykład
Sposób realizacji
sale wykładowe, prezentacje audiowizualne, referaty
Tematyka zajęć
Lp.
Liczba godzin
1
1.
Cele i zadania nauki o żywieniu.
2.
Elementy fizjologii żywienia, budowa układu pokarmowego.
2
3.
Trawienie i wchłanianie.
2
4.
Przemiana materii
2
Charakterystyka podstawowych składników odżywczych - węglowodany , tłuszcze,
białka, składniki mineralne i witaminy.
4
Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych.
2
5.
6.
Wskaźniki charakteryzujące wartość odżywczą żywności, dodatki do żywności.
2
Tabele składu i wartości odżywczej produktów spożywczych oraz informacja
żywieniowa na opakowaniu.
1
Zmiany wartości odżywczej podczas przechowywania i przetwarzania żywności,
wzbogacanie żywności.
2
10.
Choroby i ich leczenie za pomocą diety.
2
11.
Żywienie w wybranych chorobach i żywienie dzieci.
2
12.
Planowanie żywienia, ocena stanu odżywienia.
2
13.
Klasyfikacja i charakterystyka diet.
2
14.
Suplementy diety.
2
15.
Kolokwium
2
7.
8.
9.
L. godz. pracy własnej studenta
Sposoby sprawdzenia zamierzonych
efektów kształcenia
44
30
Kolokwium, referaty, aktywny udział w wykładach
Wiedza
Efekty kształcenia dla
przedmiotu - po
zakończonym cyklu
kształcenia
L. godz. kontaktowych w sem.
Umiejętności
Kompetencje
społeczne
1. K_W03 Zna poszczególne etapy rozwoju dziecka i główne
koncepcje
żywieniowe.
K_W19 Definiuje
pojęcia z zakresu zdrowego odżywiania. Zna
2. zasadnicze koncepcje żywieniowe wychowania fizycznego i
sportu. Rozumie ideologię olimpizmu.
3.
K_U07 Potrafi zdiagnozować przyczyny typowych zaburzeń
1. rozwojowych dzieci oraz zaproponować pomoc w ułożeniu
odpowiedniego programu żywieniowego. Potrafi planować
2. działania interwencyjne w środowisku sportowym. Potrafi
K_K09 Posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne,
potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z
różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji
1. emocjonalnej. Potrafi dialogowo rozwiązywać konflikty i
konstruować dobrą atmosferę oraz motywować do
podejmowania aktywności fizycznej i prowadzenia zdrowego
stylu życia
Metody dydaktyczne:
Wykład informacyjny, prezentacje multimedialne, dyskusje, warsztaty grupowe, konsultacje
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:
Uzyskanie co najmniej 80% frekwencji na ćwiczeniach
Opanowanie materiału, którego potwierdzeniem będzie zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium
semestralnego.
Literatura podstawowa:
Marian Grzymisławski, Jan Gawęcki "Żywienie człowieka zdrowego i chorego" Wydawnictwo Naukowe
[1] PWN, 2011
[2] Jan Gawęcki "Żywienie człowieka, podstawy nauki o żywieniu" Wydawnictwo Naukowe PWN 2012
[3] Pitchford Paul "Odżywianie dla zdrowia" Wydawnictwo Galaktyka 2008
Helena Ciborowska, Anna Rudnicka „DIETETYKA. Żywiene zdrowego i chorego człowieka”
[4]
[5] Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Literatura uzupełniająca:
Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Krystyna Iwanow, Beata Przygoda "Tabele składu i wartości
[1] odżywczej żywności" Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Campbell T. Colin, Campbell II Thomas M. “Nowoczesne zasady odżywiania” Galaktyka Wydawnictwo
[2] 2011
______________
* niewłaściwe przekreślić
…………………………………………………..
……………………………………………………….
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełożony:
(Dziekan Wydziału
pieczęć/podpis
pieczęć/podpis)

Podobne dokumenty