Protokół przekazania Nagrody promocji „Kredyt z Tabletem"

Transkrypt

Protokół przekazania Nagrody promocji „Kredyt z Tabletem"
Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji „Kredyt z Tabletem”
Protokół przekazania Nagrody promocji „Kredyt z Tabletem"
Imię i nazwisko: ……………………………………………….....………………………………………………
Nagroda: ………………………………………………………………………………………………………...
Ja, niżej podpisany potwierdzam odbiór Nagrody.
...................................................................
Miejscowość, data, podpis Uczestnika
.................................................................
podpis lub pieczątka Organizatora
S t r o n a 1|1

Podobne dokumenty