Każdy może być dobrym rodzicem

Transkrypt

Każdy może być dobrym rodzicem
ħUyGáRRSLVXwww.edukacja.fdn.pl
.DĪG\PRĪHE\üGREU\PURG]LFHP
Informacje ogólne
3URZDG]ąF\QDMOHSV]\PLRVREDPLGRUHDOL]RZDQLDZDUV]WDWyZEĊGąRVRE\SRVLDGDMąFHGRĞZLDGF]HQLHZSUDF\
]JUXSDPLURG]LFyZPHWRGąZDUV]WDWRZą1LH]EĊGQHMHVWSRVLDGDQLHZLHG]\]]DNUHVXUR]ZRMXG]LHFNDL
metod wychowawczych.
&HOHV]F]HJyáRZHSRGQLHVLHQLHĞZLDGRPRĞFLXF]HVWQLNyZQDWHPDWSRWU]HEG]LHFNDLXPLHMĊWQRĞFLVSURVWDQLD
jego oczekiwaniom.
0HWRG\EXU]DPy]JyZG\VNXVMDüZLF]HQLDZSRGJUXSDFK
:\PDJDQ\VSU]ĊWILOSFKDUWNRORURZHPD]DNLNDUWNL$4GáXJRSLV\LGHQW\ILNDWRU\
Liczba uczestników: 8-14 osób.
Plan-konspekt
Pliki do pobrania
.DĪG\PRĪHE\üGREU\URG]LFHPVFHQDULXV]]DMĊü
ħUyGáRRSLVXwww.edukacja.fdn.pl

Podobne dokumenty