Raport z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem

Komentarze

Transkrypt

Raport z konsultacji Programu ochrony środowiska przed hałasem
Raport z konsultacji
Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla m.st. Warszawy
Warszawa, 2013 r.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
SPIS TREŚCI
1. Podstawy formalne opracowania ......................................................................... 3 1.1. Umowa i przedmiot zamówienia ................................................................... 3 1.2. Podstawy prawne ......................................................................................... 4 2. Informacje o przeprowadzonych konsultacjach ................................................... 5 2.1. Informacje ogólne ......................................................................................... 5 2.2. Spotkanie konsultacyjne z Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska
Przyrodniczego ....................................................................................................... 6 2.3. Spotkania konsultacyjne o charakterze otwartym......................................... 7 3. Uwagi końcowe ................................................................................................... 9 ZŁĄCZNIKI
Załącznik 1 - Zestawienie wniosków złożonych w formie pisemnej w okresie 24
czerwca – 19 lipca 2013 r. ........................................................................................ 12
Załącznik 2 - Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z
Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego w dniu 19.06.2013 r.
................................................................................................................................. 84
Załącznik 3 - Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z
mieszkańcami w dniu 26.06.2013 r. ......................................................................... 89
Załącznik 4 - Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z
mieszkańcami w dniu 16.07.2013 r. ......................................................................... 94
Załącznik 5 - Zeskanowane listy obecności ze spotkań konsultacyjnych ............... 102
Załącznik 6 - Wybrane zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych ................................... 110
Załącznik 7 - Zeskanowane ogłoszenia w prasie lokalnej ...................................... 117
Załącznik 8 – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych i Broszura informacyjna na
temat Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy ............. 127
2
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
1. PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA
1.1. UMOWA I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Niniejszy raport z konsultacji społecznych jest efektem III etapu prac realizowanych
na podstawie umowy nr OŚ/B/III/1/11/U-129/12-13 z dnia 6 lipca 2012 r., Aneksu nr 1
do umowy z dnia 6 listopada 2012 r. oraz Aneksu nr 2 do umowy z dnia 18 lutego
2013 r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą
w Warszawie, 00-950 Plac Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Zastępcę
Dyrektora Biura Ochrony Środowiska, a konsorcjum firm:
 DHV POLSKA Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum), ul. Domaniewska 41, 02-672
Warszawa, (adres do korespondencji: DHV POLSKA Sp. z o.o., ul. Dubois 9,
00-182 Warszawa),
 AkustiX Sp. z o.o (Członek Konsorcjum), ul. Rubież 46 C5/115, 61-612 Poznań,
 Acesoft Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), ul. Kasprowicza 12, 81-852 Sopot.
Przedmiotem całości prac jest wykonanie aktualizacji Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla m.st. Warszawy (POŚPH 2010) przyjętego uchwałą Rady Miasta
Stołecznego Warszawy nr XCIII/2733/2010 z dnia 21.10.2010 r., zwanego w dalszej
części niniejszego dokumentu Programem.
Na zaktualizowany Program składają się następujące dokumenty:
a) Program ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, zwany dalej
Programem lub POŚPH,
b) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla m.st. Warszawy, zwana dalej Prognozą,
c) Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed
hałasem dla m.st. Warszawy, zwany dalej Raportem,
d) Wizualizacja zapisów Programu w celu zilustrowania skuteczności
zaproponowanych działań naprawczych, dla każdego z rodzajów hałasu,
zwana dalej Wizualizacją,
a także,
e) wykonanie sprawozdań do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 10 ust. 2
dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii
Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu
hałasu w środowisku, zwanymi dalej Sprawozdaniami.
3
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
1.2. PODSTAWY PRAWNE
Obowiązek wykonania Programu ochrony środowiska przed hałasem został nałożony
na Prezydenta m.st. Warszawy przez art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz
Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. UE L
z dnia 18 lipca 2002 r.).
Udział społeczeństwa w przeprowadzonych konsultacjach społecznych dotyczących
przedmiotowego Programu został przeprowadzony zgodnie z art. 119 ust. 2a ustawy
Prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r.
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie (...) są zgodne z przepisami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidującej udział społeczeństwa
w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie
środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do
wymiaru sprawiedliwości Dyrektyw Rady 85/337/EWG i 96/61/WE” (Dz. U. UE L 156
z 25.06.2003 r.).
Głównym celem Programu jest wskazanie działań mających za zadanie ograniczenie
emisji hałasu do środowiska, a tym samym polepszenie komfortu życia
społeczeństwa. W konsekwencji wykonanie wskazanych działań powinno prowadzić
do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których wystąpiły
przekroczenia obowiązujących norm (art. 119 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
4
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2.
INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH
2.1. INFORMACJE OGÓLNE
Głównym organizatorem konsultacji społecznych było Biuro Ochrony Środowiska
Urzędu m.st. Warszawy. Konsultacje przeprowadzono w okresie 24 czerwca – 19
lipca 2013 r. Przed rozpoczeciem konsultacji, informacje o ich przebiegu, o terminach
spotkań konsultacyjnych oraz możliwości zapoznania się z materiałami,
zamieszczono na szeregu stron internetowych, w tym na stronach urzędów Dzielnic
m.st. Warszawy oraz w prasie lokalnej (Dziennik Metro – 6 czerwca 2013 r. i 18
czerwca 2013 r.; Warszawa Nasze Miasto – 10 czerwca 2013r. i 8 lipca 2013 r.;
Gazeta Wyborcza / Stołeczna – 19 czerwca 2013 r., 21 czerwca 2013 r., 05 lipca
2013 r. i 9 lipca 2013 r.) i monitorach LCD znajdujących się w nowoczesnym taborze
Tramwajów
Warszawskich
(kopie
ogłoszeń
prasowych
zamieszczono
w załączniku 7).
Udział w konsultacjach zapewniono poprzez:
 umieszczenie
projektu
Programu
na
stronach
internetowych
http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl,
http://konsultacje.um.warszawa.pl,
http://ngo.um.warszawa.pl/, a także http://bip.warszawa.pl/ i innych,
 Wyłożenie Programu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska Urzędu
m.st. Warszawy przy Pl. Starynkiewicza 7/9, w pokoju 502 na V piętrze,
w godzinach 8:00 – 16:00, w terminie 24 czerwca – 19 lipca 2013 r.,
 możliwość
składania
wniosków
drogą
elektroniczną
na
adres
[email protected], pocztą tradycyjną lub osobiście do
siedziby Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy przy Pl. Starynkiewicza
7/9,
 1 spotkanie konsultacyjne z Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska
Przyrodniczego, zorganizowane dnia 19.06.2013 r. w siedzibie Biura Ochrony
Środowiska m.st. Warszawy przy Pl. Starynkiewicza 7/9,
 2 otwarte spotkania poświęcone dyskusji o projekcie Programu,
zorganizowane w dniach 26 czerwca i 16 lipca 2013 r., o godzinie 17:00
w Centrum Zielna, ul. Zielna 37, budynek C, piętro V.
5
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2.2. SPOTKANIE
KONSULTACYJNE
Z
DS. ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
KOMISJĄ
Spotkanie konsultacyjne z Komisją Dialogu
Przyrodniczego odbyło się dnia 19.06.2013 r.
DIALOGU
Społecznego
SPOŁECZNEGO
ds.
Środowiska
Komisja Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego pełni rolę gremium
inicjatywno-doradczego, tworzonego przez zainteresowane organizacje oraz
m.st. Warszawę działając przy Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.
Komisja Dialogu Społecznego ma charakter otwarty, co oznacza, że zainteresowana
organizacja może w każdej chwili do niej przystąpić albo, gdy uzna to za stosowne,
zrezygnować z udziału w dalszych pracach w wybranym wcześniej gronie.
W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu zainteresowanych organizacji
oraz co najmniej jeden przedstawiciel Biura Urzędu m.st. Warszawy, przy którym
działa dana komisja.
W skład ww. Komisji wchodzą następujące organizacje:
 Fundacja Homo et Planta
 Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej
 Liga Ochrony Przyrody - Okręg Warszawski
 Ogólnowarszawski Ruch na Rzecz Obwodnicy Pozamiejskiej „Nie Przez Miasto”
 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 Pierwsza Warszawska Agenda 21
 Polski Klub Ekologiczny - Okręg Mazowiecki
 Polskie Towarzystwo Zoologiczne – Sekcja Ornitologiczna (Koło Warszawskie)
 Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków
 Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid
 Stowarzyszenie Ekologiczny Ursynów
 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych PLATAN
 Stowarzyszenie Ładna Kępa
 Stowarzyszenie Mieszkańców Służewia
 Stowarzyszenie Mokotowskie Forum Społeczne
 Stowarzyszenie Pląsy
 Stowarzyszenie Sąsiedzkie Załuski- Stasin Warszawa Włochy
 Stowarzyszenie Zielone Mazowsze
 Stowarzyszenie Zielone Paliwo
 Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian"
 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadyba
Wnioski złożone w czasie trwania spotkania, zostały zamieszczone w załączniku 2
do niniejszego opracowania.
6
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
2.3. SPOTKANIA KONSULTACYJNE O CHARAKTERZE OTWARTYM
Spotkania konsultacyjne zorganizowane w dniach 26 czerwca i 16 lipca 2013 r.,
miały charakter spotkań otwartych. Odbyły się one o godzinie 17:00 w Centrum
Zielna, ul. Zielna 37, budynek C, piętro V, umożliwiając wszystkim zainteresowanym
zapoznanie się z projektem Programu, jak również złożenie do niego uwag.
Spotkania konsultacyjne przebiegały według następującego porządku:
 wprowadzenie,
 prezentacja
Programu
ochrony
środowiska
przed
hałasem
dla
m.st. Warszawy,
 część konsultacyjna z możliwością składania wniosków i opinii, wraz
z odpowiedziami zespołu prezydialnego,
 podsumowanie i zakończenie.
Skład osobowy przedstawicieli zespołu zaangażowanego w realizację Programu,
którzy uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych:
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja
Przedstawiciele Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
Paweł Lisicki
Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska
Krzysztof Chmielewski
Naczelnik w Biurze Ochrony Środowiska
Przedstawiciele wybranych Biur Urzędu m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych i osób
prawnych Miasta
Andrzej Rydzewski
Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Miasta
Jolanta Wiszowata-Baczewska
Naczelnik w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
Mieczysław Reksnis
Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji
Paweł Jaworski
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
7
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Iwona Nietubyć
Zarząd Dróg Miejskich
Maciej Biernawski
Zarząd Dróg Miejskich
Wanda Czubaszek
Naczelnik Wydziału Przygotowania Inwestycji Drogowych
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Dariusz Czop
Zastępca Kierownika Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów,
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
Przedstawiciele Wykonawcy Programu
dr Piotr Kokowski
Wykonawca Programu, AKUSTIX Sp. z o.o.
Tomasz Pakuła
Wykonawca Programu, DHV POLSKA Sp. z o.o.
prof. dr hab. Rufin Makarewicz
Konsultant naukowy
Przedstawiciele Wykonawcy Mapy akustycznej m.st. Warszawy
Przemysław Lewicki
Wykonawca Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012,
Lemitor Sp. z o.o.
Łukasz Stasiak
Wykonawca Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012,
Lemitor Sp. z o.o.
W czasie spotkań konsultacyjnych wygłoszono prezentację, która obejmowała
przybliżenie zagadnień związanych z:
 aktualną Mapą akustyczną: jej opracowaniem i założeniami, wykorzystaniem
oraz przydatnością,
 Programem ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy: jego
zakresem i ogólnymi założeniami, zrealizowanymi dotychczas działaniami
wyszczególnionymi w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy uchwalonym w 2010 r., oraz propozycjami działań w ramach
przedmiotowego Programu.
Wnioski złożone w czasie trwania spotkań, zostały zamieszczone w załącznikach 3
i 4 do niniejszego opracowania.
8
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
3.
UWAGI KOŃCOWE
W przeprowadzonych konsultacjach społecznych:
 zgłoszono łącznie 144 wnioski w formie pisemnej, zawierające łącznie 260
wniosków szczegółowych,
 odnotowano 13 wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z Komisją
Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego w dniu 19.06.2013 r.,
 odnotowano 14 wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego
z mieszkańcami w dniu 26.06.2013 r.,
 odnotowano 15 wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego
z mieszkańcami w dniu 16.07.2013 r.
Część wniosków i wypowiedzi miała charakter ogólnych uwag, odnoszących się do
szeroko pojętej uciążliwości akustycznej w mieście, lub wyrażających generalny
pozytywny bądź negatywny stosunek do Programu.
Jako najbardziej dokuczliwe źródła hałasu Wnioskodawcy wskazali:
- Lotnisko Warszawa – Babice,
- ruch drogowy,
- motocykle,
- nocne kluby i klubokawiarnie
- Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina.
W załączniku 1 do niniejszego Raportu, zamieszczono zestawienie wniosków
złożonych pisemnie w całym okresie trwania konsultacji, czyli 24 czerwca – 19 lipca
2013 r., zachowując ich oryginalną pisownię. Ze względu na to, że wnioski miały
charakter wielowątkowy i wielokrotnie zawierały postulaty odnoszące, się do różnych
źródeł uciążliwości akustycznej, podzielono je na 260 wniosków szczegółowych. Do
wszystkich wniosków ustosunkowano się w załączniku nr 1 do niniejszego Raportu.
Zestawienie ilościowe zgłoszonych wniosków szczegółowych zawarto, w poniższej
tabeli nr 1, z której wynika, że w Programie uwzględniono łącznie 51 wniosków. 108
wniosków skierowano do organów odpowiedzialnych za podjęcie działań w kwestiach
wykraczających poza zakres Programu.
9
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Tab.1 Zestawienie liczby wniosków szczegółowych zgłoszonych w formie pisemnej
Liczba
wniosków
Liczba wniosków
uwzględnionych
w Programie
Liczba
wniosków nie
uwzględnionych
w Programie
Liczba
wniosków
wykraczających
poza zakres
Programu
Liczba
wniosków
przekazanych
do innych
organów
drogowy
145
26
119
45
71
kolejowy
20
3
17
5
6
tramwajowy
7
0
7
1
2
lotniczy
33
14
19
10
19
przemysłowy
5
0
5
4
4
komunalny
15
0
15
14
6
uwagi ogólne
35
8
27
11
1
suma
260
51
209
90
109
Źródło hałasu
Tab. 2 Zestawienie liczby wniosków przekazanych do organów odpowiedzialnych za
podjęcie działań w kwestiach wykraczających poza zakres Programu
Źródło hałasu
drogowy
kolejowy
tramwajowy
lotniczy
Ilość
wniosków
Instytucja, do której przekazano wniosek
29
Zarząd Dróg Miejskich
14
Komenda Stołecznej Policji
3
Straż Miejska
11
Biuro Drogownictwa i Komunikacji
7
Zarząd Oczyszczania Miasta
1
Urząd Dzielnicy Ursynów
2
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
1
Zarządu Transportu Miejskiego
2
Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
1
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
3
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
3
Metro Warszawskie Sp. z o.o.
2
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
7
Zarządzający Portem Lotniczym Warszawa-Babice
8
Zarządzający Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina
1
Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Warszawie
3
Marszałek Województwa Mazowieckiego
10
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
przemysłowy
komunalny
uwagi ogólne
2
Urząd Dzielnicy Śródmieście
1
Urząd Dzielnicy Wola
1
Urząd Dzielnicy Bielany
2
Komenda Stołecznej Policji
2
Straż Miejska
1
Zarząd Oczyszczania Miasta
1
Urząd Dzielnicy Śródmieście
1
Urząd Dzielnicy Śródmieście
W załącznikach 2 – 4 dokonano zestawienia wypowiedzi ze spotkań konsultacyjnych
(19.06.2013 r. – spotkanie z Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska
Przyrodniczego, 26.06.2013 r. i 16.07.2013 r. – spotkania z mieszkańcami)
zamieszczając syntezy wypowiedzi ich uczestników.
11
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 1 - Zestawienie wniosków złożonych w formie pisemnej
w okresie 24 czerwca – 19 lipca 2013 r.
12
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Zestawienie wniosków złożonych w formie pisemnej w okresie 24 czerwca – 19 lipca 2013 r.
L.P.
1
2
3
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
16.08.2012 W. Salomonowski
30.08.2012 Agnieszka
Krochmalska
12.11.2012 Marian Gruca
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
ul. Fosa
drogowy
drogowy
ul. Wał
Miedzeszyński
ul. 1 Praskiego
Pułku
Treść wystąpienia
Wnioski
W związku z otrzymaną odpowiedzią z Zarządu Dróg Miejskich (pismo w
załączniku) zwracamy się z prośbą o zbadanie natężenia hałasu dochodzącego z
ulicy Rzymowskiego. Nasze domy stoją ok. 25 m od ruchliwej ulicy. Od kilu lat
bezskutecznie pisaliśmy pisma do Z.D.M. z prośbą o zainstalowanie ekranów
przeciwhałasowych.
W okresie wiosenno letnim hałas dochodzący z ulicy uniemożliwia normalne
funkcjonowanie we własnych domach (niemożliwość otwarcia okien). Dopiero w
piśmie z dnia 20 VII 2012 ZDM poinformował nas, że zarówno dokonanie
pomiarów akustycznych, jak i sprawa ekranów hałasowych nie jest w jego gestii.
Dlatego prosimy o zajęcie się powyższą sprawą. Bardzo prosimy o powiadomienie
nas o terminie badań akustycznych.
Niniejszym zgłaszam wniosek o przeprowadzenie oceny klimatu akustycznego na
ul. Wał Miedzeszyński na wysokości ulicy Skalicowej w Warszawie, dzielnica
Wawer.
Prośba ta jest podyktowana faktem, że w ostatnim czasie w tej okolicy powstały
osiedla mieszkalne jak i wiele domów jednorodzinnych, na terenie których
mieszkają często małe dzieci i niemowlęta. Jak wiadomo ul. Wal Miedzeszyński
posiada dwa pasy w każdym kierunku, czyli olbrzymi hałas jest emitowany z
czterech pasów, a dodatkowo z piątego pasa, który jest dedykowany dla
skręcający w lewo i zawracających z najbliższej okolicy na światłach. Istotnym
podkreślenia jest fakt, że jest to jedyny odcinek Wału, w okolicy zamieszkałej,
nieposiadający ekranów wyciszających.
Bardzo Proszę o przeprowadzenie badania, wprowadzenie tej lokalizacji do „Planu
Ochrony Środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy” dzięki któremu w
znaczący sposób zostanie wyeliminowany hałas emitowany przez Wał, który
zdecydowanie przewyższa dopuszczalne normy tolerancji przez człowieka bez
strat dla jego zdrowia.
Jako emeryt i stały mieszkaniec Dzielnicy Warszawa - Wesoła, zamieszkały przy
ul. Praskiego Pułku - żądam od władz dzielnicy, zapewnienia mi dopuszczalnego
poziomu hałasu ulicznego w oddziaływaniu na moją posesję mieszkalną i
rekreacyjno - wypoczynkową, oddaloną od ulicy na kilkadziesiąt metrów.
Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej (Dyrektywa 2002/49/WE) oraz
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz.U.2002 nr.8
poz.81), dopuszczalny poziom hałasu w terenie zabudowanym winien wynosić:
a. w porze dziennej ( od 6 00 - 22 00) - 60 dB,
b. w porze nocnej - 50 dB ,
w pomieszczeniach mieszkalnych:
a. w porze dziennej - 40 dB,
b. w porze nocnej - 30 dB.
Oświadczam, że te wymagania nie są spełnione dla mojej posesji mieszkalnej i
rekreacyjno - wypoczynkowej - co jako emeryta naraża mnie na powolną utratę
zdrowia.
Jako źródła niedopuszczalnego hałasu, wskazuję pojazdy samochodowe osobowe
i transportowe – w tym TiR oraz motocykle.
Najwyższe nasilenie hałasu ulicznego występuje w okresach szczytu
komunikacyjnego tj. od godz. 6 00 do 11 00 oraz od godz. 14 00 do 20 00.
Pojazdy po zmniejszeniu prędkości na rondzie o kierunku Stara Miłosna,
przyspieszają gwałtownie w obrębie przylegającym do mojej posesji. Wywołuje to
w dwu strumieniowym ruchu ulicznym, hałas przekraczający 80 dB dla przestrzeni
otwartej i hałas wewnątrz mieszkania przekraczający 60 dB.
W związku z faktem stałego zwiększania się ilości pojazdów korzystających z ulicy
1 Praskiego Pułku, stanowi to dla mnie jako osoby w wieku 71 lat, cierpiącej na
nadciśnienie tętnicze, dramatyczny problem.
W związku z powyższym - żądam na 2013 rok, zapewnienia mi normalnych
ludzkich warunków zamieszkania pod wskazanym adresem. Żądam także do
czasu zapewnienia mi dopuszczalnego hałasu ulicznego, zmniejszenia o 50 %
kwoty podatku gruntowego i od nieruchomości.
13
Wniosek o wykonanie pomiarów
oddziaływania hałasu od ulicy
Rzymowskiego na budynki mieszkalne
przy ulicy Fosa.
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Prowadzenie pomiarów hałasu wykracza poza
zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
Z uwagi na wartości współczynnika M,
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, omawiany obszar nie
został zakwalifikowany do obszarów
priorytetowych.
Wniosek o wybudowanie ekranów
akustycznych chroniących budynki przy
ul. Fosa przed ponadnormatywnym
hałasem.
N
Wniosek o przeprowadzenie oceny
klimatu akustycznego na ul. Wał
Miedzeszyński na wysokości ul.
Skalicowej.
N
Wniosek o wprowadzenie do Programu
odcinka ul. Wał Miedzeszyński na
wysokości ul. Skalicowej.
N
Ze względu na istniejący ekran akustyczny na
odcinku pomiędzy ul. Skalicową a ul.
Cyklamenów, wartość wskaźnika M,
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, nie przekracza wartości
progowej, powyżej której obszary w tym
Programie były kwalifikowane do obszarów
priorytetowych.
Wniosek o dotrzymanie norm hałasu w
rejonie ul. 1 Praskiego Pułku w
przestrzeni otwartej i wewnątrz
pomieszczeń mieszkalnych. Do czasu
spełnienia tego warunku należy obniżyć o
50% stawkę podatku gruntowego.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu ul. 1 Praskiego Pułku wartość
wskaźnika M dla hałasu drogowego, który
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych, jest bliski „0”. Z tego względu
niniejszy wniosek w Programie nie będzie
uwzględniony.
Prowadzenie pomiarów hałasu wykracza poza
zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
4
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
14.12.2012 Maria Ćwiklińska
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
ul. Fabryczna
5
28.12.2012 Krzysztof Grzelak
drogowy
ul. Sonaty
6
03.04.2013 Spółdzielnia
Budowlano
Mieszkaniowa
WARDOM
tramwajowy
ul.
Kochanowskiego
7
21.05.2013 Mateusz
Kaliszewski
drogowy
ul. Borzymowska
Treść wystąpienia
Wnioski
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych na
Trasie Łazienkowskiej od Wisłostrady do ul. Rozbrat.
Mieszkańcy tej dzielnicy z tym hałasem żyją już 38 lat. Byli prezydenci m.st.
Warszawy Święcicki, Piskorski Lech Kaczyński p. Walc obiecali, że już wkrótce
ekrany powstaną, ale to tylko obietnice.
Ekrany są budowane tam gdzie ludzie protestują przeciwko instalowaniu tych
urządzeń a my prosimy już tyle lat. Zwracała się nawet Śródmiejska Spółdzielnia o
zainstalowanie ekranów, ale wszystko bez skutku.
Nasze życie stało się jeszcze bardziej uciążliwe z chwilą powstania nowego
Stadionu Legii. Na wyższych piętrach w czasie meczu nie da się wytrzymać.
Gorąco prosimy Panią Dyrektor o zrozumienie naszej trudnej sytuacji i przyjście
nam z pomocą, za co serdecznie będziemy Pani dziękować.
Mieszkam na osiedlu Służew nad Dolinką od 20 lat. Bardzo cenię sobie to miejsce
jak i szereg inwestycji dokonanych przez Urząd Miasta Warszawy na terenie
osiedla - choćby niektóre wymieniając to finansowanie budowy Ośrodka Kultury,
budowa ekranów dźwiękochłonnych przy Szkole Podstawowej nr II przy ulicy
Wałbrzyskiej. Jedną z ostatnich rzeczy, które doskwierają mi jak i wielu
mieszkańcom osiedla jest hałas rozchodzący się wzdłuż Doliny Służewieckiej,
która generuje duży ruch tranzytowy przez całą dobę. Jest on uciążliwy dla
mieszkańców osiedli Jary i SnD oraz osobom spacerującym przez park SnD i
osobom po stronie Kopy Cwila.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zaplanowanie w przyszłym
budżecie środków na osłonięcie mieszkańców Służewia i Ursynowa od hałasu z
Doliny Służewieckiej od ul. Puławskiej do Alei Wilanowskiej. Jeżeli oprócz Zespołu
Konsultacji jest jeszcze jakaś inna komórka/wydział do którego powinienem się z
takim postulatem zwrócić to uprzejmie proszę o poinformowanie mnie.
Zarząd Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM prosi o informację, jakie
kroki zostały podjęte lub jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie w celu
zminimalizowania uciążliwości spowodowanych hałasem przejeżdżającego taboru
tramwajowego na odcinku ulicy Broniewskiego – Wólczyńska.
W związku z planowaną przebudową tego odcinka drogi, jeszcze raz prosimy o
uwzględnienie w projekcie przebudowy umieszczenia ekranów dźwiękochłonnych
na całej długości istniejącego torowiska od ulicy Reymonta do ulicy Aspekt
Jednocześnie informujemy, że wzdłuż tego odcinka drogi zamieszkuje około 1.200tu mieszkańców naszej Spółdzielni. Przedłużenie ul. Broniewskiego bez wykonania
zabezpieczeń akustycznych spowoduje zwiększenie i tak już przekroczonego
poziomu hałasu w tym rejonie.
Wniosek o wybudowanie ekranów
akustycznych przy Trasie Łazienkowskiej
od Wisłostrady do ul. Rozbrat.
W trybie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Niniejszym wnoszę, o
rozważenie możliwości wszczęcia postępowania administracyjnego lub podjęcia
innych kroków w celu przywrócenia stanu zgodnego z przepisami o ochronie
środowiska przed hałasem w rejonie ul. Borzymowskiej w Warszawie na wysokości
budynku o numerze 43.
Uzasadnienie Stosownie do treści rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z
dnia 01-10-2012 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
hałas dopuszczalny na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczony jako średnia LDWN może wynosić maksymalnie 64 dB.
Hałas występujący w rejonie Ul. Borzymowskiej 43 ( stanowiącym obszar objęty
dopuszczalnym hałasem LDWN- 64 dB) wynosi LDWN - ok. 75 dB. Powyższe
potwierdzają dane odnośnie hałasu dostępne na akustycznej j: mapie Warszawy
opublikowanej na stronach internetowych Miasta Stołecznego Warszawy. W
związku z powyższym zwracam się z wnioskiem o podjęcie odpowiednich kroków
w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za korzystanie z drogi, czyli Zarządu
Dróg Miejskich m.st. Warszawy. Stosownie do treści art. 174 Ustawy Prawo
Ochrony Środowiska
1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów nie
może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska.
2. Emisje polegające na:
1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi.
14
U lub N
U
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Dla obszaru wskazanego we wniosku
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w
perspektywie długookresowej (HD 50).
Wniosek o ochronę przed hałasem
emitowanym w czasie meczów z nowego
stadionu Legii.
N
Program nie obejmuje ochrony przed hałasem
pochodzącym z obiektów sportoworozrywkowych.
Wniosek o zaplanowanie w budżecie
miasta środków na budowę ekranów
akustycznych przy ulicy Dolina
Służewiecka w rejonie osiedli SnD i Jary
dla zapewnienia ochrony akustycznej
budynków mieszkalnych oraz
spacerowiczów w parkach SnD i Romana
Kozłowskiego.
N
Na tym etapie zaproponowano inne środki
ochrony przed hałasem. Dla odcinka ul. Dolina
Służewiecka od al. Komisji Edukacji Narodowej
do ul. Anyżkowej przewidziane zostały w POŚPH
działania ochrony przed hałasem drogowym w
terminie średniookresowym (HD 20).
Wniosek o przekazanie informacji, jakie
kroki zostały podjęte lub jakie zostaną
podjęte w najbliższym czasie w celu
zminimalizowania uciążliwości
spowodowanych hałasem
przejeżdżającego taboru tramwajowego
na odcinku ulicy Broniewskiego –
Wólczyńska.
Wniosek o umieszczenia ekranów
dźwiękochłonnych na całej długości
istniejącego torowiska od ulicy Reymonta
do ulicy Aspekt.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu linii tramwajowej biegnącej
ulicami Broniewskiego i Wólczyńską wartość
wskaźnika M, który stanowi kryterium do
podejmowania działań antyhałasowych, jest bliski
„0”. Z tego względu dla omawianego obszaru nie
zostały zaproponowane w POŚPH działania
ochronne przed hałasem tramwajowym.
Problem hałasu wynikającego z planowanego
przedłużenia ulicy Broniewskiego od ul.
Reymonta do ul. Aspekt powinien zostać
uwzględniony i rozwiązany w ramach raportu
oddziaływania na środowisko dla ww. inwestycji.
Wniosek o zobowiązanie Zarządu Dróg
Miejskich w Warszawie do przywrócenia
stanu zgodnego z prawem tj.
ograniczenia hałasu komunikacyjnego
powstającego na ul. Borzymowskiej na
wysokości budynku nr 43 tak by średni
poziom hałasu LDWN na zlokalizowanych
tam terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej nie przekraczał poziomu
określonego przez przepisy
(rozporządzenia Ministra Ochrony
Środowiska z dnia 01-10-2012 r.)
wynoszącego 64 dB.
N
N
Ze względu na małą wartość wskaźnika M.
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego na ul. Borzymowskiej w tym
Programie nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
8
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
07.06.2013 Artur Studziński
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
ul. Ksawerów
9
18.06.2013 Jerzy Płażewski
kolejowy
ul. Jaracza
10
27.06.2013 Arkadiusz Madej
lotniczy
Rejon Lotniska
Warszawa Babice
3) wytwarzaniu odpadów,
4) powodowaniu hałasu,
powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej,
lotniska oraz portu, nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym
obiektem ma tytuł prawny.
W omawianej sytuacji doszło do przekroczenia standardów jakości środowiska
wskutek powodowania hałasu na terenie, do którego zarząd dróg miejskich nie ma
tytułu prawnego tj. na mojej nieruchomości - lokalu mieszkalnym położonych w
Warszawie przy ul. Borzymowskiej.
Reasumując, uprzejmie proszę o podjęcie niezwłocznych działań w celu
zobowiązania użytkownika drogi - Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie do
przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
W związku z prowadzonymi konsultacjami chciałbym zgłosić propozycję
postawienie znaku drogowego "zakazu używania sygnałów dźwiękowych" B-29, w
ciągu ulicy Ksawerów od skrzyżowania Al. Niepodległości w kierunku ulicy
Lutocińskiej w Warszawie. W godzinach szczytu porannego i popołudniowego ulice
te stanowią skrót dla kierowców zmierzających do Centrum oraz biurowców
zlokalizowanych w okolicy galerii Mokotów. Przepustowość tych ulic, ze względu
na ich charakter osiedlowy, nie pozwala na płynny ruch, co niestety wywołuje
poirytowanie wśród kierowców i nadmierne, nieadekwatne do sytuacji używania
klaksonów. Wydaje mi się, że postawienie tego znaku znaków pomogłoby choć w
pewnym zakresie poprawić komfort życia okolicznych mieszkańców oraz
zmniejszyć natężenie hałasu w okolicy.
Mapa skrzyżowania Al. Niepodległości/Ksawerów i Ksawerów/Lutocińska w
załączeniu.
Producentem największych hałasów w miastach są POCIAGI. Pociąg jadący linią
średnicową Paryż-Władywostok mija w Warszawie zaledwie 8 (!) domów, których
okna wychodzą prosto na niego (łatwo sprawdzić, inne domy mija albo w tunelu,
albo w wykopie!). Są to wszystko domy przy ul. Jaracza: 6 mieszkalnych, teatr i
szpital (dyr. Holoubek skarżył się: "pociągi wjeżdżają mi na scenę!", dyrektor
szpitala: "Operujemy pod huk wagonów!"). Ogromnym i prostym ratunkiem jest
postawienie parawanu akustycznego na króciutkim odcinku 200 m. Parawany takie
władze drogowe wystawiły długimi kilometrami nawet tam, gdzie nikt w pobliżu nie
mieszka (szosa wylotowa na Otwock, okolice mostu Armii Krajowej i). W 2010 r.
podjęliśmy akcję dla dokonania tak drobnej inwestycji. Kolej odpowiedziała, że tak
wielka inwestycja będzie zrealizowana dopiero w 1912 r., w związku z piłkarskimi
mistrzostwami Europy. Hm. Piłkarskie mistrzostwa dawno za nami. I nic! Czy
doprawdy nie macie sposobów, by odpowiedzialnych ZMUSIC do działań (ewent.
udzieliwszy pomocy?).Rzecz jest tak błaha finansowo, a tak oczywista w
zbawiennych skutkach, że wolę szybką interwencję od ponownego zbierania setek
popierających podpisów, które bez trudu udałoby się znowu zebrać.
Jestem mieszkańcem Żoliborza i chciałbym zwrócić Państwa uwagę na
dramatycznie zwiększającą się liczbę hałaśliwych samolotów z trasą przelotową
nad Żoliborzem. W dniu dzisiejszym w ciągu 1 godziny naliczyłem 36 samolotów
startujących z lotniska Bemowo, każdy taki przelot to hałas uniemożliwiający
swobodną rozmowę na ulicy albo oglądanie telewizji/słuchanie radia w mieszkaniu
przy otwartych oknach.
Jestem przekonany, że poziom hałasu przekracza dopuszczalne normy, dlatego
apeluję o poważne zajęcie się tym problemem. Najgorzej jest w sobotę i niedzielę,
kiedy od samego rana mamy warkot silników samolotowych co kilka minut, o
dłuższym spaniu można zapomnieć, sprawa jest naprawdę poważna, bo ze
spokojne dzielnicy, jaką jeszcze kilka lat temu był Żoliborz, stał się pasem
startowym lotniska, znam kilka osób którym hałas samolotów przeszkadzał do tego
stopnia że zmienili dzielnicę.
Bardzo proszę o poważne potraktowanie mojego listu, nie jestem zainteresowany
wymianą okien na szczelniejsze bo latem okna są z reguły otwarte więc ochrony
przed warczącymi silnikami z góry nie ma żadnej.
15
Wniosek o ustawienie na ulicy Ksawerów
między Al. Niepodległości a ul. Lutocińską
znaku drogowego "zakaz używania
sygnałów dźwiękowych" B-29.
U (części
owo)
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
W Programie wskazano m.in. działania
edukacyjne (rozdz. 5.4.3) promujące zachowania
wpływające na zmniejszenie emisji hałasu. Do
takich zachowań należy również wykorzystanie
sygnałów dźwiękowych tylko w sytuacjach
dopuszczanych przez Kodeks Drogowy.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
Wniosek o ustawienie ekranu
akustycznego przy linii średnicowej na
wysokości budynków mieszkalnych przy
ul. Jaracza, Teatru Ateneum oraz Szpitala
na Solcu w celu ograniczenia
oddziaływania hałasu na te budynki.
N
Wniosek o podjecie działań mających na
celu ograniczenie oddziaływania hałasu
samolotów startujących z Lotniska
Warszawa Babice na Bemowie na
pobliskie obszary zabudowy
mieszkaniowej.
U
Dla obszaru w otoczeniu linii kolejowej od ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Smolnej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem kolejowym w terminie
krótkookresowym (HK 2). Jako działanie
antyhałasowe przewidziana jest modernizacja
torów z zastosowaniem sprężystego mocowania
szyn. Ponadto, dla ochrony Szpitala
Śródmiejskiego, na odcinku ul. Dobra – ul.
Kruczkowskiego proponowane jest działanie
krótkookresowe (HK 3) polegające na
modernizacji torowiska z zastosowaniem
sprężystego mocowania szyn oraz ograniczenie
prędkości jazdy pociągów. Łączna skuteczność
proponowanych środków dla terenu szpitala
(modernizacja torów i ograniczenie prędkości)
jest porównywalna ze skutecznością ekranu
akustycznego o wysokości 3 m.
Poza działaniami wskazanymi w rozdz. 10.4.2
POŚPH proponuje się ograniczenie liczby
operacji lotniczych w czasie jednej godziny, z
limitem ustalonym oddzielnie dla pory dnia i nocy.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
11
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
20.06.2013 Andrzej
Daniłowski
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
lotniczy
Osiedle Potok
12
25.06.2013 Bogusław Dariusz
Piętka
drogowy
13
25.06.2013 Paweł Luwau
inny/komunalny Nowolipki
14
26.06.2013 Zenobia Pisklak
kolejowy
Al. Stanów
Zjednoczonych
(…)
Powiśle: Dobra,
Solec, III Maja
Treść wystąpienia
Wnioski
Czy były wykonywane pomiary hałasu lotniczego na osiedlu Potok (przy
Gwiaździstej / Potockiej)? Ruch samolotów z Babic odbywa się tam bezpośrednio
nad blokami, a nie nad trasą AK, gdzie wg pomiarów na mapce poziom hałasu
lotniczego jest większy - wg mnie nie jest to zgodne z prawdą.
Czy określony jest maksymalny dzienny poziom hałasu? Z tego co mi wiadomo
dane przedstawiają uśredniony miesięczny poziom hałasu - w przypadku hałasu
lotniczego w żaden sposób nie oddaje to realiów - w dni słoneczne, bezwietrzne
ruch lotniczy odbywa się w godzinach 6-22 przy częstotliwości dochodzącej nawet
do 1 samolotu na dwie minuty, natomiast w przypadku gorszych warunków
atmosferycznych ruchu praktycznie nie ma.
Uśrednianie miesięczne wartości hałasu lotniczego nie oddaje rzeczywistego
problemu - jak ma się to do programu ochrony środowiska przed hałasem?
Czy mieszkańcy bloków szczególnie narażonych na hałas lotniczy mogą liczyć na
odszkodowania z racji uciążliwości działalności lotnictwa prywatnego?
Jeżdżę trochę po kraju i widzę często ekrany montowane w miejscach, w których
zdecydowanie nie powinno ich być. Są to ewidentne "przekręty" i nabijanie kasy
firmom, które je stawiają, kosztem naszych pieniędzy, pieniędzy podatników.
Tymczasem, nie znam gorszego problemu pod względem hałasu niż wymieniony
wyżej fragment Trasy Łazienkowskiej. Jestem przekonany, że wszelkie
cywilizowane normy są tu wielokrotnie przekroczone. Przecież to tak łatwo
zmierzyć. Miasto nie powinno wydawać zezwoleń na budowę budynków
mieszkalnych bez zobowiązania developera do postawienia ekranów w taki
sposób, aby zapewnić przyszłym mieszkańcom minimum wymaganego normami
komfortu. Błagam, zróbcie coś z tym. Tu się nie da mieszkać. Niemal 24 godziny
na dobę mózg jest bombardowany hałasem. Ja wszystko rozumiem, duże miasto
tak ma i jak mi się nie podoba, to mogę sprzedać i przenieść się na wieś. Ale
przecież nie o to chodzi i jest uzasadniony powód do realizacji programu ochrony
środowiska przed hałasem. A nawet więcej, szczególnie jest to ważne w dużych
miastach.
Warszawa ul. Nowolipki (…) co poniedziałek o g. 7.00 rano odbywa się akustyczny
horror - koszenie trawy przy pomocy spalinowej kosiarki. Kosiarz ze ochronnymi
słuchawkami na uszach oprócz smrodu spalin hałasuje ponad 30 minut. Tego typu
kosiarki nie są przeznaczone do użytku na obszarach zabudowanych. Po nim
często pojawia się dmuchacz. Dmuchacz to operator spalinowej dmuchawy
zawieszonej na ramieniu, który zdmuchuje skoszone zielsko to znaczy rozpyla kurz
po całej okolicy, który osiada na oknach i przedostaje się do mieszkań. Dmuchacz
podobnie jak kosiarz oprócz spalin produkuje ogromną ilość hałasu. Po dmuchaczu
pojawia się odkurzacz samobieżny, którego zadaniem jest zasysanie
nadmuchanego zielska, którego dmuchacz nie zdołał rozdmuchać. Ten przy dwóch
poprzednich jest dość cichy. Cała pozbawiona logiki operacja to generowanie
niepotrzebnego hałasu, które jest letnim koszmarem.
Rozwiązanie: pod oknami można kosić kosą, która nie produkuje spalin lub
kosiarką elektryczną, której silnik pracuje ciszej?
PS: Ręczna kosiarka spalinowa i ręczna dmuchawa spalinowa to najgłupsze
wynalazki jakie mogę sobie wyobrazić. To cywilizacyjny krok w tył bo nie dość, że
trują spalinami operatora i otoczenie dodatkowo produkują ogromne ilości
szkodliwego hałasu.
W sąsiedztwie torów kolejowych znajduje się szpital, dom opieki, dużo zabudowań
wokół torów. Życie w pobliżu torów jest gehenną. Pociągi kursują prawie co minutę,
trudno mówić o spaniu czy odpoczynku.
Ekrany ustawia się przed lasami polami gdzie nikt mieszka a tu gdzie nikt nie
mieszka a tu gdzie one są konieczne są trudności w ich ustawieniu. Jestem
mieszkanką Powiśla od lat i słucham opinii ludzi tu mieszkających i błagających o
ograniczenie hałasu.
16
Wniosek o udzielenie informacji
dotyczącej wykonywania pomiarów
hałasu lotniczego na osiedlu Potok.
U lub N
U
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wyniki monitoringu hałasu wokół lotniska
Warszawa – Babice są ogólnie dostępnie na
stronie internetowej Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie. Z raportów
pomiarowych wynika, że monitoringu hałasu nie
prowadzono na os. Potok.
Maksymalny poziom hałasu w danym punkcie nie
może być większy od dopuszczalnej wartości
poziomu dźwięku przewidzianej na danym
terenie, dla danego źródła hałasu. W ww.
raportach pomiarowych przedstawione są wyniki
pomiarów dla każdej doby oddzielnie, wraz ze
wskazaniem najgorszej pory dziennej i nocnej w
danym miesiącu.
POŚPH ze względu na swój strategiczny
charakter wykorzystuje wskaźniki długookresowe,
prezentujące średnią emisję hałasu w ciągu roku.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o wyjaśnienie, czy określono
maksymalny dzienny poziom hałasu oraz
jak stosowane wskaźniki hałasu
lotniczego odnoszą się do ustaleń
zawartych w POŚPH.
U
Wniosek o udzielenie informacji
dotyczących możliwości ubiegania się o
odszkodowania w związku z uciążliwością
lotnictwa prywatnego.
N
Wniosek o uwzględnienie przy wydawaniu
pozwoleń na budowę dla budynków
mieszkalnych zabezpieczeń
przeciwhałasowych.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o koszenie trawy kosą zamiast
kosiarką spalinową.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządzającego
Portem.
Wystąpienie przekazano do Zarządu
Oczyszczania Miasta.
Wniosek o ustawienie ekranu
akustycznego przy linii średnicowej.
N
Dla obszaru w otoczeniu linii kolejowej od ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Smolnej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem kolejowym w terminie
krótkookresowym (HK 2). Jako działanie
antyhałasowe przewidziana jest modernizacja
torów z zastosowaniem sprężystego mocowania
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
15
16
17
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
26.06.2013 Andrzej Endrach
26.06.2013 Anna Wąsik
26.06.2013 Ludwika
Grzegorek
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
tramwajowy,
drogowy
lotniczy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ochota: ul.
Grójecka – ul.
Banacha – ul.
Bitwy
Warszawskiej
Wola/Koło: Al.
Prymasa
Tysiąclecia, róg ul.
Czorsztyńskiej
ul. Włościańska
Zakazać motocyklistom włączania (popisywania się) dopalaczy, wskutek czego ryk
silników powoduje uszkodzenie słuchu. Motocykliści powinni jeździć spokojnie bez
nagłego przyśpieszania, w przeciwnym razie powinni być karani mandatami.
Tramwaje szczególnie na rozjazdach powinny poruszać się wolniej niż dotychczas
gdyż wywołują potworny hałas poprzez piski i zgrzytanie.
Karetki powinny poruszać się na sygnale tylko w wypadku przewożenia chorych,
krwi, organów ludzkich.
Małe dzieci zamieszkujące w w/w rejonie to przyszli pacjenci laryngologów.
Budynek, w którym mieszkam od blisko 40 lat jest właściwie jedynym budynkiem,
który stoi w tak bliskiej odległości od trasy szybkiego ruchu (dopuszczalna
prędkość 80 km/h). Zastosowane ekrany w bardzo małym stopniu zmniejszają
uciążliwość ulicy, tym bardziej, że kawałek dalej się kończą. W opinii mieszkańców
narażonych na hałas są zbyt niskie.
Bliskie sąsiedztwo autostrady (okolice cmentarza Powązkowskiego) spowodowała
zwiększenie ruchu. Miesiące letnie, gdzie ze względu na temperatury stale otwiera
się okna - dotkliwiej przypominają o ogromie hałasu.
Pobliskie parki Moczydło, Koło, Szymanowskiego są cudownymi miejscami słabo
chronionymi przed hałasem - a powinno się w nich spędzać czas bez dodatkowych
atrakcji powodujących dyskomfort.
Mieszkańcy osiedla Sady Żoliborskie III nie wytrzymują ogromnego hałasu jakie
powodują przelatujące samoloty, helikoptery. Nikt nie kontroluje lotniska Babice.
Dziennie przelatuje nad 10 piętrowym ponad 200 jednostek od godz. 6:15 do 24.
Niejednokrotnie zgłaszaliśmy zażalenie obiecywano spokój nic z tego. Dyrektor
lotniska ordynarnie odpowiedział, że możemy się wyprowadzić. Nie wolno im
przekraczać wiaduktu na Broniewskiego. Nikt tego nie respektuje. Prosimy gorąco
o interwencję, bo my sami nic nie wskóramy.
17
Wniosek o kontrolę motocykli w zakresie
spełniania norm akustycznych.
N
Wniosek o zmniejszenie prędkości jazdy
tramwajów szczególnie na rozjazdach w
celu zmniejszenia emitowanego poziomu
hałasu.
N
Wniosek o ograniczenie
nieuzasadnionego używania sygnałów
dźwiękowych przez karetki.
Wniosek dotyczy zbyt niskiej skuteczności
ekranów akustycznych w rejonie
skrzyżowania Al. Prymasa Tysiąclecia z
ul. Czorsztyńską, niechronionych w
zadowalającym stopniu mieszkańców,
przed hałasem drogowym, szczególnie
odczuwalnym w miesiącach letnich.
Wniosek dotyczy uciążliwości
akustycznych w rejonie parku Moczydło,
Koło i Szymanowskiego.
N
Wniosek o podjęcie działań
zmierzających do ograniczenia hałasu
lotniczego w rejonie osiedla Sady
Żoliborskie.
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
szyn. Ponadto, dla ochrony Szpitala
Śródmiejskiego, na odcinku ul. Dobra – ul.
Kruczkowskiego proponowane jest działanie
krótkookresowe (HK 3) polegające na
modernizacji torowiska z zastosowaniem
sprężystego mocowania szyn oraz ograniczenie
prędkości jazdy pociągów. Łączna skuteczność
proponowanych środków dla terenu szpitala
(modernizacja torów i ograniczenie prędkości)
jest porównywalna ze skutecznością ekranu.
akustycznego o wysokości 3 m.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie skierowano do Komendy Stołecznej
Policji.
Generalnie nie jest wskazane ograniczanie
prędkości w komunikacji tramwajowej, jako
sposobu redukcji hałasu tramwajowego,
ponieważ mniejsza prędkość może zniechęcać
do korzystania z niej. Jest to sprzeczne z
dążeniem do podnoszenia atrakcyjności
komunikacji tramwajowej, a tym samym
przeciwdziała ograniczeniu ruchu
samochodowego. W POŚPH ograniczenie
prędkości zalecane jest, jako działanie
średniookresowe tylko wyjątkowo dla końcowego
odcinka ul. Kawęczyńskiej (HT 4), w połączeniu z
zastosowaniem smarownicy torowej na pętli
końcowej. Na podstawie Mapy akustycznej m.st.
Warszawy 2012 nie zostały zidentyfikowane inne
obszary, dla których byłoby uzasadnione
zmniejszenie prędkości jazdy tramwajów jako
środka redukcji hałasu.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
U
Wniosek uwzględniono w Programie –
zaproponowano działanie długookresowe HD 124
polegające na zwiększeniu skuteczności
istniejących ekranów akustycznych przy
skrzyżowaniu ul. Czorsztyńskiej z al. Prymasa
Tysiąclecia.
N
Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra
Środowiska, które stanowi podstawę formalną
Programu, kolejność realizacji zadań obejmuje w
pierwszej kolejności tereny zabudowy
mieszkaniowej (w oparciu o wskaźnik „M”) oraz
tereny o podwyższonych wymaganiach
akustycznych (tereny szkół, szpitali, itd.). Z tego
powodu ochrona akustyczna parków w tym
Programie nie została zakwalifikowana do działań
priorytetowych.
W rozdz. 10.4.2 POŚPH zaproponowano
stopniową redukcję hałasu operacji lotniczych (z
wyjątkiem lotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego) poprzez:
a) dopuszczenie w perspektywie
krótkoterminowej w weekendy i inne dni wolne od
pracy startów lotów szkoleniowych i
komercyjnych po godzinie 8.00 rano i nie później
niż o godz. 22.00;
b) ograniczenia maksymalnej godzinnej liczby
U
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
18
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
27.06.2013 Stowarzyszenie
Michałów
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Uwagi ogólne
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Praga
Uwagi i propozycje zmian do aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem m.st.
Warszawy"
Uwagi ogólne:
Skuteczność realizacji programu zależy od jednoznacznego zdefiniowania celów,
przyjęcia oczekiwanych wskaźników realizacji, sprecyzowania narzędzi i obszaru
realizacji oraz ustalenia wieloletniego planu realizacji programu wraz z przyjęciem
koniecznych nakładów finansowych. Pod tym względem program nie spełnia
oczekiwań. Zdefiniowane cele (tab. 19) są ogólnikowe: np. "likwidacja możliwie
dużej liczby przypadków przekroczeń.." - czyli jakiej liczby i w jakim okresie?
Program nie zawiera analizy, w tym przedstawienia graficznego, łączącej wszystkie
obszary największych przekroczeń norm hałasu z obszarami o największej liczbie
narażonych osób (najwyższy wskaźnik M), na podstawie której można by
zdefiniować wszystkie obszary wymagające najpilniejszej interwencji. Nie jest więc
oczywiste, że dobór konkretnych działań krótkookresowych przewidzianych w Tab.
36 jest właściwy. Jest zastanawiające, że w spisie działań krótkookresowych i
średniookresowych brak jest wielu obszarów śródmiejskich o dość gęstej
zabudowie, na których występują bardzo wysokie przekroczenia hałasu - np. rejonu
Starej Pragi z ulicami Radzymińską, Ząbkowską, Targową.
Kolejne uwagi przedstawiamy zgodnie ze schematem przedstawienia
przedsięwzięć z zakresu kształtowania klimatu akustycznego:
Wniosek dotyczy dokonania graficznej
analizy wszystkich stref najwyższych
przekroczeń poziomu hałasu z
nałożeniem wskaźnika M.
Wniosek dotyczy sprecyzowania celów
oraz ustalenia wskaźników ich realizacji –
obecnie wyznaczone cele są zbyto
ogólnikowe.
N
1.Planowanie i gospodarka przestrzenna z uwzględnieniem problemów
akustycznych, a w tym:
· Ustalanie obszarów ograniczonego użytkowania - program nie wskazuje
koniczności ustanawiania takich obszarów.
· Ustalanie tzw. „Stref cichych” w miastach i poza aglomeracjami - w programie
brak propozycji ustanowienia takich stref, w tym najbardziej pożądanych stref w
strefie śródmiejskiej.
· Kształtowanie obszarów (stref) mieszkaniowych - program nie proponuje narzędzi
wdrażania takiego kształtowania - np. wprowadzenia do procedur tworzenia planów
miejscowych oceny planu pod kątem redukcji hałasu i ograniczania liczby osób
narażonych na nadmierny hałas.
Wniosek o ponowne zestawienie działań
krótko i średnio okresowych z
uwzględnieniem wszystkich obszarów
„wysokich przekroczeń” norm hałasu na
obszarach z wysokim wskaźnikiem M.
N
2. Rozwój systemów transportowych miasta i planowanie ruchu:
· Wyznaczenie stref ruchu uspokojonego, - program nie uwzględnia takich działań i
nie wskazuje obszarów, na których w pierwszej kolejności należy takie strefy
wprowadzić.
·Wspieranie przyjaznej środowisku komunikacji i wspieranie „cichego” transportu,
miejskiej - program nie proponuje konkretnych rozwiązań - np. określenia
warunków, które powinien spełniać nowy tabor pod względem generowania hałasu,
wprowadzenia konkretnych wymogów przetargowych dotyczących głośności
silników, stosowania cichych opon, zakupu nowoczesnego taboru np. autobusów
hybrydowych i elektrycznych, itd.
Wydaje się np. że wyciszanie torowisk przynosi efekty niższe od zakładanych ze
względu na zakup zbyt głośnych tramwajów.
· Ograniczenie ruchu, - program nie proponuje konkretnych rozwiązań – na jakich
obszarach i w jaki sposób ruch powinien być ograniczony.
· Ograniczanie prędkości, - działania zawarte w programie są wyrywkowe i
odnoszą się wyłącznie do proponowanego zestawu działań poprzez zastosowanie
fotoradarów w działaniach nie przewiduje się formalnego obniżania dopuszczalnej
prędkości na najbardziej hałaśliwych ulicach.
· Poprawa płynności potoku ruchu pojazdów poprzez wprowadzenie systemu
inteligentnej sygnalizacji świetlnej - brak propozycji konkretnych działań w
programie.
· Wprowadzenie ograniczeń dla ruchu pojazdów ciężkich - brak propozycji takiego
18
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
operacji lotniczych (oddzielnie dla jednej
godzinny pory dziennej i nocnej).
Wystąpienie przekazano do Zarządzającego
Portem.
Program w części opisowej i graficznej zawiera
wszystkie wymagane przepisami elementy.
W Programie zobrazowano warunki akustyczne
we wszystkich obszarach przewidzianych dla
realizacji zadań w perspektywie krótko- i
średniookresowej.
Mapa akustyczna m.st. Warszawy 2012 zawiera
wnioskowane analizy graficzne.
Cel Programu, choć może wydawać się
ogólnikowy, wynika z zapisów ustawy Prawo
Ochrony Środowiska.
Najogólniej, cel ten polega na wskazaniu działań
prowadzących do redukcji hałasu do wartości
dopuszczalnych na terenach, na których
wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm.
W rozdz. 5 Programu wskazano cele operacyjne,
oczekiwane wskaźniki realizacji (ich wartości
podano w rozdz. 10), wykorzystane narzędzia
(rozdz. 5.4, 5.5), obszary realizacji (rozdz. 10) i
nakłady finansowe (rozdz. 9, 10).
Z założenia, Program nie obejmuje wszystkich
obszarów objętych ponadnormatywnym hałasem.
Szczegółowe kryteria definiujące cele operacyjne
przedstawiono w rozdz. 5.2 Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
planu w programie.
· Zakazy lub ograniczenia ruchu w porze nocnej, - brak propozycji takiego planu w
programie.
· Wprowadzenie systemu stref płatnego parkowania - brak propozycji ustanowienia
takich stref na konkretnych obszarach w programie.
Wniosek o uwzględnienie w Programie
wraz ze zobrazowaniem graficznym
następujących działań:

Ustalenie obszarów ograniczonego
użytkowania;

Ustalenie „stref cichy”

Wyznaczenie stref „ruchu
uspokojonego”;

Wyznaczenie stref ograniczenia
ruchu;

Wyznaczenie obszarów ograniczenie
prędkości, ruchu pojazdów ciężkich;

Wyznaczenie stref zakazu ruchu lub
jego ograniczeń w porze nocnej;

Wyznaczenie stref płatnego
parkowania;

Wskazanie odcinków dróg/ulic z
planowaną wymianą nawierzchni na
tzw. „cichą”;

Wskazanie lokalizacji fotoradarów
oraz punktów kontroli „nielegalnego
ruchu ciężarowego”;

Wskazanie odcinków torowisk
wymagających wyciszenia.
Zestawienie przedsięwzięć z zakresu zmniejszania hałasu metodami technicznymi
a. Rozwiązania ograniczające hałas pochodzący od infrastruktury komunikacyjnej:
Zastosowanie „cichych” nawierzchni drogowych.
· Zastosowanie podtorowych rozwiązań tłumiących (tzw. „ciche” torowiska).
· Szlifowanie szyn oraz kół pojazdów tramwajowych i kolejowych – brak
konkretnych propozycji w programie.
· Spawanie łącz szynowych - brak konkretnych propozycji w programie.
· Rozwiązania zmniejszające hałas infrastruktury szynowej na mostach i
wiaduktach - brak konkretnych propozycji w programie.
b. Rozwiązania ograniczania hałasu samochodowego (jako głównego źródła
hałasu w miastach):
· Redukcja hałasu przez zastosowanie „cichych” opon - brak propozycji w
programie dotyczących takich wymogów dla taboru wykonującego usługi dla
miasta (np. autobusów miejskich, śmieciarek).
· Zapewnienie kontroli warunków homologacji pojazdów (w zakresie emisji
dźwięku).
- Brak konkretnych propozycji w programie.
c. Ograniczanie rozprzestrzeniania się dźwięku:
· Odpowiednie ukształtowanie zabudowy oraz terenu w pobliżu źródeł hałasu - brak
konkretnych propozycji wdrożeń w programie.
· Zastosowanie absorbujących powierzchni w pobliżu torowisk – brak konkretnego
planu wdrażania takich rozwiązań w programie.
d. Rozwiązania ograniczania hałasu w punkcie odbioru:
· Zastosowanie okien o odpowiedniej izolacyjności - brak propozycji takich
rozwiązań w programie.
· Zastosowanie rozwiązań z dziedziny kształtowania architektonicznego budynku brak propozycji takich rozwiązań w programie.
W związku z powyższym wnosimy o:
· 1. Dokonanie zobrazowanej graficznie analizy przedstawienia na planie
Warszawy wszystkich stref najwyższych przekroczeń poziomu hałasu z
nałożeniem poziomu wskaźnika M.
· 2. Sprecyzowanie celów oraz ustalenie wskaźników ich realizacji.
· 3. Ponowne zestawienie planowanych działań krótkookresowych i
średniookresowych z uwzględnieniem wszystkich obszarów wysokich przekroczeń
norm hałasu na obszarach z wysokim wskaźnikiem M.
· 4. Wprowadzenie do programu planowanych działań krótkookresowych,
średniookresowych i długookresowych wraz ze zobrazowaniem graficznym w
zakresie:
• ustalenia obszarów ograniczonego użytkowania,
• ustalenia "stref cichych,"
• wyznaczenia stref ruchu uspokojonego,
• wyznaczenia stref ograniczenia ruchu,
• wyznaczenia obszarów planowanego ograniczania dopuszczalnej prędkości,
• wyznaczenia obszarów planowanych ograniczeń ruchu pojazdów ciężkich,
• wyznaczenia planowanych stref zakazu i ograniczeń ruchu w porze nocnej,
• wyznaczenia planowanych stref płatnego parkowania,
• wskazania odcinków dróg/ulic z planowaną wymianą nawierzchni na
nawierzchnię cichą,
19
U lub N
U (częściowo)
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wskazane we wniosku zagadnienia omówiono w
rozdz. 5.4 i 5.5 Programu. Program na poziomie
strategicznym wskazuje pożądane kierunki
rozwoju i metody redukcji hałasu.
Szczegółowa implementacja – oczekiwana przez
Wnioskodawcę – w większości przypadków
wykracza poza zakres Programu. Na tym etapie
nie można wskazać np. lokalizacji stref
uspokojonego ruchu, ograniczeń ruchu w porze
nocnej, itp., gdyż zagadnienia te są przedmiotem
innych strategii i planów rozwoju, m.in. systemu
transportowego. W dokumentach tych, efekt
akustyczny określa się poprzez strategiczną
ocenę oddziaływania na środowisko.
Wnioskowane działania o charakterze lokalnym
(ograniczenie ruchu pojazdów ciężkich,
zastosowanie „cichych” nawierzchni drogowych,
lokalizacja fotoradarów, wyciszenie torowisk)
zostały uwzględnione w Programie (rozdz. 10).
Obszar ograniczonego użytkowania, podobnie
jak stosowanie okien o podwyższonej
izolacyjności akustycznej, nie są narzędziami
ograniczania poziomu hałasu w środowisku i
dlatego nie były analizowane w Programie.
Wykonawcy Programu stoją na stanowisku, że w
pierwszej kolejności należy skoncentrować
wysiłki na zapewnieniu standardów akustycznych
na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Następnym krokiem – do rozważenia przy
kolejnych aktualizacjach Programu – będzie
możliwość tworzenia obszarów cichych w
aglomeracji.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
• wskazania miejsc lokalizacji fotoradarów i punktów kontroli nielegalnego ruchu
ciężarowego, pod katem największego wpływu na ograniczenie
ponadnormatywnego hałasu.
• wskazania odcinków torowisk, wymagających wyciszenia.
· 5. Uzupełnienia programu o konkretne plany działań w zakresie:
• działań wpływających na właściwe kształtowanie stref mieszkaniowych,
• działań wpływających na ograniczenie hałasu emitowanego przez pojazdy
wykonujące usługi miejskie (tramwaje, autobusy, śmieciarki, szambiarki, wagony
SKM),
• działań wpływających na ograniczenie hałasu emitowanego przez ciężkie
pojazdy, - np. odpowiednia regulacja logistyki dostaw, odpowiednia lokalizacja
punktów kontroli celnej, poprawa oznakowania dróg tranzytowych dla ruchu
ciężarowego, kontrola homologacji pojazdów.
Dodatkowo przedkładamy projekt uspokojenia ruchu na centralnym obszarze
Starej Pragi do analizy i uwzględnienia projektowanych rozwiązań w Programie.
Projekt ograniczenia i uspokojenia ruchu kołowego w centralnym obszarze Pragi
Północ po oddaniu centralnego odcinka II linii metra.
Celem projektu jest uspokojenie i ograniczenie natężenia ruchu kołowego w
centralnym obszarze historycznej zabudowy Starej Pragi, zgodnie z rozwiązaniami
przewidzianymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pragi
Centrum.
Spodziewane rezultaty wprowadzenia rozwiązań przewidzianych w projekcie:
· poprawa jakości życia mieszkańców centralnej części Starej Pragi poprzez
ograniczenie hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz ryzyka wypadków
drogowych,
· rewitalizacja historycznej części Starej Pragi poprzez uczynienie jej bardziej
przyjazną i atrakcyjną dla mieszkańców i turystów,
· ochrona historycznej zabudowy poprzez zmniejszenie negatywnych oddziaływań
komunikacji kołowej,
· rozwój przedsiębiorczości i usług poprzez stosowanie stref wolnych od ruchu
kołowego i stref ograniczonego ruchu kołowego,
· realizacja przyjętego Programu Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej,
· zmiana nawyków komunikacyjnych mieszkańców – promowanie korzystania w
centralnej części miasta z komunikacji zbiorowej, rowerowej i chodzenia pieszo,
· ograniczenie możliwości wykorzystywania obszaru Starej Pragi do parkowania
pojazdów przez osoby z innych dzielnic, przesiadające się do metra na Dw.
Wileńskim.
Projekt realizuje założenia Strategii Transportowej m.st. Warszawy, w zakresie:
Zadania 7: „Wprowadzenie ograniczeń w ruchu indywidualnym w strefie
śródmiejskiej Warszawy”.
Zadania 9: „Uporządkowanie systemu parkowania”.
Zadania 11: „Podejmowanie działań łagodzących skutki funkcjonowania systemu
drogowego na otoczenie”.
Projekt uwzględnia wdrożenie regulacji przewidzianych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego Pragi Centrum w zakresie zasad
zagospodarowania terenów ulic, w tym rozwiązań projektowanych dla ruchu
rowerowego oraz zasad uspokojenia ruchu.
Główne założenia projektu:
Projekt przewiduje przekształcenie przestrzeni ulic Pragi Centrum w dwóch
etapach.
Etap I – wdrożenie w roku 2014-2015 – bezpośrednio po oddaniu centralnego
odcinka II linii metra.
Podstawowe cele I etapu:
a) uspokojenie ruchu i nadanie charakteru śródmiejskiego ciągowi ulic Ząbkowska
20
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
–Kłopotowskiego – Okrzei poprzez ograniczenie możliwości wykorzystywania
przez indywidualny ruch kołowy tego ciągu komunikacyjnego jako ciągu
tranzytowego, międzydzielnicowego poprzez zastosowanie technicznych i
organizacyjnych metod uspokajania i eliminacji ruchu kołowego,
b) zrównoważenie różnych form transportu miejskiego poprzez wprowadzenie
rozwiązań ułatwiających ruch pieszy i rowerowy a także korzystanie z komunikacji
miejskiej.
Proponowane rozwiązania:
1. Zmiana funkcji ulic i organizacji ruchu,
2. Objęcie centralnego obszaru Starej Pragi zakazem ruchu ciężarowego powyżej
5 ton (obecnie Praga Północ jest jedynym obszarem funkcjonalnego śródmieścia
Warszawy, w którym dopuszcza się ruch ciężarowy powyżej 16 ton).
3. Zmiana usytuowania przystanków autobusowych, umożliwiająca skrócenie
odległości przesiadkowych i czasu przesiadek.
4. Ulica Radzymińska – od ul. Naczelnikowskiej do ul. Ząbkowskiej a) ograniczenie
możliwości przejazdu pomiędzy ul. Radzymińską (nową) a ul. Radzymińską (starą)
przez tory kolejowe: zakaz lewoskrętu w obu kierunkach. Rozwiązanie to pozwoli
na upłynnienie ruchu, zwiększy bezpieczeństwo eliminując przejazd przez tory
kolejowe oraz ograniczy wykorzystywanie ul. Radzymińskiej (starej) jako
połączenia międzydzielnicowego.
b) wyznaczenie ścieżki rowerowej lub wyodrębnionych pasów jezdni dla ruchu
rowerowego.
Rozwiązanie to pozwoli na prowadzenie bezpiecznego ruchu rowerowego na ul.
Radzymińskiej.
c) ograniczenie liczby pasów ruchu od ul. Białostockiej do ul. Ząbkowskiej do
jednego pasa ruchu w każdą stronę.
Rozwiązanie to spowoduje uspokojenie ruchu i zniechęci kierowców do
wykorzystywania tego odcinka ul. Radzymińskiej jako połączenia
międzydzielnicowego.
5. Ulica Ząbkowska.
a) ograniczenie liczby pasów ruchu Ząbkowskiej do jednego pasa ruchu w każdą
stronę (wymagane przez MPZP Praga Centrum).
Rozwiązanie to spowoduje uspokojenie ruchu i zniechęci kierowców do
wykorzystywania tego odcinka ul. Ząbkowskiej jako połączenia
międzydzielnicowego. Umożliwi także wyznaczenie na ul. Ząbkowskiej ścieżki
rowerowej lub pasów dla ruchu rowerowego.
b) wyznaczenie ścieżki rowerowej lub wyodrębnionych pasów jezdni dla ruchu
rowerowego na odcinku od ul. Radzymińskiej do ul. Brzeskiej (wymagane przez
MPZP Praga Centrum).
Rozwiązanie to pozwoli na prowadzenie bezpiecznego ruchu rowerowego na ul.
Ząbkowskiej.
c) WARIANT I: zakaz ruchu kołowego ruchu indywidualnego na zabytkowym
odcinku ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Brzeską a ul. Targową (wprowadzenie na
tym odcinku strefy I –PR - (dopuszczalne w MPZP Praga Centrum), wraz z:
· wprowadzeniem zakazu lewoskrętu z Targowej w Ząbkowską,
· wprowadzeniem zakazu jazdy na wprost dla samochodów z ul. Okrzei w ul.
Ząbkowską,
· wprowadzeniem ruchu pieszo-rowerowego na tym odcinku,
· wprowadzeniem naziemnych przejść dla pieszych przez ul. Targową na
wysokości ul. Okrzei
· wprowadzeniem możliwości przejazdu na wprost z ul. Ząbkowskiej w ul. Okrzei
dla ruchu rowerowego.
Rozwiązanie to uwolni okolicznych mieszkańców od hałasu wywoływanego
natężonym ruchem kołowym na brukowanym odcinku ul. Ząbkowskiej, pozwoli na
usytuowanie ogródków kawiarnianych i wykorzystanie powierzchni ulicy przez
pieszych i rowerzystów. Skutkiem tego rozwiązania byłaby konieczność
skierowania obecnych linii autobusowych 170 i 138 ul. Markowską do ul. Kijowskiej
i Targowej.
d) WARIANT II: dopuszczenie na ul. Ząbkowskiej pomiędzy ul. Brzeską a ul.
Targową jednokierunkowego, ograniczonego ruchu kołowego (tylko komunikacja
21

Wniosek o uzupełnienie Programu o
plany działań w zakresie właściwego
kształtowania stref mieszkaniowych.
U lub N
U
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wpływ zagadnień akustycznych na planowanie
przestrzenne omówiono w rozdz. 5.4.1
Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
miejska).
Rozwiązanie to zmniejszy natężenie ruchu kołowego i związanego z nim hałas na
brukowanym odcinku ul. Ząbkowskiej. Pozwoli na ograniczenie szerokości ulicy
wykorzystywanej dla ruchu kołowego, co umożliwi usytuowanie ogródków
kawiarnianych i wykorzystanie części powierzchni ulicy dla ruchu rowerowego i
pieszego. Dopuszczenie jednokierunkowego ruchu autobusów i Taxi pozwoli na
doprowadzenie linii 170 do stacji metra Dworzec Wileński. Kurs powrotny linii 170
odbywałby się ulicami Białostocką i Markowską do Ząbkowskiej wraz z
wprowadzeniem zakazu lewoskrętu z Targowej w Ząbkowską.
Rozwiązanie to pozwoli na upłynnienie ruchu tramwajowego i kołowego ulicą
Targową · wprowadzeniem naziemnego przejścia dla pieszych przez ul. Targową
na wysokości ul. Okrzei.
Rozwiązanie to pozwoli na łatwiejszy dostąp pieszych do przystanku T, ułatwi
przesiadki i ułatwi pieszym przejście przez ulicę Targową.
· wprowadzeniem możliwości przejazdu na wprost z ul. Ząbkowskiej w ul. Okrzei
dla ruchu rowerowego (kontrapas),
Rozwiązanie to umożliwi połączenie rowerowe ul Okrzei z ul. Ząbkowską.
e) WARIANT III – odtworzenie linii tramwajowej w ul Ząbkowskiej od ul.
Kawęczyńskiej do ul. Targowej. Na odcinku od ul. Brzeskiej do ul. Targowej
dopuszczenie wyłącznie ruchu tramwajów, rowerzystów i pieszych oraz dostaw do
punktów usługowych i sklepów.
Rozwiązanie to zmniejszy natężenie ruchu kołowego i związanego z nim hałas na
brukowanym odcinku ul. Ząbkowskiej. Pozwoli na ograniczenie szerokości ulicy
wykorzystywanej dla ruchu kołowego, co umożliwi usytuowanie ogródków
kawiarnianych i wykorzystanie części powierzchni ulicy dla ruchu rowerowego i
pieszego. Jednocześnie rozwiązanie to eliminuje problem braku komunikacji
miejskiej na odcinku od. ul. Brzeskiej do ul. Targowej.
6. Ulica Okrzei
a) ograniczenie liczby pasów ruchu w ul. Okrzei do jednego pasa ruchu (MPZP
Praga Centrum dopuszcza 1 lub 2 pasy ruchu),
Rozwiązanie to ograniczy możliwość wykorzystywania tej ulicy przez ruch kołowy i
umożliwi poprowadzenie odseparowanego ruchu rowerowego.
b) wyznaczenie ścieżki rowerowej lub wyodrębnionych pasów jezdni dla ruchu
rowerowego (wymagane przez MPZP Praga Centrum),
c) wprowadzenie naziemnego przejścia przez ul. Okrzei przed ul. Targową.
Rozwiązanie to umożliwi pieszym swobodne poruszanie się chodnikiem po ul.
Targowej bez konieczności schodzenia do przejścia podziemnego.
7. Ulica Kłopotowskiego
a) ograniczenie liczby pasów ruchu do dwóch pasów ruchu (wymagane przez
MPZP Praga Centrum),
Rozwiązanie to ograniczy możliwość wykorzystywania tej ulicy przez ruch kołowy i
umożliwi poprowadzenie odseparowanego ruchu rowerowego.
b) wyznaczenie ścieżki rowerowej lub wyodrębnionych pasów jezdni dla ruchu
rowerowego (dopuszczalne w MPZP Praga Centrum),
8. Ulica Białostocka
a) wyznaczenie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Markowskiej do ul. Targowej
(wymagane przez MPZP Praga Centrum),
Rozwiązanie to przedłuży istniejącą ścieżkę rowerową na ul. Białostockiej do ul.
Targowej.
likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu przy CH Wileńska.
Rozwiązanie to pozwoli na bardziej swobodny ruch pieszy w tej okolicy.
b) poprowadzenie ruchu autobusowego ul Białostocką.
Rozwiązanie to umożliwi korzystanie z komunikacji miejskiej mieszkańcom dużych
osiedli mieszkaniowych przy ul. Białostockiej, jednocześnie może stanowić
alternatywę dla ruchu autobusów ul Ząbkowską.
9. Ulica Targowa
a) przekształcenie ulicy zgodnie z projektem firmy AECOM – wariant 2 lub 3 na
odcinku Białostocka – Al. Solidarności oraz analogiczne zaprojektowanie i
realizacja modernizacji ulicy Targowej na odcinku Białostocka – Ząbkowska;
b) wyznaczenie dwóch pasów ruchu w każdą stronę dla ruchu indywidualnego oraz
jednego pasa ruchu w każda stronę jako buspasa (możliwe tylko w przypadku
modernizacji gdyż MPZP Praga Centrum dopuszcza maksymalnie po dwa pasy
ruchu
Wniosek o uzupełnienie Programu o
następujące plany działań:

Wpływających na ograniczenie
hałasu pojazdów wykonujących
usługi miejskie w tym stosowania
kryteriów w zakresie emisji hałasu
przez te pojazdy.

Wpływających na ograniczenie
hałasu emitowanego przez pojazdy
ciężkie poprzez odpowiednią
logistykę dostaw, odpowiednią
lokalizację punktów kontroli celnej,
poprawę oznakowania dróg
tranzytowych dla ruchu ciężarowego
oraz kontrolę homologacji pojazdów.
Wniosek o uwzględnienie w programie
„Projektu ograniczenia i uspokojenia
ruchu kołowego w centralnym obszarze
Pragi Północ po oddaniu centralnego
odcinka II linii Metra”.
22
U lub N
N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wpływ wymienionych we wniosku źródeł hałasu
został omówiony w rozdz. 5.4.2, 5.4.3 i 5.5.1
Programu.
Wniosek w zakresie planowania działań w
odniesieniu do tych źródeł wykracza poza zakres
Programu.
Przedłożony przez Wnioskodawcę „Projekt
ograniczenia i uspokojenia ruchu kołowego w
centralnym obszarze Pragi Północ po oddaniu
centralnego odcinka II linii Metra” wykracza poza
zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
w każdą stronę + PAT),
c) poprowadzenie ścieżki rowerowej po stronie północnej do wysokości ul.
Ząbkowskiej(wymagane przez MPZP Praga Centrum),
d) wyznaczenie przejść dla pieszych przez ul. Targową na wysokości Al.
Solidarności: Centrum Wileńska –Poczta lub na wysokości ul. Białostockiej, na
wysokości ul. Okrzei z dojściem do przystanków tramwajowych,
e) likwidacja zawrotki na wysokości ul. Białostockiej i wytworzenie pełnego
skrzyżowania Białostocka-Targowa (możliwość lewo i prawoskrętu z Białostockiej
w Targową i z Targowej w Białostocką),
f) poszerzenie chodników poprzez zastąpienie parkowania skośnego parkowanie
równoległym z fizycznymi barierami uniemożliwiającymi zwężanie szerokości
chodników przez parkujące samochody.
Powyższe rozwiązania zrównoważą wykorzystywanie przestrzeni ul. Targowej
przez różne grupy użytkowników, pozwolą na odzyskanie części przestrzeni ulicy
dla pieszych i ruchu rowerowego i nadanie ulicy Targowej charakteru bulwaru
miejskiego.
19
27.06.2013 Zarząd Wspólnoty drogowy
Mieszkaniowej
ul. Gwiaździsta
Etap II – wdrożenie w latach 2016 – 2020
Podstawowym celem II etapu jest uspokojenie ruchu i nadanie charakteru
śródmiejskiego ulicom Starej Pragi.
Proponowane rozwiązania:
1. Objęcie strefą płatnego parkowania całego obszaru objętego MPZP Praga
Centrum.
2. Wprowadzenie strefy I-OR 30 na wszystkich ulicach lokalnych i strefy I-PRTZ na
ulicach lokalnych i zbiorczych z komunikacją zbiorową w strefie ograniczonej
ulicami: Kijowską, Marcinkowskiego, Sprzeczną, Zamoyskiego, Sierakowskiego,
Okrzei, Wybrzeże Szczecińskie, Aleja Solidarności, Radzymińska (stara),
Wołomińska, Jadowska, Grajewska, Siedlecka, Otwocka, Kawęczyńska, Al.
Tysiąclecia, Kijowska z wyłączeniem ulic Targowej, Al. Solidarności, Kijowskiej,
Wybrzeże Szczecińskie. Wprowadzenie na tym obszarze technicznych metod
uspokojenia ruchu.
3. Likwidacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach:
a) Al. Solidarności / Sierakowskiego (wymaga zamknięcia skrętu w lewo z
Sierakowskiego na most)
b) Jagiellońska / pl. Hallera (zamiast tego – azyle)
c) Jagiellońska / Kłopotowskiego i Jagiellońska / Okrzei.
4. Zmiana usytuowania przystanków autobusowych, umożliwiająca skrócenie
odległości przesiadkowych i czasu przesiadek.
5. Ulica Targowa
d) modernizacja ulicy na odcinku Ząbkowska – planowane skrzyżowanie z Trasą
Świętokrzyską (przy założeniu trzech pasów ruchu w każdą stronę możliwa jest
wyłącznie modernizacja, gdyż MPZP Praga Centrum dopuszcza maksymalnie po
dwa pasy ruchu w każdą stronę + PAT),
e) poprowadzenie na tym odcinku ścieżki rowerowej po stronie północnej
(wymagane przez MPZP Praga Centrum),
f) wyznaczenie dwóch pasów ruchu w każdą stronę dla ruchu indywidualnego oraz
jednego pasa ruchu w każda stronę jako buspasa,
g) likwidacja czwartego, skrajnego pasa ruchu po stronie południowej,
przeznaczenie go na miejsca parkingowe,
h) skrócenie pasa do prawoskrętu w ul. Marcinkowskiego,
i) likwidacja miejsc postojowych na chodniku po stronie południowej.
Park Kępa Potocka jest zlokalizowany w widłach dwóch najbardziej ruchliwych
traktów komunikacyjnych naszego miasta, Trasa Armii Krajowej oraz Wisłostrada.
W oparciu o mapę akustyczną Warszawy, należy on do najbardziej zagrożonych
hałasem drogowym miejsc w naszym mieście.
http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl Precyzując, teren parku znajduje się w
klasie obszarów rekreacyjno wypoczynkowych, na których zgodnie z mapą
wrażliwości, maksymalny poziom dopuszczalnego hałasu dziennego określono na
60dB. Według mapy akustycznej na terenie parku mamy do czynienia z hałasem
dziennym na poziomie do 71dB. Ścieżki rowerowe znajdujące się we wschodniej
części parku, przebiegają w odległości kilku metrów od krawędzi Wisłostrady.
Ścieżki te w żaden sposób nie są odgrodzone od jezdni na której dopuszczalna
prędkość wynosi 80km/h, rzeczywista przekracza tą wartość. W przypadku
23
Wniosek o zainstalowanie na zachodniej
krawędzi Wisłostrady od węzła z ulicą
Krasińskiego do węzła z trasą Armii
Krajowej konstrukcji, które będą pełniły
jednocześnie funkcje ochrony przed
hałasem oraz przed skutkami
przedostania się pojazdów
mechanicznych na ścieżkę rowerową.
N
Żeby bariera drogowa była jednocześnie
ekranem akustycznym musi spełniać kilka
warunków, ale przede wszystkim musi mieć
odpowiednią długość, wysokość oraz
izolacyjność akustyczną. Ze względu na
pilniejsze potrzeby, obecnie realizacja ekranu w
tej lokalizacji jest zdaniem autorów Programu
nieuzasadniona.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
20
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
27.06.2013 Beata MarczakWacławek
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Uwagi ogólne
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Całe miasto
zjechania pojazdu poruszającego się z taką prędkością na krawędź jezdni
(sytuacja taka miała miejsce wiosną 2009), nie ma bariery mechanicznej, która nie
dopuści do przedostania się pojazdu lub jego fragmentu na ścieżkę rowerową.
• Park Kępa Potocka jest miejscem spędzania wolnego czasu przez mieszkańców
dzielnicy Żoliborz oraz wielu innych dzielnic Warszawy.
• W okresie letnim (zwłaszcza w weekendy), park jest miejscem wypoczynku
letniego Warszawiaków, którzy nie mogą wyjechać z miasta.
• Alejki to miejsce spacerów dla tysięcy osób, nie tylko w weekendy i nie tylko
latem.
• Ścieżki rowerowe są, magnesem przyciągającym każdego dnia setki
rowerzystów.
• Dzięki wspaniałym placom zabaw (niewątpliwie zasługa Rady Dzielnicy), setki
rodzin z małymi dziećmi odwiedzają park każdego dnia.
Podsumowując, jako uczestnicy życia społecznego w naszym mieście chcemy
zasygnalizować problem i jednocześnie zaproponować rozwiązanie.
Problem
Park Kępa Potocka jest zagrożeniem dla życia i bezpieczeństwa przebywających w
nim mieszkańców Warszawy.
• Gigantyczne przekroczenie normy dopuszczalnego hałasu.
• Brak fizycznej separacji ścieżek od jezdni, chroniących rowerzystów przed
śmiercią lub kalectwem.
Rozwiązanie
Rozwiązanie problemu jest wspólne dla obu kwestii.
Na zachodniej krawędzi Wisłostrady od węzła z ulicą Krasińskiego do węzła z trasą
Armii Krajowej należy zainstalować konstrukcje, które będą pełniły jednocześnie
funkcje ochrony przed hałasem oraz przed skutkami przedostania się pojazdów
mechanicznych na ścieżkę rowerową.
9.6. ZADANIA W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM,
REALIZOWANE METODAMI PLANISTYCZNYMI
Potrzeba i konieczność realizacji tego typu zadań wyniknęła z analiz
szczegółowych map akustycznych, znajdując następnie potwierdzenie przy
opracowaniu wniosków z konsultacji społecznych.
Zadania te dotyczą wybranych rejonów i osiedli, a ich realizacja polega na
podejmowaniu działań:
• planistycznych,
• z zakresu przekształceń komunikacyjnych w kierunku ograniczenia hałasu na
określonym obszarze.
W skład tych zadań mogłyby wejść przede wszystkim:
• odbudowa (czy budowa) ciągłych pierzei składających się z obiektów
niewrażliwych na hałas, a równocześnie powodujących ekranowanie wnętrz
urbanistycznych od hałasu pochodzącego od głównych tras komunikacyjnych,
szczególnie w strefie opisanej w Studium uikzp m.st. Warszawy jako tzw.
śródmieście funkcjonalne.
- lokalizowane jak najdalej, w tym dalej niż w odległościach wymaganych
przepisami ustawy o drogach publicznych linii nowej zabudowy wrażliwej na hałas
w strefach opisanych w Studium jako strefa miejska i podmiejska, w sytuacji kiedy
ekranowanie pierzejami ciągłymi nie jest możliwe.
- lokalizowanie terenów o przeznaczeniach na funkcje szczególnie wrażliwe takich
jak usługi oświaty, zdrowia, rekreacji, wypoczynku z dala od tras komunikacyjnych,
do których należy zaliczyć także ulice zbiorcze z więcej niż jedną linią komunikacji
publicznej, najlepiej wewnątrz kwartałów zabudowy
- przyjęcie priorytetu ruchu pieszo-rowerowego dla strefy centrum miasta opisanej
Studium uikzp m.st. Warszawy, co winno wiązać się ze zmianą kwalifikacji ulic oraz
zmianą sposobu zagospodarowania terenów ulic idącej w kierunku rozszerzenia
stref ruchu pieszego i pieszo-rowerowego
• zmiana sposobów użytkowania połączeń drogowych (ulicznych) we fragmentach
osiedli m.
in. poprzez:
o zamykanie przelotów międzydzielnicowych,
o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego,
o wyznaczanie alternatywnych objazdów,
o przenoszenie uciążliwych linii autobusowych na inne trasy,
o wyprowadzenie ruchu tranzytowego z rejonów wrażliwych na hałas.
24
Wniosek dotyczy metod planowania
przestrzeni oraz przekształceń
komunikacyjnych w zakresie ochrony
przed hałasem zaproponowanych w
Programie.
Wniosek o wyjaśnienie, dlaczego
wymieniono wybrane rejony miasta do
stosowania działań planistycznych i
przekształceń układu komunikacyjnego
mających na celu ochronę przed
hałasem.
Wniosek dotyczy niewłaściwego opisu
zagospodarowania przestrzennego części
miasta, który zamieszczono w Programie.
N
N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek odnosi się do zapisów Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy 2010 r. przyjęty uchwałą Nr
XCIII/2733/2010 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 21 października 2010 r.
Wniosek odnosi się do zapisów Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy 2010 r. przyjęty uchwałą Nr
XCIII/2733/2010 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 21 października 2010 r.
Wniosek odnosi się do zapisów Programu
ochrony środowiska przed hałasem dla m.st.
Warszawy 2010 r. przyjęty uchwałą Nr
XCIII/2733/2010 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 21 października 2010 r.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
21
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
30.06.2013 Beata Zielińska
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
ul. Jana
Sobieskiego
Działania te powinny mieć charakter długofalowy, a proces ich identyfikacji i
prowadzenia miałby charakter ciągły. Odpowiedzialnym za koordynacje tych zadań
jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy we
współpracy z Biurem Drogownictwa i Komunikacji.
Na podstawie przeprowadzonych analiz i konsultacji społecznych wytypowano kilka
rejonów Warszawy, w których takie działania powinny zostać uwzględnione w
miarę możliwości w działalności planistycznej:
1. Stare Włochy ograniczone:
- Od północy – linia kolejowa na Skierniewice,
- Od południa - Al. Jerozolimskie,
- Od zachodu - ul. Dzieci Warszawy, Wschód - ul. Popularna.
2. Rejon Targówka - ul. Radzymińska:
- Odcinek od torów kolejowych na wiadukcie do ul. Trockiej,
- Odcinek od ul. Trockiej do Łodygowej
3. Osiedle Zacisze.
4. Osiedla w Wilanowie:
- Między ul. Wiertniczą a ul. Biedronki,
- Między
dlaczego tylko te rejony? My to stosujemy (BAiPP) dość globalnie!
4.3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Warszawa położona jest na średniej wysokości 100 m.n.p.m. Prawobrzeżna
Warszawa leży na terenie płaskim w obrębie doliny Wisły. W lewobrzeżnej części
występuje jedno wzniesienie od doliny Wisły do morenowej wysoczyzny
lodowcowej.
Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego zawarta jest w podstawowym
obecnie dokumencie planistycznym miasta, tj. w „Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy” (2006).
W tym miejscu zarysowano jedynie ogólny obraz kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Problem ten w rożnych aspektach będzie poruszany dalej,
bardziej szczegółowo. Natomiast na rys. nr 4 zaprezentowano zaawansowanie
prac w zakresie realizacji ( realizacja planów to realizacja fizyczna po uchwaleniu
planu!) sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Graficzny obraz struktury funkcjonalnej- uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego w mieście.
W zależności jednak od typu zabudowy mieszkaniowej, wśród dzielnic Warszawy
występuje stosunkowo duże zróżnicowanie. Zabudowa o charakterze
wielorodzinnym wielorodzinna, o charakterze zabudowy śródmiejskiej czyli bardziej
zwartej występuje przede wszystkim w dzielnicach centralnych lub „okołocentralnych”, wzdłuż ulic głównych i zbiorczych, gdzie występują dłuższe fragmenty
zwartych pierzei ulicznych. Są to Śródmieście, Praga Północ i Południe, Wola,
Mokotów, Ochota, Żoliborz, Bemowo, Bielany i Targówek Ursynów. W dużych
obszarach w/w dzielnic oraz w pozostałych obszarach występuje zabudowa
wielorodzinna, o charakterze osiedlowym, na ogół mniej zwartym, ze znaczną
ilością terenów zielonych pomiędzy budynkami.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, występująca w większości w Śródmieściu,
na Mokotowie, Pradze Północ i częściowo na Woli została ukształtowana w
procesie historycznym i nawet po zburzeniu w czasie wojny większości budynków,
odtworzona była wg starych założeń urbanistycznych. Niestety to nie jest prawda.
Zabudowa ta charakteryzuje się wytworzeniem ciągłych lub prawie ciągłych pierzei
wzdłuż głównych ulic. Natomiast w pozostałych, wymienionych dzielnicach, a w
szczególności na Ursynowie, częściowo Woli Bemowie i Targówku mamy do
czynienia z zabudową wielorodzinna raczej o charakterze rozproszonym, ze
znaczną ilością terenów zielonych pomiędzy budynkami. Obserwuje się w
dzielnicach poza strefą śródmiejską rejonach powrót do zabudowy typowo
pierzejowej oraz zagęszczanie zabudowy w obszarze szeroko rozumianego
centrum, także w zakresie wypełniania wolnych miejsc w pierzejach ulic i lokalizacji
lokali usługowych na dolnych kondygnacjach budynków oraz zwiększania
gabarytów zabudowy, szczególnie w zakresie wysokości. próby introdukcji typowo
miejskich układów pierzejowych.
Piszę w związku z ogłoszeniem w gazecie wyborczej, gdzie znalazłam informacje o Wniosek o niehałasowanie motorów pod
projekcie. Nie jestem pewna, czy moja uwaga wpisuje się w założenia, w każdym
oknami domów mieszkalnych w otoczeniu
razie dotyczy hałasu na terenie Warszawy, więc pomyślałam, że zgłoszę uwagę,
ul, Jana Sobieskiego.
jaka nasunęła mi sie od razu po przeczytaniu ogłoszenia.
25
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji oraz do Straży Miejskiej.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
22
23
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
03.07.2013 Joanna Bień
03.06.2013 Lowisa Lermer
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
kolejowy
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
ul. Gen J. Bema
Bemowo, ul. Ebro
Przy ul. Jana Sobieskiego bardzo często słychać głośny hałas motorów, które
rozpędzają się pomiędzy światłami drogowymi. Hałas jest na tyle donośny
czasami, że potrafi obudzić i dorosłego jak i małe dziecko śpiące wieczorem w
bloku, które zaczyna płakać budząc innych mieszkańców.
Ul. Jana Sobieskiego jest od początku do końca otoczona osiedlami i licznymi
zabudowaniami. Nie mam nic przeciwko motorom, ale mam prośbę niech nie
hałasują pod oknami i w bliskiej okolicy domów mieszkalnych, ponieważ zakłóca to
spokój i ciszę pobliskich mieszkańców.
Niniejszym wnoszę skargę w związku z przekroczeniem poziomu hałasu oraz
negatywnym oddziaływaniem na środowisko, które spowodowane jest przez trasę
kolejową przebiegającą przez stację PKP Kasprzaka tj. trasę SKM S9, Koleje
Mazowieckie KM9. W związku z powyższym wnoszę także o:
1. Przeprowadzenie stałej kontroli hałasu w szczególności dokonanie pomiarów w
części budynku przy ul. Gen. J. Bema (…), który jest najbardziej narażony na
niekorzystne oddziaływania - klatka (…), która to część budynku jest najbardziej
wysunięta w kierunku trasy kolejowej.
2. Dokonanie pomiarów również w wyższych piętrach budynku, w tym zakresie
zobowiązuję się do udostępnienia swojego lokalu do dokonania pomiarów,
3. Uwzględnienie w opracowywanej mapie akustycznej oraz "Programie Ochrony
Środowiska przed hałasem dla m.st. W-wy" wpływu funkcjonowania linii kolejowej
na środowisko,
4. udzielenie informacji jakie działania zostały podjęte przez Prezydenta m.st.
Warszawy poprzez tut. Wydział i jakie zamierza podjąć w przyszłości z zakresu
ochrony środowiska w związku z zwiększeniem częstotliwości ruchu pociągów na
wskazanym odcinku,
5. udzielenie mi informacji w przedmiocie załatwienia niniejszej skargi i podjętych
wszelkich działań, wyników kontroli i przebiegu planowanych i wykonanych
czynności.
Uzasadnienie
Jestem mieszkańcem Dzielnicy Wola ul. Gen J. Bema (…) lok. (…) w Warszawie.
Budynek ten znajduje się na granicy z działką, przez którą przebiegają tory
kolejowe m.in. trasa trasę 5KM 59, Koleje Mazowieckie M9.
Mieszkam w IV klatce - w części budynku, która położona jest najbliżej linii
kolejowej, na dziewiątym piętrze.
W II połowie 2012 r. Polskie Koleje Państwowe zwiększyły częstotliwość ruchu
pociągów. Przed zmianami trasą tą przejeżdżało kilka pociągów w ciągu dnia. Po
zmianach w godzinach szczytu pociągi jeżdżą co 2-3 minuty.
Aktualnie trasą tą jedzą pociągi 5KM, pociągi Kolei Mazowieckich, Intercity oraz
pociągi towarowe. Ruch pociągów odbywa się całą dobę - w ciągu dnia, w porze
wieczornej i porze nocnej. Pociągi przejeżdżają z częstotliwością co ok. 5 minut okresowo częściej.
Brak modernizacji torów, brak jakichkolwiek zabezpieczeń przed hałasem, które
umożliwiłyby mieszkańcom normalne funkcjonowanie sprawia, iż funkcjonowanie
tej linii jest źródłem niezwykłego hałasu i utrudnień w zwykłym domowym
funkcjonowaniu rodziny.
W okresie letnim nie jest możliwe funkcjonowanie przy otwartych oknach.
Wszystkie okoliczności wpływają w oczywisty sposób także na spadek wartości
nieruchomości i uciążliwości z nim związanych.
Według informacji podanych na mapie akustycznej tego terenu znajdującej na
witrynie internetowej Urzędu M.st. Warszawy - przy ostatniej aktualizacji czerwiec
2012 r. - tj. przed zwiększeniem częstotliwości przejazdu pociągów - poziom hałasu
wyrażony wskaźnikami LDWN i LN, wynosił odpowiednio 60-65 dB i 55-60.
Wówczas poziom tego hałasu nie był na tyle uciążliwy, jak ma to miejsce obecnie.
Z całą pewnością zwiększenie częstotliwości występowania hałasu, długości jego
oddziaływania przyczyniły się do znacznego zwiększenia wartości poziomu hałasu.
Zwracam się więc z prośbą o wyjaśnienie zagadnień, o które wystąpiłam w
niniejszej skardze.
Uwagi do „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy”.
Obawiam się, że będzie to kolejny dokument, który pozostanie na papierze. A to z
tego prostego powodu, że w RP większość uregulowań prawnych, w tym tych
dotyczących ochrony środowiska, nie jest egzekwowana. Brakuje mi, w
„Programie”, w jaki sposób jego zapisy będą egzekwowane, kto będzie
egzekwował i jakie konsekwencje będą groziły za ich nie przestrzeganie, przede
26
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek o przeprowadzenie stałej kontroli
hałasu, w szczególności dokonanie
pomiarów w części budynku przy ul. Gen.
J. Bema.
Wniosek o dokonanie pomiarów również
w wyższych piętrach budynku.
Wniosek o uwzględnienie w
opracowywanej mapie akustycznej oraz
"Programie Ochrony Środowiska przed
hałasem dla m.st. W-wy" wpływu
funkcjonowania linii kolejowej na
środowisko.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
U
W Mapie akustycznej oraz w POŚPH
uwzględniony został hałas kolejowy tzn. wpływ
linii kolejowej na środowisko.
Wniosek o udzielenie informacji, jakie
działania zostały podjęte przez
Prezydenta m.st. Warszawy poprzez tut.
Wydział i jakie zamierza podjąć w
przyszłości z zakresu ochrony środowiska
w związku z zwiększeniem częstotliwości
ruchu pociągów na wskazanym odcinku.
N
Wniosek o udzielenie informacji w
przedmiocie załatwienia niniejszej skargi i
podjętych wszelkich działań, wyników
kontroli i przebiegu planowanych i
wykonanych czynności.
N
Przekazane wnioski zostały rozpatrzone w
niniejszym Raporcie.
Wniosek dotyczy nieuwzględnienia w
Programie zapisów i sposobów
dotyczących sytuacji braku
egzekwowania i przestrzegania
wypełnienia zapisów Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu linii kolejowej biegnącej w
przybliżeniu równolegle do ul. Gen. J. Bema.,
wartość wskaźnika M, który stanowi kryterium do
podejmowania działań antyhałasowych, jest
bliska „0”. Z tego względu dla omawianego
obszaru nie zostały zaproponowane w niniejszym
POŚPH działania ochronne przed hałasem
kolejowym. Sugerowany wyższy obecnie poziom
hałasu kolejowego w porównaniu ze stanem
prezentowanym w Mapie akustycznej m.st.
Warszawy 2012 (wskutek zwiększenia
częstotliwości jazdy pociągów) będzie możliwy do
uwzględnienia w kolejnych edycjach Mapy
akustycznej i POŚPH.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
03.07.2013 Łukasz Gawryś
drogowy
ul. Grójecka
25
03.07.2013 Łukasz Gawryś
drogowy
ul. Opaczewska
03.07.2013 Łukasz Gawryś
drogowy
Wnioski
U lub N
24
26
Treść wystąpienia
Stara Ochota
wszystkim urzędnikom samorządowym.
Żeby nie być gołosłowną, podam przykład z własnego podwórka. Od jesieni 2008 r.
mieszkańcy ul. Ebro na Boernerowie, przedwojennym, zabytkowym osiedlu
jednorodzinnym (dzielnica Bemowo) CZYNIĄ STARANIA O OBNIŻENIE HAŁASU
na w/w ulicy, spowodowanego działaniami z-cy burmistrza m.in. odpowiedzialnego
za ochronę środowiska. Trzykrotne pomiary hałasu wykonane przez BOŚ kolejno w
2009, 2011 i 2012 r. wykazały przekroczenie norm dla tego obszaru. Analiza ruchu
wykazała, że przyczyną jest nadmierny ruch kołowy, sztucznie tu wprowadzony
błędną decyzją w/w.
W dodatku ulica ma nawierzchnię z betonowej, rowkowanej kostki, położonej tu
wbrew zaleceniom konserwatorskim. Ustawa „Prawo ochrony środowiska „ zawiera
w art. 174 i 141 odpowiednie obowiązki, jakie ciążą na zarządcy drogi. No i co z
tego, skoro on nie chce nic z tym zrobić. Specjalista od organizacji ruchu postawił
diagnozę i w „Koncepcji organizacji ruchu na obszarze Boernerowa” wskazał, jak
można prostą decyzją o przywróceniu ruchu jednokierunkowego, uzyskać
zmniejszenie natężenia ruchu i … HAŁASU, ale burmistrz nie chce, bo nie, bo to,
oznacza przyznanie się do błędu, a na to tego pana nie stać. Pani Prezydent ma
kompetencje, (art. 362 oraz 375) no i co z tego? Prosimy od lat i …NIC. Mamy
dobrą ustawę, ale nie mamy wypracowanych mechanizmów jej stosowania w
praktyce. Urzędnicy samorządowi nie mają wystarczającej wiedzy i świadomości
ekologicznej i to ich, a nie społeczeństwo, trzeba edukować ( a tego w „Programie”
nie przewidziano). Nie przewidziano też, jakimi sposobami obywatel, który ponosi
konsekwencje złych decyzji urzędnika samorządowego ma dochodzić swoich praw,
zapisanych w ustawie. Nie ma też słowa o sankcjach wobec takiego z-cy
burmistrza dzielnicy Bemowo, który łamie zapisy ustawy i żaden „Program „ nie
zmieni jego postawy. Dlatego w ”Programie” brakuje mi najbardziej tego, jak ma on
realnie funkcjonować.
Wnoszę o zawężenie jezdni do dwóch pasów w jedną stronę (tj. wprowadzenie
2+2), ograniczenie prędkości oraz ustawienie fotoradaru na skrzyżowaniu z ulicą
Bitwy Warszawskiej 1920/S. Banacha.
Uzasadnienie: Ulica ta jest główną przyczyną wzmożonego hałasu na Ochocie. Jej
szerokość jest obecnie za duża w stosunku do potrzeb transportowych dzielnicy z
racji otwarcia północnej części obwodnicy Warszawy, a zmniejszy się jeszcze
bardziej wraz z otwarciem budowanej południowej części. Trzeci pas można
zamienić na miejsca parkingowe, których brakuje, dzięki czemu odciążone zostaną
chodniki leżące wzdłuż ulicy. Fotoradar motywuję bardzo częstymi nadużyciami
kierowców na tym skrzyżowaniu.
Wnoszę o zainstalowanie tam progów spowalniających o zawężonej szerokości
(zdjęcie załączam jako osobny plik) które spowolniłby ruch samochodów i
umożliwiły przejazd autobusom Uzasadnienie: Ulica ta, mimo ograniczenia 50 km/h
(a przy Blue City 40 km/h) jest dużym źródłem hałasu gdyż kierowcy nagminnie
łamią tam prawo i poruszają się z prędkościami znacznie przekraczającymi podane
limity. Ulica ta znajduje się obok dwóch dużych osiedli i poziom hałasu jaki
generuje znacząco obniża komfort mieszkańców tychże osiedli. Dodajmy, że w
rachubę wchodzą także kwestie bezpieczeństwa, gdyż ruch pieszych i rowerzystów
na tej ulicy jest bardzo duży. Służy ona bowiem za dojście i dojazd do centrów
handlowych, osiedli mieszkaniowych, przystanków autobusów, szkół j kościoła.
Wnoszę o objecie terenu Starej Ochoty strefą tempo-30.
Uzasadnienie: Tereny Starej Ochoty to tereny w znaczniej mierze zajmowane
przez budynki mieszkalne. Obniżenie prędkości z50 km/h do 30 km/h spowoduje
(wg badań nad hałasem) około 4-krotny zmniejszenie natężenia hałasu. Strefa
tempo-30 dodatkowo poprawi bezpieczeństwo pieszych na terenie tego rejonu.
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek o zwężenie ul. Grójeckiej do 2
pasów w każdą stronę oraz ograniczenie
prędkości oraz ustawienie fotoradaru na
skrzyżowaniu z ulicą Bitwy Warszawskiej
1920/S. Banacha.
N
Obszar objęty działaniem HD 66 w perspektywie
długookresowej. Zaproponowano jednak inne od
wnioskowanych środki ochrony przed hałasem.
Wniosek o zainstalowanie wąskich
progów spowalniających na ul.
Opaczewskiej.
N
Instalacja progów spowalniających nie zawsze
prowadzi do spadku emisji hałasu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
Wniosek o utworzenie Strefy 30 na
terenie Starej Ochoty.
N
Strefa 30 jest jedną z metod uspokojenia ruchu,
które - ze względu na skuteczność akustyczną –
Program rekomenduje do wdrażania jako
działanie strategiczne.
Szczegółowa lokalizacja tych stref wykracza poza
zakres Programu, gdyż zagadnienia te są
przedmiotem innych strategii i planów rozwoju,
m.in. systemu transportowego.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich oraz do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
27
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
27
28
29
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
03.07.2013 Piotr Rosół
04.07.2013 Piotr Barczak
01.07.2013 Joanna Kiliszek
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
rejon ulicy
Kopińskiej
drogowy
przemysłowy
Cała miasto
Śródmieście, pl.
Teatralny, ul.
Daniłowiczowska
(…)
Treść wystąpienia
Wnioski
- uwaga ogólniejsza – w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m. st.
Warszawy brakuje odniesienia do problemu hałasu wywoływanego przez
motocyklistów (poza ogólnym sformułowaniem, że kategorie pojazdów mają
znaczenie przy generowaniu hałasu), być może warto byłoby rozważyć strefy w
których poruszanie się motocyklem w godzinach nocnych byłoby zabronione, a
także zadbać o egzekucję istniejących ograniczeń prędkości również w godzinach
nocnych, aby uzyskać lepszą ochronę przed hałasem wywoływanym przez
motocykle.
- w rejonie ulicy Kopińskiej występuję duże natężenie ruchu samochodowego, dla
uzyskania lepszych warunków akustycznych w tym rejonie zwracam się z prośbą o:
instalację progów zwalniających przy ulicy Kopińskiej (tzw. małej); większą dbałość
o egzekucję i wymuszenie rozwiązaniami inżynieryjnymi (np. poprzez wymalowanie
pasów dla rowerów i zwężenie pasów ruchu) istniejących ograniczeń prędkości w
alejach Jerozolimskich oraz przy ulicy Grzymały - Sokołowskiego.
W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi w tej sprawie wnoszę co
następuje:
1) wprowadzenie zakazu ruchu pojazdów powyżej 16 ton na terenie całej
Warszawy od godz. 20.00 do 6.00.,
2) w rejonach w których występują przekroczenia hałasu, a o których wspomina
mapa hałasu, wprowadzenie zakazu używania sygnałów dźwiękowych oraz
wprowadzenie zakazu przejazdu motocyklami,
3) na terenie całej Warszawy, prócz obwodnic, wprowadzenie dla samochodów
TIR ograniczenia prędkości do 40 km/h,
4) wstrzymanie wydawania dla sieci handlowych Biedronka, Tesco, Lidl, Carrefour,
Makro przepustek dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 16 ton.
Dopuszczenie jedynie przepustek dla samochodów przewożących kontenery,
dowożących towary do firm warszawskich,
5) w najgłośniejszym punkcie Warszawy, wiadukcie Dolina Służewiecka/KEN
postawienie ekranów 1,5 m pozwalających obniżyć hałas o 2 dB, nie będą szpecić
otoczenia,
6) postawienie przed wjazdem na wiadukt Dolina Służewiecka/KEN radaru,
7) dopuszczenie do udziału w opracowanym programie walki z hałasem, lekarza,
logistyka, specjalistów od zarządzania, policji, straży miejskiej.
8) stworzenie mapy mandatów i porównanie jej z mapą hałasu.
Zgłaszamy w imieniu lokatorów i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
Daniłowiczowska (…) w Warszawie uciążliwości hałasowe spowodowane
funkcjonowaniem instalacji klimatyzacyjnej na dachu budynku Banku Handlowego
S.A. przy ul. Senatorskiej 16 w Warszawie. Generowane przez instalację odgłosy
są uciążliwe dla lokatorów naszego budynku przy ul. Daniłowiczowskiej (…), który
sąsiaduje z budynkiem BH S.A. Wydzielane hałasy powodują niemożliwość
otwarcia okien, zwłaszcza nocą i w lecie. Odgłosy instalacji klimatyzacyjnej
przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu, przede wszystkim w czasie
obowiązującej ciszy nocnej i we śnie, lokatorom mieszkań numer: (…), które
znajdują się od VIII do XI piętra, a których okna wychodzą bezpośrednio na Bank i
instalację. Mimo podejmowanych licznych interwencji, m.in. w Banku i u
Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska – sprawa nie znalazła
satysfakcjonującego nas rozwiązania. Według naszych informacji Bank H. S.A. nie
28
Wniosek o ochronę przed hałasem
motocykli.
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Problem przestrzegania obowiązujących
przepisów przez motocykle wykracza poza
zakres Programu.
Wystąpienie w tym zakresie przekazano do
Komendy Stołecznej Policji.
Wniosek o zainstalowanie progów
spowalniających na ul. Kopińskiej.
N
Obszar ul. Kopińskiej został objęty działaniem
HD 113 w perspektywie długookresowej. Na tym
etapie zaproponowano inne od wnioskowanych
środki ochrony przed hałasem.
Instalacja progów spowalniających nie zawsze
prowadzi do spadku emisji hałasu.
Wniosek o egzekucję istniejących
ograniczeń prędkości.
N
Wniosek o wprowadzenie zakazu ruchu
dla pojazdów powyżej 16 ton na terenie
całej Warszawy od godz. 20.00 do 6.00.
oraz ograniczenia prędkości do 40 km dla
samochodów TIR na terenie miasta za
wyjątkiem obwodnic.
Wniosek o wprowadzenie zakazu
używania sygnałów dźwiękowych oraz
przejazdu motocyklami w rejonach, w
których występują przekroczenia hałasu.
Wniosek o wstrzymanie wydawania
przepustek dla samochodów powyżej 16
ton obsługujących sieci handlowe z
wyjątkiem pojazdów przewożących
kontenery do warszawskich firm.
Wniosek o budowę ekranów
akustycznych o wysokości 1,5 m na
wiadukcie w ciągu Doliny Służewieckiej
nad al. KEN oraz ustawienie radaru przed
wjazdem na wymieniony wiadukt.
N
Wniosek o włączenie w prace nad
Programem, lekarza, logistyka,
specjalistów od zarządzania, policji,
straży miejskiej.
Wniosek o redukcję hałasu z klimatyzacji
usytuowanej na dachu budynku Banku
Handlowego S.A. przy ul. Senatorskiej 16
w Warszawie.
Rozwiązania inżynieryjne ograniczające prędkość
(np. przewężenia jezdni) mają znikomą
skuteczność w przypadku kierowców bez
odpowiedniej kultury jazdy. Dlatego w Programie
zaakcentowano przede wszystkim konieczność
edukacji kierowców, m.in. w celu uświadomienia
wpływu nieprzestrzegania dopuszczalnej
prędkości jazdy na emisję hałasu.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
N
Ze względu na wysoką zabudowę w sąsiedztwie
wiaduktu tak niski ekran byłby nieskuteczny.
Na tym etapie zaproponowano inne środki
ochrony przed hałasem. Dla odcinka ul. Dolina
Służewiecka od al. Komisji Edukacji Narodowej
do ul. Anyżkowej przewidziane zostały w POŚPH
działania ochrony przed hałasem drogowym w
terminie średniookresowym (HD 20).
U
Program był przygotowywany przez specjalistów
(częściowo) różnych dyscyplin oraz był konsultowany i
uzgadniany z wieloma służbami miejskimi.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu ul. Daniłowiczowskiej wartość
wskaźnika M dla hałasu przemysłowego, który
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliska „0”. Z tego względu
dla omawianego obszaru nie zostały
zaproponowane w POŚPH działania ochronne
przed hałasem przemysłowym.
Wystąpienie przekazano do Urzędu Dzielnicy
Śródmieście.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
04.07.2013 Łukasz Kozłowski
drogowy
ul. Kasprowicza
(…)
31
05.07.2013 Aneta Kapel
kolejowy
rejon PKP Włochy
07.07.2013 Monika SojdaGerwatowska
drogowy
Wnioski
U lub N
30
32
Treść wystąpienia
ul. Paavo
Nurmiego
dokonał obowiązujących go pomiarów hałasu w porze nocy.
Na mapie nie jest zaznaczony blok mieszkalny o numerze (…) na ul. Kasprowicza,
Bielany. Jest to nowy obiekt oddany do użytku w tym roku
Wzdłuż trasy kolejowej Dworzec Zachodni - Warszawa Włochy zbudowane są
ekrany akustyczne, które obniżają poziom hałasu, jednakże kończą się w
odległości kilku kilometrów przed stacją kolejową PKP Włochy. Proponuję
przedłużyć ekrany jak najbliżej stacji PKP Włochy, np. do wylotu ul. Śląskiej o ile
jest to możliwe, albo przynajmniej ul. Składowej, tak aby mieszkańcy okolicznych
domów oraz bloków (bardzo gęsta zabudowa mieszkalna) mieli choć trochę ciszej
na co dzień. Co więcej, wybudowane ekrany uniemożliwią przechodzenie przez
tory w miejscu niestrzeżonym, co zdarza się bardzo często w okolicach stacji.
W ramach konsultacji społecznych dotyczących hałasu, niniejszym pragnę zgłosić
uwagi do mapy akustycznej Warszawy, wraz ze wskazaniem źródła hałasu i
możliwych sposobów redukcji hałasu i drgań wywołanych ruchem drogowym (z
punktu widzenia laika). Poniżej przedstawiam podstawowe informacje:
Hałas drogowy – ul. Ostródzka, Warszawa, Białołęka – w szczególności jej
końcowy odcinek dochodzący do Trasy Toruńskiej.
Długa prosta ulica, którą kierowcy traktują już jako Trasę Toruńską. W stosunku do
samochodów ciężarowych obowiązuje ograniczenie do 10 ton, które nie jest
skuteczne i nie jest przestrzegane. Gmina zezwala/toleruje prowadzenie baz
transportowych ciężarówek (przykład: skrzyżowanie Ostródzkiej i Skarbka z Gór)
na terenach prywatnych oraz żwirowni/sprzedaży piachu i żwiru przy ul. Ostródzkiej
(za numerem 191) oraz hurtowni budowlanych (Ostródzka). Samochody
wyładowane żwirem, piachem i betoniarki wracają na Trasę Toruńską ulicą
Ostródzką (zdjęcia w załączeniu). Ostatnio pojawiły się TIRy – objazd systemu via
tool Trasy Toruńskiej.
Przyczyna hałasu drogowego i drgań w domu: zbyt duża prędkość kierowców
dojeżdżających lub zjeżdżających z Trasy toruńskiej samochodów osobowych i
ciężarowych (według kierowców to już trasa) oraz autobusów i samochodów
ciężarowych. Dopuszczenie przejazdu samochodami ciężarowymi, budowlanymi i
TIRami. Dopuszczenie organizowania baz transportowych i żwirowni/sprzedaży
materiałów budowlanych na terenach mieszkalnych (ciężarówka a piachem nie
lewituje a przekracza 10 ton). Brak tras komunikacyjnych z Białołęki zwłaszcza dla
osiedli pomiędzy ul. Głębocką o Markami.
Charakterystyka terenu i hałasu/drgań: ul. Ostródzka jest wąską ulicą o niskiej
zabudowie mieszkalnej. Według gminy B- tereny mieszkaniowe.
Wnoszący wniosek dotyczy działka nr (…) w obrębie 4-16-37, jednostka
29
Wniosek dotyczy nieoznaczenia na mapie
budynku mieszkalnego przy ul.
Kasprowicza.
Wniosek o przedłużenie ekranów
akustycznych w okolicy stacji kolejowej
PKP Włochy.
Wniosek o ograniczenie hałasu na ul.
Ostródzkiej poprzez wykluczenie lub
dalsze ograniczenie ruchu samochodów
ciężarowych i budowlanych.
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu linii kolejowej Dworzec
Zachodni - Warszawa Włochy na odcinku od
istniejącego ekranu akustycznego do ul. Śląskiej
(w przybliżeniu równoległym do ul. Drukarzy),
wartość wskaźnika M, który stanowi kryterium do
podejmowania działań antyhałasowych jest bliska
„0”. Z tego względu dla omawianego obszaru nie
zostały zaproponowane w POŚPH działania
ochronne przed hałasem kolejowym.
N
Wystąpienie przekazano do PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.
Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych musi
być poprzedzone analizą wpływu na układ
komunikacyjny oraz – w tym przypadku - na
prowadzoną działalność gospodarczą na
ul. Ostródzkiej i ulicach przyległych, w
odniesieniu do planów miejscowych.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do
Zarządu Dróg Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
33
34
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
08.07.2013 Piotr Barczak
08.07.2013 Barbara
Bocianowska
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Uwagi ogólne
drogowy,
tramwajowy
Lokalizacja
ulice
Rzymowskiego,
Dolina
Służewiecka,
Marynarska, al.
Wilanowska, al.
Józefa Becka
Al. Solidarności –
od skrzyżowania z
Al. Jana Pawła II
do Placu
Bankowego
Treść wystąpienia
Wnioski
ewidencyjna 146503_8 Białołęka. Ciągły hałas wewnątrz mieszkania
spowodowany ruchem drogowym (w akcie desperacji próbujemy pogrubić ściany
od wewnątrz) oraz drgania podłogi na parterze i na piętrze domu wywołane
przejazdami ciężkiego sprzętu. Pękanie ściany zewnętrznej domu od strony ulicy.
Dom znajduje się w odległości 3 metrów od granicy działki, od jezdni dzieli nas
wąski chodnik. Trzy osiedla w zabudowie lekkiej (kanadyjczyk) co powoduje bardzo
dobre przenoszenie hałasu, a w szczególności drgań. Charakterystyka hałasu:
hałas nie jest ciągły. Jego natężenia w ciągu dnia jest różne (rano b. intensywne –
ruch w kierunku centrum). W ciągu dnia sprzęt ciężki i osobowy. Popołudnia
powroty z pracy natężenie wzrasta. W nocy wyścigi samochodowe i motocyklowe.
Przykład: w czerwcu kolejny wypadek rozpędzony samochód skosił znak przy
przystanku autobusowym i wjechał częściowo na prywatną posesję. Przyczyna
zbyt duża prędkość.
Problem wynika z braku infrastruktury wyjazdowej z Białołęki (w szczególności
części pomiędzy Głębocką i Markami) oraz pozwoleniem na ruch samochodów
ciężarowych i budowlanych oraz prowadzeniem baz transportowych przy ul.
Ostródzkiej (skrzyżowanie Ostródzkiej i Skarbka z Gór) i żwirowni (Ostródzka (…) i
dalej).
Proponowane rozwiązania: wykluczenie lub dalsze ograniczenie ruchu
samochodów ciężarowych i budowlanych po ulicy Ostródzkiej. Ograniczenie
prędkości samochodów osobowych i motocykli w najprostszy sposób i najmniej
kosztowny: spowalniacze (zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych i
przystanków autobusowych gdzie każdy kierowca musi z piskiem opon wyprzedzić
autobus).
Inne informacje istotne:
Równoległa do Ostródzkiej ul. Głębocka ma nową infrastrukturę. Osiedla położne w
jej początkowej części są zlokalizowane w odległości 20-30 metrów za panelami
dźwiękoszczelnymi. Osiedla położne w dalszej części Ostródzkiej są oddalone od
jezdni przez parkingi osiedlowe (budynki mieszkalne w odległości co najmniej 20
metrów). Dla porównania nasze domy położone są wzdłuż drogi brak możliwości
montażu paneli. Jedynym wyjście wydaje się ograniczenie lub spowolnienie ruchu
(spowalniacze) oraz wykluczenie lub dalsze ograniczenie ruchu ciężkiego.
W tekście (link poniżej) zamieściłem uwagi, dotyczące braku koordynacji nad
punktami, w których następują przekroczenia hałasu. Zastanowienie się nad tym,
uzmysławia, że większość punktów da się połączyć w jeden ciąg i nimi należy
łącznie zarządzać.
Wydatkowanie pieniędzy bez zastanowienia, analizując każdy punkt hałasu
osobno, prowadzi do błędnych wniosków. Ponad 20 punktów hałasu, dotyczy
przelotu z Piaseczna, ul. Raszyńskiej i lotniska na wschód i ze wschodu na zachód.
Warto o tej sprawie poinformować straż miejską i policję.
Ratusz przeznacza 220 000 000 zł na walkę z hałasem, zamiast skoordynować
przejazdy wzdłuż kilku tras Na 40 punktów, w których występują przekroczenia
hałasu, ponad 20 dotyczy dróg przelotowych z lotniska, Piaseczna i ul. Raszyńskiej
na wschód lub ze wschodu na zachód. W rezultacie zamiast uporządkować
organizację ruchu na tym odcinku, zaznaczonym na mapie, urzędnicy wydają
miliony na ciche asfalty, które niewiele zmienią. — w miejscu: Warszawa Lotnisko
Okęcie.
Zgłaszam problem hałasu drogowego i hałasu tramwajowego.
Zgłaszam wniosek w sprawie redukcji hałasu tramwajowego i drogowego na
odcinku Al. Solidarności od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do Placu Bankowego.
Na ul. Al. Solidarności nr (…) nie ma żadnej zieleni, która tłumiłaby hałas - dlatego
wnioskuję o wykonanie nasadzeń zielni niskiej i wysokiej wzdłuż tej strony ulicy.
Ponadto wnioskuję o wprowadzenie ograniczenia prędkości dla motorów, ponieważ
w okresie letnim na tym odcinku motocykliści urządzają sobie rajdy motorowe
szczególnie wieczorem oraz w soboty i niedziele, co powoduje straszy hałas w
mieszkaniu.
Wnioskuję również o ustawienie wzdłuż torowisk tramwajowych na przedmiotowym
odcinku niskich ekranów przeciwhałasowych.
30
Wniosek o ograniczenie hałasu na ul.
Ostródzkiej poprzez ograniczenie
prędkości samochodów osobowych i
motocykli przez zainstalowanie progów
spowalniających.
Wniosek dotyczy koordynacji ruchu
drogowego jako metody ograniczenia
emisji hałasu.
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Instalacja progów spowalniających nie zawsze
prowadzi do spadku emisji hałasu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
N
Wielkość oddziaływania akustycznego zależy od
odległości od źródła hałasu. Dlatego metody
techniczne redukcji hałasu (np. stosowanie
„cichych” nawierzchni) mają z definicji charakter
lokalny (punktowy). W tym kontekście uwaga jest
niezrozumiała.
Autor uwagi nie wyjaśnia na czym ma polegać
koordynacja przejazdów. Jednak należy
pamiętać, że przy dużym natężeniu ruchu
przekierowanie pojazdów na inne ulice
praktycznie nie wpływa na zmianę warunków
akustycznych (zmiana natężenia ruchu do 20 %
w ogóle nie wpływa na zmianę hałasu).
Wniosek o redukcję hałasu drogowego na
odcinku Al. Solidarności od skrzyżowania
z Al. Jana Pawła II do Placu Bankowego
poprzez nasadzenie zieleni.
N
Nasadzenia zieleni nie przyniosą w tej lokalizacji
mierzalnego efektu akustycznego (pas zieleni
musi mieć szerokość min. 10 m, odpowiednią
gęstość i wysokość). Zieleń jednak zawsze
wywołuje subiektywne wrażenie zmniejszenia
dokuczliwości hałasu, dlatego powinna być
stosowana wszędzie, gdzie tylko jest możliwość.
Działanie to rekomenduje się w Programie
(rozdz. 5.4.1).
Wystąpienie przekazano do Zarządu
Oczyszczania Miasta.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek o redukcję hałasu tramwajowego
na odcinku Al. Solidarności od
skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do Placu
Bankowego poprzez nasadzenie zieleni
oraz budowę niskich ekranów
akustycznych.
Wniosek o wprowadzenie ograniczenia
prędkości dla motorów.
35
09.07.2013 Marek Głowacki
drogowy
rejon ulic
Wawelskiej
Krzywickiego
36
09.07.2013 Anna Kwiecień
drogowy
Al. Rodowicza
Anody
37
09.07.2013 Michał Kropiński
drogowy,
tramwajowy,
przemysłowy
Al. Jerozolimskie
U lub N
N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wg Mapy akustycznej 2012 dla terenu w
otoczeniu linii tramwajowej biegnącej Al.
Solidarności na odcinku od Al. Jana Pawła II do
Placu Bankowego, wartość wskaźnika M, która
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest dla hałasu tramwajowego
bliska „0”. Z tego względu nie zostały
zaproponowane w POŚPH dla omawianego
obszaru działania ochronne przed hałasem
tramwajowym.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji.
Tego rejonu dotyczy działanie HD 44 i HD 45, w
tym ograniczenie prędkości przy pomocy
fotoradarów.
ul. Wawelska na odcinku od Krzywickiego do kładki przy Liceum im.. Słowackiego
jest gigantycznym źródłem hałasu, który prowadzi nie tylko do degeneracji
zabytkowej Kolonii Staszica, jak i obciąża pracę jednej z najbardziej
renomowanych szkół średnich, oraz zanieczyszcza akustycznie skraj Pól
Mokotowskich. Na w/w odcinku dopuszczona jest prędkość pojazdów do
80km/godz., (w terenie zabudowanym!) która jest głównym źródłem hałasu - w
godzinach nocnych pojazdy poruszają się po ul. Wawelskiej na w/w odcinku z
prędkością 120km/godz. i szybciej! Zdegenerowana jest także zieleń izolacyjna na
tym odcinku, nieudolne próby nasadzeń rachitycznych drzewek nie mogą być
zaliczone do działań mających wpływ na obniżenie poziomu hałasu. Wydaje się, że
już tylko obniżenie dopuszczalnej prędkości na odcinku Krzywickiego -Grójecka do
50km/godz. i jego kontrola przy pomocy radaru przyczyniłyby się do znaczącego
obniżenia hałasu w tej zabytkowej części miasta.
Hałas w budynkach stojących przy Alei Rodowicza Anody (takich jak np. budynek o
adresie Związku Walki Młodych 12 a) jest bardzo uciążliwy. Mieszkam tu już ponad
10 lat i wciąż nie mogę się przyzwyczaić do ogromnego hałasu samochodów
osobowych, motorów, karetek i autobusów. Ruch na tym odcinku nie ustaje prawie
wcale (słabnie tylko w godzinach 2-4 nad ranem). Czy moglibyście Państwo
ustawić na tym odcinku ekrany akustyczne - takie, jakie są planowane na ul.
Rosoła?
Wniosek o ograniczenie prędkości na ul.
Wawelskiej, na odcinku ul. Krzywickiego –
ul. Grójecka.
U
Wniosek o ustawienie ekranu
akustycznego przy Al. Jana Rodowicza
Anody.
N
- wyścigi motocyklowe w Alejach Jerozolimskich, które od lat odbywają się w
sezonie nocnym po godzinie 23
- dostawy, remonty, prace techniczne, odbiór śmieci z budynku Swede Center przy
Alejach Jerozolimskich (…) w godzinach 22-6
- klimatyzacja w budynku Swede Center, która pracuje bez żadnego tłumika
- prace remontowe na torowisku w Alejach Jerozolimskich
Powyższe punkty regularnie "uatrakcyjniają" mi nocny wypoczynek w letniej porze.
W tym roku sytuacja jest na tyle poważna, że dzień w dzień budzę się właściwie w
okolicach godziny 5-6 rano (pracę zawodową - zdalną więc nie muszę ruszać się z
domu- zaczynam około 11 rano gdyż wymaga tego jej specyfika, a na nogach
jestem w okolicach świtu).
O ile ostatni punkt jest dla mnie jak najbardziej usprawiedliwiony (sam korzystam z
tramwajów) to byłoby bardzo miło gdyby miasto zajęło się motocyklistami
(fotoradar?) i budynkiem Swede Center, który swoje prace techniczne może
wykonywać w godzinach niezakłócających snu mieszkańcom sąsiedniej kamienicy
Żelazna (…)/Chmielna (…), a na modernizację swojej pracującej również w nocy
(kogo chłodzi?) klimatyzacji ma chyba pieniądze.
Pomijam już to, że mam dość imprezowych sąsiadów, a pobliskie sklepy "Żabka" i
"Biedronka" wraz ze swoją promocyjną ofertą alkoholową sprawiają, że również w
godzinach pracy słucham różnych bardzo atrakcyjnych odgłosów. Będę bardzo
wdzięczny za wzięcie pod uwagę moich postulatów. O właśnie znów przejechał
Wniosek o ograniczenie "wyścigów"
motocyklowych w Alejach Jerozolimskich
po godz. 23.
N
Ze względu na niewielkie przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku
wykazane w Mapie akustycznej m.st. Warszawy
2012 wprowadzenie ekranu akustycznego wzdłuż
Al. Jana Rodowicza „Anody” nie jest
uzasadnione.
Ze względu na małą wartość wskaźnika M
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od Al. Jana Rodowicza „Anody” w
tym Programie nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego dostawami, remontami,
pracami technicznymi, "imprezowaniem
sąsiadów", odbiorem śmieci z budynku
Swede Center przy Alejach
Jerozolimskich w godz. 22-6.
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego przez klimatyzację
budynku Swede Center.
N
Wystąpienie skierowano do Komendy Stołecznej
Policji.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
31
Wystąpienie przekazano do Urzędu Dzielnicy
Śródmieście.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012
tereny w otoczeniu ul. Żelaznej i Chmielnej nie
zostały zidentyfikowane jako obszary zagrożone
hałasem przemysłowym. Dla tych obszarów (w
szczególności dla budynków przy ul. Żelazna (…)
oraz Chmielnej (…) wartość wskaźnika M, który
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliska „0”. Z tego względu
dla omawianego obszaru nie zostały
zaproponowane w niniejszym POŚPH działania
ochronne przed hałasem przemysłowym.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
motor.
38
39
40
41
10.07.2013 Paulina Brągiel
10.07.2013 Krzysztof
Zakrzewski
10.07.2013 Wacław S.
11.07.2013 Piotr Barczak
kolejowy
lotniczy
kolejowy
drogowy,
lotniczy
Wawer, rejon:
Widoczna,
Klimontowska,
Błękitna, Koryncka
skrzyżowanie ul.
Czerniakowskiej i
Trasy
Siekierkowskiej
Wawer, rejon ulic
Widoczna,
Solidna, Błękitna,
Klimontowska,
Wichrowa,
Dzielnicowa
ul. Koncertowa
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego pracami remontowymi na
torowisku w Alejach Jerozolimskich.
Hałas powodowany przez pociągi między stacją Warszawa Wawer a stacją
Warszawa -Anin ( na wysokości przystanku autobusowego Solidna). Bardzo
prosiłabym o pomoc, szczególnie, że na innych odcinkach tej linii pociągi jeżdżą
prawie bezgłośnie - musi więc coś w linii szynowej go powodować. Punktowe
nierówności torowiska powodują, że w tym miejscu - zarówno pociągi w stronę
centrum, jak i w stronę Międzylesia -wytwarzają niosący się na wiele set metrów
dźwięk utrudniający funkcjonowanie okolicznym mieszkańcom. Hałas jest bardzo
uciążliwy - w dzień i godzinach nocnych.
Brak na Państwa mapach tego punktu - proszę o pilną pomoc
Szanowni Państwo, w projekcie ochrony stolicy przed hałasem nie ma pomysłu jak
chronić Warszawę przed hałasem lotniczym. Nie chodzi jednak o hałas związany z
funkcjonowaniem lotniska Fryderyka Chopina, bowiem osoby mieszkające w strefie
lotniska są w pewnym stopniu chronione. Mnie interesuje hałas powodowany
przelotem różnego rodzaju awionetek, a zwłaszcza przelotem śmigłowców. Tym
statkom powietrznym wyznaczono trasy przelotu nad miejskimi arteriami, wzdłuż
których znajduje się wiele osiedli mieszkaniowych. Częstotliwość przelotów jest
coraz większa, a hałas, zwłaszcza latem, jest bardzo uciążliwy. Uważam, że
wszystkie te samoloty i śmigłowce powinny opuszczać przestrzeń powietrzną
Warszawy najkrótszą trasą i dopiero po opuszczeniu tej przestrzeni obierać
właściwy kurs. Obecnie wszystkie te statki powietrzne udające się np. w kierunku
wschodnim, przelatują niemal nad całą Warszawą. Jestem mieszkańcem okolic
węzła komunikacyjnego na skrzyżowaniu ul. Czerniakowskiej i Trasy
Siekierkowskiej i dla mnie hałas powodowany przez przelatujące samoloty i
śmigłowce jest bardzo uciążliwy.
Proszę o uwzględnienie tego problemu w projekcie Programu.
Na linii kolejowej, na trasie Otwock - Warszawa, pociągi S1 SKM jeżdżą b. cicho,
także Koleje Mazowieckie i pociągi towarowe.
Niestety, jedynym wyjątkiem jest krótki odcinek na wysokości przystanku
autobusowego ZTM Solidna przy ul Widocznej.
Na tym krótkim odcinku są jakieś nierówne odcinki torów, bo bez względu na rodzaj
pociągu i kierunek jazdy powstaje bardzo głośny łomot.
Hałas przejeżdżających pociągów jest bardzo uciążliwy: trwa całą dobę i ze
względu na niską zabudowę dociera do odległych od ul Widocznej terenów
Nowego Wawra.
Hałas jest bardzo głośny i uciążliwy.
Bardzo proszę o dodanie tego punktu do Mapy Akustycznej Miasta Warszawy.
Wnoszę o:
1) wyposażenie Straży Miejskiej w mierniki hałasu i nakładanie kar w związku z
notorycznym przekraczaniem dopuszczalnych norm przez motocykle i TIR-y.
2) upublicznienie - poprzez emisje w Internecie - kwot wydawanych na walkę z
hałasem w zakresie poszczególnych zadań.
3) kontrola wylewanego asfaltu, dysponowanie środkami finansowymi - dopuścić
do kontroli organizacje ekologiczne i społeczne
4) wprowadzić sumowanie hałasu komunikacyjnego, lotniczego
5) decyzje podejmować w oparciu o dzienne normy hałasu, a mapę traktować jako
uzupełnienie
6) przed zakończeniem zbierania wniosków w sprawie walki z hałasem,
wyemitować w radio komunikaty w sprawie trwających konsultacji.
32
Wniosek o zmniejszenie uciążliwości
hałasu kolejowego związanego z
nierównościami szyn.
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Urzędu Dzielnicy
Śródmieście.
U
Wniosek o zmianę tras przelotów statków
powietrznych nad stolicą, w szczególności
awionetek i śmigłowców będących
źródłem hałasu lotniczego.
N
Wniosek dotyczący uciążliwości hałasu
kolejowego związanego z nierównościami
szyn.
U
Obszar uwzględniony w działaniach
długookresowych (HK 10).
Informację o ewentualnej punktowej nierówności
szyn na wysokości ul. Solidnej, która może
stanowić przyczynę szczególnie wysokiej emisji
hałasu (nie zidentyfikowanej w Mapie akustycznej
m.st. Warszawy 2012), przekazano do PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A
Wyznaczanie tras przelotów statków
powietrznych wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Obszar uwzględniony w działaniach
długookresowych (HK 10).
Informację o ewentualnej punktowej nierówności
szyn na wysokości ul. Solidnej, która może
stanowić przyczynę szczególnie wysokiej emisji
hałasu (nie zidentyfikowanej w Mapie akustycznej
m.st. Warszawy 2012), przekazano do PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wniosek o wyposażenie Straży Miejskiej
w mierniki hałasu.
Wniosek o ujęcie w publicznie dostępnym
wykazie informacji o kwotach
wydawanych na ograniczenie hałasu w
ramach poszczególnych zadań.
Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli
organizacji społecznych i ekologicznych
do kontroli wydatkowanych środków oraz
przeprowadzanych działań
inwestycyjnych.
Wniosek o wprowadzenie sumarycznych
wskaźników hałasu.
Wniosek o podejmowanie decyzji w
oparciu o dzienne normy hałasu i
traktowanie mapy jako uzupełnienie.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
U
Program jest umieszczony w publicznie
dostępnym wykazie informacji. Znajduje się na
stronie internetowej m.st. Warszawy.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
POŚPH ze względu na swój strategiczny
charakter wykorzystuje wskaźniki długookresowe,
prezentujące średnią emisję hałasu w ciągu roku,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 14 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinien
odpowiadać program ochrony środowiska przed
hałasem.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek o ogłoszeniu przez radio
informacji o konsultacjach społecznych.
42
43
44
11.07.2013 Ewa Jarocka
10.07.2013 Monika SojdaGerwatowska
11.07.2013 Jarosław Bosko
lotniczy
drogowy
drogowy
ul. Odkryta 65
BIAŁOŁĘKA, ul.
Ostródzka
ul. Koncertowa
Jestem wdzięczna, ze władze stolicy zajęły sie wreszcie hałasem w naszym
mięście. Mieszkam na Białołęce od niedawna, bo 2,5 roku i jestem przerażona
hałasem który powodują latające nad naszą dzielnicą samoloty startujące i
lądujące z Modlina. Hałas, jaki czynią latające na niskim pułapie samoloty,
przelatujące nad gęsto zabudowanymi obszarami Białołęki jest wręcz
KOSZMARNY! Najgorsze jest to, że ich największa aktywność to wczesne godziny
poranne (5.30-9.00) oraz późne wieczorne kiedy to każdy człowiek chce odpocząć
lub jeszcze śpi. Przerwy pomiędzy lotami max 1-2 minuty, a więc co 1-2 minuty
słychać warkot kolejnego przelatującego samolotu, i tak przez kilka godzin!!! To
PRAWDZIWY KOSZMAR! To czyni z naszego życia piekło! Czy nie można
wytyczyć kanałów powietrznych bardziej na wschód lub zachód, aby ominąć
Białołękę? To dzielnica zamieszkała w większości przez młode rodziny z dziećmi.
Czy ktoś zastanawiał się jaki koszt poniesie budżet Państwa i my wszyscy w
związku z chorobami który wywołuje NIEUSTANNY wręcz hałas przelatujących
samolotów?! Bezmyślność władz jest w tym zakresie wręcz porażająca! Mam
nadzieję, że podejmiecie Państwo KONKRETNE działania likwidujące bądź co
najmniej zdecydowanie ograniczające hałas samolotów nad Białołęką.
A) Hałas wywołany zbyt szybkim i zbyt dużym ruchem samochodów osobowych
Hałas i drgania domu wywołane zbyt szybkim ruchem samochodów ciężarowych,
betoniarek, autobusów o zbyt dużej masie.
W stosunku do samochodów ciężarowych obowiązuje ograniczenie do 10 ton,
które nie jest skuteczne. Dopuszczenie i tolerowanie baz transportowych
ciężarówek (skrzyżowanie Ostródzkiej i Skarbka z Gór) oraz handlu piachem i
żwirem na terenach mieszkaniowych (Ostródzka 191 i dalej w obu kierunkach).
Ciężarówki i betoniarki wracają Ostródzka do trasy nie lewitują (a szkoda). Według
kierowców Ostródzka to Trasa Toruńska. Brak tras komunikacyjnych z Białołęki
zwłaszcza dla osiedli pomiędzy Głębocka i Markami.
B) Charakterystyka terenu i hałasu: ul. Ostródzka jest wąską ulicą o niskiej
zabudowie mieszkalnej. Według gminy B- tereny mieszkaniowe. Wnoszący
wniosek dotyczy działka nr 169 w obrębie 4-16-37, jednostka ewidencyjna
146503_8 Białołęka. Ciągły hałas wewnątrz mieszkania spowodowany ruchem
drogowym (w akcie desperacji próbujemy pogrubić ściany od wewnątrz) oraz
drgania na parterze i na piętrze domu wywołane przejazdami ciężkiego sprzętu.
Pękanie ściany zewnętrznej domu od strony ulicy. Dom znajduje się w odległości 3
metrów od granicy działki, od jezdni dzieli nas wąski chodnik.
Trzy osiedla w zabudowie lekkiej (kanadyjczyk), która dobrze przenosi hałas i
drgania. C)
Charakterystyka hałasu: Jego natężenia w ciągu dnia jest różne (rano b.
intensywne - ruch w kierunku centrum). W ciągu dnia sprzęt ciężki i osobowy.
Popołudnia powroty z pracy natężenie wzrasta. • W nocy wyścigi samochodowe i
motocyklowe.
D)
Proponowane rozwiązania: wykluczenie lub dalsze ograniczenie ruchu
samochodów ciężarowych i budowlanych po ulicy Ostródzkiej. Ograniczenie
prędkości samochodów osobowych i motocykli w najprostszy sposób i najmniej
kosztowny: spowalniacze (zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych i
przystanków autobusowych gdzie każdy kierowca musi z piskiem opon wyprzedzić
autobus). Rozbudowa infrastruktury Białołęki pomiędzy Głębocka a Markami.
E) Inne informacje istotne:
Równoległa do Ostródzkiej ul. Głębocka ma nową infrastrukturę. Osiedla położne w
jej początkowej części są zlokalizowane w odległości 20-30 metrów za panelami
dźwiękoszczelnymi. Osiedla położne w dalszej części Ostródzkiej są oddalone od
jezdni przez parkingi osiedlowe (budynki mieszkalne w odległości co najmniej 20
metrów). Dla porównania nasze domy położone są wzdłuż drogi brak możliwości
montażu paneli. Jedynym wyjście wydaje się spowolnienie ruchu osobowego
(spowalniacze) oraz wykluczenie lub dalsze ograniczenie ruchu ciężkiego
(obniżenie masy dopuszczalnej ciężarówek, TIR-ów i betoniarek).
Zgłaszam bardzo uciążliwy problem jakim jest hałas drogowy dochodzący z Dolinki
Służewieckiej. Bardzo prosimy o wstawienie tam ekranów redukujących poziom
33
Wniosek dotyczy uciążliwości hałasu
lotniczego powodowanego przez
samoloty przelatujące nad Białołęką oraz
możliwości wyznaczenia korytarzy
przelotu omijających tą część miasta.
U lub N
U
U
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Podczas trwania konsultacji społecznych została
wyemitowana audycja na temat Programu w
radio Plus oraz audycja w telewizji w TVP
Warszawa.
W rozdz. 10.4.2 POŚPH zaproponowano
stopniową redukcję hałasu operacji lotniczych (z
wyjątkiem lotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego) poprzez:
a) dopuszczenie w perspektywie
krótkoterminowej - w weekendy i inne dni wolne
od pracy - startów lotów szkoleniowych i
komercyjnych po godzinie 8.00 i nie później niż o
godz. 22.00;
b) ograniczenia maksymalnej godzinnej liczby
operacji lotniczych (oddzielnie dla jednej
godzinny pory dziennej i nocnej).
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Wniosek o ograniczenie hałasu na ul.
Ostródzkiej poprzez:
a) wykluczenie lub dalsze ograniczenie
ruchu samochodów ciężarowych i
budowlanych;
b) ograniczenie prędkości samochodów
osobowych i motocykli przez
zainstalowanie progów spowalniających.
N
Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych musi
być poprzedzone analizą wpływu na układ
komunikacyjny oraz – w tym przypadku - na
prowadzoną działalność gospodarczą na
ul. Ostródzkiej i ulicach przyległych, w
odniesieniu do planów miejscowych.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do
Zarządu Dróg Miejskich.
Instalacja progów spowalniających nie zawsze
prowadzi do spadku emisji hałasu. Wystąpienie
ws. zainstalowania progów przekazano do
Zarządu Dróg Miejskich.
Wniosek o budowę ekranów
akustycznych chroniących budynki przy
N
Zaproponowano inne środki ochrony przed
hałasem:
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Wnioski
U lub N
45/46 11.07.2013 Alina
Tychanowicz
drogowy
ul. Koncertowa
47
lotniczy
ul. Klubowa
ul. Gajdy
ul. Baletowa
11.07.2013 Henryk Szczotka
Jan Bąkowski
Krystyna Kępa
Treść wystąpienia
hałasu. Bloki przy Koncertowej są to wysokie bloki 10-cio piętrowe. Poziom hałasu
na 9 piętrze jest bardzo uciążliwy. Przy otwartych oknach nie da się rozmawiać.hałas dochodzący z dolinki jest niedozniesienia.
ulicy Koncertowej przed hałasem
drogowym pochodzącym z Doliny
Służewieckiej.
Jestem mieszkanką bloku osiedla SM JARY przy ulicy Koncertowej (…). Jest to
blok położony najbliżej skrzyżowania dwóch ruchliwych ulic Komisji Edukacji
Narodowej oraz Dolinka Służewiecka/Rzymowskiego.
Mieszkam w bloku od 1978 roku, w międzyczasie ruch na w/w ulicach zwielokrotnił
się. Powodem zupełna zmiana statusu w/w ulic. Rzymowskiego a dalej Dolinka
Służewiecka stała się drogą wylotową na most Siekierkowski (tranzyt na Lublin) a
ul. KEN główną ulicą Ursynowa, Kabat czy Natolina. Nie jestem w stanie określić
liczbami aut jakie przemieszczają się w tej chwili tymi drogami, ale niewątpliwie jest
to faktem, że hałas związany z ruchem ulicznym stał się nie do zniesienia. Jeżdżąc
po Warszawie widzę wielokrotnie przykłady wydawałoby się bezmyślnego
stawiania ekranów dźwiękoszczelnych przy pustych lub niemal pustych poboczach
dróg. W tym wypadku mówimy o co najmniej kilkuset rodzinach, które są
nieustannie narażone na hałas dobiegający przez 24 godziny z sąsiadujących ulic.
Siła hałasu jest również wzmacniana dzięki temu, że ruch w tej okolicy przebiega
przez wiadukty, których łączenia w trakcie przejazdu zwłaszcza pojazdów
ciężarowych bardzo mocno odbijają się echem o pobliskie budynki mieszkalne.
Wydaje się, ze projektanci w/w ulic nie wzięli pod uwagę (wiele lat temu) rozwoju
Ursynowa do tak gigantycznego osiedla mieszkaniowego ani możliwości powstania
mostu Siekierkowskiego.
LIST OTWARTY
My mieszkańcy Zielonego Ursynowa (Dąbrówki, Jeziorek, Krasnowoli, Pyr) oraz
pod piaseczyńskich osiedli (Józefosławia, Mysiadła, Iwicznej) zwracamy się do
Panów o zmuszenie administracji portu lotniczego Okęcie do rzeczowej i uczciwej
współpracy z nami, mieszkańcami przy łagodzeniu negatywnych skutków
startujących i lądujących samolotów na kierunku Piaseczno (próg startowy 33). Ze
wszystkich czterech kierunków (startów i lądowań) najbardziej obciążony hałasem
samolotowym jest kierunek na Piaseczno. Będzie on jeszcze bardziej obciążony po
remoncie, modernizacji i rozbudowie tego pasa startowego, który trwa już od
połowy kwietnia a zakończony na być w końcu września bieżącego roku.
Rozpoczęta (koszt ok. 400 mln zł) przebudowa terminalu I. ma służyć również
zwiększeniu ruchu lotniczego. Docelowo port ma obsługiwać do 20 mln pasażerów
rocznie (obecnie 10 mln) ponieważ na kierunku Ursus - ul. Poleczki - ruch był
ograniczony do minimum (0,4% startów i 1,7% lądowań) przyczyna: klinika Szpital
Onkologii przy ul. Rentgena, Uzdrowisko Konstancin, ostoja ptaków środkowej
Wisły - natura 2000 - przeniesiono go na stronę Piaseczna. Wszystkie starty i
lądowania nocą odbywają się i będą odbywać się na tym kierunku. Administracja
portu czuje się bezkarna, kłamie, kamufluje, przemilcza fakty, skrywa plany
rozbudowy portu, uchyla się od odpowiedzi na pytania nie tylko dla mieszkańców
ale również dla prasy, kierownictw placówek socjalnych i oświatowych, a także
przed sądami podczas toczących się rozpraw sądowych o odszkodowanie. Szerzej
o tych praktykach informujemy w dwóch dołączonych do niniejszego listu
opracowaniach naszych ekspertów:
- 10 lat historii tworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół portu
lotniczego Okęcie
- Informacja mieszkańców Zielonego Ursynowa dla prasy i najwyższej Izby Kontroli
pt. „STRATY I HAŁAS DLA WAS, ZYSKI I KASA ZA HAŁAS DLA NAS”
Prosimy i oczekujemy od Pana Prezesa Jacka Jezierskiego, że spowoduje
wszechstronną kontrolę działalności administracji portu lotniczego Okęcie pod
kątem odpowiedzialności za ochronę środowiska i dotychczasowe jej działanie.
Nawiązując do przeprowadzonej przez Izbę Kontroli przygotowania inwestycji
rozbudowy i modernizacji portu (RAPORT KKT-41100/02) chcielibyśmy poznać
odpowiedzi na następujące pytania.
1. Który (z imienia i nazwiska) wojewoda wydał opinię środowiskową otwierającą
drogę do projektowania i rozbudowy portu i jak ta opinia ma się do programu
rozbudowy portu – budowy terminalu II?
2. W jakim trybie zlecone zostały dwa przeglądy ekologiczne – podstawy tworzenia
OOU wokół lotniska i czy odbyło to się zgodnie z przepisami ustawy o
zamówieniach publicznych? Ile zapłacono za te przeglądy?
3. Komu dotychczas port wypłacił odszkodowania bez wyroku sądowego?
Wniosek dotyczy uciążliwości hałasu
drogowego w budynkach mieszkalnych
przy ulicy Koncertowej pochodzącego od
ulicy Komisji Edukacji Narodowej oraz od
Doliny Służewieckiej.
N
Wnioski i skargi związane z
postępowaniami administracyjnymi
dotyczącymi oddziaływania akustycznego
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.
N
34
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
HD 20 – cel średniookresowy.
Budowa ekranów akustycznych nie przyniosłaby
żadnego efektu akustycznego na 9 piętrze.
Na tym etapie zaproponowano inne środki
ochrony przed hałasem:
HD 20 – cel średniookresowy (ul. Dolina
Służewiecka).
HD 89 – cel długookresowy (al. Komisji Edukacji
Narodowej).
Zasięg oddziaływania akustycznego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina został
przeanalizowany w oparciu o wyniki
przedstawione w Mapie akustycznej m.st.
Warszawy 2012 oraz wyniki ciągłego monitoringu
hałasu prowadzonego przez Port. Na tej
podstawie stwierdzono, że dla stanu aktualnego
przekroczenia wartości dopuszczalnych nie
występują poza Obszarem Ograniczonego
Użytkowania, co oznacza brak merytorycznych
podstaw do podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych. W Programie (rozdz. 4.4)
wskazano podjęte przez Zarządzającego Portem
działania minimalizujące uciążliwość akustyczną.
Ocena prowadzonych postępowań i procedur
administracyjnych wykracza poza zakres
Programu.
Wystąpienie przekazano do: Zarządzającego
Portem, Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie,
Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
4. Co się stało z kwotą 160 mln zł, która zarezerwowana była w programie
rozbudowy portu na wykup nieruchomości i odszkodowania w obszarze OOU?
5. Ile zainkasowano już od linii lotniczych należności za hałas samolotowy w
ramach opłat lotniskowych i na co te pieniądze są wydawane?
6. Czy na nowy program rozbudowy tj. modernizacja pasa startowego próg 33 na
kierunku Piaseczno oraz modernizacja i rozbudowa terminalu I, port otrzymał
decyzję środowiskową z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (fundament
każdej decyzji o podjęciu projektowania i rozbudowy)?
7. Dlaczego na liczne przypadki łamania przepisów prawnych i obchodzenia ich
przez administrację portu nie reagują takie instytucje jak: Inspekcja Ochrony
Środowiska, Państwowy Nadzór Budowlany, Inspekcja SanitarnoEpidemiologiczna (nauka w szkole odbywa się przy zamkniętych oknach w dni
upalne, a nad szkołą co 2-3 minuty przelatuje samolot)?
8. Czy inspekcja Ochrony Środowiska dokonała jakiejkolwiek kontroli prowadzenia
przez port monitoringu emisji hałasu samolotowego? Rozmieszczone punkty
pomiarowe na kierunku Piaseczno oddalone są od siebie około 5km. Rodzą się
wątpliwości czy monitoring to nie zwyczajna lipa. Prowadzenie monitoringu i
informowanie o poziomie hałasu Ministerstwa Ochrony Środowiska jest wymogiem
ustawowym.
9. Dlaczego Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 76/11 na
podstawie przeglądu ekologicznego, który nie został zweryfikowany ani pod
względem prawnym ani technicznym i wbrew wymogom przepisów Ustawy –
Prawo Ochrony Środowiska, aż trzech najbardziej kompetentnych specjalistów (od
ochrony środowiska i pomiarów hałasu) nie podpisało się pod nim. Czy zlecenie
opracowania przeglądu firmie, która nie posiadała akredytacji i to bez przetargu nie
jest przestępstwem?
10. Piloci LOT-u zamieszkali na terenie Zielonego Ursynowa (Pyry, Dąbrówka)
podkreślają, że opracowane mapy akustyczne do celów przeglądu ekologicznego
(strefa Z1, strefa Z2) odnoszą się do operacji lądowań. Przy lądowaniu moc
silników samolotowych wykorzystywana jest w zaledwie 30-40% oraz następuje
hamowanie. Przy hamowaniu wytwarza się za samolotem podciśnienie w wyniku
którego występują takie zjawiska jak podnoszenie się pokryć dachowych. Cały
obszar zaznaczony na mapach akustycznych kolorem żółtym dotyczy operacji
startów i wznoszenia się samolotów, które emitują hałas o wiele silniejszy niż przy
lądowaniu. Tymczasem firma, która przegląd i mapy opracowywała twierdzi, że na
obszarze zaznaczonym tym kolorem nie ma żadnego przekroczenia hałasu. Jest to
ordynarne kłamstwo. Startujące samoloty wnoszą się na maksymalnych ciągach.
Bylibyśmy wdzięczni Najwyższej Izbie Kontroli za udzielenie odpowiedzi na te i
inne pytania wyrażone w załączonej informacji.
Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego prosimy o:
1. ponowne zarządzenie wykonania przez Port Lotniczy Okęcie przeglądu
ekologicznego ze względu na dalszą rozbudowę i zmianę kierunku przelotów
samolotów;
2. przegląd ekologiczny powinien zawierać nie tylko pomiary hałasu ale również
opinię specjalistów z zakresu instalacji elektrycznych (rozluźniają się styki
przewodów), ekspertów budowlanych (pękają tynki, unoszą się dachówki na skutek
hamowania samolotów), ekspertów pożarnictwa (spadają krople niedopalonego
paliwa w spalinach). Powinien być badany skład powietrza i zawarty w nim poziom
dwutlenku węgla. W ramach przeglądu powinni być przebadani na utratę słuchu
najbardziej narażeni starsi mieszkańcy i dzieci w tym również osoby cierpiące na
permanentną depresję. Zakres badań zdrowotnych powinny określić instytuty:
Patologii Słuchu i Psychiatrii. Przegląd powinien być zweryfikowany przez
odpowiedzialne służby i uzyskać opinię ekologicznej organizacji jaką jest Liga
Walki z Hałasem. Dopiero tak opracowany i zweryfikowany przegląd ekologiczny
może być podstawą dla nowej uchwały sejmiku województwa mazowieckiego
tworzącego nowy obszar OOU.
Mieszkańcy gotowi są współpracować przy tworzeniu nowego OOU.
Administracja portu lotniczego uważa, że z dniem 4.08.2013 r. wygasa termin
składania roszczeń przez mieszkańców o odszkodowania i sprawę można będzie
odłożyć do archiwum. O konieczności korekty OOU dla portu Okęcie w przypadku
zmiany kierunku ruchu lotniczego już o 10% wyraża w uzasadnieniu
dotychczasowa uchwała nr 76/11 sejmiku województwa mazowieckiego.
3. Prosimy też Pana Marszałka, aby wystąpił do wojewody mazowieckiego o
35
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
uchylenie decyzji organów planistycznych Warszawy narzucających inwestorom
obowiązek zastosowania zabezpieczeń akustycznych budynków w strefie OOU w
przypadku odmowy wypłaty odszkodowań, jakie port lotniczy jest zobowiązany w
związku z tym nakazem dokonać.
Poszkodowanymi mieszkańcami strefy OOU na Zielonym Ursynowie są
inżynierowie budownictwa, ochrony środowiska, prawnicy, nauczyciele, pracownicy
administracji, członkowie ekologicznych pozarządowych organizacji, Zielonego
Mazowsza i Ligi Walki z Hałasem. Jeśli w działaniach portu Okęcie nie nastąpi
ewidentny zwrot a mieszkańcy będą musieli dalszym ciągu dochodzić swoich praw
poprzez pozwy sądowe (droga bardzo kosztowna) będziemy zmuszeni podjąć
bardziej stanowcze i radykalne działania. Wśród mieszkańców Zielonego
Ursynowa rodzą się takie pomysły jak:
1. Wydrukowanie ulotek w kilku językach, informujących że port pobiera opłaty
lotniskowe, w które wliczona jest stawka za emisję hałasu, natomiast nie wypłaca
ich dla poszkodowanych mieszkańców stref nalotów. Rozkolportowanie tych ulotek
wśród przedstawicielstw linii lotniczych.
2. Prowadzić własny monitoring emisji hałasu. Pomiary filmować i wyniki
archiwizować.
3. Z sfilmowanymi nagraniami udać się do komisarza ds. ochrony środowiska z
protestem i na skargę, że Port Lotniczy Okęcie eskalując emisję hałasu oraz inne
zjawiska fizyczne powodowane przez przelatujące samoloty od 10 lat uchyla się od
odpowiedzialności za likwidację szkód.
W praworządnym państwie prawa, za jaki uważa się Polska, skandalem jest
wydanie 3-4 mld zł na budowę ekranów akustycznych wzdłuż pustych pól, łąk i
lasów, do osłony od hałasu biurowców jak np.: przy węźle Puławska (kończącego
odcinka trasy S2). Praworządne państwo nie może zrekompensować strat w
wysokości 300-400 mln złotych na ograniczenie skutków hałasu lotniczego
przelatujących samolotów do i z portu Okęcie.
W załączeniu lista podpisów mieszkańców Zielonego Ursynowa i przedmieścia
Piaseczna. Zasłonięto na kserokopiach adresy dla ochrony danych osobowych.
Oryginały listy są zdeponowane w jednej z redakcji. Treść niniejszego listu wraz z
załącznikami zostanie rozesłana do prasy krajowej i regionalnej.
Wszelką korespondencję związaną z tym listem jak i zapytania prosimy kierować
na adres: Pan Leszek Lenarczyk, Rada Dzielnicy Ursynów Al. Komisji Edukacji
Narodowej 61. Pan Leszek Lenarczyk jest w stałym kontakcie z mieszkańcami
Zielonego Ursynowa.
MIESZKAŃCY KRASNOWOLI, JEZIOREK, PYR, DĄBRÓWKI, MYSIADŁA,
JÓZEFOSŁAWIA
(Dotychczas podpisało się pod listem 280 osób i zbieranie podpisów trwa nadal.)
10 lat historii tworzenia
OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA
wokół Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie
Zabawa w kotka i myszkę Portu Lotniczego Okęcie z mieszkańcami sąsiadujących
osiedli trwa już 10 rok i nie widać, aby się szybko skończyła. Utworzony w latach
30-tych XX wieku port lotniczy na obrzeżach południowo - zachodniej części
Warszawy, przez lata otoczony został wianuszkami osiedli mieszkaniowych,
zarówno w zabudowie wysokiej, jak i niskiej, a także licznymi rezerwatami i
obszarami chronionymi.
W dyskusji nad rozwojem ruchu lotniczego i portu dla Warszawy, jaka toczyła się
pod koniec lat 90-tych, rozważane były trzy wersje lokalizacyjne: budowa nowego
portu pod Mszczonowem, wykorzystanie do budowy terenów byłego lotniska
wojskowego w Modlinie oraz rozbudowa Okęcia.
Pod naciskiem grup interesów, w zmowie ze środowiskami planistycznourbanistycznymi i za aprobatą władz administracyjnych wybrano wariant najgorszy
– rozbudowę Okęcia. Teraz „szydło wyłazi z worka” i zarówno władze
administracyjne, jak i kierownictwo portu wykonują różne biurokratyczne „wygibasy
i piruety”, aby uchronić jak najwięcej terenów budowlanych przed ograniczeniem w
zabudowie i zminimalizować odpowiedzialność finansową portu za skutki hałasu,
jaki emitują przelatujące samoloty.
36
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
W historii tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania OOU, dla portu Okęcie
skupione są, jak w pigułce wszelkie niegodziwości, patologie organizacyjne i
prawne współczesnej Polski. Omijanie prawa ochrony środowiska, nieliczenie się z
opinią społeczną, brak odpowiedzialności polityków i urzędników za skutki swych
decyzji są na porządku dziennym.
Pierwsza koncepcja OOU opracowana przez port lotniczy w 2002 roku i wydane na
jej podstawie rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dn. 19.07.2003
obejmowała tereny rolnicze i cmentarz w Pyrach na Ursynowie. Mieszkańcy osiedli
najbardziej narażonych na hałas ironizowali, że „to tylko pola i cmentarz”.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w marcu 2004 uchylił to rozporządzenie. W
grudniu 2004 roku podjęto kolejne, drugie już z kolei, postępowanie w sprawie
utworzenia OOU. Tym razem Wojewoda Mazowiecki zobowiązał port lotniczy do
sporządzenia przeglądu ekologicznego w związku z nasilającym się ruchem
statków powietrznych i rozpoczęciem rozbudowy portu. Dnia 30.09.2005 r.
Wojewoda wydał nowe rozporządzenie o utworzeniu wokół portu OOU. W
projekcie rozbudowy portu zabezpieczono 160 milionów złotych na wykup
nieruchomości najbardziej zagrożonych hałasem, zwrot utraconych wartości
nieruchomości i zabezpieczenie istniejących budynków przed skutkami hałasu
lotniczego. Powołano biuro OOU, które obsługiwało mieszkańców ubiegających się
o odszkodowania. W proces tworzenia OOU zaangażował się jeden z najbardziej
kompetentnych w zakresie infrastruktury poseł Janusz Piechociński. Zapowiadało
się, że rozporządzenie nr 93, tworzące OOU będzie najbardziej uczciwe w
stosunku do poszkodowanych, przez hałas lotniczy, mieszkańców. Była jesień
2005 roku, zbliżały się nowe wybory parlamentarne. Wygrało je PIS i wraz z
Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin utworzyło nowy rząd. Stanowisko wojewody i
kierownictwo portu objęli ludzie zwycięskiego ugrupowania. Po 5 miesiącach nowy
wojewoda uchylił rozporządzenie nr 93, swego poprzednika, tworzące OOU.
Przyczyną było roztrwonienie zarezerwowanych owych 160 milionów złotych na
odszkodowania. Termin ukończenia Terminala II na lotnisku przesuwano
kilkakrotnie a co za tym idzie, rosły też koszty budowy.
W procesie inwestycyjnym, jeżeli inwestor nie dopełni swoich obowiązków wobec
wykonawcy lub zleci w trakcie budowy dodatkowe roboty, to wykonawca zawsze
ma pretekst do wydłużenia terminu zakończenia budowy i zwiększenia jego
kosztów. Zbliżał się ostateczny termin oddania do użytku Terminala II, po
przekroczeniu, którego inwestorowi groziły finansowe sankcje karne ze strony Unii
Europejskiej, która rozbudowę portu w większości finansowała. Zbiegło to się z
nowymi, przyśpieszonymi wyborami po rozpadzie koalicji PIS, Samoobrona i LPR.
Aby terminal mógł być odebrany i uzyskał pozwolenie na użytkowanie od
Państwowego Nadzoru Budowlanego musiał posiadać ustalony ponownie OOU.
Wojewoda Mazowiecki pośpiesznie w dniu 7.08.2007 wydał nowe rozporządzenie
nr 50, ustalające OOU, na podstawie tego samego przeglądu ekologicznego, o tym
samym zakresie terytorialnym, jak według uchylonego rozporządzenia nr 93,
swego poprzednika. Utworzenie nowego OOU wykorzystano, jako przedwyborczy
chwyt propagandowy. Mimo tego PIS wybory przegrało. Wygranie wyborów przez
PO znów zaowocował wymianą kadry portu i Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego. Te nowe władze niewiele dotychczas zrobiły w sprawie
odszkodowań dla mieszkańców. Tymczasem roszczenia w stosunku do portu
zgłosiły władze samorządowe Pruszkowa dowodząc, że dotychczas rejon
Pruszkowa i okolic nie był brany pod uwagę, przy tworzeniu kolejnych OOU a
przelatujące samoloty emitują również w tym rejonie ponadnormatywny hałas.
Skarga Samorządu Pruszkowa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego (a
dlaczego nie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?), który postanowieniem
nr II OSK 445/09 oraz II OSK 502/09 z dn. 29.09.2009 r. rozporządzenie nr 50
Wojewody Mazowieckiego uchylił. Uzasadnieniem była zmiana kompetencji w
zakresie stosowania prawa miejscowego, które znowelizowane ustawa Prawo
Ochrony Środowiska przekazała samorządom.
Zanim NSA uchylił Zarządzanie nr 50 Wojewody Mazowieckiego, około 50 osób
37
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
poszkodowanych emisją hałasu lotniczego złożyło pozwy do sądu przeciw PP
Porty Lotnicze. Sąd Okręgowy w Warszawie, pozwy te oddalił, bez rozpoznania,
uzasadniając, że nie ma OOU – nie może być odszkodowania. Powstała więc
„prawna czarna dziura” a samoloty, jak latały, tak latały i hałasowały dalej.
Przygotowywano się do kolejnego, czwartego z rzędu, tworzenia OOU. We
wrześniu 2009 roku prywatna firma konsultingowa NOISE ACH dr inż. Andrzeja
Chyli, biegłego z listy z Wojewody Mazowieckiego, w zakresie sporządzania ocen
oddziaływania na środowisko, dokonała pomiaru hałasu, na terenach wokół Portu
Lotniczego Okęcie im. Fryderyka Chopina. Nie można się zgodzić z wykreśleniem
stref hałasu na kierunku drogi startowej Piaseczno. Tu punkty pomiarowe oddalone
są od siebie (P.P.12 – P.P.8 oraz P.P.12 – P.P.7) o ponad 5 km. Na jakiej
podstawie określono izolinie ustalające strefy OOU w tym rejonie? Dr inż. Andrzej
Chyla w końcowych wnioskach z opracowanych pomiarów hałasu pisze:
„Zgodnie z prowadzonymi już od wielu lat badaniami klimatu wokół Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz danymi literaturowymi,
właściwym progiem odniesienia dla poziomu tła akustycznego, jest wartość Ldwn =
55dB (poziom hałasu dla całej doby – dzień, wieczór, noc. Przyp. autora). W
związku z tym utrzymanie tej samej wartości dla aglomeracji miejskiej,
wykorzystującej system komunikacji (w tym komunikacji lotniczej) może być
bardzo kosztowne a w wielu wypadkach fizycznie niemożliwe.
Należy więc, w trybie bardzo pilnym podjąć niezbędne prace związane z
nowelizacją dopuszczalnych poziomów dźwięku od startów, lądowań i
przelotów statków powietrznych”
Czyli wbrew zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia, wbrew normom
europejskim i wbrew Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14.06. 2007 r.
dopuszczalne wartości poziomu hałasu lotniczego należy podwyższyć. Taka jest
konkluzja powyższego zalecenia pilnego „podjęcia prac”. Kierownictwo portu
lotniczego, wspierane przez środowiska planistyczne oraz władze administracyjne
wykorzystało okazję zmian organizacyjnych w administracji Ochrony Środowiska,
jakie spowodowała znowelizowana ustawa z 2007 roku i przystąpiło do radykalnej
zmiany OOU. Podjęta uchwała 76/11 z 20.06.2011 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, tworząca po raz czwarty OOU dla portu lotniczego na Okęciu,
wywróciła poprzednie ustalenia, tak jakby ruch lotniczy wokół lotniska uległ jakiejś
rewolucyjnej zmianie. Strefę M poprzednich ustaleń OOU skrócono i zawężono,
zastępując je dwoma strefami Z1 i Z2 a pozostałość strefy OOU rozciągnięto od
Konstancina i Wilanowa, aż po wsie Zgorzałe i Nową Wolę na południu, a na
kierunku pruszkowskim tereny gmin Michałowice, Piastów i miasto Ożarów
Mazowiecki, na wschodzie zaś osiedla Bemowa. Poprzednia strefa OOU zaczynała
się nad lasami chojnowskimi za Piasecznem a strefa M od ulicy Okulickiego w
Piasecznie. Teraz M zastąpiona strefą Z2 zaczyna się dopiero na granicy
administracyjnej Warszawy i Piaseczna, przy ulicy Bażanciej. Natomiast strefa Z1
zaczyna się za Szkołą Podstawową nr 96 przy ul. Sarabandy. W strefach Z1 i Z2
znalazło się niewiele zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej
chronionej, natomiast pozostały, rozciągnięty OOU ustalony został nie na potrzeby
rekompensat dla mieszkańców, lecz na potrzeby planistyczno - urbanistyczne.
Biuro Planowania Rozbudowy Warszawy, która na zlecenie PP Port Lotniczy
sporządziła przegląd ekologiczny, jest firmą prywatną i nie ma certyfikatu do
sporządzania pomiarów hałasu. Na jakiej podstawie więc, Port Lotniczy zlecił
wykonanie przeglądu ekologicznego, bez przetargu, pomijając przepisy ustawy o
zamówieniach publicznych. BPRW śle teraz pisma do sądów na potrzeby
toczących się procesów o odszkodowanie i twierdzi, że w strefie OOU (kolor żółty)
nie ma żadnych przekroczeń hałasu. Kolorem żółtym zaznaczono strefę
oddziaływania hałasu od startów samolotów, który jest o wiele silniejszy niż przy
podejściach do lądowania. W przeglądzie ekologicznym operacje startów są
zignorowane. Rodzi się podejrzenie, że strefy Z1 i Z2 to zabójcze dla organizmów
infradźwięki
Rodzi się pytanie, po co jest ta strefa. Odpowiedź jest też logiczna i prosta. Strefę
tą ustalono, nie na potrzeby odszkodowań, lecz na potrzeby wydziałów
38
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
budownictwa i architektury dzielnic miast i gmin. Autorzy przeglądu nawet tego nie
kryją i w przeglądzie wyraźnie to stwierdzają. Gdy właściciel działki, potencjalny
inwestor, chcąc budować, rozbudować lub remontować swój dom, zwraca się do
dzielnicowych czy gminnych wydziałów budownictwa, urbanistyki i architektury o
wydanie warunków zabudowy a następnie pozwolenia na budowę to otrzymuje w
tych warunkach lub pozwoleniu na budowę nakaz wykonania zabezpieczeń przed
hałasem według wykazu OOU. Czyli oprócz tego, że doświadcza skutków hałasu
to jeszcze ma ponieść koszty wyciszenia swojej nieruchomości. Normy
zwiększające odporność akustyczną budynków w tych obszarach przewidują
zwiększenie izolacyjności ścian, dachów, stolarki drzwiowej i okiennej oraz
zainstalowanie w pomieszczeniach mieszkalnych klimatyzatorów. Organ
narzucający takie rozwiązania nie wskazuje, kto te zwiększone koszty ma ponieść.
Nie wykonanie tych zaleceń skutkuje odmową odebrania budynku i uzyskania
pozwolenia na użytkowanie od Państwowego Nadzoru Budowlanego. Jest to
ordynarny, biurokratyczny dyktat dla obywateli.
Normy budowlane nakazują, aby przy zamkniętych oknach zainstalować w każdym
pomieszczeniu mieszkalnym klimatyzator. Jeden klimatyzator kosztuje mniej więcej
1500 zł i ma moc 3,5 kW i pobiera na jedną godziną ok. 3 kWh. Przy pracy około
100 godzin miesięcznie zużycie wyniesie 300kwh, czyli dodatkowo około 150 zł
miesięcznie (przy czterech pokojach 600 zł miesięcznie). Dodatkowo należy
doliczyć koszt serwisowania. Koszt ok. 400 rocznie. Kto te koszty będzie ponosił?
Z udostępnionych w ostatnich tygodniach przez administrację portu lotniczego
druków, wniosków o odszkodowanie i instrukcji ich wypełniania wyziera
pozoranctwo działań. Przyznanie sobie prawa do oceny i wyceny roszczeń bez
udziału fachowych przedstawicieli wnioskodawców i biorąc pod uwagę
dotychczasowe krętactwa rodzą się różne podejrzenia. Zaspakajane mogą być w
pierwszej kolejności potrzeby swoich pracowników, znajomych, krewnych oraz
ludzi wpływowych, aby kupić ich neutralność, wobec pozostałych wnioskodawców.
Już dzisiaj krążą wśród osób poszkodowanych informacje, że pracownicy lotniska
wykupują nieruchomości w strefach zagrożonych oddziaływaniem hałasu,
ponieważ brak jest nabywców a ceny spadły do poziomu 30% wartości działek
poza strefami oddziaływania. Właściciele pobliskich agencji nieruchomości
informują, że w strefach najbardziej poddanych działaniu hałasu jest całkowity
zastój w handlu. Agencje odwiedzają wyłącznie osoby chcące pozbyć się swych
nieruchomości. Jedna z agencji, mająca w swej ofercie wyłącznie nieruchomości w
strefie hałasu zbankrutowała.
Warto też zwrócić uwagę na sposób i tryb sporządzania przeglądu ekologicznego
na tej podstawia uchwalenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego OOU.
Lektura tego dokumentu nasuwa wniosek, że jest to „gniot” sporządzony na
zlecenie i pod dyktando portu lotniczego i za aprobatą władz administracyjnych.
Wykonała go firma konsultingowa, dziedzicząca nazwę od zasłużonego dla stolicy
Biura Planowania Rozwoju Warszawy, nie posiadająca obecnie absolutnie
kwalifikacji i uprawnień do tego rodzaju ocen i pomiarów. Posiłkowała się
opracowaniami dwóch autoryzowanych specjalistów – dr inż. Chyli i mgr inż.
Mikołaja Kirpluka. Ta ostatnia firma nie tylko nie podpisała się pod przeglądem ale
również publicznie na forum internetowym odcięła się od tego opracowania i
końcowych wniosków.




Obaj specjaliści wbrew wymaganiom Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska nie
podpisali się pod tym dokumentem. Nie podpisał się też trzeci ze specjalistów
– Jacek Skorupski. Podpisy złożyli tylko sami pracownicy Biura Planowania
Rozbudowy Warszawy.
Przegląd nie odnosi się ani słowem do opinii środowiskowej, jaką wydał
wojewoda przed przystąpieniem do projektowania i rozbudowy portu
lotniczego. Krążą informacje, że opinia środowiskowa została całkowicie
pominięta przy projektowaniu rozbudowy.
Nie ma tez ani słowa o jakichkolwiek konsultacjach i opiniach działających na
Mazowszu dwóch organizacji pozarządowych tj. Zielonego Mazowsza i Ligii
Walki z Hałasem.
Nie ma też żadnej oceny Okręgowego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
39
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N







Znaczną część przeglądu zajmuje opis rezerwatów stref chronionych oraz
zabytków, ale końcowy wniosek z tych opisów to kilkuzdaniowe stwierdzenie,
że hałas samolotowy nie szkodzi absolutnie temu środowisku.
Przegląd zawiera wiele zafałszowań i przekłamań, zarówno, co do zasięgu
hałasu, jak i zakreślonych jego granic.
Zastępując strefę M, zaczynającą się na ul Okulickiego w Piasecznie,
skróconą strefą Z2, zaczynającą się na granicy po byłym kombinacie
szklarniowym Eko-Mysiadło ochroniono około 100 ha gruntów budowlanych
przed skutkami ograniczeń budowlanych w OOU, pomimo, że trasa, wysokość
i poziomy hałasy lotniczego zwiększyły się. To samo dotyczy działki położonej
pomiędzy ul. Puławską a ul. Baletową ze stawem zwanym „Głębokim”, której
właścicielem jest operator telefonii komórkowej Polkomtel (czyżby samoloty
wyłączały tu silniki?). W ogóle nie ma żadnej strefy ochronnej przy granicy
lotniska od strony ul. Kłobuckiej. Według pomiarów na PP.9 i 10 średni
dobowy poziom dźwięku 56,7 dB a maksymalny od 79,5 do 79,7 dB. Nie
trzeba nawet pomiarów by dobiegający z portu hałas odczuć nie tylko przy
startach i lądowaniu z drogi w kierunku ulicy Poleczki, ale również „dudnienie”
silników samolotowych przy próbach i kołowaniu. Pomimo tego trwa w
najlepsze budowa osiedli z wysokimi budynkami i z balkonami a deweloper
reklamuje się hasłem: „SPOKÓJ JEST BEZCENNY”.
Ci, którzy kupią tu mieszkania - klatki odczują „bezcenny spokój” na własnych
uszach dopiero, jak zamieszkają. Autorzy przeglądu cieszą się, że budowa
wysokich budynków zatrzyma przenikanie hałasu w głąb osiedli, ulic
Bokserskiej i Rzymowskiego a hałas lotniczy po uruchomieniu trasu S57.
łączącej port lotniczy z obwodnicą południową nie będzie dominujący.
W wykazie obiektów użyteczności publicznej, które trzeba szczególnie chronić
nie wymieniono tak wrażliwego na hałas obiektu, jakim jest szpital – Centrum
Onkologii przy ul Rentgena, oddalony od drogi startowej w kierunku ulicy
Poleczki zaledwie 2 km. Pomimo tego władze Warszawy zdecydowały o
budowie obok Centrum Onkologii szpitala południowego dla Ursynowa.
Skutki emitowanego hałasu – ciśnienia akustycznego są wielorakie, zarówno
dla budynków, jak i ludzi oraz zwierząt domowych. W mieszkaniach, w
zabudowie wysokiej, na najwyższych piętrach pojawiają się pajęczynowe
pęknięcia tynków na ścianach i sufitach. W starszych budynkach drżą i
brzęczą pokrycia płytowe i blaszane a dachówki unoszą się do góry.
Rozluźniają się i iskrzą połączenia stykowe instalacji elektrycznych.
Najbardziej skutki odczuwają ludzie starzy i chorzy, w tym szczególnie
cierpiący na schorzenia przewlekłe oraz znajdujący się w depresji.
Wymagania, jakie stawia administracja portu, co do sposobu wypełniania wniosków
i ilości potrzebnych załączników eliminuje z góry tych ludzi, jako potencjalnych,
przegranych petentów. Wszystkie działania kierownictwa portu, jak i wspierające
go instytucje i urzędu a nawet przychylność sądów, czynią z niego „hinduską
świętą krowę”. Czując się w tej roli nie dziwi permanentna arogancja jego
przedstawicieli, zarówno w sporach na drodze administracyjnej, jaki i w
postępowaniu sądowym. W 10-letnim lekceważeniu mieszkańców stref hałasu
wokół lotniska wszystkie odpowiedzialne za ochronę środowiska instytucje, jeżeli
nie wspierają portu to siedzą cicho i nie reagują, jak chociażby: Inspekcja Ochrony
Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowy Nadzór Budowlany, czy
jednostki samorządu terytorialnego miast i gmin.
Reasumując powyższe fakty trudno się spodziewać, aby port lotniczy w
najbliższym czasie mógł zaspokoić roszczenia mieszkańców dobrowolnie.
Administracja portu zebrała dotychczas około 65 milionów złotych za hałas, w
ramach opłat lotniskowych. Jak dotychczas używa tych pieniędzy do własnych
celów, takich jak: suta opłata za przegląd ekologiczny, ogłoszenia do gazet z
życzeniami do mieszkańców w okazji świąt, czy też ostatnio wynagradza Zakład
Akustyki Instytutu Ochrony Środowiska za pomiary hałasu samolotowego do celów
toczących się procesów sądowych. Opłacanie jednostki, która pomiary dokonuje
odbywa się według starej zasady „płacę i wymagam”. Dlatego należy się
spodziewać, że kierownictwo portu będzie dalej kluczyć, zwlekać i pod wszelkimi
pretekstami oddalać wnioski roszczeniowe. Należy porzucić wszelką nadzieję
związaną z uzyskaniem odszkodowania bez postępowania sądowego. Te
40
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
wszystkie przeglądy i tworzone kolejne OOU należy wyrzucić do kosza.
Poszkodowani przez hałas lotniczy mieszkańcy powinni jednoczyć się w grupy i z
pozwami zbiorowymi wystąpić przeciw Skarbowi Państwa. Skoro państwo nie
potrafi wyegzekwować obowiązków wobec obywateli od podległego sobie
Przedsiębiorstwa, jakim jest port lotniczy to niech płaci samo.
Ostatnie miesiące przyniosły nowe rewelacje w działaniu portu lotniczego.
Dotychczasowy ruch samolotowy znad wysokiego Ursynowa ze startami i
lądowaniem na drogę RWY-11, od strony ulicy Poleczki, przeniesiono na stronę
Piaseczna z lądowaniem na pas również od strony ulicy Poleczki. Teraz samoloty,
lecące od Piaseczna kierują się równolegle do ulicy Puławskiej po zachodniej
strony pasma praskiego, by nad skrzyżowaniem ulic Poloneza i Mordkiewicza
skręcić na pas (drogę RW11) od strony też ulicy Poleczki. Kierowane w ten sposób
przeloty powodują, że strefa nalotów z kierunku Piaseczna rozszerzyła się od ulicy
Karczunkowskiej w Dąbrówce do ulicy Łagiewnickiej (Puławska Cmentarz) w
Pyrach, czyli czterokrotnie. Taki jest rozrzut tras przelotów zarówno do lądowania,
jak i do startów. Rejsowe samoloty prowadzone są na pamięć pilotów, tak samo jak
na pamięć jeżdżą kierowcy samochodów, ciągle jedną trasę, Opisana wyżej trasa
przelotu jest najbardziej obciążona ze wszystkich istniejących kierunków a pas
(droga startowa RWY-33) jest najdłuższa i najszersza (3600/60m). Port na swojej
stronie internetowej podaje, że najbardziej preferowany kierunek do startów i
lądowanie jest prób RWY-33 w kierunku na Piaseczno. Z tego progu odbywa się
72% lądowań i 28% startów.. Nawet starty i lądowania w porze nocnej (około 34)
odbywać się mają z tego progu.
W początkach sierpnia Stołeczna Gazeta Wyborcza doniosła, że Rzecznik
Prasowy Portu, oświadczył iż rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę,
kosztem około 400 mln zł, starego terminalu, zbudowanego w początkach lat 90tych. Ponadto w 2013 roku wyremontowany i zmodernizowany zostanie (czytaj:
dobudowany trzeci pas) na kierunku RWY33 w stronę Piaseczna. Tak dalej
rozbudowane lotnisko będzie w stanie obsłużyć 20 mln pasażerów rocznie. To
inwestycyjne szaleństwo kierownictwa portu przełoży się na dodatkową gehennę w
OOU. Jeszcze kierownictwo portu nie rozliczyło się z mieszkańcami przyległych
osiedli a już marnotrawi publiczne pieniądze w inwestycje, które będą
amortyzowały się za 15 - 20 lat. Apelujemy do władz województwa mazowieckiego
i ministra infrastruktury o zatrzymanie zapędów kierownictwa portu. Mieszkańcami
– właścicielami nieruchomości na które tak negatywne skutki wywołuje ruch
lotniczy są w większości potomkowie przedwojennych mieszkańców Dąbrówki, Pyr,
Jeziorek, Krasnowoli i Grabowa. Nieruchomości te dorobek kilku pokoleń.
Jesteśmy zdeterminowani, aby wszelkimi dostępnymi sposobami bronić swoich
własności, zarówno przed spadkiem wartości, jak i negatywnych skutków
oddziaływania hałasu na nas i nasze rodziny. Oprócz pozwów sądowych,
zwracamy się do Najwyższej Izby Kontroli o wszechstronne zbadanie zasadności
rozbudowy portu nieomal w środku miasta, skutków, jakie decyzja ta wywarła na
pozostałe decyzje inwestycyjne, tak jak na przykład wybranie wariantu przebiegu
południowej obwodnicy Warszawy (S2) i przecięcie nią Ursynowa tunelem, który
będzie kosztował ogromne środki pieniężne, a budowa na kilka lat dodatkowo
sparaliżuje komunikację związaną z ul. Puławską i Trasą Siekierkowską. Ostatnie
doniesienia prasowe wręcz bulwersują, że przy budowie autostrad Państwo Polskie
wydało ponad 4 miliardy złotych na budowę osłon akustycznych od strony pustych
pól, lasów i biurowców a nie potrafi wygospodarować 400-500 milionów złotych na
odszkodowania za hałas samolotowy, którego nie sposób ograniczyć.
Mieszkańcy osiedli:
Grabowa, Krasnowoli, Jeziorek, Pyr, Dąbrówki, Mysiadła Józefosławia – aktualnie
280 podpisów, podpisy zbierane są w dalszym ciągu.
Informacja mieszkańców Zielonego Ursynowa dla prasy i
Najwyższej Izby Kontroli.
STRATY I HAŁAS DLA WAS
ZYSKI I KASA ZA HAŁAS DLA NAS
41
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Po artykule „Mają blisko na lotnisko” (NIE nr 33/12), mieszkańcy zielonego
Ursynowa (Wyczółki, Grabów, Krasnowola, Pyry, Dąbrówka) zwrócili się do swego
radnego Leszka Lenarczyka o zorganizowanie spotkania z administracją portu
lotniczego Okęcie. Spotkanie takie odbyło się w dniu 27.11.2012r. na posiedzeniu
Komisji Architektury Budownictwa Strategii i Ekologii w Urzędzie Dzielnicy Ursynów
i poświęcone było przede wszystkim sprawom urbanistycznym dzielnicy. Na
sprawy z oddziaływaniem lotniska oraz dalsze jego plany inwestycyjne niewiele
zostało już czasu. Organizatorzy spotkania ograniczyli czas i formę do zadawania
pytań przedstawicielom portu. Z odpowiedzi wynika wiele wniosków bardzo
istotnych dla mieszkańców tych osiedli. Przede wszystkim port lotniczy Okęcie nie
zamierza nikomu z poszkodowanych za hałas rekompensować strat zarówno za
spadek wartości nieruchomości jak i za wykonanie wyciszenia budynków. Minął
dziesiąty rok tworzenia Obszaru Ograniczonego Użytkowania i dwadzieścia
miesięcy od uchwały numer 76/11. Z rozbrajającą szczerością przedstawiciele
portu poinformowali, że dotychczas nie został rozpatrzony żaden wniosek o
odszkodowanie. Nie odpowiedzieli nawet dla dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 96 w
Dąbrówce przy ulicy Sarabandy na pismo/wniosek w sprawie uciążliwości hałasu i
poniesionych strat, choć minął już rok. Na pytanie radnej dlaczego dotychczas nie
ma żadnej odpowiedzi przedstawiciel portu oświadczył, że nie mają takiego
obowiązku. Szkoła leży na osi pasa startowego w kierunku na Piaseczno. Od
ciśnienia akustycznego przelatujących samolotów w szkole pękła ściana a lekcje
muszą się odbywać nawet w upalne dni przy zamkniętych oknach.
Przedstawiciele administracji portowej poinformowali zebranych mieszkańców, że
obowiązuje ścisła procedura składania wniosków. Wnioski niepełne,
nieposiadające załączników nie będą w ogóle rozpatrywane. Poinformowali
również tych mieszkańców, którzy nie doczekawszy się odpowiedzi na wnioski
sami na własny koszt dokonali wyciszenia swoich budynków, że nie będą mieli
zwróconych kosztów.
Według informacji podawanych wcześniej w prasie, rozpatrzenie wniosków
poprzedzone będzie pomiarami hałasów (niewiadomo kiedy i w jakim terminie) w
godzinach od 22:00 do 00:00, czyli w czasie gdy samoloty nie startują i nie lądują.
Z tego spotkania mieszkańcy wyciągnęli wnioski i pozbyli się wszelkich złudzeń, że
port lotniczy Okęcie dobrowolnie zaspokoi ich roszczenia. Zarówno z treści
odpowiedzi jak i przebiegu dotychczasowych procesów sądowych wynika jasno, że
tylko poprzez pozwy sądowe mogą liczyć na jakieś odszkodowania.
Przedstawiciele portu nie odpowiedzieli na drugie podstawowe pytanie: jakie są
dalsze plany inwestycyjne i jakie będą prowadzone roboty na terenie portu. Nie
rozpatrując wniosków administracja portowa chce zmusić poszkodowanych
mieszkańców aby swoje roszczenia kierowali poprzez pozwy sądowe. Na dzień
dobry to około 15 do 20 tysięcy złotych kosztów sądowych w zależności od
wysokości żądanego odszkodowania za utracone wartości nieruchomości i bez
gwarancji, że sąd odszkodowanie zasądzi. Liczą więc na to, że nieliczni tylko
zdecydują się wstąpić na drogę sądową. Urzędników portowych cechuje arogancja.
Na dociekliwość jednej z pań, pracownik portowy się obraził twierdząc, że nie
jesteśmy w przedszkolu a on nie jest przedszkolakiem i nie będzie odpowiadał. Nie
wie nawet, że jako urzędnik państwowej spółki ma konstytucyjny obowiązek
udzielania informacji obywatelom.
Teraz ostatecznie ujawniło się wielkie oszustwo tworzenia przez 10 lat OOU.
Ostatnia uchwała nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego daje pełen
pogląd jak organy samorządowe (i nie tylko) tworzą miejscowe prawo. Port
wynalazł firmę która pod jego dyktando sporządziła przegląd ekologiczny,
przygotowała projekt uchwały i jego uzasadnienie. Sejmik nie dokonując absolutnie
żądnej weryfikacji ani oceny pod względem zarówno prawnym jak i technicznym
zalegalizował to oszustwo, które stało się miejscowym prawem. Przegląd został
zlecony prywatnej firmie consultingowej, która nie posiada żadnych kwalifikacji do
wykonywania pomiarów hałasu. Firma ta zleciła te pomiary dwóm akredytowanym,
prywatnym, innym firmom. Firmy te widząc, że końcowe wnioski zostały
sfałszowane odmówiły podpisów pod przeglądem ekologicznym bo bały się
odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy. Konsekwencją tego byłoby
również cofnięcie akredytacji. Jeden z właścicieli tej firmy odciął się publicznie od
końcowych wniosków na forum Zielonego Mazowsza. Nie podpisał się również
specjalista od ochrony środowiska będący pracownikiem firmy consultingowej. Z
fragmentów przeglądu ekologicznego, z różnych publikacji prasowych a przede
42
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
wszystkim z odpowiedzi na pozew sądowy sygn. akt. IVC1948/9 wyłania się cały
obraz działań grup interesów, które przeforsowały rozbudowę lotniska Okęcie a
teraz różnymi sztuczkami próbują wyłgać się od odpowiedzialności za tą decyzję.
Odpowiedzią na pozew sądowy zawierający aż 15 stron próbuje się przekonać sąd
jakie to dobrodziejstwa spotkały Warszawę dzięki rozbudowie portu. Z
rozważanych lokalizacji budowy nowego portu pod Mszczonowem i Modlinem,
decyzję o rozbudowie Okęcie podjęto w interesie kapitału deweloperskiego. Koteria
planistyczno-urbanistyczna powiązana układami z kapitałem deweloperskim uległą
temu kapitałowi. Lokalizacja portu prawie, że w centrum Warszawy rzeczywiście
spowodowała wzrost cen gruntów budowlanych, wygenerowała dodatkowe miejsca
pracy ale tylko w bliskim otoczeniu portu lotniczego w dzielnicach: Włochy i Ochota
i częściowo Mokotów, w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów portowych od strony
ulic: Wirażowej, 17-Stycznia, Żwirki i Wigury.
Perspektywa budowy w tym bliskim rejonie hoteli, kompleksów biurowych,
zakładów usługowych i handlowych rzeczywiście wywindowała ceny za grunty
budowlane. Port planuje tu na 22-óch hektarach budowę ogromnego kompleksu
biurowego (wysokie ceny wynajmu powierzchni biurowych w Warszawie są
bezkonkurencyjne w stosunku do lokalizacji portu w Modlinie albo pod
Mszczonowem). Takie same zamiary jak port, miała Agencja Mienia Wojskowego,
która miała budować w spółce z zagranicznym developerem kompleks biurowy na
powierzchni 16 hektarów. Plany pokrzyżowała Najwyższa Izba Kontroli i
Prokuratura bo agencja zawiązała spółkę z zagranicznym deweloperem, który do
spółki wniósł wkład aż… 400 tysięcy złotych!
Sądy: okręgowy i apelacyjny, przywróciły poprzedni status quo. Dziesięć hektarów
gruntów budowlanych posiada bankrutujący PLL LOT, który grunty wystawił na
sprzedaż. Nogami przebierają deweloperzy bo dzięki orzeczeniu Trybunału
Konstytucyjnego będą mogli wykupić ogródki działkowe przy ul. Żwirki i Wigury i na
Paluchu.
Natomiast ceny za grunty pod budownictwo mieszkaniowe indywidualne spadły
gwałtownie.
Według informacji prasowych port będzie współdziałał i wspomagał tworzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ochota. Mamy
więc obraz komu wzrosły ceny za działki. Zawsze tak jest, że jak coś komuś rośnie,
to czyimś kosztem. W tym wypadku kosztem mieszkańców Zielonego Ursynowa,
Piaseczna, Ursusa i okolic. Na terenach, gdzie koncentrują się operacje startów i
lądowań samolotów, ceny działek i innych nieruchomości spadły nawet do 30%, bo
nie ma chętnych do kupowania takich gruntów. Wykorzystują tą okazję osoby,
które traktują zakup tych gruntów jako lokatę kapitału. Napływają informacje, że
kupują tu działki po tak niskich cenach pracownicy portu lotniczego i pracownicy
LOT’u. Dzięki rozbudowie portu zyskują więc dzielnice Ochota, Śródmieście,
częściowo Mokotów. W plecy natomiast dostają miasto Piaseczno oraz dzielnice
Ursynów, Ursus i ich mieszkańcy. Przez Piaseczno Ursynów i Ursus przebiegają
korytarze powietrzne zarówno do startów jak i do lądowań. Na kierunku Piaseczno
odbywa się ponad 72% operacji lądowań. Na kierunku Ursus tyle samo operacji
startów. W związku z tym cały hałas samolotowy przejmują te dwie dzielnice.
Fatalna decyzja o rozbudowie portu na Okęciu pociągnęła za sobą drugą
fatalną decyzję o przebiegu południowej obwodnicy Warszawy – S2 kierując
ją przez Ursynów. Planistom chodziło o to, aby rozbudowany port dobrze
skomunikować z przebiegiem trasy S2. Przebieg tej trasy dobrze
zaprojektowany i wygodny komunikacyjnie Ursynów rozetnie na pół. Zanim to
jednak nastąpi mieszkańcy Ursynowa jak również Piaseczna i okolicznych osiedli,
doświadczą dodatkowych uciążliwości związanych z paraliżem komunikacyjnym ul.
Puławskiej. Po otwarciu fragmentu obwodnicy do ul. Puławskiej zdążające w
kierunku wschodniej granicy TIR’y kierując się w stronę Trasy Siekierkowskiej
rozjeżdżą część Ursynowa i dolny Mokotów.
Na spotkaniu konsultacyjnym dyrekcji warszawskiego oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg i Autostrad próbowano skonsultować z mieszkańcami Ursynowa szczegóły
techniczne budowy tunelu o dł. 2,5 km przez Ursynów. Mieszkańców Ursynowa,
których 80% jest przeciwnych przebiegu trasy obwodnicy nie interesują techniczne
szczegóły budowy tunelu lecz skutki, jakie wywoła przebieg tej trasy. Okazuje się,
że przed decyzją o rozbudowie lotniska Okęcie był dobrze zaopiniowany wariant
przebiegu obwodnicy nie przez Ursynów a w okolicach Góry Kalwarii. Angielska
firma Consultingowa, która wariant ten oceniła dobrze pod kątem ekonomicznym i
43
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
środowiskowym wyrażała wątpliwości co do przebiegu trasy przez Ursynów.
Wariant Ursynowski został zadecydowany po decyzji rozbudowy portu Okęcie aby
skomunikować port z resztą dzielnic Warszawy. Na uwagę zasługuje nieliczenie się
absolutnie z kosztami tych inwestycji gdzie 2,5 km tunelu będzie kosztować 4,5
miliarda zł, a więc więcej niż koszty rozbudowy portu. Oprócz mieszkańców
przeciwko budowie tunelu przez Ursynów protestują środowiska ekologiczne, które
decyzję o przebiegu zaskarżyły do sądu. Ostatnie informacje prasowe wskazują, że
decydenci rozważają możliwość wycofania się z tego wariantu.
Port nie odpowiedział mieszkańcom jakie są jego dalsze plany inwestycyjne. Z
publikacji prasowych wyłaniają się dalsze jego zamierzenia. Za 400mln zł
przebudowuje stary terminal Etiuda, który po modernizacji połączony zostanie z
koleją w kierunku śródmieścia. Prasa donosi również, że już na wiosnę tego roku
zostaną rozpoczęte roboty przy modernizacji pasa startowego (próg nr 33 na
kierunku Piaseczno). Będzie to nie remont/modernizacja a raczej budowa nowego,
dodatkowego pasa. Jeżeli go zbuduje to port Okęcie będzie w stanie obsłużyć
rocznie 20 mln pasażerów (obecnie obsługuje 10 mln). Administracja portowa w
porozumieniu z planistami z ratusza konsekwentnie realizuje program inwestycyjny
ustalony kilkanaście lat temu. Dodatkowy pas próbowano budować wzdłuż
obwodnicy S2 od strony Al. Krakowskiej ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad sprzeciwiła się tym zamiarom. W planie jest likwidacja poprzecznego,
krótszego pasa startowego na linii ul. Poleczki -Ursus. Po likwidacji tego pasa i
wybudowaniu drugiego pasa na kierunku Piaseczno, port pozbędzie się kłopotów z
emisją hałasu samolotowego na najbardziej zaludnionych terenach czyli osiedli
Ursusa i wysokiego Ursynowa oraz Wilanowa (Wilanów zamieszkują byli i obecni
przedstawiciele elity rządzącej i celebry ci). Dodatkowy horror będą natomiast
przeżywać mieszkańcy Zielonego Ursynowa i okolic Piaseczna (jednym słowem:
pospólstwo).. Tędy wykonywanych jest już ponad 72% lądowań i 28% startów w
tym wszystkie nocne. Strefa nalotów do lądowania i startów Piaseczno - Zielony
Ursynów charakteryzuje się niską i rzadką zabudową i to skłania administrację
portu do wykorzystania tego faktu. Ciekawe jak zniosą to mieszkańcy tych rejonów.
Dalszej rozbudowie portu sprzeciwiał się były prezydent Warszawy śp. Lech
Kaczyński. Protestował również były przewodniczący sejmowej komisji
Infrastruktury i Ochrony Środowiska a obecny wicepremier, minister gospodarki
Janusz Piechociński. Co się stało, że port ignoruje protesty mieszkańców? Wydaje
się, że Pani prezydent Warszawy dała zielone światło do rozbudowy a Janusz
Piechociński zmienił punkt widzenia z powodu miejsca siedzenia. Dochodzą wieści,
że rządząca ekipa zapaliła zielone światło do rozbudowy portu bo będzie to jedno z
ostatnich, wartościowych „sreber rodowych” do sprzedaży w drodze prywatyzacji.
Same grunty 680 ha, które posiada port, położone tak blisko śródmieścia, warte są
minimum 7 miliardów złotych. Rozbudowana infrastruktura warta jest dodatkowo
ponad 5 miliardów złotych. Dodatkowe poszukiwanie środków do budżetu państwa,
przy spowalniającej gospodarce, może skłonić rząd do szybkiej prywatyzacji.
Mieszkańcy Ursynowa zadają sobie retoryczne pytania: cóż to za kraj? Cóż to za
państwo, które w ostatnich latach przy budowie autostrad zmarnowało 3 do 4
miliardów złotych na budowę osłon akustycznych wzdłuż pustych pól, lasów i łąk?
Wyrzucono więc ogromne pieniądze. Państwowa firma jaką jest port nie może
wywiązać się z obowiązków wypłaty odszkodowań w osiedlach, gdzie hałas
samolotowy przekracza wszelkie normy.
Zachodzi pytanie co łączy te dwa zjawiska tj. stawiania płotów akustycznych w
terenach gdzie nie powinny one stać i przeforsowania rozbudowy portu. Otóż łączy
je wspólny mianownik gdzie o inwestycjach decydują koterie urzędniczoplanistyczno-biznesowe wbrew interesom państwa i społeczeństwa. Cóż z tego, że
Najwyższa Izba Kontroli zajęła się bezsensownym i marnotrawnym budowaniem
osłon akustycznych, kiedy mleko już się rozlało. Owe koterie wykorzystują luki w
prawie budowlanym i ochrony środowiska dla swoich interesów nie licząc się z
interesami państwa.
Wracając do wyżej wymienionej odpowiedzi na pozew sądowy sygn. akt. IVC
1948/09, IV wydziału sądu Okręgowego w Warszawie budzi zdumienie kuriozalne
stwierdzenie portu lotniczego, że za hałas powinny płacić podmioty (linie lotnicze),
które samoloty eksploatują.
Port lotniczy od dziesięciu lat pobiera opłaty lotniskowe w ramach których jest
również stawka za hałas samolotowy. Wiewiórki donoszą, że uzbierało się tego ok.
65mln. Port marnotrawi część tych pieniędzy na opłaty za przeglądy ekologiczne,
44
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
48
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
11.07.2013 Piotr Barczak i
mieszkańcy
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
ul. Koncertowa
na ogłoszenia prasowe z życzeniami świątecznymi dla poszkodowanych
mieszkańców, na opłaty sądowe toczących się procesów a ostatnio płaci za
pomiary hałasu wykonywane przez zakład akustyki Instytutu Ochrony Środowiska.
Port więc finansuje swoje potrzeby a poszkodowanym mieszkańcom pokazuje figę.
I oto mamy filozofię biznesową administracji portowej.
STRATY I HAŁAS DLA WAS. ZYSKI I KASA ZA HAŁAS DLA NAS
Jak to zakwalifikować? Czy jest to prawo feudalne czy zwykłe złodziejstwo?
W ostatnich kilku miesiącach Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego wpłynęło już
kilkaset pozwów od mieszkańców, zasądził na rzecz poszkodowanych
odszkodowania w tym, w końcu maja b.r. na kwotę 509 tysięcy złotych przy ul.
Baletowej. Dał tym samym sygnał dla kierownictwa portu, że nie podziela praktyk
negowania zasadności roszczeń poszkodowanych. Zauważyły to liczne kancelarie
prawne (w tym również z Poznania i Krakowa), które organizują zebrania
mieszkańców, na których wabią klientów aby podpisywali umowy na obsługę
prawną i reprezentowania ich przed sądami. Koszt takiej reprezentacji to od 15%
do 25% żądanej kwoty odszkodowania.
Zdaje się, że kierownictwo portu prawidłowo odczytało ostatnie wyroki o
odszkodowania i na forum stron internetowych np. Ursynowa proponuje
mieszkańcom spotkania oraz indywidualne rozmowy z poszkodowanymi
mieszkańcami. Również Biuro Ochrony Środowiska Miasta Stołecznego Warszawy
wabi mieszkańców do składania propozycji na opracowanie nowego projektu
ograniczenia hałasu w stolicy.
Mieszkańcy Ursynowa wg załączonej listy podpisów do wglądu tylko dla
Najwyższej Izby Kontroli.
W związku z trwającymi konsultacjami, po uzgodnieniu z mieszkańcami ul.
Wniosek o ustawienie fotoradarów.
Koncertowej, wnoszę o:
1) ustawienie dwóch radarów przed wiaduktem na ul. Dolina Służewiecka/KEN, na
odcinku Doliny Służewieckiej
N
Wniosek o uruchomienie tzw. zielonej linii
na odcinku Puławska – Dolina
Służewiecka.
U
Wniosek o wyposażenie Straży Miejskiej
w mierniki hałasu.
N
Polskie
prawo
uniemożliwia
postawienie
fotoradaru jedynie w celu redukcji oddziaływania
akustycznego.
Fotoradary instalowane są
w miejscach uznanych za niebezpieczne celem
poprawy bezpieczeństwa. Redukcja hałasu jest
działaniem towarzyszącym instalacji fotoradaru
ze względu na spadek prędkości w jego
sąsiedztwie.
Fotoradary
zaproponowane
w innych
zadaniach
Programu,
zostały
skonsultowane ze Strażą Miejską i powiązane z
odcinkami uznanymi za niebezpieczne.
Działanie HD 20 zawiera sterowanie sygnalizacją
świetlną (zielona fala) w ul. Dolina Służewiecka.
Działanie HD 89 zawiera sterowanie sygnalizacją
świetlną (zielona fala) w al. Komisji Edukacji
Narodowej.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o odrzucenie Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 i jej ponowne
sporządzenie.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o podanie kosztu opracowania
POŚPH.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
W celu uzyskania niniejszej informacji zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. 2001 r., nr 112 poz.
1198 z późn. zm.) należy złożyć wniosek o
udostępnienie informacji do Urzędu Miasta.
2) na odcinku Puławska- Dolina Służewiecka, uruchomienie tzw. zielonej linii, w
tym wyświetlaczy informujących o optymalnej prędkości przejazdu na tym odcinku.
Uzasadnienie. Otwarcie odcinka trasy S2 z dojazdem do ul. Puławskiej spowoduje
wzrost ruchu w kierunku centrum, a budowa mostu i tunelu w rejonie Ursynowa
przeciągnie sie w czasie. Wzrośnie więc ruch, którego nie opanują pojedyncze
punkty kontrolne. Należy skoordynować ruch na tym odcinku.
3) Wyposażyć Straż Miejską w urządzenia pomiarowe hałasu, w celu nadzoru nad
ruchem motocykli, szczególnie w nocy.
49
13.07.2013 Kazimierz
Baczewski
drogowy,
lotniczy
Bemowo, ul.
Powązkowska
(…),
ul. Obrońców
Tobruku
1. Wnoszę o:
- odrzucenie mapy akustycznej 2012 w części hałas lotniczy dla dzielnic Bemowo,
Bielany i Żoliborz, jako nierzetelnej i nie odpowiadającej rzeczywistym poziomom
hałasu, na jaki narażeni są mieszkający w obszarze kręgu nadlotniskowego
mieszkańcy tych dzielnic, a mieszkańcy budynku pod adresem jak wyżej jako
znajdujący się na przedłużeniu linii pasa startowego,
- sporządzenie ponownie nowej mapy akustycznej z rozłożeniem na okresy maj październik i listopad - kwiecień,
- przyjęcie przy sporządzaniu mapy wyników rzeczywistych pomiarów dokonanych
przyrządami pomiarowymi z mikrofonem.
2. Proszę o podanie, jaki jest koszt wykonania opracowania pt. "Program ochrony
środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy". Aktualizacja. Warszawa, 2013.
3. Głównym celem "Programu ochrony środowiska przed hałasem"… jest m. in.
"..wykonanie wskazanych działań powinno prowadzić do redukcji hałasu do wartości
45
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
dopuszczalnych na terenach, na których wystąpiły przekroczenia obowiązujących
norm…" (str. 7 Opracowania). Z załączonych map akustycznych wynika, że na
elewacji budynku, w którym mieszkam (ul. Powązkowska (…), posadowionego tuż
przy ruchliwej ulicy Obrońców Tobruku) wartości Ldwn dla ruchu drogowego
wynoszą 70 - 75 dB, a dla Ln 60-65 dB, przy wartościach dopuszczalnych
odpowiednio 68 i 59 dB (Tab.1 na str. 9). Proszę o wskazanie działań, które powinny
doprowadzić, w tym właśnie miejscu, do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnej,
bo w opracowaniu nie znalazłem o tym żadnej wzmianki. Wręcz przeciwnie - obszar
należy do "komfortowych" pod względem uciążliwości hałasowej.
Wniosek o wskazanie działań
ograniczających hałas drogowy na ul.
Obrońców Tobruku.
Wniosek o udostępnienie wyników
monitoringu hałasu lotniczego wokół
4. Na str. 158 "Programu…" w pkt. 10.4.2. jest zapis, że od grudnia 2012 roku wokół lotniska Warszawa Babice.
lotniska Warszawa Babice prowadzony jest ciągły monitoring hałasu (przez
akredytowane laboratorium pomiarowe). Proszę o wskazanie, czy, gdzie i na jakich
warunkach można zapoznać się z wynikami tego monitoringu. W których miejscach
("wokół lotniska") wykonano te pomiary i ile ich było?
U
Wyniki monitoringu hałasu wokół lotniska
Warszawa – Babice są ogólnie dostępnie na
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Warszawie.
5. Dlaczego (na jakiej podstawie merytorycznej) ma być wprowadzone ograniczenie
godzin funkcjonowania lotniska Warszawa Babice dopiero w perspektywie
średniookresowej, tj w latach 2019-2023 (str. 159 i str. 175).
Proponuję wprowadzić zapis, aby to ograniczenie wprowadzić od początku 2014 r.
Wniosek o wcześniejsze wprowadzenie
ograniczenia godzin wykonywania
operacji lotniczych na lotnisku Warszawa
Babice.
U
Wprowadzenie zmian organizacyjnych w porcie
lotniczym, w tym ograniczenia dot. operacji
lotniczych jest procesem długotrwałym, gdyż
wymaga uzgodnień z wieloma podmiotami, w tym
z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Dlatego w
Programie nie proponowano wprowadzenia
ograniczeń od początku roku 2014, jako terminu
nierealnego. Tym niemniej, uwzględniając uwagę
w rozdz. 10.4.2 Programu skorygowano
proponowany termin wprowadzenia ograniczeń z
perspektywy średnioterminowej na
krótkoterminową.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
6. Wartość opracowanych map akustycznych jest w zasadzie tylko teoretyczna,
gdyż zostały one opracowane na podstawie symulacji komputerowej, na podstawie
nie wiadomo jakich danych wejściowych, i nie zostały zweryfikowane
eksperymentalnie. W rezultacie pełno jest w nich absurdów, np.:
- według mapy hałas drogowy na ul. Obrońców Tobruku na elewacji budynku
Powązkowska (…) jest mniejszy niż hałas dla budynków znajdujących się przy ul.
Pieniążka (odchodzącej od ul. Obronców Tobruku), która ma długość ok. 300m, po
której jeździ 3 razy mniej pojazdów niż po ulicy Obr. Tobruku, nie jeżdżą po niej
Wniosek kwestionuje dane wejściowe
samochody ciężarowe i duże autobusy, a pojazdy poruszają się tam z bardzo małą przyjęte do Mapy akustycznej m.st.
prędkością (na tak krótkim odcinku nie są w stanie rozpędzić się),
Warszawy 2012.
- według mapy hałasu lotniczego nad moim budynkiem nie ma hałasu lotniczego.
Zapraszam autorów opracowania w dniu (najlepiej w sobotę lub w niedzielę), gdy z
lotniska Warszawa Babice startuje kilkaset samolotów w odstępach sekundowych (a
czasami trzy jednocześnie), które przelatują tuż nad dachem budynku, bo nikt nie
kontroluje trasy ich przelotu, aby spróbowali posiedzić lub odpocząć wtedy w moim
mieszkaniu.
Wniosek o rozszerzenie Programu o ulice
gminne.
7. W programie i w opracowaniu koncentrujecie się Państwo na hałasie drogowym w
rejonie dużych przelotowych arterii. Całkowicie pomijacie ulice gminne o zwartej
zabudowie, po których porusza się coraz więcej pojazdów. Do takich należy np. ulica
Obrońców Tobruku, a na niej nikt nie mierzy natężenia hałasu drogowego.
8. Pragnę także zwrócić uwagę na absurdalność przepisów, które zalecają
oddzielnie oceniać i mierzyć hałas pochodzący z różnych źródeł, ale emitowany w
tym samym czasie. Jeśli do mojego mieszkania dociera hałas drogowy z ulicy
Wniosek kwestionuje przepisy
Obrońców Tobruku i jednocześnie hałas emitowany przez przelatujące tuż nad
dachem budynku samoloty, to jestem narażony w tym czasie na hałas pochodzący z wymagające oddzielnej oceny każdego
źródła hałasu.
obu źródeł, a nie z każdego oddzielnie.
50
13.07.2013 Michał Pochodyła
drogowy
ul. Surowieckiego
51
13.07.2013 L. Lermer
drogowy
osiedle
Boernerowo
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Według Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012
dla terenu w otoczeniu ul. Obrońców Tobruku
wartość wskaźnika M dla hałasu drogowego,
który stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliska „0”. Z tego względu
niniejszy wniosku w Programie nie uwzględniono.
Od 4 lat jestem mieszkańcem budynku przy ulicy Surowieckiego (…).
Ruch samochodowy (nocny i dzienny) na ulicy Puławskiej jest coraz większy a na
pewno będzie jeszcze większy w momencie uruchomienia węzła KonotopaPuławska.
Zatem wnioskuję o zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych od ulicy Puławskiej
na całej długości skrzyżowania od Poleczki do Dolinki Służewieckiej.
Problem hałasu można rozwiązać definitywnie i tanio, podnosząc dopuszczalne
normy hałasu o kolejne 10-20 dB. Ustawodawca już to raz zrobił w 2012 r. Czemu
miałby nie uczynić tego ponownie? Hałas jest wszechobecny w mieście, bo
46
N
N
N
Klasa ulicy nie decyduje o włączeniu lub
wyłączeniu z Programu.
Program, zgodnie z wymaganiami
rozporządzenia Ministra Środowiska jest oparty o
wskaźnik M. Wartości tego wskaźnika
determinują obszary i kolejność działań, a zależą
od wielkości przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu dźwięku oraz liczby
narażonych osób.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o zamontowanie ekranów
dźwiękochłonnych od ulicy Puławskiej na
całej długości, od Poleczki do Dolinki
Służewieckiej.
N
W Programie zaproponowano inne działania dla
omawianego odcinka drogi (HD 54).
Wniosek dotyczy ustanowionych wartości
dopuszczalnych poziomu hałasu oraz
pracy urzędników samorządowych.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
52
15.07.2013 Stowarzyszenie
Kolonia Staszica
Monika Felsz
Pusłowska
drogowy
ul. Wawelska
53
15.07.2013 Czesława
Kowalska-Rold
drogowy,
lotniczy,
społeczny
ul. Romera /
Herbsta / KEN /
kościół
54
15.07.2013 Gabriela
Koziarska
lotniczy
Białołęka
Treść wystąpienia
Wnioski
zezwala na to ustawodawca. I od zmiany ustawy należałoby zacząć. Brakuje też
rozporządzeń wykonawczych oraz, i przede wszystkim, skutecznych metod i
środków egzekucji i … SANKCJI. Jeśli praktycznie nie da się wyegzekwować
przestrzegania aktualnie obowiązujących, podwyższonych o 6 dB norm hałasu, to
żaden program nie załatwi sprawy. Pozostanie na papierze, jak ustawa i normy
hałasu. W przestrzeni miejskiej odpowiedzialnymi za nadmierny hałas są urzędnicy
samorządowi, opracowywanie programu walki z hałasem, przez samorząd, traktuję
jako hipokryzję. Przecież to urzędnicy decydują o szeroko pojętej infrastrukturze
miejskiej, która stwarza problem hałasu. To urzędnicy nie stosują się do
obowiązujących norm, to urzędnicy stwarzają warunki do powstania nadmiernego
hałasu. To od urzędników nie sposób wyegzekwować przestrzegania
obowiązujących ustawowo norm hałasu. Głównym problemem są więc urzędnicy
samorządowi. Żaden program walki z hałasem na nic się nie zda, jeśli nie będzie
komu go wdrożyć i egzekwować. Przykład: Pani Prezydent od 2008 r. jest
informowana o przekroczeniu dopuszczalnych norm hałasu, na Boernerowie,
których sprawcą jest burmistrz dzielnicy Bemowo. I nic w tej sprawie nie zrobiła.
Jest ustawa, są normy i co z tego, jeśli nie ma woli, aby je zastosować w praktyce i
wyegzekwować.
Ulica Wawelska odcinek od Alei Niepodległości do Parku Wielkopolskiego. Hałas
dopuszczalny przekracza normy wielokrotnie zwłaszcza rano i w godzinach
szczytu. Mieszkańcy Kolonii Staszica, która jest pod ochroną konserwatorską od
1989 roku dopominają się o ustawienie ekranów, gdyż hałas i wstrząsy znacznie
obniżają komfort życia. Hałas ma wpływ na zdrowie, system nerwowy i jakość życia
mieszkańców uliczek znajdujących się prostopadle do ul. Wawelskiej. Gmina
zleciła prace przygotowawcze do ustawienia ekranów, ale zostały
wstrzymane..Teraz jest koncepcja gęstego, zimą zielonego pasa zieleni. Niestety
nie są podjęte żadne działania. Kiedy widzimy rzędy ekranów wśród pustych pół, a
nasza dzielnica ulega, degradacji przez hałas jesteśmy oburzeni. Nasze ogródki są
atrapą, gdyż hałas uniemożliwia korzystanie z nich.
Właściciele wyprowadzają się, mieszkanie wynajmowane są na biura, lub
czasowym najemcom, co ma duży wpływ na ogólny standard dzielnicy.
Uprzejmie prosimy o wzięcie naszego głosu pod uwagę, mimo, iż nie widzę tej ulicy
w Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy.
hałas drogowy – szybkie motory, bardzo głośne, policja nie reaguje
hałas lotniczy – nie dość że lotnisko (przeloty nad głową) to jeszcze przeloty
„turystyczne”, ćwiczeniowe.
Hałas społeczny – powodowany przez ludzi
Trzeba spowodować ograniczenie hałasu ze względu na pazerność na zysk,
pazerność na uświadamianie obywateli przez kościoły.
Prawo powinno powiększać hałas poprzez:
1) muzykę w ogródkach pod oknami mieszkań - zarabiają właściciele lokali, a
mieszkańcy popadają w permanentne zmęczenie
2) muzykę koncertów na powietrzu (obniżyć decybele), trudno to wytrzymać przez
wiele godzin
3) zewnętrzne megafony na kościołach zakłócają wypoczynek, a poza tym
autorytarnie dominujących nad pobliskimi mieszkaniami nie chcemy wysłuchiwać
dogmatów, pieśni, happeningów itp.
4)Ustanawiać strefy ciszy w Warszawie - popularyzować naklejki, np. tutaj
obowiązuje strefa ciszy.
Szanowni Państwo. Dzięki, że wreszcie temat hałasu w Warszawie zaczyna być
zauważalny. Jeżeli nie jest to kolejna kiełbasa wyborcza!!. Jestem warszawianką w
czwartym pokoleniu i nigdy moje miasto tak mnie nie przerażało. Hałas jest nie do
zniesienia. Przez 36 lat mieszkałam na Mokotowie (Sadyba) i uciekłam przed
wściekłymi motocyklistami, bardzo głośną ul. Sobieskiego i Powsińską. Wyniosłam
się do peryferyjnej dzielnicy Białołęka, sądząc, że znajdę ciszę i spokój.
Wprowadziłam się jeszcze przed otwarciem lotniska w Modlinie. Teraz słyszę, że
korytarze powietrzne dla samolotów będą przebiegały nad Białołęką wzdłuż linii
Wisły. Kto to wymyślił, żeby nad tak zaludnioną i przebogatą w małe dzieci
dzielnicą tworzyć pasy powietrzne dla samolotów. Białołęka to młoda i bardzo
rozwijająca się dzielnica, którą: "ulubili" deweloperzy i będą dalej budować. Nisko
latające samoloty, najczęściej niezbyt nowoczesne stwarzają potworny hałas.
Proszę zwróćcie na to uwagę i podejmijcie działania, aby uchronić tysiące ludzi
47
U lub N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek o budowę ekranów
akustycznych na ulicy Wawelskiej na
odcinku od Al. Niepodległości do Parku
Wielkopolskiego.
U
Tego rejonu dotyczy działanie HD 44.
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego przez muzykę emitowaną
z lokali gastronomicznych.
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego przez koncerty na
powietrzu.
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego przez megafony
kościelne.
Wniosek o ustanowienie stref ciszy w
Warszawie.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
W Programie zaproponowano inne działania
edukacyjne (rozdz. 5.4.3) promujące zachowania
wpływające na zmniejszenie emisji hałasu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o podjęcie działań w zakresie
ochrony dzielnicy Białołęka przez
hałasem lotniczym pochodzącym od
Lotniska w Modlinie.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
55
56
57
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
15.07.2013 Marcin Wasiak
15.07.2013 Marcin Wasiak
15.07.2013 Ewa OrłowskaPrzezdziecka
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
lotniczy
drogowy,
lotniczy
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
mieszkających w tej ładnej i spokojnej jak dotąd dzielnicy przed okrucieństwem
hałasu. Pozdrawiam. Mieszkanka ul. Odkrytej.
Ursynów, Obszar
- ulica Cynamonowa na odcinku pomiędzy ulicą Indiry Gandhi a ulicą Filipiny
HD4, ul.
Płaskowickiej wymiana nawierzchni na "cichą", montaż progów zwalniających na
Cynamonowa na
wysokości obu końców budynku Cynamonowa (…).
odcinku pomiędzy -W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy w rozdz.
ulicą Indiry Gandhi 10.4.1. stwierdzono, że "w przypadku Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina nie
a ulicą Filipiny
występują przekroczenia dopuszczalnych norm dla hałasu lotniczego". Podczas
Płaskowickiej
spotkania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów dnia 26 czerwca 2013 roku z ekspertami
lotniska potwierdzony był fakt przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu.
Lotnisko przedstawiło wnioski o sfinansowanie izolacji akustycznej w
nieruchomościach znajdujących się na terenie Obszaru Ograniczonego
Użytkowania wokół Lotniska Chopina, natomiast nawet przy pozytywnym
rozpatrzeniu takiego wniosku (co nie jest oczywiste) pozostaje fakt przekroczenia
norm hałasu wokół budynków, brak możliwości otwierania okien, szkodliwy wpływ
hałasu na dzieci (w tym szkoły). Konieczne jest zatem wprowadzenie zakazu lotów
nad największym zespołem osiedlowym stolicy w godzinach nocnych 22.00- 08.00
(brak możliwości wypoczynku), a dodatkowo całkowity zakaz lotów poniżej
określonej wysokości (samoloty latają na różnych wysokościach - często bardzo
nisko) oraz samolotów starszego typu oraz generujących nadmierny hałas.
Ursynów, Obszar
HD12, ul. Indiry
Gandhi oraz ul.
Pileckiego
ul. Związku Walki
Młodych
- ulica Pileckiego na odcinku pomiędzy ulicą Ciszewskiego a ulicą Filipiny
Płaskowickiej wymiana nawierzchni na "cichą', montaż progów zwalniających lub
sygnalizacji świetlnej przed przejściami dla pieszych po obu stronach skrzyżowania
ulicy Indiry Gandhi i Pileckiego -montaż ekranów dźwiękoszczelnych wzdłuż ulicy
Indiry Gandhi pomiędzy ulicą Pileckiego a ulica Filipiny Płaskowickiej.
-W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy w rozdz.
10.4.1. stwierdzono, że "w przypadku Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina nie
występują przekroczenia dopuszczalnych norm dla hałasu lotniczego" I co nie jest
zgodne z prawdą. Podczas spotkania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów dnia 26
czerwca 2013 roku z ekspertami lotniska potwierdzony był fakt przekroczenia
dopuszczalnych norm hałasu. Lotnisko przedstawiło wnioski o sfinansowanie
izolacji akustycznej w nieruchomościach znajdujących się na terenie Obszaru
Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska Chopina, natomiast nawet przy
pozytywnym rozpatrzeniu takiego wniosku (co nie jest oczywiste) pozostaje fakt
przekroczenia norm hałasu wokół budynków, brak możliwości otwierania okien,
szkodliwy wpływ hałasu na dzieci (w tym szkoły). Konieczne jest zatem
wprowadzenie zakazu lotów nad największym zespołem osiedlowym stolicy w
godzinach nocnych 22.00- 08.00 (brak możliwości wypoczynku), a dodatkowo
całkowity zakaz lotów poniżej określonej wysokości (samoloty latają na różnych
wysokościach- często bardzo nisko) oraz samolotów starszego typu oraz
generujących nadmierny hałas.
Wniosek o zastosowanie "cichej"
nawierzchni i montaż progów
zwalniających na ul. Cynamonowej.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu ul. Cynamonowej wartość
wskaźnika M dla hałasu drogowego, który
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliski „0”. Z tego względu
niniejszy wniosek w Programie nie będzie
uwzględniony.
Wniosek o zakaz lotów nad Ursynowem w
godzinach nocnych i poniżej określonej
wysokości.
N
Wniosek o zastosowanie "cichej"
nawierzchni i montaż progów
zwalniających na ul. Pileckiego i ul.
Gandhi lub sygnalizacji świetlnej oraz
montaż ekranów akustycznych wzdłuż ul.
Indiry Gandhi na odcinku pomiędzy ul.
Pileckiego a ul. Filipiny Płaskowickiej.
U (częściowo)
Na podstawie Mapy akustycznej m.st. Warszawy
2012 w Programie stwierdzono brak przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku poza
Obszarem Ograniczonego Użytkowania (OOU).
Oznacza to brak merytorycznych podstaw do
podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych, w tym ograniczania lotów w
porze nocnej (Port Lotniczy im. Fryderyka
Chopina wdrożył procedury ograniczające liczbę
lotów w porze nocnej, tak by zasięg hałasu nie
wykraczał poza granice OOU).
Odszkodowania/kompensacje związane z
wprowadzeniem OOU nie są przedmiotem analiz
Programu.
Dla ul. Pileckiego, od ul. Roentgena do ul.
Gandhi, przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w terminie
średniookresowym (HD 12) polegające na
wymianie nawierzchni na „cichą”.
Wniosek o zakaz lotów nad Ursynowem w
godzinach nocnych i poniżej określonej
wysokości.
N
Ogromne natężenie hałasu przez praktycznie całą dobę: naprzeciwko naszego
Wniosek dotyczy hałasu drogowego w
budynku znajduje się supermarket E. Leclerc i galeria handlowa z ogromnym
rejonie ul. Związku Walki Młodych.
parkingiem, wykorzystywanym także w nocy przez dostawców towarów i
kierowców urządzających wyścigi samochodowe. Ponadto blisko nas są trzy
ruchliwe skrzyżowania (al. Ken - Ciszewskiego, Ciszewskiego-Cynamowa,
Ciszewskiego-Rodowicza "Anody"). Pod budynkiem jest przystanek autobusowy, a
z drugiej strony całodobowy sklep z alkoholem (pijacy hałasują, piją jawnie nawet w
dzień, choć sklep jest obok placu zabaw, a co najgorsze - załatwiają się wśród
krzewów rosnących pod blokiem). W nocy bardzo często motocykliści i kierowcy
samochodów urządzają sobie nieformalne wyścigi lub "palenie opon".
48
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
N
Na podstawie Mapy akustycznej m.st. Warszawy
2012 w Programie stwierdzono brak przekroczeń
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku poza
Obszarem Ograniczonego Użytkowania (OOU).
Oznacza to brak merytorycznych podstaw do
podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych, w tym ograniczania lotów w
porze nocnej (Port Lotniczy im. Fryderyka
Chopina wdrożył procedury ograniczające liczbę
lotów w porze nocnej, tak by zasięg hałasu nie
wykraczał poza granice OOU).
Odszkodowania/kompensacje związane z
wprowadzeniem OOU nie są przedmiotem analiz
Programu.
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w rejonie ul. Związku Walki Młodych
wartość wskaźnika M dla hałasu przemysłowego,
(który obejmuje źródła typu supermarkety i
galerie handlowe), który stanowi kryterium do
podejmowania działań antyhałasowych jest bliski
„0”. Z tego względu dla omawianego obszaru nie
zostały zaproponowane w niniejszym POŚPH
działania ochronne przed hałasem
przemysłowym.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek dotyczy hałasu komunalnego
w rejonie ul. Związku Walki Młodych.
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Urzędu Dzielnicy
Ursynów.
Wniosek dotyczy urządzania nielegalnych
wyścigów motorowych i samochodowych.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie w tym zakresie przekazano do
Komendy Stołecznej Policji.
58
59
15.07.2013 Andrzej
Kołodyński
26.06.2013 Alicja Sztern
lotniczy
drogowy,
lotniczy
Bemowo Żoliborz
Bielany
ul. Ryżowa
Niniejszym występujemy z ostrym protestem przeciw uciążliwemu, wręcz
niemożliwemu do zniesienia hałasowi, jaki wywołują samoloty szkoleniowe latające
z lotniska Babice w stronę Żoliborza i Bielan. Stanowi to poważne zakłócenie życia
w osiedlach mieszkaniowych. Hałas nisko przelatujących samolotów, który
rozpoczyna się przed godz. 7-mą rano i trwa do nocy, jest szczególnie męczący i
trudny do zniesienia przez nieustającą powtarzalność. Jego intensywność
uniemożliwia otwieranie okien, sprawia też, że nawet w zamkniętych
pomieszczeniach nie można pracować umysłowo, uczyć się, nie mówiąc już o
odpoczynku. Dzielnice te mają w aglomeracji miasta opinię „cichych i zielonych”, a
ich ośrodkiem jest Lasek Bielański – obszar pod ochroną, oficjalnie wpisany na
listę Natura 2000. Naruszenie statusu rezerwatu przyrody musi być karalne.
Zdajemy sobie sprawę, że miasto jako miejsce wymagające środków komunikacji
jest źródłem hałasu – ale nie usprawiedliwia to w niczym nieograniczonego
nasilania tych odgłosów, które nie są uzasadnione funkcjonalnie. Nie może być
miejsca dla lotniska prowadzącego wbrew wszelkiej logice komercyjną działalność
szkoleniową w samym środku osiedli mieszkaniowych. Zaprzecza to normom
społecznego współżycia, a wybrane demokratycznie władze mają obowiązek
niwelowania niedogodności utrudniających codzienne życie mieszkańców.
Trudno nie zadać pytania, kto odpowiada za utrzymywanie tego rodzaju
nieprawnego porządku? Czy decyduje prywatny interes utrzymujących działalność
lotniska?
Jesteśmy mieszkańcami Osiedla „Potok”, w którym strefa powietrzna przypomina w
obecnych warunkach lotniczy poligon. Czujemy się obywatelami drugiej kategorii,
zdegradowanymi bezsilnością w sytuacji, kiedy wszelkie próby uzasadnionego
protestu są po prostu przez odpowiedzialne czynniki przemilczane.
Po raz kolejny składamy wnioski dot. hałasu czy to nie szkoda pieniędzy na
opracowanie planów czy to chodzi tylko ażeby kolesie zarobili pieniądze i za kilka
lat znów od początku będą robione nowe plany, a hałas jak był tak będzie.
Ale tym razem z tego nie będzie efektu nie omieszkam powiadomić UE, myślę, że
tej zabawie trzeba dać koniec.
Mieszkam na ul. Ryżowej gdzie już w 2005 roku po zrobieniu pomiarów był
przekroczone normy hałasu i zanieczyszczenia powietrza i CO2 i nie my
mieszkańcy składamy wniosek wyrzuca się, pieniądze na plany akustyczne ludzie
chorują – a karawana jak jechała tak jedzie dalej i te tysiące przewalających się
pod naszymi oknami samochodów na 2-pasmówce, ciągle stojące w korkach. To
samo dotyczy samolotów latających nad naszymi głowami i tworzącymi hałas.
Pytam się czy ten kto opracował mapę akustyczną to robił to głową czy nogami?
Czy samoloty lecące nad Bemowem, Ożarowem, Piastowem i Pruszkowem mniej
hałasują niż te lecące nad Włochami (ul. Ryżowa Kleszczowa). Dzielenie na strefy i
zostawiając mały języczek bez hałasu to jest tak jak z tą muzykalną kobietą ale jest
49
Wniosek dotyczy skarg na uciążliwość
akustyczną Lotniska Babice.
U
W rozdz. 10.4.2 POŚPH zaproponowano
stopniową redukcję hałasu operacji lotniczych (z
wyjątkiem lotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego) poprzez:
a) dopuszczenie w perspektywie
krótkoterminowej - w weekendy i inne dni wolne
od pracy - startów lotów szkoleniowych i
komercyjnych po godzinie 8.00 i nie później niż o
godz. 22.00;
b) ograniczenia maksymalnej godzinnej liczby
operacji lotniczych (oddzielnie dla jednej
godzinny pory dziennej i nocnej).
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Wniosek o zmianę przeznaczenia ulicy
Ryżowej, która miałaby służyć jedynie do
obsługi ruchu lokalnego, jako wewnętrzna
droga osiedlowa w związku z obecną
uciążliwością akustyczną wywoływaną
przez przejazd pojazdów odbywający się
na niej.
U
Odcinek ul. Ryżowej jest objęty planowanym
działaniem HD 96 w perspektywie
długookresowej.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
to wasza sprawa Panie i Panowie akustycy.
Uważam, że ul. Ryżowa, powinna być zamknięta dla ruchu wielkiego jakim jest
dziś.
Służyć nam mieszkańcom jako droga osiedlowa wewnętrzna.
W załączeniu przesyłam poprzedni plan (pomiar) akustyczny oraz kopie jednego z
nie wielu pism, oraz legendę. Z2 i Z1.
Załączniki:
1. Graficzny przebieg granicy obszaru ograniczonego użytkowania oraz stref Z2 i
Z1 dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
2. Sprawozdanie z pomiarów akustycznych
60
16.07.2013 Izabella
Włodarczyk
drogowy
61
16.07.2013 Witold Olejnik
drogowy,
kolejowy,
tramwajowy,
inny
62
16.07.2013 Aleksandra
Daniłowska
lotniczy
Jestem mieszkanką domu przy ul. Ryżowej róg Kleszczowej. Od trzech tygodni
ZDM zgotował mnie, jak i moim sąsiadom, piekło na ziemi, wydając zezwolenia na
przejazdy wielotonowego (36 ton) sprzętu pod naszymi domami. Mury zaczynają
nam pękać, pomimo, że jest to nowa budowa. Samochody firmy EUROPKOP i
inne, które wożą ziemię niezabezpieczone jeżdżą z dużą częstotliwością; częstogęsto jedzie ich 3-4 jeden za drugim, w odległości 2-3 m w domach wszystko się
trzęsie, zwłaszcza wtedy, gdy stoją na jałowym biegu w korku.
Pytam czy za szkody wyrządzone, takie jak pękanie ścian w domach, uszczerbek
na zdrowiu moim i mojej rodziny spowodowany hałasem spalinami i niesamowitym
kurzem, którym jesteśmy zmuszeni oddychać ZDM bierze odpowiedzialność na
siebie.
Jak już wielokrotnie pisałam do władz zaznaczając, że ul. Ryżowa jest drogą
dwupasmową o szer. 7 m, powinna być drogą lokalną jak to było kiedyś – szła tylko
do Fortów i ul. Fasolowej.
Wiemy, że Ursus się rozbudował, ale nie zrobił nic, by do swoich osiedli
doprowadzić drogi, a właściwie, to drogi buduje ZDM cały ruch z Ursusa Piastowa
Michałowic, Skoroszy został wepchnięty na Ryżową, która się dusi, bo oprócz wielu
tysięcy samochodów prywatnych i dostawczych jest 6 linii x2 autobusowych
dziennych i 3x2 nocne, oprócz tego non stop kursują olbrzymie betoniarki (też
sprzęt ciężki) również Ryżową jeździły TIR’y, po naszych interwencjach zostały
ustawione znaki ograniczające towar; nie wiem, co się stało i kto to zrobił, ale znaki
znikły i sielanka.
ul. Modlińska (…) ul. Modlińska jest główną szeroką ulicą wylotową z Warszawy. Jest duże natężenie
ruchu zarówno osobowego (z osiedli Tarchomin, w Jabłonnie oraz Legionowie) jak
i ciężarowego (lotnisko w Modlinie). Ekrany wzdłuż ulicy Modlińskiej postawiono
tak, aby chroniły zabudowania zaczynające się na wysokości wiaduktu, który
zbudowano ponad trasą mostu im. Skłodowskiej. Budynek przy ul. Modlińskiej (…)
nie jest chroniony przez te ekrany, gdyż znajdują się one dalej tj. równolegle do
budynku, który jest o kilkadziesiąt metrów dalej czyli o adresie Modlińska (…).
Poza tym, podczas budowy tego wiaduktu powstała w ulicy Modlińskiej, w
okolicach posesji Modlińska (…), nierówność która potęguje hałas od ruchu
ciężarowego, co jest szczególnie uciążliwe zwłaszcza w porze nocnej (właściciele
zmuszeni są spać w stoperach przeciwhałasowych w uszach). W ciągu dnia hałas
płynący z ulicy przeszkadza rozmowom na zewnątrz domu. Postuluję o
zastosowanie cichej nawierzchni w miejscu przed wjazdem na wiadukt od strony
północnej (prowadzącej do Jabłonny), w zachodniej części nitki ulicy Modlińskiej
(po stronie mostu im Skłodowskiej)
Warszawa Powiśle Ważny, potrzebny, nieprawdziwy. Nie uwzględnia hałasu generowanego przez
nocne kluby - nowe zjawisko, za którym nie nadążają przepisy.
Konieczne jest dostosowanie przepisów do nowej rzeczywistości. Apeluję do
autorów Programu o włączenie, w przyszłości, hałasu emitowanego przez punkty
gastronomiczne, tak aby Program pokazywał rzeczywistość.
Żoliborz,
Sporym problemem w najbliższej mi okolicy są regularne loty awionetek. W
Gwiaździsta (…)
pogodne i słoneczne dni loty odbywają się od godz. 6 do 22 - przez 7 dni w
tygodniu.
Teoretycznie awionetki powinny latać nad trasą Aleją Armii Krajowej. Jednak w
praktyce, żeby móc zakręcić latają nad moim osiedlem - bezpośrednio nad
blokami. Częstotliwość tych lotów jest bardzo duża – czasem jest to nawet 20
przelotów w ciągu 30 minut. Hałas generowany przez awionetki jest może
chwilowy, ale i niezwykle głośny i uciążliwy – odpoczynek czy sen przy otwartym
oknie nie wchodzą w grę.
Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być znaczne ograniczenie ilości przelotów,
50
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek dotyczy skarg na przejazd
pojazdów ciężarowych przewożących
masy ziemne, często przejeżdżających w
kolumnach, i jednocześnie powodujących
drgania będące przyczyną uszkodzeń
budynków przy ul. Ryżowej.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o zastosowanie „cichej”
nawierzchni na odcinku ul. Modlińskiej.
U
Odcinek ul. Modlińskiej jest objęty planowanym
działaniem HD 38 w perspektywie
długookresowej.
Wniosek o włączenie do Programu hałasu
emitowanego przez punkty
gastronomiczne.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o ograniczenie ilości przelotów i
zmianę wyznaczonych tras przelotów
statków powietrznych korzystających z
lotniska Babice.
U
W rozdz. 10.4.2 POŚPH zaproponowano
stopniową redukcję hałasu operacji lotniczych (z
wyjątkiem lotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego) poprzez:
a) dopuszczenie w perspektywie
krótkoterminowej - w weekendy i inne dni wolne
od pracy - startów lotów szkoleniowych i
komercyjnych po godzinie 8.00 i nie później niż o
godz. 22.00;
b) ograniczenia maksymalnej godzinnej liczby
Wniosek dotyczy niewłaściwego
wyznaczenia w rejonie ul. Ryżowej i ul.
Kleszczowej przebiegu granic obszaru
ograniczonego użytkowania dla Portu
Lotniczego im Fryderyka Chopina
w Warszawie.
Wystąpienie zostało przekazane do Zarządu
Dróg Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
zmiana lokalizacji tras wyznaczonych dla awionetek lub zamknięcie lotniska Babice
dla ruchu cywilnego.
Czy są Państwo w stanie podjąć jakąkolwiek inicjatywę, która doprowadziłaby do
rozwiązania tego problemu?
63
64
65
16.07.2013 Andrzej
Daniłowski
16.07.2013 Wojciech Wójcicki
16.07.2013 Ewa Czerwińska
lotniczy
przemysłowy
tramwajowy
66
16.07.2013 Ewa Czerwińska
drogowy
67
16.07.2013 Krzysztof Korczak
prezes "Koalicji:
Ciszej, proszę!"
hałas
generowany
przez nocne
klubokawiarnie
68
16.07.2013 Jerzy Szulczewski inny Klubokawiarnie
69
17.07.2013 Hanna Mościcka
klubokawiarnie
70
16.07.2013 Joanna Polańska
drogowy,
lotniczy,
przemysłowy
Żoliborz,
Gwiaździsta (…)
Pałac
Brzozowskich ul.
Bracka (…)
Hałas z lotniska Babice - należy ograniczyć ruch lub skorygować trasy przelotu
(obecnie 6-22 7 dni w tygodniu) a trasy przebiegają bezpośredni nad blokami
Zwracam się z prośbą o zaostrzenie kryteriów wydania zgody przez m. st.
Warszawa dla lokali gastronomicznych prowadzących działalność rozrywkową w
porze nocy / klubokawiarnie, o wymogi certyfikatów akustycznych przed otwarciem
lokalu.
Od 4 lat dotknięty jestem immisją pośrednią na własną nieruchomość powstałą w
wyniku funkcjonowania dyskoteki „Huśtawka”
Lokal ten został wynajęty przez władze UD Śródmieście, a znajduje się w parterze
Pałacu Brzozowskich z 1883 roku, objętym ochroną Konserwatora Zabytków
Przy wymianie torów ok. 8 lat temu nie podłożono warstwy wyciszającej. Po
interwencjach mieszkańców Al. Jerozolimskich (…) nie poprawiono tego odcinka.
Bardzo ważne, dla mieszkańców jest uniknięcie nadmiernych drgań. Jest problem
drgań i hałasu
Al. Jerozolimskie
od dworca
Centralnego do
ronda
Dmowskiego
ul. Grzybowska od -wyciszenie skuteczne do olbrzymiego ruchu samochodowego i autobusów - 4 linii
Żelaznej do
autobusowe.
Towarowej
zabudowa
mieszkaniowa
blisko drogi ul.
Grzybowska (…)
Powiśle
Bardzo prosimy o rozpatrzenie możliwości włączenia problematyki hałasu
generowanego przez kluby nocne i muzyczne do „Programu ochrony środowiska
przed hałasem”. Jeżeli obecnie nie ma takich możliwości, to co należy zrobić, by
takie możliwości zaistniały – jakie prawa powinny być zmienione, jakie
rozporządzenia wydane i przez kogo??? Prosimy o poradę i pomoc – sami wtedy
wystąpimy do polityków z inicjatywą ustawodawczą.
Śródmieście,
Przedstawiony program pomija źródła hałasu z klubów i letnich ogródków
Powiśle,
emitujących muzykę z dużym natężeniem tzw. "basów".
Czerniakowska
(…) Park im
Rydza Śmigłego
Śródmieście Zgłaszam sprzeciw do zawężania dyskusji do ww. tematów. Obecnie funkcjonuje
Wilcza
przemysł rozrywkowy, który emituje ogromną ilość uciążliwego hałasu - zjawisko to
nie powinno być pomijane przy tego typu analizach i działaniach.
Włochy ul. Żniwna
Rozporządzeni Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych
poziomów w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł. Natomiast
nie określa ono, jak i żadne inne przepisy o ochronie środowiska przed hałasem
dopuszczalnego poziomu w środowisku na okoliczność pozostawania tego
środowiska pod równoczesnym akustycznym oddziaływaniem różnych źródeł
hałasu.
51
Wniosek o ograniczenie ruchu lub korektę
tras przelotu samolotów w okolicach
lotniska Babice.
U
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
operacji lotniczych (oddzielnie dla jednej
godzinny pory dziennej i nocnej).
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
W rozdz. 10.4.2 POŚPH zaproponowano
stopniową redukcję hałasu operacji lotniczych (z
wyjątkiem lotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego) poprzez:
a) dopuszczenie w perspektywie
krótkoterminowej - w weekendy i inne dni wolne
od pracy - startów lotów szkoleniowych i
komercyjnych po godzinie 8.00 i nie później niż o
godz. 22.00;
b) ograniczenia maksymalnej godzinnej liczby
operacji lotniczych (oddzielnie dla jednej
godzinny pory dziennej i nocnej).
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o zaostrzenie kryteriów wydania
zgody przez m.st. Warszawa dla lokali
gastronomicznych prowadzących
działalność rozrywkową w porze nocy.
N
Wniosek o poprawienie błędów
powstałych podczas modernizacji
torowiska w Alejach Jerozolimskich.
N
Wniosek o ograniczenie hałasu na ul.
Grzybowskiej, na odcinku od ul. Żelaznej
do ul. Towarowej.
U
Ulica Grzybowska na odcinku od ul. Żelaznej do
ul. Towarowej jest objęta planowanym działaniem
HD 7 w perspektywie krótkookresowej.
Wniosek o rozpatrzenie możliwości
włączenia problematyki hałasu
generowanego przez kluby nocne i
muzyczne do Programu ochrony
środowiska przed hałasem.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o rozpatrzenie możliwości
włączenia problematyki hałasu
generowanego przez kluby nocne i
muzyczne do Programu ochrony
środowiska przed hałasem.
Wniosek o rozpatrzenie możliwości
włączenia problematyki hałasu
generowanego przez kluby nocne i
muzyczne do Programu ochrony
środowiska przed hałasem.
Wniosek o uwzględnienie w ocenie
uciążliwości akustycznej hałasu
skumulowanego pochodzącego z różnych
źródeł jednocześnie.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Urzędu Dzielnicy
Śródmieście.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Tramwajów
Warszawskich Sp. z o.o.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
71
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
16.07.2013 Marek Kulesza
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Śródmieście
ul. Rzymowskiego
w pobliżu bliku
przy ul.
Rzymowskiego
(…) - blok
równoległy wobec
ulicy
Rzymowskiego
ul. Koncertowa
(…)
16.07.2013 Anna Żero
drogowy,
lotniczy
73
16.07.2013 Piotr Barczak
drogowy
75
16.07.2013 Maciej Boniecki
16.07.2013 Hanna Zbonik
lotniczy
drogowy,
lotniczy
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
drogowy,
tramwajowy,
przemysłowy
inne
72
74
Lokalizacja
Os Idzikowskiego
ul. Janowskiego
(…)
Na podstawie wielokrotnych wizji w terenie pracowników Urzędu Dzielnicy Włochy,
p. M. Wąsowicz (burmistrz) opisał w Liście do p. Gronkiewicz-Walc, iż docelowo
zostaliśmy odcięci (3 domki) od zabudowy mieszkaniowej i pozostawieni pomiędzy
trasą szybkiego ruchu S2(P.O.W.) a magazynami wysokiego składowania. Jako
dodatkową uciążliwość mamy hałas Lotniczy (utworzony OOU). Łącznie
zostawiono 8 osób w getcie utworzonym w Literze prawa przez państwo polskie.
1. Obligatoryjnie dołączyć do programu instytucjonalne zwalczenie zakłóceń i
generowanie hałasu przez przedsiębiorstwa gastronomiczne, notorycznie
naruszające spokój i bezpieczeństwo mieszkańców.
2. Wprowadzić ograniczenia prędkości ruchu drogowego do 30 km/h na ulicach z
hałasotwórczymi nawierzchniami (np. wyłożona kamieniami ulica Długa, po której
poruszające się samochody obecnie generują hałas przewyższający akceptowalne
normy).
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek o włączenie do Programu
problematyki hałasu generowanego przez
przedsiębiorstwa gastronomiczne.
Wniosek o ograniczenie prędkość do 30
km/h na ulicach z hałasotwórczymi
nawierzchniami (np. wyłożone
kamieniami).
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Brak uwzględnienia w Programie odcinka od ul. Rzymowskiego róg Cybernetyki w
kierunku Dolinki Służewieckiej, hałas spowodowany ruchem po drodze krajowej,
jaką jest ul. Rzymowskiego w połączeniu z licznymi samochodami pierwszeństwa
(Straż Pożarna na Domaniewskiej, szpital MSW na Wołoskiej) oraz wyścigami
motocyklowymi w nocy, jest bardzo dokuczliwy.
Wniosek o uwzględnienie w Programie
odcinka od ul. Rzymowskiego róg
Cybernetyki w kierunku Dolinki
Służewieckiej.
U
Strefa 30 jest jedną z metod uspokojenia ruchu,
które - ze względu na skuteczność akustyczną –
Program rekomenduje do wdrażania jako
działanie strategiczne.
Szczegółowa lokalizacja tych stref wykracza poza
zakres Programu, gdyż zagadnienia te są
przedmiotem innych strategii i planów rozwoju,
m.in. systemu transportowego.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich oraz do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
Dla odcinka ul. Rzymowskiego od ul. Puławskiej
do ul. Cybernetyki przewidziane zostały w
POŚPH działania ochrony przed hałasem
drogowym w perspektywie długookresowej
(HD 35).
w związku z trwającymi konsultacjami wnoszę o:
1) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców rejonów zagrożonych
hałasem (rejony wskazane w załączniku), na temat problemów zdrowotnych
wynikających z przekroczeń hałasu w Warszawie, w tym stopień uszkodzenia
słuchu wśród mieszkańców,
2) wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż Puławskiej i Dolinie Służewieckiej, na
odcinku od wykonywanego wiaduktu na ul. Puławskiej do ul. Czerniakowskiej.
3) wyjaśnienie w Komisji Europejskiej, jaki jest cel wykonywania map hałasu. Czy
głównym celem nie jest zachowanie zdrowia mieszkańców. Jeśli celem, jest
zdrowie mieszkańców, na tej podstawie należy podejmować decyzje związane z
obniżeniem poziomu hałasu,
4) na najbliższe spotkanie, zaproszenie specjalistów z zakresu ochrony zdrowia
mieszkańców, w tym specjalistów z zakresu ochrony słuchu.
Wniosek o przeprowadzenie ankiet wśród
mieszkańców.
N
Jestem mieszkańcem Osiedla Idzikowskiego. Notorycznie w późnych godzinach
wieczornych nawet koło 23:00 przelatują nad naszym osiedlem helikoptery Mi-8 i
inne ciężkie lub nisko lecące. Hałas jaki tworzą jest uciążliwy i niepokoi nasze małe
pociechy. W okresie gdy okna są najczęściej długo są otwarte jest to naprawdę
duża uciążliwość. Chciałbym aby helikoptery latały wcześniej do miejsca
przeznaczenia lub inną trasą
Mimo licznych wysiłków nie udało mi się otworzyć "mapy akustycznej Warszawy",
widocznie Jest to tak skomplikowane, że tylko dla wybrańców. Niemniej muszę
zaznaczyć, ze osiedla wzdłuż Ul. Puławskiej, jak moje przy ul. Janowskiego (…) -
52
Wniosek o wykonanie nasadzeń zieleni
N
wzdłuż ul. Puławskiej i Doliny
Służewieckiej.
Wniosek o wyjaśnienie w Komisji
N
Europejskiej, jaki jest cel wykonywania
map akustycznych.
Wniosek o zaproszenie na najbliższe
N
spotkanie specjalistów z zakresu ochrony
zdrowia mieszkańców, w tym specjalistów
z zakresu ochrony słuchu.
Wniosek o zmianę godzin lotów
U
helikopterów lub ich tras przelotowych.
(częściowo)
Wniosek o podanie informacji co miasto
Warszawa planuje dla dzielnicy Ursynów.
N
Konsultacje społeczne którego efektem jest
niniejszy raport są, swojego rodzaju badaniem
opinii społecznej. W związku z powyższym nie
ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych
badań ankietowych.
Nasadzenia zieleni na omawianym odcinku nie
przyniosłyby odczuwalnego efektu akustycznego.
Wniosek wykracza poza zakres Programu
Na wszystkich spotkaniach byli akustycy, którzy
mają odpowiednią wiedzę w tym zakresie.
W rozdz. 10.4.2 POŚPH zaproponowano
stopniową redukcję hałasu operacji lotniczych (z
wyjątkiem lotów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego) poprzez:
a) dopuszczenie w perspektywie
krótkoterminowej - w weekendy i inne dni wolne
od pracy - startów lotów szkoleniowych i
komercyjnych po godzinie 8.00 i nie później niż o
godz. 22.00;
b) ograniczenia maksymalnej godzinnej liczby
operacji lotniczych (oddzielnie dla jednej
godzinny pory dziennej i nocnej).
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Ursynów są b. pokrzywdzone, gdyż szykuje się nam puszczenie całego ruchu z
południowej nitki do autostrady A2, a na dzisiaj nie mamy żadnego wygłuszenia
typu ekrany itp. Dodatkowo latają nad naszymi głowami samoloty na lotnisko
Chopina (do 2 września prawie na naszych dachach) i miasto nic z tym nie robi.
76
77
78
16.07.2013 Zofia Markowska
17.07.2013 Agnieszka
BaranowskaMorek
17.07.2013 Marzenna
Mazurkiewicz
drogowy
drogowy
drogowy
-Ursynów, ul.
BELGRADZKA
(…) / róg Rosoła skrzyżowanie ul.
ROSOŁA z
BELGRADZKĄ
Prosimy o informacje co miasto Warszawa planuje dla naszej okolicy
Dot. Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem Wniosek o podjęcie działań
dla m.st. Warszawy, Warszawa 24.06. - 19.07.2013r.
ograniczających hałas w rejonie
Dziękując za możliwość konsultacji przesyłam w załączeniu uwagi i wnioski
skrzyżowania ul. Rosoła z ul. Belgradzką.
dotyczące wyjątkowo uciążliwego i hałaśliwego skrzyżowania, gdzie mieszkańcy/
dorośli i dzieci nie mogą normalnie żyć i chorują ze względu na stały 24-godzinny
znacznie ponadnormatywny hałas drogowy:
Kod obszaru HD 4: Warszawa-Ursynów, ul. BELGRADZKA (…) / róg Rosoła skrzyżowanie ul. ROSOŁA z BELGRADZKĄ
Skrzyżowanie Belgradzka (…)/ róg Rosoła generujące STRASZLIWY hałas: 3
przystanki autobusowe, stały 24-godzinny ruch, skrót na Wilanów, sygnalizacja
świetlna/ pojazdy hamujące, oczekujące i ruszające, szalejące motory, źle
zainstalowane ekrany anty-hałasowe na ukos skrzyżowania po stronie osiedla
"Dębiny" które odbijają hałas i przenoszą go w kierunku budynku Belgradzka 4
potęgując hałas.
Wnioski/ uwagi:
1). Instalacja ekranów zapewniających niwelację hałasu również dla mieszkańców
wyższych pięter od 4 do 7. Czy ekrany 4 m wysokości i ich konstrukcja zapewni
zniwelowanie hałasu u mieszkańców na wyższych piętrach 4 - 7?
2). Prosimy o zainstalowanie ekranów przed narożnym budynkiem Belgradzka (…)/
róg Rosoła zarówno od strony ul. Rosoła jak i ekranów prostopadłych do ul. Rosoła
/ tak jak zakręca budynek na ul. Belgradzkiej (w załączeniu rysunek) - niwelujących
hałas od skrzyżowania Belgradzka/ Rosoła oraz hałas pochodzący od przystanku
przy budynku jak również odbijany na ukos przez ekran osiedla "Dębiny".
3). Ekran równoległy do ekranu osiedla "Dębiny" niwelujący hałas przenoszony
przez ten ekran i odbijany aktualnie na nasz budynek. Ekran powinien rozpoczynać
się od samego początku skrzyżowania ul. Rosoła przy skrzyżowaniu z Belgradzką,
tak by również zasłaniał nas przed hałasem pochodzącym z przystanku
autobusowego.
Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w rozwiązaniu tego problemu i pilne
zainstalowanie ekranów akustycznych oraz inne/ pozostałe proponowane w
projekcie elementy walki z hałasem dla tego skrzyżowania - z góry dziękujemy za
ratunek.
Bielany, ul.
- hałas drogowy bardzo uciążliwy, 13-20 pojazdów/ 1 minutę przez całą dobę,
Estrady
- kierowcy traktują ulicę Estrady jako ,,zachodnią obwodnicę Warszawy" - skrót od
Wisłostrady w kierunku Bemowa i S8, uciążliwość tej drogi prawdopodobnie
jeszcze wzrośnie w związku z planowaną budową trasy S7 (transport materiałów
do budowy etc.)
- wnioskuję o:
1. fotoradary
2. znaki ograniczające prędkość
3. ustawienie ekranów akustycznych
4. wymianę nawierzchni na cichszą
ul. Ostródzka na
Uciążliwy hałas wynikający z ruchu samochodów ciężarowych na ul. Ostródzkiej
odcinku między ul. oraz zbyt dużej prędkości pozostałych samochodów.
Staropolską a
Jestem mieszkanką osiedla Viking II usytuowanego przy ul. Ostródzkiej (w obrębie
Maćka z
którego osiedla są domy przy ul. Nurmiego i Reniferowej). Hałas drogowy jaki
Bogdańca
generują poruszające się po ul. Ostródzkiej samochody ciężarowe, zarówno
załadowane (pomimo ograniczenia ruchu z dużym tonażem), jak i puste jest bardzo
uciążliwy dla osób mieszkających w pobliżu. Od godziny 5 rano do 20.00 jest on
wyjątkowo wzmożony.
Ruch samochodów ciężarowych może być niebezpieczny dla dzieci korzystających
53
Wniosek o podjęcie działań
przeciwhałasowych na ul. Estrady.
Wniosek o wprowadzenie zakazu
lokalizacji baz transportowych w rejonie
ul. Ostródzkiej, na odcinku między ul.
Staropolską a ul. Maćka z Bogdańca.
N
Obszar objęty działaniem HD 4 w perspektywie
krótkookresowej. Na tym etapie zaproponowano
inne od wnioskowanych środki ochrony przed
hałasem.
N
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z ul.
Estrady nie zostało zakwalifikowane do obszarów
priorytetowych.
N
Wniosek o ustawienie znaków ograniczających
prędkość zostanie przekazany do Zarządu Dróg
Miejskich.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
z przystanków i chodnika (b. przez wąski pas przy drodze), ponieważ wielokrotnie
pęd powietrza z przejeżdżających ciężarówki, aż spychał mnie i dziecko z
chodnika. Wielokrotnie także dochodziło w tym rejonie do wypadków (wjeżdżanie w
ogrodzenia, stłuczki). Ograniczenie prędkości nie jest przestrzegane.
Dlatego postuluję ustawienie progów spowalniających ( są takie możliwości, mimo
ruchu autobusów) oraz egzekwowanie ograniczeń prędkości (poprzez ustawienie
radaru) i zakazu ruchu dla dużego tonażu na ul Ostródzkiej na odcinku pomiędzy
ul. Staropolską a Maćka z Bogdańca. Dodatkowo wnoszę o wprowadzenie zakazu
lokalizacji w tym rejonie baz transportowych.
Wniosek o ustawienie progów
spowalniających, egzekwowanie
ograniczeń prędkości oraz zakazu ruchu
pojazdów ciężkich na ul. Ostródzkiej
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych musi
być poprzedzone analizą wpływu na układ
komunikacyjny oraz – w tym przypadku - na
prowadzoną działalność gospodarczą na
ul. Ostródzkiej i ulicach przyległych, w
odniesieniu do planów miejscowych.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do
Zarządu Dróg Miejskich.
Instalacja progów spowalniających nie zawsze
prowadzi do spadku emisji hałasu. Wystąpienie
ws. zainstalowania progów przekazano do
Zarządu Dróg Miejskich.
79
17.07.2013 Marek Sarat
lotniczy
Ursynów
1.Uważam, że należy zwiększyć liczbę stacji monitorujących poziom hałasu w
obrębie Ursynowa. Stan na dzień dzisiejszy - 1 stacja z lokalizowana na budynku
Instytutu Onkologii.
2. Wyniki tych pomiarów powinny być podstawą do budowy mapy akustycznej dla
rejonów około lotniskowych a nie rozkład lotów.
3. Należy bezwzględnie egzekwować od PPL zakaz operacji lotniczych w
godzinach nocnych ( 22.00 - 6.00).
4. Wyniki pomiarów poziomu hałasu powinny być na bieżąco prezentowane
mieszkańcom, np. poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta.
5. Każdorazowe przekroczenie poziomu dopuszczalnego hałasu powinno
skutkować odpowiednio wysokimi karami dla osób/instytucji odpowiedzialnych za
zaistniały stan rzeczy.
80
17.07.2013 Aleksandra
Sznytko
lotniczy
Ursynów KEN (…)
Hałas lotniczy jest bardzo uciążliwy. Zwłaszcza w okresie letnim. I zwłaszcza w
godzinach wczesno porannych. Przed godzina 6 rano lata jakiś bardzo duży
samolot. Notorycznie mnie budzący. Czy nie można ustanowić godzin w jakich
latają samoloty lub typów samolotów jakie latają nam nad dachami??
81
17.07.2013 Krzysztof Kilian
kolejowy,
tramwajowy
ul. Polnej Róży
(…)
Hałas polega na zgrzytach, piskach wózków wagonów metra przetaczanych na
torach stacji techniczno postojowej przetaczanie zaczyna się po 4 rano a kończy
koło 1, 2 w nocy. Stacja jest otoczona prze wysoką zabudowę mieszalną - budynki
położone są w odległości 40- 50 m od stacji. Hałas ten jest bardzo dokuczliwy.
Przed paroma laty teren stacji otoczono murem - ekranem co niczego nie zmieniło
ponieważ dźwięk odbija się od obiektów zabudowy na samej STP i z łatwością nad
ekranem przelatuje do mieszkań tak jak to było bez ekranu. Z tym, że wydano
kilkaset tysięcy zł prawdopodobnie. Zupełnie bez żadnego sensu. Ponieważ sam
tam mieszkam, sam konsultowałem przed paroma laty problem z fachowcami od
zgrzytów na torach kolejowych o niewielkich promieniach. Powiedzieli mi, ze
sytuację może poprawić smarowanie i smarownice. Z doświadczenia wiem, że
zwykły deszcz i woda w nim zawarta absolutnie ucisza zgrzytające wózki
wagonów. Czyli smarowanie wodą już załatwia sprawę. Więc te smarownice z
54
Wniosek o zwiększenie liczby stacji
monitorujących hałas na terenie
Ursynowa.
U
Wniosek o bieżące prezentowanie
mieszkańcom wyników pomiarów hałasu
lotniczego ze stacji pomiarowych oraz
tworzenie mapy akustycznej dla terenów
lotniska na podstawie takich pomiarów.
N
Wystąpienie ws. kontroli prędkości przekazano
do Komendy Stołecznej Policji.
Lokalizacja stacji monitoringu hałasu wokół Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina nie jest
przedmiotem oceny Programu.
Jednak ze względu na wielkość Obszaru
Ograniczonego Użytkowania w Programie
wskazano (rozdz. 10.4.1) na potrzebę
zwiększenia systemu monitoringu hałasu wokół
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o egzekwowanie zakazu
wykonywania operacji lotniczych w
godzinach nocnych od (22.00 – 6.00).
N
Wyniki monitoringu hałasu są ogólnie dostępne
na stronie internetowej Zarządzającego Portem
oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Metodyka tworzenia map akustycznych jest
regulowana w odpowiednich rozporządzeniach
Ministra Środowiska.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o karanie osób i instytucji
odpowiedzialnych za każdorazowe
przekroczenia poziomów dopuszczalnego
hałasu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o określenie godzin, w których
dopuszczalny będzie przelot samolotów
nad zabudową mieszkalną oraz
wyznaczenie typów samolotów jakie
mogą przelatywać nad takimi terenami.
Wniosek o ograniczenie hałasu
pochodzącego od przetaczanych
wagonów metra na torach stacji
techniczno postojowej.
N
Program ze względu na strategiczny charakter
nie obejmuje zdarzeń jednostkowych.
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina ma
wdrożone procedury antyhałasowe dla pory
nocnej.
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012
teren w otoczeniu SPT, w szczególności w
rejonie ul. Polnej Róży, nie jest terenem
zagrożonym hałasem szynowym (w tym wypadku
pochodzącym od metra) ani przemysłowym.
Również wartość wskaźnika M na tym terenie,
który stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliska „0”. Z tego względu
dla omawianego obszaru nie zostały
zaproponowane w niniejszym POŚPH działania
ochronne przed hałasem.
N
Wystąpienie przekazano do Metra
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
82
17.07.2013 Bożena Książek
drogowy,
tramwajowy
83
16.07.2013 Wiktor Sawoniaka
kolejowy
84
17.07.2013 Lobiela Alojzy
drogowy
85
86
87
17.07.2013 Agata Liwska
17.07.2013 Zbigniew
Żaglewski
17.07.2013 Lidia Kulik
drogowy,
lotniczy
drogowy
kolejowy,
tramwajowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
ul. Marszałkowska
na odcinku
Wspólna - pl.
Konstytucji
ul. Patriotów
pewnością też nie zaszkodziłyby. Postawiono płot -ekran za nasze - w sumiepieniądze. Bez sensu. Może w ramach obecnych działań da się opanować ten
dokuczliwy problem.
Bardzo dobrze, że powstał taki program
Mieszkańcy domów zlokalizowanych wzdłuż ul. Patriotów codziennie są narażeni
na uporczywy hałas emitowany przez przejeżdżające pociągi. Instalacja ekranów
na pasie oddzielającym tory od jezdni wzdłuż ul. Patriotów zapewni redukcję
hałasu, zapewni bezpieczeństwo mieszkańców (ograniczy możliwość przejścia
torów w niedozwolonych miejscach), ale również nie będzie kolidować z istniejącą
infrastrukturą.
ul. Noakowskiego
(…)
Bardzo ważnym elementem walki z hałasem jest jazda kierowców bez tłumików
albo tłumików potęgujących warkot. Największym zagrożeniem jest bezmyślność
kierowców motocykli, często nawet bez sprawnych tłumików, co powoduje wielki
huk, szczególnie w nocy. Mnie się wydaje, i nie tylko mnie, że ktoś tu nie wywiązuje
się ze swoich obowiązków. Gdzie są służby powołane do ujarzmiania swawoli,
bezmyślności? Czy są one tylko do zakładania obejm na koła czy karania
sprzedawców pietruszki? Prosimy, opanujcie ten ryk motocykli na ulicach miasta w
nocy i w dzień.
Ursynów, ul.
Program ochrony środowiska obejmuje jedynie część ul. Wąwozowej. Z uwagi na
Wąwozowa,
intensywny ruch drogowy odbywający się także w drugiej części ul. Wąwozowej,
odcinek między al. między al. KEN a ul. Stryjeńskich znajdującej się w bezpośrednim otoczeniu
KEN a ul.
budynków mieszkalnych, objęcie także tej części ulicy Programem poprzez np.
Stryjeńskich wykonanie nasadzeń zieleni jest pożądane. Taki zabieg przyczyni się dodatkowo
hałas drogowydo poprawy jakości powierza w bezpośredniej okolicy ul. Wąwozowej.
oraz obszar Kabat Ponadto, należy podjąć prace związane z ochroną terenu Kabat, obszaru gęsto
- hałas lotniczy
zaludnionego, przed nadmiernym hałasem lotniczym. Z uwagi na prowadzone
obecnie prace remontowe na lotnisku Okęcie, ruch samolotowy został przeniesiony
nad obszar Ursynowa. Niestety, samoloty lądują także w późnych godzinach
nocnych, tj. np. po godz. 1 w nocy, przed 4 rano, generując duży hałas i naruszając
nocny odpoczynek. Rozumiejąc konieczność przeprowadzenia prac remontowych,
nasuwa się jednak pytanie, czy lotnisko nie mogłoby uwzględniać ciszy nocnej i
zakazać lotów w godz. 24- 6 rano?
Ursynów ul.
Koncertowa (…)
przyległe do
Doliny
Służewieckiej
Dembego (…)
Zwracam się z prośbą o skuteczną eliminację hałasu drogowego poprzez
wybudowanie ekranów akustycznych. Mimo wielokrotnych próśb oraz włączenia w
tę sprawę Pana Pawła Lenarczyka (radny dzielnicy Ursynów) nic nie zrobiono w tej
sprawie. Wymiana asfaltu w 2009 roku, postawienie znaków ograniczenia
prędkości do 60 km/h nie przyniosło żadnej poprawy. Hałas w tej części osiedla
jeszcze bardziej się nasilił po oddaniu do użytku węzła komunikacyjnego na
Służewie. Dolina Służewiecka nie jest tylko TRANZYTOWĄ po wybudowaniu
mostu Siekierkowskiego. Proszę o pomiar hałasu, a do tego celu jestem gotów
udostępnić balkon mojego lokalu. Mieszkam na Ursynowie od 1977 roku i myślę,
że jest to argument na wybudowanie akustycznej izolacji budynków od hałasu
drogowego. Proszę o odpowiedź pisemną w tej sprawie.
Wniosek dotyczy słuszności sporządzania
Programu.
U
Wniosek nie wymaga komentarza.
Wniosek o instalację ekranów
akustycznych wzdłuż ul. Patriotów.
N
Wniosek o skuteczną kontrolę hałasu
motocykli.
N
Obszar uwzględniony w Programie w działaniach
długookresowych HK 10 i HK 11. Wymienione
działania obejmują m.in. teren w otoczeniu
równoległej do torów ul. Patriotów niemal na całej
jej długości. Dla tego obszaru przewidziana jest w
działaniach długookresowych modernizacja
torów. W Programie nie jest przewidziana dla
tego obszaru instalacja ekranów akustycznych.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji.
Wniosek o wykonanie nasadzeń zieleni
na ul. Wąwozowej, pomiędzy al. Komisji
Edukacji Narodowej a ul. Stryjeńskich.
N
Wniosek o wprowadzenie ciszy nocnej,
poprzez wprowadzenie zakazu lotów w
godz. 24 – 6, w Porcie Lotniczym im.
Fryderyka Chopina.
N
Wniosek o budowę ekranów
akustycznych oraz wykonanie pomiarów
hałasu.
N
Zaproponowano inne środki ochrony przed
hałasem niż budowa ekranów akustycznych:
HD 20 – cel średniookresowy
HD 89 – cel długookresowy
Wniosek o wykonanie pomiarów hałasu
N
Prowadzenie pomiarów hałasu wykracza poza
zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
N
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012
teren w otoczeniu bazy metra na Kabatach nie
jest terenem zagrożonym ani hałasem szynowym
(w tym wypadku pochodzącym od metra), ani
Moja uwaga dotyczy dzielnicy Ursynów, hałas pochodzi z bazy metra na Kabatach. Wniosek o postawienie ekranów
Nie tak dawno postawiono ścianę ekranów akustycznych od strony wschodniej
ograniczających hałas pochodzący z bazy
bazy metra przy Lesie Kabackim. Od strony osiedla tj. północnej nadal nie ma
metra na Kabatach.
ekranów; ani ekranów akustycznych, ani nawet żywopłotu. Hałas skrzypiących
55
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Warszawskiego Sp. z o.o.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z ul.
Wąwozowej, na odcinku pomiędzy al. Komisji
Edukacji Narodowej a ul. Stryjeńskich, nie zostało
zakwalifikowane do obszarów priorytetowych.
Zieleń zawsze wywołuje subiektywne wrażenie
zmniejszenia dokuczliwości hałasu, dlatego
powinna być stosowana wszędzie, gdzie tylko
jest możliwość. Działanie to rekomenduje się w
Programie (rozdz. 5.4.1).
Wniosek o nasadzenia zieleni został przekazany
do Zarządu Oczyszczania Miasta.
Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina ma
wdrożone procedury antyhałasowe dla pory
nocnej. Na podstawie Mapy akustycznej m.st.
Warszawy 2012 stwierdzono, że dla stanu
aktualnego przekroczenia wartości
dopuszczalnych nie występują poza Obszarem
Ograniczonego Użytkowania, co oznacza brak
formalnych podstaw do podejmowania
dodatkowych działań przeciwhałasowych.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
wagonów metra nadal budzi nas w nocy, zwłaszcza latem. Prosimy o ekrany na
ścianie północnej, tam zawracają wyjeżdżające składy. Chodzi o kontynuację
ekranów od strony osiedla.
88
17.07.2013 Marek Biesialski
drogowy,
lotniczy
89
17.07.2013 Krzysztof
Belczyński
drogowy
90
17.07.2013 Ewa KacprzakOlszewska
lotniczy
Ursynów/ul.
Pileckiego, ul.
Janowskiego na
wylocie ul.
Makowskiego i
Arctowskiego….
Hałas od ul.
Pileckiego
Hałas generowany
przez ruch
samochodowy na
ul. Bartoka,
słyszalny w bloku
przy ul. Symfonii
Ursynów, ul.
Stryjeńskich
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
hałasem przemysłowym. Wartość wskaźnika M
dla hałasu szynowego i przemysłowego na tym
terenie jest bliski „0”. Z tego względu dla
omawianego obszaru nie zostały zaproponowane
w niniejszym POŚPH działania ochronne przed
hałasem.
Wystąpienie przekazano do Metra
Warszawskiego Sp. z o.o.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z
przedmiotowego odcinka ul. Rotmistrza W.
Pileckiego nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Brak ekranów dźwiękochłonnych, pomiędzy nasypem przy ul. Janowskiego, a
garażami na wylocie ul. Arctowskiego.
Wniosek o wybudowanie ekranów
dźwiękochłonnych przy ul. Pileckiego,
pomiędzy nasypem przy ul. Janowskiego
a garażami na wylocie ul. Arctowskiego.
N
Wzdłuż ul. Bartoka nastąpiła w ostatnim czasie częściowa degradacja zieleni.
Wydaje się ona pozornie niewidoczna, ale ubyło kilka dużych drzew, które nie
przetrwały ataków zimy 2011 i 2012 roku (kilka drzew padło wcześniej) i połamały
się m.in. pod naporem mokrego śniegu. Część drzew ma ścięte słabsze konary.
Krzewy na trawniku wzdłuż ulicy Bartoka na wysokości Skweru Muzyki Węgierskiej
uległy przerzedzeniu - wszystko to razem powoduje, że hałas docierający do
budynku jest odczuwalnie głośniejszy. Szczególnie narażona jest pierwsza klatka
budynku przy ul. Symfonii (…) ponieważ to przy tej części budynku miał miejsce
największy ubytek dużych drzew, które dotychczas rozpraszały częściowo hałas –
to obecnie dźwięk odbija się o boczne ściany budynków przy ul. Symfonii 5 i
Symfonii 3 i przedostaje się także na drugą stronę budynków.
Wydaje się, że niewielkim kosztem, poprzez odtworzenie zieleni i nowe nasadzenia
można dość szybko zmniejszyć uciążliwości związane z hałasem drogowym w tym
rejonie. Prawdopodobnie zastosowanie progów zwalniających przyjaznych
autobusom, które zredukowałyby prędkość samochodów poruszających się ul.
Bartoka także mogłoby przyczynić się do redukcji hałasu.
Wniosek o uzupełnienie nasadzeń zieleni
na ul. Beli Bartoka.
N
Wniosek o zainstalowanie progów
spowalniających na ul. Beli Bartoka.
N
Na mapie akustycznej Warszawy brakuje oznaczenia hałasu lotniczego nad
Ursynowem. Co roku przez co najmniej 2-3 tygodnie samoloty latają nad
Ursynowem, gdy jest remont jednego z pasów lub, gdy wieje wiatr z innego
kierunku niż zazwyczaj. W tym roku ten hałas jest wyjątkowo uciążliwy. Od 2
kwietnia przez sześć miesięcy zamknięta jest droga startowa 08-3 na Lotnisku
Chopina z powodu generalnego remontu. W tym czasie wszystkie starty i
lądowania wykonywane są na drodze startowej 08-1, co oznacza, że cały ruch
lotniczy jest nad Ursynowem. Często samoloty latają po godzinie 22. Hałas w ciągu
dnia jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza latem, gdy okna są otwarte. Program ochrony
środowiska przed hałasem powinien uwzględniać działania mające na celu
ograniczenie ruchu lotniczego nad osiedlami mieszkaniowymi. Niedopuszczalne
jest, by co roku kierować cały ruch lotniczy nad Ursynów. Otwarcie lotniska w
Modlinie nie poprawiło sytuacji - obecnie wszystkie loty realizowane są z Okęcia, a
część przewoźników deklaruje, że pozostanie na Okęciu nawet po otwarciu
Modlina. Rosnąca ilość pasażerów na Okęciu to zła wiadomość dla Ursynowa.
Wniosek o określenie („oznaczenie”)
hałasu lotniczego na Ursynowie, z
uwzględnieniem czasowej zmiany
rozkładu lotów na poszczególnych
kierunkach.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o uwzględnienie w programie
ochrony środowiska przed hałasem
działań mających na celu ograniczenie
ruchu lotniczego nad osiedlami
mieszkaniowymi.
U
W Programie (rozdz. 10.4) wskazano działania
zalecane w celu kontroli i obniżenia hałasu
lotniczego.
Ze względu na brak wiarygodnych danych nie
analizowano wpływu przeniesienia części
operacji lotniczych do Portu Lotniczego
Warszawa Modlin. Jest jednak oczywiste, że
wiązałoby się obniżeniem hałasu wokół Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina.
Wystąpienie przekazano do Zarządzającego
Portem.
56
Ze względu na bardzo małą wartość wskaźnika
„M” stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od ul. Beli Bartoka w tym Programie
nie zostało zakwalifikowane do obszarów
priorytetowych.
Zieleń zawsze wywołuje subiektywne wrażenie
zmniejszenia dokuczliwości hałasu, dlatego
powinna być stosowana wszędzie, gdzie tylko
jest możliwość. Działanie to rekomenduje się w
Programie (rozdz. 5.4.1).
Wniosek o uzupełnienie nasadzeń zieleni został
przekazany do Zarządu Oczyszczania Miasta.
Instalacja progów spowalniających nie zawsze
prowadzi do spadku emisji hałasu.
Wystąpienie w sprawie zamontowania progów
spowalniających, w standardzie sprzyjającym
autobusom i pojazdom uprzywilejowanym,
przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
91
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
17.07.2013 Jolanta
Mordasiewicz
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Dzielnica Wola,
rejon pomiędzy ul.
Wolską a
Górczewską, ul.
Płocka
92
17.07.2013 Małgorzata
Kozarzewska
drogowy
Bemowo, Oś.
Górce
93
17.07.2013 Agnieszka
GalińskaFrąckiewicz
drogowy
Mokotów, Dolina
Służewiecka, ul.
Nowoursynowska,
ul. Elsnera
94
17.07.2013 Wanda Kubarska
tramwajowy
Ochota, ul.
Nowowiejska (…)
Treść wystąpienia
Wnioski
Na początku chciałabym wyrazić ogromne poparcie dla stworzonego Programu
ochrony środowiska przed hałasem. Mam nadzieję, że w dosyć szybkim czasie
mieszkańcy odczują polepszenie komfortu życia w Warszawie, przez co mogliby
wreszcie odbierać Warszawę, jako Przyjazne Miasto.
1.Przedstawienie problemu:
Na ulicy Płockiej ( odcinek pomiędzy Wolską a Górczewską), na której mieszkam
biegnie trasa autobusowa linii miejskich a także trasa ruchu samochodowego.
Efektem czego jest odczuwalny w dużym stopniu poziom hałasu jak również
nadmiar spalin powodujących choroby dróg oddechowych oraz bardzo złe
samopoczucie.
Powoduje to, że życie codzienne w tym rejonie jest bardzo uciążliwe, szczególnie
w weekendy ( od piątku wieczorem do niedzieli pory nocnej). Uważać sie by zdało,
że ma być to czas odpoczynku od całego tygodnia napięć związanych z pracą i
odzyskiwania utraconej energii. Niestety hałas tam panujący nie pozwala na to.
Ruch słyszalny nocą wpływa na zły sen. Odczuwalne jest ciągłe zmęczenie,
wewnętrzne rozedrganie i ból uszu. Także w przyrządzanych posiłkach odczuwa
się posmak metaliczny.
2. Proponowane zmiany:
Proponuje się, aby w okresie weekendowym (piątek od godz. 18.00 do
poniedziałku do godz. 6.00) wyłączyć ten odcinek ( Płocka łącząca Wolską z
Górczewską) z ruchu samochodowego poprzez:
- ustawienie znaku zakazu wjazdu na teren zagrożony hałasem – dla wszystkich
typów samochodów ( poza mieszkańcami)
- zmienić trasę linii autobusowych
- przez okres przejściowy (celem przyzwyczajenia kierowców do zmian) ustawić
patrol policji
Koszty:
1. Proponowane zmiany nie wpływają zbytnio na obciążenie finansowe, jest ono
zauważalne w początkowej fazie zmian ( w okresie przejściowym,
dostosowawczym np. stworzenie harmonogramu zmian ruchu autobusowego).
Mam nadzieję, ze program ochrony przed hałasem przyczyni sie do rozwiązania
mojego problemu i mieszkańców z tego rejonu - żywię ku temu nadzieję.
Przy trasie S8 postawiono ekrany od strony osiedla jedynie do kładki, niezbędne
jest przedłużenie co chyba powinno być bezdyskusyjne skoro już poprowadzono
taką trasę przez środek miasta.
Chodzi o odcinek tzw. Marynin - dalszy ciąg Dywizjonu 303, wzdłuż toru kolejki od
strony Górc. Wygląda jakby nie dokończono tej inwestycji a hałas jest wielki i
uciążliwy
Zarówno w dzień, ale zwłaszcza w nocy hałas dochodzący z Doliny Służewieckiej i
ul. Nowoursynowskiej jest bardzo uciążliwy, najbardziej dla mieszkańców budynku
Łukowa (…) i Elsnera (…) i (…).
Czy jest możliwa budowa ekranów akustycznych wzdłuż Doliny Służewieckiej od
skrzyżowania z al. Wilanowską do skrzyżowania z al. J. Rodowicza "Anody"?
Wniosek o czasowy (od piątku od godz.
18.00 do poniedziałku do godz. 6.00)
zakaz ruchu pojazdów na ul. Płockiej, na
odcinku pomiędzy ul. Wolską z ul.
Górczewską.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich oraz do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
Wniosek o czasową (od piątku od godz.
18.00 do poniedziałku do godz. 6.00)
zmianę trasy przejazdu autobusów
komunikacji miejskiej.
N
Wniosek o ustawienie patroli policyjnych
na ul. Płockiej w celu przyzwyczajenia
kierowców do proponowanych powyżej
zmian.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o dobudowanie ekranów
akustycznych przy Al. Obrońców Grodna
na odcinku wzdłuż ul. Dywizjonu 303,
wzdłuż toru kolejki od strony Górc.
N
Z Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 wynika
brak przekroczeń dopuszczalnych wartości
poziomu dźwięku dla wskaźników
długookresowych od hałasu Al. Obrońców
Grodna, na odcinku wzdłuż ul. Dywizjonu 303.
Wniosek o budowę ekranów
akustycznych wzdłuż ul. Dolina
Służewiecka od skrzyżowania z al.
Wilanowską do skrzyżowania z al. Jana
Rodowicza "Anody”.
N
Zaproponowano inne środki ochrony przed
hałasem:
HD 20 – cel średniookresowy.
Od 11 lat mieszkam przy ul. Nowowiejskiej (…).
Wniosek o ograniczenie hałasu
Po przeprowadzonym trzy lata temu remoncie torowiska, hałas jest nie do
tramwajowego na ul. Nowowiejskiej.
zniesienia: zgrzyt, huk, dudnienie. Remont, który teoretycznie miał złagodzić hałas,
przyniósł odwrotny skutek. Tramwaje dają od siebie odpocząć zaledwie kilka
godzin w nocy. Przed remontem najbardziej uciążliwe były tzw. tramwaje
techniczne, teraz jednak każdy przejeżdżający pojazd wydaje analogiczne do nich
dźwięki.
W miarę znośnie jest zimą podczas intensywnych opadów śniegu, wtedy tramwaje
nie piłują tak szyn i nie wydają tak przeraźliwego dźwięku.
Za to obecnie, hałas jest jeszcze bardziej wzmożony przez częstotliwość ruchu
tramwajowego z powodu wyłączenia odcinka metra.
Podczas remontu został popełniony błąd, nie wiem czy z racji oszczędności, czy z
innego powodu. Na pewno nie zastosowano odpowiedniej amortyzacji? Dudnienie.
Same tramwaje są chyba zbyt rzadko serwisowane, mają nie dostosowany rozstaw
kół co daje efekt przeraźliwego piłowania szyn.
57
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Transportu
Miejskiego
N
Budowa ekranów akustycznych w tym przypadku
nie przyniosłaby żadnego efektu akustycznego ze
względu na wysokość zabudowy oraz lokalizację
źródła hałasu (szerokie jezdnie z szerokim
pasem rozdziału).
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu linii tramwajowej biegnącej ul.
Nowowiejską na odcinku od ul. Krzywickiego do
ul. Waryńskiego wartość wskaźnika M, który
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliska „0”. Jedynie w
bezpośrednim sąsiedztwie Placu Zbawiciela
wskaźnik M jest w niewielkim stopniu większy od
zera. Z tego względu dla omawianego obszaru
nie zostały zaproponowane w tym POŚPH
działania ochronne przed hałasem tramwajowym.
Wystąpienie przekazano do Tramwajów
Warszawskich Sp. z o.o.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
17.07.2013 Zbigniew Daniluk
drogowy
Ursynów, ul.
Pileckiego od
Herbsta do
Puławskiej
96
17.07.2013 Piotr Barczak
drogowy
ul. Koncertowa
97
17.07.2013 Piotr Barczak
drogowy
98
18.07.2013 Lidia Mazowiecka
drogowy
100
18.07.2013 Michał Duszyński
drogowy
18.07.2013 Zbigniew Żdżarski drogowy
Wnioski
U lub N
95
99
Treść wystąpienia
Zakręt jest też pewnie źle wyprofilowany, co w połączeniu z nadmierną prędkością
pojazdów powoduje ogromny hałas.
Smutne jest to, że projekt zminimalizowania hałasu, a przede wszystkim jego
realizacja nie polepsza komfortu życia mieszkańców a wręcz ma niekorzystny
wpływ na środowisko.
Brak ekranów akustycznych na ulicy Pileckiego powoduje uciążliwy hałas dla
mieszkańców ulic Janowskiego, Makowskiego, Cybisa, Arctowskiego bezpośrednie
sąsiedztwo ulic Pileckiego. Brak jakichkolwiek informacji w opracowanym
programie dotyczącym walki z hałasem dotyczącym tej enklawy ulic.
W związku z trwającymi konsultacjami wnoszę o wyprodukowanie i
rozprowadzenie nalepek uświadamiających dla kierowców. Wielu z nich nie zdaje
sobie sprawy, iż nadmierna prędkość szkodzi mieszkańcom. Treści powinny
apelować szczególnie do młodych kierowców. Powinny być rozdawane bezpłatnie.
Nawiązywać do warszawskości i wiązać tę przynależność z kulturą jazdy.
Nalepka może mieć treść typu: "Chłopaku, zwolnij, nie hałasuj- ja tu mieszkam".
W związku z konsultacjami społecznymi, wnoszę o:
przeprowadzenie nasadzeń krzewów wzdłuż KEN, między ciągiem
komunikacyjnym a ścieżką rowerową. Krzewy powinny mieć wysokość ok. 2 m.
Wskazuję na wiśnie wonną. W miejscach, w których to możliwe, proszę o
dosadzenie drzew. Może platanów?
Ursynów, ul.
Uwaga,
Makowskiego
Zostaliśmy pominięci na mapie hałasów !!!!!
Ulica Makowskiego na Ursynowie położona jest blisko ul. Pileckiego
(sześciopasmowa). Już w tej chwili jest bardzo głośno ze względu na sąsiadującą,
szeroka ulicę Pileckiego, która niedługo po oddaniu trasy A-2 będzie dodatkowo
ulicą dojazdową do ww. trasy.
Jedynie okolice ulicy Makowskiego i usytuowane na niej segmenty nie mają
żadnego zabezpieczenia przed hałasem, gdyż wzdłuż ul. Janowskiego (równoległej
do ul. Pileckiego) ciągną się garaże, następnie jest luka-przerwa (na ulicę
Makowskiego) i dalej wzdłuż ul. Janowskiego ciągnie się wysoki, porośnięty
roślinnością nasyp z ziemi.
Ta "dziura" w zabezpieczeniu przed hałasem powoduje pewnie dodatkowe odbicia
dźwięków na nasze domy.
Zamontowanie w tym miejscu ekranów na pewno wyciszyłoby ulicę.
Ursynów, Ursynów Problem dotyczy głównie trzech problemów: na ulicy Dolina Służewiecka i dużej
Północny, ul.
głośności na tej ulicy:
Koncertowa,
1. Ruch wzmożony przez całą dobę
(Dolina
2. Ruch głośnych ciężarówek
Służewiecka)
3. Ruch (głównie motocykli) pojazdów z przerobionymi wydechami
Duży ruch na tej ulicy powoduje dyskomfort mieszkańców w okolicznych
budynkach, jak i odpoczynkom w okolicznych parkach.
ul. Koncertowa
Ursynów, ul.
Koncertowa (…)
Czy są jakieś plany zmniejszenia hałasu w rejonie Rzymowskiego/Koncertowa? W
budynku o adresie Koncertowa (…) hałas spowodowany ruchem drogowym jest
bardzo duży, w każdym razie w mieszkaniach od strony północnej, na przykład w
moim.
58
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek o wybudowanie ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Rotmistrza
W. Pileckiego do ochrony zabudowy przy
ul.: Janowskiego, Makowskiego, Cybisa,
Arctowskiego.
N
Wniosek o kampanię informacyjną
uświadamiającą wpływ ograniczenia
prędkości na wielkość emisji hałasu.
N
Wniosek o przeprowadzenie nasadzeń
krzewów wzdłuż Al. Komisji Edukacji
Narodowej.
N
W obszarze HD 89 zaproponowano inne od
wnioskowanych środki ochrony przed hałasem.
Wniosek o wyciszenie ul. Rotmistrza W.
Pileckiego przy pomocy ekranów
akustycznych zlokalizowanych wzdłuż ul.
Janowskiego, w celu obniżenia hałasu na
ul. Makowskiego.
N
Ulica Makowskiego nie została pominięta w
Mapie akustycznej m.st. Warszawy 2012.
Wniosek o zmniejszenie hałasu w rejonie
ul. ul. Dolina Służewiecka.
U
Wniosek o zmniejszenie hałasu w rejonie
ul. Rzymowskiego / ul. Koncertowa.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z
przedmiotowego odcinka ul. Rotmistrza W.
Pileckiego nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Jedną z funkcji Programu jest właśnie pełnienie
roli „kampanii informacyjnej”.
Wpływ ograniczenia prędkości na wielkość emisji
hałasu został omówiony w Programie, w rozdz.
5.5.1. W rozdz. 5.4.3 Programu wskazano też na
potrzeby edukacyjne zgodne z wnioskiem.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z
przedmiotowego odcinka ul. Rotmistrza W.
Pileckiego nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Dla odcinka ul. Dolina Służewiecka od al. Komisji
Edukacji Narodowej do ul. Anyżkowej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w terminie
średniookresowym (HD 20).
Po oddaniu do eksploatacji drugiej części
Południowej Obwodnicy Warszawy, tj. odcinka od
ul. Puławskiej do węzła Lubelska, cały ruch
tranzytowy prowadzony będzie Południową
Obwodnicą Warszawy. Wtedy ul. Dolina
Służewiecka obsługiwać będzie ruch
wewnątrzmiejski, co zmniejszy uciążliwość
akustyczną tej drogi.
U
Ze względu na bardzo małą wartość wskaźnika
(częściowo) „M”, stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od ul. Dolina Służewiecka od
ul. Rzymowskiego do al. Komisji Edukacji
Narodowej w tym Programie nie zostało
zakwalifikowane do obszarów priorytetowych.
Dla odcinka ul. Dolina Służewiecka od al. Komisji
Edukacji Narodowej do ul. Anyżkowej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w terminie
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
101
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
18.07.2013 Jan Wojtysiak
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
społeczny
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ursynów, ul. ZWM
102
18.07.2013 Piotr Barczak
drogowy
ul. Koncertowa
103
18.07.2013 Piotr Barczak
drogowy
ul. Koncertowa
104
18.07.2013 Kazimierz
Truchan
drogowy
Ursynów, ul.
Rodowicza Anody
na odcinku od ul.
Zamiany (stacja
paliw „Statoil” do
ul. Ciszewskiego)
Mieszkam na Ursynowie przy ul. ZWM i dom, w którym mieszkam jest usytuowany
w odległości 50 metrów od terenów SGGW. Corocznie na tych terenach jest
organizowana "impreza" pod nazwą ursynalia. W czasie tych kolejnych imprez
/ostatnio trzy dniowych/z udziałem zespołów muzycznych silnie nagłośnionych
dochodzi do zakłócenia spokoju poprzez emitowanie muzyki i ryku solistów. To
wszystko jest emitowane poprzez urządzenia wzmacniająco nagłaśniające w
niespotykanej skali i w czasie od godzin rannych do godziny 2 w nocy. Nie
wspominam o burdach pijanych osobników. Interwencje zgłaszane przez nas do
policji i biura bezpieczeństwa miasta, spółdzielni i rektora SGGW są nieskuteczne.
Całkowita znieczulica. Jako argument jest przedstawiany fakt, że prezydent miasta
wyraził zgodę na organizację takiej imprezy i mieszkańcy budynków mieszkalnych
na osiedlu położonych w odległości 50 metrów od sceny tej imprezy nie mają nic
do powiedzenia w tej sprawie. To są zwyczaje gangsterskie. Co mi zrobisz jak ja
cie "lekceważę". Dlatego też proponuje aby:
Rada Miasta Warszawy podjęła uchwałę o zakazie przeprowadzania imprez
masowych w rejonie osiedli mieszkaniowych ze względu na hałas!!! Przecież w
Warszawie jest wiele terenów które nie wymagają ograniczeń hałasu i zgromadzeni
tam ludzie świadomie będą uczestniczyć w tych głośnych imprezach. Nie
uszczęśliwiajcie nas na siłę!!!! Są obiekty nie wykorzystane jak tereny wyścigów
konnych, stadiony, boiska usytuowane z dala od osiedli mieszkaniowych. Po co to
jest robione? Czy mamy osiedla mieszkaniowe zamieniać w tereny imprez
muzycznych-przecież to pomieszanie pojęć.
W związku z trwającymi konsultacjami na temat hałasu, proponuję:
wprowadzenie audytu wykorzystywania karetek pogotowia w Warszawie. Audytem
należy objąć wszystkie karetki, w tym firm prywatnych. W ramach audytu należy
nadzorować potrzebę używania sygnałów dźwiękowych, wykorzystanie tego typu
pojazdów, efektywność przejazdów i marnotrawstwo w ich używaniu.
Audyt można przeprowadzać cyklicznie, raz na kwartał. Pozwoli to skoordynować
ruch i hałas wywoływany przez karetki nadużywające sygnałów dźwiękowych. W
rezultacie, w wyniku złego zarządzania, brakuje karetek dla potrzebujących oraz
nadużywany jest sygnał dźwiękowy, co powoduje niekiedy brak reakcji kierowców
na sygnalizujące przejazd karetki. Zaznaczam, że ustawa, wbrew temu co jest do
mnie pisane, nie wskazuje na potrzebę używania sygnału dźwiękowego w każdej
sytuacji. Niekiedy wystarczy więc włączyć sygnał świetlny, jak to czyni policja w
Warszawie!
Koordynacją należy objąć również Straż Pożarną, BOR.
W ramach konsultacji dotyczących zwalczania hałasu proponuję:
prowadzenie audytu wykorzystania samochodów ciężarowych w Warszawie. Jak
wiadomo, wykorzystanie powierzchni w samochodach TIR nie zawsze jest
efektywne. Część z nich przejeżdża przez Warszawę, "na pusto". Należy
monitorować TIR-y i ciężarówki, poprzez kontrole wykorzystania powierzchni
ładunkowej. Złe wykorzystanie powinno być monitorowane, a z czasem karane.
Raporty raz na kwartał, powinny być podstawą decyzji związanych z
ograniczaniem hałasu.
Narastający progresywnie z roku na rok ruch samochodowy powoduje ciągły hałas,
począwszy od wczesnych godzin rannych do późnej nocy. Bardzo częste
przekraczanie dopuszczalnej prędkości. Na tym odcinku w porze letniej
matocykliści urządzają bardzo często hałaśliwe wyścigi. Nie dostrzega się
interwencji służb porządkowych. Wskazany monitoring fotoradarowy oraz instalacja
ekranów akustycznych od strony budynków mieszkalnych osiedla mieszkaniowego.
59
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
średniookresowym (HD 20).
Al. Komisji Edukacji Narodowej została objęta
zadaniem HD 89 w perspektywie
długookresowej.
Z dokumentów strategicznych streszczonych w
Tab. 34 Programu wynika, że ul. Rzymowskiego
jest planowana jako odcinek Obwodnicy
Miejskiej.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o ograniczenie uciążliwości
hałasowej powodowanej przez
„Ursynalia”, które corocznie odbywają się
na terenie SGGW.
N
Wniosek o audyt karetek pogotowia, w
tym nadzorowanie potrzeby używania
sygnałów dźwiękowych.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o prowadzenie w ramach
Programu audytu wykorzystania
powierzchni załadunkowej samochodów
ciężarowych.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu
Wniosek o fotoradar i ekrany akustyczne
przy ul. Jana Rodowicza „Anody”.
N
Ze względu na małą wartość wskaźnika M
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od Al. Jana Rodowicza „Anody” w
tym Programie nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych.
Ponadto, ze względu na niewielkie przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku
wykazane w Mapie akustycznej m.st. Warszawy
2012 wprowadzenie ekranu akustycznego wzdłuż
al. Jana Rodowicza „Anody” nie jest
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji oraz do Straży Miejskiej.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
105
18.07.2013 Hanna Suszko
drogowy
106
18.07.2013 Grażyna Rabsztyn drogowy,
lotniczy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Kod obszaru HD4, Ursynów, ul.
Belgradzka (…) /
róg Rosoła –
skrzyżowanie ul.
Rosoła z
Belgradzką
Ursynów, ul.
Makowskiego
107
18.07.2013 Jerzy Skalski
drogowy
Ursus, ul.
Warszawska (…)
108
18.07.2013 Anna Kubiak
kolejowy,
przemysłowy
Wola, ul.
Górczewska (…),
osiedle
mieszkaniowe
Skrzyżowanie Belgradzka (…)/ róg Rosoła generujące STRASZLIWY hałas: 3
przystanki autobusowe, stały 24-godzinny ruch, skrót na Wilanów i KonstancinJeziorna, sygnalizacja świetlna / pojazdy hamujące, oczekujące i ruszające,
szalejące motory, żle zainstalowane ekrany anty-hałasowe na ukos skrzyżowania
po stronie osiedla "Dębiny" które odbijają hałas i przenoszą go w kierunku budynku
Belgradzka 4 potęgując hałas.
Wnioski! uwagi:
1). Instalacja ekranów zapewniających niwelację hałasu również dla mieszkańców
wyższych pięter od 4 do 7. Czy ekrany 4 m wysokości i ich konstrukcja zapewni
zniwelowanie hałasu u mieszkańców na wyższych piętrach 4 - 7?
2). Prosimy o zainstalowanie ekranów przed narożnym budynkiem Belgradzka (…)/
róg Rosoła zarówno od strony ul. Rosoła jak i ekranów prostopadłych do ul. Rosoła
/ tak jak zakręca budynek na ul. Belgradzkiej (w załączeniu rysunek) niwelujących
hałas od skrzyżowania Belgradzka/ Rosoła oraz hałas pochodzący od przystanku
przy budynku jak również odbijany na ukos przez ekran osiedla "Dębiny".
3). Ekran równoległy do ekranu osiedla "Dębiny" niwelujący hałas przenoszony
przez ten ekran i odbijany aktualnie na nasz budynek. Ekran powinien rozpoczynać
się od samego początku ul. Rosoła przy skrzyżowaniu z Belgradzką, tak by
również zasłaniał nas przed hałasem pochodzącym z przystanku autobusowego.
Załącznik – mapka z propozycją ekranu
Zwracam się z prośbą o uwzględnienie w programie ochrony środowiska przed
hałasem - zainstalowanie ekranów dźwiękochłonnych na ulicy Pileckiego na
wysokości ul. Arctowskiego i Makowskiego i dalej za wałem ziemnym do ul.
Puławskiej, Na ulicy Pileckiego od ulicy Herbsta w kierunku ul. Puławskiej zostały
wybudowane garaże i wał ziemny, które spełniają funkcje dźwiękochłonne. Brakuje
wyciszenia (około 40 m) na wysokości ul. Arctowskiego i Makowskiego oraz przy
ulicy Puławskiej. Ulica Pileckiego od ul, Herbsta do ul. Puławskiej (łącznie z
Puławską) są bardzo uciążliwe dla okolicznych mieszkańców ze względu na
bardzo duży ruch samochodowy (w sumie 6 pasów ruchu). Zainstalowanie
ekranów na w/w odcinku obniży hałas i tym samym podniesie komfort życia
okolicznych mieszkańców.
Dla mieszkańców ul. Tadeusza Makowskiego dużym problemem jest również hałas
lotniczy, szczególnie teraz, kiedy jest remont głównego pasa. Zadziwiającą sprawą
jest fakt nieuwzględnienia ul Makowskiego, (która znajduję się około 15 m od ul.
Pileckiego) w strefie ochronnej lotniska na podstawie, której można dochodzić
odszkodowań. Większość samolotów do lądowania wybiera korytarz tuż nad
naszymi domami przekraczając dopuszczalne normy dot. hałasu.
W związku z bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów mechanicznych ( w tym
autobusy i samochody ciężarowe) oraz lokalizację w pobliżu dużych parkingów
samochodowych (parking przy Biedronce przy ul. Warszawskiej (…) oraz przy ul.
Warszawskiej (…), jak również usytuowanie dwóch przystanków autobusowych
MZA wnioskuję o podjęcie działań, które skutecznie spowodują zmniejszenie
uciążliwości dla mieszkańców przy ul. Warszawskiej (…)
1. Mieszkańcy osiedla uskarżają się na zwiększenie hałasu generowanego przez
coraz częściej i szybciej jeżdżące pociągi towarowe 24h. Dodatkową uciążliwość
stanowią sygnały dźwiękowe i hamowania. Wg mapy akustycznej m.st. Warszawy
dla dzielnicy Wola - długookresowy średni poziom dźwięku generowany na terenie
osiedla przez hałas kolejowy wynosi 60-65 dB.
2. Duże natężenie hałasu jest generowane przez najemców działki przy ul.
Górczewskiej (…), teren Przedsiębiorstwa Budownictwa Uprzemysłowionego
Warszawa, tj. punkty wymiany opon dla samochodów ciężarowych, skład złomu,
samochody ciężarowe wywożące/przywożące gruz i inne materiały budowlane,
koparki. Punkty usługowe działają od godz. 5, 6 rano do późnych godzin
wieczornych.
Wnioski:
1. montaż barier dźwiękochłonnych przy torach kolejowych
2. wydanie decyzji bądź podjęcie skutecznych działań ograniczających godziny
60
Wniosek o:
 budowę ekranów akustycznych
zapewniających ochronę mieszkańcom
zamieszkującym piętra od 4 do 7 w
budynku przy ul. Belgradzkiej 4;
 budowę ekranów akustycznych przed
narażonym budynkiem na rogu ul.
Belgradzkiej i ul. Rosoła, które będą
równoległe do ul Rosoła i ekranów
prostopadłych do niej,
o wydłużenie ekranu akustycznego
równoległego do osiedla „Dębiny” w taki
sposób, aby zaczynał się od początku
ul. Rosoła przy skrzyżowaniu z ul
Belgradzką i jednocześnie chronił przed
hałasem pochodzącym z przystanku
autobusowego.
N
Wniosek o budowę ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Rotmistrza
W. Pileckiego do ochrony zabudowy przy
ul.: Janowskiego, Makowskiego, Cybisa,
Arctowskiego.
N
Wniosek dotyczy uciążliwości hałasu
lotniczego generowanego przez Port
Lotniczy im. Fryderyka Chopina oraz
pominięcie ul. Makowskiego w obszarze
ograniczonego użytkowania
wyznaczonym dla lotniska.
N
Wniosek o podjęcie działań
ograniczających hałas drogowy z ul.
Warszawskiej.
N
Wniosek o montaż barier
dźwiękochłonnych przy torach.
N
Wniosek o wydanie decyzji bądź podjęcie
skutecznych działań ograniczających
godziny pracy i rodzaj prowadzonej
działalności na tym terenie.
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
uzasadnione.
Obszar objęty w Programie działaniem HD 4 w
perspektywie krótkookresowej.
Szczegółowa lokalizacja ekranów, z
uwzględnieniem m.in. trójkątów widzialności,
będzie ustalona na etapie projektu budowlanego.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z
przedmiotowego odcinka ul. Rotmistrza W.
Pileckiego nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Program, ze względu na swój strategiczny
charakter, nie obejmuje zdarzeń o ograniczonym
czasie trwania (okres remontu, rozbudowy).
Wystąpienie przekazano do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z ul.
Warszawskiej nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu ul. Górczewskiej, na całej jej
długości, wskaźnik M dla hałasu kolejowego jest
bliski "0". Z tego względu dla omawianego
obszaru nie zostały zaproponowane w Programie
działania ochronne przed hałasem kolejowym.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie w zakresie hałasu przemysłowego
przekazano do Urzędu Dzielnicy Wola.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
pracy i rodzaj prowadzonej działalności na tym terenie.
109
18.07.2013 Janusz Piwiński
drogowy
Praga Południe,
Saska Kępa, ul.
Libijska
110
18.07.2013 Julita Sobczyk
lotniczy
Ursynów, Kabaty,
ul. Dembego (…)
111
19.07.2013 Joanna Święcka
drogowy
Włochy, obszar
ograniczony ul.
Kleszczowa,
Chrobrego,
Popularna, Al.
Jerozolimskie
Hałas komunikacyjny wynikający ze źle zaprojektowanych i wykonanych ekranów
na ulicy Wał Miedzeszyński na odcinku od skrzyżowania z ulicą Afrykańską do
skrzyżowania z ulicą Fieldorfa oraz hałas komunikacyjny dochodzący z mostu
Siekierkowskiego - przyczyna - źle zaprojektowany i źle wykonane zabezpieczenia.
Mimo ustawowego obowiązku nie zostały wykonane badania hałasu w okresie
porealizacyjnym. Należy wykonać badania oraz zwiększyć ochronę poprzez
wymagane prawem działania oraz poprzez zastosowanie innego rodzaju
nawierzchni, poprawę tłumienia hałasu w zakresie ekranów (co najmniej poprzez
zwiększenie ich wysokości) lub co najmniej instalację dyfraktorów oktagonalnych
reduktorów hałasu na szczycie istniejących ekranów akustycznych. 2.zasadzanie
roślinności niskiej i wysokiej jako aktywnych żywej roślinności izolacyjnej zamiast
trawników wymagających kilkukrotnych pokosów. Wartość zieleni izolacyjnej jest
szczególnie ważna ze względów ekologicznych oraz jako źródło biomasy.
Wniosek wskazuje na źle zaprojektowane
i wykonane ekrany akustyczne przy ul.
Wał Miedzeszyński, na odcinku od
skrzyżowania z ul. Afrykańską do
skrzyżowania z ul Fieldorfa oraz mostu
Siekierkowskiego.
Wniosek o wykonanie porealizacyjnych
badań hałasu, które do tej pory nie
zostały wykonane, pomimo obowiązku
ustawowego.
Wniosek o zastosowanie dodatkowych
działań przeciwhałasowych:
 innego rodzaju nawierzchni na ul. Wał
Miedzeszyński na odcinku od
skrzyżowania z ul. Afrykańską do
skrzyżowania z ul. Fieldorfa;
 zwiększenie wysokości istniejących
ekranów oraz montaż na nich
dyfraktorów oktagondalnych;
 nasadzenie roślinności wysokiej i niskiej
zamiast trawników.
N
Z Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012,
uwzględniającej istniejące ekrany akustyczne,
wynikają wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński, na
odcinku od skrzyżowania z ul. Afrykańską do ul.
Marokańskiej, przekroczenia dopuszczalnych
wartości poziomu dźwięku nie większe niż 5 dB.
Dlatego ograniczenie hałasu z przedmiotowego
odcinka ul. Wał Miedzeszyński nie zostało
zakwalifikowane do obszarów priorytetowych w
tym Programie.
Szanowni Państwo, mamy za sobą już wieki całe kiedy codziennie, również w
godzinach późnonocnych samoloty zakłócają nasz spokój, sen, odpoczynek, po
prostu naszą codzienność.
NIE ZGADZAM SIĘ NA TO ŻEBY CAŁE WAKACJE CIERPIEĆ Z POWODU
REMONTU JAKIEGOŚ PASA. TO JEST PO PROSTU NIEPRAWDOPODOBNE,
ŻEBY CAŁEJ DZIELNICY PRZEZ TYLE CZASU UPRZYKRZAĆ CODZIENNOŚĆ.
WIELOKROTNIE WYBUDZIŁY MNIE ZE SNU SAMOLOTY LĄDUJĄCE
NIEPRZERWANIE 2:50 SIĘ ZDARZYŁA, MIĘDZY 4 A 5 RANO TO STANDARD.
NIE DAJECIE PAŃSTWO WYTCHNIENIA. JA ZACZYNAM CIERPIEĆ NA
BEZSENNOŚĆ, NIE DA SIĘ SPAĆ PRZY ZAMKNIĘTYM OKNIE LATEM, A NWET
JAK JEST CHŁODNIEJSZY DZIEŃ TO ZAMKNIĘCIE NIE GWARANTUJE
WZGLĘDNEJ CISZY. PROSZĘ O ZMIANĘ KIERUNKU NADLATYWANIA
LĄDUJĄCYCH SAMOLOTÓW. CZASEM SZYBYW OKNACH DRŻĄ OD HUKU
JAKI GENERUJĄ SAMOLOTY.
Obszar Starych Włoch o charakterze mieszkaniowym z dominującą zabudową
jedno i kilkurodzinną, w części zabytkową tzn. uniemożliwiającą dokonanie
modernizacji zabezpieczającej przed hałasem. Teren traktowany jako droga
tranzytowa z Bemowa na Mokotów i z Ursusa do Śródmieścia. Ulice osiedlowe
wykorzystywane jako alternatywa dla drogi krajowej (ul. Chrobrego) i lokalnej (ul.
Popularna).
Ulicami dojazdowymi znajdującymi się wewnątrz osiedla np. Wilczycką, Krańcową
przejeżdża ponad 2000 samochodów dziennie, a odbywa się to w odległości nawet
3-5 m od domów mieszkalnych.
Niezwykle dotkliwy jest hałas na ul. Popularnej, który odczuwalny jest nie tylko na
Wniosek o zmianę kierunku nadlatywania
samolotów do Portu Lotniczego im.
Fryderyka Chopina w okresie remontu, w
związku z uciążliwościami powodowanymi
przez hałas lotniczy nad Ursynowem.
N
Program, ze względu na swój strategiczny
charakter, nie obejmuje zdarzeń o ograniczonym
czasie trwania (okres remontu, rozbudowy).
Dla perspektywy wieloletniej w Programie (rozdz.
10.4) wskazano działania zalecane w celu
kontroli i obniżenia hałasu lotniczego.
Wystąpienie przekazano do Zarządzającego
Portem.
Wniosek o uwzględnienie obszaru
ul. Popularnej w Programie.
N
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z ul.
Popularnej nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych.
61
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Miejskich
Inwestycji Drogowych.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
112
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
18.07.2013 Ewa i Wojciech
Kościeleccy
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Lokalizacja
Ursynów, ul.
Koncertowa (…) –
budynek znajduje
się na obszarze
HD 20
Treść wystąpienia
Wnioski
tej ulicy ale też dociera w głąb osiedla, co poświadcza mapa akustyczna. Z
wyjątkiem jednej sygnalizacji świetlnej działającej na żądanie pieszych, w zasadzie
nie ma żadnej innej regulacji na tej niezwykle ruchliwej ulicy.
Planowane przedłużenie ul. Popularnej do Instalatorów oraz do Tynkarskiej
niewątpliwie obecną sytuację pogorszy, bowiem będzie to najkrótszy przejazd
łączący Bemowo i Ursus z Ochotą. W ten sposób znaczna część
międzydzielnicowego ruchu drogowego przebiegać będzie ulicą biegnącą w środku
osiedla mieszkaniowego.
Wnioskuję o uwzględnienie tego obszaru w Programie, łącznie z ul. Popularną oraz
wskazanie propozycji rozwiązań krótkoterminowych powodujących ograniczenie
hałasu drogowego na obszarze Starych Włoch.
10-piętrowy budynek mieszkalny przy ul. Koncertowej (…) znajduje się w
odległości 30 m od krawędzi jezdni ul. Doliny Służewieckiej, będącej drogą krajową
i pełniącej rolę obwodnicy etapowej Warszawy. Budynek znajduje się w obrębie
obszaru priorytetowego HD_20 wg Programu z roku 2013 i HD 6_2 wg Programu z
roku 2010. Mieszkanie, w którym mieszkamy, jest zlokalizowane w górnej części
płn. części budynku. Hałas drogowy z ul. Dolina Służewiecka jest bardzo uciążliwy
i zakłóca codzienne życie, a przy otwartym oknie uniemożliwia prowadzenie wielu
czynności, jak np. rozmowa, oglądanie telewizji czy spanie. W mieszkaniu
odczuwalne są drgania związane z ruchem kołowym ciężkich pojazdów oraz czuć
spaliny i występują duże ilości kurzu.
Wg map akustycznych (stan istniejący), załączonych do POŚPH 2013, płn. część
budynku, w którym znajduje się mieszkanie, znajduje się w strefie hałasu o
natężeniu: Ldwn 70-75 dB i Ln 60-65 dB, czyli przekraczającym normy. Wartości
natężenia hałasu odczytane z mapy akustycznej 2012 dla elewacji płn. części
budynku, w której znajduje się mieszkanie, sięgają w przypadku Ldwn 72-73 dB dla
ściany płn. oraz 70 dB dla ściany zachodniej, a w przypadku Ln dla ściany płn. 62
dB i ściany zachodniej 61-62 dB.
W POŚPH 2013, w porównaniu z POŚPH 2010, usunięto dla tego terenu spośród
proponowanych działań „wymianę nawierzchni na cichą”, pozostawiając jedynie
„sterowanie sygnalizacją świetlną”. Należy zwrócić uwagę, że w „Ocenie
potencjalnych skutków środowiskowych w przypadku podjęcia lub nie podjęcia
proponowanego działania”, zapisanych w Prognozie …, 2013 na str. 36, nadal jest
mowa o wymianie nawierzchni. Zapisano tam, że: "dla obszaru HD 20 wymiana
nawierzchni drogowej przy zachowaniu właściwej ostrożności nie powinna
powodować istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne
doliny Potoku Służewieckiego. Niezrealizowanie działania będzie się wiązać z
emisją hałasu do środowiska na obecnym, podwyższonym poziomie". Wobec
takiego zapisu niezrozumiały jest brak wymiany nawierzchni na cichą wśród
proponowanych działań dla obszaru HD 20 i konieczne jest jego przywrócenie, o
czym przekonuje także ponadnormatywne natężenie hałasu drogowego na mapie
stanu prognozowanego. Jak bowiem wynika z mapy prognozowanego natężenia
hałasu, zamieszczonej w "Załączniku 1 Wizualizacje do POŚPH 2013", - dla płn.
części budynku, mimo proponowanego działania (tj. sterowania sygnalizacją
świetlną), przewidywane natężenie hałasu nadal będzie utrzymywało się w
ponadnormatywnym przedziale Ldwn: 70-75 dB. Sterowanie sygnalizacją świetlną,
jako jedyne planowane w POŚPH 2013 działanie dla obszaru HD_20, nie
spowoduje więc obniżenia hałasu do poziomu normatywnego w tej części budynku
i tym samym zasadne jest uzupełnienie go w POŚPH 2013 działaniem „wymiana
nawierzchni na cichą”, które było przewidziane do realizacji w POŚPH 2010.
WNIOSKI
Wnioskujemy o podjęcie działań na rzecz ochrony akustycznej, które doprowadzą
do obniżenia poziomu hałasu w zamieszkiwanym przez nas lokalu do poziomu
mieszczącego się w normach.
Ze względu na fakt, że obecnie natężenie hałasu zarówno w zakresie Ldwn jak i Ln
jest ponadnormatywne i ze względu na fakt, że proponowane działanie w POŚPH
2013 względem obszaru HD 20 nie doprowadzi, wg stanu przewidywanego w
Prognozie, do obniżenia hałasu do poziomu normatywnego dla płn. części
budynku, wnioskujemy o:
1.
Wykonanie „cichej” nawierzchni jezdni Doliny Służewieckiej na takim
odcinku, aby normy natężenia hałasu w płn. części budynku Koncertowa (…) były
spełnione.
2.
Wyeliminowanie ruchu pojazdów ciężkich z ul. Dolina Służewiecka.
62
Wniosek o wskazanie propozycji
rozwiązań krótkoterminowych
powodujących ograniczenie hałasu
drogowego na obszarze Starych Włoch.
Wniosek o podjęcie działań
ograniczających hałas drogowy z ul.
Dolina Służewiecka w rejonie ul.
Koncertowej w postaci:

zastosowania „cichej” nawierzchni;

wyeliminowanie pojazdów ciężkich;

wybudowanie półtunelu w otoczeniu
przedmiotowej lokalizacji.
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
U lub N
Odpowiedzi i komentarze
U
Na tym etapie, w Programie zaplanowano w
(częściowo) perspektywie krótkookresowej dla obszaru
Starych Włoch działanie HD 6 na ul. Kleszczowej
oraz w perspektywie długookresowej działanie
HD 96 na ul. Ryżowej.
N
W Programie zaproponowano inne środki
ochrony przed hałasem - cel średniookresowy
HD 20.
W opinii autorów Programu wybudowanie
półtunelu w ciągu ul. Dolina Służewiecka byłoby
działaniem nieefektywnym (niewystarczającym),
ze względu na hałas drogowy z al. Komisji
Edukacji Narodowej, w tym z obszaru węzła.
Ze względu na kategorię drogi (w ciągu drogi
krajowej nr 7) wyeliminowanie pojazdów
ciężarowych obecnie nie jest możliwe.
Po oddaniu do eksploatacji drugiej części
Południowej Obwodnicy Warszawy, tj. odcinka od
ul. Puławskiej do węzła Lubelska, cały ruch
tranzytowy prowadzony będzie Południową
Obwodnicą Warszawy. Wtedy ul. Dolina
Służewiecka obsługiwać będzie ruch
wewnątrzmiejski, co zmniejszy uciążliwość
akustyczną tej drogi.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
113
114
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
18.07.2013 Janusz Jarociński
18.07.2013 Spółdzielnia
BudowlanoMieszkaniowa
STOKŁOSY
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
tramwajowy
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Al. Solidarności
(…)
Ursynów, ul.
Anody, ul. Rosoła
W razie nieobniżenia, wskutek tych działań, przewidywanych wartości natężenia
hałasu do wartości normatywnych, wnosimy o:
3.
Instalację zabezpieczenia przeciwhałasowego w formie półtunelu na
odcinku Doliny Służewieckiej przebiegającym w pobliżu budynku mieszkalnego
przy ul Koncertowej (…).
Rejon, który mnie interesuje do odcinek Al. Solidarności miedzy Al. J. Pawła II a Pl.
Bankowym. Nadmierny hałas jest powodowany nadmierną prędkością pojazdów
tak tramwajowych -o źle wytoczonych kołach niszczących torowiska -jak i
samochodowych i motocykli w godzinach poza szczytem oraz wieczornych i
nocnych. Przyczyną tego stanu rzeczy jest nieporadność władz Warszawy w
egzekwowaniu od służb (policja) realizacji obowiązku nadzoru nad
przestrzeganiem prawa przez użytkowników drogi. Zarządy i Wspólnoty tego
rejonu będą przygotowywać wnioski do Ratusza o dofinansowanie instalacji
nowych dźwiękochłonnych okien oraz ograniczenie/uspokojenie ruchu pojazdów.
1. Ochrona przed hałasem mieszkańców budynków, położonych wzdłuż Al.
Rodowicza "Anody" jest całkowicie niewystarczająca. Dotyczy to w szczególności
budynków wielorodzinnych z nr adresowymi Związku Walki Młodych 12A, 12B, 16,
18 i 24, Lachmana 1 i 2 oraz domów jednorodzinnych przy ul. Elegijnej 1, 3, 5,
71,73, 75 i Okaryny 7, 9, 11, 13 i 15.
Uzasadnienie: Program, przedstawiony przez Wydział, zawiera działania dotyczące
ul. Rosoła, będącej de facto przedłużeniem ul. Rodowicza "Anody".
Z nieznanych dla nas przyczyn nie uwzględniono faktu, że natężenie ruchu w Al.
Rodowicza "Anody" jest zdecydowanie większe, niż na ul. Rosoła, bowiem na tym
odcinku kumulują się strumienie pojazdów z ul. Rosoła i ul. Ciszewskiego.
Ponadto jest to długi odcinek, praktycznie prosty, prowokujący kierowców do
permanentnego przekraczania obowiązującej prędkości 50 km/h. Poza
skrzyżowaniem z ul. B. Jastrzębowskiego i przejściem dla pieszych naprzeciw
SGGW przy stacji STATOIL nie powoduje to teoretycznie istotnych zagrożeń dla
innych uczestników ruchu drogowego, jednakże generowany przy tym hałas
przekracza zdecydowanie zakładany przez Państwa poziom. Dotyczy to w
szczególności godzin nocnych, kiedy to Al. Rodowicza staje się ulicą "wyścigową",
na której uczestnicy rozwijają prędkości nierzadko powyżej 150 km/h, w
szczególności motocykle z przerobionymi tłumikami. Policja i StrażMiejska bardzo
rzadko kontrolują prędkość pojazdów na tym odcinku, wychodząc pewnie z
założenia, że to nikomu nie szkodzi. Przeciwnie - permanentny hałas bardzo szkodzi
mieszkańcom.
Wniosek nr 1. Wnosimy o rozszerzenie zakresu w propozycjach celów
krótkookresowych redukcji hałasu drogowego (Tabela 36 str. 133) w pozycji HD4
(HD16) o ulice Rodowicza "Anody" na całej jej długości tj. od ul. Ciszewskiego do
Doliny Służewieckiej.
Postulujemy jednocześnie, aby przedmiotowa ulica, do czasu realizacji
kompleksowego zabezpieczenia mieszkańców przed hałasem, została objęta
systematycznym monitorowaniem prędkości, tym bardziej, że z obu stron jezdni
znajdują się długie zatoki, co umożliwia sprawne i niezagrażające innym
uczestnikom ruchu prowadzenie kontroli. Zapewniamy, że oprócz ograniczenia
hałasu, na czym skorzystają mieszkańcy, działania te przyniosą ewidentne korzyści
budżetowi Miasta.
63
Wniosek o ograniczenie hałasu
tramwajowego na Al. Solidarności
pomiędzy Al. Jana Pawła II a Pl.
Bankowym.
N
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego przez samochody i
motocykle na Al. Solidarności, na odcinku
pomiędzy Al. Jana Pawła II a Pl.
Bankowym, poruszające się z nadmierną
prędkością w godzinach poza szczytem
komunikacyjnym oraz wieczornych i
nocnych.
N
Wniosek o rozszerzenie zakresu działania
HD4 o ulicę Rodowicza ”Anody” na
odcinku od ul. Ciszewskiego do Doliny
Służewieckiej oraz objęcie wymienionej
ulicy monitoringiem prędkości do czasu
wykonania odpowiednich zabezpieczeń
akustycznych.
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012 dla
terenu w otoczeniu linii tramwajowej biegnącej Al.
Solidarności na odcinku od Al. Jana Pawła II do
Placu Bankowego, wartość wskaźnik M, który
stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych jest bliska „0”. Z tego względu
dla omawianego obszaru nie zostały
zaproponowane w POŚPH działania ochronne
przed hałasem tramwajowym.
Przekroczenia dopuszczalnej prędkości wynikają
z ogólnej niskiej kultury jazdy. Dlatego w
Programie zaakcentowano konieczność edukacji
kierowców (rozdz. 5.4.3), m.in. w celu
uświadomienia wpływu nieprzestrzegania
dopuszczalnej prędkości jazdy na emisję hałasu
oraz promocji zachowań wpływających na
zmniejszenie tej emisji.
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji.
Ze względu na małą wartość wskaźnika M,
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od Al. Jana Rodowicza „Anody” w
tym Programie nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych.
Wystąpienie dotyczące kontroli prędkości
pojazdów zostało przekazane do Komendy
Stołecznej Policji.
Wniosek o wprowadzenie na ulicy Dolina
Służewiecka zabezpieczeń akustycznych
polegających na budowie wału ziemnego
po stronie południowej, od ul. Puławskiej
do ul. Rodowicza "Anody"
N
W Programie zaproponowano inne środki
ochrony przed hałasem - cel średniookresowy
HD 20, o zakładanej porównywalnej skuteczności
jak wnioskowana m.in. „cicha” nawierzchnia.
Wystąpienie w sprawie wymiany nawierzchni na
cichą przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
Odcinek od ul. Puławskiej do al. Komisji Edukacji
Narodowej, ze względu na przyjęte w Programie
kryteria, nie kwalifikuje się do obszarów
priorytetowych.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
2. W poprzednim programie z 2010 r. została uwzględniona także ul. Dolina
Służewiecka na odcinku od ul. Puławskiej do 320 m na północ od skrzyżowania z ul.
Nowoursynowską. Niestety, w obecnym projekcie programu ten fragment drogi
został całkowicie pominięty bez żadnego uzasadnienia. W związku z powyższym
zgłaszamy wniosek nr 2, którego realizację proponujemy wprowadzić jako cel
krótkookresowy.
Wniosek nr 2. na ul. Dolina Służewiecka wprowadzić:
Ograniczenie emisji poprzez:
- ograniczenie prędkości,
- zastosowanie cichej nawierzchni,
- sukcesywne ograniczanie ruchu pojazdów ciężkich.
Ograniczenie rozprzestrzeniania sie hałasu:
Południowa strona:
- od ul. Puławskiej do ul. Rodowicza "Anody" - wał ziemny z ekranem okrytym
zielenią,
- od ul. Nowoursynowskiej do Al. Wilanowskiej - zastosowanie pasów zieleni, Strona
Północna - wał ziemny + pasy zielenie na całym odcinku ul. Puławska Al.
Wilanowska.
3. W wielu przypadkach kierowcy nie rozumieją, dlaczego na prostych i zdawałoby
się całkowicie bezpiecznych odcinkach (vide ul. Rodowicza "Anody" lub Dolinaże
Wydział Ochrony Środowiska powinien prowadzić szeroko zakrojoną akcję
informacyjną tak, aby uświadamiać kierujących pojazdami, że niektóre ograniczenia
prędkości służą zredukowaniu hałasu a nie są jedynie, niemającymi podstaw,
wymysłami urzędników. Dlatego postulujemy przeprowadzenie takiej akcji
uświadamiającej kierowców rozważenie wystąpienia do stosownego resortu o
wprowadzenie dodatkowego znaku drogowego oznaczającego strefę ograniczenia
hałasu. Wydaje się, że tego rodzaju edukacja przyniosłaby w długofalowym
horyzoncie czasowym pożądane efekty, gdyż obecnie prawie każda rodzina posiada
samochód i występuje jednocześnie w dwu rolach "odbiorcy" hałasu i jednocześnie
generuje go współmieszkańcom.
Wniosek o wprowadzenie na ulicy Dolina
Służewiecka zabezpieczeń akustycznych
polegających na zastosowaniu - po
stronie północej- wału ziemnego oraz
pasów zieleni na odcinku od ul.
Puławskiej do al. Wilanowskiej,
64
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
W opinii autorów Programu wybudowanie wałów
ziemnych byłoby działaniem nieefektywnym
(niewystarczającym), ze względu na dużą
wysokość zabudowy po stronie południowej i
dużą odległość od zabudowy po stronie
północnej.
Wniosek o wprowadzenie na ulicy Dolina
Służewiecka zabezpieczeń akustycznych
polegających na zastosowaniu pasów
zieleni od ul. Nowoursynowskiej do Al.
Wilanowskiej,
U (części
owo)
Zieleń zawsze wywołuje subiektywne wrażenie
zmniejszenia dokuczliwości hałasu, dlatego
powinna być stosowana wszędzie, gdzie tylko
jest możliwość. Działanie to rekomenduje się w
Programie (rozdz. 5.4.1).
Wystąpienie w sprawie nasadzeń zieleni
przekazano do Zarządu Oczyszczania Miasta.
Wniosek o wprowadzenie na ulicy Dolina
Służewiecka zabezpieczeń akustycznych
polegających na zastosowaniu
ograniczenia prędkości oraz ograniczenie
ruchu pojazdów ciężkich
N
Wystąpienie w sprawie ograniczenia prędkości
przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
Ze względu na kategorię drogi (w ciągu drogi
krajowej nr 7) wyeliminowanie pojazdów
ciężarowych obecnie nie jest możliwe.
Po oddaniu do eksploatacji drugiej części
Południowej Obwodnicy Warszawy, tj. odcinka od
ul. Puławskiej do węzła Lubelska, cały ruch
tranzytowy prowadzony będzie Południową
Obwodnicą Warszawy. Wtedy ul. Dolina
Służewiecka obsługiwać będzie ruch
wewnątrzmiejski, co zmniejszy uciążliwość
akustyczną tej drogi
Wniosek o zastosowaniu cichej
nawierzchni na ulicy Dolina Służewiecka,
N
W Programie zaproponowano inne środki
ochrony przed hałasem - cel średniookresowy
HD 20, o zakładanej porównywalnej skuteczności
jak wnioskowana m.in. „cicha” nawierzchnia.
Wystąpienie w sprawie wymiany nawierzchni na
cichą przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek o przeprowadzenie działań
edukacyjnych dot. wpływu prędkości
przejazdu na emisję hałasu.
115
116
117
18.07.2013 Marcin Sławiński
drogowy
18.07.2013 Zenobia
kolejowy
Wieczorek-Pisklak
18.07.2013 Zofia Markowska
drogowy,
lotniczy
Śródmieście, Armii
Ludowej, róg
Niepodległości,
Dom
Niepodległości
(….) – mieszkania
z oknami
wychodzącymi na
Trasę
Łazienkowską
Powiśle, ul. Solec,
ul. Dobra, ul.
Jaracza, ul. 3
Maja, ul.
Czerwonego
Krzyża
Ursynów, ul.
Makowskiego
Fala dźwiękowa uderzająca w mieszkania na wyższych piętrach domów stojących
wzdłuż Trasy Łazienkowskiej hałasem z wykopu, którym idzie w tym miejscu Trasa
jest z całą pewnością jednym z najsilniejszych żródeł hałasu w naszym mieście.
Wnioskuję zmierzenie tego hałasu na wysokości 10- 15 m. Wynik pomiaru
udowodniłby to, co my, mieszkańcy stwierdzamy od dziesiątek lat organoleptycznie.
Wówczas oczywiste byłoby potraktowanie tego problemu priorytetowo. Uważam, że
admininistracja miasta powinna przy pomocy fachowych sił, którymi dysponuje
opracowac projekt rozwiązania mogącego poprawic sytuację mieszkańców
stojących nad wykopami domów.
To dałoby jakąś wiedzę o ew. możliwościach i kosztach - już wkrótce, a nie w
mglistej przyszłości.
Może należy zobowiązac do takich działań instytucję odpowiedzialną za Trasę
Łazienkowską? Ale to administracja Miasta ma wiedzę i możliwości działania
większe niż mieszkańcy. Proszę więc o to działanie.
Hałas roznoszący się od przejeżdżających pociągów jest nie do zniesienia. Tyle lat
to trwa i nie ma chętnych Żeby pomóc tym starszym umęczonym ludziom. Powiśle
to dzielnica ludzi starszych. Przy torach kolejowych funkcjonuje szpital, dom opieki
teatr oraz tysiące umęczonych ludzi zamieszkałych w sąsiadujących domach.
Zasłania się ekranami lasy i pola a tu gdzie na co dzień żyją ludzie brak funduszy
na ekrany wyciszające. Ekrany mogą być różne np. przezroczyste, które na pewno
nie zaszkodzą wygładowi Powiśla - przy czym nie musza być bardzo wysokie.
Proszę chociaż jakiś czas postać w pobliżu torów kolejowych a wtedy zrozumie się
co znaczy mieszkać przy ul. Solec, Dobrej, Jaracz, 3 Maja, Czerwonego Krzyża. W
imieniu mieszkańców proszę o pomoc nam umęczonym mieszkańcom ul. Solec.
Ulica Makowskiego na Ursynowie położona jest blisko arterii ul. Pileckiego
(sześciopasmowa). Już w tej chwili jest bardzo głośno ze względu na sąsiadującą,
szeroką ulicę Pileckiego, która niedługo po oddaniu trasy A-2 będzie dodatkowo
ulicą dojazdową do ww. trasy.
Jedynie okolice ulicy Makowskiego i usytuowane na niej segmenty nie mają
żadnego zabezpieczenia przed hałasem, gdyż wzdłuż ul. Janowskiego (równoległej
do ul. Pileckiego) ciągną się garaże, następnie jest luka-przerwa (na ulicę
65
Wniosek o wykonanie pomiarów hałasu.
U lub N
U
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Jedną z funkcji Programu jest właśnie pełnienie
roli edukacyjnej.
Wpływ ograniczenia prędkości na wielkość emisji
hałasu został omówiony w Programie w rozdz.
5.5.1. W rozdz. 5.4.3 Programu wskazano też na
potrzeby edukacyjne zgodne z wnioskiem.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Warszawie oraz do Zarządu Dróg
Miejskich.
Wniosek o opracowanie działań
zabezpieczających.
U
Na przedmiotowym odcinku al. Armii Ludowej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w
perspektywie długookresowej – jest to obszar
działania HD 44.
Wniosek o ustawienie ekranów
akustycznych przy linii średnicowej dla
ochrony przed hałasem kolejowym
obszarów przy ul. Solec, Dobrej, Jaracza,
3 Maja i Czerwonego Krzyża.
N
Dla obszaru w otoczeniu linii kolejowej od ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Smolnej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem kolejowym w terminie
krótkookresowym (HK 2). Jako działanie
antyhałasowe przewidziana jest modernizacja
torów z zastosowaniem sprężystego mocowania
szyn. Ponadto, dla ochrony Szpitala
Śródmiejskiego, na odcinku ul. Dobra – ul.
Kruczkowskiego proponowane jest działanie
krótkookresowe (HK 3) polegające na
modernizacji torowiska z zastosowaniem
sprężystego mocowania szyn oraz ograniczenie
prędkości jazdy pociągów.
Wniosek o uzupełnienie ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż ul. Rotmistrza
W. Pileckiego do ochrony zabudowy w
rejonie ul. Makowskiego.
N
Łączna skuteczność proponowanych środków dla
terenu szpitala (modernizacja torów i
ograniczenie prędkości) jest porównywalna ze
skutecznością ekranu akustycznego o wysokości
ok. 3 m.
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z
przedmiotowego odcinka ul. Rotmistrza W.
Pileckiego nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
118
119
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Zofia Markowska
19.07.2013 Piotr Kłos
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
lotniczy
drogowy
Lokalizacja
Ursynów, Rejon
HD4, ul. Rosoła
odcinek miedzy ul.
Przy Bażantarni i
ul. Jeżewskiego
Warszawa
Ochota, Stara
Ochota,
Treść wystąpienia
Wnioski
Makowskiego) i dalej wzdłuż ul. Janowskiego ciągnie się wysoki, porośnięty
roślinnością nasyp z ziemi. Ta "dziura" powoduje dodatkowe odbicia i wzmocnienie
hałasu na nasze domy. Zamontowanie w tym miejscu ekranów w znacznej mierze
wyciszyłoby ulicę i okolicę. Dodatkowym ogromnym problemem są samoloty, które
od kilku miesięcy przelatują nisko bezpośrednio nad naszymi domami. Latają bez
względu na porę dnia i nocy i robią ogromny ponadnormatywny hałas. Uniemożliwia
to jakikolwiek wypoczynek, spanie, pracę intelektualną - jest trudne do wytrzymania
w miejscu zamieszkania. Jednocześnie znajdujemy się bardzo blisko skrzyżowania
ul Puławskiej i ul. Poleczki - które jest jednym z najbardziej ruchliwych w Warszawie
- intensywny ruch 24 godz.
Wniosek dotyczy uciążliwości
spowodowanej emisją hałasu lotniczego
nad Ursynowem przez samoloty
startujące i lądujące na lotnisku Okęcie.
Na ul. Rosoła ruch 24-godz. o bardzo dużym natężeniu, szalejące motory, karetki
pogotowia, skrót na Wilanów - stały hałas. Jeśli będzie dziura w ekranach lub ekran
tylko z jednej strony ul. Rosoła - spowoduje to odbicie i wzmocnienie hałasu na duże
i gęsto zaludnione osiedle mieszkaniowe oraz bardzo dużą szkołę na ul. Raabego.
Kościół na ul. Przy Bażantarni ma dzwonnicę ze zbyt głośnym dzwonem.
Wniosek dotyczy uciążliwości akustycznej
powodowanej przez hałas drogowy
pochodzący z ul. Rosoła, w tym hałas
motocykli i karetek pogotowia.
1. Wniosek o fotoradar przy przejściu dla pieszych przez Wawelską przy instytucie
radowym, przy ulicy wawelskiej jest położonych wiele budynków mieszkalnych
narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy. fotoradar zwiększy
bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych oraz umożliwi egzekwowanie
ograniczenia prędkości (może też kontrolować nieuprawnione używanie buspasa).
2. Po ukończeniu nowego wylotu na Kraków i Katowice przez Al. Jerozolimskie Ulica
Grójecka powinna zostać zwężona do układu 2+2 od Niemcewicza do Bitwy
Warszawskiej (ew. Wawelskiej), żeby ograniczyć ruch i hałas wzdłuż jej osi.
Odzyskane miejsce można przeznaczyć na pasu rowerowe i przeniesienie
parkowania z chodnika. Odsunięcie ruchu od budynków zmniejszy hałas a mniejsza
podaż przepustowości zachęci kierowców do jazdy alternatywnymi trasami.
3. Proponuję objęcie całej Starej Ochoty z wyłączeniem ulic, po których kursują
autobusy ZTM, strefą uspokojonego ruchu (Tempo30).
4. Przy okazji prac nad obwodnicą śródmiejską proponuję przedłużyć planowane
schowanie ulicy Raszyńskiej (tylko wschodnia nitka) na odcinek od ulicy
Niemcewicza do Wawelskiej (obecne plany dotyczą odcinka od Filtrowej do
Wawelskiej).
5. Uwaga generalna. Pomimo sporych inwestycji w drogi ekspresowe oddzielone
ekranami udział hałasu drogowego oraz ilość osób na niego narażonych zwiększa
w sposób ciągły i większy od pozostałych gałęzi transportu. Proponuję zakazać
poszerzania dróg w obrębie strefy śródmiejskiej (I) i ograniczyć w strefie II. Obecnie
planowane inwestycje tj. poszerzenie Prostej, Wybrzeża Helskiego (ale też budowa
Światowida w układzie 3+3 zamiast 1+1 lub 2+2) to antyteza zrównoważonego
rozwoju i zupełny brak troski o ochronę przed hałasem czy jakość powietrza.
U
Przedmiotowy odcinek ul. Rosoła został objęty
działaniem HD 4, przewidzianym do realizacji w
perspektywie krótkookresowej.
Problem przestrzegania obowiązujących
przepisów przez motocykle wykracza poza
zakres Programu.
Wystąpienie w tym zakresie przekazano do
Komendy Stołecznej Policji.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek dotyczy uciążliwości hałasu
emitowanego przez dzwony kościelne z
kościoła na ul. Przy Bażantarni.
Wniosek o zamontowanie fotoradaru w
rejonie przejścia dla pieszych przez ul.
Wawelską przy Instytucie Radowym.
N
U
Tego rejonu dotyczy działanie HD 45, które
obejmuje również wnioskowane ograniczenie
prędkości przy pomocy fotoradarów.
Wniosek o zwężenie ul. Grójeckiej na
odcinku od ul Niemcewicza do ul. Bitwy
Warszawskiej do układu 2+2 po
zbudowaniu nowego wylotu na Kraków i
Katowice przez Al. Jerozolimskie.
N
Wniosek o objęcie całej Ochoty strefą
uspokojonego ruchu (Tempo 30), za
wyjątkiem ulic ,na których kursują
autobusy ZTM.
N
Zmniejszenie przepustowości drogi poprzez
zwężenie jezdni musi być poprzedzone analizą
wpływu na układ komunikacyjny, w tym na ruch i
hałas na ulicach przyległych oraz na trasach
alternatywnych.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do
Zarządu Dróg Miejskich.
Strefa 30 jest jedną z metod uspokojenia ruchu,
które - ze względu na skuteczność akustyczną –
Program rekomenduje do wdrażania jako
działanie strategiczne.
Szczegółowa lokalizacja tych stref wykracza poza
zakres Programu, gdyż zagadnienia te są
przedmiotem innych strategii i planów rozwoju,
m.in. systemu transportowego.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Dróg
Miejskich oraz do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy.
Wniosek o zmianę planów dotyczących
przebudowy ul. Raszyńskiej
66
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Zasięg oddziaływania akustycznego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina został
przeanalizowany w oparciu o wyniki
przedstawione w Mapie akustycznej m.st.
Warszawy 2012 oraz wyniki ciągłego monitoringu
hałasu prowadzonego przez Port. Na tej
podstawie stwierdzono, że dla stanu aktualnego
przekroczenia wartości dopuszczalnych nie
występują poza Obszarem Ograniczonego
Użytkowania, co oznacza brak formalnych
podstaw do podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych. W Programie (rozdz. 4.4)
wskazano podjęte przez zarządzającego portem
działania minimalizujące uciążliwość akustyczną
oraz działania zalecane w tym Programie (rozdz.
10.4.1).
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Miejskich
Inwestycji Drogowych.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek o wprowadzenie zakazu
dotyczącego poszerzania dróg w obrębie
strefy śródmiejskiej (I) i ograniczenie
poszerzeń dróg w strefie II.
120
19.07.2013 Andrzej Typowicz
drogowy
Ursynów, ul.
Anody
121
19.07.2013 Richard
Grandmorin
drogowy
Żoliborz, Al. Armii
Krajowej
122
19.07.2013 Maria Sadowska
drogowy
Ursynów, ul.
Związku Walki
Młodych od strony
ul. Anody
123
19.07.2013 Tomasz
Gumkowski
drogowy
Ursynów, ul.
Rosoła, kod
obszary HD4
Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na hałas uliczny, a w moim przypadku chodzi
mi konkretnie o ulicę Anody-Rodowicza. Naturalnie zdaję sobie sprawę z
charakteru tej ulicy. Niestety, pomijając godziny szczytu porannego i
popołudniowego kiedy ruch się trochę blokuje i w związku z tym prędkość
samochodów jest naturalnie ograniczona, staje się ona "aleją wyścigową", po której
jeździ się "ile fabryka dała", z wiadomymi efektami akustycznymi. Ulicą tą powinno
się jeździć 50km/godz. i pewnie ze względu na hałas nie ma tu znaków
podnoszących prędkość, niestety nikt tego nie egzekwuje. Ze względu na
przelotowość tej ulicy może ta prędkość powinna wynosić np.60/70km/godz., ale
żeby ona faktycznie taka była. Niestety na autoidiotów nie ma innego sposobu niż
radar. Może więc w ramach eksperymentu zamontować takie urządzenie z
informacją, że jest to próba walki z hałasem. Od czasu do czasu, naprzeciwko
domu, w którym mieszkam, we wnęce ulicznej przed SGGW, ustawia się policyjny
radiowóz i od razu robi się zdecydowanie ciszej, niestety chwile takiego "szczęścia"
są krótkie.
Bloki na ulicach Włościański, Izabeli, Opalińska i Głogowska znajdują się na
obszarach, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu
hałasu w środowisku z uwagi na wpływ Al. Armii Krajowej (niektóre bloki stanowią
barierą hałasu, ale co najmniej jedna fasada (czyli 11 piętr x 5 mieszk./piętro = 55
mieszkań) znajduje się na tej strefie). Ponadto Al. Armii Krajowej znacząco
oddziałuje na ¼ dzielnica Żoliborzu generując ciągły szum drogowy.
Dodatkowo wyższe piętra są bardziej podatne na szum drogowy, co nie zostało
uwzględnione w analizie. W związku z tym, wydaje mi się że oddziaływanie Al. Armii
Krajowej na mieszkańców zostało zaniżone.
Mimo istnienia wyżej wymienionych oddziaływań al. Armii Krajowej POŚPH nie
planuje ani krótkookresowego ani średniookresowego działania dla tego obszaru.
Wnoszę o zabezpieczenie przed hałasem drogowym budynków mieszkalnych
wielorodzinnych znajdujących się wzdłuż ul. Anody poprzez montaż ekranów
dźwiękochłonnych. Mieszkańcy tych budynków od 30 lat cierpią z powodu hałasu
drogowego a wielokrotnie pisane pisma do właściciela drogi do tej pory nie dały
żadnych rezultatów. Mam nadzieję, że Biuro Ochrony Środowiska weźmie pod
uwagę postulat mieszkańców i wniesie do projektu PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA przed hałasem montaż ekranów dźwiękochłonnych wzłuż ulicy
Anody.
Korzystając z możliwości złożenia sugestii do "Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla m.st. Warszawy" chciałbym przedstawić swoje uwagi dotyczące
sposobu zarządzania hałasem na ul. Rosoła, czyli na obszarze - HD 4.
Podczas konsultacji w dniu 16.07.2013 r podnoszono kwestię skuteczności cichej
nawierzchni jako środka zmniejszającego poziom hałasu. Podobnie jak inni
uczestnicy spotkania, w tym osoby profesjonalnie zajmujące się ochroną przed
hałasem, uważam, że ze względu na wysokie wymagania konserwacyjne jak
i nietrwałość tego typu materiałów w polskim klimacie lepiej byłoby przeznaczyć te
środki, czyli przewidziane 3 mln zł na:
- zespół kilku dodatkowych fotoradarów w miejscach, gdzie przekroczenia
dopuszczalnego hałasu są największe lub odcinkowy system pomiaru prędkości
podzielony na dwa odcinkii CiszewskiegoPłaskowickiej oraz PłaskowickiejWąwozowa.
Zastosowanie fotoradarów dodatkowo zwiększyłoby bezpieczeństwona tej trasie,
która jest niestety traktowana jako droga szybkiego ruchu, pomimo skrzyżowań,
wielu przejść dla pieszych, tras rowerowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie
szkół i przedszkoli.
Jednocześnie chciałbym zadać pytanie do przyjętego w Tabeli 36 rozwiazywania
polegającego na zastosowaniu na całej długości ul. Rosoła ekranów tej samej
wysokości. Czy sąsiadujące z ul. Rosoła obszary nie są jednak terenami o różnym
charakterze zabudowy mieszkalnej, czyli o różnych dopuszczalnych poziomach
hałasu? Czy zatem zastosowanie dokładnie tego samego środka zaradczego jest
w takim przypadku uzasadnione?
67
Wniosek o ograniczenie hałasu na ul.
Jana Rodowicza „Anody” poprzez:

kontrolę prędkości pojazdów;

ustawienie fotoradaru;
oznakowania informującego o
ograniczeniu prędkości wynikającym z
walki z hałasem.
Wniosek o uwzględnienie hałasu
drogowego al. Armii Krajowej w POŚPH.
N
Przekroczenia dopuszczalnej prędkości wynikają
z ogólnej niskiej kultury jazdy. Dlatego
w Programie zaakcentowano konieczność
edukacji kierowców (rozdz. 5.4.3), m.in. w celu
uświadomienia wpływu nieprzestrzegania
dopuszczalnej prędkości jazdy na emisję hałasu
oraz promocji zachowań wpływających na
zmniejszenie tej emisji.
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji.
U
Na tym etapie Al. Armii Krajowej na odcinku od
(częściowo) ul. Jana Kochanowskiego do ul. Wybrzeże
Gdyńskie jest objęta w Programie planowanym
działaniem HD 97, przewidzianym do realizacji
w perspektywie długookresowej, które również
obejmuje cześć obszarów przy wymienionych w
wystąpieniu ulicach.
Wniosek o ustawienie ekranu
akustycznego przy al. Jana Rodowicza
„Anody”.
N
Ze względu na niewielkie przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku
wykazane w Mapie akustycznej m.st. Warszawy
2012 wprowadzenie ekranu akustycznego wzdłuż
Al. Jana Rodowicza „Anody” nie jest
uzasadnione.
Wniosek o zmianę działań
ograniczających hałas na ul. Rosoła (HD
4) z cichej nawierzchni na zespół
fotoradarów lub odcinkowy pomiar
prędkości.
N
Obecnie dostępne są technologie nawierzchni,
które można umownie określić jako nawierzchnie
„ciche” oraz nawierzchnie o zredukowanej emisji
hałasu, mniej skuteczne od nawierzchni
„cichych”. Przynajmniej w drugiej z tych grup są
dostępne technologie, które nadają się do
eksploatacji w naszym klimacie, a warunki
konserwacyjne nie odbiegają od tych
wymaganych dla nawierzchni standardowych.
Dlatego wnioskowana zmiana działania nie jest
konieczna.
Wniosek dotyczy skuteczności
zastosowania ekranów akustycznych na
dla ul. Rosoła (HD 4) o tej samej
wysokości w odniesieniu do terenów o
różnym charakterze zabudowy
mieszkaniowej i związanymi z tym
dopuszczalnymi poziomami hałasu.
U
W odniesieniu do wniosku w Programie, w rozdz.
10.1 dodano wyjaśnienie dotyczące wysokości
ekranów. Podane wysokości ekranów
akustycznych należy rozpatrywać jako
orientacyjne i wskazanie kierunku działań.
Ostateczna wysokość powinna być wyznaczona
na etapie przeglądu ekologicznego lub projektu
budowlanego, z uwzględnieniem
prognozowanych zmian układu komunikacyjnego
i natężenia ruchu oraz dla wskaźników
jednodobowych oceny hałasu (a nie
średniorocznych wykorzystywanych w tym
Programie).
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
124
125
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Halina Simonow
19.07.2013 Wiktor Kurcewicz
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
Ursynów
lotniczy,
Północny, ul.
komunalny
Rodowicza Anody
drogowy
Młociny, ul.
Pułkowa
Treść wystąpienia
Wnioski
Bardzo hałaśliwa ulica, samochody prywatne, sanitarki, autobusy i bardzo hałaśliwe
motocykle (latem). Wprawdzie budynki os. Stokłosy najczęściej stoją skosem do
ulicy to raczej hałs potęguje się przez odbicie od innego budynku.
Latem jest najtrudniej bo otwiera się szeroko okna. Na dodatek utrudniają życie
spaliny z ulicy. Jest wprawdzie kilka drzew, (kilka posadzonych przez mieszkańców)
ale to nie daje żadnej osłony przed hałasem. Do tego ryk silników samolotów
podchodzących do lądowania od wschodu. Osiedle, a raczej jego północny fragment
powstał 30 lat temu, budynki budowane z płyty są znakomitym przewodnikiem
hałasu.
Jeszcze jedna uwaga, pomimo różnego rodzaju próśb, AR SGGW daje nam
corocznie trzy dni potwornego juvenaliowego hałasu o niewyobrażalnej sile. Przy
dokładnie zamkniętych oknach i drzwiach w mieszkaniu jest potworny łomot i drżą
ściany.
Wniosek dotyczy uciążliwości akustycznej
generowanej przez ruch kołowy.
W czasie ostatnich kilkunastu lat mieszkańcy Młocin wielokrotnie zwracali się do
władz miasta o podjęcie prac mających na celu zmniejszenie hałasu pochodzącego
od ulicy Pułkowej. Niestety, wszystkie wystąpienia były lekceważone i takich prac
nie podjęto.
W przedstawionym do konsultacji społecznych "Programie ochrony środowiska
przed hałasem dla m.st. Warszawy" w tabeli 38- Propozycje celów
długookresowych (po 2013) redukcji hałasu drogowego- proponowana jest zmiana
nawierzchni na "cichą" na odcinku od ul. Dzierżoniowskiej do ul. Prozy (kod
obszaru HD119, M=116.5). Na ul. Wójcickiego, odchodzącej od ul. Pułkowej
proponowana jest taka sama zmiana nawierzchni (kod obszaru 64, M=12.4).
Oznacza to, że władze miasta do roku 2023 nie planują żadnych prac mających na
celu zmniejszenie szkodliwego oddziaływania hałasu od ul. Pułkowej na
mieszkańców Młocin.
Obecnie prezentowany program ochrony środowiska przed hałasem opiera się na
rozkładach hałasu na określonym terenie przedstawionych na mapie akustycznej z
2012 r. Mapa akustyczna wykonana została w ramach przyjętego modelu
komputerowego. Model taki, jak każdy inny model, musi być weryfikowany
pomiarami doświadczalnymi, w tym wypadku pomiarami terenowymi.
Poprzednia mapa z 2007r. mogła być weryfikowana pomiarami terenowymi, jak
np. dane z raportu Nr 57/2003 z dnia 01.10.2003 r. (dane Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, WIOŚ). Mapa z 2007 r. wskazuje na
przekroczenie norm hałasu drogowego w rejonie ul. Pułkowej w czasie dzieńwieczór-noc, jak i dla pory nocy. Zgodnie z danymi WIOŚ w przedziale czasowym
2007- 2012r. nie wykonano pełnych, wielogodzinnych, pomiarów wzdłuż ul.
Pułkowej. Jedynie dokonano dnia 20.10.2010 r. szczytowych pomiarów ruchu do
Warszawy i do Łomianek w godzinach 7-8 i 16-17. W dniu 14.10.2011r. w dwóch
punktach wykonano cztery pomiary ruchu (dzień, wieczór, noc) w czasie 15 minut
każdy. Otrzymane wyniki są uśredniane na dzień a następnie na 365 dni w
68
U lub N
N
Wniosek dotyczy uciążliwości akustycznej
generowanej przez ruch lotniczy.
N
Wniosek dotyczy uciążliwości akustycznej
związanej z organizowaniem juwenaliów
na terenie uczelni wyższej SGGW.
N
Wniosek o podjęcie działań
antyhałasowych dla ul. Pułkowej w
perspektywie krótkookresowej, a nie
długookresowej.
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Ze względu na małą wartość wskaźnika M,
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od Al. Jana Rodowicza „Anody” w
tym Programie nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych.
Zasięg oddziaływania akustycznego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina został
przeanalizowany w oparciu o wyniki
przedstawione w Mapie akustycznej m.st.
Warszawy 2012 oraz wyniki ciągłego monitoringu
hałasu prowadzonego przez Port. Na tej
podstawie stwierdzono, że dla stanu aktualnego
przekroczenia wartości dopuszczalnych nie
występują poza Obszarem Ograniczonego
Użytkowania, co oznacza brak formalnych
podstaw do podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych. W Programie (rozdz. 4.4)
wskazano podjęte przez zarządzającego portem
działania minimalizujące uciążliwość akustyczną
oraz działania zalecane w tym Programie (rozdz.
10.4.1).
Wystąpienie przekazano do Zarządzającego
Portem.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji oraz do Straży Miejskiej.
Dla obszaru objętego wnioskiem przewidziane
zostały w POŚPH działania ochrony przed
hałasem drogowym w perspektywie
długookresowej (HD 119 i HD 64), ze względu na
brak środków finansowych w krótszej
perspektywie.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
126
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Radosław
Kucharski
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
kolejowy,
tramwajowy,
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
roku. Tak uzyskane dane dla ul. Pułkowej obarczone są dużymi błędami.
W przypadku ul. Pułkowej cząstkowy zestaw danych z okresu 2007-2012r.
świadczy o braku właściwego monitoringu środowiska ze strony władz miasta.
Poziom hałasu wzdłuż ul. Pułkowej można oszacować biorąc dane odnoszące się
do odcinka drogi nr 7 w Łomiankach- punkt pomiarowy oddalony był o kilka
kilometrów od granicy miasta. Pomiary wykonane w dniach 21-22.09.2010r.
wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm o 15 dB dla pory dnia (norma 55 dB)
i o 14.5 dB dla pory nocy (norma 50 dB). Dla całego przekroju drogi określono w
ciągu doby liczbę pojazdów lekkich- 28488, pojazdów ciężkich -2416 i motocykli116. Droga Warszawa- Łomianki jest jedną z trzech, obok Raszyn-Janki i
Warszawa- Marki, najbardziej obciążonych dróg w Warszawie.
W działaniach naprawczych obok dopuszczalnego poziomu hałasu uwzględnia się
wskaźnik M.
W określeniu wartości wskaźnika M dla obszaru wzdłuż ul. Pułkowej należy
uwzględnić nie tylko ilość stałych mieszkańców. W bezpośrednim sąsiedztwie ul.
Pułkowej (odcinek od ul. Wójcickiego do ul. Dzierżoniowskiej) znajduje sie uczelnia
UKSW. W budynku 18 zlokalizowane są: Katolicka Szkoła Podstawowa Nr 109,
Gimnazjum Niepubliczne 12, Liceum Ogólnokształcące Nr 43, przedszkole, którego
plac zabaw jest obok ul. Pułkowej. Dodatkowo niepubliczne przedszkole jest przy
ul. Balaton, Szkoła Podstawowa Nr 77 jest przy ul. Samogłoski.
Mieszkańcy Młocin oczekują od władz miasta pilnego podjęcia prac
antyhałasowych wzdłuż ul. Pułkowej. W dyskutowanym programie prace te
powinny być ujęte w propozycjach celów krótkookresowych redukcji hałasu
drogowego.
Należy nadmienić, że w Unii problematyka ochrony środowiska traktowana jest
jako jeden z priorytetów, a cel główny został zdefiniowany jako "Żaden
mieszkaniec UE nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym
zdrowiu lub jakości życia" (Dyrektywa WE).
Wniosek dotyczący uśredniania pomiarów
hałasu, które obarczone są dużymi
błędami, a które wykorzystywane są do
modelowania zasięgu hałasu.
Całe miasto
W programie powinny znaleźć się poszerzone analizy i głębsze uzasadnienie
przyjętych kryteriów ustalania celów krótkookresowych, średniookresowych oraz
długookresowych.
1. Autorzy Programu przyjęli, bardzo zresztą słusznie, że należy opierał się w
niniejszej aktualizacji programu metodami, wskaźnikami itp. występującymi w
poprzedniej wersji Programu (2010).
2. Na stronie 52 Programu z r. 2010 zamieszczono tabelę (nr 13) celów
operacyjnych:
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o uwzględnienie w obliczaniu
wskaźnika M uczelni UKSW, Katolickiej
Szkoły Podstawowej Nr 109, Gimnazjum
Niepublicznego Nr 12, Liceum
Ogólnokształcącego Nr 43, przedszkola,
którego plac zabaw jest obok ul. Pułkowej
oraz niepublicznego przedszkola jest przy
ul. Balaton i Szkoły Podstawowej Nr 77
przy ul. Samogłoski.
N
Wskaźnik M, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska, które jest podstawą formalna
Programu, dotyczy tylko terenów zabudowy
mieszkaniowej.
Wniosek o wprowadzenie do Programu
poszerzonych analiz i głębszych
uzasadnień przyjętych kryteriów ustalania
celów krótkookresowych,
średniookresowych oraz
długookresowych.
N
Zmiana wartości dopuszczalnych poziomu
dźwięku w środowisku nie została skorelowana z
innymi aktami prawymi, w tym dotyczących
tworzenia programów ochrony środowiska przed
hałasem.
Wniosek nie dotyczy jednak Programu, a
przepisów prawa, które stanowią podstawę jego
wykonania.
W kontekście zmiany przepisów warto zwrócić
uwagę na bardzo poważne wady wskaźnika M,
który obecnie stanowi podstawę tworzenia
Programów.
Kryteria ustalania celów w Programie z definicji
muszą być zgodne z Programem 2010, gdyż
stanowi on jego aktualizację.
3. W Aktualizacji Programu, na stronie 42 zamieszczono tabelę (nr 19), także
dotyczącą celów operacyjnych.
69
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
4. Sformułowania celów operacyjnych w obu przypadkach jest praktycznie takie
samo, z oczywistą różnicą w harmonogramie działań.
5. W roku 2012 (październik) dokonano zmiany w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych. Poziomy te dla hałasu
komunikacyjnego (pojazdy drogowe i szynowe) znacznie podwyższono.
6. W Aktualizacji Programu oparto się na znowelizowanych poziomach
dopuszczalnych, nie zmieniając jednak tabeli celów operacyjnych (w/w tabela nr
19), ponieważ operuje się w niej wartościami względnymi – przekroczeniami
poziomu dopuszczalnego.
7. Jakie jednak rezultaty wynikają z podwyższenia poziomów dopuszczalnych dla
celów operacyjnych?
8. Rezultaty te liczbowo przedstawiono w poniższych tabelach:
70
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
71
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Tabele są wyraziste i nie wymagają wielu komentarzy.
9. Zauważmy tylko, że w ramach celów krótkookresowych dopuszcza się poziomy
siedemdziesięciu kliku dB do roku 2013. Jeżeli połączy się z tym informację z
Aktualizacji, iż cele krótkookresowe z Programu 2010 zostały z realizowane w
małym stopniu i przeniesiono ich realizację na obecny okres „krótki” (do roku 2017)
to:
a) „luzuje” się granicę obniżenia poziomów w niektórych przypadkach do 69-75 dB
dla pory nocnej,
b) Przedłuża się okres realizacji o następne 5 lat.
10. Sytuacja taka wymaga bardzo poważnego uzasadnienia i interpretacji, które
musza znaleźć się w Aktualizacji.
11. W ramach komentarzy do wyżej opisanej sytuacji należ dodać, iż od roku 2010
funkcjonują wytyczne WHO pt. NIGHT NOISE for EUROPE, w których wyraźnie
zapisano cele działania antyhałasowego na bliższe i dalsze lata. I tak, z uwagi na
chorobotwórcze oddziaływanie hałasu zaproponowano następujące cele:
a) Cel przejściowy, do realizacji „na dziś” – obniżenie poziomu dźwięku w nocy
poniżej wartości LN = 55 dB,
b) Cel długookresowy: osiągnięcie wartości LN = 40/45 dB.
12. W oparciu o wyniki badań będących podstawą sformułowania wytycznych
WHO, Niemiecka Agencja Środowiska (UBA) wyznaczyła następujące kryteria
działań:
Jakościowe cele w zakresie poprawy warunków akustycznych środowiska
(zmodyfikowana tabela UBA)
72
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
kolejowy
Szpital
Śródmiejski, HK-3
Rezygnacja z ekranu akustycznego, kolejowego w rejonie szpitala Śródmiejskiego, Wniosek o uwzględnienie ekranu
gdzie pociągi przejeżdżają na estakadzie - nasypie praktycznie na wysokości okien akustycznego ograniczającego hałas
pacjentów, jest niedopuszczalne. Należy przepracować propozycję.
kolejowy w rejonie szpitala
Śródmiejskiego.
drogowy
Całe miasto
drogowy,
kolejowy,
tramwajowy,
Całe miasto
Zestawienie propozycji działań (tabela 36) wymaga dokładnej weryfikacji. Znalazły
się w tej tabeli tak ważne cele jak wymiana nawierzchni na ul Zakopiańskiej
(wystarczyło wykonać wizję lokalną, aby zweryfikować zapisy). Wprawdzie na ulicy
tej wyznaczono być może znaczącą wartość wskaźnika M, lecz nie jest ona
wiarygodna.
W takich sytuacjach zespoły opracowujące Program 2010 weryfikowały lokalnie
mapę. W niniejszej aktualizacji tego zabrakło.
Nie 'rozpracowano" obszarów, które przed rokiem 2009 były wskazywane, jako
potencjalne obszary ciche, a na których nastąpił największy przyrost zagrożenia
hałasem.
Podać można tutaj przykład Białołęki (była ona omawiana częściowo na spotkaniu
konsultacyjnym), która praktycznie pominięto w Aktualizacji.
Poza może jednym przypadkiem - propozycja rond na ul. Głębockiej, na odcinku
Przykoszarowa do ul. Dobka oraz od ul. Berensona do Trasy Toruńskiej.
Każda wizja lokalna prowadzi do wniosku, iż realizacja ronda na odcinku
Berensona - Trasa Toruńska jest absolutnie nie możliwa, bez generalnej
przebudowy układu komunikacyjnego w tamtym rejonie. Jedyne rondo, które
można było zrealizować - jest to rondo w pobliżu Trasy Toruńskiej i jest już od
około 1 roku użytkowane.
Ponowne przeanalizowanie tabeli przyniesie więcej informacji tego typu.
Tabela 34 i dalsze dotyczące głównych inwestycji.
W momencie zestawiania głównych inwestycji, które oceniono, jako inwestycje o
potencjalnym wpływie na zmianę klimatu akustycznego w Warszawie należało
dodać do zestawienia poszczególnych pozycji komentarz o charakterze i
przestrzennym zakresie tego wpływu, a także - starać się przynajmniej werbalnie
powiązać to z trendami zmian klimatu akustycznym (zmniejszeniem/zwiększeniem
zagrożenia).
Do tabeli proponuje się wprowadzić dodatkową kolumnę krótkiego opisu,
komentarza itp.
73
N
Wniosek kwestionuje zaproponowane
w Programie działanie na ul.
Zakopiańskiej.
N
Wniosek o wprowadzenie do Programu
oceny efektu akustycznego kluczowych
inwestycji o potencjalnym wpływie na
klimat akustyczny miasta.
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Dla obszaru w otoczeniu linii kolejowej od ul.
Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Smolnej
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem kolejowym w terminie
krótkookresowym (HK 2). Jako działanie
antyhałasowe przewidziana jest modernizacja
torów z zastosowaniem sprężystego mocowania
szyn. Ponadto, dla ochrony Szpitala
Śródmiejskiego, na odcinku ul. Dobra – ul.
Kruczkowskiego proponowane jest działanie
krótkookresowe (HK 3) polegające na
modernizacji torowiska z zastosowaniem
sprężystego mocowania szyn oraz ograniczenie
prędkości jazdy pociągów. Łączna skuteczność
proponowanych środków dla terenu szpitala
(modernizacja torów i ograniczenie prędkości)
jest porównywalna ze skutecznością ekranu.
Zadanie HD 10 wprowadzono do POŚPH bez
dodatkowego wyjaśnienia i z tego powodu jego
zasadność może nie mieścić się w przyjętych
schematach.
Jest to działanie skorelowane z planowaną
w WPF przebudową ulicy. Działanie to należy
traktować jako propozycję dobrych praktyk
w zakresie redukcji hałasu drogowego.
W perspektywie długookresowej obniżenie
uciążliwości akustycznej w skali całego miasta
i tworzenie obszarów cichych na terenie
aglomeracji nie będzie możliwe przy pominięciu
ulic niższych kategorii.
W odniesieniu do wniosku w tekście Programu
dodano komentarz do Tab. 36.
Przyjęto taką konwencję w nawiązaniu do
Programu z 2010 roku, którego niniejszy Pogram
stanowi aktualizację.
Ocena wpływu inwestycji przedstawionych w
Tab. 34, o potencjalnym wpływie na warunki
akustyczne miasta, wykonana na etapie
Programu byłaby bezwartościowa ze względu na
brak szczegółowych danych.
Ocen takich dokonuje się na etapie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko oraz raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
127
128
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Alina Knaflewska
19.07.2013 Richard
Grandmorin
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Całe miasto
kolejowy
Całe miasto
drogowy
Całe miasto
drogowy,
kolejowy,
tramwajowy,
lotniczy,
przemysłowy
Całe miasto
drogowy,
kolejowy,
tramwajowy,
lotniczy,
przemysłowy
Całe miasto
przemysłowy
Bielany, Młociny,
rejon Huty, ul.
Królowej Jadwigi
drogowy
nie dotyczy
Treść wystąpienia
Wnioski
W tabeli 26 zestawiono zrealizowane cele wyznaczone w roku 2010.
Tabela wymaga dodatkowego komentarza.
Wykonanie jedynie nasadzeń zieleni może być potraktowane jedynie
uzupełniająco, a nie jako częściowe zrealizowanie celu.
Przykładowo - obszar o kodzie HDm6 - Uzupełniono szpaler kasztanowców 9
drzew) zaliczając to do zrealizowania częściowego zadań Programu. W tym
kontekście należałoby zaznaczyć, iż nie jest to nawet częściowa realizacja celu.
(należy przejrzeć i skomentować wszystkie realizacje).
W tabeli 25 na str. 75 podano skuteczność rozwiązania modernizacyjnego torów
wynosząca nawet 10 dB.
Wyraźnie należy zaznaczyć, że używając tej wartości nie dodaje się do tego
pozycji innych, np. poz. 2, 3 itp.
(uwaga ta oparta jest m.in. na wynikach pomiarów i badań w kraju).
W tabeli 24 na str. 67-68 należy przeanalizować ponownie podane skuteczności
środków ochrony przed hałasem.
W szczególności dotyczy to "cichych nawierzchni", gdzie należy podać wartości
"praktyczne". Obecne podejście jest zbyt akademickie.
Większość autorów Aktualizacji nie dysponuje wiedzą niezbędną do interpretacji
danych (np. podane tutaj najwyższe skuteczności odpowiadają specyficznym
warunkom badawczym, a nie warunkom rzeczywistym).
Podać uzasadnienie, dlaczego używano do oceny stanu środowiska głównie
poziomu dzienno - wieczorno - nocnego.
Może być to uzasadnione w niektórych przypadkach lecz w innych - poziom nocny,
z ostrzejszymi kryteriami, będzie dominował.
Należy to dokładnie przedstawić w Aktualizacji Programu, aby nie było wątpliwości.
Tabele 11 - 18.
W tabelach tych zastosowano jakościową klasyfikację stanu warunków
akustycznych środowiska (niedobry, zły, bardzo zły), zgodną z reszta z przepisami
prawnymi, ustalonymi w roku 2008.
W obecnej sytuacji, po zmianie poziomów dopuszczalnych w roku 2012
klasyfikacja ta zupełnie nie przystaje do rzeczywistości.
Aby wiec nie wprowadzać w błąd mniej znających się na zagadnieniu mieszkańców
naszego Miasta, proponuję zrezygnować z odpowiednich wierszy w tabelach.
Wnioskuję o sprawdzenie przestrzegania norm hałasu huty, które są szczególnie
odczuwalne po godzinie 22:00
Wniosek o wprowadzenie w tabeli 26
dodatkowych komentarzy odnośnie
częściowej realizacji działań
wymienionych w Programie z 2010 r.
Wniosek o wprowadzenie dodatkowego
wyjaśnienia w tabeli 25 dotyczącego
skuteczności, rozwiązania polegającego
na modernizacji torów, wynoszącej 10 dB.
U
W odniesieniu do wniosku w tekście Programu
dodano komentarz do Tab. 25.
Wniosek o analizę poprawności podanej
skuteczności środków ochrony przed
hałasem w tabeli 24.
U
Wniosek o podanie uzasadnienia użycia
w Programie głównie poziomu dzienno wieczorno – nocnego do oceny stanu
środowiska.
U
Wniosek o usunięcie w tabelach 11-18
klasyfikacji stanu warunków akustycznych
środowiska wyrażonych określeniami
„niedobry, zły, bardzo zły”.
N
W odniesieniu do wniosku w tekście Programu
skorygowano tytuł tabeli Tab. 24, w której podano
górną granicę skuteczności poszczególnych
działań, opatrzoną komentarzem dotyczącym
zakresu stosowalności.
Wartości „praktyczne” przyjmowane do obliczeń
w tym Programie podano w rozdz. 10.
Relację pomiędzy wskaźnikami LDWN i LN zależą
od wielkości emisji hałasu w poszczególnych
porach doby.
Do oceny stanu środowiska w Programie
wykorzystano większą wartość wskaźnika M z
obliczonych M(LDWN) i M(LN).
W odniesieniu do wniosku stosowy zapis dodano
w rozdz. 10 Programu.
Wniosek nieuzasadniony, ponieważ podana
klasyfikacja stanu warunków akustycznych
środowiska jest względna i odnosi się do
obowiązujących w danym czasie wartości
dopuszczalnych. Zmiana wartości
dopuszczalnych została w Programie wyraźnie
zaznaczona. Dlatego uwaga jest nieuzasadniona.
Wniosek o sprawdzenie przestrzegania
norm hałasu dla huty po godzinie 22:00.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wystąpienie przekazano do Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oraz do Urzędu Dzielnicy Bielany.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
1/ Wielu pojazdów (zwłaszcza motocykli) nie przestrzega maksymalnego
dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez pojazdów wynikającego z
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W
związku z tym proponuję dodać do POŚPH następujące działanie: „Prowadzenie
pomiarów hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe”
(Jednostka Wdrażająca: straż miejska) w akapicie „Szczegółowe zadania
programowe w zakresie ochrony środowiska przed hałasem drogowym” na str. 130
oraz w tabeli 36.
Wniosek o wprowadzenie do Programu
działania polegającego na prowadzeniu
pomiarów hałasu zewnętrznego
emitowanego przez pojazdy
samochodowe.
2/ Akapit pn „Szczegółowe zadania programowe w zakresie ochrony środowiska
przed hałasem drogowym” zawiera działanie pn „wykonanie nasadzeń zieleni”.
Jednak działanie to nie jest wymienione w tabeli 36 (albo tyko jako działanie
towarzyszące ekrany akustyczne.
Dodatkowo wykonanie nasadzeń zieleni jest określone jako działanie wyłącznie
psychologicznie. Jednak według literatury gęste nasadzenie zieleni ma znacząco
efekt na wysokie częstotliwości.
Wniosek o stosowanie nasadzeń zieleni,
jako samodzielnych działań redukujących
hałas, a nie tylko, jako działań
towarzyszących budowie ekranów
akustycznych.
74
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
W tabeli 26 poszczególne cele były podzielone
na właściwe jednostki odpowiedzialne za ich
realizację. W przypadku gdy którakolwiek z
jednostek zrealizowała swoje zadanie
zaklasyfikowano je zgodnie z prawdą jako
wykonane.
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, pomiary
poziomu emisji hałasu powinny być wykonywane
przez stacje kontroli pojazdów, m.in. w ramach
przeglądów okresowych.
U (części
owo
Zieleń zawsze wywołuje subiektywne wrażenie
zmniejszenia dokuczliwości hałasu, dlatego
powinna być stosowana wszędzie, gdzie tylko
jest możliwość. Działanie to rekomenduje się w
Programie (rozdz. 5.4.1).
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
129
19.07.2013 Ewa
Kołodziejczak
drogowy
130
19.07.2013 Malina Figlarowicz drogowy,
inny
Lokalizacja
Wola, ul. Sztuk
Pięknych (…)
Osiedle Torwar,
Trasa
Łazienkowska
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek odnosi się do działań
3/ działanie „Wykonanie nasadzeń zieleni” zostało określone jako „wykonane” w
„wykonania nasadzeń zieleni”, które
przypadku uzupełniania „wypadów drzew" przez młode egzemplarze. Jednak
zostały uznane jako wykonane, pomimo,
chodzi tu o utrzymanie obecnego stanu zazielenia a nie o wdrażanie działań
że polegały jedynie na uzupełnieniu
wynikających z wdrażania POŚPH 2010.
„wypadów drzew” przez młode
egzemplarze.
Witam, chciałabym zwrócić uwagę na coraz bardziej uciążliwy hałas, który powodują Wniosek o zakaz przejazdu pojazdów
ciężarówki jeżdżące do żwirowni oraz na złomowisko zlokalizowane przy ul
ciężarowych w porze nocnej do żwirowni
Grodziskiej.
oraz na złomowisko zlokalizowane przy
Godziny w jakich dziala zwirownia i zlomowisko wykraczaja znacznie poza ogolnie ul. Grodziskiej.
ustalone pory tzw ciszy nocnej. Ciezarowki codziennie jezdza, np o 2 czy 3 w nocy,
takze w sobote i niedziele. Jest to niesamowicie uciazliwe, gdyz mieszkancy
nowopowstalych blokow nie sa w stanie spokojnie spac w nocy. Rozumiem, ze
zwirownia i zlomowisko istnialy tam duzo wczesniej zanim wybudowaly sie nowe
osiedla. Bylo by wskazane by wladze dzielnicy wymusily na wlascicielach zwirowni i
zlomowiska by te dzialaly w godzinach 6-22, tak by nie przeskadzac w normalnym
funkcjonowaniu nowym sasiadom. Mieszkancami nowych osiedli bardzo czesto sa
mlode malzenstwa z malymi dziecmi. Niemozliwoscia jest by dziecko przespalo cala
noc przy takich hałasach. Jest to rowniez niebezpieczne, gdyz kierowcy ciezarowek,
w godzinach wieczornych znacznie przekraczaja dozwolona w obszarze
zabudowanym predkosc. Napewno wladzom dzielnicy zalezy by ta czesc Woli
zmienila swoj charakter z upadajacej dzielnicy przemyslowej na preznie
funkcjonujaca dzielnice uslugowo-mieszkaniowa. Moim zdaniem nie uda sie to jesli
potencjalnych nowych mieszkancow bedzie odstraszal hałas.
Wniosek o ograniczenie hałasu
Rejon, którego dotyczy problem:
powodowanego przez organizowane
skrzyżowanie Trasy Łazienkowskiej z Wisłostradą, osiedle Torwar (o gęstej
imprezy masowe na stadionie Legii, na
zabudowie, oraz dużej liczbie mieszkańców i pracowników np. biurowiec Riwer
Torwarze, na Agrykoli, dyskoteki nad
Side Fabryczna 1), szczególnie położone najbliżej skrzyżowania 16. piętrowe
budynki mieszkalne ul. Fabryczna (…) i Górnośląska (…) (każdy ok. 200 mieszkań) Wisłą bardzo często ich nagłośnienie a
także krzyki, odpalane petardy itp.
- problemy dotyczą prawdopodobnie kilku tysięcy osób nakładają się uciążliwości
akustyczne z wielu źródeł: ciągły hałas drogowy najruchliwszego z mostów,
systematycznie organizowane imprezy masowe na stadionie Legii, na Torwarze,
na Agrykoli, dyskoteki nad Wisłą bardzo często ich nagłośnienie a także krzyki,
odpalane petardy itp. dramatycznie wkraczają w życie prywatne mieszkańców
osiedla wielokrotnie do godziny 24 i dłużej narażając na utratę zdrowia (nawet przy Wniosek o ograniczenie hałasu
zamkniętych oknach o dobrych parametrach).
drogowego w rejonie skrzyżowania Trasy
Straż Miejska nie interweniuje jeśli jest wydana zgoda na imprezę, jednak
Łazienkowskiej z Wisłostradą.
natężenie dźwięku pozostaje zupełnie poza kontrolą.
W czasie koncertów odbywających się na Agrykoli zazwyczaj głośniki ustawione są
w stronę wody - kanałków budynek przy ul. Fabrycznej (…) mimo znacznego
oddalenia jest wówczas z racji swojej wysokości pierwszą barierą dla dźwięku,
wystarcza zagwarantowanie w umowach ustawienia głośników w stronę skarpy, by
znacznie zmniejszyć uciążliwość tych koncertów przystanki (Torwar) na moście są
miejscem gdzie natężenie dźwięków kumuluje się, jednak zazwyczaj zanim
podjedzie autobus, który zatrzymuje się na moście przejeżdża około 5 - 7
autobusów tzw. czerwonych, pośpiesznych, gdyby mogły się zatrzymywać na tym
przystanku na żądanie ekspozycja na hałas byłaby znacznie krótsza, a
niewątpliwie skrzyżowanie głównych tras oraz duża liczba osób w okolicy
(mieszkańcy i pracownicy) uzasadnia taką zmianę.
By zmniejszyć uciążliwości hałasu drogowego w tym miejscu nie wystarczy cicha
nawierzchnia tylko na obecnie remontowanych estakadach. Czy nawierzchnia
Trasy Łazienkowskiej oraz Wisłostrady w opisanym przeze mnie na początku
rejonie będzie także wyciszona czy planowane są jakieś inne środki na rozwiązanie
problemu hałasu w tym miejscu (na razie z okazji remontu wycięto kilkanaście
drzew, ekrany dźwiękoszczelne znalazły się dopiero w planach długoterminowych,
a ponadto skończyć się mają przy ul. Myśliwieckiej czyli nie dochodzą do
opisanego miejsca)?
powyższe uwagi są skrótowe (pisane ostatniego dnia konsultacji) jednak jeśli
byłaby taka potrzeba i możliwość z przyjemnością podam bardziej szczegółowe
dane.
75
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie o nasadzenia zieleni przekazano do
Zarządu Oczyszczania Miasta.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Zarówno Mapa akustyczna jak i POŚPH nie
uwzględniają uciążliwości hałasowych
krótkotrwałych, występujących nieregularnie,
jakimi są m.in. imprezy masowe, koncerty w
parkach, dyskoteki, kluby.
U
Wystąpienie przekazano do Komendy Stołecznej
Policji oraz Straży Miejskiej.
Dla obszaru wskazanego we wniosku
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w
perspektywie długookresowej (HD 55).
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
131
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Zbigniew Daniluk
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy,
Ursynów, ul.
lotniczy
Makowskiego
Treść wystąpienia
Wnioski
Ulica Makowskiego na Ursynowie położona jest blisko arterii ul. Pileckiego
(sześciopasmowa). Już w tej chwili jest bardzo głośno ze względu na sąsiadującą,
szeroką ulicę Pileckiego, która niedługo po oddaniu trasy A-2 będzie dodatkowo
ulicą dojazdową do ww. trasy.
Jedynie okolice ulicy Makowskiego i usytuowane na niej segmenty nie mają
żadnego zabezpieczenia przed hałasem, gdyż wzdłuż ul. Janowskiego (równoległej
do ul. Pileckiego) ciągną się garaże, następnie jest luka-przerwa (na ulicę
Makowskiego) i dalej wzdłuż ul. Janowskiego ciągnie się wysoki, porośnięty
roślinnością nasyp z ziemi. Ta "dziura" powoduje dodatkowe odbicia i wzmocnienie
hałasu na nasze domy. Zamontowanie w tym miejscu ekranów w znacznej mierze
wyciszyłoby ulicę i okolicę.
Wniosek o zamontowanie ekranów
akustycznych chroniących mieszkańców
ul. Makowskiego przed hałasem od ul.
Pileckiego.
U lub N
N
Wniosek o ograniczenie uciążliwości
hałasu lotniczego nad Ursynowem,
powodowanego przez samoloty startujące
i lądujące na lotnisku Okęcie.
N
Wniosek dotyczy uciążliwości hałasu
drogowego pochodzącego ze
skrzyżowania ul Poleczki i Puławskiej.
N
Dodatkowym ogromnym problemem są samoloty, które od kilku miesięcy przelatują
nisko bezpośrednio nad naszymi domami. Latają bez względu na porę dnia i nocy i
robią ogromny ponadnormatywny hałas. Uniemożliwia to jakikolwiek wypoczynek,
spanie, pracę intelektualną - jest trudne do wytrzymania w miejscu zamieszkania.
Jednocześnie znajdujemy się bardzo blisko skrzyżowania ul Puławskiej i ul.
Poleczki - które jest jednym z najbardziej ruchliwych w Warszawie - intensywny
ruch 24 godz.
132
19.07.2013 Piotr Papała
drogowy,
kolejowy
tramwajowy
Okolice ul. Gen. J.
Bema na długości
od Wolskiej do
Kasprzaka nieruchomości
położone na
zachodniej stronie
ulicy Bema
przylegające
bezpośrednio do
torów kolejowych
PKP oraz w
bardzo bliskim
sąsiedztwie trasy
Prymasa
Tysiąclecia (4
pasy ruchu na
estakadzie oraz 4
pasy ruchu pod
estakadą). W
pobliżu także
znajdują się dwa
Wniosek o niewytyczanie nowych busUwaga nr 1:
Dotyczy wyznaczenia nowych bus-pasów na odcinku Prymasa Tysiąclecia pomiędzy pasów na odcinku Prymasa Tysiąclecia
ul. Wolską a rondem Zesłańców Syberyjskich oraz w dalszej części na ul. Bitwy
pomiędzy ul. Wolską a rondem
Warszawskiej do ul. Grójeckiej.
Zesłańców Syberyjskich oraz w dalszej
Pomysł z wyznaczeniem bus-pasa na tym odcinku uważam za niedopuszczalny i
części na ul. Bitwy Warszawskiej do ul.
będzie miał fatalny wpływ na system komunikacji samochodowo - autobusowej w
Grójeckiej.
tym rejonie. Mając codzienny wgląd w sytuację przez ostatnie 3 lata, widzę, że
Wniosek o ograniczenia hałasu
wytyczenie bus-pasa pogorszy warunki jazdy samochodami i motocyklami w tym
drogowego w okolicy ul. Bema w kierunku
rejonie. Ruch uliczny w godzinach szczytu i poza nimi jest tu bardzo duży. Natężenie trasy Prymasa Tysiąclecia na odcinku od
ruchu nie zmalało po otwarciu wiaduktu na ul. Dźwigowej, który powinien odciążyć ul. Wolskiej do ul. Kasprzaka.
tutejszy ruch. Mieszkańcy Woli mają dwie możliwości przedostania się do centrum i Wniosek o dodanie do Programu
południowej części warszawy: 1) przez zakorkowaną ulicę Kolejową lub Wolską lub elementów związanych z budową tunelu
2) przez rondo Zesłańców Syberyjskich. Wyznaczenie bus-pasa na jednej z tych
na całej długości Prymasa Tysiąclecia na
arterii spowoduje ogromne utrudnienia w komunikacji z południową częścią
odcinku od Kasprzaka dalej na północ do
Warszawy i przyczyni się do strat finansowych (koszty paliwa, czas dojazdu do
ul. Górczewskiej.
pracy) oraz zmniejszy możliwości zarobkowe właścicieli firm przemieszczających się
trasą Prymasa Tysiąclecia. Przyczyni się to w dalszej perspektywie do zmniejszenia
wpływów z podatków bezpośrednich i pośrednich oraz ogromnych strat
Wniosek o modernizację istniejących
wizerunkowych dla miasta, których nie będzie sposób odrobić w przyszłości. W
ekranów i dobudowę ekranów wyższych i
rezultacie zaowocuje to wyprowadzką z miasta siły roboczej przynoszącej wpływy z zabudowanie dotychczas nieosłoniętej
podatków.
części estakady.
Wnoszę o zaprzestanie realizacji pomysłu związanego z jakimikolwiek bus-pasami w
76
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Ze względu na wynikające z Mapy akustycznej
m.st. Warszawy 2012 przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku nie
większe niż 5 dB, ograniczenie hałasu z
przedmiotowego odcinka ul. Rotmistrza W.
Pileckiego nie zostało zakwalifikowane do
obszarów priorytetowych w tym Programie.
Zasięg oddziaływania akustycznego Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina został
przeanalizowany w oparciu o wyniki
przedstawione w Mapie akustycznej m.st.
Warszawy 2012 oraz wyniki ciągłego monitoringu
hałasu prowadzonego przez Port. Na tej
podstawie stwierdzono, że dla stanu aktualnego
przekroczenia wartości dopuszczalnych nie
występują poza Obszarem Ograniczonego
Użytkowania, co oznacza brak formalnych
podstaw do podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych. W Programie (rozdz. 4.4)
wskazano podjęte przez zarządzającego portem
działania minimalizujące uciążliwość akustyczną
oraz działania zalecane w tym Programie (rozdz.
10.4.1).
Wystąpienie przekazano do Zarządzającego
Portem.
Z Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012
wynika, że w porównaniu z hałasem
ul. Rotmistrza W. Pileckiego, hałas z ulic Poleczki
i Puławskiej nie jest dominujący w rejonie
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Makowskiego.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa
i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy
U
N
N
W obszarze wskazanym we wniosku hałas
obniży się po zrealizowaniu przewidzianego w
Programie
działania
HD 99,
dotyczącego
al. Prymasa Tysiąclecia.
W opinii autorów Programu tunel nie byłby
działaniem
skutecznym
pod
względem
akustycznym, ze względu na konieczne
ograniczenia (przerwy) w rejonie skrzyżowań z
ulicami: Kasprzaka, Wolską, bezpośrednio przy
których
zlokalizowana
jest
zabudowa
wielorodzinna.
Dla wymienionego obszaru zaproponowano,
rozwiązanie alternatywne polegające na
zastosowaniu cichej nawierzchni przewidzianej w
Programie, jako działanie HD 99. Wniosek
przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek o ograniczenie hałasu od torów
ronda. Przez jedno tej okolicy.
kolejowych wzdłuż ulicy Prymasa
z nich
Tysiąclecia po jej wschodniej stronie na
przejeżdżają
Uwaga nr 2:
tramwaje
Dotyczy przekroczonych norm hałasu w okolicy ul. Bema w kierunku trasy Prymasa odcinku w okolicy ul. Kasprzaka, Wolskiej,
Górczewskiej.
Tysiąclecia na odcinku od ul. Wolskiej do ul. Kasprzaka.
Skrzyżowania Prymasa z Wolską i z Kasprzaka są bardzo ruchliwe. Przez jedno z
nich przejeżdżają tramwaje. Ponadto pod oknami mieszkańców mieszkających
wzdłuż ulicy Prymasa Tysiąclecia przejeżdżają pociągi kolejowe SKM i KM, które
drastycznie zwiększyły swoje ilości kursów w ostatnim roku. Dodatkowo tą trasą
kolejową przemieszczają się pociągi InterCity oraz pociągi przewoźników rosyjskich i
niemieckich odstawiane na bocznice, a dodatkowo tabor towarowy. Dzięki temu od
godz. 4 rano do północy, pociągi na tej trasie kursują co kilka minut (ok. co 4
minuty).
Niestety w ograniczeniu hałasu nie pomaga trasa Prymasa Tysiąclecia, która
posiada 4 pasy ruchu na estakadzie plus 4 pasy ruchu na dolnej części pomiędzy
wspomnianymi rondami.
Wnoszę o dodanie do planu elementów związanych z budową tunelu na całej
długości Prymasa Tysiąclecia na odcinku od Kasprzaka dalej na północ do ul.
Górczewskiej.
Ewentualnie o modernizację istniejących ekranów - poprzez budowę ekranów
nieprzezroczystych z elementów dźwięko-pochłanialnych i wyższych dwukrotnie od
aktualnie istniejących i zabudowanie dotychczas nieosłoniętej części estakady.
133
19.07.2013 Kazimiera
Zawistowska
drogowy
Okolice ul.
Rzymowskiego na
odcinku od ul.
Puławskiej do ul.
Cybernetyki
Uwaga nr 3:
Dotyczy torów kolejowych wzdłuż ulicy Prymasa Tysiąclecia po jej wschodniej
stronie na odcinku w okolicy ul. Kasprzaka, Wolskiej, Górczewskiej.
Tory kolejowe przechodzą pod oknami mieszkańców okolicznych budynków i
utrudniają prowadzenie normalnych funkcji życiowych. Dzieje się to od 4 rano do
północy co kilka minut. Pociągi uderzają w wielu miejscach o przerwy i wybroczyny
w szynach, powodując głośne i miarowe dźwięki utrudniające życie w tej okolicy.
Stacja PKPK Kasprzaka znajduje się pod oknami budynku wielomieszkaniowego, a
pociągi hamując wydobywają się hałas o bardzo niskiej częstotliwości, który jest nie
do zniesienia. Dzieje się tak od ponad roku, po wykonywanych pracach
remontowych w tej okolicy na szynach kolejowych. Rozwiązaniem jest tu
zastosowanie wyciszenia szyn oraz szyn bezstykowych na całej długości trasy
kolejowej w okolicy ulic Wolskiej, Kasprzaka, Górczewskiej.
Wnoszę o wprowadzenie do planu elementów wyciszających oraz szlifujących a
także eliminujących wybroczyny w szynach kolejowych, osłonę szyn, tłumiki drgań
na odcinku kolejowym wzdłuż ulicy Prymasa Tysiąclecia. Głównie na odcinku od
Kasprzaka do Górczewskiej. Wnoszę o wprowadzenie do programu w obrębie
stacji PKP Kasprzaka obowiązku zamontowania ekranów akustycznych!!!
Uwaga nr 1:
Wniosek o wybudowanie tunelu na
Dotyczy wytyczenia tunelu drogowego na odcinku Rzymowskiego od Puławskiej do ul. Rzymowskiego, na odcinku od ul.
Cybernetyki.
Puławskiej do ul. Cybernetyki.
W rzeczonym rejonie nie można normalnie funkcjonować. Hałas drogowy jest nie do
zniesienia i przekroczone są wszelkie normy hałasu. W okolicy mieszka bardzo dużo
starszych ludzi, matek z dziećmi oraz młodzieży, która ma utrudnione życie z
powodu nadmiernego hałasu. Hałas drogowy w tym rejonie przyczynia się do
degradacji życia lokalnej społeczności. Przy otwartych oknach nie można rozmawiać
z współdomownikami normalnym tonem, nie można oglądać TV - szum z ulicy
Rzymowskiego jest nie do zniesienia.
Niedopuszczalnym jest pomysł z wprowadzeniem w tym rejonie obwodnicy miejskiej,
która z definicji będzie hałas drogowy wzmagać. Nie możemy dopuścić do tego, aby Wniosek o:
hałas w tym rejonie wzrastał, dlatego najlepszym wyjściem z tej sytuacji jest budowa  wymianę w krótkim okresie,
tunelu, który przyniesie ciszę dla lokalnych mieszkańców.
nawierzchni na cichą;
W krótkim okresie, wnoszę o wymianę nawierzchni na cichą na wspomnianym
 ustawienie fotoradarów;
odcinku drogi, o ustawienie fotoradarów i ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz
 ograniczenia prędkości do 40 km/h;
przeprowadzenia nasadzeń drzewno-krzewowych, które wyciszą hałas drogowy w  przeprowadzenia nasadzeń drzewnotej okolicy.
krzewowych.
W długim okresie wnoszę o wybudowanie tunelu, półprzezroczystego lub pokrytego
zielenią co skutecznie umożliwi ograniczenie hałasu drogowego w tej okolicy i
przyczyni się do lepszego funkcjonowania lokalnej społeczności.
77
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012, dla
terenu w otoczeniu ul. Bema nie zostały
zidentyfikowane obszary zagrożone hałasem
tramwajowym wzgl. kolejowym. Również po
wschodniej stronie torów kolejowych biegnących
wzdłuż ulicy Prymasa Tysiąclecia w okolicy ul.
Kasprzaka, Wolskiej, Górczewskiej nie zostały
zidentyfikowane obszary zagrożone hałasem
kolejowym.
N
Z dokumentów strategicznych streszczonych w
Tab. 34 Programu wynika, że ul. Rzymowskiego
jest planowana jako odcinek Obwodnicy
Miejskiej.
W Programie zaproponowano inne niż we
wniosku środki ochrony przed hałasem (HD 35).
Przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu
dźwięku w środowisku wykazane w Mapie
akustycznej m.st. Warszawy 2012 nie są na tyle
duże, by uzasadnione było wybudowanie tunelu
na przedmiotowym odcinku ul. Rzymowskiego.
U
Dla odcinka ul. Rzymowskiego od ul. Puławskiej
(częściowo) do ul. Cybernetyki przewidziane zostały w
POŚPH działania ochrony przed hałasem
drogowym w perspektywie długookresowej
(HD 35), pokrywające się z zakresem wniosku,
za wyjątkiem wniosku o nasadzenia zieleni i
ustawienie fotoradrów.
Zieleń zawsze wywołuje subiektywne wrażenie
zmniejszenia dokuczliwości hałasu, dlatego
powinna być stosowana wszędzie, gdzie tylko
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
134
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Wspólnota
mieszkaniowa
KEN 20
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
lotniczy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
Ursynów/Kabaty,
AL. Komisji
Edukacji
Narodowej 20
135
19.07.2013 Iwona Zwolińska
drogowy
Ursynów, ul.
Koncertowa
136
19.07.2013 Agnieszka
Markowska
kolejowy metro
Ursynów, Kabaty,
ul. Ekologiczna
Zgłaszamy, iż obecnie wiele samolotów przelatuje na niskiej wysokości
bezpośrednio nad naszym budynkiem. W ten sposób przekroczone są zarówno
normy dotyczące poziomu dopuszczalnego hałasu emitowanego przez samoloty,
jak i warunki decyzji środowiskowej niedopuszczającej loty samolotów nad
terenami zurbanizowanymi intensywną zabudową mieszkaniową w godzinach
nocnych.
Hałas emitowany przez przelatujące nad naszą nieruchomością samoloty w
sposób istotny zakłóca wypoczynek nocny, uniemożliwiając normalne korzystanie z
mieszkań przez ich użytkowników. Loty w godzinach nocnych i o wczesnych
godzinach porannych (5 rano) uniemożliwiają wypoczynek i sen w mieszkaniach na
terenie naszego budynku. Długotrwały hałas wpływa niekorzystnie na zdrowie
psychiczne mieszkańców, nie wspominając już o wartości mieszkań.
Wnosimy o:
1. Przeprowadzenie pomiarów hałasu poprzez zainstalowanie punktu stałego
monitoringu poziomu hałasu.
2. Rozszerzenie strefy Z2 Obszaru Ograniczonego Użytkowania związanego z
oddziaływaniem Portu Lotniczego im. F. Chopina na rejon w którym położony jest
budynek przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 20
Jako kilkuletnia mieszkanka bloku nr (…) przy ul. Koncertowej chciałabym
zauważyć, że proponowane przez BOŚ metody ograniczenia hałasu w tym
obszarze nie wydają się ani wystarczające ani trafne. Hałas na tym obszarze
generują nie tylko szybko jadące samochody i motocykliści, ale także codzienne
kilkugodzinne korki. W tej sytuacji nieodzowne wydaje się umieszczenie na tym
krótkim odcinku (Al. KEN do Rosoła) ekranów lub jakichkolwiek tego typu budowli
(np. porośniętych roślinnością). Zapobiegnie to hałasowi i zanieczyszczeniom,
które są wyjątkowo uciążliwe w mieszkaniach położonych na najniższych piętrach i
parterze. Obszar ten powinien być potraktowany ze szczególną troską ze względu
na bezpośrednie sąsiedztwo przedszkola i szkoły podstawowej. Porośnięte
roślinnością ekrany na pewno podniosłyby jakość życia i przebywania w tym
rejonie. Z tego co się orientuję ekrany są planowane na tym terenie od dawna i
powinny się znaleźć również w konsultowanym obecnie dokumencie.
Proszę o uwzględnienie w Programie hałasu, którego źródłem jest metro. W
bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, szkoły i przedszkoli oraz
rezerwatu przyrody Las Kabacki jest Stacja Techniczno-Postojowa Metra.
Szczególnie w nocy słychać stąd silny hałas - pisk, zgrzyt hamujących wagonów,
sygnały dźwiękowe ostrzegawcze. Jest to dużą uciążliwość dla mieszkańców. Ta
sytuacja może bardzo się pogorszyć, bo jak powszechnie wiadomo zakupiono
nowe wagony dla II linii metra, które mają tu być serwisowane a przede wszystkim
STP ma być dla nich miejscem postojowym. Będą zjeżdżać tu zwłaszcza w nocy
hałasując niemiłosiernie. Proszę o pomiar aktualnego hałasu w dzień i w nocy a
także o prognozę hałasu w czasie, gdy będzie tu przyjeżdżać planowana ilość
wagonów. Mam nadzieję, że podejmą Państwo wszelkie kroki, by przeciwdziałać
temu hałasowi.
78
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
jest możliwość. Działanie to rekomenduje się w
Programie (rozdz. 5.4.1).
Wystąpienie o nasadzenia zieleni przekazano do
Zarządu Oczyszczania Miasta.
Wniosek o przeprowadzenie pomiarów
hałasu poprzez zainstalowanie punktu
stałego monitoringu poziomu hałasu.
U
Lokalizacja stacji monitoringu hałasu wokół Portu
Lotniczego im. Fryderyka Chopina nie jest
przedmiotem oceny Programu.
Jednak ze względu na wielkość Obszaru
Ograniczonego Użytkowania w Programie
wskazano (rozdz. 10.4.1) na potrzebę
zwiększenia systemu monitoringu hałasu wokół
Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina
Wystąpienie przekazano Zarządzającemu
Portem.
Wniosek o rozszerzenie strefy Z2
Obszaru Ograniczonego Użytkowania
związanego z oddziaływaniem Portu
Lotniczego im. F. Chopina na rejon, w
którym położony jest budynek przy Al.
Komisji Edukacji Narodowej 20.
N
Na podstawie Mapy akustycznej m.st. Warszawy
2012 stwierdzono, że dla stanu aktualnego
przekroczenia wartości dopuszczalnych nie
występują poza Obszarem Ograniczonego
Użytkowania, co oznacza brak formalnych
podstaw do podejmowania dodatkowych działań
przeciwhałasowych oraz zmiany granic Obszaru
Ograniczonego Użytkowania.
Wystąpienie przekazano do Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Wniosek o budowę ekranów
akustycznych lub jakichkolwiek tego typu
budowli (np. porośniętych roślinnością) na
odcinku od al. KEN do ul. Rosoła.
N
Wniosek o ograniczenie hałasu
powodowanego działalnością Stacji
Techniczno-Postojowej Metra na
Kabatach.
N
Wniosek o pomiar aktualnego hałasu w
dzień i w nocy, generowanego przez
funkcjonowanie Stacji TechnicznoPostojowej Metra na Kabatach.
N
W opinii autorów Programu budowa ekranów
akustycznych w tym przypadku nie przyniosłaby
pożądanego efektu akustycznego, ze względu na
wysokość zabudowy, jej lokalizację względem
źródła hałasu oraz „rozległość” źródła hałasu
(szerokie jezdnie z szerokim pasem rozdziału,
rozległe skrzyżowanie/węzeł z al. Komisji
Edukacji Narodowej).
Dlatego na tym etapie zaproponowano inne
środki ochrony przed hałasem:
HD 20 – cel średniookresowy (ul. Dolina
Służewiecka), HD 89 – cel długookresowy (al.
Komisji Edukacji Narodowej).
Wg Mapy akustycznej m.st. Warszawy 2012
teren w otoczeniu SPT, w szczególności w
rejonie ul. Ekologicznej, nie jest terenem
zagrożonym hałasem szynowym (w tym wypadku
pochodzącym od metra) ani przemysłowym.
Również wartość wskaźnika M na tym terenie,
który stanowi kryterium do podejmowania działań
antyhałasowych, jest bliski „0”. Z tego względu
dla omawianego obszaru nie zostały
zaproponowane w niniejszym POŚPH działania
ochronne przed wymienionymi źródłami hałasu.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
Wniosek o prognozę hałasu związanego
z działalnością Stacji TechnicznoPostojowej Metra na Kabatach po
uruchomieniu II linii metra.
137
138
139
19.07.2013 Małgorzata
Izydrzak
19.07.2013 Maciej
Szcześniewski
19.07.2013 Zofia Włodarczyk
drogowy
drogowy
drogowy
Ursynów, ul.
Koncertowa
Białołęka, ulice
Ostródzka,
Berensona,
Głębocka,
Skarbka z Gór
Plac Grzybowski,
Śródmieście
Zasmuciło mnie to, że dopiero w celach długookresowych (po 2023r) znalazły się
działania dotyczące al. KEN. (fotoradary i synchronizacja sygnalizacji świetlnej) Już
teraz bardzo przydałoby się ograniczenie hałasu drogowego, choćby przez
ograniczenie prędkości na tej ulicy i to zdecydowane (do 30-40 km) i egzekwowanie
tych ograniczeń czy też nawet budowę "spowalniaczy" ("leżących policjantów") na
jezdniach. Ta forma ograniczania prędkości jest w ogóle mało stosowana w
Warszawie a w wielu europejskicch miastach spotyka się takie nawet w centrum.
KEN jest traktowana przez wielu kierowców jadących do Centrum jak trasa
przelotowa szybkiego ruchu a nie o takiej ulicy marzą "miejscowi". Jest tu dużo
wjazdów/ wyjazdów z ulic osiedlowych, przejść dla pieszych, wjazdów/wyjazdów z
parkingów i spowolnienie ruchu nadałoby tej ulicy bardziej ludzki wymiar i lokalny
charakter, a co za tym idzie nie tylko byłoby ciszej ale też bezpieczniej.
A już za całkowite kuriozum uważam dopuszczenie do ruchu na tej ulicy
ciężarowych tirów dostarczających towar do Tesco na Kabatach, które z trudem
mieszczą się na raczej wąskich pasach drogowych Al. KEN.(zjeżdżają z Doliny
Służewieckiej) . Przecież te olbrzymie ciężarówki powinny być zastąpione
mniejszymi samochodami dostawczymi skoro poruszają się po tak gęsto
zabudowanym terenie.
Niedaleka ulica Rosoła wydaje się bardziej odpowiednia dla ruchu ciężarowego, bo
już jest chroniona przed nadmiernym hałasem, gdyż tam na wielu odcinkach stoją
już i będą nadal budowane ekrany akustyuczne. o czym my "na KEN-enie" możemy
tylko pomarzyć.
Dobrze, że w ogóle coś jest robione w sprawie nadmiernego hałasu w Warszawie ,
choć akurat nie mieści się w tym podniesienie dopuszczalnych limitów hałasu, bo od
tego ciszej nam się nie zrobiło.
Program powinien moim zdaniem być też uzupełniony o taką pomoc finansową dla
mieszkańców jak dopłaty z budżetu (państwa/miasta?) przy wymianie okien od
strony ulicy na bardziej dźwiękoszczelne czy przy zabudowie balkonów, loggy.
Takie małe kroki też mają swoje znaczenie i o wiele szybciej można uzyskać
poprawę warunków życia w mieście w jednostkowych sprawach niż doczekanie się
"wielkich inwestycji" np. w fotoradary (jak na KEN-ie za 10 lat i jeszcze pytanie czy
to rzeczywiście wpłynie na ograniczenie hałasu).
Ulice nieprzystosowane do obecnego natężenia ruchu spowodowanego
wprowadzeniem w ostatnich latach intensywnej zabudowy mieszkaniowej,
szczególnie wielorodzinnej (np. Osiedla Derby przy ul. Skarbka z Gór). Pozwolenia
na budowę osiedli były wydawane bez inwestycji w strukturę drogową, co
doprowadziło do niekontrolowanego wzrostu natężenia ruchu drogowego na
istniejących niemodernizowanych ulicach. Modernizacja istniejących ulic celem ich
przystosowania do znacznie zwiększonego ruchu jest ograniczona z uwagi na
szerokości pasów drogowych ograniczone istniejącą zabudową. Dodatkowo, brak
planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Białołęka opóźnia realizację
koniecznych inwestycji drogowych.
Chodzi o hałas uliczny, czyli chyba zalicza sie do drogowego. Chodnik to cześć
drogi.
W dokumencie Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem ujęte są piękne i
mądre idee dotyczące zdrowego i przyjemnego życia bez zbędnego i nadmiernego
hałasu. Samochody, pociągi, samoloty, maszyny wywołują hałas nieprzyjemny i
szkodliwy i z tym Warszawa będzie walczyć. Mieszkając przy Pl. Grzybowskim
znosimy hałas pojazdów, oraz pochodzący z budowy metra i wieżowców (obecnie
Twarda 4 i Grzybowska 6), prac ociepleniowych sąsiednich budynków, remontu
kamienic przy ul Próżnej etc. Na Placu są też organizowane koncerty i inne imprezy.
Ten hałas, choć uciążliwy, jest w jakiś sposób akceptowalny.
Tymczasem, do połowy lipca 2013 roku na Pl. Grzybowskim obowiązywał zakaz
jazdy na deskorolkach, który, niestety, został zniesiony 15 lipca, na części Placu, w
godz. 10 - 17. (Widocznie któryś urzędnik Dzielnicy Śródmieście nie wie, ze
Warszawa uczestniczy w ogólno unijnej walce z hałasem i jego negatywnym
79
U lub N
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Metra
Warszawskiego Sp. z o.o.
Wniosek o ograniczenie prędkości do
30 – 40 km/h dla samochodów na al. KEN
np. poprzez budowę progów
zwalniającym.
N
Dla obszaru al. Komisji Edukacji Narodowej od
ul. Dolina Służewiecka do ul. Przy Bażantarni
przewidziane zostały w POŚPH działania
ochrony przed hałasem drogowym w terminie
długookresowym (HD 89), polegające m.in. na
ograniczeniu prędkości. Jednak ze względu na
kategorię drogi ograniczenie prędkości do
wartości wnioskowanej nie jest uzasadnione.
Na drodze tej kategorii nie dopuszcza się
stosowania progów spowalniających.
Wniosek o wprowadzenie zakazu ruchu
dla samochodów ciężarowych (TIR-ów)
na al. KEN i propozycja skierowania go
na ul. Rosoła.
N
Ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych musi
być poprzedzone analizą wpływu na cały układ
komunikacyjny i może spowodować wzrost
hałasu na ulicach przyległych.
Wystąpienie przekazano do Biura Drogownictwa i
Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz do
Zarządu Dróg Miejskich.
Wniosek o uzupełnienie Programu w
zakresie rozwiązań chroniących przed
hałasem polegających na wymianie okien
i zabudowie balkonów.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu, gdyż
obejmuje on tylko zagadnienia związane z
hałasem w środowisku.
Wniosek dotyczy opinii na temat braku
odpowiedniej infrastruktury drogowej do
obsługi nowych osiedli w Dzielnicy
Białołęka (np. Osiedla Derby przy ul.
Skarbka z Gór) oraz braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy.
N
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wniosek o zakaz jazdy na deskorolkach
na Pl. Grzybowskim.
N
Wystąpienie przekazano do Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Zarówno Mapa akustyczna jak i POŚPH nie
uwzględniają uciążliwości hałasowych
krótkotrwałych, występujących nieregularnie,
jakimi są m.in. zabawy na deskorolkach.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
140
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Filip Trojanowski
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
wpływem na zdrowie i komfort życia ludzi.) Z doświadczenia wynika, że w tzw.
"jeździe na deskorolce" nie chodzi o jazdę, ale o podbijanie deski z metalowymi
elementami tak, by z głośnym łomotem spadała na beton czy inne podłoże. Odgłosy
kilku (a na Placu Grzybowskim czasem i ponad 20) deskorolkarzy to stały łomot
doprowadzający do rozstroju nerwowego. Jest on niezwykle uciążliwy dla osób
mieszkających przy Placu oraz dla tych, którzy przyszli na Plac by odpocząć,
posiedzieć na ławce, poczytać, pomyśleć, pobawić sie z dziećmi. Ten stały łomot
desek o beton przypomina hałas z głośnego warsztatu. Nie wiem czy poziom hałasu
łomotania deskorolkami o beton przekracza dopuszczalne normy - chyba tak, ale
jest wyjątkowo uciążliwy i drażniący. Choć hałas uliczny oraz dochodzący z
okolicznych placów budowy jest tu uciążliwy, hałas łomotu deskorolek o beton (czy
granit) jest bardziej uciążliwy i stresujący niż wszystkie inne razem wzięte.
Postuluje, aby w ramach Programu uwzględnić walkę z tego typu hałasem. Czy
należy go nazwać ulicznym, rekreacyjnym, sportowym, czy po prostu "innym
hałasem" - nie wiem, ale nie należy go pomijać, bo, tak jak inne, znacząco wpływa
na stan psychiczny i zdrowotny oraz komfort życia osób, które znajdują sie w jego
zasięgu.
Dodam, że również w godz. 10 - 17 wiele osób przebywa w domu, przy Placu: osoby
starsze, chore, opiekujące sie dziećmi, pracujące w domu, niepełnosprawni etc i nie
należy ich terroryzować drażniącym hałasem.
Uprzejmie proszę o zajecie sie tym problemem. Można np. iść w kierunku zapisu, ze
tak jak wolno jeździć samochodem po mieście ale nie wolno używać klaksonu, to
wolno jeździć na deskorolce, ale nie wolno na niej skakać. Można wprowadzić zakaz
jazdy, a w szczególności skakania i łomotania deskorolkami w terenie zabudowanym
w odległości mniejszej niż np. 250 m od najbliższych budynków jak również w
parkach i na skwerach - miejscach odpoczynku.
W szczególności chodzi mi o Plac Grzybowski, ale problem może dotyczyć
wszystkich miejsc gdzie nawierzchnia jest dostatecznie równa by rozpędzić sie w
celu podbicia deski i jej upadku z łomotem, tym bardziej tam, gdzie występują
elementy takie jak murki, poręcze, czy niewysokie barierki.
W Planach Zagospodarowania często stosuje sie zakaz prowadzenia działalności
uciążliwej. Niemniej uciążliwy niż hałas warsztatu czy głośnego zakładu
produkcyjnego jest hałas łomotu deskorolek o beton. A i sama jazda na deskorolce
powoduje z reguły większy hałas niż jazda samochodem. Wszelkie hałaśliwe
pojazdy czy urządzenia, takie jak (nadmiernie) głośne autobusy, motocykle czy
deskorolki powinny być wyeliminowane ze strefy miejskiej.
Tak jak udało sie wyrzucić palenie papierosów z kawiarni, barów, kin, teatrów,
środków transportu publicznego, biur etc - z otoczenia ludzi chcących uniknąć
zatrucia dymem, powinno udać sie wyrzucić łomot deskorolek z otoczenia ludzi
chcących uniknąć rozstroju nerwowego. Pomału udaje sie tez wytłumaczyć ludziom,
którzy dorobili sie samochodu, ze centra miast nie mogą zostać zamienione w
wielkie place parkingowe a ulice w tory rajdowe dla samochodów i motocykli. W
każdym z takich przypadków napotykamy na opór pewnych środowisk, ale mądrość
dążenie do podniesienia komfortu życia musi zwyciężyć nad głupotą.
Włochy, obszar
Ulica Krańcowa na odcinku pomiędzy ulicami Popularną i Kleszczową jest objęta
Wniosek o wprowadzenie w ramach
objęty miejscowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr
Programu rozwiązań skutecznie
XCIV/2804/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w wymuszających ograniczenie ruchu
planem
zagospodarowania sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru drogowego i w efekcie zmniejszenie hałasu
przestrzennego:
Stare Włochy). Zgodnie z zapisami m.p.z.p. wzdłuż ulicy Krańcowej przewidziano
drogowego poprzez:
„Stare Włochy”,
zabudowę jednorodzinną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony
- budowę dodatkowych progów
ulica Krańcowa –
Środowiska, poziom hałasu drogowego mierzony jest wskaźnikami hałasu UDWN i zwalniających, miejscowe zwężenia pasa
odcinek pomiędzy LIN, które już w 2010 roku przekraczały dopuszczalne poziomy i wynosiły
drogowego i/lub
ulicami Popularną odpowiednio ponad 70 i 65 dB.
- nałożenie/uzupełnienie nawierzchni o
i Kleszczową
W związku z powyższym wnoszę o wprowadzenie rozwiązań skuteczne
specjalną warstwę "cichego asfaltu" i/lub
wymuszających ograniczenie ruchu drogowego i w efekcie zmniejszenie hałasu
- zmianę organizacji ruchu (np. ulica
drogowego poprzez:
jednokierunkowa, na części swojego
- budowę dodatkowych progów zwalniających, miejscowe zwężenia pasa
przebiegu).
drogowego i/lub
- nałożenie/uzupełnienie nawierzchni o specjalną warstwę "cichego asfaltu" i/lub
- zmianę organizacji ruchu (np. ulica jednokierunkowa, na części swojego przebiegu)
80
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Ze względu na małą wartość wskaźnika M
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od ul. Krańcowej w tym Programie nie
zostało zakwalifikowane do obszarów
priorytetowych.
Wystąpienie o zainstalowanie progów
spowalniających i zmianę organizacji ruchu
przekazano do Zarządu Dróg Miejskich.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
141
142
143
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
19.07.2013 Filip Trojanowski
19.07.2013 Andrzej
Białkowski-Miler
19.07.2013 Krzysztof Segit
Rodzaj hałasu,
Lokalizacja
którego
dotyczy
wniosek
drogowy
Włochy, obszar
objęty miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego:
„Stare Włochy”,
ulica Krańcowa –
odcinek pomiędzy
ulicami Popularną
i Kleszczową
drogowy
drogowy,
lotniczy,
komunalny,
Treść wystąpienia
Wnioski
Ulica Krańcowa na odcinku pomiędzy ulicami Popularną i Kleszczową jest objęta
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr
XCIV/2804/201ORady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
Stare Włochy). Zgodnie z zapisami m.p.z.p. wzdłuż ulicy Krańcowej przewidziano
zabudowę jednorodzinną. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska, poziom hałasu drogowego mierzony jest wskaźnikami hałasu LDWN i
LN, które już w 2010 roku przekraczały dopuszczalne poziomy w odniesieniu do
zabudowy jednorodzinnej i wynosiły odpowiednio ponad 70 i 65 dB.
W związku z powyższym wnoszę o: przyjęcie rozwiązań w ramach Programu, w
odniesieniu do ulicy Krańcowej, których realizacja będzie skuteczne wymuszać
dostosowywanie się kierujących do już istniejącego ograniczenia prędkości do 30
km/h. Wspomniane ograniczenie prędkości dotyczy ulicy Krańcowej jak również
całego obszaru osiedla, którego granice wyznacza obszar m.p.z.p. "Stare Włochy".
Skuteczne ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów w istotny sposób
zmniejszy poziom hałasu drogowego.
Wnioskuję o realizację powyżej opisanego celu poprzez:
- poprawa informacji o już istniejącym ograniczeniu prędkości na terenie osiedla
(obszar planu miejscowego), na ulicy Krańcowej
- budowa punktu(ów) pomiaru poziomu hałasu drogowego na ulicy Krańcowej
Włochy, rejon
Zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem dla m. st. Warszawy
skrzyżowania ul.
(dalej Porgram) pomiar hałasu powinien być mierzony zarówno przed, jak i po
Łopuszańskiej i Al. zastosowaniu danego środka ochrony przed hałasem (str 121. Programu oraz str.
Jerozolimskich,
93 Aktualizacji Programu). Zgodnie z informacją na stronie 84 Aktualizacji ww.
„węzeł
inwestycja (oznaczona jako HDm10) w zakresie ochrony przed hałasem została
Łopuszańska”
zakończona. Zgodnie z informacją na str. 93 Aktualizacji Programu nie wykonano
jeszcze pomiarów hałasu po realizacji przedsięwzięcia. W związku powyższym
wnioskuję o uwzględnienie w Programie pomiaru hałasu w celu oceny efektywności
zastosowanych środków ochrony. Jest to szczególnie istotne dla mieszkańców
osiedla mieszkaniowego Ogrody Jerozolimskie zlokalizowanego bezpośrednio przy
tym skrzyżowaniu od strony ul. Czereśniowej. Mimo zastosowanych środków część
mieszkańców osiedla dalej uskarża się bowiem na zbyt wysoki hałas drogowy.
Dotyczy to np. mieszkańców budynków Al. Jerozolimskie (…), a także (…) oraz
(…). Potwierdzeniem tego jest np. oficjalna rekomendacja Inżyniera Ruchu m.st.
Warszawy pana Janusza Galasa dla Zarządu Dróg Miejskich dotycząca
wprowadzenia ograniczenia tonażowego dla samochodów poruszających się z
obrębie inwestycji antyhałasowej opisanej wyżej (ekrany aktustyczne i cicha
nawierzchnia) z powodu zbyt dużego hałasu dla mnieszkańców osiedla właśnie.
Pismo to zostało nadane 10 czerwca 2013r i zostało opatrzone znakiem BD-IR-IOOR. 152.7.2012.AZY(6) L. Dz. 4118/13. Rekomendacja ta powstała po licznych
interwencjach samych mieszkańców u odpowiednich władz. W wypadku
prowadzenia poinwestycyjnych pomiarów hałasu w tym obszarze, bardzo proszę o
konsultację całej procedury (w tym umiejscowienia punktów pomiaru) z
przedstawicielami mieszkańców. Proszę przy tym zwrócić uwagę na fakt, że każdy
budynek stanowi niezależną wspólnotę mieszkaniową
Bielany …
1. W różnym stopniu narażeni bywamy/jesteśmy na dokuczliwe dźwięki –
środowiskowy hałas, odczuwamy też różnie.
2. Aktualnie zauważany jest klimat społeczny („atmosfera”) dla wspierania walki z
hałasem. A więc jest poparcie, aby ograniczać… strefy/stan hałasu,
odsuwać/zamieniać źródła hałasu i obniżać poziom głośności źródeł
ruchomych/stałych (modyfikować, wytłumiać różnorodnie).
3. Trzy lata wstecz jakoś nie wybijał się zawłaszczony a zgrubny termin „KLIMAT
hałasu”. Wszak nie tylko „HAŁAS” występuje zawsze w jakimś „klimacie” (meteo)
środowiska, a podstawowe parametry klimatu (temp – ciśnienie – wilgotność),
czy … mgła, … deszcz, … śnieg, … wiatr – różnie propagują hałas.
4. Jeśli chwilowo (?) brak jednosłowu na określenie: domeny-strefy-stanu czy
strefy-fonii dokuczliwej, „prawnie” uznanej normatywanie: wartościami ciśnienia
akustycznego czy wskaźnikami odniesienia do szumu lasu (?), tonacji/brzmienia,
powtarzalności (ciągłe, krótkotrwałe, rzadkie, impulsowe…), to chyba
najbliższym merytoryczne wydaje się zbitka „stan hałasu”. Od razu nasuwają się
stosowane już określenia „sytuacji nadzwyczajnych” – dokuczliwości zagłuszeń
czymś, np. smogiem, powodzią, pożarem „pełzającym” np. – stan ostrzegawczy,
- s. zagrożenia, - s. alarmowy (ewakuacji!?) czy zaprzestania wychodzenia z
81
Wniosek o wprowadzenie w ramach
Programu rozwiązań, które skutecznie
wymuszą dostosowanie kierujących do
już istniejącego ograniczenia prędkości
do 30 km/h, poprzez poprawę informacji o
już istniejącym ograniczeniu prędkości na
terenie osiedla (obszar planu
miejscowego) i na ulicy Krańcowej.
U lub N
N
Wniosek o wprowadzenie w ramach
Programu rozwiązań, które skutecznie
wymuszą dostosowanie kierujących do
już istniejącego ograniczenia prędkości
do 30 km/h, poprzez budowę punktu(ów)
pomiaru poziomu hałasu drogowego na
ulicy Krańcowej.
N
Wniosek o wprowadzenie w ramach
Programu rozwiązań ograniczających
hałas i prędkość pojazdów, poprzez
budowę punktu(ów) pomiaru poziomu
hałasu drogowego na ulicy Krańcowej.
N
Wniosek o charakterze ogólnych opinii i
spostrzeżeń.
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Ze względu na małą wartość wskaźnika M
stanowiącego kryterium kolejności
podejmowanych działań, ograniczenie hałasu
drogowego od ul. Krańcowej w tym Programie nie
zostało zakwalifikowane do obszarów
priorytetowych.
Wystąpienie o egzekucję istniejącego
ograniczenia prędkości przekazano do Komendy
Stołecznej Policji oraz do Straży Miejskiej.
Realizacja wniosku nie przyniosłaby efektu
akustycznego. Instalacja stacji monitoringu
hałasu nie wpływa ani na obniżenie prędkości
pojazdów, ani na obniżenie poziomu dźwięku w
środowisku.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Wystąpienie przekazano do Zarządu Miejskich
Inwestycji Drogowych.
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Autor nie przedstawił uwag do Programu, które
należałoby poddać dalszej analizie.
Wniosek napisany odręcznie, przez co w części
nie mogła być właściwie odczytana treść
wystąpienia.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
domu. Zwykle z umiejscowieniem/lokalizacją obszaru/strefy tych zagrożeń, z
przyporządkowanym okresem/czasem ich… zaniku/eliminacji.
5. Przy ujawnionej od początku kłopotliwości i długotrwałości (cierpliwości
potemu?), czasu sporządzania „map akustycznych” (m. hałasu?), przy
wątpliwościach co do „aktywności” czasowej (aktualności?) rozkładu i natężenia
ruchu… transportu – jako głównego źródła hałasu – na obszarze ujętym mapą,
wymóg „precyzji” dokumentacyjnej przecież nie istnieje, ale jest to symulacja
urealniona a nie „wirtualna rzeczywistość” stanu hałasu.
Ta wizualizacja, to jakby analogia z barwami… głębi wód. Tu „głębokość”
nasycenia… hałasem akurat sfery przy danym szlaku/trasie/osiedlach/”oazach
ciszy” i szkołach, szpitalach, sanatoriach - ułatwia wnioskowanie co do
postąpień administracyjnych czy ekodecyzji (koszty PLN?). I chyba opiniowanie
„społeczne” zwane akt. konsultacjami?!
6. Kiedyś (~ 40 wstecz lat…) dokonywano… termowizyjnych „map ruchu”
(wycinkowych?)… detektorami (czujnikami cieplnymi, określając „gęstość” ruchu
obiektów zwykle „hałasujących”. Gdybyż to powtórzyć (uaktualnić) i
zestawić/porównać z dostępną „mapą akustyczną”.....? (choć nie ma tu prostej
zależności „grzania silnika a poziomu głośności”).
7. Wspomniano o kojącym/tłumiącym (różnie!) hałas pasie roślinności przydrożnej
(przyobiektowej?) i niższych ekranach AH równie… skutecznych i… tańszych
(?!). Brak mi porównania hałasu ruchu na Wale Miedzeszyńskim (odcinek M.
Poniatowskiego-[TEKST NIECZYTELNY]/Zerzeń) gdzie raczej mało bogatej
roślinności przydrożnej i „znakomitego” hałasu (przy dopuszcz. prędkościach …
miejskich?) i na Wisłostradzie (odcinek bielański od M. Grota-M. Skłodowskiej)
jaki … przebija się… ponad obfitą tu bielańską zieleń (leśną).
8. Nie pamiętam do jakiego rodzaju lasu (liściasty, iglasty, mieszany), i pory roku
odnoszony bywa „poziom wartości (10-15) dB szumu… lasu”?. Śnieżną i mroźną
zimą (klimat!) i bez niskiego wiatru nie bywa… szum, ale skrzypienie butów idącego/-ych.
9. Wskazano… konsultatywnie, że przy „wyścigi samo/motocyklowe” należy
interweniować w… Policji. Są to imprezy różnie głośne ale mało bezpieczne
(ostatnio miasto Poznań z pseudoBreivikami ?!). Natomiast „wyścigowcy
pozaimprezowi” (rozbestwieni) „motozbójcy”… niszczący często i producentów
tlenu – drzewa!) powinni być… wyciszani przez… dopuszczające do ruchu
pojazdy – stacje diagnostyczne.
Jeśli niedawno odczytałem na tabliczce motocykla Kawasaki - z polską
rejestracją (wersja dla Francuzów) i sprawdzona głośność 94 dB, to dla
dopuszczalnej „polskiej miejskiej prędkości” jest chyba już poziom
przylotniczego hałasu!?
10.
W ramach doraźnych działań AH celowe jest przesunięcie czasu
rozpoczynania koszenia… trawników przydrożnych i przyblokowych – co
najmniej od godziny 8.00!
Aktualne ryczące kosiarki, przenośne czy jeżdżące swoim poziomem hałasu
(~70dB?) nie tylko „lęk budzą i rozum mącą”, ale i… gwałtem zewnętrznym
(kosztem PODATNIKA!?)… budzą Kogo się da i co się da! A długotrwałą
nachalnością zbyt wczesnego „fryzjerstwa trawnikowego” sugerują celowość
eliminacji tej usługi i… trawników („zaasfaltować”? chcecie trawniki to i hałas!).
11.
Omawiany konstult. hałas był naogół generacji technicznej. Jeśli głośnych
rozmów/krzyków (65 dB!) i cichych (40 dB?) nie uwzględnia się jako stereoincydentalnych, to liczność imprez uzewnętrzniąjących nadmierną głośność z:
lokali tzw. ogródków, skwerów, nadbrzeży itp. będącą w każdych (długich
godzinach, porach doby) szkodliwą dla otoczenia (często lub ustawiczną z tego
źródła H) – jest już HOMOGENERACJĄ hałasu (-HH?).
Czy to jest rodzaj hałasu… komunalnego z niezbędnym AH zadziałaniem
wtedy… Sanepidu? (i czy aktualnie Sanepid (dział Higiena Komunalna?) oprócz
zajmowania się np… wybuchającym… kefirem (na początku „okresu ważności”,
już wydłużonego do m-ca!) albo [TEKST NIECZYTELNY] – swoim agentem z
audioaparaturą pomiarową doraźnie… załatwi ww. problem „swawoli
cywilizacyjnej”. Temat jakoś kilkakrotnie wraca!
12.
Namawianie do „komunikacji rowerowej” w W-wie/Polsce ze względu na
ZBYT WOLNE ocieplanie się KLIMATU nie powinno być nachalne (jak
obecnie… w sferze… spalin?) a przemyślane. Zimowe warunki, upadki i
przypadki „prochorób” licznych rowerzystów (i cyklistów – podobno
82
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
144
Data
wpływu
do BOŚ
Nadawca
18.07.2013 ENERGETYKA
URSUS Sp. z o.o.
Rodzaj hałasu,
którego
dotyczy
wniosek
przemysłowy
Lokalizacja
Treść wystąpienia
Wnioski
U lub N
„mądrzejszych”?) wręcz resetują zimowe „rowerowanie”.
13.
O ile oddziaływanie hałasu przy różnej osobniczej słyszalności są różne
dla wieku populacji, starszego i młodzieży/dzieciach to… infradźwięki szkodzą
szczególnie owadom/ptakom i chyba części zwierzyny nieudomowionej. Przy
długotrwałym działaniu takowe działaniu takowe określane wibracjami
oddziaływają źle na systemy nerwowe i wewnętrzne narządy. Nietypowe a
gwałtowne postępki zwierząt przy pojawianiu się hałasu transportowego bywały
tłumaczone łowieniem przez nie dźwięków spoza człowieczego zakresu
słyszalności.
14.
Ad hałasu lotniczego: lotnictwo komunikacyjno-transportowe (linie lotnicze
rodzaju PLL Lot z Portem Lotniczym im. F. Chopina - w W-wie na lotnisku
Okęcie) użytkuje zwykle samoloty duże/ciężkie (wielosilnikowe – na stałych
porach startu/lądowania. Zatem mimo propagacji H stereoprzestrzennej,
wielokierunkowej źródła H przemieszczają się zgodnie zakierunkowaniem ww.
pasów (stawianych wg przeważających kierunków wiatrów! Od zawsze)
15.
Lotnictwo słabosilnikowe/lekkie: sportowe, sanitarne, szkolne, agro,
policyjne, strażnicze, dyspozycyjne, z zasady uzależnione jest od kierunku
aktualnego wiatru (a nie stałych pasów startu/lądowania) z uwzględnieniem
odchyłek względem zbyt wysokich i bliskich „przeszkód”. Zmienność „latania”
(kierunku) na lotnisku Bemowa nie jest zatem przypadkowa. S-ty lżejsze i
słabsze mocą silników są silnie zależne od wiatru, aniżeli ww. komunikacyjne na
Okęciu.
Ursus, obręb 2-09- 1. Oceny zagrożenia warunków akustycznych w stanie aktualnym, dokonano na
09
podstawie Mapy akustycznej 2012. Przedmiotowa mapa nie obrazuje istnienia
wielu źródeł hałasu w obrębie 2-09-09 w Warszawie (teren po byłych ZPC Ursus).
Na podstawie analizy Mapy akustycznej 2012 zidentyfikowany został tylko jeden
obszar i jest nim budynek centrum handlowego Factory wraz z parkingiem.
Zgodnie z zapisem w projekcie Programu ochrony środowiska przed hałasem
"Źródłem hałasu przemysłowego, oprócz dużych zakładów produkcyjnych i
elektrociepłowni, są przede wszystkim duże obiekty handlowe i biurowe wraz z
obsługującymi je parkingami". Mimo to Mapa akustyczna 2012 nie prezentuje
emisji hałasu z istniejącej elektrociepłowni Energetyki Ursus Sp. z o.o., ASMET Sp.
z o.o. SKA., "KORURS" Sp. z o.o. i AGROKOR Sp. z o.o., Mobilis Sp. z o.o.,
licznych hal produkcyjnych i magazynowych.
Wobec tak opracowanej mapy akustycznej nie możliwe są prawidłowe planowanie i
gospodarka przestrzenna z uwzględnieniem problemów akustycznych. Istniejąca i
obowiązująca Mapa akustyczna 2012 oraz projekt Programu ochrony środowiska
przed hałasem stanowią wytyczne dla planowania przyszłych inwestycji w
sąsiedztwie istniejących co w konsekwencji może doprowadzić do wystąpienia
efektu kumulacji oddziaływań w zakresie emisji hałasu. Wielokrotnie odnoszono się
do zapisów Mapy akustycznej 2012 w przypadku wykluczenia istnienia efektu
skumulowanego dla obszaru z obrębu 2-09-09 w Warszawie.
W sytuacji, gdy ani z Mapy akustycznej 2012 ani z projektu Programu ochrony
środowiska przed hałasem nie wynika istnienie źródeł hałasu przemysłowego
istnieje niczym nieograniczona dowolność planowania realizacji inwestycji bez
uwzględnienia rzeczywistych problemów akustycznych.
2. Ponadto ANALIZA MAP AKUSTYCZNYCH na podstawie których dla
poszczególnych źródeł hałasu wskazano najbardziej narażone obszary nie odnosi
się do hałasu przemysłowego.
83
Wniosek dotyczący Mapy akustycznej
2012, która według Wnioskodawcy nie
zawiera wszystkich źródeł hałasu
przemysłowego w obrębie 2-09-09.
N
Ustosunkowanie się do wystąpienia
[U- wniosek uwzględniony,
N- wniosek nieuwzględniony]
Odpowiedzi i komentarze
Wniosek wykracza poza zakres Programu.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 2 - Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania
konsultacyjnego z Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska
Przyrodniczego w dniu 19.06.2013 r.
84
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z Komisją Dialogu Społecznego ds. Środowiska Przyrodniczego
w dniu 19.06.2013 r.
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
1
Witold Jaszczuk
(Stowarzyszenie
Zielone
Mazowsze)
Czy materiały źródłowe w formacie PDF zostaną opublikowane Wszelkie materiały związane z konsultacjami społecznymi zostaną
w Internecie, kiedy i na jakich stronach?
zamieszczone na stronie internetowej http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl.
Będą one dostępne od 24.06.2013r., od godziny 8:00, przez cały okres
konsultacji.
2
Tomasz
Małkiewicz
(Stowarzyszenie
Zielone Paliwo)
Czy rozwiązania, które Państwo proponują odbiegają od Skuteczność proponowanych rozwiązań – zastosowano dane literaturowe oraz
poprzednio proponowanych rozwiązań, czy proponowane metody doświadczenia i wyniki analiz zapisanych w poprzednim Programie, a także
są skuteczne, czy wskazują Państwo merytorycznie sprawdzone obowiązujące normy, w których podane są skuteczności niektórych nawierzchni.
rozwiązania – np. w zakresie cichych nawierzchni?
Ciche nawierzchnie – dane na podstawie badań polskich, szwedzkich,
francuskich. W Programie nie podaje się konkretnego typu nawierzchni, bo jest
to dokument strategiczny.
W dokumencie jest „Katalog rozwiązań”, w którym omówiono proponowane
rozwiązania i ich skuteczność.
3
Pani
1) Ograniczenia prędkości ruchu – w Programie zostały wskazane
fotoradary i ronda.
Najlepszym rozwiązaniem są po prostu ograniczenia dopuszczalnej
prędkości, a nie fotoradary.
1) Prędkość – starano się stosować zalecenia takie, które w perspektywie 5 lat
będą realne do zrealizowania. Narzędzia, które będą miały skuteczność
rzeczywistą, a nie będą jedynie pustym zapisem.
Fotoradary mogą być stawiane w miejscach, w których wskazują na to względy
bezpieczeństwa. Ograniczanie hałasu jest efektem dodatkowym. Wskazania,
2) Wymiana i modernizacja taboru – wskazana przez Program, wymienione w Programie, do lokalizowania fotoradarów, skonsultowano
jako działanie zalecane – zachęcanie ludzi do korzystania z odpowiednimi władzami i zostały one pozytywnie przyjęte.
z transportu zbiorowego należy zestawić z kwestią drożejących
2) Różnica pomiędzy przejazdem autobusu, a auta osobowego wynosi około 10
opłat za przejazdy.
dB. Autobus może jednak zabrać znacznie więcej pasażerów, niż aut osobowe,
3) Rozwój systemu Veturilo – również wskazany przez Program – a więc w kontekście akustyki, przekierowanie ruchu na transport zbiorowy jest
nie wystarczy samo postawienie rowerów i udostępnienie ich bardzo korzystne.
mieszkańcom – należy zapewnić rowerzystom bezpieczeństwo
poruszania się po mieście.
85
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
4
Grażyna
Lepianka
(Stowarzyszenie
Mokotowskie
Forum
Społeczne)
Bezkarność motocykli – kierowcy nie dostają mandatów za Pytanie wykraczało poza zakres Programu, o czym poinformowano Zgłaszającą.
przekraczanie prędkości i nadmierny hałas
5
Witold Jaszczuk
(Stowarzyszenie
Liga
Walki
z Hałasem)
1) Ciche nawierzchnie – są wtedy ciche, kiedy są gładkie i kiedy
poruszają się po nich auta z cichymi oponami. Prawdziwym
problemem miasta są dziurawe nawierzchnie, po których
poruszanie się generuje ogromny hałas – o 10-15 dB większy
hałas.
1) Nawierzchnie ciche – z badań (np. ulica Górczewska) wynika, że
zastosowanie cichych nawierzchni obniżyło emisję hałasu o ok. 3 dB, stąd
uznaje się, że zalecanie stosowania cichych nawierzchni jest właściwe.
2) Hałas lotniczy – Lotnisko Warszawa Babice wdrożyło ostatnio procedury
antyhałasowe, które mają zmniejszyć jego uciążliwość.
2) W wygłoszonej prezentacji nie poruszono w ogóle kwestii hałasu
lotniczego i przemysłowego, które były poruszane w poprzedniej W przypadku lotniska Okęcia jest ustanowiony obszar ograniczonego
edycji, a powinny być wzięte pod uwagę – hałas przemysłowy użytkowania. Kompetencje Urzędu m.st. Warszawy nie pozwalają na zmianę
i instalacyjny – we współczesnych aglomeracjach głównym zakresu tego obszaru.
problemem jest hałas instalacyjny, a nie przemysłowy; nie ma już
fabryk, są natomiast potężne instalacje. Nie używanie nazwy hałas
instalacyjny jest pomijaniem ważnej w mieście kwestii.
Brak tabeli hałasu lotniczego. Brak tabeli przedstawiającej liczby
związane z obszarem ograniczonego użytkowania czy narażeniem
na oddziaływanie lotniska Babice. Brak tego problemu
w Programie.
3) Co z programem „zielonej fali”? Z mediów wiadomo, że
Warszawa nie przeznaczyła 15 mln na opracowanie programu,
gdzie mogła uzyskać dofinansowanie kolejnych 85 mln – miasto
zrezygnowało z zarządzania zieloną falą.
4) Opinia RDOŚ – okazała arogancję, opiniując, iż nie trzeba robić
prognozy oddziaływania na środowisko! Okazali brak kompetencji
w tym zakresie.
5) Polska nie wdrożyła do tej pory dyrektyw unijnych dotyczących
hałasu zewnętrznego pojazdu.
86
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
6
Irena Bilska
1) Jaka jest norma hałasu w pomieszczeniu mieszkalnym, w dzień 1) Między 50, a 60 dB.
(Fundacja Piękny i w nocy?
2) Nawierzchnie z domieszką zmielonych opon – nadają się dla dróg
Dom)
przeznaczonych do ruchu z małym udziałem pojazdów ciężkich. Niestety szybko
2) Jaka jest Państwa opinia na temat nawierzchni z gumy?
się zużywają i z nich zrezygnowano.
3) Remont linii tramwajowych w Warszawie – zamiast powierzchni
trawiastych są teraz betony – dlaczego?
3) Zielone torowiska – trawa stanowi miękką powierzchnię przy źródle hałasu,
częściowo pochłaniając hałas. Nie wszędzie jednak można stosować takie
4) Dlaczego stawia się domy wielokondygnacyjne bezpośrednio rozwiązania. W centrum miasta często nadrzędną kwestią jest zapewnienie
przy ulicy? Czyj jest to błąd?
sprawnego przejazdu samochodów uprzywilejowanych, co determinuje
konieczność zastosowania twardej nawierzchni. Na Bielanach np. stosuje się
powierzchnie trawiaste, bo jest taka możliwość.
7
Marcin Budzyński
(Zrzeszenie
Studentów
Polskich
Uniwersytetu
Warszawskiego)
1) Torowiska – betonowe generują największy hałas; najlepsze są 1) Hałas tramwajowy w uśrednieniu rocznym (takie jest brane pod uwagę
trawiaste.
w Programie) powoduje znacznie mniejsze przekroczenia, niż hałas drogowy.
W prawie wszystkich przypadkach przekroczeń, zalecana jest w Programie
2) Zwężanie jezdni, jako pomysł na obniżanie natężenia ruchu modernizacja torowiska mająca doprowadzić do braku przekroczeń.
i hałasu – brak takiego rozwiązania sugerowanego w Programie;
poszerzanie dróg, budowanie arterii – powoduje powiększanie się 2) Przewężenia jezdni, jako metoda zmniejszenia ruchu i hałasu – owszem,
ruchu.
funkcjonuje, jako narzędzie redukcji hałasu drogowego, ale uważamy, że
w naszych warunkach powinny te narzędzia nastąpić na innym etapie.
3) Brak aktywnego promowania przejazdów tramwajami W pierwszej kolejności należy edukować kierowców. Robiono badania
z odległych dzielnic miasta. Buduje się parking P&R – apetyt w kilkunastu miejscach w Poznaniu, gdzie badano natężenie ruchu i poziom
kierowców będzie rósł, hałas będzie coraz większy, kierowcy są hałasu generowany przez ustawienie przewężenia - wynik wykazał różnicę
zachęcani do korzystania z tych parkingów i używania statystycznie nieistotną. Wyszło, że metoda ta nie jest skuteczna. Inne badania
samochodów. Teren wokół tych parkingów jest degradowany.
pokazały również, że progi zwalniające powodują wzrost hałasu – poprzez
hamowanie, a następnie gwałtowne dodawanie gazu.
4) Hałas klubów nocnych – powodowany olbrzymi hałas, nawet
odczuwalne wibracje. Polityka miejska idzie w przeciwnym kierunku 3) Kluby – rodzaj hałasu zaliczony jest do tej grupy hałasu, której Program nie
– infrastruktura jest rozwijana dla turystów, nie dla mieszkańców. obejmuje.
Żadne zniżki czynszu nie są w stanie pokryć szkód na zdrowiu,
jakie wywołuje duże natężenie hałasu.
8
Marcin Budzyński
(Zrzeszenie
Studentów
Polskich
Uniwersytetu
Warszawskiego)
1) Dlaczego miasto nie wycofuje się z budowy parkingów typu P&R 1) Pytanie wykraczało poza zakres Programu, o czym poinformowano
na rzecz rozbudowy systemu transportu zbiorowego?
Zgłaszającego.
9
Pani
2) Parkingi te będą niszczyć krajobraz oraz powodować degradację 2) Parkingi P&R mają za zadanie ograniczenie ruchu w mieście, są budowane
środowiska.
na obrzeżach miasta. Idea jest taka, by samochodem nie wjeżdżać do środka
miasta.
Zalecają Państwo ograniczenie ruchu ciężkiego, a przecież polityka Uwaga miała charakter ogólny i nie wymagała ustosunkowania się.
jest inna – puszczanie ruchu ciężkiego odbywa się autostradami –
A2, drogą ekspresową.
87
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
10
Pani
Kwestia
ograniczenia
prędkości
w
strefie
intensywnie Uwaga miała charakter ogólny i nie wymagała ustosunkowania się.
zurbanizowanej do 30km/h. Badania pokazują, że rozwiązania te
niosą ze sobą wiele korzyści. Należy podejść do sprawy
systemowo – wprowadzić należy całą strefę z ograniczeniem
prędkości, ze zwężonymi ulicami, ścieżkami rowerowymi,
zajmującymi część jezdni. Widać wtedy znaczne ograniczenie
ruchu samochodów, znacznie więcej pieszych i rowerzystów.
11
Tomasz
Małkiewicz
(Stowarzyszenie
Zielone Paliwo)
Jakie rozwiązania są proponowane względem torowisk – torowiska Modernizacje, które są proponowane dotyczą ingerencji w technologię – czyli
w zagłębieniu terenu, stosowanie gumowych podkładów?
np. szyny spawane, nie łączone, zamocowane na podkładkach sprężystych, na
macie wibracyjnej itp. – czyli cicha technologia torowiska wydzielonego oraz
torowiska zlokalizowanego w jezdni. Zmiany proponowane w Programie nie
wiążą się ze zmianą poziomu terenu.
Program jest na wysokim poziomie ogólności, stąd brak tu konkretnych
szczegółowych rozwiązań. Te powstaną później, razem z Raportem
środowiskowym, projektem modernizacji itd.
12
Witold Jaszczuk
(Stowarzyszenie
Liga
Walki
z
Hałasem)
Czy rozpatrują Państwo w Programie mapy akustyczne W świetle obowiązujących przepisów mapy hałasu z poszczególnych źródeł
sumarycznie, czy warstwicowo – mapy zawsze traktują hałas hałasu prezentowane i analizowane są oddzielnie.
oddzielnie – drogowy, kolejowy itd. Mieszkańców nie interesują
poszczególne mapy, interesuje ich jedna mapa, sumaryczna, która
przedstawia hałas skumulowany.
13
Jerzy Narkiewicz- Czy mogliby Państwo zdefiniować wskaźnik M – wg mnie nie jest Wskaźnik M jest jedną liczbą, która bierze pod uwagę dwa czynniki: liczbę
Jodko
on określony jasno.
narażonych mieszkańców i wielkość przekroczenia. W miejscach, w których
(Stowarzyszenie
wskaźnik M jest największy, działania podejmowane są w pierwszej kolejności.
Liga
Walki
z
Hałasem)
Definicja wskaźnika M jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U.
2002 r. Nr 179, poz.1498).
88
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 3 - Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania
konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 26.06.2013 r.
89
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 26.06.2013 r.
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
1
Rafał Komisarz
Jak została przeprowadzona mapa akustyczna? Założone koszty Pytanie uznano za niezwiązane z tematem konsultacji. W celu uzyskania
na etapie przetargu uniemożliwiają profesjonalne wykonanie mapy informacji na temat przetargu, Pytający powinien się zwrócić oficjalnie do Biura
akustycznej.
Ochrony Środowiska lub skorzystać z informacji podanych na jego stronie
internetowej.
2
Zbigniew Harnas
Który minister środowiska, z nazwiska oraz z której partii, Pytanie uznano za niezwiązane z tematem konsultacji.
wprowadził podwyższenie norm akustycznych? Na jakiej podstawie
normy akustyczne zostały podniesione? Jak nowe normy Jednocześnie wyjaśniono Pytającemu, że skupienie się na hałasie drogowym,
wyglądają w odniesieniu np. do Berlina czy Sztokholmu?
kolejowym, tramwajowym, lotniczym i przemysłowym, wynika z dominującego
ich wpływu na sytuację akustyczną mieście, a walka z nim wiąże się
Występujący wyraził negatywną tendencję, co do zakresu wielomilionowymi nakładami finansowymi. Źródła hałasu, które podlegają
i sposobu prowadzonych konsultacji oraz okazał niezadowolenie analizie w Programie są określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska
związane ze skupianiem się jedynie na hałasie drogowym, z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
kolejowym, tramwajowym, lotniczym i przemysłowym.
powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U.
2002 r. Nr 179, poz.1498).
3
Joanna Polańska Pani jest mieszkanką dzielnicy Włochy i odczuwa dyskomfort
związany z ruchem lotniczym generowanym przez Port Lotniczy im.
F. Chopina. Jej posesja zlokalizowana jest tuż przed strefą Z2
Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla ww. lotniska oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie właśnie budowanej Południowej
Obwodnicy Warszawy (POW).
Pytającej wyjaśniono, że pytania dotyczące zasad wydawania decyzji
środowiskowych, a także sposobu uwzględniania i podejścia do kwestii
kumulacji oddziaływania akustycznego, wykraczają poza kompetencje Biura
Ochrony Środowiska. Jednostka ta, jest zobligowane do przestrzegania prawa,
a nie do jego ustanawiania.
Jak to możliwe, że na etapie wydawania decyzji środowiskowej,
pozwolono na likwidację pozostałej części osiedla, a pozostawiono
3 domy będące w oddziaływaniu hałasu lotniczego, drogowego
i przemysłowego (pobliskie centrum handlowe)? Dlaczego
w polskim prawie nie uwzględnia się zjawiska kumulacji hałasu
z różnych źródeł? Dlaczego wybudowane obecnie ekrany
akustyczne dla POW, potęgują (odbijają) hałas lotniczy?
4
Ryszard
Pan, jako radny dzielnicy Żoliborz, zgłosił problem dyskomfortu
Mazurkiewicz
akustycznego związanego z funkcjonowaniem Lotniska Warszawa(radny dzielnicy Babice.
Żoliborz)
Dlaczego w tworzeniu mapy akustycznej posługujemy się
wskaźnikami uśrednionymi, a nie chwilowymi, które oddałyby
90
Stosowanie uśrednionych wskaźników dźwięku wynika z obecnie obowiązującej
ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Takie wskaźniki
aktualnie obowiązują w większości krajów europejskich. W przeszłości, hałas
lotniczy odnoszony był w stosunku do pojedynczej operacji lotniczej, co miało
charakter wskaźnika chwilowego.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
rzeczywistą uciążliwość lotniska? Jak to możliwe, że obecna mapa Aktualna mapa akustyczna wskazuje na przekroczenia dopuszczalnych
akustyczna nie wykazuje przekroczeń dopuszczalnych poziomów poziomów dźwięku, dla obszarów znajdujących się w rejonie Lotniska
dźwięku dla obszarów znajdujących się w rejonie Lotniska Warszawa-Babice, o wartości do 5 dB.
Warszawa-Babice?
Postuluje się wprowadzenie monitoringu tras przelotu samolotów
oraz zlikwidowanie prywatnych przedsiębiorstw związanych
z wypożyczaniem, często starych, zużytych i rzężących maszyn.
5
Bartosz
Draniewicz,
Michał Franczak
(Stowarzyszenie
Ciche niebo nad
Warszawą)
Czy jest program dotyczący ograniczenia hałasu dla Lotniska Lotnisko Warszawa-Babice posiada antyhałasowe procedury, które mają
Warszawa-Babice?
zapewnić dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku. Obecnie,
przedmiotowy
Program
proponuje
stopniowo
i
w
perspektywie
Uciążliwość akustyczna lotniska zaprezentowana w mapie średnioterminowej, ograniczyć godziny funkcjonowania lotniska w weekendy
akustycznej z 2010 i 2012 r. praktycznie nie uległa zmianie. Na i dni wolne od pracy, tak żeby starty (dotyczy lotów szkoleniowych
przestrzeni tych lat nastąpił znaczący wzrost ruchu lotniczego, co i komercyjnych) nie rozpoczynały się przed godziną 8.00.
jest związane z wpisaniem ww. lotniska do rejestru lotnisk
cywilnych (2012 r.) i otwarciem kilku szkół lotniczych. Jakie zatem Mapa akustyczna została wykonana na podstawie danych aktualnych na dzień
były dane wejściowe do opracowania aktualnej mapy akustycznej? jej wykonywania. Była ona wykonywana na przestrzeni całego roku 2011. Dane
wejściowe mogą zostać udostępnione do wglądu.
Według
danych
monitoringowych
hałasu
lotniczego,
przekazywanych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Monitoring hałasu lotniczego jest określany w oparciu o wskaźniki dobowe
Środowiska w Warszawie (WIOŚ), w latach ubiegłych (hałas uśredniony dla 16 godzin pory dnia i 8 godzin pory nocy). Takie dane są
odnotowywano przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. raportowane do WIOŚ. Mapa akustyczna i Program ochrony środowiska przed
Umiejscowienie ww. punktów monitoringowych jest dyskusyjne, hałasem posługują się wskaźnikami średniorocznymi. Wskaźników tych nie
gdyż nie oddaje rzeczywistego oddziaływania akustycznego można bezpośrednio ze sobą porównywać.
generowanego przez ruch lotniczy.
Program ochrony środowiska przed hałasem rekomenduje konsultowanie
lokalizacji punktów pomiarowych hałasu, ze społecznością lokalną.
6
Ryszard
Dzieniszewski
(Komitet
Okręgowy
Polskiej
Partii
Socjalistycznej)
Zgłoszono
nadmierną
uciążliwość
akustyczną
związaną Wystąpienie Zgłaszającego miało charakter wniosków ogólnych, w związku,
z funkcjonowaniem Lotniska Warszawa-Babice. Jako główną z czym nie nastąpiło szczegółowe odniesienie się do uwag.
przyczynę podano niestosowanie się do ustalonych dla lotniska
korytarzy przelotów oraz zły stan techniczny maszyn. Zwrócono
także
uwagę
na
aspekt
bezpieczeństwa,
związany
z niekontrolowanymi lotami nad np. centrami handlowymi.
Odniesiono się również do niezidentyfikowania wszystkich miejsc
i problemów uciążliwości akustycznej w mieście (dojazdy do
szpitali, hałas karetek, brak odpowiedniej przepustowości dróg,
91
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
zbyt niskie ekrany akustyczne).
7
Alicja Sztern
Zgłoszono nadmierny hałas i zanieczyszczenie spalinami dla Program zakłada w najbliższym czasie (cel krótkookresowy) podjęcie działań na
domów położonych w rejonie skrzyżowania ulic Ryżowej obszarze ul. Kleszczowej (obszar HD6 Programu). W ramach działań
i Kleszczowej (całodzienne korki, szalejący motocykliści nocą).
poprawiających stan akustyczny przewiduje się zastosowanie cichej
nawierzchni. Oprócz tego zostanie wybudowana ścieżka rowerowa, chodniki
Uskarżano się także na dokuczliwy hałas związany z ruchem oraz kanalizacja.
lotniczym, chociaż aktualna mapa akustyczna nie wykazuje Inwestycje zostaną przeprowadzone po ukończeniu budowy ul. Nowolazurowej
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w tym obszarze.
i węzła Salomea. Oddanie do użytkowania ul. Nowolazurowej i węzła Salomea
przyczyni się do komunikacyjnego odciążenia ulic Kleszczowej i Ryżowej.
Zwrócono także uwagę na nowopowstałe przedszkole/żłobek na
rogu ulic Ryżowej i Fasolowej.
8
Zenobia Piskalak
Wnioskowano o poprawę środowiska akustycznego w dzielnicy
Powiśle, szczególnie w rejonie Szpitala Śródmiejskiego przy ul.
Solec 93, ze względu na bardzo dużą uciążliwość hałasu
kolejowego.
Zapytano także o ekrany akustyczne, które miały w tym miejscu
powstać.
Program zakłada w najbliższym czasie (cel krótkookresowy) podjęcie działań na
odcinku od ul. Dobrej do ul. Kruczkowskiego (obszar HK3 Programu).
W ramach działań poprawiających stan akustyczny, przewiduje się
modernizację torowiska z zastosowaniem sprężystego mocowania szyn oraz
ograniczenie prędkości.
W chwili obecnej jest opracowywana wielowariantowa koncepcja poprawy stanu
akustycznego wskazanego obszaru (informacje uzyskane od PKP Polskie
Koleje Państwowe S.A.), w której oprócz działań wskazanych w Programie,
rozważana jest m.in. instalacja ekranu akustycznego.
9
Ludwika
Grzegorek
Zgłoszono nadmierną uciążliwość akustyczną, dla osiedla
i przedszkola położonych przy ul. Sady Żoliborskie, związaną
z funkcjonowaniem Lotniska Warszawa-Babice. Jako główną
przyczynę podano niestosowanie się do ustalonych dla lotniska
korytarzy przelotów oraz ruch generowany przez loty komercyjne
i szkoleniowe.
Odniesiono się także to niewłaściwej lokalizacji punktów
monitoringu hałasu lotniczego.
Lotnisko Warszawa-Babice posiada antyhałasowe procedury, które mają
zapewnić dotrzymanie standardów akustycznych w środowisku. Obecnie,
przedmiotowy
Program
proponuje
stopniowo
i
w
perspektywie
średnioterminowej ograniczyć godziny funkcjonowania lotniska w weekendy
i dni wolne od pracy, tak żeby starty (dotyczy lotów szkoleniowych
i komercyjnych) nie rozpoczynały się przed godziną 8.00.
Program ochrony środowiska przed hałasem rekomenduje konsultowanie
lokalizacji punktów pomiarowych hałasu, ze społecznością lokalną.
W Programie zostanie zarekomendowane monitorowanie tras przelotów,
pomimo, że władze Lotniska Warszawa-Babice deklarują prowadzenie takiego
monitorowania.
10
Joanna Polańska Dlaczego wybudowane obecnie ekrany akustyczne dla POW, Odbijanie się hałasu lotniczego od ekranów akustycznych wybudowanych dla
potęgują (odbijają) hałas lotniczy?
trasy POW, należy uznać jako błąd projektowy. Projektant na etapie
projektowania, powinien wziąć pod uwagę zjawisko kumulacji hałasu
92
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
drogowego
i
lotniczego.
Rozwiązaniem
tego
problemu,
byłoby
najprawdopodobniej zainstalowanie na ekranach akustycznych od strony
domów narażonych na hałas, elementów pochłaniających hałas lotniczy.
11
12
13
Jerzy NarkiewiczJodko,
Ewa
Ciącka-Urbańska
(Stowarzyszenie
Liga
Walki
z Hałasem)
Stowarzyszenie Liga Walki z Hałasem zajmuje się problemami Wniosek miał charakter wypowiedzi ogólnej i nie wymagał ustosunkowania się.
związanymi z hałasem. Prowadzi również punkt konsultacyjny
w dziedzinie akustyki i zapewnia pomoc w tej kwestii
zainteresowanym.
Ryszard
Dzieniszewski
(Komitet
Okręgowy
Polskiej
Partii
Socjalistycznej)
Został wyrażona obawa, iż zalecenia Programu w sprawie Wniosek miał charakter wypowiedzi ogólnej i nie wymagał ustosunkowania się.
monitorowania tras lotów dla Lotniska Warszawa-Babice, skończą
się jedynie na dobrych chęciach.
Rafał Komisarz
Nowobudowane budynki powinny mieć zapewnioną
akustyczną chroniącą mieszkania przed hałasem.
Zwrócono uwagę, że Warszawa jest w fazie przebudowy
i najprawdopodobniej stan akustyczny, w niektórych miejscach
zostanie poprawiony.
Zwrócono, także uwagę, że dotrzymanie norm akustycznych,
w pewnych sytuacjach, może mieć wpływ na bezpieczeństwo ruchu
komunikacyjnego i ludzkie życie.
barierę Program zawiera rozdział 5.4.1 Planowanie przestrzenne, w którym opisane
jest prawidłowe sytuowanie budynków oraz rozkład mieszkań względem tras
komunikacyjnych.
Czy nowobudowane ekrany akustyczne, będą miały zakrzywiane Należy jednocześnie pamiętać, że ważną rolę w dotrzymaniu dopuszczalnych
górne krawędzie, przeciwdziałające zjawisku wzmocnieniu fal poziomów hałasu w budynku, odgrywa etap jego projektowania i odpowiedni
akustycznych (w szczególności dla wyższych kondygnacji)?
dobór izolacyjności przegród zewnętrznych (np. okna, drzwi).
Zakrzywienie linii górnej ekranów, stosuje się w celu zwiększenia ich
skuteczności akustycznej. Brak zakrzywienia ekranu nie wpływa na zjawisko
wzmocnienia fal akustycznych.
14
Joanna Polańska Zwrócona została uwaga na nadmierny hałas drogowy i lotniczy, Wniosek miał charakter wypowiedzi ogólnej i nie wymagał ustosunkowania się.
nie tylko w budynku mieszkalnym, ale również na terenie posesji,
uniemożliwiający rekreacyjne wykorzystanie ogrodu.
93
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 4 - Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania
konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 16.07.2013 r.
94
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Zestawienie wypowiedzi uczestników spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami w dniu 16.07.2013 r.
L.P.
1
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
Krzysztof
Korczak
(Stowarzyszenie
Ciszej proszę)
1) Stowarzyszenie jest pod wrażeniem precyzji i zakresu
Programu, zwraca uwagę na brak podniesienia w nim bardzo
ważnej kwestii dla mieszkańców miasta – kwestii hałasu nocnego
związanego z funkcjonowaniem klubów i klubo-kawiarni. Założenie,
że hałas emitowany przez kluby nocne i lokale gastronomiczne
w porze nocnej, są źródłami incydentalnymi – jest bardzo błędne.
Jest to hałas do późnych godzin nocnych, nawet 5 dni w tygodniu.
Czy problem tego rodzaju hałasu zostanie włączony w jakiś sposób
do Programu na tym etapie lub jest możliwość stworzenia innego
programu, który będzie dotyczył tak uciążliwego dla mieszkańców
rodzaju hałasu?
1) Nie ma takiej możliwości. Przepisy szczegółowe regulują zakres Programu;
nie jest to wybór Miasta, lecz wymóg ustawy i rozporządzenia. Miasto nie może
zmieniać zakresu Programu.
Kwestia działalności nocnej/rozrywkowej prowadzonej w mieście jest znana
miastu i miasto się tą kwestią zajmuje (prezydent Olszewski), co wiemy również
z mediów, lecz jest to zupełnie inne zagadnienie. Program dotyczy stałych
źródeł hałasu.
2) Jedynym organem, do którego można się zwrócić jest prezydent miasta.
Omawiany Program rozpatruje jedynie hałas drogowy, kolejowy, lotniczy
i przemysłowy.
2) Do kogo należy się zwrócić, aby zostało wydane
rozporządzenie, które umożliwi otwarcie analogicznego programu,
związanego z powyższym problemem.
2
Jerzy
Szulczewski
(Stowarzyszenie
Ciszej proszę)
1) Nie ma tu przedstawiciela Ministerstwa Środowiska.
1) Do przedstawiciela Ministerstwa Środowiska:
Czy człowiek bombardowany hałasem, przez co niszczy się jego Pan profesor jest konsultantem naukowym, współpracującym z Wykonawcami,
zdrowie, jest przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Ochrony a nie przedstawicielem Ministerstwa Środowiska.
Środowiska?
2) Miasto zna problem związany z działalnością klubów nocnych. Problemem
2) Czy Miasto wiedząc o dyskusji toczącej się od dłuższego czasu tym zajmuje się aktualnie wiceprezydent.
(dotyczącej hałasu generowanego przez klubo-kawiarnie),
wystąpiło z jakąś inicjatywą ustawodawczą, która chroniłaby 3) Pan Profesor – tłumaczy, że przepisy unijne każą mierzyć hałas
wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko tych, którzy są „niesprawiedliwym” uśrednieniem rocznym.
Pan Kokowski wyjaśnia, iż ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje dwie
narażeni na hałas od torów lub drogi szybkiego ruchu?
ścieżki postępowania – 1. strategiczna ocena stanu środowiska –
3) Do Pana profesora – profesor powołuje się na przepisy, długookresowe pomiary; wykonuje się mapę akustyczną głównych źródeł
w których określone są dopuszczalne limity hałasu w mieście hałasu i przygotowuje Program Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚPH)
(środowisku, gdzie mieszkają ludzie); natomiast w czasie spotkań i 2. ocena i kontrola bieżąca stanu środowiska – do tej oceny służą wskaźniki
z Panem burmistrzem, dowiadywaliśmy się, że takich przepisów po jednodobowe - pomiar hałasu przez 16 godzin dnia i 8 godzin nocy.
Przy planowanych przedsięwzięciach – przygotowuje się Raport oddziaływania
prostu nie ma.
Kuriozum – z jednej strony miasto nie może regulować hałasu na środowisko (ROŚ), który może wskazać negatywny wpływ na środowisko,
w mieście, z uwagi na brak odpowiednich przepisów, z drugiej zaś w tym hałas.
strony – gdy ktoś robi imprezę i zachowuje się w swoim mieszkaniu Za hałas impulsywny, który powoduje przekroczenie norm hałasu w mieście,
głośno w nocy, może otrzymać mandat (na podstawie przepisów odpowiada sprawca – zgodnie z przepisami unijnymi.
95
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
prawa).
Prośba o wyjaśnienie – czy są przepisy, które chronią ludzi przed 4) Przepis ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
tego rodzaju hałasem, czy nie? I jeśli są, to czy dobrze się je
interpretuje.
4) Zakres godzinowy między 22-6 – czy ten zakres jest objętym
przepisami? Czy jest to prawo zwyczajowe.
3
Tomasz
Gumkowski
Czy była robiona kalibracja modelu matematycznego emisji hałasu
drogowego dla ulicy Rosoła?
Według Wnioskodawcy mapa ma błędy. Czy jakiś punkt pomiarowy
z ul. Rosoła został ujęty w kalibracji?
Pytający zauważa, że obniża się wysokość ekranów z 6 do 4
metrów w stosunku do poprzedniej edycji Programu Ochrony
Środowiska przed Hałasem (POŚPH). Obawia się, że pieniądze
podatników zostaną zmarnowane na budowę ekranów, które nie
będą skuteczne.
Na potrzeby mapy akustycznej przeprowadzono szereg pomiarów, zarówno
natężenia ruchu, jak i hałasu. Trudno określić, czy akurat na ul. Rosoła był
punkt pomiarowy.
Pomiar zrobiono w aż 800 punktach pomiarowych w mieście, co daje duże
prawdopodobieństwo, że punkt na ul. Rosoła został ujęty.
Mapa nie została źle wykonana. Została zrobiona na podstawie danych
potoków ruchu. Kalibruje się taki model losowo wybranymi punktami. Jeśli są
rozbieżności, między pomiarem a modelem, to się poprawia (kalibruje). Nie
zatajono żadnych pomiarów.
Pan Lisicki podkreśla, że inne miasta, dla porównania wykonują swoje modele
na podstawie niespełna setki punktów pomiarowych. Miasto Warszawa
zapłaciło za 800 punktów pomiarowych.
Ponadto zostanie opracowany Raport oddziaływania na środowisko (ROŚ)
przed samą budową (ekranów), gdzie całość zostanie zamodelowana na
pomiarach krótkookresowych, a po realizacji najprawdopodobniej zostanie
wykonana analiza porealizacyjna, aby upewnić się, czy zabezpieczenia są
prawidłowe.
Proces tworzenia Programu jest długotrwały, opiera się on obecnie na mapie,
którą wykonano w 2012 roku.
Te opracowania weryfikuje się co 5 lat, i to jest proces ciągły. Za 5 lat poziomy
hałasu będą inne, z mapy wykonanej w 2016 roku.
Wysokość ekranów akustycznych będzie wynikała z aktualnych pomiarów oraz
prognoz natężenia ruchu. To będzie prognozowane na etapie tworzenia
Raportu oddziaływania na środowisko (ROŚ).
4
Wiktor Kurcewicz Ul. Pułkowa charakteryzuje się jednym z największych natężeń Średnioroczny pomiar hałasu nie jest możliwy do wykonania, dlatego wykonuje
(Samorząd
ruchu w mieście.
się jego symulacje z wykorzystaniem pomiarów 15-minutowych. Wiarygodność
96
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
mieszkańców
Młocin)
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
Czym właściwie jest mapa – jeśli nie może być podstawą
postępowania administracyjnego, z uwagi na niedokładność i duże
uogólnienie danych? Mieszkańcy czują się od lat „spławiani”, a
władze miasta przekonują, że mapa jest bardzo dokładna.
Pobliskie Łomianki miały zapewnione pomiary wielogodzinne,
a wyniki są rozbieżne w stosunku do wyników pomiarów
uśrednionych jednorocznie dla Warszawy.
poziomu średniorocznego zależy od wiarygodności pomiaru liczby pojazdów
przejeżdżających rocznie w danym punkcie.
Program przewiduje działania dla ul. Pułkowej na odcinku od
ul. Dzierżoniowskiej do ul. Prozy. Zgodnie z przepisami nie wolno proponować
działań tam, gdzie pomiar nie wskazuje na przekroczenia.
5
Rafał Wietrzyk
(Stowarzyszenie
Ciche niebo nad
Warszawą)
1) Czy Stowarzyszenie uzyska dostęp do danych wejściowych, 1) Tak, oczywiście. W trybie ustawy o dostępie do informacji – wnioskujący
które są podstawą dla Mapy Akustycznej?
uzyskuje dostęp do tych danych, o dostęp do których wnioskuje.
2) Czy wskaźniki uzupełniające zostały zastosowane do mapy
w stosunku do Lotniska Babice?
2) Wskaźniki walidujące uśrednione całoroczne wyniki – brak odpowiedzi, czy
zostały zastosowane, ponieważ osoba, która opracowywała hałas lotniczy była
nieobecna.
6
Radosław
Kucharski
1) Program przedstawiony podczas prezentacji i poprzedni z
2010 r. – dlaczego skupiono się tylko na wskaźniku Ldwn, a nie
skupiono się na poziomie hałasu w nocy, który jest czynnikiem
bardzo istotnym, np. dostrzeganym przez WHO?
Nowe wskaźniki dopuszczalne nie zostały uwzględnione
w Programie!
Ponadto dopuszcza się większe przekroczenia hałasu w nocy –
Minister Środowiska zwiększył wartości dopuszczalne, a
w Programie nie ustosunkowano się do tych zmian.
Jest to krok do tyłu i coś z tą kwestią w Programie należy zrobić.
2) Działania generalne zebrane w tabeli; brak jest w tabeli
komentarza w stosunku do tych działań. Brak szacowanego
wpływu poszczególnych działań na hałas w mieście. W stosunku
do bus-pasów np. – konieczny jest komentarz, że bus pasy
wpływają negatywnie na poziom hałasu, ponieważ powstanie bus
pasu potęguje hałas drogowy.
1) Wskaźniki – przyjęto wskaźnik Ldwn, bo wskaźnik ten ma większy zasięg.
Wartości dopuszczalne – zabrakło w Programie tej polemiki; zaczęliśmy
tworzyć Program jeszcze na starych wartościach, później zmieniliśmy na nowe
wskaźniki. Nie uznaliśmy za konieczne zamieszczanie polemiki na temat
zmiany wskaźników.
2) Tabele – w rozdziale 10 jest tabela, w której są szczegółowe zaproponowane
przez Program działania.
3) Niskie ekrany akustyczne – są niższe, ale właściwości fizyczne mają takie
same, więc – o ile jest to możliwe - lepiej je stosować, niż ekrany wysokie.
W przypadku kolei – rzeczywiście nie wolno ich stosować, jednak w przypadku
linii tramwajowych można je budować, np. w Poznaniu już istnieją.
4) Ciche nawierzchnie – liczby w tych tabelach są istotnie w niektórych
przypadkach wysokie, ale są one wzięte od profesora Jerzego Ejsmonta
(Politechnika Gdańska) i rzeczywiście istnieją nawierzchnie o dużej
3) Ekrany niskie – aby je postawić należy zmienić prawo, które skuteczności, ale mają krótszą żywotność.
w tej chwili nie dopuszcza stawiania niskich ekranów (w obrębie
linii kolejowych).
Bus-pasy – rozwój komunikacji zbiorowej jest priorytetem dla miasta, jako
środek obniżenia poziomu hałasu. Bus-pasy są proponowane jako
4) Ciche nawierzchnie – wartości decybeli dla nich powinny uatrakcyjnienie komunikacji zbiorowej. Program nie wskazuje konkretnego
wynosić 3 dB, nie jak sugerują tabele 4 lub 5. Poza tym sposobu sytuowania bus-pasów, to zostawione jest inżynierowi ruchu.
97
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
prawdopodobnie będzie brak możliwości technicznych na Poza tym, poziom hałasu generowanego przez autobus jadący bus-pasem
utrzymywanie tych cichych nawierzchni, w związku z czym brak zależy od konkretnej lokalizacji; niekiedy też hałas generowany przez autobus
zasadności umieszczania takich zapisów w Programie.
jadący bus-pasem jest mniejszy, niż przez autobus często hamujący
i ruszający.
7
8
Marek Kulesza
(Spółdzielnia
mieszkaniowa
„Starówka”)
Prośba o poradę – co zrobić z hałasem krótkookresowym?
1) Jakie są dopuszczalne poziomu hałasu w mieście w ciągu dnia
i nocy?
2) Kto zarządza kwestiami związanymi z tym krótkookresowym
hałasem?
3) Czy miasto dysponuje narzędziami pomiarowymi, którymi można
mierzyć hałas krótkookresowy? Czy instytucje miasta mierzą taki
hałas i czy można je o takie pomiary poprosić?
4) Czy tylko Urząd Miasta zajmuje się problemem hałasu
w mieście, czy również Rada miasta się tym zajmuje, a jeśli tak, to
z kim z Rady Miasta należałoby rozmawiać?
Monika
Sada- Jeśli Program zaproponuje pewne działania (wyciszające), to Rada
Krawatowska
Gminy musi się do tych zaleceń zastosować i podjąć działania,
natomiast inicjatywa, wszelkie sygnały ze strony mieszkańców, są
przez Radę Gminy ignorowane, co uzasadniane jest
odpowiedzialnością Rady Miasta. Rada Miasta z kolei opiera się na
narzędziach, takich jak mapa hałasu – która to z kolei wskazuje
miejsca, w których przekroczenia norm są od dawna rejestrowane.
Nie wskazuje miejsc, gdzie należałoby przewidzieć wzrost
natężenia ruchu i będzie generowany nadmierny hałas
w przyszłości, aby móc zastosować środki zaradcze, a nie jedynie
– po fakcie – kosztowne działania wyciszające. Pytanie – czy
twórcy Programu są w stanie jakoś wpłynąć na Radę Miasta, aby
zaczęła podejmować działania prewencyjne, zanim przekroczenia
w danym miejscu nastąpią?
98
1) Dopuszczalne poziomy dźwięku w środowisku – określone są
w rozporządzeniu Ministra Środowiska zaktualizowanym w październiku 2012 r.
Są one ustalane w zależności od źródła hałasu oraz od sposobu
zagospodarowania terenu. Rozporządzenie definiuje wskaźniki dobowe
i średnioroczne.
Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje elementy strategiczne, takie jak
mapa akustyczna i Program Ochrony Środowiska przed Hałasem (POŚPH),
oraz drugą ścieżkę – bieżąca kontrola i ocena dla innych rodzajów hałasu,
nieobjętych elementami strategicznymi; można złożyć skargę do
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który zleci pomiar jednodobowy
(opisany dla imprez i dla hałasu drogowego oddzielnie). Jeżeli z tych pomiarów
wynikną przekroczenia, z urzędu zostaje wszczęta procedura o wydanie decyzji
o dopuszczalnym poziomie hałasu – nakazuje się emitorowi hałasu na
obniżenie emisji do poziomu dopuszczalnego.
Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
4) Urząd Miasta jest organem wykonawczym. Rada Miasta jest organem
ustawodawczym.
Twórcy mapy nie mogą brać odpowiedzialności za skuteczność używania jej
przez inne jednostki miejskie. Mapa jest dostępna i każdy może jej używać do
swoich celów.
Nie ma takiego mechanizmu, by urzędnik mógł rozliczyć samorząd. To mogą
zrobić wyborcy.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
Władze gmin dopuszczają ruch ciężki tam, gdzie powinno się
zadbać o mniejszy poziom hałasu. Zwraca się uwagę na kwestię
Białołęki, jako dzielnicy rozwijającej się, jednak nie robi się nic, aby
zredukować rosnący wciąż poziom hałasu. Należy przemyśleć ruch
tirów oraz ciężarówek. Gmina dopuszcza działalność przemysłową
na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową i
ignoruje głosy mieszkańców.
Czy Państwo są w stanie uświadomić Radzie Miasta, że w
dzielnicach rozwijających się problem hałasu też istnieje, a poziom
hałasu jest wciąż rosnący? Dopuszczony ruch pojazdów ciężkich,
zaraz po autobusach, jest bardzo uciążliwy.
Czy Biuro Ochrony Środowiska może w jakiś sposób użyć mapy,
by rozliczyć radnych z ich działań – błędnych?
9
Witold Olejnik
(Stowarzyszenie
Ciszej proszę)
Mapa akustyczna jest „nieprawdziwa” – bez hałasu emitowanego Wypowiedź miała charakter apelu ogólnego i pozostała bez ustosunkowania
przez kluby nocne.
się.
Program jest zgodny z przepisami, ale wyniki pomiarów nie są
prawdziwe, ponieważ nie odzwierciedlają rzeczywistości.
Cała działalność tych klubów, punktów gastronomicznych, odbywa
się na powietrzu, kluby te nie posiadają często zamkniętych lokali.
Są zjawiskiem stosunkowo nowym w mieście – istnieją od 3-4 lat.
To, że przepisy nie uwzględniają pewnych zjawisk, bo nie nadążają
nad zmieniającą się sytuacją, nie zwalnia z prób radzenia sobie
z tymi problemami. Fakt, iż przepisy nie obejmują ważnego
problemu,
nie
powinien
usprawiedliwiać
braku
działań
ograniczających problem. Należy pracować nad uzupełnieniem
tych przepisów. Powinniśmy pracować nad tym, by te przepisy
powstały (regulujące tematykę lokali gastronomicznych).
10
Ludwika
Grzegorek
Mieszkanka 10-piętrowego budynku w okolicach Lotniska Poprawa pozostaje raczej bez związku ze spotkaniem.
Warszawa-Babice – samoloty przelatują tuż nad blokiem,
generując wielki hałas.
Sytuacja znacznie się poprawiła od poprzedniego spotkania. Czy
miało ono wpływ na tę poprawę?
11
Joanna Polańska Każdy z rodzajów hałasu dotyczy dzielnicy Włochy – lotniczy,
przemysłowy oraz drogowy – jednak są one traktowane osobno
przez mapę i przez Program (prawo). Nie jest poruszany problem
wzajemnego oddziaływania tych typów hałasu.
99
Istnieje już w Polsce sytuacja, w której nakładają się dwa obszary
ograniczonego użytkowania – Poznań, obszar lotniska Krzesiny oraz OOU
lotniska cywilnego Ławica. To znaczy, że mogą istnieć takie przypadki.
Kwestia roszczeń – ustalenie, które z lotnisk wnosi jaką dawkę hałasu – jest to
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
Pani mieszka w obszarze ograniczonego użytkowania utworzonego problemem, ale istnieje możliwość odseparowania tych pomiarów i policzenie.
dla Portu Lotniczego im. F. Chopina. Czy jeżeli budowana trasa S2 Jeżeli analiza wskazuje na przekroczenia, a nie ma możliwości zastosowania
będzie miała przekroczenia norm hałasu – czy jest możliwe innych środków, niwelujących przekroczenia – wtedy stosuje się OOU.
utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania podwójnego,
w którym mogą zamieszkiwać ludzie?
Strefowanie funkcji terenu – jeżeli są ekrany, to czy robi się
strefowanie?
12
Henryk Szczotka
1) Co jest z ultradźwiękami – jakie pojazdy je wytwarzają? Co
z hałasem niskotonowym – prawdopodobnie zabójczym?
2) Na jakiej podstawie została stworzona mapa dla ruchu
lotniczego?
Mapa z analizy porealizacyjnej dla Lotniska Okęcie bardzo różni się
od mapy akustycznej, na której opiera się Program.
1) Hałas wysokotonowy – tzw. „piski” – np. tramwaj na zakręcie – bardzo
wysoki dźwięk. Taki świst nie jest kłopotliwy dla zdrowia. Jak gwizdki dla
zwierząt – nie są niebezpieczne.
Infradźwięki – czyli bardzo niskie – z nimi nie ma żartów. Np. duży samochód
może je generować; duże powierzchnie drgające mogą wytwarzać bardzo
niskie dźwięki. Kilkugodzinna ekspozycja na infradźwięki powoduje efekt
u człowieka, jak po spożyciu kilku piw. Auta pędzące po autostradzie
wytwarzają infradźwięki. Szczęśliwie ewolucja przystosowała nas do znoszenia
infradźwięków. Np. wiatr halny – również je wytwarza. Są to dźwięki
występujące w naturze.
2) Różnica między analizą porealizacyjną, a mapą akustyczną, jest kwestią
oczywistą, naturalną. Mapa akustyczna, na której opiera się Program robiona
jest w oparciu o wskaźniki dla ruchu średniorocznego. Natomiast mapa
z analizy porealizacyjnej dla Lotniska Okęcie opiera się o wskaźniki dobowe –
w oparciu o najgorszą dobę. Dlatego te dwa dokumenty się różnią.
13
Stowarzyszenie
Ciszej proszę
Pan zaprasza do kontaktu po spotkaniu, w celu stworzenia ruchu
obywatelskiego.
Prośba o radę – Program mówi o ochronie przed hałasem
przemysłowym – czy nie jest to ścieżką, którą należy podążyć
w walce z hałasem generowanym przez tzw. „przemysł rozrywkowy
i gastronomiczny”?
Z uwagi na fakt uśrednienia rocznego w mapie akustycznej – nawet gdyby
Mapa i Program uwzględniały hałas klubowy (jako pewnego rodzaju
„przemysłowy”), mapa nie będzie dobrym narzędziem do walki z hałasem.
Imprezy czy lokale, funkcjonujące tylko w okresie letnim, po uśrednieniu na cały
rok, najprawdopodobniej nie dadzą w skali roku przekroczeń.
14
Pan
Podziękowania za kompetentne wypowiedzi.
Pan odnosi wrażenie, że żyje w kraju, gdzie istnieją dwie różne
władze.
Na spotkaniach z prezydentem Olszewskim dowiedział się, że nie
istnieją żadne przepisy, w których jest mowa o zakresie
godzinowym 6-22, nie ma przepisów, które pozwalają na wejście
do lokalu prywatnego, w którym generowany jest duży hałas, że nie
ma prawa, które mówi o wysokości hałasu w oparciu, o który
Odnośnie przepisów i pór dnia – mówi o tym art. 112a w ustawie Prawo
Ochrony Środowiska – wprowadza się tam wskaźniki oceny hałasu, używa się
sformułowania: poziom równoważny dla pory nocnej – tj. między 22, a 6 rano
oraz dla pory dziennej – czyli między 6 rano, a 22. Czyli ten podział jest
zapisany w prawie.
Za to w mapie akustycznej i Programie – doba podzielona jest (również w
oparciu o przepisy prawa) na 3 części: pora dzienna (6-18), pora wieczorna (1822) i pora nocna (22-6).
100
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
L.P.
Zgłaszający
Streszczenie wystąpienia
Odpowiedzi i komentarze
można dochodzić racji i mówić o przekraczaniu dopuszczalnych
norm. Na tym spotkaniu dowiedział się, że to wszystko nieprawda.
15
Hanna Mościcka
(Stowarzyszenie
Ciszej proszę)
Hałas generowany przez lokale – generowany jest 7 dni
w tygodniu. Nie można go zatem traktować jak zjawisko
incydentalne.
1) Nie ma w naszym kraju żadnych norm i przepisów, regulujących
zachowanie gości klubów nocnych oraz ustalających warunki, jakie
muszą spełnić lokale, aby otrzymać licencję na prowadzenie swojej
działalności.
2) Pani zwraca uwagę na to, że omawiane sposoby wyciszania
hałasu, jak ekrany czy nawierzchnie są anachroniczne.
W poszukiwaniu informacji ze świata, w związku z problemem
nocnego hałasu, dowiedziała się o stosowaniu m.in. urządzeń
działających na zasadzie antyfali akustycznej. Czy są u nas w kraju
w ogóle prowadzona jakiekolwiek analizy możliwości używania
innych metod wyciszania, niż ekrany akustyczne?
101
2) Są alternatywne metody wyciszania – np. generowanie antyhałasu.
W przypadku autostrad – potrzebna jest analiza hałasu (co jest kosztowne), aby
wiedzieć, w którym momencie następuje maksimum fali dźwiękowej i jaka jest
wielkość tej fali, by móc w odpowiednim momencie i o odpowiedniej wysokości
wyemitować antyhałas. System rozpoznawania tych sygnałów i system
głośników – jest bardzo kosztowny. W warunkach polskich również trudno
zabezpieczyć taki system przed kradzieżą.
Inna metoda – system antyhałasu montowany przy oknach, gdy startuje F16;
antyfala wytwarzana między szybami okien – jest to kolejny bardzo kosztowny
system.
Są więc znane inne metody przeciwdziałania hałasowi, jednak są to koszty zbyt
duże, by miasto mogło je ponieść.
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 5 - Zeskanowane listy obecności ze spotkań konsultacyjnych
102
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
103
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
104
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
105
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
106
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
107
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
108
Raport z konsultacji społecznych Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
109
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 6 - Wybrane zdjęcia ze spotkań konsultacyjnych
110
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
111
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
112
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
113
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
114
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
115
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
116
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 7 - Zeskanowane ogłoszenia w prasie lokalnej
117
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Ogłoszenie wyświetlane na monitorach LCD znajdujących się w nowoczesnym
taborze Tramwajów Warszawskich.
118
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
119
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
120
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
121
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
122
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
123
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Gazeta Wyborcza 05 lipca 2013 r.
124
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
125
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
126
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
Załącznik 8 – Ogłoszenie o konsultacjach społecznych i Broszura
informacyjna na temat Programu ochrony środowiska przed hałasem
dla m.st. Warszawy
127
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
128
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
129
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
130
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
131
Raport z konsultacji społecznych
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy
132

Podobne dokumenty