załącznik nr 1do SIWZ

Transkrypt

załącznik nr 1do SIWZ
OFERTA
(prosimy o czytelne wypełnienie)
Niniejsza oferta zawiera ……… kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron.
Nazwa wykonawcy :.............................................................................................................................................
Ulica : …........................................................Kod pocztowy i miejscowość........................................................
Powiat : …..........................................Województwo : …....................................................................................
Telefon : ….......................................................Fax : ….......................................................................................
email....................................................................www.........................................................................................
NIP : ….............................................................REGON : …................................................................................
KRS : …................................................................................................................................................................
Nazwa banku i numer rachunku bankowego : ….................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
Zwrot Wadium (wpłaconego gotówką) na rachunek.......................................................................................
Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres Wykonawcy): …......................................................................
Ulica : …........................................................Kod pocztowy i miejscowość......................................................
Powiat : …..........................................Województwo : …..................................................................................
Osoba do kontaktów : ….....................................................................................................................................
tel komórkowy................................................ email...........................................................................................
Ubiegając się o zamówienie publiczne na:
DOSTAWA LETNIEJ ODZIEŻY OCHRONNEJ
Dla Zamawiającego:
SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe
ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec
Tabela 1. Cena ofertowa.
Nazwa
Zamówienie Łącznie
(wg sumy. kolumny 6 tabeli 2.
Wyszczególnienie)
Cena bez VAT
VAT (zł [%])
Cena z VAT
…......................zł
…......................zł
…...........................zł
Załącznik 1 do SIWZ – 03/ZP/2014 – Formularz ofertowy
[.......%]
Strona 1 z 3
Tabela 2. Wyszczególnienie
Element odzieży
1
Kwota netto za
1szt.
VAT [%]
Kwota Brutto za
1 szt.
(pole 2+3)
Szacunkowa
ilość do
zamówienia
Całość
Szacunkowego
Zamówienia
Brutto
(pola 4x5)
2
3
4
5
6
Spodnie letnie
%
600
Koszula
%
600
T-shirt
%
1800
SUMA:
UWAGA:
1. Akceptujemy warunki opisane w Umowie.
2. Akceptujemy uśrednienie długości miesiąca, przyjęte przez Zamawiającego na 30 dni.
3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia – tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.
4. Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść projektu umowy została przez nas
zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu,
pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego,
przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia
dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki
bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie,
dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.
Załącznik 1 do SIWZ – 03/ZP/2014 – Formularz ofertowy
Strona 2 z 3
6.
Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki) : nazwa i numer dokumentu nr
strony w ofercie
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
• .................................................................................................... ..............................
........................................................................
data i podpis osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
Załącznik 1 do SIWZ – 03/ZP/2014 – Formularz ofertowy
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty