INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ Narciarstwo

Transkrypt

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ Narciarstwo
INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ
Narciarstwo Powszechne Zjazdowe
część specjalistyczna
CEL: Celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia zajęć z zakresu
narciarstwa zjazdowego (powszechnego) i uzyskanie stopnia instruktora zgodnie z obowiązującymi
wymogami
UCZESTNICY: Osoby pełnoletnie z wykształceniem min. średnim (zdany egzamin maturalny)
WARUNKI REKRUTACJI: Posiadanie: dobrej kondycji, umiejętność dobrej jazdy na nartach
zjazdowych w każdych warunkach oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do
uczestnictwa w kursie; złożenie kompletu dokumentów.
rekrutacja ciągła (decyduje kolejność zgłoszeń)
WYMAGANIA ORGANIZACYJNE (sprzętowe, lokalowe i inne specyficzne): Posiadanie
odpowiedniego sprzętu i ekwipunku narciarskiego (narty taliowane, buty 4 klamrowe)oraz kasku
TRYB KURSU: Zajęcia realizowane w formie 8-10-dniowego obozu narciarskiego
LICZBA GODZIN: 90h - część specjalistyczna (tylko zajęcia praktyczne)
WYBRANE TREŚCI PROGRAMOWE:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
(zestawienie zagadnień)
Zasady doboru oraz konserwacji sprzętu zjazdowego.
Technika i metodyka nauczania ewolucji kątowych
Technika i metodyka nauczania ewolucji równoległych
Bezpieczeństwo na zajęciach narciarskich oraz NRS-y
Samodzielna analiza nagrań ewolucji narciarskich
Rys historyczny oraz uwarunkowania prawne narciarstwa zjazdowego
Metody i środki stosowane w nauczaniu narciarstwa zjazdowegowykorzystanie przyborów w nauczaniu i doskonaleniu techniki
Przejazdy układów bramek slalomu i slalomu giganta- nauczanie
podstawowe (tyczki miękkie – krótkie)
Samodzielne prowadzenie zajęć przez słuchaczy.
Gry i zabawy stosowane w nauczaniu narciarstwa
Egzamin
FORMA ZALICZENIA: Warunkiem zaliczenia części specjalistycznej kursu jest udział we
wszystkich zajęciach oraz uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Termin zajęć: Kursy odbywają się od grudnia do kwietnia w przypadku utworzenia grupy (min. 14
osób)
CENA: ok. 1300 zł
DOKUMENT KOŃCOWY: legitymacja instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością Narciarstwo
Powszechne Zjazdowe
Aby uzyskać uprawnienia (legitymację) instruktora rekreacji ruchowej należy ukończyć również:
kurs instruktora rekreacji ruchowej -część ogólną (płatna osobno; nabór i kurs prowadzony
niezależnie od części specjalistycznej. Zajęcia na obiektach AWF w Krakowie.
Koszt kursu Instruktora rekreacji ruchowej część ogólna ok.400,00 zł absolwenci studiów kier
WF ok.200,00 zł (z części ogólnej zwolnieni są absolwenci kierunku turystyka i rekreacja lub
osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej wydane przez AWF)
Po zakończeniu kursu części ogólnej i specjalistycznej należy złożyć do CEZ wniosek o wydanie
legitymacji instruktorskiej + opłata za legitymację 20,00 złotych.

Podobne dokumenty