regulamin - Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

Transkrypt

regulamin - Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie
REGULAMIN II MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU
"BEZPIECZNY W INTERNECIE"
Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej
Jadwigi w Lublinie, zwana dalej „Organizatorem”.
Cele konkursu:
1. Propagowanie treści związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży
w sieci.
2. Popularyzowanie wiedzy na temat świadomego, wolnego od zagrożeń
korzystania z Internetu przez dzieci i młodzież.
3. Inspirowanie zainteresowań literackich, plastycznych.
4. Motywowanie do rozwijania własnych zdolności.
Temat konkursu:
Niebezpieczeństwa czyhające w wirtualnym świecie.
Adresaci konkursu:
Uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych.
Forma prac konkursowych:
Nadesłane prace będą oceniane w kategoriach:
I Literacka
1. Wiersz, opowiadanie, list.
· pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, właściwe zastosowanie wybranej formy
wypowiedzi, poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna.
II Plastyczna
1. Forma dowolna
·
·
·
prace należy wykonać w formacie A3;
pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania;
prace wykonane na komputerze nie powinny zawierać żadnych gotowych elementów cudzego
autorstwa, takich jak np. kliparty lub zeskanowane ilustracje; prace muszą być zapisane w
formacie graficznym *.jpg; pliki należy nazwać według wzoru imie_nazwisko.jpg.
III Multimedialna
1. Krótki film, videoklip nt. zagrożeń płynących z Internetu
·
·
·
praca powinna odzwierciedlać realne zagrożenia, z jakimi każdego dnia spotykają się
uczniowie, pokazywać konsekwencje niebezpiecznych zachowań w sieci oraz wykształcić
postawę ograniczonego zaufania do Internetu;
czas trwania nie powinien przekraczać 5 minut (rozszerzenia plików: avi, mpg, mpeg, mov,
wmv, asf);
w tej kategorii mogą brać udział 2-osobowe zespoły.
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym
regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem”.
2. Każda praca musi zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia,
klasę, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką pracę wykonano,
nazwę szkoły, adres szkoły, tytuł pracy.
3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną, wykonaną samodzielnie pracę,
wcześniej niepublikowaną, nienagradzaną w innych konkursach.
4. Każda szkoła może zgłosić po trzy prace konkursowe w każdej kategorii. Ich
wybór powinien nastąpić poprzez przeprowadzenie eliminacji szkolnych.
5. Prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora.
6. Wszelkie pytania etc. proszę kierować do Organizatora
([email protected]).
7. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego publikowania i promowania
zgłoszonych prac konkursowych.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez
Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
9. Jury zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu.
10. Prace nagrodzone przechodzą na własność Organizatora.
11. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Terminy:
Ostateczny termin dostarczania prac to 05.02.2010 roku.
Komunikat jury o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej
www.sp21.lublin.pl do 15 lutego 2010 r.
Ustalenia końcowe:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora.
Prace prosimy przesyłać na adres:
Szkoła Podstawowa nr 21
ul. Zuchów 1
20-047 Lublin
z dopiskiem: Konkurs „Bezpieczny w Internecie”
lub drogą elektroniczną na e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty