W tym numerze: 1 listopada jest dniem rado

Komentarze

Transkrypt

W tym numerze: 1 listopada jest dniem rado
Gazetka SP w Kleosinie
Rok szkolny 2008/2009
LISTOPAD
1 listopada:
Uroczystość Wszystkich Świętych, a nie "święto zmarłych"
W tym numerze:
1 listopada...
1
Święto Niepodległości Polski.
Kącik papieski.
2
HALLOWEEN – 31st October.
Andrzejki, Katarzynki.
3
Wycieczka klas VI do Warszawy...
Wycieczka klas III...
4
Nasze osiągnięcia...
5
Gwiazdozbiory.
Kącik motoryzacyjny…
6
Kalendarz.
Humor.
Horoskop.
7
Konkursy...
8
1 listopada jest dniem radości, a nie Ŝałoby.
Kościół katolicki w tym dniu uroczyście świętuje znanych i anonimowych,
dawnych i współczesnych świętych. Cieszy się, Ŝe bardzo wielu zmarłych przebywa u
Boga w niebie. Podkreśla w tym dniu, Ŝe wszyscy są powołani do świętości i kaŜdy z
nas ma na to szansę.
Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z najbardziej radosnych dni
dla chrześcijan. W ciągu roku niemal kaŜdego dnia przypada wspomnienie jednego
lub kilku świętych znanych z imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. Wiele
osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 1 listopada Kościół oddaje chwałę
wszystkim świętym, tym oficjalnie uznanym i wyniesionym na ołtarze, jak i tym, których nikt nie zna z imienia.
Początki uroczystości Wszystkich Świętych sięgają IV w. W Antiochii
czczono wtedy pamięć o bezimiennych męczennikach, których wspominano w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie w VII wieku papieŜ Bonifacy IV poświęcił dawny Panteon i uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy oraz wszystkich
Męczenników. Polecił przy tej okazji umieścić tam kamienie przywiezione z katakumb chrześcijańskich męczenników. Historycy przekazują, iŜ przywieziono wtedy
aŜ 28 pełnych wozów. Z rocznicą tych wydarzeń związane było rzymskie święto
Wszystkich Świętych. Czczono wtedy jedynie Maryję i męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult "wszystkich doskonałych Sprawiedliwych". Obchody
przeniesiono z 13 maja na 1 listopada. Powodem były prawdopodobnie trudności z
wyŜywieniem rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na wiosnę.
Listopadowa data była juŜ znana w Irlandii oraz Anglii, a od VIII w. święto
rozprzestrzeniło się w całej Europie. Po ostatniej reformie liturgii teologowie podkreślają, Ŝe "uroczystość obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale wszystkich
zmarłych, którzy osiągnęli doskonałość, a zatem takŜe zmarłych spośród krewnych i
przyjaciół".
W odróŜnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina
się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu
przygotowują się do chwały nieba.
/na podstawie Internetu/
Listopadowe święto
Nad grobami bliskich chylimy głowy
Światłość wielka na cmentarzach.
Modlitwą swoją oczyszczamy dusze,
swoje i ludzi, którzy w glebie leŜą..
KaŜdy znicz wielki przynosi w to święto,
Odświętnie ubrany ręce do modlitwy znów składa.
Lecz czy to dobrze dziś pochodnie nosić,
a w dzień powszedni zapałki nie zapalać ?
Czy oprócz tego święta noszą ludzie znicze?
Czy kwiatów pełno na groby zanoszą ?
Na codzień nikt z was nie pamięta,
za to rewia mody w listopadowe święto.
Kto lepszy znicz, kto lepiej ubrany.
A kaŜdy zmarły, chce być na codzień niezapomniany…
11 listopada - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
To najwaŜniejsze święto patriotyczne Polski. Białostoczanie, tłumnie uczestnicząc
w uroczystościach, złoŜyli hołd Tym, którym zawdzięczają niepodległość. W tym roku białostoczanie obchodzili uroczystości 90. rocznicy Odzyskania Niepodległości w nowym miejscu,
na placu przed Archiwum Państwowym pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
Trochę historii….
Dzień 11 listopada 1918 roku. Między Ententą a państwami centralnymi zawarto porozumienie kończące I wojnę światową. Królestwo Polskie postanowiło podjąć działania mające na celu rozbrojenie okupantów. Powrót Piłsudskiego do Warszawy, a takŜe nadciągające wieści o przejmowaniu władzy przez siły polskie na terenie kraju, sprowokowały reakcje niepodległościowe i w Białymstoku.
Białystok jednak wolność odzyskał dopiero 19 lutego 1919 roku. Do miasta triumfalnie wkroczyły oddziały polskie w
sile III batalionu 28. pułku piechoty, drugiej kompanii 1. pułku piechoty, 3. szwadronu 4. pułku ułanów, szwadronu jazdy i jednej baterii artylerii.
Wojsko polskie powitał komisarz rządu RP Ignacy Mrozowski. Istniejący od końca 1918 roku Tymczasowy Komitet
Miejski stopniowo przejmował poszczególne działy gospodarki.
Ale na upragnioną niepodległość przyszło nam jeszcze poczekać, bo Białystok musiał się rozprawić z Armią Czerwoną
i komunistami, którzy chcieli tu budować socjalistyczne państwo, a miasto włączyć jako kolejną republikę do Związku Sowieckiego.
Rankiem 22 sierpnia 1920 roku 1. pułk legionów, dowodzony przez pułkownika Stefana Dąb-Biernackiego, zaatakował
Białystok, rozbijając 164. brygadę strzelców, wziął do niewoli ponad 2 tys. jeńców. Mimo radzieckich kontrataków Białystok
pozostał w polskich rękach. Ale była to krwawa i zaŜarta walka, okupiona wieloma ofiarami.
/na podstawie Internetu/
Obchody Dnia Niepodległości w szkole...
Dnia 7 listopada 2008 r. w naszej szkole miał miejsce apel poświęcony 90 rocznicy odzyskania niepodległości przez
państwo polskie. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy VI b, III d i chór szkolny prowadzony przez p. Barbarę Mazurek.
Nad całością apelu pieczę miały p. GraŜyna Smoczek i p. Anna Łapińska.
Chcąc przybliŜyć uczniom wydarzenia z przeszłości przygotowano pokaz multimedialny pokazujący, z jakimi trudnościami przyszło borykać się minionym pokoleniom. Przedstawiono wybitnych Polaków prowadzących do walki. Pokaz był
przeplatany wystąpieniami uczniów recytujących wiersze oraz występem chóru szkolnego.
Swoją obecnością na apelu zaszczycił naszą szkołę wójt gminy Juchnowiec Kościelny pan Czesław Jakubowicz, który
w kilku słowach przypomniał nam, jak jesteśmy dumnym narodem i szczęśliwym, Ŝe posiadamy wolne niepodległe państwo.
Anna Łapińska
Kącik papieski
W dniach 26-30 września 2008 r. moŜna było na dworcu kolejowym
w Białymstoku zobaczyć i zwiedzić pociąg papieski. PrzyjeŜdŜał do naszego miasta
z okazji beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, która miała miejsce w kościele pw.
Miłosierdzia BoŜego.
Podczas prezentacji pociągu zwiedzający go ludzie mogli posłuchać homilii
Jana Pawła II, obejrzeć prezentacje o Ŝyciu i działalności ks. Michała Sopoćki,
galerię pokładową, na którą składały się zdjęcia. Prezentowany był teŜ film
o Białymstoku.
Niektórzy zainteresowani mieli moŜliwość przejazdu do Częstochowy na
spotkanie szkół im. Jana Pawła II.
Na wniosek niewidomych dzieci z Krakowa i z Lasek Jan Paweł II został 267. Kawalerem Orderu Uśmiechu, który w 1981 roku
przyznała mu Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu, a wręczenie miało miejsce dopiero 28 marca 1984 roku w Watykanie.
Jan Paweł II jest laureatem statuetki Dziecięcej
Nagrody SERCA, którą odebrał we Wrocławiu
1.06.1997 roku od dzieci ze Stowarzyszenia
Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" ze Świdnicy.
Str. 2
Radni Miasta Rzym nadali głównej stacji kolejowej Stazione Termini w
Rzymie imię Jana Pawła II – jest to pierwszy i jak dotąd jedyny obiekt
uŜyteczności publicznej w Rzymie noszący imię cudzoziemca.
HALLOWEEN – 31st October
On October 31st dozens of children dressed in costumes knock on their neighbours’ doors and
yell: “Trick or Treat” . When the door opens pirates and princesses, ghosts and popular heroes of the day
all hold bags open to catch the candy or other goodies that the neighbours drop in.
November 1st is a religious holiday known as All Saints’ Day (or formerly All Hallows’ Day).
The day before the holy day is known as All Hallows’ Eve. The word “Halloween” comes from that form.
Like some other American celebrations its origins lie in both pre-Christian and Christian customs.
October 31st was the Eve of the Celtic new year. The Celts were the ancestors of the
present-day Irish, Welsh and Scottish people. On this day, ghosts walked and mingled with the living, or so the Celtic thought.
The people baked food all that day and when night fell they dressed up and tried to resemble the souls of the dead. Hoping that
the ghosts would leave peacefully before midnight of the new year, the people carried the food to the edge of the town and left it
for them.
Nowadays, Halloween is mostly for children. Its symbols are connected with evil spirits – witches flying on broomsticks, black cats, ghosts, skeletons and, of course, pumpkins – also known as “jack-o-‘lanterns”! Carving pumpkins is a Halloween custom also dating back to Ireland. A legend grew up about a man named Jack who was so stingy that he was not allowed into heaven when he died. His spirit was doomed to wander around the countryside holding a lantern to light his way.
GLOSSARY (SŁOWNICZEK):
Drop in – wrzucać
Known as – znane jako
Formerly – niegdyś
Holy – święty/ poświęcony
Connected – związane
Evil spirits – złe duchy / moce
Broomstick – miotła
Pumpkin – dynia
Carving – rzeźba, rzeźbienie
Date back – datuje się
Grew up (grow up) – tu: pojawiła się
Stingy – skąpy
Allow(ed) – pozwalać/ zezwalać
Doom(ed) – potępić /potępiony
Wander around – błąkać się
Dozens – tuziny tu: duŜo
Yell AmE- krzyczeć
Catch – łapać
Goody (ies) – słodkości
Eve – tu: Wigilia
Origins – pochodzenie/geneza
Lie in – leŜy tu: pochodzi
Customs – zwyczaje
Celtic – Celtycki
Ancestors – przodkowie
Mingled with – wymieszać się / dołączyć
Resemble – przypominać
Souls – dusze
Peacefully – spokojnie/ pokojowo
Edge – tu: krańce
Mostly – w większości / głównie
Andrzejki,
Katarzynki...
Andrzejki obchodzimy w całej Europie w wigilię (czyli w przeddzień) dnia świętego Andrzeja, czyli 29 listopada. Jest
to wieczór poświęcony wróŜbom, które dotyczą małŜeństwa, miłości. Spotykają się młode kobiety, dziewczyny i wróŜą sobie,
która pierwsza i za kogo wyjdzie za mąŜ.
Pierwsze udokumentowane wzmianki o wróŜbach andrzejkowych pochodzą z roku 1557. Marcin Bielski umieścił je w
swojej sztuce teatralnej “Komedyja Justyna i Konstancyjej”.
Przypuszcza się, Ŝe andrzejkowe wróŜby brały swój początek ze staroŜytnej Grecji. Według teorii
kult św. Andrzeja i tradycja wróŜb miłosnych wywodzi się ze starogermańskich wierzeń związanych z
bogiem miłości, płodności i bogactw.
Chłopcy, męŜczyźni teŜ mają dzień poświęcony takim wróŜbom - Katarzynki - wypada on w
przeddzień dnia świętej Katarzyny, czyli 24 listopada.
Przysłowia andrzejkowe:
1. W dzień świętego Andrzeja pannom z wróŜby nadzieja.
2. Gdy miękko na Jędrzeja, to nie dobra nadzieja.
3. Noc Andrzeja Świętego, przywiedzie narzeczonego.
WróŜby andrzejkowe:
1.WróŜby z kartkami
2.WróŜby z wodą i orzechami
3.WróŜby andrzejkowe z butami
Str. 3
Wycieczka klas VI do Warszawy...
Dnia 22.10.2008 r. uczniowie klas szóstych wyjechali na jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Do stolicy przyjechaliśmy około godz. 1100. W Pałacu Kultury i Nauki zwiedziliśmy z przewodnikiem
wystawę „Zabawy z Einsteinem”. Tam obserwowaliśmy róŜne zjawiska i eksperymenty z dziedziny fizyki.
W międzyczasie wjechaliśmy na XXX piętro PKiN. Mogliśmy podziwiać panoramę naszej stolicy. Przeszkadzała nam trochę mgła, która unosiła się nad miastem.
Potem wszyscy udaliśmy się do Muzeum Ewolucji. Mogliśmy podziwiać szczątki dinozaurów, odlewy,
w których znajdowały się kości tych prehistorycznych zwierząt.
Następnie autokarem przejechaliśmy w kierunku Bielan do Muzeum Sportu i Turystyki. Tam „zobaczyliśmy” chyba wszystkie dyscypliny sortowe. Zbiory muzeum liczą ponad 45 tys. eksponatów. Są to muzealia dotyczące głównie sportu polskiego: medale,
Ŝetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe, i turystyczne oraz monety, sztandary, flagi, proporce i emblematy. Ponadto widzieliśmy
stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróŜne, plakaty sportowe i turystyczne, dzieła sztuki (rzeźba, malarstwo, grafika, medale artystyczne, tkanina) o tematyce sportowej, a takŜe zbiory filatelistyczne i numizmatyczne. W muzeum jest 56 tys. fotografii, 16 tys. ksiąŜek oraz ponad 2 tys. dokumentów i archiwaliów. Kolekcję muzealną uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa. Ciekawym elementem tej wystawy była autentyczna bieŜnia, po której mogliśmy przebiec się. W kaŜdej dyscyplinie mogliśmy poznać polskiego
olimpijczyka, który zdobył medale dla naszego kraju /dawniej i teraz/. Byli to sławni ludzie. Wiemy juŜ, kim byli m.in.. Irena Szewińska, Wojciech Fortuna, Janusz Kusociński. W Muzeum Sportu znajduje się równieŜ element papieski - kajak Jana Pawła II.
Trochę zmęczeni pojechaliśmy w kierunku centrum handlowego. Tam posililiśmy się. Następnie w kinie IMAX obejrzeliśmy
film „Dinozaury 3D. Giganty Patagonii”. Był interesujący, ale niezbyt długi.
Zmęczeni, ale zadowoleni z wyjazdu, wróciliśmy wieczorem do Kleosina.
Wycieczka była bardzo interesująca i atrakcyjna. Mamy nadzieję, Ŝe się powtórzy.
Klaudia Gieńko, kl.VI c
Podnoszenie cięŜarów
Początki sportu polskiego
Medale olimpijskie
Pałac Kultury i Nauki
Początki kolarstwa
Wycieczka do Instytutu Meteorologii w Białymstoku
W ramach zajęć ze środowiska społeczno- przyrodniczego uczniowie klasy III a z panią Małgorzatą Salej i klasy III c z panią
Olgą Nicpoń pojechały na wycieczkę do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Białymstoku.
Po przybyciu na miejsce zostaliśmy powitani przez pracownika stacji, który wyjaśnił nam, jakie zadania ma taka stacja.
Dzieci miały moŜliwość z bliska przyjrzeć się, na czym polega praca meteorologa, poznać bliŜej budowę i zasadę działania
przyrządów słuŜących do pomiaru składników pogody. Miały moŜliwość skonfrontowania wiedzy zdobytej na lekcjach z rzeczywistością.
Wycieczka dała moŜliwość poszerzyć teoretycznie i praktycznie wiadomości z przyrody, jak równieŜ rozwinąć zainteresowania tą tematyką.
Olga Nicpoń
Str. 4
Nasze osiągnięcia...
JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE
IM. KS. MICHAŁA SOPOĆKO W KSIĘśYNIE
FINAŁY WOJEWÓDZKIE
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W dniu 30 września 2008 roku w KsięŜynie odbyły się
Jesienne Biegi Przełajowe. W klasyfikacji druŜynowej Szkoła
Podstawowa zajęła 2 miejsce.
Najlepsze wyniki uczniów reprezentujących Zespół
Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie:
W dniu 18 października 2008 roku w Białymstoku na
Pietraszach odbył się finał Wojewódzki w Sztafetowych Biegach
Przełajowych. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali na dystansie 800
metrów. W zawodach w kategorii zarówno dziewcząt jak i chłopców startowało 20 najlepszych sztafet z całego województwa.
W klasyfikacji ogólnej szkół dziewczęta zajęły 20 miejsce,
a chłopcy zajęli 13 miejsce.
Chłopcy klasy IV – dystans 400 metrów
5 miejsce – Filip Mackiewicz
Dziewczęta klasy VI – dystans 800 metrów
1 miejsce – Justyna Lenczewska
2 miejsce – Joanna Jamiołkowska
Chłopcy klasy VI – dystans 800 metrów
1 miejsce – Hubert Suprunowicz
PÓŁFINAŁY WOJEWÓDZKIE
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W dniu 8 października 2008 roku w Wasilkowie odbyły
się Półfinały Wojewódzkie w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali na dystansie 800 metrów. W zawodach w kategorii zarówno dziewcząt jak i chłopców, startowały 24 sztafety. W klasyfikacji ogólnej szkół
dziewczęta zajęły 8 miejsce, a chłopcy 4.
Skład sztafety dziewcząt
Czas Skład sztafety chłopców Czas
Joanna Jamiołkowska
3.18
Hubert Suprunowicz
2.56
Natalia Janczewska
3.18
Rafał Bielawiec
2.58
Beata Filipiuk
3.23
Mateusz Kondzior
3.03
Paulina Popow
3.24
Jakub Tarnogórski
3.14
Paulina Dryl
3.29
Paweł Sawicki
3.09
Adrianna Stasiewicz
3.29
Maciej Januszewicz
3.06
Natalia śaworonek
3.34
Dominik Filipczak
3.03
Justyna Lenczewska
3.08
Jakub Sęk
3.10
Anna Łysecka
3.28
Łukasz Tomaszewski
3.03
Karolina Kosińska
3.26
Wojciech Lenczewski
3.09
Karolina Rzepnicka
3.33
Skład sztafety dziewcząt
Czas Skład sztafety chłopców
Czas
Joanna Jamiołkowska
3.43
Hubert Suprunowicz
3.02
Natalia Janczewska
Kinga Sołowiej
Emilia Wrona
3.51
4.09
4.17
Wojciech Lenczewski
Łukasz Tomaszewski
Jakub Tarnogórski
3.31
3.32
3.32
Sylwia Kiełczewska
4.33
Mateusz Kondzior
3.34
Maria Ułaszonek
4.02
Paweł Sawicki
3.27
Anna Łysecka
4.07
Dominik Filipczak
3.27
Beata Filipiuk
Adrianna Stasiewicz
Paulina Popow
4.06
3.54
3.57
Rafał Bielawiec
Filip Jarosz
Maciej Januszewicz
3.19
3.32
3.36
Zuzanna Szczech
rez.
IGRZYSKA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
W dniu 23 października 2008 roku w Wasilkowie w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych odbyły się Igrzyska
Powiatu Białostockiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
W Igrzyskach brało udział 375 zawodników.
W kategorii dziewcząt startowało 17 szkół, zaś chłopców
19. Dziewczęta druŜynowo zajęły 4 miejsce, a chłopcy 8 miejsce.
Najlepiej w swojej kategorii wypadli:
Dziewczęta klasy IV:
3 miejsce – Zuzanna Szczech
Chłopcy klasy V:
13 miejsce – Łukasz Tomaszewski
Chłopcy klasy VI:
5 miejsce – Hubert Suprunowicz
IGRZYSKA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
W PIŁCE NOśNEJ CHŁOPCÓW
Igrzyska powiatu białostockiego w piłce noŜnej chłopców odbyły się w 2 grupach eliminacyjnych. Zawody przeprowadzone zostały z funduszy Starostwa Powiatu Białostockiego.
Uczestniczyło w nich 144 zawodników. W grupie razem z SP
Kleosin były szkoły: SP Michałowo, SSP Supraśl, SP Zabłudów. W półfinale druŜyna SP Kleosin zajęła 1 miejsce.
Finał powiatu białostockiego odbył się 9.10.2008 r. w
Juchnowcu. W klasyfikacji końcowej nasza szkoła zajęła
3 miejsce za SP1 Łapy i SP Juchnowiec. Wygraliśmy z SP
Michałowo, SP SuraŜ, SSP Supraśl, SOP Choroszcz, SP Zabłudów.
Str. 5
GWIAZDOZBIORY
Gwiazdozbiory okołobiegunowe północne /dla Polski/
Mała niedźwiedzica
Smok
Mała Niedźwiedzica – niezbyt jasna, ale
mimo to ogólnie znana konstelacja okołobiegunowa, ze względu na Gwiazdę Polarną (α
UMi), leŜącą +/- 1 stopień od północnego
bieguna nieba i na końcu tzw. Małego Wozu.
Na niebie północnym "pomaga" odnaleźć
kierunek bieguna niebieskiego, tak jak KrzyŜ
Południa ułatwia znalezienie bieguna południowego.
Według mitologii greckiej gwiazdozbiór przedstawia Arkasa syna zamienionej w Wielką Niedźwiedzicę nimfy Kallisto i Zeusa. Małemu
niedźwiadkowi zrobiło się bardzo smutno, kiedy patrzył, jak Ŝeglarze nie
mogą znaleźć drogi do domu i błąkają się po morzu. Wszedł na nieboskłon,
aby pokazać im drogę ogonkiem. Mama (Wielka Niedźwiedzica) dołączyła
do malca, aby się nim opiekować. W innych kulturach widziano w niej
skrzydło Smoka.
Siedem najjaśniejszych gwiazd nazywanych jest Małym Wozem.
KĄCIK MOTORYZACYJNY...
Smok – konstelacja znana wielu staroŜytnym
kulturom i przewaŜnie
kojarzona z potworem
reprezentującym
siły
chaosu, sprzeciwiające
się uznanym bogom.
W Babilonii była to Tiamat, a w Grecji Argos (vel Ladon), smok pilnujący
hesperyjskich jabłek, które zdobyć musiał Herakles
w jednej ze swoich 12 prac.
StaroŜytna chińska astrologia lokalizowała
gwiazdozbiór Smoka między Małą i Wielką Niedźwiedzicą. Był on utoŜsamiany z pozytywną siłą
sprawczą.
Warszawa
6 listopada 1951 r. z hali montaŜowej nr 1 fabryki FSO wyjeŜdŜa pierwsza Warszawa M-20. Do roku 1954 auta montowano jedynie z części przywiezionych z ZSRR. Dopiero
w lipcu 1954 wyjechała pierwsza Warszawa zmontowana całkowicie z polskich części, a w
1955 udało się osiągnąć poziom 4000 egzemplarzy rocznie.
W roku 1957 Warszawa przeszła pierwszą modernizację, zmieniono atrapę chłodnicy, przednie lampy kierunkowskazów, koło kierownicy, wprowadzono równieŜ ozdobne listwy boczne. Tak zmodernizowany
pojazd uzyskał nazwę "Warszawa M-20 model 57", jednak po krótkim okresie zmieniono ją na Warszawa 200.
W 1958 wdroŜono do produkcji Warszawę w uŜytkowej wersji pick-up.
Kolejna modernizacja tego auta nastąpiła w 1960 r. W tylnej części nadwozia pojawiły się nowe zespolone lampy
kierunkowskazów i świateł "stop". W zawieszeniu zastąpiono przestarzałe amortyzatory ramieniowe, teleskopowymi. Model
ten uzyskał nazwę Warszawa 201.
W 1964 wprowadzono do produkcji następcę "garbatych" wersji, Warszawę 203/204 z nadwoziem typu sedan. Rok
później do wersji sedan dołączyło skonstruowane na jego bazie kombi o oznaczeniu 203K/204K.
Największy poziom produkcji aut rodziny Warszawa osiągnięto w 1968 roku - 17780 sztuk. W latach 1954-1973
wyeksportowano 72 834 Warszawy, głównie do Bułgarii i na Węgry, a takŜe do Chin, Turcji, Kolumbii, Gwinei, Birmy,
Mongolii, Ekwadoru i 19 innych krajów.
Ostatnia Warszawa zjechała z taśm montaŜowych FSO 30 marca 1973 roku. W ciągu 22 lat produkcji wyprodukowano 254 421 sztuk samochodów Warszawa. Dziś jest on rarytasem kolekcjonerskim.
Chcemy pomagać innym, czyli … Koło Wzajemnej Pomocy
W związku ze zbliŜaniem się Świąt BoŜego Narodzenia
w dniach od 20 listopada do 12 grudnia członkowie Koła
Wzajemnej Pomocy przeprowadzą akcję „Podaruj dzieciom
radość”. W tym czasie odbędzie się zbiórka zabawek. Będą one
przekazane dla dzieci pokrzywdzonych przez los.
Liczymy na Ŝyczliwość i dobre serce.
Członkowie koła:
K. Gieńko i P. Krysiewicz
Str. 6
KALENDARZ - LISTOPAD 2008
01.11. - Wszystkich Świętych
02.11 - Zaduszki
03.11. - Dzień bez Papierosa,
- Święto Myśliwych
05.11. - Dzień Postaci z Bajek
06.11. - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi Środowiska
Naturalnego podczas Wojen i Działań Zbrojnych
09.11. - Światowy Dzień Jakości,
- Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
10.11. - Międzynarodowy Dzień MłodzieŜy
11.11. - Narodowe Święto Niepodległości
14.11. - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
15.11. - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
16.11. - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
17.11. - Międzynarodowy Dzień Studentów
21.11. - Światowy Dzień śyczliwości i Pozdrowień
- Światowy Dzień Telewizji (ONZ)
- Dzień Pracownika Socjalnego
25.11. - Dzień Tramwajarzy i Kolejarzy
25.11. - Dzień Pluszowego Misia
29.11. - Dzień ChorąŜego,
- Dzień bez Kupowania
30.11. - Andrzejki
LISTOPADOWY UŚMIECH
Krzysztof Roszczyk
Listopad, to taki miesiąc,
w którym noc długa, dzień krótki,
pogoda jest mniej przyjazna,
roztacza wokoło smutki.
A my te smutki zbieramy,
mówimy: listopad jest winien,
dlaczego on płacze i błoci,
śmiać się do nas powinien.
Uniwersytet Warszawski, wydział biologii, egzamin z botaniki.
Student siedzi juŜ prawie godzinę i idzie mu coraz gorzej. Profesor postanowił mu dać ostatnią szansę:
- No wiec zadam panu ostatnie pytanie. Jak pan odpowie, dostaje
pan trójkę, jak nie, to pan oblał. No więc niech pan mi powie ile
jest liści na tym drzewie? - powiedział prof. wskazując za okno.
Student myśli... patrzy na drzewo... znowu myśli, wreszcie mówi:
- Pięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa!
- A skąd pan to wie!? - pyta profesor.
- Aaaaa, to juŜ jest drugie pytanie...
Studenci wybrali się na egzamin. Czekają pod drzwiami
sali, nudziło im się, więc zaczęli się bawić indeksami - czyj
indeks zatrzyma się bliŜej ściany. Tylko Ŝe jednemu to nie
wyszło zbyt dobrze, bo zamiast w ścianę trafił indeksem
pod drzwi Sali, w której siedział egzaminator. Przeraził się
okrutnie, ale za chwilę indeks wyleciał z powrotem. Otwiera, patrzy, a tu ocena z egzaminu: 4.0 Ucieszył się, no więc
koledzy postanowili wrzucać dalej. Kolejny dostał 3.5, następny 3.0. W tym momencie zaczęli się zastanawiać... Kolejna ocena wydawała się dosyć jednoznaczna (2.5 nie
wchodziło w grę). Wreszcie jeden postanowił zaryzykować.
Wrzuca indeks... Czeka... Nagle otwierają się drzwi, staje w
nich egzaminator:
- Piątka za odwagę!
Gdy smutki aury i nasze,
połączą się w duŜy smutek,
moŜe być smutniej niŜ trzeba,
niepoŜądany więc skutek.
Dlatego szukajmy oznak,
by inną wizję ustalić
listopadowym uśmiechem,
ogień w kominku rozpalić.
Cieszmy się z dłuŜszych wieczorów,
i jesiennego wytchnienia,
z czasu którego jest więcej,
na relaks i umilenia.
Horoskop
Wodnik
Ryby
Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
KozioroŜec
HUMOR
(20.01-19.02)
(20.02-20.03)
(21.03-19.04)
(20.04-20.05)
(21.05-21.06)
(22.06-22.07)
(23.07-22.08)
(23.08-22.09)
(23.09-22.10)
(21.10-21.11)
(22.11-21.12)
(22.12-19.01)
- Ech, ta VI b! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, Ŝe to nie oni!
- Niech się pan tak nie denerwuje - uspokaja
dyrektor - moŜe to rzeczywiście ktoś z innej
klasy.
Mama pyta się swego synka:
- Kaziu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują,
a ja o niczym nie wiem.
Zadbaj o zdrowie - chodzenie w czapce jest trendy.
W tym miesiącu spotkasz swój ideał.
Czekają Cię miłe niespodzianki.
Praca i realizowanie ambicji staną się najwaŜniejsze.
Nic szczególnego się nie wydarzy.
To dobry czas na pokonywanie słabości.
Nie podejmuj teraz Ŝadnych Ŝyciowych decyzji.
Niezwykle waŜne staną się kontakty z ludźmi.
Nie schodź z obranej drogi.
Nie czekaj na lepsze czasy, tylko weź los w swoje ręce.
Nadmiar obowiązków moŜe pozbawić cię sił.
Wkrótce wszystko się zmieni.
Str.7
KONKURSY
Krzyżówka andrzejkowa
Dla stałych czytelników
PUZZLE
<<<Wykreślanka>>>
Pytania do krzyŜówki:
Znajdź i wykreśl nazwy róŜnych ptaków, które zapisane są
pionowo, poziomo lub ukośnie. Dla ułatwienia podano wyrazy, które naleŜy odszukać:
MEWA
BAśANT
BOCIAN
SROKA
TUKAN
WRONA
PELIKAN
KOLIBER
WRÓBEL
KAWKA
SOWA
KOS
Bajki naszych rodziców...
Poziomo:
3. wróŜysz sobie, bo chcesz ją poznać
5. zaczyna się wkrótce po Andrzejkach
6. sposób przepowiadania przyszłości
8. lejemy go przez ucho klucza
9. najlepsza pora na andrzejkową zabawę
11. miesiąc, w którym obchodzi się Andrzejki
Pionowo:
1. wróŜą sobie panny i ...
2. inaczej wróŜba
4. rychło chce go wziąć panna
7. święto wróŜb
10. w popularnej wróŜbie ustawiamy je kolejno w kierunku drzwi
Miś z okienka
Miś z okienka - to program którego początek miał 22 listopada
1958 roku. Niedługo będzie obchodzić swój jubileusz 50-lecia.
Ukazał się on z programem "Baju, baj" w którym był dział dla starszych dzieci zatytułowany "KsiąŜki dla ciebie". Tam właśnie razem z
"Misiem z okienka" Bronisław Pawlik (wcześniej Stanisław Wyszyński)
prowadził dyskusje na temat róŜnych ciekawych ksiąŜek.
Pełne uroku i ciepła dialogi z przyjacielem misiem przyciągały
uwagę widzów małych i starszych przez prawie sześć lat.
Zespół redakcyjny pod kierunkiem p. E. Piekutowskiej.
Komputerowy skład gazetki pod kierunkiem p. R. Kalinowskiej.
Strona internetowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II: www.zskleosin.info
Strona internetowa SP: www.spkleosin.cal.pl
Strona internetowa Urzędu Gminy: www.juchnowiec.gmina.pl
Str. 8

Podobne dokumenty