Tytuł szkolenia: Warsztaty – Struktura bazy danych Comarch CDN

Transkrypt

Tytuł szkolenia: Warsztaty – Struktura bazy danych Comarch CDN
Tytuł szkolenia: Warsztaty – Struktura bazy danych Comarch CDN XL, wydruki
testowe i graficzne Crystal Reports
Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedaŜą
i wdraŜaniem systemów sektora ERP firmy Comarch. Adresowane jest do Osób zajmujących się tworzeniem lub
modyfikacją wydruków tekstowych oraz graficznych, wykorzystywanych w Comarch CDN XL. Warsztaty polegają na
wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń bezpośrednio w systemie Comarch CDN XL, pod kierunkiem
Specjalistów (WdroŜeniowców) z firmy Comarch.
Ponadto, kaŜdy z Uczestników otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia.
Stopień trudności i wymagania1: Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wymagany
status Partnera sektora ERP. Wymagana znajomość zasady działania i wykorzystywania relacyjnych baz danych.
Wymagana średniozaawansowana znajomość języków SQL i T-SQL. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji
Comarch CDN XL (v. 10.2).
Termin i lokalizacja: Zgodnie z Ofertą szkoleń ERP na stronie: http://www.comarch.pl/erp/oferta/szkolenia.
Koszt: 550 zł netto/osoba + 23% VAT.
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (z przerwami na usługi cateringowe, testem sprawdzającym i egzaminem).
Grupa Uczestników: 8/13 osób (w zaleŜności o lokalizacji).
Kategoria szkolenia i metoda nauczania: Stacjonarne. Wykład, warsztaty i ćwiczenia przy komputerze.
Materiały dla Uczestników: W formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD).
Test/Egzamin: Test sprawdzający, przeprowadzony pod koniec szkolenia.
Plan nauczania i zakres tematyczny:
Krótkie przypomnienie języka SQL oraz T-SQL w zapytaniach na
bazie systemu Comarch CDN XL
Prezentacja struktury bazy danych
Prezentacja tabel relacji oraz charakteru przechowywania danych w
poszczególnych "obszarach" systemu
Ćwiczenia - zapytania SQL w oparciu o nabytą wiedzę
Wydruki tekstowe
Struktura wydruku
Omówienie specyficznych funkcji
Definiowanie parametrów dynamicznych
Przekazywanie parametrów z systemu Comarch CDN XL
Ćwiczenia - definiowanie własnych wydruków tekstowych
Wydruki Crystal Reports cz. I
Środowisko Crystal Reports
Definiowanie raportu z uŜyciem wizzarda i ręcznego łączenia Tabel
Charakterystyka obiektów danych w Crystal Reports
Przerwa obiadowa
Wydruki Crystal Reports cz. II
Definiowanie Raportu korzystającego z procedury SQL
Przekazywanie parametrów z systemu Comarch CDN XL
Formatowanie obiektów.
Ćwiczenia - Opracowanie Wydruków w Środowisku Crystal Reports
Test sprawdzający, podsumowanie i zakończenie szkolenia
Czas trwania
30 min.
60 min.
30 min.
60 min.
30 min.
60 min.
60 min.
75 min.
60 min.
15 min.
Test sprawdzający
Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się
z 10 pytań. W kaŜdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym
pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów
ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie
ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na
1
WyróŜniamy 3 stopnie trudności szkoleń:
1-podstawowy,
2-średniozaawansowany,
3-zaawansowany.
www.comarch.pl/szkolenia
Strona 1
4 marca 2011
minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu,
a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość
z listą obecności szkolenia). W przypadku Uczestnika firmy partnerskiej pozytywny wynik testu skutkuje
odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.
www.comarch.pl/szkolenia
Strona 2
4 marca 2011

Podobne dokumenty