REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA

Transkrypt

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA
REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH NA
TERENIE SZKOŁY
Uczniowie:
1. Uczeń może posiadać w szkole telefon komórkowy wyłącznie za zgodą
rodziców wyrażoną na piśmie u wychowawcy klasy .(zapis w dokumentacji
wychowawcy)
2. Uczeń może używać telefonu komórkowego w celu porozumienia się w
ważnych sprawach rodzinnych (w czasie wolnym od zajęć) za zgodą
nauczyciela.
3. Podczas zajęć szkolnych telefon komórkowy musi być wyłączony,
4. Zabrania się na terenie szkoły korzystania z telefonów komórkowych w celu
wysyłania SMS (pomijając punkt 2), MMS, robienia zdjęć, nagrywania filmów,
nagrywania dźwięku oraz wykonywania innych czynności, które umożliwia
telefon.
5. Za zgubienie, kradzież aparatu telefonicznego szkoła nie ponosi
odpowiedzialności.
6. Szkoła udostępnia uczniom bezpłatnie możliwość przekazania ważnych
informacji z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie.
7. Niestosowanie się do w/w zasad skutkuje środkami wychowawczymi:
- W wypadku nie przestrzegania w/w zasad nauczyciel lub inny pracownik
szkoły wydaje uczniowi polecenie wyłączenia telefonu, w razie niewykonania
polecenia przez ucznia powiadamia się dyrekcję szkoły i rodziców ucznia.
- Uczeń otrzymuje karę przewidzianą w WSO – (uwaga do zeszytu uwag,
obniżenie oceny z zachowania); rodzice mają obowiązek pouczenia swojego
dziecka o zasadach korzystania z telefonu i innych urządzeń na terenie szkoły;
jeżeli to nie odniesie skutku – dopuszcza się wprowadzenie zakazu przynoszenia
do szkoły telefonów.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły:
1. Podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, pełnienia dyżurów oraz innych
powierzonych obowiązków zawodowych telefon komórkowy nauczyciela
/pracownika powinien być wyciszony.
2. Nauczyciel /pracownik nie może wykorzystywać aparatu telefonicznego do
czynności niezgodnych z ochroną danych osobowych ucznia czy pracownika
szkoły.

Podobne dokumenty