Dobrze jest umierać, gdy się ma świadomość

Transkrypt

Dobrze jest umierać, gdy się ma świadomość
21 stycznia 2010
Nr 1 (221)
ROK XI
ISSN 1897-9831
www.solidarnosc.starachowice.pl
PISMO KM NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W MAN Bus — PKC GROUP POLAND — GEGENBAUER POLSKA w STARACHOWICACH
Niby wszystko jest w porządku, bo przecież zwolnień nie ma, ale faktycznie rozgrywa się cicha tragedia
kilkuset pracowników naszej firmy (MAN Bus). Wszystko zaczęło się pod koniec ubiegłego roku i w najlepszym wypadku potrwa jeszcze przez kilka miesięcy.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia i tak zwanym
długim przestojem część pracowników zatrudnionych
na umowy na czas określony została poinformowana,
że umowy te nie zostaną im przedłużone. Na dodatek
przed terminem wypowiedziano ponad 20 umów. Chociaż przed podpisaniem porozumienia o elastycznym
czasie pracy kierownictwo zakładu brało pod uwagę
możliwość nieprzedłużania umów to jednak panowie
prezesi dodawali zaraz, że jest to tylko czarny scenariusz, dlatego niewielu pracowników uważało, że będzie on zrealizowany. Stało się jednak inaczej. Powody takiego rozwoju wydarzeń mogą być w zasadzie
dwa. Pierwszy to to, że Zarząd od samego początku
planował pozbycie się z zakładu prawie 300 osób a
drugi, że jednak nastąpił czarny scenariusz, co oznacza, że jest gorzej jak źle. W całej sprawie jest jeszcze
jeden problem. Podczas rozmów pomiędzy związkami
zawodowymi a Zarządem na temat porozumienia o
elastycznym czasie pracy, prezesi zapewniali, że nie
będzie wcześniejszego wypowiadania umów na czas
określony. Umowy te miały sukcesywnie wygasać w
przeciągu 2010 roku. I takie były ustalenia. Nie zostały
one jednak dotrzymane, a szkoda, bo jeżeli się coś
ustala to powinno się z tego wywiązać. Jak stwierdziłem na początku rozgrywa się cicha tragedia pracowników, którzy z dnia na dzień pozbawiani są pracy. Z
prawnego punktu widzenia pracodawca nie popełnia
jednak jakiegokolwiek nadużycia i nie łamie jakichkolwiek przepisów. Umowa się kończy, więc strony, które
ją zawarły rozstają się i nie powinno być tu żadnego
problemu. Problem jednak jest i to ogromny, gdyż ludzie zostają bez środków do życia, bo znalezienie w
Starachowicach innej pracy graniczy z cudem. Problemu nie było by gdyby pracy było pod dostatkiem. Wtedy ten, komu nie przedłużono umowy szedłby do innej
pracy i nie obawiałby się o to, za co jutro utrzyma swoją rodzinę. Kolejny problem to ten, że tak naprawdę w
obecnej sytuacji związki zawodowe nic nie mogą zrobić, bo przecież z prawnego punktu widzenia w firmie
zwolnień nie ma. Na dodatek sprawę komplikuje to, że
nie wszystkie umowy są nieprzedłużane. Część jest
przedłużana. Dlaczego temu pracownikowi przedłuża
się umowę a temu nie? Nie wiadomo. Pewnie są jakieś
kryteria. Ale jakie? W tej sytuacji mogą rodzić się różnego rodzaju wątpliwości i podejrzenia.
Z dwojga złego lepiej by chyba było gdyby w firmie
doszło do zwolnień grupowych, bo wtedy pracodawca
musiałby o tym powiadomić Urząd Pracy i negocjować
ze związkami zawodowymi warunki zwolnień i wysokość odpraw. W chwili obecnej pracodawca ma wolną
rękę, bo nie przedłuża umów tym, którym chce a pracownicy nie otrzymują jakichkolwiek odpraw. Jest to
obejście ustawy o zwolnieniach grupowych, ale jak
powiedziałem jest to zgodne z prawem i w zasadzie
nie można się do niczego przyczepić.
Co by jednak nie mówić i co by nie robić to nie jest
dobrze, bo trwają przestoje i na chwilę obecną nie wiadomo, kiedy (i czy) produkcja pełną parą ruszy. O ile
przejściowy brak produkcji nie powinien stanowić większego problemu dla takiego koncernu, jakim jest MAN
to jednak przedłużanie się produkcyjnej zapaści może
doprowadzić do podjęcia przez jego władze drastycznych i tragicznych dla pracowników decyzji. Miejmy
nadzieję, że do tego nie dojdzie.
Jan Seweryn
Dobrze jest umierać, gdy się ma świadomość, że zrobiło się w życiu coś naprawdę dobrego, że pozostanie się w pamięci choćby kilku ludzi
i będzie się przykładem dla potomnych.
Vincent van Gogh
NR 1 (221)
Informacje Komisji Międzyzakładowej
Zmniejszanie zatrudnienia w MAN-ie
Niestety pomimo podpisania w MAN Bus porozumienia o tak
zwanym elastycznym czasie pracy w firmie trwa zmniejszanie
stanu zatrudnienia. Odbywa się to poprzez nieprzedłużanie
umów zawartych na czas określony jak również poprzez wcześniejsze wypowiadanie tych umów. W grudniu nie przedłużono
38 umów a 22 umowy wypowiedziano wcześniej. W styczniu
nieprzedłużone zostanie 24 umowy a lutym aż 40. Z informacji,
jakie posiadamy nie jest to koniec. W następnych miesiącach
mają być nieprzedłużane kolejne umowy. Porozumienie daje
gwarancję zatrudnienia w 2010 roku na poziomie 1148 osób z
bezpośredniej produkcji. Na koniec grudnia 2009 roku stan ten
był przekroczony o około 250 osób. Jest uzasadniona obawa,
że tyle osób będzie musiało odejść z firmy. Obecnie w firmie
trwa przestój. W ograniczonym zakresie pracują jedynie pracownicy zatrudnieni przy obróbce mechanicznej i na remontach
autobusów. Przestój potrwa do końca stycznia, ale i w lutym
pracy będzie niewiele gdyż w miesiącu tym zaplanowane jest
jedynie 6 dni pracy. W pozostałe dni pracownicy będą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach i przebywać na przestojach. W związku z zakończeniem części produkcji w wydziale
obróbki mechanicznej 18 pracowników tego wydziału zostanie
przeniesionych do pracy na wydziały autobusowe, chociaż pierwotnie planowano przeniesienie ich do działu remontu autobusów. Spadek produkcji w MAN-ie ma wpływ na produkcję w
PKC Group Poland. Również w tym zakładzie kilkudziesięciu
pracowników zatrudnionych przy produkcji wiązek autobusowych przebywa na przestojach. Jak wiadomo przestoje te
zgodnie z podpisanymi zarówno w MAN-ie jak i PKC Group
Poland porozumieniami odpracowane zostaną, gdy nastąpi
wzrost produkcji. Przestoje w MAN-ie spowodowały również, że
firma Gegenbauer, która zajmuje się utrzymaniem ruchu w zakładzie (naprawy, remonty, sprzątanie itp.) wystąpiła do związków zawodowych o podpisanie porozumienia o elastycznym
czasie pracy, aby dostosować się do rozkładu czasu pracy w
MAN-ie.
Wpadka w PKC
Wielkim echem wśród pracowników PKC odbiło się przyłapanie
na kradzieży miedzianych przewodów jednego z brygadzistów.
Jak się okazuje kradną ci, którzy odpowiadają za to, aby inni
nie kradli.
Nasza strona internetowa
„Wiadomości Związkowe”
Od grudnia ubiegłego roku na naszej stronie można oglądać
wszystkie wydane dotychczas numery „Wiadomości Związkowych” – od nr 1 do nr 220. Zachęcamy do zapoznania się z
całością wydawnictwa, bo pozwoli to na przypomnienie sobie
tego, co się w naszej firmie i Związku działo. Osoby, które w
zakładzie pracują od niedawna mają możliwość naocznego
przekonania się jak gazetka się rozwijała.
Nasze Foto
Włączona została nowa funkcja umożliwiająca opublikowanie
wykonanego przez siebie zdjęcia bezpośrednio poprzez telefon
komórkowy! Wystarczy zrobić zdjęcie a następnie wysłać je
MMS-em na numer: 902123 w treści dopisując: AP.nszz.tytuł
zdjęcia (Koszt MMS-a: 2,44zł z VAT). Zachęcamy do robienia i
przysyłania zdjęć. Zdjęcia można również przesyłać tak jak
dotychczas drogą internetową.
Remonty znów bez premii
Pracownicy działu remontu autobusów po raz kolejny wzięli
premię w znacznie zaniżonej wysokości. Jak pamiętamy za
miesiąc październik premia za produktywność w tym dziale
wynosiła 1%. Za miesiąc listopad jest jeszcze gorzej, bo premia
za to kryterium to 0%. Już po informacji o wysokości premii za
miesiąc październik NSZZ „Solidarność” skierowała do prezesa
Ziętkiewicza pismo, w którym proponuje zmianę sposobu naliczania premii w tym dziale. Uważamy, że premia – całe 12% powinna być uzależniona od indywidualnej oceny danego pracownika przez bezpośredniego przełożonego. Ocena ta dokonywana byłaby, co miesiąc. Uzależnianie premii od produktyw-
21.01.2010
2
ności, na którą pracownicy w zasadzie mają bardzo ograniczony wpływ jest dla nich bardzo krzywdzące.
Stanowiska pracy w szczególnych warunkach
Jak wiadomo ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach
pomostowych drastycznie zmniejszyła ilość stanowisk, na których praca zaliczana jest do pracy w warunkach szczególnych
lub w szczególnym charakterze. Wykazy stanowisk, o których
mowa znajdują się w załącznikach do ustawy. Są to załączniki
nr 1 i nr 2. W naszych firmach (MAN Bus i PKC) nie ma ani
jednego stanowiska, które znajdowałoby się w wykazach.
Oznacza to, że w firmach nie ma stanowisk, które zaliczyć by
można do stanowisk, na których praca odbywa się w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. W MAN
Bus pod pracę w warunkach szczególnych można jedynie podciągnąć stanowiska gdzie praca jest wyjątkowo ciężka
(powodująca wydatek energetyczny powyżej 8400 kJ u mężczyzn i 4600 kJ u kobiet). W ubiegłym roku stanowiska takie
zostały wytypowane, ale należało zbadać czy rzeczywiście
kwalifikują się one do zaliczenia. Aby to stwierdzić pracodawca
zlecił specjalistycznej firmie przeprowadzenie badań. Badania
te prowadzone były pod koniec ubiegłego roku. Wyniki badań
potwierdziły zasadność zaliczenia jedynie 6 stanowisk. Są to:
Operator prasy krawędziowej EHT nr ew. 421-01261
Operator płuczki – myjki DURR
Spawacz – kabina spawalnicza – spawanie SPANT nr 7
Spawacz – prostowacz – stanowisko prostowania szkieletu
Monter – stanowisko klejenia dachu
Stolarz – stanowisko szlifowania podłogi
Na stanowiskach tych zatrudnionych jest około 60-70 osób i to
tyle osób w firmie pracuje w warunkach szczególnych. Osoby
te będą mogły skorzystać z ustawy o emeryturach pomostowych to znaczy przejść wcześniej niż inni na emeryturę. Dotychczas w MAN Bus w warunkach szczególnych pracowało
około 700 osób. W związku z zaistniałą sytuacją już wkrótce
Dział Personalny dokona wymiany angaży. W nowych angażach zostanie określone, którzy pracownicy pracują w warunkach szczególnych.
Ustawa o emeryturach pomostowych nakłada na pracodawcę
obowiązek płacenia dodatkowej składki w wysokości 1,5% podstawy na FEP za osoby zatrudnione w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze. Dane o pracownikach
zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym
charakterze i okresie wykonywania tej pracy pracodawca przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy. Składka obliczana jest i płacona, co miesiąc. ZUS prowadzi
bardzo szczegółową ewidencję czasu pracy i opłacanych składek danego pracownika. W chwili obecnej obowiązek sporządzania wykazów czasu pracy danego pracownika spoczywał
będzie na kierownikach poszczególnych wydziałów. Jest to
ważna sprawa, bo od tego zależy przejście pracownika na
emeryturę pomostową. Dlatego apelujemy do kierowników, aby
robili to dobrze a pracowników, których to dotyczy zachęcamy
do kontrolowania czy każdy miesiąc pracy w szczególnych warunkach jest odnotowany.
Zmniejszenie liczby osób, których praca zaliczana jest do pracy w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze
będzie miała negatywny wpływ na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a konkretnie na ilość pieniędzy przekazywanych przez pracodawcę na konto Funduszu. Jak wiadomo pracodawca przekazuje na każdego zatrudnionego kwotę w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu
roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego
okresu stanowiło kwotę wyższą. Natomiast wysokość kwoty na
każdego zatrudnionego wykonującego pracę w warunkach
szczególnych lub w szczególnym charakterze wynosi 50% wynagrodzenia miesięcznego o którym mowa. Jak widzimy pieniędzy, które pracodawca przekaże do ZFŚS będzie mniej. Może
się to odbić na wysokości zapomóg losowych i socjalnych a
także spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na otrzymanie pożyczki remontowej.
NR 1 (221)
Informacje Komisji Międzyzakładowej
Dziękujemy za życzenia
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem
otrzymaliśmy bardzo wiele życzeń. Za wszystkie serdecznie
dziękujemy a ponieważ było ich tak dużo trudno w Gazetce wymienić wszystkich którzy je nam składali. Wymieniamy jedynie te
osoby, które przysłały do nas życzenia na katach pocztowych a
są to: Krzysztof Lipiec – poseł, Waldemar Bartosz – przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”,
Waldemar Kościelny – przewodniczący MOZ NSZZ
„Solidarność” w TeDrive Poland Sp. z o. o. w Praszce, Kazimierz Pasternak wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, Adam Ditmar, Dorota Mikłos i
Barbara Piotrowska z Sekretariatu Metalowcy NSZZ
„Solidarność”, Teresa i Stanisław Pogłódkowie, związek zawodowy z MAN Bus Poznań, Marek Mróz przewodniczący MOZ
NSZZ „Solidarność” w Odlewnie Polskie, Henryk Miernikiewicz.
Tekst na życzenie
Dzień dobry Panie Janie!!!
Zwracam się z prośbą o pochwalenie w gazetce nadzoru na remontach
autobusów. Kierownicy zauważając błąd pracownika nie lecą z gębą,
ale tłumaczą spokojnie jak powinno być. Spokojnie i bez nerwów żeby
każdy zrozumiał. I nie ma negatywnych konsekwencji jak się ktoś uczy jak się uczy to po to żeby umieć, a nie żeby się na nim kierownictwo
wyżywało jak się chłopu ręce trzęsą, bo się dopiero uczy. Przeszedłem
tu od pana Pawlaka, który rąbał wszystkich równo jak popadło za byle
co. Tu jest inaczej. Jest robota do zrobienia i tego wymagają - to normalne, ale ludzko podchodzą do człowieka. I jest kultura. Kierownik
jak idzie to się przywita, jest często na hali, a nie jak u Pawlaka i Łaty
albo Koczubieja, że ich nie ma cały czas, bo "są zaganiani". Tu można
podejść, bez strachu porozmawiać jednym słowem jest ludzko i tak ma
zostać. Pozdrawiam Pana Jana i życzę samych sukcesów w nowym
roku i powodzenia w działalności.
Pracownik z montażu na remontach (…).
Wybory związkowe
Wyniki przeprowadzonych w dniu 12.01.2010 wyborów w
wydz. PBNFA (WA)
Przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”
został
Przygoda Remigiusz
Członkami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” zostali:
Gębura Benedykt i Wiatr Andrzej
Rezerwowym członkiem Komisji został
Cieśla Jacek
Delegatami na WZD MOZ NSZZ „Solidarność” zostali:
Seweryn Jan, Przygoda Remigiusz, Moroń Stanisław i
Gębura Benedykt
Wyniki przeprowadzonych w dniu 15.01.2010 wyborów w
PKC GROUP Poland
Przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”
został:
Chorab Mirosław
Członkami Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” zostali:
Moskwa Beata, Górecka Elżbieta
Rezerwowym członkiem Komisji został
Wesołowski Tomasz
Delegatami na WZD MOZ NSZZ „Solidarność” zostali:
Chorab Mirosław, Moskwa Beata, Wrona Hubert, Górecka Elżbieta, Wesołowski Tomasz, Wójcik Andrzej, Merdalski Ryszard, Czerniak Barbara.
21.01.2010
3
www.solidarnosc.starachowice.pl
Nowe działy – Nowe propozycje
Aby uatrakcyjnić naszą stronę internetową już wkrótce
pojawia się na niej nowe pozycje:
1. Możliwość wypowiedzenia się na zaproponowany
temat poprzez głosowanie w specjalnej sondzie.
2. Uruchomiony zostanie nowy dział: ODDAM – TANIO SPRZEDAM. Będzie tam można zamieścić
bezpłatnie ogłoszenie o chęci oddania bezpłatnie
lub za symboliczną opłatą zbędnych, (ale w dobrym stanie) rzeczy znajdujących się w posiadaniu danej osoby. Rzeczy te muszą być w stanie
nadającym się do użytku. Dział nie będzie w żadnym wypadku spełniał pośrednictwa handlowego,
dlatego nie będą w nim zamieszczane ogłoszenia
typowo handlowe.
126 osób
W roku 2009 do NSZZ „Solidarność” zapisało się 126 osób pracowników MAB Bus, PKC i Gegenbauer.
MAN SE pod kontrolą VW?
Volkswagen złoży ofertę przejęcia kontroli nad MAN SE, poinformował dziennik "Suedeutsche Zeitung", powołując się na anonimowe źródło. Ferdynand Piech prezes rad nadzorczych zarówno VW jak i MAN chce - jak informuje Reuters - wskrzesić sojusz
trzech marek: VW, MAN i Scania. W ostatnim czasie nastąpiły
poważne zmiany w zarządzie MAN SE, co analitycy odczytują
właśnie jako krok ku przejęciu kontroli nad koncernem przez
VW.
Volkswagen chce połknąć ciężarówki
Volkswagen prawdopodobnie przejmie w całości niemieckiego
producenta ciężarówek, firmę MAN. Taką wiadomość podaje
niemiecka gazeta "Suddeutche Zeitung", powołując się na anonimowego menedżera MAN-a. Volkswagen ma teraz prawie 30
procent akcji tego producenta ciężarówek. Szef rady nadzorczej
Volkswagena Ferdynand Piech już kilka razy zasygnalizował, że
firma może mieć plany całkowitego przejęcia MAN-a. Spekulacje wzmogły się po tym, jak w ostatnich tygodniach ze stanowiska odeszło trzech wysoko postawionych menedżerów ze spółki
MAN. Volkswagen ma też 71 procent głosów na WZA innego
producenta ciężarówek, szwedzkiej Scanii.
Źródło: TVN24
MAN Accounting Center:
więcej czasu na inwestycję
Na wniosek ministra gospodarki 22 grudnia br. Rada Ministrów
przyjęła uchwały zmieniające zapisy w siedmiu programach
wieloletnich. Skorygowane zostały m.in. plany dla firmy MAN
Accounting Center. Przyjęta przez rząd uchwała wydłużyła
okres realizacji inwestycji spółce MAN Accounting Center. Firma
wybuduje do 2010 r. Centrum w Poznaniu o wartości ponad 2
mln zł. MAN Accounting zadeklarowało utworzenie ok. 270
miejsc pracy oraz ok. 30 w otoczeniu inwestycji. Rządowe
wsparcie w tym przypadku wyniesie blisko 970 tys. zł. MAN Accounting Center to spółka istniejąca w ramach Grupy MAN
Nutzfahrzeuge - międzynarodowego producenta pojazdów użytkowych i rozwiązań transportowych. Powstałe w Poznaniu we
września 2006 centrum finansowo-księgowe świadczy usługi w
zakresie procesów finansowych, księgowych i wsparcia procesów zakupów dla przedstawicielstw Grupy MAN - w Polsce,
Niemczech, Austrii i Turcji, a w najbliższych latach kolejnych
krajów europejskich. Centrum obsługuje również wszystkich
polskich pracowników koncernu w zakresie rachuby płac. Pracują w nim księgowi i specjaliści ds. należności, płatności, zakupów, a także eksperci ds. zapewnienia jakości procesów i obliczania wynagrodzeń.
NR 1 (221)
Informacje Komisji Międzyzakładowej
Zasiłki dla bezrobotnych w 2010r.
Od nowego roku ulega zmianie kwota zasiłku dla osób które
zarejestrują się w 2010r. i okres w którym ten zasiłek jest pobierany. Bezrobotny może otrzymywać zasiłek przez 6 lub 12 miesięcy. Zależy to od wysokości stopy bezrobocia na terenie powiatu w którym dana osoba mieszka. Jeśli osoba mieszka w powiecie gdzie stopa bezrobocia jest niższa niż przeciętna krajowa ,
wówczas pobiera zasiłek przez 6 miesięcy. Natomiast w przypadku gdy zamieszkuje w powiecie gdzie stopa bezrobocia przekracza 1,5 przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, wówczas pobiera zasiłek przez 12 miesięcy - i tak jest to obecnie w 2010r. w
przypadku osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Starachowicach. Ponadto przez 12 miesięcy zasiłek
może pobierać bezrobotny , który ma ukończone 50 lat i przez co
najmniej 20 lat pracodawca płacił za niego składki na Fundusz
Pracy. Takie samo prawo ma bezrobotny posiadający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko, które ma nie więcej niż 15 lat i
bezrobotną żonę.
Wysokość kwoty zasiłku dla bezrobotnych ( od 01.01.2010r.)
Okres
obowiązywania
Przez
pierwsze
3 miesiące
Przez
pozostały okres
80% zasiłku
brutto
(przy okresie
uprawniającym
do zasiłku
mniej niż 5lat )
100% zasiłku
brutto (przy okresie uprawniającym do zasiłku
od 5 do 20 lat)
120% zasiłku brutto
(przy okresie uprawniajacym do zasiłku powyżej 20
lat)
573,60zł
717zł.
860,40zł
450,40zł
563zł
675,60zł
Okres uprawniający do zasiłku - to generalnie okresy zatrudnienia, służba wojskowa, urlop wychowawczy. Aby otrzymać zasiłek
trzeba w okresie 18 m-cy poprzedzających dzień zarejestrowania
w UP – być łącznie przez okres 365dni zatrudnionym i osiągać
wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego ( to jest
1276zł w 2009r. , a od 01.01.2010r. 1317zł). Do 365 dni zatrudnienia zalicza się też m.in. okresy zasadniczej służby wojskowej,
urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do
pracy, a także okresy pobierania zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli były one przyznane bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia i jeśli podstawę wymiaru tych świadczeń ( z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne) stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Prawo do zasiłku , po spełnieniu powyższych warunków, przysługuje osobie bezrobotnej za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się w urzędzie
pracy.
Zmiany w wysokości i zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
Osoba , na której zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny i która rezygnuje z pracy, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny, może ubiegać się w gminie o świadczenie pielęgnacyjne.
Kwota tego świadczenia wynosi obecnie 520zł ( od nowego
okresu zasiłkowego od 01.11.2009r.) Od 01.01.2010r. otrzymywanie tego świadczenia będzie niezależne od osiąganych
dochodów. Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, gdy dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczały 583zł. Osoby którym wydano decyzję odmowną,
powinny jeszcze raz złożyć wniosek po 01.01. 2010r. W
związku ze zniesieniem kryterium dochodowego świadcze-
21.01.2010
4
nie pielęgnacyjne będzie przyznawane tak jak zasiłek pielęgnacyjny – na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane
jest na czas określony. Osobami, które mogą ubiegać się o
świadczenie pielęgnacyjne są: matka, ojciec, rodzeństwo,
krewni w linii prostej oraz opiekun faktyczny dziecka.
Dodatkowy urlop macierzyński i nowy urlop
ojcowski
Od nowego 2010 roku przysługuje dodatkowy fakultatywny urlop
macierzyński w wymiarze 2 tygodni (w przypadku gdy urodziło
się 1 dziecko) i 3 tygodni (w przypadku gdy urodziło się co najmniej 2 dzieci przy jednym porodzie). W kolejnych latach wymiar
tego urlopu będzie się zwiększał. Docelowo ma wynosić sześć
lub osiem tygodni.
Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego mogą skorzystać zarówno matki , jak i ojcowie dzieci. W przypadku kobiet jest on udzielany bezpośrednio po zakończeniu zwykłego urlopu macierzyńskiego. Natomiast ojciec dziecka może z niego skorzystać albo
po zakończeniu zwykłego urlopu macierzyńskiego przez matkę
(czyli np. po 20 tygodniach w przypadku urodzenia 1 dziecka
przy jednym porodzie), albo gdy zrezygnuje ona z jego części.
Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, kobieta może bowiem zrezygnować z pozostałej części tego
urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi ojcu wychowującemu
dziecko, na jego pisemny wniosek. We wniosku o udzielenie urlopu mężczyzna musi wówczas poinformować pracodawcę o terminie zakończenia urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Z
dodatkowego urlopu macierzyńskiego nie mogą skorzystać oboje
rodzice. Uprawnienie to przysługuje tylko albo matce albo ojcu
dziecka. To oni decydują, które z nich skorzysta z dodatkowego
wolnego na opiekę nad dzieckiem. Fakultatywny urlop macierzyński należy wykorzystać bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowego urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że pomiędzy
datą zakończenia zwykłego urlopu a rozpoczęciem jego części fakultatywnej nie może wystąpić przerwa. Jeżeli więc np.
matka kończy zwykły urlop macierzyński 10 marca to od 11 marca powinna rozpocząć dodatkowy urlop fakultatywny. W przeciwnym razie utraci do niego prawo. Rodzic który chce wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński, musi złożyć wniosek w
tej sprawie nie później niż na siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Wynika to z faktu, że pracodawca musi mieć czas, aby dostosować organizację pracy w
firmie do potrzeb pracowników związanych z rodzicielstwem.
Jeżeli pracownik nie złoży wniosku na co najmniej siedem dni
przed rozpoczęciem dodatkowego wolnego, pracodawca może
go odrzucić.
Urlop ojcowski – Dodatkowe uprawnienie rodzicielskie zyskują
od 01.01.2010r.ojcowie. Będą oni mogli wykorzystać tydzień tzw.
urlopu ojcowskiego. Wymiar ten będzie obowiązywał do końca
2011r., a od 01.01.2012r. zostanie wydłużony do 2 tygodni.
Urlop ojcowski trzeba będzie wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Urlop ten jest niepodzielny. Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, pracownicy będą musieli złożyć pisemny wniosek do pracodawcy w terminie nie
krótszym, niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca musi ten wniosek przyjąć i nie może kwestionować terminu, w którym pracownik chce wykorzystać urlop ojcowski.
Płaca minimalna
Od 1.01.2010 wzrasta najniższe wynagrodzenie i wynosi obecnie 1317 zł brutto. Dotychczas było to 1276 zł
brutto.

Podobne dokumenty