pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

pobierz katalog
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Biuro Zarządu
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
tel kom.+48 791 354 426
www.piap-org.pl
e-mail: [email protected]
katalog 2015
Z miłości
do prezentów
KATALOG 2015
firmy rekomendowane przez piap
Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu ósmą już edycję
Katalogu PIAP 2015.
To wielki sukces dla Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, iż
publikacja cieszy się rok rocznie tak dużym zainteresowaniem
wśród odbiorców. Katalog PIAP, w którym zaprezentowane
zostały firmy Członkowskie jest doskonałym źródłem informacji
dla wszystkich osób poszukujących rzetelnych firm z branży
artykułów promocyjnych. Nasza publikacja niewątpliwie ułatwia
poszukiwania upominków reklamowych i dotarcie do specjalistów
z tej branży. Aby ułatwić Państwu znalezienie konkretnej firmy
katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz
media i organizatorzy targów branżowych, na końcu publikacji znajdą Państwo również
spis firm wedle głównych kategorii produktów i usług, które nasze firmy oferują.
Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Katalogu
PIAP 2015.
Katarzyna Wojniak - Dyrektor Biura Zarządu PIAP
Ladies and Gentlemen,
I am delighted to present to you the eighth edition of the PIAP 2015 Catalogue.
The fact that the publication is so popular among recipients every year is the great success
of the Polish Chamber of Promotional Products. The PIAP Catalogue, in which the Member
Companies were presented, is an excellent source of information for all people, who look
for reliable companies of the promotional products industry. Doubtlessly, our publication
facilitates searching advertising gifts and reaching professionals of this industry. In order to
facilitate you finding a specific company, the catalogue has been divided into three parts:
producers/importers, advertising agencies and the media and exhibitions organisers. At the
end of the publication, you will also find the list of companies arranged according to the
main categories of products and services offered by our companies.
We invite you to familiarise yourself with our latest PIAP 2015 Catalogue.
Katarzyna Wojniak - PIAP Head Office Manager
www.piap-org.pl
ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD
Tomasz Chwiłowicz – Prezes/President
Magda Owczarska – V-ce Prezes/V-ce President
Zbigniew Grzeszczuk – V-ce Prezes/V-ce President
CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
Agnieszka Sędzikowska-Wlazło
Anna Roszczak
Edyta Lisowska
Artur Ogiegło
Maciej Dembiński
KOMISJA REWIZYJNA / AUDITING COMMITTEE
Zbigniew Zieliński
Iwona Dulińska
Zdzisław Kałek
Tomasz Barudin
BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE
ul. Święty Marcin 29/8
61-608 Poznań
tel. +48 791 354 426
fax +48 61 666 10 59
e-mail: [email protected]
www.piap-org.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Szanowni Państwo,
W chwili gdy piszę te słowa Polska Izba Artykułów Promocyjnych
liczy już 150 Członków.
Liczby mówią same za siebie - PIAP rozwija się dynamicznie.
Promocja PIAP i firm Członkowskich na największych wydarzeniach
branżowych w kraju i za granicą, organizacja wieczoru branżowego
dla Członków Izby, szkoleń i spotkań regionalnych, wydanie
pierwszego w historii Biuletynu PIAP to tylko namiastka tego,
czym zajmuje się nasza organizacja. Firmy, które widnieją w naszej
publikacji prężnie działają na rynku. Specjaliści z naszej branży
mają pełne ręce pracy. Korzystamy ze zdobytego doświadczenia
w kontaktach z kontrahentami i innymi uczestnikami tego rynku. Jesteśmy konkurencyjni nie
tylko w kraju ale również na rynku europejskim. Firmy zrzeszone w PIAP są przede wszystkim
pracowite i kreatywne a dobro klienta stawiają na pierwszym miejscu, co potwierdza szereg
nagród przyznawanych naszym Członkom.
Znajdujemy się w elicie branży i liczymy na to, iż do nas dołączycie.
PIAP jest głosem branży a dzięki Wam może być on donośniejszy. Razem możemy więcej.
Tomasz Chwiłowicz – Prezes PIAP
Ladies and Gentlemen,
While I am writing these words, the Polish Chamber of Promotional Products already has as
many as 150 Members. Numbers speak for themselves - the PIAP is developing rapidly. The
promotion of the PIAP and Member Companies during the largest industry events in the
country and abroad, organisation of the industry evening for the Chamber Members,
trainings and regional meetings, and the issue of the first edition of the PIAP Newsletter are
only a part of our organisation’s activities. The companies presented in our publication are
operating on the market dynamically. Professionals of our industry have their hands full.
We use experience gained in contacts with business partners and other participants of this
market. We are competitive not only on the domestic market, but also in Europe. The PIAP
member companies are, above all, industrious and creative, and they prioritize customer’s
good, which is confirmed by a series of awards granted to our Members.
We are the elite of the industry, and we count on your joining us. The PIAP is the voice of the
industry and, thanks to you, that voice can be louder. Together we can do more.
Tomasz Chwiłowicz – PIAP President
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
1
Szanowni Państwo,
Promocja „gadżetu” oraz wspieranie szeroko rozumianego rynku
artykułów reklamowych to jedno z głównych zadań Izby.
Katalog Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych jest jednym z kilku
narzędzi promujących nie tylko podmioty w nim zrzeszone, ale
również upominek jako skuteczny nośnik reklamy.
Jako V-ce Prezes PIAP z prawie pięcioletnim doświadczeniem,
miałam przyjemność uczestniczyć w wielu inicjatywach
wspierających naszą branżę, począwszy od kampanii „Pan Gadżet”
promującej upominki jako skuteczne narzędzie reklamy, poprzez
udział w organizacji imprezy integrującej środowiska agencji
reklamowych i dostawców zrzeszonych w PIAP, po stworzenie pierwszego w historii Izby
biuletynu. Ta ostatnia inicjatywa jest dla mnie szczególnie istotna, ponieważ daje Państwu
możliwość zaznajomienia się z aktualnymi działaniami Izby oraz wydarzeniami z rynku BTL.
Mam nadzieję, że ta publikacja stanie się dla Państwa źródłem informacji oraz inspiracją do
dalszego rozwoju biznesowego i indywidualnego.
Obecnie w PIAP zrzeszonych jest 150 podmiotów, wierzę że za rok będziemy stanowić
liczniejszą grupę, życzę tego sobie i Państwu, ponieważ „razem możemy więcej...”
Magda Owczarska – V-ce Prezes PIAP
Ladies and Gentlemen,
The promotion of a gadget and support for the broadly understood market of advertising
products is one of the main tasks of the Chamber.
The catalogue of the Polish Chamber of Promotional Products is one of several tools
to promote not only its affiliated entities, but also the gift as an effective advertising medium.
As the PIAP Vice President, with almost five years of experience, I have had the pleasure
to participate in a number of initiatives supporting our industry, starting from the „Pan
Gadżet” [in English: Mr Gadget] campaign, which promotes gifts as an effective advertising
tool, through participation in the organisation of the event integrating the environments of
advertising agencies and suppliers affiliated in PIAP, and the creation of the first newsletter in
the history of the Chamber. The latter initiative is especially important to me because it gives
the opportunity to get familiarised with the current activities of the Chamber and the events
of the BTL market. I hope that this publication will become your source of information and
inspiration for further business and individual development.
Currently, there are 150 affiliated entities in PIAP, and I hope that we will constitute a more
numerous group. I wish that to you and myself, because „together we can do more ...”
Magda Owczarska –PIAP V-ce President
2
www.piap-org.pl
Szanowni Państwo,
Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju nadal jest wyzwaniem dla
starych i młodych przedsiębiorców. Brak spójnych przepisów podatkowych i ich różne interpretacje przez instytucje państwa, powodują że marzenia o przychylności
dla biznesu są w sferze wirtualnej.
Podsłuchiwani nielegalnie ministrowie deklarują przy stole, że można bardziej
„oskubać „ przedsiębiorcę niż wynika to z przepisów. W tej atmosferze instytucje samorządu gospodarczego są organizacjami, które powinny bronić swoich członków
przed opresyjnością państwa. Do takich organizacji należy PIAP członek Krajowej
Izby Gospodarczej.
Dziś nasza organizacja liczy 150 członków. Jest zapraszana na wiodące branżowe targi w Europie, monitoruje
przepisy dotyczące zmieniającego się otoczenia gospodarczego, inicjuje zmiany przepisów ograniczające dostępność naszych produktów dla odbiorców, udziela patronatów ważnym wydarzeniom, zamierza zorganizować
grupy zakupowe, które dla członków PIAP będą skutkować obniżeniem kosztów prowadzenia działalności, takie
są plany. Dlatego teraz jest najlepszy czas żeby wstąpić do naszej organizacji. PIAP to sprawdzony partner samorządu gospodarczego. Im więcej członków tym silniejsza organizacja i większa możliwość przebicia, to truizm, ale
tak jest. Tworząc PIR a potem współtworząc PIAP miałem świadomość, że tylko silna organizacja może walczyć
o swoje interesy. Drodzy Państwo serdecznie zapraszam do wstępowania w nasze szeregi, oczekujemy waszej bytności głosu, rad, inicjatyw, to ludzie tworzą historię bądźcie jej uczestnikami.
Życzę Państwu frajdy z tego co robicie. Niech codzienność będzie nie tylko obowiązkiem, ale też przyjemnością.
Zbigniew Grzeszczuk – V-ce Prezes PIAP
Ladies and Gentlemen,
Running a business in our country is still a challenge for the old and young entrepreneurs. The lack of consistent tax
laws and their different interpretations by the institutions of the country cause that dreams of favour for business
are in the virtual sphere.
The illegally overheard ministers declare at the table that it is possible to rip the entrepreneur off much more than it
results from the regulations. In this atmosphere, the economic self-government institutions are organisations that
should protect their members against the oppressiveness of the country. PIAP, a member of the National Chamber
of Commerce, is one of such organisations.
Today, our organisation has 150 members. It is invited to the leading industry exhibitions in Europe, it monitors the
provisions related to the changing economic environment, initiates changes in regulations restricting the availability of our products to customers, provides patronage over important events, intends to organise purchasing
groups, which for the members of PIAP will result in reduction in the costs of running a business, these are the plans.
That is why it is the best time to join our organisation. PIAP is a proven partner of the economic self-government.
The more members, the stronger the organisation, and the greater the potential breakthrough is, it is a truism,
but it actually acts like that. Creating PIR and then co-creating PIAP, I was aware that only a strong organisation
can fight for its interests. I cordially invite you to join our ranks, we expect the voice of your stay, advice, initiatives.
People make history, be its participants.
I wish you fun with what you are doing. Let everyday be not only a duty but also pleasure.
Zbigniew Grzeszczuk –PIAP Vice-President
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
3
Spis treści / Table of contents
Producenci i Importerzy / Manufacturers & Importers
100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . .8
ADLER Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
ALTIVO Estera Komenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
AMIZO Agnieszka Szymańska . . . . . . . . . . . . . . .11
Artystik Poland Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . .12
ASGARD Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu 10
AVANT Fabryka Porcelitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
AWIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Axa Trading Paulina Kurkowska . . . . . . . . . . . . .22
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . .20
BAG DESIGN Torby reklamowe . . . . . . . . . . . . . .22
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
BIC Graphic Norwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
BIURFOL Sp z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
BONUS BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Ceramika Tułowice sp. jawna . . . . . . . . . . . . . . . .30
CiTRON European USB Warehouse . . . . . . . . .29
COOKIE Słodycze Reklamowe . . . . . . . . . . . . . .32
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Drukarnia Chroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J. . . . . . . . .36
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Europapier-Impap Sp. zo.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .40
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
FABRYKA CZASU Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Feniks Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . .41
Firma Handlowa HOFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW . . .46
fulloutdoorprintservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
GHIMEL S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
GIFT STAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
GJG GROUP SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
4
www.piap-org.pl
Graffiti Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik . . . . . . . . . . . .54
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku .52
Guapa Produkcja Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . .55
HEADWEAR PL, Sp. z o.o. Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . .55
Inspirion Polska sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
INTER...TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz . . . . . . . . . . . . . . . .58
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
KINGPAK FOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Kusha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Mart Kubki Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Maxim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
MB MARKETING SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . .68
MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . .70
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . .72
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . .65
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k. . . . . . . . . . . .74
Mount Blanc Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
NOTEDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Pack Art Bags Sp. z o.o. S.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA . . . . . . . . . . . . . . .78
Paso Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Polskie Karty Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
PPH SANDEX-BIS sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
P.P.U.H. ULTREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
PRAŻMOWSCY S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Prime Line s. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Spis treści / Table of contents
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Rodan Agencja Reklamowa Sp. z o. o., Sp.K. 90
ROSNOWSKI GIFT Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Satis Factory Iwona Michalak . . . . . . . . . . . . . . .94
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . .98
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . .96
SUPERGIFT PROMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Tomadex s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
Trober Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) . . . . 106
Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk . . . . . . . . . 106
WAZA s.c. P.P.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
YOURCLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers
Fotolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
GJC INTER MEDIA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Mediarun.com Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . 112
NOT Informatyka Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . 112
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Polski Drukarz Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Pond5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Agencje Reklamowe / Advertising Agencies
3line.pl Sp. o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
AdVeno Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Agencja Reklamowa GOOD GIFT. . . . . . . . . . 118
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . 119
Agrafka Studio Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . 120
ArtClip Advertising Agency . . . . . . . . . . . . . . . 121
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Atut PL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Base Promotion Services Sp. z o.o. . . . . . . . . 124
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . 130
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . 128
Dom Reklamy ART OFFICE S.C. . . . . . . . . . . . 130
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
EBLIS B&L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Gadget Advertising Ideas . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
GADZETY.COM.PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
GIFT EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . 139
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut . . 139
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
MB Profil Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
MDA Promotion agencja reklamowa . . . . . 142
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K2 . . . 144
Pro-Activ Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
RITF advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 148
Spark Promotions Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . 146
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA . . . . . . . . . . . . . . 152
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
5
Producenci / Importerzy
100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o.
ul. Sosnkowskiego 40-42, 45-254 Opole
tel. +48 77 44 222 00
fax +48 77 44 220 55
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.axxel.pl
www.axxel.eu
www.100gifts.pl
www.100gifts.eu
Marki/Brandy: 100Gifts.pl
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. biurowe
Office
100Gifts.eu
Korona Reklamy 2010
Gwiazdy PIAP
PIAP
PSI
SwB
1993
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • czyściki telefoniczne / phone screen cleaners
• podkładki pod myszki / mousepads
• kalendarze / calendars
• maty reklamowe / advertising mats
• nalepki / stickers
• druk 3D / 3D prints
• podkładki z kalendarzem / calendar mouse pads
• magnesy reklamowe / advertising magnets
6
www.piap-org.pl
12M
PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS
ul. Głogowska 22, 45-315 Opole
tel. +48 77 44 58 700
tel. +48 77 44 13 500
tel. +48 669 882 888
tel. +48 669 882 805
fax +48 77 44 17 112
e-mail: [email protected]
www.12m.eu
Nagrody/Awards: POS STARS 2014 nagroda główna w kategorii Display’e Naladowe
SUPER GIFT 2014
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Producenci i Importerzy
Na rynku od/In the market since: 2011
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe: • materiały POS / POS materials
• podkładki pod mysz / mousepads
• maty reklamowe / countermats
• magnesy reklamowe / advertising magnets
• naklejki reklamowe / advertising stickers
• czyściki do smartfonów i tabletów / smartphone & tablet cleaners
• druk lentikularny 3D / lenticular 3D printing service
• druk offsetowy UV / offset UV printing service
8
www.piap-org.pl
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu
Ewa Skoczeń
ul. Zgrzebnioka 5a, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 246 66 78, fax +48 32 246 66 78
e-mail: [email protected], [email protected]
www.ksiazkowekalendarze.pl, www.ass3.pl
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
PIER LUIGI
SWB, PIAP
PIAP, PSI
1993
Art. biurowe
Office
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• kalendarze książkowe / book
calendars
• kpl. piśmienne / writing sets
• notesy / notebook
• karnety świąteczne / christmas cards
ADLER Sp. z o.o.
ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa
tel. +48 22 862 96 66, fax +48 22 632 54 40
e-mail: [email protected]
www.adlereurope.eu
www.camryhome.eu
www.meskoeurope.eu
Marki/Brandy: ADLER, CAMRY, MESKO
Nagrody/Awards: AWARD 2014 in Category man shavers Camry CR 2915
GAZELE BIZNESU X-edycja
Na rynku od/In the market since: 1991
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• czajnik bezprzewodowy/cordless
kettle
• suszarki do włosów/hair dryer
• tostery/toaster
• opiekacz do kanapek/sandwich maker
10
www.piap-org.pl
Do domu
Home articles
• żelazka/steam iron
• elektroniczna waga łazienkowa/
electronical bathroom scale
• noże ceramiczne/ceramic knife
• noże ceramiczne/ceramic knife
Zdrowie i uroda
Health & beauty
ALTIVO Estera Komenda
ul.Kopalniana 1, 42-480 Poręba
tel. +48 5 1234 00 44, +48 32 64 66 009
fax +48 32 67 23 458
e-mail: [email protected]
www.altivo.pl
Marki/Brandy: Altivo.pl raspador.eu
Certyfikaty/Certificates: SwB, Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• naklejki-magnesy / stickers-magnets
• żetony / chips
• znaczki pins / stamps pins
• breloki-otwieracze / keychains-openers
• czyściki do ekranów / cleaners screens
• gwizdki / whistles
• skrobaczki do szyb / scraper for glass
• smycze / lanyards
Do domu
Home articles
Manufacturers & Importers
Art. biurowe
Office
Amizo Agnieszka Szymańska
ul. Moniuszki 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 690 81 81 81
e-mail: [email protected]
www.amizo.pl
Marki/Brandy: Feltdesign
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2011
Torby i opakowania
Bags & packaging
Słowa kluczowe:
• Torby filcowe / Felt bags
• Artykuły promocyjne z filcu / Felt
promotional products
• Etui z filcu / Felt cases
• Podkładki filcowe/ felt pads
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
11
Artystik Poland Group Sp. z o.o.
ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 726 35 60
fax +48 22 726 35 61
e-mail: [email protected]
www.apgrupa.pl
www.monetyczekoladowe.pl
Marki/Brandy: Monety Czekoladowe
Apetiva
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1998
Producenci i Importerzy
Słodycze
Sweets
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • słodycze /sweets
• wszystkie gadżety / all gifts
• art. biurowe / office
• art. piśmiennicze / writing
• ceramika / ceramics
• pamięć usb / pendrive
• torby i opakowania / bags & packaging
12
www.piap-org.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Producenci i Importerzy
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
ASGARD Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 239, 60-467 Poznań
tel. +48 61 84 00 740
fax +48 61 84 00 240
e-mail: [email protected]
www.asgard.pl
www.bluecollection.pl
Blue Collection
Parker
Waterman
Gesstor
Swarovski
Korona Reklamy
Gazela Biznesu
Gifts of the Year
„Solidni w Biznesie”
„Firma przyjazna naturze”
PIAP
PSI
1996
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • parasole / umbrellas
• długopisy metalowe / metal ball pen
• komplety piśmiennicze / writing sets
• teczki i notesy / notebooks and portfolios
• kubki termiczne i termosy / thermo mugs and vacuum flasks
• torby / bags
• pamięci USB i Power banki / USB memory sticks and Power Banks
• breloki / keychains
14
www.piap-org.pl
Użycie w poziomie:
Użycie w pionie:
AVANT Fabryka Porcelitu
ul. Spacerowa 5, 24-220 Niedrzwica Kościelna
1994
tel. +48 81 511 65 50
fax +48 81 511 65 50
e-mail: [email protected]
www.avant.pl
1994
Marki/Brandy: Made in Poland, Economy
Kabo&Pydo dla AVANT
Nagrody/Awards: Gifts of the Year
Certyfikaty/Certificates: W pełni zaradni
SwB
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 1994
Producenci i Importerzy
Ceramika
Ceramics
Usługi
Service
Słowa kluczowe: • kubki / mugs
• ceramika / ceramics
• nadruki / imprints
• filiżanki / cups
• reklamowe / advertising
• szkło / glass
16
www.piap-org.pl
AWIH
ul. Łopuszańska 53, 02-232 Warszawa
tel. +48 22 500 18 58
fax +48 22 378 21 37
e-mail: [email protected]
www. awih.com.pl
Marki/Brandy: Torby papierowe ekologiczne Ekolux
Torby papierowe laminowane Lux
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1993
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags & packaging
Słowa kluczowe: • torby papierowe / paper bags
Producenci i Importerzy
• torby foliowe / foil, plastic bags
• torby bawełniane / cotton bags
• opakowania / packages, boxes
• torby papierowe ekologiczne ekolux / eco-friendly paper bags
ekolux
• torby papierowe laminowane lux / laminated paper bags lux
• usługi druku / printing service
18
www.piap-org.pl
Marki/Brandy:
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Zabawki
Toys
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k.
ul. Krzemowa 3, Złotniki, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 659 88 00
fax +48 61 659 88 01
e-mail: [email protected]
www.axpol.com.pl
VOYAGER
FOFCIO Promo Toys
MAURO CONTI exclusive collection
AIR GIFTS
VOYAGER WineClub
BEVERLY
CHINA DIRECT
Korony Reklamy
Gifts of the Year
Catalogue of the Year
Gazele Biznesu
Super Gift
Solidni w Biznesie
PIAP
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej Dun & Bradstreet Poland
PSI
PIAP
Solidni w Biznesie
Trade Only
European Sourcing
1991
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • art. piśmiennicze i biurowe/ writing & office
• parasole / umbrellas
• zabawki pluszowe / plush toys
• galanteria skórzana / leather business gifts
• torby, plecaki / bags & backpacks
• wina i alkohole / wines & spirits
• pamięci USB i elektronika / USB memory sticks & electronics
• produkcja specjalna na zamówienie / special production
20
www.piap-org.pl
Axa Trading Paulina Kurkowska
ul. Szantowa 5, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 664 94 10, fax +48 61 624 80 10
e-mail: [email protected]
www.axa-trading.pl
Marki/Brandy: Ungaro, Cerruti 1881, Jean Louis Scherrer, Nina Ricci,
Cacharel, Christian Lacroix, Sheaffer, Baldinini, Ducati Corse,
Sparco, Ferre Milano, Inn My Home, Divo Diva, Roncato, Titan, SOI
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie, PIAP,
Popieramy etykę w biznesie, Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Galanteria
Leather goods
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• pióra wieczne / fountain pens
• długopisy / pens
• portfele / wallets
• apaszki / scarfs
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
• teczki konferencyjne / conference folders
• walizki / cases
• zestawy / sets
• parasole / umbrellas
BAG DESIGN Torby reklamowe
ul. Łąkowa 10, 05-805 Otrębusy
tel. +48 22 758 52 51, 668 430 710, 501 122 251
fax +48 22 758 52 51
e-mail: [email protected]
www.bag-design.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP, Plastics Technology Club
Na rynku od/In the market since: 2010
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• torby reklamowe / shopping bags
• torby foliowe / plastic bags
• torby papierowe / paper bags
22
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags & packaging
Usługi
Service
• torby ekologiczne / reusable bags
• torby termoizolacyjne / thermo bags
• torby bawełniane / cotton bags
• torby PP tkane, nietkane / PP woven,
non-woven bags
• torby z nadrukiem / promotional bags
Barco Spółka z o.o.
ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. +48 607 749 896
e-mail: [email protected]
www.twincaps.pl
Marki/Brandy: Przygotowaliśmy dla Państwa nowatorski produkt reklamowo-użytkowy
TwinCaps. Są to 2 przykrywki do puszek z napojami w formie breloka
Nagrody/Awards: Produkt nagrodzony w trakcie Rema Days 2014 - Gifts of the Year
– zdobył II nagrodę wspólnie z firmą Gift Star w kategorii Top Design!
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2014
Słowa kluczowe:
• brelok / key chain
• pokrywka na puszkę / can cap
• przykrywki na puszkę / can lids
• zatyczka na puszkę / can cover
Napoje
Drinks
Wszystkie gadżety
All gifts
• dwa w jednym / two in one
• chroń swój napój / save your drinks
• blizniacze przykrywki / twincaps
• brelok Twincaps / Twincaps key chain
Manufacturers & Importers
Do domu
Home articles
BIC Graphic Norwood
Al. Niepodległości 69, 02-626 Warszawa
tel. +48 22 332 69 00, fax +48 22 332 69 98
e-mail: [email protected]
www.bicgraphic.com, www.norwoodeurope.com
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy z nadrukiem / ballpens
with imprint
• zapalniczki z nadrukiem / lighters
with imprint
• torby / bags
BIC®, Norwood®, Sheaffer®, Atchison®, Koozie
EN 13869, ISO 9994
PIAP
1997
Torby i opakowania
Bags & packaging
• kubki termiczne / mugs
• teczki konferencyjne / portfolios
• koce / blankets
• notesy / notebooks
• parasole / umbrellas
Wszystkie gadżety
All gifts
BIC ORANGE
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
23
BIURFOL Sp z o.o.
ul. Chrobrego 149, 87-100 Toruń
tel. +48 56 655 77 40
fax +48 56 655 77 27
e-mail: [email protected]
www.biurfol-personal.pl
www.biurfol.pl
Marki/Brandy: BIURFOL
BIURFOL-PERSONAL
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: IPBBS
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1989
Producenci i Importerzy
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe: • clipboard / clipboard
• okładki / covers
• segregatory / binders
• teczki / folders
• wzorniki / sample holders
• podkładki / mats
• listwy cenowe / price labels
• opakowania / packaging
24
www.piap-org.pl
Biznes Promotion
ul. K.Szymanowskiego 1/22, 43-600 Jaworzno
tel. +48 32 750 86 56
fax +48 71 722 08 26
e-mail: [email protected]
www.biznespromotion.pl
Marki/Brandy: Royal Design
Voyager
Tops
Blue Collection
Certyfikaty/Certificates: PIAP
SwB
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2006
Producenci i Importerzy
Odzież
Clothes
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe: • długopisy /pens
• notesy / notebooks
• breloki / keyrings
• tekstylia / textiles
• scyzoryki / penknives
• maskotki pluszowe / plush mascot
• parasole / umbrellas
• torby / bags
26
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
BONUS BTL
ul. Rolna 167a, 02-729 Warszawa
tel. +48 843 42 24, fax +48 843 77 27
e-mail: [email protected]
www.bonus.pl
Producenci i Importerzy
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Bursztyn Bałtycki, Krzemień Pasiasty, Desk Gifts, Leather Gifts, Upominek z Polski
Korona Reklamy 2009, Gifts of the Year 2013, Gifts of the Year 2014
Rzetelna Firma
PIAP, PSI
1995
Upominki ekskluzywne
Executive Gifts
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• upominki ekskluzywne / executive
gifts
• upominki z bursztynem / gifts with
amber
• biżuteria biznesowa/ business jewelry
• krzemień pasiasty / striped flint
• galanteria skórzana / leather goods
• portfele / wallets
• pamięci USB / USB flash drives
• pióra, długopisy / fountain pens, pens
Galanteria
Leather goods
CAPIRA
ul. Batorego 126a, 65-735 Zielona Góra
tel. +48 68 455 35 22
e-mail: [email protected]
www.capira.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• poligrafia reklamowa / promotional
printing industry products
• notesy reklamowe / promotional
notepads
• kalendarze / calendars
• twarda oprawa / hard cover
28
www.piap-org.pl
UMA, Personal Care, Kreatywny Produkt, Eco Notes, Ccollection.
Gifts of the Year 2009, 2011, 2013. SUPER GIFT 2013, 2014
SwB, PIAP
PIAP
2008
Art. biurowe
Office
• długopisy uma / uma pens
• kosmetyka reklamowa / promotional
cosmetics
• chusteczki odświeżające i higieniczne
/ facial tissues and wet wipes
• gadżety medyczne / medical gadgets
Druk i papier
Printing and paper
CiTRON European USB Warehouse
ul. Reniferowa 65, 03-289 Warszawa
tel. +48 22 839 49 45, fax +48 22 839 75 92
e-mail: [email protected]
www.citron.pl
Marki/Brandy: European USB Warehouse, USB Mania,
Nagrody/Awards: Top 6 KORONY REKLAMY 2014, 2013, 2010, Mazowiecka Firma Roku 2008
Super Gift, Gifts Of The Year, Oko Reklamy 2006 i wiele innych
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie
Członkostwo/Member: PSI, PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• pendrive
• pamięć usb / usb memory
• USB reklamowe / USB stick
Manufacturers & Importers
• Power Bank
• myszy komputerowe / computer mouse
• pendrive w 24h/ pendrive in 24h
Drukarnia Chroma
ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary
tel. +48 68 477 21 00, fax +48 68 477 21 04
e-mail: [email protected]
www. chroma.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• ulotki/flyers
• wizytówki/business cards
• plakaty/posters
• katalogi/catalogues
Chromadruk, Chromastock
Gazele Biznesu, Solidna Firma
ISO
PIAP
1993
Usługi
Service
• notesy/note pads
• kalendarze/calendars
• teczki/folders
• zdjęcia/images
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
29
Ceramika Tułowice sp. jawna
ul. Przemysłowa 3, 49-130 Tułowice
tel. +48 77 4 600 700
fax +48 4 600 700 wew. 101
e-mail: [email protected]
www.b2b.ceramikatulowice.pl
Marki/Brandy: Promotional Ceramics
Nagrody/Awards: Gazele Biznesu 2014
Diamenty Forbesa 2015
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1991
Producenci i Importerzy
Ceramika
Ceramics
Do domu
Home articles
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • kubki / mugs
• filiżanki / cups
• ceramika / ceramics
• ceramika reklamowa / promotional ceramics
• kubki reklamowe / promotional mugs
• kufle reklamowe / promotional beer mugs
• szkło reklamowe / promotional glass
30
www.piap-org.pl
COOKIE Słodycze Reklamowe
ul. Królewska 51, 05-822 Milanówek
tel. +48 22 290 77 00
fax +48 22 730 19 41
e-mail: [email protected]
www.cookie.com.pl
Nagrody/Awards: BizTrendy 2009
BizTrendy 2010
Jakość Roku 2014 Nominacja
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
Słodycze
Sweets
Napoje
Drinks
Słowa kluczowe: • słodycze reklamowe / promotional sweets
Producenci i Importerzy
• czekoladki z logo /personalized chocolates
• czekolady w dowolnym kształcie / chocolate special shape
• cukierki reklamowe / promotional candies
• lizaki reklamowe / branded lollipops
• napoje reklamowe / promotional beverages
• ciasteczka reklamowe / promotional cookies
• kosze upominkowe / gift baskets
32
www.piap-org.pl
DEONET Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 462 49 43/44
fax +48 22 464 87 11
e-mail: [email protected]
www.deonet.com.pl
Marki/Brandy: DEONET
Nagrody/Awards: Super Gift
Certyfikaty/Certificates: CSR
CE
RoSH
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1991
Producenci i Importerzy
Art. piśmiennicze
Writing
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • pamięci USB / pendrives
• długopisy / pens
• breloki / key-rings
• naklejki akrylowe / doming stickers
• magnesy / magnets
• pudełka prezentowe / gift packaging
• znaczki i identyfikatory flex/ flex badges
• zewnętrzne dyski twarde / HDDs
34
www.piap-org.pl
Manufacturers & Importers
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
35
DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J.
ul. Sosnowa 6, 63-004 Tulce
tel. +48 61 782 73 26
fax +48 61 782 73 42 wewn. 103
e-mail: [email protected]
www.serikon.pl
Marki/Brandy: serikon
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001:2008
FSC
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1989
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • kalendarze/ calendars
• notesy/ notebooks
• opakowania/ packaging
• broszury / brochures
• katalogi / catalogs
• ulotki / flyers
• druk offestowy / offset print
• sitodruk / screen print
36
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags & packaging
www.serikon.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
37
EASY GIFTS
Byków, ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków
tel. +48 71 330 51 10
fax +48 71 315 29 25
e-mail: [email protected]
www.easygifts.com.pl
Marki/Brandy: Cerruti 1881, Ungaro, Nina Ricci
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Jean-Louis Scherrer, Victorinox,
Wenger, Silicon Power, PQI,
Flashpod, Gildan, SG,
B&C, Bags by JASSZ
OOH! AWARDS 2009 Wyróżnienie dla Easy Gifts w kategorii Firma RokuArtykuły Promocyjne;
Biztrendy 2009;
GIFTS OF THE YEAR: edycja 2009 III miejsce, edycja 2010 wyróżnienie
w kat. Produkty Promocyjne i kat. Produkty impulsowe oraz Produkty
Masowe;
Korony Reklamy: wyróżnienie w edycjach: 2010, 2011 i 2012,
Srebro w konkursie Korony Reklamy 2013, Srebrna Korona Reklamy 2014.
SWB
PIAP
PSI
2008
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe: • kubki termiczne / thermal mugs
• długopisy / ball pens
• power banki / power banks
• pendrive’y / pendrives
• parasole / umbrellas
• cerruti / cerruti
• victorinox / victorinox
• breloki / key rings
38
www.piap-org.pl
Usługi
Service
elasto form Polska Sp. z o.o.
ul. Grobla 4, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 735 10 06, fax +48 95 735 10 02
e-mail: [email protected]
www.elasto-form.pl
Marki/Brandy: Ferrero, Hanuta, My M&M’s, Pulmoll, Tic Tac
Kalfany, Lindt, Mentos, Merci, Raffaello
Nagrody/Awards: Gifts of the Year 2012, Super Gift 2014
Certyfikaty/Certificates: DEN EN ISO 9001, IFS Food, DE-ÖKO-007
Członkostwo/Member: PIAP, PSI, Sedex, BSCI, Promota, WAGE, BWG
SWB, BWL, International Labour Organization
Na rynku od/In the market since: 1980 (Niemcy), 2010 (Polska)
Art. biurowe
Office
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• pudełka śniadaniowe / lunchboxes
• kubki / cups
• frisbee / frisbee
• skrobaczki / scrapers
Słodycze
Sweets
Wszystkie gadżety
All gifts
• słodycze reklamowe / sweet advertising
• czekolada / chocolate
• żelki / fruit gum
• cukierki / candies
Europapier-Impap Sp. zo.o.
ul. Pass 20J, 05-870 Błonie k. Warszawy
tel. +48 801 989 800, fax +48 35 69 290
e-mail: [email protected]
www.europapier-impap.pl
Marki/Brandy: FreeStyle, Top Style, Tyvek, Munken, SH Recycling, Tube, Twill, IQ color, Arctic
Volume, G-Print, Yupo, Cromatico, Elfenbens, Via, Options, Mohawk, Z-Bond,
Z-offset, MediaPrint, Chorus Lux, Phoenixmotion, Bindakote, IQ selection smooth,
Color Copy, HP, SIHL, Orafol, Stadur, JAC, Fasson, Burgo, Lenzing, Foam-X, KAPA,
Alaska, Arktika.
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001:2008, FSC®, PEFC
Członkostwo/Member: PIAP, IPBBS (Izba Przedsiębiorców Branży Biurowo-Szkolnej)
Na rynku od/In the market since: 1991 r.
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• papiery biurowe / office papers
• papiery ozdobne / design papers
• torby i pudełka / bags &
packaging
• papiery powlekane & offsetowe /
coated & offset papers
40
www.piap-org.pl
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags & packaging
• materiały opakowaniowe / packaging • cięcie do dowolnego formatu
assortment
i konfekcjonowanie / cut to any
• podłoża do druku cyfrowego / media
format and packaging
for digital printing
• media reklamowe / advertising
media (viscom)
EXPEN S.C.
ul. Okrętowa 70b, 01-309 Warszawa
tel. +48 22 299 05 50
e-mail: [email protected]
www.expen.pl
SHEAFFER, PREMEC, TRUE UTILITY
Gifts of The Year 2012/2013/2014, Super Gift 2013/2014
PIAP
2011
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• artykuły piśmiennicze / writing
instruments
• długopisy / pens
• pióra wieczne / fountain pens
• zestawy piśmiennicze / writing sets
• narzędzia kieszonkowe / pocket tools
• latarki kieszonkowe / pocket
flashlights
• scyzoryki / pocket knives
• breloki / keyrings
Podróż
Journey
Manufacturers & Importers
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński
Al. NMP 52/19, 42-217 Częstochowa
tel. +48 34 392 30 10, 504 275 034, 605 44 52 42
fax +48 34 389 81 31
e-mail: [email protected]
www.emidas.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Sport
Sport
Słowa kluczowe:
• naklejki 3D / doming stickers
• naklejki / stickers
• magnesy / magnets
• przypinki / pins
• breloki / keyrings
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
41
FABRYKA CZASU Sp. z o.o.
ul. Robotnicza 7-8, 71-712 Szczecin
tel. +48 91 42 80 900
e-mail: [email protected]czasu.pl
www.fabrykaczasu.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2006
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe: • kalendarze książkowe / book calendars
Producenci i Importerzy
• kalendarze ścienne / wall calendars
• notesy / note- books
• oprawa twarda / installation of book covers
• grawer laserowy / laser engraver
• druk i oprawa / print and binding
• nadruk / overprint
• introligatornia / bindery
42
www.piap-org.pl
Feniks Sp. z o.o.
ul. Naftowa 21, 38-400 Krosno
tel. +48 13 436 89 07
fax +48 13 436 80 05
e-mail: [email protected]
www.feniks.biz.pl
Członkostwo/Member: PSI
IPBBS
Na rynku od/In the market since: 1989
Torby i opakowania
Bags & packaging
Wszystkie gadżety
All gifts
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• torebki papierowe / paper bags
• potykacze i stojaki reklamowe /
• torebki reklamowe / advertising bags a-boards
• skrzynki drewniane / wooden boxes • tablice reklamowe / advertising
• reklama zewnętrzna / outdoor
boards
advertising
• karty menu / menu covers
• papier ozdobny EKO-LUX / wrapping
paper EKO-LUX
Firma Handlowa HOFMAN
ul. Dobrzecka 83-89, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 653 64 16
tel. kom. +48 504 154 210
e-mail: [email protected]
www.tompolska.pl
Marki/Brandy: TOM
ZENGA
Na rynku od/In the market since: 2001
Do domu
Home articles
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• zapalniczki/lighter
• reklama na zapalniczkach/
• zapalarki/BBQ lighter
adversiting on lighter
• nadruki reklamowe/adversiting printing • reklama/ adversiting
44
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW
Mariusz Słomski
ul. Żurowa 82, 38-247 OŁPINY
tel. +48 14 651 83 40
fax +48 14 651 83 40
e-mail: [email protected]
www.galdrew.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Do domu
Home articles
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• drewniane / wooden
• kuchnia / kitchen
• łyżki / spoons
• łopatki / spatulas
• deski / boards
fulloutdoorprintservice
al. Piastowska 4, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 488 68 88
e-mail: [email protected]
www.fops.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1995
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• produkty POS / POS products
• produkty OOH / OOH products
• produkty reklamowe / advertising
products
46
www.piap-org.pl
• produkty wielkoformatowe / LFP
products
• produkty dekoracyjne / decorative
products
GHIMEL S.C.
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
tel. +48 512720300, fax +48 22 2036741
e-mail: [email protected]
www.sipec.com
Marki/Brandy: SIPEC
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2014
Słowa kluczowe:
• torby/bags
• parasole/umbrellas
• artykuły piśmiennicze/pens
• breloki/keychain
Torby i opakowania
Bags & packaging
Wszystkie gadżety
All gifts
• narzędzia/tools & light
• elektronika/electronics & office
• rekreacja/ living & leisure
• czapki i tekstylia/ caps & textiles
Manufacturers & Importers
Art. piśmiennicze
Writing
Graffiti Print
ul. Osiedle 1, 62-070 Dopiewiec
tel. +48 61 814 84 54
fax +48 61 894 19 10
e-mail: [email protected]
www.graffiti-print.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PSI, PIAP
Na rynku od/In the market since: 1989
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• producent flag / flag producer
• beachflags / event flags and
windsocks
• proporczyki / club vimpel
• parasole ogrodowe 180 / garden
umbrella 180
• banery tekstylne / indoor banners
• druk cyfrowy sublimacją / direct
sublimation digital print
• banery do ram aluminiowych
z silikonem / banners with silikon
– deco-tex
• flagi żeglarskie i golfowe / marine
and golf flags
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
47
GIFT STAR
ul. Rybna 1 A, 05-091 Ząbki k/Warszawy
tel. +48 22 663 42 74
fax +48 22 663 50 82
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.giftstar.pl
www.pro-usb.pl
Marki/Brandy: GIFT STAR
Pro-USB
Nagrody/Awards: Nagrody podczas GIFT EXPO i EURO-REKLAMA na Międzynarodowych
Producenci i Importerzy
Targach w Poznaniu 2008, 2009;
Gifts of the Year 2013 EUROPE w Norymberdze, wyróżnienia Gifts of the
Year RemaDays 2012, 2013, 2014;
SUPER GIFT 2013, 2014-Festiwal Marketingu
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie
PIAP
RZETELNA FIRMA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Art. biurowe
Office
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe: • smycze / lanyards
• identyfikatory / ID badge
• sublimacja / sublimation-heat transfer
• wstążki z nadrukiem / ribbons with imprinting
• PenDrive / USB flash drive
• taśmy z nadrukiem / bands with imprinting
• opaski silikonowe / silicone wristbands
• USB / USB devices
48
www.piap-org.pl
GJG GROUP SP. Z O.O.
ul. Olsztyńska 6/1, 14-100 Ostróda
tel. +48 89 642 03 43
fax +48 89 642 25 04
e-mail: [email protected]
www.gjg-group.com
Marki/Brandy: GJG STYLE
Producenci i Importerzy
GJG GIFT
tanie-puchary.pl
fotoetui.eu
all-you.pl
graffreak.com
Certyfikaty/Certificates: SwB
Rzetelna Firma
Wiarygodna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2003
Odzież
Clothes
Art. piśmiennicze
Writing
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • kubki / mugs
• długopisy / pens
• pendrive / pendrive
• odzież reklamowa / promotional clothers
• koszulki z nadrukiem / printed t-shirts
• puchary / cups
• statuetki / trophies
• nadruki / prints
50
www.piap-org.pl
GJG-GROUP.COM
Optymalne rozwiązania.
Optymalny wybór.
Graw Druk
Pracownia Sitodruku i Tampondruku
ul.Torowa 44, 32-050 Skawina
tel. +48 12 656 01 32
tel. +48 12 423 68 53
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.grawdruk.com.pl
www.printfield.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP
FESPA
Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii w Krakowie
Na rynku od/In the market since: 1990
Producenci i Importerzy
Odzież
Clothes
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • koszulki z nadrukiem / T-shirts with print
• torby z nadrukiem / bags with print
• gadżety z nadrukiem / gifts with print
• nadruki na odzieży / printed on clothing
• haft / embroidery
• druk full color / full colour print
• efekty specjalne / special effects
• separacje / separations
52
www.piap-org.pl
Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik
ul. Spółdzielcza 5A, 44-145 Pilchowice
tel. +48 32 41 34 008, fax +48 32 41 34 002
e-mail: [email protected]
www.gratisownia.pl
Marki/Brandy: gratisownia.pl, dlugopisownia.pl, breloki-z-nadrukiem.pl, nadmuchane.pl,
ekogratisownia.pl
Certyfikaty/Certificates: Trust - Solidni w Biznesie, PIAP, Terminowa Firma, Siepomaga.pl - Pomocna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2007
Art. piśmiennicze
Writing
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• gadżety reklamowe / gifts
• torby / bags
• gadżety świąteczne / christmas gifts
Torby i opakowania
Bags & packaging
Wszystkie gadżety
All gifts
• gadżety dla dzieci / gifts for kids
• parasole / umbrellas
• smycze / lanyards
• gadżety ekologiczne / eco gitts
Guapa Produkcja Sp. z o.o.
ul. Krzywaniec, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. +48 68 327 66 05, fax +48 68 414 31 60
e-mail: [email protected]
www.guapa.pl
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• gąbki do mycia/cleaning pads
• rękawice do mycia i polerowania/
cleaning and polishing mitts
• ścierki/cloths
• mopy podłogowe/floor mops
54
www.piap-org.pl
Guapa Clean Up
ISO 9001:2008
PIAP, ISSA
1993
Zdrowie i uroda
Health & beauty
Podróż
Journey
Happy Gifts Europe Sp. z o.o.
Meet our brands!
ul. Pszczyńska 2, 41-902 Bytom
tel. +48 32 289 98 72, fax +48 32 289 98 56
e-mail:i [email protected]
www.happygifts.eu
Marki/Brandy: Lecce Pen
B1
thINKme
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1992
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office
Usługi
Service
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• długopisy reklamowe / promotional
ballpens
• długopisy metalowe / metal ballpens
• notesy / notebooks
• ubrania reklamowe / promo wear
HEADWEAR PL, Sp. z o.o. Sp.j.
ul. I Armii W.P. 171, 07-200 Wyszków
tel. +48 297 428 491, fax +48 297 423 869
e-mail: [email protected]
www.headwear.com.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP, PSI, APPA, ASI, BPMA, PPPC, SAGE
Na rynku od/In the market since: 1974
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• czapki / baseball cap
• czapki zimowe / beanies
• kapelusze / hats
• daszki / visors
• haft / embroidery
• nadruk / print
• wszywka / woven label
• indywidualna produkcja / customisation
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
55
INTER...TEST
ul. Mieszka I nr 6, 96-500 Sochaczew
tel. +48 46 862 96 57
fax +48 46 862 96 57
e-mail: [email protected]
www.it3.pl
Certyfikaty/Certificates: GWIAZDY PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe: • druk / printing
Producenci i Importerzy
• introligatornia / bindery
• kalendarze książkowe / all formats / engagement calenadrs-all
format
• kalendarze trójdzielne / wall calendars triple
• kalendarze wieloplanszowe / wall calendars
• kalendarze listkowe / pocket calendars
• kalendarze piramidki / standing desk calendars
• biuwary / desk calendars
56
www.piap-org.pl
Inspirion Polska sp. z o.o.
ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica
tel. +48 71 310 91 00, fax +48 71 310 91 01
e-mail: [email protected]
www.inspirion.pl
Marki/Brandy: Promotion Tops, Picoworld, Umbrella Special, Check.In
Nagrody/Awards: 1 miejsce w konkursie Gifts on the Year 2009, 2011, 2012
1 miejsce w konkursie Super Gift 2013, 2014
Złoty medal w konkursie Catalogue of the Year 2014
Gazele Biznesu 2014
Certyfikaty/Certificates: PN-EN ISO 9001:2009
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2005
Podróż
Journey
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• artykuły promocyjne / promotional
products
• parasole /umbrellas
• akcesoria podróżne / travelling
accesories
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
• zabawki / toys
• artykuły biurowe / office
• artykuły elektroniczne / electronics
• narzędzia / tools
• znakowanie / marking
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz
ul. Dworcowa 62, 62-400 Słupca
tel. +48 63 274 32 10, fax +48 63 274 32 12
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.jaguargift.com
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Jaguar, Persona, Franco Firenze, Baltica, Polish Flint, Silver
Korony Reklamy 2009 – 2012, Gifts of the Year 2009-2013, Gazele Biznesu,
SWB, BIZ TRENDY, Catalogue of the Year, Super Sprzedawca
PSI, PIAP
1933
Galanteria
Leather goods
Słowa kluczowe:
• portfele / wallets
• teczki / briefcases
• etui / case
• organizery / organizers
58
www.piap-org.pl
• paski / belts
• plecaki / backpacks
• kalendarze / planners
• breloki / key fobs
Jett Studio sp. z o.o.
ul. Trakt Lubelski 414a, 04-667 Warszawa
tel. +48 22 812 90 60, fax +48 22 812 90 69
e-mail: [email protected]
www.jettstudio.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Słowa kluczowe:
• parasole / umbrellas
• kubki termiczne / thermal mugs
• odzież promocyjna / promotional
clothes
• pamięci USB / USB sticks
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
• Zegarki / watches
• elektronika / electronics
• akcesoria komputerowe / computer
accesories
• do domu / home articles
Manufacturers & Importers
Odzież
Clothes
PSL Design, Roly, Philippe Pechard, USB People, MTP, SLAP ON WATCH
Korona Reklamy 2008, 2010; Gifts of the Year 2008, 2009, 2012
SwB
PIAP
1996
KINGPAK FOLIE
ul. Świerkowa 8F, 96-300 Korytów
tel. +48 797 055 666, fax 48 793 392 053
e-mail: [email protected]
www.kingpak.com.pl
Marki/Brandy: KINGPAK
Nagrody/Awards: Nominacja do Mikro przedsiębiorczy roku 2013, 2014
Certyfikaty/Certificates: Złoty Certyfikat Rzetelności KRD, Certyfikat Symphony
Certyfikat Niezawodności i bezpieczeństwa handlowego
Członkostwo/Member: Plastic Technology Club, ZPTS, D2W, PIAP, PZPTS
Na rynku od/In the market since: 2008
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags & packaging
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe:
• torby reklamowe / shopping bags
• torby PP tkane / PP woven bags
• torby papierowe / paper bags
• torby PP nietkane / PP non woven
• torby typ koszulka / tshirt bags
bags
• torby termoizolacyjne – thermal bags • torby degradowalne / degradbale
• torby na rolce / T-S bags on roll
bags
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
59
KUNSZT
ul. Ułanów 21 B, 31-450 Kraków
tel. +48 12 623 72 35
fax +48 12 423 43 60
e-mail: [email protected]
www.kunszt.krakow.pl
Marki/Brandy: KUNSZT, GIFTS COLLECTION, PORCELINE,
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Producenci i Importerzy
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Druk i papier
Printing and paper
SHEAFFER, CERRUTI, HARVEST, SAGAFORM,
BIC, VIP COLLECITON.
WIDICAL za kalendarze trójdzielne, KORONA REKLAMY,
Gifts of the Year, Medal Europejski – za kalendarze,
notesy, projekty reklamowe.
Przedsiębiorca Roku, Biznesmen z Klasą, Gwiazdy PIAP,
Solidni w Biznesie, Rzetelna Firma.
BNI, LEWIATAN, Członek założyciel PIAP.
1991
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • gadżety reklamowe z nadrukiem – import i produkcja / gifts adver-
tisig with printing – import and production
• kalendarze – PROJEKT I WYKONANIE
/ calendars DESIGN & PORDUCTION
• grafika reklamowa –księga znaku
/ design for advertisig & rebranding
• zakładki magnetyczne i magnesy reklamowe / magnetic bookmarks
& advertisig magnets
• notesy i bloki (klejone i spiralowane) / notebooks
• torby reklamowe i opakowania / bags and gift boxes
• podkładki pod mysz notesowe i kalendarzowe / note and calendar
mousepads
• zdobienia i druk również na materiałach powierzonych / marking
and printing house
60
www.piap-org.pl
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o.
ul. Zakopiańska 162A, 30-435 Kraków
tel. +48 12 446 78 10
fax +48 12 446 78 14
e-mail: [email protected]
www.ksiazkawyboru.pl
www.l-shop-team.pl
Producenci i Importerzy
Marki/Brandy: 80 MAREK: Fruit of the Loom, JHK, Russell, Kariban, Sol’s, AWDis,
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Odzież
Clothes
Result, B&C, Mantis, Tee Jays, Regatta, Gildan, Neutral, ProAct, Nath,
Brook Taverner, Quadra, Premier, Fare, James&Nicholson, Promodoro,
Bella&Canvas, Dickies, Henbury, Stedman, Anvil, Beechfield, SF,
Kustom Kit, Oltees, Towel City, Myrtle Beach, Bargear, Bag Base,
Westford Mill, Wilson, Formula Racing, Stormtech, Spiro, Okarma,
Gamegear, humbugz, Link, Mumbles, Karlowsky, Serie Graffic,
Larkwood, Nano, A&R, CG Workwear, Rock Chef, Frot Row, Bear Dream,
Vossen, Korntex, Madera, Reflectra, Babybugz, Slazenger, Cona,
kimood, ZlideOn, Secabo, Repson, Kup, Atlantis, Target, Proact, Yoko,
RTY, EXNER, Schwarzwolf, Starword, Stahls,…
Dortmundzka Nagroda Gospodarcza 2010
Rzetelna Firma
PIAP
w Polsce od 2011 roku, centrala w Dortmundzie od 1981 roku
Torby i opakowania
Bags & packaging
Słowa kluczowe: • tekstylia reklamowe / promotional textiles
• odzież sportowa / sportswear
• odzież zawodowa / workwear
• koszulki / t-shirts
• bluzy / sweatshirts
• kurtki / jackets
• ręczniki / towels
• torby / bags
62
www.piap-org.pl
Sport
Sport
Manufacturers & Importers
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
63
Kusha
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
tel. +48 22 448 05 22, fax +48 22 847 39 70
e-mail: [email protected]
www.kusha.pl
Marki/Brandy: Tangle, Clocky, Tocky, Toymail, Uciekający Budzik, Leżaking,
CarPenDrive, CarMouse, X-mini
Nagrody/Awards: Tocky: Gadżet Roku 2010, Gifts of the Year 2011
Tangle: Gifts of the Year 2011
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1996
Elektronika
Electronics
Do domu
Home articles
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• gadżety Tangle / Tangle toys
• budziki / alarm clocks
• poczta głosowa toymail / voice mail • głośniki przenośne / portable
for kids
speakers
• Pamięci USB samochody / car pendrive USB • leżaki / beach chair
• myszki komputerowe samochody /
car mouse
Mart Kubki Reklamowe
ul. Jawornik 663, 32-400 Myślenice
tel. +48 12 270 09 30
fax +48 12 452 29 63
e-mail: [email protected]
www.mart.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1993
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• kubki / mugs
• filiżanki / cups
• ceramika / ceramics
• kalkomania / decal
64
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Maxim
ul. Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo
tel. +48 61 44 53 100, fax +48 61 44 53 110
e-mail: [email protected]
www.maxim.com.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
Porceline by Maxim
Gifts of the Year, The Golden Crown of Advertising
Fresenius, REACH, Gwiazdy PIAP
PIAP, PSI
1998
Do domu
Home articles
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• ceramika reklamowa / promotional
ceramics
• kubki z nadrukiem / printed mugs
• filiżanki firmowe / company cups
• zestawy kawowe / coffee sets
MILO - Producent Segregatorów
ul. Leszka Czarnego 6, 97-500 Radomsko
tel. +48 44 737 00 04, fax +48 71 7360200
e-mail: [email protected]
www.grupamilo.pl, www.segregatory.net
www.teczkireklamowe.pl, www.standyreklamowe.pl
www.wzornikireklamowe.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• segregatory reklamowe / custom
binders
• teczki reklamowe / folders
• standy reklamowe / stands and
dysplays
• wzorniki reklamowe / sample folders
Teczki Biurowe ABSTRACT
Gazele Biznesu
Rzetelna firma, Solidni w Biznesie, Gwiazdy PIAP
PIAP
1992
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags & packaging
• pudełka reklamowe / boxes
• clipboardy reklamowe / clipboards
• notesy reklamowe / notebooks
• teczki ofertowe / polypropylene
products
• torby reklamowe / paper bags
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
65
Macma Polska Sp. z o.o.
Byków, ul. Wrocławska 41, 55-095 Mirków
tel. +48 71 330 54 60
e-mail: [email protected]
www.macma.pl
Marki/Brandy: Ferraghini, Mark Twain, CrisMa
7Ceramics, The Marina
Nagrody/Awards: Korony Reklamy w latach od 2006 do 2014 roku.
Certyfikaty/Certificates: PIAP, AEO, EKO CYKL
TRUST SwB, DEKRA
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2003
Producenci i Importerzy
Ceramika
Ceramics
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe: • kubki /cups
• długopisy / pens
• usługi / service
• pióra wieczne / fountain pens
• ceramika / ceramics
• zestawy piśmienne / writing sets
• nadruki / prints
66
www.piap-org.pl
Usługi
Service
MB MARKETING SOLUTIONS
Mariusz Biegański
ul. Modlińska 60, 03-192 Warszawa
tel. +48 22 762 14 47
tel. +48 513 939 603
fax +48 22 762 14 47
e-mail: [email protected]
www.mbmarketing.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Elektronika
Electronics
Usługi
Service
Słowa kluczowe: • gadżety reklamowe / gadgets
Producenci i Importerzy
• druk solwentowy / solvent printing
• druk offsetowy / offset printing
• grawer / engraving
• pendrive / pendrive
• power bank / power bank
• realizacje wideo / video production
• projekty graficzne / graphic designs
68
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O.
ul. ANNOPOL 4A, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 811 39 08
fax +48 22 811 35 17
e-mail: [email protected]
www.merxteam.pl
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
EXXENT, XANTIA
SwB
PIAP
Od 1999 roku
Do domu
Home articles
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • kubki / mugs
Producenci i Importerzy
• filiżanki / cups
• porcelana użytkowa / usable porcelain
• kubki termiczne / termo mugs
• art. użytku domowego / home articles
• długopisy / pens
• parasole / umbrellas
70
www.piap-org.pl
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10/4, 41-506 Chorzów
tel. +48 22 618 22 95 BIURO
e-mail: [email protected]
www.midoceanbrands.com
Marki/Brandy: YOUR BAG
YOUR NOTE
YOUR MEMORY
Członkostwo/Member: PSI
PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004 in Poland od 50 lat na rynku europejskim
Odzież
Clothes
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • gadżety / gadgets
Producenci i Importerzy
• długopisy / pens
• torby free pvc / bags free pvc
• USB / USB
• ładowarki / power banks
• T-shirt / T-shirt
• kurtki / jackets
• wszystkie metody znakowania / all methods of imprints
72
www.piap-org.pl
More than...
50 Years of Inspiration
M O R E TH A
RS
N 50 YEA
Od 1964 roku mamy nowatorskie pomysły na upominki reklamowe.
Od momentu powstania w 1964 roku firma Mid Ocean Brands koncentruje się na oferowaniu kolekcji inspirujących
artykułów reklamowych, które skutecznie wspomagają kampanie promocyjne branżowo różnych odbiorców.
Naszymi klientami od 5 dekad są wyłącznie agencje reklamowe. Przygotowując się do obchodów 50-lecia naszej
firmy, nie tylko przekazujemy nasze wieloletnie osiągnięcia, ale przykładamy wielką wagę co do przyszłości
i sposobów, które pozwolą nam wzbogacać naszą ofertę o nowe produkty i usługi. Dzięki temu będziemy mogli
nadal kształtować rynek. Możecie Państwo liczyć na nasze pełne zaangażowanie.
more
than
gifts
Nowy katalog
More than Gifts 2015
Zamów nasz całoroczny katalog
z ponad 1200 pomysłami na upominki
JINGLE MO8564 to oryginalny głośnik na
Bluetooth 2.4 z wbudowaną lampką LED.
Można go wkręcić w dowolną oprawę lampy
o standardowym gwincie. Łączy
sie z odtwarzaczami muzyki, które korzystają
z technologii Bluetooth. Produkt ten jest jedną
z naszych nowości w katalogu na rok 2015.
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o. Tel. +48 (0) 22 618 22 95 · ul. Niedźwiedziniec 10 bud. 4 · 41-506 Chorzów · Polska
[email protected] · www.midoceanbrands.com
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań
tel. +48 61 870 89 82
fax +48 61 624 24 39
e-mail: [email protected]
www.chocolissimo.pl
Marki/Brandy: Chocolissimo
Choc&Play
Czekoladowy telegram
Na rynku od/In the market since: 1997
Słodycze
Sweets
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• praliny / pralines
• czekolada / chocolate
• upominki firmowe / corporate gifts
• figurki / figures
Usługi
Service
• słodycze / sweets
• gadżety / gadgets
• czekolada do picia / drinking chocolate
• czekoladowe logo / chocolate logo
Mount Blanc Sp. z o.o.
ul. Zakliki z Mydlnik 16A, 30-198 Kraków
tel. +48 12 661 00 80
e-mail: [email protected]
www.mountblanc.pl, www.sklep.mountblanc.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Mount Blanc Top Belgian Chocolates
Nagroda Gala VIP 2014 w kategorii „Produkt luksusowy”
PIAP
2006
Słodycze
Sweets
Słowa kluczowe:
• czekoladki / chocolates
• zestawy prezentowe / gifts
• pralinki / pralines
• belgijskie pralinki / belgian pralines
74
www.piap-org.pl
• czekoladowe fondue / chocolate
fondue
• belgijskie czekoladki / belgian
chocolates
P.H. KARPEX-BIS
ul. Borek Szlachecki 156, 32-050 Skawina
tel. +48 603 91 66 00
e-mail: [email protected]
www. karpex-laser3d.pl
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2008
Ceramika
Ceramics
Sport
Sport
• grawerowanie w szkle/engraving in glass
• gadżety reklamowe/advertising gadgets
• trofea/trophies
• zdjęcia w szkle/photos in glass
• laser 3d/3d laser
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• statuetki szklane/glass statuettes
• grawerowanie laserowe/laser
engraving
• nagrody okolicznościowe/occasional
awards
Wszystkie gadżety
All gifts
P.P.U.H. ULTREK
ul. Łomnica Zdrój 404, 33-351 Łomnica Zdrój
tel. +48 18 446 40 15, fax +48 18 446 40 15
e-mail: [email protected]
www.polary-firmowe.pl
Certyfikaty/Certificates: Rzetelna firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• polary reklamowe / promotional
fleeces
• polary firmowe / corporate fleeces
• polary dla firm / corporate fleeces
• odzież reklamowa / promotional
clothing
Sport
Sport
• polary z haftem / embroidered fleeces
• polary z logo / logo embroidered
fleeces
• polarowe bluzy reklamowe / promotional fleece jackets
• bluzy Polartec / Polartec jackets
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
75
NOTEDECO
ul. Pokrzywno 8, 61-315 Poznań
tel. +48 61 879 85 81
fax +48 61 872 69 08
e-mail: [email protected]
www.notesy.pl
Nagrody/Awards: Gift of the Year
Korona Reklamy
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PSI
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1998
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • notesy samoprzylepne / adhesive notepads
• notesy standardowe / standard notepads
• tablice samoprzylepne / adhesive memoboards
• notesy magnetyczne / magnetic notepads
76
www.piap-org.pl
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA
ul. Bysewska 30, 80-298 Gdańsk
tel. +48 58 712 82 00, fax +48 58 712 82 17
e-mail: [email protected]
www.par.com.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• kubki izotermiczne / insulated cups
• bidony / water bottles
• długopisy / pens
• plecaki / backpacks
Royal Design
Korona Reklamy 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, Gifts of the Year 2014
SwB
PIAP
1991
Podróż
Journey
Wszystkie gadżety
All gifts
• torby / bags
• odblaski / reflective items
• maskotki / cuddly toys
• breloki / keyrings
Paso Polska
ul. Skrajna 1, Sierosław, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 896 66 34, fax +48 61 896 66 67
e-mail: [email protected], [email protected]
www.paso.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Sport
Sport
Słowa kluczowe:
• walizki/ suitcases
• torby/ bags
• plecaki/ backpacks
78
www.piap-org.pl
Marka własna PASO
Gazele Biznesu, Złota Siódemka 2013
PIAP, ISO, Najlepsze w Polsce, IMID
PIAP
1983
Podróż
Journey
• plecaki na kółkach / trolley backpacks
• kosmetyczki / cosmetic bags
• torby na ramię / shoulder bags
Pack Art Bags Sp. z o.o.
spółka komandytowa
ul. Rynkowa 9, 62-081 Przeźmierowo
tel. +48 61 65 25 360
fax +48 6165 25 075
e-mail: [email protected]
www.packart-bags.eu
Marki/Brandy: Kraft Classic - dla toreb z uchwytem przewlekanym przez górną
Producenci i Importerzy
zakładkę,
Kraft Plus - dla toreb z uchwytem papierowym
Kraft Basic - dla toreb z uchwytem z papieru składanego wklejany
wgórną zakładkę,
Certyfikaty/Certificates: FSC
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2003
Druk i papier
Printing and paper
Torby i opakowania
Bags & packaging
Słowa kluczowe: • torby papierowe z nadrukiem / custom carrier bags
• torby papierowe bez nadruku / stock carrier bags
• torby bawełniane / otton bags
• saszetki / sachets
• bibułki / tissue paper
• teczki reklamowe / presentation folders
• ekskluzywne torby papierowe / exclusive paper bags
80
www.piap-org.pl
Paul Stricker S.A.
ul. Osiedlowa 15, 05-071 Długa Szlachecka
tel. +48 79 617 93 41
e-mail: [email protected]
www.stricker-europe.com
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• długopisy / ball pens
• korek / cork
• umbrellas / parasole
• bambus / bamboo
.
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
• czapki / caps
• torby / bags
• plecaki / backpacks
• notesy / notepads
PRAŻMOWSCY S.C.
ul. Nowolipki 27, 01-010 Warszawa
tel. +48 22 636 71 36, fax +48 22 636 71 36
e-mail: [email protected]
www.prazmowscy.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Napoje
Drinks
Słowa kluczowe:
• kubki termiczne / thermal mugs
• breloki akrylowe / acrylic keyrings
• mini maskotki reklamowe / mascots,
pom-pons
• maskotki filcowe / felt mascots
82
Hi!dea, Connecting you USB, Connecting you Bags
PME Líder 2014 – IAPMEI, Star Prize by Fyvar
ISO 9001
PSI, EPPA, FYVAR, 2FPCO, PIAP
Firma Paul Stricker S.A. powstała w 1944 roku, oddział Polski działa od 2 lat.
www.piap-org.pl
SPS, podkładki Brite-Mat, breloki Ad-loop, kubki Americaano
Wyróżnienie Gifts of the Year 2009
Trust Solidni w Biznesie
PIAP
1996
Zabawki
Toys
• zestawy kreatywne / activity sets
• magnesy, linijki / magnets, rulers
• zakładki / bookmarks
• artykuły rowerowe / bike items
Art. biurowe
Office
Prime Line s. c.
ul. Poleczki 21, wejście A, 02-822 Warszawa
tel. +48 22 335 22 85, fax +48 +48 22 335 22 88
e-mail: [email protected]
www.primeline.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Galanteria
Leather goods
Moleskine Lamy Caran d’Ache Montegrappa Tibaldi Omas Semikolon Filofax
Gazele Biznesu, ISPA Award, Dobry Wzór 2013
PIAP
2004
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy/pens
• kalendarze/diaries
• notesy/notebooks
• albumy na zdjęcia/photoalbums
Art. biurowe
Office
Manufacturers & Importers
• pióra wieczne/fountain pens
• zestawy prezentowe/gift boxes
• spinki do mankietów/cufflinks
• zegarki/watches
PromoNotes Sp. z o.o.
ul. Poziomkowa 69, 62-002 Suchy Las
tel. +48 61 811 70 28, fax +48 61 811 60 55
e-mail: [email protected]
www.promonotes.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
PromoNotes
Gazele Biznesu 2011, Gazele Biznesu 2012
Certyfikat SwB
PIAP, PSI, BWL, VOW, Club Of Notes
1994 r.
Art. biurowe
Office
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• notesy samoprzylepne / sticky notes
• znaczniki indeksujące / page flags
• zestawy notesów / notes sets
• notatniki / notepads
• kostki offsetowe / offset cubes
• pudełka z kartkami / boxes with
sheets
• kalendarze / calenders
• segregatory / binders
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
83
Polskie Karty Sp. z o.o.
al. 29 Listopada 94, 31-406 Kraków
tel. +48 12 415 11 45
fax +48 12 415 11 45/28
e-mail: [email protected]
www.polskiekarty.pl
Członkostwo/Member: PSI Member: 49402
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1995
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe: • laminowane karty plastikowe / laminated plastic cards
Producenci i Importerzy
• plastikowe wizytówki / plastic business cards
• karty zbliżeniowe z Unique, Mifare, Hitag / contactless cards with
Unique, Mifare, Hitag
• karty magnetyczne LoCo, HiCo / magnetic stripe cards with LoCo, HiCo
• karty przezroczyste / transparent cards
• breloczki 3w1 do odłamania / 3in1 key tags to snap off
• identyfikatory / id cards, badges
• ulotki i opakowania na karty / flyers and card carriers
84
www.piap-org.pl
PPH SANDEX-BIS sp.j.
ul. Leśna 12, 05-092 Łomianki
tel. +48 22 751 38 98, fax +48 22 751 83 30
e-mail: [email protected]
www.sandex.com.pl
Certyfikaty/Certificates: SEDEX
SOLIDNI w BIZNESIE
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1996
Odzież
Clothes
Elektronika
Electronics
Zdrowie i uroda
Health & beauty
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• ręczniki / towels
• import gadżetów z chin / china
• koce / blankets
import gadgets
• odzież medyczna / medical clothes
• katalogi z gadżetami reklamowymi
• tekstylia reklamowe / adwertising textile / ifts catalogue
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17, 60-773 Poznań
tel. +48 618 658 068, fax +48 +48 618 658 423
e-mail: [email protected]
www.quovadis.com.pl
Marki/Brandy: Quo Vadis
Nagrody/Awards: Grand Prix „Triomphe”, Złoty Laur-Europa Prestige, Złote Medale MTP, Mercure de
l’Elite, Jules Verne de l’Excellence, VIDICAL.
Certyfikaty/Certificates: FSC
Członkostwo/Member: PIAP, CCIFP
Na rynku od/In the market since: Francja - 1952, Polska - 1994
Galanteria
Leather goods
Słowa kluczowe:
• kalendarze/calendars
• terminarze/diaries
• organizery/organizers
• notesy/notebooks
• kalendarze ścienne/wall calendars
86
www.piap-org.pl
Art. biurowe
Office
• planery/planners
• galanteria skórzana/ leather
accessories
• artykuły szkolne/back2school
products
Druk i papier
Printing and paper
REDA Polska Sp. z o.o.
ul. Rogatkowa 16A, 04-773 Warszawa
tel. +48 22 615 27 63, fax +48 22 615 88 93
e-mail: [email protected]
www.redapolska.com.pl
Marki/Brandy: Santini, Beaver, GreenIdeas
Tonino Lamborghini
Nagrody/Awards: Korony Reklamy, Gifts of the Year, Gazele Biznesu
reddot design award
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie, RZETELNA Frima
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• artykuły piśmiennicze / writing
instruments
• parasole / umbrellas
• kubki, szklanki, termosy / mugs,
glasses, flasks
• breloki, znaczki / keyrings, buttons
• akcesoria biurowe / office accessories
• zdrowie i uroda / health and
wellness
Wszystkie gadżety
All gifts
• outdoor, sport / outdoor, sport
• latarki, noże, narzędzia / torches,
knives, tools
Manufacturers & Importers
Art. piśmiennicze
Writing
RITTER-PEN Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów
tel. +48 32 326 10 05, fax +48 32 326 10 06
e-mail: [email protected]
www.ritter-pen.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• długopisy z nadrukiem / pens with
printing
• długopisy plastikowe / plastic pens
• długopisy ekologiczne / eco pens
• długopisy metalowe / metal pens
RITTER-PEN
Korony Reklamy, Gifts of the Year
SwB
PIAP, PSI, SwB
2000 r.
Usługi
Service
• długopisy do obsługi ekranów
dotykowych / touch screens pens
• nadruki na gadżetach / prints on
gadgets
• nadruki sitodrukiem 360O / screenprint around 360O
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
87
Raster
ul. Domaszowska 97 a, 25-320 Kielce
tel. +48 41 344 67 77
fax +48 41 344 69 29
e-mail: [email protected]
www.raster.eu
Marki/Brandy: Multistick
3D Logo
Członkostwo/Member: PSI
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Wszystkie gadżety
All gifts
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe: • naklejki wypukłe 3d logo / epoxy stickers
• emblematy multistick / multistick labels
• magnesy / magnets
• notesy magnetyczne / magnetic notepads
• tatuaże tymczasowe / temporary tattoos
• breloki / keyrings
• wydruki trójwymiarowe / lenticular print
• naklejki termoaktywne / thermoactive stickers
88
www.piap-org.pl
Rodan Agencja Reklamowa
Sp. z o. o. , Sp.K.
ul. Opłotki 21, 60-012 Poznań
tel. +48 61 893 22 01
fax +48 61 893 22 05
e-mail: [email protected]
www.rodantv.pl
Marki/Brandy: MENU, STELTON
HOLMEGAARD
ROSENDAHL, RIG-TIG
MAGISSO, KAY BOJESEN
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1989
Producenci i Importerzy
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • karafki / carafs
• kieliszki do wina / wine glasses
• akcesoria do wina / wine accesories
• coolery do wina / wine coolers
• deski do chleba / carving boards
• akcesoria łazienkowe / bathroom accesories
• stojaki do biżuterii / jewellery stands
• świeczniki / candle holders
90
www.piap-org.pl
ROSNOWSKI GIFT
ul. Chwarznieńska 142 D, 81-602 Gdynia
tel. +48 58 664 77 33
fax +48 58 668 50 01
e-mail: [email protected]
www.rosnowski-gift.pl
Marki/Brandy: Energy Balancer
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Producenci i Importerzy
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Elektronika
Electronics
Personal Gift
PromoLamps, SWIZZ
WINPad, VIPband
GIFT of the Year 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
Solidni w Biznesie
Certyfikat Wiarygodności Finansowej BISNODE
PIAP, SwB
2000
Do domu
Home articles
Zdrowie i uroda
Health & beauty
Słowa kluczowe: • lampy reklamowe Promo Lamps / promotion shades PromoLamps
• MiniPromoLamps
• kosmetyki reklamowe / promotional cosmetics
• opaski na rękę / wristbands, bracelets
• podkładki pod telefon WINPAD / anti slip pad for mobilephone
• ładowarki samochodowe SWIZZ / SWIZZ car charger
• antywstrząsowe etui i stojak do tabletu 10” / SWIZZ Antishock case
& stand for Your tablet
• uchwyty do kart i karnetów SKIPASS / skipass & card holder
92
www.piap-org.pl
Manufacturers & Importers
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
93
Satis Factory Iwona Michalak
ul. Techniczna 2 bud. B, 05-500 Piaseczno
tel. +48 22 841 62 11
fax +48 22 841 62 11
e-mail: [email protected]
www.satisfactory.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Do domu
Home articles
Zdrowie i uroda
Health & beauty
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • kosmetyki / cosmetics
Producenci i Importerzy
• zestawy kosmetyczne / cosmetic sets
• kosmetyczki / cosmetic bags
• upominki / gifts
• kosze świąteczne / christmas baskets
• gadżety / gadgets
• zapachy / home scents
• akcesoria kosmetyczne / cosmetic accesories
94
www.piap-org.pl
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej
Export – Import, Stanisława Talbierz,
Andrzej Talbierz
ul. Będzińska 18, 62-800 Kalisz
tel. +48 62 764 22 10
fax +48 62 764 22 10
e-mail: [email protected]
www.stefania.net.pl
Marki/Brandy: Stefania
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Galanteria
Leather goods
Giovani
Paolo Bantacci
Mio Gusto
Złoty Medal Konsumenta Tragi Mody Poznań 2013, 2014
Gifts of the Year 2012
Gifts of the Year 2009
Gifts of the Year 2008
Super Gift 2013
Korony Reklamy 2010
Solidni w Biznesie
ISO 9001:2008
AQAP
PIAP
PSI
1992
Art. biurowe
Office
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • portfele / wallets
• teczki i torebki / briefcases and handbags
• wizytowniki / card holders
• aktówki / portfolios
• paski / belts
• kosmetyczki / cosmetic bags
• skórzane akcesoria / leather accessories
• produkty z ekoskóry / items made from PU leather
96
www.piap-org.pl
SENATOR GmbH & Co. KGaA
ul. Bahnhofstraße 57, 64401 Gross-Bieberau
tel. +49 (0) 6162 801 0, fax ++49 (0) 6162 801 -421
e-mail: [email protected]
www.Senatorglobal.com
Marki/Brandy: SENATOR, roubill
Nagrody/Awards: Red dot design award, promotional gift award, good design award, designpreis,
product design award
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001, FSC, BSCI
Członkostwo/Member: PSI, PIAP
Na rynku od/In the market since: 1920
Ceramika
Ceramics
Producenci i Importerzy
Słowa kluczowe:
• pens
• mugs
• writing accessories
• made in germany
Art. piśmiennicze
Writing
Art. biurowe
Office articles
• hd print
• branding
• premium print
• german innovation
SIM Koło
ul. Asnyka 35, 62-600 Koło
tel. +48 63 26 28 255, fax +48 63 27 25 771
e-mail: [email protected]
www.simkolo.pl
Marki/Brandy: PRODUKCJA, IMPORT, GIFTS
PARKER, WATERMAN, VICTORINOX
Certyfikaty/Certificates: KRD, PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Torby i opakowania
Bags & Packaging
Słowa kluczowe:
• torby i opakowania / bags&packaging
• odzież / clothes
• art. piśmiennicze / writing
• do domu / home articles
98
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• galanteria / leather goods
• ceramika / ceramics
• art. biurowe / office
• podróż / journey
Wszystkie gadżety
All gifts
SUPERGIFT PROMOTION
ul. Zacisze 16A, 05-870 Błonie
tel. +48 22 300 16 80, fax +48 22 733 10 69
e-mail: [email protected]
www.supergift.pl
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Elektronika
Electronics
UNGARO / CACHAREL / NINA RICCI / CERUTTI
KRD / SWB / PIAP
PIAP
2006
Wszystkie gadżety
All gifts
Manufacturers & Importers
Słowa kluczowe:
• mini ładowarki do telefonów /
• myszki komputerowe / computer
POWERBANK
mouse
• pamięci USB / pendrive
• parasole reklamowe / umbrella
• indywidualne produkcje reklamowe /
individual advertising production
Tomadex s.c.
ul.Warszawska 69a, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. +48 42 276 62 54
fax +48 42 276 62 53
e-mail: [email protected]
www.tomadex.pl
Certyfikaty/Certificates: Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• szaliki / scarves
• flagi / flags
• proporce / pennants
• poduszki / pillows
Sport
Sport
Wszystkie gadżety
All gifts
• czapki / hats
• rękawiczki / gloves
• kubki / cups
• smycze / lanyards
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
99
Texet Poland Sp. z o.o.
ul. Jasielska 10a, 60-476 Poznań
tel. +48 61 868 56 71
fax +48 61 868 56 92
e-mail: [email protected]
www.texet.pl
Marki/Brandy: James Harvest Sportswear, Printer Activewear, D.A.D Sportswear,
Projob, Sagaform, Lord Nelson, Queen Anne, SEA
Producenci i Importerzy
Nagrody/Awards: Gifts of the Year 2008 – II miejsce w kategorii „150,00” i III miejsce
w kategorii „15,00”; Gifts of the Year 2009 – Wyróżnienie w kategorii
„15,00”; Korony Reklamy 2012 – Wyróżnienie w kategorii „Importer
Upominków Reklamowych”; Gifts of the Year 2012 – I miejsce w kategorii
„Produkty Premium” i II miejsce w kategorii „Produkty Promocyjne”;
Gifts of the Year 2013 – I miejsce w kategorii „Produkty Premium”,
II miejsce w kategorii „Top Design”, III miejsce w kategorii „Produkty
Promocyjne”, wyróżnienia w kategoriach „De Luxe” oraz „Top Idea”;
Gifts of the Year 2014 – II miejsce w kategorii „Top Exclusive”, Wyróżnienia
w kategoriach „De Luxe”„Produkty Premium”„Produkty Promocyjne”;
Korony Reklamy 2014 – Wyróżnienie w kategorii „Importer Upominków
Reklamowych”; Biz Trendy 2008 – w kategorii „Artykuły Promocyjne”,
Biz Trendy 2009 – w kategorii „Artykuły Promocyjne – Dystrybutor/
Importer”, Biz Trendy 2010 – za produkt „Taca/Misa E-BOOK”
Certyfikaty/Certificates: SOLIDNI W BIZNESIE, PIAP, Trust
Członkostwo/Member: PIAP, PSI, SOLIDNI W BIZNESIE
Na rynku od/In the market since: SEIKA od 1995 roku , TEXET Poland od 2005
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • odzież promocyjna / promotional textiles
• odzież reklamowa / advertising textiles
• odzież żeglarska / tactical clothing
• torby podróżne / travel bags
• akcesoria out-door / out door accessories
• szwedzkie upominki reklamowe / swedish promotional gifts
• ceramika reklamowa / advertising ceramics
• odzież robocza / workwear
100
www.piap-org.pl
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak
ul. Zgierska 47A, 95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. +48 512 609 228
e-mail: [email protected]
www.cupofsox.com
Marki/Brandy: Nordhorn, Texsta, Cup Of Sox
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001:2009
ISO 14001:2005
Członkostwo/Member: PIAP
Polish Outdoor Group
Na rynku od/In the market since: 1992
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe: • skarpety reklamowe / advertising socks
Producenci i Importerzy
102
Wszystkie gadżety
All gifts
• skarpety promocyjne/promotional socks
• skarpety z logotypem / branded socks
• skarpety w nietypowych opakowaniach / socks in unusual
packaging
• skarpety sportowe / sport socks
• skarpety techniczne / technical socks
• zlecenia reklamowe / advertising orders
• markowe upominki / branded gifts
www.piap-org.pl
Trober Polska
ul. Pomorska 23, 83-262 Czarna Woda
tel. +48 58 587 85 14
fax +48 58 587 72 68
e-mail: [email protected]
www.trober-polska.pl
www.troeber.com
Marki/Brandy: Atomic, Colton, Coney,
Cozy, Myon
Nagrody/Awards: Perły Rynku FMCG 2013, 2014
Najlepszy Produkt 2015
Certyfikaty/Certificates: Certyfikat KRD, Gwiazdy PIAP
Członkostwo/Member: PIAP, PSI, TÜV
BSCI, AEO
Producenci i Importerzy
Na rynku od/In the market since: 1952 w Niemczech, 2008 w Polsce
104
Do domu
Home articles
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • zapalniczki i zapalarki / lighters and BBQ Lighters
• akcesoria dla osób palących / accessories for smokers
• art. biurowe / office articles
• odzież reklamowa / promotional clothes
• do domu / home articles
• elektronika / electronics
• zestawy upominkowe / gift sets
• znakowanie (grawer, druk) / engraver overprint
www.piap-org.pl
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory)
ul. Fleminga 33b, 03-176 Warszawa
tel. +48 89 6772183
fax +48 89 6772179
e-mail: [email protected]
www.ivory.com.pl
Marki/Brandy: Ivory
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 2014, brand od 2000
Producenci i Importerzy
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• ceramika / ceramics
• kubki / mugs
• szkło / glass
• nadruki / printing
• filiżanki / cups
Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk
ul. Kosynierów 9, 41-900 Bytom
tel. +48 32 386 80 86 +48 32 732 16 30
fax +48 32 732 16 27
e-mail: [email protected]
www.vivaplus.pl, www.vivapens.eu
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy reklamowe / promotional
pens
• nadruki / imprints
• naklejki 3D / pen sitckers
• grawerowanie / laser and engraving
• etui, pudełka / boxes
106
Usługi
Service
www.piap-org.pl
Vivapens, Prestige
SwB
PIAP, PSI, SWB
1996
Art. biurowe
Office
Usługi
Service
Ceramika
Ceramics
Do domu
Home articles
Słowa kluczowe:
• porcelana, ceramika reklamowa / promotional porcelain and ceramics
• kubki, filiżanki reklamowe / promotional cups and mugs
• nadruki na porcelanie i szkle / imprint
on porcelain and glass
• kufle reklamowe / promotional beer
mugs
• szkło reklamowe / promotional glass
• serwis obiadowy i kawowy / dinner
and coffee service
• kalkomania / decal
®
Wszystkie gadżety
All gifts
Manufacturers & Importers
WAZA s.c. P.P.H.
Wysocko Małe, ul. Jankowska 41, 63-421 Przygodzice
tel. +48 62 737 11 41, fax +48 62 737 11 41
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.waza.kijowscy.com.pl
www.kijowscy.com.pl
Marki/Brandy: Waza Poland
Certyfikaty/Certificates: ISO 9001:2000
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1989
www.przypinki.eu-IHG
ul. Zakrzowiec 216, 32-003 Zakrzowiec
tel. +48 12 281 00 86, fax +48 12 263 72 03
e-mail: [email protected]
www.przypinki.eu
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• przypinki badziki / buttons
• pinsy metalowe żywiczne / metal
pins, epoxy pins
• magnesy reklamowe / advertising
magnets
• czyściki do telefonów / sticky cleaners
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
• naklejki epoksydowe 3D / epoxy
stickers
• kotyliony / rosettes
• buttony / buttons
• breloki metalowe akrylowe / metal
acrylic keyrings
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
107
YOURCLIP
ul. Młyńska 4B, 44-100 Gliwice
tel. +48 505 770 685
e-mail: [email protected]
www. yourclip.pl
Marki/Brandy: Yourclip
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2012
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe: • Markclip
Producenci i Importerzy
• Wingclip
• aXionclip
• Cornerclip
• spinacz reklamowy / promotional Clip
• spinacz z nadrukiem / paper clip with print
• klipy do papieru / paper clips
• artykuły reklamowe / promotional items
108
www.piap-org.pl
Media i Organizatorzy Targów
Fotolia
41 East 11th Street, 11th Floor, 10003 USA
tel. +48 22 389 70 52
e-mail: [email protected]
www.fotolia.pl
Marki/Brandy: Fotolia
Wilogo
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
Media i Organizatorzy Targów
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• zdjęcia / photos
• grafiki wektorowe / vector graphics
• wideo / video
• bank zdjęć / stock images bank
• royalty free / royalty free
• ilustracje / illustrations
• grafiki / graphics
GJC INTER MEDIA Sp. z o.o.
ul. Podbiałowa 11, 61-680 Poznań
tel. +48 61 825 73 22, fax +48 61 825 84 85
e-mail: [email protected], www. gjc.pl
Marki/Brandy: RemaDays Warsaw
RemaDays Kijów
Gifts Journal
SWB
AdBase
Roadshow
ESB
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• Targi / Trade Fairs
• Bazy Danych / Databases
• Media / Media
• Solidni w Biznesie / Solid Work in
Business
110
Media
Media
www.piap-org.pl
Media
Media
• OneDay Roadshow
• European Suppliers Book
• Gifts Journal
• RemaDays
Targi branżowe
Trade fair
Marketer+
ul. Stefczyka 32 lok. 5, 20-151 Lublin
tel. +48 81 440 60 81
e-mail: [email protected]
www.marketerplus.pl
Marki/Brandy: Marketerplus.pl
Członkostwo/Member: PIAP
SMB
Na rynku od/In the market since: 2009
Słowa kluczowe:
• marketing / marketing
• media / media
• bazy danych / data base
• czasopismo branżowe / trade
magazine
Media
Media
Wszystkie gadżety
All gifts
• reklama / advertising
• wydawnictwo branżowe / publishing
house
Mediarun.com Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 15A/1B, 00-640 Warszawa
tel. +48 22 390 90 00, fax +48 22 390 90 01
e-mail: [email protected]
www.mediarun.com
Marki/Brandy: Mediarun.com, Mediarun Academy, Konkurs Dyrektor Marketingu Roku
Mediarun Festival, Bizrun.pl, Trunki.pl, Zegarek.pl
Nagrody/Awards: Korony Reklamy, Gifts of the Year, Gazele Biznesu
Członkostwo/Member: PIAP, IAA
Media
Media
Słowa kluczowe:
• Marketing /marketing
• Media / media
• Konferencje / conferences
• Mediarun.com
Media and Exhibition Organizers
Usługi
Service
Targi branżowe
Trade fair
• Mediarun Festival / Mediarun Festival
• Dyrektor Marketingu Roku
• Mediarun Academy
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
111
Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 61-734 Poznań
tel. +48 61 869 2000, fax +48 61 869 29 99
e-mail: [email protected]
www.mtp.pl
Marki/Brandy: Międzynarodowe Targi Reklamy i Poligrafii Reklamowej REKLAMA 360,
Międzynarodowe Targi Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych POLIGRAFIA
Nagrody/Awards: Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Teraz Polska,
Firma Dobrze Widziana, Ambasador Polskiej Gospodarki
Członkostwo/Member: UFI, CENTREX, Polska Izba Przemysłu Targowego, EMECA
Na rynku od/In the market since: 1921
Media i Organizatorzy Targów
Media
Media
Słowa kluczowe:
• reklama/advertising
• poligrafia/printing
• druk/print
• nowe media/ new media
informatyka
architektura technologia informacja
Targi branżowe
Trade fair
• gadżety/gifts
• marketing/marketing
• promocja/promition
• cyfryzacja/digital
NOT Informatyka Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 138, 00-043 Warszawa
tel. +48 22 300 87 76
e-mail: [email protected]
www.not-informatyka.pl
Marki/Brandy: eNOT.pl, Paxonta.com
Członkostwo/Member: PIAP
NOT – Naczelna Organizacja Techniczna
Na rynku od/In the market since: 2009
Usługi
Service
Media
Media
Słowa kluczowe:
• analiza biznesowa / business analysis • usługi informacyjne / information
• narzędzia dla stowarzyszeń naukowo- services
-technicznych / tools for scientific and • narzędzia komunikacji / communitechnical associations
cation tools
112
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
OOH magazine Sp. z o.o.
Al. Roździeńskiego 86a/IIIC, 40-203 Katowice
tel. +48 206 76 77, fax +48 206 76 77
e-mail: [email protected]
www.oohmagazine.pl, www.festiwalmarketingu.pl
www.giftsonline.pl, www.promoshow.pl
Marki/Brandy: OOH magazine, Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań, giftsonline.pl
SUPER GIFT, ZŁOTY MEDAL, POS STARS
Certyfikaty/Certificates: Super Partner SHEAFFER
Członkostwo/Member: PIAP
IGRZ
Na rynku od/In the market since: 2005
Targi branżowe
Trade fair
Słowa kluczowe:
• targi branżowe / trade fair
• media / media
• bazy danych / data base
• wszystkie gadżety / all gifts
• poligrafia reklamowa / advertising
printing
Wszystkie gadżety
All gifts
• opakowania / packaging
• marketing / marketing
• artykuły promocyjne / promotional
products
Polski Drukarz Sp. z o.o.
ul. Obywatelska 115, 94-104 Łódź
tel. +48 42 687 12 92, fax +48 42 687 12 99
e-mail: [email protected]
www.swiatdruku.eu
Marki/Brandy: Świat DRUKU, Akademia Wiedzy, Polski Drukarz, The World of Printing,
The Academy of Knowledge
Certyfikaty/Certificates: Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, PID, SwB
Członkostwo/Member: Polska Izba Druku, Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, Polskie Stowarzyszenie
Sitodruku i Druku Cyfrowego, Polska Izba Fleksografów, PIAP
Na rynku od/In the market since: 1993
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• czasopismo branżowe / trade
magazine
• poligrafia / polygraphic industry
• reklama / advertising
• opakowania / packaging
Torby i opakowania
Bags & packaging
Media and Exhibition Organizers
Media
Media
Media
Media
• konferencja / conference
• druk / printing
• szkolenia / training
• wydawnictwo branżowe / publishing
house
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
113
Pond5
ul. Route de Frontenex 86 bis,
1208 Genève, Switzerland
tel. +48 537 444 707
e-mail: [email protected]
www.pond5.com/pl
Marki/Brandy: Pond5
Pixmac
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2006
Media i Organizatorzy Targów
Usługi
Service
114
Media
Media
Słowa kluczowe: • Klipy wideo Royalty Free / RF Video clips
• Zdjęcia stockowe / Stock photos
• Stockowe ilustracje i grafiki wektorowe / Stock illustrations and vector
graphics
• Stockowe ścieżki muzyczne, beaty, loopy / Stock music tracks, beats, loops
• Efekty dźwiękowe Royalty Free / SFX RF Sound effects
• Szablony After Effects / AE Templates
• Stockowe modele 3D / Royalty Free 3D Models
• Materiały stockowe do wykorzystania w prasie / Editorial content
www.piap-org.pl
Reklama.pl
ul. Wiśniowieckiego 119, 33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 449 06 08 wew. 115
fax +48 18 449 06 09 wew. 100
e-mail: [email protected]
www.reklama.pl
Marki/Brandy: Polski Portal Reklamy www.reklama.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Media i Organizatorzy Targów
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• reklama / advertisement
• marketing
• serwis branżowy / web service
• internet
Media
Media
• gadżety reklamowe / gadgets
• zlecenia reklamowe / advertising
inquiries
• media
Moja babcia zawsze mawiała...
„Życie jest jak pudełko czekoladek,
nigdy nie wiesz, na co trafisz...„
116
www.piap-org.pl
Wybierz Agencję Reklamową
rekomendowaną przez PIAP
Agencje Reklamowe
3line.pl Sp. o.o.
ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków
tel. +48 12 293 14 20
fax +48 12 293 14 21
e-mail: [email protected]
www.3line.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2004
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• gadżety / gadgets
• reklama / promotional
• upominki / gifts
• grawer / engraver
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Advertising Agencies
• nadruk / overprint
• cyfrowy / digital
• pakowanie / packaging
• logistyka / logistics
AdForce
ul. Melchiora Wańkowicza 50/1, 54-622 Wrocław
tel. +48 71 798 00 11, fax +48 71 798 00 11
e-mail: [email protected]
www.adforce.pl
Marki/Brandy: Kluczowe marki gadżetów i odzieży reklamowej / Most of promotional products
brands available
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• koszulki / t-shirts
• koszulki polo / polo shirts
• karty plastikowe / plastic id’s
• katalogi i broszury / catalogues and
brochures
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All gifts
• pamięci pendrive / USB memory drives
• długopisy / pens
• torby bawełniane / cotton bags
• gadżety dla klubów sportowych / fan
and sport clubs related gifts
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
117
AdVeno Firma KULIK Sp. J.
ul. Bolesława Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
tel. +48 71 733 45 00, fax +48 71 733 45 01
e-mail: [email protected]
www.adveno.pl
Marki/Brandy:
Nagrody/Awards:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Agencje Reklamowe
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• parasole / umbrellas
• ceramika / ceramics
• odzież reklamowa / promotional
clothing
• artykuły piśmiennicze / stationery
Doppler, Schwarzwolf, Victorinox, CHECK.IN
Gazele Biznesu
PIAP
Firma założona w 1957 r. (founded in 1957), na rynku artykułów promocyjnych
obecna od 1992 r. (promotional products market since 1992).
Wszystkie gadżety
All gifts
• elektronika / electronics
• galanteria skórzana / leather goods
• artykuły premium / premium gifts
• walizki / luggage
Agencja Reklamowa GOOD GIFT
ul. Topolowa 55, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. +48 25 758 06 16
e-mail: [email protected]
www.goodgift.pl
Członkostwo/Member: Od 2012 członek PIAP
Na rynku od/In the market since: 2008
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• kubki / mugs
• długopisy / pens
• pen drive / pen drive
• smycze / leash advertising
118
www.piap-org.pl
Elektronika
Electronics
• koszulki / t-shirts
• czapki / cap
• parasolki / umbrellas
• kalendarze / calendars
Wszystkie gadżety
All gifts
Agencja Reklamowa OPTIMA
ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin
tel. +48 81 470 72 99, +48 22 350 72 90, +48 516 081 890
fax +48 81 470 73 08 , +48 22 350 72 91
e-mail: [email protected], [email protected]
www.optima-reklama.com
Marki/Brandy: Balmain BIC Cacharel CHILI JHK Parker Promostars PQI Senator Victorinox
Waterman
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2011
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• artykuły piśmiennicze i biurowe /
writing & office
• ceramika / ceramics
• druk offsetowy / offset printing
• galanteria skórzana / leather gifts
• nadruki reklamowe / advertising
printing
Druk i papier
Printing and paper
• pamięci USB i elektronika / USB
memory sticks & electronics
• studio graficzne / graphic design
studio
• torby, plecaki / bags & backpacks
Advertising Agencies
Wszystkie gadżety
All gifts
Agrafka Studio Reklamy
- Agnieszka Szymańska
ul. Chylicka 49, 05-510 Konstancin - Jeziorna
tel. +48 22 717 46 91, fax +48 22 717 46 91
e-mail: [email protected]
www.spro.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: Od 2012 roku jako Agrafka. Ogólnie na rynku od 2002 roku.
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• wszystkie gadżety / All gifts
• nadruki / prints
• ceramika / ceramics
• druk i papier / printing and paper
• opracowania graficzne / graphic
design
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
• druk katalogów / print catalogs
• organizacja wydarzeń / organization
of events
• usługi marketingowe / marketing
services
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
119
AMC GROUP
ul. Widna 29, 31-464 Kraków
tel. +48 12 411 28 29, fax +48 12 411 28 29
e-mail: [email protected]
www.amcgroup.pl
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Odzież
Clothes
Agencje Reklamowe
Słowa kluczowe:
• odzież / clothes
• multitule / multitools
• torby / bags
• galanteria / leather goods
amctextil
SwB
PIAP
2004
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
• ceramika / ceramics
• parasole / umbrellas
• art. piśmiennicze / writing
ART FAKTORIA Magdalena Chobot
ul. Unruga 182, 81-153 Gdynia
tel. +48 58 776 25 00, fax +48 58 776 25 00
e-mail: [email protected]
www.artfaktoria.pl
Marki/Brandy: Portwest, Uvex, Urgent, Panoply, Baak, Lemaitre,
Diadora, Harvest, Result, B&C, SG, Stormtech i wiele innych
Certyfikaty/Certificates: PIAP, Certyfikat Rzetelności KRD
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• gadżety reklamowe / advertising
devices
• odzież robocza / working clothing
• odzież reklamowa / advertising
clothing
• artykuły bhp /articles bhp
120
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• odzież medyczna / medical clothing
• odzież gastronomiczna / gastronomic
clothing
• obuwie robocze / working footwear
• smycze reklamowe /advertising
leashes
Wszystkie gadżety
All gifts
ArtClip Advertising Agency
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków
tel. +48 12 656 30 04, fax +48 12 257 00 50
e-mail: [email protected]
www.artclip.com.pl
Certyfikaty/Certificates: SwB
PIAP
Członkostwo/Member: SwB
PIAP
Na rynku od/In the market since: 1996
Słowa kluczowe:
• materiały pos / pos materials
• ekspozytor / display
• standy /stands
• traye / trays
• wycinanie i grawerowanie / cuts out
and engraving
Druk i papier
Printing and paper
• druk materiałów promocyjnych /
printing of promotional materials
• drewniane długopisy / wooden ball
pens
• wykorzystywanie diod LED / use
of LED
Advertising Agencies
Art. piśmiennicze
Writing
Artigraf
Jeziorzany 210, 32-060 Liszki k/Krakowa
tel. +48 12 356 55 41
e-mail: [email protected]
www.artigraf.pl
Nagrody/Awards: Gwiazdy PIAP
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Rzetelna Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• pamięci USB / USB memory
• smycze reklamowe / promotional
lanyards
• galanteria skórzana / leather goods
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All gifts
• kalendarze / calendars
• torby papierowe / paper bags
• długopisy / pens
• drukarnia / printing
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
121
Atut PL Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 18, 31-524 Kraków
tel. +48 12 269 07 77
fax +48 12 269 01 10
e-mail: [email protected]
www.atut.info
Nagrody/Awards: Gazele Biznesu
Art Of Packaging 2008
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1987
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe: • gadżety reklamowe/ gadgets
Agencje Reklamowe
• art.piśmiennicze / writing
• odzież / clothes
• elektronika / electronics
• ceramika / ceramics
• art.biurowe / office
• galanteria / leather goods
• do domu / home articles
122
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All Gifts
Base Promotion Services Sp. z o.o.
ul. Miłosna 1, 80-176 Gdańsk
tel. +48 58 355 12 70, fax +48 58 718 80 92
e-mail: [email protected]
www.base.pl
Marki/Brandy: Elevate, Harvest, Balmain
Waterman, Parker, Samsonite,
Victorinox, Dunlop, Schwarzwolf, BIC, Schafer
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1990
Agencje Reklamowe
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe:
• gadżety / gadgedts
• Schwarzwolf / Schwarzwolf
• Elevate / Elevate
• kubki termiczne / thermal mug
• koszuki / t-shirts
Biuro Handlowe Zalewski
al. Piłsudskiego 77, 10-449 Olsztyn
tel. +48 663953052, fax +48 895335079
e-mail: [email protected]
www.bhz-reklama.pl
Certyfikaty/Certificates: SwB
Akademia COLOP – Akademia Lasera
KRD
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2001
Ceramika
Ceramics
Słowa kluczowe:
• odzież / clothes
• kubki / mugs
• wszystkie gadżety / All gifts
• galanteria skórzana / leather goods
• pamięci USB / USB flash drive
124
www.piap-org.pl
Odzież
Clothes
• plexi / acrylic plastic
• reklama na samochodach / car
wrapping
• grawer / engrave
Wszystkie gadżety
All gifts
BLUE BRAND
ul. Piłsudskiego 54, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 69 70
tel. +48 600 033 970
e-mail: [email protected]
www.BlueBrand.pl
Marki/Brandy: „Polowanie na kupony”
BLUE BUS STOP (reklama na 72 przystankach w Siedlcach)
Członkostwo/Member: PIAP
Rzetelna Firma
Na rynku od/In the market since: 2014
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • poligrafia / printing
Agencje Reklamowe
• artykuły promocyjne / promotional products
• gadżety reklamowe / advertising gadgets
• reklama zewnętrzna / outdoor advertising
• powierzchnie reklamowe / advertising space
• projekty graficzne / graphic design
• strony www / web design
• hostessy / hostesses
126
www.piap-org.pl
BTL Forms Effective Advertising
ul. Kawcza 37 lok.1, 00-152 Warszawa
tel. +48 667 906 909, 667019565,
tel. +48 22 613 50 87, 665100398
fax +48 613 50 87
e-mail: [email protected]
www.btlforms.com.pl
www.kreatorgadzetow.com.pl
www.titan-travelite.com.pl
www.btlforms.galanteria.net
Agencje Reklamowe
Marki/Brandy: Kreator gadżetów
Nagrody/Awards:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Ceramika
Ceramics
Titan
Travelite
Senator
Koziol
Orig audio
Hypon
Lider Przedsiębiorczości 2014
Wyróżnienie Korony Reklamy 2014
Solidni w Biznesie
Certyfikat Rekomendowana Agencja Reklamowa PIAP
Certyfikat Klient Vip I Platinum-Senator GMBH
Prestige Partner –Macma
Certyfikat Travelite Gmbh
PIAP
2009
Galanteria
Leather goods
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • kreator gadżetów / wizard gadgets
• kubki / cups
• długopisy / pens
• artykuły skórzane / leather goods
• elektronika / electronics
• torby / bags
• gadżety ekologiczne / eco products
• specjalistyczne gadżety dla branż / gadgets for specialized industries
128
www.piap-org.pl
GROUP
Brandfathers Group Sp. z o.o.
ul. Bolecha 18, 01-419 Warszawa
tel. +48 535 1999 66, fax +48 22 638 19 49
e-mail: [email protected]
www.brandfathers.pl
Marki/Brandy: Brandfathers Advertising
Brandfathers and Photo
Brandfathers Lighting
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2007
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• Reklama, marketing, poligrafia /
Advertising, marketing, printing
• Strategia marki i produktu / brand
and product strategy
• Kreacja i design / creation and design
• Grafika i animacja 2D i 3D / graphics
and animation 2D, 3D
Media
Media
• Fotografia i produkcja sesji / photography
and production of session
• Filmy i spoty reklamowe / movies and
commercials
• Modelki i hostessy / Models and hostesses
• Internet i multimedia / Internet and
Multimedia
Dom Reklamy ART OFFICE S.C.
ul. Warszawska 55 lok 168, 05-075 Warszawa
tel. +48 22 489 72 16
fax +48 22 489 72 29
e-mail: [email protected]
www.art-office.pl
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Magia skóry; Leather Dream, Porceline
PIAP, Rzetelna Firma, Solidni w Biznesie
PIAP
2001
Odzież
Clothes
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• pamięci USB / pendrives USB
• kubki / mugs
• tekstylia / textiles
130
Usługi
Service
www.piap-org.pl
• ręczniki / towels
• kurtki / jackets
• koszulki / t-shirts
• power bank / power bank
Wszystkie gadżety
All gifts
Double System
ul. Figara 6, 03-604 Warszawa
tel. +48 22 654 33 48
fax +48 22 654 36 81
e-mail: [email protected]
www.e-gadzet.pl
Marki/Brandy: e-gadzet.pl
giftshop.pl
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1992
Ceramika
Ceramics
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • Programy lojalnościowe / Loyalty programs
Agencje Reklamowe
• ceramika / ceramics
• odzież reklamowa / promotional clothing
• artykuły piśmiennicze / stationery
• galanteria skórzana / leather goods
• elektronika / electronics
• artykuły premium / premium gifts
• kalendarze / calendars
132
www.piap-org.pl
Agencje Reklamowe
EBLIS B&L
ul. Wolności 4, 41-500 Chorzów
tel. 32 241 15 77
tel./fax 32 241 28 53
e-mail: [email protected]
www.eblis.pl
www.banery-firmowe.pl
www.długopisy-firmowe.pl
www.grafika-firmowa.pl
www.kalendarze-autorskie.pl
www.koszulki-firmowe.pl
www.kubki-firmowe.pl
www.rollupy-firmowe.pl
www.samochody-firmowe.pl
www.sklep-gadzety.pl
www.smycze-firmowe.pl
www.stoiska-firmowe.pl
www.stronki-firmowe.pl
www.wydruki-firmowe.pl
www.zegary-firmowe.pl
Marki/Brandy: ECE Gifts
Certyfikaty/Certificates: SwB
Członkostwo/Member: PIAP
SwB
Na rynku od/In the market since: 2002
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • projektowanie graficzne / graphic design
• stoiska targowe / trade fair stands
• strony www / web design
• identyfikacja wizualna / corporate identity
• biżuteria / jewellery
• wydruki / prints
• gadżety / gifts
• modelki / models
134
www.piap-org.pl
Gadget Advertising Ideas
Monika Lewandowska
ul. Kolejowa 23, 00-806 Komorów
tel. +48 696 740 622, + 48 604 959 567
e-mail: [email protected]
www.gadzet.sx; www.gadzety.sx
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Wsparcie marketingowe i wizerunkowe
PIAP, SwB
PIAP, SwB
2000
Odzież
Clothes
Elektronika
Electronics
Agencje Reklamowe
Słowa kluczowe:
• bateria zewnętrzna / power bank
• dotykowy długopis / touchpen
• ołówki / pencils
• długopisy / pens
Wszystkie gadżety
All gifts
• koszulki / T-shirts
• notesy moleskine / notebooks
• pamięć zewnętrzna / USB memory
• szwajcarskie artykuły / swiss gadgets.
GADZETY.COM.PL
ul. Marii 7/1a, 05-800 Pruszków
tel. +48 500 119 007
e-mail: [email protected]
www.gadzety.com.pl
Marki/Brandy: medicalgadgets, topusb, promotionalproducts,
zestawy świąteczne, szpatulki, doctorgift,
personalcare, pillbox, umbrellas
Członkostwo/Member: PIAP, PSI
Na rynku od/In the market since: 2006
Art. biurowe
Office
Słowa kluczowe:
• USB / pendrives
• zestawy świąteczne / christmass gifts
• gadżety medyczne / medical gadgets
• długopisy / pens
136
www.piap-org.pl
Zdrowie i uroda
Health & beauty
• szpatułki / tongue depressors
• stetoskopy / sthetoscope
• pojemniki na tabletki / pill box
• bombki z logo / logo baubles
Wszystkie gadżety
All gifts
Gadżety Reklamowe
Gift Design
ul. Romanowicza 2, 30-702 Kraków
tel. +48 12 296 00 06, 504 095 104, 530 225 357
e-mail: [email protected], [email protected]
www.giftdesign.pl
Marki/Brandy: Slazenger, Elevate, Parker, Marksman
Porceline, B&C, Russell, Gildan
Certyfikaty/Certificates: PIAP
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Ceramika
Ceramics
Agencje Reklamowe
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• odzież / wear
• długopisy / pens
• koszulki / T-shirt
Odzież
Clothes
Wszystkie gadżety
All gifts
• teczki / portfolio
• walizka / suitcase
• parasole/ umbrellas
• pamięci USB / pen drives
GIFT EXPERT
ul. Strąkowa 46 lok. 4, 01-367 Warszawa
tel. +48 22 425 99 14; +48 22 468 81 75
fax +48 22 468 87 26
e-mail: [email protected]
www.giftexpert.eu
Członkostwo/Member: PIAP
BIG KRD
RZETELNA FIRMA
Na rynku od/In the market since: 2007
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• upominki reklamowe z logo / corporate Gifts with logo
• upominki dla VIP / VIP gifts
• wszystkie gadżety / all gadgets
• kompleksowa usługa: od oferty do
dostawy/ proffesional services: from
an offer to delivery
138
www.piap-org.pl
Torby i opakowania
Bags & packaging
• produkcja specjalna na Dalekim
Wschodzie – konkurencyjne ceny i krótkie
terminy / special Orders (production In Far
East) good prices and short delivery time
• doświadczenie i profesjonalizm: 8 lat na
rynku / our proffesional expierience: 8
Years Presence in the Market
Wszystkie gadżety
All gifts
GiftExpress Artur Zamojski
os. Władysława Jagiełły 1A, 60-694 Poznań
tel. +48 61 82 41 171, fax +48 61 82 41 171
e-mail: [email protected]
www.giftexpress.pl
Marki/Brandy: UNGARO, LACROIX, HUGO BOSS, PARKER, WATERMAN,
BALMAIN, SAGAFORM, XD DESIGN, CONTIGO, BLOMUS
Certyfikaty/Certificates: PIAP, SWB
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2009
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• kubki / cups
• artykuy promocyjne / promotional
products
• gadżety reklamowe / advertising
gadgets
• agencja reklamowa / advertising agency
• długopisy reklamowe / promotional
pens
• parasole / umbrellas
• ekskluzywne upominki / exclusive
gifts
• elektronika / electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
Advertising Agencies
Odzież
Clothes
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut
ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola
tel. +48 15 642 53 31, fax +48 15 642 53 31
e-mail: [email protected]
www.goma.com.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• ulotka / flyer
• kalendarze / calendars
• pen drive / pen drive
• gadżety / promotional gifts
Elektronika
Electronics
Wszystkie gadżety
All gifts
• drukarnia / printing factory
• druk wielkoformatowy / large format printing
• reklama / advertisement
• eventy / events
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
139
Lunarcorp
ul. Świętokrzyska 6, 32-650 Kęty
tel. +48 33 482 02 70
fax +48 33 482 02 80
e-mail: [email protected]
www.lunarcorp.pl
Agencje Reklamowe
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Odzież
Clothes
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• koszulki z nadrukiem / T-Shirts with
print
• druk wielkoformatowy / large format
printing
• druk cyfrowy / digital printing
• upominki reklamowe / promotional gifts
• wycinanie i grawerowanie / cut and
engraving
• druk UV na gadżetach / gadgets with
print UV
• kubki z nadrukiem / cups with prints
• haft / embroidery
MB Profil Sp. z o.o.
ul. Wieczorka 33, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 775 58 88
fax +48 32 445 07 77
e-mail: [email protected]
www.grupambprofil.pl
Marki/Brandy: MBPOST
MBPROFIL
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
140
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Słowa kluczowe:
• prywatny operator pocztowy / non-public postal operator
• dystrybucja bezadresowa / indirect
mail service
• dystrybucja adresowa / direct mail
service
• wydruk / printing
• kopertowanie / automatic enveloping
of correspondence
• etykietowanie / labelling
• adresowanie / addressing
• korespondencja masowa / lettershop
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
MDA Promotion agencja reklamowa
Dorota Czechowska
ul. Zięby 6, Kościno, 72-002 Dołuje
tel. +48 91 439 57 45
fax +48 91 439 57 44
e-mail: [email protected]
www.MDA.com.pl
www.MDAgadget.pl
www.memo365.pl
Agencje Reklamowe
Marki/Brandy: MDA Promotion – Modern Design Advertising
MDA Gadget – Pomysł w prezencie! (www.MDAgadget.pl)
Memo Calendars – 365 idealnych dni (www.memo365.pl)
Certyfikaty/Certificates: Posiadamy miano Solidni w Biznesie – certyfikat zaświadczający
o najwyższej wiarygodności finansowej i rzetelnym wywiązywaniu
się z powierzonych agencji zadań w wyznaczonym terminie przy
zachowaniu najwyższej jakości usług. Jesteśmy pionierami i liderami
w projektowaniu i dystrybucji gadżetów reklamowych na rynku polskim. Każdego roku jako pierwsi wprowadzamy na rynek najnowsze
produkty i materiały ze świata gadżetów, stale poszerzając ofertę
o atrakcyjne nowości.
Posiadamy dużą wiedzę dot. promocji z wykorzystaniem gadżetów.
Mamy jeden z największych działów graficznych w regionie. Od kilkunastu lat projektujemy dla największych światowych marek z branży
farmaceutycznej. Nieustannie inwestujemy w dział kreacji, by realizować indywidualne projekty, jeszcze skuteczniej promując ofertę
naszych Klientów.
Kreatywnie znaczy dla nas skutecznie.
Na rynku od/In the market since: 2000
Druk i papier
Printing and paper
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe: • kubki / cups
• kalendarze / calendars
• długopisy / pens
• notesy / notebooks
• torby / bags
• USB / USB
• etui / cases
• breloki / keychains
142
www.piap-org.pl
Wszystkie gadżety
All gifts
Szukasz gadżetu
najlepszego na świecie
Odkręć kurek pomysłów MDA Gadget.
Dla wielu najlepszy gadżet powinien być unikalny, a przy tym
atrakcyjny cenowo. W dodatku szybki w produkcji, by był na już zawsze, gdy potrzeba. Do tego praktyczny, ponadczasowy,
sprawiający maksimum frajdy i...
www.MDAgadget.pl
Prawda jest taka, że najlepszy gadżet to ten, który skutecznie
wypromuje Twoją markę, spełniając wszystkie oczekiwania, Twoje
i Twoich Klientów. Szukasz takiego? Pomożemy Ci go znaleźć.
Od tego jesteśmy. Dajemy pomysł w prezencie.
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
143
POLIGRAF
pl. Jagielończyka 6, 82-300 Elbląg
tel. +48 55 642 42 10
fax +48 55 642 42 10
e-mail: [email protected]
www.poligrafix.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 1999
Druk i papier
Printing and paper
Agencje Reklamowe
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• kalandarze / calendars
• grafika / graphics
• katalogi / catalogs
Torby i opakowania
Bags & packaging
Wszystkie gadżety
All gifts
• druk / printing
• wizytówki / businesscards
• znakowanie / marking
• gadżety reklamowe / advertising gadgets
Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K2
ul. Wawelska 118, 64-920 Piła
tel. +48 67 356 89 20
e-mail: [email protected]
www.studiok2.pl
Nagrody/Awards: Lider Sukcesu, HIT
Certyfikaty/Certificates: Primus Nominatus (w procesie jakości zarządzania)
Członkostwo/Member: PIAP, Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski
Klaster Turystyczny OTPW Dolina Noteci
Na rynku od/In the market since: 2006
Druk i papier
Printing and paper
Słowa kluczowe:
• poligrafia/printing
• reklama zewnętrzna/outdoor
advertising
• reklama/advertising
• gadżety/gifts
144
www.piap-org.pl
Usługi
Service
• kalendarze/calendars
• studio graficzne/graphic desing
studio
• kampanie reklamowe/campaigns
• drukarnia/printing house
Wszystkie gadżety
All gifts
Pro-Activ Spółka Jawna
ul. Komandorska 50, 81-232 Gdynia
tel. +48 58 661 28 30
fax +48 58 661 69 88
e-mail: [email protected]
www.pro-activ.pl
Marki/Brandy: Upominki reklamowe
Członkostwo/Member: PIAP
PSI
Na rynku od/In the market since: 1995
Art. piśmiennicze
Writing
Słowa kluczowe:
• art. piśmiennicze / writing instrument
• do domu / home articles
• zabawki / toys
• sport / sport
• torby i opakowania / bags & packaging
• galanteria / leather goods
• ceramika / ceramics
• art. biurowe / office
Wszystkie gadżety
All gifts
Advertising Agencies
Odzież
Clothes
Progadget (FL Group)
ul. Krupnicza 6-8, 50-075 Wroclaw
tel. +48 607 380 062
tel. +48 71 792 45 69
e-mail: [email protected]
www.progadget.pl
Marki/Brandy: Upominki reklamowe
Członkostwo/Member: PIAP
PSPR
Na rynku od/In the market since: 2013
Elektronika
Electronics
Słowa kluczowe:
• odzież outdoorowa i sprzęt / outdoor
clothing & equipment
• wyposażenie domu / house
equipment
• elektronika / electronics
Zdrowie i uroda
Health & beauty
Wszystkie gadżety
All gifts
• zabawki / toys
• kosze upominkowe / gift baskets
• zdrowie i uroda / health & beauty
• podróż / journey
• sport / sport
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
145
Spark Promotions Sp. z o.o.
Długołęka, ul. Wiejska 59, 55-095 Mirków
tel. +48 71 326 74 10, fax +48 71 326 74 11
e-mail: [email protected]
www.sparkpromotions.pl
Marki/Brandy: Cerutti, Cacharel, Ungaro, Nina Ricci, PQI, Jean-Louis Scherrer,
Victorinox, Slazenger, Waterman, Harvest, Elevate
Nagrody/Awards: Korona Reklamy
Certyfikaty/Certificates: Solidni w Biznesie, PIAP, PSI
Członkostwo/Member: PSI, PIAP, SWB, DIG
Na rynku od/In the market since: 2003
Agencje Reklamowe
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe:
• wszystkie gadżety / All gifts
• ceramika / ceramics
• odzież / clothes
• art. piśmiennicze / writing
• słodycze / sweets
• art.biurowe / office
• galanteria / leather goods
• kubki / cups
Start Prezent
ul. Ilskiego 5 lok.2, 04-479 Warszawa
tel. +48 22 243 49 11
e-mail: [email protected]
www.startprezent.pl
Certyfikaty/Certificates: RZETELNA Firma
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2010
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• długopisy / pens
• pendrive / pendrive
• smycze / lanyards
• notesy / notebooks
146
www.piap-org.pl
Art. piśmiennicze
Writing
• koszulki / t-shirts
• kurtki / jackets
• cukierki / candies
• ciastka / cookies
Wszystkie gadżety
All gifts
PenDrive
Exclusive
ul. Rybna 1A
05-091 Ząbki k/Warszawy
PenDrive karta
tel. +48 509 506 403
tel/fax.: (22) 258 49 89
Zaprojektuj własny
P e n D r i v e
e-mail: [email protected]
www.pro-usb.pl
RITF advnet Polska Sp. z o.o.
ul. Szkolna 164, 00-110 Jabłonna
tel. +48 22 43 41 850
fax +48 22 43 41 851
e-mail: [email protected]
www.ritf.eu
Marki/Brandy: egift.pl
Agencje Reklamowe
kompleksowa.pl
advhunters.pl
ritf-poligrafia.pl
jawsmedia.pl
Nagrody/Awards: Gazele Biznesu 2011
Gazele Biznesu 2012
Gepardy Biznesu 2014
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
148
Druk i papier
Printing and paper
Media
Media
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe: • Loterie / lotteries
• Konkursy konsumenckie / consumer contests
• Aktywności BTL / BTL activities
• Marketing Handlowy / Trade marketing
• Programy lojalnościowe / loyalty programs
• Grafika / Graphics
• Grafika Interaktywna / Web Graphics
• Druk i papier / Printing and Paper
www.piap-org.pl
Pomysł
to tylko
początek!
Profesjonaliści Profesjonalistom
Jesteśmy jedną z nielicznych w Polsce firm oferujących profesjonalne usługi
w zakresie kompleksowego procesu produkcji materiałów promocyjnych
i wdrażania akcji promocyjnych BTL i ATL. Zajmujemy się kompleksową obsługą
dużych organizacji gospodarczych, począwszy od strategii marketingowej
projektu, poprzez pełną realizację akcji, skończywszy na logistyce z nią związanej.
True Colours s.c.
ul. I Armii WP 5/2, 20-078 Lublin
tel. +48 81 441 33 46
e-mail: [email protected]
www.tcolours.com
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2005
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe:
• druk cyfrowy i offsetowy / digital and • oprawa twarda i miękka / hardback • gadżety personalizowane / customoffset printing
and paperback binding
-made gifts
• skład komputerowy / DTP
• produkcja zindywidualizowana
• projekty graficzne i ilustracje
/ custom-made production
/ graphic designs and illustrations
• prezentacje mutimedialne i kreacje
• kalendarze firmowe / custom-made
reklamowe (flash)/ multimedia presencalendars
tations and advertising creations (flash)
Marki/Brandy:
Certyfikaty/Certificates:
Członkostwo/Member:
Na rynku od/In the market since:
Odzież
Clothes
Słowa kluczowe:
• odzież robocza / workwear
• odzież żeglarska / sailing clothing
• odzież korporacyjna / corporate
clothing
• odzież termoaktywna / thermal
clothing
150
Usługi
Service
www.piap-org.pl
WOOW-studio
ul. 8 Maja 17 lok. 6, 11-700 Mrągowo
tel. +48 89 741 03 73
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.woow-studio.com
D.A.D Sportswear, Projob, Harvest, Printer, Sagaform,
Lord Nelson, Queen Anne, Drift, SEA Glasbruk
PIAP, Certyfikat TEXET POLAND
PIAP
2009
Do domu
Home articles
• wyposażenie wnętrz / interior
• termotransfer / thermal transfer
• upominki / gifts
• haft komputerowy / embroidery
Wszystkie gadżety
All gifts
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA
ul. Młodzieńcza 11A, 03-655 Warszawa
tel. +48 22 677 86 60
fax +48 22 744 00 77
e-mail: [email protected]
www.zgodzio.pl
Członkostwo/Member: PIAP
Na rynku od/In the market since: 2000
Agencje Reklamowe
Druk i papier
Printing and paper
Usługi
Service
Wszystkie gadżety
All gifts
Słowa kluczowe:
• druk / printing
• artykuły promocyjne / promotional
products
• znakowanie / personalization
• haft komputerowy / embroidery
rekomendujemy
najlepszych
152
www.piap-org.pl
Szanowni Państwo,
Z wielką przyjemnością prezentuję Państwu ósmą już edycję
Katalogu PIAP 2015.
To wielki sukces dla Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, iż
publikacja cieszy się rok rocznie tak dużym zainteresowaniem
wśród odbiorców. Katalog PIAP, w którym zaprezentowane
zostały firmy Członkowskie jest doskonałym źródłem informacji
dla wszystkich osób poszukujących rzetelnych firm z branży
artykułów promocyjnych. Nasza publikacja niewątpliwie ułatwia
poszukiwania upominków reklamowych i dotarcie do specjalistów
z tej branży. Aby ułatwić Państwu znalezienie konkretnej firmy
katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz
media i organizatorzy targów branżowych, na końcu publikacji znajdą Państwo również
spis firm wedle głównych kategorii produktów i usług, które nasze firmy oferują.
Serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją Katalogu
PIAP 2015.
Katarzyna Wojniak - Dyrektor Biura Zarządu PIAP
Ladies and Gentlemen,
I am delighted to present to you the eighth edition of the PIAP 2015 Catalogue.
The fact that the publication is so popular among recipients every year is the great success
of the Polish Chamber of Promotional Products. The PIAP Catalogue, in which the Member
Companies were presented, is an excellent source of information for all people, who look
for reliable companies of the promotional products industry. Doubtlessly, our publication
facilitates searching advertising gifts and reaching professionals of this industry. In order to
facilitate you finding a specific company, the catalogue has been divided into three parts:
producers/importers, advertising agencies and the media and exhibitions organisers. At the
end of the publication, you will also find the list of companies arranged according to the
main categories of products and services offered by our companies.
We invite you to familiarise yourself with our latest PIAP 2015 Catalogue.
Katarzyna Wojniak - PIAP Head Office Manager
www.piap-org.pl
ZARZĄD PIAP / PIAP MANAGEMENT BOARD
Tomasz Chwiłowicz – Prezes/President
Magda Owczarska – V-ce Prezes/V-ce President
Zbigniew Grzeszczuk – V-ce Prezes/V-ce President
CZŁONKOWIE ZARZĄDU / MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD
Agnieszka Sędzikowska-Wlazło
Anna Roszczak
Edyta Lisowska
Artur Ogiegło
Maciej Dembiński
KOMISJA REWIZYJNA / AUDITING COMMITTEE
Zbigniew Zieliński
Iwona Dulińska
Zdzisław Kałek
Tomasz Barudin
BIURO ZARZĄDU / MANAGEMENT BOARD OFFICE
ul. Święty Marcin 29/8
61-608 Poznań
tel. +48 791 354 426
fax +48 61 666 10 59
e-mail: [email protected]
www.piap-org.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
NOTATKI
Spis firm według kategorii produktów
List of companies based on product categories
Kolory odpowiadają poszczególnym częściom katalogu / Colours correspond to catalogue sections:
Producenci i importerzy / Manufacturers & Importers
Media i Organizatorzy Targów / Media and Exhibition Organizers
Agencje Reklamowe / Advertising Agencies
Art. biurowe / Office
100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . . . . . . . . . . . 8
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu . . . . . . . . . 10
ALTIVO Estera Komenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Axa Trading Paulina Kurkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BIURFOL Sp z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Capira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Europapier-Impap Sp. zo.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
GIFT STAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
NOTEDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PRAŻMOWSCY S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Prime Line s. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . . . . . . . . . . . 96
Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
YOURCLIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
GADZETY.COM.PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Art. piśmiennicze / Writing
A.S.S.-3 Biuro Exportu Importu i Marketingu . . . . . . . . . 10
ASGARD Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Axa Trading Paulina Kurkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BIC Graphic Norwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
BONUS BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
EXPEN S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
GHIMEL S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
GJG GROUP SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
156
www.piap-org.pl
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Prime Line s. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Agencja Reklamowa GOOD GIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
ArtClip Advertising Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Dom Reklamy ART OFFICE S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Pro-Activ Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Ceramika / Ceramics
AVANT Fabryka Porcelitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ceramika Tułowice sp. jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mart Kubki Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Maxim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
SENATOR GmbH & Co. KGaA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) . . . . . . . . . . . . .106
WAZA s.c. P.P.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Do domu / Home articles
ADLER Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ALTIVO Estera Komenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Ceramika Tułowice sp. jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Firma Handlowa HOFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Firma Produkcyjno Handlowa GALDREW . . . . . . . . . . . . 46
Guapa Produkcja Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Kusha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Maxim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ROSNOWSKI GIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Satis Factory Iwona Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Trober Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
WAZA s.c. P.P.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Druk i papier / Printing and paper
100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . . . . . . . . . . . 8
ALTIVO Estera Komenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AWIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
BAG DESIGN Torby reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BIURFOL Sp z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CAPIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Drukarnia Chroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Europapier-Impap Sp. zo.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
FABRYKA CZASU Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
fulloutdoorprintservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Graffiti Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
INTER...TEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
KINGPAK FOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
NOTEDECO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pack Art Bags Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Polskie Karty Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PromoNotes Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
3line.pl Sp. o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Agrafka Studio Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
ArtClip Advertising Agency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Atut PL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut . . . . . . . . . . . .139
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
MB Profil Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
MDA Promotion agencja reklamowa . . . . . . . . . . . . . . .142
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K2 . . . . . . . . . . . . .144
RITF advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Elektronika / Electronics
ADLER Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
BONUS BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
CiTRON European USB Warehouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
GIFT STAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kusha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
MB MARKETING SOLUTIONS Mariusz Biegański . . . . . . 68
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
PPH SANDEX-BIS sp.j.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ROSNOWSKI GIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
SUPERGIFT PROMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Agencja Reklamowa GOOD GIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Gadget Advertising Ideas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
GIFT EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut . . . . . . . . . . . .139
MDA Promotion agencja reklamowa . . . . . . . . . . . . . . . .142
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Galanteria / Leather goods
Axa Trading Paulina Kurkowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BONUS BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
JAGUAR Tomasz Chwiłowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Prime Line s. c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Quo Vadis Polonia Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . . . . . . . . . . . 96
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Media/Media
Fotolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
GJC INTER MEDIA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Mediarun.com Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . . . . . . . .112
NOT Informatyka Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Pond5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
RITF advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Napoje / Drinks
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
COOKIE Słodycze Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PRAŻMOWSCY S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Odzież / Clothes
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
GJG GROUP SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku . . . . . 52
HEADWEAR PL, Sp. z o.o. Sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
157
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
PPH SANDEX-BIS sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
P.P.U.H. ULTREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Tomadex s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Dom Reklamy ART OFFICE S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Gadget Advertising Ideas Monika Lewandowska . . .136
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Pro-Activ Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
Podróż / Journey
EXPEN S.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Guapa Produkcja Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Inspirion Polska sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Paso Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Słodycze / Sweets
Artystik Poland Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
COOKIE Słodycze Reklamowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Mount Blanc Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Sport / Sport
Firma EMIDAS Jacek Trzeszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Paso Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
P.P.U.H. ULTREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tomadex s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Targi branżowe / Trade fair
GJC INTER MEDIA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Mediarun.com Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . . . . . . . .112
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
Torby i opakowania / Bags & packaging
Amizo Agnieszka Szymańska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
AWIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
158
www.piap-org.pl
BAG DESIGN Torby reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BIC Graphic Norwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DRUKARNIA SERIKON G.K. Pałka Sp.J. . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Europapier-Impap Sp. zo.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Feniks Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
GHIMEL S.C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
KINGPAK FOLIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
L-SHOP-TEAM Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
MILO - Producent Segregatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pack Art Bags Sp. z o.o. Sp.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Polski Drukarz Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
GIFT EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Usługi / Service
12M PRODUCENT MATERIAŁÓW BTL i POS . . . . . . . . . . . . 8
ASGARD Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AVANT Fabryka Porcelitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
BAG DESIGN Torby reklamowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Drukarnia Chroma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
EASY GIFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FABRYKA CZASU Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Firma Handlowa HOFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku . . . . . 52
Happy Gifts Europe Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Inspirion Polska sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Macma Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
MB MARKETING SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
REDA Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
RITTER-PEN Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Trober Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
United Brands Europe Sp. z o.o. (Ivory) . . . . . . . . . . . . .106
Viva Plus II F.H Joanna Kowalczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Fotolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
GJC INTER MEDIA Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
NOT Informatyka Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Pond5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Reklama.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
3line.pl Sp. o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
AdVeno Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Agrafka Studio Reklamy - Agnieszka Szymańska . . . .119
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Atut PL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Brandfathers Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
MB Profil Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K2 . . . . . . . . . . . . .144
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Wszystkie gadżety / All gifts
100Gifts.pl -Axxel Sp. z o. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Artystik Poland Group Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ASGARD Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Barco Spółka z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
BIC Graphic Norwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Biznes Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
BONUS BTL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ceramika Tułowice sp. jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DEONET Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
elasto form Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Feniks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Firma Handlowa HOFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
GHIMEL S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
GJG GROUP SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Gratisownia.pl Katarzyna Dolnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Graw Druk Pracownia Sitodruku i Tampondruku . . . . . 52
Inspirion Polska sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Jett Studio sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KINGPAK FOLIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
KUNSZT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kusha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
MB MARKETING SOLUTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Mid Ocean Brands Polska Sp. z o.o.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
PAR BAKUŁA SPÓŁKA JAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Paul Stricker S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
P.H. KARPEX-BIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Raster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Rodan Agencja Reklamowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Satis Factory Iwona Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
SIM Koło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Stefania – Zakład Galanterii Skórzanej . . . . . . . . . . . . . . . 96
SUPERGIFT PROMOTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Texet Poland Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
TEX-STA Sp.J. J.M.Stasiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102
Tomadex s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Trober Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
WAZA s.c. P.P.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
www.przypinki.eu-IHG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Marketer+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Międzynarodowe Targi Poznańskie . . . . . . . . . . . . . . .112
OOH magazine Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
3line.pl Sp. o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
AdForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
AdVeno Firma KULIK Sp. J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Agencja Reklamowa GOOD GIFT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Agencja Reklamowa OPTIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Agrafka Studio Reklamy - Agnieszka Szymańska . . . .119
AMC GROUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
ART FAKTORIA Magdalena Chobot . . . . . . . . . . . . . . . . .120
Artigraf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Atut PL Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Base Promotion Services Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Biuro Handlowe Zalewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
BLUE BRAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
BTL Forms Effective Advertising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Dom Reklamy ART OFFICE S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Double System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
EBLIS B&L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Gadget Advertising Ideas Monika Lewandowska . . .136
GADZETY.COM.PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Gift Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
GIFT EXPERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
GiftExpress Artur Zamojski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
GoMa Agencja Reklamy Mariusz Markut . . . . . . . . . . . .139
Lunarcorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
MDA Promotion agencja reklamowa . . . . . . . . . . . . . . . .142
POLIGRAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
Poligrafia-Promocja-Reklama Studio K2 . . . . . . . . . . . . .144
Pro-Activ Spółka Jawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
RITF advnet Polska Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Spark Promotions Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Start Prezent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
True Colours s.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
WOOW-studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
ZGODZIO.PL ADAM ZGODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .152
Zabawki / Toys
AXPOL Trading sp. z o.o. sp. k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PRAŻMOWSCY S.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Zdrowie i uroda / Health & beauty
ADLER Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Guapa Produkcja Sp. z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PPH SANDEX-BIS sp.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
ROSNOWSKI GIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Satis Factory Iwona Michalak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
GADZETY.COM.PL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Progadget (FL Group) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
159
Parę słów o PIAP
Polska Izba Artykułów Promocyjnych powstała w lutym 2007 roku.
Zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty gospodarcze zajmujące się usługami i produkcją artykułów promocyjnych, importem, jak również firmy prowadzące działalność
jako agencje reklamowe.
Członkami PIAP są największe i najważniejsze firmy z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych, agencje reklamowe, media branżowe oraz organizatorzy
targów branżowych.
Misją stowarzyszenia jest partnerskie stymulowanie rozwoju branży artykułów reklamowych i tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla efektywnego funkcjonowania podmiotów działających na tym rynku. Wspieranie działań mających na celu popularyzację artykułu reklamowego w sektorze działań marketingowych.
Jak zostać Członkiem PIAP?
Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest otwarta na przyjęcie nowych firm Członkowskich.
Warunkiem przystąpienia do PIAP jest:
• prowadzenie działalności gospodarczej,
• wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej: deklaracja dostępna jest na stronie
Izby www.piap-org.pl lub otrzymają ją Państwo kontaktując się z Biurem Zarządu
PIAP: [email protected]
• opłacenie rocznej składki członkowskiej w wysokości 50 PLN i opłaty marketingowej
w wysokości 550 PLN netto za pierwszy rok członkostwa oraz za każdy kolejny rok
członkostwa składki w wysokości 50 PLN i opłaty marketingowej w wysokości 950
PLN netto.
Wypełnioną deklarację należy wysłać pocztą bądź kurierem na adres:
Biuro PIAP
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań
W celu przyśpieszenia procedury rejestracyjnej zalecamy zeskanowanie deklaracji
i przesłanie jej na adres: [email protected]
Serdecznie zapraszamy do Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.
160
www.piap-org.pl
Polska Izba Artykułów Promocyjnych
Biuro Zarządu
ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
tel kom.+48 791 354 426
www.piap-org.pl
e-mail: [email protected]
katalog 2015
Z miłości
do prezentów
KATALOG 2015
firmy rekomendowane przez piap

Podobne dokumenty

pobierz katalog

pobierz katalog catalogue will be divided into three sections: manufacturers/importers, advertising agencies and media and exhibition organisers, which will allow our readers to easily find the target group they a...

Bardziej szczegółowo

pobierz katalog

pobierz katalog Katalog został podzielony na trzy części: producenci/importerzy, agencje reklamowe oraz media i organizatorzy targów branżowych. Na końcu katalogu znajdą Państwo również spis firm wedle głównych ka...

Bardziej szczegółowo