Microsoft Word Viewer - Przekazanie dokumentów do innego WORD

Transkrypt

Microsoft Word Viewer - Przekazanie dokumentów do innego WORD
………………………………………………..
( nazwisko i imię )
Opole, ……………………………………………….
………………………………………………..
(adres zamieszkania )
………………………………………………..
……………………………………………
(PESEL)
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany(a) proszę o przekazanie kompletu moich dokumentów do
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w ………………………………………………….
………………………………………………….
( Podpis )

Podobne dokumenty