Załącznik 6 – PROGRAM MODUŁ IV – BEZPIECZENSTWO IT

Transkrypt

Załącznik 6 – PROGRAM MODUŁ IV – BEZPIECZENSTWO IT
„Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 6 do umowy szkoleniowej
PROGRAM
MODUŁ IV – BEZPIECZEŃSTWO IT
I. Czas: 4 dni szkoleniowe x 6 godzin
II. Liczba uczestników: 20 osób
III. Grupa docelowa: właściciele i kadra zarządzająca MSP z woj. kujawsko-pomorskiego
IV. Program:
Bezpieczeństwo IT i audyt bezpieczeństwa teleinformatycznego – 6 godzin
1. Zrozumieć bezpieczeństwo
2. Identyfikacja wroga
3. Podstawowe założenia bezpieczeństwa sieci
4. Podstawowe metody ataków sieciowych i związane z tym zagrożenia
5. Wielowarstwowa struktura bezpieczeństwa
6. Metodologia audytu LPA oraz ISO 27001
7. Socjotechnika w służbie audytu
8. Zagrożenia – jak im przeciwdziałać
9. Legalność oprogramowania – działania BSA
10. Plany ciągłości działania /według normy BS 25599:2006/
Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji - odpowiedzialność Zarządu – 6 godzin
1. Przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji /Ustawa o ochronie danych
osobowych, ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawa o
rachunkowości/
2. Dokumentacja:
Polityka
Bezpieczeństwa,
Instrukcja
Zarządzania
Systemem
Informatycznym
3. Odpowiedzialność zarządu za działania pracowników i firmy
4. Świadomość pracowników
5. Sabotaż pracowników
Ochrona danych osobowych – 6 godzin
1. Akty prawne oraz normy ISO wersji 2700x w elementach dotyczących pracy
Administratora Danych /Prezesa Zarządu/Właściciela/ oraz ABI /osoba wskazana przez
Prezesa Zarządu/Właściciela.
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, akty wykonawcze do
ustawy,
3. Plan pracy ABI
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
5. Powierzanie danych osobowych
6. Nauka z incydentów
7. Plan szkoleń pracowników
8. Zgłoszenie zbiorów do GIODO
9. Kontrola GIODO
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – ISO 27001 – 6 godzin
1. Standardy bezpieczeństwa informacji
2. Polityka Bezpieczeństwa Informacji, jako deklaracja najwyższego kierownictwa,
3. Wymagane procedury bezpieczeństwa,
4. Deklaracja stosowania
5. Audyty wewnętrzne
BIURA PROJEKTU:
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 244; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-63; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
ul. Kopernika 4 (II piętro); 87-100 Toruń
tel. 056/658 62 90, fax: 056/658 62 99
e-mail: [email protected]; www.iph.torun.pl
„Warsztaty menadżerskie – nowoczesna platforma edukacyjna kadry kierowniczej MSP”
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Audyty zewnętrzne
7. Certyfikacja na zgodność z normą ISO 27001
V. Prowadzący:
Przemysław Bańko - absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Organizacji
i Zarządzania) oraz Europejskiego Projektu CAFED /Christian Academy for European Dialogue/
w Leuven w Belgii. Współwłaściciel i Prezes Zarządu KSK Bezpieczeństwo Sp. z o.o.
Współzałożyciel Wyższej Szkoły Mechatroniki w Katowicach. Autor programu studiów
podyplomowych „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji – audyt bezpieczeństwa i polityka
bezpieczeństwa”. Doświadczony wykładowca, audytor i konsultant – realizujący projekty
z zakresu bezpieczeństwa informacji. Ceniony prelegent na konferencjach krajowych
i międzynarodowych. Ekspert w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Tomasz Cygan - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, doktorant
w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach, prawnik Grupy Spółek KSK, wykładowca w Wyższej Szkole
Mechatroniki w Katowicach oraz w Akademii Kompetencji KSK Bezpieczeństwo. Współpracuje w
roli konsultanta prawnego w zaawansowanych projektach firmy KSK Bezpieczeństwo Sp. z o.o.
w zakresie bezpieczeństwa informacji.
VI. Cena szkolenia dla jednego uczestnika wynosi:
Wielkość
przedsiębiorstwa
Wkład
%
Mikro
Małe
Średnie
20%
20%
30%
Moduł IV –
Bezpieczeństwo
IT
153,20 zł
153,20 zł
229,80 zł
Cena obejmuje: 2 przerwy kawowe, lunch i materiały szkoleniowe.
………………………………………………………………
Miejscowość, data
……………………………………………………………
Czytelny podpis
BIURA PROJEKTU:
TORUŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ul. Włocławska 167, p. 244; 87-100 Toruń
tel. 056/ 657-77-63; fax: 056/ 651-33-79
e-mail: [email protected]; www.tarr.org.pl
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W TORUNIU
ul. Kopernika 4 (II piętro); 87-100 Toruń
tel. 056/658 62 90, fax: 056/658 62 99
e-mail: [email protected]; www.iph.torun.pl

Podobne dokumenty