Wybory do Parlamentu Europejskiego

Transkrypt

Wybory do Parlamentu Europejskiego
13
CZERWCA
2004 - NA WYBORY
WIDZIANE
Z BOKU
Wybory do Parlamentu Europejskiego
W dniu 13 czerwca 2004 roku Polacy po raz pierwszy wybiorà 54 pos∏ów do Parlamentu Europejskiego.
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów oraz warunki
wykonywania mandatu pos∏a okreÊla ustawa z dnia
23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu
Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219).
G∏osowanie przeprowadzone b´dzie w sta∏ych
obwodach g∏osowania, których granice oraz siedziby
komisji podajemy poni˝ej.
W sk∏ad obwodowych komisji wyborczych wesz∏y
osoby zg∏oszone przez pe∏nomocników komitetów
wyborczych lub upowa˝nione przez nich osoby. Obligatoryjnie - cz∏onkiem ka˝dej komisji jest jeden pracownik Urz´du lub jednostki organizacyjnej gminy.
W Ciechocinku zg∏oszeƒ dokona∏o dziewi´ç komitetów
wyborczych, w zwiàzku z czym nie trzeba by∏o przeprowadzaç publicznego losowania sk∏adów obwodowych
komisji. (Maksymalny, ustawowy sk∏ad komisji to 11
osób w tym 1 pracownik Urz´du). Poni˝ej - zarzàdzenie
Burmistrza Ciechocinka w sprawie powo∏ania obwodowych komisji wyborczych.
Obecnie Urzàd Miejski sporzàdza spisy wyborców.
Od 31 maja do 11 czerwca br. w godzinach 7.00 15.00 w pokoju nr 6 spis b´dzie udost´pniany do
wglàdu - zgodnie z procedurà okreÊlonà w rozdziale
14 rozporzàdzenia MSWiA z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 62, poz. 583).
Udost´pnianie spisu nast´puje na pisemny wniosek
zainteresowanego, zawierajàcy dane umo˝liwiajàce
ustalenie to˝samoÊci wyborcy (m. innymi imiona,
nazwisko, adres).
Wyborcy czasowo przebywajàcy w Ciechocinku
(szczególnie kuracjusze) lub nigdzie nie zamieszkali
mogà do dnia 3 czerwca sk∏adaç wnioski o dopisanie
do spisu wyborców (Urzàd Miejski - pokój nr 6).
Mieszkaƒcy Ciechocinka, którzy 13 czerwca b´dà
przebywaç w innej miejscowoÊci mogà w Urz´dzie
otrzymaç zaÊwiadczenie o prawie do g∏osowania. ZaÊwiadczenia wydawane sà w godz. 10.00 - 13.00 do 11
czerwca br. w∏àcznie.
Osoby, o których wspomniano wy˝ej, tj. czasowo
przebywajàce w dniu wyborów w Ciechocinku, które
przed dniem przyjazdu pobiorà w swoim miejscu zamieszkania zaÊwiadczenia o prawie do g∏osowania zg∏aszajà si´ z nim do dowolnie wybranej obwodowej
komisji.
W dniu 13 czerwca lokale wyborcze otwarte b´dà w godzinach 8.00 - 22.00.
Wszystkie lokale sà przystosowane dla potrzeb
osób niepe∏nosprawnych, ponadto w szczególnych
sytuacjach osoby takie b´dà mog∏y skorzystaç z transportu - telefon do Urzedu : 283 - 64 - 58.
Opracowa∏a: J.P.
Zarzàdzenie Nr 30/04 Burmistrza Ciechocinka
z dnia 20 maja 2004 roku
Za∏àcznik do Zarzàdzenia Nr 30/04
z dnia 20.05.2004 r.
w sprawie powo∏ania obwodowych komisji
wyborczych.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
z siedzibà w Przedszkolu Samorzàdowym Nr 2
ul. Wierzbowa 10
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póên. zm.) w zwiàzku z art.
25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219) Burmistrz Miasta zarzàdza, co nast´puje.
§1
Dla przeprowadzenia g∏osowania w wyborach pos∏ów do Parlamentu Europejskiego zarzàdzonych na
dzieƒ 13 czerwca 2004 r. powo∏uje si´ obwodowe
komisje wyborcze w sk∏adach osobowych okreÊlonych
w za∏àczniku do zarzàdzenia.
§2
Sk∏ady osobowe obwodowych komisji wyborczych
podaje si´ do publicznej wiadomoÊci poprzez wywieszenie wykazu na tablicy og∏oszeƒ urz´du.
§3
Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem podpisania.
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI czerwiec 2004
1. Wanda Pilarska - Ciechocinek (przewodniczàca)
2. Zdzis∏aw Kubiak - Ciechocinek (zast´pca)
3. Krystyna Zwierzchowska - Ciechocinek
4. Franciszek Borkowski - Ciechocinek
5. Amadeusz TrzeÊniowski - Ciechocinek
6. Halina Idzikowska - Ciechocinek
7. Halina Grudzieƒ - Ciechocinek
8. Miros∏awa Stanis∏awa Bojanowska - Ciechocinek
9. Irena Kowalska - Ciechocinek
10. Irena Mucha - Ciechocinek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
z siedzibà w Przedszkolu Samorzàdowym Nr 1
ul. Widok 9
1. Dariusz Jaworski - Ciechocinek (przewodniczàcy)
2. Monika Rolirad - Ciechocinek (zast´pca)
3. Pawe∏ Skibiƒski - Ciechocinek
4. Katarzyna Cerak - Ciechocinek
5. Marcin Flak - Ciechocinek
6. Andrzej Lesiak - Ciechocinek
16
7. Jolanta Wojtasik - Ciechocinek
8. Ewa Dro˝yƒska - Ciechocinek
9. Dominik S∏odowicz - Ciechocinek
10. Barbara Zakrzewska - Ciechocinek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
z siedzibà w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Kopernika 18
1. Jolanta Kazierska - Ciechocinek (przewodniczàca)
2. Magdalena Zwierzchowska - Ciechocinek (zast´pca)
3. Joanna Monika Fa∏kowska - Cechocinek
4. Tadeusz Jastrz´bski - Ciechocinek
5. S∏awomir Biesiadziƒski - Ciechocinek
6. Micha∏ Idzikowski - Ciechocinek
7. Micha∏ Grudzieƒ - Ciechocinek
8. Tadeusz Kowalski - Ciechocinek
9. Krystyna Jagielska - Ciechocinek
10. Karolina Piotrowiak - Ciechocinek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
z siedzibà w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Kopernika 18
1. Joanna Plota - Ciechocinek (przewodniczàca)
2. Jacek Gerko - Ciechocinek (zast´pca)
3. Iwona Andryszewska - Ciechocinek
4. Romuald Jastrz´bski - Ciechocinek
5. Micha∏ Biesiadziƒski - Ciechocinek
6. Sylwia Jankowska - Ciechocinek
7. Alina Zawichrowska - Ciechocinek
8. Magdalena Tyszkiewicz - Ciechocinek
9. Hanna Marszewska - Ciechocinek
10. Ma∏gorzata Talarek - Broniszewo
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Ciechocinka
z dnia 4 maja 2004 roku
Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) podaje si´ do wiadomoÊci wyborców informacj´ o numerach i granicach
obwodów g∏osowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu
13 czerwca 2004 r.
NUMER
OBWODU
GRANICE OBWODU
SIEDZIBA OBWODOWEJ
KOMISJI
1
Cicha, Krótka, Osiedlowa, Ogrodowa,
Spó∏dzielcza, Wierzbowa
Przedszkole
Samorzàdowe Nr 2
ul. Wierzbowa10
tel. 283 44 89
2
Polna, Raczyƒskich, Widok
Przedszkole
Samorzàdowe Nr 1
ul. Widok 9
tel. 283 48 35
3
al. Pojednania, Batorego, Chrobrego,
Jagie∏∏y, Kazimierza Wielkiego, Kopernika, Kolejowa, Krzywoustego, Królowej Jadwigi, Mieszka I, Poprzeczna,
pl. Gdaƒski, Sportowa, Staszica, Sobieskiego, T´˝niowa, Warneƒczyka,
Wo∏uszewska, Weso∏a
Szko∏a Podstawowa
Nr 1
ul. Kopernika 18
tel. 283 64 60
4
Bema, Gen. Józefa Ch∏opickiego,
Miodowa, Po∏udniowa, Zdrojowa
Szko∏a Podstawowa
Nr 1
ul. Kopernika 18
tel. 283 64 60
5
3 Maja, al. Armii Krajowej, Broniewskiego, Gronowa, Kwiatowa, Hermanowskiego, KoÊciuszki, Ks. Antoniego
Owczarka, ¸àkowa, Narutowicza,
Okr´˝na, Orzechowa, Przejazd, Piekarska, Pi∏sudskiego, Sadowa, Stolarska,
Stawowa, Stra˝acka, Âw. Brata Alberta,
WiÊniowa, Zielona, ˚elazna
Miejski OÊrodek
Pomocy Spo∏ecznej
ul. Kopernika 14
tel. 416 10 16
6
Chopina, Dembickiego, Konopnickiej,
Kosmonautów, ¸okietka, Matejki,
Norwida, Reymonta, S∏oƒska, K´pa
S∏oƒska, S∏oƒsk Górny, Traugutta,
Warzelniana, WiÊlana, Pusta, Solna
Zespó∏ Szkó∏
ul. Wojska Polskiego
37
tel. 283 44 71
7
al. 700-lecia, Akacjowa, Blacharska,
Brzozowa, Bukowa, D´bowa, Graniczna, Klonowa, Kasztanowa, Lipowa,
Lipnowska, LeÊna, Lorentowicza, Modrzewiowa, Mickiewicza, Nowa, Nieszawska, Przedmiejska, Piaskowa,
Rolna, S∏owackiego, Sosnowa, S∏oneczna, Szmur∏y, Âwierkowa, Topolowa,
Wiejska, Wojska Polskiego, Zwiàzkowców, ˚ytnia, Dobra, Sienkiewicza
Zespó∏ Szkó∏
ul. Wojska Polskiego
37
tel. 283 44 71
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5
z siedzibà w Miejskim OÊrodku Pomocy Spo∏ecznej
ul. Kopernika 14
1. Jadwiga Jakubowska - Ciechocinek (przewodniczàca)
2. Anita MiÊ - Ciechocinek (zast´pca)
3. ¸ukasz Golema - Ciechocinek
4. Marian Cerak - Ciechocinek
5. Mariusz Flak - Ciechocinek
6. Jacek Jankowski - Ciechocinek
7. Karol Wojtasik - Ciechocinek
8. Dawid Zawichrowski - Ciechocinek
9. Daniel Gadziemski - Ciechocinek
10. Ewa Strzelecka - Ciechocinek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6
z siedzibà w Zespole Szkó∏ ul. Wojska Polskiego 37
1. Andrzej Krychowiak - Ciechocinek (przewodniczàcy)
2. Barbara Koc - Ciechocinek (zast´pca)
3. Sylwia Korzeniewska - Ciechocinek
4. Paulina Lewandowska - Ciechocinek
5. Ireneusz Górski - Ciechocinek
6. Maria Kalinowska - Ciechocinek
7. Monika Górecka - Ciechocinek
8. Katarzyna Gawinecka - Ciechocinek
9. Ewa Chromiƒska - Ciechocinek
10. Katarzyna Turkiewicz - Ciechocinek
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7
z siedzibà w Zespole Szkó∏ ul. Wojska Polskiego 37
1. El˝bieta Furmaniuk - Ciechocinek (przewodniczàca)
2. El˝bieta Krychowiak - Ciechocinek (zast´pca)
3. Pawe∏ ˚ak - Ciechocinek
4. Alfred Kukawski - Ciechocinek
5. Dariusz Domanowski- Ciechocinek
6. Artur Kalinowski - Ciechocinek
7. Dariusz Skibiƒski - Ciechocinek
8. Filip Grabowski - Ciechocinek
9. Miko∏aj Chromiƒski - Ciechocinek
10. Piotr Herba - Odolion
17
G∏osowanie w dniu 13 czerwca odb´dzie si´ w
lokalach obwodowych komisji w godz. 8.00 do 22.00.
Wszystkie lokale dostosowane sà do potrzeb
wyborców niepe∏nosprawnych.
BURMISTRZ LESZEK DZIER˚EWICZ
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI czerwiec 2004

Podobne dokumenty