modyfikator mas bitumicznych 1. identyfikacja substancji

Transkrypt

modyfikator mas bitumicznych 1. identyfikacja substancji
TRIOCHEM Sp. z o.o.
Strona:
Karta Charakterystyki Preparatu
Nazwa:
1z5
MODYFIKATOR MAS BITUMICZNYCH
1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU.
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Identyfikacja preparatu
Nazwa handlowa:
Zastosowanie:
Identyfikacja producenta
Nazwa dostawcy:
Adres dostawcy:
Numer telefonu:
Numer faksu:
MODYFIKATOR MAS BITUMICZNYCH
Stosowany do klejenia odpadów włókienniczych z masą bitumiczną.
TRIOCHEM Sp. z o.o.
ul. Szyby Rycerskie, 41-909 Bytom
+48 32 388 07 60
+48 32 388 07 65
998 lub 112 bądź +48 32 388 07 60 (czynny od poniedziałku do
Telefon alarmowy:
piątku między 8:00-16:00)
E-mail osoby odpowiedzialnej za kartę
[email protected]
charakterysyki:
Data sporządzenia / data aktualizacji: 19.07.07 r. / 20.10.08 r.
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Klasyfikacja preparatu:
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny wg kryteriów zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Dz.U.2003 nr.171 poz.1666) wraz z
późniejszymi zmianami.
Skutki i objawy szkodliwego działania:
- na zdrowie człowieka
Podczas kontaktu z oczami może wystąpić zaczerwnienie, pieczenie i ból.
Długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienie. U osób
uczulonych mogą wystąpić alergie.
Po spożyciu możliwe nudności, wymioty, biegunka oraz uszkodzenie lub
zablokowanie przewodu pokarmowego.
- na środowisko
Produkt ze względu na zawartość polimerów podnosi poziom ChZT i BZT5
środowiska wodnego. Jest tudno biodegradowlany.
Inne zagrożenia:
Nienane.
3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Nazwa chemiczna:
Mieszanina pochodnych kopolimerów butadienowo-styrenowych, emulgatorów
oraz środków modyfikujących.
Niebezpieczne składniki
mieszaniny oraz ich
klasyfikacja
nazwa
Zawartość
% (m/m)
Nr CAS
Nr indeksowy
Nr WE
klasyfikacja
Emulgator kalafoniowy
1,82
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Xi R: 36/37/38
Biocyd
0,05
Brak danych
Brak danych
Brak danych
C; R22, R34,
R43, N;
R51/53
Wykaz symboli wskazujących kategorię niebezpieczeństwa oraz zwrotów R, które zamieszczono w punkcie 2 karty
charakterystyki oraz pełne ich brzmienie zamieszczono w p. 16 niniejszej karty charakterystyki
4. PIERWSZA POMOC
Zatrucie inhalacyjne:
Skażenie skóry:
Skażenie oczu:
Spożycie:
W warunkach normalnych nie stwarza zagrożenia.
Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia. Zdjąć skażoną odzież i buty. Skórę
spłukać wodą z mydłem.
Upewnić się czy poszkodowany nie nosi szkieł kontaktowych. Natychmiast płukać oczy,
przytrzymując odchylone powieki, dużą ilością czystej bieżącej wody. Płukać przez co
najmniej 15 minut. Zapewnić pomoc okulisty .
Wypłukać usta dużą ilością wody. W przewodzie pokarmowym następuje koagulacja
TRIOCHEM Sp. z o.o.
Strona:
Karta Charakterystyki Preparatu
Nazwa:
2z5
MODYFIKATOR MAS BITUMICZNYCH
lateksu i blokowanie układu pokarmowego. Zapewnić pomoc lekarza.
W razie potrzeby (zwłaszcza przy przypadkowym spożyciu) skontaktować się telefonicznie z najbliższym
Ośrodkiem Leczenia Ostrych Zatruć, podając skład chemiczny i proporcje komponentów.
Oddział Toksykologii z Regionalnym Ośrodkiem Ostrych Zatruć
ul. Kościelna 13; 41-200 Sosnowiec
tel. (032) 266 11 42 lub (032) 266 08 85 do 89 wew. 230, e-mail: [email protected]
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU
Środki gaśnicze właściwe:
Zabronione środki gaśnicze:
Środki ochrony osób:
Niebezpieczne produkty rozkładu:
Inne uwagi:
Dwutlenek węgla (CO2), suche środki gaśnicze, rozpylony strumień
wody, proszki gaśnicze, piana.
Stosować odzież ochronną, ochronę dróg oddechowych i oczu.
Specjalne wyposażenie ochronne strażaków : aparat izolujący drogi
oddechowe.
Palne i toksyczne gazy zawierające butadien, styren i ich pochodne.
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO
ŚRODOWISKA
Indywidualne środki ostrożności: Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawice, okulary.
Środowiskowe środki ostrożności: Nie dopuszczać do przedostawania się preparatu do systemów kanalizacji i
drenażowych a także do wód gruntowych i powierzchniowych.
Metody oczyszczania:
Miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować.
Niewielkie ilości cieczy skoagulować chlorkiem wapnia, a następnie zebrać
do właściwie oznakowanego, zamykanego pojemnika. Zanieczyszczoną
powierzchnię spłukać wodą.
7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE
Posługiwanie się
Zapobieganie narażeniu użytkownika: Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz instrukcji stanowiskowych
w miejscu pracy. Nie jeść, nie pić podczas stosowania produktu.
Zapobieganie pożarom i wybuchom: Nie są wymagane specjalne środki zapobiegające pożarom
i wybuchom.
Środki ostrożności: Nie są wymagane specjalne środki ostrożności.
Zalecenia dotyczące bezpiecznego Używać odzieży ochronnej. Unikać bezpośredniego kontaktu z
posługiwania się: preparatem. Unikać wdychania rozpylonej cieczy i mgieł.
Magazynowanie
Środki techniczne: Składować w szczelnych opakowaniach producenta, w suchym,
chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed mrozem.
Jesli to możliwe zapewnić mieszanie preparatu w całej masie.
Warunki magazynowania: Temperatura od 5 - 30° C, w temp. Poniżej 5° C następuje
nieodwracalna koagulacja, 3 miesiące od daty produkcji
Substancje niebezpiecznie reagujące: Brak danych
Materiały opakowaniowe: Opakowania producenta.
8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Parametry kontroli narażenia:
Metody oceny narażenia:
Rozwiązania ograniczające
narażenie :
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w
środowisku pracy (Dz.U. Nr 217/2002 poz.1833):
Nie dotyczy.
Zapewnić wentylację miejsca pracy.
TRIOCHEM Sp. z o.o.
Strona:
Karta Charakterystyki Preparatu
Nazwa:
3z5
MODYFIKATOR MAS BITUMICZNYCH
Sprzęt ochrony osobistej:
dróg oddechowych rąk oczu skóry i ciała -
Doboru środków ochrony osobistej należy dokonywać z uwzględnieniem
stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności
wykonywanych przez pracownika.
Wymagane tylko w przypadku niewystarczającej wentylacji.
Rękawice ochronne
Okulary ochronne
Ubranie robocze
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
Stan fizyczny:
Barwa:
Zapach:
pH:
Sucha masa:
Rozpuszczalność w wodzie:
Temperatura wrzenia (° C)
Temperatura krzepnięcia (° C)
Temperatura zapłonu (° C):
Granice wybuchowości:
Gęstość (g/cm3)
Lepkość
Ciecz
Biała do jasnokremowej
Słabo aromatyczny
8,5 – 10,0
Min. 60 %
Łatwo rozcieńczalny.
100
0
Nie palny
Nie dotyczy
~1
120-140 s (T=23ºC, kubek Forda, dysza 2 mm)
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
Stabilność:
Produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania.
Temperatura przechowywania 5-30°C. W temperaturze poniżej 5° C
następuje nieodwracalna koagulacja. W temp. 100° C odparowuje
zawarta w produkcie woda.
Niebezpieczne reakcje:
Nie są znane.
Warunki, których należy unikać: W warunkach normalnych preparat jest stabilny chemicznie
Materiały, których należy unikać: Możliwa korozja metali lekkich (glin, cynk).
Niebezpieczne produkty rozkładu: Rozkład termiczny w T = 220ºC, wydzielają się butadien, styren, i ich
pochodne.
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Toksyczność ostra:
Brak danych.
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
Łatwość rozprzestrzeniania się:
Ekotoksyczność:
Wysoka. Produkt powoduje zabielenie ścieków. Bardzo powoli ulega
biodegradacji.
Wysoka
13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Odpady z pozostałości:
Zanieczyszczone
opakowania:
Odpady produktu przede wszystkim należy poddać odzyskowi. Odpady których nie
udało sie odzyskać unieszkodliwić poprzez poddanie procesowi przekształcenia
fizycznego, chemicznego, - koagulacja, zebranie koagulatu, spalenie w urządzeniach do
tego przystosowanych lub składowanie na składowisku odpadów z godnie z
obowiązującymi przepisami.
Opakowania wielokrotnego użytku po oczyszczeniu stosować powtórnie
Opakowania jednorazowe odzyskać lub unieszkodliwić zgodnie z ustawą o
opakowaniach i odpadach opakowaniowych.
TRIOCHEM Sp. z o.o.
Strona:
Karta Charakterystyki Preparatu
Nazwa:
4z5
MODYFIKATOR MAS BITUMICZNYCH
• Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr
62/2001, poz. 628 z późn. zmianami).
• Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz.U. nr 63/2001, poz. 638 z późn. zmianami)
14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Transport:
Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych (RID/ADR).
Przewozić krytymi środkami transportu, w okresie zimowym ogrzewanymi lub izolowanymi
cieplnie, w temperaturze od 5 do 30ºC, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla transportu
kolejowego i drogowego
15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 z 2001r. poz.84 z
późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i
preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami Dz.U.2004 Nr 243, poz. 2440 oraz Dz.U.2007 Nr
174, poz. 1222)
- Rozporządzenie (WE) nr 273/200 Parlamenu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
prekursorów narkotykowych
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z
ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla
zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz. 138)
-Ustawa z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ograniczeń , zakazów lub warunków
produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je
produktów (Dz.U.2004, Nr 168, poz. 1762) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 w sprawie
detergentów
- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz.638 z
późniejszymi zamianami)
-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr. 112,
poz.1206)
-Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz.1671
z późniejszymi zmianami)
-Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 97, poz. 962)
16. INNE INFORMACJE
Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie informacji z Kart Charakterystyk Preparatów
wchodzących w skład wyrobu Modyfikator mas bitumicznych – LT.
Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest
stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie
zagwarantowania jego szczególnych właściwości.
W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za
bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika.
Dystrybutor zobowiązany jest do przekazania odbiorcy produktu informacji zawartych w tej karcie charakterystyki.
Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt na stanowisku
pracy z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w tej karcie charakterystyki.
Zwroty R użyte w punktach 2 i 3 karty charakterystyki
R22 Działa szkodliwie po połknięciu
R34 Powoduje oparzenia
R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą
R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku
wodnym
TRIOCHEM Sp. z o.o.
Strona:
5z5
Karta Charakterystyki Preparatu
Nazwa:
MODYFIKATOR MAS BITUMICZNYCH

Podobne dokumenty