Podatki dochodowe (PIT/CIT)

Transkrypt

Podatki dochodowe (PIT/CIT)
Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.:
Najistotniejsze zmiany w CIT i PIT w 2017 r.
Szkolenie na ma celu przedstawienie najistotniejszych zmian planowanych w CIT i PIT na 2017 r., z uwzględnieniem
zmian w zakresie podmiotów powiązanych. Ponadto, w trakcie szkolenie omówione zostaną wybrane zagadnienia tj.
świadczenia na rzecz pracowników (skutki w CIT i PIT), użytkowanie samochodów w działalności gospodarczej,
definicja kosztów podatkowych i moment ich rozliczenia w rachunku podatkowym a także rozliczanie działań
marketingowych.
Miejsce szkolenia:
Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19 - Poznań
Godzina szkolenia:
09:00
Data szkolenia:
04.11.2016
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
I. Zasygnalizowanie najistotniejszych zmian w podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących
od stycznia 2016 r.
1. Nowe zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych:
a. Rabaty, opusty cenowe, zwroty towarów, premie pieniężne, skonta – w praktyce po zmianach w 2016 r.
2. Usunięcie regulacji dotyczącej zmniejszania kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem
zobowiązań w terminie.
3. Wprowadzenie do ustawy CIT klauzuli przeciwko nadużyciom.
II. Nowe obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych między podmiotami powiązanymi
(I/2016; I/2017):
1. Zwiększenie progów powiązań kapitałowych.
2. Nowe ograniczenia kwotowe.
3. Nowe progi wartościowe do ustalenia transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.
4. Wprowadzenie nowych elementów dokumentacji cen transferowych.
5. Zróżnicowanie zakresu obowiązków dokumentacyjnych w zależności od wartości przychodów lub kosztów
podatnika.
6. Nowy termin obowiązkowego sporządzenia dokumentacji cen transferowych.
7. Przepisy przejściowe.
1/3
III. Zasygnalizowanie najważniejszych, planowanych zmian w podatku CIT/PIT na 2017 r.
1. Zmiana zasad opodatkowania aportów wnoszonych na agio.
2. Zmiana redakcji warunków zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (status
„beneficial owner”).
3. Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego
obowiązku podatkowego dla nierezydentów.
4. Uzależnienie neutralności podatkowej wymiany udziałów, połączenia lub podziału spółek od istnienia
uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.
5. Wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej, opodatkowanie w Polsce zbycia (również pośrednio)
udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli co
najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce.
6. Wprowadzenie obniżonej 15 proc. stawki podatku CIT dla tzw. małych podatników oraz dla podatników
rozpoczynających działalność w pierwszym roku podatkowym.
IV. Bieżące problemy w podatku CIT
1. Koszty podatkowe – omówienie regulacji podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa i interpretacji
organów podatkowych.:
a. definicja kosztów uzyskania przychodów, koszty bezpośrednie oraz pośrednie, rozliczanie kosztów w czasie;
b. moment rozpoznania kosztu pośredniego w ujęciu rachunkowym i podatkowym.
2. Świadczenia na rzecz pracowników oraz rozliczanie działań marketingowych:
a. wynagrodzenia i składki – moment ujęcia w kosztach podatkowych;
b. tzw. premie z zysku a koszty podatkowe;
c. świadczenia dodatkowe (m.in. imprezy integracyjne, szkolenia, ubezpieczenia dodatkowe, działania socjalne,
świadczenia na rzecz członków zarządów i rad nadzorczych, podróże służbowe) – omówienie skutków
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. – skutki w PIT i CIT;
d. Rozliczanie działań marketingowych na gruncie CIT – konsumpcja z kontrahentami, prezenty i gadżety,
sponsoring, organizacja i udział w targach / szkoleniach / konferencjach.
3. Samochody w działalności gospodarczej (m.in. częściowe odliczenie VAT a koszty w CIT, amortyzacja
i ubezpieczenie, leasing a dzierżawa / najem, samochody służbowe na cele prywatne, paliwo, dodatkowe
wydatki, nieodliczony vat a koszty podatkowe).
Cena szkolenia obejmuje:
zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe przygotowane przez eksperta, dyplom ukończenia szkolenia,
lunch, serwis kawowy.
Rezerwacja wg kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona. W celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go faksem na numer: (042) 235-31-96. Po otrzymaniu zgłoszenia
odeślemy Państwu potwierdzenie przyjęcia rezerwacji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
(042) 235-31-95.
Serdecznie zapraszamy.
2/3
Rozpoczęcie szkolenia:
04.11.2016 09:00
Ilość godzin:
5
Miejsce szkolenia:
Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19 Poznań
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby netto:
490,00 zł
Cena regularna uczestnictwa
jednej osoby brutto:
602,70 zł
3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty