Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna

Transkrypt

Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna
Oświadczenie woli rodzica/prawnego opiekuna*
Potwierdzam iż moje dziecko ….....................................................................................
będzie uczęszczało do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Grudziądzu
w roku szkolnym 2015/2016.
Grudziądz, dnia ................................
* niepotrzebne skreślić
….....................................................
czytelny podpis rodzica/opiekuna

Podobne dokumenty