Warta Oferta

Transkrypt

Warta Oferta
Oferta ubezpieczenia grupowego
ZDARZENIA
Zgon ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego w wyniku wypadku
Zgon ubezpieczonego na skutek zawału, udaru
mózgu
Trawły uszczerbek na zdrowiu w tym zawał i udar
mózgu - za kaŜdy 1% trwałego uszczerbku
Trawły uszczerbek na zdrowiu w tym zawał i udar
mózgu - za 100% trwałego uszczerbku
Wystąpienie u ubezpieczonego powaŜnego
zachorowania
Wystąpienie u małŜonka ubezpieczonego
powaŜnego zachorowania
Wystąpienie u dziecka ubezpieczonego
powaŜnego zachorowania
Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku
Zgon małŜonka
Zgon małŜonka z NW
Zgon rodziców, teściów ubezpieczonego
Zgon dziecka ubezpieczonego
(bez względu na wiek)
Zgon dziecka ubezpieczonego z NW
Zgon noworodka
Osierocenie dziecka przez ubezpieczonego
(świadczenie dla kaŜdego dziecka)
Urodzenie się dziwecka ubezpieczonemu
Operacja ubezpieczonego
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonegi w
szpitalu spowodowany chorobą
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonegi w
szpitalu spowodowany wypadkiem
Dzienne świadczenie za pobyt ubezpieczonego na
OIOM
SKŁADKA
SU - 7.000 zł
SU - 10.000 zł
Wysokość świadczenia
Wysokość świadczenia
17.500
35.000
25.000
50.000
35.000
50.000
280
400
28.000
40.000
3.500
5.000
3.500
5.000
3.500
5.000
7.000
7.000
14.000
1.400
10.000
10.000
20.000
2.000
2.100
4.200
1.400
3.000
6.000
2.000
2.800
4.000
700
1.000
V=go stopnia - 1 000, IV=go stopnia-750,
III=go stopnia-500, II=go stopnia - 250,
I=go stopnia 100
V=go stopnia - 1 000, IV=go stopnia-750,
III=go stopnia-500, II=go stopnia - 250,
I=go stopnia 100
35 zł od 1-go dnia pobytu , pobyt
50 zł od 1-go dnia pobytu , pobyt
minimum 4 dni
Płatne przez 90 dni
minimum 4 dni
Płatne przez 90 dni
70 zł od 1-go dnia pobytu ,
100 zł od 1-go dnia pobytu ,
od 15-go dnia pobytu 35 zł
Płatne przez 90 dni w roku
od 15-go dnia pobytu 50 zł
Płatne przez 90 dni w roku
87,50 zł za dzień-za 5 kolejnych dni 125 zł za dzień-za 5 kolejnych dni
40 zł
56 zł
PowaŜne zachorowanie ubezpieczonego i jego małŜonka: 1) nowotwów złośliwy, 2) zawał serca, 3) udar mózgu, 4) chirurgiczne
leczenie choroby wieńcowej (bay-pasy), 5) niewydolnośc nerek, 6) przeszczep duŜych narządów, 7) paraliŜ, 8) utrata kończym, 9)
ślepota, 10) głuchota, 11) utrata mowy, 12) oparzenia, 13) łagodny guz mózgu, 14) śpiączka, 15) choroba Creutzfeldta-Jakoba, 16)
zakaŜenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi
PowaŜne zachorowanie dziecka ubezpieczonego: 1) nowotwów złośliwy, 2) niewydolnośc nerek, 3) łagodny guz mózgu,
4)śpiączka, 5) wirusowe zapalenie mógu, 6) dystrofia mięśniowe, 7) cukrzyca, 8) przewlekła niewydolność wątroby, 9) choroba
Creutzfeldta-Jakoba, 10) zakaŜenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi
WARTA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. rozszerzyło zakres ubezpieczenia w ramach
opłacanej składki.
Od dnia 1 maja 2008 roku pracownicy opłacający składki w WARCIE S.A. są objęci ochroną
ubezpieczenia od ryzyka pobytu małŜonka w szpitalu. Ubezpieczenie obowiązuje po upływie 2
miesięcy karencji. Oznacza to, Ŝe kaŜdy ubezpieczony od 1 lipca 2008 moŜe wystąpić o wypłatę
świadczenia w związku z pobytem małŜonka w szpital
Dzienne świadczenie szpitalne wynosi:
Dzienne świadczenie za
pobyt w szpitalu
Pobyt małŜonka
ubezpieczonego w
szpitalu spowodowany
chorobą
Pobyt małŜonka
ubezpieczonego w
szpitalu spowodowany
wypadkiem
Pobyt małŜonka
ubezpieczonego w
szpitalu na oddziale
OIOM
Suma ubezpieczenia
7 000 zł
Składka 40
Od 1 do 14 dnia
Od 15 do dnia pobytu
35 zł
17,50 zł
Suma ubezpieczenia
10 000 zł
Składka 56 zł
Od 1 do 14 dnia
50 zł
Od 15 do dnia pobytu
25 zł
Od 1 do 14 dnia
70 zł
Od 1 do 14 dnia
100 zł
Od 15 do dnia pobytu
35 zł
Od 15 do dnia pobytu
50 zł
87,50 zł
125 zł

Podobne dokumenty