Działaj Lokalnie - zajęcia dla młodzieży realizowane w

Transkrypt

Działaj Lokalnie - zajęcia dla młodzieży realizowane w
Działaj Lokalnie – zajęcia
dla młodzieży realizowane
w „Zielonej Szkole”
Opracowała: Iwona Marczak
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku
1
Regionalne Centrum Edukacji
Ekologicznej w Płocku
jako inicjator utworzenia
i funkcjonowania
Zielonej Szkoły w Sendeniu
RCEE w Płocku jest jednym z pomysłodawców utworzenia
„ZIELONEJ SZKOŁY W SENDENIU - MODELOWEGO CENTRUM
EKOTURYSTYKI PRZYJAZNEGO ŚRODOWISKU"
realizując program finansowany ze środków UNDP Polska - Program
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ONZ), Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej
09-400 Płock, ul. Stary Rynek 20
E-mail: [email protected]
www. rceeplock.eko.org.pl
2
W ramach programu:
1. Przeprowadzono adaptację budynku Zielonej Szkoły w Sendeniu służącą
prowadzeniu całorocznej edukacji ekologicznej stacjonarnej i terenowej:
Wyposażenie budynku,
zmiana ogrzewania tradycyjnego na ogrzewanie na biomasę,
budowa biologicznej oczyszczalni hydroponicznej.
2. Wykonany został projekt zadrzewień i nasadzeń dla wybranych terenów w
Gminie. Także przygotowano podłoża oraz sadzenie roślin wzdłuż dróg i
innych wybranych terenów zostało zorganizowane przez wolontariuszy
reprezentujących urzędników lokalnych instytucji oraz uczniów szkół
podstawowych i ponad podstawowych z terenu gminy.
3. Zagospodarowano teren zieleni wokół Szkoły w Sendeniu oraz wokół
zbudowanej tam oczyszczalni.
4. Zainstalowano kolektory słoneczne na budynku szkolnym.
5. Zakupiono sprzęt m.in. rowery oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia
aktywnej edukacji stacjonarnej i terenowej.
Zajęcia na terenie
oczyszczalni
hydroponicznej
3
Program Zielonej Szkoły łączy zajęcia
edukacyjne z aktywnym wypoczynkiem
i wycieczkami turystycznokrajoznawczymi.
Bogaty program edukacyjny
i obserwacje przyrody
4
Cele programowe
Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, określającą
umiejętności, które powinny być efektem realizacji zadań szkoły, projekt
„Zielona szkoła” stwarza uczniom warunki do nabywania i doskonalenia
następujących umiejętności:
* Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wrażliwość na piękno przyrody
i jej poszanowanie.
* Kształtowanie proekologicznych stylów życia.
* Wyrabianie i utrwalanie nawyków zdrowotno-higienicznych, związanych
przede wszystkim
z higieną osobistą i otoczenia oraz hartowaniu i uprawianiem ruchu na
świeżym powietrzu.
* Wyrabianie nawyku czynnego wypoczynku.
Cele ogólne:
* Zapewnienie dzieciom wypoczynku
* Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
* Kształtowanie samodzielności.
* Zainteresowanie światem, jego różnorodnością i pięknem.
* Realizacja programu dydaktycznego.
* Nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie.
* Rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych.
* Integracja i wzajemna pomoc w grupie.
* Zwiedzanie ciekawych miejsc.
5
"Nie wystarczy tylko wiedzieć
Trzeba stosować
Nie wystarczy tylko chcieć
Trzeba jeszcze działać"
J. W. Goethe
Przykłady niektórych zajęć realizowanych
w „Zielonej Szkole”
6
Zielone lekcje
Oferowane zajęcia spotkają się z
ogromnym zainteresowaniem i
pozytywnym odbiorem ze strony
adresatów: przedszkolaków, dzieci i
młodzieży szkolnej i pozaszkolnej oraz
ich nauczycieli.
W Zielonej Szkole prowadzone są
zajęcia edukacyjne, konkursy, plenery,
wystawy, zawody, spotkania z
przyrodnikami. Uczymy poprzez
zabawę, dyskutujemy o zagrożeniach
lasów, nie brakuje u nas zabaw i gier
terenowych oraz przepięknych tras
rowerowych.
7
Działamy, bo właśnie aktywne poznanie przyrody powoduje,
że nasze zajęcia wiedza przekazywana przez nas trafia do
odbiorcy (szkoły najczęściej oferują swoim uczniom słowne
metody nauczania, a te według metodyków gwarantują jedynie
5 % zapamiętywania. My natomiast stosujemy uczenie się
poprzez przeżywanie, a to stanowi 90 % zapamiętywania).
Umożliwienie bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem
jest głównym źródłem wiedzy dla ucznia. Poznaje on organizmy
w ich naturalnym środowisku, może dostrzec związki między
organizmami a środowiskiem ich życia.
Zajęcia realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę RCEE
w Płocku w oparciu o rozbudowane programy własne dające
odbiorcy możliwość szerokiego wyboru zagadnień związanych
bezpośrednio z ekologią.
8
9
Warsztaty plenerowe
Miejscem warsztatów jest
corocznie Modelowe Wiejskie
Centrum Ekoturystyki Przyjazne
Środowisku w Sendeniu, które
znajduje się w otoczeniu lasów i
jezior w Gostynińsko – Włocławskim
Parku Krajobrazowym. W Zielonej
Szkole nie tylko się odpoczywa, ale
również kształtuje właściwe postawy
wobec przyrody, uczy porządku
wokół siebie wzbogacając tym
świadomość ekologiczną.
Doskonale również uczymy się
współpracy w grupie poprzez
zajęcia integrujące uczestników z
dużych i małych miejscowości.
10
Warsztaty plenerowe są
doskonałą okazją do połączenia
wypoczynku dzieci i młodzieży z
jednoczesnym poznaniem
środowiska naturalnego oraz
aktywnym działaniem na rzecz
ochrony jego zasobów
historycznych.
Ponadto stanowią sposób na
efektywne spędzanie wolnego od
zajęć czasu i są znakomitym
uzupełnieniem zajęć lekcyjnych,
pozwalającym na rozwijanie
zainteresowań.
11
Program pleneru jest bardzo zróżnicowany.
Począwszy od warsztatów fotograficznych
połączonych z rajdem rowerowym lub spacerem
po Parku Krajobrazowym, poprzez sztukę
malarską, plastyczną, umiejętność prawidłowego
preparowania powszednie spotykanych owadów
oraz olimpiadę sportowo-ekologiczną.
12
Ekoturystyka
Cele zajęć:
Aktywna edukacja – ekoturystyka – łączenie turystyki z edukacją
Jak powinien zachowywać się turysta rowerowy? Poznanie zasad
przygotowania sprzętu turystycznego.
Praktyczne aktywności „Poznajemy świat roślin i świat zwierząt”
Poznanie terenów GWPK, Leśnych Kompleksów Promocyjnych
pod kątem walorów przyrodniczych i kulturowych – szlaki rowerowe.
Przebieg:
Wprowadzenie do zajęć:
Zasady przygotowania sprzętu rowerowego, zasady zachowania
się w terenie.
Zasady posługiwania się atlasami i kluczami
do oznaczania roślin i zwierząt.
Wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy.
13
14
Zajęcia terenowe
Wyłuszczarnia nasion
Podczas zajęć terenowych
dzieci i młodzież ma
możliwość zobaczenia jak
funkcjonowała wyłuszczarnia
nasion w Łącku. Jest to
miejsce, gdzie wyłuszczało
się nasiona z szyszek drzew
iglastych: sosny pospolitej,
sosny czarnej, świerka
pospolitego. Nasiona te
dawały początek nowemu
pokoleniu lasu. Były
wysiewane w szkółce leśnej,
gdzie wyrastały z nich młode
drzewka.
15
Izba Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Nadleśnictwa Łąck
Podczas zajęć w Nadleśnictwie Łąck ogromne
wrażenie na uczestnikach wywarła kolekcja
niektórych gatunków owadów, ptaków i zwierząt
żyjących w naszych lasach. Duże zainteresowanie
wzbudził również zielnik leśnych drzew i krzewów.
16
Warsztaty dla młodzieży na temat rozwoju
zrównoważonego oraz samodzielnego
opracowania projektu na rzecz społeczności
lokalnej
Cel ogólny: aktywizowanie społeczności lokalnej na rzecz
zrównoważonego rozwoju poprzez tworzenie młodzieżowych
projektów na rzecz edukacji, ochrony środowiska.
Problematyka:
- Jakie mogą być pomysły na działania, które zmieniają nasze
najbliższe otoczenie?
- Co trzeba zrobić, aby nasz pomysł miał szansę na realizację?
- Wspólne wypełnianie przykładowego wniosku o dotację.
Spodziewane efekty:
- kształtowanie pozytywnego stosunku do problemu ochrony
najbliższego otoczenia i całego środowiska,
- zwiększanie zaangażowania młodzieży w ochronę środowiska;
umiejętność tworzenia projektów na rzecz własnego
społeczeństwa.
17
18
Zajęcia plastyczno – malarskie
Warsztaty malarskie prowadzone są w terenie
oraz w pracowni.
Na zajęciach artystycznych młodzież ma możliwość
poznania nowych technik plastycznych jak:
- linoryt, podczas których uczy się przedstawiać
rzeczywistość za pomocą grafiki,
- z naturą za pan brat w technikach mieszanych –
rysunek, malarstwo, collage, batik.
- natura, abstrakcja, wyobraźnia – w różnych
technikach plastycznych czyli malowanie farbami
olejnymi na płótnie.
- świat przyrody w sztuce – nowe metody sztuki
ceramicznej z wykorzystaniem elementów
przyrodniczych oraz wykonywanie biżuterii z masy
papierowej – łatwy sposób uzyskania ciekawego
elementu np. korale, bransoletki,
- malowanie na drewnie – czyli wykorzystanie jako
podkładu pod obraz innego materiału niż papier oraz
pokazanie iż kawałek drewna można wykorzystać w
bardzo praktyczny sposób,
- „Różne sposoby wykorzystania elementów
przyrodniczych w pracach plastycznych”.
Grupa integruje się również w czasie olimpiady
sportowo – ekologicznej, tworząc zgrane grupy
współzawodników, ucząc się dążenia do wspólnego
celu zgodnie z zasadami fair play.
19
20
21
Prace plastyczne wykonane przez młodzież
22
Przyroda w obiektywie
Tematy zajęć: „Flora i fauna BPK
w obiektywie”
Program warsztatów:
- obsługa sprzętu fotograficznego,
- człowiek w symbiozie ze
środowiskiem, dokumentacja
celowych działań człowieka
pomagających w utrzymaniu ginących
gatunków flory i fauny – aparat jako
narzędzie,
- dokumentacja działań człowieka
niszczącego przyrodę – aparat jako
narzędzie,
- charakterystyka fotografii
przyrodniczej,
- poznawanie sposobów podglądania
przyrody i umiejętności
dokumentowania zdarzeń,
- wpływ pory dnia na walory
fotograficzne obiektów
przyrodniczych.
23
Zajęcia fotograficzne prowadzone są pod
kierunkiem fotografa Artura Krasa.
Na zajęcia składają się dwa moduły, pierwszy
to wprowadzenie w profesjonalną technikę
tworzenia zdjęć.
II moduł to zajęcia na terenie Brudzeńskiego
Parku Krajobrazowego, gdzie młodzież zwiedza
okolice Sikorza, lasy łąckie, fotografuje florę
i faunę.
Na zakończenie grupa wraz z fotografem
omawia swoje zdjęcia, analizując wszystkie
wady i zalety wykonanych tego dnia zdjęć.
24
Przyroda w obiektywie
25
26
27
Wspieranie aktywności młodzieży
na terenach wiejskich
Celem warsztatów jest pomoc w przygotowaniu
i koordynowaniu dobrych projektów
aktywizujących społeczność lokalną oraz
budowanie sieci współpracy grup z terenu
województwa mazowieckiego.
Warsztaty są w pewnym sensie pomocą
w znalezieniu własnej drogi podczas współpracy
z innymi ludźmi w trakcie realizacji projektów.
Pomagają także rozpoznać własne mocne strony
i indywidualne potrzeby podczas pracy. Ponadto
zachęcanie do działania i rozwijania
zainteresowań, nauka komunikowania i radzenia
sobie w trudnych sytuacjach, wzmacnianie więzi
międzyludzkich i chęci działania na rzecz
społeczności lokalnych.
28
Zaktywizowanie młodzieży może pomóc im w radzeniu
sobie z własnymi problemami, uczy przedsiębiorczości,
otwartości na ludzi, pomaga w akceptacji siebie, podnosi
poczucie własnej wartości i wiary we własne siły.
Zakres tematyczny warsztatów:
- Moje miejsce na rynku pracy.
- Tworzenia programów dla społeczności lokalnej.
- Zwiększenia szans rozwojowych i edukacyjnych dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich.
29
Zielone lekcje nad wodą
Zajęcia terenowe nad wodą - Poznajemy warunki życia w wodzie
Cele zajęć terenowych:
- poznanie właściwości wody jako środowiska życia
organizmów,
- znajomość nazw kilku gatunków roślin i zwierząt
wodnych,
- znajomość przystosowań wybranych roślin i zwierząt
do życia w wodzie,
- poznanie prostych łańcuchów pokarmowych
występujących w środowisku wodnym,
- znajomość sposobów ochrony wody.
Umiejętności:
- rozpoznawanie organizmów wodnych,
- charakteryzowanie wody jako środowiska życia.
porównanie warunków życia na lądzie z warunkami życia w
wodzie,
- przeprowadzenie prostych obserwacji i pomiarów.
wnioskowania i uogólniania na podstawie analizy
wykonywanych zadań,
- uzasadnienie znaczenia czystości wody dla prawidłowego
funkcjonowania życia w wodzie.
30
Badanie chemiczne wody
31
Dziękuję
32

Podobne dokumenty